Systemmanual. Betjeningsterminaler DOP11A. Udgave 05/ / DA EE410000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Systemmanual. Betjeningsterminaler DOP11A. Udgave 05/2006 11424281 / DA EE410000"

Transkript

1 Gearmotorer \ ndustrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Betjeningsterminaler DOP11A EE41 Udgave 5/ / DA Systemmanual

2 SEW-EURODRVE Driving the world

3 ndholdsfortegnelse 1 Vigtige henvisninger Sikkerhedsanvisninger og advarselshenvisninger Henvisninger til terminologien Korrekt anvendelse Arbejdsomgivelser Sikkerhedsfunktioner Ansvar for mangler Produktnavn og varemærker Afmontering og bortskaffelse Sikkerhedsanvisninger Generelle anvisninger nstallation og idrifttagning Transport / opbevaring Driftsanvisninger Service og vedligeholdelse Produktinformation, montering og hardware ndledning Typebetegnelse, typeskilte og leveringsomfang Apparatets opbygning DOP11A Apparatets opbygning DOP11A Apparatets opbygning DOP11A Apparatets opbygning DOP11A Apparatets opbygning DOP11A Tilbehør og optioner nstallation nstallationsanvisninger grundapparat UL-korrekt installation Tilslutning af grundapparat DOP11A-1 til DOP11A Tilslutning til en pc Tilslutning RS-485 (kun DOP11A-1, DOP11A-2 fra HW1.1 og DOP11A-3) Tilslutning RS-485 med PCS21A Tilslutning RS-422 via UWS11A Tilslutning af option PFE11A ETHERNET Tilslutning option PFP11A PROFBUS-DP Tilslutning til en Siemens S7 via MP og PCM11A drifttagning Generelle anvisninger til idrifttagning Forarbejde og hjælpemidler Første tilkobling Terminalfunktioner Drift og service Overførsel af projekt med pc og HM-builder Driftsvisning ved start af apparat Fejlmeddelelser SEW-elektronikservice Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A 3

4 ndholdsfortegnelse 7 Programmering Oprettelse af projekt Kommunikation med MOVDRVE og MOVTRAC Programmering med programmeringssoftwaren Grafisk visning og styring Tekstbaseret visning og styring Overførsel af projekter Udvidelseskort til ETHERNET og PROFBUS-DP ndeksadressering Apparatfunktioner Meddelelsesbibliotek Alarmhåndtering Recepthåndtering Kodeord Udskrivning af rapporter Tidsstyring Sproghåndtering Unicode LEDer Funktionstaster Trends Makroer Netværksfunktioner og kommunikation Kommunikation Netværkskommunikation Netværksfunktion i terminalen Netværktstjenester Netværkskonti Tekniske data og målskitser Generelle tekniske data Stiktildeling DOP11A DOP11A DOP11A DOP11A DOP11A Bilag Membrantastatur Download af systemprogram Ændringsindeks Ændringer i forhold til den tidligere version ndeks Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A

5 Vigtige henvisninger Sikkerhedsanvisninger og advarselshenvisninger 1 Systemmanual 1 Vigtige henvisninger 1.1 Sikkerhedsanvisninger og advarselshenvisninger Overhold altid sikkerhedsanvisningerne og advarselshenvisningerne! Risiko Der gøres opmærksom på en mulig fare, som kan resultere i alvorlig legemsbeskadigelse eller dødsfald. Advarsel Der gøres opmærksom på en mulig fare på grund af produktet, som uden tilstrækkelig anvendes. Forsigtig Der gøres opmærksom på en potentiel situation, som kan resultere i skader på produktet eller af omgivelserne. Bemærk Tips vedrørende anvendelse og andre nyttige informationer. Dokumentationshenvisning Der gøres opmærksom på dokumentation, f.eks. driftsvejledning, katalog, datablad. Overholdelsen af driftsvejledningen er en forudsætning for: Fejlfri drift. At eventuelle garantikrav kan tages til følge. Læs derfor driftsvejledningen igennem, før produktet tages i brug! Driftsvejledningen indeholder vigtige oplysninger vedrørende service. Opbevar derfor driftsvejledningen i nærheden af produktet. Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A 5

6 1 Vigtige henvisninger Henvisninger til terminologien 1.2 Henvisninger til terminologien Betjeningsterminalerne i serien DOP11A (Drive Operator Panel) kan ad forskellige kommunikationsveje kommunikere med SEW-frekvensomformerne og udvalgte programmerbare styringer (SPS). dette dokument betegnes begge apparater (SPS og omformer) for at gøre det lettere som controller. 1.3 Korrekt anvendelse Betjeningsterminalerne i serien DOP11A er produkter til betjening og diagnose af industri- og erhvervsanlæg. drifttagningen (start af forskriftsmæssig drift) er ikke tilladt, før det er konstateret, at maskinen overholder EMC-direktiv 89/336/EWG og at slutproduktet stemmer overens med maskindirektiv 98/37/EF (overhold EN 624). 1.4 Arbejdsomgivelser Følgende er forbudt, medmindre andet er anført: Anvendelse i eksplosionsbeskyttede miljøer. Anvendelse i omgivelser med skadelige olier, syrer, gasser, dampe, støv, strålinger osv. Der findes en liste over tilladte materialer i bilaget. Anvendelse i ikke-stationære applikationer, hvor der optræder mekaniske svingnings- og stødbelastninger, der overstiger kravene i EN Sikkerhedsfunktioner Betjeningsterminalerne i serien DOP11A må ikke varetage sikkerhedsfunktioner uden overordnede sikkerhedssystemer. Anvend overordnede sikkerhedssystemer for at garantere maskinsikkerheden og den personlige sikkerhed. 6 Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A

7 Vigtige henvisninger Ansvar for mangler Ansvar for mangler Fagligt ukorrekte handlinger eller handlinger, der ikke er i overensstemmelse med driftsvejledningen, påvirker produktets egenskaber. Dette medfører, at enhver form for krav mod firmaet SEW-EURODRVE GmbH & Co KG vedr. ansvar for mangler bortfalder. 1.7 Produktnavn og varemærker De mærker og produktnavne, der nævnes i driftsvejledningen, er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører den pågældende virksomhed. 1.8 Afmontering og bortskaffelse Der foretages en hel eller delvis genanvendelse af betjeningsterminalen iht. de gældende bestemmelser. Vær opmærksom på, at følgende komponenter indeholder stoffer, der kan udgøre en fare for helbredet og miljøet: Lithiumbatteri, elektrolytkondensatorer og skærm. Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A 7

8 2 Sikkerhedsanvisninger Generelle anvisninger 2 Sikkerhedsanvisninger 2.1 Generelle anvisninger Læs sikkerhedsanvisningerne omhyggeligt. Kontroller leverancen for eventuelle transportskader ved modtagelse. Kontakt straks leverandøren, hvis der opdages skader. Terminalen opfylder kravene iht. artikel 4 i EMC-direktiv 89/336/EØF. Anvend ikke terminalen i miljøer, hvor der er eksplosionsfare. SEW-EURODRVE overtager ikke ansvaret for modificeret, ændret eller ombygget udstyr. Der må kun anvendes reservedele og tilbehør, der er fremstillet iht. specifikationerne fra SEW-EURODRVE. Læs installations- og betjeningsanvisningerne grundigt, før terminalen installeres, tages i brug eller repareres. Der må ikke trænge væske ind i terminalens slidser eller huller. Dette kan forårsage brand eller medføre, at udstyret bliver strømførende. Terminalen må kun betjenes af faguddannet personale. 2.2 nstallation og idrifttagning Terminalen er konstrueret til fast installation. Placer terminalen på et fast underlag under installationen. Hvis terminalen falder ned, kan det resultere i beskadigelser. nstaller terminalen iht. installationsvejledningen. Jordforbind apparatet iht. angivelserne i vedlagte installationsvejledning. nstallationen skal foretages af specielt faguddannet personale. Højspændings-, signal- og forsyningsledninger skal trækkes separat. Før terminalen tilsluttes til strømforsyningen, skal det kontrolleres, at spænding og polaritet fra strømkilden er korrekt. Åbningerne i kabinettet er beregnet til luftcirkulation og må ikke tildækkes. Opstil ikke terminalen på steder, hvor den udsættes for et kraftigt magnetfelt. Terminalen må ikke monteres eller anvendes i direkte sollys. Periferiudstyret skal stemme overens med anvendelsesformålet. Ved bestemte terminalmodeller er displayglasset forsynet med en lamineret film for at forebygge ridser. For at forhindre, at der opstår skader på terminalen på grund af statisk elektricitet, trækkes filmen forsigtig af efter montering. 8 Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A

9 Sikkerhedsanvisninger Transport / opbevaring 2 Sikkerhedsforanstaltninger og sikkerhedsanordninger skal være i overensstemmelse med de gældende forskrifter (f.eks. EN 624 eller EN 5178). Nødvendige sikkerhedsforanstaltninger: Jordforbindelse af apparatet Nødvendig sikkerhedsanordning: Overstrømsbeskyttelsesanordninger 2.3 Transport / opbevaring Straks efter modtagelsen skal leverancen kontrolleres for evt. transportskader. Disse skal i givet fald straks meddeles til transportfirmaet. Ved beskadigelser må betjeningsterminalen ikke tages i drift. Ved behov skal der anvendes egnede og tilstrækkeligt dimensionerede transportmidler. Mulige skader på grund af forkert opbevaring! Hvis betjeningsterminalen ikke monteres med det samme, skal den opbevares i et tørt og støvfrit rum. 2.4 Driftsanvisninger Sørg for, at terminalen altid er ren. Nødstopfunktionen og andre sikkerhedsfunktioner må ikke styres fra terminalen. Vær opmærksom på, at taster, skærm osv. ikke må komme i berøring med genstande, der har skarpe kanter. Husk, at terminalen er klar til brug, og at indtastninger via tastatur og touch-screens registreres, selv om baggrundsbelysningen ikke længere fungerer. 2.5 Service og vedligeholdelse Garantikrav er reguleret iht. kontrakt. Rengør skærmen og forsiden af terminalen med et mildt rengøringsmiddel og en blød klud. Reparationer skal foretages af specialuddannede fagfolk. Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A 9

10 3 Produktinformation, montering og hardware ndledning 3 Produktinformation, montering og hardware 3.1 ndledning Kravene til det moderne industrielle produktionsmiljø vokser konstant. Samtidig stiger ansvar og omfang af aktiviteter for personalet på maskinen. Brugeren skal på let og hurtig vis kunne få oplysninger om maskinstatus, og være i stand til straks og fleksibelt at ændre indstillinger. Styringernes funktion bliver stadig mere omfattende og smart. Dette muliggør en effektiv regulering af komplicerede processer. Betjeningsterminaler garanterer overskuelighed og sikkerhed ved kommunikation mellem menneske og maskine - selv ved meget komplekse produktionsprocesser. Grafiske betjeningsterminaler blev udviklet for at opfylde kravene til et menneskemaskin-interface til procesovervågning og regulering inden for mange forskellige anvendelsesområder i produktionsteknikken. Derved forenkler terminalen betjeningspersonalets arbejde ved hjælp af målrettede tilpasninger til den pågældende opgavestilling. Takket være denne kendsgerning kan brugeren stadig anvende velkendte begreber og definitioner. en terminal opbygges projekter som et menutræ eller en sekvens. Et menutræ omfatter en hovedmenu (f.eks. med en oversigt) samt en række undermenuer med detaljerede angivelser til det pågældende område. Som regel vælger operatøren den menu, der skal vises. Menuer, der anvendes i betjeningsterminaler, betegnes som blokke. Hovedmenu Recept Motorstatus Temperatur Omformertilstand 53717ADA 1 Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A

11 Produktinformation, montering og hardware ndledning 3 Hovedmenuen danner udgangspunktet for en sekvens. Her vælger operatøren en sekvens, hvor blokkene vises i en forud angivet rækkefølge. Som regel sker styringen af blokvisningen via programmet i controlleren. Hovedmenu Trin 1 ndstillinger Trin 2 Trin 3 Trin 4 Programslut 53719ADA Betjeningsterminalens funktioner muliggør en grafisk og en tekstbaseret visning af processen. Derudover står der andre funktioner til rådighed: Alarmhåndtering Udskrivning Trends Recepthåndtering Tidsstyring Funktionerne er ikke kun lette at betjene, men kan også tilbyde prisfordele i forhold til oprindelige løsninger med kontakter, indikatorlamper, tidsrelæer, forvalgstællere og ugetimere. Betjeningsterminalen omfatter derudover funktioner, der muliggør en bedre anvendelse af drivstationselektronikken. Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A 11

12 3 Produktinformation, montering og hardware ndledning Programmering Betjeningsterminalerne programmeres via pc med softwaren HM-builder. 1575AXX Betjeningsterminalen udmærker sig primært på grund af en objektorienteret arbejdsmåde. Her bygger programmeringen på et objekt, der får anvist en funktion. Alle signaltyper defineres efter dette princip. Det programmerede projekt lagres i betjeningsterminalen Tilknytning af terminalen til SEW-frekvensomformerne Tilknytningen af en terminal til en controller giver utallige fordele: Brugeren skal ikke foretage ændringer ved de eksisterende controllere. Terminalen optager hverken ind- eller udgange på controlleren. Overskueligheden med hensyn til controller-funktioner optimeres, f.eks. tidsstyring og alarmhåndtering. 12 Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A

13 Produktinformation, montering og hardware ndledning Statusvisning og styring Operatøren er allerede fortrolig med indikatorlamper samt analoge og digitale - statusvisninger, da disse i dag anvendes i mange applikationer. Dette gælder ligeledes for betjeningselementer som tryktaster, drejeafbrydere og omskiftere. Udskiftningen af disse moduler med en enkelt terminal muliggør en sammensmeltning af alle statusvisninger og betjeningselementer til en enhed. Operatøren kan uden problemer vise og påvirke systeminformationer. Derudover kan han få vist en oversigt over alle signaler, der vedrører et bestemt objekt, f.eks. en pumpe eller en drivenhed. Denne option forenkler arbejdet endnu mere. Det muliggøres ved, at den samlede informationsudveksling sker via såkaldte blokke i terminalen. Ved blokkene kan det dreje sig om tekstblokke, der udelukkende omfatter tekstinformation. Grafikblokke derimod indeholder grafiske visninger. Betjeningsterminalerne er udstyret med funktionstaster til direkte styring. Således får de pågældende funktionstaster tildelt bestemte kommandoer. På grund af denne tildeling kan der ske en styring. Hvis der anvendes flere blokke, kan operatøren bevæge sig mellem de forskellige blokke via hopordrer. På denne måde oprettes et menutræ og dermed en struktureret applikation. Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A 13

14 3 Produktinformation, montering og hardware ndledning Opstilling af betjeningsterminalen For at kunne udnytte funktionerne optimalt, bør terminalen stilles op i umiddelbar nærhed af arbejdspladsen. Således får operatøren altid alle nødvendige oplysninger og kan arbejde effektivt. Terminalen skal opstilles i den rigtige arbejdshøjde, så operatøren kan se og anvende den uden problemer. Skærmvisningens tydelighed afhænger af afstand, højde, vinkel, lysindfald og farvevalg. Overvågning, styring og vedligeholdelse kan udføres på afstand, f.eks. fra et andet sted i bygningen eller fra et helt andet sted. Kommunikationen kan i dette tilfælde f.eks. ske via LAN (Local Area Network), internet eller modem. Ved lange produktionslinjer med mange arbejdspladser kan flere terminaler kobles til en eller flere controllere i netværket. 1553AXX 14 Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A

15 Produktinformation, montering og hardware ndledning Kompakte løsninger Eksterne apparater som barcode-læsere, vejefunktioner, modems osv. kan forbindes med controlleren via terminalen. For tilslutningen af et apparat kræves der et RS-232-interface og en ASC-kommunikationsprotokol. Data, der kommer ind i terminalen, placeres i registre. Det er ligeledes muligt at tilslutte en parallelt arbejdende enhed. Her kan det dreje sig om en yderligere terminal eller en pc med MOVTOOLS til programmering af omformerne. Via terminalen er det samtidig muligt at programmere controlleren og kommunikere med den. Ved tilslutning af SPS og omformer ved en terminal (dobbelte drivere i terminalen) kan der ske en dataoverførsel mellem apparaterne (analoge og digitale signaler). SPS-protokol RS-485 MOVLNK 53758ADA Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A 15

16 3 Produktinformation, montering og hardware Typebetegnelse, typeskilte og leveringsomfang 3.2 Typebetegnelse, typeskilte og leveringsomfang Eksempel type-betegnelse DOP 11A 1 Version A Generation Udførelse 1 = Tekstdisplay 2 x 2 tegn med funktionstaster 2 = Grafikdisplay 24 x 64 pixel med funktionstaster 3 = Touchscreen 32 x 24 pixel 4 = Grafikdisplay 32 x 24 pixel med funktionstaster 5 = Touchscreen 64 x 48 pixel Type: DOP = Drive Operator Panel Fig. 1: Typebetegnelse 53648ADA Eksempel på typeskilt Apparat-typeskiltet er placeret på siden af apparatet. Fig. 2: Apparat-typeskilt 533AXX Leveringsomfang Leveringen omfatter: Betjeningsterminal DOP11A Monteringsmateriale med monteringsskabelon Driftsvejledning med monterings- og installationsanvisninger Phoenix COMBCON stik til DC 24 V, 5 mm, 3-polet (med undtagelse af DOP11A-5) 16 Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A

17 Produktinformation, montering og hardware Apparatets opbygning DOP11A Apparatets opbygning DOP11A-1 Sagsnummer: [1] [2] [4] [3] Fig. 3: DOP11A AXX [1] Display [2] Funktionstaster [3] Navigationstaster [4] Numeriske taster 2 x 2 tegn LCD tekstdisplay (monokrom) med baggrundsbelysning Spændingsforsyning: DC 24 V, 2 ma 3 serielle interfaces (RS-232 og RS-422/RS-485). Det er muligt at anvende 2 på samme tid P65 folietastatur med navigationstaster, numerisk cifferblok og 3 funktionstaster 64 KByte Flash-EEPROM Udvendigt mål 142 x 9 x 46,5 mm Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A 17

18 3 Produktinformation, montering og hardware Apparatets opbygning DOP11A Apparatets opbygning DOP11A-2 Sagsnummer: [1] [5] [2] [3] [6] [4] Fig. 4: DOP11A AXX [1] LEDer rød / grøn [2] Display [3] Funktionstaster [4] Navigationstaster [5] Aktive felter [6] Numeriske taster 24 x 64 pixel LCD grafikdisplay (monokrom) med baggrundsbelysning Spændingsforsyning: DC 24 V, 45 ma 2 serielle interfaces (RS-232 und RS-422). Det er muligt at anvende 2 på samme tid P65 folietastatur med navigationstaster, numerisk cifferblok og 8 funktionstaster 16 LEDer (2 farver rød / grøn) 1 udvidelsesstikplads 4 KByte Flash-EEPROM Udvendigt mål 214 x 194 x 75 mm 18 Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A

19 Produktinformation, montering og hardware Apparatets opbygning DOP11A Apparatets opbygning DOP11A-3 Sagsnummer: Fig. 5: DOP11A AXX 32 x 24 pixel, ¼ VGA touchscreen (256 farver, STN, 5,7") med baggrundsbelysning Spændingsforsyning: DC 24 V, 45 ma 3 serielle interfaces (RS-232, RS-422 und RS-485); Det er muligt at anvende 2 på samme tid P65 Horisontal og vertikal montering 1 udvidelsesstikplads 4 KByte Flash-EEPROM Udvendigt mål 2 x 15 x 74 mm Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A 19

20 3 Produktinformation, montering og hardware Apparatets opbygning DOP11A Apparatets opbygning DOP11A-4 Sagsnummer: [5] [1] [2] [6] [3] [5] [1] [4] Fig. 6: DOP11A AXX [1] LEDer rød / grøn [2] Navigationstaster [3] Numeriske taster [4] Display [5] Funktionstaster [6] Aktive felter 32 x 24 pixel, ¼ VGA grafikdisplay (256 farver, STN, 5,7") med baggrundsbelysning Spændingsforsyning: DC 24 V, 55 ma 2 serielle interfaces (RS-232 und RS-422). Det er muligt at anvende 2 på samme tid P65 folietastatur med navigationstaster, numerisk cifferblok og 16 funktionstaster 16 LEDer (2 farver rød / grøn) 2 udvidelsesstikpladser 4 KByte Flash-EEPROM Udvendigt mål 276 x 194 x 92,3 mm 2 Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A

21 Produktinformation, montering og hardware Apparatets opbygning DOP11A Apparatets opbygning DOP11A-5 Sagsnummer: Fig. 7: DOP11A AXX 64 x 48 pixel, VGA touch-screen (256 farver, 1,4") med baggrundsbelysning Spændingsforsyning: AC V, 35 ma 2 serielle interfaces (RS-232 und RS-422). Det er muligt at anvende 2 på samme tid P65 2 udvidelsesstikpladser 16 KByte Flash-EEPROM 29 x 247 x 114 mm Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A 21

22 3 Produktinformation, montering og hardware Tilbehør og optioner 3.8 Tilbehør og optioner Kabel til programmering af betjeningsterminal DOP11A og til kommunikation mellem betjeningsterminal og MOVDRVE. PCS11A (Panel Cable Serial) Forbindelseskabel mellem betjeningsterminal (RS-232, maks. 57,6 Kbit/s) og pc (RS-232) til programmering af betjeningsterminalen. Fast længde på 3 m PCS11A PCS21A (Panel Cable Serial) Kommunikationskabel mellem betjeningsterminal (RS-485, maks. 57,6 Kbit/s) og SEW-frekvensomformere (RS-1, RJ-1). Fast længde på 5 m PCS21A PCM11A (Panel Cable MP) Kommunikationskabel mellem betjeningsterminal (RS-232, maks. 57,6 Kbit/s) og SMATC S7 via MP (maks. 12 Mbit/s). Fast længde på 3 m PCM11A PCC11A (Panel Cable Converter) Kommunikationskabel mellem betjeningsterminal (RS-422, maks. 57,6 Kbit/s) og interfaceomformer UWS11A eller USS21A (RS-232). Til kommunikation med SEW-frekvensomformere. Fast længde på 3 m PCC11A 22 Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A

23 Produktinformation, montering og hardware Tilbehør og optioner 3 PFE11A (Panel Fieldbus ETHERNET) Optionskort ETHERNET TCP/P (1 Mbit/s) Til forbindelse af betjeningsterminal DOP11A til kundens pc-netværk. Ved anvendelse af Ethernet-optionen er følgende funktioner mulige: Drift af softwaren HM-builder til programmering af betjeningsterminalerne via Ethernet (hurtigere projekt- up- og download). Anvendelse af den integrerede WEB-server til betjening og styring af betjeningsterminalen via nternet Explorer. Til drift af MOVTOOLS via Ethernet og anvendelsen af passthroughfunktionen. Der kræves ekstra software til omstyring af pc-kommunikations-porten (Com1 til Com9) på Ethernet P-adressen for betjeningsterminalen. PFP11A (Panel Fieldbus PROFBUS) PROFBUS-DP-interface Til forbindelse af betjeningsterminal DOP11A ved kundens feltbus-interface PROFBUS. Optionskort PROFBUS DP Betjeningsterminalen er slave i PROFBUS og kobles i procesbilledet for SPS. /O-område: byte Baudrate: 9,6 Kbit/s Mbit/s dentity code: 12 SPS-uafhængige muligheder for dataudveksling mellem styring og betjeningsterminal. Via det serielle interface kan der samtidigt kommunikeres til drivteknikkens komponenter. UWS11A nterfaceomformer for skinne-montering RS-232 RS X X1: RS X2: RS-232 UWS Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A 23

24 4 nstallation nstallationsanvisninger grundapparat 4 nstallation 4.1 nstallationsanvisninger grundapparat Overhold altid sikkerhedsanvisningerne i kapitel 2 ved installation! Separate kabelkanaler Anbring strømkabler og elektronikledninger i separate kabelkanaler Tværsnit Spændingsforsyning: Tværsnit iht. indgangsmærkestrøm. Elektronikledninger: 1 kore pr. klemme,2...,75 mm 2 (AWG ) 2 korer pr. klemme,2...,75 mm 2 (AWG ) Afskærmning og jordforbindelse Anvend kun afskærmede signalkabler. Placer skærmen på masse med plan kontakt over hele fladen. For at undgå jordledninger kan man jordforbinde en skærmende via en støjdæmpende kondensator (22 nf / 5 V). Ved dobbelt afskærmet ledning jordforbindes den udvendige skærm på controller-siden og den indvendige skærm i den anden ende. 755BXX Fig. 8: Eksempler for korrekt skærmtilslutning med metalspændebånd (skærmklemme) eller metal-pg-forskruning 24 Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A

25 nstallation UL-korrekt installation 4 Hvis ledningerne trækkes i jordforbundne blikkanaler eller metalrør kan dette også anvendes til afskærmning. Strøm- og styreledninger skal i så fald trækkes separat. Jordforbindelse af apparatet sker via stikket til spændingsforsyning af 24 V eller 24 V. 4.2 UL-korrekt installation Vær opmærksom på følgende anvisninger for UL-korrekt installation: Som tilslutningskabel må der kun anvendes kobberledninger med et temperaturområde på 6 / 75 C. Den elektriske tilslutning skal foretages iht. de metoder, der beskrives i klasse 1, afsnit 2 (Article 51-4(b) iht. National Electric Code NFPA7). Som ekstern spændingskilde for DC 24 V anvendes kun kontrollerede apparater med begrænset udgangsspænding (U maks. = DC 3 V) og begrænset udgangsstrøm ( 8A). UL-certificeringen gælder ikke for drift ved spændingsnet med ikke jordforbundne stjernepunkter (T-net). Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A 25

26 4 nstallation Tilslutning af grundapparat DOP11A-1 til DOP11A Tilslutning af grundapparat DOP11A-1 til DOP11A Spændings-forsyning Sørg for den rigtige polaritet ved tilslutning. Hvis der sker en forveksling, beskadiges apparatet. Kontroller, at betjeningsterminal og controller har samme elektriske jordforbindelse (referencespændingsværdi). Ellers kan der opstå kommunikationsfejl. DOP 11A-1, DOP11A-2 & DOP11A-4 DOP 11A-3 DOP 11A-5 [1] [2] [3] [3] [2] [1] [1] Spændingsforsyning DOP11A-1 til DOP11A AXX Spændingsforsyning DOP11A-5 (AC V) 5363AXX [1] Jordforbindelse [2] V [3] +24 V 26 Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A

27 nstallation Tilslutning til en pc Tilslutning til en pc DOP11A PCS11A RS-232 RS-232 Fig. 9: Tilslutning til en pc 534AXX Programmeringen af betjeningsterminalen foretages via softwaren HM-builder. Til programmering af betjeningsterminalen kræves kommunikationskablet PCS11A. Spændingstilførslen skal være frakoblet, når enhederne forbindes. Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A 27

28 4 nstallation Tilslutning RS-485 (kun DOP11A-1, DOP11A-2 fra HW1.1 og DOP11A-3) 4.5 Tilslutning RS-485 (kun DOP11A-1, DOP11A-2 fra HW1.1 og DOP11A-3) Med RS-485-interface kan der tilsluttes op til 31 MOVDRVE -apparater til en betjeningsterminal. Tilslutning af DOP11A til frekvensomformer af typen MOVDRVE direkte via RS-485: DOP11A-1 via 25-polet Sub-D-stik DOP11A-2 via 25-polet Sub-D-stik (fra HW1.1) DOP11A-3 via Phoenix stikudtagsskinne Tilslutningsdiagram RS-485-interface DOP11A-3 RS-485 Fig. 1: RS-485-forbindelse 58775AXX 28 Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A

29 nstallation Tilslutning RS-485 (kun DOP11A-1, DOP11A-2 fra HW1.1 og DOP11A-3) 4 MOVTRAC S1 S2 ON OFF X44 MOVDRVE Styrehoved /Regulatorspærre Højre/stop* Venstre/stop* Frigivelse/hurtigstop* n11/n21* n12/n22* Reference X13:DØØ...DØ5 +24 V-udgang Referencepotentiale binærsignaler RS RS X13: DØØ DØ1 DØ2 DØ3 DØ4 DØ5 DCOM** VO24 DGND ST11 ST DOP11A-3 DGND RS485 - RS FSC11B..... X45 X46 HL Skærmplade eller skærmklemme Fig. 11: Klemmekonfiguration DOP11A ADA MOVTRAC S1 S2 ON OFF X44 FSC11B MOVDRVE Styrehoved /Regulatorspærre Højre/stop* Venstre/stop* Frigivelse/hurtigstop* n11/n21* n12/n22* Reference X13:DØØ...DØ5 +24 V-udgang Referencepotentiale binærsignaler RS RS X13: DØØ DØ1 DØ2 DØ3 DØ4 DØ5 DCOM** VO24 DGND ST11 ST DOP11A-1, DOP11A-2 Bro mellem 6 og 19, for at aktivere busafslutning. RS-422 / RS pol. Sub-D-bøsning 14 X45 X46 HL Skærmplade eller skærmlklemme Fig. 12: Stikplacering DOP11A ADA Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A 29

30 4 nstallation Tilslutning RS-485 (kun DOP11A-1, DOP11A-2 fra HW1.1 og DOP11A-3) Kabelspecifikation Anvend et 2 x 2-koret, snoet og afskærmet kobberkabel (dataoverførselskabel med skærm af kobberflet). Kablet skal opfylde følgende specifikationer: Koretværsnit,5...,75 mm 2 (AWG ) Ledningsmodstand Ω ved 1 MHz Kapacitetsbelægning 4 pf/m (12 pf/ft) ved 1 khz. Følgende kabel er f.eks. egnet: Firmaet Lappkabel, UNTRONC BUS CAN, 2 x 2 x,5 mm 2. Montering af skærm Skærmen lægges plant på begge sider ved controllerens elektronik-skærmklemme og i kabinettet for det 25-polede Sub-D-stik for betjeningsterminalen. Skærmenderne må ikke forbindes med DGND! Ledningslængde Den tilladte samlede ledningslængde er 2 m. Afslutningsmodstand controlleren og i interfaceomformeren UWS11A er der monteret faste dynamiske afslutningsmodstande. Tilkobl i dette tilfælde ingen eksterne afslutningsmodstande! Hvis betjeningsterminal DOP11A-1 forbindes med frekvensomformeren via RS-485, aktiveres afslutningsmodstanden i det 25-polede Sub-D-stik for DOP11A-1 (bro mellem pin 6 og pin 19), hvis betjeningsterminalen er første eller sidste enhed. Mellem apparaterne, der forbindes med RS-485, må der ikke optræde potentialforskydning. Undgå en potentialforskydning vha. egnede foranstaltninger, f.eks. ved at forbinde apparatstel (GND) med separat ledning, forbindelse af spændingsforsyningen (24 V) osv. 3 Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A

31 nstallation Tilslutning RS-485 med PCS21A Tilslutning RS-485 med PCS21A PCS21A 58774AXX Montering af skærm Læg skærmen plant på controllerens elektronik-skærmklemme. huset for det 25-polede Sub-D-stik for PCS21A er skærmen allerede lagt på. Forbind aldrig skærmenderne med DGND! Afslutningsmodstand controlleren er der monteret faste dynamiske afslutningsmodstande. Tilkobl aldrig en ekstern afslutningsmodstand! Afslutningsmodstanden i det 25-polede Sub-D-stik for DOP11A er allerede aktiveret vha. en bro mellem pin 6 og pin 19. Mellem apparaterne, der forbindes med RS-485, må der ikke optræde potentialforskydning. Undgå en potentialforskydning vha. egnede foranstaltninger, f.eks. ved at forbinde apparatstel (GND) med separat ledning, forbindelse af spændingsforsyningen (24 V) osv. Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A 31

32 4 nstallation Tilslutning RS-422 via UWS11A 4.7 Tilslutning RS-422 via UWS11A Tilslutning af DOP11A til frekvensomformer af typen MOVDRVE via UWS11A. PCC11A UWS11A RS-485 Fig. 13: Tilslutning via seriel forbindelse (UWS11A) 5878AXX MOVTRAC S1 S2 ON OFF X44 MOVDRVE Styrehoved X13: /Regulatorspærre Højre/stop* Venstre/stop* Frigivelse/hurtigstop* n11/n21* n12/n22* DØØ DØ1 DØ2 DØ3 DØ4 DØ Reference X13:DØØ...DØ5 DCOM** V-udgang Referencepotentiale binærsignaler RS RS VO24 DGND ST11 ST UWS11A X2: RS VDC GND RS+ RS- GND FSC11B UWS X45 X46 HL Skærmplade eller skærmklemme Fig. 14: Klemmekonfiguration UWS11A 58787ADA RS-485-tilslutning Se kapitel 4.5, "Tilslutning RS-485 (kun DOP11A-1, DOP11A-2 fra HW1.1 og DOP11A-3)" for kabelspecifikationen. 32 Systemmanual Betjeningsterminal DOP11A

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Betjeningsvejledning Oversættelse af tysk originalversion Betjeningsvejledning til installatører og operatører Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...

Læs mere

Udgave. MOVIDRIVE compact MCH4_A 04/2002. Driftsvejledning 10547983 / DA

Udgave. MOVIDRIVE compact MCH4_A 04/2002. Driftsvejledning 10547983 / DA MOVIDRIVE compact MCH4_A Udgave 04/2002 Driftsvejledning 10547983 / DA SEW-EURODRIVE 1 Vigtige bemærkninger... 4 2 Sikkerhedsanvisninger... 6 3 Opbygning... 7 3.1 Typebetegnelse, typeskilte og leveringsomfang...

Læs mere

Leica ST5020. Multistainer

Leica ST5020. Multistainer Leica ST5020 Multistainer Betjeningsvejledning Leica ST5020 V1.7 Dansk 08/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De informationer,

Læs mere

Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console

Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412 Professional 24-Channel DMX Lighting Console 2 EUROLIGHT LC2412 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak... 2 Vigtige sikkerhedsanvisninger... 3 Dementi... 3 1.

Læs mere

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Installationsvejledning SB30-50TL-21-IA-da-20 IMDA-SBXTL-21 Version 2.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW Wilo-Easy Control S-L 2x4kW de Einbau- und Betriebsanleitung fi Asennus- ja käyttöohje US Installation and operating instructions el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας fr Notice de montage et de mise

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

Advisor Advanced managermanual

Advisor Advanced managermanual Advisor Advanced managermanual P/N 1069044 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL Installationsvejledning STP5-9TL-IA-da-10 IMDA-STP5-9TL Version 1.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14 Indhold TV ets funktioner... 2 Tilslutning til din mobiltelefon via WiFi... 19 Kære SHARP-kunde... 3 Brug af MIRACAST... 20 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 3 Brug af DLNA-netværkstjeneste... 20 Miljøinformation...

Læs mere

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve

Læs mere

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics. User Manual Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.nl INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 6 FORMÅL MED DENNE MANUAL...

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Kapitel 1: Introduktion

Kapitel 1: Introduktion infinite prime Installationsmanual - Version 4.00 Katalognummer: ZI0644A (11/2008) Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Electronics Line 3000 Ltd. erklærer herved, at dette kontrolsystem

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Betjeningsvejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Betjeningsvejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330 DK Betjeningsvejledning Indhold Oversigt... 3 Kære kunde,... 3 Om denne brugsvejledning... 3 1 Generelle sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Brugervejledning til betalingsterminaler fra

Brugervejledning til betalingsterminaler fra Brugervejledning til betalingsterminaler fra Med VIKING platform (v.04.12) Countertop ict220eg Countertop ict250e Integration ipp350 Mobile iwl220g Mobile iwl250b Mobile iwl250g Varenummer: R336-0105 2014-07-23.

Læs mere

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual Web manager CLIQ Remote Web manager - manual 1 Indholdsfortegnelse 2 Terminologi... 5 2.1 Master Setup (Blåt dæksel)... 5 2.2 Setup (Rødt dæksel)... 5 2.4 CLIQ Remote brugernøgle... 6 2.5 Mekanisk nøgle...

Læs mere

Betjeningsvejledning B-CONTROL DEEJAY. Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records

Betjeningsvejledning B-CONTROL DEEJAY. Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records Betjeningsvejledning B-CONTROL DEEJAY Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records 2 B-CONTROL DEEJAY Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak... 2 Vigtige

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

Advisor Advanced brugervejledning

Advisor Advanced brugervejledning Advisor Advanced brugervejledning P/N 1068997 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

PowerMax. For sikre, integrerede og interaktive hjem - Alarmgruppen har det hele. Plug and Protect - problemfri installation

PowerMax. For sikre, integrerede og interaktive hjem - Alarmgruppen har det hele. Plug and Protect - problemfri installation PowerMax,, For sikre, integrerede og interaktive hjem - Alarmgruppen har det hele. Plug and Protect - problemfri installation Kameraforbindelse giver her og nu indsigt Tilgængelig hvor som helst gennem

Læs mere

A&D INFORMATION. Skift skinner før livsnerven knækker. Motormanagementsystemet SIMOCODE pro. SIMATIC PCS7 version 7

A&D INFORMATION. Skift skinner før livsnerven knækker. Motormanagementsystemet SIMOCODE pro. SIMATIC PCS7 version 7 Automation and Drives Nr. 1 marts 2007 A&D INFORMATION Skift skinner før livsnerven knækker Motormanagementsystemet SIMOCODE pro SIMATIC PCS7 version 7 HawkEye 4x - håndholdte kodelæsere til en lang række

Læs mere