åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø"

Transkript

1 åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø

2 Indholdsfortegnelse 230. Virksomhedsplan Teknik og Beredskabs opgaveområder Ensretning af Banegårdsvej i Aars Genbehandling: Orientering om istandsættelse af Frøvej i Simested Gadelys på private områder Nordvestvej 14, Aars - tilbygning til lager- og sorteringshal - dispensation Endelig vedtagelse af lokalplan for ridesportscenter, naturcenter og skovrejsning ved Løgstør Prioritering af lokalplaner Høringssvar til vandplan og naturplaner Miljøgodkendelse af Hornbæk Dambrug Godkendelse af nyt regulativ for den kommunale tømningsordning Ansøgning om indtægtsbevilling til naturprojekter Godkendelse af takstblade for almene vandværker Genbehandling, Vandindvinding fra Lovns Sø Affaldsgebyrer for erhverv i Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb anlæg Overførsel af driftsmidler fra 2010 til Budgetorientering pr Orientering Lukket - Salg af jord Lukket - Jagtudbud Lukket - Større husdyrhold uden tilstrækkelig miljøgodkendelse 2

3 43 3

4 Medlemmer Niels Krebs Hansen Klavs Bojsen Per Bach Laursen Ib Nøhr Johansen Bjarne Jensen Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 4

5 230. Virksomhedsplan Teknik og Beredskabs opgaveområder Sagsnr.: 10/26193 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Jørgen Hansen Forvaltningen har lige som i 2010 udarbejdet en virksomhedsplan for det kommende års opgaver. Hvor virksomhedsplanen for 2010 var suppleret med en selvstændig handlingsplan for Teknik og Beredskabsafdelingen er denne handlingsplan nu integreret i virksomhedsplanen for Virksomhedsplanen giver en oversigt over forvaltningens opgaver og organisation samt beskrive de områder, der skal være særligt fokus på i det kommende år. På seneste Udvalgsmøde blev Natur- og Miljøafdelingens opgaver gennemgået og på dette Udvalgsmøde vil Teknik og Beredskab orientere om deres opgaveområder i Lovgrundlag Der er ikke lovkrav om at lave en virksomhedsplan Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget Økonomi Udgiftsneutral. Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Orienteringen taget til efterretning. 5

6 6 Vesthimmerlands Kommune, Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011

7 231. Ensretning af Banegårdsvej i Aars Sagsnr.: 10/26837 Fraværende: Bilag: 44821/11Åben Kortbilag.pdf Sagsfremstilling Sagsbehandler: Knud Erik Hansen Ved udkørsel fra Banegårdsvej til Himmerlandsgade er oversigtsforholdene meget dårlige. Det er ikke muligt at forbedre oversigten uden at fjerne bygninger, hvorfor en ensretning af Banegårdsvej i stedet vil kunne løse problemet. Ved en ensretning skal motorkøretøjer ikke kunne køre ud på Himmerlandsgade, men kun køre ind på Banegårdsvej fra Himmerlandsgade. Det bliver også muligt at køre ind på Banegårdsvej fra Jyllandsgade, men kun frem til posthusets nordlige indkørsel. Herefter vil kørsel i nordlig retning ikke være tilladt. Cyklister vil dog stadig kunne færdes mod nord på den dobbeltrettede cykelsti. På den ensrettede strækning skal der oprettes et parkeringsspor på den østlige side af Banegårdsvej. Udgifterne til ensretningen og anlæg af parkeringslommer er på kr., der afholdes af parkeringsfonden. Forvaltningen vil forinden foretage en høring blandt grundejerne på Banegårdsvej. Lovgrundlag Ingen lovgrundlag Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget Økonomi afholdes af parkeringsfonden Administrationen indstiller - at forvaltningen igangsætter en høring om ensretning og parkeringsspor, hvorefter sagen forelægges for udvalget på ny. 7

8 Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Vedtaget som indstillet. Forvaltningen undersøger de tekniske muligheder for at flytte P-pladserne til vestsiden af vejen Genbehandling Sagen har været i høring med p-pladserne i vestsiden af Banegårdsvej. Post Danmark og en grundejer har gjort indsigelse. PostDanmark får dagligt leverancer til posthuset fra en lastbil med sættevogn. Hidtil, for at lastbilen har kunnet få den fornødne plads til at manøvrere på, har de kørt ind på Banegårdsvej fra Jyllandsgade og ud på Himmerlandsgade fra Banegårdsvej. Forvaltningen har foretaget tekniske undersøgelser i samarbejde med Post Danmark, og i projektet tilpasset parkeringsbåsene således at lastbilen kan vende og køre tilbage den samme vej, som den kom fra. En grundejer har klaget over at parkeringssporet indsnævrer kørebanens bredde så meget, at det vil være vanskeligt at køre ud på Banegårdsvej fra boligernes indkørsel, da kørebanen bliver smallere. Forvaltningen har undersøgt dette og finder at der er den tilstrækkelige bredde. Det kan dog være nødvendigt at lave asfaltramperne op til indkørslen til boligerne lidt bredere. Administrationen indstiller - at udkørsel fra Banegårdsvej til Himmerlandsgade forhindres, og der etableres et parkeringsspor i vestsiden af Banegårdsvej Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Godkendt. 8

9 232. Genbehandling: Orientering om istandsættelse af Frøvej i Simested Sagsnr.: 10/30626 Fraværende: Bilag: 44969/11Åben Kortbilag Sagsfremstilling Sagsbehandler: Knud Erik Hansen Frøvej i Simested er en kommunal byggemodning med vejadgang fra Eveldrupvej. Frøvej har status som privat fællesvej og henligger som grusvej. I 2008 og 2009 gennemgik forvaltningen diverse kommunale byggemodninger, der ikke var gjort helt færdige, og fik anlagt det nødvendige. I forbindelse med en henvendelse fra borgere på Frøvej om vedligeholdelse af vejen, stillede forvaltningen i udsigt, at kommunen vil sætte kantsten og udlægge asfalt på Frøvej, så den kunne blive gjort færdig på samme måde som de øvrige byggemodninger. Frøvej har meget længdefald på vejen, og kraftigt regnvejr laver skyllerender i vejen, hvorfor grus ikke er hensigtsmæssigt. Arbejdet var igangsat, da slutsedlen fra 2000 mellem Aalestrup kommune og den daværende køber blev fundet frem. Heri var der aftalt at anlæg af kantsten og asfalt var for købers regning. Der er ikke en lignende aftale i slutsedlen for Frøvej 2. Denne har samme ejer i dag som ved købet at Aalestrup kommune i 1998, og han erklærer, at det blev lovet ved købet, at kommunen ville færdiggøre vejen med kantsten og asfalt. På grundlag af det fremkomne dokument stoppede forvaltningen arbejdet. På det tidspunkt var der sat kantsten og klargjort rendestensriste. Forvaltningen har foreslået overfor grundjernene, at vi afholder udgiften til det allerede udførte arbejde, mens asfaltbelægningen vil skulle udføres for grundejernes regning. Udgiften til asfaltarbejdet kan fordeles mellem de 4 grundejere efter lov om grundejerbidrag hvilket giver ca. ¼ til hver. Dette er blevet afvist af de 2 grundejere, der mener at kommunen bør lave det arbejde, der er stillet i udsigt, færdigt. De 2 øvrige grundejere har ikke givet bemærkninger til sagen. Med henvisning til lighedsprincippet kan Kommunen efter forvaltningens vurdering ikke udføre arbejde på en privat fællesvej, da der så vil være andre grundejere på private fællesveje, som kunne kræve en lignende istandsættelse. Forvaltningen har igangsat arbejdet i god tro om, at det var en kommunal anlægsarbejde, der ikke var gjort færdig. 9

10 Lovgrundlag Privatvejsloven, lov om grundejerbidrag Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget Økonomi kr. finansieres af byggemodningskontoen Administrationen indstiller - ovennævnte redegørelse til orientering. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Redegørelsen til orientering blev taget til efterretning og de berørte lodsejere inviteres til et møde. Clavs Bojsen deltog ikke i behandlingen af punktet Genbehandling : Bevilling af de kr. afgøres i Byrådet via Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget. Forvaltningen har afholdt møde med de tilgrænsende grundejere til Frøvej. I forbindelse med dette møde kom problemstillingen frem, at det udskilte vejudlæg ved adresserne Eveldrupvej 12, 12a og 14 er på 6 m i henhold til lokalplan nr. 601 og , mens den faktiske kørebane op til Frøvej kun er på godt 3 m. Forvaltningen asfalterer hele vejforløbet snarest muligt fra Eveldrupvej og til og med boligerne med adresse på Frøvej. På vejstykket ved adresserne Eveldrupvej bliver kørebanebredden kun på 3 m. Dette har hidtil været tilstrækkeligt, og forvaltningen finder, at det er en tilstrækkelig bredde såfremt der ikke bliver udbygget mere i området. Administrationen indstiller - at Forvaltningen orienterer nærmere på Udvalgsmødet om møde med grundejerne, - at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet 10

11 anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på kr ,- som frigives af afsat rådighedsbeløb under boligformål Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Orienteringen taget til efterretning og Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på kr ,- som frigives af afsat rådighedsbeløb under boligformål. 11

12 233. Gadelys på private områder Sagsnr.: 11/5342 Fraværende: Bilag: 44777/11Åben Beregning af årlig enhedspris pr. mast Sagsfremstilling Sagsbehandler: Anne Schou Andersen I budgettet for 2010 var indlagt en besparelse på 0,5 mio. kr. på gadelysområdet. Denne besparelse blev forsøgt indhentet ved at slukke for hver anden gadelysmast i sommerperioden 28. marts 31. oktober. Indtil videre er denne besparelse delvist udeblevet og løsningen har vist sig at være meget uhensigtsmæssig i forhold til trafiksikkerhed og borgernes tryghed. Kommunen driver og vedligeholder gadelys på private områder flere steder i kommunen. Forvaltningen har udpeget disse områder og beregnet en årlig pris pr. gadelampe for drift og vedligehold. Områderne omfatter pladser og fordelingsveje ejet af boligforeninger, andelsboligforeninger, firmaer og privatpersoner hvor kommunen driver og vedligeholder gadelys. Private fællesveje er ikke medtaget men vil blive behandlet på et senere tidspunkt. Med henblik på at opnå en del af besparelsen på 0,5 mio. kr. skal private ejere af gadelys stilles overfor valget mellem at betale kommunen for drift og vedligehold af gadelyset eller at gadelyset bliver koblet fra det offentlige gadelysanlæg. Sagen sendes i høring hos de berørte parter før der træffes endelig beslutning. Lovgrundlag Forvaltningsloven Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget Økonomi Der er i alt fundet 132 gadelysmaster fordelt på 16 private ejere. Den skønnede gennemsnitlige årlige enhedspris for en lampe (inkl. moms) er 1300 kr. 12

13 Herudover opkræves 50 kr. i administrationsgebyr pr. ejer. Årlig besparelse: kr. Indtægt fra administrationsgebyr: 800 kr. Administrationen indstiller - at principperne for udpegning godkendes og - at den årlige enhedspris for en lampe samt administrationsgebyret godkendes til udsendelse i høring hos de berørte parter. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Godkendt. 13

14 234. Nordvestvej 14, Aars - tilbygning til lager- og sorteringshal - dispensation Sagsnr.: 10/27778 Fraværende: Bilag: 39771/11Åben Oversigtskort 39589/11Åben Luftfoto med markering af ny og nedrevet bygning 39923/11Åben Situationsplan 39930/11Åben Facader sydvest og nordvest 39932/11Åben Facader sydøst og nordøst 39595/11Åben Dispensationsansøgning 19124/11Åben Naboindsigelse Sagsfremstilling Sagsbehandler: Kristina Ginnerup Ejeren af Nordvestvej 14, Aars har søgt om byggetilladelse til tilbygning til lagerog sorteringshal. Ansøgningen omfatter endvidere byggetilladelse til ændret anvendelse til ophugningsaktiviteter. Tilbygningen på 331 m 2 ansøges som forlængelse af en eksisterende bygningskrop, idet en del af den hidtidige bebyggelse dog nedrives. Tilbygningen ønskes opført i en højde af 10,6 meter, hvilket er samme højde som den tilbageværende bygningsdel. Der søges dispensation for bygningshøjden. Ifølge partiel byplanvedtægt nr. 3, Aars Kommune 5, stk. 3 kan byrådet "tillade, at en bygning opføres i en større højde end 8,5 meter, når specielle hensyn til virksomhedens indretning og drift taler derfor". Det er tidligere afgjort, at den ændrede anvendelse er i overensstemmelse med byplanvedtægten. Forvaltningen kan oplyse Ejer har søgt om dispensation fra partiel byplanvedtægt nr. 3 med begrundelsen, at højden er nødvendig i forbindelse med aftipning af skrotaffald fra lastbil. Det oplyses endvidere i ansøgningen, at man ønsker at bevare og forlænge en del af den eksisterende bygning, som ifølge tegninger er opført med en højde på 10,6 meter. Sagen har været sendt i høring hos de omkringliggende fire ejendomme. Høringen omhandlede alene bygningshøjden. 14

15 Der er modtaget indsigelse fra Aars Golfbane A/S, som anfører, at de ikke kan anbefale en udvidelse af bygningerne og aktiviteterne, da Aars Golfbane A/S i forvejen er generet af aktiviteterne på virksomheden. Aars Golfbane anfører, at de gerne ser, at den vedtagne lokalplan overholdes. Der ikke er modtaget indsigelser eller bemærkninger fra de øvrige tre naboer. Forvaltningen vurderer Den påtænkte bygningshøjde er i samme højde som eksisterende hal på ejendommen. Bygningernes anvendelse er i overensstemmelse med byplanvedtægen. Lovgrundlag Partiel Byplanvedtægt nr. 3, Aars Kommune 5, stk. 3. Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget. Økonomi Udgiftsneutral. Administrationen indstiller - at udvalget meddeler dispensation under hensyn til forvaltningens vurdering. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Godkendt. 15

16 235. Endelig vedtagelse af lokalplan for ridesportscenter, naturcenter og skovrejsning ved Løgstør. Sagsnr.: 10/30378 Fraværende: Bilag: /10Åben Lokalplanforslag nr vers.1.pdf Sagsfremstilling Sagsbehandler: Johanne Lundager. Forslag til lokalplan nr for et ridesportscenter, naturcenter og skovrejsningsområde har været i høring i perioden 29. december 2010 til 23. februar 2011 og indstilles til endelig vedtagelse. Der er i høringsperioden ikke indkommet nogen bemærkninger/indsigelser til planforslaget. Vesthimmerlands Museum har i høringsperioden gjort os bekendt med at, området er arkæologisk interessant, fordi Ørbæk-mønterne vurderes at være slået i nærheden. Det kræves derfor, at der skal laves en arkæologisk forundersøgelse af hele lokalplanområdet inden udnyttelsen af lokalplanen. For ikke at forsinke anlægsfasen for Ridesportscenteret har Vesthimmerlands Museum foreslået at der indledningsvis laves forundersøgelser for de arealer hvor der skal bebygges/anlægges med ridesportscenter og ridebaner (lokalplanens delområder II og IV). Lokalplanen er tilvejebragt for at skabe muligheder for etablering af et bynært rekreativt område med friluftsaktiviteter. Planen omfatter et ca. 17 ha. stort område med mulighed for skovrejsning, etablering af et ridesportscenter samt et naturcenter med tilhørende tekniske anlæg. Området er omfattet af lokalplan nr. 67, Erhvervsområde ved Tinghøjvej (Løgstør Kommune). Ved endelig vedtagelse af nærværende lokal nr. 1018, aflyses lokalplan nr. 67 for den del, der omfattes af lokalplan nr Lokalplanområdet ligger i byzone og omfatter en nedlagt landbrugsejendom og et landbrugsareal i et bakket landskab. Ved lokalplanens endelige vedtagelse tilbageføres arealet til landzone. Lokalplanens område er udlagt til offentlige formål i rammeområde 2.O.18. i kommuneplan 2009 for Vesthimmerlands Kommune, hvor anvendelsen fastlægges til offentlige formål med mulighed for etablering af rideskole og evt. bynær skov. 16

