Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskrift af Arbejdsrettens retsbog"

Transkript

1 Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 23. maj 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i Sag nr.: AR Kristelig Arbejdsgiverforening for Søhøjlandets Murerfirma ApS mod 3F Transport Logistik og Byg og Landsorganisationen i Danmark i hvilken sag der sidst blev holdt retsmøde den 12. december Retten beklædtes af næstformand, højesteretsdommer Thomas Rørdam. Som retsskriver fungerede dommerfuldmægtig Morten Juul Nielsen. Der fremlagdes bilag Q. For klager i begge sager mødte: Kristelig Arbejdsgiverforening ved advokat Steen Elkjær. For indklagede i begge sager mødte: Landsorganisationen i Danmark ved advokat Ulrik Mayland, 3F ved Christian Dyrberg og Per Thorendahl. Parterne nedlagde påstande. Christian Dyrberg afgav forklaring. Sagen blev procederet. Parterne anmodede retsformanden om at afgøre sagen i henhold til arbejdsretslovens 16, stk. 3. Retsformanden optog sagen til afgørelse. Retten hævet. Thomas Rørdam / Morten Juul Nielsen Den 13. juni 2014 Ingen var tilsagt eller mødt, da retsformanden traf følgende b e s l u t n i n g: Indledning Sagen angår lovligheden af en konflikt, som 3F og LO har iværksat over for Søhøjlandets Murerfirma A/S for at få en virksomheden til at indgå en tiltrædelsesoverenskomst i en situation, hvor

2 - 2 virksomheden i forvejen har overenskomst med en konkurrerende lønmodtagerorganisation, der ikke er tilknyttet samme hovedorganisation som den organisation, der kræver indgåelse af tiltrædelsesoverenskomsten. Virksomheden har accepteret at indgå tiltrædelsesoverenskomst med 3F, men vil ikke acceptere et vilkår i tiltrædelsesoverenskomsten om, at feriepenge skal indbetales til 3F s feriekasse. Sagen er behandlet i medfør af arbejdsretslovens 16, stk. 3, med næstformand, højesteretsdommer Thomas Rørdam som retsformand. Som retsskriver fungerede dommerfuldmægtig Morten Juul Nielsen. Parternes påstande Klager, Kristelig Arbejdsgiverforening for Søhøjlandets Murerfirma Aps, har påstået de indklagede, 3F Transport, Logistik og Byg og Landsorganisationen i Danmark, tilpligtet at anerkende, at den iværksatte hovedkonflikt og sympatikonflikt over for Søhøjlandets Murerfirma ApS er ulovlig, og at de indklagede skal ophøre med konflikterne. De indklagede, 3F Transport, Logistik og Byg og Landsorganisationen i Danmark, har påstået frifindelse. Sagsfremstilling Søhøjlandets Murerfirma ApS blev medlem af Kristelig Arbejdsgiverforening den 26. april 2011 og blev herved omfattet af overenskomsten mellem Kristelig Arbejdsgiverforening (KA) og Kristelig Fagforening (Krifa). Den 13. juni 2013 rettede 3F henvendelse til virksomheden med anmodning om overenskomstforhandling med henblik på, at virksomheden indgik en tiltrædelsesoverenskomst med 3F. Som begrundelse herfor anførte 3F: Vi har konstateret, at virksomheden udfører arbejder, der henhører under Fagligt Fælles Forbunds overenskomstområde. Vi har også konstateret, at virksomheden ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst gennem medlemskab af en dansk arbejdsgiverforening, og at der ikke findes andre anerkendte former for overenskomstmæssige aftaler. Brevet af 13. juni 2013 var vedlagt 3F s Standard Tiltrædelsesoverenskomst for Danske Virksomheder. Da virksomheden med henvisning til, at man allerede var omfattet af overenskomsten mellem KA og Krifa, ikke ønskede at indgå en overenskomst med 3F, meddelte 3F den 24. juni 2013, at der ville

3 - 3 blive iværksat blokade over for virksomheden, ligesom LO ville blive anmodet om at indlede sympatikonflikt, hvis ikke der inden for en nærmere angiven frist var taget skridt til at indlede en forhandling. Da fristen ikke blev overholdt, indledte 3F hovedkonflikt og LO sympatikonflikt mod virksomheden henholdsvis den 1. juli og den 4. september Den 12. september 2013 fastholdt virksomheden med henvisning til Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 i sag A over for 3F og LO, at man ikke ville indgå overenskomst med 3F. 3F udarbejdede herefter et revideret udkast til tiltrædelsesoverenskomst, som virksomheden den 24. september 2013 meddelte 3F, at man kunne acceptere, bortset fra bestemmelserne i udkastets 2 og 6, som har følgende ordlyd: 2 Ferieregler Feriebetaling administreres efter reglerne i 3F s feriekasse. 6 Information til medarbejderne Virksomheden forpligtes til at informere ansatte om reglerne i: Ferieregler for 3F s feriekasse. Virksomheden begrundede den manglende accept af 2 og 6 med, at man ikke fandt at have pligt til at indbetale til 3F s Feriekasse for ikke-medlemmer af Dansk Byggeri, og at man er forpligtet til at følge brancheoverenskomsten. Den 25. september 2013 svarede 3F: Til orientering kan jeg oplyse, at du er lidt forkert på den med hensyn til Dansk Byggeris medlemmer. De behøver ikke indbetale til 3F.s Feriekasse da Feriepengene er dækket af deres Garantiordning som i værste fald går ind og udbetaler feriepengene til de ansatte hvis alt går galt. Og som du selv skriver er du forpligtet til at følge Brancheoverenskomsten for blandt andet Murer og Murerarbejdsmænd, hvor der indbetales feriepenge til 3F.s Feriekasse. Grunden til at vi i 3F forlanger at Feriepengene indbetales til Feriekassen er en

4 - 4 sikkerhed for at pengene er hensat her når kollegaerne skal bruge dem til afholdelse af den optjente Ferie så 2 og 6 kan ikke annulleres da det er gældende for alle Tiltrædelsesoverenskomster og ikke kun den som er tilsendt til dig, så derfor vil jeg bede dig om at acceptere hele aftalen som den er, alternativ er at du henvender dig til Forbundet/Byggegruppen i København desang. men svaret vil nok være det samme som mit. Samme dag skrev virksomheden til 3F: Tak for dit svar, som jeg ikke er enig i. Det fremgår ikke af brancheoverenskomsten, at feriepenge skal indbetales til 3F s Feriekasse. Såfremt du fortsat mener det, opfordrer jeg dig til at anføre hvor i overenskomsten, det fremgår. Jeg vil herved gentage, at jeg kan acceptere tiltrædelsesoverenskomsten med undtagelse af 2 og 6. Hovedkonflikten og sympatikonflikten er suspenderet, indtil Arbejdsrettens afgørelse foreligger. Under sagens forberedelse har klager opfordret indklagede til at fremlægge reglerne for 3F s feriekasse samt de seneste to regnskaber for feriekassen. Indklagede har fremlagt feriekassens regler og har med hensyn til regnskab oplyst, at der ikke findes særskilt regnskab for feriekassen, idet feriekassens regnskab indeholdes i 3F s regnskab. 3F har i brev af 29. oktober 2013 oplyst, at de samlede skyldige feriepenge indgår i regnskaberne for 2011 og 2012 med henholdsvis kr. og kr., og at 3F har stillet sikkerhed for indbetalte feriepenge med 100 mio. kr. Retsgrundlaget I Hovedorganisationernes redegørelse om retten til at iværksætte konflikt til støtte for krav om overenskomst af juni 2003 hedder det bl.a.: 2. Problemafgrænsning og disposition

5 - 5 A. Betingelser for etablering af en lovlig hovedkonflikt Hovedbetingelsen for at en konflikt lovligt kan etableres er, at den skal forfølge et lovligt fagligt formål. En konflikt til støtte for opnåelse af en overenskomst vil som udgangspunkt have et lovligt formål. Om konflikten tillige forfølger et lovligt fagligt formål beror herefter på, om forbundet må antages at have den fornødne faglige interesse i at opnå overenskomst. Vurderingen heraf afhænger af, om den arbejdsgiver, overfor hvem overenskomstkravet rettes, i forvejen er dækket af en overenskomst eller ej, og hvis dette er tilfældet om de i så fald konkurrerende lønmodtagerorganisationer er tilknyttet samme hovedorganisation eller ej. Retstilstanden kan således kort skitseres som følger: b) Frit konkurrerende lønmodtagerorganisationer: I arbejdsretlig praksis har man lagt vægt på følgende forhold, der kan indgå i den konkrete afvejning: Om den konfliktende lønmodtagerorganisation såvel relativt (på virksomheden) som absolut (på landsplan) har en betydelig del af medlemmerne inden for det arbejdsområde der ønskes overenskomstdækket. Om den eksisterende overenskomst hjemler ringere løn- og ansættelsesvilkår end hovedoverenskomsten på området, og Om den konfliktende lønmodtagerorganisation har udvist en betydelig grad af passivitet overfor det allerede eksisterende overenskomstforhold. B. Betingelser for etablering af lovlig Sympatikonflikt Den afgørende forudsætning og betingelse for at en sympatikonflikt lovligt kan iværksættes er, at den etableres til støtte for en lovlig og iværksat hovedkonflikt. 5. Sammenfatning af retstilstanden Hvor parterne i en konflikt er medlemmer af hovedorganisationerne eller omfattet af samme hovedaftale, er der en særlig vid konfliktadgang. I øvrigt er det på baggrund af ovenstående gennemgang af den arbejdsretlige teori og praksis hovedorganisationernes opfattelse, at adgangen for et lønmodtagerforbund til at etablere konflikt i de tilfælde, hvor en arbejdsgiver, der står uden for en hovedorganisation, allerede har indgået overenskomst med en organisation, der ikke er tilknyttet samme hovedorganisation som det konfliktende lønmodtagerforbund, kan sammenfattes på følgende måde:

6 a) Almindelige betingelser - 6 Arbejdsrettens praksis viser, at retten opstiller en række kriterier, der altid indgår i rettens bedømmelse af konkrete sager. Kriterierne er følgende: Konfliktens overordnede karakter. Der skal mellem lønmodtagerorganisationen og arbejdsgiveren bestå en interessetvist dvs. en uenighed om, hvorvidt og i bekræftende fald under hvilke forudsætninger en kollektiv overenskomst skal indgås eller fornyes. Konfliktens formål. Konflikten skal forfølge et rimeligt fagligt formål. Formålet med lønmodtagerorganisationens iværksættelse af konflikt skal være at opnå en kollektiv overenskomst med den arbejdsgiver, der lader arbejde, som naturligt henhører under lønmodtagerorganisationens faglige område, udføre. En konflikt der tager sigte på, at opnå overenskomstdækning for arbejdsfunktioner, der ikke falder indenfor den aktionerende lønmodtagerorganisations faglige område, er ulovlig. Hvis det arbejde, der søges overenskomstdækket ikke i forvejen er overenskomstdækket, vil udgangspunktet være, at der forfølges et rimeligt fagligt formål. Ved bedømmelsen af, hvad der er en lønmodtagerorganisations naturlige faglige område spiller det ingen rolle om organisationen aktuelt har nogen medlemmer på den konfliktramte virksomhed. Derimod skal organisationen have den fornødne og aktuelle interesse i at overenskomstdække det pågældende område. De formål lønmodtagerorganisationen lovligt kan forfølge og understøtte med anvendelse af kollektive kampskridt, kan være begrænset af lovgivning eller overordnede aftaler f.eks. hovedaftaler. Formålet med konflikten må ikke være indgåelse af en overenskomst, hvis indhold helt eller delvist er i strid med lovgivningen. b) Særlige betingelser, hvor en konkurrerende lønmodtagerorganisation rejser krav om egen overenskomst. Tilfælde hvor de konkurrerende lønmodtagerorganisationer ikke er tilknyttet samme hovedorganisation. I de tilfælde, hvor de konkurrerende lønmodtagerorganisationer ikke er tilknyttet samme hovedorganisation og dermed står i et helt frit konkurrenceforhold til hinanden viser Arbejdsrettens praksis, at der består en noget videre adgang for den indtrængende lønmodtagerorganisation til at understøtte kravet om overenskomst med brugen af kollektive kampskridt. I sådanne situationer er udgangspunktet det, at lønmodtagerorganisationens adgang til at anvende kollektive kampskridt med henblik på opnåelse af en egen, selvstændig overenskomst alene er betinget af, at organisationen har en faglig interesse, som har en passende styrke og aktualitet. Ved bedømmelsen af om den faglige interesse har den fornødne styrke og aktualitet, indikerer Arbejdsrettens praksis, at de konkrete medlemsforhold spiller en mindre rolle i en situation, hvor den indtrængende lønmodtagerorganisation i øvrigt er landsdækkende og på landsplan har en position og et medlemstal, der er signifikant.

7 - 7 I Arbejdsrettens dom af 4. april 2007 i sag nr. A (AT ) havde Kristelig Arbejdsgiverforening påstået LO for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark for Forbundet Træ- Industri-Byg, afdeling 9, dømt til at anerkende, at en varslet konflikt mod en virksomhed var ulovlig. TIB havde varslet konflikten med henblik på at få virksomheden til at underskrive en tiltrædelsesoverenskomst, som ud over at forpligte virksomheden til at overholde gældende overenskomster på området pålagde virksomheden at indbetale en afgift til forbundet pr. måned pr. medarbejder, som ikke var medlem af forbundet, og at undergive sig diverse kontrolforanstaltninger til sikring af, at overenskomsten blev overholdt. Tiltrædelsesoverenskomsten indeholdt endvidere følgende bestemmelse: Ferie- og søgnehelligdagsbetaling administreres efter reglerne i TIB s feriekasse. Det hedder det bl.a. i præmisserne: En arbejdsgiver, som underskriver en tiltrædelsesoverenskomst, har ikke krav på i enhver henseende at blive ligestillet med de organiserede arbejdsgivere, men der kan dog kun gøres forskel på organiserede og uorganiserede arbejdsgivere, såfremt dette er sagligt begrundet, jf. herved Arbejdsrettens dom af 30. juni 1993 i sag (Arbejdsretligt tidsskrift 1993 s. 50). Der er ikke grundlag for at fastslå, at der ikke er en saglig begrundelse for de af TIB opstillede overenskomstkrav til sikring af, at der sker indbetaling af pension, ferie- og søgnehelligdagsbetaling. Det forhold, at TIB ønsker at opkræve en afgift til medfinansiering af forbundets omkostninger til foranstaltninger, som foretages også i arbejdsgiverens interesse, kan ikke i sig selv anses for at udgøre et usagligt eller urimeligt vilkår, hvis afgiften i øvrigt er fastsat til et beløb, som ikke er urimeligt henset til de fordele, som arbejdsgiveren opnår, smh. herved også Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 13. februar 2007 i sag 75252/01. Ved bestemmelsen om, at G.S.G. ApS skal betale en afgift på først 602 kr., senere nedsat til 300 kr. pr. måned pr. medarbejder, som ikke er medlem af TIB, pålægges virksomheden imidlertid en pligt til at kompensere forbundet delvis for dets tab af medlemskontingent, når der beskæftiges uorganiseret arbejdskraft. Forbundet mister også medlemskontingenter, såfremt organiserede arbejdsgivere beskæftiger uorganiseret arbejdskraft, og der er ikke påvist en saglig grund til at gøre forskel på organiserede og uorganiserede arbejdsgivere i den anledning. Dertil kommer, at en bestemmelse om, at en arbejdsgiver skal kompensere forbundet økonomisk, såfremt der beskæftiges uorganiseret arbejdskraft, har karakter af en omgåelse af foreningsfrihedslovens 4 c, hvorefter en arbejdsgiver ikke kan forpligtes til udelukkende eller fortrinsvis at beskæftige lønmodtagere, som er medlem af en bestemt forening. Også vilkåret om, at G.S.G. ApS alene bør beskæftige udenlandske arbejdstagere, som er medlem af TIB, må anses for at være i strid med denne bestemmelse. Om TIB s feriekasse, som efter det oplyste senere er fusioneret med 3F s feriekasse, forklarede Claus von Elling, TIB, under sagen:

8 - 8 TIB administrerer en godkendt feriekasse, som andre arbejdsgivere indbetaler feriepenge til, og det er sædvanligt, at TIB s tiltrædelsesoverenskomster indeholder regler om, at ferie- og søgnehelligdagsbetaling administreres efter reglerne i TIB s feriekasse. Medarbejderne får dermed en garanti for at modtage deres feriepenge. Feriekassen anvendes kun i forhold til uorganiserede arbejdsgivere, da Dansk Byggeri har en garantiordning. Udkastet til tiltrædelsesoverenskomst indeholdt visse særregler vedrørende udenlandske arbejdstagere til sikring af, at disse får udbetalt deres feriepenge og søgnehelligdagsbetaling, samt til sikring af, at der sker indbetaling af pensionsbidrag. Det var i maj 2006 ikke muligt at oprette udenlandske arbejdere i B&A Pension i Danmark. Beløbene skal efter udkastet indbetales til TIB, som herefter vil sørge for, at de udbetales til de enkelte svende, men indbetaler arbejdsgiveren pension eller feriepenge mv. et andet sted og dokumenterer dette, vil TIB ikke kræve beløbene indbetalt til sig. I Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 i sag A udtalte retten bl.a.: Som fastslået bl.a. ved Arbejdsrettens domme i sag A (dom af 30. juni 1993) og i sag A (dom af 4. april 2007) skal der kunne påvises en saglig begrundelse herfor, såfremt en arbejdstagerorganisation skal kunne stille skærpede overenskomstmæssige krav til en arbejdsgiver alene som følge af, at arbejdsgiveren ikke er medlem af den arbejdsgiverorganisation, som arbejdstagerorganisationen har indgået overenskomst med. Forklaringer Christian Dyrberg, forbundssekretær i 3F Byggegruppen, har forklaret bl.a., at 3F s feriekasse, som er godkendt, kan føres tilbage til 1973, hvor Snedker- og Tømrerforbundets feriekasse blev oprettet. Feriekassen blev ved forbundsfusion i 1997 til TIB s feriekasse og i 2011 til 3F s feriekasse. 3F s feriekasse er den samme som den feriekasse, Tømrer- og Snedkerforbundet oprettede i Reglerne for 3F s feriekasse følger i store træk ferielovens regler. Formålet med feriekassen er at sikre, at medlemmerne får deres feriepenge. Der er efter 3F s opfattelse mangler ved feriekonto-ordningen, og gennem feriekasse-ordningen, har 3F bedre mulighed for at sikre, at arbejdsgiveren rent faktisk indbetaler feriepenge. Uafhentede feriepenge tilfalder 3F s feriefond. Feriefondens midler anvendes til at købe ferielejligheder og sommerhuse til brug for medlemmerne. 3F tjener ikke penge på feriekassen, idet der ikke er renteindtægter af betydning. Han kan dog ikke redegøre præcist herfor, da der ikke føres selvstændigt regnskab for feriekassen, hvis økonomi indgår i 3F s regnskab. Det følger af 49, stk. 7, i OK2012 for murer- og murearbejdsmandsarbejde mellem Dansk Byggeri og 3F, at Dansk Byggeri garanterer for de omfattede lønmodtageres krav på feriepenge. Hvis en arbejdsgiver er medlem af Dansk Byggeri, skal han derfor ikke indbetale feriepenge til 3F s feriekasse. Uorganiserede virksomheder er ikke omfattet af garantien, og 3F stiller derfor krav om, at disse indbetaler feriepenge til feriekassen. Garantien omfatter heller ikke udstationerede medarbejdere, og der skal derfor for disse ske indbetaling til feriekassen. Dette har typisk betydning for udenlandske

9 - 9 virksomheder, som har medarbejdere udstationeret i Danmark. Det er medarbejderens og ikke virksomhedernes forhold, som afgør, om feriepenge er garanteret eller om de skal indbetales til feriekassen. Parternes argumenter Kristelig Arbejdsgiverforening for Søhøjlandets Murerfirma ApS har anført, at arbejdstagerorganisationen har bevisbyrden for, at denne har en saglig begrundelse for i en tiltrædelsesoverenskomst at stille skærpede overenskomstmæssige krav til en arbejdsgiver alene som følge af, at arbejdsgiveren ikke er medlem af den arbejdsgiverorganisation, som arbejdstagerorganisationen har indgået overenskomst med, jf. senest Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 i sag nr. A F s krav om, at Søhøjlandets Murerfirma skal foretage indbetaling til 3F s feriekasse i stedet for til Feriekonto er et sådant skærpet krav til virksomheden i forhold til Murer- og Murerarbejdsmandsoverenskomsten mellem 3F og Dansk Byggeri. 3F og LO har ikke påvist nogen saglig begrundelse for at stille dette krav, idet medarbejdernes feriepenge er fuldt ud sikret ved indbetaling til Feriekonto. Det må lægges til grund, at 3F har indtjening fra feriekassen, navnlig i form af renter af de betydelige indbetalte beløb. Staten oppebærer tilsvarende en betydelig renteindtægt fra Feriekonto, jf. herved ferielovens 32. Ved at pålægge en arbejdsgiver at indbetale feriepenge til 3F s feriekasse, pålægges den pågældende virksomhed og dennes medarbejdere således at yde økonomisk støtte til 3F. Noget sådant kan ikke kræves og vil i øvrigt også være i strid med foreningsfriheden. Søhøjlandets Murerfirma har accepteret at indgå overenskomst med 3F på almindelige overenskomstmæssige vilkår, og 3F har derfor ingen saglig interesse i at opretholde konflikt med virksomheden. Hovedkonflikten, og dermed også den tilhørende sympatikonflikt, er således ulovlig. 3F Transport, Logistik og Byg og Landsorganisationen i Danmark har anført, at konflikten er lovlig, da den forfølger et lovligt fagligt, nemlig opnåelsen af overenskomst med Søhøjlandets Murerfirma. Ved vurderingen af lovligheden af en hovedkonflikt kan der ikke opstilles krav om, at de vilkår, som stilles i en tiltrædelsesoverenskomst, ikke må være mere byrdefulde end vilkårene i brancheoverenskomsten uden saglig begrundelse herfor. Søhøjlandets Murerfirma har ikke krav på at blive ligestillet med medlemmerne af Dansk Byggeri. Derimod må der ikke stilles krav om vilkår, der er i strid med redelig handlemåde. Arbejdsrettens domme af 5. september 2013 i sag nr. A , af 4. april 2007 i sag nr. A og af 30. juni 1993 i sag nr. A kan i den forbindelse ikke

10 - 10 tillægges afgørende vægt, jf. herved Ole Hasselbalchs artikel i U 2013B.433. Tiltrædelsesoverenskomstens krav om indbetaling af feriepenge til feriekassen udgør i øvrigt ikke et skærpet overenskomstkrav, og tiltrædelsesoverenskomsten indeholder ikke mere byrdefulde vilkår end brancheoverenskomsten. Organiserede og uorganiserede virksomheder behandles ens. Det gælder således generelt, at hvis en medarbejders feriepengekrav er omfattet af Dansk Byggeris Garantiordning, skal der ikke indbetales til feriekassen. Omvendt hvis dette ikke er tilfældet. Såfremt Arbejdsretten måtte finde, at kravet om indbetaling til feriekassen er mere byrdefuldt, er der en sagligt begrundelse herfor, idet det herved sikres, at der faktisk sker indbetaling af medarbejdernes feriepenge. Det bemærkes, at Arbejdsretten i sag nr. A ikke fandt grundlag for at fastslå, at der ikke var en saglig begrundelse for et overenskomstkrav om indbetaling af pension, ferie- og søgnehelligdagsbetaling til samme feriekasse, som den foreliggende sag handler om. Arbejdsretten har således taget stilling til feriekassen. Arbejdsrettens begrundelse og resultat Under denne sag, der er behandlet i medfør af arbejdsretslovens 16, stk. 3, tages der udgangspunkt i den retstilstand, der er beskrevet under retsgrundlaget. 3F har oplyst, at der ikke udarbejdes særskilt regnskab for forbundets feriekasse, men at feriekassens økonomi indgår i 3F s regnskab. Under hensyn til størrelsen af de indbetalinger, der hvert år sker til feriekassen, må det uanset Christian Dyrbergs forklaring lægges til grund, at 3F har ikke ubetydelige renteindtægter fra de indbetalinger, der sker til forbundets feriekasse. Et krav om, at Søhøjlandets Murerfirma A/S skal foretage indbetaling af feriepenge til 3F s feriekasse vil derfor indebære, at virksomheden og dens ansatte tilpligtes at deltage i finansieringen af 3F s almindelige virksomhed. I hvert fald under disse omstændigheder finder Arbejdsretten, at et krav om indbetaling til feriekassen må forudsætte, at 3F kan påvise en saglig begrundelse for, at virksomheden skal indbetale feriepenge til feriekassen frem for således som virksomheden ønsker til Feriekonto. Arbejdsretten finder endvidere, at 3F ikke har påvist en sådan saglig begrundelse, idet det må lægges til grund, at de ansattes feriepenge er lige så godt sikret ved indbetaling til Feriekonto som ved indbetaling til 3F s feriekasse. Efter det anførte giver Arbejdsretten Kristelig Arbejdsgiverforening medhold i, at såvel hovedkonflikten som sympatikonflikten har været ulovlige siden den 25. september 2013, hvor 3F

11 - 11 modtog meddelelse om, at Søhøjlandets Murerfirma accepterede 3F s tiltrædelsesoverenskomst med undtagelse af bestemmelserne om feriekassen i 2 og 6. Det kan ikke føre til et andet resultat, at Arbejdsretten i sag A udtalte, at der ikke var grundlag for at fastslå, at der ikke var en saglig begrundelse for TIB s overenskomstkrav vedrørende indbetaling af bl.a. feriepenge til TIB s feriekasse. Det bemærkes, at det fremgår af Claus von Ellings forklaring under sagen, at TIB ikke krævede feriepenge indbetalt til sig, hvis arbejdsgiveren valgte at indbetale feriepenge et andet sted og dokumenterede dette. Thi bestemmes: 3F Transport, Logistik og Byg og Landsorganisationen i Danmark skal anerkende, at hovedkonflikten og sympatikonflikten over for Søhøjlandets Murerfirma ApS siden den 25. september 2013 har været ulovlige. 3F Transport, Logistik og Byg og Landsorganisationen i Danmark skal endvidere anerkende at være forpligtet til at ophøre med konflikterne. Thomas Rørdam

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 I sag nr.: AR2013.0076 Østervang Sjælland A/S (advokat Søren Aagaard) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) for Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 29. november 2012

Arbejdsrettens dom af 29. november 2012 Arbejdsrettens dom af 29. november 2012 i sag nr. AR2012.0341: Kristelig Arbejdsgiverforening for Restaurant Vejlegården ApS (advokat Anders Schmidt) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles

Læs mere

Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005

Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005 1 Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005 i sag nr. A2004.325: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Leo Lybæk Hansen) mod Skov & Haveservice v/henning Lübcke Vedskøllevej

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 14. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 14. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 14. juni 2012 I sag nr.: AR2011.0749 Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Elgiganten A/S (advokat Linda Nordstrøm Nissen) mod Landsorganisationen

Læs mere

D O M. afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1. D O M afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1. instanssag V.L. B-2589-12 og V.L. B-2590-12 Fagforeningen Danmark

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 i sag nr. A2008.809: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening (advokat Helge Werner) Hovedintervenient: Dansk Handicap

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014 i sag nr.: AR2013.0828 Hekabe Design GmbH (advokat Niels Lyhne) mod Landsorganisationen i Danmark for Malerforbundet i Danmark for Malernes Fagforening

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 24.august 2007. Dommere: Børge Dahl (formand), Lene Pagter Kristensen (næstformand) og Niels Waage (næstformand).

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 24.august 2007. Dommere: Børge Dahl (formand), Lene Pagter Kristensen (næstformand) og Niels Waage (næstformand). UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 24.august 2007 i sag nr. A2007.293: Dansk Arbejdsgiverforening for Grafisk Arbejdsgiverforening for Aller Press A/S (advokat Helge Werner) mod Dansk Journalistforbund

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. august 2007

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. august 2007 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. august 2007 i sag nr. A2007.293: Dansk Arbejdsgiverforening for Grafisk Arbejdsgiverforening for Aller Press A/S (advokat Helge Werner) mod Dansk Journalistforbund

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097:

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097: PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 8. december 2011 i faglig voldgiftssag FV2011.0097: 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet mod DI for Forenede Rengøring

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252.

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252. D O M afsagt den 18. april 2013 af Vestre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Torben Geneser, Ida Skouvig og Trine Poulsen (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2635 10 Vognmandsforeningen NORTRA v/ formand

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion - om tillidsrepræsentanten og hans/hendes rolle Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2012 31. marts 2015 Hovedaftale 1. januar

Læs mere

Usaglig afskedigelse 1

Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse Udgivet af CO-industri oktober 2009 Redaktion: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Hellbrandt Trykcenter Oplag: 5000 stk ISBN/EAN EAN 9788792141026 CO-Meddelelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

D O M. Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul).

D O M. Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul). D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul). 8. afd. nr. B-3292-11: Ældre Sagen som mandatar for A (advokat Peter Breum)

Læs mere

Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen DOM

Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen DOM Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 20. januar 2015 af dommerne Bjarne Bjørnskov Jensen (retsformand), René T. Olsen og Barbara Hoffmann Christiansen i sag nr. BS 47-1360/2013 Lærernes

Læs mere

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3263 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 3. oktober 2013 J.nr. 2013-6458

Læs mere

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: NOTAT Dato J. nr. 4. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 12. november 2009 i faglig voldgiftssag FV 2009.39: Finansforbundet for A (advokat Jakob Juul) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Danske Bank A/S (advokat Merete

Læs mere

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse Håndbog om 1 Håndbog om Udgivet af CO-industri November 2009 Oplag: 4000 Tekst: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Kailow Graphic CO-Meddelelsesnr.: 2009/107 ISBN: 9788792141040 2 Forord Denne håndbog

Læs mere

Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod

Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod KL-Kommunernes Landsforening for Københavns Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere

Budoverenskomst. mellem. 3F Fagligt Fælles Forbund

Budoverenskomst. mellem. 3F Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund 2014-2017 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens område... 5 2. Arbejdstid... 5 3. Løn... 5 4. Lønudbetaling...

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 i sag nr. 2012.0177: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation

Læs mere

Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift:

Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift: Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift: DM fagforening for højtuddannede på vegne af Akademikernes Centralorganisation (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Finansministeriet Personalestyrelsen

Læs mere