RADIO- OG TV-NÆVNET. Bilag 6: Udkast til programtilladelse for Østkanalen. Tilladelse til programvirksomhed på østkanalen (del af den fem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RADIO- OG TV-NÆVNET. Bilag 6: Udkast til programtilladelse for Østkanalen. Tilladelse til programvirksomhed på østkanalen (del af den fem"

Transkript

1 te, jo rdbaserede FM-radiokanal) Tilladelse til programvirksomhed på østkanalen (del af den fem RADIO- OG TV-NÆVNET hver dag. Timen kan opdeles i udsendelser af minimum 15 minutters varighed eksklusive eventuelle reklamer. Magasinprogrammerne skal alsidighed og mangfoldighed. og fra udlandet. på dansk. magasiner. Dette gælder ikke anvendelse i iiyhedsudsendelser af enkeltindslag fra tidligere nyhedsudsendelser. i. Der skal sendes mindst timers nyhcdsudscndclser og magasinprogrammer pr. r eksklusive eventuelle reklamer. Mindst 2/3 af ny hedsudsendelserne eksklusive magasinprogrammer skal placeres i tids rummet kl Udsendelserne skal bringe nyheder fra hele Danmark Nyhedsmagasiner er programmer, der hedsmagasinets indholdsmæssige ramme, og medregnes i opgorelsen af de timers nyhedsudsendelser og der foretager udvælgelse, redigering med videre af nyheder. vi. Nyhedsformidlingen skal varetages af en selvstændig nyheds redaktion, lv. Nyhedsudsendelserne og magasinprogrammerne skal fortrinsvis være v. Genudsendelser af hele nyhedsudsendelser og magasiner kan ikke iii. Såvel nyhedsudsendelser som nyhedsmagasiner skal tilstræbe kvalitet, c. Benytter flere forskeffige kilder. a. Giver en uddybende dækning af aktuelle emner. ligge inden for tidsrummet kl b. Indeholder forskellige, selvstændige historier inden for ny ii. Der skal sendes mindst en times længerevarcnde magasinprogrammer dio- og fjernsynslovcns 10 opfylde følgende krav: nyhedsdækning. Public service-nyhedsdækningcn skal udover kravene i ra 3. Programvirksomheden pi Ost.kanalen skal omfatte public service til enhver tid gældende radio- og fjernsynslov. 2. Programvirksomheden skal udoves i overensstemmelse med reglerne i den 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed [tilladelsesindehaver] tilladelse til at udove programvirksomhed på Østkanalen i perioden [udstedelsesdatoj 2006 [udløb sdato] Bilag 6: Udkast til programtilladelse for Østkanalen

2 nogramrner i procent af totalen af anvendte fonogrammer på kanalen målt i Den skandinaviske andel af musikfladen opgøres som skandinaviske fo minutter. vien. Fonogrammer er musik, som er udgivet i mekanisk form af et plade Sverige), det vil sige fonogrammer, der er indspillet og udgivet i Skandina selskab på for eksempel kassette, vinylpiade eller CD. Fonogrammer om er produceret i Skandinavien (Skandinavien omfatter Danmark, Norge og Skandinavisk musik defineres i denne forbindelse som fonogrammer, der fatter ikke koncertoptagelser, der ikke er udgivet som fonogram. 4. Skandinavisk musik skal udgøre mindst 30% af musikfladen på kanalen. Nyhedsudsencielser, der er geografisk opdelt, tæller ikke med i opgorelsen veren have adgang til at sende nyhcdsudsendelscr, der er geografisk opdelt. Som undtagelse til forbuddet mod geografisk opdeling vil tilladelsesindeha dig i hele stationens sendeområde. Dette gælder såvel programvirksomhcden på FM som pa DAB. Det vil sige, at et givet program eller en given reklame skal udsendes samti 8. Det er ikke tilladt for tilladelsesindehaver at opdele sendefladen geografisk. forhold til den geografiske dækning, der fremgår af dækningskortene i ud fastlagt for den femte FM-kanal i forbindelse mcd replanlægningen af FMbåndet. I ifter replanlægningen må der endvidere påregnes ændringer af vil budsmaterialet. kårene for frekvenstilladelsen til den femte radiokanal inden for de rammer, der er fastlagt for replanlægmngen. I indeig må der efter replanlægningen paregnes mindre justeringcr i den femte radiokanals geografiske dækning i nes i givet fald ud fra et eventuelt ændret fors tyrrelsesnivcau, der vil blive Den teoretisk beregnede befolkningsdækning efter replanlægningen bereg sikres samme befolkningsmæssige dækning som ved udstedelse af tilladel ser, som er omfattet af replanlægningen. I indvidere forudsættes det, at der sen. ceptere et hojere forstyrrelsesniveau i forhold til i dag for de radiofrekven 7. Ved en eventuel replanlægning af FM-båndet skal tilladelsesindehaver ac udstedelse af programtilladelsen, og der skal være programvirksomhed i he le de tildelte frekvenser, jf. frekvenstilladelsen, senest seks måneder efter le det område, der er bestemt for modtagning senest denne dato. 6. TiUadelsesindehaver skal starte programvirksomheden med udnyttelse af al frekvenser. Der skal betales en årlig frekvcnsafgift til IT- og Telestvrelsen for frekvenstilladelscn. gramstart. Tilladelsesindehaver er forpligtet til at udnytte alle de tildelte frekvenstilladelse hos IT- og Telestyrelsen er senest tre uger før pro ansøgning herom. Frist for fremsættelse af ansøgning om udstedelse af 5. IT- og Telestyrelsen udsteder frekvenstilladelse til brug af frekvenser efter 7

3 eller delvis paralleludsendelse af de analogt udsendte programmer. Med rådighed over DAI3-kapacitet folger en forpligtelse til at sende pro 9. Tilladelsesindehaveren til Østkanalen vil få radighed over 256 Kbit/s i en og nyhedsmagasiner, jf. punkt 3.i. eller flere DAB-blokke, såledcs at hele landet er dækket. af forphgtelsen til at sende timers public service-nyhedsudsendelser DAB-kapaciteten vil ft)rst være til rådighed fra 1. januar grammer i digital form. Den digitale programvirksomhed kan bestå af hel mio. kr. og derover. fra kr. 75 mio. op til kr. 100 mio. og 15 pct. afafgiftsgrundlaget fra 100 pågældende ar, der ligger over 25 mio. kr. og op til 50 mio. kr., 5 pct. af af giftsgrundlaget fra 50 mio. kr. op til 75 mio. kr., 10 pct. afafgiftsgrundlaget Den variable afgift udgor 2,5 pct. af den del afkanalens afgiftsgrundlag det Den faste arlige koncessionsaçiift betales forud for et år ad gangen. For det afiiften hvert tr betales senest på datoen for tilladelsens udstedelse. koncessionsafgift betales senest den 29. august 2006 kl Herefter skal forste år gældende fra ikrafttrædclsesdatoen og et år frem skal den faste Den faste årlige koncessionsafgift er kr. [det vindende bud] mio. gift. årlige koncessionsaf gift betales årligt en variabel, omsætningsafhængig af denne afgift svarer til det vindende bud ved auktionen. Udover den faste 12. Tilladelsesindehaver skal betale en fast årlig koncessionsafgift. Storrelsen af vil give meddelelse herom, nr oplysningerne er vurderet. er indehaver af tilladelsen, eller dele af selskabet. Nævnet vil påse, at vilkå oplysninger om salg af tilladelsen eller salg af det selskab eller lignede, der rene for tilladelsen fortsat vil være opfyldt efter et eventuelt salg. Nævnet II. Tilladelsesindehaver skal til Radio- og tv-nævnet inden eventuelt salg afgive hold til reglerne herom i radio- og fjernsynsloven og regler fastsat i medfor af denne lov. 10, Tifladelsesindehavcr er forpligtet til at sende beredskabsmeddelelser i hen påbegyndelscn af programvirksomheden på FM, dog ikke for DAB kapaciteten er til radighed. Den digitale programvirksomhed skal senest påbegyndes samtidig med Såfremt tilladelsesindehaveren og DR ikke kan blive enige om disse for hold, fastsættes vilkårene af Radio- og tv-navnet. tagelse i opbygrnng, finansiering og drift af det respektive DAB.-sendenet. Det forudsættes, at tilladelsesindehaveren indgår aftale med DR om del 3

4 matte ære midlerudigt inddraget. giftsgrundlag for kanalen, dog senest 1. juni. lilladelsesindehaver er forpligtet iii at betale fast og variabel koncessions Der betales koncessionsafgift også for perioder, hvor programtifladelsen afgift i hele tillaclelsesperiodcn. hø statsautoriseret eller registreret revisor skal underskrive en revisor erklæring, hvori revisoren indest.år for, at de nævnte principper for op- Der skal udarbejdes en forretningsgang med heri indbyggede interne sen af afgiftsgrundlaget. Forretningsgangen skal blandt andet sikre, at at der sker en korrekt fordeling af indtægterne. fordelingen af indtægter ved reklamekampagner sker til markedspris og kontroller, der sikrer, at alle indtægter faktureres og medtages i opgørel følgende krav: 1-lerudover skal regnskabet og opgørelsen af afgiftsgrundlaget opfylde reklame- og sponsorindtægter og anden direkte og indirekte støtte til den enkelte kanal, uanset om de oppebæres af tilladelsesindehaveren eller af kanalen. Alle beløb opgøres eksklusiv moms. stås refusion af kanalens udgifter, eller at andre afholder omkostninger for tredjemand, herunder reklamesaigs- og produktionsselskaber, og uanset om sendetiden er solgt til anden side, fremgår særskilt. Ved indirekte støtte for laget skal opgøres i regnskabet således, at de samlede indtægter, herunder Der skal udarbejdes et selvstændigt regnskab for kanalen, og afgiftsgrund Værdien af lovlige egenreldamer indgår ikke i afgiftsgrundlaget. Finansielle indtægter. Aktionærtilskud til underskudsdækning. Ansatte i henhold til jobskabelsesordning. Tilskud til langtidsledige. de: len og de frekvenser, der er tilknyttet tilladelsen med undtagelse af følgen grundlaget) er de samlede direkte og indirekte indtægter vedrørende kana 13. Grundlaget for beregningen af den variable afgift (herefter kaldet nfgifts Den viriah1e koncessioiisafe,ift skal betales batud hvert år senest i måned efter Nævnets modtagelse at irsregnskab/arsrapport og opgorelse af af

5 5 gorelse al algiftsgriinillaget er fulgt. Revisor skal endvidere erklære, at ovenstaende lorretningsgang Og de heri ii li)yggede interne kontroller har Ii ligeret i lredsstillende. Radio og tv navnet har som tilsynsinvndighed mulighed for at loreta kontrol af opgorelsen af afgiftsgrtindlage[ ved egen revisor. lilladel sesindehaver skal i si fdd give Nævnets egen revisor de oplysninger, >iii revisor anser for nodvendige for at bedomme opgorelsen. i illadelsen er vedlagt eksempler p direkte og indirekte indtægter og præei i tniici til OpO()i rri. ii ii t7ictg1undl ii ci i bil w,ct Dcfinition ii ifgift grundlag. i. lilladelsesindehaveren skal senest den 1. maj indsende revideret årsregn skah/irsripport med opgorelse af afgiftsgrundlag, jf. tifladelsens pkt. 12 og 13, til Radio- og tv-nævnet, Mcdicsckrctariatet, Vognmagergade 10, 1. sal, lçobenhav n K. 15. Det piihviler ejere af fællesantenneanlæg i de i bilaget Kommuner, hvor ejere af fællesantenneanlæg skal sikre, at der i anlægget sker en fordeling af de programmer, der slcl på Østkanalen nævnte kommuner at sikre, at der i anlægget sker en fordeling af de programmer, der udsendes på Østka nalen. Af listen fremgår også frekvenser og sendere. Tilladelsesindehaveren vil ikke kunne opkræve særskilt betaling for videre fordeling i fællesantenneanlæg i de områder, hvor kanalen er bestemt til modtagning. Forpligtelsen til fordeling i fællesantenneanlæg gælder ikke de programmer, der udsendes ved hjælp afdab. Områdeinddelingen i det ovennævnte bilag gælder også efter 1. januar Der kan i løbet af tilladelsesperioden ske ændring af reglerne om fordeling af programmer i fællesantenneanlæg i lovgivningen. 16. Tilladelsesindehaveren skal hvert år senest den 1. maj redegøre for opfyl delse af tilladelsesvilkårene, herunder public service-kravene for så vidt an går nyhedsdækningen. 17. Tilladelsesindehaver skal foranledige, at der til enhver tid er stillet en anfor dringsgaranti over for Radio- og tv-nævnet udstedt af et pengeinstitut eller et forsikringsselskab, som ikke kontrollerer tilladelsesindehaver, kontrolle res af tilladelsesindehaver eller er under samme kontrol som tilladelsesin ciehaver. Pengeinstituttet/forsikringsselskabet skal have hjemsted i Det I u ropæiske Økonomiske Samarbejdes område, og dets langsigtede gæld skal have en rating fra Standard & Poors på mindst A eller fra Moody s Inve stors Service Limited på mindst A2. Garantien skal til enhver tid mindst ly-

6 i stk. I nævnte garanti, ikke længere har den anførte rating. gende 36 måneder, og skal til enhver tid være gældende i de folgende 36 måneder, dog ikke længere end til udlobet afafdragsperioden, og således, at garantien nedskrives de sidste 36 måneder af afdragsperioden med de af meddelelse, hvis det pengeinstitut eller forsikringsselskab, der har stillet den Tilladelscsindehaver skal uden ugrundet ophold give Radio- og tv-nævnet Garantien udloses ved ophor af tilladelsen, jf. ulladelsens punkt 19. drag, der erlægges. de P Summen af de afdrag på koncessionsafiften, som forfalder i de fol Christian Scherfig formand haverne tilsidesætter tilladelsesvilkårene, eller hvis tilladelsesindehaveren i forbindelse med udstedelsen har afgivet urigtige oplysninger. fastsat efter loven. Nævnet kan inddrage tilladelserne midlertidigt eller en gentagne. Nævnet kan ligeledes inddrage tilladelserne, hvis tilladelsesinde sat efter loven, såfremt en overtrædelse er grov eller overtrædelserne er ofte deligt, hvis tilladelsesindehaveren overtræder loven eller bestemmelser fast af tilladclsesvilkårenc samt med radio- og fjernsvnsloven og bestemmelser 20. Radio- og tv-nævnet fører tilsyn med tilladelsesindehavernes overholdelse renter deraf består. inddragelse eller tilbagelevering af tilladelsen sker der ingen tilbagebetaling af betalt tilladelsespris, og forpligtelsen til at betale forfaldne afdrag samt til efter påkrav at betale den resterende dcl af tilladelsespriscn. I tilfælde af Hvis tilladelsen inddrages endeligt af Radio- og tv-nævnet i henhold til ra dio- og fjernsynslovens 50 eller 51, er tilladelsesindehaveren forpligtet 19. Tilladelsesindehaver er ved tilbagelevering af tilladelsen til Radio- og tynævnet fortsat forpligtet til at betale den resterende dcl af tilladelsesprisen. gor kr Det endelige beløb fastsættes ved finarisarets udgang. Det første år betales acontobelobet som en forholdsmæssig andel af acoritobe løbet. Gebvrct betales hvert år ved årets begyndelse som et acontobelob, som ud tilladelsen til radiovirksomhed. Det årlige gebyr fastsættes af Radio- og tynævnet således, at gebyret dækker kanalens andel af udgifterne til Radio- og tv-nævnets samlede virksomhed. 18. Tilladelscsindehaver skal betale et årligt gebyr til Radio- og tv-nævnet for en ny garanti stillet i overensstemmelse med ovenstående. inden to måneder efter Radio- og tv-nævnets påkrav derom foranlediger Radio- og tv-nævnet kan inddrage tilladelsen, hvis det pengeinstitut eller Forsikringsselskab, som har stillet den ovenfor nævnte garanti, ikke læn gere har den ovenfor anførte rating, medmindre tilladelsesindehaveren 6

7 Kommune Station Albertslund København/Gladsaxe 91.4 MHz Albertslund Sydsjælland MHz Allerød København/Gladsaxe 91.4 MHz Ballerup København/Gladsaxe 91.4 MHz Ballerup Sydsjælland MHz Birkerød København/Gladsaxe 91.4 M Hz Bjergsted Sydsjælland MHz Bornholm Allinge-Gudhjem MHz Bornholm Bornholm 92.2 MHz Bornholm Dueoddc MHz Bornholm Hammeren MHz Bornholm Sleksø M1-Iz Bramsnæs Sydsjælland M1-lz Brøndby København/Gladsaxe 91.4 MHz Brøndby Sydsjælland MHz Dianalund Sydsjælland Ml-lz Dragør København/Gladsaxe 91.4 MHz Dragør Sydsjælland MHz Fladså Sydsjælland MHz Frederiksberg København/Gladsaxe 91.4 MHz Frederiksberg Sydsjælland MHz Frederikssund København/Gladsaxe 91.4 MHz Fuglebjerg Sydsjælland M Hz Gentofte København/Gladsaxe 91.4 MHz Fakse Sydsjælland M1lz Farum København/Gladsaxe 91.4 Ml-lz Fredensborg-l-lumlebæk København/Gladsaxe 91.4 MHz Gladsaxe København/Gladsaxe 91.4 MHz Glostrup København/Gladsaxe 91.4 Ml-lz Glostrup Sydsjælland MHz Greve København/Gladsaxe 91.4 MFlz Gudme Sydsjælland MHz Gundsø København/Gladsaxe 91.4 Ml-lz Gundsø Sydsjælland MHz Gørlev Sydsjælland MFlz Hashøj Sydsjælland M1-lz Haslev Sydsjælland MI-lz Herlev København/Gladsaxe 91.4 MHz Herlev Sydsjælland MHz Hillerød København/Gladsaxe 91.4 MI-lz Holbæk Sydsjælland MHz get sker en fordeling af de programmer, der spredes på østkanalen. Bilag 6A: Kommuner, hvor ejere af fællesantenneanlæg skal sikre, at der i anlæg

8 Hvalsø Sydsjælland MHz Hvidebæk Sydsjælland MHz 1lolmegaard Sydsjælland MHz Hvidovre København/Gladsaxe 91.4 Ml lz Hvidovre Sydsjælland M1lz Høje Taastrup Sydsjælland MHz Hjç Taastrup København/Gladsaxe 91.4 MHz Højreby Sydsjælland MHz Hong Sydsjælland M1-lz Hørsholm København/Gladsaxe 91.4 MHz Jerniøse Sydsjælland MHz Karlebo København/Gladsaxe 91.4 MHz København København/Gladsaxe 91.4 Mhz Langebæk Sydsjælland MHz Korsør Sydsjælland MHz Køge Sydsjælland MHz Møn Sydsjælland MHz Ledøje-Smørum København/Gladsaxe 91.4 MHz Ledøje-Smørum Sydsjælland MHz Lejre København/Gladsaxe 91.4 MHz Lejre Sydsjælland Ml-lz Lyngby-Taarbæk København/Gladsaxe 91.4 Ml lz Nakskov Sydsjælland MHz Nyborg Sydsjælland MHz Maribo Sydsjælland MHz Nykøbing Falster Sydsjælland MHz Ringsted Sydsjælland MFIz Roskilde København/Gladsaxe 91.4 Ml lz Roskilde Sydsjælland MHz Rødovre København/Gladsaxe 91.4 MHz Rødovre Sydsjælland Ml-lz Præstø Sydsjælland MHz Ramsø København/Gladsaxe 91.4 Ml lz Ramsø Sydsjælland MHz Ravnsborg Sydsjælland MHz Rønnede Sydsjælland MHz Sakskøbing Sydsjælland Mi-lz Skibby København/Gladsaxe 91.4 M1-Iz Skibby Sydsjælland MHz Skovbo Sydsjælland MHz Skævinge København/Gladsaxe 91.4 Mllz Skælskør Sydsjælland Mhz Ishøj Sydsjælland MHz Næstved Sydsjælland Ml-Lz Nørre-Alslev Sydsjælland M1-Iz Ishøj København/Gladsaxe 91.4 MHz 2

9 Stuhhekohin Sydsjælland MI lz Soliod København/Gladsaxe 91.4 Ml lz Stenlille Sydsjællancl Ml-Iz Solrød Sydsjæliand MI Iz Sorø Sydsjælland Mhz Stenløse København/Gladsaxe 91.4 MI Iz Stevns Sydsjælland MI-lz Slanerp København/Gladsaxe 9 I.4 MI Iz SIa,eLsc Sydsjælland Ml-Iz Søllerød København/Gladsaxe 91.4 Ml lz Tornvcd Sydsjælland M1-Iz i ollosc Sydsjælland MHz Tarnby Sydsjæhland MHz Vallensbæk København/Gladsaxe 91.4 Ml lz Vallensbæk Sydsjælland MHz Vordingborg Sydsjælland MHz Værløse København/Gladsaxe 91.4 Ml-lz Ølstykke København/Gladsaxe 91.4 MHz Ørbæk Sydsjælland MHz Vahlø Sydsjæhland MHz Tranekær Sydsjælland MI-lz Svinningç_ Sydsjælland MHz Susi Sydsjælland Mhz Tirnby København/Gladsaxe 91.4 Ml lz 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

FOLKETINGSVALGET DEN 8. FEBRUAR 2005 DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND

FOLKETINGSVALGET DEN 8. FEBRUAR 2005 DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND FOLKETINGSVALGET DEN 8. FEBRUAR 2005 DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk

Læs mere

HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST. DI Overenskomst II (SBA) FOA Fag Og Arbejde. 3F Privat Service, Hotel og Restauration.

HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST. DI Overenskomst II (SBA) FOA Fag Og Arbejde. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og FOA Fag Og Arbejde og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2010 2012 2011-2012 Handicaphjælpere Overenskomst mellem

Læs mere

Tal og fakta om ældre

Tal og fakta om ældre Tal og fakta om ældre Tal og fakta om ældre Tal og fakta om ældre Udarbejdet af cand.oecon. Peter Halkjær og cand.polit. Jens Højgaard Redaktion: Journalist Gerda Grønning Tallene er hentet hos Danmarks

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2015-2018

DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2015-2018 DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2015-2018 Indholdsfortegnelse I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR DRs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for public service-kontrakten 2. Præmis for public service 3. Formål med public service

Læs mere

DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2013-2014

DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2013-2014 DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2013-2014 Indholdsfortegnelse I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR DRs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for public service-kontrakten 2. Præmis for public service 3. Formål med public service

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl)

Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl) Referencenetområdet Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl) Ifølge 3, stk. 1, i lov nr. 749 af 7. december 1988 om Kort- og

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

PRODUKTINFORMATION OM @rating FORSIKRING

PRODUKTINFORMATION OM @rating FORSIKRING PRODUKTINFORMATION OM @rating FORSIKRING Jeres arbejde er fuldført. Fakturaen til debitor er sendt med sædvanlig betalingsfrist. En fin forretning. Og pengene er sikret med @rating FORSIKRING! DER ER TRE

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

Stk. 3 Alle øvrige rettigheder tilhører forfatteren, medmindre der er indgået anden skriftlig aftale.

Stk. 3 Alle øvrige rettigheder tilhører forfatteren, medmindre der er indgået anden skriftlig aftale. FORLAGSAFTALE 25. januar 2006 j.nr. KS-007-005/cbh for skønlitteratur (romaner, noveller, digtsamlinger og værker, der må ligestilles hermed), erindringer, børne- og ungdomslitteratur samt humor, kriminal-

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121 Arbejdsskade Forsikringsbetingelser R365 121 Gælder fra september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 13 Side 6 3. Ordforklaringer Side 7 Kontakt Gjensidige

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Vilkår for. Udlejningsbiler

Vilkår for. Udlejningsbiler Vilkår for Udlejningsbiler 5583-10 Oktober 2009 Indhold Fælles vilkår Et par ord til indledning 5 1. Hvem er omfattet? 6 2. Hvor dækker forsikringen? 6 3. Øvelseskørsel, motorløb mv. 6 4. Forsikringens

Læs mere