17 Lovgrundlag Planlovens kapitel 4, 5 og 6 Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Udgiftsneutral. Administrationen indstiller -at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at forslaget til lokalplan nr vedtages endeligt. 17

18 Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt. 18

19 236. Prioritering af lokalplaner Sagsnr.: 09/30285 Fraværende: Bilag: 39713/11Åben Kort over planer - marts /11Åben Oversigt over planer - marts 2011 Sagsfremstilling Sagsbehandler: Helle Ingvardsen Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over igangværende og kommende lokalplaner i Vesthimmerlands Kommune. Vedlagte bilag viser igangværende planer og kommende planer samt Forvaltningens forslag til prioritering. Lovgrundlag Planloven. Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget. Økonomi Udgiftsneutralt. Administrationen indstiller - at udvalget drøfter oversigtens indhold med henblik på en prioritering. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Prioriteringen jf. bilaget Oversigt over planer taget til efterretning. 19

20 237. Høringssvar til vandplan og naturplaner Sagsnr.: 10/32312 Fraværende: Bilag: 41760/11Åben Bilag 7. Udkast til Limfjordrådets høringssvar til vandplan 1_ 2 Limfjorden.doc 41755/11Åben Bilag 6. Limjordsrådets anbefalinger til Vandlplanen for Limfjroden.doc 41757/11Åben Bilag 8. Udkast til Limfjordsrådets høringssvar for NATURA 2000 planer.doc 41777/11Åben Bilag 3. Specifikke bemærkninger om vandløb og søer 41780/11Åben Bilag 4. Specifikke bemærkninger om dambrug 41836/11Åben Bilag 2. Høringssvar til naturplaner.doc 43273/11Åben 43325/11Åben Bilag 1. Høringssvar til vandplaner Bilag 5. Specifikke bemærkninger om grundvand og spildevand Sagsfremstilling Sagsbehandler: Elise Bastrup Stilling Staten sendte den 4. oktober 2010 udkast til vandplan og naturplaner i offentlig høring indtil den 6. april Vesthimmerlands Kommune har gennemgået materialet. Vi har skrevet generelle og specifikke bemærkninger i vedlagte notat om lokale problemstillinger, mens vi for de overordnede emner henviser til Limfjordsrådets høringssvar. For kommunens vedkommende gælder det Vandplan 1.2 Limfjorden, foruden 5 naturplaner for De himmerlandske Heder (nr. 19), Navn Sø med hede (nr. 200), Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg (nr. 16), Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested, Nørre Ådale samt Skravad Bæk (nr. 30), Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal (nr. 15). I forhøringen i efteråret 2010 gik forvaltningen materialet grundigt igennem. Derfor er der for de tekniske bemærkninger valgt dels at henvise til de tidligere bemærkninger, dels at skrive nogle nye. De specifikke bemærkninger tænkes vedlagt som bilag til høringssvaret. De er også her vedlagt som bilag til denne dagsorden for henholdsvis vandløb og søer, dambrug og andre emner som grundvand og spildevand. Hovedpunkterne i høringssvaret handler om de mange uafklarede områder i vandplanen, hvor der endnu sidder arbejdende udvalg. Desuden er der lagt vægt 20

21 på vanskelighederne ved at nå de opstillede mål med de virkemidler, der er til rådighed sammenholdt med den tilhørende økonomi. Lovgrundlag Miljømålsloven Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Ikke relevant Administrationen indstiller - at forvaltningens forslag til høringssvar inklusiv Limfjordsrådets høringssvar sendes videre til Økonomiudvalget med anbefaling Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt, idet Udvalget samtidig vil påpege det uheldige i, at der ikke er mulighed for at kommentere et færdigt udkast til Vandplanen for Limfjorden. Udvalget har en klar forventning om at blive inddraget ved ændringer, på baggrund af resultater fra arbejdsgrupper og udvalg. Udvalget finder endvidere, at det er relevant og nødvendigt under de givne vilkår, at tage forbehold, både hvad angår Vandplanens økonomiske forudsætninger, samt styring og målopfyldelse i nærværende høringssvar. Udvalget foreslår endvidere, at der forud for Byrådets behandling af forsalg til høringssvar afholdes temamøde (ca. ½ time), hvor forvaltningen orienterer om sagen. 21

