UDKAST TIL BETÆNKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST TIL BETÆNKNING"

Transkript

1 Europa-Parlamentet Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2017/2009(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om en europæisk indsat for bæredygtighed (2017/2009(INI)) Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed Ordfører for udtalelse: Seb Dance PR\ docx PE v01-00 Forenet i mangfoldighed

2 PR_INI INDHOLDSFORTEGNELSE Side FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING...3 BEGRUNDELSE...7 PE v /10 PR\ docx

3 FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING om en europæisk indsat for bæredygtighed (2017/2009(INI)) Europa-Parlamentet, der henviser til FN's resolution "Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development" (Ændring af vores samfund: 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling), som blev vedtaget på FN-topmødet om bæredygtig udvikling den 25. september 2015 i New York 1, der henviser til aftalen, der blev vedtaget på den 21. partskonference under De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (COP 21) i Paris den 12. december 2015 (Parisaftalen), der henviser til artikel 7 i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), hvori det på ny bekræftes, at EU "sørger for sammenhæng mellem sine forskellige politikker og aktiviteter under hensyn til alle sine mål", der henviser til Kommissionens meddelelse af 22. november 2016 med titlen "Næste skridt hen imod en bæredygtig europæisk fremtid - En europæisk indsats for bæredygtighed" (COM(2016)0739), der henviser til sin beslutning af 12. maj 2016 om opfølgning på og evaluering af gennemførelsen af 2030-dagsordenen 2, der henviser til forretningsordenens artikel 52, der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelser fra Udviklingsudvalget, Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og Kultur- og Uddannelsesudvalget (A8-0000/2017), A. der henviser til, at EU og dets medlemsstater har vedtaget 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, herunder målene for bæredygtig udvikling (SDG); B. der henviser til, at de 17 mål for bæredygtig udvikling berører alle aspekter af Unionens politik; C. der henviser til, at Europa 2020-strategiens mål for klimaændringer og bæredygtighed på energiområdet er at nedbringe emissionerne af drivhusgasser med 20 %, sikre, at 20 % af EU's energiforbrug kommer fra vedvarende energi og forøge energieffektiviteten med 20 %; D. der henviser til, at EU og dets medlemsstater alle er parter i Parisaftalen og som sådan har forpligtet sig til at begrænse den globale opvarmning til et godt stykke under 2 C og dermed begrænse de værste risici forbundet med klimaændringer, begge fænomener, 1 A/RES/70/1. 2 Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0224. PR\ docx 3/10 PE v01-00

4 der underminerer en bæredygtig udvikling; E. der henviser til, at enhver vurdering af den nuværende og fremtidige effektivitet af SDG-dagsordenen i Europa ikke blot må se på de nuværende resultater, men også skal se på fremtidige indsatser og ordninger; 1. glæder sig over meddelelsen om et europæisk tiltag for bæredygtighed, som er EU's reaktion på 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling; 2. glæder sig over Kommissionens tilsagn om at integrere målene for bæredygtig udvikling i alle EU's politikker og initiativer med udgangspunkt i de tre søjler for bæredygtig udvikling, nemlig de sociale, miljømæssige og økonomiske aspekter; 3. glæder sig over Kommissionens vilje til at integrere målene for bæredygtig udvikling i sin strategi for bedre lovgivning; 4. minder om, at EU og dets medlemsstater alle er parter i Parisaftalen og derfor forpligtede til at begrænse den globale opvarmning til et godt stykke under 2 C; 5. erkender, at der for at opfylde målene for bæredygtig udvikling er brug for deltagelse fra flest mulige interesserede parter fra EU, medlemsstaterne, civilsamfundet, virksomheder og tredjelande; 6. glæder sig over medtagelsen af de bæredygtige udviklingsmål i revisionen af miljølovgivningens gennemførelse; efterlyser en række årlige rapporter til Europa- Parlamentet om EU's fremskridt i gennemførelsen af målene for bæredygtig udvikling; anmoder om, at Parlamentet bliver en partner i processen, især i andet arbejdsforløb efter 2020; opfordrer til, at den årlige dialog og rapportering mellem Parlamentet og Kommissionen skal føre til udarbejdelse af en rapport; opfordrer indtrængende til, at sørge for, at resultaterne er både gennemsigtige og let forståelige og kan overføres til en bred vifte af målgrupper; 7. glæder sig over den seneste udvikling omkring ressource- og affaldseffektivitet og den cirkulære økonomi; opfordrer Kommissionen til at bevare en opadgående kurs med mål og samtidig støtte og vejlede medlemsstaterne for så vidt angår opnåelse af affaldsreduktion; opfordrer Kommissionen til at fremlægge en ambitiøs og omfattende strategi for plast og samtidig overholde 2020-målet om miljømæssigt forsvarlig håndtering af kemikalier; 8. understreger, at tabet af biodiversitet ifølge den seneste rapport om "planetariske grænser" er den største udfordring, vores planet står over for; opfordrer EU og medlemsstaterne til i denne forbindelse at intensivere indsatsen for at nå deres mål om at standse tabet af biodiversitet senest i 2020 og retablere mindst 15 % af de skadede økosystemer; 9. anerkender, at mange af målene for bæredygtig udvikling er kernen i det 7. miljøhandlingsprogram; glæder sig over, at der er fokus på biodiversitet, naturressourcer og økosystemer og den anerkendte forbindelsen mellem disse elementer og menneskers sundhed; PE v /10 PR\ docx

5 10. minder om, at 2030-rammen for klima- og energipolitikken fastsætter mål om en reduktion af drivhusgasemissionerne på mindst 40 %, en sikring af, at mindst 27 % af EU's energiforbrug kommer fra vedvarende energi og en forøgelse af energieffektiviteten med mindst 30 %; anmoder Kommissionen om at foretage en undersøgelse med henblik på at fastslå, om disse mål vil være tilstrækkelige til at hjælpe EU med at nå målene for bæredygtig udvikling og dets forpligtelser i henhold til Parisaftalen; 11. opfordrer Kommissionen til at udarbejde en rapport om EU's vigtigste kulstofreduktionsprogram (EU's emissionshandelsordning (EU ETS) med henblik på at undersøge, om den nuværende kurs for reduktioner vil være nok til at hjælpe EU med at nå målene for bæredygtig udvikling og dets forpligtelser i henhold til Parisaftalen; 12. anerkender, at der, når man bevæger sig hen imod en ny økonomisk og social model, uundgåeligt vil være samfund, der er centreret omkring traditionel sværindustri, der med tiden vil blive forældet; opfordrer Kommissionen til at kanalisere finansiering fra kilder som f.eks. EU's emissionshandelsordning over til at finansiere en "Fond for Retfærdig Omstilling" for at hjælpe disse samfund; 13. bemærker, at en af de nuværende og fremtidige pushfaktorer bag migration i tredjelande er ekstreme klimaforhold og miljømæssige hændelser; insisterer på, at Kommissionen skal tage dette alvorligt i sin optræden udadtil og afspejle i alle handlinger at afbødning af de værste virkninger af klimaændringerne er en prioritet for EU; 14. opfordrer indtrængende Kommissionen til at skabe større incitamenter og retningslinjer for multinationale selskaber og virksomheder til at overføre midler til bæredygtig finansiering og afhænde de fossile brændstoffer; opfordrer til, at den flerårige finansielle ramme efter 2020 skal være i fuld overensstemmelse med målene for bæredygtig udvikling, samtidig med at der sikres en betydelig stigning i finansieringen af den officielle bistand til udviklingslandene (O); 15. anerkender, at modstandsdygtige og bæredygtige infrastrukturer er et centralt princip for opnåelsen af en kulstoffattig bæredygtig fremtid, og at de medfører en række fordele; mener, at der kun kan opnås en overgang til et bæredygtigt samfund, hvis vi øger vores andel af vedvarende energi og gør en vedvarende indsats for at opnå en bedre energieffektivitet i bygninger, apparater og elnet; 16. bemærker, at ændringer i miljø og klima udgør en af de største risici for etablering og opretholdelse af fred og retfærdighed; 17. anmoder Kommissionen om over for investorer, fagforeninger og borgere at understrege fordelene ved at flytte medarbejdere væk fra uholdbare job i den forældede sværindustrien og hen imod en grøn og ren beskæftigelse af høj kvalitet; 18. mener, at enhver fremtidig vision for Europa skal omfatte målene for bæredygtig udvikling som et centralt princip, og at medlemsstaterne dermed bør bevæge sig i retning af bæredygtige modeller for industri, beskæftigelse og miljø og klimastyring, som omtalt i Kommissionens hvidbog af 1. marts 2017 om Europas fremtid (COM(2017)2025); PR\ docx 5/10 PE v01-00

6 19. understreger den rolle, som EU's dagsorden for byerne vil spille i gennemførelsen af den globale "ny dagsorden for byer"; glæder sig over initiativer, som f.eks. Green Leafprisen og den globale borgmesterpagt for klima og energi, og understreger den afgørende betydning byer og regioner spiller i at opfylde målene for bæredygtig udvikling; 20. glæder sig over intentionen om at integrere handels- og investeringspolitik med bæredygtig udvikling samt i initiativerne vedrørende forbrug og produktion i EU; 21. anmoder indtrængende Kommissionen om at fortsætte med at øge indsatsen vedrørende alvorlige foranstaltninger til håndtering af dårlig luftkvalitet; erkender, at målene for bæredygtig udvikling vedrørende sundhed og bæredygtig levevis ikke kan opnås uden en sådan foranstaltning; 22. opfordrer Kommissionen til i forbindelse med den kommende midtvejsrevision af den fælles landbrugspolitik at fremkomme med forslag til yderligere styrkelse af de grønne foranstaltninger samt til at sikre opfyldelsen af mål 2 for bæredygtig udvikling; 23. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen. PE v /10 PR\ docx

7 BEGRUNDELSE FN's mål for bæredygtig udvikling (SDG) har indflydelse på næsten alle aspekter af EU's arbejde. Målene for bæredygtig udvikling udgør ikke blot et koncept for et bedre samfund og en bedre verden, men også væsentlige elementer der skal nås ved hjælp af konkrete og målbare foranstaltninger til at opnå bedre og mere ligelige resultater, større velfærd blandt borgerne, en større samlet velstand, bekæmpelse af klimaforandringer og beskyttelse af miljøet af hensyn til de kommende generationer. Parlamentet glæder sig meget over Kommissionens arbejde med at gøre status over, hvordan dets arbejdsprogrammer indvirker på gennemførelsen af målene for bæredygtig udvikling. Det er afgørende, at Unionen har et klart sæt af målbare mål for at sikre gennemførelsen af FN's mål for bæredygtig udvikling. Det er vigtigt, at denne betænkning anerkender de initiativer, der allerede er taget af EUinstitutionerne til at opfylde målene for bæredygtig udvikling, men samtidig sigter denne rapport også mod at skabe en yderligere baggrund for en fremtidig køreplan for EU's fremtid, idet det også sikres, at målene for bæredygtig udvikling indgår som et nøgleelement i de foreslåede initiativer, der finder sted på tværs af alle områder af EU's arbejdsprogrammer. Ved fastlæggelse af EU's tilgang er den foreslåede oprettelse af en multistakeholderplatform af yderste vigtighed, idet opfyldelsen af målene for bæredygtig udvikling ikke kan opnås uden høring og inddragelse af flere lag af regeringen og civilsamfundet. Mens den europæiske lovgivning kan hjælpe samfund med at opfylde mange af målene, vil en stor del af arbejdet foregå på lokalt plan. Det vil derfor være nødvendigt, at multistakeholderplatformen omfatter en række forskellige statslige, regionale og lokale aktører: fra lokale og regionale råd til borgmestre og medlemmer af Parlamentet. Det er også nødt til at være et forum for inddragelse af en bred vifte af aktører i civilsamfundet, f.eks. private virksomheder (både små og store), den frivillige sektor og individuelle borgere. Platformen bør også være et forum til udveksling af bedste praksis, succeshistorier og idéer, som ikke har fungeret. Formålet med forummet er at sikre, at forslagene ikke blot strømmer i én retning fra EU-institutionerne og nedad men at forslag og initiativer på EU-plan informeres og forbedres af erfaringer på lokalt plan. Med henblik på at støtte gennemførelsen af målene for bæredygtig udvikling i hele det europæiske arbejdsprogram mener ordføreren, at tiden er inde til, at Kommissionen foretager en række vigtige undersøgelser af, hvorvidt de gældende mål er tilstrækkelige til at opfylde målene for bæredygtig udvikling. Det er også afgørende at rapportering om fremskridt med hensyn til målene for bæredygtig udvikling indgår i de arbejdsmetoder, der anvendes af staten på nationalt, regionalt og lokalt plan og at det private erhvervsliv og civilsamfund støttes af Kommissionen via multistakeholderplatformen i at integrere målene for bæredygtig udvikling i praksis. Ordføreren ønsker at fremhæve det arbejde, der er gjort af Regionsudvalget for at understrege byers og regioners betydning for opfyldelsen af målene for bæredygtig udvikling. Det bør navnlig bemærkes, at byerne gør en konkret indsats for at forbedre forbindelsesmuligheder, energiforbrug, transport- og affaldsforvaltning. De bedste af disse initiativer, hvoraf mange er PR\ docx 7/10 PE v01-00

8 blevet integreret i arbejdet i borgmesterpagten, bidrager til opfyldelsen af SDG-mål 3, 6, 8, 9, 10 og 11. Europa har mulighed for, på et afgørende tidspunkt, at vurdere, om de nuværende klimapolitikker vil kunne nå de ønskede resultater for så vidt angår målene for bæredygtig udvikling. I denne betænkning forsøges det at vurdere, om EU's vigtigste kulstofreduktionsværktøjer EU ETS og ESD giver de kulstofbesparelser, der er nødvendige for at begrænse de værste konsekvenser af klimaændringerne. Disse ordninger er blandt en række forskellige værktøjer, der vil blive vurderet på baggrund af deres evne til at nå SDG-mål 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 og 17. I betænkningen forsøges det endvidere at afdække, om andre europæiske politikker inden for energi, affald og miljø vil være tilstrækkelige til at holde os inden for sikre planetariske grænser og opfylde SDG-mål 2, 3, 6, 11, 12, 14 og 15. Parlamentet glæder sig over Kommissionens engagement i bæredygtig økonomisk vækst og anerkendelsen af behovet for at bevæge sig hen imod en grøn og bæredygtig beskæftigelse af høj kvalitet. En solid europæisk gennemførelse af den eksisterende lovgivning om affaldsforebyggelse og -håndtering vil skabe over grønne job; og der kan skabes yderligere potentielle grønne job ved revisionen af affaldsdirektiverne. Desuden kan gennemførelse af yderligere energieffektivitets- og energibesparelsesforanstaltninger skabe op til 2 mio. grønne job, og yderligere 3 mio. kan skabes i sektoren for vedvarende energi, hvilket i sidste ende vil bidrage til at opfylde SDG-mål 1, 2, 3,4, 7, 9, 10 og især 8 om skabelsen af anstændigt arbejde. Endvidere må vi være opmærksomme på den seneste rapport om "planetariske grænser", som viser, at tabet af biodiversitet er den største udfordring, vores planet står over for; Unionen og medlemsstaterne må derfor intensivere bestræbelserne på at nå EU's bestræbelser på at standse tabet af biodiversitet senest i 2020 og retablere mindst 15 % af de skadede økosystemer, hvis vi skal gøre os håb om at opfylde SDG-mål 14 og 15. Forbrug og produktion må også i sidste ende blive mere bæredygtige, hvis SDG 12 skal kunne opfyldes. En stor del af forbrugselementet kan håndteres gennem direktiverne om affald, især for så vidt angår udformning af emballage samt madspild og elektronikudformning. Produktion er imidlertid et emne, der vedrører flere lag i EU's økonomi, industri og infrastruktur. Dette element understreger, hvor vigtigt det er at arbejde på tværs af alle områder af Unionens arbejde med at integrere målene for bæredygtig udvikling, og at det ikke kan nås uden deltagelse af et bredt udsnit af samfundet. Ordføreren erkender, at SDG-mål 3, der vedrører folkesundheden, er fælles for og bør anvendelses på de andre mål for bæredygtig udvikling; selv om adgangen til lægemidler og forskning i nye sygdomme og lægemidler er af vital betydning, mener ordføreren, at det er umuligt at opnå den øgede levetid og det fald i den miljørelaterede dødelighed, der kræves i 12, 13, 14 og 15, hvis ikke forpligtelserne for så vidt angår et sundt klima og miljø opfyldes. Medlemsstaterne har undertegnet aftalen om FN's mål for bæredygtig udvikling, både som enkeltlande og som en blok som medlemmer af Den Europæiske Union. Derudover er medlemsstaterne og EU også parter i FN's UNFCCC-program, den såkaldte "Parisaftale" om klimaændringer. For at opfylde Parisaftalen kræves der en betydelig indsats for at mindske PE v /10 PR\ docx

9 drivhusgasserne (GHG), en kraftig begrænsning af skovrydningen og en større ressourceeffektivitet for at begrænse den globale opvarmning til kun 1,5 C over det førindustrielle niveau. Der er overlap mellem mange områder af Parisaftalen og målene for bæredygtig udvikling. Kommissionen, Parlamentet og medlemsstaterne bør derfor se glæde sig over muligheden for på mange områder at opfylde to internationale forpligtelser på samme tid. Integrering af målene for bæredygtig udvikling i strategien for bedre lovgivning vil gøre det europæiske lovgivningsarbejde hårdere. Lovgivningen bør klart angive, hvor målene for bæredygtig udvikling opfyldes. Denne betænkning anerkender de områder, hvor den politiske beslutningstagning har skubbet Europa væk fra målene om bæredygtig udvikling såsom ved at fremme fødevarebaserede biobrændstoffer. Vi glæder os imidlertid over initiativer til at inddrage bæredygtighedskriteriet og due diligence-praksis i forsyningskæden på tværs af politikker, der påvirker klimaet og miljøet, samt tiltag til at optage temaerne fra ILO's konvention nr. 169 om oprindelige folks rettigheder i den politiske beslutningstagning, når den vedrører andre lande. Endnu en vigtig søjle, der skal kigges på, er den finansielle bæredygtighed. De finansielle markeder i EU fortsætter med at kanalisere investeringer ind i fossilt baserede industrier og andre ubæredygtige områder. Dette truer i sidste ende investorernes mulige udbytte, eftersom udbytte på længere sigt bliver mindre sandsynligt, i takt med at overgangen til vedvarende energi tager fart (den såkaldte "kulstofboble"). Hvis ikke der tilskyndes til at flytte porteføljer over til bæredygtige alternativer, risikerer de finansielle markeder at underminere de bestræbelser, der gøres på andre områder for at nå målene for bæredygtig udvikling. Ordninger for skabelse af anstændige og grønne job på lang sigt er af afgørende betydning. I denne betænkning vil vi imidlertid også gerne understrege, at en flytning af den europæiske økonomi væk fra de traditionelle tunge industrier, den har været baseret på, uundgåeligt vil resultere i tab af jobmuligheder i visse sektorer. Derfor er princippet om en "retfærdig omstilling" så vigtig. Ved at integrere ideen om en "retfærdig omstilling" i europæisk politik og ved at oprette en fond for retfærdig omstilling bør vi kunne sikre, at de samfund, der berøres mest af ændringerne, ikke påvirkes negativt, når samfundene støttes på en række niveauer, og de berørte har højeste prioritet, når det gælder om at støtte finansielt eller på anden måde som en led i processen hen imod en mere omfattende og bæredygtig industriel model. Med denne betænkning skulle det meget gerne blive understreget, at opfyldelsen af målene for bæredygtig udvikling kræver tilpasning til innovative tilgange, der udvikles over tid, og at der derfor er behov for en årlig revision af denne proces. Parlamentet bør betragtes som en fuldgyldig partner i denne revisionsproces. Ordføreren foreslår en årlig rundbordsdiskussion, overvåget af Kommissionen, mellem Parlamentet og Kommissionen til at give et øjebliksbillede af fremskridtene og en aftalt tidsplan for foranstaltninger, der skal træffes fremover. Kommissionen er i samarbejde med medlemsstaterne ved at gå i gang med en omfattende fornyelsesproces for Europas og Den Europæiske Unions fremtid på lang sigt. Når dette arbejde gøres, er det af afgørende betydning, at vi griber lejligheden til ikke blot at vurdere og reflektere over det arbejde, der allerede er gjort for at opfylde målene for bæredygtig udvikling, men at vi integrerer dem endnu mere i arbejdsområder, der ikke allerede omfatter PR\ docx 9/10 PE v01-00

10 en strategi med henblik på at opfylde målene for bæredygtig udvikling. En fælles europæisk tilgang, der sigter mod at opfylde målene for bæredygtig udvikling i alle aspekter af EU's arbejde vil sikre, at vi bestræber os på at tilpasse ikke blot vores nuværende livsform og beskæftigelsesmønstre til at redde vores miljø, men at vi ruster fremtidige generationer til at overvinde de udfordringer og udnytte de muligheder, der ligger i en verdensøkonomi, der i stadig højere grad bliver opmærksom på nødvendigheden af bæredygtighed. PE v /10 PR\ docx

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2016/2242(INI) 6.6.2017 UDKAST TIL BETÆNKNING om kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 27.5.2015 2015/2074(BUD) ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Giovanni La Via (PE554.828v01-00) Budget 2016 - mandat for trepartsmødet

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 25.9.2013 2013/2174(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om forsikringsdækning af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer (2013/2174(INI)) Økonomi-

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 10435/09

Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 10435/09 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) 10435/09 I/A-PUNKTS-NOTE fra: generalsekretariatet til: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Klimaændringer Mod en overordnet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0016 (NLE) 5918/17 FORSLAG fra: modtaget: 2. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CLIMA 24 ENV 100

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 8.7.2015 B8-0000/2015 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om Ecuadors tiltrædelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2013/2007(INI) 3.4.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om udryddelsestruede europæiske sprog og den sproglige mangfoldighed i Den Europæiske Union (2013/2007(INI))

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) 8545/16 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2016/0217(NLE) 22.6.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om oprettelse af

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontroludvalget 15.10.2014 2014/...(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16. januar 2015 2013(0255(APP) UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om oprettelse

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 20.6.2013 B7-****/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2 om forhandlinger mellem EU og

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2014/2238(INI) 7.5.2015 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0371(CNS) 31.5.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Den Europæiske Unions anden toårige rapport under FN s rammekonvention om klimaændringer

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Den Europæiske Unions anden toårige rapport under FN s rammekonvention om klimaændringer EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.12.2015 COM(2015) 642 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions anden toårige rapport under FN s rammekonvention om klimaændringer (jf. artikel 18, stk.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 30.3.2012 2011/2309(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om de industrielle, energimæssige og øvrige aspekter af skifergas og -olie (2011/2309(INI))

Læs mere

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ARBEJDSDOKUMENT

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 28.2.2012 ARBEJDSDOKUMENT om forberedelserne op til Rio+20-topmødet interparlamentarisk udvalgsmøde med deltagelse af Europa-Parlamentet

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 29.8.2011 2011/XXXX(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om hvordan madspild kan undgås: strategier for en mere effektiv fødevarekæde

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2015/2226(INI) 6.4.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om, hvordan den fælles landbrugspolitik kan forbedre beskæftigelsen i landdistrikterne

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0395 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0395 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0395 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 01. juli 2016 Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 .. EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2010/2102(INI) 06.10.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 Sirpa Pietikäinen (PE448.751v01-00) Skat og udvikling - samarbejde med udviklingslandene om god

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 15.9.2010 ARBEJDSDOKUMENT om EIB's eksterne mandat Budgetudvalget Ordfører: Ivailo Kalfin DT\830408.doc PE448.826v01-00 Forenet i mangfoldighed Perspektiv og

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 21.6.2013 2013/2077(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om målrettet EU-regulering og nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - 19. rapport om bedre lovgivning

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.2.2011 2010/2088(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om BNP og mere - Måling af fremskridt i en verden i forandring (2010/2088(INI))

Læs mere

Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/ Bilag 10 Offentligt

Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/ Bilag 10 Offentligt Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/3 2005 Bilag 10 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere. Bilag Journalnummer 1 400.C.2-0 EUK 21. marts 2005 Til underretning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Baggrundsnotat om klima- og energimål

Baggrundsnotat om klima- og energimål 12. april 2016 Baggrundsnotat om klima- og energimål Indledning Der er indgået en række aftaler i såvel FN- som EU-regi om klima- og energimål. Aftalerne har dels karakter af politiske hensigtserklæringer,

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-17

ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 20.7.2015 2015/2132(BUD) ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 (PE560.881v01-00) Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Foreløbig uredigeret udgave. Beslutning -/CP.15

Foreløbig uredigeret udgave. Beslutning -/CP.15 Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 327 Offentligt Uofficiel oversættelse af Copenhagen Accord Foreløbig uredigeret udgave Partskonferencen Beslutning -/CP.15 tager Københavnssaftalen

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 26.8.2013 2013/2057(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING med henstillinger til Kommissionen om donorkoordination på EU-plan i forbindelse med udviklingsbistand (2013/2057(INI))

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION. Regionsudvalget. Høring Din mening om Europa 2020. Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010

DEN EUROPÆISKE UNION. Regionsudvalget. Høring Din mening om Europa 2020. Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010 DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget Høring Din mening om Europa 2020 Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010 HOVEDKONKLUSIONER, VURDERING OG POLITISKE KONSEKVENSER Regionsudvalgets

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

UOPSÆTTELIG BESLUTNING

UOPSÆTTELIG BESLUTNING DEN EURO-LATINAMERIKANSKE PARLAMENTARISKE FORSAMLING UOPSÆTTELIG BESLUTNING om EU's og Latinamerikas stilling til spørgsmål om klima og klimaforandringer i forbindelse med klimatopmødet 2015 i Paris (COP

Læs mere

NOTE Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet (EPSCO)

NOTE Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet (EPSCO) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. maj 2016 9273/16 SOC 336 EMPL 232 ECOFIN 477 SAN 206 EDUC 207 NOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om International Handel 2016/2075(INI) 9.12.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om evaluering af de eksterne aspekter af toldmyndighedernes resultater og forvaltning som redskab

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

1. Parisaftalen om klimaændringer, der blev vedtaget på COP21 i december 2015, trådte i kraft den 4. november 2016.

1. Parisaftalen om klimaændringer, der blev vedtaget på COP21 i december 2015, trådte i kraft den 4. november 2016. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. oktober 2017 (OR. en) 12911/17 CLIMA 261 ENV 805 ONU 126 DEVGEN 220 ECOFIN 789 ENER 384 FORETS 39 MAR 166 AVIATION 127 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0285(NLE) 2.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) EUCO 25/10 CO EUR 18 CONCL 4 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD DEN 28.-29. oktober

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 17.12.2013 B7-0000/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2013 jf. forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 9.11.2012 2012/2225(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om vækst i udviklingslande via handel og investeringer (2012/2225(INI)) Udvalget om International

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2013 COM(2013) 309 final 2013/0161 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af Den Europæiske Unions holdning i Verdenshandelsorganisationens Råd for

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.10.2013 2013/0192(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi. 26. marts 2002 PE 309.

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi. 26. marts 2002 PE 309. EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 26. marts 2002 PE 309.074/1-18 ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 Udkast til udtalelse Caroline Lucas Kommissionens

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2015/2103(INL) 14.7.2016 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til Retsudvalget

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende energieffektivitet og

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om EU-strategien for Centralasien, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om EU-strategien for Centralasien, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 18.7.2013 2013/2097(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om bevarelse af mælkeproduktion i bjergområder, ugunstigt stillede områder

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0025/2016 4.2.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0206/2016 16.6.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 14. december 2017 (OR. en) EUCO 19/1/17 REV 1 CO EUR 24 CONCL 7 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd

Læs mere

Grundlæggende rettigheder i EU

Grundlæggende rettigheder i EU Grundlæggende rettigheder i EU A5-0064/2000 Europa-Parlamentets beslutning om udarbejdelse af et charter om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder (C5-0058/1999-1999/2064(COS)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

15312/16 hm 1 DG D 1B

15312/16 hm 1 DG D 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. december 2016 (OR. en) 15312/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 9. december 2016 til: delegationerne MIGR 214 EDUC 419

Læs mere

Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken

Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken MEMO/08/33 Bruxelles, den 23. januar 2008 Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken 1. INDLEDNING I de sidst årtier har vores livsstil og stigende velstand haft gennemgribende virkninger på energisektoren

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

10512/16 ipj 1 DG E 1A

10512/16 ipj 1 DG E 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. juni 2016 (OR. en) 10512/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 20. juni 2016 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9721/1/16

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 14.2.2012 2011/0127(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en frivillig partnerskabsaftale mellem

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) 7677/17 EF 61 ECOFIN 233 DELACT 62 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 24. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udenrigsudvalget 21.1.2011 2010/0282(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 25. juni 2003 PE 323.186/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 323.186) Miquel Mayol i Raynal om Kommissionens meddelelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 10.2.2011 2010/2307(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om Unge på vej - en ramme for forbedring af undervisnings- og uddannelsessystemerne i Europa (2010/2307(INI))

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2011/0332(NLE) 2.4.2012 *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere

EEE 1602/1/16 REV 1 mbn/pfw/bh 1 DGC 2A

EEE 1602/1/16 REV 1 mbn/pfw/bh 1 DGC 2A DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE EØS-Rådet Bruxelles, den 25. maj 2016 (OR. en) EEE 1602/1/16 REV 1 KONKLUSIONER Vedr.: Konklusioner fra 45. møde i EØS-Rådet (den 25. maj 2016 i Bruxelles) 1.

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (51/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Republikken Bulgariens nationalforsamling om forslag til Rådets direktiv om ændring

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2009/2150(INI) 2.2.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 María Muñiz De Urquiza (PE431.180v01-00) om den økonomiske og finansielle krises følger for udviklingslandene

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

10721/16 bh 1 DGB 2B

10721/16 bh 1 DGB 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. juni 2016 (OR. en) 10721/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 28. juni 2016 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10320/1/16

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 21.9.2005 B6-0509/2005 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Hannes Swoboda,

Læs mere

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2017 (OR. en) 14320/17 RECH 359 COMPET 751 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Forberedelse af samlingen

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.6.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0308/2012 af F. M., italiensk statsborger, om den skovbrugspolitik, den peruvianske regering fører

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.6.2012 C(2012) 3717 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 11.6.2012 om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BILAG til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald,

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 20. december 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

13. møde i underudvalget den 24. april 2017 FORSLAG TIL UDTALELSE. Underudvalget for Miljø, Klimaforandring og Energi

13. møde i underudvalget den 24. april 2017 FORSLAG TIL UDTALELSE. Underudvalget for Miljø, Klimaforandring og Energi 13. møde i underudvalget den 24. april 2017 ENVE-VI/018 FORSLAG TIL UDTALELSE Underudvalget for Miljø, Klimaforandring og Energi Forvaltning af energiunionen og ren energi Ordfører: Bruno Hranić (HR/EPP)

Læs mere