åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø"

Transkript

1 åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø

2 Indholdsfortegnelse 230. Virksomhedsplan Teknik og Beredskabs opgaveområder Ensretning af Banegårdsvej i Aars Genbehandling: Orientering om istandsættelse af Frøvej i Simested Gadelys på private områder Nordvestvej 14, Aars - tilbygning til lager- og sorteringshal - dispensation Endelig vedtagelse af lokalplan for ridesportscenter, naturcenter og skovrejsning ved Løgstør Prioritering af lokalplaner Høringssvar til vandplan og naturplaner Miljøgodkendelse af Hornbæk Dambrug Godkendelse af nyt regulativ for den kommunale tømningsordning Ansøgning om indtægtsbevilling til naturprojekter Godkendelse af takstblade for almene vandværker Genbehandling, Vandindvinding fra Lovns Sø Affaldsgebyrer for erhverv i Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb anlæg Overførsel af driftsmidler fra 2010 til Budgetorientering pr Orientering Lukket - Salg af jord Lukket - Jagtudbud Lukket - Større husdyrhold uden tilstrækkelig miljøgodkendelse 2

3 43 3

4 Medlemmer Niels Krebs Hansen Klavs Bojsen Per Bach Laursen Ib Nøhr Johansen Bjarne Jensen Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 4

5 230. Virksomhedsplan Teknik og Beredskabs opgaveområder Sagsnr.: 10/26193 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Jørgen Hansen Forvaltningen har lige som i 2010 udarbejdet en virksomhedsplan for det kommende års opgaver. Hvor virksomhedsplanen for 2010 var suppleret med en selvstændig handlingsplan for Teknik og Beredskabsafdelingen er denne handlingsplan nu integreret i virksomhedsplanen for Virksomhedsplanen giver en oversigt over forvaltningens opgaver og organisation samt beskrive de områder, der skal være særligt fokus på i det kommende år. På seneste Udvalgsmøde blev Natur- og Miljøafdelingens opgaver gennemgået og på dette Udvalgsmøde vil Teknik og Beredskab orientere om deres opgaveområder i Lovgrundlag Der er ikke lovkrav om at lave en virksomhedsplan Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget Økonomi Udgiftsneutral. Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Orienteringen taget til efterretning. 5

6 6 Vesthimmerlands Kommune, Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011

7 231. Ensretning af Banegårdsvej i Aars Sagsnr.: 10/26837 Fraværende: Bilag: 44821/11Åben Kortbilag.pdf Sagsfremstilling Sagsbehandler: Knud Erik Hansen Ved udkørsel fra Banegårdsvej til Himmerlandsgade er oversigtsforholdene meget dårlige. Det er ikke muligt at forbedre oversigten uden at fjerne bygninger, hvorfor en ensretning af Banegårdsvej i stedet vil kunne løse problemet. Ved en ensretning skal motorkøretøjer ikke kunne køre ud på Himmerlandsgade, men kun køre ind på Banegårdsvej fra Himmerlandsgade. Det bliver også muligt at køre ind på Banegårdsvej fra Jyllandsgade, men kun frem til posthusets nordlige indkørsel. Herefter vil kørsel i nordlig retning ikke være tilladt. Cyklister vil dog stadig kunne færdes mod nord på den dobbeltrettede cykelsti. På den ensrettede strækning skal der oprettes et parkeringsspor på den østlige side af Banegårdsvej. Udgifterne til ensretningen og anlæg af parkeringslommer er på kr., der afholdes af parkeringsfonden. Forvaltningen vil forinden foretage en høring blandt grundejerne på Banegårdsvej. Lovgrundlag Ingen lovgrundlag Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget Økonomi afholdes af parkeringsfonden Administrationen indstiller - at forvaltningen igangsætter en høring om ensretning og parkeringsspor, hvorefter sagen forelægges for udvalget på ny. 7

8 Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Vedtaget som indstillet. Forvaltningen undersøger de tekniske muligheder for at flytte P-pladserne til vestsiden af vejen Genbehandling Sagen har været i høring med p-pladserne i vestsiden af Banegårdsvej. Post Danmark og en grundejer har gjort indsigelse. PostDanmark får dagligt leverancer til posthuset fra en lastbil med sættevogn. Hidtil, for at lastbilen har kunnet få den fornødne plads til at manøvrere på, har de kørt ind på Banegårdsvej fra Jyllandsgade og ud på Himmerlandsgade fra Banegårdsvej. Forvaltningen har foretaget tekniske undersøgelser i samarbejde med Post Danmark, og i projektet tilpasset parkeringsbåsene således at lastbilen kan vende og køre tilbage den samme vej, som den kom fra. En grundejer har klaget over at parkeringssporet indsnævrer kørebanens bredde så meget, at det vil være vanskeligt at køre ud på Banegårdsvej fra boligernes indkørsel, da kørebanen bliver smallere. Forvaltningen har undersøgt dette og finder at der er den tilstrækkelige bredde. Det kan dog være nødvendigt at lave asfaltramperne op til indkørslen til boligerne lidt bredere. Administrationen indstiller - at udkørsel fra Banegårdsvej til Himmerlandsgade forhindres, og der etableres et parkeringsspor i vestsiden af Banegårdsvej Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Godkendt. 8

9 232. Genbehandling: Orientering om istandsættelse af Frøvej i Simested Sagsnr.: 10/30626 Fraværende: Bilag: 44969/11Åben Kortbilag Sagsfremstilling Sagsbehandler: Knud Erik Hansen Frøvej i Simested er en kommunal byggemodning med vejadgang fra Eveldrupvej. Frøvej har status som privat fællesvej og henligger som grusvej. I 2008 og 2009 gennemgik forvaltningen diverse kommunale byggemodninger, der ikke var gjort helt færdige, og fik anlagt det nødvendige. I forbindelse med en henvendelse fra borgere på Frøvej om vedligeholdelse af vejen, stillede forvaltningen i udsigt, at kommunen vil sætte kantsten og udlægge asfalt på Frøvej, så den kunne blive gjort færdig på samme måde som de øvrige byggemodninger. Frøvej har meget længdefald på vejen, og kraftigt regnvejr laver skyllerender i vejen, hvorfor grus ikke er hensigtsmæssigt. Arbejdet var igangsat, da slutsedlen fra 2000 mellem Aalestrup kommune og den daværende køber blev fundet frem. Heri var der aftalt at anlæg af kantsten og asfalt var for købers regning. Der er ikke en lignende aftale i slutsedlen for Frøvej 2. Denne har samme ejer i dag som ved købet at Aalestrup kommune i 1998, og han erklærer, at det blev lovet ved købet, at kommunen ville færdiggøre vejen med kantsten og asfalt. På grundlag af det fremkomne dokument stoppede forvaltningen arbejdet. På det tidspunkt var der sat kantsten og klargjort rendestensriste. Forvaltningen har foreslået overfor grundjernene, at vi afholder udgiften til det allerede udførte arbejde, mens asfaltbelægningen vil skulle udføres for grundejernes regning. Udgiften til asfaltarbejdet kan fordeles mellem de 4 grundejere efter lov om grundejerbidrag hvilket giver ca. ¼ til hver. Dette er blevet afvist af de 2 grundejere, der mener at kommunen bør lave det arbejde, der er stillet i udsigt, færdigt. De 2 øvrige grundejere har ikke givet bemærkninger til sagen. Med henvisning til lighedsprincippet kan Kommunen efter forvaltningens vurdering ikke udføre arbejde på en privat fællesvej, da der så vil være andre grundejere på private fællesveje, som kunne kræve en lignende istandsættelse. Forvaltningen har igangsat arbejdet i god tro om, at det var en kommunal anlægsarbejde, der ikke var gjort færdig. 9

10 Lovgrundlag Privatvejsloven, lov om grundejerbidrag Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget Økonomi kr. finansieres af byggemodningskontoen Administrationen indstiller - ovennævnte redegørelse til orientering. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Redegørelsen til orientering blev taget til efterretning og de berørte lodsejere inviteres til et møde. Clavs Bojsen deltog ikke i behandlingen af punktet Genbehandling : Bevilling af de kr. afgøres i Byrådet via Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget. Forvaltningen har afholdt møde med de tilgrænsende grundejere til Frøvej. I forbindelse med dette møde kom problemstillingen frem, at det udskilte vejudlæg ved adresserne Eveldrupvej 12, 12a og 14 er på 6 m i henhold til lokalplan nr. 601 og , mens den faktiske kørebane op til Frøvej kun er på godt 3 m. Forvaltningen asfalterer hele vejforløbet snarest muligt fra Eveldrupvej og til og med boligerne med adresse på Frøvej. På vejstykket ved adresserne Eveldrupvej bliver kørebanebredden kun på 3 m. Dette har hidtil været tilstrækkeligt, og forvaltningen finder, at det er en tilstrækkelig bredde såfremt der ikke bliver udbygget mere i området. Administrationen indstiller - at Forvaltningen orienterer nærmere på Udvalgsmødet om møde med grundejerne, - at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet 10

11 anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på kr ,- som frigives af afsat rådighedsbeløb under boligformål Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Orienteringen taget til efterretning og Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på kr ,- som frigives af afsat rådighedsbeløb under boligformål. 11

12 233. Gadelys på private områder Sagsnr.: 11/5342 Fraværende: Bilag: 44777/11Åben Beregning af årlig enhedspris pr. mast Sagsfremstilling Sagsbehandler: Anne Schou Andersen I budgettet for 2010 var indlagt en besparelse på 0,5 mio. kr. på gadelysområdet. Denne besparelse blev forsøgt indhentet ved at slukke for hver anden gadelysmast i sommerperioden 28. marts 31. oktober. Indtil videre er denne besparelse delvist udeblevet og løsningen har vist sig at være meget uhensigtsmæssig i forhold til trafiksikkerhed og borgernes tryghed. Kommunen driver og vedligeholder gadelys på private områder flere steder i kommunen. Forvaltningen har udpeget disse områder og beregnet en årlig pris pr. gadelampe for drift og vedligehold. Områderne omfatter pladser og fordelingsveje ejet af boligforeninger, andelsboligforeninger, firmaer og privatpersoner hvor kommunen driver og vedligeholder gadelys. Private fællesveje er ikke medtaget men vil blive behandlet på et senere tidspunkt. Med henblik på at opnå en del af besparelsen på 0,5 mio. kr. skal private ejere af gadelys stilles overfor valget mellem at betale kommunen for drift og vedligehold af gadelyset eller at gadelyset bliver koblet fra det offentlige gadelysanlæg. Sagen sendes i høring hos de berørte parter før der træffes endelig beslutning. Lovgrundlag Forvaltningsloven Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget Økonomi Der er i alt fundet 132 gadelysmaster fordelt på 16 private ejere. Den skønnede gennemsnitlige årlige enhedspris for en lampe (inkl. moms) er 1300 kr. 12

13 Herudover opkræves 50 kr. i administrationsgebyr pr. ejer. Årlig besparelse: kr. Indtægt fra administrationsgebyr: 800 kr. Administrationen indstiller - at principperne for udpegning godkendes og - at den årlige enhedspris for en lampe samt administrationsgebyret godkendes til udsendelse i høring hos de berørte parter. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Godkendt. 13

14 234. Nordvestvej 14, Aars - tilbygning til lager- og sorteringshal - dispensation Sagsnr.: 10/27778 Fraværende: Bilag: 39771/11Åben Oversigtskort 39589/11Åben Luftfoto med markering af ny og nedrevet bygning 39923/11Åben Situationsplan 39930/11Åben Facader sydvest og nordvest 39932/11Åben Facader sydøst og nordøst 39595/11Åben Dispensationsansøgning 19124/11Åben Naboindsigelse Sagsfremstilling Sagsbehandler: Kristina Ginnerup Ejeren af Nordvestvej 14, Aars har søgt om byggetilladelse til tilbygning til lagerog sorteringshal. Ansøgningen omfatter endvidere byggetilladelse til ændret anvendelse til ophugningsaktiviteter. Tilbygningen på 331 m 2 ansøges som forlængelse af en eksisterende bygningskrop, idet en del af den hidtidige bebyggelse dog nedrives. Tilbygningen ønskes opført i en højde af 10,6 meter, hvilket er samme højde som den tilbageværende bygningsdel. Der søges dispensation for bygningshøjden. Ifølge partiel byplanvedtægt nr. 3, Aars Kommune 5, stk. 3 kan byrådet "tillade, at en bygning opføres i en større højde end 8,5 meter, når specielle hensyn til virksomhedens indretning og drift taler derfor". Det er tidligere afgjort, at den ændrede anvendelse er i overensstemmelse med byplanvedtægten. Forvaltningen kan oplyse Ejer har søgt om dispensation fra partiel byplanvedtægt nr. 3 med begrundelsen, at højden er nødvendig i forbindelse med aftipning af skrotaffald fra lastbil. Det oplyses endvidere i ansøgningen, at man ønsker at bevare og forlænge en del af den eksisterende bygning, som ifølge tegninger er opført med en højde på 10,6 meter. Sagen har været sendt i høring hos de omkringliggende fire ejendomme. Høringen omhandlede alene bygningshøjden. 14

