Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskrift af Arbejdsrettens retsbog"

Transkript

1 Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 23. maj 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i Sag nr.: AR Kristelig Arbejdsgiverforening for Søhøjlandets Murerfirma ApS mod 3F Transport Logistik og Byg og Landsorganisationen i Danmark i hvilken sag der sidst blev holdt retsmøde den 12. december Retten beklædtes af næstformand, højesteretsdommer Thomas Rørdam. Som retsskriver fungerede dommerfuldmægtig Morten Juul Nielsen. Der fremlagdes bilag Q. For klager i begge sager mødte: Kristelig Arbejdsgiverforening ved advokat Steen Elkjær. For indklagede i begge sager mødte: Landsorganisationen i Danmark ved advokat Ulrik Mayland, 3F ved Christian Dyrberg og Per Thorendahl. Parterne nedlagde påstande. Christian Dyrberg afgav forklaring. Sagen blev procederet. Parterne anmodede retsformanden om at afgøre sagen i henhold til arbejdsretslovens 16, stk. 3. Retsformanden optog sagen til afgørelse. Retten hævet. Thomas Rørdam / Morten Juul Nielsen Den 13. juni 2014 Ingen var tilsagt eller mødt, da retsformanden traf følgende b e s l u t n i n g: Indledning Sagen angår lovligheden af en konflikt, som 3F og LO har iværksat over for Søhøjlandets Murerfirma A/S for at få en virksomheden til at indgå en tiltrædelsesoverenskomst i en situation, hvor

2 - 2 virksomheden i forvejen har overenskomst med en konkurrerende lønmodtagerorganisation, der ikke er tilknyttet samme hovedorganisation som den organisation, der kræver indgåelse af tiltrædelsesoverenskomsten. Virksomheden har accepteret at indgå tiltrædelsesoverenskomst med 3F, men vil ikke acceptere et vilkår i tiltrædelsesoverenskomsten om, at feriepenge skal indbetales til 3F s feriekasse. Sagen er behandlet i medfør af arbejdsretslovens 16, stk. 3, med næstformand, højesteretsdommer Thomas Rørdam som retsformand. Som retsskriver fungerede dommerfuldmægtig Morten Juul Nielsen. Parternes påstande Klager, Kristelig Arbejdsgiverforening for Søhøjlandets Murerfirma Aps, har påstået de indklagede, 3F Transport, Logistik og Byg og Landsorganisationen i Danmark, tilpligtet at anerkende, at den iværksatte hovedkonflikt og sympatikonflikt over for Søhøjlandets Murerfirma ApS er ulovlig, og at de indklagede skal ophøre med konflikterne. De indklagede, 3F Transport, Logistik og Byg og Landsorganisationen i Danmark, har påstået frifindelse. Sagsfremstilling Søhøjlandets Murerfirma ApS blev medlem af Kristelig Arbejdsgiverforening den 26. april 2011 og blev herved omfattet af overenskomsten mellem Kristelig Arbejdsgiverforening (KA) og Kristelig Fagforening (Krifa). Den 13. juni 2013 rettede 3F henvendelse til virksomheden med anmodning om overenskomstforhandling med henblik på, at virksomheden indgik en tiltrædelsesoverenskomst med 3F. Som begrundelse herfor anførte 3F: Vi har konstateret, at virksomheden udfører arbejder, der henhører under Fagligt Fælles Forbunds overenskomstområde. Vi har også konstateret, at virksomheden ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst gennem medlemskab af en dansk arbejdsgiverforening, og at der ikke findes andre anerkendte former for overenskomstmæssige aftaler. Brevet af 13. juni 2013 var vedlagt 3F s Standard Tiltrædelsesoverenskomst for Danske Virksomheder. Da virksomheden med henvisning til, at man allerede var omfattet af overenskomsten mellem KA og Krifa, ikke ønskede at indgå en overenskomst med 3F, meddelte 3F den 24. juni 2013, at der ville

3 - 3 blive iværksat blokade over for virksomheden, ligesom LO ville blive anmodet om at indlede sympatikonflikt, hvis ikke der inden for en nærmere angiven frist var taget skridt til at indlede en forhandling. Da fristen ikke blev overholdt, indledte 3F hovedkonflikt og LO sympatikonflikt mod virksomheden henholdsvis den 1. juli og den 4. september Den 12. september 2013 fastholdt virksomheden med henvisning til Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 i sag A over for 3F og LO, at man ikke ville indgå overenskomst med 3F. 3F udarbejdede herefter et revideret udkast til tiltrædelsesoverenskomst, som virksomheden den 24. september 2013 meddelte 3F, at man kunne acceptere, bortset fra bestemmelserne i udkastets 2 og 6, som har følgende ordlyd: 2 Ferieregler Feriebetaling administreres efter reglerne i 3F s feriekasse. 6 Information til medarbejderne Virksomheden forpligtes til at informere ansatte om reglerne i: Ferieregler for 3F s feriekasse. Virksomheden begrundede den manglende accept af 2 og 6 med, at man ikke fandt at have pligt til at indbetale til 3F s Feriekasse for ikke-medlemmer af Dansk Byggeri, og at man er forpligtet til at følge brancheoverenskomsten. Den 25. september 2013 svarede 3F: Til orientering kan jeg oplyse, at du er lidt forkert på den med hensyn til Dansk Byggeris medlemmer. De behøver ikke indbetale til 3F.s Feriekasse da Feriepengene er dækket af deres Garantiordning som i værste fald går ind og udbetaler feriepengene til de ansatte hvis alt går galt. Og som du selv skriver er du forpligtet til at følge Brancheoverenskomsten for blandt andet Murer og Murerarbejdsmænd, hvor der indbetales feriepenge til 3F.s Feriekasse. Grunden til at vi i 3F forlanger at Feriepengene indbetales til Feriekassen er en

4 - 4 sikkerhed for at pengene er hensat her når kollegaerne skal bruge dem til afholdelse af den optjente Ferie så 2 og 6 kan ikke annulleres da det er gældende for alle Tiltrædelsesoverenskomster og ikke kun den som er tilsendt til dig, så derfor vil jeg bede dig om at acceptere hele aftalen som den er, alternativ er at du henvender dig til Forbundet/Byggegruppen i København desang. men svaret vil nok være det samme som mit. Samme dag skrev virksomheden til 3F: Tak for dit svar, som jeg ikke er enig i. Det fremgår ikke af brancheoverenskomsten, at feriepenge skal indbetales til 3F s Feriekasse. Såfremt du fortsat mener det, opfordrer jeg dig til at anføre hvor i overenskomsten, det fremgår. Jeg vil herved gentage, at jeg kan acceptere tiltrædelsesoverenskomsten med undtagelse af 2 og 6. Hovedkonflikten og sympatikonflikten er suspenderet, indtil Arbejdsrettens afgørelse foreligger. Under sagens forberedelse har klager opfordret indklagede til at fremlægge reglerne for 3F s feriekasse samt de seneste to regnskaber for feriekassen. Indklagede har fremlagt feriekassens regler og har med hensyn til regnskab oplyst, at der ikke findes særskilt regnskab for feriekassen, idet feriekassens regnskab indeholdes i 3F s regnskab. 3F har i brev af 29. oktober 2013 oplyst, at de samlede skyldige feriepenge indgår i regnskaberne for 2011 og 2012 med henholdsvis kr. og kr., og at 3F har stillet sikkerhed for indbetalte feriepenge med 100 mio. kr. Retsgrundlaget I Hovedorganisationernes redegørelse om retten til at iværksætte konflikt til støtte for krav om overenskomst af juni 2003 hedder det bl.a.: 2. Problemafgrænsning og disposition

5 - 5 A. Betingelser for etablering af en lovlig hovedkonflikt Hovedbetingelsen for at en konflikt lovligt kan etableres er, at den skal forfølge et lovligt fagligt formål. En konflikt til støtte for opnåelse af en overenskomst vil som udgangspunkt have et lovligt formål. Om konflikten tillige forfølger et lovligt fagligt formål beror herefter på, om forbundet må antages at have den fornødne faglige interesse i at opnå overenskomst. Vurderingen heraf afhænger af, om den arbejdsgiver, overfor hvem overenskomstkravet rettes, i forvejen er dækket af en overenskomst eller ej, og hvis dette er tilfældet om de i så fald konkurrerende lønmodtagerorganisationer er tilknyttet samme hovedorganisation eller ej. Retstilstanden kan således kort skitseres som følger: b) Frit konkurrerende lønmodtagerorganisationer: I arbejdsretlig praksis har man lagt vægt på følgende forhold, der kan indgå i den konkrete afvejning: Om den konfliktende lønmodtagerorganisation såvel relativt (på virksomheden) som absolut (på landsplan) har en betydelig del af medlemmerne inden for det arbejdsområde der ønskes overenskomstdækket. Om den eksisterende overenskomst hjemler ringere løn- og ansættelsesvilkår end hovedoverenskomsten på området, og Om den konfliktende lønmodtagerorganisation har udvist en betydelig grad af passivitet overfor det allerede eksisterende overenskomstforhold. B. Betingelser for etablering af lovlig Sympatikonflikt Den afgørende forudsætning og betingelse for at en sympatikonflikt lovligt kan iværksættes er, at den etableres til støtte for en lovlig og iværksat hovedkonflikt. 5. Sammenfatning af retstilstanden Hvor parterne i en konflikt er medlemmer af hovedorganisationerne eller omfattet af samme hovedaftale, er der en særlig vid konfliktadgang. I øvrigt er det på baggrund af ovenstående gennemgang af den arbejdsretlige teori og praksis hovedorganisationernes opfattelse, at adgangen for et lønmodtagerforbund til at etablere konflikt i de tilfælde, hvor en arbejdsgiver, der står uden for en hovedorganisation, allerede har indgået overenskomst med en organisation, der ikke er tilknyttet samme hovedorganisation som det konfliktende lønmodtagerforbund, kan sammenfattes på følgende måde:

6 a) Almindelige betingelser - 6 Arbejdsrettens praksis viser, at retten opstiller en række kriterier, der altid indgår i rettens bedømmelse af konkrete sager. Kriterierne er følgende: Konfliktens overordnede karakter. Der skal mellem lønmodtagerorganisationen og arbejdsgiveren bestå en interessetvist dvs. en uenighed om, hvorvidt og i bekræftende fald under hvilke forudsætninger en kollektiv overenskomst skal indgås eller fornyes. Konfliktens formål. Konflikten skal forfølge et rimeligt fagligt formål. Formålet med lønmodtagerorganisationens iværksættelse af konflikt skal være at opnå en kollektiv overenskomst med den arbejdsgiver, der lader arbejde, som naturligt henhører under lønmodtagerorganisationens faglige område, udføre. En konflikt der tager sigte på, at opnå overenskomstdækning for arbejdsfunktioner, der ikke falder indenfor den aktionerende lønmodtagerorganisations faglige område, er ulovlig. Hvis det arbejde, der søges overenskomstdækket ikke i forvejen er overenskomstdækket, vil udgangspunktet være, at der forfølges et rimeligt fagligt formål. Ved bedømmelsen af, hvad der er en lønmodtagerorganisations naturlige faglige område spiller det ingen rolle om organisationen aktuelt har nogen medlemmer på den konfliktramte virksomhed. Derimod skal organisationen have den fornødne og aktuelle interesse i at overenskomstdække det pågældende område. De formål lønmodtagerorganisationen lovligt kan forfølge og understøtte med anvendelse af kollektive kampskridt, kan være begrænset af lovgivning eller overordnede aftaler f.eks. hovedaftaler. Formålet med konflikten må ikke være indgåelse af en overenskomst, hvis indhold helt eller delvist er i strid med lovgivningen. b) Særlige betingelser, hvor en konkurrerende lønmodtagerorganisation rejser krav om egen overenskomst. Tilfælde hvor de konkurrerende lønmodtagerorganisationer ikke er tilknyttet samme hovedorganisation. I de tilfælde, hvor de konkurrerende lønmodtagerorganisationer ikke er tilknyttet samme hovedorganisation og dermed står i et helt frit konkurrenceforhold til hinanden viser Arbejdsrettens praksis, at der består en noget videre adgang for den indtrængende lønmodtagerorganisation til at understøtte kravet om overenskomst med brugen af kollektive kampskridt. I sådanne situationer er udgangspunktet det, at lønmodtagerorganisationens adgang til at anvende kollektive kampskridt med henblik på opnåelse af en egen, selvstændig overenskomst alene er betinget af, at organisationen har en faglig interesse, som har en passende styrke og aktualitet. Ved bedømmelsen af om den faglige interesse har den fornødne styrke og aktualitet, indikerer Arbejdsrettens praksis, at de konkrete medlemsforhold spiller en mindre rolle i en situation, hvor den indtrængende lønmodtagerorganisation i øvrigt er landsdækkende og på landsplan har en position og et medlemstal, der er signifikant.

7 - 7 I Arbejdsrettens dom af 4. april 2007 i sag nr. A (AT ) havde Kristelig Arbejdsgiverforening påstået LO for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark for Forbundet Træ- Industri-Byg, afdeling 9, dømt til at anerkende, at en varslet konflikt mod en virksomhed var ulovlig. TIB havde varslet konflikten med henblik på at få virksomheden til at underskrive en tiltrædelsesoverenskomst, som ud over at forpligte virksomheden til at overholde gældende overenskomster på området pålagde virksomheden at indbetale en afgift til forbundet pr. måned pr. medarbejder, som ikke var medlem af forbundet, og at undergive sig diverse kontrolforanstaltninger til sikring af, at overenskomsten blev overholdt. Tiltrædelsesoverenskomsten indeholdt endvidere følgende bestemmelse: Ferie- og søgnehelligdagsbetaling administreres efter reglerne i TIB s feriekasse. Det hedder det bl.a. i præmisserne: En arbejdsgiver, som underskriver en tiltrædelsesoverenskomst, har ikke krav på i enhver henseende at blive ligestillet med de organiserede arbejdsgivere, men der kan dog kun gøres forskel på organiserede og uorganiserede arbejdsgivere, såfremt dette er sagligt begrundet, jf. herved Arbejdsrettens dom af 30. juni 1993 i sag (Arbejdsretligt tidsskrift 1993 s. 50). Der er ikke grundlag for at fastslå, at der ikke er en saglig begrundelse for de af TIB opstillede overenskomstkrav til sikring af, at der sker indbetaling af pension, ferie- og søgnehelligdagsbetaling. Det forhold, at TIB ønsker at opkræve en afgift til medfinansiering af forbundets omkostninger til foranstaltninger, som foretages også i arbejdsgiverens interesse, kan ikke i sig selv anses for at udgøre et usagligt eller urimeligt vilkår, hvis afgiften i øvrigt er fastsat til et beløb, som ikke er urimeligt henset til de fordele, som arbejdsgiveren opnår, smh. herved også Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 13. februar 2007 i sag 75252/01. Ved bestemmelsen om, at G.S.G. ApS skal betale en afgift på først 602 kr., senere nedsat til 300 kr. pr. måned pr. medarbejder, som ikke er medlem af TIB, pålægges virksomheden imidlertid en pligt til at kompensere forbundet delvis for dets tab af medlemskontingent, når der beskæftiges uorganiseret arbejdskraft. Forbundet mister også medlemskontingenter, såfremt organiserede arbejdsgivere beskæftiger uorganiseret arbejdskraft, og der er ikke påvist en saglig grund til at gøre forskel på organiserede og uorganiserede arbejdsgivere i den anledning. Dertil kommer, at en bestemmelse om, at en arbejdsgiver skal kompensere forbundet økonomisk, såfremt der beskæftiges uorganiseret arbejdskraft, har karakter af en omgåelse af foreningsfrihedslovens 4 c, hvorefter en arbejdsgiver ikke kan forpligtes til udelukkende eller fortrinsvis at beskæftige lønmodtagere, som er medlem af en bestemt forening. Også vilkåret om, at G.S.G. ApS alene bør beskæftige udenlandske arbejdstagere, som er medlem af TIB, må anses for at være i strid med denne bestemmelse. Om TIB s feriekasse, som efter det oplyste senere er fusioneret med 3F s feriekasse, forklarede Claus von Elling, TIB, under sagen:

8 - 8 TIB administrerer en godkendt feriekasse, som andre arbejdsgivere indbetaler feriepenge til, og det er sædvanligt, at TIB s tiltrædelsesoverenskomster indeholder regler om, at ferie- og søgnehelligdagsbetaling administreres efter reglerne i TIB s feriekasse. Medarbejderne får dermed en garanti for at modtage deres feriepenge. Feriekassen anvendes kun i forhold til uorganiserede arbejdsgivere, da Dansk Byggeri har en garantiordning. Udkastet til tiltrædelsesoverenskomst indeholdt visse særregler vedrørende udenlandske arbejdstagere til sikring af, at disse får udbetalt deres feriepenge og søgnehelligdagsbetaling, samt til sikring af, at der sker indbetaling af pensionsbidrag. Det var i maj 2006 ikke muligt at oprette udenlandske arbejdere i B&A Pension i Danmark. Beløbene skal efter udkastet indbetales til TIB, som herefter vil sørge for, at de udbetales til de enkelte svende, men indbetaler arbejdsgiveren pension eller feriepenge mv. et andet sted og dokumenterer dette, vil TIB ikke kræve beløbene indbetalt til sig. I Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 i sag A udtalte retten bl.a.: Som fastslået bl.a. ved Arbejdsrettens domme i sag A (dom af 30. juni 1993) og i sag A (dom af 4. april 2007) skal der kunne påvises en saglig begrundelse herfor, såfremt en arbejdstagerorganisation skal kunne stille skærpede overenskomstmæssige krav til en arbejdsgiver alene som følge af, at arbejdsgiveren ikke er medlem af den arbejdsgiverorganisation, som arbejdstagerorganisationen har indgået overenskomst med. Forklaringer Christian Dyrberg, forbundssekretær i 3F Byggegruppen, har forklaret bl.a., at 3F s feriekasse, som er godkendt, kan føres tilbage til 1973, hvor Snedker- og Tømrerforbundets feriekasse blev oprettet. Feriekassen blev ved forbundsfusion i 1997 til TIB s feriekasse og i 2011 til 3F s feriekasse. 3F s feriekasse er den samme som den feriekasse, Tømrer- og Snedkerforbundet oprettede i Reglerne for 3F s feriekasse følger i store træk ferielovens regler. Formålet med feriekassen er at sikre, at medlemmerne får deres feriepenge. Der er efter 3F s opfattelse mangler ved feriekonto-ordningen, og gennem feriekasse-ordningen, har 3F bedre mulighed for at sikre, at arbejdsgiveren rent faktisk indbetaler feriepenge. Uafhentede feriepenge tilfalder 3F s feriefond. Feriefondens midler anvendes til at købe ferielejligheder og sommerhuse til brug for medlemmerne. 3F tjener ikke penge på feriekassen, idet der ikke er renteindtægter af betydning. Han kan dog ikke redegøre præcist herfor, da der ikke føres selvstændigt regnskab for feriekassen, hvis økonomi indgår i 3F s regnskab. Det følger af 49, stk. 7, i OK2012 for murer- og murearbejdsmandsarbejde mellem Dansk Byggeri og 3F, at Dansk Byggeri garanterer for de omfattede lønmodtageres krav på feriepenge. Hvis en arbejdsgiver er medlem af Dansk Byggeri, skal han derfor ikke indbetale feriepenge til 3F s feriekasse. Uorganiserede virksomheder er ikke omfattet af garantien, og 3F stiller derfor krav om, at disse indbetaler feriepenge til feriekassen. Garantien omfatter heller ikke udstationerede medarbejdere, og der skal derfor for disse ske indbetaling til feriekassen. Dette har typisk betydning for udenlandske

9 - 9 virksomheder, som har medarbejdere udstationeret i Danmark. Det er medarbejderens og ikke virksomhedernes forhold, som afgør, om feriepenge er garanteret eller om de skal indbetales til feriekassen. Parternes argumenter Kristelig Arbejdsgiverforening for Søhøjlandets Murerfirma ApS har anført, at arbejdstagerorganisationen har bevisbyrden for, at denne har en saglig begrundelse for i en tiltrædelsesoverenskomst at stille skærpede overenskomstmæssige krav til en arbejdsgiver alene som følge af, at arbejdsgiveren ikke er medlem af den arbejdsgiverorganisation, som arbejdstagerorganisationen har indgået overenskomst med, jf. senest Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 i sag nr. A F s krav om, at Søhøjlandets Murerfirma skal foretage indbetaling til 3F s feriekasse i stedet for til Feriekonto er et sådant skærpet krav til virksomheden i forhold til Murer- og Murerarbejdsmandsoverenskomsten mellem 3F og Dansk Byggeri. 3F og LO har ikke påvist nogen saglig begrundelse for at stille dette krav, idet medarbejdernes feriepenge er fuldt ud sikret ved indbetaling til Feriekonto. Det må lægges til grund, at 3F har indtjening fra feriekassen, navnlig i form af renter af de betydelige indbetalte beløb. Staten oppebærer tilsvarende en betydelig renteindtægt fra Feriekonto, jf. herved ferielovens 32. Ved at pålægge en arbejdsgiver at indbetale feriepenge til 3F s feriekasse, pålægges den pågældende virksomhed og dennes medarbejdere således at yde økonomisk støtte til 3F. Noget sådant kan ikke kræves og vil i øvrigt også være i strid med foreningsfriheden. Søhøjlandets Murerfirma har accepteret at indgå overenskomst med 3F på almindelige overenskomstmæssige vilkår, og 3F har derfor ingen saglig interesse i at opretholde konflikt med virksomheden. Hovedkonflikten, og dermed også den tilhørende sympatikonflikt, er således ulovlig. 3F Transport, Logistik og Byg og Landsorganisationen i Danmark har anført, at konflikten er lovlig, da den forfølger et lovligt fagligt, nemlig opnåelsen af overenskomst med Søhøjlandets Murerfirma. Ved vurderingen af lovligheden af en hovedkonflikt kan der ikke opstilles krav om, at de vilkår, som stilles i en tiltrædelsesoverenskomst, ikke må være mere byrdefulde end vilkårene i brancheoverenskomsten uden saglig begrundelse herfor. Søhøjlandets Murerfirma har ikke krav på at blive ligestillet med medlemmerne af Dansk Byggeri. Derimod må der ikke stilles krav om vilkår, der er i strid med redelig handlemåde. Arbejdsrettens domme af 5. september 2013 i sag nr. A , af 4. april 2007 i sag nr. A og af 30. juni 1993 i sag nr. A kan i den forbindelse ikke

10 - 10 tillægges afgørende vægt, jf. herved Ole Hasselbalchs artikel i U 2013B.433. Tiltrædelsesoverenskomstens krav om indbetaling af feriepenge til feriekassen udgør i øvrigt ikke et skærpet overenskomstkrav, og tiltrædelsesoverenskomsten indeholder ikke mere byrdefulde vilkår end brancheoverenskomsten. Organiserede og uorganiserede virksomheder behandles ens. Det gælder således generelt, at hvis en medarbejders feriepengekrav er omfattet af Dansk Byggeris Garantiordning, skal der ikke indbetales til feriekassen. Omvendt hvis dette ikke er tilfældet. Såfremt Arbejdsretten måtte finde, at kravet om indbetaling til feriekassen er mere byrdefuldt, er der en sagligt begrundelse herfor, idet det herved sikres, at der faktisk sker indbetaling af medarbejdernes feriepenge. Det bemærkes, at Arbejdsretten i sag nr. A ikke fandt grundlag for at fastslå, at der ikke var en saglig begrundelse for et overenskomstkrav om indbetaling af pension, ferie- og søgnehelligdagsbetaling til samme feriekasse, som den foreliggende sag handler om. Arbejdsretten har således taget stilling til feriekassen. Arbejdsrettens begrundelse og resultat Under denne sag, der er behandlet i medfør af arbejdsretslovens 16, stk. 3, tages der udgangspunkt i den retstilstand, der er beskrevet under retsgrundlaget. 3F har oplyst, at der ikke udarbejdes særskilt regnskab for forbundets feriekasse, men at feriekassens økonomi indgår i 3F s regnskab. Under hensyn til størrelsen af de indbetalinger, der hvert år sker til feriekassen, må det uanset Christian Dyrbergs forklaring lægges til grund, at 3F har ikke ubetydelige renteindtægter fra de indbetalinger, der sker til forbundets feriekasse. Et krav om, at Søhøjlandets Murerfirma A/S skal foretage indbetaling af feriepenge til 3F s feriekasse vil derfor indebære, at virksomheden og dens ansatte tilpligtes at deltage i finansieringen af 3F s almindelige virksomhed. I hvert fald under disse omstændigheder finder Arbejdsretten, at et krav om indbetaling til feriekassen må forudsætte, at 3F kan påvise en saglig begrundelse for, at virksomheden skal indbetale feriepenge til feriekassen frem for således som virksomheden ønsker til Feriekonto. Arbejdsretten finder endvidere, at 3F ikke har påvist en sådan saglig begrundelse, idet det må lægges til grund, at de ansattes feriepenge er lige så godt sikret ved indbetaling til Feriekonto som ved indbetaling til 3F s feriekasse. Efter det anførte giver Arbejdsretten Kristelig Arbejdsgiverforening medhold i, at såvel hovedkonflikten som sympatikonflikten har været ulovlige siden den 25. september 2013, hvor 3F

11 - 11 modtog meddelelse om, at Søhøjlandets Murerfirma accepterede 3F s tiltrædelsesoverenskomst med undtagelse af bestemmelserne om feriekassen i 2 og 6. Det kan ikke føre til et andet resultat, at Arbejdsretten i sag A udtalte, at der ikke var grundlag for at fastslå, at der ikke var en saglig begrundelse for TIB s overenskomstkrav vedrørende indbetaling af bl.a. feriepenge til TIB s feriekasse. Det bemærkes, at det fremgår af Claus von Ellings forklaring under sagen, at TIB ikke krævede feriepenge indbetalt til sig, hvis arbejdsgiveren valgte at indbetale feriepenge et andet sted og dokumenterede dette. Thi bestemmes: 3F Transport, Logistik og Byg og Landsorganisationen i Danmark skal anerkende, at hovedkonflikten og sympatikonflikten over for Søhøjlandets Murerfirma ApS siden den 25. september 2013 har været ulovlige. 3F Transport, Logistik og Byg og Landsorganisationen i Danmark skal endvidere anerkende at være forpligtet til at ophøre med konflikterne. Thomas Rørdam

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 I sag nr. AR2013.0151: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Blik-

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 4. april 2007

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 4. april 2007 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 4. april 2007 i sag nr. A2006.445: Kristelig Arbejdsgiverforening for G.S.G. ApS Årslevvej 14 6230 Rødekro (konsulent Mogens Christensen) mod Landsorganisationen i Danmark

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 13. januar 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2012.0051: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A.

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A. Kendelse af 12. januar 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst mod GLS-A for Rosa ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. december 2009

Arbejdsrettens dom af 16. december 2009 Arbejdsrettens dom af 16. december 2009 I sag nr.: A2008.755 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund - Privat Service, Hotel og Restauration (konsulent Kim Brandt Jensen) mod Ribur ApS

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 I sag nr.: AR2013.0076 Østervang Sjælland A/S (advokat Søren Aagaard) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) for Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer: Page 1 of 5 DANSK METAL Tele Afdeling 12 tele12.dk LIND & CADOVIUS Afdeling 12 kommentar: Notat af advokat Nicolai Westergaard af 27. maj 1999. Notatet er anerkendt af Dansk Industri i forbindelse med

Læs mere

P R E S S E M E D D E L E L S E. Sympatikonflikter til støtte for en hovedkonflikt rettet mod Nørrebro Bryghus.

P R E S S E M E D D E L E L S E. Sympatikonflikter til støtte for en hovedkonflikt rettet mod Nørrebro Bryghus. Den 12. december 2007 P R E S S E M E D D E L E L S E Sympatikonflikter til støtte for en hovedkonflikt rettet mod Nørrebro Bryghus. Arbejdsretten har i dag afsagt dom i en sag om lovligheden af en række

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E. 1. februar 2011. faglig voldgiftssag 2011.0043: Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt Jensen) mod

O P M A N D S K E N D E L S E. 1. februar 2011. faglig voldgiftssag 2011.0043: Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt Jensen) mod O P M A N D S K E N D E L S E af 1. februar 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0043: Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt Jensen) mod Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (afdelingschef

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 19. december 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2013.0577: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011

Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011 Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011 i sag nr. A2010.0443: Landsorganisationen i Danmark for Fødevareforbundet NNF (advokatfuldmægtig Kim B. Jensen) mod Arbejdsgiverforeningen Konditorer, Bagere og Chokolademagere

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

ARBEJDSRETTENS DOM af 12. oktober 2006

ARBEJDSRETTENS DOM af 12. oktober 2006 ARBEJDSRETTENS DOM af 12. oktober 2006 Sag nr. A2004.1120: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Tømrer- og Bygningsfirma H. Skjøde Knudsen A/S Overgade 20, Skalbjerg, 5492 Vissenbjerg (advokat

Læs mere

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt T A L E T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 i sag nr. A 2007.500 Landsorganisationen i Danmark for Malerforbundet i Danmark (advokat Stephan Agger) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

OSTRE LANDSRETS 7. AFDELING 2 DEL Mt

OSTRE LANDSRETS 7. AFDELING 2 DEL Mt OSTRE LANDSRETS 7. AFDELING 2 DEL Mt Advokat Christian Riewe Vester Voldgade 96 1552 Kobenhavn V Den 19. december 2011 1nit KWI Vedreirende j.nr. 7. afd. B-1023-11 (Deres j.nr. MG-34182): Malerforbundet

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0043)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0043) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0043) Forbundet 3F (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for Fugegruppen/Rybergs Fugeteknik (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt lægning af teglsten er murerarbejde, som i medfør af parternes overenskomst

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt der foreligger brud på eller omgåelse af overenskomsten

Læs mere

Ansøgning om optagelse

Ansøgning om optagelse Ansøgning om optagelse Er du en dygtig håndværker? Så garanterer vi gerne for dit arbejde. Vi gør os umage Virksomheden CVR-nummer: Hjemmeside: E-mail: Medlemsnummer: (udfyldes af Dansk Håndværk) Telefon:

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) 3F Aalborg for murer- og murerarbejdsmænd (faglig sekretær Egon Pedersen) mod Dansk Byggeri for HP Byg A/S (konsulent Ole Thaarup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005

Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005 1 Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005 i sag nr. A2004.325: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Leo Lybæk Hansen) mod Skov & Haveservice v/henning Lübcke Vedskøllevej

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen)

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen) OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal (advokat Stefan Agger) mod DI for Arriva Skandinavien A/S (advokat Jacob Gården Larsen) Afsagt den 8. december 2011 Tvisten Sagen angår, om Arriva

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. meddelt den 6. oktober 2014. i faglig voldgiftssag FV2014.0103

TILKENDEGIVELSE. meddelt den 6. oktober 2014. i faglig voldgiftssag FV2014.0103 TILKENDEGIVELSE meddelt den 6. oktober 2014 i faglig voldgiftssag FV2014.0103 TEKNIQ (underdirektør Thorkild Bang) mod Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Brandt) Tvisten Tvisten angår regulering

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 29. november 2012

Arbejdsrettens dom af 29. november 2012 Arbejdsrettens dom af 29. november 2012 i sag nr. AR2012.0341: Kristelig Arbejdsgiverforening for Restaurant Vejlegården ApS (advokat Anders Schmidt) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. december 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Michael Kistrup, Thomas Lohse og Bo Østergaard). 10. afd. nr. B-2143-12: FTF som mandatar

Læs mere

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 1 KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 i faglig voldgiftssag, 2009.0126 3F Privat Service, Hotel og Restauration (faglig konsulent Bent Moos) mod Bilfærgernes Rederiforening for Scandlines Catering

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration 1 Kendelse af 2. juni 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Nicolai Westergaard) mod Dansk Erhverv tillige for First Hotel Copenhagen

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund 3F Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening (BJMF) for A (advokat Søren Narv Pedersen) mod Fagligt Fælles Forbund 3F (advokat Martin Haug) Den 15.

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0032, afsagt den 13. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Rezart Bau GmbH, Berlin (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 11. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt tirsdag den 2. december 2014

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 11. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt tirsdag den 2. december 2014 TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 11. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt tirsdag den 2. december 2014 i faglig voldgiftssag, 2012.0158 HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 24. september 2015

Arbejdsrettens dom af 24. september 2015 Arbejdsrettens dom af 24. september 2015 I sag nr.: AR2013.0458 og AR2013.0760 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for AlliancePlus A/S Dommere:

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst.

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst. Kendelse afsagt den 31. maj 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0001 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DIO II v/di for Arctic Container Operation A/S (advokat Henrik Uldal) Uoverensstemmelsen

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D (Advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Hans Jørgensen & Søn A/S (Afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har ydet mangelfuld rådgivning af klagerne

Læs mere

Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen DOM

Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen DOM Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 20. januar 2015 af dommerne Bjarne Bjørnskov Jensen (retsformand), René T. Olsen og Barbara Hoffmann Christiansen i sag nr. BS 47-1360/2013 Lærernes

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

A2007.639 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. marts 2008

A2007.639 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. marts 2008 A2007.639 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. marts 2008 Sag nr. A2007.639: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (konsulent Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Søledsvej

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris.

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris. Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud (Thomas Trier Hansen) K E N D E L S E 10 boliger i Tasiilaq Sagens faktiske omstændigheder Ved udbudsskrivelse af 15. november 2011

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 i sag nr. A2008.809: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening (advokat Helge Werner) Hovedintervenient: Dansk Handicap

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

Kendelse af 29. juli 2014 i faglig voldgift: Spillerforeningen (advokat Peter Nisbeth) mod. Divisionsforeningen (advokat Jørgen Vinding)

Kendelse af 29. juli 2014 i faglig voldgift: Spillerforeningen (advokat Peter Nisbeth) mod. Divisionsforeningen (advokat Jørgen Vinding) Kendelse af 29. juli 2014 i faglig voldgift: Spillerforeningen (advokat Peter Nisbeth) mod Divisionsforeningen (advokat Jørgen Vinding) Tvist om gyldighed af konfliktvarsel 2 1. Uoverensstemmelsen og parternes

Læs mere

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september?

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Hvem har pligt til, at fortælle dig om fare- og sikkerheds- skiltenes betydning? Min arbejdsgiver. Hvornår

Læs mere