Arbejdsrettens dom af 5. september 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsrettens dom af 5. september 2013"

Transkript

1 Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 I sag nr.: AR Østervang Sjælland A/S (advokat Søren Aagaard) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) for Fagligt Fælles Forbund Køge Bugt (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) Dommer: Lene Pagter Kristensen (næstformand), jf. arbejdsretslovens 8, stk. 2. Sagen angår lovligheden af en konflikt, som 3F Køge Bugt har varslet og iværksat over for Østervang Sjælland A/S med henblik på at få virksomheden til at underskrive en tiltrædelsesoverenskomst, som indeholder mere byrdefulde vilkår end den gældende overenskomst på området. Parternes påstande Klageren, Østervang Sjælland A/S, har nedlagt påstand om, at indklagede, Landsorganisationen i Danmark for 3F for 3F Køge Bugt, skal anerkende, at den mod Østervang Sjælland varslede og iværksatte konflikt er ulovlig. Landsorganisationen i Danmark har principalt påstået afvisning, subsidiært frifindelse. Østervang Sjælland har over for afvisningspåstanden påstået sagen fremmet. Sagens omstændigheder 3F Køge Bugt ved gruppeformand Jørgen Sunddahl varslede ved brev af 14. september 2012 iværksættelse af en konflikt og sympatistrejke over for Østervang Sjælland A/S, som er en uorganiseret virksomhed inden for gartneribranchen. Det hedder i konfliktvarslet bl.a.:

2 2 Vi kan konstatere, at Deres virksomhed ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst gennem medlemskab af en arbejdsgiverforening, samt at der ikke forefindes andre anerkendte former for overenskomstmæssige aftaler. Vi kan samtidig konstatere, at der ikke er umiddelbar interesse for at indlede seriøse forhandlinger med henblik på oprettelse af en overenskomstaftale. Vi vil med nærværende brev meddele, at der under forudsætning af vores kompetente forsamlings godkendelse og uden yderligere varsel vil blive iværksat strejke og blokade mod Deres virksomhed. Dato for evt. iværksættelse af konflikt vil blive meddelt senere. Vi er dog fortsat indstillet på en fredelig løsning af sagen, hvorfor vi håber, at De snarest vil kontakte vort kontor med henblik på at finde en forhandlingsløsning. Østervang Sjælland ansøgte samme dag om indmeldelse i arbejdsgiverforeningen GLS-A (Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere). Ved af 17. september 2012 meddelte Johnny Ulff Larsen på vegne af GLS-A, at det afgivne konfliktvarsel medførte, at GLS-A ikke måtte optage Østervang Sjælland som medlem, medmindre 3F accepterede dette. Da der ikke var modtaget meddelelse herom, måtte ansøgningen afslås. Ansøgningen kunne genoptages, såfremt 3F ændrede holdning. Advokat Søren Aagaard fremsendte på vegne af Østervang Sjælland pr. et brev af 18. september 2012 til 3F Køge Bugt, hvori bl.a. er anført følgende: Min klient Østervang Sjælland A/S har rettet henvendelse til mig i anledning af Deres skrivelse af 14. september 2012 til min klient. Min klient har med henblik på at tiltræde overenskomsterne indgået med 3F tidligere oplyst Dem om, at min klient var indstillet på at indmelde sig i arbejdsgiverforeningen GLSa. Imidlertid er dette ikke muligt grundet Deres ovennævnte skrivelse, hvorfor jeg skal bede Dem rette henvendelse til GLS-a og bekræfte at 3F er indforstået med min klients tiltrædelse af overenskomsterne ved indmeldelse i GLS-a. Vil De venligst fremsende kopi af Deres skrivelse til GLS-a til orientering til undertegnede.

3 3 Ifølge advokatens oplysninger blev dette afvist af Jørgen Sunddahl under en telefonsamtale den 25. september Jørgen Sunddahl og advokat Søren Aagaard blev i stedet enige om at afholde et møde den 10. oktober Advokat Søren Aagaard sendte en bekræftelse herpå ved af 25. september 2012, hvoraf fremgår bl.a.: I det omfang 3F ønsker at præsentere min klient for en tiltrædelsesaftale bedes udkast til en sådan fremsendt til undertegnede inden mødet. En pragmatisk løsning er som nævnt at min klient melder sig ind i GLS-a, hvilket min klient som nævnt tidligere har tilbudt 3F. Ved af 26. september 2012 bekræftede Jørgen Sunddahl mødet og anførte, at han vedhæftede et udkast til en tiltrædelsesoverenskomst. Det fremgår af det vedhæftede udkast til tiltrædelsesoverenskomsten bl.a.: Der er ved forhandling mellem ovenstående parter opnået enighed om, at parterne følger den til enhver tid gældende overenskomst for Gartneri og planteskole indgået mellem Fagligt Fælles Forbund og Gartneri, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere samt den til enhver tid gældende hovedaftale mellem DA og LO med følgende tilføjelser/ændringer: 1. Løn Til de i overenskomsten nævnte timelønninger/akkordlønninger/akkordpriser ydes et tillæg på [blank], dog altid mindst 5 pct. 2. Andet arbejde Undertegnede arbejdsgiver forpligter sig til, såfremt der ikke i tiltrådte overenskomst er fastsat priser for udført arbejde, at afregne det pågældende arbejde efter den overenskomst, der måtte være indgået mellem Fagligt Fælles Forbund og modstående arbejdsgiverorganisation for det pågældende arbejde. 3. Akkordbestemmelser Ved indgåelse af akkordaftaler garanteres timeløn inden for ansættelsesområdet. En akkordaftale skal være skriftlig. Indtil akkordaftale er indgået aflønnes med normal timeløn. 4. Feriepenge Bestemmelsen vedrørende feriekortgarantiordning er ikke gældende. Til sikring af feriepenge følger parterne reglerne om indbetaling til FerieKonto jf. Arbejdsministeriets seneste bekendtgørelse herom. 5. Pension

