PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december faglig voldgiftssag FV : CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S"

Transkript

1 PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV : CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S Mellem klager, CO-industri, og indklagede, DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S, er opstået uenighed om, hvorvidt det er i strid med parternes overenskomstgrundlag, at ETK Elektronik A/S har opretholdt en sundhedsforsikring som en del af virksomhedens firmapensionsordning. Da der ikke har kunnet opnås enighed mellem parterne, er sagen indbragt for denne voldgiftsret bestående af områdeleder Jørn Larsen og faglig sekretær Dennis Jensen, begge udpeget af COindustri, underdirektør Anders Søndergaard Larsen og chefkonsulent Tove Schultz-Lorentzen, begge udpeget af DI, samt som opmand højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen. Sagen blev forhandlet den 13. december 2010, hvor CO-industri var repræsenteret ved juridisk konsulent, advokat Jesper Kragh-Stetting, og DI ved advokat Lars Bruhn. CO-industri nedlagde påstand om, at DI Overenskomst I v/di for ETK Elektronik A/S skal anerkende, at 8, stk. 4, i Industriens Funktionæroverenskomst skal forstås sådan, at en firmapensionsordning ikke kan omfatte en sundhedsforsikring, og at virksomheden som konsekvens heraf skal tilbagebetale ethvert beløb, som de berørte medarbejdere har måttet betale til pensionsordningens sundhedsforsikringsdel siden virksomhedens indmeldelse i DI Overenskomst I. DI Overenskomst I v/di for ETK Elektronik A/S nedlagde påstand om frifindelse. Der blev afgivet forklaring af områdeleder Peter Rimfort, faglig sekretær Jesper Schmidt Sørensen og chefkonsulent N.O. Coops Olsen, hvorpå sagen blev procederet.

2 2 Der blev ikke opnået flertal for en afgørelse blandt de af parterne valgte medlemmer. Afgørelsen blev herefter overladt til opmanden, som udtalte: Sagens omstændigheder: ETK Elektronik A/S, som oprindelig var dækket af en overenskomst mellem Kristelig Arbejdsgiverforening og Kristelig Fagforening, etablerede i 2002 i overensstemmelse med denne overenskomst en pensionsordning hos Skandia. Denne pensionsordning indeholdt tillige en sundhedsforsikring. I september 2008 indgik virksomheden med Dansk Metal og 3F en tiltrædelsesaftale, som indebar, at virksomheden pr. 1. januar 2009 tiltrådte Industriens Overenskomst. Af tiltrædelsesaftalen fremgik bl.a., at den i dag eksisterende pensionsordning etableret hos Skandia videreføres for alle nuværende ansatte, der måtte ønske dette. Pr. 9. januar 2009 indmeldte virksomheden sig i DI Overenskomst I, idet det som led i indmeldelsen protokolleredes, at virksomheden bevarede den eksisterende pensionsordning for allerede ansatte. Nærværende tvist er opstået som følge af, at CO-industri under de efterfølgende tilpasningsforhandlinger, som har fundet sted i overensstemmelse med 49, stk. 5, i Industriens Overenskomst, har stillet krav om, at sundhedsforsikringen fjernes fra virksomhedens firmapensionsordning. Skandia har den 4. januar 2010 over for DI afgivet en erklæring om, at Skandia Livsforsikring A/S indestår for, at den etablerede pensionsordning for de af virksomheden tilmeldte overenskomstdækkede medarbejdere opfylder den til enhver tid gældende funktionæroverenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri. Regelgrundlaget I Industriens Overenskomst for hedder det i 49 om Nyoptagne virksomheder i stk. 5: Stk. 5. Nyoptagne medlemmer af Dansk Industri, der forinden indmeldelsen for medarbejdere inden for dækningsområdet for Industriens Overenskomst har etableret en firmapensionsordning, kan kræve, at den eksisterende firmapensionsordning for de på indmeldelsestidspunktet ansatte medarbejdere træder i stedet for indbetaling til Industriens Pension efter overenskomstens 34. Firmapensionsordningens videreførelse skal senest 2 måneder efter indmeldelsen protokolleres mellem Dansk Industri og CO-industri efter begæring fra Dansk Industri, eventuelt i forbindelse med tilpasningsforhandlinger. Bidraget til firmapensionsordningen skal til enhver tid mindst svare til de overenskomstmæssige bidrag til Industriens Pension.

3 3 Firmapensionsordningen kan ikke udstrækkes til medarbejdere, der ansættes efter virksomhedens indmeldelse i DI. For disse medarbejdere foretages indbetaling af de overenskomstmæssige pensionsbidrag til Industriens Pension. Ydelsessammensætningen i firmapensionsordningen skal inden 12 måneder tilpasses således, at den opfylder forudsætningerne i Industriens Funktionæroverenskomst 8, stk. 4, litra a) og c)-k). Det er en forudsætning for videreførelse af en firmapensionsordning, at den har eksisteret i 3 år forud for Dansk Industris meddelelse til CO-industri om virksomhedens optagelse i Dansk Industri. 8, stk. 4, litra a) og c)-k), i Industriens Funktionæroverenskomst, som der henvises til, er sålydende: Stk. 4 Eksisterende eller kommende obligatoriske firmapensionsordninger, som omfatter hele den gruppe, der er dækket af nærværende overenskomst, kan træde i stedet for denne ordning, hvis følgende forudsætninger er opfyldt: a. Ordningen skal være en arbejdsmarkedspension, jf. ovenstående. b. c. Hvis ordningen indeholder anciennitetskrav, må dette højst være 9 måneder, jf. ovenstående. d. Der må ikke stilles krav om personlige helbredsoplysninger, men der kan stilles krav om arbejdsdygtighedserklæring. Medarbejdere, der ikke kan afgive en arbejdsdygtighedserklæring, eller medarbejdere, der ansættes i skåne-/flexjob, tilbydes pensionsordning uden invalidedækning. e. Når det samlede pensionsbidrag når op på 5 pct. af lønnen eller højere, skal ordningen indeholde livsvarig alderspension med løbende udbetalinger eller en ratepension. Mindst halvdelen af bidraget over 5 pct. skal anvendes til dette formål. f. Pensionsordningen skal indeholde forsikringsdækninger med sumudbetalinger ved dødsfald og invaliditet på minimum kr og løbende udbetaling, og ved uarbejdsdygtighed på minimum 20 pct. af lønnen. g. Det anbefales, at ordningen - ved dødsfald - indeholder en børnepension på 5 pct. af lønnen frem til barnets 21. år. h. Medarbejderen skal have ret til at opretholde forsikringsdækningerne i fuldt omfang ved orlov, enten ved egenbetaling eller ved depotbetaling, uanset om orlov er med eller uden løn. i. Pensionsordningen kan normalt ikke tilbagekøbes. j. Hvis de forsikrede fratræder deres stilling på virksomheden, skal de have ret til at fortsætte forsikringen på individuelle vilkår, enten via ny arbejdsgiver eller via betaling for egen regning. k. Omkostningerne i forbindelse med ordningen må ikke afvige væsentligt fra de for»tekniker-pension/hki-pension«gældende. Dokumentation for opfyldelse af kriterierne kan ske ved erklæring fra pensionsforsikringsselskabet om, at ordningen opfylder overenskomstens bestemmelser, og at

4 4 selskabet indestår herfor. De virksomheder, der vælger at opfylde pensionsforpligtelsen via»tekniker-pension/hkipension«, er endelig frigjort ved indbetaling til disse ordninger. Det samme er gældende ved indbetaling til Industriens Pension. De citerede bestemmelser er i alt væsentligt identiske med 48, stk. 5, i Industriens Overenskomst for og med 8, stk. 4, litra a) og c)-k), i Industriens Funktionæroverenskomst for Parternes argumentation CO-Industri har navnlig anført, at reglerne må fortolkes i lyset af deres formål og historik. Etableringen inden for Industriens Overenskomst af en pensionsordning i starten af 1990érne var således baseret på oprettelsen af et fælles holdingselskab, og formålet var at etablere ensartede ordninger, som havde til formål at sikre størst mulig pensionsafkast, ligesom det oprindeligt ikke var muligt at aftale dispensationer fra tilslutning til Industriens Pension. Med etableringen i 1995 af Industriens Funktionæroverenskomst blev der på funktionærområdet åbnet mulighed herfor, men kun hvis særlige forudsætninger var opfyldt, og dette var godkendt af organisationerne. De i dag gældende regler har deres udspring i de forlig, som blev indgået i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i Reglerne må imidlertid forstås i overensstemmelse med det oprindelige, meget restriktive udgangspunkt, hvilket er særligt vigtigt inden for Industriens Overenskomst, som dækker det timelønnede område. Det fremgår af de drøftelser, som parterne har haft mellem og under forhandlingerne om fornyelse af overenskomsterne, at man løbende har drøftet nye vilkår i firmapensionsordninger, men at sådanne vilkår ikke er blevet anvendt, uden at parterne har været enige herom. Der er herigennem skabt en praksis for eller en berettiget forventning om, at der ikke sker anerkendelse af nye vilkår i firmapensionsordninger, uden at der er enighed herom mellem parterne. Hvad specielt angår sundhedsforsikringer, er CO-industri af politiske grunde imod sådanne forsikringer i det omfang, de involverer ydelser leveret af privathospitaler. CO-industri er derfor imod, at medlemmernes pensionsbidrag anvendes til finansiering af sådanne ydelser, og det har derfor også formodningen imod sig, at der med hjemmel i parternes overenskomst skulle kunne etableres en sundhedsforsikring omfattende sådanne ydelser, som er finansieret af medlemmernes pensionsbidrag. Et vilkår om en sundhedsforsikring i en firmapensionsordning rummer endvidere ikke et pensionsgivende element, og et sådant vilkår er derfor heller ikke omfattet af begrebet arbejdsmarkedspension efter 8, stk. 4, litra a, jf. 8, stk. 3, i funktionæroverenskomsten. DI har navnlig anført, at reglerne har fået deres nuværende udformning efter forhandling, og at reglerne er udtryk for et kompromis mellem parternes modsat rettede interesser. Sagen skal derfor afgøres efter en almindelig ordlydsfortolkning af overenskomsten. De krav, som kan stilles til en firmapensionsordning, er udtømmende beskrevet i de objektive kriterier, som fremgår af funktionæroverenskomstens 8, stk. 4, litra a) til k). Der stilles her en række krav til ydelsesdækning og sammensætning, men kravene fremstår alene som værende minimumskrav.

5 5 Der er derfor efter bestemmelsen ikke noget i vejen for, at en firmapensionsordning kan give krav på yderligere ydelser. Det kan endvidere ikke af parternes praksis udledes, at det kræver enighed mellem overenskomstparterne, såfremt en firmapensionsordning skal kunne indeholde andre ydelseselementer end de, som er nævnt i funktionæroverenskomstens 8, stk. 4. Tværtimod er der flere eksempler på, at firmapensionsordninger giver krav på ydelser ud over de, som er nævnt i 8, stk. 4, uden at det har været forelagt overenskomstparterne til godkendelse. Som eksempler herpå kan nævnes sumudbetaling ved kritisk sygdom og præmiefritagelse under længerevarende sygdom. Det er rigtigt, at parterne løbende har haft drøftelser vedrørende vilkårene for firmapensionsordninger, men anledningen har i så fald været, at en ønsket ændring ikke har været forenelig med de objektive kriterier i funktionæroverenskomstens 8, stk. 4. Kravet i 8, stk. 4, litra a, om, at der skal være tale om en arbejdsmarkedspension, indebærer endvidere ikke, at ordningen alene kan rumme pensionsgivende elementer. En sumudbetaling ved kritisk sygdom eller en præmiefritagelse indebærer således heller ikke noget pensionsgivende element. Det er endvidere ubestridt, at Skandia som et accessorisk led i sin virksomhed som pensionsleverandør er berettiget til også at tilbyde sundhedsforsikringer. CO-industri må acceptere, at der med de forlig, som blev indgået i 2000, er sket et systemskifte. Der er således ikke længere noget krav om, at en firmapensionsordning skal have samme kvalitative indhold som Teknikerpension eller HKIpension, ligesom der ikke længere stilles krav om godkendelse. Ordningen har siden 2000 været, at der i 8, stk. 4, stilles nogen objektive krav, som skal opfyldes, hvilket skal kunne dokumenteres ved, at det pågældende pensionsforsikringsselskab afgiver en indeståelseserklæring om, at ordningen opfylder overenskomstens bestemmelser. Denne betingelse er opfyldt i den foreliggende sag, og CO-industri må, hvis de mener, at erklæringen er givet på et forkert grundlag, rette deres krav mod Skandia. Opmandens begrundelse og resultat Der er ikke af CO-industri anført omstændigheder, som kan føre til, at sagen skal afgøres på et andet grundlag, end hvad en almindelig ordlydsfortolkning af overenskomstens bestemmelser fører til. Det fremgår af 49, stk. 5, i Industriens Overenskomst (i dag overenskomstens 48, stk. 5), at nyoptagne medlemmer af DI kan kræve, at en firmapensionsordning, som har eksisteret i 3 år forud for indmeldelsen i DI, træder i stedet for en pensionsordning i Industriens Pension for de på indmeldelsestidspunktet ansatte medarbejdere, men ordningens ydelsessammensætning skal inden 12 måneder tilpasses således, at den opfylder forudsætningerne i Industriens Funktionæroverenskomst 8, stk. 4, litra a) og c)-k). Efter 8, stk. 4, litra a), i Industriens Funktionæroverenskomst stilles krav om, at Ordningen skal være en arbejdsmarkedspension, jf. ovenstående. Det kan dog ikke hermed anses for defineret, hvad der skal forstås ved en arbejdsmarkedspension, og begrebet må derfor i konteksten antages at

6 6 være anvendt i sin almindelige betydning som en samlebetegnelse for alle de pensionsordninger, der er tilknyttet til et ansættelsesforhold, jf. herved Mads Bryde Andersen og Jens Kristiansen, Arbejdsmarkedspension (2009), s. 22 og 28. Pensionsleverandører kan efter lov om finansiel virksomhed lovligt udbyde pensionsordninger for ansatte inklusiv en sundhedsforsikring. Da også en sådan samlet ordning må anses for omfattet af samlebegrebet arbejdsmarkedspension, kan det ikke af 8, stk. 4, litra a, udledes, at det skulle være i strid med overenskomsten, at en firmapensionsordning inkluderer en sundhedsforsikring. 8, stk. 4, litra c)-k) stiller en række indholdsmæssige krav til ordningen, herunder en række krav til ordningens ydelsesdækning og sammensætning. Kravene til ydelsesdækning mv. fremstår imidlertid som minimumskrav, og det kan derfor ikke af 8, stk. 4 og i øvrigt heller ikke af parternes praksis udledes, at en firmapensionsordning ikke må indeholde ydelseselementer, som ikke er nævnt i 8, stk. 4. Sådanne ydelseselementer forekommer da også regelmæssigt i praksis, f.eks. i form af sumudbetaling ved kritisk sygdom eller ret til præmiefritagelse ved langvarig sygdom, uden at dette ses at have givet anledning til indsigelser. Under hensyn til det anførte og da der af Skandia er afgivet en indeståelse for, at ETK Elektronik A/S firmapensionsordning opfylder overenskomstens krav kan der ikke gives CO-industri medhold i nogen del af den nedlagte påstand. Opmanden tilkendegav på denne baggrund, at en eventuel kendelse vil falde ud til fordel for den af DI nedlagte frifindelsespåstand. Parterne tog denne tilkendegivelse til efterretning og var enige om, at sagen afsluttes ved, at tilkendegivelsen dem imellem tillægges virkning som en kendelse, og at hver part bærer egne omkostninger ved sagens behandling og halvdelen af udgiften til opmanden. København, den 11. januar 2011 Lene Pagter Kristensen

2014-2017. Industriens. Funktionæroverenskomst

2014-2017. Industriens. Funktionæroverenskomst 2014-2017 Industriens Funktionæroverenskomst Industriens Funktionæroverenskomst 2014-2017 Indhold Indhold Industriens Funktionæroverenskomst 5 1 Overenskomstens område 6 2 Nyoptagne virksomheder 10 3 Lønbestemmelse

Læs mere

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting)

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) 1 Kendelse af 29. november 2013 i faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri for Teknisk Landsforbund for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for Servodan A/S (advokat

Læs mere

industriens funktionæroverenskomst 2012 2014

industriens funktionæroverenskomst 2012 2014 industriens funktionæroverenskomst 2012 2014 Industriens Funktionæroverenskomst 2012-2014 Indhold Indhold Indhold Industriens Funktionæroverenskomst 5 1 Overenskomstens område 6 2 Nyoptagne virksomheder

Læs mere

OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (konsulent Evelyn Jørgensen) mod. Dansk Industri For Sterling Airlines A/S -----------

OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (konsulent Evelyn Jørgensen) mod. Dansk Industri For Sterling Airlines A/S ----------- OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (konsulent Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri For Sterling Airlines A/S ----------- Afsagt den 28. april 2008 Der er mellem klageren, Dansk funktionærforbund,

Læs mere

2014-2017. Industriens. Organisationsaftaler

2014-2017. Industriens. Organisationsaftaler 2014-2017 Industriens Organisationsaftaler Organisationsaftaler 2014-2017 Indhold Indhold I. Industriens Overenskomst 7 Dækningsområde 7 Protokollat Vagt og Portner........................7 Protokollat

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 23. november 2011. faglig voldgift (FV2010.0078):

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 23. november 2011. faglig voldgift (FV2010.0078): PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 23. november 2011 i faglig voldgift (FV2010.0078): Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL) (advokat Marianne Lage) mod Finansministeriet (Personalestyrelsen) for Syddansk

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 I sag nr.: AR2013.0076 Østervang Sjælland A/S (advokat Søren Aagaard) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) for Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

Funktionæroverenskomst

Funktionæroverenskomst 2007-2010 Industriens unktionæroverenskomst Industriens unktionæroverenskomst 2007-2010 Indhold Indhold Industriens unktionæroverenskomst... 7 1 verenskomstens område... 8 2 Nyoptagne virksomheder... 10

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår

Læs mere

TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND

TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND Indholdsfortegnelse: 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse... 4 3 Elever... 4 4 Pension... 6 5 Sociale ansættelser... 10 6 Beregning

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Resumé Ankenævnet for Forsikring modtog i 1.733 klager. Det er 201 klager mindre end året før, idet antallet af klager har været faldende siden 2007. De forsikringstyper,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand).

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand). Udskrift af Arbejdsrettens dom af 12. maj 2009 i sag nr. A2008.117: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Büneman) for HK Privat mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for Smurfit

Læs mere

Juli 2014. Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark

Juli 2014. Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark Juli 2014 2014 2017 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark Side 2 Indholdsfortegnelse Forord... 7 1. Valg af tillidsrepræsentant... 8 2.

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Overenskomst for metal

Overenskomst for metal 2013-2015 Overenskomst for metal mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Dansk Metal 1. marts 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1 Arbejdstid... 4 2

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Maj 2007 ISBN 87-7985-046-4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

Chaufførernes Fagforening

Chaufførernes Fagforening DA Chaufførernes Fagforening 2014-2017 Standardoverenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Chaufførernes Fagforening for Københavnske Chauffører Denne overenskomst gælder for det geografiske område

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere

2012-2014 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark

2012-2014 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark August 2012 2012-2014 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark Side 2 Indholdsfortegnelse Forord... 7 1. Valg af tillidsrepræsentant... 8

Læs mere

OVERENSKOMST 2007 2010

OVERENSKOMST 2007 2010 OVERENSKOMST 2007 2010 for personale beskæftiget med pædagogisk arbejde ved opholdssteder, private botilbud samt private dagbehandlingstilbud, m.v. indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Socialpædagogernes

Læs mere

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252.

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252. D O M afsagt den 18. april 2013 af Vestre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Torben Geneser, Ida Skouvig og Trine Poulsen (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2635 10 Vognmandsforeningen NORTRA v/ formand

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere