Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskrift af Arbejdsrettens retsbog"

Transkript

1 Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 23. maj 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i Sag nr.: AR Kristelig Arbejdsgiverforening for Søhøjlandets Murerfirma ApS mod 3F Transport Logistik og Byg og Landsorganisationen i Danmark i hvilken sag der sidst blev holdt retsmøde den 12. december Retten beklædtes af næstformand, højesteretsdommer Thomas Rørdam. Som retsskriver fungerede dommerfuldmægtig Morten Juul Nielsen. Der fremlagdes bilag Q. For klager i begge sager mødte: Kristelig Arbejdsgiverforening ved advokat Steen Elkjær. For indklagede i begge sager mødte: Landsorganisationen i Danmark ved advokat Ulrik Mayland, 3F ved Christian Dyrberg og Per Thorendahl. Parterne nedlagde påstande. Christian Dyrberg afgav forklaring. Sagen blev procederet. Parterne anmodede retsformanden om at afgøre sagen i henhold til arbejdsretslovens 16, stk. 3. Retsformanden optog sagen til afgørelse. Retten hævet. Thomas Rørdam / Morten Juul Nielsen Den 13. juni 2014 Ingen var tilsagt eller mødt, da retsformanden traf følgende b e s l u t n i n g: Indledning Sagen angår lovligheden af en konflikt, som 3F og LO har iværksat over for Søhøjlandets Murerfirma A/S for at få en virksomheden til at indgå en tiltrædelsesoverenskomst i en situation, hvor

2 - 2 virksomheden i forvejen har overenskomst med en konkurrerende lønmodtagerorganisation, der ikke er tilknyttet samme hovedorganisation som den organisation, der kræver indgåelse af tiltrædelsesoverenskomsten. Virksomheden har accepteret at indgå tiltrædelsesoverenskomst med 3F, men vil ikke acceptere et vilkår i tiltrædelsesoverenskomsten om, at feriepenge skal indbetales til 3F s feriekasse. Sagen er behandlet i medfør af arbejdsretslovens 16, stk. 3, med næstformand, højesteretsdommer Thomas Rørdam som retsformand. Som retsskriver fungerede dommerfuldmægtig Morten Juul Nielsen. Parternes påstande Klager, Kristelig Arbejdsgiverforening for Søhøjlandets Murerfirma Aps, har påstået de indklagede, 3F Transport, Logistik og Byg og Landsorganisationen i Danmark, tilpligtet at anerkende, at den iværksatte hovedkonflikt og sympatikonflikt over for Søhøjlandets Murerfirma ApS er ulovlig, og at de indklagede skal ophøre med konflikterne. De indklagede, 3F Transport, Logistik og Byg og Landsorganisationen i Danmark, har påstået frifindelse. Sagsfremstilling Søhøjlandets Murerfirma ApS blev medlem af Kristelig Arbejdsgiverforening den 26. april 2011 og blev herved omfattet af overenskomsten mellem Kristelig Arbejdsgiverforening (KA) og Kristelig Fagforening (Krifa). Den 13. juni 2013 rettede 3F henvendelse til virksomheden med anmodning om overenskomstforhandling med henblik på, at virksomheden indgik en tiltrædelsesoverenskomst med 3F. Som begrundelse herfor anførte 3F: Vi har konstateret, at virksomheden udfører arbejder, der henhører under Fagligt Fælles Forbunds overenskomstområde. Vi har også konstateret, at virksomheden ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst gennem medlemskab af en dansk arbejdsgiverforening, og at der ikke findes andre anerkendte former for overenskomstmæssige aftaler. Brevet af 13. juni 2013 var vedlagt 3F s Standard Tiltrædelsesoverenskomst for Danske Virksomheder. Da virksomheden med henvisning til, at man allerede var omfattet af overenskomsten mellem KA og Krifa, ikke ønskede at indgå en overenskomst med 3F, meddelte 3F den 24. juni 2013, at der ville

3 - 3 blive iværksat blokade over for virksomheden, ligesom LO ville blive anmodet om at indlede sympatikonflikt, hvis ikke der inden for en nærmere angiven frist var taget skridt til at indlede en forhandling. Da fristen ikke blev overholdt, indledte 3F hovedkonflikt og LO sympatikonflikt mod virksomheden henholdsvis den 1. juli og den 4. september Den 12. september 2013 fastholdt virksomheden med henvisning til Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 i sag A over for 3F og LO, at man ikke ville indgå overenskomst med 3F. 3F udarbejdede herefter et revideret udkast til tiltrædelsesoverenskomst, som virksomheden den 24. september 2013 meddelte 3F, at man kunne acceptere, bortset fra bestemmelserne i udkastets 2 og 6, som har følgende ordlyd: 2 Ferieregler Feriebetaling administreres efter reglerne i 3F s feriekasse. 6 Information til medarbejderne Virksomheden forpligtes til at informere ansatte om reglerne i: Ferieregler for 3F s feriekasse. Virksomheden begrundede den manglende accept af 2 og 6 med, at man ikke fandt at have pligt til at indbetale til 3F s Feriekasse for ikke-medlemmer af Dansk Byggeri, og at man er forpligtet til at følge brancheoverenskomsten. Den 25. september 2013 svarede 3F: Til orientering kan jeg oplyse, at du er lidt forkert på den med hensyn til Dansk Byggeris medlemmer. De behøver ikke indbetale til 3F.s Feriekasse da Feriepengene er dækket af deres Garantiordning som i værste fald går ind og udbetaler feriepengene til de ansatte hvis alt går galt. Og som du selv skriver er du forpligtet til at følge Brancheoverenskomsten for blandt andet Murer og Murerarbejdsmænd, hvor der indbetales feriepenge til 3F.s Feriekasse. Grunden til at vi i 3F forlanger at Feriepengene indbetales til Feriekassen er en

4 - 4 sikkerhed for at pengene er hensat her når kollegaerne skal bruge dem til afholdelse af den optjente Ferie så 2 og 6 kan ikke annulleres da det er gældende for alle Tiltrædelsesoverenskomster og ikke kun den som er tilsendt til dig, så derfor vil jeg bede dig om at acceptere hele aftalen som den er, alternativ er at du henvender dig til Forbundet/Byggegruppen i København desang. men svaret vil nok være det samme som mit. Samme dag skrev virksomheden til 3F: Tak for dit svar, som jeg ikke er enig i. Det fremgår ikke af brancheoverenskomsten, at feriepenge skal indbetales til 3F s Feriekasse. Såfremt du fortsat mener det, opfordrer jeg dig til at anføre hvor i overenskomsten, det fremgår. Jeg vil herved gentage, at jeg kan acceptere tiltrædelsesoverenskomsten med undtagelse af 2 og 6. Hovedkonflikten og sympatikonflikten er suspenderet, indtil Arbejdsrettens afgørelse foreligger. Under sagens forberedelse har klager opfordret indklagede til at fremlægge reglerne for 3F s feriekasse samt de seneste to regnskaber for feriekassen. Indklagede har fremlagt feriekassens regler og har med hensyn til regnskab oplyst, at der ikke findes særskilt regnskab for feriekassen, idet feriekassens regnskab indeholdes i 3F s regnskab. 3F har i brev af 29. oktober 2013 oplyst, at de samlede skyldige feriepenge indgår i regnskaberne for 2011 og 2012 med henholdsvis kr. og kr., og at 3F har stillet sikkerhed for indbetalte feriepenge med 100 mio. kr. Retsgrundlaget I Hovedorganisationernes redegørelse om retten til at iværksætte konflikt til støtte for krav om overenskomst af juni 2003 hedder det bl.a.: 2. Problemafgrænsning og disposition

5 - 5 A. Betingelser for etablering af en lovlig hovedkonflikt Hovedbetingelsen for at en konflikt lovligt kan etableres er, at den skal forfølge et lovligt fagligt formål. En konflikt til støtte for opnåelse af en overenskomst vil som udgangspunkt have et lovligt formål. Om konflikten tillige forfølger et lovligt fagligt formål beror herefter på, om forbundet må antages at have den fornødne faglige interesse i at opnå overenskomst. Vurderingen heraf afhænger af, om den arbejdsgiver, overfor hvem overenskomstkravet rettes, i forvejen er dækket af en overenskomst eller ej, og hvis dette er tilfældet om de i så fald konkurrerende lønmodtagerorganisationer er tilknyttet samme hovedorganisation eller ej. Retstilstanden kan således kort skitseres som følger: b) Frit konkurrerende lønmodtagerorganisationer: I arbejdsretlig praksis har man lagt vægt på følgende forhold, der kan indgå i den konkrete afvejning: Om den konfliktende lønmodtagerorganisation såvel relativt (på virksomheden) som absolut (på landsplan) har en betydelig del af medlemmerne inden for det arbejdsområde der ønskes overenskomstdækket. Om den eksisterende overenskomst hjemler ringere løn- og ansættelsesvilkår end hovedoverenskomsten på området, og Om den konfliktende lønmodtagerorganisation har udvist en betydelig grad af passivitet overfor det allerede eksisterende overenskomstforhold. B. Betingelser for etablering af lovlig Sympatikonflikt Den afgørende forudsætning og betingelse for at en sympatikonflikt lovligt kan iværksættes er, at den etableres til støtte for en lovlig og iværksat hovedkonflikt. 5. Sammenfatning af retstilstanden Hvor parterne i en konflikt er medlemmer af hovedorganisationerne eller omfattet af samme hovedaftale, er der en særlig vid konfliktadgang. I øvrigt er det på baggrund af ovenstående gennemgang af den arbejdsretlige teori og praksis hovedorganisationernes opfattelse, at adgangen for et lønmodtagerforbund til at etablere konflikt i de tilfælde, hvor en arbejdsgiver, der står uden for en hovedorganisation, allerede har indgået overenskomst med en organisation, der ikke er tilknyttet samme hovedorganisation som det konfliktende lønmodtagerforbund, kan sammenfattes på følgende måde:

6 a) Almindelige betingelser - 6 Arbejdsrettens praksis viser, at retten opstiller en række kriterier, der altid indgår i rettens bedømmelse af konkrete sager. Kriterierne er følgende: Konfliktens overordnede karakter. Der skal mellem lønmodtagerorganisationen og arbejdsgiveren bestå en interessetvist dvs. en uenighed om, hvorvidt og i bekræftende fald under hvilke forudsætninger en kollektiv overenskomst skal indgås eller fornyes. Konfliktens formål. Konflikten skal forfølge et rimeligt fagligt formål. Formålet med lønmodtagerorganisationens iværksættelse af konflikt skal være at opnå en kollektiv overenskomst med den arbejdsgiver, der lader arbejde, som naturligt henhører under lønmodtagerorganisationens faglige område, udføre. En konflikt der tager sigte på, at opnå overenskomstdækning for arbejdsfunktioner, der ikke falder indenfor den aktionerende lønmodtagerorganisations faglige område, er ulovlig. Hvis det arbejde, der søges overenskomstdækket ikke i forvejen er overenskomstdækket, vil udgangspunktet være, at der forfølges et rimeligt fagligt formål. Ved bedømmelsen af, hvad der er en lønmodtagerorganisations naturlige faglige område spiller det ingen rolle om organisationen aktuelt har nogen medlemmer på den konfliktramte virksomhed. Derimod skal organisationen have den fornødne og aktuelle interesse i at overenskomstdække det pågældende område. De formål lønmodtagerorganisationen lovligt kan forfølge og understøtte med anvendelse af kollektive kampskridt, kan være begrænset af lovgivning eller overordnede aftaler f.eks. hovedaftaler. Formålet med konflikten må ikke være indgåelse af en overenskomst, hvis indhold helt eller delvist er i strid med lovgivningen. b) Særlige betingelser, hvor en konkurrerende lønmodtagerorganisation rejser krav om egen overenskomst. Tilfælde hvor de konkurrerende lønmodtagerorganisationer ikke er tilknyttet samme hovedorganisation. I de tilfælde, hvor de konkurrerende lønmodtagerorganisationer ikke er tilknyttet samme hovedorganisation og dermed står i et helt frit konkurrenceforhold til hinanden viser Arbejdsrettens praksis, at der består en noget videre adgang for den indtrængende lønmodtagerorganisation til at understøtte kravet om overenskomst med brugen af kollektive kampskridt. I sådanne situationer er udgangspunktet det, at lønmodtagerorganisationens adgang til at anvende kollektive kampskridt med henblik på opnåelse af en egen, selvstændig overenskomst alene er betinget af, at organisationen har en faglig interesse, som har en passende styrke og aktualitet. Ved bedømmelsen af om den faglige interesse har den fornødne styrke og aktualitet, indikerer Arbejdsrettens praksis, at de konkrete medlemsforhold spiller en mindre rolle i en situation, hvor den indtrængende lønmodtagerorganisation i øvrigt er landsdækkende og på landsplan har en position og et medlemstal, der er signifikant.

7 - 7 I Arbejdsrettens dom af 4. april 2007 i sag nr. A (AT ) havde Kristelig Arbejdsgiverforening påstået LO for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark for Forbundet Træ- Industri-Byg, afdeling 9, dømt til at anerkende, at en varslet konflikt mod en virksomhed var ulovlig. TIB havde varslet konflikten med henblik på at få virksomheden til at underskrive en tiltrædelsesoverenskomst, som ud over at forpligte virksomheden til at overholde gældende overenskomster på området pålagde virksomheden at indbetale en afgift til forbundet pr. måned pr. medarbejder, som ikke var medlem af forbundet, og at undergive sig diverse kontrolforanstaltninger til sikring af, at overenskomsten blev overholdt. Tiltrædelsesoverenskomsten indeholdt endvidere følgende bestemmelse: Ferie- og søgnehelligdagsbetaling administreres efter reglerne i TIB s feriekasse. Det hedder det bl.a. i præmisserne: En arbejdsgiver, som underskriver en tiltrædelsesoverenskomst, har ikke krav på i enhver henseende at blive ligestillet med de organiserede arbejdsgivere, men der kan dog kun gøres forskel på organiserede og uorganiserede arbejdsgivere, såfremt dette er sagligt begrundet, jf. herved Arbejdsrettens dom af 30. juni 1993 i sag (Arbejdsretligt tidsskrift 1993 s. 50). Der er ikke grundlag for at fastslå, at der ikke er en saglig begrundelse for de af TIB opstillede overenskomstkrav til sikring af, at der sker indbetaling af pension, ferie- og søgnehelligdagsbetaling. Det forhold, at TIB ønsker at opkræve en afgift til medfinansiering af forbundets omkostninger til foranstaltninger, som foretages også i arbejdsgiverens interesse, kan ikke i sig selv anses for at udgøre et usagligt eller urimeligt vilkår, hvis afgiften i øvrigt er fastsat til et beløb, som ikke er urimeligt henset til de fordele, som arbejdsgiveren opnår, smh. herved også Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 13. februar 2007 i sag 75252/01. Ved bestemmelsen om, at G.S.G. ApS skal betale en afgift på først 602 kr., senere nedsat til 300 kr. pr. måned pr. medarbejder, som ikke er medlem af TIB, pålægges virksomheden imidlertid en pligt til at kompensere forbundet delvis for dets tab af medlemskontingent, når der beskæftiges uorganiseret arbejdskraft. Forbundet mister også medlemskontingenter, såfremt organiserede arbejdsgivere beskæftiger uorganiseret arbejdskraft, og der er ikke påvist en saglig grund til at gøre forskel på organiserede og uorganiserede arbejdsgivere i den anledning. Dertil kommer, at en bestemmelse om, at en arbejdsgiver skal kompensere forbundet økonomisk, såfremt der beskæftiges uorganiseret arbejdskraft, har karakter af en omgåelse af foreningsfrihedslovens 4 c, hvorefter en arbejdsgiver ikke kan forpligtes til udelukkende eller fortrinsvis at beskæftige lønmodtagere, som er medlem af en bestemt forening. Også vilkåret om, at G.S.G. ApS alene bør beskæftige udenlandske arbejdstagere, som er medlem af TIB, må anses for at være i strid med denne bestemmelse. Om TIB s feriekasse, som efter det oplyste senere er fusioneret med 3F s feriekasse, forklarede Claus von Elling, TIB, under sagen:

8 - 8 TIB administrerer en godkendt feriekasse, som andre arbejdsgivere indbetaler feriepenge til, og det er sædvanligt, at TIB s tiltrædelsesoverenskomster indeholder regler om, at ferie- og søgnehelligdagsbetaling administreres efter reglerne i TIB s feriekasse. Medarbejderne får dermed en garanti for at modtage deres feriepenge. Feriekassen anvendes kun i forhold til uorganiserede arbejdsgivere, da Dansk Byggeri har en garantiordning. Udkastet til tiltrædelsesoverenskomst indeholdt visse særregler vedrørende udenlandske arbejdstagere til sikring af, at disse får udbetalt deres feriepenge og søgnehelligdagsbetaling, samt til sikring af, at der sker indbetaling af pensionsbidrag. Det var i maj 2006 ikke muligt at oprette udenlandske arbejdere i B&A Pension i Danmark. Beløbene skal efter udkastet indbetales til TIB, som herefter vil sørge for, at de udbetales til de enkelte svende, men indbetaler arbejdsgiveren pension eller feriepenge mv. et andet sted og dokumenterer dette, vil TIB ikke kræve beløbene indbetalt til sig. I Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 i sag A udtalte retten bl.a.: Som fastslået bl.a. ved Arbejdsrettens domme i sag A (dom af 30. juni 1993) og i sag A (dom af 4. april 2007) skal der kunne påvises en saglig begrundelse herfor, såfremt en arbejdstagerorganisation skal kunne stille skærpede overenskomstmæssige krav til en arbejdsgiver alene som følge af, at arbejdsgiveren ikke er medlem af den arbejdsgiverorganisation, som arbejdstagerorganisationen har indgået overenskomst med. Forklaringer Christian Dyrberg, forbundssekretær i 3F Byggegruppen, har forklaret bl.a., at 3F s feriekasse, som er godkendt, kan føres tilbage til 1973, hvor Snedker- og Tømrerforbundets feriekasse blev oprettet. Feriekassen blev ved forbundsfusion i 1997 til TIB s feriekasse og i 2011 til 3F s feriekasse. 3F s feriekasse er den samme som den feriekasse, Tømrer- og Snedkerforbundet oprettede i Reglerne for 3F s feriekasse følger i store træk ferielovens regler. Formålet med feriekassen er at sikre, at medlemmerne får deres feriepenge. Der er efter 3F s opfattelse mangler ved feriekonto-ordningen, og gennem feriekasse-ordningen, har 3F bedre mulighed for at sikre, at arbejdsgiveren rent faktisk indbetaler feriepenge. Uafhentede feriepenge tilfalder 3F s feriefond. Feriefondens midler anvendes til at købe ferielejligheder og sommerhuse til brug for medlemmerne. 3F tjener ikke penge på feriekassen, idet der ikke er renteindtægter af betydning. Han kan dog ikke redegøre præcist herfor, da der ikke føres selvstændigt regnskab for feriekassen, hvis økonomi indgår i 3F s regnskab. Det følger af 49, stk. 7, i OK2012 for murer- og murearbejdsmandsarbejde mellem Dansk Byggeri og 3F, at Dansk Byggeri garanterer for de omfattede lønmodtageres krav på feriepenge. Hvis en arbejdsgiver er medlem af Dansk Byggeri, skal han derfor ikke indbetale feriepenge til 3F s feriekasse. Uorganiserede virksomheder er ikke omfattet af garantien, og 3F stiller derfor krav om, at disse indbetaler feriepenge til feriekassen. Garantien omfatter heller ikke udstationerede medarbejdere, og der skal derfor for disse ske indbetaling til feriekassen. Dette har typisk betydning for udenlandske

9 - 9 virksomheder, som har medarbejdere udstationeret i Danmark. Det er medarbejderens og ikke virksomhedernes forhold, som afgør, om feriepenge er garanteret eller om de skal indbetales til feriekassen. Parternes argumenter Kristelig Arbejdsgiverforening for Søhøjlandets Murerfirma ApS har anført, at arbejdstagerorganisationen har bevisbyrden for, at denne har en saglig begrundelse for i en tiltrædelsesoverenskomst at stille skærpede overenskomstmæssige krav til en arbejdsgiver alene som følge af, at arbejdsgiveren ikke er medlem af den arbejdsgiverorganisation, som arbejdstagerorganisationen har indgået overenskomst med, jf. senest Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 i sag nr. A F s krav om, at Søhøjlandets Murerfirma skal foretage indbetaling til 3F s feriekasse i stedet for til Feriekonto er et sådant skærpet krav til virksomheden i forhold til Murer- og Murerarbejdsmandsoverenskomsten mellem 3F og Dansk Byggeri. 3F og LO har ikke påvist nogen saglig begrundelse for at stille dette krav, idet medarbejdernes feriepenge er fuldt ud sikret ved indbetaling til Feriekonto. Det må lægges til grund, at 3F har indtjening fra feriekassen, navnlig i form af renter af de betydelige indbetalte beløb. Staten oppebærer tilsvarende en betydelig renteindtægt fra Feriekonto, jf. herved ferielovens 32. Ved at pålægge en arbejdsgiver at indbetale feriepenge til 3F s feriekasse, pålægges den pågældende virksomhed og dennes medarbejdere således at yde økonomisk støtte til 3F. Noget sådant kan ikke kræves og vil i øvrigt også være i strid med foreningsfriheden. Søhøjlandets Murerfirma har accepteret at indgå overenskomst med 3F på almindelige overenskomstmæssige vilkår, og 3F har derfor ingen saglig interesse i at opretholde konflikt med virksomheden. Hovedkonflikten, og dermed også den tilhørende sympatikonflikt, er således ulovlig. 3F Transport, Logistik og Byg og Landsorganisationen i Danmark har anført, at konflikten er lovlig, da den forfølger et lovligt fagligt, nemlig opnåelsen af overenskomst med Søhøjlandets Murerfirma. Ved vurderingen af lovligheden af en hovedkonflikt kan der ikke opstilles krav om, at de vilkår, som stilles i en tiltrædelsesoverenskomst, ikke må være mere byrdefulde end vilkårene i brancheoverenskomsten uden saglig begrundelse herfor. Søhøjlandets Murerfirma har ikke krav på at blive ligestillet med medlemmerne af Dansk Byggeri. Derimod må der ikke stilles krav om vilkår, der er i strid med redelig handlemåde. Arbejdsrettens domme af 5. september 2013 i sag nr. A , af 4. april 2007 i sag nr. A og af 30. juni 1993 i sag nr. A kan i den forbindelse ikke

10 - 10 tillægges afgørende vægt, jf. herved Ole Hasselbalchs artikel i U 2013B.433. Tiltrædelsesoverenskomstens krav om indbetaling af feriepenge til feriekassen udgør i øvrigt ikke et skærpet overenskomstkrav, og tiltrædelsesoverenskomsten indeholder ikke mere byrdefulde vilkår end brancheoverenskomsten. Organiserede og uorganiserede virksomheder behandles ens. Det gælder således generelt, at hvis en medarbejders feriepengekrav er omfattet af Dansk Byggeris Garantiordning, skal der ikke indbetales til feriekassen. Omvendt hvis dette ikke er tilfældet. Såfremt Arbejdsretten måtte finde, at kravet om indbetaling til feriekassen er mere byrdefuldt, er der en sagligt begrundelse herfor, idet det herved sikres, at der faktisk sker indbetaling af medarbejdernes feriepenge. Det bemærkes, at Arbejdsretten i sag nr. A ikke fandt grundlag for at fastslå, at der ikke var en saglig begrundelse for et overenskomstkrav om indbetaling af pension, ferie- og søgnehelligdagsbetaling til samme feriekasse, som den foreliggende sag handler om. Arbejdsretten har således taget stilling til feriekassen. Arbejdsrettens begrundelse og resultat Under denne sag, der er behandlet i medfør af arbejdsretslovens 16, stk. 3, tages der udgangspunkt i den retstilstand, der er beskrevet under retsgrundlaget. 3F har oplyst, at der ikke udarbejdes særskilt regnskab for forbundets feriekasse, men at feriekassens økonomi indgår i 3F s regnskab. Under hensyn til størrelsen af de indbetalinger, der hvert år sker til feriekassen, må det uanset Christian Dyrbergs forklaring lægges til grund, at 3F har ikke ubetydelige renteindtægter fra de indbetalinger, der sker til forbundets feriekasse. Et krav om, at Søhøjlandets Murerfirma A/S skal foretage indbetaling af feriepenge til 3F s feriekasse vil derfor indebære, at virksomheden og dens ansatte tilpligtes at deltage i finansieringen af 3F s almindelige virksomhed. I hvert fald under disse omstændigheder finder Arbejdsretten, at et krav om indbetaling til feriekassen må forudsætte, at 3F kan påvise en saglig begrundelse for, at virksomheden skal indbetale feriepenge til feriekassen frem for således som virksomheden ønsker til Feriekonto. Arbejdsretten finder endvidere, at 3F ikke har påvist en sådan saglig begrundelse, idet det må lægges til grund, at de ansattes feriepenge er lige så godt sikret ved indbetaling til Feriekonto som ved indbetaling til 3F s feriekasse. Efter det anførte giver Arbejdsretten Kristelig Arbejdsgiverforening medhold i, at såvel hovedkonflikten som sympatikonflikten har været ulovlige siden den 25. september 2013, hvor 3F

11 - 11 modtog meddelelse om, at Søhøjlandets Murerfirma accepterede 3F s tiltrædelsesoverenskomst med undtagelse af bestemmelserne om feriekassen i 2 og 6. Det kan ikke føre til et andet resultat, at Arbejdsretten i sag A udtalte, at der ikke var grundlag for at fastslå, at der ikke var en saglig begrundelse for TIB s overenskomstkrav vedrørende indbetaling af bl.a. feriepenge til TIB s feriekasse. Det bemærkes, at det fremgår af Claus von Ellings forklaring under sagen, at TIB ikke krævede feriepenge indbetalt til sig, hvis arbejdsgiveren valgte at indbetale feriepenge et andet sted og dokumenterede dette. Thi bestemmes: 3F Transport, Logistik og Byg og Landsorganisationen i Danmark skal anerkende, at hovedkonflikten og sympatikonflikten over for Søhøjlandets Murerfirma ApS siden den 25. september 2013 har været ulovlige. 3F Transport, Logistik og Byg og Landsorganisationen i Danmark skal endvidere anerkende at være forpligtet til at ophøre med konflikterne. Thomas Rørdam

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne.

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne. Arbejdsrettens dom af 4. juli 2012 i sag nr.: AR 2011.0808 Stokholm Transport A/S (advokat Lars Cort Hansen) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) Dommer:

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 4. april 2007

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 4. april 2007 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 4. april 2007 i sag nr. A2006.445: Kristelig Arbejdsgiverforening for G.S.G. ApS Årslevvej 14 6230 Rødekro (konsulent Mogens Christensen) mod Landsorganisationen i Danmark

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 I sag nr. AR2013.0151: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Blik-

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006 i sag nr. A2006.237: Zebra A/S (advokat Kirsten Maxen) mod Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat og Fagligt Fælles Forbund (advokat Lars Gulmann) Dommer:

Læs mere

Interessekonflikter med et internationalt aspekt

Interessekonflikter med et internationalt aspekt Dansk Forening for Arbejdsret Heldagsseminar den 8. maj 2015 Interessekonflikter med et internationalt aspekt Den danske model Helena Christensen Det arbejdsretlige system et aftalesystem Arbejdsgiverorganisation

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 13. januar 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2012.0051: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 25. november 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i I sag nr.: AR2013.0405 Landsorganisationen i Danmark for

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 22. juni 2016 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i Sag nr.: AR2015.0627 Landsorganisationen i Danmark HK Privat

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014

Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014 Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014 I sag nr.: AR2013.0724 Dansk Arbejdsgiverening DI Overenskomst I ved DI Carlsberg Danmark A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark Fagligt Fælles

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 14. januar 2015 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i I sag nr.: AR2013.0640 Landsorganisationen i Danmark Fagligt

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A.

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A. Kendelse af 12. januar 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst mod GLS-A for Rosa ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Dansk Byggeri for Per Hansen Tømrerfirma ApS (Chefkonsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Konsekvenser af Laval-afgørelsen - består den danske konfliktret stadig?

Konsekvenser af Laval-afgørelsen - består den danske konfliktret stadig? Konsekvenser af Laval-afgørelsen - består den danske konfliktret stadig? Seminar den 14/11 2008 i AnsættelsesAdvokater Oplæg ved professor dr. jur. Jens Kristiansen Københavns Universitet Disposition 1.

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. januar 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. januar 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. januar 2014 Sag nr.: AR2013.0305 Lærernes Centralorganisation mod KL Dommere: Jørn Kristian Jensen, Carl Erik Johansen, Torkild Justesen, Erik Jylling, Erik Kjærgaard,

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( )

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( ) TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september 2016 i faglig voldgiftssag 2015.0194 (2015.0201) Fagligt Fælles Forbund (advokat Dennis Schnell-Lauritzen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Back Up Vikar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer: Page 1 of 5 DANSK METAL Tele Afdeling 12 tele12.dk LIND & CADOVIUS Afdeling 12 kommentar: Notat af advokat Nicolai Westergaard af 27. maj 1999. Notatet er anerkendt af Dansk Industri i forbindelse med

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. december 2009

Arbejdsrettens dom af 16. december 2009 Arbejdsrettens dom af 16. december 2009 I sag nr.: A2008.755 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund - Privat Service, Hotel og Restauration (konsulent Kim Brandt Jensen) mod Ribur ApS

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 4. februar 2013 i faglig voldgiftssag 2012.0184 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for L&H Rørbyg A/S (underdirektør Thorkild Bang) Sagen og dens

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

Familieplejeres ferieretlige stilling

Familieplejeres ferieretlige stilling FAMILIEPLEJERES FERIERETLIGE STILLING Familieplejeres ferieretlige stilling Den 27. september 2005 1. Retsgrundlaget I de senere år har familieplejeres ferieretlige stilling været genstand for megen diskussion

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 i sag nr. A2007.183: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod 1 Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008 CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod DI for Dantherm Air Handling A/S, Skive (advokat Lars Bruhn) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 I sag nr.: AR2013.0076 Østervang Sjælland A/S (advokat Søren Aagaard) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) for Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016 I sag nr.: AR2015.0171 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for Danren A/S Dommere: Poul

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 6. maj 2013 i faglig voldgiftssag FV 2012.0156: Fagligt Fælles Forbund (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Håndværk for Holm Tømrer- og Snedkerfirma A/S (Morten Frihagen)

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

P R E S S E M E D D E L E L S E. Sympatikonflikter til støtte for en hovedkonflikt rettet mod Nørrebro Bryghus.

P R E S S E M E D D E L E L S E. Sympatikonflikter til støtte for en hovedkonflikt rettet mod Nørrebro Bryghus. Den 12. december 2007 P R E S S E M E D D E L E L S E Sympatikonflikter til støtte for en hovedkonflikt rettet mod Nørrebro Bryghus. Arbejdsretten har i dag afsagt dom i en sag om lovligheden af en række

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0141, afsagt den 3. december 2014 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Marbud, Polen (Cvr. 33018010) (afdelingschef,

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 1. Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 20. maj 2010 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i Sag nr.: AR2009.0643 Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers

Læs mere

Den danske model & arbejdsklausuler. Ved Lise Lauridsen og Morten Ulrich

Den danske model & arbejdsklausuler. Ved Lise Lauridsen og Morten Ulrich Den danske model & arbejdsklausuler Ved Lise Lauridsen og Morten Ulrich 2 Den danske model Fagforbund kan kræve overenskomst og iværksætte kampskridt til støtte herfor: Inden for deres faglige område Fornøden

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 i sag nr. AR2011.0282: Landsorganisationen i Danmark (LO) for FOA Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Jørgen Vinding) Dommere: Peter Andersen,

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt T A L E T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Kendelse af 9. februar 2009 i faglig voldgift: Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod DI Overenskomst II v/di (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Falck Danmark A/S (advokat Eva Skov Jensen) Denne sag

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. november 2016 i sag nr. BS 49-179/2016: Frie Funktionærer Overgade 24 Postboks 925 5100 Odense C og som mandatar for Berit Pedersen Brørupvej 22

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt lægning af teglsten er murerarbejde, som i medfør af parternes overenskomst

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2012-0026849). Afgift

Læs mere

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede].

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-3592/HCH 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede],

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Ansøgning om optagelse

Ansøgning om optagelse Ansøgning om optagelse Er du en dygtig håndværker? Så garanterer vi gerne for dit arbejde. Vi gør os umage Virksomheden CVR-nummer: Hjemmeside: E-mail: Medlemsnummer: (udfyldes af Dansk Håndværk) Telefon:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Opmandskendelse. 12. oktober 2011. faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Opmandskendelse. 12. oktober 2011. faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Opmandskendelse af 12. oktober 2011 i faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Graff

Læs mere

K E N D E L S E F A G L I G V O LD G I F T: Teknisk Landsforbund. mod. Praktiserende Landinspektørers Forening

K E N D E L S E F A G L I G V O LD G I F T: Teknisk Landsforbund. mod. Praktiserende Landinspektørers Forening K E N D E L S E i F A G L I G V O LD G I F T: Teknisk Landsforbund mod Praktiserende Landinspektørers Forening Denne faglige voldgift vedrører spørgsmålet om, hvorvidt indklagede, Praktiserende Landinspektørers

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN 27-01-2009 OK-Nyt Løn nr. 002-09 Sag.nr.: 07/2174 Voldgiftssagen vedrørende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S.

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S. PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Sangill Grafisk I/S. (advokat Peter Balle) 1. Sagens baggrund. --------- Mellem

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S 17. oktober 1994 HOVEDAFTALE mellem Tele Danmark A/S og LFLS Denne hovedaftale er indgået mellem Tele Danmark A/S på vegne af Tele Danmark A/S selv, KTAS, Jydsk Telefon A/S, TELECOM A/S, Fyns Telefon A/S,

Læs mere

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for.

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag 2015.0021 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ for Enco A/S VVS (advokat Susanne Oldenburg) Afsagt den 25. juni 2015. Tvisten drejer sig

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0058) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/ DI for Styropack A/S (advokat Karsten Almosetoft) afsagt

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift

Opmandskendelse i Faglig Voldgift Opmandskendelse i Faglig Voldgift Finansforbundet (advokat Lars Dahl Gulmann) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening på egne vegne og for Comwell Klarskovgaard A/S (advokat Merete Preisler) afsagt den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 Sag 351/2011 (2. afdeling) A (advokat Per Frydenreim Møller, beskikket) mod DI som mandatar for TDC A/S (advokat Morten Eisensee) I tidligere instanser

Læs mere

ARBEJDSRETTENS DOM af 12. oktober 2006

ARBEJDSRETTENS DOM af 12. oktober 2006 ARBEJDSRETTENS DOM af 12. oktober 2006 Sag nr. A2004.1120: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Tømrer- og Bygningsfirma H. Skjøde Knudsen A/S Overgade 20, Skalbjerg, 5492 Vissenbjerg (advokat

Læs mere

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar SVARENE Eventuelle sorte prikker ud for svarmulighederne skal I se bort fra. De betyder ikke noget i printudgaven her. Side 1 af 11 Du er omfattet af en overenskomst, der gælder for dit arbejdsområde.

Læs mere

Lovudkast. I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. foretages følgende ændring:

Lovudkast. I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. foretages følgende ændring: Lovudkast Forslag til Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers

Læs mere

Fødevareforbundet NNF mod DI

Fødevareforbundet NNF mod DI OPMANDSKENDELSE i FAGLIG VOLDGIFT Fødevareforbundet NNF mod DI Mellem klageren, Fødevareforbundet NNF, og indklagede, DI, er der opstået uoverensstemmelse om, hvorvidt betaling for delvis fravær, egen

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

K E N D E L S E FAGLIG VOLDGIFT FOA. mod. Kommunernes Landsforening. for. Aalborg Kommune

K E N D E L S E FAGLIG VOLDGIFT FOA. mod. Kommunernes Landsforening. for. Aalborg Kommune K E N D E L S E i FAGLIG VOLDGIFT FOA mod Kommunernes Landsforening for Aalborg Kommune Denne kendelse vedrører fortolkning af overenskomsten indgået mellem FOA og Kommunernes Landsforening (KL) for social

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 5. oktober 2016

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 5. oktober 2016 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 5. oktober 2016 I sag nr.: AR2015.0285 Dansk Arbejdsgiverforening for DI Overenskomst I for Designmuseum Danmark (advokat Søren Møller Rasmussen) mod Landsorganisationen

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely)

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) (vedrørende fortolkningsproblemer i parternes aftalegrundlag) Den 7. november

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 19. december 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2013.0577: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

Tilkendegivelse. faglig voldgift nr. FV KA Pleje. (advokat Steen Elkjær Jørgensen) mod FOA. (advokat Peter Nisbeth

Tilkendegivelse. faglig voldgift nr. FV KA Pleje. (advokat Steen Elkjær Jørgensen) mod FOA. (advokat Peter Nisbeth Tilkendegivelse i faglig voldgift nr. FV2016.0090 KA Pleje (advokat Steen Elkjær Jørgensen) mod FOA (advokat Peter Nisbeth 2 1. Tvisten Det fremgår af 40, stk. 3, i overenskomsten mellem KA Pleje og FOA,

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma. København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2012-2886/3KR/AKC/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma. Sagens tema: Klager

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for:

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Danske Lægestuderende. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: 1. a. Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Læs mere