Skatteministeriet J.nr Udkast

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteministeriet J.nr Udkast"

Transkript

1 Skatteministeriet J.nr Udkast Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende omstruktureringer) 1 I fusionsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 24. august 2015, som ændret ved 5 i lov nr. 652 af 8. juni 2016, 1 i lov nr af 13. december 2016, 4 i lov nr af 4. december 2017 og 12 i lov nr af 19. december 2017, foretages følgende ændring: 1. I 5 indsættes som stk. 4:»Stk. 4. Fusionerer et her i landet hjemmehørende selskab med et i udlandet hjemmehørende selskab som modtagende selskab, kan som skattemæssig fusionsdato tidligst anvendes den dag, hvor fusionen er vedtaget i alle de fusionerende selskaber. Det kræves ikke, at de fusionerende selskaber har samme skattemæssige fusionsdato. 1. og 2. pkt. finder ikke anvendelse, hvis det modtagende selskab både før og efter fusionens vedtagelse indgår i en international sambeskatning efter selskabsskattelovens 31 A, og denne internationale sambeskatning frem til fusionens vedtagelse omfatter det her i landet hjemmehørende selskab.«2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli Stk. 2. Loven har virkning for selskabsmæssige omstruktureringer, hvor den selskabsmæssige omstrukturering er vedtaget i ét eller flere af de deltagende selskaber den 23. marts 2018 eller senere.

2 2 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Det er et grundlæggende princip bag hele selskabsbeskatningen, herunder reglerne om beskatning i forbindelse med ophør af skattepligt til Danmark, at indtægter, der er optjent her i landet, også skal beskattes her i landet. Lovforslaget har til hensigt at justere fusionsskattelovens regler, fordi det har vist sig, at de gældende regler for grænseoverskridende omstruktureringer i visse tilfælde utilsigtet giver mulighed for at undgå dansk beskatning af indtægter optjent her i landet Lovforslagets formål og baggrund Lovforslaget har til formål at afskære en utilsigtet mulighed for at anvende fusionsskattelovens regler om grænseoverskridende fusion, spaltning og tilførsel af aktiver til at undgå beskatning af indkomst optjent her i landet. Det tidspunkt, hvorfra en skattefri fusion har skattemæssig virkning (fusionsdatoen), kan efter gældende regler ligge forud for det tidspunkt, hvor fusionen endeligt vedtages i de fusionerende selskaber. Østre Landsret har således ved en dom af 27. oktober 2017 fastslået, at dette var tilfældet i en sag, hvor et dansk selskab i en multinational koncern var indskydende selskab i en grænseoverskridende fusion med et udenlandsk søsterselskab. I den konkrete sag indebar det, at en indkomst på ca. 140 mio. kr., som det danske selskab havde opnået i perioden mellem fusionsdatoen og tidspunktet for fusionens vedtagelse, ikke blev undergivet beskatning i Danmark. Ved grænseoverskridende fusioner, hvor et udenlandsk selskab er det modtagende selskab, bør indkomst optjent i et indskydende dansk selskab før fusionens vedtagelse undergives beskatning her i landet, og dette bør ikke kunne undgås ved, at de deltagende selskaber har mulighed for at gennemføre fusionen med tilbagevirkende kraft i skattemæssig henseende. Med henblik på at sikre dette foreslås det, at fusionsdatoen for et dansk selskab, der deltager i en skattefri grænseoverskridende fusion, hvor et udenlandsk selskab er det modtagende selskab, ikke kan ligge forud for det tidspunkt, hvor fusionen er vedtaget i alle de fusionerende selskaber. Forslaget vil også få betydning for spaltning af et her i landet hjemmehørende selskab, når det modtagende selskab er hjemmehørende i udlandet, samt for grænseoverskridende tilførsel af aktiver fra et dansk indskydende selskab. Da muligheden for at undgå dansk beskatning ved gennemførelse af grænseoverskridende selskabsmæssige omstruktureringer efter fusionsskatteloven er utilsigtet, foreslås det, at loven skal

3 3 have virkning for grænseoverskridende fusioner m.v., hvor de først er vedtaget af alle de deltagende selskaber den 23. marts 2018 eller senere. 2. Lovforslagets indhold 2.1. Gældende ret I skattemæssig henseende indebærer en fusion mellem to selskaber, at det indskydende selskab betragtes som ophørt. Såfremt en fusion gennemføres som en skattepligtig fusion, reguleres spørgsmålet om det tidspunkt, hvorfra fusionen har skattemæssig virkning, af bestemmelsen i selskabsskattelovens 8 A. Denne bestemmelse giver ikke mulighed for med tilbagevirkende kraft at lade aktiver og passiver udgå af dansk beskatning, og den giver heller ikke mulighed for at undgå beskatning af indkomst optjent her i landet inden fusionens vedtagelse. Såfremt en fusion gennemføres som en skattefri fusion efter fusionsskatteloven, følger det af fusionsskattelovens 7, stk. 1, at indkomsten i det indskydende selskab ansættes for perioden fra udløbet af sidste sædvanlige indkomstår frem til fusionsdatoen, som er den dato, hvorfra fusionen har skattemæssig virkning. Efter fusionsskattelovens 7, stk. 2, er det det modtagende selskab, som har pligt til at indgive selvangivelse for det indskydende selskabs indkomst frem til fusionsdatoen, og det modtagende selskab indtræder efter bestemmelsen generelt i de rettigheder og forpligtelser, som det indskydende selskab har i forhold til skattemyndighederne. Regler om fastlæggelse af fusionsdatoen fremgår af fusionsskattelovens 5. Efter hovedreglen i bestemmelsens stk. 1 anses datoen for den i forbindelse med fusionen udarbejdede åbningsstatus for fusionsdato, idet fusionsskattelovens regler dog kun kan anvendes, når datoen for fusionens åbningsstatus er sammenfaldende med skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår. Bestemmelsen giver mulighed for at fastsætte en fusionsdato, der ligger forud for det tidspunkt, hvor fusionen endeligt vedtages i de fusionerende selskaber. Såfremt fusionen medfører, at en koncernforbindelse ophører eller etableres, og at et deltagende selskab som følge heraf enten indtræder i eller udgår af en national sambeskatning, er fusionsdatoen for det pågældende selskab dog tidspunktet for sambeskatningens etablering eller ophør, jf. fusionsskattelovens 5, stk. 3. I så fald foretages der efter selskabsskattelovens 31, stk. 5, en særskilt indkomstansættelse for den periode af det pågældende indkomstår, der er forløbet indtil det tidspunkt, hvor koncernforbindelsen etableres eller ophører. Denne indkomstopgørelse foretages, som om perioden udgør et helt indkomstår. Når der foretages en særskilt indkomstansættelse efter selskabsskattelovens 31, stk. 5, vil

4 4 indkomst optjent frem til det tidspunkt, hvor fusionen er endeligt vedtaget i de deltagende selskaber, altid blive beskattet her i landet. Det kan altså i disse tilfælde ikke ved gennemførelse af en fusion med tilbagevirkende kraft opnås, at der ikke sker beskatning af indtægter, der allerede er realiseret på det tidspunkt, hvor fusionen endeligt vedtages. Det blev ved en Østre Landsrets dom af 27. oktober 2017 (SKM ØLR) fastslået, at to selskaber i en grænseoverskridende koncernintern fusion, hvor det modtagende selskab var udenlandsk, kunne kræve fusionsdatoen fastlagt med tilbagevirkende kraft i medfør af fusionsskattelovens 5, stk. 1, selv om det indskydende danske selskab ved fusionen udtrådte af en sambeskatning med andre danske selskaber. Østre Landsret lagde vægt på, at fusionen ikke indebar, at en koncernforbindelse blev etableret eller ophørte, og at der derfor ikke var grundlag for kræve bestemmelsen i fusionsskattelovens 5, stk. 3, anvendt. Såfremt der i medfør af reglerne i fusionsskattelovens 5 er fastsat en fusionsdato, der ligger forud for det tidspunkt, hvor fusionen endeligt er vedtaget, betyder det, at det indskydende selskabs indkomst fra og med fusionsdatoen indregnes i det modtagende selskabs indkomstopgørelse. Fusionen sker således med tilbagevirkende kraft både selskabsretligt og skatteretligt. Hvor de deltagende selskaber i en sådan fusion er skattemæssigt hjemmehørende i Danmark, vil det modtagende selskab ved sin danske indkomstopgørelse skulle medregne indkomsten i det indskydende selskab i perioden mellem fusionsdatoen og datoen for fusionens vedtagelse. Såfremt det modtagende selskab er hjemmehørende i udlandet, vil en eventuel indkomst i det indskydende selskab i perioden mellem fusionsdatoen og fusionens endelige vedtagelse derimod kun være undergivet beskatning her i landet, såfremt denne indkomst som følge af fusionen vil skulle henføres til et fast driftssted, som det modtagende selskab har her i landet. For så vidt angår de aktiver og passiver, der tilhører et indskydende selskab i en grænseoverskridende fusion, følger det af fusionsskattelovens 15, stk. 4, at bestemmelserne i 8, stk. 1-4, finder anvendelse vedrørende de aktiver og passiver, der både før og efter fusionen er omfattet af dansk beskatningsret. Det modtagende selskab succederer således i det indskydende selskabs anskaffelsestidspunkt, anskaffelsessum og anskaffelseshensigt i relation til aktiver og passiver, der efter fusionen skal henføres til et fast driftssted i Danmark. De aktiver og passiver, der udgår af dansk beskatningsret i forbindelse med fusionen, anses derimod for afstået på fusionstidspunktet, og fortjeneste eller tab på disse aktiver beskattes med udgangspunkt i handelsværdien, jf. fusionsskattelovens 15, stk. 4, 3. pkt., og selskabsskattelovens 5. Efter selskabsskattelovens 5 fortsætter skattepligten indtil tidspunktet for opløsningen, og beskatningstidspunktet for de aktiver og passiver, der udgår af dansk beskatningsret, kan derfor ikke

5 ligge forud for datoen for fusionens endelige vedtagelse. 5 Reglerne i fusionsskattelovens 5 finder også anvendelse i forbindelse med grænseoverskridende spaltning af et her i landet hjemmehørende selskab, jf. fusionsskattelovens 15 b, stk. 2, og i forbindelse med grænseoverskridende tilførsel af aktiver, hvor det indskydende selskab er hjemmehørende her i landet, jf. fusionsskattelovens 15 d, stk Lovforslaget Det foreslås, at fusionsdatoen for et dansk selskab, der deltager i en grænseoverskridende skattefri fusion, hvor et udenlandsk selskab er det modtagende selskab, ikke skal kunne ligge forud for det tidspunkt, hvor fusionen er vedtaget i alle de fusionerende selskaber. Dette skal efter forslaget dog ikke gælde, såfremt det udenlandske modtagende selskab både før og efter fusionens vedtagelse indgår i en international sambeskatning efter selskabsskattelovens 31 A, og denne sambeskatning frem til fusionens vedtagelse har omfattet det indskydende selskab. Den foreslåede bestemmelse vil indebære, at der i relation til denne type af fusioner m.v. ikke for det danske indskydende selskab vil være mulighed for i skattemæssig henseende at tillægge fusionen tilbagevirkende kraft i forhold til det tidspunkt, hvor fusionen vedtages, medmindre en sådan tilbagevirkende kraft som følge af anvendelsen af reglerne om international sambeskatning er uden betydning for den danske indkomstopgørelse. Den ansættelse, der efter fusionsskattelovens 7, stk. 1, skal foretages af indkomsten i det indskydende selskab for perioden fra udløbet af sidste sædvanlige indkomstår frem til fusionsdatoen, vil i de af forslaget omfattede tilfælde skulle omfatte samtlige skattepligtige indtægter og udgifter frem til datoen for fusionens vedtagelse. Det modtagende selskab vil fortsat efter fusionsskattelovens 7, stk. 2, have pligt til at indgive selvangivelse for det indskydende selskabs indkomst frem til fusionsdatoen, og det modtagende selskab vil også fortsat hæfte for skattens betaling. Da reglerne om fusionsdatoen i fusionsskattelovens 5 finder tilsvarende anvendelse i forbindelse med grænseoverskridende spaltning af et her i landet hjemmehørende selskab, jf. fusionsskattelovens 15 b, stk. 2, og i forbindelse med grænseoverskridende tilførsel af aktiver, hvor det indskydende selskab er hjemmehørende her i landet, jf. fusionsskattelovens 15 d, stk. 2, vil den foreslåede bestemmelse sikre, at der heller ikke i forbindelse med sådanne transaktioner er mulighed for at undgå dansk beskatning af indtægter optjent her i landet. Dansk beskatning af løbende indtægter optjent her i landet i perioden frem til den endelige vedtagelse af fusionen m.v. vil desuden sikre, at den skæringsdato, der vil skulle anvendes i relation

6 til beskatningen af disse indtægter, svarer til den, der anvendes i relation til afståelsesbeskatningen af aktiver og passiver, der udgår af dansk beskatningsret i forbindelse med fusionen m.v. 6 Den foreslåede bestemmelse vil forhindre en utilsigtet mulighed for i forbindelse med grænseoverskridende fusioner m.v. at undgå dansk beskatning af indtægter optjent her i landet. Det foreslås derfor, at loven tillægges virkning for fusioner m.v., der vedtages fra og med datoen for lovforslagets fremsættelse. Det bemærkes, at de gældende regler kan give mulighed for, at indtægter optjent i Danmark helt kan unddrages beskatning, hvis indtægterne heller ikke beskattes i udlandet. Dette vil kunne øge risikoen for, at der spekuleres i at undgå dansk beskatning af den her i landet optjente indkomst. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Med forslaget forhindres en utilsigtet mulighed for i forbindelse med grænseoverskridende fusioner m.v. at undgå dansk beskatning af indtægter optjent her i landet. Herved forhindres det, at der fremadrettet potentielt kan opstå et ikke uvæsentligt mindreprovenu som følge af spekulation i reglerne. Forslaget vurderes ikke at have nævneværdige administrative konsekvenser for det offentlige. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Med forslaget forhindres en utilsigtet mulighed for i forbindelse med grænseoverskridende fusioner m.v. at undgå dansk beskatning af indtægter optjent her i landet. Hvis der sker beskatning i udlandet af de pågældende indtægter, vil det umiddelbart indebære en dobbeltbeskatning. Da indtægterne er optjent her i landet, bør de imidlertid også beskattes her, og det er derfor beskatningen i udlandet, der i givet fald bør frafaldes eller nedsættes for at eliminere dobbeltbeskatningen. En eventuel risiko for dobbeltbeskatning må endvidere antages at kunne imødegås ved, at virksomhederne tilrettelægger de selskabsmæssige omstruktureringer således, at de ikke gennemføres med tilbagevirkende kraft i forhold til vedtagelsestidspunktet. Forslaget vurderes på den baggrund ikke at have nævneværdige økonomiske konsekvenser for erhvervslivet m.v. Forslaget vurderes ikke at have nævneværdige administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser

7 Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Fusionsskattelovens 15, stk. 4, der giver mulighed for at anvende regler om skattemæssig succession ved grænseoverskridende fusioner, hvor det danske selskab er indskydende selskab og dermed i skattemæssig henseende ophører ved fusionen, implementerer bestemmelser i direktiv 2009/133/EF om en fælles beskatningsordning ved fusion, spaltning, partiel spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier vedrørende selskaber i forskellige medlemsstater og ved flytning af et SE s eller SCE s vedtægtsmæssige hjemsted mellem medlemsstater (fusionsskattedirektivet). Fusionsskattedirektivet indeholder ikke regler om det tidspunkt, hvorfra en fusion skal tillægges virkning i skattemæssig henseende. Den foreslåede ændring vedrørende fastsættelse af fusionsdatoen for visse fusioner og andre selskabsmæssige omstruktureringer vil muligvis kunne anses for at udgøre en restriktion i den frie etableringsret, fordi den specifikt regulerer grænseoverskridende fusioner m.v. Forslaget har til hensigt at sikre, at indtægt optjent her i landet også faktisk beskattes her i landet. Dette er i overensstemmelse med hensynet til den afbalancerede fordeling af beskatningskompetencen mellem medlemsstaterne, som efter EU-Domstolens faste praksis er et tvingende alment hensyn, der kan begrunde restriktioner i den frie bevægelighed. Den foreslåede regel er nødvendig for at varetage det nævnte hensyn, og den rækker ikke videre end, hvad hensynet kræver. Forslaget vurderes derfor at være i overensstemmelse med EU-retten. 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Lovforslaget har ikke været i høring forud for fremsættelsen, idet der er tale om et forslag, der skal have virkning fra forslagets fremsættelse, da det er vurderingen, at der ellers ville være risiko for spekulation. Lovforslaget vil derfor blive sendt i høring samtidig med fremsættelsen til følgende: Advokatsamfundet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, CEPOS, Cevea, Dansk Byggeri, Dansk Energi, Dansk Erhverv, Danske Advokater, Danske Havne, Danske Rederier, DI, DVCA, Finans Danmark, Foreningen Danske Revisorer, Forsikring og Pension, FSR danske revisorer, IBIS, Justitia, Kraka, Landbrug og Fødevarer, Landsskatteretten, Mellemfolkeligt Samvirke, Olie Gas Danmark, SEGES, Skatteankestyrelsen, SRF Skattefaglig Forening. 9. Sammenfattende skema Positive konsekvenser/mindreudgifter Negative konsekvenser/merudgifter

8 Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne 8 (hvis ja, angiv omfang/hvis nej, angiv»ingen«) (hvis ja, angiv omfang/hvis nej, angiv»ingen«) Ja, ikke nævneværdige Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Forslaget har til hensigt at sikre, at indtægt optjent her i landet også faktisk beskattes her i landet. Dette er i overensstemmelse med hensynet til den afbalancerede fordeling af beskatningskompetencen mellem medlemsstaterne, som efter EU-Domstolens faste praksis er et tvingende alment hensyn, der kan begrunde restriktioner i den frie bevægelighed. Lovforslaget vurderes derfor at være i overensstemmelse med EU-retten. Er i strid med de fem principper for implementering af erhvervsrettet EU-regulering (sæt X) JA NEJ X Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Efter fusionsskattelovens 5, stk. 1, anses datoen for den i forbindelse med fusionen udarbejdede åbningsstatus for fusionsdato, dvs. den dato hvorfra fusionen tillægges virkning i skattemæssig henseende. Det er dog efter bestemmelsen en betingelse for anvendelse af fusionsskattelovens regler, at datoen for fusionens åbningsstatus er sammenfaldende med skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår. Såfremt fusionen medfører, at en koncernforbindelse ophører

9 eller etableres, og at et deltagende selskab som følge heraf enten indtræder i eller udgår af en national sambeskatning, er fusionsdatoen for det pågældende selskab dog tidspunktet for sambeskatningens etablering eller ophør, jf. fusionsskattelovens 5, stk Uden for de tilfælde, der er omfattet af fusionsskattelovens 5, stk. 3, vil der være mulighed for at fastsætte fusionsdatoen til en dato, der ligger forud for datoen for fusionens vedtagelse i de deltagende selskaber. Fusionsskattelovens 5 giver mulighed for at tilrettelægge en fusion således, at løbende indtægter oppebåret i Danmark før fusionens vedtagelse ved visse grænseoverskridende fusioner ikke undergives beskatning her i landet. Der henvises om de gældende regler og konsekvenserne heraf i øvrigt til afsnit 2.1. Det foreslås i bestemmelsens 1. pkt., at fusionsdatoen for et dansk selskab, der er indskydende selskab i en grænseoverskridende fusion, der behandles efter fusionsskattelovens regler, ikke kan fastsættes til et tidspunkt, der ligger forud for den dato, hvor fusionen er vedtaget i alle de selskaber, der deltager i fusionen. Ved en grænseoverskridende fusion, hvor et dansk selskab er indskydende selskab, jf. fusionsskattelovens 15, stk. 4, er fusionsdatoen den skæringsdato, der som udgangspunkt er afgørende for, i hvilket omfang indtægter og udgifter i det indskydende selskab skal medregnes ved den danske indkomstopgørelse. Fusionsdatoen er også den relevante skæringsdato i relation til beskatning af kapitalgevinster på aktiver og passiver, der som følge af fusionen udgår af dansk beskatningskompetence. Denne beskatning gennemføres efter bestemmelserne i selskabsskattelovens 5. Ifølge det foreslåede 2. pkt. i bestemmelsen, kræves det ikke, at de fusionerende selskaber har samme skattemæssige fusionsdato. Det vil sige, at det ikke er et krav, at den dato, hvorfra fusionen tillægges virkning i skattemæssig henseende for det danske indskydende selskab, er sammenfaldende med det modtagende selskabs regnskabsår. Det følger af 3. pkt. i den foreslåede bestemmelse, at der dog fortsat vil kunne fastsættes en fusionsdato med tilbagevirkende kraft, såfremt det modtagende udenlandske selskab både før og efter fusionen indgår i en international sambeskatning efter selskabsskattelovens 31 A, og denne internationale sambeskatning frem til fusionen har omfattet det indskydende danske selskab. Undtagelsen skal ses i lyset af, at koncerninterne grænseoverskridende fusioner ikke indebærer nogen ændring i relation til, i hvilket omfang indkomst er undergivet beskatning her i landet, når den pågældende koncern har valgt international sambeskatning. I sådanne tilfælde kan hensynet til at sikre, at indtægt optjent her i landet også beskattes her i landet, derfor ikke begrunde, at en fusion i skattemæssig henseende ikke kan tillægges tilbagevirkende kraft.

10 10 Der vil efter den foreslåede bestemmelse heller ikke fremover være noget til hinder for, at der ved grænseoverskridende fusioner, hvor et dansk selskab er indskydende selskab og dermed ophører, fastsættes en fusionsdato, der ligger efter den dato, hvor fusionen er vedtaget. Fusionsdatoen skal dog fastsættes i overensstemmelse med reglerne i fusionsskattelovens 5, stk Den foreslåede bestemmelse vil som beskrevet ovenfor i afsnit 2.2. sikre, at løbende indtægter oppebåret i Danmark før fusionens vedtagelse også beskattes her i landet. Til 2 Det foreslås i stk. 1, at loven skal træde i kraft den 1. juli Det foreslås i stk. 2, at loven skal have virkning for selskabsretlige omstruktureringer fra datoen for lovforslagets fremsættelse. Dette skal ses i lyset af, at bestemmelsen i lovforslagets 1 skal hindre en utilsigtet mulighed for at opnå, at indtægt, der er optjent i Danmark, som følge af grænseoverskridende fusioner, spaltninger eller tilførsler af aktiver ikke kan beskattes her i landet. Lovforslagets 1 indebærer skærpende ændringer, som undtagelsesvist foreslås tillagt virkning allerede fra fremsættelsesdagen. Det tidlige virkningstidspunkt skal forhindre spekulation, der kunne modvirke formålet med bestemmelserne i tidsrummet fra lovforslagets fremsættelse og indtil lovens ikrafttræden. Der ville således være risiko for yderligere utilsigtede provenutab ved et senere virkningstidspunkt. Det er ikke muligt at skønne over størrelsen af disse yderligere potentielle provenutab, men de kan være betydelige. Det bemærkes, at det land, hvor det modtagende selskab er hjemmehørende, ikke nødvendigvis vil beskatte de indtægter i det danske indskydende selskab, der er optjent forud for vedtagelsen af den skattefrie omstrukturering. De gældende regler skaber altså en mulighed for, at sådanne indtægter helt kan unddrages beskatning, hvilket vil kunne øge risikoen for, at der spekuleres i at undgå dansk beskatning af den her i landet optjente indkomst. Loven gælder hverken for Færøerne eller Grønland, fordi den lov, der ændres, ikke gælder for Færøerne eller Grønland og ikke indeholder en hjemmel til at sætte loven i kraft for Færøerne eller Grønland.

11 11 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I fusionsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 24. august 2015, som ændret ved 5 i lov nr. 652 af 8. juni 2016, 1 i lov nr af 13. december 2016, 4 i lov nr af 4. december 2017 og 12 i lov nr af 19. december 2017, foretages følgende ændring: Stk I 5 indsættes som stk. 4:»Stk. 4. Fusionerer et her i landet hjemmehørende selskab med et i udlandet hjemmehørende selskab som modtagende selskab, kan som skattemæssig fusionsdato tidligst anvendes den dag, hvor fusionen er vedtaget i alle de fusionerende selskaber. Det kræves ikke, at de fusionerende selskaber har samme skattemæssige fusionsdato. 1. og 2. pkt. finder ikke anvendelse, såfremt det modtagende selskab både før og efter fusionens vedtagelse indgår i en international sambeskatning efter selskabsskattelovens 31 A, og denne internationale sambeskatning frem til fusionens vedtagelse omfatter det her i landet hjemmehørende selskab.«

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2017-18 Fremsat den 23. marts 2018 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 20. april 2018 J.nr. 2018-656. Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven (Beskatning

Læs mere

Ændring af fusionsskatteloven (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende omstruktureringer)

Ændring af fusionsskatteloven (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende omstruktureringer) Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 20. april 2018 Ændring af fusionsskatteloven (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende omstruktureringer) Skatteministeriet har

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2017-687 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus) 1 I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2016-17 Fremsat den 26. april 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus) 1 I ligningsloven,

Læs mere

For god ordens skyld skal vi nævne, at lovforslaget om ovenstående ikke umiddelbart giver anledning til bemærkninger fra vor side.

For god ordens skyld skal vi nævne, at lovforslaget om ovenstående ikke umiddelbart giver anledning til bemærkninger fra vor side. att.: Søren Schou Skatteministeriet For god ordens skyld skal vi nævne, at lovforslaget om ovenstående ikke umiddelbart giver anledning til bemærkninger fra vor side. Med venlig hilsen Jacob K. Clasen

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t Skatteudvalget 2017-18 L 207 Bilag 3 Offentligt -- AKT 166970 -- BILAG 1 -- [ Advokat Samfundet - Høringssvar til Skatteministeriet ] -- A d v o k a t r å d e t Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast

Skatteministeriet J.nr Udkast Skatteministeriet J.nr. 2017-3508 Udkast Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven (Begrænsning af SKATs mulighed for at tilbagekalde bindende svar ved værdiansættelse af aktiver og ensretning

Læs mere

Grænseoverskridende fusioner

Grænseoverskridende fusioner Dansk Skattevidenskabelig Forening Grænseoverskridende fusioner v/senior Manager Vicki From Jørgensen 21. november 2011 Præsentation 1. Indledning 2. Den historiske udvikling 3. Skattepligtige og skattefrie

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg

Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget L 78 - Bilag 13 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 48 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-311-0057 Udkast 8. november 2010 Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven (Udvidelse af skatteforvaltningslovens

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 Sag 273/2016 (1. afdeling) FGNT af 30.10.2012 ApS og FG af 30.10.2012 A/S (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Grænseoverskridende omstruktureringer. Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner

Grænseoverskridende omstruktureringer. Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner Grænseoverskridende omstruktureringer Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner Indhold 1. Indledning / Præsentation 2. Formål med grænseoverskridende omstruktureringer 3. Selskabsret a.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 30 af 23. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 30 af 23. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF). Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2017-18 L 237, L 237 A, L 237 B Offentligt 24. maj 2018 J.nr. 2017-1675 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 237 - Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0452 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat 2. september 2016 J.nr. 16-0830820 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Proces og Administration ABL Forslag

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0160913 Udkast. Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 13-0160913 Udkast. Forslag. til Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 266 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0160913 Udkast Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, lov om skattefri virksomhedsomdannelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 7 Offentligt 8. december 2015 J.nr. 15-2867432 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 45 - Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag.

2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag. 2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0172525 Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 Sag 469/2007 (1. afdeling) Bendt Knutssøn (advokat Claus Ulrik Holberg, beskikket) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2013-14 Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast 3. maj 2019

Skatteministeriet J.nr Udkast 3. maj 2019 Skatteudvalget 2018-19 L 233 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2019-304 Udkast 3. maj 2019 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og kursgevinstloven (Ophævelse af visse regler om beskatning

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2013-14 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Tilpasning af procenttillæg

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere)

Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 248 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 14-3331457 Udkast Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen for udenlandske

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 27 Bilag 2 Offentligt 12. november 2018 J.nr. 2018-2528. Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Bilag 24 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove

Læs mere

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 5 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 5 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget L 110 - Svar på Spørgsmål 5 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: 23. februar 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 110 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2018-19 L 28, L 28 A, L 28 B Offentligt 12. december 2018 J.nr. 2017-1461 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 28 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1346 af 9/

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1346 af 9/ REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1346 af 9/10 2018 Lovforslag om implementering af skatteundgåelsesdirektivet mv. Skatteministeren har fremsat et lovforslag, der skal implementere EU-direktiverne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0053 Forslag til Lov om ændring af tobaksafgiftsloven (Regulering af pakkerstørrelser på cigaretter) 1 I lov tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. november 2015 Sag 22/2014 (1. afdeling) GN Store Nord A/S (advokat Hans Severin Hansen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 233 Folketinget 2018-19 Fremsat den 3. maj 2019 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og kursgevinstloven (Ophævelse af visse regler om beskatning

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes supplerende ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes supplerende ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 19 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: den 21. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

1. Bemærkninger til selve lovudkastet

1. Bemærkninger til selve lovudkastet Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 14. august 2013 Ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, lov om skattefri virksomhedsomdannelse og ejendomsværdiskatteloven (Skattefri

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven (Tilretning af ølmoderationsordningen)

Skatteministeriet J.nr Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven (Tilretning af ølmoderationsordningen) Skatteministeriet J.nr. 2018-1924 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven (Tilretning af ølmoderationsordningen) 1 I øl- og vinafgiftsloven jf. lovbekendtgørelse nr. 289 af 23.

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver

Forslag. Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver Beskæftigelsesudvalget 2018-19 L 92 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2018-19 Fremsat den 13. november 2018 af beskæftigelsesminister (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 22. november 2013 Ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) H213-13

Læs mere

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1331 af 1/6 2018

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1331 af 1/6 2018 REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1331 af 1/6 2018 Vedtagne skattelovforslag Folketinget har i dag vedtaget fire lovforslag på skatteområdet, der omhandler alt fra skattefri omstrukturering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver

Forslag. Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver Fremsat den xx. xxxxxxxx 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver (Skattefrihed m.v. af ekstraordinære hædersgaver) I lov nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1) 2011/1 LSF 82 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-231-0053 Fremsat den 8. februar 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast (3)

Skatteministeriet J.nr Udkast (3) Skatteministeriet J.nr. 2017-2552 Udkast (3) Forslag til Lov om ændring af afskrivningsloven og ligningsloven (Højere skattefradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed) 1 I afskrivningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af afskrivningsloven og ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af afskrivningsloven og ligningsloven Lovforslag nr. L 227 Folketinget 2017-18 Fremsat den 25. april 2018 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af afskrivningsloven og ligningsloven (Højere skattefradrag for udgifter

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

Forslag. til. (Gebyr for underretninger om udlægsforretninger)

Forslag. til. (Gebyr for underretninger om udlægsforretninger) Høringsudkast Forslag Sagsnr. 2017-324 Doknr. 470813 Dato 03-07-2017 til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden,

Læs mere

Rentekildeskat pligt til rentekildeskat uden fradrag for renteudgiften - ordlyds- og formålsfortolkning - SKM ØLR

Rentekildeskat pligt til rentekildeskat uden fradrag for renteudgiften - ordlyds- og formålsfortolkning - SKM ØLR - 1 Rentekildeskat pligt til rentekildeskat uden fradrag for renteudgiften - ordlyds- og formålsfortolkning - SKM2012.469.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et flertal i Østre Landsret

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 137 Offentligt Grund og nærhedsnotat 3. marts 2016 J.nr. 16-0115195 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Proces og Administration Forslag til Rådets

Læs mere

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V.

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. - 1 Rentekildeskat - SKM2013.4.HR, jf. tidligere SKM2012.469.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom ref. i SKM2013.4.HR, men med ændrede præmisser, at et dansk

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1843004 - CSO UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 27. oktober 2017 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Julie Arnth Jørgensen og Morten Juul Nielsen (kst.)). 18.

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven 2013/1 LSF 95 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-6090528 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

UDKAST til forslag til lov om ændring af lov om fonde og visse foreninger (Udvidet adgang til uddeling af arv og gaver m.v.)

UDKAST til forslag til lov om ændring af lov om fonde og visse foreninger (Udvidet adgang til uddeling af arv og gaver m.v.) Dato: 11. juni 2018 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Christina Grene Thomsen Sagsnr.: 2018-706-0009 Dok.: 762266 UDKAST til forslag til lov om ændring af lov om fonde og visse foreninger (Udvidet adgang

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Bilag 25 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove

Læs mere

Fremsat den 3. oktober 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til. (Udvidelse af aftalefriheden i optionsordninger)

Fremsat den 3. oktober 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til. (Udvidelse af aftalefriheden i optionsordninger) Lovforslag nr. L 10 Folketinget 2018-19 Fremsat den 3. oktober 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v.

Læs mere

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 183 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt 16. maj 2017 J.nr. 2017-208 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 183 - Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 Sag 133/2015 (1. afdeling) A Invest ApS (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1 Retsudvalget REU alm. del - Bilag 270 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 16. januar 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2008-708-0011 Dok.: JNW40105 Forslag til Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-411-0028 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2016-17 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove. (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af værnepligtsloven

Forslag. Lov om ændring af værnepligtsloven Lovforslag nr. L 4 Folketinget 2018-19 Fremsat den 3. oktober 2018 af forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af værnepligtsloven (Fritagelse for værnepligtstjeneste for

Læs mere

Skatteudvalget L 71 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 71 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 71 Bilag 15 Offentligt 14. december 2015 J.nr. 15-3151455 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 71 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning

Læs mere

Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H

Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H SKAT Østbanegade 123 København Ø 17. august 2015 Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H 184-15. SKAT har d. 10. juli 2015 fremsendt

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget 2004-05 (2. samling) L 121 Svar på Spørgsmål 117 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om af selskabsskatteloven og andre

Læs mere

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag.

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag. Skatteministeriet Att.: SkatErhverv Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskerh@skm.dk 14. november 2006 KKo Deres sagsnr.: 2006-411-006464 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Justering af reglerne om fast driftssted m.v.

Justering af reglerne om fast driftssted m.v. Nyt fra Beierholm med værdifuld viden til vores kunder Justering af reglerne om fast driftssted m.v. Der er den 23. februar 2018 fremsendt et lovforslag i høring, der justerer en lang række regler, primært

Læs mere

Forslag. til. 2. 7, nr. 30, ophæves.

Forslag. til. 2. 7, nr. 30, ophæves. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 32 Bilag 3 Offentligt Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og deres efterladte i de sønderjyske landsdele samt om ændring

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af Skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Ægtefællerabat for multimediebeskatningen) 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

EU-Domstolens underkendelse af dansk regel om exitbeskatning af selskaber

EU-Domstolens underkendelse af dansk regel om exitbeskatning af selskaber 12. September 2013 EU-Domstolens underkendelse af dansk regel om exitbeskatning af selskaber Den 18. juli 2013 afsagde EU-Domstolen dom i sagen Kommissionen mod Danmark, C-261/11 ( Afgørelsen ). Sagen

Læs mere

2018/1 LSF 10 (Gældende) Udskriftsdato: 19. maj Forslag. til. (Udvidelse af aftalefriheden i optionsordninger)

2018/1 LSF 10 (Gældende) Udskriftsdato: 19. maj Forslag. til. (Udvidelse af aftalefriheden i optionsordninger) 2018/1 LSF 10 (Gældende) Udskriftsdato: 19. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2018-4014 Fremsat den 3. oktober 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast

Skatteministeriet J.nr Udkast Skatteministeriet J.nr. 2017-3321 Udkast 31.08.2017 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Udvidelse af fradragsretten for erhvervsmæssige lønudgifter m.v.) 1 I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende - 1 Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i februar 2015 nye regler om exitbeskatning, dvs. beskatning af erhvervsdrivende,

Læs mere