22 238. Miljøgodkendelse af Hornbæk Dambrug Sagsnr.: 09/2168 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Livinus I. Ugwoke Peter Holm, Dybvadgårdsvej 1, Lundby, 9240 Nibe, har søgt om miljøgodkendelse af Hornbæk Dambrugets ombygning til en indretning svarende til et modeldambrug type 1. Ansøgningen omfatter en forøgelse af det tilladelige foderforbrug på Hornbæk Dambrug fra 5 tons/år til 30 tons/år i forbindelse med etablering af det nye dambrugsanlæg. Forøgelsen af foderforbruget skal opnås ved en ombygning af dambrugsanlægget til et delvist recirkuleret anlæg med udvidede renseforanstaltninger. Indvindingen af produktionsvandet vil ske fra boring og dermed uden brug af opstemningsanlæg. Hornbæk Dambrug har desuden søgt om tilladelse til brug af medicin og hjælpestoffer, samt udledning af produktionsvand med indhold af medicin og hjælpestoffer. Hornbæk Dambrug er en listevirksomhed i henhold til bilag 2 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder, som skal miljøgodkendes efter miljøbeskyttelsesloven. Lovmæssige forudsætninger: Inden dambruget kan meddeles en miljøgodkendelse kræver lovgivningen, at der udarbejdes en VVM-screening. VVM-screeningen skal vurdere, om anlæggets virkning på miljøet er så omfattende, at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse. Se bilag 1 for VVM-screeningen. Det nuværende administrationsgrundlag er fastsat i medfør af landsplandirektivet (Regionplanen 2005 fra Nordjyllands Amt). Forvaltningen vurderer dog, at der er en alternativ mulighed. Der er mulighed for at bruge den kommende vandplan, som er i offentlig høring indtil 6. april Herunder er beskrevet forskelle på de to administrationsgrundlag. Vurdering efter vandplanen Vurdering efter Landsplandirektivet Bemærkninger Kildeåen har fastsat målsætning opstrøms og nedstrøms Kildeåen har fastsat målsætning opstrøms og nedstrøms Kravet er opfyldt efter loven, vandplanen og landsplandirektivet Det er usikkert om, Nej, vandløbet opfylder Det er usikkert om, vandløbet 22

23 vandløbet kan opfylde målsætning om god økologisk tilstand svarende til DVFI 5 Projektet kan medføre mere udledning af N og P Vandafledning er mere end 10 % af Kildeåens medianminimums vandføring (Qmm) ikke målsætning om B1/B2, svarende til DVFI 6 Projektet kan medføre mere udledning af N og P Vandafledning er mere end 10 % af Kildeåens medianminimums vandføring (Qmm) kan opfylde målsætningen med forøget belastning Projektet kan medføre en mindre ekstra udledning af N og P, men i bedste fald neutralitet Dambruget har behov for at aflede mere vand end det der svarer til 10% Qmm. Forvaltningens behandling af ansøgningen: Forvaltningen har behandlet sagen og har sendt et udkast i høring til ansøgeren. Vi har udarbejdet udkast til miljøgodkendelse for dambruget efter vandplangrundlaget. Der er stillet vilkår om, at driften ikke medfører en øget forurening i forhold til den nuværende teoretisk beregnede udledning på 428 kg. BI5 (organisk stof), 214 kg. kvælstof (N) og 16 kg. fosfor (P). Konsulenten har i skrivelse af 24. oktober 2010 oplyst, at produktionsbidraget ved 30 tons/år er beregnet til 3210 kg. BI5, 1380 kg. N og 120 kg. P, men at de fremtidige udledninger i praksis vil være mellem 0 og de nuværende udledninger (428 kg. BI5, 214 kg. kvælstof og 16 kg. fosfor). Det skyldes, at den potentielle tilbageholdelse i bundfældningsbassin og plantelaguner er væsentlig større end produktionsbidraget. Forvaltningen er bekendt med, at forøgelsen af udledning af næringsstoffer til Kildeåen og Limfjorden er imod vandplanen og habitatbekendtgørelsen. En forøgelse af belastning er imod formålet med Nordjyllands Amts aftale af 1999 og Skov- og Naturstyrelsens opkøb af Kildebækkens Dambrug ved Kildeåen. En af begrundelserne for at opkøbe dambruget var et ønske om at reducere udledning af næringsstoffer til Vilsted Sø, og ønsket om at Kildeåen kunne blive et meget rent vandløb. Siden er alle andre dambrug i systemet blevet opkøbt, især med begrundelse i Vilsted Sø. Senest har Skov- og Naturstyrelsen opkøbt Kildebækkens Dambrug. Formålet med Nordjyllands Amts aftale af 1999 og Skov- og Naturstyrelsens opkøb af Kildebækkens Dambrug er at sikre fri passage for fisk og smådyr og give mulighed for genskabelse af gydeområder i vandløbet samt reducere belastning til vandløbene og slutrecipienten. Dambrugets konsulent har oplyst, at de fremtidige udledninger vil være mellem 0 og de nuværende udledninger på 428 kg BI 5, 214 kg kvælstof og 16 kg fosfor, hvilket er de beregnede værdier for produktionsbidraget ved 5 tons. Det betyder, at dambruget i teorien kan udvide til 30 tons foder om året med bedst tilgængelig teknologi (BAT), uden mere belastning af vandløb og slutrecipienten. 23

24 Men dambruget er meget bekymret for at låse sig fast på så små værdier, idet usikkerheder kan være medvirkende til overskridelser. De har desuden oplyst, at de måske senere vil søge om en foderopskrivning. Forvaltningen er opmærksom på, at Kildeåen ikke har opfyldt sin målsætning om faunaklasse DVFI 6, men vi forudsætter, at nuværende målsætning om god økologisk tilstand svarende til DVFI 5 jf. vandplanen i offentlig høring kan opnås. Dambruget har den 28. januar 2011 meddelt, at tilbagekøb af foder op til 30 tons må indebære, at forureningen også må kunne hæves tilsvarende - altså 1283 kg N, 96 kg P og 2568 kg BI 5. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, vil ejerne opgive projektet. Forvaltningen anerkender, at dambrugets udlederkrav med rimelighed kan stige op til 963 kg BI5, 54 kg P og 600 kg N.. Begrundelsen herfor er usikkerhed omkring resultaterne af analyserne. Vi forventer dog, at plantelagunerne og bundfældningsbassinet tilbageholder en store del af produktionsbidraget fra dambruget. Bortset fra N stammer tallene fra modeldambrugsbekendtgørelsen. Kvælstof mener vi ikke kan forøges til de ønskede 1283 kg af hensyn til Limfjordens tilstand. Baggrund for at forelægge sagen for udvalget På møde mellem kommunen og dambruget den 31. januar 2011, blev det aftalt at forelægge sagen for udvalget, således at udvalget træffer afgørelse om, kommunen kan meddele miljøgodkendelse til det ansøgte projekt eller ej. Lovgrundlag 1. Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse. 2. Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 3. Miljøministeriets bekendtgørelse om modeldambrug. 4. Miljøministeriets bekendtgørelse om ferskvandsdambrug (dambrugsbekendtgørelsen) med senere ændringer. 5. Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget. Økonomi Udgiftsneutral. Administrationen indstiller - at miljøgodkendelse gives på de skitserede vilkår, med årlig udledning af op 24

25 til 963 kg. BI5, 54 kg. P og 600 kg. N. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Godkendt med årlig udledning af op til 1500 kg BI5, 75 kg. P og 600 kg. N. 25

26 239. Godkendelse af nyt regulativ for den kommunale tømningsordning Sagsnr.: 10/21688 Fraværende: Bilag: 20466/11Åben Regulativ for tømningsordning for hustanke Sagsfremstilling Sagsbehandler: Lise B. Harbo Ejendomme med eget spildevandsanlæg har en tank, som frasorterer slammet fra spildevandet. Disse tanke skal tømmes regelmæssigt af hensyn til anlæggets funktion og miljøet, men erfaringen siger at på mange ejendomme bliver dette ikke gjort tilstrækkeligt ofte. Kommunen har en tømningsordning, der dækker en række mindre områder i gl. Løgstør Kommune. Ordningen administreres af Vesthimmerlands Vand, der har antaget en entreprenør til at tømme tankene. Regulativet for denne ordning blev godkendt af sammenlægningsudvalget i oktober De fleste kommuner har en tømningsordning, der omfatter hele kommunen. Blandt de nordjyske kommuner er det således kun Vesthimmerland og Rebild, der kun har en tømningsordning for mindre dele af kommunen. Teknik og Miljøudvalget har på deres møde 6. september 2010 vedtaget at igangsætte arbejdet med at udvide den eksisterende ordning, samt at revidere regulativet for ordningen. Forvaltningen har udarbejdet et nyt regulativ, da det hidtidige regulativ mangler en række vigtige punkter. Forvaltningen foreslår, at ordningen udbredes til hele kommunen over en 3-årig periode med følgende tidsplan: - gl. Løgstør Kommune omfattes i løbet af gl. Aalestrup Kommune og gl. Aars Kommune omfattes i løbet af gl. Farsø Kommune omfattes i løbet af 2013 Lovgrundlag Spildevandsbekendtgørelsens kapital 15. (Miljøministeriets bek. nr af 11/ ) Sagen afgøres i Byrådet 26

27 Økonomi Udgiftsneutral. Udgifterne til ordningen betales af brugerne. Administrationen indstiller - at det nye regulativ godkendes og - at tidsplanen beskrevet ovenfor for udvidelse af ordningen godkendes. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt. 27

28 240. Ansøgning om indtægtsbevilling til naturprojekter Sagsnr.: 10/38403 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Elise Baastrup Stilling Når en vindmølle i kommunen bliver koblet til el-nettet, bliver der afsat et beløb i en fond, som en Grøn Ordning. Det er EnergiNet.dk, der administrerer pengene. Forvaltningen har søgt om støtte til 5 projekter og har fået tilsagn om pengene. Der er tale om følgende projekter: Landskabspleje i form af rydning på Skovbakker på Lovns Landskabspleje med sti og info på Storholmen i Lerkenfeld Ådal Skoleprojekt med udlæg af gydegrus i Lerkenfeld Å Farsø Sø, retablering af området med oprensning af søen, etablering af legeplads og skovrejsning Infomateriale centrale steder i kommunen, udskiftning af kortborde ved seværdigheder, opdatering og trykning af turfoldere I alt kr kr kr kr kr kr. Lovgrundlag Lov om fremme af vedvarende energi (Grøn Ordning) Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Udgiftsneutral for kommunen 28

29 Administrationen indstiller - at der gives en tillægsbevilling som en udgifts- og en indtægtsbevilling på kr. på driften i forbindelse med projekterne (penge der vil komme fra Energinet). Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt. 29

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den 31. maj 20 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Teknisk Udvalg, 27-08-2013 Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Renée Hamilton, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 17:00-17.45 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. juni 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Viborg Kommune Vesthimmerland Kommune Januar 2010 Hvad er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg er

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE HS.D.5 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Indholdsfortegnelse 3 Kommuneplantillæg 3 Retsvirkninger 3 Indledning 3 VVM og Miljøvurdering 3 VVM 4 Miljøvurdering

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Beretning 2011. Erhverv og Teknik

Beretning 2011. Erhverv og Teknik Beretning 2011 Erhverv og Teknik Indholdsfortegnelse Beretning 2011... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Byggesagsteam... 4 2.1 Opgaver... 4 2.2 Status for 2011... 5 2.3 Årets tendenser...

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere