Ekstraordinært bestyrelsesmøde onsdag den 25. april og mandag den 14. maj 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ekstraordinært bestyrelsesmøde onsdag den 25. april og mandag den 14. maj 2012"

Transkript

1 Copenhagen Business Academy / DSC Ekstraordinært bestyrelsesmøde onsdag den 25. april og mandag den 14. maj 2012 REFERAT Bestyrelsen: Ernst Lykke Nielsen, formand Bent Greve, næstformand Jes Damsted Else-Marie Dupont Anders Jensen Annette Kreiner Preben Rasmussen Leo Hindskov Knudsen Christian Grønnemark Sven-Ove Larsen Hans Schjær-Jacobsen Randi Brinckmann Wiencke Anne Katrine Melvig Annette Larsen Synne Stuhr Hansen Arnar Þór Viðarsson Bjørn Serritslev ELN BGR JDA EMD AJ AKR PR LHK CGR SOL HSJ RBW AKM ALA SSH ARV BSE Tilforordnede: Inge Prip Søren K. Kristiansen René van Laer Anya Eskildsen Ole Gram-Olesen Tomas Julien Krogh Petersen Camilla Bjerregaard Allerup Jan-Christian Haxthausen Hanne Larsen-Bentin IP SKK RL AES OGR TKP CBA JCH HLB Der var den 25. april afbud fra AJ, AKM og AES. Administrationschef på Niels Brock, Morten S. Petersen (MSP), deltog i stedet for AES. Der var den 14. maj afbud fra AKM, HSJ, SOL, LHK og IP. Desuden deltog akademiets ressourcedirektør Jacob Jersild på begge møder. 1

2 Det ekstraordinære bestyrelsesmøde blev indkaldt af formand og rektor på anmodning fra medarbejdere - og studenterrepræsentanter i mail til bestyrelsen den 20. april suppleret i mail fra RBW, også den 20. april. Formanden bød velkommen til Christian Grønnemark, der afløser Niels Jørgen Holst og Leo H. Knudsen, der afløser Gita Grüning samt til Inge Prip, ny direktør på Erhvervsskolen Nordsjælland (ESN). Christian Grønnemark er fællesformand for HK hovedstaden og er desuden tidligere faglærer fra restaurationsområdet. Leo H. Knudsen er udpeget af Børn- og Unge ministeriet som medlem i Erhvervsskolens midlertidige bestyrelse, der primært har fået til opgave at skaffe et retvisende billede af skolens økonomi. LHK er næstformand i bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC. Formanden bød desuden velkommen til Jacob Jersild (JJER), ressourcedirektør i akademiet. Jacob kommer fra en stilling som kontorchef i Økonomistyrelsen, nu Moderniseringsstyrelsen. 1. Godkendelse af dagsorden Der var forinden mødet udsendt følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Bestyrelsens plan for udspaltning 3. Henvendelsen fra KEA 4. Eventuelt I mail forinden mødet havde HSJ stillet følgende forslag til beslutninger under punkt 2: Bestyrelsens plan for udspaltning: 1) Bestyrelsen bekræfter, at udspaltningsprocessen fortsætter uændret som godkendt af moderskolernes bestyrelser. 2) Hvis der ikke inden for en rimelig tidshorisont kan opnås enighed om kapitaludspaltningen, anmodes FIVU om at finde en løsning. JCH forklarede kort baggrunden for medarbejder- og studenterrepræsentanters anmodning om det ekstraordinære bestyrelsesmøde med henvisning til bestyrelsesmødet den 23. november 2011, hvor en enstemmig bestyrelse vedtog en udspaltningsplan. Denne er nu i fuld gang med at blive implementeret og alt går planmæssigt. Organisationen har brug for uhindret at kunne fortsætte denne proces og har derfor brug for en klar tilkendegivelse fra bestyrelsen om, at de fortsat står bag deres beslutning fra 23. november. På mødet blev det drøftet, hvorvidt man kunne tage punkt 2 før punkt 3. Det blev herefter besluttet blot at starte mødet, hvorfor de to punkter er slået sammen i det følgende. 2. Bestyrelsens plan for udspaltning og Henvendelsen fra KEA ELN indledte med en gennemgang af forløbet på baggrund af et eget notat. ELN tilføjede, at der blev besluttet en klar køreplan den 23. november, og at denne ikke er overholdt, da forhandlingerne om kapitaludspaltning er kørt fast. ELN sluttede med at stille sit formandskab for CphBusiness til rådighed, såfremt hans dobbeltrolle kunne skabe problemer. 2

3 ELN bad herefter ESN og Hotel- og Restaurantskolen (HRS) orientere om deres overvejelser. Erhvervsskolen Nordsjælland (ESN) LHK redegjorde kort for ESN s situation og den midlertidige bestyrelses opgave i forhold hertil. Den nye bestyrelse er ikke bundet af beslutninger og aftaler indgået af den tidligere bestyrelse. LHK understregede samtidig, at bestyrelsen for ESN ingen skjulte dagsordener har og at man ville fortsætte dialogen både med KEA og CphBusiness. De økonomiske hensyn vejer tungt. IP supplerede med, at ESN er under mere end almindelig skærpet tilsyn, og at de har fået påbud fra styrelseschef Per Hansen, Ministeriet for Børn og Unge, om ikke at indgå aftaler, der kan binde ESN økonomisk. LHK slog herefter fast, at det er bestyrelsen for ESN, der træffer beslutninger, ikke Per Hansen. Hotel- og Restaurantskolen (HRS) PR indledte med, at bestyrelsen i HRS stod bag beslutningen om udspaltning af CphBusiness efter den godkendte udspaltningsplan vedtaget af akademiets bestyrelse den 23. november under de forudsætninger, der var gældende på det tidspunkt. HRS har nu modtaget et tilbud fra KEA, og det må medføre endnu en behandling i HRS bestyrelse. HRS agter at sondere mulighederne. SKK udtrykte overraskelse over henvendelsen fra KEA, men så en idé i at gøre akademiet endnu stærkere ved en sammenlægning med KEA. Professionshøjskolen Metropol Som formand for Metropol orienterede RL om, at der ikke var afgivet et tilbud fra Metropol til CphBusiness. CphBusiness har, som loven foreskriver, en partnerskabsaftale med Metropol. RL understregede, at det er CphBusiness bestyrelse, der har ansvaret for CphBusiness, og hvis bestyrelsen beslutter det, vil PH Metropol meget gerne se på en henvendelse om udspaltning hertil. Dette kan give god mening, hvis man ser på uddannelsesbilledet og de politiske fremtidsperspektiver. CphBusiness rektor: OGR gav en kort status på udspaltningsarbejdet. Planen holder, og alle punkter i planen er iværksat. Der arbejdes med et stort drive og engagement fra hele organisationens side, og den 17. april var alle medarbejder samlet til et midtvejsseminar. KEAs tiltag har dog skabt frustrationer, og OGR understregede nødvendigheden af, at der snarest meldes klart ud, at udspaltningen fortsætter efter den plan, bestyrelsen vedtog i november. Kapitaludspaltningen er eneste punkt i planen, der trækker ud, og det har måske været en forkert beslutning at gå efter en konsensus-løsning skolerne imellem. OGR foreslog, at der blev taget en ny bilateral forhandlingsrunde. BGR tilføjede, at såfremt bestyrelsen ikke tager en ny beslutning om udspaltning, er beslutningen af 23. november fortsat gældende. RBW spurgte, hvorfor er det så svært at få forhandlingerne om kapitaludspaltning på plads. Hvad er det, skolerne ikke kan finde ud af. ELN svarede, at skolerne ikke var enige i den principielle model om fordeling samt hvor stort et beløb, der er behov for, og når nu der ligger et tilbud om 0 kr. i udspaltning, så må skolerne orientere sig mod dette. 3

4 JCH udtrykte bedrøvelse over, at der fra de skoler, der har modtaget tilbud fra KEA om udspaltning, kun blev tænkt skolernes økonomi. JCH refererede fra arbejdet i den af bestyrelsens nedsatte taskforce, hvor der været drøftelser af, hvad der er nødvendigt at udspalte, og at processen om kapitaludspaltningen er i gang. JCH oplevede det som en dårlig undskyldning at bruge kapitaludspaltningen som forklaring på, at udspaltningen ikke kører efter planen. Det handler om viljen til at finde en løsning. JCH foreslog herefter en ny proces, der kan gennemføres, hvis skolerne har viljen. BGR pegede på, at bestyrelsen har pligt til at varetage akademiets interesser både på kort og lang sigt og spurgte, hvilke kontrakter akademiet har indgået. OGR svarede, at det er CphBusiness, der har indgået kontrakt med Jeudan vedr. lejemål og ombygning af Landemærket. Ligeledes ekviperes Landemærket af akademiet. RL tilføjede, at der derudover er indgået aftaler med henholdsvis det administrative fællesskab og efif itfællesskabet, og vurderede, at der ved evt. opsigelse af disse, vil være omkostninger på 2 mio. kr., som må afholdes af skolerne. EMD henviste til loven, at hun som bestyrelsesrepræsentant skulle varetage sin skole Niels Brocks (NB) interesse. RWB spurgte, hvem der så skal varetage akademiets interesser. HSJ gav i stærke vendinger udtryk for en manglende etik og moral, når NB i 12. time kan tilbyde sit undervisningsapparat til højstbydende. København Nord (Knord) JDA meddelte, at Knord i enhver henseende står bag den plan for udspaltning, bestyrelsen vedtog i november 2011 med tilhørende milepælsplan, der er gennemgået og godkendt i taskforce. På Knord s vegne tilbød JDA, at skolen var villig til en forhandling og hurtigt at få lukket en aftale om kapitaludspaltning. JDA foreslog også, at såfremt man i bestyrelsen ønsker andet end et selvstændigt CphBusiness, så skulle man starte med et selvstændigt akademi og derefter gå i evt. drøftelser om andre muligheder. JDA mente ikke, at der med KEA s henvendelse var kommet nye oplysninger, der skulle ændre ved den plan, som bestyrelsen allerede har vedtaget. JDA gentog flere gange, at planen er vedtaget, at ledelse og medarbejdere arbejder loyalt efter denne og at den skal fastholdes. JDA fremhævede, at henvendelsen fra KEA ikke er kommet til CphBusiness, men til NB. CGR spurgte til, hvilke beløbsstørrelser der skiller i kapitaludspaltningen og spurgte samtidig til, om der er lavet kvalitative overvejelser, herunder hvilken betydning dette har for skolestandens image. Medarbejder- og studenterrepræsentanter gav udtryk for, at det bestemt ikke er en sammenlægning med KEA, de ønsker, samt at lightkonstruktionen heller aldrig har været en god løsning for akademiets medarbejdere. Der blev samtidig givet udtryk for en forståelse for ESN s problemer, men de skal ikke løses på bekostning af CphBusiness. 4

5 Der blev fra flere bestyrelsesmedlemmer givet udtryk for, at den bestyrelsesbeslutning om udspaltning og det grundlag, der blev vedtaget den 23. november, og som alle arbejder engageret og loyalt efter, må fastholdes. Der blev samtidig givet udtryk for, at der må findes en løsning på kapitaludspaltningen evt. med en opmand, hvis parterne ikke kan blive enige. Flere medlemmer foreslog en ny forhandlingsrunde og pegede på, at det må være muligt at finde en løsning, hvis der reelt er vilje fra skolerne, og der ikke ligger andre incitamenter bag. Medarbejderrepræsentanterne spurgte formanden for NB og HRS, om de fortsat stod bag planen godkendt den 23. november. ELN svarede, at NB står bag planen, men at de også måtte varetage NB s interesser. PR svarede, at han så det som det bedste, hvis akademiet kunne fortsætte og afslutte den igangværende udspaltningsproces, samt at HRS ingen præferencer har for KEA. RBW foreslog herefter, at der blev etableret et formandskab, da formanden er part i sagen. Dette forslag tilsluttede flere medlemmer sig. Der blev peget på BGR som næstformand, BGR er i bestyrelsessammenhæng uafhængig af skoleinteresser. BGR accepterede posten som næstformand, såfremt formanden var indforstået med dette, hvilket ELN tilkendegav at være. OGR understregede behovet for at kunne sende en mail ud til medarbejderne med en klar melding om, at udspaltningsprocessen fortsætter. Desuden for at ministeren kontaktes, samt at der indledes en ny forhandlingsrunde. ELN mente, at det var forkert at melde noget ud, da NB s bestyrelse har besluttet at gå i dialog med KEA samt, at dette senest skal være afklaret den 1. maj. SYH spurgte herefter, om NB ville gå i realitetsforhandlinger med KEA. ELN svarede, at NB ingen beslutninger træffer, før der har været forhandlinger med CphBusiness. LHK foreslog, at bestyrelsen fik en eftertænksomhedspause, og at akademiet samtidig kontaktede ministeriet vedr. afklaring af udbudsretten. Det blev vedtaget at suspendere mødet og genoptage dette, når der foreligger en melding fra ministeren. Det blev besluttet, at der først udsendes referat af mødet, når det genoptagne ekstraordinære møde har fundet sted. Der var ved mødets slutning enighed om følgende konklusioner: 1. Udspaltningen fortsætter i henhold til den plan, som bestyrelsen vedtog den 23. november 2011 med tilhørende milepælsplan. Dette meldes ud til alle medarbejdere umiddelbart efter mødet, således at der ikke opstår uro eller forsinkelser. 2. Bent Greve indtræder som næstformand og forestår en ny bilateral forhandlingsrunde med de fire skoler med henblik på hurtigt at lukke aftalegrundlaget for kapitaludspaltning. 3. Uddannelsesministeren kontaktes med henblik på at få bekræftet CphBusiness udbudsret. 4. Mødet genoptages, når der foreligger en melding fra ministeren. Denne opsummering blev rundsendt til bestyrelsen på vegne af formandskabet den 3. maj. 5

6 Genoptagelse af ekstraordinært møde i bestyrelsen den 14. maj 2012 Dagsorden 1. Udspaltning (bilag 1.1 Udspaltning af kapital notat med indstilling) 2. Eventuelt Der har den 1. maj 2012 været skiftedag for medarbejder- og studenterrepræsentanter, der sidder en halv periode. Det betyder, at de nye medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen nu er Annette Larsen fra NB og Synne Stuhr Hansen fra HRS, mens Jan-Christian Haxthausen fra Knord og Hanne Larsen- Bentin fra Laborantskolen fortsætter som tilforordnede. Som studenterrepræsentanter fortsætter Camilla Bjerregaard Allerup fra HRS samt Tomas Julien Petersen fra NB som tilforordnede, mens der er udpeget to nye studenterrepræsentanter fra henholdsvis Knord og ESN. Formanden bød velkommen til de to nye studenterrepræsentanter og bad dem præsentere sig selv. Arnar Þór Viðarsson (ARV) er fra Island og studerer til Serviceøkonom på 1. år på Knord. Arnar er desuden formand for DSR på Knord. Bjørn Serritslev (BSE) studerer på 3. semester på laborantuddannelsen og sidder desuden i DSR samt i Laborantskolens uddannelsesudvalg. Formanden orienterede desuden om, at der var modtaget fuldmagter fra AKM, HSJ og SOL, der alle støtter den udsendte indstilling. 1. Udpaltning Der var forinden mødet udsendt bilag 1.1.: Udspaltning af kapital notat med indstilling til bestyrelsen. ELN startede med en status på, hvad der var sket siden bestyrelsesmødet den 25. april på baggrund af et eget notat. ELN orienterede om, at der har været mødevirksomhed i NB og HRS, og at disse skolers bestyrelser peger på en fusion med KEA, inden CphBusiness etableres som et selvstændigt classic-akademi. ELN begrundede dette med, at han så det som det bedst mulige ståsted for undervisere og studerende at blive samlet i ét akademi med stor styrke samt, at en fusion inden etablering af et classic CphBusiness ville give skolerne mulighed for at styre processen. Formanden supplerede sit indlæg med, at han ville arbejde for, at medarbejderne i selve akademiet ville få tilbudt gode jobs i den nye sammenlægning. Formanden sluttede sit indlæg med, at han håbede på bestyrelsens opbakning til en fusion med KEA. PR supplerede med, at akademiets økonomiske grundlag synes spinkelt, såfremt akademiet skal overtage gæld fra ESN. PR så ingen grund til at etablere et selvstændigt akademi. Duplik fra næstformanden: BGR orienterede som næstformand om de bilaterale forhandlinger med de fire skoler siden sidste møde samt om den forelagte indstilling til bestyrelsen. 6

7 BGR fastslog, at udbudsretten ligger hos CphBusiness, og at det derfor efter bedste vurdering ikke kan lade sig gøre at flytte udbuddet på nuværende tidspunkt, midt i de studerendes optag til studier på Cph- Business. BGR opfordrede til, at der nu tages hensyn til de studerende og medarbejderne. Der er brug for arbejdsro til at fortsætte den plan, som bestyrelsen vedtog den 23. november, og ikke at starte en ny fusionsproces, der vil skabe uro og usikkerhed. BGR henviste til det udsendte bilag som beslutningsgrundlag og opfordrede bestyrelsen til at bakke op om at få afsluttet kapitaludspaltningerne. Der blev herefter i indlæg fra SYH, AL, JDA, RBW, CBA, og JCH peget på, at bestyrelsen ikke har fået fremlagt et grundlag for en stillingtagen til en fusion med KEA. Der er ikke fremlagt uddannelsespolitiske visioner, men udelukkende tilbud om økonomi til erhvervsskolerne. KEA har ikke lagt op til en fusion med CphBusiness, men en indlemmelse. I indlæggene blev der givet udtryk for, at da der ikke var noget materiale at forholde sig til, ønskede man at fastholde dagsordenen, hvori der indstilles til bestyrelsen at fortsætte opbygningen af akademiet i henhold til den vedtagne plan samt få afsluttet kapitaludspaltningen. En eventuel fusion med KEA eller andre kan først komme på tale efter grundige overvejelser og først efter, at CphBusiness er etableret som et selvstændigt akademi. Med hensyn til formandens bekymring om, at arbejdstidsaftalen bliver dyrere for akademiet, orienterede AL om, at der er arbejdet seriøst og fornuftigt fra både A og B-siden for en for akademiet omkostningsneutral arbejdstidsaftale. OGR henviste her til det udsendte status-notat. AKR gav udtryk for, at det har været en både dårlig og uværdig proces. EMD tilføjede bekymring for akademiets fremtidige økonomi og sit eget bestyrelsesansvar i tilknytning hertil. Med hensyn til akademiets lokalesituation i Lyngby orienterede RL om, at akademiet allerede har en dialog med Lyngby-Taarbæk Kommune om alternative lejemål, hvis det bliver nødvendigt og sammenlignede med flytningen fra Julius Thomsens Plads. BGR svarede EMD vedr. bestyrelsesansvar, at der både er kapital og likviditet i akademiet, og JCH supplerede med, at de opstillede scenarier viser, at akademiets fremtidige økonomiske fundament er i orden. I indlæg fra RBW, RL, JDA, CGR og JCH blev der udtrykt beklagelse over processen, hvor der fra nogens side nu lægges op til en kursændring på et alt for sent tidspunkt og ud fra hensyn til skolernes økonomi. CGR gav udtryk for, at han som nyt bestyrelsesmedlem havde fået udfordret sin ordentlighedssensor, at han som organisationsrepræsentant intet har imod en evt. fusion, men ikke nu og ikke ud fra skolernes økonomiske incitamenter, der gør, at den ene part skal opsluge den anden. CGR opfordrede til, at bestyrelsen optrådte handlekraftigt og handledueligt. RL supplerede med, at sagen nu er kendt i brede kredse og er med til at stemple både akademier og erhvervsskoler som værende til fals for penge. JDA fandt det beklageligt, at man i NB s bestyrelse kan træffe beslutning på grundlag af en enkelt henvendelse, og fandt NB s bestyrelsesrepræsentanters handlinger uværdige og uetiske. JDA oplyste, at Knord siden den 25. april også har modtaget et tilbud fra KEA, hvilken skolen har afvist. AKR konstaterede, at akademiet har en uenig bestyrelse. PR gjorde opmærksom på, at HRS ikke har tilsluttet sig de udspaltningsvilkår, der er skitseret for HRS i det før bestyrelsesmødet udsendte bilag

8 Desuden gav PR udtryk for, at akademiet nok bør fusionere med et andet akademi eller en professionshøjskole inden for de næste 1-2 år, hvilket han noterede en enighed om i bestyrelsen. BGR gav udtryk for den forståelse, at bestyrelsen gerne - på et senere tidspunkt - også set i lyset af lovens bestemmelser, ville drøfte fusion, herunder overvejelser i relation til professionshøjskoler, men at det ikke kan ske over hals og hoved og uden forudgående strategiske drøftelser af uddannelser, faglighed m.v.. På opfordringer fra flere bestyrelsesmedlemmer foretog bestyrelsen herefter en afstemning om den til mødet udsendte indstilling i bilag 1.1. Udspaltning af kapital notat med indstilling. Det indstilles til bestyrelsens godkendelse, at formandskabet indgår aftaler om udspaltning med hver af de fire erhvervsskoler på vilkår som anført i dette notat. For så vidt aftalegrundlaget ikke kan indgås med en eller flere af skolerne, forelægger formandskabet det aktuelle resultat for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse samt Ministeriet for Børn og Unge til nærmere drøftelse. Af akademiets bestyrelse på 17 medlemmer stemte 11 for forslaget og 5 imod, mens 1 ikke deltog i mødet eller forinden havde tilkendegivet sin indstilling. Indstillingen blev således vedtaget. De 11 bestyrelsesrepræsentanter, der stemte for, var medlemmerne udpeget af Knord, medarbejdere og studerende, Professionshøjskolen Metropol, Ingeniørhøjskolen i København, KKL og Region Hovedstaden. De 5 bestyrelsesmedlemmer, der stemte imod, var medlemmerne udpeget af NB og HRS. Repræsentanten fra ESN var ikke til stede. BGR opfordrede medlemmerne udpeget af NB s og HRS bestyrelser til at genoverveje deres indstilling, og det blev besluttet, at de to skoler henvender sig til BGR herom inden den 22. maj. AKR foreslog, at skolerne hver især sender et svar til ministeren. Da ministeren har bedt akademiets bestyrelse om en redegørelse, blev det besluttet, at det er akademiet, der sender ministeren et svar. RBW foreslog, at man i brevet bemærkede, at processen er initieret af Ministeriet for Børn og unge. 8

9 Referatet er godkendt af formandskabet inden udsendelse. Eventuelle indsigter til referatet tilsendes Erhvervsakademiet på senest 8 hverdage efter modtagelsen. Referatet er godkendt på det 17. møde i bestyrelsen den. 6. juni Ernst Lykke Nielsen, formand Else-Marie Dupont Anders Jensen Annette Kreiner Preben Rasmussen Jes Damsted Christian Grønnemark Svend-Ove Larsen Hans Schjær-Jacobsen Bent Greve Randi Brinckmann Weincke Anne Katrine Melvig Leo Hindskov Knudsen Arnar Þór Viðarsson Bjørn Serritslev Annette Larsen Synne Stuhr Hansen 9

17. bestyrelsesmøde onsdag den 6. juni og genoptaget fredag den 15. juni 2012

17. bestyrelsesmøde onsdag den 6. juni og genoptaget fredag den 15. juni 2012 Copenhagen Business Academy 18.06.2012/DSC 17. bestyrelsesmøde onsdag den 6. juni og genoptaget fredag den 15. juni 2012 REFERAT Bestyrelsen: Ernst Lykke Nielsen, formand (afgående) Bent Greve, næstformand/formand

Læs mere

03.09.2012/DSC. 18. møde i bestyrelsen torsdag den 30. august 2012 REFERAT. Bestyrelsen:

03.09.2012/DSC. 18. møde i bestyrelsen torsdag den 30. august 2012 REFERAT. Bestyrelsen: 03.09.2012/DSC 18. møde i bestyrelsen torsdag den 30. august 2012 REFERAT Bestyrelsen: Bent Greve, formand Ernst Lykke Nielsen, Jes Damsted Else-Marie Dupont Anders Jensen Annette Kreiner Preben Rasmussen

Læs mere

07.04.2013/DSC. 20. møde i bestyrelsen torsdag den 4. april 2013 REFERAT. Bestyrelsen:

07.04.2013/DSC. 20. møde i bestyrelsen torsdag den 4. april 2013 REFERAT. Bestyrelsen: 07.04.2013/DSC 20. møde i bestyrelsen torsdag den 4. april 2013 REFERAT Bestyrelsen: Bent Greve, formand BG Ernst Lykke Nielsen, ELN Jes Damsted JDA Else-Marie Dupont EMD Anders Jensen AJ Annette Kreiner

Læs mere

23.11.2012 / DSC. 19. møde i bestyrelsen tirsdag den 20. november 2012 REFERAT. Bestyrelsen:

23.11.2012 / DSC. 19. møde i bestyrelsen tirsdag den 20. november 2012 REFERAT. Bestyrelsen: 23.11.2012 / DSC 19. møde i bestyrelsen tirsdag den 20. november 2012 REFERAT Bestyrelsen: Bent Greve, formand Ernst Lykke Nielsen Jes Damsted Else-Marie Dupont Anders Jensen Annette Kreiner Preben Rasmussen

Læs mere

Administrationschef på Niels Brock, Morten S. Petersen (MSP), deltog i stedet for Anya Eskildsen.

Administrationschef på Niels Brock, Morten S. Petersen (MSP), deltog i stedet for Anya Eskildsen. Copenhagen Business Academy 18.03.2012/DSC 16. bestyrelsesmøde onsdag den 14. marts 2012 REFERAT Bestyrelsen: Ernst Lykke Nielsen Jes Damsted Else-Marie Dupont Anders Jensen Annette Kreiner Preben Rasmussen

Læs mere

(30.08.2013 / DSC) 22. møde i bestyrelsen tirsdag den 27. august 2013 REFERAT. Bestyrelsen:

(30.08.2013 / DSC) 22. møde i bestyrelsen tirsdag den 27. august 2013 REFERAT. Bestyrelsen: (30.08.2013 / DSC) 22. møde i bestyrelsen tirsdag den 27. august 2013 REFERAT Bestyrelsen: Bent Greve, formand BG Jannik Schack Linneman JSL Jes Damsted JDA Else-Marie Dupont EMD Anders Jensen AJ Annette

Læs mere

Juni 2013/DSC. 21. møde i bestyrelsen tirsdag den 11. juni 2013 REFERAT. Bestyrelsen:

Juni 2013/DSC. 21. møde i bestyrelsen tirsdag den 11. juni 2013 REFERAT. Bestyrelsen: Juni 2013/DSC 21. møde i bestyrelsen tirsdag den 11. juni 2013 REFERAT Bestyrelsen: Bent Greve, formand BG Jannik Schack Linneman JSL Jes Damsted JDA Else-Marie Dupont EMD Anders Jensen AJ Annette Kreiner

Læs mere

13. bestyrelsesmøde onsdag den 29. juni 2011 REFERAT. Copenhagen Business Academy 11.07.2011. Bestyrelsen:

13. bestyrelsesmøde onsdag den 29. juni 2011 REFERAT. Copenhagen Business Academy 11.07.2011. Bestyrelsen: Copenhagen Business Academy 11.07.2011 13. bestyrelsesmøde onsdag den 29. juni 2011 REFERAT Bestyrelsen: Ernst Lykke Nielsen Else-Marie Dupont Anders Jensen Annette Kreiner Preben Rasmussen Jes Damsted

Læs mere

11. bestyrelsesmøde tirsdag den 10. februar 2011 REFERAT. Copenhagen Business Academy (CBA) 11. februar 2011. Bestyrelsen:

11. bestyrelsesmøde tirsdag den 10. februar 2011 REFERAT. Copenhagen Business Academy (CBA) 11. februar 2011. Bestyrelsen: Copenhagen Business Academy (CBA) 11. februar 2011 11. bestyrelsesmøde tirsdag den 10. februar 2011 REFERAT Bestyrelsen: Ernst Lykke Nielsen Else-Marie Dupont Anders Jensen Finn Vestergaard Preben Rasmussen

Læs mere

Bestyrelsesmøde og strategiseminar

Bestyrelsesmøde og strategiseminar Bestyrelsesmøde og strategiseminar onsdag den 31. august 2011 kl. 12.00 20.00 Sophienberg Slot Rungsted Strandvej 219-2960 Rungsted Program 12.00 Frokost 13.00 Bestyrelsesmøde 15.00 Strategiseminar 18.30

Læs mere

2. møde i den midlertidige bestyrelse mandag den 1. december 2008.

2. møde i den midlertidige bestyrelse mandag den 1. december 2008. Erhvervsakademi Hovedstaden B Erhvervsskolen Nordsjælland Hotel- og Restaurantskolen Handelsskolen København Nord Niels Brock 08.12.2008 2. møde i den midlertidige bestyrelse mandag den 1. december 2008.

Læs mere

7. bestyrelsesmøde torsdag den 18. marts 2010 REFERAT. Erhvervsakademiet Copenhagen Business 06.04.2010. Bestyrelsen:

7. bestyrelsesmøde torsdag den 18. marts 2010 REFERAT. Erhvervsakademiet Copenhagen Business 06.04.2010. Bestyrelsen: Erhvervsakademiet Copenhagen Business 06.04.2010 7. bestyrelsesmøde torsdag den 18. marts 2010 REFERAT Bestyrelsen: Ernst Lykke Nielsen Else-Marie Dupont Anders Jensen Finn Vestergaard Preben Rasmussen

Læs mere

Copenhagen Business Academy. Bestyrelsesmøde og strategiseminar. Torsdag den 16. september 2010 REFERATER

Copenhagen Business Academy. Bestyrelsesmøde og strategiseminar. Torsdag den 16. september 2010 REFERATER Copenhagen Business Academy Bestyrelsesmøde og strategiseminar Torsdag den 16. september 2010 REFERATER 1 PROGRAM 12.00 Ankomst og frokost 13.00 Bestyrelsesmøde 14.15 Pause Særskilt indkaldelse med dagsorden

Læs mere

4. bestyrelsesmøde torsdag den 19. marts 2009 REFERAT. Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy 22.04.2009. Bestyrelsen:

4. bestyrelsesmøde torsdag den 19. marts 2009 REFERAT. Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy 22.04.2009. Bestyrelsen: Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy 22.04.2009 4. bestyrelsesmøde torsdag den 19. marts 2009 REFERAT Bestyrelsen: Ernst Lykke Nielsen Else-Marie Dupont Anders Jensen Finn Vestergaard Preben Rasmussen

Læs mere

6. bestyrelsesmøde torsdag den 26. november 2009 REFERAT. Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy 29.11.2009. Bestyrelsen:

6. bestyrelsesmøde torsdag den 26. november 2009 REFERAT. Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy 29.11.2009. Bestyrelsen: Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy 29.11.2009 6. bestyrelsesmøde torsdag den 26. november 2009 REFERAT Bestyrelsen: Ernst Lykke Nielsen Else-Marie Dupont Anders Jensen Finn Vestergaard Preben

Læs mere

CphBusiness HSU. 27. juni 2012. Referat af 1. møde 25. juni kl. 15.00 17.00 CphBusiness, Valby. I mødet deltog:

CphBusiness HSU. 27. juni 2012. Referat af 1. møde 25. juni kl. 15.00 17.00 CphBusiness, Valby. I mødet deltog: 27. juni 2012 CphBusiness HSU Referat af 1. møde 25. juni kl. 15.00 17.00 CphBusiness, Valby I mødet deltog: OGR Ole Gram-Olesen Rektor GC Gregers Christensen Uddannelsesdirektør JJER Jacob Jersild Ressourcedirektør

Læs mere

Cphbusiness bestyrelse

Cphbusiness bestyrelse Cphbusiness bestyrelse 29. møde i bestyrelsen tirsdag den 7. april 2015 REFERAT Bestyrelsen: Ing-Marie Frithiof, formand Niels Milling Kim Simonsen Solveig Ørteby Randi Brinckmann Wiencke Lars Bonde Bent

Læs mere

Cphbusiness bestyrelsen

Cphbusiness bestyrelsen Cphbusiness bestyrelsen 33. møde i bestyrelsen torsdag den 26. november 2015 REFERAT Bestyrelsen Charlotte Lundblad, formand Pia Aarestrup Kim Simonsen Solveig Ørteby Randi Brinckmann Wiencke Lars Bonde

Læs mere

8. bestyrelsesmøde tirsdag den 8. juni 2010 REFERAT. Erhvervsakademiet Copenhagen Business. 29.juni 2010. Bestyrelsen:

8. bestyrelsesmøde tirsdag den 8. juni 2010 REFERAT. Erhvervsakademiet Copenhagen Business. 29.juni 2010. Bestyrelsen: Erhvervsakademiet Copenhagen Business 29.juni 2010 8. bestyrelsesmøde tirsdag den 8. juni 2010 REFERAT Bestyrelsen: Ernst Lykke Nielsen Else-Marie Dupont Anders Jensen Finn Vestergaard Preben Rasmussen

Læs mere

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 1 22.maj 2014 Kl. 17.00-19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab Sted: Milnersvej 48, Hillerød, Mødelokale 1 Afbud: Kirsten Jensen

Læs mere

1.0 Underskrift på protokol af bestyrelsesmøde 15. december 2010 Bestyrelsen underskrev protokol af bestyrelsesmøde 15. december 2010.

1.0 Underskrift på protokol af bestyrelsesmøde 15. december 2010 Bestyrelsen underskrev protokol af bestyrelsesmøde 15. december 2010. EKSTERN VERSION 2a Dato & tid 23. marts 2011 Referent spni Afbud Hanne Berg, Ida Sofie Jensen, Søren Thorup Deltagere Bjarne Bruun Jensen, Charlotte Kristensen, Charlotte Rønhof, Henning Bach Christensen,

Læs mere

Cphbusiness bestyrelsen

Cphbusiness bestyrelsen Cphbusiness bestyrelsen 39. møde 20. juni 2017 REFERAT Bestyrelsen Charlotte Lundblad, formand Pia Aarestrup Kim Simonsen Solveig Ørteby Randi Brinckmann Wiencke Lars Bonde Jes Damsted Torben Schwabe Annemette

Læs mere

CphBusiness HSU. Referat af 2. møde 20. august 2012 kl. 15.00 17.00 CphBusiness, City. 29. august 2012. I mødet deltog:

CphBusiness HSU. Referat af 2. møde 20. august 2012 kl. 15.00 17.00 CphBusiness, City. 29. august 2012. I mødet deltog: 29. august 2012 CphBusiness HSU Referat af 2. møde 20. august 2012 kl. 15.00 17.00 CphBusiness, City I mødet deltog: OGR Ole Gram-Olesen Rektor GC Gregers Christensen Uddannelsesdirektør JJER Jacob Jersild

Læs mere

Cphbusiness bestyrelse

Cphbusiness bestyrelse Cphbusiness bestyrelse 30. møde i bestyrelsen onsdag den 24. juni 2015 REFERAT Bestyrelsen: Ing-Marie Frithiof, formand Niels Milling Kim Simonsen Solveig Ørteby Randi Brinckmann Wiencke Lars Bonde Bent

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Tid: Mandag den 7. november 2016 kl Sted: Mødelokalet, Storegade 36, 3700 Rønne

Tid: Mandag den 7. november 2016 kl Sted: Mødelokalet, Storegade 36, 3700 Rønne Til bestyrelsen for Campus Bornholm: Michael Engkær (Dansk Industri) Ingolf Lind - Holm (Dansk Erhverv og Dansk Byggeri i forening) Klaus Holm (LO Sektion Bornholm) Jonna Nielsen (LO Sektion Bornholm)

Læs mere

1.0 Rundvisning: Bygning F Praksis- og Innovationshuset og Agora i ny Bygning B 1.1 Kort orientering om SIG om- og tilbygning

1.0 Rundvisning: Bygning F Praksis- og Innovationshuset og Agora i ny Bygning B 1.1 Kort orientering om SIG om- og tilbygning Dato & tid 29. marts 2016 / kl. 16-19 SIG C211 Referent Afbud Deltagere Stine Hauge Nielsen Jens Elmelund, Charlotte Rønhof, Karsten Skawbo-Jensen, Randi Brinckmann; René van Laer, Henning Bach Christensen,

Læs mere

Cphbusiness HSU. 5. november 2014. Referat af 15. møde 5. november 2014 kl. 13.00 15.00 på Cphbusiness, Landemærket

Cphbusiness HSU. 5. november 2014. Referat af 15. møde 5. november 2014 kl. 13.00 15.00 på Cphbusiness, Landemærket 5. november 2014 Cphbusiness HSU Referat af 15. møde 5. november 2014 kl. 13.00 15.00 på Cphbusiness, Landemærket I mødet deltog: OGR Ole Gram-Olesen Rektor GC Gregers Christensen Uddannelsesdirektør JJER

Læs mere

E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Bestyrelsen PROTOKOL 9. møde i bestyrelsen 17. september 2009, kl. 10.00-13.20

E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Bestyrelsen PROTOKOL 9. møde i bestyrelsen 17. september 2009, kl. 10.00-13.20 E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Sted: Tilstede: Øvrige deltagere: Afbud: Virksomhedens adresse Nørrelundvej 10, Herlev. Morten Skovgaard (næstformand, mødeleder), René Tuekær, Peter Hansen, Jan Blicher,

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Møde: Bestyrelsesmøde Dato: 8. juni 2011 Sted: Frederikkevej 8, 2900 Hellerup. Afbud fra: Allan Holst og Jesper L. Sørensen

Møde: Bestyrelsesmøde Dato: 8. juni 2011 Sted: Frederikkevej 8, 2900 Hellerup. Afbud fra: Allan Holst og Jesper L. Sørensen Tilstedeværende til bestyrelsesmødet Tilstede fra Bestyrelsen: Henrik Salée, Per H. Madsen, Anja Trier Wang, Simon Tøgern, Lena Haraldsson, Henrik Fugmann, Bo Møller Sørensen, Claus Hensing, Søren Slotsaa,

Læs mere

Leif Luxhøj Pedersen, Gregers Christensen, Anette Holm (medarbejderrepræsentant),

Leif Luxhøj Pedersen, Gregers Christensen, Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Til stede: Afbud: Andre deltagere: Bjarne Wahlgren, Thorkild Baltzer, Peter Kay Mortensen, Nedim Yasar (kursistrepræsentant), Jonas Reinwald Sørensen (kursistrådsrepræsentant) Niels Humble (medarbejderrepræsentant),

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Referat, Generalforsamling

Referat, Generalforsamling Referat, Generalforsamling Landemærket, 08.11.13 Dagsorden 1. Reception 2. Velkomst v/formanden for Cphbusiness Students 3. Valg af ordstyrer 4. Valg af referent 5. Cphbusiness and the student organisation

Læs mere

Tid: Fredag den 14. oktober 2016 kl Sted: Lokale 16, Søborgstræde 2, 3700 Rønne

Tid: Fredag den 14. oktober 2016 kl Sted: Lokale 16, Søborgstræde 2, 3700 Rønne Til bestyrelsen for Campus Bornholm: Michael Engkær (Dansk Industri) Afbud fra Ingolf Lind - Holm (Dansk Erhverv og Dansk Byggeri i forening) Klaus Holm (LO Sektion Bornholm) Jonna Nielsen (LO Sektion

Læs mere

Bestyrelsesmøde 12. juni 2012 kl. 16.00-18.00 Bispevej 5, mødelokale London på 2. sal, 2400 København NV Pkt. Dagsorden Referat

Bestyrelsesmøde 12. juni 2012 kl. 16.00-18.00 Bispevej 5, mødelokale London på 2. sal, 2400 København NV Pkt. Dagsorden Referat Tilstedeværende til bestyrelsesmødet Tilstede fra Bestyrelsen: Henrik Salée Jørgen Juul Rasmussen Simon Tøgern Anja Trier Wang Lena Haraldsson Allan Holst Claus Hensing Laust Joen Jakobsen Hans Schjær-Jakobsen

Læs mere

Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne

Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Referat fra HSU møde den 10. februar 2011 Tid: kl. 10.00-12.30 Sted: Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Deltagere: Mads Kofod MK Susanne Würtz SW Torben Lassen TL Lene Dahn Winther LW Lars Vesløv

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Side 1 af møde 14. september 2017 REFERAT. Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde. Side 1 af møde 14. september 2017 REFERAT. Bestyrelsen Bestyrelsesmøde 40. møde 14. september 2017 REFERAT Bestyrelsen Charlotte Lundblad, formand Pia Aarestrup Kim Simonsen Solveig Ørteby Randi Brinckmann Wiencke Lars Bonde Jes Damsted Torben Schwabe Annemette

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Forretningsorden for Professionshøjskolen UCC's bestyrelse I medfør af 14 i vedtægt for

Læs mere

Til bestyrelsen for Campus Bornholm:

Til bestyrelsen for Campus Bornholm: Til bestyrelsen for Campus Bornholm: Michael Engkær (Dansk Industri) Ingolf Lind - Holm (Dansk Erhverv og Dansk Byggeri i forening) Klaus Holm (LO Sektion Bornholm) Jonna Nielsen (LO Sektion Bornholm)

Læs mere

Ingen bemærkninger til punktet.

Ingen bemærkninger til punktet. Tilstede fra bestyrelsen: Henrik Salée, Ole Bundgaard, Eva Hofman Bang, Bo Møller Sørensen, Karsten Skyum Pedersen, Mogens Nielsen, Flemming Krogh, Alexander Keogh Rasmussen, Sia Møller, Anette Havkær,

Læs mere

Referat fra 6. møde i bestyrelsen den 25. februar 2009

Referat fra 6. møde i bestyrelsen den 25. februar 2009 Bestyrelsen side 1 af 5 Referatfra6.mødeibestyrelsenden25.februar2009 Tilstede: AstridDahl,EUCSjælland PeterJacobsen,EUCSjælland BeritBirkelund,HandelsskolenSjællandSyd SteenSørensen,HandelsskolenSjællandSyd

Læs mere

Konstituerende bestyrelsesmøde

Konstituerende bestyrelsesmøde Konstituerende bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. maj 2016 kl. 12.00-12.30 afholdes i salon 24 Dagsorden Deltagere: Per Påskesen (TEC), formand Søren Sørensen (Tradium), næstformand Bjarne Høpner (Next -

Læs mere

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold Greve Fodbold Bestyrelsens Forretningsorden Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold 1. Formål 1.1 Nærværende forretningsorden fastlægger rammerne for Greve Fodbolds bestyrelses ageren under iagttagelse

Læs mere

REFERAT af bestyrelsesmøde nr. 005 26. juni 2014 kl. 16.00 Sted: Mødelokale 1 på Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium, Ånumvej 14, Skjern

REFERAT af bestyrelsesmøde nr. 005 26. juni 2014 kl. 16.00 Sted: Mødelokale 1 på Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium, Ånumvej 14, Skjern REFERAT af bestyrelsesmøde nr. 005 26. juni 2014 kl. 16.00 Sted: Mødelokale 1 på Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium, Ånumvej 14, Skjern Til stede: Bestyrelsen (med stemmeret): Bestyrelsen (uden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Til bestyrelsen i Direktør J.P.A. Espersen og hustru, fru Dagny Espersens Fond. Sendt pr. til advokat Eigil Lego Andersen på

Til bestyrelsen i Direktør J.P.A. Espersen og hustru, fru Dagny Espersens Fond. Sendt pr.  til advokat Eigil Lego Andersen på Til bestyrelsen i Direktør J.P.A. Espersen og hustru, fru Dagny Espersens Fond 13. maj 2016 Sag X16-AR-62-ZU Sendt pr. e-mail til advokat Eigil Lego Andersen på ELA@nnlaw.dk. Samtykke til vidtgående beslutninger

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 6.2 Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 16. juni 2010 I henhold til 14 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol fastsættes herved følgende forretningsorden for professionshøjskolens

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.juni 2012 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Niels Erik Parbst Charlotte Broen Christensen Birgitte Lind Andreas

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

Cphbusiness - HSU. Referat af 6. møde 6. maj 2013 kl Cphbusiness, Landemærket. 30. maj I mødet deltog:

Cphbusiness - HSU. Referat af 6. møde 6. maj 2013 kl Cphbusiness, Landemærket. 30. maj I mødet deltog: 30. maj 2013 Cphbusiness - HSU Referat af 6. møde 6. maj 2013 kl. 15.00 17.00 Cphbusiness, Landemærket I mødet deltog: OGR Ole Gram-Olesen Rektor GC Gregers Christensen Uddannelsesdirektør JOCA John Callisen

Læs mere

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016 Nasdaq Copenhagen A /S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 6. april 2016 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2016 Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde SOSU B Brøndby, Brøndby Møllevej 4, 2605 Brøndby Dato 25.10.2010 kl. 16.00-19.00 Glasburet

Referat. Bestyrelsesmøde SOSU B Brøndby, Brøndby Møllevej 4, 2605 Brøndby Dato 25.10.2010 kl. 16.00-19.00 Glasburet Referat Bestyrelsesmøde SOSU B Brøndby, Brøndby Møllevej 4, 2605 Brøndby Dato 25.10.2010 kl. 16.00-19.00 Glasburet 26.10.2010 Deltagere: Kurt Pedersen Allan Nielsen Karen Schur Alis Jensen, Lise Rask Elsebeth

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 12. marts 2015, kl. 17.00 19.00 i Roskilde. Til stede: Astrid Dahl, formand Simone Wrona, kursistrådet Bjarne Andersen, Køge Kommune,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET LSAU ekstraordinært om institutjustering den 10. marts 2014 kl. 11.00-12.00 D120 og 2113-252 GODKENDT REFERAT Medlemmer A-siden: Hanne Løngreen,

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: Tid: Sted: den 10.december 2014 kl. 16 rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Birgitte Frandsen Langkilde Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 3 Referat 2.10.2014 Kl. 16:00-19:00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Afbud: Deltagere: Carlsbergvej 34, Hillerød, Mødelokale,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Viby Gymnasium og HF den 1. marts 2007

Referat af bestyrelsesmøde på Viby Gymnasium og HF den 1. marts 2007 Referat af bestyrelsesmøde på Viby Gymnasium og HF den 1. marts 2007 Tilstede: Niels Christian Sidenius, Anders Kühnau, Poul Holst Jensen, Hanne Seyer-Hansen, Sarah Høi, Lis Vivi Fonnesbæk Hansen, Marianne

Læs mere

Hanne Frederiksen (HF) (repr. for Hillerød Kommunes skolesektor) Frants Stentzer (FR). (repr. for elevrådet)

Hanne Frederiksen (HF) (repr. for Hillerød Kommunes skolesektor) Frants Stentzer (FR). (repr. for elevrådet) Mødets dagsorden: 1. Gennemgang af årsregnskabet for 2010 ved revisor (bilag A) 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 30. september (bilag B) 3. Godkendelse af dagsorden. 4. Meddelelser 5.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 20. juni 2012 kl. 16-18 Adresse: FOA, Fuglebakken 2, Himmelev, 4000 Roskilde Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen. Formand Jørgen Østergaard bød velkommen til mødet.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen. Formand Jørgen Østergaard bød velkommen til mødet. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 12. november 2013 kl. 15.00 i bestyrelseslokalet, St. Kirkestræde 17 B, 9800 Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Journalnr.: Dato: 15. marts 2011 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 11 Mødedato: Tirsdag den 15. marts 2011, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mødelokalet, Lyngbygårdsvej 2, 2800 Kgs.

Læs mere

Forretningsorden for DAF s bestyrelse

Forretningsorden for DAF s bestyrelse for DAF s bestyrelse Fremlagt for DAF s bestyrelse til vedtagelse på bestyrelsesmøde den 17/12 2014 Forbundets ledelse Bestyrelsen forestår ledelsen af forbundets anliggender, og skal sørge for en forsvarlig

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium. 22.05.2015 kl. 15.00 kl. 17.00

Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium. 22.05.2015 kl. 15.00 kl. 17.00 Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium 22.05.2015 kl. 15.00 kl. 17.00 Medlemmer: Jens Engelbrecht Mortensen Jytte Nielsen Troels Bansmann Camilla Dølrath Isaksen Lars Kold Jensen Thomas

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN Advokatpartnerselskab 28117 US/BM 12. juni 2012 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Selskab: Viborg Fjernvarme. Dato: Onsdag, den 6. juni 2012 kl. 19.00 Sted:

Læs mere

medlemmer forslag til kandidater. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 7 dages varsel.

medlemmer forslag til kandidater. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 7 dages varsel. FORRETNINGSORDEN af 25. juni 2013 Formandskollegiet og Rektorkollegiet i Danske Professionshøjskoler, CVR-nr. 30983904 FORRETNINGSORDEN 1. VALG AF FORMAND OG KONSTITUTION 1.1 Formandskollegiet og rektorkollegiet

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag nr. 269: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 4. marts 2005 følgende KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag nr. 269: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 4. marts 2005 følgende KENDELSE: Landinspektør L var indklaget for Landinspektørnævnet for at have initieret afholdelsen af en skelforretning og misbrugt skelforretningsinstituttet for at dække over, at Landinspektørfirmaet, som L er

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 30. november 2015

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 30. november 2015 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 30. november 2015 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Klaus Markussen, Christian Holm Donatzky, kursistrådsrepræsentant med stemmeret:

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Idet det første bestyrelsesmøde også var et konstituerende møde, forestod rektor Søren Vang Rasmussen valget af formand for UC Syddanmark.

Idet det første bestyrelsesmøde også var et konstituerende møde, forestod rektor Søren Vang Rasmussen valget af formand for UC Syddanmark. Den 2. juni 2010, SVR-ADJ REFERAT AF BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MAJ 2010 Til stede: Carl Holst, Anne Jørgensen, Bent Øxenberg Hansen, Poul Flack-Jensen, Anke Spoorendonk, Annika F. Pedersen, Nicolai

Læs mere

Referat Foreningen Hårbølle Havn Afholdt på Damme Kro d. 22.3.2015 kl. 10.15

Referat Foreningen Hårbølle Havn Afholdt på Damme Kro d. 22.3.2015 kl. 10.15 Referat Foreningen Hårbølle Havn Afholdt på Damme Kro d. 22.3.2015 kl. 10.15 Søren Arensberg (fungerende formand) bød velkommen, og gik til første punkt på dagsorden. Punkt 1. Valg af dirigent. Som dirigent

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen.

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen. Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts 2007 Punkt. 3 Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen. Sagsfremstilling: Bestyrelsens forretningsorden fastsættes i

Læs mere

Møde: Bestyrelsesmøde Dato: 9. december 2010 Sted: Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup

Møde: Bestyrelsesmøde Dato: 9. december 2010 Sted: Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup Tilstedeværende til bestyrelsesmødet Tilstede fra Bestyrelsen: Henrik Salée, Per H. Madsen, Anja Trier Wang, Simon Tøgern, Lena Haraldsson, Henrik Fugmann, Ole Bundgaard, Claus Hensing, Søren Slotsaa,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

business COPENHAGEN BUSIN SS ACAD MY

business COPENHAGEN BUSIN SS ACAD MY COPENHAGEN BUSIN SS ACAD MY Cphbusiness bestyrelse 36. m0de torsdag den 15. September 2016 REFERAT Bestyrelsen Charlotte Lundblad, formand CL Pia Aarestrup PAA Kim Simonsen KIS Solveig 0rteby S0R Randi

Læs mere

Rundvisning på Tagensvej 18 Projektleder Søren Bisgaard viste bestyrelsen rundt på Tagensvej 18.

Rundvisning på Tagensvej 18 Projektleder Søren Bisgaard viste bestyrelsen rundt på Tagensvej 18. Dato & tid 27. marts 2012 / 16.00-19.00 Referent Afbud Deltagere spni Charlotte Rønhof, Hanne Berg, Peter Torstensen. Bjarne Bruun Jensen, Charlotte Kristensen, Henning Bach Christensen, Henrik Busch,

Læs mere

2. Godkendelse af referat Referat af bestyrelsesmøde den 19. marts 2013 fremlægges til underskrift. Referat blev underskrevet.

2. Godkendelse af referat Referat af bestyrelsesmøde den 19. marts 2013 fremlægges til underskrift. Referat blev underskrevet. 1 Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole tirsdag den 11. juni 2013 kl. 15.00 18.00. Til stede: Preben Kofoed (PKo - formand), Ingrid Fabricius (IF, næstformand - kom under punkt 6), Povl Kylling

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn F O R R E T N I N G S O R D E N for Det Juridiske Fagstudienævn Udarbejdet inden for rammerne af den standardforretningsorden for studienævn, som rektor har fastsat, jf. vedtægt for Aarhus Universitet

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i Erhvervsakademi MidtVest

Referat bestyrelsesmøde i Erhvervsakademi MidtVest Referat bestyrelsesmøde i Erhvervsakademi MidtVest Mødedato: 7.december 2015, kl. 14.00-16.00 Mødested: Gl. Landevej 2, Herning Mødedeltagere: Formand Tage Hjortkjær Næstformand Henning Pedersen Jens Ole

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Mandag den 29. marts 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Bente Sorgenfrey, Hans Stige (formand),

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 17.juni 2015 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Dorte Merete Juel Hansen Musa Kekec Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 02-2016 Dato: Mandag den 29. februar 2015 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, Brøndby Jesper Andersen, Mads Christensen, Christian Hangel, Line

Læs mere

Tilstede: Bestyrelse: Tilforordnede:

Tilstede: Bestyrelse: Tilforordnede: Tilstede: Bestyrelse: Henrik Salée, Per H. Madsen, Leif Bille, Ole Bundgaard, Eva Hofman Bang, Søren Slotsaa, Karsten Skyum Pedersen, Mogens Nielsen, Flemming Krogh, Alexander Keogh Rasmussen, Sia Møller,

Læs mere