CFC-beskatning af selskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CFC-beskatning af selskaber"

Transkript

1 CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010

2 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile) indkomster som f.eks. renter, kursgevinster, aktieavancer, udbytter, royalties og leasingindtægter mv. placeres i udenlandske lavt beskattede datterselskaber Dvs. skal forhindre udhuling af beskatningsgrundlaget DK regler: Indført i 1995, ændret adskillige gange, markante ændringer i 2007 efter Cadbury Schweppes (sag C-196/04) CFC-regler findes i mange lande og afskygninger, f.eks. Lagerbeskatning af moders aktier i CFC-selskab CFC-selskabet betragtes som transparent Deemed dividend approach Allokering af CFC-selskabs indkomst til moder

3 Danske regler Introduktion Betingelser for CFC-beskatning: 1. Selskab (efter SEL 1 eller 2, stk. 1, litra a) er direkte eller indirekte aktionær i datterselskabet og udgør et moderselskab (dvs. har bestemmende indflydelse) 2. Datterselskabets CFC-indkomst udgør mere end ½ af datterselskabets samlede skattepligtige indkomst (indkomsttest) 3. Datterselskabets finansielle aktiver gennemsnitligt i indkomståret udgør mere end 10 pct. af selskabets samlede aktiver (aktivtest) Datterselskabet kan være dansk eller udenlandsk Beskatningen af datterselskabet uden betydning Ej valgt international sambeskatning (SEL 31 A) Dispensationsmulighed for datterselskaber med koncession til at udøve forsikrings-, realkredit- eller bankvirksomhed og underlagt offentligt tilsyn

4 1. Betingelse Moderselskab / bestemmende indflydelse Moder: Hvis bestemmende indflydelse i henhold til SEL 31 C Udvidelse af koncerndefinitionen, jf. SEL 32, stk. 6. Til bestemmende indflydelse skal medregnes stemmerettigheder som besiddes af personlige aktionærer og deres nærtstående, jf. LL 16 H, stk. 6, eller af en fond eller trust stiftet af nærtstående m.v. som indehaves af selskabsdeltagere, med hvem moderselskabet har en aftale om udøvelse af kontrol, eller som indehaves af et selskab eller en forening m.v. som nævnt i LL 2, stk. 1, 2. pkt. (transparent enhed), hvori moderselskabet deltager. Aftale om udøvelse af kontrol Nok tænkt på aftale om udøvelse af bestemmende indflydelse som indsat ved lov nr. 308 af (L 116) om ændring af LL 2. => Konkret vurdering: Fælles råden over flertallet af stemmerettigheder, fælles udnævnelse eller afsættelse af et flertal af medlemmerne i selskabets øverste ledelsesorgan, eller fælles bestemmende indflydelse over selskabets driftsmæssige og finansielle ledelse

5 2. Betingelse Indkomsttesten CFC-indkomst udgør mere end ½ af datterselskabets samlede skattepligtige indkomst Konsolideringsregel, datter-datterselskaber i samme land som datterselskabet. CFC-indkomst: Sum af indtægter og udgifter, jf. SEL 32, stk. 5: Skattepligtige renteindtægter og fradragsberettigede renteudgifter Skattepligtige gevinster/tab på fordringer, gæld eller finansielle kontrakter Forårspakken: Obligatorisk lagerbeskatning af fordringer Skattepligtig/fradragsberettigede provisioner, stiftelsesgebyrer og lign. Skattepligtige udbytter og aktieavancer Forårspakke: Intet 3-års krav, men lagerbeskatning af (noterede) porteføljeaktier Vederlag og fortjenester vedr. visse immaterielle aktiver Skattepligtige indkomster og fortjenester ved finansiel leasing Skattepligtige indkomster i forbindelse med forsikringsvirksomhed, virksomhed som penge- eller realkreditinstitut eller finansiel virksomhed i øvrigt Sammenligningsindkomst: DK regler (modifikationer), jf. SEL 32, stk. 4.

6 3. Betingelse Aktivtesten Datterselskabets finansielle aktiver gennemsnitligt i indkomståret udgør mere end 10 pct. af selskabets samlede aktiver (konsolideringsregel) Ved finansielle aktiver forstås aktiver, hvis afkast er omfattet af SEL 32, stk. 5. Opgørelsen foretages på baggrund af de regnskabsmæssige værdier Immaterielle aktiver, hvis afkast er omfattet af 32, stk. 5, nr. 6, medregnes til de handelsmæssige værdier. Aktiver, hvis afkast er skattefrit, samt uforrentede fordringer på varedebitorer m.v. indgår ikke i opgørelsen af finansielle aktiver Forårspakken => Datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier indgår ikke

7 Retsvirkning Moderselskabets indkomstopgørelse Hele indkomsten i datterselskabet medregnes hos DK moderselskab Gælder også vedr. faste driftssteder Hvis flere selskaber opfylder betingelserne for at være moderselskab medregnes hos det selskab der ejer største direkte/indirekte andel Er ejerandele lige store: Medregning hos det øverste moderselskab Medregning sker med den del, der svarer til den gennemsnitlige ejerandel af datterselskabets aktiekapital i løbet af indkomståret, jf. SEL 32, stk. 7 Dog medregnes kun for den del af indkomståret, hvor koncernen har haft bestemmende indflydelse. Opgørelse af datterselskabets indkomst DK datterselskabers egen indkomstopgørelse anvendes Udenlandske datterselskaber: Særskilt opgørelse efter DK skatteregler En række modifikationer, jf. SEL 32, stk. 8 Creditlempelse, jf. SEL 32, stk. 11 Nedslag for datters danske og udenlandske skatter efter LL 33, stk. 1 og 6

8 Fiktiv afståelsesbeskatning SEL 32, stk. 10 Hvis moderselskabet direkte eller indirekte nedbringer sin ejerandel i datterselskabet, skal der ved moderselskabets indkomstopgørelse medregnes den indkomst, som datterselskabet ville have oppebåret, hvis det havde afstået samtlige aktiver og passiver omfattet af KGL og ABL til handelsværdien, dog højest et beløb svarende til den nedbragte ejerandel På samme måde medregnes skattemæssige hensættelser i datterselskabet Anvendelsesområde Hele vejen ned gennem strukturen Gælder både i relation til vurderingen og indkomstopgørelsen Hvis moderselskabet efter overdragelsen af aktierne i datterselskabet fortsætter med at være moderselskab for datterselskabet udløses ikke fiktiv afståelsesbeskatning. Lempelse, jf. SEL 32, stk. 11, 3. pkt. Nedslag for den skat, som datterselskabet kunne være pålignet af fortjeneste på aktivet/passivet, hvis det var afstået på samme tidspunkt Nedslaget kan dog ikke overstige den danske skat af indkomsten

9 Fiktiv afståelsesbeskatning Før forårspakken: Sælger D1 aktier i D2 => CFC-beskatning Sælger M aktier i D1 => Ej avancebeskatning Men => Fiktiv afståelsesbeskatning vedr. D1 Avancen på 100 medregnes hos M Efter forårspakken: Sælger D1 aktier i D2 => Ej CFC-beskatning vedr. D1, da avance på koncernselskabsaktier Sælger M aktier i D1 => Ej fiktiv afståelsesbeskatning vedr. D1, da avance på koncernselskabsaktier Udgør en lempelse, også administrativt Men pas på hvis datterselskaberne har aktiver/passiver omfattet af KGL eller porteføljeaktier M (DK) D1 (X) D2 () Ejertid > 3 år Rent holding Ejertid < 3 år Avance 100

10 Nye afgørelser SKM SR Fremførte underskud X (DK selskab) ejede sammen med Z et joint venture i udlandet: s formål: Registrere, markedsudvikle og distribuere et produkt I februar 2008 købte X hele Z s ejerandel i I 2009 ønskedes immaterielt aktiv ejet af overdraget til X Ville medføre at i overdragelsesåret blev omfattet af CFC-beskatning havde i tidligere år realiseret underskud Spørgsmål til Skatterådet: Kan SKAT bekræfte, at det følger af SEL 32, stk. 9, at X ved opgørelsen af den danske (CFC-) indkomst kan medregne fremførte underskud i, når det forudsættes, at de underskud der fremføres er opgjort efter danske X (DK) 50 % IPR X (DK) 100 % IPR Før Efter Z (X) 50 % Fremførbare underskud Z (X) Fremførbare underskud

11 Nye afgørelser SKM SR (fortsat) Skatterådets afgørelse Ja Ordlyd i SEL 32, stk. 9 Ved moderselskabets indkomstopgørelse medregnes datterselskabets fremførte underskud Ministerens svar i bilag 26 til L 213 (2006/07) og SKM DEP Ex. angik underskud i et datterselskab som ikke hidtil var omfattet af CFC-reglerne Svar: Underskud opgjort efter DK regler vil alligevel kunne fremføres Konklusion: Afgørende er blot om datterselskabet har realiseret underskud i tidligere år Ikke om datterselskabet i underskudsårene opfyldte betingelserne for CFC-beskatning X (DK) 50 % IPR X (DK) 100 % IPR Før Efter Z (X) 50 % Fremførbare underskud Z (X) Fremførbare underskud

12 Nye afgørelser SKM SR Faktum Særpræget ejerstruktur G kontrollerer B + C H kontrollerer D + E Selskab A: Skattemæssig hjemmehørende i DK Men beliggende i land X Pt. ingen ansatte G er adm. direktør i A, men daglig ledelse varetages af leder i PE A i land PE A har forretningsmæssige aktiviteter og udgør et PE (jf. spm. 7). F nærtstående til G og H (formodentlig!) 20 spørgsmål til Skatterådet F G H B C D E K:1% S: Fil. I X K:1% S: K:99% K:99% K:99% K:99% 3,3% 23% B C 21,8% 21,8% A X / DK PE A D E

13 Nye afgørelser SKM SR Spørgsmål 1 CFC-beskatning af indkomsten i A hos B + C + D + E? Forudsætning: Indkomst- og aktivtest opfyldt Svar: JA Et selskab anses for moderselskab hvis bestemmende indflydelse efter SEL 31C Dog medregnes stemmer ejet af personlige aktionærer og nærtstående B s egen andel 21,8% Medregning af personlig aktionær G s øvrige indirekte ejerandel via C på 21,8% Medregning af nærtstående F s indirekte ejerandel på 23% => B s samlede ejerandel 66,6% Samme regnestykke gælder for C s ejerandel i A Næsten samme regnestykke gælder for D + E (56,3%) Derfor B + C + D + E alle CFC-skattepligtige F G H B C D E K:1% S: Fil. I X K:1% S: K:99% K:99% K:99% K:99% 3,3% 23% B C 21,8% 21,8% A X / DK PE A D E

14 Nye afgørelser SKM SR Spørgsmål 2 Opgørelse af om finansielle aktiver i A > 10 % sker uden hensyn til A s investering i PE A beliggende i land? Svar: JA Indkomsten i datterselskabet opgøres efter territorialprincippet, jf. SEL 32, stk. 3 Jf. SEL 8, stk. 2, pkt. SKM DEP Bemærkningerne til Lov nr. 540 af 6. juni 2007 F G H B C D E K:1% S: Fil. I X K:1% S: K:99% K:99% K:99% K:99% 3,3% 23% B C 21,8% 21,8% A X / DK D E PE A

15 Nye afgørelser SKM SR Spørgsmål 5 Vil F s salg af aktier i A til tredjemand medføre at der ikke skal ske CFC-beskatning af personerne B, C, D, E, G og H samt selskaberne B, C, D, E? Svar: Se indstilling Personerne Ja, da A er fuldt skattepligtig til DK pga. ledelsens sæde i DK er der ikke hjemmel i LL 16 H til at CFC-beskatte personerne af indkomst i A Selskaberne Ja B s egen andel 21,8% Medregning af personlig aktionær G s øvrige indirekte ejerandel via C på 21,8% => B s samlede ejerandel 43,6% Samme regnestykke gælder for C s ejerandel i A Næsten samme regnestykke gælder for D + E (33,3%) Derfor er hverken B + C + D + E CFCskattepligtige F G H B C D E K:1% S: Fil. I X K:1% S: K:99% K:99% K:99% K:99% 3,3% 23% B C 21,8% 21,8% A X / DK PE A D E

16 Nye afgørelser SKM SR Spørgsmål 7 Overførsel af indkomst fra PE A til A påvirker ikke opgørelse af om A s CFC-indkomst er større end 50% i henhold til SEL 32 og LL 16 H? Svar: Ja Indkomsten i datterselskabet opgøres efter territorialprincippet, jf. SEL 32, stk. 3 Selve overførslen af overskud optjent i PE A i land til A ikke skattepligtig for A, jf. territorialprincippet F G H B C D E K:1% S: Fil. I X K:1% S: K:99% K:99% K:99% K:99% 3,3% 23% B C 21,8% 21,8% A X / DK D E PE A

17 Nye afgørelser SKM SR Spørgsmål 8 PE A investerer optjent overskud i værdipapirer. I relation til vurdering af om indkomsttesten opfyldes, skal afkast alene henregnes til PE A (uanset hvor depot oprettes og hvor udsteder er hjemmehørende)? Svar: Se indstilling Konkret vurdering Udgangspunkt: Afkast fra værdipapirer henføres til PE A Udgangspunkt: Ingen betydning hvor depot oprettes og hvor udsteder er hjemmehørende F G H B C D E K:1% S: Fil. I X K:1% S: K:99% K:99% K:99% K:99% 3,3% 23% B C 21,8% 21,8% A X / DK D E PE A

18 Nye afgørelser SKM SR Spørgsmål 17 Påtænkes at overføre overskud optjent i PE A til A, og lade A investere i fast ejendom i land X, som udlejes. Afkast fra udlejning henføres til X men udgør ikke CFC-indkomst? Svar: JA Da fast ejendom er beliggende i land X skal afkast medregnes til A s indkomst Men, afkast fra fast ejendom udgør dog ikke CFCindkomst, jf. den udtømmende opregning i SEL 32, stk. 5. F G H B C D E K:1% S: Fil. I X K:1% S: K:99% K:99% K:99% K:99% 3,3% 23% B C 21,8% 21,8% A X / DK D E PE A

19 Nye afgørelser SKM SR Spørgsmål 18 Påtænkes at overføre overskud optjent i PE A til A, og lade A investere i fast ejendom i land, som udlejes. Er udlejningen uvedkommende mht. opgørelse af samlet skattepligtig indkomst og CFCindkomst for A? Svar: JA Indkomsten i datterselskabet opgøres efter territorialprincippet, jf. SEL 32, stk. 3 Fast ejendom omfattet af territorialprincippet F G H B C D E K:1% S: Fil. I X K:1% S: K:99% K:99% K:99% K:99% 3,3% 23% B C 21,8% 21,8% A X / DK D E PE A

20 Nye afgørelser SKM SR Spørgsmål 19 Påtænkes at overføre overskud optjent i PE A til A, og lade A investere i fast ejendom i land, som udlejes. Indgår afkastet i samlet skattepligtig indkomst for PE A, men ikke i CFC-indkomsten for PE A? Svar: JA Indkomsten opgøres efter territorialprincippet, jf. SEL 32, stk. 3 F G H B C D E K:1% S: Fil. I X K:1% S: K:99% K:99% K:99% K:99% 3,3% 23% B C 21,8% 21,8% A X / DK D E PE A

21 Nye afgørelser SKM SR Spørgsmål 20 Påtænkes at overføre overskud optjent i PE A til A, og lade A investere i fast ejendom i andre land end X og, som udlejes. Er udlejningen uvedkommende mht. opgørelse af CFC-indkomsten og samlet indkomst for A såvel som PE A? Svar: JA F G H B C D E K:1% S: Fil. I X K:1% S: K:99% K:99% K:99% K:99% 3,3% 23% B C 21,8% 21,8% A X / DK D E PE A

22 Deloitte Touche Tohmatsu Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu, der er en schweizisk organisation (Verein), og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu og dets medlemsfirmaer. Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Slide 1. International Skatteret. FSR 2. December 2010. Jakob Bundgaard

Slide 1. International Skatteret. FSR 2. December 2010. Jakob Bundgaard Slide 1 International Skatteret FSR 2. December 2010 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Handlingsplan om MNE 2. Ny Lovgivning 1. Udpluk fra L 84 2. Skatteretlige konsekvenser af selskabsreformen 3. Nyt

Læs mere

Skatteretlige konsekvenser af selskabsreformen. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. 2. Februar 2010

Skatteretlige konsekvenser af selskabsreformen. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. 2. Februar 2010 Skatteretlige konsekvenser af selskabsreformen Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. 2. Februar 2010 Agenda Generelt om forholdet mellem skatteret og selskabsret Skatteretlige effekter af hovedelementer

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

Februar 2013 Vejledning. Selvangivelse for aktieselskaber m.fl. 2012 Vejledning til udfyldelsen

Februar 2013 Vejledning. Selvangivelse for aktieselskaber m.fl. 2012 Vejledning til udfyldelsen Februar 2013 Vejledning Selvangivelse for aktieselskaber m.fl. 2012 Vejledning til udfyldelsen Indholdsfortegnelse 1. Forord 6 1.1. Ændringer siden 2011 6 2. Generelt 8 2.1. Indsendelsesfrist? 8 2.2. Myndighed

Læs mere

Februar 2013 Tjekliste

Februar 2013 Tjekliste Februar 2013 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Årsrapporten bliver til skatteregnskabet tjekliste 4 2.1. Selvangivelsen 4 2.2. Kontrollerede transaktioner transfer pricing 4 2.3. Skatteregnskab 5

Læs mere

Deloitte. 10. maj 2010

Deloitte. 10. maj 2010 Deloitte 10. maj 2010 Agenda 1. Begrænset skattepligt af renter Jens Wittendorff 2. Tynd kapitalisering: sikkerhedsstillelse og konsolidering Jens Wittendorff 3. Fast driftssted efter agentreglen: Zimmer-dom

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

November 2013 Vejledning. Selvangivelse for aktieselskaber mfl. 2013 Vejledning til udfyldelsen

November 2013 Vejledning. Selvangivelse for aktieselskaber mfl. 2013 Vejledning til udfyldelsen November 2013 Vejledning Selvangivelse for aktieselskaber mfl. 2013 Vejledning til udfyldelsen Indholdsfortegnelse 1. Forord 6 1.1. Ændringer siden 2012 6 1.1.1. Digital selvangivelse via TastSelv 6 1.1.2.

Læs mere

Danske CFC-regler og dobbeltbeskatningsoverenskomster

Danske CFC-regler og dobbeltbeskatningsoverenskomster Danske Af Peter Koerver Schmidt, ph.d.-stipendiat, CBS, visiting scholar, UC Berkeley, tax manager, Deloitte FAGFÆLLEBEDØMT. Artiklen behandler spørgsmålet om, hvorvidt de danske CFC-regler for selskaber

Læs mere

Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende

Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Problemformulering 5 1.2 Afgrænsning 6 1.3

Læs mere

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser I krisetider mødes mange selskaber med overvejelser om rekonstruktion. Rekonstruktion kan ske ved at tilføre selskabet midler eller ved at frigøre selskabet

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og

Læs mere

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009.

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. NYT Nr. 9 årgang 6 SEPTEMBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering LOVGIVNING MV. Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. SKATs vejledning om værdiansættelse

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst.

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. 2010 Forord Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. Vi har med denne checkliste forsøgt at omtale de fleste

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 247 Offentligt J.nr. 11-0296888 Dato:21. juni 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges et revideret høringsskema vedrørende forslag

Læs mere

Sælgers skattemæssige stilling

Sælgers skattemæssige stilling Sælgers skattemæssige stilling Virksomhedsoverdragelse Indledning Hvem er sælger? Aktieoverdragelse => sælger er aktionærerne (kan være en person eller et selskab) Personer beskattes som altovervejende

Læs mere

Omstrukturering med henblik på generationsskifte

Omstrukturering med henblik på generationsskifte med henblik på generationsskifte Forfattere: Thomas Pedersen & Mette Kærgaard Larsen Vejleder: Henrik V. Andersen AAU Cand.merc.aud Kandidatafhandling 2009/2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5

Læs mere

Konventionelle konvertible instrumenter (II)

Konventionelle konvertible instrumenter (II) Konventionelle konvertible instrumenter (II) Af Jakob Bundgaard, Ph.D., CORIT Advisory P/S, adjungeret professor, Aarhus Universitet Indhold Del I (bragt i SR-Skat 4-2012) 1. Indledning 2. Finansiel og

Læs mere

Ændring i aktieavancebeskatningsloven

Ændring i aktieavancebeskatningsloven Juridisk institut Kandidatafhandling Cand. Merc. Aud. forfattere: Jan Ulrik Simonsen Steffen D. Sørensen Vejleder: Jesper Bierregaard Ændring i aktieavancebeskatningsloven De skattemæssige konsekvenser

Læs mere

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Udarbejdet af: Sarah Nordahl-Pedersen og Camilla Tilgreen Bruncke Afleverings dato: Den 17. maj 2010 Vejleder: Marianne Mikkelsen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 24. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Master i skat, 5. februar 2013. Forholdet mellem selskab og selskabsdeltager 2012 CORIT

Master i skat, 5. februar 2013. Forholdet mellem selskab og selskabsdeltager 2012 CORIT Master i skat, 5. februar 2013 Forholdet mellem selskab og selskabsdeltager Agenda Afgrænsning af en selskabsdeltager i skatteretlig henseende Indkomstflytning rette indkomstmodtager Kapitalafkast dobbeltbeskatningsprincippet

Læs mere

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Cand.merc.(jur.) Kandidatafhandling Juridisk institut Forfatter: Ida Mønsted Jensen Studienummer: 300480 Vejleder: Malene Kerzel Juridisk institut Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Overdragelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

En ulykke kommer sjældent alene

En ulykke kommer sjældent alene En ulykke kommer sjældent alene - Risikoen ved det faste driftssted for udenlandske investorer Af Erik Banner-Voigt, partner, Deloitte og Jesper Anker Hansen, Deloitte. 1. Indledning Det siges, at ulykker

Læs mere