åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø"

Transkript

1 åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø

2 Indholdsfortegnelse 230. Virksomhedsplan Teknik og Beredskabs opgaveområder Ensretning af Banegårdsvej i Aars Genbehandling: Orientering om istandsættelse af Frøvej i Simested Gadelys på private områder Nordvestvej 14, Aars - tilbygning til lager- og sorteringshal - dispensation Endelig vedtagelse af lokalplan for ridesportscenter, naturcenter og skovrejsning ved Løgstør Prioritering af lokalplaner Høringssvar til vandplan og naturplaner Miljøgodkendelse af Hornbæk Dambrug Godkendelse af nyt regulativ for den kommunale tømningsordning Ansøgning om indtægtsbevilling til naturprojekter Godkendelse af takstblade for almene vandværker Genbehandling, Vandindvinding fra Lovns Sø Affaldsgebyrer for erhverv i Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb anlæg Overførsel af driftsmidler fra 2010 til Budgetorientering pr Orientering Lukket - Salg af jord Lukket - Jagtudbud Lukket - Større husdyrhold uden tilstrækkelig miljøgodkendelse 2

3 43 3

4 Medlemmer Niels Krebs Hansen Klavs Bojsen Per Bach Laursen Ib Nøhr Johansen Bjarne Jensen Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 4

5 230. Virksomhedsplan Teknik og Beredskabs opgaveområder Sagsnr.: 10/26193 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Jørgen Hansen Forvaltningen har lige som i 2010 udarbejdet en virksomhedsplan for det kommende års opgaver. Hvor virksomhedsplanen for 2010 var suppleret med en selvstændig handlingsplan for Teknik og Beredskabsafdelingen er denne handlingsplan nu integreret i virksomhedsplanen for Virksomhedsplanen giver en oversigt over forvaltningens opgaver og organisation samt beskrive de områder, der skal være særligt fokus på i det kommende år. På seneste Udvalgsmøde blev Natur- og Miljøafdelingens opgaver gennemgået og på dette Udvalgsmøde vil Teknik og Beredskab orientere om deres opgaveområder i Lovgrundlag Der er ikke lovkrav om at lave en virksomhedsplan Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget Økonomi Udgiftsneutral. Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Orienteringen taget til efterretning. 5

6 6 Vesthimmerlands Kommune, Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011

7 231. Ensretning af Banegårdsvej i Aars Sagsnr.: 10/26837 Fraværende: Bilag: 44821/11Åben Kortbilag.pdf Sagsfremstilling Sagsbehandler: Knud Erik Hansen Ved udkørsel fra Banegårdsvej til Himmerlandsgade er oversigtsforholdene meget dårlige. Det er ikke muligt at forbedre oversigten uden at fjerne bygninger, hvorfor en ensretning af Banegårdsvej i stedet vil kunne løse problemet. Ved en ensretning skal motorkøretøjer ikke kunne køre ud på Himmerlandsgade, men kun køre ind på Banegårdsvej fra Himmerlandsgade. Det bliver også muligt at køre ind på Banegårdsvej fra Jyllandsgade, men kun frem til posthusets nordlige indkørsel. Herefter vil kørsel i nordlig retning ikke være tilladt. Cyklister vil dog stadig kunne færdes mod nord på den dobbeltrettede cykelsti. På den ensrettede strækning skal der oprettes et parkeringsspor på den østlige side af Banegårdsvej. Udgifterne til ensretningen og anlæg af parkeringslommer er på kr., der afholdes af parkeringsfonden. Forvaltningen vil forinden foretage en høring blandt grundejerne på Banegårdsvej. Lovgrundlag Ingen lovgrundlag Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget Økonomi afholdes af parkeringsfonden Administrationen indstiller - at forvaltningen igangsætter en høring om ensretning og parkeringsspor, hvorefter sagen forelægges for udvalget på ny. 7

8 Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Vedtaget som indstillet. Forvaltningen undersøger de tekniske muligheder for at flytte P-pladserne til vestsiden af vejen Genbehandling Sagen har været i høring med p-pladserne i vestsiden af Banegårdsvej. Post Danmark og en grundejer har gjort indsigelse. PostDanmark får dagligt leverancer til posthuset fra en lastbil med sættevogn. Hidtil, for at lastbilen har kunnet få den fornødne plads til at manøvrere på, har de kørt ind på Banegårdsvej fra Jyllandsgade og ud på Himmerlandsgade fra Banegårdsvej. Forvaltningen har foretaget tekniske undersøgelser i samarbejde med Post Danmark, og i projektet tilpasset parkeringsbåsene således at lastbilen kan vende og køre tilbage den samme vej, som den kom fra. En grundejer har klaget over at parkeringssporet indsnævrer kørebanens bredde så meget, at det vil være vanskeligt at køre ud på Banegårdsvej fra boligernes indkørsel, da kørebanen bliver smallere. Forvaltningen har undersøgt dette og finder at der er den tilstrækkelige bredde. Det kan dog være nødvendigt at lave asfaltramperne op til indkørslen til boligerne lidt bredere. Administrationen indstiller - at udkørsel fra Banegårdsvej til Himmerlandsgade forhindres, og der etableres et parkeringsspor i vestsiden af Banegårdsvej Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Godkendt. 8

9 232. Genbehandling: Orientering om istandsættelse af Frøvej i Simested Sagsnr.: 10/30626 Fraværende: Bilag: 44969/11Åben Kortbilag Sagsfremstilling Sagsbehandler: Knud Erik Hansen Frøvej i Simested er en kommunal byggemodning med vejadgang fra Eveldrupvej. Frøvej har status som privat fællesvej og henligger som grusvej. I 2008 og 2009 gennemgik forvaltningen diverse kommunale byggemodninger, der ikke var gjort helt færdige, og fik anlagt det nødvendige. I forbindelse med en henvendelse fra borgere på Frøvej om vedligeholdelse af vejen, stillede forvaltningen i udsigt, at kommunen vil sætte kantsten og udlægge asfalt på Frøvej, så den kunne blive gjort færdig på samme måde som de øvrige byggemodninger. Frøvej har meget længdefald på vejen, og kraftigt regnvejr laver skyllerender i vejen, hvorfor grus ikke er hensigtsmæssigt. Arbejdet var igangsat, da slutsedlen fra 2000 mellem Aalestrup kommune og den daværende køber blev fundet frem. Heri var der aftalt at anlæg af kantsten og asfalt var for købers regning. Der er ikke en lignende aftale i slutsedlen for Frøvej 2. Denne har samme ejer i dag som ved købet at Aalestrup kommune i 1998, og han erklærer, at det blev lovet ved købet, at kommunen ville færdiggøre vejen med kantsten og asfalt. På grundlag af det fremkomne dokument stoppede forvaltningen arbejdet. På det tidspunkt var der sat kantsten og klargjort rendestensriste. Forvaltningen har foreslået overfor grundjernene, at vi afholder udgiften til det allerede udførte arbejde, mens asfaltbelægningen vil skulle udføres for grundejernes regning. Udgiften til asfaltarbejdet kan fordeles mellem de 4 grundejere efter lov om grundejerbidrag hvilket giver ca. ¼ til hver. Dette er blevet afvist af de 2 grundejere, der mener at kommunen bør lave det arbejde, der er stillet i udsigt, færdigt. De 2 øvrige grundejere har ikke givet bemærkninger til sagen. Med henvisning til lighedsprincippet kan Kommunen efter forvaltningens vurdering ikke udføre arbejde på en privat fællesvej, da der så vil være andre grundejere på private fællesveje, som kunne kræve en lignende istandsættelse. Forvaltningen har igangsat arbejdet i god tro om, at det var en kommunal anlægsarbejde, der ikke var gjort færdig. 9

10 Lovgrundlag Privatvejsloven, lov om grundejerbidrag Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget Økonomi kr. finansieres af byggemodningskontoen Administrationen indstiller - ovennævnte redegørelse til orientering. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Redegørelsen til orientering blev taget til efterretning og de berørte lodsejere inviteres til et møde. Clavs Bojsen deltog ikke i behandlingen af punktet Genbehandling : Bevilling af de kr. afgøres i Byrådet via Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget. Forvaltningen har afholdt møde med de tilgrænsende grundejere til Frøvej. I forbindelse med dette møde kom problemstillingen frem, at det udskilte vejudlæg ved adresserne Eveldrupvej 12, 12a og 14 er på 6 m i henhold til lokalplan nr. 601 og , mens den faktiske kørebane op til Frøvej kun er på godt 3 m. Forvaltningen asfalterer hele vejforløbet snarest muligt fra Eveldrupvej og til og med boligerne med adresse på Frøvej. På vejstykket ved adresserne Eveldrupvej bliver kørebanebredden kun på 3 m. Dette har hidtil været tilstrækkeligt, og forvaltningen finder, at det er en tilstrækkelig bredde såfremt der ikke bliver udbygget mere i området. Administrationen indstiller - at Forvaltningen orienterer nærmere på Udvalgsmødet om møde med grundejerne, - at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet 10

11 anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på kr ,- som frigives af afsat rådighedsbeløb under boligformål Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Orienteringen taget til efterretning og Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på kr ,- som frigives af afsat rådighedsbeløb under boligformål. 11

12 233. Gadelys på private områder Sagsnr.: 11/5342 Fraværende: Bilag: 44777/11Åben Beregning af årlig enhedspris pr. mast Sagsfremstilling Sagsbehandler: Anne Schou Andersen I budgettet for 2010 var indlagt en besparelse på 0,5 mio. kr. på gadelysområdet. Denne besparelse blev forsøgt indhentet ved at slukke for hver anden gadelysmast i sommerperioden 28. marts 31. oktober. Indtil videre er denne besparelse delvist udeblevet og løsningen har vist sig at være meget uhensigtsmæssig i forhold til trafiksikkerhed og borgernes tryghed. Kommunen driver og vedligeholder gadelys på private områder flere steder i kommunen. Forvaltningen har udpeget disse områder og beregnet en årlig pris pr. gadelampe for drift og vedligehold. Områderne omfatter pladser og fordelingsveje ejet af boligforeninger, andelsboligforeninger, firmaer og privatpersoner hvor kommunen driver og vedligeholder gadelys. Private fællesveje er ikke medtaget men vil blive behandlet på et senere tidspunkt. Med henblik på at opnå en del af besparelsen på 0,5 mio. kr. skal private ejere af gadelys stilles overfor valget mellem at betale kommunen for drift og vedligehold af gadelyset eller at gadelyset bliver koblet fra det offentlige gadelysanlæg. Sagen sendes i høring hos de berørte parter før der træffes endelig beslutning. Lovgrundlag Forvaltningsloven Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget Økonomi Der er i alt fundet 132 gadelysmaster fordelt på 16 private ejere. Den skønnede gennemsnitlige årlige enhedspris for en lampe (inkl. moms) er 1300 kr. 12

13 Herudover opkræves 50 kr. i administrationsgebyr pr. ejer. Årlig besparelse: kr. Indtægt fra administrationsgebyr: 800 kr. Administrationen indstiller - at principperne for udpegning godkendes og - at den årlige enhedspris for en lampe samt administrationsgebyret godkendes til udsendelse i høring hos de berørte parter. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Godkendt. 13

14 234. Nordvestvej 14, Aars - tilbygning til lager- og sorteringshal - dispensation Sagsnr.: 10/27778 Fraværende: Bilag: 39771/11Åben Oversigtskort 39589/11Åben Luftfoto med markering af ny og nedrevet bygning 39923/11Åben Situationsplan 39930/11Åben Facader sydvest og nordvest 39932/11Åben Facader sydøst og nordøst 39595/11Åben Dispensationsansøgning 19124/11Åben Naboindsigelse Sagsfremstilling Sagsbehandler: Kristina Ginnerup Ejeren af Nordvestvej 14, Aars har søgt om byggetilladelse til tilbygning til lagerog sorteringshal. Ansøgningen omfatter endvidere byggetilladelse til ændret anvendelse til ophugningsaktiviteter. Tilbygningen på 331 m 2 ansøges som forlængelse af en eksisterende bygningskrop, idet en del af den hidtidige bebyggelse dog nedrives. Tilbygningen ønskes opført i en højde af 10,6 meter, hvilket er samme højde som den tilbageværende bygningsdel. Der søges dispensation for bygningshøjden. Ifølge partiel byplanvedtægt nr. 3, Aars Kommune 5, stk. 3 kan byrådet "tillade, at en bygning opføres i en større højde end 8,5 meter, når specielle hensyn til virksomhedens indretning og drift taler derfor". Det er tidligere afgjort, at den ændrede anvendelse er i overensstemmelse med byplanvedtægten. Forvaltningen kan oplyse Ejer har søgt om dispensation fra partiel byplanvedtægt nr. 3 med begrundelsen, at højden er nødvendig i forbindelse med aftipning af skrotaffald fra lastbil. Det oplyses endvidere i ansøgningen, at man ønsker at bevare og forlænge en del af den eksisterende bygning, som ifølge tegninger er opført med en højde på 10,6 meter. Sagen har været sendt i høring hos de omkringliggende fire ejendomme. Høringen omhandlede alene bygningshøjden. 14

15 Der er modtaget indsigelse fra Aars Golfbane A/S, som anfører, at de ikke kan anbefale en udvidelse af bygningerne og aktiviteterne, da Aars Golfbane A/S i forvejen er generet af aktiviteterne på virksomheden. Aars Golfbane anfører, at de gerne ser, at den vedtagne lokalplan overholdes. Der ikke er modtaget indsigelser eller bemærkninger fra de øvrige tre naboer. Forvaltningen vurderer Den påtænkte bygningshøjde er i samme højde som eksisterende hal på ejendommen. Bygningernes anvendelse er i overensstemmelse med byplanvedtægen. Lovgrundlag Partiel Byplanvedtægt nr. 3, Aars Kommune 5, stk. 3. Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget. Økonomi Udgiftsneutral. Administrationen indstiller - at udvalget meddeler dispensation under hensyn til forvaltningens vurdering. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Godkendt. 15

16 235. Endelig vedtagelse af lokalplan for ridesportscenter, naturcenter og skovrejsning ved Løgstør. Sagsnr.: 10/30378 Fraværende: Bilag: /10Åben Lokalplanforslag nr vers.1.pdf Sagsfremstilling Sagsbehandler: Johanne Lundager. Forslag til lokalplan nr for et ridesportscenter, naturcenter og skovrejsningsområde har været i høring i perioden 29. december 2010 til 23. februar 2011 og indstilles til endelig vedtagelse. Der er i høringsperioden ikke indkommet nogen bemærkninger/indsigelser til planforslaget. Vesthimmerlands Museum har i høringsperioden gjort os bekendt med at, området er arkæologisk interessant, fordi Ørbæk-mønterne vurderes at være slået i nærheden. Det kræves derfor, at der skal laves en arkæologisk forundersøgelse af hele lokalplanområdet inden udnyttelsen af lokalplanen. For ikke at forsinke anlægsfasen for Ridesportscenteret har Vesthimmerlands Museum foreslået at der indledningsvis laves forundersøgelser for de arealer hvor der skal bebygges/anlægges med ridesportscenter og ridebaner (lokalplanens delområder II og IV). Lokalplanen er tilvejebragt for at skabe muligheder for etablering af et bynært rekreativt område med friluftsaktiviteter. Planen omfatter et ca. 17 ha. stort område med mulighed for skovrejsning, etablering af et ridesportscenter samt et naturcenter med tilhørende tekniske anlæg. Området er omfattet af lokalplan nr. 67, Erhvervsområde ved Tinghøjvej (Løgstør Kommune). Ved endelig vedtagelse af nærværende lokal nr. 1018, aflyses lokalplan nr. 67 for den del, der omfattes af lokalplan nr Lokalplanområdet ligger i byzone og omfatter en nedlagt landbrugsejendom og et landbrugsareal i et bakket landskab. Ved lokalplanens endelige vedtagelse tilbageføres arealet til landzone. Lokalplanens område er udlagt til offentlige formål i rammeområde 2.O.18. i kommuneplan 2009 for Vesthimmerlands Kommune, hvor anvendelsen fastlægges til offentlige formål med mulighed for etablering af rideskole og evt. bynær skov. 16

17 Lovgrundlag Planlovens kapitel 4, 5 og 6 Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Udgiftsneutral. Administrationen indstiller -at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at forslaget til lokalplan nr vedtages endeligt. 17

18 Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt. 18

19 236. Prioritering af lokalplaner Sagsnr.: 09/30285 Fraværende: Bilag: 39713/11Åben Kort over planer - marts /11Åben Oversigt over planer - marts 2011 Sagsfremstilling Sagsbehandler: Helle Ingvardsen Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over igangværende og kommende lokalplaner i Vesthimmerlands Kommune. Vedlagte bilag viser igangværende planer og kommende planer samt Forvaltningens forslag til prioritering. Lovgrundlag Planloven. Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget. Økonomi Udgiftsneutralt. Administrationen indstiller - at udvalget drøfter oversigtens indhold med henblik på en prioritering. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Prioriteringen jf. bilaget Oversigt over planer taget til efterretning. 19

20 237. Høringssvar til vandplan og naturplaner Sagsnr.: 10/32312 Fraværende: Bilag: 41760/11Åben Bilag 7. Udkast til Limfjordrådets høringssvar til vandplan 1_ 2 Limfjorden.doc 41755/11Åben Bilag 6. Limjordsrådets anbefalinger til Vandlplanen for Limfjroden.doc 41757/11Åben Bilag 8. Udkast til Limfjordsrådets høringssvar for NATURA 2000 planer.doc 41777/11Åben Bilag 3. Specifikke bemærkninger om vandløb og søer 41780/11Åben Bilag 4. Specifikke bemærkninger om dambrug 41836/11Åben Bilag 2. Høringssvar til naturplaner.doc 43273/11Åben 43325/11Åben Bilag 1. Høringssvar til vandplaner Bilag 5. Specifikke bemærkninger om grundvand og spildevand Sagsfremstilling Sagsbehandler: Elise Bastrup Stilling Staten sendte den 4. oktober 2010 udkast til vandplan og naturplaner i offentlig høring indtil den 6. april Vesthimmerlands Kommune har gennemgået materialet. Vi har skrevet generelle og specifikke bemærkninger i vedlagte notat om lokale problemstillinger, mens vi for de overordnede emner henviser til Limfjordsrådets høringssvar. For kommunens vedkommende gælder det Vandplan 1.2 Limfjorden, foruden 5 naturplaner for De himmerlandske Heder (nr. 19), Navn Sø med hede (nr. 200), Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg (nr. 16), Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested, Nørre Ådale samt Skravad Bæk (nr. 30), Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal (nr. 15). I forhøringen i efteråret 2010 gik forvaltningen materialet grundigt igennem. Derfor er der for de tekniske bemærkninger valgt dels at henvise til de tidligere bemærkninger, dels at skrive nogle nye. De specifikke bemærkninger tænkes vedlagt som bilag til høringssvaret. De er også her vedlagt som bilag til denne dagsorden for henholdsvis vandløb og søer, dambrug og andre emner som grundvand og spildevand. Hovedpunkterne i høringssvaret handler om de mange uafklarede områder i vandplanen, hvor der endnu sidder arbejdende udvalg. Desuden er der lagt vægt 20

21 på vanskelighederne ved at nå de opstillede mål med de virkemidler, der er til rådighed sammenholdt med den tilhørende økonomi. Lovgrundlag Miljømålsloven Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Ikke relevant Administrationen indstiller - at forvaltningens forslag til høringssvar inklusiv Limfjordsrådets høringssvar sendes videre til Økonomiudvalget med anbefaling Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt, idet Udvalget samtidig vil påpege det uheldige i, at der ikke er mulighed for at kommentere et færdigt udkast til Vandplanen for Limfjorden. Udvalget har en klar forventning om at blive inddraget ved ændringer, på baggrund af resultater fra arbejdsgrupper og udvalg. Udvalget finder endvidere, at det er relevant og nødvendigt under de givne vilkår, at tage forbehold, både hvad angår Vandplanens økonomiske forudsætninger, samt styring og målopfyldelse i nærværende høringssvar. Udvalget foreslår endvidere, at der forud for Byrådets behandling af forsalg til høringssvar afholdes temamøde (ca. ½ time), hvor forvaltningen orienterer om sagen. 21

22 238. Miljøgodkendelse af Hornbæk Dambrug Sagsnr.: 09/2168 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Livinus I. Ugwoke Peter Holm, Dybvadgårdsvej 1, Lundby, 9240 Nibe, har søgt om miljøgodkendelse af Hornbæk Dambrugets ombygning til en indretning svarende til et modeldambrug type 1. Ansøgningen omfatter en forøgelse af det tilladelige foderforbrug på Hornbæk Dambrug fra 5 tons/år til 30 tons/år i forbindelse med etablering af det nye dambrugsanlæg. Forøgelsen af foderforbruget skal opnås ved en ombygning af dambrugsanlægget til et delvist recirkuleret anlæg med udvidede renseforanstaltninger. Indvindingen af produktionsvandet vil ske fra boring og dermed uden brug af opstemningsanlæg. Hornbæk Dambrug har desuden søgt om tilladelse til brug af medicin og hjælpestoffer, samt udledning af produktionsvand med indhold af medicin og hjælpestoffer. Hornbæk Dambrug er en listevirksomhed i henhold til bilag 2 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder, som skal miljøgodkendes efter miljøbeskyttelsesloven. Lovmæssige forudsætninger: Inden dambruget kan meddeles en miljøgodkendelse kræver lovgivningen, at der udarbejdes en VVM-screening. VVM-screeningen skal vurdere, om anlæggets virkning på miljøet er så omfattende, at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse. Se bilag 1 for VVM-screeningen. Det nuværende administrationsgrundlag er fastsat i medfør af landsplandirektivet (Regionplanen 2005 fra Nordjyllands Amt). Forvaltningen vurderer dog, at der er en alternativ mulighed. Der er mulighed for at bruge den kommende vandplan, som er i offentlig høring indtil 6. april Herunder er beskrevet forskelle på de to administrationsgrundlag. Vurdering efter vandplanen Vurdering efter Landsplandirektivet Bemærkninger Kildeåen har fastsat målsætning opstrøms og nedstrøms Kildeåen har fastsat målsætning opstrøms og nedstrøms Kravet er opfyldt efter loven, vandplanen og landsplandirektivet Det er usikkert om, Nej, vandløbet opfylder Det er usikkert om, vandløbet 22

23 vandløbet kan opfylde målsætning om god økologisk tilstand svarende til DVFI 5 Projektet kan medføre mere udledning af N og P Vandafledning er mere end 10 % af Kildeåens medianminimums vandføring (Qmm) ikke målsætning om B1/B2, svarende til DVFI 6 Projektet kan medføre mere udledning af N og P Vandafledning er mere end 10 % af Kildeåens medianminimums vandføring (Qmm) kan opfylde målsætningen med forøget belastning Projektet kan medføre en mindre ekstra udledning af N og P, men i bedste fald neutralitet Dambruget har behov for at aflede mere vand end det der svarer til 10% Qmm. Forvaltningens behandling af ansøgningen: Forvaltningen har behandlet sagen og har sendt et udkast i høring til ansøgeren. Vi har udarbejdet udkast til miljøgodkendelse for dambruget efter vandplangrundlaget. Der er stillet vilkår om, at driften ikke medfører en øget forurening i forhold til den nuværende teoretisk beregnede udledning på 428 kg. BI5 (organisk stof), 214 kg. kvælstof (N) og 16 kg. fosfor (P). Konsulenten har i skrivelse af 24. oktober 2010 oplyst, at produktionsbidraget ved 30 tons/år er beregnet til 3210 kg. BI5, 1380 kg. N og 120 kg. P, men at de fremtidige udledninger i praksis vil være mellem 0 og de nuværende udledninger (428 kg. BI5, 214 kg. kvælstof og 16 kg. fosfor). Det skyldes, at den potentielle tilbageholdelse i bundfældningsbassin og plantelaguner er væsentlig større end produktionsbidraget. Forvaltningen er bekendt med, at forøgelsen af udledning af næringsstoffer til Kildeåen og Limfjorden er imod vandplanen og habitatbekendtgørelsen. En forøgelse af belastning er imod formålet med Nordjyllands Amts aftale af 1999 og Skov- og Naturstyrelsens opkøb af Kildebækkens Dambrug ved Kildeåen. En af begrundelserne for at opkøbe dambruget var et ønske om at reducere udledning af næringsstoffer til Vilsted Sø, og ønsket om at Kildeåen kunne blive et meget rent vandløb. Siden er alle andre dambrug i systemet blevet opkøbt, især med begrundelse i Vilsted Sø. Senest har Skov- og Naturstyrelsen opkøbt Kildebækkens Dambrug. Formålet med Nordjyllands Amts aftale af 1999 og Skov- og Naturstyrelsens opkøb af Kildebækkens Dambrug er at sikre fri passage for fisk og smådyr og give mulighed for genskabelse af gydeområder i vandløbet samt reducere belastning til vandløbene og slutrecipienten. Dambrugets konsulent har oplyst, at de fremtidige udledninger vil være mellem 0 og de nuværende udledninger på 428 kg BI 5, 214 kg kvælstof og 16 kg fosfor, hvilket er de beregnede værdier for produktionsbidraget ved 5 tons. Det betyder, at dambruget i teorien kan udvide til 30 tons foder om året med bedst tilgængelig teknologi (BAT), uden mere belastning af vandløb og slutrecipienten. 23

24 Men dambruget er meget bekymret for at låse sig fast på så små værdier, idet usikkerheder kan være medvirkende til overskridelser. De har desuden oplyst, at de måske senere vil søge om en foderopskrivning. Forvaltningen er opmærksom på, at Kildeåen ikke har opfyldt sin målsætning om faunaklasse DVFI 6, men vi forudsætter, at nuværende målsætning om god økologisk tilstand svarende til DVFI 5 jf. vandplanen i offentlig høring kan opnås. Dambruget har den 28. januar 2011 meddelt, at tilbagekøb af foder op til 30 tons må indebære, at forureningen også må kunne hæves tilsvarende - altså 1283 kg N, 96 kg P og 2568 kg BI 5. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, vil ejerne opgive projektet. Forvaltningen anerkender, at dambrugets udlederkrav med rimelighed kan stige op til 963 kg BI5, 54 kg P og 600 kg N.. Begrundelsen herfor er usikkerhed omkring resultaterne af analyserne. Vi forventer dog, at plantelagunerne og bundfældningsbassinet tilbageholder en store del af produktionsbidraget fra dambruget. Bortset fra N stammer tallene fra modeldambrugsbekendtgørelsen. Kvælstof mener vi ikke kan forøges til de ønskede 1283 kg af hensyn til Limfjordens tilstand. Baggrund for at forelægge sagen for udvalget På møde mellem kommunen og dambruget den 31. januar 2011, blev det aftalt at forelægge sagen for udvalget, således at udvalget træffer afgørelse om, kommunen kan meddele miljøgodkendelse til det ansøgte projekt eller ej. Lovgrundlag 1. Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse. 2. Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 3. Miljøministeriets bekendtgørelse om modeldambrug. 4. Miljøministeriets bekendtgørelse om ferskvandsdambrug (dambrugsbekendtgørelsen) med senere ændringer. 5. Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget. Økonomi Udgiftsneutral. Administrationen indstiller - at miljøgodkendelse gives på de skitserede vilkår, med årlig udledning af op 24

25 til 963 kg. BI5, 54 kg. P og 600 kg. N. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Godkendt med årlig udledning af op til 1500 kg BI5, 75 kg. P og 600 kg. N. 25

26 239. Godkendelse af nyt regulativ for den kommunale tømningsordning Sagsnr.: 10/21688 Fraværende: Bilag: 20466/11Åben Regulativ for tømningsordning for hustanke Sagsfremstilling Sagsbehandler: Lise B. Harbo Ejendomme med eget spildevandsanlæg har en tank, som frasorterer slammet fra spildevandet. Disse tanke skal tømmes regelmæssigt af hensyn til anlæggets funktion og miljøet, men erfaringen siger at på mange ejendomme bliver dette ikke gjort tilstrækkeligt ofte. Kommunen har en tømningsordning, der dækker en række mindre områder i gl. Løgstør Kommune. Ordningen administreres af Vesthimmerlands Vand, der har antaget en entreprenør til at tømme tankene. Regulativet for denne ordning blev godkendt af sammenlægningsudvalget i oktober De fleste kommuner har en tømningsordning, der omfatter hele kommunen. Blandt de nordjyske kommuner er det således kun Vesthimmerland og Rebild, der kun har en tømningsordning for mindre dele af kommunen. Teknik og Miljøudvalget har på deres møde 6. september 2010 vedtaget at igangsætte arbejdet med at udvide den eksisterende ordning, samt at revidere regulativet for ordningen. Forvaltningen har udarbejdet et nyt regulativ, da det hidtidige regulativ mangler en række vigtige punkter. Forvaltningen foreslår, at ordningen udbredes til hele kommunen over en 3-årig periode med følgende tidsplan: - gl. Løgstør Kommune omfattes i løbet af gl. Aalestrup Kommune og gl. Aars Kommune omfattes i løbet af gl. Farsø Kommune omfattes i løbet af 2013 Lovgrundlag Spildevandsbekendtgørelsens kapital 15. (Miljøministeriets bek. nr af 11/ ) Sagen afgøres i Byrådet 26

27 Økonomi Udgiftsneutral. Udgifterne til ordningen betales af brugerne. Administrationen indstiller - at det nye regulativ godkendes og - at tidsplanen beskrevet ovenfor for udvidelse af ordningen godkendes. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt. 27

28 240. Ansøgning om indtægtsbevilling til naturprojekter Sagsnr.: 10/38403 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Elise Baastrup Stilling Når en vindmølle i kommunen bliver koblet til el-nettet, bliver der afsat et beløb i en fond, som en Grøn Ordning. Det er EnergiNet.dk, der administrerer pengene. Forvaltningen har søgt om støtte til 5 projekter og har fået tilsagn om pengene. Der er tale om følgende projekter: Landskabspleje i form af rydning på Skovbakker på Lovns Landskabspleje med sti og info på Storholmen i Lerkenfeld Ådal Skoleprojekt med udlæg af gydegrus i Lerkenfeld Å Farsø Sø, retablering af området med oprensning af søen, etablering af legeplads og skovrejsning Infomateriale centrale steder i kommunen, udskiftning af kortborde ved seværdigheder, opdatering og trykning af turfoldere I alt kr kr kr kr kr kr. Lovgrundlag Lov om fremme af vedvarende energi (Grøn Ordning) Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Udgiftsneutral for kommunen 28

29 Administrationen indstiller - at der gives en tillægsbevilling som en udgifts- og en indtægtsbevilling på kr. på driften i forbindelse med projekterne (penge der vil komme fra Energinet). Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt. 29

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler.

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Hvalpsund Net A/S Havnepladsen 16 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2014 19-tilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe.

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe. Vesthimmerlands kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: maho@vesthimmerland.dk Dato: 26. februar 2015 Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-9097 Dokumentnr.:

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Indholdsfortegnelse 001. Udbud af skorstensfejning 3 002. Nedlæggelse af Redningshundetjenesten. 5 003. Stormflod

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X Henvendelse vedrørende betaling af renovationsgebyr Du har anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, om det er lovligt, at den kommunale myndighed i Vesthimmerland har opkrævet

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Sendt pr. mail:

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet I vandplanerne er målet at 35 % af det dannede grundvand kan gå til vandindvinding. Det svarer til at lidt under 1.000 m 3 /ha/år af den årlige nedbør kan

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Sorø Roklub Att.: Bjarne Hjorth Rådhusvej 8 4180 Sorø Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Den 29. maj 2015 J.nr. 340-2014-20009 Sag vedr. 4149 Sorø Roklub har

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Hvornår er et vandløb et vandløb

Hvornår er et vandløb et vandløb Hvornår er et et Vejledning i hvilke der er omfattet af slovens 2. Vejledningen viser en række stilistiske skitser, som er eksempler på, hvornår der er tale om et eller ej jfr. 2 i Bagest i vejledningen

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Følgebrev til klageberettigede, fornyelse af tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af kanoer på Skjern å

Følgebrev til klageberettigede, fornyelse af tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af kanoer på Skjern å TEKNIK OG MILJØ Til klageberettigede Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8087 ngoal@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.02.00-P19-15-07 Følgebrev til klageberettigede,

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk. Landzonetilladelse på ejendommen Gattenvej 29, Flejsborg, 9640 Farsø.

RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk. Landzonetilladelse på ejendommen Gattenvej 29, Flejsborg, 9640 Farsø. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2013

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger.

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Afgørelse

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Plan- og miljøudvalget Formand: Knud Kristensen Martin Glerup, Lise B. Harbo, Kaj Wisti Lassen, Ib Johansen, Henrik Degn, Torben Duelund.. mandag den 23. oktober 2006 kl. 15:00

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø. #BREVFLET# Click here to enter tet. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Industribejdsning Nord ApS Assensvej 4 9220 Aalborg Øst Sendt til: srn@industribejdsning.dk 23.

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015.

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015. Arkitekt Mikkelsen ApS Birkevej 5 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35 samt naturbeskyttelseslovens 17

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen.

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. juli 2012 12/04174 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. I har klaget over kommunens behandling af sagen vedrørende istandsættelsen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Hesselvej 71, Skovbakker, 9640 Farsø

Landzonetilladelse på ejendommen Hesselvej 71, Skovbakker, 9640 Farsø Wilmar Ehlert Hesselvej 71 Skovbakker 9640 Farsø Dato: 7. oktober 2015 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-37650 Dokumentnr.: 820-2015-207006 Sagsbehandler: Kim Stadsvold

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Side 1 af 7 Se udsendelsesliste side 5 TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Endelig godkendelse til regulering (rørlægning) af en

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 20 TORSDAG DEN 22. MAJ 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 22. maj 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer GEO, Helle Hansen Sødalsparken 12 8220 Brabrand 8. juni 2015 Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer Beliggenhed Thyborøn. Placeringen fremgår af kortbilaget AnlægsID Boringer 10 boringer til

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse Dan Stone ApS Rolighedsvej 3 Thorsø Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Afgørelse Favrskov

Læs mere

Tilladelse til byggeri

Tilladelse til byggeri Tømrer og Snedker Kastberg A/S Vestvej 13 9600 Aars hjk@kastberg-as.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse Naturstyrelsen Thy thy@nst.dk att.: Thorbjørn Nørgård Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 05. december 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 05. december 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 05. december 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 415. Møde med Danmarks Naurfredningsforening 3 416. Affaldsgebyrer gældende

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten 19-2-2013 12/55244 Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten Landzonetilladelse til lagerhal på ejendommen matr.nr. 182 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Kirketoft 3, 6300 Gråsten Sønderborg Kommune

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Indholdsfortegnelse 001. Landdistriktspolitik 3 002. Erhvervsstrategi 4 003. Spørgeskemaundersøgelse 5 004. Landsbyernes

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 19. november 2009. Kl. kl. 15.00 Mødested: Gislum Præstegård

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 19. november 2009. Kl. kl. 15.00 Mødested: Gislum Præstegård Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 19. november 2009. Kl. kl. 15.00 Mødested: Gislum Præstegård Tilstede var: Johan Fruergaard, Thorkild Nielsen, Jens Simonsen, Axel Pedersen, Niels Jørn

Læs mere