15 Der er modtaget indsigelse fra Aars Golfbane A/S, som anfører, at de ikke kan anbefale en udvidelse af bygningerne og aktiviteterne, da Aars Golfbane A/S i forvejen er generet af aktiviteterne på virksomheden. Aars Golfbane anfører, at de gerne ser, at den vedtagne lokalplan overholdes. Der ikke er modtaget indsigelser eller bemærkninger fra de øvrige tre naboer. Forvaltningen vurderer Den påtænkte bygningshøjde er i samme højde som eksisterende hal på ejendommen. Bygningernes anvendelse er i overensstemmelse med byplanvedtægen. Lovgrundlag Partiel Byplanvedtægt nr. 3, Aars Kommune 5, stk. 3. Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget. Økonomi Udgiftsneutral. Administrationen indstiller - at udvalget meddeler dispensation under hensyn til forvaltningens vurdering. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Godkendt. 15

16 235. Endelig vedtagelse af lokalplan for ridesportscenter, naturcenter og skovrejsning ved Løgstør. Sagsnr.: 10/30378 Fraværende: Bilag: /10Åben Lokalplanforslag nr vers.1.pdf Sagsfremstilling Sagsbehandler: Johanne Lundager. Forslag til lokalplan nr for et ridesportscenter, naturcenter og skovrejsningsområde har været i høring i perioden 29. december 2010 til 23. februar 2011 og indstilles til endelig vedtagelse. Der er i høringsperioden ikke indkommet nogen bemærkninger/indsigelser til planforslaget. Vesthimmerlands Museum har i høringsperioden gjort os bekendt med at, området er arkæologisk interessant, fordi Ørbæk-mønterne vurderes at være slået i nærheden. Det kræves derfor, at der skal laves en arkæologisk forundersøgelse af hele lokalplanområdet inden udnyttelsen af lokalplanen. For ikke at forsinke anlægsfasen for Ridesportscenteret har Vesthimmerlands Museum foreslået at der indledningsvis laves forundersøgelser for de arealer hvor der skal bebygges/anlægges med ridesportscenter og ridebaner (lokalplanens delområder II og IV). Lokalplanen er tilvejebragt for at skabe muligheder for etablering af et bynært rekreativt område med friluftsaktiviteter. Planen omfatter et ca. 17 ha. stort område med mulighed for skovrejsning, etablering af et ridesportscenter samt et naturcenter med tilhørende tekniske anlæg. Området er omfattet af lokalplan nr. 67, Erhvervsområde ved Tinghøjvej (Løgstør Kommune). Ved endelig vedtagelse af nærværende lokal nr. 1018, aflyses lokalplan nr. 67 for den del, der omfattes af lokalplan nr Lokalplanområdet ligger i byzone og omfatter en nedlagt landbrugsejendom og et landbrugsareal i et bakket landskab. Ved lokalplanens endelige vedtagelse tilbageføres arealet til landzone. Lokalplanens område er udlagt til offentlige formål i rammeområde 2.O.18. i kommuneplan 2009 for Vesthimmerlands Kommune, hvor anvendelsen fastlægges til offentlige formål med mulighed for etablering af rideskole og evt. bynær skov. 16

17 Lovgrundlag Planlovens kapitel 4, 5 og 6 Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Udgiftsneutral. Administrationen indstiller -at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at forslaget til lokalplan nr vedtages endeligt. 17

18 Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt. 18

19 236. Prioritering af lokalplaner Sagsnr.: 09/30285 Fraværende: Bilag: 39713/11Åben Kort over planer - marts /11Åben Oversigt over planer - marts 2011 Sagsfremstilling Sagsbehandler: Helle Ingvardsen Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over igangværende og kommende lokalplaner i Vesthimmerlands Kommune. Vedlagte bilag viser igangværende planer og kommende planer samt Forvaltningens forslag til prioritering. Lovgrundlag Planloven. Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget. Økonomi Udgiftsneutralt. Administrationen indstiller - at udvalget drøfter oversigtens indhold med henblik på en prioritering. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Prioriteringen jf. bilaget Oversigt over planer taget til efterretning. 19

20 237. Høringssvar til vandplan og naturplaner Sagsnr.: 10/32312 Fraværende: Bilag: 41760/11Åben Bilag 7. Udkast til Limfjordrådets høringssvar til vandplan 1_ 2 Limfjorden.doc 41755/11Åben Bilag 6. Limjordsrådets anbefalinger til Vandlplanen for Limfjroden.doc 41757/11Åben Bilag 8. Udkast til Limfjordsrådets høringssvar for NATURA 2000 planer.doc 41777/11Åben Bilag 3. Specifikke bemærkninger om vandløb og søer 41780/11Åben Bilag 4. Specifikke bemærkninger om dambrug 41836/11Åben Bilag 2. Høringssvar til naturplaner.doc 43273/11Åben 43325/11Åben Bilag 1. Høringssvar til vandplaner Bilag 5. Specifikke bemærkninger om grundvand og spildevand Sagsfremstilling Sagsbehandler: Elise Bastrup Stilling Staten sendte den 4. oktober 2010 udkast til vandplan og naturplaner i offentlig høring indtil den 6. april Vesthimmerlands Kommune har gennemgået materialet. Vi har skrevet generelle og specifikke bemærkninger i vedlagte notat om lokale problemstillinger, mens vi for de overordnede emner henviser til Limfjordsrådets høringssvar. For kommunens vedkommende gælder det Vandplan 1.2 Limfjorden, foruden 5 naturplaner for De himmerlandske Heder (nr. 19), Navn Sø med hede (nr. 200), Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg (nr. 16), Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested, Nørre Ådale samt Skravad Bæk (nr. 30), Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal (nr. 15). I forhøringen i efteråret 2010 gik forvaltningen materialet grundigt igennem. Derfor er der for de tekniske bemærkninger valgt dels at henvise til de tidligere bemærkninger, dels at skrive nogle nye. De specifikke bemærkninger tænkes vedlagt som bilag til høringssvaret. De er også her vedlagt som bilag til denne dagsorden for henholdsvis vandløb og søer, dambrug og andre emner som grundvand og spildevand. Hovedpunkterne i høringssvaret handler om de mange uafklarede områder i vandplanen, hvor der endnu sidder arbejdende udvalg. Desuden er der lagt vægt 20

21 på vanskelighederne ved at nå de opstillede mål med de virkemidler, der er til rådighed sammenholdt med den tilhørende økonomi. Lovgrundlag Miljømålsloven Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Ikke relevant Administrationen indstiller - at forvaltningens forslag til høringssvar inklusiv Limfjordsrådets høringssvar sendes videre til Økonomiudvalget med anbefaling Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt, idet Udvalget samtidig vil påpege det uheldige i, at der ikke er mulighed for at kommentere et færdigt udkast til Vandplanen for Limfjorden. Udvalget har en klar forventning om at blive inddraget ved ændringer, på baggrund af resultater fra arbejdsgrupper og udvalg. Udvalget finder endvidere, at det er relevant og nødvendigt under de givne vilkår, at tage forbehold, både hvad angår Vandplanens økonomiske forudsætninger, samt styring og målopfyldelse i nærværende høringssvar. Udvalget foreslår endvidere, at der forud for Byrådets behandling af forsalg til høringssvar afholdes temamøde (ca. ½ time), hvor forvaltningen orienterer om sagen. 21

22 238. Miljøgodkendelse af Hornbæk Dambrug Sagsnr.: 09/2168 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Livinus I. Ugwoke Peter Holm, Dybvadgårdsvej 1, Lundby, 9240 Nibe, har søgt om miljøgodkendelse af Hornbæk Dambrugets ombygning til en indretning svarende til et modeldambrug type 1. Ansøgningen omfatter en forøgelse af det tilladelige foderforbrug på Hornbæk Dambrug fra 5 tons/år til 30 tons/år i forbindelse med etablering af det nye dambrugsanlæg. Forøgelsen af foderforbruget skal opnås ved en ombygning af dambrugsanlægget til et delvist recirkuleret anlæg med udvidede renseforanstaltninger. Indvindingen af produktionsvandet vil ske fra boring og dermed uden brug af opstemningsanlæg. Hornbæk Dambrug har desuden søgt om tilladelse til brug af medicin og hjælpestoffer, samt udledning af produktionsvand med indhold af medicin og hjælpestoffer. Hornbæk Dambrug er en listevirksomhed i henhold til bilag 2 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder, som skal miljøgodkendes efter miljøbeskyttelsesloven. Lovmæssige forudsætninger: Inden dambruget kan meddeles en miljøgodkendelse kræver lovgivningen, at der udarbejdes en VVM-screening. VVM-screeningen skal vurdere, om anlæggets virkning på miljøet er så omfattende, at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse. Se bilag 1 for VVM-screeningen. Det nuværende administrationsgrundlag er fastsat i medfør af landsplandirektivet (Regionplanen 2005 fra Nordjyllands Amt). Forvaltningen vurderer dog, at der er en alternativ mulighed. Der er mulighed for at bruge den kommende vandplan, som er i offentlig høring indtil 6. april Herunder er beskrevet forskelle på de to administrationsgrundlag. Vurdering efter vandplanen Vurdering efter Landsplandirektivet Bemærkninger Kildeåen har fastsat målsætning opstrøms og nedstrøms Kildeåen har fastsat målsætning opstrøms og nedstrøms Kravet er opfyldt efter loven, vandplanen og landsplandirektivet Det er usikkert om, Nej, vandløbet opfylder Det er usikkert om, vandløbet 22

23 vandløbet kan opfylde målsætning om god økologisk tilstand svarende til DVFI 5 Projektet kan medføre mere udledning af N og P Vandafledning er mere end 10 % af Kildeåens medianminimums vandføring (Qmm) ikke målsætning om B1/B2, svarende til DVFI 6 Projektet kan medføre mere udledning af N og P Vandafledning er mere end 10 % af Kildeåens medianminimums vandføring (Qmm) kan opfylde målsætningen med forøget belastning Projektet kan medføre en mindre ekstra udledning af N og P, men i bedste fald neutralitet Dambruget har behov for at aflede mere vand end det der svarer til 10% Qmm. Forvaltningens behandling af ansøgningen: Forvaltningen har behandlet sagen og har sendt et udkast i høring til ansøgeren. Vi har udarbejdet udkast til miljøgodkendelse for dambruget efter vandplangrundlaget. Der er stillet vilkår om, at driften ikke medfører en øget forurening i forhold til den nuværende teoretisk beregnede udledning på 428 kg. BI5 (organisk stof), 214 kg. kvælstof (N) og 16 kg. fosfor (P). Konsulenten har i skrivelse af 24. oktober 2010 oplyst, at produktionsbidraget ved 30 tons/år er beregnet til 3210 kg. BI5, 1380 kg. N og 120 kg. P, men at de fremtidige udledninger i praksis vil være mellem 0 og de nuværende udledninger (428 kg. BI5, 214 kg. kvælstof og 16 kg. fosfor). Det skyldes, at den potentielle tilbageholdelse i bundfældningsbassin og plantelaguner er væsentlig større end produktionsbidraget. Forvaltningen er bekendt med, at forøgelsen af udledning af næringsstoffer til Kildeåen og Limfjorden er imod vandplanen og habitatbekendtgørelsen. En forøgelse af belastning er imod formålet med Nordjyllands Amts aftale af 1999 og Skov- og Naturstyrelsens opkøb af Kildebækkens Dambrug ved Kildeåen. En af begrundelserne for at opkøbe dambruget var et ønske om at reducere udledning af næringsstoffer til Vilsted Sø, og ønsket om at Kildeåen kunne blive et meget rent vandløb. Siden er alle andre dambrug i systemet blevet opkøbt, især med begrundelse i Vilsted Sø. Senest har Skov- og Naturstyrelsen opkøbt Kildebækkens Dambrug. Formålet med Nordjyllands Amts aftale af 1999 og Skov- og Naturstyrelsens opkøb af Kildebækkens Dambrug er at sikre fri passage for fisk og smådyr og give mulighed for genskabelse af gydeområder i vandløbet samt reducere belastning til vandløbene og slutrecipienten. Dambrugets konsulent har oplyst, at de fremtidige udledninger vil være mellem 0 og de nuværende udledninger på 428 kg BI 5, 214 kg kvælstof og 16 kg fosfor, hvilket er de beregnede værdier for produktionsbidraget ved 5 tons. Det betyder, at dambruget i teorien kan udvide til 30 tons foder om året med bedst tilgængelig teknologi (BAT), uden mere belastning af vandløb og slutrecipienten. 23

24 Men dambruget er meget bekymret for at låse sig fast på så små værdier, idet usikkerheder kan være medvirkende til overskridelser. De har desuden oplyst, at de måske senere vil søge om en foderopskrivning. Forvaltningen er opmærksom på, at Kildeåen ikke har opfyldt sin målsætning om faunaklasse DVFI 6, men vi forudsætter, at nuværende målsætning om god økologisk tilstand svarende til DVFI 5 jf. vandplanen i offentlig høring kan opnås. Dambruget har den 28. januar 2011 meddelt, at tilbagekøb af foder op til 30 tons må indebære, at forureningen også må kunne hæves tilsvarende - altså 1283 kg N, 96 kg P og 2568 kg BI 5. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, vil ejerne opgive projektet. Forvaltningen anerkender, at dambrugets udlederkrav med rimelighed kan stige op til 963 kg BI5, 54 kg P og 600 kg N.. Begrundelsen herfor er usikkerhed omkring resultaterne af analyserne. Vi forventer dog, at plantelagunerne og bundfældningsbassinet tilbageholder en store del af produktionsbidraget fra dambruget. Bortset fra N stammer tallene fra modeldambrugsbekendtgørelsen. Kvælstof mener vi ikke kan forøges til de ønskede 1283 kg af hensyn til Limfjordens tilstand. Baggrund for at forelægge sagen for udvalget På møde mellem kommunen og dambruget den 31. januar 2011, blev det aftalt at forelægge sagen for udvalget, således at udvalget træffer afgørelse om, kommunen kan meddele miljøgodkendelse til det ansøgte projekt eller ej. Lovgrundlag 1. Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse. 2. Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 3. Miljøministeriets bekendtgørelse om modeldambrug. 4. Miljøministeriets bekendtgørelse om ferskvandsdambrug (dambrugsbekendtgørelsen) med senere ændringer. 5. Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget. Økonomi Udgiftsneutral. Administrationen indstiller - at miljøgodkendelse gives på de skitserede vilkår, med årlig udledning af op 24

25 til 963 kg. BI5, 54 kg. P og 600 kg. N. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Godkendt med årlig udledning af op til 1500 kg BI5, 75 kg. P og 600 kg. N. 25

26 239. Godkendelse af nyt regulativ for den kommunale tømningsordning Sagsnr.: 10/21688 Fraværende: Bilag: 20466/11Åben Regulativ for tømningsordning for hustanke Sagsfremstilling Sagsbehandler: Lise B. Harbo Ejendomme med eget spildevandsanlæg har en tank, som frasorterer slammet fra spildevandet. Disse tanke skal tømmes regelmæssigt af hensyn til anlæggets funktion og miljøet, men erfaringen siger at på mange ejendomme bliver dette ikke gjort tilstrækkeligt ofte. Kommunen har en tømningsordning, der dækker en række mindre områder i gl. Løgstør Kommune. Ordningen administreres af Vesthimmerlands Vand, der har antaget en entreprenør til at tømme tankene. Regulativet for denne ordning blev godkendt af sammenlægningsudvalget i oktober De fleste kommuner har en tømningsordning, der omfatter hele kommunen. Blandt de nordjyske kommuner er det således kun Vesthimmerland og Rebild, der kun har en tømningsordning for mindre dele af kommunen. Teknik og Miljøudvalget har på deres møde 6. september 2010 vedtaget at igangsætte arbejdet med at udvide den eksisterende ordning, samt at revidere regulativet for ordningen. Forvaltningen har udarbejdet et nyt regulativ, da det hidtidige regulativ mangler en række vigtige punkter. Forvaltningen foreslår, at ordningen udbredes til hele kommunen over en 3-årig periode med følgende tidsplan: - gl. Løgstør Kommune omfattes i løbet af gl. Aalestrup Kommune og gl. Aars Kommune omfattes i løbet af gl. Farsø Kommune omfattes i løbet af 2013 Lovgrundlag Spildevandsbekendtgørelsens kapital 15. (Miljøministeriets bek. nr af 11/ ) Sagen afgøres i Byrådet 26

27 Økonomi Udgiftsneutral. Udgifterne til ordningen betales af brugerne. Administrationen indstiller - at det nye regulativ godkendes og - at tidsplanen beskrevet ovenfor for udvidelse af ordningen godkendes. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt. 27

28 240. Ansøgning om indtægtsbevilling til naturprojekter Sagsnr.: 10/38403 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Elise Baastrup Stilling Når en vindmølle i kommunen bliver koblet til el-nettet, bliver der afsat et beløb i en fond, som en Grøn Ordning. Det er EnergiNet.dk, der administrerer pengene. Forvaltningen har søgt om støtte til 5 projekter og har fået tilsagn om pengene. Der er tale om følgende projekter: Landskabspleje i form af rydning på Skovbakker på Lovns Landskabspleje med sti og info på Storholmen i Lerkenfeld Ådal Skoleprojekt med udlæg af gydegrus i Lerkenfeld Å Farsø Sø, retablering af området med oprensning af søen, etablering af legeplads og skovrejsning Infomateriale centrale steder i kommunen, udskiftning af kortborde ved seværdigheder, opdatering og trykning af turfoldere I alt kr kr kr kr kr kr. Lovgrundlag Lov om fremme af vedvarende energi (Grøn Ordning) Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Udgiftsneutral for kommunen 28

29 Administrationen indstiller - at der gives en tillægsbevilling som en udgifts- og en indtægtsbevilling på kr. på driften i forbindelse med projekterne (penge der vil komme fra Energinet). Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt. 29

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 09. januar 2012 kl. 09:00 i Lokale K2, Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 09. januar 2012 kl. 09:00 i Lokale K2, Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 09. januar 2012 kl. 09:00 i Lokale K2, Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 437. Frigivelse af anlægsbevilling til forlængelse af Havnevej

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 03. maj 2010 kl. 13:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 03. maj 2010 kl. 13:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 03. maj 2010 kl. 13:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 074. Møde med Danmarks Naturfredningsforening 3 075. Budgetorientering - marts

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 240. Orientering 3 241. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 4 242. Nedlæggelse af privat

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 24. september 2012 kl. 09:00 i Lokale K2, Administrationsbygningen Farsø

Åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 24. september 2012 kl. 09:00 i Lokale K2, Administrationsbygningen Farsø Åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 24. september 2012 kl. 09:00 i Lokale K2, Administrationsbygningen Farsø Indholdsfortegnelse 590. Endelig godkendelse af varmeprojektforslag Industriområde

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Referat for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 09:00 i Lokale K1, Administrationsbygningen, Farsø

Referat for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 09:00 i Lokale K1, Administrationsbygningen, Farsø Referat for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 09:00 i Lokale K1, Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 451. Afslutning af fordebat ved planlægning for område ved Himmerlandsgade,

Læs mere

åbent møde for Grønt Råds møde den 06. oktober 2011 kl. 17:30 i Farsø 2

åbent møde for Grønt Råds møde den 06. oktober 2011 kl. 17:30 i Farsø 2 åbent møde for Grønt Råds møde den 06. oktober 2011 kl. 17:30 i Farsø 2 Indholdsfortegnelse 001. Grønt Råd møde den 6. oktober 2011 3 2 Medlemmer Erik Andersen Hans Kieldsen Aage Grynderup Ib Nielsen J.

Læs mere

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 29. oktober 2013 Ny høring af statens vandplaner Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Forslag til Aarhus Kommunes høringssvar til statens vandplaner,

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Beredskabsplanen for Vesthimmerlands Kommune Generelle del. 3 002. Finansiel

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Tilladelsen til udførelsen af anlægsarbejdet er gældende i 3 år fra den dato den endelige tilladelse offentliggøres.

Tilladelsen til udførelsen af anlægsarbejdet er gældende i 3 år fra den dato den endelige tilladelse offentliggøres. Natur og Miljø Sejerslev Bæk Dato: 31-05-2016 Sagsnr.: 773-2016-781 Tilladelse til regulering af Sejerslev Bæk, samt nedlæggelse af Hundsø Pumpelag Navn: Anja Sørensen Direkte tlf.nr.: 9970 7061 E-mail

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Tandrupvej 8, Tandrup, 9600 Aars

Landzonetilladelse på ejendommen Tandrupvej 8, Tandrup, 9600 Aars Rikke Lund Christiansen Tandrupvej 8 Tandrup 9600 Aars Dato: 22. oktober 2015 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-51072 Dokumentnr.: 820-2015-250703 Sagsbehandler:

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. december 2011 kl. 08:00 i Lokale S1, Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. december 2011 kl. 08:00 i Lokale S1, Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. december 2011 kl. 08:00 i Lokale S1, Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 433. Håndtering af farligt affald fra virksomheder fra 2012.

Læs mere

Kommuneplantillægget supplerer Vesthimmerlands Kommuneplan 2009 og Viborg Kommuneplan med følgende retningslinjer:

Kommuneplantillægget supplerer Vesthimmerlands Kommuneplan 2009 og Viborg Kommuneplan med følgende retningslinjer: Vesthimmerlands Kommune Viborg Kommune Sendt pr. mail til: post@vesthimmerland.dk viborg@viborg.dk Aarhus fysisk planlægning og VVM J.nr. NST-131-00101 Ref. SURHE 28. oktober 2011 Udstedelse af kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Erik Bach Korsholmvej 139 Glerup 9631 Gedsted erb@naturgas.dk. Dispensation fra skovbyggelinje til husstandsvindmølle

Erik Bach Korsholmvej 139 Glerup 9631 Gedsted erb@naturgas.dk. Dispensation fra skovbyggelinje til husstandsvindmølle Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Erik Bach Korsholmvej 139 Glerup 9631 Gedsted erb@naturgas.dk Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato:

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Halsnæs Kommune. Halsnæs Vandforsyning a.m.b.a, Ullerup Skovvej 20, 3390 Hundested

Halsnæs Kommune. Halsnæs Vandforsyning a.m.b.a, Ullerup Skovvej 20, 3390 Hundested VVM-Myndighed Basisoplysninger Projektbeskrivelse Halsnæs Kommune Forlængelse af tilladelse til indvinding af grundvand på 640.000 m 3 /år til almen vandforsyning. Der indvindes fra 16 eksisterende boringer.

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Løgstørvej 109, Jelstrup, 9600 Aars

Landzonetilladelse på ejendommen Løgstørvej 109, Jelstrup, 9600 Aars Bjarne Strøm Løgstørvej 109 Jelstrup 9600 Aars Sendt til: bs@nokgodtnok.dk Dato: 3. december 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-54356 Dokumentnr.: 820-2015-292510

Læs mere

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. november 2006 Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse af

Læs mere

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk Teknik & Miljø Natur og Vand Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand hsjen@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk Vandløb: Det private vandløb Skravad Bæk Dato:

Læs mere

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. december 2014 Forslag til Indsatsplan til beskyttelse af drikkevand Forslag til Indsatsplan StautrupÅbo er klar til vedtagelse

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på grundlag af oplysninger, der er givet i ansøgningen og på de betingelser, som fremgår af de følgende afsnit.

Tilladelsen er meddelt på grundlag af oplysninger, der er givet i ansøgningen og på de betingelser, som fremgår af de følgende afsnit. Kristrup Afvandingspumpelag / Randers Havn e-mail:jm@randershavn.dk Henrik Jensen, Paderupvej 11, 8960 Randers SØ Randers Kommune Marianne Sølgaard, msg@randers.dk Randers Kommune påtænker at træffe følgende

Læs mere

Teknik og Miljøudvalg

Teknik og Miljøudvalg REFERAT Teknik og Miljøudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 11.00-12.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 3 Per Schmidt Andersen, Allan Kristensen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 TM Fælles trafikportal

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Nyrupvej 14, Nyrup, 9600 Aars

Landzonetilladelse på ejendommen Nyrupvej 14, Nyrup, 9600 Aars Kirsten & Frits Jensen Nyrupvej 14 9600 Aars nyruphuset@live.dk Dato: 21. juli 2015 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-31442 Dokumentnr.: 820-2015-173426 Sagsbehandler:

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Svoldrupvej 49, Svoldrup, 9640 Farsø

Landzonetilladelse på ejendommen Svoldrupvej 49, Svoldrup, 9640 Farsø ENERGIMIDT NET A/S Tietgensvej 4 8600 Silkeborg Dato: 20. februar 2017 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2017-4847 Dokumentnr.: 820-2017-48377 Sagsbehandler: Kim Stadsvold

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 117. Køb af ejendom Sag 306-2017-179 Dok. 306-2017-184677 Initialer: THR Lukket Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Beslutning om strategisk opkøb af ejendom Sagens opståen I forbindelse

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe.

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe. Vesthimmerlands kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: maho@vesthimmerland.dk Dato: 26. februar 2015 Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-9097 Dokumentnr.:

Læs mere

REFERAT FOR PLAN- OG MILJØUDVALGETS MÅNEDSMØDET APRIL ONSDAG DEN 11. APRIL :00

REFERAT FOR PLAN- OG MILJØUDVALGETS MÅNEDSMØDET APRIL ONSDAG DEN 11. APRIL :00 REFERAT FOR PLAN- OG MILJØUDVALGETS MÅNEDSMØDET APRIL ONSDAG DEN 11. APRIL 2007 15:00 1 Indholdsfortegnelse 30 31 32 Åben - Lovliggørelse af byggeri på Havnepladsen 16, Hvalpsund Åben - Godkendelse af

Læs mere

Tilladelse til etablering af rørbro (markoverkørsel/kreaturovergang) i Overvad- Vestby Bæk

Tilladelse til etablering af rørbro (markoverkørsel/kreaturovergang) i Overvad- Vestby Bæk Center Natur og Miljø Aksel Holst Andersen Vestbyen 4, Vestby 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.02.16-P19-4-14 Ref.: Mette Emborg

Læs mere

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282564 apr55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

Delvis tilladelse samt afslag på ansøgning om etablering af udendørs oplag på ejendommen Svoldrupvej 101, 9600 Aars

Delvis tilladelse samt afslag på ansøgning om etablering af udendørs oplag på ejendommen Svoldrupvej 101, 9600 Aars Martin Nielsen Svoldrupvej 101 9600 Aars Dato: 26. maj 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen Frederik IX's Plads 1, 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2014-27391 Dokumentnr.: 820-2015-123539 Sagsbehandler: Ulrik Pedersen

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Dambrug. Handlingsplan for Limfjorden

Dambrug. Handlingsplan for Limfjorden Dambrug Handlingsplan for Limfjorden Rapporten er lavet i et samarbejde mellem Nordjyllands Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt 2006 Dambrug i oplandet til Limfjorden Teknisk notat lavet af dambrugsarbejdsgruppen

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Grandgaardsvej 61, Testrup, 9620 Aalestrup

Landzonetilladelse på ejendommen Grandgaardsvej 61, Testrup, 9620 Aalestrup Niels Jørgen Christensen Grandgaardsvej Testrup 9620 Aalestrup Sendt til: njc@hotmail.com Dato: 24. august 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-41732 Dokumentnr.:

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler.

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Hvalpsund Net A/S Havnepladsen 16 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2014 19-tilladelse

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 11. februar 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 11. februar 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 11. februar 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 193. Orientering 3 194. Trafikplan for Aars 4 195. Omfartsveje, Aars by 6 196. Jyllandsgade

Læs mere

Trusler Har Staten overset mulige trusler ud fra jeres viden og lokalkendskab?

Trusler Har Staten overset mulige trusler ud fra jeres viden og lokalkendskab? FOKUS-OMRÅDER Høring af Vand- og Naturplaner Det er aftalt i Grønt Råd, at der afholdes møder vedr. høringen af Statens Vand- og Naturplaner med det formål, at lokale interesseorganisationer og Kommunen

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. august 2016 J.nr.: NMK-33-03545 KlageID: 94015 Ref.: CHUDE-NMKN AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Klage over Viborg Kommunes omlægning af privat fællesvej på landet, Viborg Endelig afgørelse

Klage over Viborg Kommunes omlægning af privat fællesvej på landet, Viborg Endelig afgørelse Dato 2. marts 2016 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/15512-21 Side 1/6 Klage over Viborg Kommunes omlægning af privat fællesvej på landet, Viborg Endelig afgørelse

Læs mere

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Nedbrydning af opstemning og oprensning af sand... 4 2.2 Lukning af omløbsstryg

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse.

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse. Jeppe Elmer Neergaard Pedersen Borgergade 74 9620 Ålestrup Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato:

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg på ejendommen matr.nr. 2 f, Bedsted Overdrev, Kværkeby, beliggende Bedstedvej 92, 4100 Ringsted

Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg på ejendommen matr.nr. 2 f, Bedsted Overdrev, Kværkeby, beliggende Bedstedvej 92, 4100 Ringsted Niels Berner-Magnusson Bedstedvej 92 Bedsted 4100 Ringsted Dato: 24. november 2016 Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg på ejendommen matr.nr. 2 f, Bedsted Overdrev, Kværkeby, beliggende

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54482 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Opstart, udarbejdelse af første plan og iværksættelse af 10 planer

Opstart, udarbejdelse af første plan og iværksættelse af 10 planer Notat Emne: Bilag 1 til byrådsindstilling om Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse af vandtaksten. Den 16. oktober 2006

Læs mere

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:30 Mødet afsluttet: kl. 18:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg Forslag til lokalplan F113 Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 F Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Indholdsfortegnelse 001. Udbud af skorstensfejning 3 002. Nedlæggelse af Redningshundetjenesten. 5 003. Stormflod

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri Notat Emne: Til: Kopi til: Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg Bünyamin Simsek Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde- mandag den 15. april 2013. Planlægning

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Haugårdsvej 23, Næsborg, 9670 Løgstør

Landzonetilladelse på ejendommen Haugårdsvej 23, Næsborg, 9670 Løgstør Isabel Maria Oliveira Alves Bang Haugårdsvej 23 Næsborg 9670 Løgstør Sendt til: nl@aadalenstegnestue.dk Dato: 23. november 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-54362

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted. Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober Teknik & Miljøforvaltning

Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted. Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober Teknik & Miljøforvaltning Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober 2014 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972

Læs mere

Landzonetilladelse. Torben Jensen Frank Gl. Viborgvej Randers NV / P

Landzonetilladelse. Torben Jensen Frank Gl. Viborgvej Randers NV / P Torben Jensen Frank Gl. Viborgvej 310 8920 Randers NV Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk 06-09-2016 / 01.03.03-P19-16-16 Landzonetilladelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund

Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2012 Kommuneplantillæg nr.

Læs mere

Dispensation fra skovbyggelinje til opførelse af ny carport og redskabsrum, samt udvidelse af sommerhus.

Dispensation fra skovbyggelinje til opførelse af ny carport og redskabsrum, samt udvidelse af sommerhus. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Birgit Valentin & Lars Dyrvig Petersen Præstevejen 22 Fjelsø 9620 Aalestrup Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk

Læs mere

Høringssvar i sag om skovrejsning i Mariagerfjord Kommune j.nr. SVANA

Høringssvar i sag om skovrejsning i Mariagerfjord Kommune j.nr. SVANA Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning ØSTJYLLAND Vasevej 7 8920 Randers NV 6.1.2 Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk

Læs mere

Tilbagelevering af ejendom

Tilbagelevering af ejendom Pkt. 77 Tilbagelevering af ejendom Sagsnr. 88156 Byrådet Lukket punkt Resume Der søges om kommunens tilladelse til at aflyse en servitut om pligt til at tilbagelevere matr. nr. 404 C Roskilde Bygrunde

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer. Om fosfor-ådale og lidt mere. Af Irene Paulsen Skanderborg kommune

Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer. Om fosfor-ådale og lidt mere. Af Irene Paulsen Skanderborg kommune Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer Om fosfor-ådale og lidt mere Af Irene Paulsen Skanderborg kommune Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer Udkast til Vand og Natura 2000 planer er udsendt

Læs mere

Holger Jensen Skivumvej 92 Skivum 9240 Nibe. Landzonetilladelse på ejendommen Løgstørvej 141, Trend, 9640 Farsø.

Holger Jensen Skivumvej 92 Skivum 9240 Nibe. Landzonetilladelse på ejendommen Løgstørvej 141, Trend, 9640 Farsø. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Holger Jensen Skivumvej 92 Skivum 9240 Nibe Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Landzonetilladelse på ejendommen

Læs mere

Tilladelse til at forlænge rørbro i Skibsted-Lyngby Å ved Tvorupvej 7

Tilladelse til at forlænge rørbro i Skibsted-Lyngby Å ved Tvorupvej 7 Center Natur og Miljø Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej 3 9520 Skørping Via mail: jeha@rebildforsyning.dk Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Landzonetilladelse til udvidelse af erhvervsvirksomhed på ejendommen matr.nr. 16b Bringstrup By, Bringstrup beliggende Egerupvej 16, 4100 Ringsted.

Landzonetilladelse til udvidelse af erhvervsvirksomhed på ejendommen matr.nr. 16b Bringstrup By, Bringstrup beliggende Egerupvej 16, 4100 Ringsted. René Hansen Egerupvej 16 4100 Ringsted Sendt på mail: rene_hansen77@hotmail.com Landzonetilladelse til udvidelse af erhvervsvirksomhed på ejendommen matr.nr. 16b Bringstrup By, Bringstrup beliggende Egerupvej

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. september 2012 12/03928 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 18. april 2012 over Kommunens afgørelse af 10. april 2012 om overdragelse

Læs mere

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Bosætning og Erhverv Mellemgade 15, 5600 Faaborg HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Udlægning af gydegrus og strømkoncentratorer i Lammehavebækken st. 3.200-4.200 m og st. 5.060-7.350

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008 Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Vedtaget den 24. juni 2008 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan 2010-2015 For nyt sommerhusområde ved Bjerge Nordstrand Forslag til Tillæg til Spildevandsplan For nyt sommerhusområde

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

Bilag 2 VVM Screening 9. juni 2016

Bilag 2 VVM Screening 9. juni 2016 Afgørelse om ikke VVM-pligt ved tilladelse til etablering af 5 boringer og vandindvinding til ren- og prøvepumpning samt tilladelse til udledning af oppumpet grundvand Greve Vandværk ansøgt Greve Kommune

Læs mere

Referat fra Plan- og miljøudvalgets ordinære møde, mandag den 20.marts 2006 kl. 12.00 på rådhuset i Farsø

Referat fra Plan- og miljøudvalgets ordinære møde, mandag den 20.marts 2006 kl. 12.00 på rådhuset i Farsø Referat fra Plan- og miljøudvalgets ordinære møde, mandag den 20.marts 2006 kl. 12.00 på rådhuset i Farsø Indholdsfortegnelse 1. Fastlæggelse af mødeaktivitet for underudvalget (kommende plan- og miljøudvalg)

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol Miljø- og Teknikudvalget Beslutningsprotokol Dato: 05. maj 2011 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 7:00-7:15 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hans Chr. Holst (V) Ole Bruun (A) Hildo Rasmussen (A)

Læs mere

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg.

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej,

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.07.06.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.07.06.htm Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 6. juli 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Page 2 of 9 Indholdsfortegnelse 272. Lokalplan

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen Sagsnr.: 15/23622 ks: bscr Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 29. november 2010 kl. 13:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 29. november 2010 kl. 13:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 29. november 2010 kl. 13:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 186. Besøg af NT 3 187. Aagade 27A, Aalestrup - Opførelse af ny garage

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra lokalplan til overdækket udslagssted på Struer Goldbane

Landzonetilladelse og dispensation fra lokalplan til overdækket udslagssted på Struer Goldbane POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Pseudonym Højgårdsparken 46 7560 Hjerm Sendt pr. mail til: jensoandreassen@outlook.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Opfølgning på Indsatsplan Beder påbud mod anvendelse af pesticider

Opfølgning på Indsatsplan Beder påbud mod anvendelse af pesticider Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17.11.2015 påbud mod anvendelse af pesticider For at følge op på Indsatsplan Beder foreslås der gennemført åstedsforretninger og høringsprocesser

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 1. september 2005 Kl. 16.00 Hals Kommune på administrationsbygningen. (Mødelokalet mellem kommunaldirektør

Læs mere

Vesthimmerlands Vand - Spildevands- og drikkevandsforsyning

Vesthimmerlands Vand - Spildevands- og drikkevandsforsyning Vesthimmerlands Vand - Spildevands- og drikkevandsforsyning Referat fra bestyrelsesmøde i Vesthimmerlands Vand A/S. Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 hos Vesthimmerlands Vand A/S, Th. Eriksens Vej 28,

Læs mere

REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00

REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00 REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00 1 Indholdsfortegnelse 48 Åben - Anlægsprojektet: Handicapboliger Frederik den 7.`s Alle - Projektstyring 49 Åben - Tillæg til

Læs mere