Systemmanual. Betjeningsterminaler DOP11A. Udgave 05/ / DA EE410000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Systemmanual. Betjeningsterminaler DOP11A. Udgave 05/2006 11424281 / DA EE410000"

Transkript

1 Gearmotorer \ ndustrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Betjeningsterminaler DOP11A EE41 Udgave 5/ / DA Systemmanual

2 SEW-EURODRVE Driving the world

3 ndholdsfortegnelse 1 Vigtige henvisninger Sikkerhedsanvisninger og advarselshenvisninger Henvisninger til terminologien Korrekt anvendelse Arbejdsomgivelser Sikkerhedsfunktioner Ansvar for mangler Produktnavn og varemærker Afmontering og bortskaffelse Sikkerhedsanvisninger Generelle anvisninger nstallation og idrifttagning Transport / opbevaring Driftsanvisninger Service og vedligeholdelse Produktinformation, montering og hardware ndledning Typebetegnelse, typeskilte og leveringsomfang Apparatets opbygning DOP11A Apparatets opbygning DOP11A Apparatets opbygning DOP11A Apparatets opbygning DOP11A Apparatets opbygning DOP11A Tilbehør og optioner nstallation nstallationsanvisninger grundapparat UL-korrekt installation Tilslutning af grundapparat DOP11A-1 til DOP11A Tilslutning til en pc Tilslutning RS-485 (kun DOP11A-1, DOP11A-2 fra HW1.1 og DOP11A-3) Tilslutning RS-485 med PCS21A Tilslutning RS-422 via UWS11A Tilslutning af option PFE11A ETHERNET Tilslutning option PFP11A PROFBUS-DP Tilslutning til en Siemens S7 via MP og PCM11A drifttagning Generelle anvisninger til idrifttagning Forarbejde og hjælpemidler Første tilkobling Terminalfunktioner Drift og service Overførsel af projekt med pc og HM-builder Driftsvisning ved start af apparat Fejlmeddelelser SEW-elektronikservice Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A 3

4 ndholdsfortegnelse 7 Programmering Oprettelse af projekt Kommunikation med MOVDRVE og MOVTRAC Programmering med programmeringssoftwaren Grafisk visning og styring Tekstbaseret visning og styring Overførsel af projekter Udvidelseskort til ETHERNET og PROFBUS-DP ndeksadressering Apparatfunktioner Meddelelsesbibliotek Alarmhåndtering Recepthåndtering Kodeord Udskrivning af rapporter Tidsstyring Sproghåndtering Unicode LEDer Funktionstaster Trends Makroer Netværksfunktioner og kommunikation Kommunikation Netværkskommunikation Netværksfunktion i terminalen Netværktstjenester Netværkskonti Tekniske data og målskitser Generelle tekniske data Stiktildeling DOP11A DOP11A DOP11A DOP11A DOP11A Bilag Membrantastatur Download af systemprogram Ændringsindeks Ændringer i forhold til den tidligere version ndeks Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A

5 Vigtige henvisninger Sikkerhedsanvisninger og advarselshenvisninger 1 Systemmanual 1 Vigtige henvisninger 1.1 Sikkerhedsanvisninger og advarselshenvisninger Overhold altid sikkerhedsanvisningerne og advarselshenvisningerne! Risiko Der gøres opmærksom på en mulig fare, som kan resultere i alvorlig legemsbeskadigelse eller dødsfald. Advarsel Der gøres opmærksom på en mulig fare på grund af produktet, som uden tilstrækkelig anvendes. Forsigtig Der gøres opmærksom på en potentiel situation, som kan resultere i skader på produktet eller af omgivelserne. Bemærk Tips vedrørende anvendelse og andre nyttige informationer. Dokumentationshenvisning Der gøres opmærksom på dokumentation, f.eks. driftsvejledning, katalog, datablad. Overholdelsen af driftsvejledningen er en forudsætning for: Fejlfri drift. At eventuelle garantikrav kan tages til følge. Læs derfor driftsvejledningen igennem, før produktet tages i brug! Driftsvejledningen indeholder vigtige oplysninger vedrørende service. Opbevar derfor driftsvejledningen i nærheden af produktet. Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A 5

6 1 Vigtige henvisninger Henvisninger til terminologien 1.2 Henvisninger til terminologien Betjeningsterminalerne i serien DOP11A (Drive Operator Panel) kan ad forskellige kommunikationsveje kommunikere med SEW-frekvensomformerne og udvalgte programmerbare styringer (SPS). dette dokument betegnes begge apparater (SPS og omformer) for at gøre det lettere som controller. 1.3 Korrekt anvendelse Betjeningsterminalerne i serien DOP11A er produkter til betjening og diagnose af industri- og erhvervsanlæg. drifttagningen (start af forskriftsmæssig drift) er ikke tilladt, før det er konstateret, at maskinen overholder EMC-direktiv 89/336/EWG og at slutproduktet stemmer overens med maskindirektiv 98/37/EF (overhold EN 624). 1.4 Arbejdsomgivelser Følgende er forbudt, medmindre andet er anført: Anvendelse i eksplosionsbeskyttede miljøer. Anvendelse i omgivelser med skadelige olier, syrer, gasser, dampe, støv, strålinger osv. Der findes en liste over tilladte materialer i bilaget. Anvendelse i ikke-stationære applikationer, hvor der optræder mekaniske svingnings- og stødbelastninger, der overstiger kravene i EN Sikkerhedsfunktioner Betjeningsterminalerne i serien DOP11A må ikke varetage sikkerhedsfunktioner uden overordnede sikkerhedssystemer. Anvend overordnede sikkerhedssystemer for at garantere maskinsikkerheden og den personlige sikkerhed. 6 Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A

7 Vigtige henvisninger Ansvar for mangler Ansvar for mangler Fagligt ukorrekte handlinger eller handlinger, der ikke er i overensstemmelse med driftsvejledningen, påvirker produktets egenskaber. Dette medfører, at enhver form for krav mod firmaet SEW-EURODRVE GmbH & Co KG vedr. ansvar for mangler bortfalder. 1.7 Produktnavn og varemærker De mærker og produktnavne, der nævnes i driftsvejledningen, er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører den pågældende virksomhed. 1.8 Afmontering og bortskaffelse Der foretages en hel eller delvis genanvendelse af betjeningsterminalen iht. de gældende bestemmelser. Vær opmærksom på, at følgende komponenter indeholder stoffer, der kan udgøre en fare for helbredet og miljøet: Lithiumbatteri, elektrolytkondensatorer og skærm. Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A 7

8 2 Sikkerhedsanvisninger Generelle anvisninger 2 Sikkerhedsanvisninger 2.1 Generelle anvisninger Læs sikkerhedsanvisningerne omhyggeligt. Kontroller leverancen for eventuelle transportskader ved modtagelse. Kontakt straks leverandøren, hvis der opdages skader. Terminalen opfylder kravene iht. artikel 4 i EMC-direktiv 89/336/EØF. Anvend ikke terminalen i miljøer, hvor der er eksplosionsfare. SEW-EURODRVE overtager ikke ansvaret for modificeret, ændret eller ombygget udstyr. Der må kun anvendes reservedele og tilbehør, der er fremstillet iht. specifikationerne fra SEW-EURODRVE. Læs installations- og betjeningsanvisningerne grundigt, før terminalen installeres, tages i brug eller repareres. Der må ikke trænge væske ind i terminalens slidser eller huller. Dette kan forårsage brand eller medføre, at udstyret bliver strømførende. Terminalen må kun betjenes af faguddannet personale. 2.2 nstallation og idrifttagning Terminalen er konstrueret til fast installation. Placer terminalen på et fast underlag under installationen. Hvis terminalen falder ned, kan det resultere i beskadigelser. nstaller terminalen iht. installationsvejledningen. Jordforbind apparatet iht. angivelserne i vedlagte installationsvejledning. nstallationen skal foretages af specielt faguddannet personale. Højspændings-, signal- og forsyningsledninger skal trækkes separat. Før terminalen tilsluttes til strømforsyningen, skal det kontrolleres, at spænding og polaritet fra strømkilden er korrekt. Åbningerne i kabinettet er beregnet til luftcirkulation og må ikke tildækkes. Opstil ikke terminalen på steder, hvor den udsættes for et kraftigt magnetfelt. Terminalen må ikke monteres eller anvendes i direkte sollys. Periferiudstyret skal stemme overens med anvendelsesformålet. Ved bestemte terminalmodeller er displayglasset forsynet med en lamineret film for at forebygge ridser. For at forhindre, at der opstår skader på terminalen på grund af statisk elektricitet, trækkes filmen forsigtig af efter montering. 8 Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A

9 Sikkerhedsanvisninger Transport / opbevaring 2 Sikkerhedsforanstaltninger og sikkerhedsanordninger skal være i overensstemmelse med de gældende forskrifter (f.eks. EN 624 eller EN 5178). Nødvendige sikkerhedsforanstaltninger: Jordforbindelse af apparatet Nødvendig sikkerhedsanordning: Overstrømsbeskyttelsesanordninger 2.3 Transport / opbevaring Straks efter modtagelsen skal leverancen kontrolleres for evt. transportskader. Disse skal i givet fald straks meddeles til transportfirmaet. Ved beskadigelser må betjeningsterminalen ikke tages i drift. Ved behov skal der anvendes egnede og tilstrækkeligt dimensionerede transportmidler. Mulige skader på grund af forkert opbevaring! Hvis betjeningsterminalen ikke monteres med det samme, skal den opbevares i et tørt og støvfrit rum. 2.4 Driftsanvisninger Sørg for, at terminalen altid er ren. Nødstopfunktionen og andre sikkerhedsfunktioner må ikke styres fra terminalen. Vær opmærksom på, at taster, skærm osv. ikke må komme i berøring med genstande, der har skarpe kanter. Husk, at terminalen er klar til brug, og at indtastninger via tastatur og touch-screens registreres, selv om baggrundsbelysningen ikke længere fungerer. 2.5 Service og vedligeholdelse Garantikrav er reguleret iht. kontrakt. Rengør skærmen og forsiden af terminalen med et mildt rengøringsmiddel og en blød klud. Reparationer skal foretages af specialuddannede fagfolk. Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A 9

10 3 Produktinformation, montering og hardware ndledning 3 Produktinformation, montering og hardware 3.1 ndledning Kravene til det moderne industrielle produktionsmiljø vokser konstant. Samtidig stiger ansvar og omfang af aktiviteter for personalet på maskinen. Brugeren skal på let og hurtig vis kunne få oplysninger om maskinstatus, og være i stand til straks og fleksibelt at ændre indstillinger. Styringernes funktion bliver stadig mere omfattende og smart. Dette muliggør en effektiv regulering af komplicerede processer. Betjeningsterminaler garanterer overskuelighed og sikkerhed ved kommunikation mellem menneske og maskine - selv ved meget komplekse produktionsprocesser. Grafiske betjeningsterminaler blev udviklet for at opfylde kravene til et menneskemaskin-interface til procesovervågning og regulering inden for mange forskellige anvendelsesområder i produktionsteknikken. Derved forenkler terminalen betjeningspersonalets arbejde ved hjælp af målrettede tilpasninger til den pågældende opgavestilling. Takket være denne kendsgerning kan brugeren stadig anvende velkendte begreber og definitioner. en terminal opbygges projekter som et menutræ eller en sekvens. Et menutræ omfatter en hovedmenu (f.eks. med en oversigt) samt en række undermenuer med detaljerede angivelser til det pågældende område. Som regel vælger operatøren den menu, der skal vises. Menuer, der anvendes i betjeningsterminaler, betegnes som blokke. Hovedmenu Recept Motorstatus Temperatur Omformertilstand 53717ADA 1 Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A

11 Produktinformation, montering og hardware ndledning 3 Hovedmenuen danner udgangspunktet for en sekvens. Her vælger operatøren en sekvens, hvor blokkene vises i en forud angivet rækkefølge. Som regel sker styringen af blokvisningen via programmet i controlleren. Hovedmenu Trin 1 ndstillinger Trin 2 Trin 3 Trin 4 Programslut 53719ADA Betjeningsterminalens funktioner muliggør en grafisk og en tekstbaseret visning af processen. Derudover står der andre funktioner til rådighed: Alarmhåndtering Udskrivning Trends Recepthåndtering Tidsstyring Funktionerne er ikke kun lette at betjene, men kan også tilbyde prisfordele i forhold til oprindelige løsninger med kontakter, indikatorlamper, tidsrelæer, forvalgstællere og ugetimere. Betjeningsterminalen omfatter derudover funktioner, der muliggør en bedre anvendelse af drivstationselektronikken. Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A 11

12 3 Produktinformation, montering og hardware ndledning Programmering Betjeningsterminalerne programmeres via pc med softwaren HM-builder. 1575AXX Betjeningsterminalen udmærker sig primært på grund af en objektorienteret arbejdsmåde. Her bygger programmeringen på et objekt, der får anvist en funktion. Alle signaltyper defineres efter dette princip. Det programmerede projekt lagres i betjeningsterminalen Tilknytning af terminalen til SEW-frekvensomformerne Tilknytningen af en terminal til en controller giver utallige fordele: Brugeren skal ikke foretage ændringer ved de eksisterende controllere. Terminalen optager hverken ind- eller udgange på controlleren. Overskueligheden med hensyn til controller-funktioner optimeres, f.eks. tidsstyring og alarmhåndtering. 12 Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A

13 Produktinformation, montering og hardware ndledning Statusvisning og styring Operatøren er allerede fortrolig med indikatorlamper samt analoge og digitale - statusvisninger, da disse i dag anvendes i mange applikationer. Dette gælder ligeledes for betjeningselementer som tryktaster, drejeafbrydere og omskiftere. Udskiftningen af disse moduler med en enkelt terminal muliggør en sammensmeltning af alle statusvisninger og betjeningselementer til en enhed. Operatøren kan uden problemer vise og påvirke systeminformationer. Derudover kan han få vist en oversigt over alle signaler, der vedrører et bestemt objekt, f.eks. en pumpe eller en drivenhed. Denne option forenkler arbejdet endnu mere. Det muliggøres ved, at den samlede informationsudveksling sker via såkaldte blokke i terminalen. Ved blokkene kan det dreje sig om tekstblokke, der udelukkende omfatter tekstinformation. Grafikblokke derimod indeholder grafiske visninger. Betjeningsterminalerne er udstyret med funktionstaster til direkte styring. Således får de pågældende funktionstaster tildelt bestemte kommandoer. På grund af denne tildeling kan der ske en styring. Hvis der anvendes flere blokke, kan operatøren bevæge sig mellem de forskellige blokke via hopordrer. På denne måde oprettes et menutræ og dermed en struktureret applikation. Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A 13

14 3 Produktinformation, montering og hardware ndledning Opstilling af betjeningsterminalen For at kunne udnytte funktionerne optimalt, bør terminalen stilles op i umiddelbar nærhed af arbejdspladsen. Således får operatøren altid alle nødvendige oplysninger og kan arbejde effektivt. Terminalen skal opstilles i den rigtige arbejdshøjde, så operatøren kan se og anvende den uden problemer. Skærmvisningens tydelighed afhænger af afstand, højde, vinkel, lysindfald og farvevalg. Overvågning, styring og vedligeholdelse kan udføres på afstand, f.eks. fra et andet sted i bygningen eller fra et helt andet sted. Kommunikationen kan i dette tilfælde f.eks. ske via LAN (Local Area Network), internet eller modem. Ved lange produktionslinjer med mange arbejdspladser kan flere terminaler kobles til en eller flere controllere i netværket. 1553AXX 14 Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A

15 Produktinformation, montering og hardware ndledning Kompakte løsninger Eksterne apparater som barcode-læsere, vejefunktioner, modems osv. kan forbindes med controlleren via terminalen. For tilslutningen af et apparat kræves der et RS-232-interface og en ASC-kommunikationsprotokol. Data, der kommer ind i terminalen, placeres i registre. Det er ligeledes muligt at tilslutte en parallelt arbejdende enhed. Her kan det dreje sig om en yderligere terminal eller en pc med MOVTOOLS til programmering af omformerne. Via terminalen er det samtidig muligt at programmere controlleren og kommunikere med den. Ved tilslutning af SPS og omformer ved en terminal (dobbelte drivere i terminalen) kan der ske en dataoverførsel mellem apparaterne (analoge og digitale signaler). SPS-protokol RS-485 MOVLNK 53758ADA Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A 15

16 3 Produktinformation, montering og hardware Typebetegnelse, typeskilte og leveringsomfang 3.2 Typebetegnelse, typeskilte og leveringsomfang Eksempel type-betegnelse DOP 11A 1 Version A Generation Udførelse 1 = Tekstdisplay 2 x 2 tegn med funktionstaster 2 = Grafikdisplay 24 x 64 pixel med funktionstaster 3 = Touchscreen 32 x 24 pixel 4 = Grafikdisplay 32 x 24 pixel med funktionstaster 5 = Touchscreen 64 x 48 pixel Type: DOP = Drive Operator Panel Fig. 1: Typebetegnelse 53648ADA Eksempel på typeskilt Apparat-typeskiltet er placeret på siden af apparatet. Fig. 2: Apparat-typeskilt 533AXX Leveringsomfang Leveringen omfatter: Betjeningsterminal DOP11A Monteringsmateriale med monteringsskabelon Driftsvejledning med monterings- og installationsanvisninger Phoenix COMBCON stik til DC 24 V, 5 mm, 3-polet (med undtagelse af DOP11A-5) 16 Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A

17 Produktinformation, montering og hardware Apparatets opbygning DOP11A Apparatets opbygning DOP11A-1 Sagsnummer: [1] [2] [4] [3] Fig. 3: DOP11A AXX [1] Display [2] Funktionstaster [3] Navigationstaster [4] Numeriske taster 2 x 2 tegn LCD tekstdisplay (monokrom) med baggrundsbelysning Spændingsforsyning: DC 24 V, 2 ma 3 serielle interfaces (RS-232 og RS-422/RS-485). Det er muligt at anvende 2 på samme tid P65 folietastatur med navigationstaster, numerisk cifferblok og 3 funktionstaster 64 KByte Flash-EEPROM Udvendigt mål 142 x 9 x 46,5 mm Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A 17