4 4 Medarbejderne indtræder i pensionsordning i PensionDanmark (PKS) i overensstemmelse med tiltrådte overenskomsts regler herfor. Pensionsbidraget udgør pt. 12,99 pct. 7. DA-LO Uddannelsesfonden (FIU-fonden) Undertegnede arbejdsgiver bidrager til DA-LO Uddannelsesfonden med den til enhver tid mellem organisationerne aftalte procentdel af den samlede pensionsgivende lønsum i virksomheden, pt. 0,2175 % 8. Fondsbidrag Ovennævnte arbejdsgiver bidrager til Jordbrugets Uddannelsesfond, Jordbrugets Samarbejds- og Udviklingsfond og Jordbrugets Komptencefond med den til enhver tid mellem organisationerne aftalte procentdel af den samlede pensionsgivende lønsum i virksomheden. De samlede fondsbidrag udgør pt. 0,65 pct. 11. Vikararbejde, udlicitering mv. Alt arbejde, der udføres i virksomheden inden for tiltrædelsesaftalens gyldighedsområde, er omfattet af tiltrådte overenskomst, hvis det udføres af en ansat eller en anden person, der er underlagt virksomhedens ledelsesret f. eks. en vikar. Ved udlicitering af virksomhedens arbejde inden for tiltrædelsesaftalens gyldighedsområde til entreprenører, underentreprenører, vikarbureauer eller lignende skal virksomheden sikre sig, at tiltrådte overenskomst som minimum overholdes i forbindelse med arbejdets udførsel. Virksomheden må i sin aftale med vikarbureau, entreprenør, underentreprenør eller lignende sikre sig, at de har det fornødne kendskab til gældende overenskomst- og aftaleforhold. 12. Særligere aftaler Hvis virksomheden anvender vikarer eller entreprise skal 3F Køge Bugt forinden oplyses om virksomhedens navn, cvr. nr. og opgavens omfang. 13. Tiltrædelsesaftalens gyldighed Denne aftale er sideløbende med den til enhver til gældende tiltrådte overenskomst og er gældende, indtil den opsiges til genforhandling ved anbefalet skrivelse med 3 måneders varsel, dog tidligst til den 1. marts Advokat Søren Aagaard fremsendte pr. et brev af 8. oktober 2012 til Jørgen Sunddahl vedrørende udkastet til tiltrædelsesoverenskomsten. Af brevet fremgår bl.a.:

5 5 Som nævnt pr. telefon har min klient tilbudt at melde sig ind i GLS-a for derigennem at blive omfattet af relevante overenskomster. Dette har De på 3Fs vegne afslået. Jeg anførte da vi talte i telefonen at min klient ikke vil acceptere usaglige og uproportionale krav fra 3Fs side og at sådanne krav vil blive forfulgt ved arbejdsretten. 3F kræver i henhold til vedlagte udkast til overenskomst et løntillæg på mindst 5 % udover overenskomstens løn. Der er endvidere en række forhold i udkastet, som klart ligger udenfor overenskomstens område, eksempelvis oplysningspligt i forhold til entreprenører samt krav om at mine klienter skal indestå for at entreprenørerne overholder overenskomsten. Jeg bemærker at entreprenørydelser ikke er omfattet af overenskomsten. Kravene i det fremsendte er således i det hele og under henvisning til bl.a. arbejdsretslig praksis klart usagligt. Henset til det fremsendte udkast, er der således ikke efter min klients opfattelse grund til at afholde mødet den 10. oktober 2012, som jeg hermed på vegne af min klient aflyser. Ved af 11. oktober 2012 til advokat Søren Aagaard meddelte Jørgen Sunddahl på vegne af 3F, at konflikten imod Østervang Sjælland ville blive iværksat den 15. oktober Det hedder i en bl.a.: Da jeg konstaterer, at der ikke er umiddelbar interesse for at indlede seriøse forhandlinger med henblik på oprettelse af en overenskomstaftale, skal jeg hermed meddele dem at strejke- og blokade mod Deres klients virksomhed vil blive etableret fra og med mandag d. 15. oktober ved normal arbejdstids begyndelse. Det skal samtidig meddeles, at der vil blive etableret sympatikonflikt snarest muligt, således at organiseret arbejdskraft ikke må levere, af- eller pålæsning af varer til og fra Deres virksomhed. Ved brev af 14. december 2012 fastholdt advokat Søren Aagaard, at flere vilkår i tiltrædelsesaftalen var ulovlige. Det fremgår af brevet bl.a.: Grundet Deres opretholdelse af konflikt skal jeg hermed vende tilbage til sagen. Som bekendt har min klient gentagne gange meddelt, at min klient ønsker at tiltræde gældende overenskomster gennem indmeldelse i GLS-A. En sådan løsning har De på vegne 3F modsat Dem. Deres fokus er således tilsyneladende ikke at skabe overenskomstmæssige vilkår for selskabet og de ansatte, men gennem en konflikt at tvinge min klient til at underskrive en tiltrædelsesaftale, som på flere punkter er i klar strid med arbejdsretlig praksis.

6 6 Da De imidlertid ufortrødent fortsætter konflikten, der som følge af de i tiltrædelsesaftalen usaglige krav efter min vurdering er klart ulovlig, har jeg anbefalet min klient, at det udkast til tiltrædelsesaftale, som De fremsendte til undertegnede pr. den 26. september 2012 forelægges Arbejdsretten med henblik på, at denne standardtiltrædelsesaftale, som 3F benytter flittigt som pression overfor uorganiserede virksomheder, af Arbejdsretten erklæres ulovlig. Min klient har bedt mig gentage overfor Dem, at min klient gerne vil melde sig ind i arbejdsgiverforeningen, således at de gældende overenskomster gælder for min klient. Alternativt kan min klient tiltræde det fremsendte udkast til tiltrædelsesaftale mod at paragrafferne 1 5, 7, 8, 11, stk. 2 og 3 samt paragraf 12, stk. 2 udgår. Har de ikke senest den 20. december 2012 meddelt, at De kan tiltræde et af de to ovennævnte alternativer, lægger jeg til grund at De fortsat stiller krav om, at min klient skal tiltræde tiltrædelsesaftalen i den foreliggende form, for at De vil frafalde den igangværende konflikt. Jørgen Sunddahl besvarede dette ved af 17. december 2012 til advokat Søren Aagaards sekretær. Det hedder heri bl.a.: De skal være velkommen til at indklage 3F Køge Bugt, men jeg vil mene at vi brugte hinandens tid bedre ved at gå i dialog, så deres klients firma kan få de bedste vilkår og en god start i det kommende år. Jeg beder dem derfor om at invitere til det møde som vi aldrig fik holdt Advokat Søren Aagaard sendte en af 19. december 2012 til Jørgen Sunddahl, hvoraf fremgår bl.a.: Min klient ønsker fortsat ikke at forhandle med 3F på et ulovligt/usagligt grundlag, Da du ikke på vegne 3F har trukket den fremsendte tiltrædelsesaftale hverken helt eller delvist tilbage, er situationen derfor uændret, ligesom konflikten grundet din fulde opretholdelse af kravene i tiltrædelsesaftalen fortsat er ulovlig. Jeg skal derfor endnu engang bede dig om at forholde dig til alternativerne i min skrivelse af den 14. december 2012 senest på den i brevet angivne frist dvs. i morgen den 20. december Jeg henviser i øvrigt til det i denne skrivelse anførte som i det hele fastholdes. Tiltrædes et af de to alternativer ikke indbringes sagen for Arbejdsretten. Efter udløb af den af advokat Søren Aagaard fastsatte frist indbragte Østervang Sjælland sagen for Arbejdsretten ved klageskrift af 23. januar 2013.

7 7 Under sagens forberedelse ved Arbejdsretten sendte LO s repræsentant, advokat Pernille Leidersdorff-Ernst, et brev af 18. marts 2003 til advokat Søren Aagaard med følgende indhold: Jeg skal herved oplyse, at forbundet efter grundige overvejelser har besluttet at acceptere, at Deres klient Østervang Sjælland A/S kan indmelde sig i GLS-A. Jeg forventer på denne baggrund, at indmeldelse sker straks, og at den for Arbejdsretten verserende sag hæves, da der ikke længere er nogen tvist parterne imellem. Advokat Søren Aagaard meddelte ved brev af 20. marts 2013, at sagen alene ville blive hævet, hvis der blev taget bekræftende til genmæle over for den af Østervang Sjælland nedlagte påstand. Den på området gældende overenskomst var den dagældende overenskomst for gartnerier og planteskoler af 1. marts 2011, som var indgået mellem 3F og GLS-A. Denne overenskomst indeholder et protokollat II, hvori det hedder: Det er en forudsætning, at Forbundet og dets afdelinger ikke afslutter overenskomst med nogen uden for Gartneri- Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere stående gartneri-, planteskoleejer eller firma med tilsvarende eller lavere løn- og arbejdsvilkår end de, som står anført i de mellem medunderskrevne organisationer til enhver tid gældende aftaler. I tilfælde, hvor Forbundet retter henvendelse til enkeltstående gartnerier eller planteskoler om oprettelse af overenskomst, underrettes Arbejdsgiverforeningen herom ved fremsendelse af kopi af den skriftlige henvendelse. Forbundet er dog ikke forpligtet til forudgående underretning i tilfælde, hvor omgående henvendelse findes nødvendig, men i sådanne tilfælde tilstilles Arbejdsgiverforeningen en kopi af den med vedkommende indgående aftale. Overenskomstens 30, stk. 6, indeholdt sålydende bestemmelse om kontrol: Organisationerne har efter forudgående henvendelse til arbejdsgiveren ret til ved deres repræsentanter at lade foretage kontrol på arbejdspladserne med henblik på overenskomstens overholdelse, samt medvirken til afholdelse af informationsmøder. Kontrolbestemmelsen blev ændret i forbindelse med overenskomstforhandlingerne ved protokollat nr. 14 af 9. februar Kontrolbestemmelsen fremgår nu af 31, stk. 7, som er sålydende:

8 8 Organisationerne har efter forudgående henvendelse til arbejdsgiveren ret til ved deres repræsentanter at lade foretage kontrol på arbejdspladserne med henblik på overenskomstens overholdelse, samt medvirken til afholdelse af informationsmøder. Ved kontrolbesøg skal medlemsvirksomheden oplyse navne på alle personer, der er ansat i virksomheden, og som udfører arbejde inden for overenskomstens faglige gyldighedsområde. For så vidt angår de ansatte i virksomheden kan forbundet stikprøvevis få forevist ansættelsesbeviser, sidste lønseddel og arbejdssedler i det omfang sådanne forefindes. Såfremt det konstateres, at der er fejl, kan der foretages yderligere stikprøver for det seneste år. Herefter aftales konkret i hvilket omfang yderligere oplysninger skal fremlægges. Vedrørende vikarer (personer, der ikke er ansat i den pågældende medlemsvirksomhed, men som udfører arbejde under medlemsvirksomhedens instruktionsbeføjelse og inden for overenskomstens faglige gyldighedsområde) er parterne enige om, at medlemsvirksomheden har pligt til at udlevere navn, adresse og CVR-nummer på det anvendte vikarbureau samt den timepris, der er aftalt med vikarbureauet og antal vikarer på kontroltidspunktet og en måned bagud. Virksomhederne skal i deres entreprisekontrakter med underentreprenører altid sikre sig, at underentreprenøren har kendskab til de for brugervirksomheden gældende overenskomstog aftaleforhold. Medlemsvirksomheden skal på opfordring fra den lokale 3F afdeling/ Forbund hurtigst muligt, dog maksimalt 72 timer, give tilstrækkelige oplysninger om navn, adresse, CVRnummer og entreprisen for den pågældende entreprisevirksomhed. Såfremt en af overenskomstparterne ønsker en nærmere drøftelse vedrørende en konkret entrepriseaftale, - herunder hvis der er formodning for at underentreprenørens medarbejdere ikke har overenskomstmæssige løn- og ansættelsesvilkår, kan sagen behandles ved et organisationsmøde, hvis afholdelse fremmes mest muligt. Afgivelse af manglende/fejlagtige oplysninger, kan gøres til genstand for fagretlig behandling. Forklaringer Peter Krage har forklaret bl.a., at han er direktør i gartnerivirksomheden Østervang Sjælland A/S, som producerer tomater, agurker mv. Østervang Sjælland overtog bygningerne på adressen den 1. januar Virksomheden har 4-5 gange haft besøg af repræsentanter fra 3F, som opfordrede virksomheden til at blive overenskomstdækket. Østervang Sjælland har i alt tre ansatte. De er alle tre ansat under funktionærlignende forhold. Der er tale om ham selv som direktør, en bogholder og en assistent. Han spurgte 3F, om det var hensigtsmæssigt at melde sig ind i GLS-A alene for disse tre personers vedkommende. De personer, som ellers arbejder i gartneriet, arbejder under underentreprenører, men alle virksomhedens entreprisekontrakter er godkendt af SKAT. 3F pressede på for at få ham til at underskrive en tiltrædelsesoverenskomst, som imidlertid indeholdt mere byrdefulde vilkår bl.a. med hensyn til lønnens størrelse

9 9 og ansvar for underentreprenørers overholdelse af overenskomsten. Han afviste at underskrive en sådan overenskomst, som ville stille virksomheden væsentlig dårligere end konkurrenterne, og henviste i stedet til sin advokat. Jørgen Sunddahl har forklaret bl.a., at han er gruppeformand for Byg og Grøn i 3F. Det var ham, der havde kontakten med Østervang Sjælland. Han har besøgt virksomheden flere gange, hvor han har haft en god og fornuftig snak med Peter Krage, men uden at de kunne blive enige. Østervang Sjælland havde overtaget gartneriet fra en konkursramt virksomhed, hvor Peter Krage havde været ansat. De første besøg hos Østervang Sjælland var i januar måned De drøftede ikke et medlemskab af GLS-A, spørgsmålet herom opstod først langt senere i forløbet. Peter Krage ønskede ikke at tage stilling til noget, men henviste i stedet til advokat Søren Aagaard, som var virksomhedens advokat. På ejendommen observerede han en masse litauiske medarbejdere, som arbejdede fra tidligt til sent, men det virkede som om, at de var blevet instrueret om ikke at tale med ham. Han modtog den 18. september 2012 et brev fra advokat Søren Aagaard. Der var flere gange drøftelser om et møde mellem ham og advokaten, og et møde, som de var blevet enige om, blev aflyst af advokat Søren Aagaard med meget kort varsel. Efter at konflikten var iværksat, var der ingen forhandlinger. Han sendte tiltrædelsesaftalen til Østervang Sjælland, men det har aldrig fra 3F s side været tilkendegivet, at der var tale om ultimative krav. Der var tale om et forhandlingsoplæg, hvilket han tidligere havde sagt til Peter Krage, og det vidste advokat Søren Aagaard også. Ved den iværksatte konflikt trak de ingen medarbejdere ud, da de ikke havde nogen ansatte medlemmer på virksomheden. Først i december 2012 reagerede Østervang Sjælland, men på det tidspunkt var det rent proceduremæssigt, og konflikten var i gang. Han har gennem hele forløbet forsøgt at komme i kontakt med Østervang Sjælland, bl.a. telefonisk, og en af 17. december 2012 var det sidste forsøg på en dialog. Han mener, at han har svaret på de opfordringer, som advokat Søren Aagaard bl.a. i brevet af 14. december 2012 fremkom med. Den fremsendte tiltrædelsesaftale er den standardaftale, som 3F normalt tager udgangspunkt i ved forhandlinger med uorganiserede arbejdsgivere. Han fandt det mærkeligt, at Peter Krage som direktør ikke selv kunne forholde sig hertil, men skulle henvise til sin advokat.

10 10 Tilbuddet fra Østervang Sjælland om at melde sig ind i GLS-A kom først i september På det tidspunkt havde parterne forhandlet siden januar 2012, så på det tidspunkt var løbet kørt. Østervang Sjælland var reelt ikke interesseret i en indmeldelse i GLS-A, og forbundet opfattede derfor virksomhedens tilbud herom som ren taktik. Havde virksomheden været villig til at deltage i et forhandlingsmøde, kunne forhandlingerne imidlertid være resulteret i, at der opnåedes enighed om en indmeldelse. Arne Grevsen har forklaret bl.a., at han er gruppeformand for Den Grønne Gruppe i 3F, hvor han er chefforhandler. Protokollat II til overenskomsten mellem 3F og GLS-A af 1. marts 2011 er særegen for denne overenskomst og findes ikke i andre overenskomster. Protokollatet forpligter 3F til at undlade at indgå overenskomster med arbejdsgivere uden for GLS-A med tilsvarende eller lavere løn- og arbejdsvilkår end de, som fremgår af GLS-A-overenskomsten. Det vil være overenskomstbrud, hvis 3F indgår en overenskomst med en udenforstående arbejdsgiver, som ikke er dyrere for denne, og dette er baggrunden for den standardtiltrædelsesaftale, som 3F bruger som forhandlingsoplæg på området. Det er et stort problem for overenskomstområdet, at flere og flere virksomheder baserer sig på underentreprenører, og det har bl.a. ført til, at der ved overenskomstfornyelsen er kommet en bestemmelse ind i overenskomsten, som giver forbundet en udvidet mulighed for at kunne kontrollere underentreprenørers vilkår, jf. herved protokollat 14 til 2013-overenskomsten. Teksten i den tiltrædelsesaftale, der er sendt til Østervang Sjælland, er ikke ordret ens med protokollat nr. 14, men indholdet er det samme. Det blev ikke ved overenskomstfornyelsen drøftet med GLS-A, om medlemsvirksomhederne skal sikre, at underentreprenører yder overenskomstmæssig løn. Kædeansvar har aldrig været drøftet, men 3F skal have indsigt i indholdet af aftalen med underentreprenører. Protokollat 14 handler om information. Parternes argumenter Østervang Sjælland har til støtte for, at sagen skal fremmes, anført, at virksomheden har en aktuel og væsentlig retlig interesse i at få Arbejdsrettens stillingtagen til, hvorvidt den iværksatte og opretholdte konflikt er ulovlig, da 3F har afvist at tage bekræftende til genmæle. 3Fs tilkendegivelse om, at de ikke vil modsætte sig, at virksomheden melder sig ind i GLS-A, er uden betydning for sagen, da sagen ikke drejer sig om virksomhedens ret hertil. Virksomheden har blot som en forligsmulighed tilbudt dette, men tilbuddet herom bortfaldt, da det ikke

11 blev accepteret inden acceptfristens udløb den 20. december Et krav fra 3F om virksomhedens indmeldelse i GLS-A vil i øvrigt være i strid med foreningsfriheden. 11 Østervang Sjælland har til støtte for sin påstand om, at den mod virksomheden varslede og iværksatte konflikt skal kendes ulovlig, navnlig anført, at der er tale om en konflikt, som har til formål at påtvinge virksomheden forpligtelser, som er uproportionale og dermed ulovlige. 3F har iværksat konflikten for at tvinge virksomheden til at underskrive en tiltrædelsesaftale, som indeholder vilkår, der går langt ud over, hvad der gælder for tilsvarende organiserede virksomheder. Det følger bl.a. af Arbejdsrettens dom af 4. april 2007 i sag nr. A , at der alene kan gøres forskel på organiserede og uorganiserede virksomheder, såfremt dette er sagligt begrundet. Tiltrædelsesaftalen indeholder flere vilkår, som går væsentligt videre end overenskomsterne på området, og som forvrider virksomhedens konkurrencedygtighed. Aftalen bestemmer i 1, at lønnen skal være mindst 5 % højere end den løn, som en organiseret arbejdsgiver skal aflønne sine medarbejdere med. Desuden bestemmer aftalens 11, stk. 2, at arbejdsgiveren forpligter sig til at påse, at eksterne entreprenører og underentreprenører overholder overenskomsten ved udlicitering, hvilken forpligtelse ikke gælder for overenskomstdækkede virksomheder, jf. bl.a. Arbejdsrettens dom af 26. september På samme måde indeholdt overenskomsten på daværende tidspunkt ingen bestemmelser svarende til aftalens 11, stk. 3, og 12, stk. 2, som tilmed til dels er mere restriktive end kravene i den nugældende overenskomst. 3F har bevisbyrden for, at vilkårene er saglige, og denne bevisbyrde har 3F ikke løftet. Når blot tiltrædelsesaftalen indeholder ét usagligt krav, vil konflikten være ulovlig. Protokol II til GLS-A-overenskomsten er uden betydning for sagen, da Østervang Sjælland ikke har tiltrådt protokollen og ikke kan være bundet af en aftale, som er indgået mellem 3F og GLS-A. Det fremgår ikke af den tilsendte tiltrædelsesaftales ordlyd, indhold eller vejledning, at der alene var tale om et udspil, tværtimod fastholdt 3F aftalen, selv om Østervang Sjælland bl.a. tilbød at melde sig ind i GLS-A. Alternativerne forholdt 3F sig ikke til. Landsorganisationen i Danmark har til støtte for afvisningspåstanden anført, at 3F ved skrivelsen af 18. marts 2013 har givet tilladelse til, at Østervang Sjælland frit kan melde sig ind i GLS-A. Da dette vil løse den verserende tvist, er der ikke længere en reel tvist mellem parterne, hvorfor Østervang Sjælland ikke længere har nogen retlig interesse i sagen.

12 12 Landsorganisationen i Danmark har til støtte for frifindelsespåstanden navnlig anført, at konflikten blev iværksat på grund af mangel på forligsvillighed fra Østervang Sjællands side. I forbindelse med forhandlinger har 3F frihed til at stille krav, så længe der ikke stilles ultimative krav. Tiltrædelsesaftalen var oplæg til forhandlinger mellem parterne, og der har på intet tidspunkt været opstillet ultimative krav fra 3F s side. 3F forsøgte flere gange at få etableret et møde med Østervang Sjælland, som nægtede at forhandle, og som bl.a. aflyste et møde med 3F. Allerede fordi der ikke var forhandlingsvillighed, var konflikten lovlig. Den tiltrædelsesaftale, som var oplægget fra 3F, er en standardaftale, som er udarbejdet på baggrund af de forpligtelser, som påhviler 3F som følge af protokollat II til GLS-A overenskomsten. Det bestrides ikke, at tiltrædelsesaftalen indeholder løn- og arbejdsvilkår, der er mere byrdefulde for arbejdsgiveren end, hvad der følger af overenskomsten. Dette er imidlertid en konsekvens af, at det ville have indebåret et brud på overenskomsten, hvis 3F havde tilbudt Østervang Sjælland en aftale, som ikke stillede strengere krav. Entreprenørkontrollen er endvidere sagligt begrundet i dels den stærkt stigende anvendelse af underentreprenører i branchen, dels at en uorganiseret virksomhed ikke har en organisation til at vejlede sig. Kontrolbestemmelsen i tiltrædelsesaftalen svarer i øvrigt i alt væsentligt til, hvad overenskomstparterne har aftalt herom i forbindelse med de seneste overenskomstforhandlinger. Arbejdsrettens begrundelse og resultat Da det indklagede forbund ikke har taget bekræftende til genmæle over for Østervang Sjælland A/S s påstand, foreligger der en aktuel tvist om, hvorvidt den mod virksomheden varslede og iværksatte konflikt som fortsat verserer er lovlig. Østervang Sjælland har en åbenlys retlig interesse i at få denne tvist prøvet ved Arbejdsretten, og den nedlagte afvisningspåstand tages derfor ikke til følge. Som fastslået bl.a. ved Arbejdsrettens domme i sag A (dom af 30. juni 1993) og i sag A (dom af 4. april 2007) skal der kunne påvises en saglig begrundelse herfor, såfremt en arbejdstagerorganisation skal kunne stille skærpede overenskomstmæssige krav til en arbejdsgiver alene som følge af, at arbejdsgiveren ikke er medlem af den arbejdsgiverorganisation, som arbejdstagerorganisationen har indgået overenskomst med. Et vilkår i en overenskomst om, at arbejdstagerorganisationen ikke må afslutte overenskomst med en arbejdsgiver, som står uden for arbejdsgiverorganisationen, om tilsvarende løn- og

13 13 arbejdsvilkår som de, der fremgår af overenskomsten, kan ikke håndhæves over for en uorganiseret arbejdsgiver, og en sådan aftale kan ikke i sig selv udgøre en saglig begrundelse for, at et fagforbund over for en uorganiseret arbejdsgiver stiller mere byrdefulde overenskomstkrav end de, der fremgår af overenskomsten på området. Østervang Sjælland forsøgte samme dag, som konflikten blev varslet, at indmelde sig i GLS- A, men blev afskåret herfra, da 3F Køge Bugt på trods af at være opfordret hertil ikke meddelte den fornødne tilladelse til, at virksomheden kunne optages som medlem af GLS-A. Der er ikke påvist en saglig begrundelse for, hvorfor forbundet undlod at medvirke til Østervang Sjællands optagelse i arbejdsgiverorganisationen, men i stedet valgte at insistere på en forhandling om en tiltrædelsesoverenskomst. Det udkast til tiltrædelsesoverenskomst, som 3F Køge Bugt fremsendte til Østervang Sjælland, indeholdt bl.a. en bestemmelse om, at der til de lønninger, som fremgik af overenskomsten, skulle ydes et tillæg, som altid skulle være på mindst 5 %. Udkastet indeholdt endvidere andre regler, som var mere byrdefulde end overenskomstens, herunder med hensyn til kontrolforanstaltninger samt krav om, at virksomheden ved udlicitering til entreprenører mv. skulle sikre sig, at den tiltrådte overenskomst som minimum overholdtes i forbindelse med arbejdets udførelse. Da virksomheden ikke ville forhandle på dette grundlag, meddelte 3F Køge Bugt ved brev af 11. oktober 2012, at den varslede strejke og blokade ville blive etableret fra og med mandag den 15. oktober Indklagede har ikke påvist en saglig begrundelse for at gøre forskel mellem organiserede og uorganiserede arbejdsgivere med hensyn til lønnens størrelse. Der er heller ikke påvist en saglig begrundelse for at stille skærpede krav til uorganiserede arbejdsgivere, hvad angår sikring af eller kontrol med underentreprenørers overholdelse af overenskomsten. Den varslede og iværksatte konflikt findes på baggrund af det anførte at have haft til formål at tvinge Østervang Sjælland til at acceptere vilkår, der må anses for ulovlige og usaglige. Da der dermed må gives Østervang Sjælland medhold i, at den varslede og iværksatte konflikt er ulovlig, tager Arbejdsretten Østervang Sjællands påstand til følge.

14 14 Thi kendes for ret: Landsorganisationen i Danmark for 3F for 3F Køge Bugt skal anerkende, at den mod Østervang Sjælland A/S varslede og iværksatte konflikt er ulovlig. Landsorganisationen i Danmark for 3F for 3F Køge Bugt skal inden 14 dage fra denne doms afsigelse betale kr. i sagsomkostninger til Arbejdsretten. Lene Pagter Kristensen

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A.

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A. Kendelse af 12. januar 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst mod GLS-A for Rosa ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne.

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne. Arbejdsrettens dom af 4. juli 2012 i sag nr.: AR 2011.0808 Stokholm Transport A/S (advokat Lars Cort Hansen) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) Dommer:

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund,

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund, PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 25. oktober 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016-0012): 3F Fagligt Fælles Forbund, Privat Service, Hotel og Restauration og Serviceforbundet (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen)

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. oktober 2016

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. oktober 2016 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. oktober 2016 I sag nr.: AR2016.0485 Stenvad Gartneri ved Morten Adamsen (advokat Søren Aagaard) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund for Fagligt

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Opmandskendelse. 12. oktober 2011. faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Opmandskendelse. 12. oktober 2011. faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Opmandskendelse af 12. oktober 2011 i faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Graff

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely)

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) (vedrørende fortolkningsproblemer i parternes aftalegrundlag) Den 7. november

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 I sag nr. AR2013.0151: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Blik-

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 4. februar 2013 i faglig voldgiftssag 2012.0184 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for L&H Rørbyg A/S (underdirektør Thorkild Bang) Sagen og dens

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 23. maj 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i Sag nr.: AR2013.0681 Kristelig Arbejdsgiverforening for Søhøjlandets

Læs mere

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 1. Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006 i sag nr. A2006.237: Zebra A/S (advokat Kirsten Maxen) mod Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat og Fagligt Fælles Forbund (advokat Lars Gulmann) Dommer:

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 8/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014

Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014 Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014 I sag nr.: AR2013.0724 Dansk Arbejdsgiverening DI Overenskomst I ved DI Carlsberg Danmark A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark Fagligt Fælles

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation 1 Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV2010.0192) Fødevareforbundet NNF (advokatfuldmægtig Kim Brandt Jensen) mod Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation (advokat Christian K. Clasen) afsagt

Læs mere

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S og AC-organisationerne Dækningsområde Denne hovedaftale har bindende virkning for 1.AC-organisationerne. Hvorved forstås: a. en organisation, der er medlem af AC og

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 13. januar 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2012.0051: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV Dansk Metal. mod. Djurs Smede Service ved Klaus Jensen

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV Dansk Metal. mod. Djurs Smede Service ved Klaus Jensen Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV 2008.088 Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Djurs Smede Service ved Klaus Jensen (advokat Jens Paulsen) G:\Faglig Voldgift

Læs mere

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993.

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. Hovedaftalen af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. 1 Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S 17. oktober 1994 HOVEDAFTALE mellem Tele Danmark A/S og LFLS Denne hovedaftale er indgået mellem Tele Danmark A/S på vegne af Tele Danmark A/S selv, KTAS, Jydsk Telefon A/S, TELECOM A/S, Fyns Telefon A/S,

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 25. november 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i I sag nr.: AR2013.0405 Landsorganisationen i Danmark for

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0058) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/ DI for Styropack A/S (advokat Karsten Almosetoft) afsagt

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i faglig voldgiftssag: 3F, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Anders Lorentzen) mod Dansk Industri for Tivoli A/S (advokat Tove Schultz-Lorentzen) - 2 - Sagen

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. januar 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. januar 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. januar 2014 Sag nr.: AR2013.0305 Lærernes Centralorganisation mod KL Dommere: Jørn Kristian Jensen, Carl Erik Johansen, Torkild Justesen, Erik Jylling, Erik Kjærgaard,

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for:

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Danske Lægestuderende. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: 1. a. Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 19. september 2016 Sagsnr. 2016-1076/MKJ 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard)

OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard) 1 OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard) Afsagt den 24. januar 2010 1. Denne kendelse angår alene

Læs mere

AFSKRIFT. H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer.

AFSKRIFT. H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer. Side 1 AFSKRIFT H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer. ------------------- Denne hovedaftale er afsluttet mellem Amtsrådsforeningen

Læs mere

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod Dansk Byggeri for Mogens Pedersen, Nyborg A/S (advokat Thorsten Wilstrup) (vedr. spørgsmålet om, under hvilken overenskomst

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 i sag nr. AR2011.0282: Landsorganisationen i Danmark (LO) for FOA Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Jørgen Vinding) Dommere: Peter Andersen,

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst)

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) T I L K E N D E G I V E L S E af 25. januar 2015 i Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod GLS-A for Aldershvile Planteskole ApS (advokat

Læs mere

Hovedaftale. mellem. Hovedstadens Sygehusfællesskab. Det Kommunale Kartel/Statsansattes Kartel

Hovedaftale. mellem. Hovedstadens Sygehusfællesskab. Det Kommunale Kartel/Statsansattes Kartel Hovedaftale mellem Hovedstadens Sygehusfællesskab og Det Kommunale Kartel/Statsansattes Kartel Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Hovedaftale mellem Hovedstadens Sygehusfællesskab og Det Kommunale Kartel/Statsansattes

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 1 Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 2 Indholdsfortegnelse... Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Parternes formål... 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed...

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 i sag nr. A2007.183: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Side 1 HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

Side 1 HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNNES LANDSFORBUND HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Side 2 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL

Læs mere

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1 Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Hvem er omfattet 3 5 1. Hvem er omfattet 3 Kapitel 2. Parternes formål 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV 2012-0112: Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Dansk Erhverv for Profil Optik Butikker A/S (advokat Katrin Seirup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. november 2013 i faglig voldgiftssag (FV2013-0129): 3F Transportgruppen for Havnegruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod APM Terminals Cargo Service A/S (advokat Marianne

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for.

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag 2015.0021 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ for Enco A/S VVS (advokat Susanne Oldenburg) Afsagt den 25. juni 2015. Tvisten drejer sig

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 23. juni 2011

Arbejdsrettens dom af 23. juni 2011 Arbejdsrettens dom af 23. juni 2011 I sag nr. AR2011.0365: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat Helge Werner) mod FTF for PROSA for PROSA CSC-DK og PROSA

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S.

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S. PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Sangill Grafisk I/S. (advokat Peter Balle) 1. Sagens baggrund. --------- Mellem

Læs mere

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV 2016.0193: CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal (procedør: advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Martin Professional

Læs mere

Kendelse af 12. september 2011. Faglig voldgift. Serviceforbundet og 3 F, Privat Service, Hotel og Restauration. mod

Kendelse af 12. september 2011. Faglig voldgift. Serviceforbundet og 3 F, Privat Service, Hotel og Restauration. mod Kendelse af 12. september 2011 i Faglig voldgift Serviceforbundet og 3 F, Privat Service, Hotel og Restauration mod D I overenskomst II ved DI for ISS Facility Services A/S Tvisten Sagen vedrører spørgsmålet,

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 14. januar 2015 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i I sag nr.: AR2013.0640 Landsorganisationen i Danmark Fagligt

Læs mere

Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark. Principudtalelse

Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark. Principudtalelse Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark Principudtalelse Den kooperative ide og virksomhedsform har spillet en vigtig rolle i den danske arbejderbevægelses udvikling. Derfor har

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for:

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for: Side 1 HOVEDAFTALE mellem Amtsrådsforeningen og bundet af Offentligt Ansatte, Specialarbejderforbundet i Danmark og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark vedrørende overenskomstansatte medarbejdere Denne

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV : Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV : Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV 2016.0001: Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod DI Overenskomst II v/dansk Industri for Arla Foods Amba for Høgelund Mejeri (advokat

Læs mere

OVERENSKOMSTSYSTEMET MV.

OVERENSKOMSTSYSTEMET MV. Sønderjysk Landboforening, Vojens 7. marts 2016 Jacob Langvad Nielsen, advokat (L) Økonomi og virksomhedsledelse SEGES P/S OVERENSKOMSTSYSTEMET MV. INDHOLD 1. Overenskomstsystemet Den danske model 2. Konfliktret

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

Arbejdsgiveren udøver ledelsesretten i overensstemmelse med parternes dialogsyn og indgåede aftaler.

Arbejdsgiveren udøver ledelsesretten i overensstemmelse med parternes dialogsyn og indgåede aftaler. 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig og træder i kraft straks, den er underskrevet. Denne aftale har bindende virkning for medlemmer

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN 27-01-2009 OK-Nyt Løn nr. 002-09 Sag.nr.: 07/2174 Voldgiftssagen vedrørende

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. København, den 23. maj 2014 Sagsnr. 2013-3404/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. Sagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S Tvisten Tvisten angår fortolkningen af Protokollat nr. 14 Vikarregler til PROFOT overenskomst 2004. Påstande

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 21. september 2016 blev der i sag 336 2015-13397 AA og BB mod Ejendomsmægler CC [Adresse] [By] og Ejendomsmægler Christian Jessen [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed DD [Adresse] [By] afsagt

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. Klagens tema: [Klager]

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb.

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag FV2015.0013, afsagt den 11. januar 2016 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HVL Montage ApS (juridisk konsulent

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende Cirkulære om Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende 2007 Cirkulære af 17. august 2007 Perst. nr. 070-07 PKAT nr. J.nr. 07-333/74-1

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. marts faglig voldgiftssag (FV ): Dansk Metal. (advokat Peter Nisbeth, LO) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. marts faglig voldgiftssag (FV ): Dansk Metal. (advokat Peter Nisbeth, LO) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. marts 2017 i faglig voldgiftssag (FV2016-0196): Dansk Metal (advokat Peter Nisbeth, LO) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn for Region Syddanmark (advokat Morten

Læs mere

H O V E D A F T A L E

H O V E D A F T A L E 1 H O V E D A F T A L E Mellem Divisionsforeningen Vestagervej 17 2900 Hellerup (herefter benævnt DF) og Spillerforeningen Pilestræde 35, 2., 1112 København K. (herefter benævnt SPF) ( i det følgende benævnt

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

K E N D E L S E F A G L I G V O LD G I F T: Teknisk Landsforbund. mod. Praktiserende Landinspektørers Forening

K E N D E L S E F A G L I G V O LD G I F T: Teknisk Landsforbund. mod. Praktiserende Landinspektørers Forening K E N D E L S E i F A G L I G V O LD G I F T: Teknisk Landsforbund mod Praktiserende Landinspektørers Forening Denne faglige voldgift vedrører spørgsmålet om, hvorvidt indklagede, Praktiserende Landinspektørers

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. december 2009

Arbejdsrettens dom af 16. december 2009 Arbejdsrettens dom af 16. december 2009 I sag nr.: A2008.755 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund - Privat Service, Hotel og Restauration (konsulent Kim Brandt Jensen) mod Ribur ApS

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-214.342 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 5. april 2001

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-214.342 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 5. april 2001 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-214.342 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 5. april 2001 K E N D E L S E Sømændenes Forbund i Danmark (selv) mod 1. Nordjyllands Amt 2. Læsø Kommune (advokat Karl

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV ) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod

Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV ) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV 2016.0179) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod Den Jyske Opera (advokat Marianne Lage) Sagen drejer sig om, hvorvidt det er i strid med

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift Lager, Post & Servicearbejdernes Forbund (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Langvaddam Distribution ApS (advokatfuldmægtig

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E. 1. februar 2011. faglig voldgiftssag 2011.0043: Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt Jensen) mod

O P M A N D S K E N D E L S E. 1. februar 2011. faglig voldgiftssag 2011.0043: Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt Jensen) mod O P M A N D S K E N D E L S E af 1. februar 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0043: Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt Jensen) mod Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (afdelingschef

Læs mere

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr.98-178.943, Restaurationsog Bryggeriarbejder Forbundet

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om klager har krav på at få forrentet indklagedes afregningsbeløb, når indklagede ikke straks

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017 I sag nr.: AR2016.0083 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Danske

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 i faglig voldgiftssag 2010.0236 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Zoologisk Have (advokat Marie Louise

Læs mere