Systemmanual. Betjeningsterminaler DOP11A. Udgave 05/ / DA EE410000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Systemmanual. Betjeningsterminaler DOP11A. Udgave 05/2006 11424281 / DA EE410000"

Transkript

1 Gearmotorer \ ndustrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Betjeningsterminaler DOP11A EE41 Udgave 5/ / DA Systemmanual

2 SEW-EURODRVE Driving the world

3 ndholdsfortegnelse 1 Vigtige henvisninger Sikkerhedsanvisninger og advarselshenvisninger Henvisninger til terminologien Korrekt anvendelse Arbejdsomgivelser Sikkerhedsfunktioner Ansvar for mangler Produktnavn og varemærker Afmontering og bortskaffelse Sikkerhedsanvisninger Generelle anvisninger nstallation og idrifttagning Transport / opbevaring Driftsanvisninger Service og vedligeholdelse Produktinformation, montering og hardware ndledning Typebetegnelse, typeskilte og leveringsomfang Apparatets opbygning DOP11A Apparatets opbygning DOP11A Apparatets opbygning DOP11A Apparatets opbygning DOP11A Apparatets opbygning DOP11A Tilbehør og optioner nstallation nstallationsanvisninger grundapparat UL-korrekt installation Tilslutning af grundapparat DOP11A-1 til DOP11A Tilslutning til en pc Tilslutning RS-485 (kun DOP11A-1, DOP11A-2 fra HW1.1 og DOP11A-3) Tilslutning RS-485 med PCS21A Tilslutning RS-422 via UWS11A Tilslutning af option PFE11A ETHERNET Tilslutning option PFP11A PROFBUS-DP Tilslutning til en Siemens S7 via MP og PCM11A drifttagning Generelle anvisninger til idrifttagning Forarbejde og hjælpemidler Første tilkobling Terminalfunktioner Drift og service Overførsel af projekt med pc og HM-builder Driftsvisning ved start af apparat Fejlmeddelelser SEW-elektronikservice Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A 3

4 ndholdsfortegnelse 7 Programmering Oprettelse af projekt Kommunikation med MOVDRVE og MOVTRAC Programmering med programmeringssoftwaren Grafisk visning og styring Tekstbaseret visning og styring Overførsel af projekter Udvidelseskort til ETHERNET og PROFBUS-DP ndeksadressering Apparatfunktioner Meddelelsesbibliotek Alarmhåndtering Recepthåndtering Kodeord Udskrivning af rapporter Tidsstyring Sproghåndtering Unicode LEDer Funktionstaster Trends Makroer Netværksfunktioner og kommunikation Kommunikation Netværkskommunikation Netværksfunktion i terminalen Netværktstjenester Netværkskonti Tekniske data og målskitser Generelle tekniske data Stiktildeling DOP11A DOP11A DOP11A DOP11A DOP11A Bilag Membrantastatur Download af systemprogram Ændringsindeks Ændringer i forhold til den tidligere version ndeks Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A

5 Vigtige henvisninger Sikkerhedsanvisninger og advarselshenvisninger 1 Systemmanual 1 Vigtige henvisninger 1.1 Sikkerhedsanvisninger og advarselshenvisninger Overhold altid sikkerhedsanvisningerne og advarselshenvisningerne! Risiko Der gøres opmærksom på en mulig fare, som kan resultere i alvorlig legemsbeskadigelse eller dødsfald. Advarsel Der gøres opmærksom på en mulig fare på grund af produktet, som uden tilstrækkelig anvendes. Forsigtig Der gøres opmærksom på en potentiel situation, som kan resultere i skader på produktet eller af omgivelserne. Bemærk Tips vedrørende anvendelse og andre nyttige informationer. Dokumentationshenvisning Der gøres opmærksom på dokumentation, f.eks. driftsvejledning, katalog, datablad. Overholdelsen af driftsvejledningen er en forudsætning for: Fejlfri drift. At eventuelle garantikrav kan tages til følge. Læs derfor driftsvejledningen igennem, før produktet tages i brug! Driftsvejledningen indeholder vigtige oplysninger vedrørende service. Opbevar derfor driftsvejledningen i nærheden af produktet. Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A 5

6 1 Vigtige henvisninger Henvisninger til terminologien 1.2 Henvisninger til terminologien Betjeningsterminalerne i serien DOP11A (Drive Operator Panel) kan ad forskellige kommunikationsveje kommunikere med SEW-frekvensomformerne og udvalgte programmerbare styringer (SPS). dette dokument betegnes begge apparater (SPS og omformer) for at gøre det lettere som controller. 1.3 Korrekt anvendelse Betjeningsterminalerne i serien DOP11A er produkter til betjening og diagnose af industri- og erhvervsanlæg. drifttagningen (start af forskriftsmæssig drift) er ikke tilladt, før det er konstateret, at maskinen overholder EMC-direktiv 89/336/EWG og at slutproduktet stemmer overens med maskindirektiv 98/37/EF (overhold EN 624). 1.4 Arbejdsomgivelser Følgende er forbudt, medmindre andet er anført: Anvendelse i eksplosionsbeskyttede miljøer. Anvendelse i omgivelser med skadelige olier, syrer, gasser, dampe, støv, strålinger osv. Der findes en liste over tilladte materialer i bilaget. Anvendelse i ikke-stationære applikationer, hvor der optræder mekaniske svingnings- og stødbelastninger, der overstiger kravene i EN Sikkerhedsfunktioner Betjeningsterminalerne i serien DOP11A må ikke varetage sikkerhedsfunktioner uden overordnede sikkerhedssystemer. Anvend overordnede sikkerhedssystemer for at garantere maskinsikkerheden og den personlige sikkerhed. 6 Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A

7 Vigtige henvisninger Ansvar for mangler Ansvar for mangler Fagligt ukorrekte handlinger eller handlinger, der ikke er i overensstemmelse med driftsvejledningen, påvirker produktets egenskaber. Dette medfører, at enhver form for krav mod firmaet SEW-EURODRVE GmbH & Co KG vedr. ansvar for mangler bortfalder. 1.7 Produktnavn og varemærker De mærker og produktnavne, der nævnes i driftsvejledningen, er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører den pågældende virksomhed. 1.8 Afmontering og bortskaffelse Der foretages en hel eller delvis genanvendelse af betjeningsterminalen iht. de gældende bestemmelser. Vær opmærksom på, at følgende komponenter indeholder stoffer, der kan udgøre en fare for helbredet og miljøet: Lithiumbatteri, elektrolytkondensatorer og skærm. Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A 7

8 2 Sikkerhedsanvisninger Generelle anvisninger 2 Sikkerhedsanvisninger 2.1 Generelle anvisninger Læs sikkerhedsanvisningerne omhyggeligt. Kontroller leverancen for eventuelle transportskader ved modtagelse. Kontakt straks leverandøren, hvis der opdages skader. Terminalen opfylder kravene iht. artikel 4 i EMC-direktiv 89/336/EØF. Anvend ikke terminalen i miljøer, hvor der er eksplosionsfare. SEW-EURODRVE overtager ikke ansvaret for modificeret, ændret eller ombygget udstyr. Der må kun anvendes reservedele og tilbehør, der er fremstillet iht. specifikationerne fra SEW-EURODRVE. Læs installations- og betjeningsanvisningerne grundigt, før terminalen installeres, tages i brug eller repareres. Der må ikke trænge væske ind i terminalens slidser eller huller. Dette kan forårsage brand eller medføre, at udstyret bliver strømførende. Terminalen må kun betjenes af faguddannet personale. 2.2 nstallation og idrifttagning Terminalen er konstrueret til fast installation. Placer terminalen på et fast underlag under installationen. Hvis terminalen falder ned, kan det resultere i beskadigelser. nstaller terminalen iht. installationsvejledningen. Jordforbind apparatet iht. angivelserne i vedlagte installationsvejledning. nstallationen skal foretages af specielt faguddannet personale. Højspændings-, signal- og forsyningsledninger skal trækkes separat. Før terminalen tilsluttes til strømforsyningen, skal det kontrolleres, at spænding og polaritet fra strømkilden er korrekt. Åbningerne i kabinettet er beregnet til luftcirkulation og må ikke tildækkes. Opstil ikke terminalen på steder, hvor den udsættes for et kraftigt magnetfelt. Terminalen må ikke monteres eller anvendes i direkte sollys. Periferiudstyret skal stemme overens med anvendelsesformålet. Ved bestemte terminalmodeller er displayglasset forsynet med en lamineret film for at forebygge ridser. For at forhindre, at der opstår skader på terminalen på grund af statisk elektricitet, trækkes filmen forsigtig af efter montering. 8 Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A

9 Sikkerhedsanvisninger Transport / opbevaring 2 Sikkerhedsforanstaltninger og sikkerhedsanordninger skal være i overensstemmelse med de gældende forskrifter (f.eks. EN 624 eller EN 5178). Nødvendige sikkerhedsforanstaltninger: Jordforbindelse af apparatet Nødvendig sikkerhedsanordning: Overstrømsbeskyttelsesanordninger 2.3 Transport / opbevaring Straks efter modtagelsen skal leverancen kontrolleres for evt. transportskader. Disse skal i givet fald straks meddeles til transportfirmaet. Ved beskadigelser må betjeningsterminalen ikke tages i drift. Ved behov skal der anvendes egnede og tilstrækkeligt dimensionerede transportmidler. Mulige skader på grund af forkert opbevaring! Hvis betjeningsterminalen ikke monteres med det samme, skal den opbevares i et tørt og støvfrit rum. 2.4 Driftsanvisninger Sørg for, at terminalen altid er ren. Nødstopfunktionen og andre sikkerhedsfunktioner må ikke styres fra terminalen. Vær opmærksom på, at taster, skærm osv. ikke må komme i berøring med genstande, der har skarpe kanter. Husk, at terminalen er klar til brug, og at indtastninger via tastatur og touch-screens registreres, selv om baggrundsbelysningen ikke længere fungerer. 2.5 Service og vedligeholdelse Garantikrav er reguleret iht. kontrakt. Rengør skærmen og forsiden af terminalen med et mildt rengøringsmiddel og en blød klud. Reparationer skal foretages af specialuddannede fagfolk. Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A 9

10 3 Produktinformation, montering og hardware ndledning 3 Produktinformation, montering og hardware 3.1 ndledning Kravene til det moderne industrielle produktionsmiljø vokser konstant. Samtidig stiger ansvar og omfang af aktiviteter for personalet på maskinen. Brugeren skal på let og hurtig vis kunne få oplysninger om maskinstatus, og være i stand til straks og fleksibelt at ændre indstillinger. Styringernes funktion bliver stadig mere omfattende og smart. Dette muliggør en effektiv regulering af komplicerede processer. Betjeningsterminaler garanterer overskuelighed og sikkerhed ved kommunikation mellem menneske og maskine - selv ved meget komplekse produktionsprocesser. Grafiske betjeningsterminaler blev udviklet for at opfylde kravene til et menneskemaskin-interface til procesovervågning og regulering inden for mange forskellige anvendelsesområder i produktionsteknikken. Derved forenkler terminalen betjeningspersonalets arbejde ved hjælp af målrettede tilpasninger til den pågældende opgavestilling. Takket være denne kendsgerning kan brugeren stadig anvende velkendte begreber og definitioner. en terminal opbygges projekter som et menutræ eller en sekvens. Et menutræ omfatter en hovedmenu (f.eks. med en oversigt) samt en række undermenuer med detaljerede angivelser til det pågældende område. Som regel vælger operatøren den menu, der skal vises. Menuer, der anvendes i betjeningsterminaler, betegnes som blokke. Hovedmenu Recept Motorstatus Temperatur Omformertilstand 53717ADA 1 Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A

11 Produktinformation, montering og hardware ndledning 3 Hovedmenuen danner udgangspunktet for en sekvens. Her vælger operatøren en sekvens, hvor blokkene vises i en forud angivet rækkefølge. Som regel sker styringen af blokvisningen via programmet i controlleren. Hovedmenu Trin 1 ndstillinger Trin 2 Trin 3 Trin 4 Programslut 53719ADA Betjeningsterminalens funktioner muliggør en grafisk og en tekstbaseret visning af processen. Derudover står der andre funktioner til rådighed: Alarmhåndtering Udskrivning Trends Recepthåndtering Tidsstyring Funktionerne er ikke kun lette at betjene, men kan også tilbyde prisfordele i forhold til oprindelige løsninger med kontakter, indikatorlamper, tidsrelæer, forvalgstællere og ugetimere. Betjeningsterminalen omfatter derudover funktioner, der muliggør en bedre anvendelse af drivstationselektronikken. Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A 11

12 3 Produktinformation, montering og hardware ndledning Programmering Betjeningsterminalerne programmeres via pc med softwaren HM-builder. 1575AXX Betjeningsterminalen udmærker sig primært på grund af en objektorienteret arbejdsmåde. Her bygger programmeringen på et objekt, der får anvist en funktion. Alle signaltyper defineres efter dette princip. Det programmerede projekt lagres i betjeningsterminalen Tilknytning af terminalen til SEW-frekvensomformerne Tilknytningen af en terminal til en controller giver utallige fordele: Brugeren skal ikke foretage ændringer ved de eksisterende controllere. Terminalen optager hverken ind- eller udgange på controlleren. Overskueligheden med hensyn til controller-funktioner optimeres, f.eks. tidsstyring og alarmhåndtering. 12 Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A

13 Produktinformation, montering og hardware ndledning Statusvisning og styring Operatøren er allerede fortrolig med indikatorlamper samt analoge og digitale - statusvisninger, da disse i dag anvendes i mange applikationer. Dette gælder ligeledes for betjeningselementer som tryktaster, drejeafbrydere og omskiftere. Udskiftningen af disse moduler med en enkelt terminal muliggør en sammensmeltning af alle statusvisninger og betjeningselementer til en enhed. Operatøren kan uden problemer vise og påvirke systeminformationer. Derudover kan han få vist en oversigt over alle signaler, der vedrører et bestemt objekt, f.eks. en pumpe eller en drivenhed. Denne option forenkler arbejdet endnu mere. Det muliggøres ved, at den samlede informationsudveksling sker via såkaldte blokke i terminalen. Ved blokkene kan det dreje sig om tekstblokke, der udelukkende omfatter tekstinformation. Grafikblokke derimod indeholder grafiske visninger. Betjeningsterminalerne er udstyret med funktionstaster til direkte styring. Således får de pågældende funktionstaster tildelt bestemte kommandoer. På grund af denne tildeling kan der ske en styring. Hvis der anvendes flere blokke, kan operatøren bevæge sig mellem de forskellige blokke via hopordrer. På denne måde oprettes et menutræ og dermed en struktureret applikation. Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A 13

14 3 Produktinformation, montering og hardware ndledning Opstilling af betjeningsterminalen For at kunne udnytte funktionerne optimalt, bør terminalen stilles op i umiddelbar nærhed af arbejdspladsen. Således får operatøren altid alle nødvendige oplysninger og kan arbejde effektivt. Terminalen skal opstilles i den rigtige arbejdshøjde, så operatøren kan se og anvende den uden problemer. Skærmvisningens tydelighed afhænger af afstand, højde, vinkel, lysindfald og farvevalg. Overvågning, styring og vedligeholdelse kan udføres på afstand, f.eks. fra et andet sted i bygningen eller fra et helt andet sted. Kommunikationen kan i dette tilfælde f.eks. ske via LAN (Local Area Network), internet eller modem. Ved lange produktionslinjer med mange arbejdspladser kan flere terminaler kobles til en eller flere controllere i netværket. 1553AXX 14 Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A

15 Produktinformation, montering og hardware ndledning Kompakte løsninger Eksterne apparater som barcode-læsere, vejefunktioner, modems osv. kan forbindes med controlleren via terminalen. For tilslutningen af et apparat kræves der et RS-232-interface og en ASC-kommunikationsprotokol. Data, der kommer ind i terminalen, placeres i registre. Det er ligeledes muligt at tilslutte en parallelt arbejdende enhed. Her kan det dreje sig om en yderligere terminal eller en pc med MOVTOOLS til programmering af omformerne. Via terminalen er det samtidig muligt at programmere controlleren og kommunikere med den. Ved tilslutning af SPS og omformer ved en terminal (dobbelte drivere i terminalen) kan der ske en dataoverførsel mellem apparaterne (analoge og digitale signaler). SPS-protokol RS-485 MOVLNK 53758ADA Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A 15

16 3 Produktinformation, montering og hardware Typebetegnelse, typeskilte og leveringsomfang 3.2 Typebetegnelse, typeskilte og leveringsomfang Eksempel type-betegnelse DOP 11A 1 Version A Generation Udførelse 1 = Tekstdisplay 2 x 2 tegn med funktionstaster 2 = Grafikdisplay 24 x 64 pixel med funktionstaster 3 = Touchscreen 32 x 24 pixel 4 = Grafikdisplay 32 x 24 pixel med funktionstaster 5 = Touchscreen 64 x 48 pixel Type: DOP = Drive Operator Panel Fig. 1: Typebetegnelse 53648ADA Eksempel på typeskilt Apparat-typeskiltet er placeret på siden af apparatet. Fig. 2: Apparat-typeskilt 533AXX Leveringsomfang Leveringen omfatter: Betjeningsterminal DOP11A Monteringsmateriale med monteringsskabelon Driftsvejledning med monterings- og installationsanvisninger Phoenix COMBCON stik til DC 24 V, 5 mm, 3-polet (med undtagelse af DOP11A-5) 16 Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A

17 Produktinformation, montering og hardware Apparatets opbygning DOP11A Apparatets opbygning DOP11A-1 Sagsnummer: [1] [2] [4] [3] Fig. 3: DOP11A AXX [1] Display [2] Funktionstaster [3] Navigationstaster [4] Numeriske taster 2 x 2 tegn LCD tekstdisplay (monokrom) med baggrundsbelysning Spændingsforsyning: DC 24 V, 2 ma 3 serielle interfaces (RS-232 og RS-422/RS-485). Det er muligt at anvende 2 på samme tid P65 folietastatur med navigationstaster, numerisk cifferblok og 3 funktionstaster 64 KByte Flash-EEPROM Udvendigt mål 142 x 9 x 46,5 mm Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A 17

18 3 Produktinformation, montering og hardware Apparatets opbygning DOP11A Apparatets opbygning DOP11A-2 Sagsnummer: [1] [5] [2] [3] [6] [4] Fig. 4: DOP11A AXX [1] LEDer rød / grøn [2] Display [3] Funktionstaster [4] Navigationstaster [5] Aktive felter [6] Numeriske taster 24 x 64 pixel LCD grafikdisplay (monokrom) med baggrundsbelysning Spændingsforsyning: DC 24 V, 45 ma 2 serielle interfaces (RS-232 und RS-422). Det er muligt at anvende 2 på samme tid P65 folietastatur med navigationstaster, numerisk cifferblok og 8 funktionstaster 16 LEDer (2 farver rød / grøn) 1 udvidelsesstikplads 4 KByte Flash-EEPROM Udvendigt mål 214 x 194 x 75 mm 18 Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A

19 Produktinformation, montering og hardware Apparatets opbygning DOP11A Apparatets opbygning DOP11A-3 Sagsnummer: Fig. 5: DOP11A AXX 32 x 24 pixel, ¼ VGA touchscreen (256 farver, STN, 5,7") med baggrundsbelysning Spændingsforsyning: DC 24 V, 45 ma 3 serielle interfaces (RS-232, RS-422 und RS-485); Det er muligt at anvende 2 på samme tid P65 Horisontal og vertikal montering 1 udvidelsesstikplads 4 KByte Flash-EEPROM Udvendigt mål 2 x 15 x 74 mm Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A 19

20 3 Produktinformation, montering og hardware Apparatets opbygning DOP11A Apparatets opbygning DOP11A-4 Sagsnummer: [5] [1] [2] [6] [3] [5] [1] [4] Fig. 6: DOP11A AXX [1] LEDer rød / grøn [2] Navigationstaster [3] Numeriske taster [4] Display [5] Funktionstaster [6] Aktive felter 32 x 24 pixel, ¼ VGA grafikdisplay (256 farver, STN, 5,7") med baggrundsbelysning Spændingsforsyning: DC 24 V, 55 ma 2 serielle interfaces (RS-232 und RS-422). Det er muligt at anvende 2 på samme tid P65 folietastatur med navigationstaster, numerisk cifferblok og 16 funktionstaster 16 LEDer (2 farver rød / grøn) 2 udvidelsesstikpladser 4 KByte Flash-EEPROM Udvendigt mål 276 x 194 x 92,3 mm 2 Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A

21 Produktinformation, montering og hardware Apparatets opbygning DOP11A Apparatets opbygning DOP11A-5 Sagsnummer: Fig. 7: DOP11A AXX 64 x 48 pixel, VGA touch-screen (256 farver, 1,4") med baggrundsbelysning Spændingsforsyning: AC V, 35 ma 2 serielle interfaces (RS-232 und RS-422). Det er muligt at anvende 2 på samme tid P65 2 udvidelsesstikpladser 16 KByte Flash-EEPROM 29 x 247 x 114 mm Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A 21

22 3 Produktinformation, montering og hardware Tilbehør og optioner 3.8 Tilbehør og optioner Kabel til programmering af betjeningsterminal DOP11A og til kommunikation mellem betjeningsterminal og MOVDRVE. PCS11A (Panel Cable Serial) Forbindelseskabel mellem betjeningsterminal (RS-232, maks. 57,6 Kbit/s) og pc (RS-232) til programmering af betjeningsterminalen. Fast længde på 3 m PCS11A PCS21A (Panel Cable Serial) Kommunikationskabel mellem betjeningsterminal (RS-485, maks. 57,6 Kbit/s) og SEW-frekvensomformere (RS-1, RJ-1). Fast længde på 5 m PCS21A PCM11A (Panel Cable MP) Kommunikationskabel mellem betjeningsterminal (RS-232, maks. 57,6 Kbit/s) og SMATC S7 via MP (maks. 12 Mbit/s). Fast længde på 3 m PCM11A PCC11A (Panel Cable Converter) Kommunikationskabel mellem betjeningsterminal (RS-422, maks. 57,6 Kbit/s) og interfaceomformer UWS11A eller USS21A (RS-232). Til kommunikation med SEW-frekvensomformere. Fast længde på 3 m PCC11A 22 Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A

23 Produktinformation, montering og hardware Tilbehør og optioner 3 PFE11A (Panel Fieldbus ETHERNET) Optionskort ETHERNET TCP/P (1 Mbit/s) Til forbindelse af betjeningsterminal DOP11A til kundens pc-netværk. Ved anvendelse af Ethernet-optionen er følgende funktioner mulige: Drift af softwaren HM-builder til programmering af betjeningsterminalerne via Ethernet (hurtigere projekt- up- og download). Anvendelse af den integrerede WEB-server til betjening og styring af betjeningsterminalen via nternet Explorer. Til drift af MOVTOOLS via Ethernet og anvendelsen af passthroughfunktionen. Der kræves ekstra software til omstyring af pc-kommunikations-porten (Com1 til Com9) på Ethernet P-adressen for betjeningsterminalen. PFP11A (Panel Fieldbus PROFBUS) PROFBUS-DP-interface Til forbindelse af betjeningsterminal DOP11A ved kundens feltbus-interface PROFBUS. Optionskort PROFBUS DP Betjeningsterminalen er slave i PROFBUS og kobles i procesbilledet for SPS. /O-område: byte Baudrate: 9,6 Kbit/s Mbit/s dentity code: 12 SPS-uafhængige muligheder for dataudveksling mellem styring og betjeningsterminal. Via det serielle interface kan der samtidigt kommunikeres til drivteknikkens komponenter. UWS11A nterfaceomformer for skinne-montering RS-232 RS X X1: RS X2: RS-232 UWS Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A 23

24 4 nstallation nstallationsanvisninger grundapparat 4 nstallation 4.1 nstallationsanvisninger grundapparat Overhold altid sikkerhedsanvisningerne i kapitel 2 ved installation! Separate kabelkanaler Anbring strømkabler og elektronikledninger i separate kabelkanaler Tværsnit Spændingsforsyning: Tværsnit iht. indgangsmærkestrøm. Elektronikledninger: 1 kore pr. klemme,2...,75 mm 2 (AWG ) 2 korer pr. klemme,2...,75 mm 2 (AWG ) Afskærmning og jordforbindelse Anvend kun afskærmede signalkabler. Placer skærmen på masse med plan kontakt over hele fladen. For at undgå jordledninger kan man jordforbinde en skærmende via en støjdæmpende kondensator (22 nf / 5 V). Ved dobbelt afskærmet ledning jordforbindes den udvendige skærm på controller-siden og den indvendige skærm i den anden ende. 755BXX Fig. 8: Eksempler for korrekt skærmtilslutning med metalspændebånd (skærmklemme) eller metal-pg-forskruning 24 Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A

25 nstallation UL-korrekt installation 4 Hvis ledningerne trækkes i jordforbundne blikkanaler eller metalrør kan dette også anvendes til afskærmning. Strøm- og styreledninger skal i så fald trækkes separat. Jordforbindelse af apparatet sker via stikket til spændingsforsyning af 24 V eller 24 V. 4.2 UL-korrekt installation Vær opmærksom på følgende anvisninger for UL-korrekt installation: Som tilslutningskabel må der kun anvendes kobberledninger med et temperaturområde på 6 / 75 C. Den elektriske tilslutning skal foretages iht. de metoder, der beskrives i klasse 1, afsnit 2 (Article 51-4(b) iht. National Electric Code NFPA7). Som ekstern spændingskilde for DC 24 V anvendes kun kontrollerede apparater med begrænset udgangsspænding (U maks. = DC 3 V) og begrænset udgangsstrøm ( 8A). UL-certificeringen gælder ikke for drift ved spændingsnet med ikke jordforbundne stjernepunkter (T-net). Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A 25

26 4 nstallation Tilslutning af grundapparat DOP11A-1 til DOP11A Tilslutning af grundapparat DOP11A-1 til DOP11A Spændings-forsyning Sørg for den rigtige polaritet ved tilslutning. Hvis der sker en forveksling, beskadiges apparatet. Kontroller, at betjeningsterminal og controller har samme elektriske jordforbindelse (referencespændingsværdi). Ellers kan der opstå kommunikationsfejl. DOP 11A-1, DOP11A-2 & DOP11A-4 DOP 11A-3 DOP 11A-5 [1] [2] [3] [3] [2] [1] [1] Spændingsforsyning DOP11A-1 til DOP11A AXX Spændingsforsyning DOP11A-5 (AC V) 5363AXX [1] Jordforbindelse [2] V [3] +24 V 26 Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A

27 nstallation Tilslutning til en pc Tilslutning til en pc DOP11A PCS11A RS-232 RS-232 Fig. 9: Tilslutning til en pc 534AXX Programmeringen af betjeningsterminalen foretages via softwaren HM-builder. Til programmering af betjeningsterminalen kræves kommunikationskablet PCS11A. Spændingstilførslen skal være frakoblet, når enhederne forbindes. Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A 27

28 4 nstallation Tilslutning RS-485 (kun DOP11A-1, DOP11A-2 fra HW1.1 og DOP11A-3) 4.5 Tilslutning RS-485 (kun DOP11A-1, DOP11A-2 fra HW1.1 og DOP11A-3) Med RS-485-interface kan der tilsluttes op til 31 MOVDRVE -apparater til en betjeningsterminal. Tilslutning af DOP11A til frekvensomformer af typen MOVDRVE direkte via RS-485: DOP11A-1 via 25-polet Sub-D-stik DOP11A-2 via 25-polet Sub-D-stik (fra HW1.1) DOP11A-3 via Phoenix stikudtagsskinne Tilslutningsdiagram RS-485-interface DOP11A-3 RS-485 Fig. 1: RS-485-forbindelse 58775AXX 28 Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A

29 nstallation Tilslutning RS-485 (kun DOP11A-1, DOP11A-2 fra HW1.1 og DOP11A-3) 4 MOVTRAC S1 S2 ON OFF X44 MOVDRVE Styrehoved /Regulatorspærre Højre/stop* Venstre/stop* Frigivelse/hurtigstop* n11/n21* n12/n22* Reference X13:DØØ...DØ5 +24 V-udgang Referencepotentiale binærsignaler RS RS X13: DØØ DØ1 DØ2 DØ3 DØ4 DØ5 DCOM** VO24 DGND ST11 ST DOP11A-3 DGND RS485 - RS FSC11B..... X45 X46 HL Skærmplade eller skærmklemme Fig. 11: Klemmekonfiguration DOP11A ADA MOVTRAC S1 S2 ON OFF X44 FSC11B MOVDRVE Styrehoved /Regulatorspærre Højre/stop* Venstre/stop* Frigivelse/hurtigstop* n11/n21* n12/n22* Reference X13:DØØ...DØ5 +24 V-udgang Referencepotentiale binærsignaler RS RS X13: DØØ DØ1 DØ2 DØ3 DØ4 DØ5 DCOM** VO24 DGND ST11 ST DOP11A-1, DOP11A-2 Bro mellem 6 og 19, for at aktivere busafslutning. RS-422 / RS pol. Sub-D-bøsning 14 X45 X46 HL Skærmplade eller skærmlklemme Fig. 12: Stikplacering DOP11A ADA Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A 29

30 4 nstallation Tilslutning RS-485 (kun DOP11A-1, DOP11A-2 fra HW1.1 og DOP11A-3) Kabelspecifikation Anvend et 2 x 2-koret, snoet og afskærmet kobberkabel (dataoverførselskabel med skærm af kobberflet). Kablet skal opfylde følgende specifikationer: Koretværsnit,5...,75 mm 2 (AWG ) Ledningsmodstand Ω ved 1 MHz Kapacitetsbelægning 4 pf/m (12 pf/ft) ved 1 khz. Følgende kabel er f.eks. egnet: Firmaet Lappkabel, UNTRONC BUS CAN, 2 x 2 x,5 mm 2. Montering af skærm Skærmen lægges plant på begge sider ved controllerens elektronik-skærmklemme og i kabinettet for det 25-polede Sub-D-stik for betjeningsterminalen. Skærmenderne må ikke forbindes med DGND! Ledningslængde Den tilladte samlede ledningslængde er 2 m. Afslutningsmodstand controlleren og i interfaceomformeren UWS11A er der monteret faste dynamiske afslutningsmodstande. Tilkobl i dette tilfælde ingen eksterne afslutningsmodstande! Hvis betjeningsterminal DOP11A-1 forbindes med frekvensomformeren via RS-485, aktiveres afslutningsmodstanden i det 25-polede Sub-D-stik for DOP11A-1 (bro mellem pin 6 og pin 19), hvis betjeningsterminalen er første eller sidste enhed. Mellem apparaterne, der forbindes med RS-485, må der ikke optræde potentialforskydning. Undgå en potentialforskydning vha. egnede foranstaltninger, f.eks. ved at forbinde apparatstel (GND) med separat ledning, forbindelse af spændingsforsyningen (24 V) osv. 3 Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A

31 nstallation Tilslutning RS-485 med PCS21A Tilslutning RS-485 med PCS21A PCS21A 58774AXX Montering af skærm Læg skærmen plant på controllerens elektronik-skærmklemme. huset for det 25-polede Sub-D-stik for PCS21A er skærmen allerede lagt på. Forbind aldrig skærmenderne med DGND! Afslutningsmodstand controlleren er der monteret faste dynamiske afslutningsmodstande. Tilkobl aldrig en ekstern afslutningsmodstand! Afslutningsmodstanden i det 25-polede Sub-D-stik for DOP11A er allerede aktiveret vha. en bro mellem pin 6 og pin 19. Mellem apparaterne, der forbindes med RS-485, må der ikke optræde potentialforskydning. Undgå en potentialforskydning vha. egnede foranstaltninger, f.eks. ved at forbinde apparatstel (GND) med separat ledning, forbindelse af spændingsforsyningen (24 V) osv. Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A 31

32 4 nstallation Tilslutning RS-422 via UWS11A 4.7 Tilslutning RS-422 via UWS11A Tilslutning af DOP11A til frekvensomformer af typen MOVDRVE via UWS11A. PCC11A UWS11A RS-485 Fig. 13: Tilslutning via seriel forbindelse (UWS11A) 5878AXX MOVTRAC S1 S2 ON OFF X44 MOVDRVE Styrehoved X13: /Regulatorspærre Højre/stop* Venstre/stop* Frigivelse/hurtigstop* n11/n21* n12/n22* DØØ DØ1 DØ2 DØ3 DØ4 DØ Reference X13:DØØ...DØ5 DCOM** V-udgang Referencepotentiale binærsignaler RS RS VO24 DGND ST11 ST UWS11A X2: RS VDC GND RS+ RS- GND FSC11B UWS X45 X46 HL Skærmplade eller skærmklemme Fig. 14: Klemmekonfiguration UWS11A 58787ADA RS-485-tilslutning Se kapitel 4.5, "Tilslutning RS-485 (kun DOP11A-1, DOP11A-2 fra HW1.1 og DOP11A-3)" for kabelspecifikationen. 32 Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A

Driftsvejledning. Betjeningsterminaler DOP11A. Udgave 03/2004 11227192 / DA A6.J75

Driftsvejledning. Betjeningsterminaler DOP11A. Udgave 03/2004 11227192 / DA A6.J75 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivteknik \ Drivautomatisering \ s Betjeningsterminaler DOP11A A6.J75 Udgave 03/2004 11227192 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige henvisninger...

Læs mere

Systemhåndbog. Betjeningsterminaler DOP11B. Udgave 02/2007 11502681 / DA

Systemhåndbog. Betjeningsterminaler DOP11B. Udgave 02/2007 11502681 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Transmissionselektronik \ Automatisering \ Service Betjeningsterminaler DOP11B Udgave 2/27 1152681 / DA Systemhåndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. Betjeningsterminal DOP11B. Driftsvejledning. Udgave 02/2007 11503092 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. Betjeningsterminal DOP11B. Driftsvejledning. Udgave 02/2007 11503092 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Betjeningsterminal DOP11B Udgave 02/2007 11503092 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger og Quickguide. Betjeningsterminaler DOP11B. Udgave 11/2008 16642899 / DA

Sikkerhedsanvisninger og Quickguide. Betjeningsterminaler DOP11B. Udgave 11/2008 16642899 / DA Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Betjeningsterminaler DOP11B Udgave 11/2008 16642899 / DA Sikkerhedsanvisninger og Quickguide SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse

Læs mere

Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Betjeningsterminaler DOP11B. Systemhåndbog. Udgave 11/2008 16666895 DA

Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Betjeningsterminaler DOP11B. Systemhåndbog. Udgave 11/2008 16666895 DA Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Betjeningsterminaler DOP11B Udgave 11/28 Systemhåndbog 16666895 DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger...

Læs mere

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B FA361510 Udgave 09/2005 11456698 / DA Rettelse SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

MCE9637 DeviceNet Modul

MCE9637 DeviceNet Modul Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE9637 DeviceNet Modul MCE9637 til overførsel af status og vægt for digitale vejeceller Gælder for: PIC nr.:

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B- interface. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11470283 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B- interface. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11470283 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B- interface Udgave 7/26 1147283 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

1.1 Indledning. Features: Højintensitet LED-display. Fleksibel forsyning (12-45V). Kan placeres op til 100m fra controlleren.

1.1 Indledning. Features: Højintensitet LED-display. Fleksibel forsyning (12-45V). Kan placeres op til 100m fra controlleren. Indhold. Indledning...3.2 Strømforsyning...4.3 Modul-interface...5.3 Modul-interface...6 2. Kommandooversigt...7 2.2 Register og flag-oversigt...8 2.3 Udlæsning til display...9 2.4 Registerbeskrivelser...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! MONTAGEVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Side 1 af 15 1 Indholdsfortegnelse side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Brugervejledning SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Copyright 2006, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44 44 E-post:

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr. 2100.0461 Bruger / Installations vejledning Side 1 af 20 Indhold 1. Indikator... 2 2. Tilslutninger... 3 3. Harddisk Installation... 4 4. Opstart... 6 5. Fjernforbindelse

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING [Skriv tekst] [Skriv tekst] Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING Brugsanvisning Introduktion Styringen og overvågningen af processer med henblik på kvalitetssikring er

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Brugervenlig og kommunikativ!

Brugervenlig og kommunikativ! Brugervenlig og kommunikativ! Altivar 312 Frekvensomformer til tre-faset asynkrone motorer, 0,18 til 2,2 kw en-faset 240V 0,18 til 15kW tre-faset 200-600V Specielle funktioner til alle typer af maskiner

Læs mere

Efter installation af GEM Drive Studio software fra Delta s CD-rom, skal hoved skærmbilledet se således ud: (koden til administrator adgang er: admin)

Efter installation af GEM Drive Studio software fra Delta s CD-rom, skal hoved skærmbilledet se således ud: (koden til administrator adgang er: admin) Hurtig opstart af Infranor XtrapulsPac-ak drev: Dette er en enkelt og kortfattet vejledning i opsætningen af XtrapulsPac-ak driver til anvendelse i stand-alone mode. Ingen Profibus forbindelse. For senere

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

Installation og konfiguration

Installation og konfiguration Dometic Communication Unit Version 0.37 820 9505 18 - ed0110 Installation og konfiguration INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt 1.1. DCU som standardudstyr 4 1.2. DCU som eftermonteringssæt 4 1.3. Modeloversigt

Læs mere

ProfiScale MULTI Multimeter

ProfiScale MULTI Multimeter MULTI PS 7450 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Multimeter dk Betjeningsvejledning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Extra Introduktion Kontroller i hvilke elektriske

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015 Opdateret: februar 2015 1.0 PRODUKTBETEGNELSE 3 1.1 BESTILLINGSKODE 3 1.2 BESKRIVELSE 3 2.0 ADVARSEL 4 2.1 SIKKERHED 4 3.0 MONTERING 5 3.1 ANVISNINGER 5 3.2 DIAGRAM 6 3.3 MONTERINGSTRIN 7 4.0 TILSLUTNINGER

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY DK Code: 577601 PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes Vi

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5 Indhold Sikkerhed og service... 2 Driftssikkerhed... 2 Strømforsyning... 2 Opstillingssted... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk forenelighed... 3 Reparation... 3 Rengøring... 4 Genanvendelse...

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Installationsmanual IP-Kamera Integration

Installationsmanual IP-Kamera Integration IP-Kamera Integration Kom godt i gang Tillykke med dit nye SuperSail produkt. Vi håber at du bliver tilfreds med det og vi står til rådighed med support hvis du måtte have behov for det. Du kan kontakte

Læs mere

U n i C o r e. I n s t a l l a t i o n s - v e j l e d n i n g

U n i C o r e. I n s t a l l a t i o n s - v e j l e d n i n g Dokument nr.: 103-230-0001A/- dansk Side nr.: 1 Copyright 1993 Crysberg A/S U n i C o r e I n s t a l l a t i o n s - v e j l e d n i n g Crysberg A/S Phone: +45 4913 8303 E-mail: mail@crysberg.dk Oldenvej

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX Antares Brugs- og monteringsanvisning Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX 911325 Indhold 1. Introduktion 2. Antares software installation 3. Antares software opdatering 4.

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk. GSM dør/port kontrol 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk. GSM dør/port kontrol 20 GSM dør/port kontrol 20 Bestillings nummer: 6000.0420 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk 1 1 Funktioner Fjernstyring af automatiske

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Driftsvejledning. MOVITRAC B Betjeningsenhed FBG11B. Udgave 01/2006 GA3A0000 11363983 / DA

Driftsvejledning. MOVITRAC B Betjeningsenhed FBG11B. Udgave 01/2006 GA3A0000 11363983 / DA Gearmotorer \ ndustrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVTRAC B Betjeningsenhed FBG11B GA3A Udgave 1/26 11363983 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRVE Driving the world ndholdsfortegnelse

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

CCI.Cam. Visuel maskinovervågning. Brugsanvisning. Reference: CCI.Cam v3

CCI.Cam. Visuel maskinovervågning. Brugsanvisning. Reference: CCI.Cam v3 CCI.Cam Visuel maskinovervågning Brugsanvisning Reference: CCI.Cam v3 Indledning Copyright 2012 Copyright by Competence Center ISOBUS e.v. Zum Gruthügel 8 D-49134 Wallenhorst Versionsnummer: v3.06 Indledning

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud Udgave 06/2007 11469099 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2.

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. Den nye model har nogle gode fordele, nu kan man montere 2 enheder direkte på printet. Forskellige tastaturer (standart folie / metal, smal model /

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

CCI.Cam. Visuel maskinovervågning. Brugsanvisning. Reference: CCI.Cam v4

CCI.Cam. Visuel maskinovervågning. Brugsanvisning. Reference: CCI.Cam v4 CCI.Cam Visuel maskinovervågning Brugsanvisning Reference: CCI.Cam v4 Copyright 2014 Copyright by Competence Center ISOBUS e.v. Albert-Einstein-Straße 1 D-49076 Osnabrück Versionsnummer: v4.01 2 1 Indledning...

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

Idrifttagning af Truma inet Systemet. Praktisk supplement til monteringsanvisningen

Idrifttagning af Truma inet Systemet. Praktisk supplement til monteringsanvisningen Idrifttagning af Truma inet Systemet Praktisk supplement til monteringsanvisningen Forudsætninger for og bestanddele i Truma inet Systemet Truma inet Box er Truma inet Systemets styrecentral Installer

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner Viessmann 5231 Sporskifte Decoder Dansk Brugervejledning Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner (Til montage under Marklin / Trix C-Skinne) Digital 2 Motorola DCC Side 1. Vigtige Henvisninger 2

Læs mere

Trust Predator Extreme Brugsanvisning

Trust Predator Extreme Brugsanvisning Trust Predator Extreme Brugsanvisning DK-1 Ophavsrettighedserklæring Tillige er det forbudt at reproducere eller overføre dele af denne brugsanvisning under enhver form og med ethvert middel, elektronisk

Læs mere

1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4

1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4 Indholdsfortegnelse 1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4 2 Installation 5 2.1 Kontrol Enhed. 5 2.1.1 Tilslutning af forsyning... 5 2.1.2 Tilslutning af højttalere...

Læs mere

VEJE TERMINAL TYPE MCE9625G

VEJE TERMINAL TYPE MCE9625G Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal Tel: 49 18 01 00 Fax: 49 18 02 00 VEJE TERMINAL TYPE MCE9625G Installationsvejledning for system med digitale vejeceller og LCD display Dokument nr.: 0418id6.doc

Læs mere

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel)

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel) APP-NOTE 600005 Beckhoff Application Note Date: 8/28/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Tildel fast IP adresse til BC9xxx med BootP og oprettelse kommunikation fra TwinCat

Tildel fast IP adresse til BC9xxx med BootP og oprettelse kommunikation fra TwinCat APP-NOTE 600003 Beckhoff Application Note Date: 6/20/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Tildel fast IP adresse

Læs mere

Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version

Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version February, 2009 SB168-ES og M7CL Quick Setup Guide Beskrivelse af denne guide. Denne guide indeholder en hurtig og enkelt opsætning af M7CL med digital stagebox.

Læs mere

DCC digital dekoder til magnetiske produkter

DCC digital dekoder til magnetiske produkter Viessmann 5212 Digital Dekoder Dansk Brugervejledning DCC digital dekoder til magnetiske produkter med fire udgangsgrupper Indhold 1. Vigtige oplysninger... 2 2. Indledning / Egenskaber... 3 3. Montering...

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere