Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne"

Transkript

1 Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Når jeg har taget engelsk på en anden uddannelse, skal jeg vel ikke have engelsk igen, vel? Citatet illustrerer en ofte hørt situation fra elever, der har forudsætninger, inden de starter på en erhvervsuddannelse på en af landets handelsskoler eller tekniske skoler. Formålet med Vejledningen Formålet med vejledningen er især at se på, hvordan skolerne skal behandle godskrivning i forbindelse med udstedelse af beviser, især mht. grundfag. Der er i vejledningen illustreret forskellige situationer, som skolerne kan anvende i de typiske godskrivningssituationer, som bekendtgørelserne ikke klart /entydigt har beskrevet mhp. udstedelse af grundforløbsbeviser og skolebeviser. Vejledningen afrundes med et bilag, der via en række skærmklip illustrerer, hvordan der kan registreres godskrivning i henholdsvis EASY-A og i Elevplan. Vejledningen understøtter (og kan selvfølgelig på ingen måde tilsidesætte), hvad der står i bekendtgørelser og eventuelle øvrige skrivelser fra ministeriet. I vejledningen bruges generelt betegnelsen godskrivning, der er synonymt med betegnelse merit. I reglerne er der ikke helt ensartet anvendelse af begreberne. Meritbekendtgørelsen taler om merit, den nuværende eksamensbekendtgørelsen om fritagelse. Der vil ved revision af reglerne blive foretaget de nødvendige tilpasninger. Der er valgt betegnelsen godskrivning, idet godskrivning betyder, at eleven kan fritages for såvel undervisning som prøver og eventuelt få overført en karakter, hvis betingelserne herfor er opfyldt, jf. nedenfor. Her findes reglerne om godskrivning De vigtigste bekendtgørelser i forbindelse med godskrivning er: Hovedbekendtgørelsen om erhvervsuddannelser nr af 12/12/04 ( 47) (HBG) Bekendtgørelse om grundfag i erhvervsuddannelserne nr. 689 af 28/06/04. ( 5) (GFB) Bekendtgørelse om merit nr. 539 af 19/06/96 ( 1, 2, 3, 4 og 5) Bekendtgørelse om eksamensordning på erhvervsskolerne mv. nr. 356 af 19/05/05 Samt i de enkelte uddannelsesbekendtgørelser. Reglerne kan findes på uvm.dk under Erhvervsuddannelser og Love og regler. De centrale paragraffer er vedlagt som bilag til denne vejledning. De overordnede principper i reglerne for godskrivning (merit): 1. Eleven: godskrivning (merit) er en ret, eleven har, idet eleven skal have godskrevet, hvad hans eksamensbeviser o.l. og hans reelle kvalifikationer (kompetencer) i øvrigt berettiger til (HBG 47,1, GFB 5,1) kan stige på en uddannelse, hvis han har gennemført en del af uddannelsen, eller har fået godskrevet uddannelsesmæssige forudsætninger på baggrund af anden uddannelse eller beskæftigelse (HBG 47,2) 1

2 2. Skolen: træffer afgørelse om fritagelse for hele eller dele af uddannelsen på grundlag af godskrivning anvender meritbekendtgørelsen for grundfag på niveau E eller højere, når grundlaget for godskrivningen alene er undervisningen i faget (GFB 5,3) Hvis skolen godskriver, så: skal skolen tilbyde eleven undervisning på et højere niveau eller anden relevant undervisning i stedet (HBG 47,4) kan godskrivningen betinges af, at eleven på anden måde opnår kundskaber, som skolen vurderer nødvendige for at nå uddannelsens mål (HBG 47,5) kan skolen kræve, at eleven deltager i undervisning i faget i et omfang, som er nødvendigt for at nå målene, hvis godskrivningen sker på baggrund af uddannelse eller beskæftigelse, der ikke fuldt modsvarer indholdet af det undervisningsfag, eleven fritages for (HBG 47,3) skal det faglige udvalg underrettes, hvis fritagelsen er over 4 uger for elever med uddannelsesaftale anføres det på beviset for grundforløb og skolebeviset med angivelse af grundlaget for godskrivningen. Hvis godskrivning sker på grundlag af undervisning i fag på samme niveau, hvor faget er bestået efter reglerne om disse uddannelser, overføres den oprindeligt givne karakter med angivelse af niveau. (GFB 5,3). 3. Det faglige udvalg: indstiller regler om godskrivning og træffer afgørelser vedrørende praktiktiden og evt. afkortning af uddannelsen (HBG 47,1) fastsætter varigheden af den praktikuddannelsen for elever, der har opnået en individuel vurdering af sine kompetencer (HBG 47,4). Situationer med godskrivning Der vil typisk være tale om to forskellige situationer. Den ene er, at eleven godskrives på baggrund af et eller flere gennemførte fag (godskrivning for fag). Den anden situation er, at eleven på baggrund af en hel eller delvis gennemført uddannelse eller anden relevant erfaring skal have godskrivning (optagelsesgodskrivning). Det bemærkes, at der ikke i reglerne skelnes mellem de 2 typer af godskrivning. De bruges her, fordi sondringen har vist sig praktisk i det daglige arbejde i eksamensadministrationen på skolerne; inspirationen er således hentet her. Godskrivning for fag Der er tale om godskrivning for fag, når eleven kan fritages for undervisning og/eller eksamen i et bestemt fag i uddannelsen, fordi eleven har haft det samme eller tilsvarende fag tidligere. Eleven skal kunne fremvise eksamensbevis eller tilsvarende dokumentation herpå. Specielt for godskrivning i grundfag I henhold til Meritbekendtgørelsen skal eleven kunne dokumentere, at vedkommende enten har: 1) aflagt prøve i faget og ved prøven opnået mindst 6 i prøvekarakter eller, 2) hvis faget ikke er udtrukket som prøvefag for vedkommende, opnået mindst 6 i overført årskarakter (for erhvervsuddannelserne standpunktskarakter) ved afslutning af faget eller, 3) hvis eleven har valgt faget på et højere niveau og derfor ikke har aflagt prøve efter det pågældende niveau, opnået mindst 6 i årskarakter (for erhvervsuddannelserne standpunktskarakter) ved afslutningen af faget eller, 4) hvis der ikke afholdes prøve i faget, opnået mindst 6 i årskarakter (for erhvervsuddannelserne standpunktskarakter) ved afslutning af faget. ( 3, stk.3, Meritbekendtgørelsen) 2

3 Højere niveau end F Hvis eleven kan dokumentere ved bevis m.v., at han har bestået prøve for faget på et niveau over F meddeler skolen som udgangspunkt: fritagelse for eksamen. Fritagelse for undervisningen sker desuden som hovedregel medmindre det er helhedsundervisning. Fritagelse for undervisningen sker desuden som hovedregel - med mindre skolen i sin lokale undervisningsplan har fastlagt, at undervisningen er helhedsorienteret på en sådan måde, at undervisningen er nødvendig for at give eleven en fagintegreret forståelse af undervisningens teoretiske og praktiske dele, jf. meritbekg. 3, stk. 5. Eleven skal godskrives for det niveau, der kan dokumenteres - også selv om det er højere end det for eleven obligatoriske niveau i uddannelsen. Når fritagelse for undervisning i et obligatorisk fag meddeles, skal skolen som nævnt tilbyde højere niveau i faget eller anden relevant undervisning. F-niveau Der gælder de samme regler, men skolen kan vurdere uden at se bevis. Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Ved realkompetencevurderingen forud for fastlæggelse af en GVU-plan tildeles godskrivning for de fag, eleven har kompetence i. Eleven kan godt fritages for prøver, selv om skolen vurderer, at eleven ikke kan fritages for undervisningen. Dette sker, i lighed med godskrivning for niveauer over F, i de tilfælde hvor skolen i sin lokale undervisningsplan har fastlagt, at undervisningen er helhedsorienteret på en sådan måde, at undervisningen er nødvendig for at give eleven en fagintegreret forståelse af undervisningens teoretiske og praktiske dele. Det gælder dog kun, hvis prøven ikke afholdes som en fagintegreret prøve (Meritbekendtgørelsen 3, stk. 5) Hvornår kan der overføres karakterer til beviser på grundlag af godskrivning?: Der kan overføres karakterer, hvis eleven har bestået præcis det samme fag (dvs. samme fag, niveau og resultatformer), som der er opnået godskrivning for. I den situation anføres det fag, som eleven har godskrivning for. Under fagbetegnelsen påføres at karakteren er opnået ved godskrivning, navnet på den pågældende uddannelse og uddannelsessituation, og på hvilket grundlag godskrivningen er opnået. I karakterkolonnen anføres den eller de karakterer, eleven har opnået i det fag, der er givet godskrivning for. Eksempel: En elev har bestået engelsk niveau C på hf og tilmelder sig nu et grundforløb på en teknisk skole Det skal se sådan ud på grundforløbsbeviset og skolebeviset: Engelsk, niveau C Mundtlig Godskrivning fra Engelsk niveau C, hf, VUC, Århus. 8 3

4 Det bemærkes, at den opnåede karakterer fra hf skal regnes med i elevens gennemsnit på de uddannelser, hvor det er relevant. De typiske situationer er her elever, der har afsluttet tilsvarende fag og niveauer på en anden ungdomsuddannelse dvs. skiftere fra hhx1 til hg, fra hf til hhx eller hg og fra htx til tekniske grundforløb. I hvilke godskrivningssituationer kan der ikke overføres karakterer til beviser? I en række tilfælde er det ikke muligt at overføre en karakter. Her vil i stedet blive angivet Godskrivning i karakterkolonnen. Det kan skyldes en række forskellige situationer: Situation 1: Det fag, der skal godskrives for, anvender ikke samme eksamensformer som faget i elevens nuværende uddannelse. Her kan karaktererne derfor ikke overføres eller medregnes i gennemsnittet. Som nævnt anføres i stedet "Godskrivning" i karakterkolonnen. Dette gælder eksempelvis en hf-elev som ønsker at skifte til et grundforløb på en handelsskole. Eleven har bestået Engelsk niveau C, men på hf er der kun mundtlig eksamen. På handelsskolens grundforløb er der både mundtlig og skriftlig eksamen. Derfor kan karakteren ikke overføres til beviset ej heller regnes med i elevens gennemsnit. Det skal se sådan ud på beviset: Engelsk niveau C, Mundtlig, Godskrivning fra Engelsk niveau C, hf, VUC, Århus Godskrivning Situation 2: Hvis det fag, der skal godskrives for, ikke har samme niveau, men er taget på et højere niveau end det fag, eleven får godskrivning for, kan karakteren heller ikke overføres. Her skal der anføres Godskrivning i karakterkolonnen. Godskrivning for 2. fremmedsprog. Udenlandske/nydanske elever kan få godskrivning for 2. fremmedsprog. Det er undervisningen i deres modersmål, der her gives godskrivning for, idet skolen kan betinge sig, at eleven har opnået kundskaber, der er nødvendige for at nå målene på det pågældende niveau. Det skal fremgå af grundforløbsbeviset og/eller skolebeviset på denne måde: Eksempel: 2. fremmedsprog Godskrivning 7 års undervisning i serbokroatisk Hvis det ikke kan dokumenteres, at indhold og prøveform af det fag, der godskrives for, svarer til indholdet og prøveform af det fag, der gives godskrivning for, kan karakterer ikke overføres. Der skal i 4

5 stedet anføres Godskrivning i karakterkolonnen, jf. en situation med godskrivning på baggrund af en realkompetencevurdering. Elever, der skifter fra grundforløbet på en skole til en anden skole Situationen opstår eksempelvis, når elever har taget dele af grundforløbet og skifter skole inden grundforløbet er afsluttet. Her er det nødvendigt, at skolen foretager en vurdering af, om eleven har haft et tilsvarende fag/fagområde, som kan godkendes i henhold til modtagerskolens uddannelsesplan. Hvis en elev får godskrevet et lokalt valgfag, vil der således ikke kunne overføres karakterer, men kun påføres "Godskrivning". Godskrivning og skolevejledningen Skolevejledningen er, som det fremgår af Hovedbekendtgørelsen 68, udtryk for elevens udbytte af undervisningen i den pågældende skoleperiode. Som følge heraf skal opnået godskrivning ikke påføres elevens skolevejledning. Godskrivning ved optagelse (optagelsesmerit) Det er der tale om, når en elev bliver fritaget for dele af en erhvervsuddannelse, fordi eleven kan dokumentere tilsvarende færdigheder typisk fra en tidligere fuldført uddannelse. De mest typiske situationer for godskrivning på hg i forbindelse med optagelse er: 1. godskrivning på baggrund af bestået hhx 2. godskrivning på baggrund af anden uddannelse Den adgangsvej, eleven står registreret med i EASY-A, er afgørende for/bestemmer den tekst for godskrivning, der udskrives på skolebeviset. Dette gør udfærdigelsen af beviser meget mere enkel. I noterne i EASY-A kan der tastes en uddybende forklaring på elevens godskrivning. Den uddybende forklaring bliver imidlertid ikke udskrevet på beviset. Det vil typisk være uddannelseslederens ansvar at tage stilling til godskrivning inden eleven begynder undervisningen på hg. Det vil betyde, at skolen allerede på det tidspunkt får klarlagt, hvordan elevens bevis vedr. godskrivning se ud. Antal godskrivninger Ifølge reglerne på EUD-området må der ikke gives godskrivning for hele uddannelsen eller for uddannelsens centrale dele i et sådant omfang, at uddannelsen eller eksamen ikke kan anses for gennemført. Philip Pedersen, Undervisningskonsulent i Undervisningsministeriet, juni

6 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (Hovedbekendtgørelse) nr af 12/12/04. Godskrivning 47. Ved fastlæggelse af den undervisning eleven skal gennemføre, skal eleven have godskrevet, hvad eleven har eksamensbeviser eller lignende for og elevens reelle kvalifikationer (kompetencer) i øvrigt. Skolen træffer afgørelse om fritagelse for dele af uddannelsen på grundlag af merit efter stk. 2-4 og i øvrigt efter reglerne om den enkelte uddannelse og andre regler om merit. Det faglige udvalg kan afkorte uddannelsestiden, jf. 57 i lov om erhvervsuddannelser. Stk. 2. Elever, der har gennemført en del af en uddannelse, eller som i øvrigt kan få godskrevet uddannelsesmæssige forudsætninger på grundlag af anden uddannelse eller beskæftigelse, kan stige på en uddannelse eller et kompetencegivende trin på grundlag af en individuel vurdering af elevens kompetencer. Det faglige udvalg fastsætter varigheden af praktikuddannelsen. Stk. 3. Hvis godskrivning sker på baggrund af uddannelse eller beskæftigelse, der ikke fuldt ud modsvarer indholdet af et undervisningsfag, som eleven får fritagelse for, kan skolen kræve, at eleven deltager i den undervisning i faget, som er nødvendig for at nå uddannelsens mål. Stk. 4. Skolen skal tilbyde eleven undervisning på højere niveau eller anden relevant undervisning i stedet for den undervisning, eleven fritages for. Stk. 5. Skolen kan gøre fritagelse betinget af, at eleven på anden måde erhverver sig kundskaber, som af skolen vurderes nødvendige for at nå de fastsatte mål for undervisningen. Stk. 6. I tilfælde hvor skolen træffer bestemmelse om afkortning af skoleundervisningen med mere end 4 uger for elever med uddannelsesaftale, skal skolen, hvis ikke andet er fastsat i reglerne om uddannelsen, underrette vedkommende faglige udvalg herom med henblik på udvalgets afgørelse om afkortning af den samlede uddannelsestid. Ved afkortning af skoleundervisning under 4 uger overvejer skolen mulighederne for at tilbyde eleven alternativ undervisning. Specielt vedrørende grundfag, jf. Bekendtgørelse nr. 689 af 28/06/04 om grundfag: Godskrivning (merit) 5. En elev har ret til efter ansøgning at få godskrevet kompetencer (få merit) for grundfag med det niveau, der er obligatorisk i uddannelsen, efter bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen), jf. dog stk. 2. Godskrivning skal fremgå af elevens personlige uddannelsesplan. Stk. 2. Bekendtgørelse om merit for visse fag i ungdomsuddannelserne (meritbekendtgørelsen) finder anvendelse for grundfag på niveau E og højere, hvis grundlaget for eventuel godskrivning alene er undervisning i fag, omfattet af den nævnte bekendtgørelse. Stk. 3. Ved godskrivning anføres dette på beviset for grundforløb eller skolebeviset med angivelse af grundlaget for godskrivningen. Såfremt godskrivning sker på grundlag af undervisning i fag på samme niveau, hvor faget er bestået efter reglerne om disse uddannelser, overføres den oprindeligt givne karakter med angivelse af niveau. Bekendtgørelse om merit for visse fag i ungdomsuddannelser mv. (Meritbekendtgørelsen) nr. 539 af 19/06/1996 Almindelige bestemmelser 1. Elever i en ungdomsuddannelse mv. har ret til merit i visse fag efter reglerne i denne bekendtgørelse, hvis de har gennemført og afsluttet faget på samme eller højere niveau, jf. 3. Merit betyder, at elever bliver fritaget for undervisning og prøve i fagene. Merit på grundlag af dele af en ungdomsuddannelse mv. 2. Elever får som led i en række ungdomsuddannelser mv. efter ansøgning til skolen merit i de fag, der er nævnt i bilag 1, jf. 3. Stk. 4. Skolen kan efter en konkret vurdering give en elev merit i fag på niveau F og G, selv om eleven ikke opfylder betingelserne i stk. 3, jf. i øvrigt reglerne om erhvervsuddannelserne, hvis skolen skønner, at eleven har et tilsvarende niveau i faget. Stk. 5. Skolen kan bestemme, at en elev som led i en erhvervsuddannelse eller uddannelsen til faglært 6

7 landmand skal deltage i undervisningen i et fag, selv om den pågældende opfylder betingelserne for at få merit. Dette kan kun ske, hvis det af skolens lokale undervisningsplan fremgår, at undervisningen i faget er tilrettelagt helhedsorienteret på en sådan måde, at undervisningen er nødvendig for at give eleven en fagintegreret forståelse af undervisningens teoretiske og praktiske dele. Eleven fritages for prøve i faget, med mindre prøven afholdes som en integreret prøve. Eleven kan i alle tilfælde få karakteren fra den meritgivende uddannelse optaget på beviset for sin uddannelse, jf. 4. Hvis der i erhvervsuddannelserne findes fag, som man har gennemført og aflagt prøve i på samme eller højere niveau, eller hvis man på anden måde har opnået tilsvarende kvalifikationer, har man ret til merit (Merithåndbogen, nr. 35, 1996, s. 8) 7

8 Bilag om registrering af godskrivning i EASY-A og Elevplan Godskrivning af hele fag kan ske i såvel EASY-A som i Elevplan. Godskrivning af dele af et fag en eller flere målpinde, kan kun ske i Elevplan. I dette dokument vil der med skærmklip blive illustreret, hvordan man registrerer godskrivning i en række typiske tilfælde. Eksempel 1: Ikke identiske fag fra anden uddannelse Godskrivning af fag der ikke er identiske eller har samme bedømmelsesform Der må der IKKE registreres karakter ved godskrivningen. I eksempel 1 følger vi eleven Gurli Godskrivning, der går på det merkantile grundforløb. Gurli har inden starten på grundforløbet gennemført Engelsk niveau C på en anden uddannelsesinstitution, og kan derfor godskrives for faget. På det merkantile grundforløb, er der både en mundtlig og en skriftlig eksamen i faget Engelsk C (UVM fag nr ). På HF er der kun mundtlig eksamen, derfor må karakteren ikke overføres, da der ikke er tale om præcis samme bedømmelsesform. Først vises hvordan godskrivningen kan registreres i EASY-A og dernæst hvordan det kan registreres i Elevplan. Registrering i EASY-A: Der ønskes registreret at eleven skal fritages for både undervisning og eksamen. I Feltet Bevistekst vælges Godskrivning 1 Godskrivningsteksten tastes i feltet Merit/godskr tekst. 1 Teksten hentes fra en værdiliste. 8

9 Registrering i Elevplan På Elevlisten vælges vedkommende elev, og ikonet Godskrivning vælges. Herved fremkommer elevens fagrække i forhold til den godkendte uddannelsesplan. I dette tilfælde vælges Godskriv fag for engelsk niv. C, som skal læses af de merkantile grundforløbselever, der ønsker, at kvalificere sig til f.eks. Kontor med specialer. Der fritages for undervisning og eksamen, dato for fritagelsen foreslås af Elevplan til dags dato, der angives en godskrivningstekst, der overføres til EASY-A og udskrives på elevens eksamensbevis. Herefter trykkes på Gem, da der ikke skal afgives karakter i denne situation. 9

10 Der trykkes på sidens OK knap, og der spørges om man nu også ønsker at godkende fritagelsen. Der afsluttes med at trykke på Ja, hvorefter Elevplan i et nyt vindue viser en Godskrivningsliste, som udskrives, underskrives og afleveres i administrationen. 10

11 Godskrivningen er nu gennemført og er på vej til EASY-A til indlæsning. Herunder ses et klip fra Eleven Gurlis uddannelsesbog fanebladet Skolepapirer 11

12 Der ses ingen karakter på godskrivningen, da den ikke skal gives jf. ovenfor. Derimod ses hele den godskrivningstekst der er anført, hvad enten den er skrevet i Elevplan eller EASY-A. 12

13 Eksempel 2: Identiske fag fra anden uddannelse Godskrivning af fag der er helt identiske OG som har samme bedømmelsesform Her SKAL karakter registreres ved godskrivningen, og der skal efterfølgende ændres niveau for fag i uddannelsesplanen i Elevplan Godskrivning via Elevplan. I eksempel 2 følger vi eleven Gunnar Godskrivning, der går på grundforløbet Jord til Bord. Gunnar har inden starten på grundforløbet gennemført Engelsk niveau C på en anden uddannelsesinstitution, og kan derfor godskrives for faget. På Gunnars grundforløb, er det obligatoriske niveau i faget Engelsk F, og i det overliggende niveau C er der KUN mundtlig eksamen i faget Engelsk C (23008). Altså ligesom på HF, hvorfor karakteren kan overføres, da der er tale om præcis samme fag og bedømmelsesform. Eleven godskrives således for faget på det opnåede niveau, selvom det er højere end det obligatoriske niveau, der er krævet på uddannelsen Registrering i Elevplan I eksemplet viser vi hvordan man registrerer godskrivningen i Elevplan og hvorledes det ser ud før og efter det er indlæst i EASY-A. 1. På Elevlisten vælges vedkommende elev, og ikonet Godskriv fag vælges. Herved fremkommer elevens fagrække i forhold til den godkendte uddannelsesplan Når der er taget stilling til fri- tagelse for undervisning og eksamen samt ændret niveau til C, trykkes på Tilføj. 13

14 Der kommer et vindue op, hvor du kan vælge resultatform, karakter og termin svarende til den godskrivning eleven er berettiget til. 4. Udfyld og tryk på gem. 5. Tryk på Gem 6. Bekræft at du ønsker at godkende godskrivningen ved klik på OK 14

15 7. Klik på Ja Herved overføres godskrivningen automatisk til EASY-A. Herefter viser Elevplan i et nyt vindue en Godskrivningsliste, som udskrives, underskrives og afleveres i administrationen. Godskrivningen er nu gennemført og er på vej til EASY-A til indlæsning. Straks efter godskrivningen i Elevplan, kan eleven i sin Uddannelsesbog, fanebladet Skolepapirer, se resultatet af godskrivningen. Karakteren kan først ses efter indlæsning i EASY-A. 15

16 En godskrivning skal altid indlæses i EASY-A (B366) Ligesom Gurli, får Gunnar godskrevet faget Engelsk C MEN han får også tildelt karakteren 9, da der er tale om samme fag og evalueringsform på HF, som på Jord til Bord. Karakteren ses først i Elevplan efter godskrivningen er indlæst og frigivet i EASY-A. 16

17 Registrering i EASY-A Skolen kan naturligvis også vælge at registrere godskrivningen for et helt fag i EASY-A via A481. Ændring af niveau for faget i uddannelsesplanen i Elevplan Som følge af den opnåede godskrivning skal eleven nu vælge faget på dette niveau i sin uddannelsesplan. Som konsekvens af godskrivningen bør eleven flytte niveau. Fra det obligatoriske som her var F - til det godskrevne som her var C Dvs. der flyttes fra niveau F til niveau C for engelsk. Ellers vil elevens scorekort vise at Engelsk F ikke er opfyldt. Efter flytningen vil Engelsk C nu optræde som opnået på elevens scorekort. 17

18 Godskrivning for dele af et fag Hvis eleven har krav på godskrivning af dele af et fag kan dette kun gøres i Elevplan. I eksemplet følges eleven Morten Merit. 1. Vælg ikonet Godskrivning på elevlisten: Herved fremkommer elevens fagrække i forhold til den godkendte uddannelsesplan. Tilføje godskrivning for målpinde 2. I dette tilfælde vælges Godskriv målpinde for faget 18

19 3. Den/de målpinde eleven skal godskrives for vælges, og der klikkes på tilføj, for at tilføje en begrundelse for godskrivningen. Her ses resultatet efter godskrivning af Engelsk Niveau C, (og elevens ændring af niveau og kontaktlærerens efterfølgende godkendelse, samt resultatet af godskrivningen af 1 af 3 mål i faget Salg, gæste og kundebetjening ). 19

20 RKV registrering er foretaget 1. Vend tilbage til Elevlisten ved at klikke på elevliste ikonet 2. Sæt nu et flueben i feltet RKV foretaget udfor den/de elever, der er foretaget RKV vurdering for. 3. Klik på gem 20

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i grundfag i erhvervsuddannelserne

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i grundfag i erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Januar 2011 Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i grundfag i erhvervsuddannelserne Når jeg har taget engelsk på en anden

Læs mere

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Prøver, Eksamen og Test September 2015 Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Denne

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelsesindgang Bygge & Anlæg Uddannelsesfamilie Enkeltstående uddannelse Uddannelse Maler-uddannelsen Evt. trindeling / afstigningsmulighed Ingen

Læs mere

Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 16-03-2010/version 1.3 /UNI C/Steen Eske Christensen

Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 16-03-2010/version 1.3 /UNI C/Steen Eske Christensen Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 16-03-2010/version 1.3 /UNI C/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange mv. Vejledningen består

Læs mere

Virksomhedens Elevplan Quick-guide

Virksomhedens Elevplan Quick-guide Virksomhedens Elevplan Quick-guide Login til www.elevplan.dk Virksomheder logger på Elevplan med samme brugernavn og adgangskode, som benyttes til praktikpladsen.dk. Brugernavn og adgangskode til praktikpladsen.dk,

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 30-09-2015/STIL/Sonja Petersen

Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 30-09-2015/STIL/Sonja Petersen Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 30-09-2015/STIL/Sonja Petersen Denne vejledning gælder for elever startet på uddannelsen 1.8.2015 eller senere. Indhold Centrale begreber

Læs mere

Guide til gamle HG beviser Handelsuddannelse med specialer

Guide til gamle HG beviser Handelsuddannelse med specialer Guide til gamle HG beviser Handelsuddannelse med specialer Ministeriets tolkning af overgangsregler i forbindelse med Reform 2015 har gjort det nødvendigt at have et overblik over, hvilke gamle HG beviser

Læs mere

Reformkonference 28. og 29. september 2015

Reformkonference 28. og 29. september 2015 Reformkonference Henrik Mogensen, STIL Elsebeth Petersen, UVM Claus Meyer, STIL Kristian Bülck, STIL 28. og 29. september 30-09-2015 Reformkonference Indsæt note og kildehenvisning EUV RealKompetenceVurdering

Læs mere

Guide til gamle HG beviser Detailhandelsuddannelse med specialer

Guide til gamle HG beviser Detailhandelsuddannelse med specialer Guide til gamle HG beviser etailhandelsuddannelse med Ministeriets tolkning af overgangsregler i forbindelse med Reform 2015 har gjort det nødvendigt at have et overblik over, hvilke gamle HG beviser der

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Sagsnr.: 113.161.021 GVU. En vejledning til Uddannelsesbogen. Undervisningsministeriet. Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser

Sagsnr.: 113.161.021 GVU. En vejledning til Uddannelsesbogen. Undervisningsministeriet. Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser GVU En vejledning til Uddannelsesbogen Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser April 2006 1 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med reference til Undervisningsministeriets

Læs mere

Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF

Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF Gældende for: Teknisk- og Merkantil grundforløb og hovedforløb samt Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelser, Individuelle

Læs mere

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1.

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1. Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1. Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i

Læs mere

10 uger skole. 10 uger skole. 10 uger skole. 10 uger skole. ugers praktik

10 uger skole. 10 uger skole. 10 uger skole. 10 uger skole. ugers praktik Odense Tekniske Skole og AMU-Fyn Afdeling Byggeri & Teknologi & Struktørafdelingen på AMU-Fyn Uddannelsesindgang Bygge & Anlæg Uddannelsesfamilie Anlæg, byggeri og installation Uddannelse Struktør Speciale(r)

Læs mere

Version 5.1 19.12.2014. Vejledning. Karakterindberetning til Optagelse.dk

Version 5.1 19.12.2014. Vejledning. Karakterindberetning til Optagelse.dk Version 5.1 19.12.2014 Vejledning Karakterindberetning til Optagelse.dk 2014/2015 1 Indholdsfortegnelse 2 Nyt... 3 2.1 Standpunktskarakterer for 8. klasse til Optagelse.dk... 3 2.2 Tidsfrister for indberetning

Læs mere

Tekstil. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Tekstil. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Tekstil Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B.

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B. Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

Vejledning i standpunktsbedømmelse

Vejledning i standpunktsbedømmelse Vejledning i standpunktsbedømmelse De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2

Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2 Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2 Konference om Erhvervsuddannelsesreformen i praksis September 2015 Oplæg af Chefkonsulent Anne Nyegaard, Industriens Uddannelser Program for workshop

Læs mere

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed For afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 Ved ikke-bestået standpunktsbedømmelse i et grundfag eller

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 04/06/2009 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 857 af 11/07/2011 Bekendtgørelse

Læs mere

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Juni 2015 Afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelse Undervisningsministeriet

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Juni 2015 Afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelse Undervisningsministeriet Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Juni 2015 Afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelse Undervisningsministeriet Indhold Afsæt for reformen, mål og overordnede initiativer Nedslagspunkter: Optagelse

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 467 af 16/04/2015 om erhvervsuddannelsen til kranfører

Bekendtgørelse nr. 467 af 16/04/2015 om erhvervsuddannelsen til kranfører Bekendtgørelse nr. 467 af 16/04/2015 om erhvervsuddannelsen til kranfører Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser

Læs mere

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Teknisk Designer LBK. Nr. 183 af 22. marts 2004 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelse BEK nr. 341

Læs mere

Voksenlærling - er det dig?

Voksenlærling - er det dig? Voksenlærling - er det dig? A-kassen Fremtiden er faglært Indhold Voksenlærling... 3 Fakta om at blive voksenlærling... 4 Din løn... 4 Find en virksomhed... 5 Skoleuddannelsen... 5 Guide til arbejdsgiver,

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Kundekontaktcenter (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kundekontaktcenter (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kundekontaktcenter (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole

Læs mere

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 262 af 20/03/2007

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg)

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Skolens bedømmelsesplan De merkantile erhvervsuddannelser Tradium Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Nedenstående bedømmelsesplan gælder for grundforløbet på Tradium (hg) 2014 og 15. Bedømmelsesplanen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for frisørfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015 om uddannelsen til Frisør

Læs mere

Guide til gamle HG beviser Kontoruddannelse med specialer

Guide til gamle HG beviser Kontoruddannelse med specialer Guide til gamle HG beviser Kontoruddannelse med specialer Ministeriets tolkning af overgangsregler i forbindelse med Reform 2015 har gjort det nødvendigt at have overblik over, hvilke gamle HG beviser

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder Version: 07.03.2015 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedsmedarbejdere

Læs mere

Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0.

Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0. Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0. Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i Danmark. FTU står for

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedersmedarbejdere har. Anden del indeholder

Læs mere

Orientering om forventet ændring af Lov om erhvervsuddannelser samt den videre proces for ændring af erhvervsuddannelse for voksne (euv)

Orientering om forventet ændring af Lov om erhvervsuddannelser samt den videre proces for ændring af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Til Erhvervsskoler Kopi: De faglige udvalg for erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk

Læs mere

Oversættelse af den færøske bekendtgørelse om SOSU-uddannelser, nov 2009.

Oversættelse af den færøske bekendtgørelse om SOSU-uddannelser, nov 2009. Oversættelse af den færøske bekendtgørelse om SOSU-uddannelser, nov 2009. BEKENDTGØRELSE NR. 92 AF 1. NOVEMBER 2008 OM SUNDHEDSHJÆLPER- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSER. I medfør af 8, stk. 1, 12, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til udformning af eux-forløb

Bekendtgørelse om krav til udformning af eux-forløb BEK nr 1279 af 03/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 064.47S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1228 af

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen

Brugervejledning. Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen 7. februar 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4 2 UDDANNELSESPLANEN FOR ELEVER... 5 2.1 LOGIN...

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedker Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det faglige udvalg for maskinsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27. Marts 2013 om

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse... 2 1. Formål og omfang... 4. 1.1. Formål... 4 1.2. Omfang... 4 2.1 Grundlag...

Indhold. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse... 2 1. Formål og omfang... 4. 1.1. Formål... 4 1.2. Omfang... 4 2.1 Grundlag... Eksamenshåndbog Rybners September 2015 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 1. Formål og omfang... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Omfang... 4 2. Grundlag... 4 2.1 Grundlag... 4 3. Ansvar... 4

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 494 af /04/015 om erhvervsuddannelsen til

Læs mere

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 203 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 32 af 2. marts 203 om

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.29.0. Den 8. marts 2010. J.nr.: 4004-V0392-10. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.29.0. Den 8. marts 2010. J.nr.: 4004-V0392-10. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS version 1.29.0 Den 8. marts 2010 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.com CVR-nr.

Læs mere

Opgavestyring i Elevplan Vejledning. Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb

Opgavestyring i Elevplan Vejledning. Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb Opgavestyring i Elevplan Vejledning Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb 1 Flow Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb 2 Opgaver oprettes på et læringselement, eller et udbudt læringselement Opgaver oprettes

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalgene og sekretariaterne herfor

Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalgene og sekretariaterne herfor Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalgene og sekretariaterne herfor 1. Velkomst og præsentation af formiddagens program Opfølgningsarrangement for praktikere

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Lokal undervisningsplan for den merkantile indgang på Djurslands Erhvervsskoler - sommer 08

Lokal undervisningsplan for den merkantile indgang på Djurslands Erhvervsskoler - sommer 08 Lokal undervisningsplan for den merkantile indgang på Djurslands Erhvervsskoler - sommer 08 Djurslands Erhvervsskoler (DJES) er en kombinationsskole, og udbyder derfor både tekniske og merkantile uddannelser.

Læs mere

Indmeldelse af elever Sidst opdateret 31.06.2007/version 1.1/Steen Eske Christensen

Indmeldelse af elever Sidst opdateret 31.06.2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Indmeldelse af elever Sidst opdateret 31.06.2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen

Serviceassistentuddannelsen 1 Serviceassistentuddannelsen Trin 1 Rengøringstekniker Trin 2 Serviceassistent 2 Indholdsfortegnelse Grundforløb og hovedforløb; Trin 1 og Trin 2... 3 Uddannelsens formål og opdeling... 3 Strukturen for

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser Side 1 af 13 Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser (Optagelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1341 af 08/12/2006 (Gældende) LOV Nr. 575 af 09/06/2006 LBK Nr. 444 af 08/05/2007 LBK Nr. 445 af

Læs mere

Danske Erhvervsskoler - Lederne

Danske Erhvervsskoler - Lederne Danske Erhvervsskoler - Lederne Håndens kundskab og voksenpædagogiske udfordringer i relation til erhvervsuddannelserne Fakta Tech College Aalborg Antal årselever ca. 4000 hvilket giver mange cpr. nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 839 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 032.42S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1173 af

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke:

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke: www.eva.dk Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne Ved specialkonsulent Michael Andersen, Praktikermøde for faglige udvalg, torsdag den 9. oktober 2014 Disposition

Læs mere

EUC Nord tilbyder dig en stærk uddannelse, hvor du bliver klædt på til bl.a. at kunne arbejde i turistbranchen.

EUC Nord tilbyder dig en stærk uddannelse, hvor du bliver klædt på til bl.a. at kunne arbejde i turistbranchen. turisme 4 årig merkantil erhvervsuddannelse EUC Nord tilbyder dig en stærk uddannelse, hvor du bliver klædt på til bl.a. at kunne arbejde i turistbranchen. Går du i folkeskole og vil du gerne starte på

Læs mere

Trin 1: Turistbuschauffør

Trin 1: Turistbuschauffør Uddannelsesordning for uddannelsen til Turistbuschauffør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 288 af

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel BAA (Motor Cycle Buseness Assistent Administrator)

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel BAA (Motor Cycle Buseness Assistent Administrator) Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel BAA (Motor Cycle Buseness Assistent Administrator) Grundlag for uddannelsen... 2 Idéen... 2 Lovgrundlag... 2 Administration... 2 Samarbejdsaftaler

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Den lokale bedømmelsesplan for matematik niveau F til C tager udgangspunkt i de bindende og vejledende tekster fra Undervisningsministeriet, skolens overordnede

Læs mere

STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER

STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk August 2008 Side 1 af 11 sider INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formålet med uddannelsen... 3 2. Optagelse...

Læs mere

Erhvervsuddannelser for voksne (euv)

Erhvervsuddannelser for voksne (euv) Erhvervsuddannelser for voksne (euv) Struktur og registrering Margrethe Nabe-Nielsen, Specialkonsulent, UVM Jenny K. Møller, EASY-A konsulent, STIL Side 1 Afsæt for euv Formål Målrettet og overskuelig

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør BEK nr 291 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.84T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1634 af

Læs mere

Guide til gamle HG beviser Detailhandelsuddannelse med specialer

Guide til gamle HG beviser Detailhandelsuddannelse med specialer Guide til gamle HG beviser etailhandelsuddannelse med Ministeriets tolkning af overgangsregler i forbindelse med Reform 2015 har gjort det nødvendigt at have et overblik over, hvilke gamle HG beviser der

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Sagsnr.: 060.09S.54. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 27. juni 2008 snedker Udstedt af det faglige udvalg for snedkeruddannelsen, Snedkerfagets Fællesudvalg, i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29.

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO) har som mål, at flere unge end i dag skal afslutte en erhvervsuddannelse.

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO) har som mål, at flere unge end i dag skal afslutte en erhvervsuddannelse. 2SO JYHGUIUHPU\NNHWNRPSHWHQFHYXUGHULQJSn HUKYHUYVXGGDQQHOVHUQH %DJJUXQG Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO) har som mål, at flere unge end i dag skal afslutte en erhvervsuddannelse.

Læs mere

Jobs der skal køre i.f.b overførsler mellem A og P Opdateret februar 2006

Jobs der skal køre i.f.b overførsler mellem A og P Opdateret februar 2006 Jobs der skal køre i.f.b overførsler mellem A og P Opdateret februar 2006 EASY-A til EASY-P A963 Elevindberetning Overfører stamdata og skoleforløb på alle elever på formålsgruppe 01(EUD) og 02(HHX/HTX)

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for tjener i henhold til bekendtgørelse nr. 434 af 13. april 2015 om uddannelsen til tjener.

Læs mere

FRA SOSU-LOV TIL ERHVERVSSKOLELOV

FRA SOSU-LOV TIL ERHVERVSSKOLELOV FRA SOSU-LOV TIL ERHVERVSSKOLELOV Velfærdsaftalen: Uddannelse til alle 95% af en ungdomsårgang gennemfører ungdomsuddannelse i 2015 Kommunernes ansvar Erhvervsuddannelserne skal fornys: o Rummelighed o

Læs mere

Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K. 1. september 2014

Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K. 1. september 2014 Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K 1. september 2014 Pr. e-mail: uvaeul@uvm.dk Høringssvar fra FSR danske revisorer vedr. Høring

Læs mere

Tilsynsrapport, Dalum Landbrugsskole den 27. januar 2009.

Tilsynsrapport, Dalum Landbrugsskole den 27. januar 2009. Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 362 Offentligt Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

SKOLEVEJLEDNING. Til undervisere og praktikvejledere. - om samarbejde og aktiviteter. Links

SKOLEVEJLEDNING. Til undervisere og praktikvejledere. - om samarbejde og aktiviteter. Links Links Til undervisere og praktikvejledere - læser du vejledningen online, kan du komme direkte til de sider og dokumenter, der henvises til. SKOLEVEJLEDNING - om samarbejde og aktiviteter Denne vejledning

Læs mere

Klagevejledning. Hvornår kan du klage?

Klagevejledning. Hvornår kan du klage? Klagevejledning Hvornår kan du klage? Hvis du er utilfreds med dit uddannelsesforløb er det en god ide at starte med at tale med din underviser, din uddannelsesvejleder eller leder af pædagogisk assistentuddannelsen.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør. Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 505 af 24/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til stukkatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til stukkatør BEK nr 365 af 01/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.24T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 271 af

Læs mere

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Diverse spørgsmål på merkantil - stillet

Læs mere

Vejledning i standpunktsbedømmelse

Vejledning i standpunktsbedømmelse Vejledning i standpunktsbedømmelse De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere