Arbejdsrettens dom af 5. september 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsrettens dom af 5. september 2013"

Transkript

1 Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 I sag nr.: AR Østervang Sjælland A/S (advokat Søren Aagaard) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) for Fagligt Fælles Forbund Køge Bugt (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) Dommer: Lene Pagter Kristensen (næstformand), jf. arbejdsretslovens 8, stk. 2. Sagen angår lovligheden af en konflikt, som 3F Køge Bugt har varslet og iværksat over for Østervang Sjælland A/S med henblik på at få virksomheden til at underskrive en tiltrædelsesoverenskomst, som indeholder mere byrdefulde vilkår end den gældende overenskomst på området. Parternes påstande Klageren, Østervang Sjælland A/S, har nedlagt påstand om, at indklagede, Landsorganisationen i Danmark for 3F for 3F Køge Bugt, skal anerkende, at den mod Østervang Sjælland varslede og iværksatte konflikt er ulovlig. Landsorganisationen i Danmark har principalt påstået afvisning, subsidiært frifindelse. Østervang Sjælland har over for afvisningspåstanden påstået sagen fremmet. Sagens omstændigheder 3F Køge Bugt ved gruppeformand Jørgen Sunddahl varslede ved brev af 14. september 2012 iværksættelse af en konflikt og sympatistrejke over for Østervang Sjælland A/S, som er en uorganiseret virksomhed inden for gartneribranchen. Det hedder i konfliktvarslet bl.a.:

2 2 Vi kan konstatere, at Deres virksomhed ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst gennem medlemskab af en arbejdsgiverforening, samt at der ikke forefindes andre anerkendte former for overenskomstmæssige aftaler. Vi kan samtidig konstatere, at der ikke er umiddelbar interesse for at indlede seriøse forhandlinger med henblik på oprettelse af en overenskomstaftale. Vi vil med nærværende brev meddele, at der under forudsætning af vores kompetente forsamlings godkendelse og uden yderligere varsel vil blive iværksat strejke og blokade mod Deres virksomhed. Dato for evt. iværksættelse af konflikt vil blive meddelt senere. Vi er dog fortsat indstillet på en fredelig løsning af sagen, hvorfor vi håber, at De snarest vil kontakte vort kontor med henblik på at finde en forhandlingsløsning. Østervang Sjælland ansøgte samme dag om indmeldelse i arbejdsgiverforeningen GLS-A (Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere). Ved af 17. september 2012 meddelte Johnny Ulff Larsen på vegne af GLS-A, at det afgivne konfliktvarsel medførte, at GLS-A ikke måtte optage Østervang Sjælland som medlem, medmindre 3F accepterede dette. Da der ikke var modtaget meddelelse herom, måtte ansøgningen afslås. Ansøgningen kunne genoptages, såfremt 3F ændrede holdning. Advokat Søren Aagaard fremsendte på vegne af Østervang Sjælland pr. et brev af 18. september 2012 til 3F Køge Bugt, hvori bl.a. er anført følgende: Min klient Østervang Sjælland A/S har rettet henvendelse til mig i anledning af Deres skrivelse af 14. september 2012 til min klient. Min klient har med henblik på at tiltræde overenskomsterne indgået med 3F tidligere oplyst Dem om, at min klient var indstillet på at indmelde sig i arbejdsgiverforeningen GLSa. Imidlertid er dette ikke muligt grundet Deres ovennævnte skrivelse, hvorfor jeg skal bede Dem rette henvendelse til GLS-a og bekræfte at 3F er indforstået med min klients tiltrædelse af overenskomsterne ved indmeldelse i GLS-a. Vil De venligst fremsende kopi af Deres skrivelse til GLS-a til orientering til undertegnede.

3 3 Ifølge advokatens oplysninger blev dette afvist af Jørgen Sunddahl under en telefonsamtale den 25. september Jørgen Sunddahl og advokat Søren Aagaard blev i stedet enige om at afholde et møde den 10. oktober Advokat Søren Aagaard sendte en bekræftelse herpå ved af 25. september 2012, hvoraf fremgår bl.a.: I det omfang 3F ønsker at præsentere min klient for en tiltrædelsesaftale bedes udkast til en sådan fremsendt til undertegnede inden mødet. En pragmatisk løsning er som nævnt at min klient melder sig ind i GLS-a, hvilket min klient som nævnt tidligere har tilbudt 3F. Ved af 26. september 2012 bekræftede Jørgen Sunddahl mødet og anførte, at han vedhæftede et udkast til en tiltrædelsesoverenskomst. Det fremgår af det vedhæftede udkast til tiltrædelsesoverenskomsten bl.a.: Der er ved forhandling mellem ovenstående parter opnået enighed om, at parterne følger den til enhver tid gældende overenskomst for Gartneri og planteskole indgået mellem Fagligt Fælles Forbund og Gartneri, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere samt den til enhver tid gældende hovedaftale mellem DA og LO med følgende tilføjelser/ændringer: 1. Løn Til de i overenskomsten nævnte timelønninger/akkordlønninger/akkordpriser ydes et tillæg på [blank], dog altid mindst 5 pct. 2. Andet arbejde Undertegnede arbejdsgiver forpligter sig til, såfremt der ikke i tiltrådte overenskomst er fastsat priser for udført arbejde, at afregne det pågældende arbejde efter den overenskomst, der måtte være indgået mellem Fagligt Fælles Forbund og modstående arbejdsgiverorganisation for det pågældende arbejde. 3. Akkordbestemmelser Ved indgåelse af akkordaftaler garanteres timeløn inden for ansættelsesområdet. En akkordaftale skal være skriftlig. Indtil akkordaftale er indgået aflønnes med normal timeløn. 4. Feriepenge Bestemmelsen vedrørende feriekortgarantiordning er ikke gældende. Til sikring af feriepenge følger parterne reglerne om indbetaling til FerieKonto jf. Arbejdsministeriets seneste bekendtgørelse herom. 5. Pension

4 4 Medarbejderne indtræder i pensionsordning i PensionDanmark (PKS) i overensstemmelse med tiltrådte overenskomsts regler herfor. Pensionsbidraget udgør pt. 12,99 pct. 7. DA-LO Uddannelsesfonden (FIU-fonden) Undertegnede arbejdsgiver bidrager til DA-LO Uddannelsesfonden med den til enhver tid mellem organisationerne aftalte procentdel af den samlede pensionsgivende lønsum i virksomheden, pt. 0,2175 % 8. Fondsbidrag Ovennævnte arbejdsgiver bidrager til Jordbrugets Uddannelsesfond, Jordbrugets Samarbejds- og Udviklingsfond og Jordbrugets Komptencefond med den til enhver tid mellem organisationerne aftalte procentdel af den samlede pensionsgivende lønsum i virksomheden. De samlede fondsbidrag udgør pt. 0,65 pct. 11. Vikararbejde, udlicitering mv. Alt arbejde, der udføres i virksomheden inden for tiltrædelsesaftalens gyldighedsområde, er omfattet af tiltrådte overenskomst, hvis det udføres af en ansat eller en anden person, der er underlagt virksomhedens ledelsesret f. eks. en vikar. Ved udlicitering af virksomhedens arbejde inden for tiltrædelsesaftalens gyldighedsområde til entreprenører, underentreprenører, vikarbureauer eller lignende skal virksomheden sikre sig, at tiltrådte overenskomst som minimum overholdes i forbindelse med arbejdets udførsel. Virksomheden må i sin aftale med vikarbureau, entreprenør, underentreprenør eller lignende sikre sig, at de har det fornødne kendskab til gældende overenskomst- og aftaleforhold. 12. Særligere aftaler Hvis virksomheden anvender vikarer eller entreprise skal 3F Køge Bugt forinden oplyses om virksomhedens navn, cvr. nr. og opgavens omfang. 13. Tiltrædelsesaftalens gyldighed Denne aftale er sideløbende med den til enhver til gældende tiltrådte overenskomst og er gældende, indtil den opsiges til genforhandling ved anbefalet skrivelse med 3 måneders varsel, dog tidligst til den 1. marts Advokat Søren Aagaard fremsendte pr. et brev af 8. oktober 2012 til Jørgen Sunddahl vedrørende udkastet til tiltrædelsesoverenskomsten. Af brevet fremgår bl.a.:

5 5 Som nævnt pr. telefon har min klient tilbudt at melde sig ind i GLS-a for derigennem at blive omfattet af relevante overenskomster. Dette har De på 3Fs vegne afslået. Jeg anførte da vi talte i telefonen at min klient ikke vil acceptere usaglige og uproportionale krav fra 3Fs side og at sådanne krav vil blive forfulgt ved arbejdsretten. 3F kræver i henhold til vedlagte udkast til overenskomst et løntillæg på mindst 5 % udover overenskomstens løn. Der er endvidere en række forhold i udkastet, som klart ligger udenfor overenskomstens område, eksempelvis oplysningspligt i forhold til entreprenører samt krav om at mine klienter skal indestå for at entreprenørerne overholder overenskomsten. Jeg bemærker at entreprenørydelser ikke er omfattet af overenskomsten. Kravene i det fremsendte er således i det hele og under henvisning til bl.a. arbejdsretslig praksis klart usagligt. Henset til det fremsendte udkast, er der således ikke efter min klients opfattelse grund til at afholde mødet den 10. oktober 2012, som jeg hermed på vegne af min klient aflyser. Ved af 11. oktober 2012 til advokat Søren Aagaard meddelte Jørgen Sunddahl på vegne af 3F, at konflikten imod Østervang Sjælland ville blive iværksat den 15. oktober Det hedder i en bl.a.: Da jeg konstaterer, at der ikke er umiddelbar interesse for at indlede seriøse forhandlinger med henblik på oprettelse af en overenskomstaftale, skal jeg hermed meddele dem at strejke- og blokade mod Deres klients virksomhed vil blive etableret fra og med mandag d. 15. oktober ved normal arbejdstids begyndelse. Det skal samtidig meddeles, at der vil blive etableret sympatikonflikt snarest muligt, således at organiseret arbejdskraft ikke må levere, af- eller pålæsning af varer til og fra Deres virksomhed. Ved brev af 14. december 2012 fastholdt advokat Søren Aagaard, at flere vilkår i tiltrædelsesaftalen var ulovlige. Det fremgår af brevet bl.a.: Grundet Deres opretholdelse af konflikt skal jeg hermed vende tilbage til sagen. Som bekendt har min klient gentagne gange meddelt, at min klient ønsker at tiltræde gældende overenskomster gennem indmeldelse i GLS-A. En sådan løsning har De på vegne 3F modsat Dem. Deres fokus er således tilsyneladende ikke at skabe overenskomstmæssige vilkår for selskabet og de ansatte, men gennem en konflikt at tvinge min klient til at underskrive en tiltrædelsesaftale, som på flere punkter er i klar strid med arbejdsretlig praksis.

6 6 Da De imidlertid ufortrødent fortsætter konflikten, der som følge af de i tiltrædelsesaftalen usaglige krav efter min vurdering er klart ulovlig, har jeg anbefalet min klient, at det udkast til tiltrædelsesaftale, som De fremsendte til undertegnede pr. den 26. september 2012 forelægges Arbejdsretten med henblik på, at denne standardtiltrædelsesaftale, som 3F benytter flittigt som pression overfor uorganiserede virksomheder, af Arbejdsretten erklæres ulovlig. Min klient har bedt mig gentage overfor Dem, at min klient gerne vil melde sig ind i arbejdsgiverforeningen, således at de gældende overenskomster gælder for min klient. Alternativt kan min klient tiltræde det fremsendte udkast til tiltrædelsesaftale mod at paragrafferne 1 5, 7, 8, 11, stk. 2 og 3 samt paragraf 12, stk. 2 udgår. Har de ikke senest den 20. december 2012 meddelt, at De kan tiltræde et af de to ovennævnte alternativer, lægger jeg til grund at De fortsat stiller krav om, at min klient skal tiltræde tiltrædelsesaftalen i den foreliggende form, for at De vil frafalde den igangværende konflikt. Jørgen Sunddahl besvarede dette ved af 17. december 2012 til advokat Søren Aagaards sekretær. Det hedder heri bl.a.: De skal være velkommen til at indklage 3F Køge Bugt, men jeg vil mene at vi brugte hinandens tid bedre ved at gå i dialog, så deres klients firma kan få de bedste vilkår og en god start i det kommende år. Jeg beder dem derfor om at invitere til det møde som vi aldrig fik holdt Advokat Søren Aagaard sendte en af 19. december 2012 til Jørgen Sunddahl, hvoraf fremgår bl.a.: Min klient ønsker fortsat ikke at forhandle med 3F på et ulovligt/usagligt grundlag, Da du ikke på vegne 3F har trukket den fremsendte tiltrædelsesaftale hverken helt eller delvist tilbage, er situationen derfor uændret, ligesom konflikten grundet din fulde opretholdelse af kravene i tiltrædelsesaftalen fortsat er ulovlig. Jeg skal derfor endnu engang bede dig om at forholde dig til alternativerne i min skrivelse af den 14. december 2012 senest på den i brevet angivne frist dvs. i morgen den 20. december Jeg henviser i øvrigt til det i denne skrivelse anførte som i det hele fastholdes. Tiltrædes et af de to alternativer ikke indbringes sagen for Arbejdsretten. Efter udløb af den af advokat Søren Aagaard fastsatte frist indbragte Østervang Sjælland sagen for Arbejdsretten ved klageskrift af 23. januar 2013.

7 7 Under sagens forberedelse ved Arbejdsretten sendte LO s repræsentant, advokat Pernille Leidersdorff-Ernst, et brev af 18. marts 2003 til advokat Søren Aagaard med følgende indhold: Jeg skal herved oplyse, at forbundet efter grundige overvejelser har besluttet at acceptere, at Deres klient Østervang Sjælland A/S kan indmelde sig i GLS-A. Jeg forventer på denne baggrund, at indmeldelse sker straks, og at den for Arbejdsretten verserende sag hæves, da der ikke længere er nogen tvist parterne imellem. Advokat Søren Aagaard meddelte ved brev af 20. marts 2013, at sagen alene ville blive hævet, hvis der blev taget bekræftende til genmæle over for den af Østervang Sjælland nedlagte påstand. Den på området gældende overenskomst var den dagældende overenskomst for gartnerier og planteskoler af 1. marts 2011, som var indgået mellem 3F og GLS-A. Denne overenskomst indeholder et protokollat II, hvori det hedder: Det er en forudsætning, at Forbundet og dets afdelinger ikke afslutter overenskomst med nogen uden for Gartneri- Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere stående gartneri-, planteskoleejer eller firma med tilsvarende eller lavere løn- og arbejdsvilkår end de, som står anført i de mellem medunderskrevne organisationer til enhver tid gældende aftaler. I tilfælde, hvor Forbundet retter henvendelse til enkeltstående gartnerier eller planteskoler om oprettelse af overenskomst, underrettes Arbejdsgiverforeningen herom ved fremsendelse af kopi af den skriftlige henvendelse. Forbundet er dog ikke forpligtet til forudgående underretning i tilfælde, hvor omgående henvendelse findes nødvendig, men i sådanne tilfælde tilstilles Arbejdsgiverforeningen en kopi af den med vedkommende indgående aftale. Overenskomstens 30, stk. 6, indeholdt sålydende bestemmelse om kontrol: Organisationerne har efter forudgående henvendelse til arbejdsgiveren ret til ved deres repræsentanter at lade foretage kontrol på arbejdspladserne med henblik på overenskomstens overholdelse, samt medvirken til afholdelse af informationsmøder. Kontrolbestemmelsen blev ændret i forbindelse med overenskomstforhandlingerne ved protokollat nr. 14 af 9. februar Kontrolbestemmelsen fremgår nu af 31, stk. 7, som er sålydende:

8 8 Organisationerne har efter forudgående henvendelse til arbejdsgiveren ret til ved deres repræsentanter at lade foretage kontrol på arbejdspladserne med henblik på overenskomstens overholdelse, samt medvirken til afholdelse af informationsmøder. Ved kontrolbesøg skal medlemsvirksomheden oplyse navne på alle personer, der er ansat i virksomheden, og som udfører arbejde inden for overenskomstens faglige gyldighedsområde. For så vidt angår de ansatte i virksomheden kan forbundet stikprøvevis få forevist ansættelsesbeviser, sidste lønseddel og arbejdssedler i det omfang sådanne forefindes. Såfremt det konstateres, at der er fejl, kan der foretages yderligere stikprøver for det seneste år. Herefter aftales konkret i hvilket omfang yderligere oplysninger skal fremlægges. Vedrørende vikarer (personer, der ikke er ansat i den pågældende medlemsvirksomhed, men som udfører arbejde under medlemsvirksomhedens instruktionsbeføjelse og inden for overenskomstens faglige gyldighedsområde) er parterne enige om, at medlemsvirksomheden har pligt til at udlevere navn, adresse og CVR-nummer på det anvendte vikarbureau samt den timepris, der er aftalt med vikarbureauet og antal vikarer på kontroltidspunktet og en måned bagud. Virksomhederne skal i deres entreprisekontrakter med underentreprenører altid sikre sig, at underentreprenøren har kendskab til de for brugervirksomheden gældende overenskomstog aftaleforhold. Medlemsvirksomheden skal på opfordring fra den lokale 3F afdeling/ Forbund hurtigst muligt, dog maksimalt 72 timer, give tilstrækkelige oplysninger om navn, adresse, CVRnummer og entreprisen for den pågældende entreprisevirksomhed. Såfremt en af overenskomstparterne ønsker en nærmere drøftelse vedrørende en konkret entrepriseaftale, - herunder hvis der er formodning for at underentreprenørens medarbejdere ikke har overenskomstmæssige løn- og ansættelsesvilkår, kan sagen behandles ved et organisationsmøde, hvis afholdelse fremmes mest muligt. Afgivelse af manglende/fejlagtige oplysninger, kan gøres til genstand for fagretlig behandling. Forklaringer Peter Krage har forklaret bl.a., at han er direktør i gartnerivirksomheden Østervang Sjælland A/S, som producerer tomater, agurker mv. Østervang Sjælland overtog bygningerne på adressen den 1. januar Virksomheden har 4-5 gange haft besøg af repræsentanter fra 3F, som opfordrede virksomheden til at blive overenskomstdækket. Østervang Sjælland har i alt tre ansatte. De er alle tre ansat under funktionærlignende forhold. Der er tale om ham selv som direktør, en bogholder og en assistent. Han spurgte 3F, om det var hensigtsmæssigt at melde sig ind i GLS-A alene for disse tre personers vedkommende. De personer, som ellers arbejder i gartneriet, arbejder under underentreprenører, men alle virksomhedens entreprisekontrakter er godkendt af SKAT. 3F pressede på for at få ham til at underskrive en tiltrædelsesoverenskomst, som imidlertid indeholdt mere byrdefulde vilkår bl.a. med hensyn til lønnens størrelse

9 9 og ansvar for underentreprenørers overholdelse af overenskomsten. Han afviste at underskrive en sådan overenskomst, som ville stille virksomheden væsentlig dårligere end konkurrenterne, og henviste i stedet til sin advokat. Jørgen Sunddahl har forklaret bl.a., at han er gruppeformand for Byg og Grøn i 3F. Det var ham, der havde kontakten med Østervang Sjælland. Han har besøgt virksomheden flere gange, hvor han har haft en god og fornuftig snak med Peter Krage, men uden at de kunne blive enige. Østervang Sjælland havde overtaget gartneriet fra en konkursramt virksomhed, hvor Peter Krage havde været ansat. De første besøg hos Østervang Sjælland var i januar måned De drøftede ikke et medlemskab af GLS-A, spørgsmålet herom opstod først langt senere i forløbet. Peter Krage ønskede ikke at tage stilling til noget, men henviste i stedet til advokat Søren Aagaard, som var virksomhedens advokat. På ejendommen observerede han en masse litauiske medarbejdere, som arbejdede fra tidligt til sent, men det virkede som om, at de var blevet instrueret om ikke at tale med ham. Han modtog den 18. september 2012 et brev fra advokat Søren Aagaard. Der var flere gange drøftelser om et møde mellem ham og advokaten, og et møde, som de var blevet enige om, blev aflyst af advokat Søren Aagaard med meget kort varsel. Efter at konflikten var iværksat, var der ingen forhandlinger. Han sendte tiltrædelsesaftalen til Østervang Sjælland, men det har aldrig fra 3F s side været tilkendegivet, at der var tale om ultimative krav. Der var tale om et forhandlingsoplæg, hvilket han tidligere havde sagt til Peter Krage, og det vidste advokat Søren Aagaard også. Ved den iværksatte konflikt trak de ingen medarbejdere ud, da de ikke havde nogen ansatte medlemmer på virksomheden. Først i december 2012 reagerede Østervang Sjælland, men på det tidspunkt var det rent proceduremæssigt, og konflikten var i gang. Han har gennem hele forløbet forsøgt at komme i kontakt med Østervang Sjælland, bl.a. telefonisk, og en af 17. december 2012 var det sidste forsøg på en dialog. Han mener, at han har svaret på de opfordringer, som advokat Søren Aagaard bl.a. i brevet af 14. december 2012 fremkom med. Den fremsendte tiltrædelsesaftale er den standardaftale, som 3F normalt tager udgangspunkt i ved forhandlinger med uorganiserede arbejdsgivere. Han fandt det mærkeligt, at Peter Krage som direktør ikke selv kunne forholde sig hertil, men skulle henvise til sin advokat.

10 10 Tilbuddet fra Østervang Sjælland om at melde sig ind i GLS-A kom først i september På det tidspunkt havde parterne forhandlet siden januar 2012, så på det tidspunkt var løbet kørt. Østervang Sjælland var reelt ikke interesseret i en indmeldelse i GLS-A, og forbundet opfattede derfor virksomhedens tilbud herom som ren taktik. Havde virksomheden været villig til at deltage i et forhandlingsmøde, kunne forhandlingerne imidlertid være resulteret i, at der opnåedes enighed om en indmeldelse. Arne Grevsen har forklaret bl.a., at han er gruppeformand for Den Grønne Gruppe i 3F, hvor han er chefforhandler. Protokollat II til overenskomsten mellem 3F og GLS-A af 1. marts 2011 er særegen for denne overenskomst og findes ikke i andre overenskomster. Protokollatet forpligter 3F til at undlade at indgå overenskomster med arbejdsgivere uden for GLS-A med tilsvarende eller lavere løn- og arbejdsvilkår end de, som fremgår af GLS-A-overenskomsten. Det vil være overenskomstbrud, hvis 3F indgår en overenskomst med en udenforstående arbejdsgiver, som ikke er dyrere for denne, og dette er baggrunden for den standardtiltrædelsesaftale, som 3F bruger som forhandlingsoplæg på området. Det er et stort problem for overenskomstområdet, at flere og flere virksomheder baserer sig på underentreprenører, og det har bl.a. ført til, at der ved overenskomstfornyelsen er kommet en bestemmelse ind i overenskomsten, som giver forbundet en udvidet mulighed for at kunne kontrollere underentreprenørers vilkår, jf. herved protokollat 14 til 2013-overenskomsten. Teksten i den tiltrædelsesaftale, der er sendt til Østervang Sjælland, er ikke ordret ens med protokollat nr. 14, men indholdet er det samme. Det blev ikke ved overenskomstfornyelsen drøftet med GLS-A, om medlemsvirksomhederne skal sikre, at underentreprenører yder overenskomstmæssig løn. Kædeansvar har aldrig været drøftet, men 3F skal have indsigt i indholdet af aftalen med underentreprenører. Protokollat 14 handler om information. Parternes argumenter Østervang Sjælland har til støtte for, at sagen skal fremmes, anført, at virksomheden har en aktuel og væsentlig retlig interesse i at få Arbejdsrettens stillingtagen til, hvorvidt den iværksatte og opretholdte konflikt er ulovlig, da 3F har afvist at tage bekræftende til genmæle. 3Fs tilkendegivelse om, at de ikke vil modsætte sig, at virksomheden melder sig ind i GLS-A, er uden betydning for sagen, da sagen ikke drejer sig om virksomhedens ret hertil. Virksomheden har blot som en forligsmulighed tilbudt dette, men tilbuddet herom bortfaldt, da det ikke

11 blev accepteret inden acceptfristens udløb den 20. december Et krav fra 3F om virksomhedens indmeldelse i GLS-A vil i øvrigt være i strid med foreningsfriheden. 11 Østervang Sjælland har til støtte for sin påstand om, at den mod virksomheden varslede og iværksatte konflikt skal kendes ulovlig, navnlig anført, at der er tale om en konflikt, som har til formål at påtvinge virksomheden forpligtelser, som er uproportionale og dermed ulovlige. 3F har iværksat konflikten for at tvinge virksomheden til at underskrive en tiltrædelsesaftale, som indeholder vilkår, der går langt ud over, hvad der gælder for tilsvarende organiserede virksomheder. Det følger bl.a. af Arbejdsrettens dom af 4. april 2007 i sag nr. A , at der alene kan gøres forskel på organiserede og uorganiserede virksomheder, såfremt dette er sagligt begrundet. Tiltrædelsesaftalen indeholder flere vilkår, som går væsentligt videre end overenskomsterne på området, og som forvrider virksomhedens konkurrencedygtighed. Aftalen bestemmer i 1, at lønnen skal være mindst 5 % højere end den løn, som en organiseret arbejdsgiver skal aflønne sine medarbejdere med. Desuden bestemmer aftalens 11, stk. 2, at arbejdsgiveren forpligter sig til at påse, at eksterne entreprenører og underentreprenører overholder overenskomsten ved udlicitering, hvilken forpligtelse ikke gælder for overenskomstdækkede virksomheder, jf. bl.a. Arbejdsrettens dom af 26. september På samme måde indeholdt overenskomsten på daværende tidspunkt ingen bestemmelser svarende til aftalens 11, stk. 3, og 12, stk. 2, som tilmed til dels er mere restriktive end kravene i den nugældende overenskomst. 3F har bevisbyrden for, at vilkårene er saglige, og denne bevisbyrde har 3F ikke løftet. Når blot tiltrædelsesaftalen indeholder ét usagligt krav, vil konflikten være ulovlig. Protokol II til GLS-A-overenskomsten er uden betydning for sagen, da Østervang Sjælland ikke har tiltrådt protokollen og ikke kan være bundet af en aftale, som er indgået mellem 3F og GLS-A. Det fremgår ikke af den tilsendte tiltrædelsesaftales ordlyd, indhold eller vejledning, at der alene var tale om et udspil, tværtimod fastholdt 3F aftalen, selv om Østervang Sjælland bl.a. tilbød at melde sig ind i GLS-A. Alternativerne forholdt 3F sig ikke til. Landsorganisationen i Danmark har til støtte for afvisningspåstanden anført, at 3F ved skrivelsen af 18. marts 2013 har givet tilladelse til, at Østervang Sjælland frit kan melde sig ind i GLS-A. Da dette vil løse den verserende tvist, er der ikke længere en reel tvist mellem parterne, hvorfor Østervang Sjælland ikke længere har nogen retlig interesse i sagen.

12 12 Landsorganisationen i Danmark har til støtte for frifindelsespåstanden navnlig anført, at konflikten blev iværksat på grund af mangel på forligsvillighed fra Østervang Sjællands side. I forbindelse med forhandlinger har 3F frihed til at stille krav, så længe der ikke stilles ultimative krav. Tiltrædelsesaftalen var oplæg til forhandlinger mellem parterne, og der har på intet tidspunkt været opstillet ultimative krav fra 3F s side. 3F forsøgte flere gange at få etableret et møde med Østervang Sjælland, som nægtede at forhandle, og som bl.a. aflyste et møde med 3F. Allerede fordi der ikke var forhandlingsvillighed, var konflikten lovlig. Den tiltrædelsesaftale, som var oplægget fra 3F, er en standardaftale, som er udarbejdet på baggrund af de forpligtelser, som påhviler 3F som følge af protokollat II til GLS-A overenskomsten. Det bestrides ikke, at tiltrædelsesaftalen indeholder løn- og arbejdsvilkår, der er mere byrdefulde for arbejdsgiveren end, hvad der følger af overenskomsten. Dette er imidlertid en konsekvens af, at det ville have indebåret et brud på overenskomsten, hvis 3F havde tilbudt Østervang Sjælland en aftale, som ikke stillede strengere krav. Entreprenørkontrollen er endvidere sagligt begrundet i dels den stærkt stigende anvendelse af underentreprenører i branchen, dels at en uorganiseret virksomhed ikke har en organisation til at vejlede sig. Kontrolbestemmelsen i tiltrædelsesaftalen svarer i øvrigt i alt væsentligt til, hvad overenskomstparterne har aftalt herom i forbindelse med de seneste overenskomstforhandlinger. Arbejdsrettens begrundelse og resultat Da det indklagede forbund ikke har taget bekræftende til genmæle over for Østervang Sjælland A/S s påstand, foreligger der en aktuel tvist om, hvorvidt den mod virksomheden varslede og iværksatte konflikt som fortsat verserer er lovlig. Østervang Sjælland har en åbenlys retlig interesse i at få denne tvist prøvet ved Arbejdsretten, og den nedlagte afvisningspåstand tages derfor ikke til følge. Som fastslået bl.a. ved Arbejdsrettens domme i sag A (dom af 30. juni 1993) og i sag A (dom af 4. april 2007) skal der kunne påvises en saglig begrundelse herfor, såfremt en arbejdstagerorganisation skal kunne stille skærpede overenskomstmæssige krav til en arbejdsgiver alene som følge af, at arbejdsgiveren ikke er medlem af den arbejdsgiverorganisation, som arbejdstagerorganisationen har indgået overenskomst med. Et vilkår i en overenskomst om, at arbejdstagerorganisationen ikke må afslutte overenskomst med en arbejdsgiver, som står uden for arbejdsgiverorganisationen, om tilsvarende løn- og

13 13 arbejdsvilkår som de, der fremgår af overenskomsten, kan ikke håndhæves over for en uorganiseret arbejdsgiver, og en sådan aftale kan ikke i sig selv udgøre en saglig begrundelse for, at et fagforbund over for en uorganiseret arbejdsgiver stiller mere byrdefulde overenskomstkrav end de, der fremgår af overenskomsten på området. Østervang Sjælland forsøgte samme dag, som konflikten blev varslet, at indmelde sig i GLS- A, men blev afskåret herfra, da 3F Køge Bugt på trods af at være opfordret hertil ikke meddelte den fornødne tilladelse til, at virksomheden kunne optages som medlem af GLS-A. Der er ikke påvist en saglig begrundelse for, hvorfor forbundet undlod at medvirke til Østervang Sjællands optagelse i arbejdsgiverorganisationen, men i stedet valgte at insistere på en forhandling om en tiltrædelsesoverenskomst. Det udkast til tiltrædelsesoverenskomst, som 3F Køge Bugt fremsendte til Østervang Sjælland, indeholdt bl.a. en bestemmelse om, at der til de lønninger, som fremgik af overenskomsten, skulle ydes et tillæg, som altid skulle være på mindst 5 %. Udkastet indeholdt endvidere andre regler, som var mere byrdefulde end overenskomstens, herunder med hensyn til kontrolforanstaltninger samt krav om, at virksomheden ved udlicitering til entreprenører mv. skulle sikre sig, at den tiltrådte overenskomst som minimum overholdtes i forbindelse med arbejdets udførelse. Da virksomheden ikke ville forhandle på dette grundlag, meddelte 3F Køge Bugt ved brev af 11. oktober 2012, at den varslede strejke og blokade ville blive etableret fra og med mandag den 15. oktober Indklagede har ikke påvist en saglig begrundelse for at gøre forskel mellem organiserede og uorganiserede arbejdsgivere med hensyn til lønnens størrelse. Der er heller ikke påvist en saglig begrundelse for at stille skærpede krav til uorganiserede arbejdsgivere, hvad angår sikring af eller kontrol med underentreprenørers overholdelse af overenskomsten. Den varslede og iværksatte konflikt findes på baggrund af det anførte at have haft til formål at tvinge Østervang Sjælland til at acceptere vilkår, der må anses for ulovlige og usaglige. Da der dermed må gives Østervang Sjælland medhold i, at den varslede og iværksatte konflikt er ulovlig, tager Arbejdsretten Østervang Sjællands påstand til følge.

14 14 Thi kendes for ret: Landsorganisationen i Danmark for 3F for 3F Køge Bugt skal anerkende, at den mod Østervang Sjælland A/S varslede og iværksatte konflikt er ulovlig. Landsorganisationen i Danmark for 3F for 3F Køge Bugt skal inden 14 dage fra denne doms afsigelse betale kr. i sagsomkostninger til Arbejdsretten. Lene Pagter Kristensen

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A.

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A. Kendelse af 12. januar 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst mod GLS-A for Rosa ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 I sag nr. AR2013.0151: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Blik-

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 23. maj 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i Sag nr.: AR2013.0681 Kristelig Arbejdsgiverforening for Søhøjlandets

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 13. januar 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2012.0051: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. december 2009

Arbejdsrettens dom af 16. december 2009 Arbejdsrettens dom af 16. december 2009 I sag nr.: A2008.755 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund - Privat Service, Hotel og Restauration (konsulent Kim Brandt Jensen) mod Ribur ApS

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 i sag nr. A 2007.500 Landsorganisationen i Danmark for Malerforbundet i Danmark (advokat Stephan Agger) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Kendelse af 29. juli 2014 i faglig voldgift: Spillerforeningen (advokat Peter Nisbeth) mod. Divisionsforeningen (advokat Jørgen Vinding)

Kendelse af 29. juli 2014 i faglig voldgift: Spillerforeningen (advokat Peter Nisbeth) mod. Divisionsforeningen (advokat Jørgen Vinding) Kendelse af 29. juli 2014 i faglig voldgift: Spillerforeningen (advokat Peter Nisbeth) mod Divisionsforeningen (advokat Jørgen Vinding) Tvist om gyldighed af konfliktvarsel 2 1. Uoverensstemmelsen og parternes

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E. 1. februar 2011. faglig voldgiftssag 2011.0043: Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt Jensen) mod

O P M A N D S K E N D E L S E. 1. februar 2011. faglig voldgiftssag 2011.0043: Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt Jensen) mod O P M A N D S K E N D E L S E af 1. februar 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0043: Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt Jensen) mod Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (afdelingschef

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S Tvisten Tvisten angår fortolkningen af Protokollat nr. 14 Vikarregler til PROFOT overenskomst 2004. Påstande

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 4. april 2007

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 4. april 2007 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 4. april 2007 i sag nr. A2006.445: Kristelig Arbejdsgiverforening for G.S.G. ApS Årslevvej 14 6230 Rødekro (konsulent Mogens Christensen) mod Landsorganisationen i Danmark

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 19. december 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0149 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for Thomsen & Fals A/S (konsulent Jørn W. S. Hansen) Sagen og

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006

Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006 Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006 i sag nr. A2006.248: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011

Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011 Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011 i sag nr. A2010.0443: Landsorganisationen i Danmark for Fødevareforbundet NNF (advokatfuldmægtig Kim B. Jensen) mod Arbejdsgiverforeningen Konditorer, Bagere og Chokolademagere

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration 1 Kendelse af 2. juni 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Nicolai Westergaard) mod Dansk Erhverv tillige for First Hotel Copenhagen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D (Advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Hans Jørgensen & Søn A/S (Afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 29. oktober 2014 i faglig voldgiftssag, 2014.044 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Christian K. Clasen) Tvisten Sagen drejer sig om, hvorvidt månedslønnede

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 i sag nr. A2008.809: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening (advokat Helge Werner) Hovedintervenient: Dansk Handicap

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0032, afsagt den 13. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Rezart Bau GmbH, Berlin (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. august 2013 i faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA for FOA Odense (advokat Henrik Piil) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Odense Kommune (advokat Christian

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

Kendelse. faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund. Mod. Dansk Byggeri. for. DK Totalentreprise ApS

Kendelse. faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund. Mod. Dansk Byggeri. for. DK Totalentreprise ApS Kendelse I faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Mod Dansk Byggeri for DK Totalentreprise ApS Mellem klageren, Fagligt Fælles Forbund, og indklagede, Dansk Byggeri for DK Totalentreprise ApS, er der opstået

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF for BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk (advokat Hans Juhler) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Jørgen Vinding) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005

Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005 1 Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005 i sag nr. A2004.325: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Leo Lybæk Hansen) mod Skov & Haveservice v/henning Lübcke Vedskøllevej

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger i forbindelse med klagers afgivelse

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt der foreligger brud på eller omgåelse af overenskomsten

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

Sælger bekræfter ved sin underskrift, at have modtaget kopi af salgsbudget og underskrevet formidlingsaftale.

Sælger bekræfter ved sin underskrift, at have modtaget kopi af salgsbudget og underskrevet formidlingsaftale. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lone Bülow Gram Søborg Hovedgade 14 2860 Søborg Sagen angår spørgsmålet, om der mellem parterne er indgået en gyldig

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 17. november 2013 i faglig voldgiftssag FV 2013.0107: 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DIO II v/di for ISS Facility Services A/S

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) 3F Aalborg for murer- og murerarbejdsmænd (faglig sekretær Egon Pedersen) mod Dansk Byggeri for HP Byg A/S (konsulent Ole Thaarup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0037 li. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted

Klagerne. J.nr. 2011-0037 li. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted Nævnet har modtaget klagen den 28. februar 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 I sag nr.: AR2012.0142 Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers Lærerforening (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Rønne Privatskole

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: HM 4930 Maribo Maribo Varmeværk a.m.b.a. C. E. Christiansensvej 40 4930 Maribo Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. meddelt den 6. oktober 2014. i faglig voldgiftssag FV2014.0103

TILKENDEGIVELSE. meddelt den 6. oktober 2014. i faglig voldgiftssag FV2014.0103 TILKENDEGIVELSE meddelt den 6. oktober 2014 i faglig voldgiftssag FV2014.0103 TEKNIQ (underdirektør Thorkild Bang) mod Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Brandt) Tvisten Tvisten angår regulering

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

A2007.639 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. marts 2008

A2007.639 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. marts 2008 A2007.639 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. marts 2008 Sag nr. A2007.639: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (konsulent Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Søledsvej

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse Meddelt den 12. oktober 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod RLTN (Regionernes Lønnings og Takstnævn) og Region Nordjylland (advokat Morten

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

Kendelse i Opmandssag. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Kendelse i Opmandssag. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kendelse i Opmandssag (FV 2013.0113) Praktiserende Lægers Organisation (advokat Helene Amsinck) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 4. februar 2014 - 2 1. Indledning

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Kjær Svalevej 31 3630 Jægerspris Nævnet har modtaget klagen den 27. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0082 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde

Klager. J.nr. 2011-0082 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 6. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har krav på

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. juni 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. juni 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. juni 2008 i sag nr. A 2007.696: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Fonden DBK Mimersvej 4 4600 Køge (konsulent Lars Ørskov Schmidt) mod

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. oktober 2013

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. oktober 2013 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. oktober 2013 i sag nr. 2013.0016: FTF for BUPL (advokat Jakob Bjerre) mod KL for Kalundborg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Dommere: Svend Askær, Helle Havgaard,

Læs mere