Miniguide For ABA projektering & installation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miniguide For ABA projektering & installation"

Transkript

1 Miniguide For ABA projektering & installation Uddrag af retningslinje 232 marts udgave

2 1. Anlægsprojektering 2. Anlægstyper 3. Alment I tabel 2.1 er de forskellige anlægstyper, der benyttes i Danmark, opstillet, Type Betegnelse Beskrivelse 1 Totaldækkende Omfatter alarmtryk og automatiske detektorer i alle lokaliteter i en hel bygning eller en hel etage afgrænset af en brandsektionsadskillelse. Ved myndighedskrævede anlæg skal anlægstype 1 altid installeres, medmindre andet er aftalt med kommunalbestyrelsen. 2 Rumdækkende Omfatter alarmtryk og automatiske detektorer i et antal hele brandceller i en bygning eller på en etage. 3 Flugtveje Omfatter alarmtryk og automatiske detektorer I alle flugtveje i en bygning eller på en etage. 4 Objektovervagning Anvendes hvor der ønskes detektering med automatiske detektorer i eller ved et nærmere specificeret objekt eller omrade. (Dog ikke flugtveje) 5 Manuelt Kun alarmtryk, kan anvendes i omrader, hvor personer ønsker at afgive lokalalarm og/eller alarmafgivelse til redningsberedskabet. Anlægstypen er velegnet som supplement til et AVS-anlæg. 6 Funktionsbaseret Anlæg udført ud fra en brandteknisk dokumentation. (Brandsikringsbeskrivelse/Brandstrategirapport) Tabel 2.1 Anlægstyper der benyttes i Danmark Samme anlæg kan bestå af forskellige anlægstyper Anlægstyperne kan kombineres efter behov. Overvågningens udstrækning Totaldækkende anlæg omfatter anlægstype 1. Rum overvågende anlæg omfatter anlæg udført som anlægstype 2 eller 3. Overvågningsområdet skal omfatte alle lokaliteter inden for en eller flere brandceller. Ved en brandcelle forstås i denne forbindelse såvel brandcelle udført efter gældende Bygningsreglements krav som tilsvarende områder udført og godkendt efter tidligere myndighedskrav, uanset at adskillelsen ikke opfylder nugældende krav. Ved en kombination af ABA-anlæg som anlægstype 2 og et totalt dækkende AVS-anlæg er adskillelseskravet til ikke ABA-overvåget område minimum bygningsdel klasse E 30 [F-bygningsdel 30]. Miniguide 232 marts 2009_2. udgave Side 2

3 Ved en kombination af ABA-anlæg som anlægstype 3 og et totalt dækkende AVSanlæg er der ingen yderligere brandmodstandsevnekrav til adskillelsen til ikke ABAovervåget område end de, som er angivet i fx Bygningsreglementet. Såfremt anlægget installeres som anlægstype 4, er der ingen krav om adskillelse. 3 Overvågningens omfang og opdeling 3.1Projekteringsparametre Alment Overvågningsområdet er hele det område, der er overvåget med automatiske detektorer eller hele det område, hvor alarmtryk er installeret. Alle rum/områder der ikke er nævnt i afsnit skal omfattes af overvågningen Undtagelser Følgende områder kan undtages fra overvågningen: bygningsmæssige hulrum, der ikke er tilgængelige elevatorskakte badeafsnit ventilationskanaler og -kamre. Der kan være særlige krav om overvågning i elevatorskakte for brandmandselevatorer. Krav skal I hvert enkelt tilfælde aftales nærmere med kommunalbestyrelsen. Køle- eller fryserum med et volumen mindre end 20 m 3. Overvågningen af hulrum over nedhængt loft kan udelades, når følgende betingelser alle er opfyldt: hulrummets rumfang skal være mindre end 100 m 3 hulrummet må ikke anvendes til oplag det samlede åbningsareal i det nedhængte loft skal være mindre end 10 %. Såfremt hulrummet opdeles i mindre hulrum, skal adskillelsen opfylde følgende Brandkendetegn må ikke passere mellem de enkelte hulrum. Adskillelsens overflader skal mindst svare til beklædning klasse K110 Bs1,d0 [klasse 1 beklædning]. Adskillelsens konstruktion skal kunne modstå trykpåvirkninger ved brand. Hvis åbningsarealet i det nedhængte loft er mellem 10 % og 39 %, skal der installeres detektorer både over og under nedhængt loft. Detektorer over et perforeret nedhængt loft kan overvåge områder under det nedhængte loft, såfremt: Miniguide 232 marts 2009_2. udgave Side 3

4 åbningerne i det nedhængte loft udgør mindst 40 % jævnt fordelt. åbningernes areal er mindst 10 mm x 10 mm. I hulrum og loftrum med varierende højde kan r0, overskrides med 50 % i lavest beliggende overvågningsområde, hvor højden er mindre end 1,0m. Overdækket område i det fri kan undlades overvåget, når det overdækkede område har en mindste sidelængde, der er mindre end 4,0 m. Overvågning kan undlades, nar mindste højde under overdækning er større end 4,0 m. Det er en betingelse, at der ikke findes oplag af affald eller andet brændbart materiale under overdækningen I skabe og hulrum, der kun indeholder eltavler, kan overvågning undlades, hvis der etableres åbninger i dør eller låge, således at brandkendetegn tillades at passere til overbåget område. Åbningernes samlede areal skal udgøre mindst 50 cm 2 og være placeret i skabets/hulrummets øverste tredjedel. Det enkelte åbningsareal skal være mindst 10 mmx10 mm I ovenlysvinduer kan overvågning udelades, hvis mindst et af følgende punkter er opfyldt: Det enkelte ovenlys højst er 10 m 2 og det samlede areal af alle ovenlys højest er 10% af gulvarealet. Den korteste side er mindre end ¼ r0 og det samlede areal af alle ovenlys højest er 10% af gulvarealet. Volumen i det enkelte ovenlys højest er 10 m 3. Ved beregning af hulrums rumfang, kan lukkede voluminer, som eksempelvis ventilationskanaler fratrækkes. 3.2 Overvågningens gruppeopdeling Gruppeområder med adresserbare detektorer En gruppe med adresserbare detektorer må højst overvåge 1600 M 2 og må højst omfatte 32 detektorer Alarmtrykgruppeområder Et alarmtrykgruppeområde må maksimalt være på m2 og må højst omfatte 32 alarmtryk Liniedetektorer og aspirationsanlæg Linietermodetektorer, linierøgdetektorer og aspirationsanlæg skal altid vises på egen gruppe. Miniguide 232 marts 2009_2. udgave Side 4

5 En gruppe kan bestå af flere detektorer hvis følgende er opfyldt: Gruppen omfatter kun et rum på op til 1600 m 2 Alle detektorer indikeres med egen adresse i redningsberedskabets betjeningspanel Hver enkelt detektors detekteringsområde angives på gruppeplanen. 3.3 Overvågningens opdeling i områder Alment Det maksimale overvågningsområde for en enkelt detektorsløjfe/loop er m 2. En enkelt fejl på installationen må ikke medføre manglende overvågning af mere end 32 enheder (punktdetektorer eller alarmtryk). Dette kan sikres ved at der kun installeres 32 enheder i kredsløbet/detektorsløjfen, alternativt ved placering af kortslutningsisolatorer i kredsløbet/detektorsløjfen. En enkelt fejl på installationen må dog højst medføre manglende overvågning af et område på 600m 2. Installation af transpondere (sender/modtager) for kommunikation med trådløse detektorer skal udføres således at en fejl på strømforsyning eller kommunikation, højst medfører at 32 enheder og højst 600m2 fejlrammes. Anvendes input-/outputmoduler som forbindelse til og fra andre brandsikringsanlæg, skal der anvendes kortslutningsisolatorer i eller på begge sider af modulet (se DBI retningslinie 006 "Sammenkoblede brandsikringsanlæg"). 4.5 Detektorer med andre detekteringsprincipper Detektorer med andre detekteringsprincipper end røg, varme eller flammer Detektorer kan opbygges med andre detekteringsprincipper end røg, varme eller flammer. En mulig detekteringsform kan fx være detektering af CO eller C0 2. Detekteringsområdet for detektorerne fastlægges i henhold til detektorens certifikat og den aktuelle anvendelse. Eksempelvis kan CO punktdetektorer certificeres som røgdetektorer efter DS/EN 54 Branddetektering og brandalarmsystemer del 7: "Røgdetektorer - Punktdetektorer der fungerer ved lysdæmpning eller ved ionisering" og installeres i henhold til bestemmelser for punktrøgdetektorer i henhold til afsnit Detektorer, antal og placering 5.3 Ethvert punkt i et overvåget område skal være dækket af mindst én detektors overvågningsafstand, r0. Miniguide 232 marts 2009_2. udgave Side 5

6 r0 kan ikke krydse bygningsmæssige forhindringer, men tillades bøjet om disse. r0 må ikke overskrides. Figur 5.4 Detektorer skal placeres i højest beliggende del af loftet. Detektorer der ikke er placeret i højest beliggende del af loftet, kan ikke overvåge højere beliggende områder, medmindre de højere beliggende områder ikke skal overvåges, jf. afsnit 3.1.2, eller volumen af området over detektoren ikke overstiger 10 m 3. Detektorer skal monteres på et vandret underlag. Hældninger på højst 20 regnes i denne forbindelse for vandrette. Placering af detektorer under skrå loftflader Skrå loftflader beskrives ved loftfladens middelhældning i forhold til vandret plan. Kupler og hvælvinger ligestilles med skrå loftflader, hvis hældning svarer til kuplens middelhældning, og dette gælder både ved positive og negative buer. Ved uens lofthældninger regnes lofthældningen som middelhældningen. Under skrå loftflader, hvis hældning er større end 10, skal der altid installeres detektor i rummets højest beliggende del, så dette overvåges i sin fulde udstrækning. Miniguide 232 marts 2009_2. udgave Side 6

7 5.3.1 Afstand til væg Afstanden mellem detektor og væg skal mindst være 0,5 m Lofter inddelt i felter Et Loft anses for at være inddelt i felter, når loftet ikke er en plan flade. Lofter anses for at være inddelt i felter, når»bjælkehøjden«overstiger 5% af rumhøjden. Hindringer, som fx ventilationskanaler, loftbjælker o.lign., der ligger tættere på loftet end 5 cm, inddeler loftet i felter. I rum, der ventileres med ventilationsposer placeret højst 1,0 m fra loft, skal loftet betragtes som inddelt i felter af ventilationsposerne. Et loftfelt, hvori det samlede volumen overstiger 10m 3, skal overvåges af mindst én detektor placeret oppe i loftfeltet. I lofter med uens feltstørrelser kan overvågning af de mindste felter udelades, uanset at feltets volumen overstiger 10m 3, hvis følgende er opfyldt: Mindste sidelængde på de mindste felter er højest ¼ r0 Mindste sidelængde på de største felter er større end ⅓ r0 Figur 5.6 Loft med uens feltstørrelser. Miniguide 232 marts 2009_2. udgave Side 7

8 5.3.3 Placering af detektorer i forhold til loftsbjælker, ventilationskanaler o.lign. Afstanden, a, mellem bjælke og detektor skal mindst være lig med bjælkens højde. Overstiger bjælkens højde 0,5 m, kan en mindste afstand mellem bjælke og detektor på 0,5 m tillades. Overvågningshøjden fra en detektor til underliggende oplag, maskine eller inventar skal være > 0,5 m. Figur 5.12 Angivelse af oplagshøjder i forhold til detektorplacering Særlige bestemmelser for punkttermodetektorer Punkttermodetektorens største tilladelige overvågningsafstand (r o) bestemmes ud fra tabel 5.1 og under hensyntagen til områdets lofthældning. Overvågningsradius ved forskellige lofthældninger Højest 200 r0 [m] Større end 20, men højst 45 r0 Større end 45 r0 [m] [m] 4,0 5,0 6,0 Tabel 5.1 Overvågningsradius ved forskellige lofthældninger Ved rumovervågning skal detektor installeres i afstand mindst 1,0 m fra kanten af indblæsningsåbninger for klima-og/ eller ventilationsanlæg. Benyttes ventillationsposer, reduceres afstanden til 0,5 m. Når der installeres en punkttermodetektor pr. 13,0 m2 og hele arealet er dækket af r o, stilles der ikke krav om yderligere detektorer Særlige bestemmelser for punktrøgdetektorer Punktrøgdetektorers største tilladelige overvågningsafstand (r 0) bestemmes ud fra tabel 5.2 under hensyntagen til områdets lofthældning. Miniguide 232 marts 2009_2. udgave Side 8

9 Punktrøgdetektorer installeres i en afstand af mindst 1,0 m fra kanten af indblæsnings-og udsugningsåbninger for klima- og/eller ventilationsanlæg. Benyttes ventillationsposer, reduceres afstanden til 0,5 m Overvågningsradius ved forskellige lofthældninger Højest 200 r0 [m] Større end 20, men højst 45 r0 Større end 45 r0 [m] [m] 6,0 7,2 8,5 Tabel 5.2 Overvågningsradius ved forskellige lofthældninger Tabel 5.3 angiver grænser for afstanden (a0) mellem loft og åbning i detektor for røgindtrængning. Rumhøjde h0 [m] i detektorens lodrette centerlinie Tilladelig Tilladelig loft/detektorafstand a0 [m] med lofthældning i delområdet på: Højest 200 Større end 20, men højst 45 Større end 45 Min. Maks. Min. Maks. Min. Maks. Min. Maks. 0,0 3,1 6,1 8,1 10,1 3,0 6,0 8,0 10,0 0,03 0,03 0,07 0,10 0,15 0,20 0,20 0,25 0,30 0,35 0,03 0,20 0,25 0,30 0,35 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,03 0,30 0,40 0,50 0,60 0,20 0,50 0,60 0,70 0,80 Tabel 5.3 Tilladelig loft-/detektorafstand. For punktrøgdetektorer installeret under hævede gulve, må afstanden mellem underside af det hævede gulv og åbning i detektor for røgindtrængning højst være 0,2 m. Når der installeres en punktrøgdetektor pr. 40 m 2, og hele arealet er dækket af r0, kan der ikke stilles krav om yderligere detektorer. Dette gælder dog ikke ved flerdetektorafhængig alarmbehandling eller i områder med høj værdikoncentration. I lange smalle lokaler (bredde <0,5xr0) tillades dog et udækket område mellem to detektorers ro Dette må dog ikke overstige r o/ Redningsberedskabets betjeningspanel Miniguide 232 marts 2009_2. udgave Side 9

10 Betjeningspanelet skal placeres i frit tilgængeligt område og friholdes for oplag i en afstand af mindst 1,0 m fra panelet. Adgangsveje til panelet skal friholdes for oplag. Afstanden mellem gulv og overkant af betjeningspanelets i display skal være mellem 1,5 m og 1,7 m. Udvendige optiske alarmgivere bør installeres i en højde af mindst 3,0 m over terræn Strømforsyning Anlægget skal tilsluttes sin egen gruppe fra bygningens strømforsyning. Gruppeafbryder, eventuel fejlstrømsafbryder og eventuel låge foran gruppeafbryder skal mærkes med rødt skilt med påskriften "Automatisk brandalarmanlæg" eller tilsvarende entydig tekst. Ud over de til anlægget tilsluttede enheder fx Aspirationsanlæg, linierøgdetektorer, holdemagneter m.m. må gruppeafbryderen ikke anvendes til andre formål, dette gælder også PFI-eller HPFI-afbryder. Varslingsanlæg tillades forsynet fra samme gruppe som ABA-anlæg Nødstrømsforsyning Såfremt ABA-anlægget ved strømforsyningssvigt afgiver fejlsignal til en vagtcentral eller en godkendt kontrolcentral, og fejlretning iværksættes indenfor 24 timer, kan anlægget dimensioneres for nødstrømsforsyning i 30 timer, hvorefter anlægget skal kunne forblive i alarmtilstand i mindst 30 minutter med alle tilsluttede sekundære funktioner aktiveret. Opmærksomheden henledes på, at stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser vedr. kortslutningsbeskyttelse skal være opfyldt Et anlæg med flere busforbundne kontrol- og indikeringsudstyr Med lukket ringforbindelse forstås, at redningsberedskabets betjeningspanel, separate kontrol- og indikeringsudstyr, har mindst to forbindelser til andre udstyr, således at en fejl på en forbindelse ikke medfører manglende funktionalitet, eksempelvis manglende tilkald af redningsberedskab eller gruppe-/detektorindikering på redningsberedskabet betjeningspanel. Kablerne i ringforbindelsen skal fremføres adskilt overalt. Fremføres kablerne tættere på hinanden end 0,5 m, skal kablerne være beskyttet mod mekanisk overlast, fx fremført i stålrør. Afstandskravene kan dog fraviges ved kabelindføringen i kontrol- og indikeringsudstyr. 6.3 Alarm & udløsetryk Alarm- og udløsetryk skal placeres synligt, let tilgængeligt og i en højde af 1,4 til 1,6 m over gulv. Miniguide 232 marts 2009_2. udgave Side 10

11 6.3.2 Alarmtryk generelt Alarmtryk installeres med det formål, at personer i det enkelte bygningsafsnit kan tilkalde redningsberedskabet, samt aktivere brandtekniske installationer som fx varslingsanlæg. Alarmtrykkenes antal og placering skal projekteres i hvert enkelt tilfælde under hensyntagen til de aktuelle forhold, herunder bygningsafsnittets anvendelse og brugere. Alarmtryk installeres ikke i områder, hvor der er sandsynlighed for at misbrug vil finde sted. Eksempler herpå er områder i det fri, indkøbscentre, sportshaller, psykiatriske, institutioner, skoler og andre uddannelses institutioner, børnehaver og lignende Alarmtryk i områder hvor misbrug kan forventes I bygningsafsnit hvor der er sandsynlighed for uønskede alarmer fra alarmtryk, placeres der kun alarmtryk i områder hvor det kan forventes at der er personale til stede. Eksempler på placering af alarmtryk i bygningsafsnit hvor misbrug kan forventes: I indkøbscentre placeres alarmtryk ikke i salgsområder, men alene i personaleområder. Det vil ofte være tilstrækkeligt at placere et alarmtryk i hver butik. I skoler placeres fx et alarmtryk på lærerværelse, et i kontor og et hos pedel/teknisk personale I psykiatriske institutioner placeres et alarmtryk i hvert vagtrum Alarmtryk i ovennævnte områder skal placeres på et synligt sted i lokalet og markeres med et rødt skilt "Brandalarm". Hvis bygningsafsnittet er omfattet krav om opslag af brand- og evakueringsinstruks jf. driftsmæssige forskrifter, bør alarmtryk og instruks placeres samlet. Antal og placering af alarmtryk i ovennævnte områder aftales med Kommunalbestyrelsen. Alarmtryk skal placeres højst 5,0 m fra alle udgangsdøre fra det overvågede område til det fri eller andet ikke overvåget område, der henregnes som flugtvej. Alarmtryk skal være synlige i flugtretningen. Ved udgang fra flere bygningsafsnit med fælles flugtvej kan alarmtryk placeres i flugtvejen. Alarmtryk skal placeres, således at der intet sted i flugtvejen er mere end 25 m, heraf 10 m i niveauforskel, til det nærmeste tryk. I bygningsafsnit, hvor flugtvejsgang er egen brandcelle, og de rum, flugtvejsgangen betjener, ikke er større end 150 m 2 og antallet af personer i det enkelte rum er højst 50, regnes de 25 m kun i flugtvejen, dvs. fra døre mellem flugtvejsgang og de rum, gangen betjener. Miniguide 232 marts 2009_2. udgave Side 11

12 Eksempel p alarmtryk i flugtvejsgang, der betjener mindre rum. I brandceller, hvor flugtvejene ikke umiddelbart er defineret, som fx storrumskontorer, lager- og produktionslokaler, må der fra et vilkårligt punkt i brandcellen højst være 25 m til nærmeste alarmtryk Alarmtryk skal være røde. Der skal placeres et alarmtryk ved redningsberedskabets betjeningspanel. Alarmtryk skal forsynes med beskyttelsesdæksel. Alarmtryk må ikke udløse slukningsanlæg m.m. i henhold til afsnit Udløsetryk Systemer for aktiv brandsikring som fx automatiske brandslukningsanlæg og automatiske brandventilationsanlæg skal, når disse anlæg styres fra ABA-anlægget, have mulighed for manuel aktivering via udløsetryk. Alarmtryk på ABA-anlægget må ikke anvendes til at aktivere slukningsanlæg samt brandventilationsanlæg. Miniguide 232 marts 2009_2. udgave Side 12

13 7.6 Tågegeneratorer Alment I forbindelse med automatiske indbrudsalarmanlæg (AIA-anlæg) kan anvendes specielle tågegeneratorer, som fylder et område med kraftig tåge. Tågen fra disse tågegeneratorer vil kunne bringe alle typer røgdetektorer i alarmtilstand. Termodetektorer og COdetektorer vil normalt ikke påvirkes af røgen Frakobling af detektorer For at reducere antallet af blinde alarmer fra ABA-anlæggets røgdetektorer er det nødvendigt, at der foretages specielle foranstaltninger i områder, som er beskyttet med tågegeneratorer. Ved aktivering af AIA-anlæggets tågegeneratorer i områder, som er overvåget med røgdetektorer, skal tågegeneratoren eller AIA-anlægget sende signal til ABA-anlægget, som derefter automatisk frakobler røgdetektorer i området, hvori tågegeneratoren er aktiveret. Frakobling af en detektor eller gruppe kan tage lidt tid. Det kan derfor være nødvendigt med foranstaltninger for at forhindre, at en alarm afsendes til redningsberedskabet, inden detektoren eller gruppen er frakoblet. Det kan fx være nødvendigt at benytte tidsforsinket signalbehandling Detektering ved udkobling af røgdetektorer For ikke at frakoble al detektering i området skal der ud over røgdetektorerne monteres detektorer, som ikke påvirkes af tågegeneratorerne, fx punkttermodetektorer eller COdetektorer. Disse detektorer kan eventuelt være sammenbygget med røgdetektorer. Aktivering af tågegeneratorer skal medføre, at der afsendes en alarm til en godkendt kontrolcentral, som sørger for at kvalificeret personale tilkaldes i henhold til den foreliggende alarminstruks. Det kan derfor tillades, at ovennævnte supplerende termodetektorer opsættes med samme r0 som røgdetektorer. 7.7 Automatisk branddørlukning Alment Det skal bemærkes, at Forskrift 231 "Automatiske branddørlukningsanlæg", udgivet af DBI indeholder bestemmelser for ABA anlæggets funktion i forbindelse med automatisk branddørlukningsanlæg (ABDL-anlæg). Såfremt et ABA-anlæg styrer et eller flere ABDL-anlæg, skal: brand og/eller fejlmelding fra pågældende gruppe/detektor lukke døren frakobling af pågældende gruppe/detektor lukke døren enhver fejl eller driftsbetingelse på ABA-anlægget, der kan hindre korrekt funktion, lukke døren. Miniguide 232 marts 2009_2. udgave Side 13

14 Såfremt ABDL- funktioner aktiveres af en I/O enhed placeret på en detektorsløjfe, og I/O enheden er forsynet med kortslutningsisolatorer på begge sider af enheden, kan det accepteres at ABDL styringen ikke aktiveres ved spændingssvigt på detektorsløjfen. Der skal tæt ved døren placeres et tryk for aktivering af dørlukning. Trykket skal være let tilgængeligt og være synligt, når døren er fastholdt i åben stilling. Trykket skal mærket dørluk eller anden entydig tekst. 7.8 Sammenkoblede brandsikringsanlæg Sammenkoblingen mellem ABA-anlæg og andre brandsikringsanlæg skal udføres, serviceres, kontrolleres, samt dokumenteres i henhold til DBI retningslinie 006 "Sammenkoblede brandsikringsanlæg". Hvor et ABA anlæg aktiverer følgende anlægstyper, skal sammenkoblingen udføres i henhold til retningslinje 006 med tilbagemelding til ABA anlægget ved anlægsfejl: Brandventilation Atriumsprinkling og lign. Varslingsanlæg Rumslukningsanlæg Overtryksventilerede trapperum. Hvor ABA anlægget aktiverer følgende anlægstyper, skal sammenkoblingen udføres i henhold til retningslinje 006 uden tilbagemelding til ABA anlægget ved anlægsfejl: Røgudluftning Brandmandselevator Røggardiner Brandspjæld i komfortventilation (fx spjældsikret system efter DS 428) Åbning af solafskærmning for adgang til redningsåbninger 8 Installation 8.2 Udførelse af installationen Kabelsystemet skal overalt være udført med kabler der er i overensstemmelse med IEC60331 Tests for electric cables under fireconditions. Hele signalvejen fra ABA-anlæggets kontrol- og indikeringsudstyr til enheder hørende til ABA-anlægget samt forbindelser til andre brandsikringsanlæg som ABA-anlægget er sammenkoblet med, skal udføres med kabler der opfylder ovenstående. Alle forbindelser fra ABA anlæggets kontrol-og indikeringsudstyr til enheder tilsluttet anlægget, skal være overvåget i hele deres længde således, at uanset hvor på forbindelserne, der opstår et brud eller en kortslutning, skal fejlen indikeres på anlægget. Miniguide 232 marts 2009_2. udgave Side 14

15 Kabler fremføres med færrest mulige samlinger. Installationen skal udføres med kabler oplagt direkte på faste bygningsdele, som kabler i føringsvej (fx rør ledningskanal eller kabelbakke) eller som kabler fremført i faste bygningsdele. Funktionskravet anses for opfyldt, når installationen er fastgjort på en af følgende måder: Kabler er fastgjort med clips eller bøjler jævnt fordelt med minimum 4 stk. pr. m. kabler i henholdsvis plast-eller stålrør, hvor rørene er fastgjort med clips eller bøjler jævnt fordelt med minimum 2 stk. pr. m. for plastrør og 1 stk. pr. m for stålrør. kabler i kabelbakke aflastes med strips eller lignende for træk ved alle retningsændringer. kabler fra kabelbakke til bygningsdele fastggres til bærejern, kabelplade el.lign. eller fremføres i beskyttelsesrør. Kabel mellem detektorer eller andre enheder skal fremføres ubrudt. Ved eventuel flytning af detektorer må der således ikke udføres samlinger på kabler mellem enhederne på detektorkredsløbet, men der skal foretages kabeludskiftning. Installation over nedhængt loft. Installationen skal fremføres enten i kabler oplagt direkte på faste bygningsdele eller som kabler i føringsveje (for eksempel rør, ledningskanal eller kabelbakke) fastgjort til faste bygningsdele. Installationen føres frem til lodret over detektor placeret under nedhængt loft. Nedføring til detektor udføres med sammenbundtede ledninger aflastet for træk både ved detektor og på fast bygningsdel. Eventuel overlængde (maks. 1,0 m) skal opkvejles. Installation under hævet gulv. Detektorer skal monteres på mekanisk stabilt beslag og være beskyttet imod støvnedslag. Installationen skal fremføres i rør, ledningskanal eller kabelbakke placeret på det faste gulv. Ledninger til detektor fastgøres direkte til detektorbeslag eller fremføres i rør Fastgørelse Systemdele og øvrige installationsdele skal fastgøres til bygningsdel med egnet fastgørelsesmateriel. Systemdele og øvrige installationsdele skal fastgøres til bygningsdel med egnet fastgørelsesmateriel. Kabler skal altid fastgøres maksimalt 5 cm fra detektorsokkel eller samlingsmateriel. Hæfteklammer, kramper, søm, skruer o. lign må ikke benyttes til fastgørelse af kabler. Linietermokabel tillades ikke fastgjort direkte på bygningsdele, idet montage direkte mod bygningsdele kan køle kablet under brand, og dermed unødigt forsinke en detektering Mærkning Alle enheder i adresserbare anlæg, som kan indikere alarmtilstand på redningsberedskabets betjeningspanel, skal mærkes med gruppe og detektornummer. Alle detektorer og alarmtryk i konventionelle anlæg skal mærkes med gruppenummer. Miniguide 232 marts 2009_2. udgave Side 15

16 Numre på enhederne skal være identiske med numrene i displayet på redningsberedskabets betjeningspanel, dog kan foranstående nuller udelades. Eksempel: Vises fx gruppe 002 detektor i redningsberedskabets betjeningspanel, skal enheden opmærkes 2/ Vises der gruppe 025 detektor 003 i betjeningspanel, skal opmærkningen være 25/3. Numre skal være læselige fra den etage hvorpå orienteringsplanen viser enheden. I rum højder op til 11 m betragtes nummeret som læseligt hvis nummeret er udført med fed skrifttype samt højden på skrifttypen er mindst: 4mm for rum højder op til 4m 7mm for rum højder fra 4m til 6m 11mm for rum højder fra 6m til 8m 16mm for rum højder fra 8m til 11m For højder over 11m anbefales: 21mm for rum højder fra 11m til 14m 27mm for rum højder fra 14m til 18m 34mm for rum højder fra 18m til 22m Alle klokker, sirener m.m. for tonevarsling og opmærksomhedssignal skal tydeligt mærkes med skilt BRAND, BRAND/FIRE eller lignende entydig tekst. Mærkning med skilt brand eller lignende tekst, gælder også lydgivere integreret i detektorer, sokler eller lignende. Alternativt kan lydgivere mærkes med et piktogram, der tydeligt angiver at der tale om en brandalarm. Piktogrammet skal udføres som hvidt piktogram på rød bund, hvor den røde farve skal dække mindst 50 % af skiltets overflade. Alt samlingsmateriel, I/O enheder og lignende skal mærkes med skilt BRAND, BRAND/FIRE eller lignende entydig tekst. 12. Krav til dokumentation Ved betjeningspanelet skal mindst findes følgende dokumentation: Orienteringsplaner Anlægsdokumentation Betjeningsvejledning Driftsjournal 12.1 Orienteringsplaner Der skal ved redningsberedskabets betjeningspanel findes en situations- og gruppeplan for hver gruppe, der angiver, hvilket område den enkelte gruppe omfatter og viser placeringen af detektorer, alarmtryk m.m. i området. Miniguide 232 marts 2009_2. udgave Side 16

17 Der skal udføres 2 sæt orienteringsplaner i henhold til DBI Forskrift 232 "Automatiske brandalarmanlæg'~ emne 012 "Orienteringsplaner" Anlægsdokumentation Der skal ved betjeningspanelet forefindes en mappe mærket "anlægsdokumentation" der indeholder mindst følgende dokumentation: Tegninger der viser placering af alle systemdele. Tegningen skal også vise enheder som ikke vises på gruppeplaner som fx I/O enheder, lydgivere m.m. (kan udføres på kopi af gruppeplaner). Alle enheder der kan indikere adresse i betjeningspanelet skal vises med adresse. Installationstegning der viser hvorledes kabelføring er udført, (kan udføres på kopi af gruppeplaner). Alternativt kan dokumentationen udføres som kabelblok diagram (diagram der viser kabelføringen komponent for komponent). Dokumentationen skal også vise kabling mellem kontroludstyr, betjeningspaneler og evt. sammenkoblede anlæg. Hvis ABA anlægget aktiverer andre brandsikringsanlæg, skal der forefindes en tegning der viser placeringen af disse anlægs betjeningspaneler, set i forhold til ABA anlæggets betjeningspanel. Tegningen kan fx udføres på kopi af en situationsplan. Matrix der viser hvilke grupper der aktiverer hvilke styringer/anlæg. Tegninger over forbindelser i eventuelle samledåser Placering af eventuelle kortslutningsisolatorer på en sløjfe (kabelblokdiagram), edmindre alle detektorer er forsynet med kortslutningsisolatorer.12.3 Betjeningsvejledning Betjeningsvejledningen skal indeholde en beskrivelse af, hvorledes alle de funktioner, der indgår i systemet, skal betjenes. Udover betjeningsvejledningen skal der forefindes en kortfattet vejledning, der alene viser de betjeningsmuligheder der bruges ved alarm og fejl Driftsjournal Alle relevante hændelser skal registreres i driftsjournalen. Hændelser skal beskrives samt tilføjes dato, klokkeslæt og ansvarlig person. Eksempler på hændelser der skal registreres er: alarmer, rutinemæssige afprøvninger, til- og frakoblinger, registrerede fejl, udbedring af fejl og serviceeftersyn. Driftsjournalen skal desuden mindst indeholde følgende information: Hvilke vagt-/kontrolcentraler modtager hvilke signaler? Telefonnumre til vagt/kontrolcentraler anlæggets identifikationsnummer (alarmnummer hos vagt/kontrolcentra I) placering af gruppeafbrydere for strømforsyning (fx ved henvisning til gruppe og detektornummer på komponenten der er nærmest afbrydere). Miniguide 232 marts 2009_2. udgave Side 17

18 Miniguide 232 marts 2009_2. udgave Side 18

19 Miniguide 232 marts 2009_2. udgave Side 19

20 Anker & Nygaard ApS Gunnar Clausens Vej Viby J. Tlf.: Kontaktpersoner Ebbe Nygaard Pedersen tlf Claus Anker Jørgensen tlf Michael V. Hoppe tlf Jan Juhl Petersen tlf Miniguiden er uddrag af Retningslinje 232 Automatiske Brandalarmanlæg - projektering og installation. Udgivet af Dansk Brand- & Sikringsteknisk Institut, marts udgave Der tages forbehold for trykfejl, det er til en hver tid retningslinje 232 der er gældende selv om der skulle være uoverensstemmelser mellem Miniguiden og retningslinje 232. Anker & Nygaard kan ikke drages til ansvar for eventuelle uoverensstemmelser og fejlfortolkninger. Miniguide 232 marts 2009_2. udgave Side 20

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg den 16. april 2013: Side 22 punkt 1.2.1 tilføjes: Alarmtilstand skal medføre at

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg, den 6. maj 2014: Side 52 punkt 5.3.6, afsnit 4. ændres til: Punktrøgdetektorer

Læs mere

Miniguide For ABA projektering & installation

Miniguide For ABA projektering & installation Miniguide For ABA projektering & installation Uddrag af retningslinje 232 marts 2009 3. udgave ENP 26-10-2016 Indhold 1. Anlægsprojektering... 3 2. Anlægstyper... 3 3. Alment... 3 Overvågningens udstrækning...

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg, den 23. juni 2014: Side 29 punkt 3.1.2 afsnit vedr. uudnyttelige tagrum udgår

Læs mere

DBI retningslinie 232

DBI retningslinie 232 2. udgave Marts 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut DBI retningslinie 232 Automatiske brandalarmanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk

Læs mere

DBI retningslinie 232

DBI retningslinie 232 DBI retningslinie 232 DBI retningslinie 232 SLM Grafisk ISBN 978-87-92018-55-7 Automatiske brandalarmanlæg Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk

Læs mere

HØRINGSUDGAVE DBI Retningslinie 231 Automatiske Branddørlukningsanlæg Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dansk Institut lukningsanlæg

HØRINGSUDGAVE DBI Retningslinie 231 Automatiske Branddørlukningsanlæg Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dansk Institut lukningsanlæg HØRINGSUDGAVE DBI Retningslinie 231 Automatiske Branddørlukningsanlæg Projektering, installation og Vedligeholdelse 1. udgave juni 2010 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12,

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

DBI Retningslinie 024 VARSLINGSANLÆG Projektering, installation og vedligeholdelse

DBI Retningslinie 024 VARSLINGSANLÆG Projektering, installation og vedligeholdelse Udgave 12. marts 20072011 DBI Retningslinie 024 VARSLINGSANLÆG Projektering, installation og vedligeholdelse 1 Forord DBI Retningslinie 024 Varslingsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.8 Brandsikringsanlæg. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.8 Brandsikringsanlæg. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 64.81 Brandsikring... 3 64.81.1 Indledning... 3 64.81.2 Generelle principper... 3 64.81.3 Installation/udførelse... 3 64.81.3.1

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012

Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Følgende rettelser er vedtaget af det tekniske udvalg den 11. september 2013: Nyt punkt 3.3 side 21 efter sidste afsnit tilføjes:

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

DS 428, 3. udgave Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg. Brandsikringsautomatik. Per Nilstad Moe & Brødsgaard A/S

DS 428, 3. udgave Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg. Brandsikringsautomatik. Per Nilstad Moe & Brødsgaard A/S DS 428, 3. udgave Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg Brandsikringsautomatik Per Nilstad Moe & Brødsgaard A/S side 1 Moe & Brødsgaard A/S Rådgivende ingeniører Nøgletal Medarbejdere

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

Færdigmelding af brandalarmanlæg

Færdigmelding af brandalarmanlæg Færdigmelding af brandalarmanlæg Udfyldes af RMG-Inspektion A/S Modtaget den: Inspektions nr.: Inspektør: Færdigmeldingen sendes i udfyldt stand til info@rmg-inspektion.dk Vejledning Udfyldning af dokumentet:

Læs mere

1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Varslingsanlæg. Projektering og installation. DBI retningslinie 24

1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Varslingsanlæg. Projektering og installation. DBI retningslinie 24 1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varslingsanlæg Projektering og installation DBI retningslinie 24 Forord DBI retningslinie 24 Varslingsanlæg - Projektering og installation

Læs mere

1. udgave april 2000. Forskrift 233. Automatiske Gasalarmanlæg. Brandteknisk Institut

1. udgave april 2000. Forskrift 233. Automatiske Gasalarmanlæg. Brandteknisk Institut 1. udgave april 2000 Forskrift 233 Automatiske Gasalarmanlæg Brandteknisk Institut Denne forskrift er udarbejdet af et af Dansk Brandteknisk Instituts Sikringsudvalg nedsat teknisk udvalg og godkendt af

Læs mere

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' !" #+,! ---! #

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' ! #+,! ---! # Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune. % $%#!!#&/' ( &%'(& ' )*!" #+,! ---! # Der skal til Århus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag B) til

Læs mere

DBI Retningslinje 027 2. udgave August 2015 Punkt Rettelse udgivet dato Generelt Nye Brandkrav i bygningsreglementet Per juli er der flyttet en række brandkrav til højlagre, industri og lagerbygninger

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012

Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Følgende rettelser er vedtaget af det tekniske udvalg den 2. september 2014: Punkt 1.5 tilføjes: DBI retningslinje 001, Automatiske

Læs mere

Høringsudgave. Orienteringsplaner for brandsikringsanlæg DBI RETNINGSLINJE 007. 1. udgave 2014. Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Høringsudgave. Orienteringsplaner for brandsikringsanlæg DBI RETNINGSLINJE 007. 1. udgave 2014. Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut DBI RETNINGSLINJE 007 1. udgave 2014 Orienteringsplaner for brandsikringsanlæg Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail:

Læs mere

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg El-projektering Mekanisk ABV-anlæg safelight.dk El-projektering - Mekanisk ABV-anlæg Erstatningsluft Udsugning Flowretning Porte til erstatningsluft. Note 2 Brandventilator Note 15 Spjæld Note 16 Ventilationssystemer

Læs mere

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces Har du styr på brand...? Hvem er jeg? Hans Bang Munkholt Bygningskonstruktør 2006 Fire Protection Manager CFPA Ansættelser: KPF Arkitekter, WITRAZ & Rambøll Arbejdsområder: Brandteknisk rådgiver Projektering

Læs mere

ABDL 4000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

ABDL 4000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk ABDL 4000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk ABDL 4000 kontrolenhed ABDL 4000: ABDL 4000 serien opfylder Dansk Brand og sikringsteknisk

Læs mere

Vejledning. til udarbejdelse af pladsfordelingsplaner i forbindelse med arrangementer indendørs!

Vejledning. til udarbejdelse af pladsfordelingsplaner i forbindelse med arrangementer indendørs! Vejledning til udarbejdelse af pladsfordelingsplaner i forbindelse med arrangementer indendørs! 1 Indhold: Lovgivningen og hvorfor?... 3 Generelt... 3 Målforhold... 3 Tegningen... 3 Funktionsbeskrivelse...

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut DBI retningslinje Udgivet af 027 Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34

Læs mere

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Industriparken 7, Valsgaard 9500 Hobro Tlf. 9851 0866 Rådgiver : Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Side

Læs mere

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1 Betingelser for Favrskov s modtagelse af alarmer og Aftale om Favrskov s modtagelse af alarmer Januar 2014 Side 1 Aftalegrundlaget omfatter følgende hoveddokumenter: Generelle betingelser for brandsikringsanlæg

Læs mere

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING ABDL-CENTRAL ABDL-4000 er en ny generation af ABDL-centraler og strømforsyninger. serien opfylder Dansk Brandteknisk Instituts (DBI) forskrift 231 for automatiske branddør lukningsanlæg (ABDL). Samtlige

Læs mere

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri TILLÆG 1 TIL EKSEMPELSAMLINGEN OM BRANDSIKRING AF BYGGERI 1 Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri Til side 9, forord, sidste afsnit ændres meget høje bygninger, hvor der er mere end

Læs mere

Standardbeskrivelse for ABA v.2015.1

Standardbeskrivelse for ABA v.2015.1 Danmarks Tekniske Universitet Campus Service Standardbeskrivelse for ABA v.2015.1 Gældende for Risø Campus Indhold Materiale Valg:... 3 Centraludstyr:... 3 Branddetektorer:... 4 Alarmtryk:... 4 O-Planer:...

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. September 2013 KRAVSPECIFIKATION FOR BRANDSIKRINGSANLÆG TIL HØJE- TAASTRUP RÅDHUS

Høje-Taastrup Kommune. September 2013 KRAVSPECIFIKATION FOR BRANDSIKRINGSANLÆG TIL HØJE- TAASTRUP RÅDHUS Høje-Taastrup Kommune September 2013 KRAVSPECIFIKATION FOR BRANDSIKRINGSANLÆG TIL HØJE- TAASTRUP RÅDHUS PROJEKT Kravspecifikation for ABA til Høje-Taastrup Rådhus Høje-Taastrup Kommune Projekt nr. 214152

Læs mere

Luftsluser. Åben luftsluse Varm luftsluse. Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation)

Luftsluser. Åben luftsluse Varm luftsluse. Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation) Luftsluser Åben luftsluse Varm luftsluse Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation) What to do! Mulige løsninger iht. Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 2. udgave 2016

Læs mere

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 19.06.2015 Sagsnr. : 15.03.072 Udarbejdet

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel

Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel Januar 2010 Denne vejledning har til hensigt at beskrive opbygningen og funktionen af et brandmandspanel Lovgivning Med indførelsen af det funktionsbaserede

Læs mere

Bestemmelser for Automatiske brandalarmeringsanlæg

Bestemmelser for Automatiske brandalarmeringsanlæg Bestemmelser for Automatiske brandalarmeringsanlæg Juni 2016 Version 1.1 Indhold Indhold... 2 1.0 Indledning... 3 2.0 Anlægget... 3 3.0 Supplerende vilkår... 4 4.0 Anlægsdrift... 7 5.0 Misligholdelse...

Læs mere

Vejledning. for udførelse af brandmandspaneler:

Vejledning. for udførelse af brandmandspaneler: Vejledning for udførelse af brandmandspaneler: Københavns Brandvæsen Forebyggelse og Indsats Bag Rådhuset 3 1550 København V Tlf.: 33 66 33 66 www.brand.kk.dk Juli 2013 Side 2 af 8 Denne vejledning har

Læs mere

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Mx-5000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Sikkerhed sat i system Mx-5000 Brugervenlig og pålidelig ABA-central. Mx-5000 serien er bygget

Læs mere

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01.

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01. William Tolstrup - Arkitekt Ap isegårdsvej 4, Lov 4700 Næstved William Tolstrup 2010-03-30 Jour.: D30912543-8 ag: E10044-2 Init.: L/WJ E-mail: lvr@dbi-net.dk Dir.tlf.: 20 21 89 01 Hald ø Lejren enovering

Læs mere

DEFINITIONER FANE 010. Definitioner

DEFINITIONER FANE 010. Definitioner FANE 010 Definitioner Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København K Tlf. 33 43 55 00 Fax 33 43 55 01 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk SIDE 7 SEPTEMBER 2008 Definitioner AIA-anlæg

Læs mere

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Hvorfor en Elsikkerhedsattest? SB afsnit 6, 621.1 Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler

Læs mere

Færdigmelding vedr. konvertering af brandalarmanlæg

Færdigmelding vedr. konvertering af brandalarmanlæg Færdigmelding vedr. konvertering af brandalarmanlæg Udfyldes af RMG-Inspektion A/S Modtaget den: RMG sags nr.: Inspektør: Færdigmeldingen sendes i udfyldt stand til info@rmg-inspektion.dk Vejledning Udfyldning

Læs mere

Figur 1, lagertyper (figur 5.3.2 i retningslinie for sprinkleranlæg)

Figur 1, lagertyper (figur 5.3.2 i retningslinie for sprinkleranlæg) Nærværende notat indeholder brandmæssige afsnit og en overordnet beskrivelse af disse, som indgå som bilag til lejerhåndbogen. Da beskrivelserne er overordnet skal lejer sikre, at den brandmæssige indretning

Læs mere

Vedtagne fortolkninger til DBI retningslinie 251/4001, Sprinkleranlæg

Vedtagne fortolkninger til DBI retningslinie 251/4001, Sprinkleranlæg 2009-09-15 Rev.: 2013-03-20 Dok.nr. N0006 Sag: FURA022 Init.: JAN/- E-mail: JAN@dbi-net.dk Dir.tlf. 20109037 Stående Teknisk udvalg for danske sprinklerretningslinier Vedtagne fortolkninger til DBI retningslinie

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelser udarbejdet i samarbejde mellem Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og 1. ANLÆGGET

Læs mere

Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser

Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser Anlægget. 1. Et brandsikringsanlæg er et brandalarmanlæg, der er udført, kontrolleret og vedligeholdt i overensstemmelse med Dansk

Læs mere

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg)

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) DBI Report 2012 Version: 01 Statistisk analyse af ABA-anlæg inspiceret 2011 Rolf Knudsen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Baggrund...

Læs mere

RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 11.12.2015 Sagsnr. : 15.08.160 Udarbejdet af : Niels

Læs mere

Vejledning om Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 Personer.

Vejledning om Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 Personer. Vejledning om Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 Personer. Haderslev Brand og Redning Formål I forsamlingslokaler godkendt til mere end 150 personer

Læs mere

April 2003 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas. Forskrift 253

April 2003 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas. Forskrift 253 April 2003 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas Forskrift 253 Indholdsfortegnelse Forord 6 Udvalgets sammensætning 7 000 Almindelige bestemmelser 8 010 Gyldighed

Læs mere

Betingelser for alarmoverføring til Odense Brandvæsen Tilslutningsbestemmelser

Betingelser for alarmoverføring til Odense Brandvæsen Tilslutningsbestemmelser Betingelser for alarmoverføring til Odense Brandvæsen Tilslutningsbestemmelser Anlægget. 1. Et brandsikringsanlæg er et brandalarmanlæg, der er udført, kontrolleret og vedligeholdt i overensstemmelse med

Læs mere

Færdigmelding til inspektion af brandalarmanlæg

Færdigmelding til inspektion af brandalarmanlæg Færdigmelding til inspektion af brandalarmanlæg Anlægsejer Firma/institution Tlf. Faktura email email tlf. Installationsadresse Navn Tlf. tlf. Inspektionsdeltager Inspektionsdeltager tlf. Inspektionsdeltager

Læs mere

Vejledning om. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner

Vejledning om. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling Vejledning om Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner 2. udgave sep. 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Bestemmelser For Automatiske brandbeskyttelsesanlæg

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Bestemmelser For Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Bestemmelser For Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Formål Der skal til Østjyllands Brandvæsen, Forebyggende afdeling, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt

Læs mere

Pålidelighed af Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg)

Pålidelighed af Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Pålidelighed af Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Statistisk analyse af ABA- og AVS-anlæg inspiceret af DBI i 2015 og 2016 Dato : 16. januar 2017 Version:

Læs mere

ANLÆGSPROJEKTERING FANE 030. 10 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning

ANLÆGSPROJEKTERING FANE 030. 10 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning FANE 030 0 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning 20 Valg af detektor Generelt Skalovervågning/celleovervågning Rumovervågning Objektovervågning Anvendelse og placering Forsikring

Læs mere

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530 INSP Reg. nr. 9019 Inspektionsrapport Brandalarmanlæg Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup Inspektion udført: 2013-12-12 Rapport udstedt: 2013-12-19 Inspektør: Benny Henningsen Inspektionsafdelingen

Læs mere

Automatiske branddør lukningsanlæg

Automatiske branddør lukningsanlæg Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske branddør lukningsanlæg Systemgodkendelse og -kontrol ( Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Suppleringskataloget Kapitel 3 Tågesikring

Suppleringskataloget Kapitel 3 Tågesikring Forsikring & Pension April 2014 Suppleringskataloget Kapitel 3 Tågesikring Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Beredskab. Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal

Beredskab. Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Beredskab Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Vejledning om Brug af forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Furesø Kommune 1. udgave 1/2013 2 Furesø Kommune

Læs mere

Vejledning om. - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner. 8. udgave januar 2008

Vejledning om. - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner. 8. udgave januar 2008 Vejledning om - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner 8. udgave januar 2008 2 Beredskabscenter Aalborg Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner?

Læs mere

DBI retningslinie 004. Automatiske brandsikringsanlæg. Færdigmelding, inspektion og godkendelse

DBI retningslinie 004. Automatiske brandsikringsanlæg. Færdigmelding, inspektion og godkendelse DBI retningslinie 004 3. udgave Oktober 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg Færdigmelding, inspektion og godkendelse DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk

Læs mere

FÆRDIGMELDING TIL INSPEKTION AF BRANDALARMANLÆG

FÆRDIGMELDING TIL INSPEKTION AF BRANDALARMANLÆG Anlægsejer: Adresse: Tlf. Attention: E-mail: Anlægsnavn: Adresse: FÆRDIGMELDING TIL INSPEKTION AF BRANDALARMANLÆG Kontaktperson: Driftansvarlig: Tlf.nr.: Tlf.nr.: Anlægsinstallatør: Ansvarlig: Godkendelsesnr.:

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i de byggepladsskure, der traditionelt anvendes i Danmark.

Dette notat tager udgangspunkt i de byggepladsskure, der traditionelt anvendes i Danmark. Projektnummer: E30884-001 - 04. september 2015 Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 5 Overnatning i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse

Læs mere

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Brian Vestergård Jensen, DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / BR 08 Historik Bygningsreglement 1995 Tillæg 1-15, heraf Tillæg 8 og 14 (nye

Læs mere

Vejledning for midlertidig overnatning

Vejledning for midlertidig overnatning Anvendelsesområde Vejledningen er udarbejdet til anvendelse ved midlertidige overnatninger for mere end 10 personer, (max. 5 døgn) i bygninger som ikke, i henhold til bygningsreglementet er godkendt til

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

Værd at vide om brandslukning i edb-rum

Værd at vide om brandslukning i edb-rum Værd at vide om brandslukning i edb-rum Building Technologies Værd at vide om brandslukning Brandsikring skaber tryghed og beskytter mennesker og værdier. En brand kan være en af de mest uoverskuelige

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Vejledning om. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner

Vejledning om. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner Vejledning om Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner 1. udgave april 2010 Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner? Flugtvejsplaner, etageplaner, pladsfordelingsplaner,

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Love og vedtægter mv. Love og vedtægter vedr. byggeri Brandkrav til jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 95.02-01 Udgivet 01.02.2008 Revideret

Læs mere

Vejledning om. Pladsfordelingsplaner og Flugtvejsplaner

Vejledning om. Pladsfordelingsplaner og Flugtvejsplaner Vejledning om Pladsfordelingsplaner og Flugtvejsplaner 1 Indhold HVORFOR SKAL DER LAVES FLUGTVEJSPLANER M.V.? Flugtvejsplaner, etageplaner, pladsfordelingsplaner, inventarplaner og belægningsplaner udgør

Læs mere

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri.

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Myndighedskrav: BR10 Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fri bredde: Fælles adgangsveje og

Læs mere

Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel

Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel 3. udgave juli 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Vagtcentral (døgnåben) Ådalsvej

Læs mere

Vejledning om Pladsfordelingspladser, Flugtvejsplaner, Etageplaner, Inventaropstillingsplaner, Belægningsplaner, i Jammerbugt Kommune

Vejledning om Pladsfordelingspladser, Flugtvejsplaner, Etageplaner, Inventaropstillingsplaner, Belægningsplaner, i Jammerbugt Kommune Hvor kan man finde flere informationer? På tryk: Driftsmæssige forskrifter for forsamlingslokaler. Beredskabsstyrelsens vejledning for forsamlingstelte og selskabshuse samt for større arrangementer på

Læs mere

Vejledning om oversigtsplaner, flugtvejsplaner og pladsfordelingsplaner m.m.

Vejledning om oversigtsplaner, flugtvejsplaner og pladsfordelingsplaner m.m. Vejledning om oversigtsplaner, flugtvejsplaner og pladsfordelingsplaner m.m. NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner? Flugtvejsplaner, etageplaner, pladsfordelingsplaner m.m. udgør

Læs mere

Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune.

Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune. BRAND OG REDNING DJURSLAND Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune. Gældende for alle offentlige og private ABA anlægsejere 01-08 08-2015 Generelt Brand og

Læs mere

Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel

Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel Forebyggende afdeling Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel 2. udgave februar 2009 Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel til Rudersdal

Læs mere

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1.

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1. Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 6 Indretning af faste arbejdspladser i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse af byggearbejde

Læs mere

Pladsfordelingsplaner VEJLEDNING OM UDFORMNING AF PLADSFORDELINGSPLANER TIL FORSAMLINGSLOKALER OG TELTE

Pladsfordelingsplaner VEJLEDNING OM UDFORMNING AF PLADSFORDELINGSPLANER TIL FORSAMLINGSLOKALER OG TELTE Pladsfordelingsplaner VEJLEDNING OM UDFORMNING AF PLADSFORDELINGSPLANER TIL FORSAMLINGSLOKALER OG TELTE Københavns Brandvæsen Forebyggelse og Indsats Bag Rådhuset 3 1550 København V Tlf.: 33 66 33 66 www.brand.kk.dk

Læs mere

ADGANGSNIVEAU FANE 060. 10 Alment. 20 Adgangsniveau. 30 Autorisation. 40 Til- og frakobling 41 Tilkobling 42 Tilkoblet 43 Frakobling

ADGANGSNIVEAU FANE 060. 10 Alment. 20 Adgangsniveau. 30 Autorisation. 40 Til- og frakobling 41 Tilkobling 42 Tilkoblet 43 Frakobling FANE 060 10 Alment 20 Adgangsniveau 30 Autorisation 40 Til- og frakobling 41 Tilkobling 42 Tilkoblet 43 Frakobling 50 Afstilling af indbrudsalarmtilstand Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelserudarbejdet i samarbejde Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og Dok: 232685-13 Rev.:

Læs mere

Færdigmelding af rumslukningsanlæg

Færdigmelding af rumslukningsanlæg Færdigmelding af rumslukningsanlæg Udfyldes af RMG-Inspektion A/S Modtaget den: Inspektions nr.: Inspektør: Færdigmeldingen sendes i udfyldt stand til info@rmg-inspektion.dk Vejledning Udfyldning af dokumentet:

Læs mere

Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg.

Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

Bestemmelser. for. automatiske brandsikringsanlæg

Bestemmelser. for. automatiske brandsikringsanlæg Beredskabsmyndighederne i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre & Rødovre Kommuner Bestemmelser for automatiske brandsikringsanlæg Februar 2014 (O) Bestemmelser for automatiske brandsikringsanlæg Side

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 65.2 Patientkaldeanlæg. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 65.2 Patientkaldeanlæg. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 65.21 Patientkaldeanlæg... 3 65.21.1 Indledning... 3 65.21.2 Generelle principper... 3 65.21.3 Installation/udførelse... 3

Læs mere

Færdigmelding til inspektion af automatisk brandventilation

Færdigmelding til inspektion af automatisk brandventilation Færdigmelding til inspektion af automatisk brandventilation Anlægsejer Firma/institution Faktura email email tlf. Installationsadresse Navn tlf. Inspektionsdeltager Inspektionsdeltager tlf. Inspektionsdeltager

Læs mere

Færdigmelding af brandventilationsanlæg

Færdigmelding af brandventilationsanlæg Færdigmelding af brandventilationsanlæg Udfyldes af RMG-Inspektion A/S Modtaget den: Inspektions nr.: Inspektør: Færdigmeldingen sendes i udfyldt stand til info@rmg-inspektion.dk Vejledning Udfyldning

Læs mere

AIA-katalog Fane 110 Integration med AIAanlæg

AIA-katalog Fane 110 Integration med AIAanlæg Forsikring & Pension September 2016 AIA-katalog Fane 110 Integration med AIAanlæg mv. Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

KRAV TIL INSTALLEREDE ANLÆG

KRAV TIL INSTALLEREDE ANLÆG FANE 150 10 Alment Indledning 20 Definitioner Generel terminologi Udstyrsterminologi Funktionsterminologi Energiforsyningsterminologi Faciliteter 30 Intern informationsgivning Generelt Forsikring & Pension

Læs mere

Vejledning. Vejledning. Midlertidig overnatning. Nyborg Kommune

Vejledning. Vejledning. Midlertidig overnatning. Nyborg Kommune Vejledning Midlertidig overnatning Nyborg Kommune Vejledning Beredskabsafdelingen Alsvej 11 5800 Nyborg Postadresse: Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 63 33 70 00 Fax. 63 33 70 01 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk

Læs mere

Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg)

Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) DBI Report 2012 Version: 01 Statistisk analyse af AVS-anlæg inspiceret 2011 Rolf Knudsen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Baggrund...

Læs mere

AIA-katalog Fane 10 Definitioner

AIA-katalog Fane 10 Definitioner Forsikring & Pension September 2016 AIA-katalog Fane 10 Definitioner Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Definitioner...

Læs mere

INTEGRATION MED AIA-ANLÆG

INTEGRATION MED AIA-ANLÆG FANE 110 Integration med adgangskontrol - kortlæser uden for det sikrede område 10 Forord 20 Projektering 30 Sabotageovervågning 40 Informationsgivning 50 Betjening Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256

Læs mere

Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg

Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg Dansk standard DS 428 4. udgave 2011-09-28 Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg Code of practice for technical measures for fire protection of ventilation systems DS 428 København

Læs mere