18 3 Produktinformation, montering og hardware Apparatets opbygning DOP11A Apparatets opbygning DOP11A-2 Sagsnummer: [1] [5] [2] [3] [6] [4] Fig. 4: DOP11A AXX [1] LEDer rød / grøn [2] Display [3] Funktionstaster [4] Navigationstaster [5] Aktive felter [6] Numeriske taster 24 x 64 pixel LCD grafikdisplay (monokrom) med baggrundsbelysning Spændingsforsyning: DC 24 V, 45 ma 2 serielle interfaces (RS-232 und RS-422). Det er muligt at anvende 2 på samme tid P65 folietastatur med navigationstaster, numerisk cifferblok og 8 funktionstaster 16 LEDer (2 farver rød / grøn) 1 udvidelsesstikplads 4 KByte Flash-EEPROM Udvendigt mål 214 x 194 x 75 mm 18 Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A

19 Produktinformation, montering og hardware Apparatets opbygning DOP11A Apparatets opbygning DOP11A-3 Sagsnummer: Fig. 5: DOP11A AXX 32 x 24 pixel, ¼ VGA touchscreen (256 farver, STN, 5,7") med baggrundsbelysning Spændingsforsyning: DC 24 V, 45 ma 3 serielle interfaces (RS-232, RS-422 und RS-485); Det er muligt at anvende 2 på samme tid P65 Horisontal og vertikal montering 1 udvidelsesstikplads 4 KByte Flash-EEPROM Udvendigt mål 2 x 15 x 74 mm Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A 19

20 3 Produktinformation, montering og hardware Apparatets opbygning DOP11A Apparatets opbygning DOP11A-4 Sagsnummer: [5] [1] [2] [6] [3] [5] [1] [4] Fig. 6: DOP11A AXX [1] LEDer rød / grøn [2] Navigationstaster [3] Numeriske taster [4] Display [5] Funktionstaster [6] Aktive felter 32 x 24 pixel, ¼ VGA grafikdisplay (256 farver, STN, 5,7") med baggrundsbelysning Spændingsforsyning: DC 24 V, 55 ma 2 serielle interfaces (RS-232 und RS-422). Det er muligt at anvende 2 på samme tid P65 folietastatur med navigationstaster, numerisk cifferblok og 16 funktionstaster 16 LEDer (2 farver rød / grøn) 2 udvidelsesstikpladser 4 KByte Flash-EEPROM Udvendigt mål 276 x 194 x 92,3 mm 2 Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A

21 Produktinformation, montering og hardware Apparatets opbygning DOP11A Apparatets opbygning DOP11A-5 Sagsnummer: Fig. 7: DOP11A AXX 64 x 48 pixel, VGA touch-screen (256 farver, 1,4") med baggrundsbelysning Spændingsforsyning: AC V, 35 ma 2 serielle interfaces (RS-232 und RS-422). Det er muligt at anvende 2 på samme tid P65 2 udvidelsesstikpladser 16 KByte Flash-EEPROM 29 x 247 x 114 mm Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A 21

22 3 Produktinformation, montering og hardware Tilbehør og optioner 3.8 Tilbehør og optioner Kabel til programmering af betjeningsterminal DOP11A og til kommunikation mellem betjeningsterminal og MOVDRVE. PCS11A (Panel Cable Serial) Forbindelseskabel mellem betjeningsterminal (RS-232, maks. 57,6 Kbit/s) og pc (RS-232) til programmering af betjeningsterminalen. Fast længde på 3 m PCS11A PCS21A (Panel Cable Serial) Kommunikationskabel mellem betjeningsterminal (RS-485, maks. 57,6 Kbit/s) og SEW-frekvensomformere (RS-1, RJ-1). Fast længde på 5 m PCS21A PCM11A (Panel Cable MP) Kommunikationskabel mellem betjeningsterminal (RS-232, maks. 57,6 Kbit/s) og SMATC S7 via MP (maks. 12 Mbit/s). Fast længde på 3 m PCM11A PCC11A (Panel Cable Converter) Kommunikationskabel mellem betjeningsterminal (RS-422, maks. 57,6 Kbit/s) og interfaceomformer UWS11A eller USS21A (RS-232). Til kommunikation med SEW-frekvensomformere. Fast længde på 3 m PCC11A 22 Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A

23 Produktinformation, montering og hardware Tilbehør og optioner 3 PFE11A (Panel Fieldbus ETHERNET) Optionskort ETHERNET TCP/P (1 Mbit/s) Til forbindelse af betjeningsterminal DOP11A til kundens pc-netværk. Ved anvendelse af Ethernet-optionen er følgende funktioner mulige: Drift af softwaren HM-builder til programmering af betjeningsterminalerne via Ethernet (hurtigere projekt- up- og download). Anvendelse af den integrerede WEB-server til betjening og styring af betjeningsterminalen via nternet Explorer. Til drift af MOVTOOLS via Ethernet og anvendelsen af passthroughfunktionen. Der kræves ekstra software til omstyring af pc-kommunikations-porten (Com1 til Com9) på Ethernet P-adressen for betjeningsterminalen. PFP11A (Panel Fieldbus PROFBUS) PROFBUS-DP-interface Til forbindelse af betjeningsterminal DOP11A ved kundens feltbus-interface PROFBUS. Optionskort PROFBUS DP Betjeningsterminalen er slave i PROFBUS og kobles i procesbilledet for SPS. /O-område: byte Baudrate: 9,6 Kbit/s Mbit/s dentity code: 12 SPS-uafhængige muligheder for dataudveksling mellem styring og betjeningsterminal. Via det serielle interface kan der samtidigt kommunikeres til drivteknikkens komponenter. UWS11A nterfaceomformer for skinne-montering RS-232 RS X X1: RS X2: RS-232 UWS Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A 23

24 4 nstallation nstallationsanvisninger grundapparat 4 nstallation 4.1 nstallationsanvisninger grundapparat Overhold altid sikkerhedsanvisningerne i kapitel 2 ved installation! Separate kabelkanaler Anbring strømkabler og elektronikledninger i separate kabelkanaler Tværsnit Spændingsforsyning: Tværsnit iht. indgangsmærkestrøm. Elektronikledninger: 1 kore pr. klemme,2...,75 mm 2 (AWG ) 2 korer pr. klemme,2...,75 mm 2 (AWG ) Afskærmning og jordforbindelse Anvend kun afskærmede signalkabler. Placer skærmen på masse med plan kontakt over hele fladen. For at undgå jordledninger kan man jordforbinde en skærmende via en støjdæmpende kondensator (22 nf / 5 V). Ved dobbelt afskærmet ledning jordforbindes den udvendige skærm på controller-siden og den indvendige skærm i den anden ende. 755BXX Fig. 8: Eksempler for korrekt skærmtilslutning med metalspændebånd (skærmklemme) eller metal-pg-forskruning 24 Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A

25 nstallation UL-korrekt installation 4 Hvis ledningerne trækkes i jordforbundne blikkanaler eller metalrør kan dette også anvendes til afskærmning. Strøm- og styreledninger skal i så fald trækkes separat. Jordforbindelse af apparatet sker via stikket til spændingsforsyning af 24 V eller 24 V. 4.2 UL-korrekt installation Vær opmærksom på følgende anvisninger for UL-korrekt installation: Som tilslutningskabel må der kun anvendes kobberledninger med et temperaturområde på 6 / 75 C. Den elektriske tilslutning skal foretages iht. de metoder, der beskrives i klasse 1, afsnit 2 (Article 51-4(b) iht. National Electric Code NFPA7). Som ekstern spændingskilde for DC 24 V anvendes kun kontrollerede apparater med begrænset udgangsspænding (U maks. = DC 3 V) og begrænset udgangsstrøm ( 8A). UL-certificeringen gælder ikke for drift ved spændingsnet med ikke jordforbundne stjernepunkter (T-net). Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A 25

26 4 nstallation Tilslutning af grundapparat DOP11A-1 til DOP11A Tilslutning af grundapparat DOP11A-1 til DOP11A Spændings-forsyning Sørg for den rigtige polaritet ved tilslutning. Hvis der sker en forveksling, beskadiges apparatet. Kontroller, at betjeningsterminal og controller har samme elektriske jordforbindelse (referencespændingsværdi). Ellers kan der opstå kommunikationsfejl. DOP 11A-1, DOP11A-2 & DOP11A-4 DOP 11A-3 DOP 11A-5 [1] [2] [3] [3] [2] [1] [1] Spændingsforsyning DOP11A-1 til DOP11A AXX Spændingsforsyning DOP11A-5 (AC V) 5363AXX [1] Jordforbindelse [2] V [3] +24 V 26 Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A

27 nstallation Tilslutning til en pc Tilslutning til en pc DOP11A PCS11A RS-232 RS-232 Fig. 9: Tilslutning til en pc 534AXX Programmeringen af betjeningsterminalen foretages via softwaren HM-builder. Til programmering af betjeningsterminalen kræves kommunikationskablet PCS11A. Spændingstilførslen skal være frakoblet, når enhederne forbindes. Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A 27

28 4 nstallation Tilslutning RS-485 (kun DOP11A-1, DOP11A-2 fra HW1.1 og DOP11A-3) 4.5 Tilslutning RS-485 (kun DOP11A-1, DOP11A-2 fra HW1.1 og DOP11A-3) Med RS-485-interface kan der tilsluttes op til 31 MOVDRVE -apparater til en betjeningsterminal. Tilslutning af DOP11A til frekvensomformer af typen MOVDRVE direkte via RS-485: DOP11A-1 via 25-polet Sub-D-stik DOP11A-2 via 25-polet Sub-D-stik (fra HW1.1) DOP11A-3 via Phoenix stikudtagsskinne Tilslutningsdiagram RS-485-interface DOP11A-3 RS-485 Fig. 1: RS-485-forbindelse 58775AXX 28 Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A

29 nstallation Tilslutning RS-485 (kun DOP11A-1, DOP11A-2 fra HW1.1 og DOP11A-3) 4 MOVTRAC S1 S2 ON OFF X44 MOVDRVE Styrehoved /Regulatorspærre Højre/stop* Venstre/stop* Frigivelse/hurtigstop* n11/n21* n12/n22* Reference X13:DØØ...DØ5 +24 V-udgang Referencepotentiale binærsignaler RS RS X13: DØØ DØ1 DØ2 DØ3 DØ4 DØ5 DCOM** VO24 DGND ST11 ST DOP11A-3 DGND RS485 - RS FSC11B..... X45 X46 HL Skærmplade eller skærmklemme Fig. 11: Klemmekonfiguration DOP11A ADA MOVTRAC S1 S2 ON OFF X44 FSC11B MOVDRVE Styrehoved /Regulatorspærre Højre/stop* Venstre/stop* Frigivelse/hurtigstop* n11/n21* n12/n22* Reference X13:DØØ...DØ5 +24 V-udgang Referencepotentiale binærsignaler RS RS X13: DØØ DØ1 DØ2 DØ3 DØ4 DØ5 DCOM** VO24 DGND ST11 ST DOP11A-1, DOP11A-2 Bro mellem 6 og 19, for at aktivere busafslutning. RS-422 / RS pol. Sub-D-bøsning 14 X45 X46 HL Skærmplade eller skærmlklemme Fig. 12: Stikplacering DOP11A ADA Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A 29

30 4 nstallation Tilslutning RS-485 (kun DOP11A-1, DOP11A-2 fra HW1.1 og DOP11A-3) Kabelspecifikation Anvend et 2 x 2-koret, snoet og afskærmet kobberkabel (dataoverførselskabel med skærm af kobberflet). Kablet skal opfylde følgende specifikationer: Koretværsnit,5...,75 mm 2 (AWG ) Ledningsmodstand Ω ved 1 MHz Kapacitetsbelægning 4 pf/m (12 pf/ft) ved 1 khz. Følgende kabel er f.eks. egnet: Firmaet Lappkabel, UNTRONC BUS CAN, 2 x 2 x,5 mm 2. Montering af skærm Skærmen lægges plant på begge sider ved controllerens elektronik-skærmklemme og i kabinettet for det 25-polede Sub-D-stik for betjeningsterminalen. Skærmenderne må ikke forbindes med DGND! Ledningslængde Den tilladte samlede ledningslængde er 2 m. Afslutningsmodstand controlleren og i interfaceomformeren UWS11A er der monteret faste dynamiske afslutningsmodstande. Tilkobl i dette tilfælde ingen eksterne afslutningsmodstande! Hvis betjeningsterminal DOP11A-1 forbindes med frekvensomformeren via RS-485, aktiveres afslutningsmodstanden i det 25-polede Sub-D-stik for DOP11A-1 (bro mellem pin 6 og pin 19), hvis betjeningsterminalen er første eller sidste enhed. Mellem apparaterne, der forbindes med RS-485, må der ikke optræde potentialforskydning. Undgå en potentialforskydning vha. egnede foranstaltninger, f.eks. ved at forbinde apparatstel (GND) med separat ledning, forbindelse af spændingsforsyningen (24 V) osv. 3 Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A

31 nstallation Tilslutning RS-485 med PCS21A Tilslutning RS-485 med PCS21A PCS21A 58774AXX Montering af skærm Læg skærmen plant på controllerens elektronik-skærmklemme. huset for det 25-polede Sub-D-stik for PCS21A er skærmen allerede lagt på. Forbind aldrig skærmenderne med DGND! Afslutningsmodstand controlleren er der monteret faste dynamiske afslutningsmodstande. Tilkobl aldrig en ekstern afslutningsmodstand! Afslutningsmodstanden i det 25-polede Sub-D-stik for DOP11A er allerede aktiveret vha. en bro mellem pin 6 og pin 19. Mellem apparaterne, der forbindes med RS-485, må der ikke optræde potentialforskydning. Undgå en potentialforskydning vha. egnede foranstaltninger, f.eks. ved at forbinde apparatstel (GND) med separat ledning, forbindelse af spændingsforsyningen (24 V) osv. Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A 31

32 4 nstallation Tilslutning RS-422 via UWS11A 4.7 Tilslutning RS-422 via UWS11A Tilslutning af DOP11A til frekvensomformer af typen MOVDRVE via UWS11A. PCC11A UWS11A RS-485 Fig. 13: Tilslutning via seriel forbindelse (UWS11A) 5878AXX MOVTRAC S1 S2 ON OFF X44 MOVDRVE Styrehoved X13: /Regulatorspærre Højre/stop* Venstre/stop* Frigivelse/hurtigstop* n11/n21* n12/n22* DØØ DØ1 DØ2 DØ3 DØ4 DØ Reference X13:DØØ...DØ5 DCOM** V-udgang Referencepotentiale binærsignaler RS RS VO24 DGND ST11 ST UWS11A X2: RS VDC GND RS+ RS- GND FSC11B UWS X45 X46 HL Skærmplade eller skærmklemme Fig. 14: Klemmekonfiguration UWS11A 58787ADA RS-485-tilslutning Se kapitel 4.5, "Tilslutning RS-485 (kun DOP11A-1, DOP11A-2 fra HW1.1 og DOP11A-3)" for kabelspecifikationen. 32 Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

MCE9637 DeviceNet Modul

MCE9637 DeviceNet Modul Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE9637 DeviceNet Modul MCE9637 til overførsel af status og vægt for digitale vejeceller Gælder for: PIC nr.:

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel)

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel) APP-NOTE 600005 Beckhoff Application Note Date: 8/28/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel

Læs mere

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner Viessmann 5231 Sporskifte Decoder Dansk Brugervejledning Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner (Til montage under Marklin / Trix C-Skinne) Digital 2 Motorola DCC Side 1. Vigtige Henvisninger 2

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 tilhører en familie af frit programmerbare kontrollere designet til at være skalerbare fra helt små til meget store

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Juni 2005 Indholdsfortegnelse. Interface...3 Installering af PC-program...3 Forbindelse til frekvensomformer...4 Gem parameteropsætning / PLC-program...7

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning.

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning. Kort vejledning SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Kort vejledning. 2 Kort vejledning SOLON SOLraise Bemærk De fuldstændige installations- og sikkerhedsoplysninger kan ses i SOLON SOLraise installationsvejledningen.

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Lonbox PCM2001 betjeningsenhed

Lonbox PCM2001 betjeningsenhed PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 Lonbox PCM2001 betjeningsenhed Bruger vejledning Oktober 2002 Denne manual beskriver installation

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Installationsvejledning til Integration ipp350

Installationsvejledning til Integration ipp350 Installationsvejledning til Integration ipp350 Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2014-03-12). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0145 1. Indledning

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Programmering CS320-strømforsyning

Programmering CS320-strømforsyning Comfort CSx75 Programmering CS320-strømforsyning Introduktion Dette eksempel forklarer hvordan CS320-strømforsyningen kan anvendes sammen med centrale. Op til otte CS320-strømforsyninger kan tilsluttes

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

MobileIVR Brugervejledning

MobileIVR Brugervejledning MobileIVR Brugervejledning Vejledning i brugerfunktioner i MobileIVR Version 1.6 august 2008 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host.

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host. DK-1 ISC2100 er en frit programmerbar regulator, som er skalérbar til styring af helt små og op til meget store anlæg. ISC2100 kan eksempelvis anvendes til styring af varme, brugsvand og ventilation, samt

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

CM 940-F / 941-F / 942-F. Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version

CM 940-F / 941-F / 942-F. Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version CM 940-F / 941-F / 942-F O L Y MPIA Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version www.olympia-vertrieb.de SINCE 1903 Programmering af kassen via PC'en Du har mulighed for

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Tryktransmitter til tørgasapplikationer

Tryktransmitter til tørgasapplikationer Vejledning til hurtig installation September 2004 Rosemount 951 Tryktransmitter til tørgasapplikationer Start Bænkkalibrering Ja Nej Konfigurer/Bekræft Trin 1: Monter transmitteren Trin 2: Forbind ledningerne

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 Delfi Connect Bruger vejledning INDHOLD 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 TOOLS...4 4. KOMMUNIKATIONS OPSÆTNING...5 5. GENEREL OPSÆTNING OG DATA KONFIGURATION...6 RECORD...8 BASAL

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional FlyMarker PRO Version MOBIL Med den håndholdte CNC markeringssystem Fly- Marker PRO, bliver markering af store, tunge og

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

3. Computerens opbygning.

3. Computerens opbygning. 3. Computerens opbygning. Computere er konstrueret med henblik på at skulle kunne behandle og opbevare data og det er de som nævnt i noterne om Bits og Bytes vældig gode til. Som overordnet model for computere

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design PoolManager PoolManager PRO Funktionalitet og flot design Nyudviklet innovativ teknik i moderne design Made in Germany Nyd krystalklart vand hver eneste dag. Den seneste udgave af Poolmanager har gennemgået

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere