Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1"

Transkript

1 Betingelser for Favrskov s modtagelse af alarmer og Aftale om Favrskov s modtagelse af alarmer Januar 2014 Side 1

2 Aftalegrundlaget omfatter følgende hoveddokumenter: Generelle betingelser for brandsikringsanlæg og betingelser for modtagelse af alarm samt eventuel supplerende vilkår fastsat i konkrete projekter. Bilag A : Aftale om Favrskov s modtagelse af alarmer. Generelle betingelser for brandsikringsanlæg og betingelser for modtagelse af alarm samt eventuel supplerende vilkår fastsat i konkrete projekter 1. Anlægget 1.1 Definition Et brandsikringsanlæg er et anlæg, der er udført, kontrolleret og vedligeholdt i overensstemmelse med anerkendte normer, forskrifter og retningslinjer, der er godkendt af Favrskov. Med til kategorien brandsikringsanlæg hører Automatiske brandalarmanlæg (ABA), Automatiske sprinkleranlæg (AVS), automatiske rumslukningsanlæg (ARS) og automatiske gasalarmeringsanlæg (AGA). Dansk Brand- og sikringsteknisk instituts Retningslinier anses som godkendte. 1.2 projektering, installation, færdigmelding, service og vedligehold med mere Projektering, installation, færdigmelding, service og vedligeholdelse med videre, samt certificering af personers kompetence til samme, skal følge Dansk Brand- og sikringsteknisk instituts Retningslinie for Automatiske brandsikringsanlæg, eller senere erstatninger for disse. Alternativt skal der ansøges særskilt om godkendelse af andre eventuelt udenlandske retningslinjer. 1.3 Inspektion Brandsikringsanlæg skal inspiceres af et inspektionsselskab, der er akkrediteret til inspektion iht. DS/EN ISO/IEC Inspektionsvirksomhedens metodeliste skal følge Dansk Brand- og sikringsteknisk instituts Retningslinie 004, Automatiske brandsikringsanlæg, Færdigmelding, inspektion og godkendelse af automatiske brandsikringsanlæg, disses retningslinier samt tilhørende projekteringsforskrifter. Alternativt skal der ansøges særskilt om godkendelse af andre eventuelt udenlandske retningslinjer. 1.4 Alarmer Alarmoverføring omfatter følgende signaler: - alarm - anlægsfejl - frakoblet anlæg/udkoblede anlægsdele - evt. andre signaler efter nærmere aftale med Favrskov Side 2

3 1.5 Alarm Nettet Teleselskabernes betingelser for tilslutning til AlarmNettet skal overholdes. 1.6 Signaloperatør Alarm- og eventuelle andre signaler skal føres til den af Favrskov s anviste vagtcentral, pt. Falcks vagtcentral i Skejby. Anlægejer skal selv lave aftale om alarmforholdsordre til Falck, alarmadministrationen, Egtvedsvej 6, 6000 Kolding. 1.7 Særlige forhold Alle afvigelser i forhold til gældende forskrifter og regler skal godkendes forud for anlæggets etablering, og bekræftes skriftligt af Favrskov, hvorefter de indgår som bilag til aftalen om alarmoverføring. Særlige forhold er f.eks. etapevis etablering, fritagelse af overvågning af enkeltrum med videre 2. Supplerende vilkår 2.1 Andre signaler Favrskov kan stille krav om, at der skal overføres flere brandsignaler fra anlægget (differentierede signaler). 2.2 Tilkørselsplan Til Favrskov skal anlægsejeren inden anlæg sættes i drift, fremsende en oversigtsplan i A4 format med tydelig angivelse af samtlige adgangsdøre, placering af anlæggets betjeningsudstyr samt placering af nøgleboks, brandsektionsadskillelser og udløsetryk for brandventilation. 2.3 Nøgleboks Ved døren, der fra det fri fører ind til anlæggets betjeningsudstyr, skal der opsættes en nøgleboks, tydeligt markeret med halvmåneskilt, indeholdende en hovednøgle til virksomheden/institutionen. Ved hovednøgle forstås en nøgle, der giver adgang til samtlige døre i de dækkede områder. Nøgleboksen bestilles hos Favrskov. Selve opsætning og installering skal foretages af anlægsejeren efter nærmere aftale med Favrskov. De med nøgleboksen forbundne udgifter (nøgleboks, opsætning og eventuel tilslutning til tyverialarm med videre) afholdes af anlægsejeren. Bestilling af nøgleboks skal ske skriftlig med angivelse af hvem der er bestiller (evt anlægsinstallatør) og hvem der skal afholde udgifterne. Det er anlægsejerens pligt og ansvar, at der til enhver tid forefindes de(n) korrekte nøgle(er) i nøgleboksen. Favrskov påtager sig ikke noget ansvar for 3. persons eventuelle misbrug af nøgleboksen med tilhørende nøgler. 2.4 Adgangsvej Adgangsvejen til anlæggets betjeningsudstyr skal afmærkes efter nærmere aftale med Favrskov. 2.5 Betjeningsudstyr og Instruks Placering af anlæggets betjeningsudstyr skal godkendes af Favrskov. Ved betjeningsudstyret skal der opsættes en kortfattet instruks for betjening af anlægget. Instruksen skal forelægges Favrskov for godkendelse inden endelig drift. Side 3

4 2.6 Orienteringsplaner Anlæggets orienteringsplaner skal udarbejdes i overensstemmelse med Favrskov s eventuelle særlige krav. 2.7 Overvågning af loftrum Såfremt der finder overvågning sted af loftrum, skal der monteres loftlemme i et sådant omfang, at der ikke forekommer områder som vil være vanskeligt tilgængelige. Loftlemme skal have samme brandmodstandsevne som øvrig loftkonstruktion, skal have en fri åbning på min. b = 0,6 m og l = 0,9 m og være forsynet med solid, fast monteret saxestige eller almindelige stige. Hvis lemmen er aflåst, skal der umiddelbart ved lemmen forefindes værktøj til at åbne lemmen med. 2.8 Nedhængte lofter m.v. Såfremt der forefindes eller etableres nedhængte lofter, hvorover hulrum kræves overvåget af ABA-anlæg, skal der umiddelbart under hver detektor forefindes/etableres let nedtagelig/oplukkelig plade/lem. Såfremt der finder overvågning sted af andre hulrum f.eks. installationsskakte skal der etableres adgangslemme. 2.9 Lydgivere Hvor ABA-centralen er placeret må der ikke forefindes sirener eller andre lydgivere hidrørende fra f.eks. tyverialarmer o.lign Alarmterminal Brandsikringsanlægget skal tilsluttes Alarm Nettet via en alarmterminal, der skal være indbygget i og energiforsynet fra brandsikringsanlæggets betjeningsudstyr. Såfremt alarmterminalen ikke kan indbygges i brandsikringsanlæggets betjeningsudstyr, skal alarmterminalen placeres i egnet montageboks eller lignende, hvortil adgang er mulig ved brug af nøgle eller værktøj Service Alarmterminalen og de tilhørende forbindelser til brandalarmeringsanlæggets betjeningsudstyr samt til teleselskabets monopolskillepunkt skal installeres og serviceres af brandsikringsanlæggets installatør Andre tekniske alarmer Såfremt der af Favrskov er givet tilladelse til overføring af andre tekniske alarmer end de brandsikringsanlæggets tilhørende, skal enhver tilslutning og servicering af disse signaler foretages af brandsikringsanlæggets installatør. Grænsefladen for den elektriske terminering af sådanne forbindelser skal etableres ved hjælp af egnede skilleklemmer monteret i særskilt, tydeligt markeret montageboks, hvortil adgang alene er mulig ved brug af nøgle eller værktøj Start/stop Poll (TDC / EDB-udtryk for punkt til punkt forbindelser m.v.) Start/stop poll, samt afprøvning af alarmtransmissionen i forbindelse med 1. inspektion, foretages i samråd med anlægsinstallatør og skal aftales forud med Falcks vagtcentral i Skejby. Side 4

5 2.14 Endelig tilslutning Senest 1 uge forud for endelig tilslutning af alarmforbindelse til Falcks vagtcentral, skal følgende fremsendes til Favrskov Alarmforholdsordren mellem Falck og anlægsejer. Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer. Første gangs fejlfri inspektionsrapport fra et inspektionsselskab, der er akkrediteret til inspektion i henhold til DS/EN ISO/IEC Fortegnelse over minimum 3 ansvarlige personer, der kan tilkaldes i tilfælde af alarm eller anlægsfejl. Jf. endvidere pkt (Står normalt anført i alarmforholdsordren til Falck). Såfremt der ikke er sikkerhed for, at en af de pågældende personer kan træffes på ethvert tidspunkt, skal der oplyses navn og telefonnummer på bemandet servicefirma, som kan fortage det videre fornødne efter et tilkald. Tilkørselsplan jf. pkt Endelig drift Alarmtransmissionen kan alene idriftsættes endeligt efter Favrskov s godkendelse. Godkendelsen forudsætter, at ovenstående krav under punkterne er opfyldt. 3. Anlægsdrift og vedligeholdelse Drift og vedligeholdelse skal følge Dansk Brand- og sikringsteknisk instituts Retningslinie 005 for Automatiske brandsikringsanlæg, Drift og vedligeholdelse 3. udgave, maj 2008 eller erstatninger for denne. 3.1 Inden ibrugtagning Anlægget skal synes og godkendes af Favrskov inden ibrugtagning. 3.2 Første gangs inspektion Anlægget skal endvidere, forinden ibrugtagning jf. pkt. 2.13, godkendes af et inspektionsselskab, der er akkrediteret til inspektion iht DS/EN ISO/IEC Årlig inspektion Anlægget skal inspiceres mindst 1 gang årligt af et inspektionsfirma, der er akkrediteret til inspektion iht. DS/EN ISO/IEC jf. Retningslinie 005 for Automatiske brandsikringsanlæg, 3. udgave, maj Anlægsejer er ansvarlig for, at eventuelle fejl og mangler nævnt i inspektionsrapporten bliver rettede inden den fastsatte frist. 3.4 Servicering Anlægget skal serviceres af en af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut godkendt installationsfirma, der er godkendt til det pågældende system og med serviceterminer mindst som beskrevet i bilag 1 i Retningslinie 005 for Automatiske brandsikringsanlæg, 3. udgave, maj Side 5

6 3.5 Driftsinstruktion For at Favrskov kan godkende anlægget, skal anlægsinstallatøren dokumentere, at anlægsejeren og dennes særligt udpegede, ansvarlige person er instrueret i driften, betjening og kontrollen af anlægget (jf. Retningslinie 005 for Automatiske brandsikringsanlæg, 3. udgave, maj Det skal ligeledes dokumenteres, at anlægsejeren er bekendt med nærværende Betingelser for redningsberedskabets modtagelse af alarmer. 3.6 Information af medarbejdere Det er anlægsejerens ansvar at informere medarbejdere i virksomheden om brandsikringsanlæggets funktion og virkemåde samt i relation hertil de forholdsregler, der skal iagttages for at forebygge utilsigtede alarmering ( blinde alarmer ), jvf. pkt Forebyggelse af utilsigtede alarmer ( blinde alarmer ) Prøver på anlægget - og arbejder ved eller i nærheden af anlægget må ikke foretages, før anlægsejeren har sikret, at dette ikke vil medføre utilsigtede alarmeringer. 3.8 Afprøvninger Anlægsafprøvninger skal gennemføres i overensstemmelse med anlæggets betjeningsvejledning; dog skal anlægsejeren gennemføre mindst 1 afprøvning pr. måned med alarmoverføring til Falcks vagtcentral i Skejby tlf Alle afprøvninger af alarmoverføringer skal aftales med Falcks vagtcentral i Skejby. 3.9 Til- og frakoblinger Frakoblinger af anlægsdele og anlægsafsnit skal indskrænkes til det mindst mulige såvel i tid som i omfang. Til- og frakoblinger til vagtcentralen kan alene foranlediges af anlægsejeren eller dennes særligt udpegede ansvarlige person (jf. pkt og 3.4). Anlægsfrakoblinger og frakoblinger af alarmforbindelsen til Falcks vagtcentral skal meddeles vagtcentralen på forhånd. Ved ikke myndighedskrævede brandalarmeringsanlæg skal der foreligge en tilladelse fra anlægsejeren førend Falcks vagtcentral kan frakoble alarmforbindelsen. I tilfælde af anlægsudkoblinger, frakoblinger og afbrydelser af alarmforbindelsen til vagtcentralen skal anlægsejeren etablere skærpet opsyn i virksomheden/institutionen. Ejers/driftsansvarlige persons forpligtelser er beskrevet i Retningslinie 005 for Automatiske brandsikringsanlæg, 3. udgave, maj Favrskov og Falcks vagtcentral er ikke ansvarligt for teleselskabernes eventuelle afbrydelse af alarmforbindelsen til vagtcentralen. 4. Misligholdelse 4.1 Misligholdelse Favrskov forbeholder sig ret til at foranledige frakobling af alarmtransmissionen fra et anlæg, såfremt anlæggets drifts- og vedligeholdelsestilstand skønnes uforsvarlig, eller såfremt andre forhold af bygnings- eller sikkerhedsmæssig karakter tilsidesættes. Frakobling af alarmtransmissionen kan udløse drifts- og sikkerhedsmæssige påbud. Side 6

7 5. Økonomi 5.1 Etablering/ tilslutning Udgifterne til anlæggets etablering herunder tilslutning af alarmforbindelsen til teleselskaberne påhviler anlægsejeren. 5.2 Tilslutningsafgift/ årlig afgift Til dækning af udgifter i forbindelse med anlægget, betales en tilslutningsafgift og en årlig afgift pr. alarmforbindelse. Priser kan oplyses ved henvendelse til Falck, alarmadministrationen, Egtvedsvej 6, 6000 Kolding. 5.3 Refusion Der ydes ikke refusion vedrørende den årlige afgift i tilfælde af nedlæggelse af anlæg. 5.4 Utilsigtede alarmer (blinde alarmer) For udrykning til blinde alarmer fra anlægget, betales fra anlægsejeren et gebyr til dækning af Favrskov s udgifter i forbindelse med udrykningen. Ved en blind alarm fra anlægget forstås en automatisk tilkaldelse af Favrskov, uden der er brand eller overhængende fare for brand. Der henvises til Bekendtgørelse nr af 20. december 2013 om gebyr for redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer. Gebyret for udrykning til blinde alarmer udgør kr. (2014-niveau). Gebyret reguleres årligt af Beredskabsstyrelsen med satsreguleringsprocenten, jf. Lov om en satsreguleringsprocent. 6. Ansvar 6.1. Det er anlægsejerens ansvar, at anlægget til stadighed opfylder de krav, der fremgår af nærværende betingelser og aftalen. Anlægsejeren er som sådan ansvarlig for alle skader, der måtte opstå direkte eller indirekte som følge af manglende opfyldelse af kravene Favrskov påtager sig alene at reagere på modtagne signaler. Favrskov kan ikke mødes af økonomiske krav af nogen art, herunder: - driftsstab - tidstab - avancetab - andre direkte eller indirekte tab 6.3 I tilfælde af anlægsfejl etc. er anlægejeren pligtig til omgående, at lade brandsikringsanlægget retablere, hvorom i øvrigt henvises til kap. 2. Side 7

8 6.4 I tilfælde af at den i nøgleboksen deponerede nøgle ikke giver adgang til brandsikringsanlægget inkl. de overvågede lokaliteter og adgangsvej her til, er Favrskov uden ansvar for skade påført døre, vinduer og lignende i forbindelse med Favrskov s adgang til brandsikringsanlægget/bygninger. 6.5 Ethvert ansvar for på hvilken måde anden parts vagtcentral reagerer på alarmer og eventuelle andre signaler er brandvæsenet uvedkommende. 7. Ved alarmafgivelse Reelle alarmer Når en alarm lyder, er det vigtigt, at personale er instrueret i brugen af anlægget. Det er forskelligt hvordan personer i en bygning med automatisk brandalarm skal forholde sig. Nogle skal forlade bygningen, andre skal afvente. Det vil typisk være beskrevet i stedets brand- og evakueringsinstruks. Mindst 1 medarbejder skal dog hurtigst muligt begive sig til betjeningspanelet og aflæse i displayet, hvor der er en eller flere detektorer, der har opdaget ureglmæssigheder. Oversigt over detektorer findes i orienteringsplanerne i skabet under display (O-planer). Opsøg eller sørg for der er andre der opsøger det sted hvor der meldes om brand. Er der brand evakueres bygning jf. stedets brand- og evakueringsinstruks. Påbegynd slukning hvis det er muligt. Utilsigtede alarmer ( blinde alarmer ) Er der tale om en blind alarm, skal du intet foretage dig udover at lyden kan afmeldes. Det er vigtigt, at display i anlægget ikke nulstilles (reses) før brandmandskabet er ankommet og har undersøgt de detekterede områder og eventuel fundet en årsag til alarmen. Bliver anlægget nulstillet, kan brandvæsnet ikke se hvilken detektor der er blevet aktiveret. Nogle bygninger har fået speciel godkendelse til at installere en forsinkelse på 2 minutter før alarmen overgår til brandvæsnet eller der er en forsinkelse hvor brandvæsnet først tilkaldes når detektor nr. 2 aktiveres. I disse tilfælder kan personale nulstille anlæg selv, såfremt man har nået at afmelde indenfor tidsfristen. Når man det ikke og man finder ud af, at der er tale om en blind alarm, må man ikke nulstille anlæg. Proceduren er som foregånde afsnit. Erfaringen viser, at over 90 % af afgivne alarmer fra automatiske brandalarmanlæg, er utilsigtede alarmer - såkladte blinde alarmer. Side 8

9 Eksempler på hvad der kan udløse en blind alarm : Røg, støv mv. fra håndværkere Os, varme og damp fra madlavning og opvask med videre. Fejlbetjening af anlæg. Forskellige tekniske fejl. Tobaksrygning eller os fra maskiner (også udendørs maskiner der afgiver røg gennem et åbent vindue eller dør.) Manglende vedligeholdese. Sørg altid for at anlægget serviceres af en godkendt installatør. Brandvæsnet opkræver gebyrer for utilsigtede alarmer ( blinde alarmer ) se kap. 5.4 Bilag A Aftale om Favrskov s modtagelse af alarmer Se næste side Side 9

10 Aftale om Favrskov s modtagelse af alarmer Favrskov s underskriftsblad Anlægstype : ABA : AVS : AGA : ARS : Lovpligtig anlæg: Frivillig anlæg: Anlægsadresse: Anlægsejer Post.nr. Telefonnr. Anlægsinstallatør Postnr. Tlf Kontaktperson Betalingsadresse ved tilslutning og evt kommende blinde alarmer Firmanavn Postnr. Telefonnr. Anlægsejer og anlægsinstallatør anmoder hermed om Favrskov s godkendelse til etablering af automatisk alarmoverførsel mellem ovennævnte brandbeskyttelsesanlæg og Favrskov Kommunes kontrol- og overvågningscenter (Falcks vagtcentral i Skejby), med det formål, at kunne alarmere Favrskov. Favrskov s vedlagte betingelser for alarmoverføring til Falcks vagtcentral samt Alarmforholdsordren mellem anlægsejer og Falck, er en integreret del af nærværende aftale, og således en del af aftalegrundlaget. Afgifter vedrørende tilslutning til og overvågning fra Falcks vagtcentral, Skejby, se pkt. 5.2 i Betingelser for Favrskov s modtagelse af alarmer. Gebyrer for utilsigtede alarmer, se pkt. 5.4 i Betingelser for Favrskov s modtagelse af alarmer. Nærværende aftale er uopsigeligt, så længe kravet om brandsikringsanlægget opretholdes. Dato Dato Favrskov Anlægejer Side 10

11 Aftale om Favrskov s modtagelse af alarmer Anlægsejers underskriftsblad Anlægstype : ABA : AVS : AGA : ARS : Lovpligtig anlæg: Frivillig anlæg: Anlægsadresse: Anlægsejer Post.nr. Telefonnr. Anlægsinstallatør Postnr. Tlf Kontaktperson Betalingsadresse ved tilslutning og evt kommende blinde alarmer Firmanavn Postnr. Telefonnr. Anlægsejer og anlægsinstallatør anmoder hermed om Favrskov s godkendelse til etablering af automatisk alarmoverførsel mellem ovennævnte brandbeskyttelsesanlæg og Favrskov Kommunes kontrol- og overvågningscenter (Falcks vagtcentral i Skejby), med det formål, at kunne alarmere Favrskov. Favrskov s vedlagte betingelser for alarmoverføring til Falcks vagtcentral samt Alarmforholdsordren mellem anlægsejer og Falck, er en integreret del af nærværende aftale, og således en del af aftalegrundlaget. Afgifter vedrørende tilslutning til og overvågning fra Falcks vagtcentral, Skejby, se pkt. 5.2 i Betingelser for Favrskov s modtagelse af alarmer. Gebyrer for utilsigtede alarmer, se pkt. 5.4 i Betingelser for Favrskov s modtagelse af alarmer. Nærværende aftale er uopsigeligt, så længe kravet om brandsikringsanlægget opretholdes. Dato Dato Favrskov Anlægejer Side 11

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

BETINGELSER FOR AABENRAA BRAND & REDNING MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR AABENRAA BRAND & REDNING MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR AABENRAA BRAND & REDNING MODTAGELSE AF ALARMER Revideret 10. februar 2015 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1 Københavns Kommune - Sikring og Forsikring Vejledning om forholdsregler ved brand Side 1 VEJLEDNING OM FORHOLDSREGLER VED BRAND 2005 1. Indledning 1.1. Baggrund 1.2. Formål 1.3. Forudsætning 1.4. Den daglige

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord Revisionen af DBI Retningslinje 002 Certificering

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv.

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv. Alarmering på hoteller Brand og trusler Vær sikker - hver dag Branchevejledning for hoteller mv. Indholdsfortegnelse Vær sikker hver dag... 1 Tryghed hos personalet giver tryghed hos gæsten.. 2 Lovgivning...

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v.

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. Vejledning Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. 23. september 1999 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Ændret anmeldelsespligt....2 3. Driftsmæssige foranstaltninger i lokaler til mere

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Trafikministeriet Februar1995 FORORD I brev af 10. juli 1990 opfordrede Kommunernes Landsforening Trafikministeriet

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 1)

Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 1) Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere