RADIO- OG TV-NÆVNET. Bilag 8: Udkast til programtilladelse for Vestkanalen. Tilladelse til programvirksomhed på Vestkanalen (del af den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RADIO- OG TV-NÆVNET. Bilag 8: Udkast til programtilladelse for Vestkanalen. Tilladelse til programvirksomhed på Vestkanalen (del af den"

Transkript

1 femte, jordbaserede FM-radiokanal) Tilladelse til programvirksomhed på Vestkanalen (del af den RADIO- OG TV-NÆVNET hver dag. Timen kan opdeles i udsendelser af minimum 15 minutters der foretager udvælgelse, redigering mccl videre af nyheder. iv. Nyhedsudsendelserne og magasinprogrammcrne skal fortrinsvis være vi. Nvhedsformidlingen skal varetages af en selvstændig nyhedsredaktion, varighed eksklusive eventuelle reklamer. Magasinprogrammerne skal hedsmagasinets indhoidsmæssige ramme, og indslag fra tidligere nyhedsudsendelser. magasiner. Dette gælder ikke anvendelse i nyhedsudsendelser af enkelt medregnes i opgorelsen af de timers nyhedsudsendelser og v. Genudsendelser af hele nyhedsudsendelser og magasiner kan ikke på dansk. alsidighed og mangfoldighed. ii. Der skal sendes mindst en times længerevarende magasinprograrnmer iii. Såvel nyhedsudsendelser som nyhedsmagasiner skal tilstræbe kvalitet, c. l3enytter flere forskellige kilder. b. Indeholder forskellige, selvstændige historier inden for nv a. Giver en uddybende dækning af aktuelle emner. ligge inden for tidsrummet kl og fra udlandet. hedsudsendelserne eksklusive magasinprogrammer skal placeres i tids rummet kl Udsendelserne skal bringe nyheder fra hele Danmark Nyhedsmagasiner er programmer, der i. Der skal sendes mindst timers nyhecisudsendelser og magasinprogrammer pr àr eksklusive eventuelle reklamer. Mindst 2/3 af n dio- og fjernsynslovens 10 opfylde folgende krav: nvhedsdækning. Public service-nvhedsdækningen skal udover kravene i ra 3. Programvirksomheden på Vestkanalen skal omfatte public service til enhver tid gældende radio- og fjernsynslov. 2. Programvirksomheden skal udoves i overensstemmelse med reglerne i den ludlobsdatol ove programvirksomhed på Vestkanalen i perioden [uclstedelsesdato] Radio- og tv-nævnet giver hermed [tilladelsesindchaverj tilladelse til at ud Bilag 8: Udkast til programtilladelse for Vestkanalen

2 nogrammer i procent al totalen al anvendte fonogrammer p kanalen målt i minutter. Den skandinaviske andel af musikfladen opgores som skandinaviske fo fatter ikke koncertoptagelser, der ikke er udgivet som roiogram. selskab i ror eksempel kassette, vinylplacie eller CD. I onogrammer om ien. lonogrammer er musik, som er udgivet i mekanisk form af et. plade Sverige), det vil sige fonogrammer, der er indspillet og udgivet i Skandiiia er pr duceret i Skandinavien (Skandinavien omfatter Danmark, Norge og og nyhedsmagasiner, jf. punkt 3.i. af forpligtelsen til at sende timers public service-nyhedsudsendelser Nyhedsudsendelser, der er geografisk opdelt, tæller ikke mcd i opgorelsen have adgang til at sende nyhedsudsendelser, der er geografisk opdelt. Som undtagelse til forbuddet mod geografisk opdeling vil tiladelsesindeha somheden pa FM som på DAB. samtidig i hele stationens sendeområde. Dette gælder såvel programvirk fisk. Det vil sige, at et givet program eller en given reklame skal udsendes 8. Det er ikke tilladt for tilladelsesindehaveren at opdele sendefladen geogra budsmaterialet. forhold til den geografiske dækning, der fremgår af dækningskortene i ud fastlagt for den femte FM-kanal i forbindelse med replanlægningen af FMbåndet. Efter replanlægningen må der endvidere påregnes ændringer af vil påregnes mindre justeringer i den femte radiokanals geografiske dækning i der er fastlagt for replanlægningen. Endelig må der efter replanlægningen kårene for frek-venstilladelsen til den femte radiokanal inden for de rammer, nes i givet fald ud fra et eventuelt ændret forstyrrelsesnivcau, der vil blive Den teoretisk beregnede bcfolkningsdækning efter replanlægningen bereg res samme bcfolkningsmæssige dækning som ved udstedelse af tilladelsen. som er omfattet al rcplanlægningcn. Endvidere forudsættes det, at der sik ceptere et højere forstyrrelsesniveau i forhold i dag for de radiofrekvenser, 7. Ved en eventuel replanlægning af FM-båndet skal tilladelsesindehaver ac le det område, der er bestemt for modtagning senest denne dato. udstedelse af programtilladelsen, og der skal være programvirksomhed i he alle de tildelte frekvenser, jf. frekvenstilladelsen, senest seks maneder efter 6. Ti]iadelsesindehavcrcn skal starte programvirksomheden med udnyttelse af frekvenser. Der skal betales en arlig frekvensafgift til 1T- og Telestyrelsen for frekvens tilladelsen. gramstart. Tilladelsesindehaver er forpligtet til at udnytte alle de tildelte frekvenstilladelse hos lt- og Telestyrelsen er senest tre tiger for pro ansogning herom. Frist for fremsættelse af ansøgning om udstedelse af 5. P1 og Telestyrelsen udsteder frckvcnstilladelsc til brug af frekvenser efter Skandinavisk musik defineres i denne f vbindelse som fonogrammer, der l. Skandiiavisk nusik skal udgorc mindst 30¼ af musikfladen p 1a1e

3 eller flere D\B-blokkc, således at hele landet er dækket. eller delvis paralleludsendelse af de analogt udsendte programmer. DAB-kapacitetcn vil først være til rådighed fra I. januar grammer i digital form. Den digitale programvirksomhed kan bestå af hel Med rådighed over DAB-kapacitet følger en forpligtelse til at sende pro 9. Tiladelsesindebaveren til Vestkanalen vil få rådighed over 256 Kbit/s i en mio. kr. og derover. fra kr. 75 mio. op til kr. 100 mio, og 15 pct. afafgiftsgrundlagct fra 100 pågældende år, der ligger over 25 mio. kr. og op til 50 mio. kr., 5 pct. af af giftsgrundlagct fra 50 mio. kr. op til 75 mio. kr., 10 pct. afafgiftsgrundlaget Den variable afgift udgør 2,5 pct. af den del af kanalens afgift sgrundlag det afgiften hvert ar betales senest på datoen for tilladelsens udstedelse. konccssionsafgift betales senest den 29. august 2006 kl lerefter skal første år gældende fra ikrafttrædclsesdatoen og et år frem skal den faste Den faste årlige koncessionsafgift betales forud for et år ad gangen. For det Den faste arlige koncessionsafgift er kr. [det vindende budj mio. gift. årlige koncessionsafgift betales årligt en variabel, omsætningsafhængig af denne afgift svarer til det vindende bud ved auktionen. Udover den faste 12. Tilladelsesindehaver skal betale en fast årlig koncessionsafgift. Størrelsen af vil give meddelelse herom, når oplysningerne er vurderet. er indehaver af tilladelsen, eller dele af selskabet. Nævnet vil påse, at vilkå oplysninger om salg af tilladelsen eller salg af det selskab eller lignede, der rene for tilladelsen fortsat vil være opfyldt efter et eventuelt salg. Nævnet 11. Tilladelsesindehaver skal til Radio- og tv-nævnet inden eventuelt salg afgive af denne lov. hold til reglerne herom i radio- og fjernsynsloven og regler fastsat i medfør 10. Tilladclsesindehaver er forpligtet til at sende beredskabsmeddelelser i hen påbegyndelsen af programvirksomheden på FM, dog ikke for DAB kapaciteten er til rådighed. Den digitale programvirksomhed skal senest påbegyndes samtidig mcd Såfremt tilladelsesindehaveren og DR ikke kan blive enige om disse for hold, fastsættes vilkårene af Radio- og tv-nævnet. tagelse i opbygning, finansiering og drift af det respektive DAB-sendenet. Det forudsættes, at tilladelsesindehaveren indgår aftale med DR om del 3

4 mä [te være midlertidigt inddragct. afgift i hele tilladelsesperioden. 1)er betales koncessionsa Igi ft ogsii for perioder, hvor programtilladelsen lilladelsesindehaver er forpligtet til at betale fast og variabel koncessions giftsgrundlag for kanalen, dog senest I juni. En statsautoriseret eller registreret revisor skal underskrive en revisor erklæring, hvori revisoren inclcstàr for, at de nævnte principper for op- Der skal udarbejdes en forretningsgang med heri indbyggede interne at der sker en korrekt fordeling af indtægterne. fordelingen af indtægter ved reklamekampagner sker til markedspris og sen af afgiftsgrundlaget. Forretningsgangen skal blandt andet sikre, at kontroller, der sikrer, at alle indtægter faktureres og medtages i opgørel følgende krav: Herudover skal regnskabet og opgørelsen af afgiftsgrundlaget opfylde reklame- og sponsorindtægter og anden direkte og indirekte støtte til den laget skal opgøres i regnskabet siledes, at de samlede indtægter, herunder enkelte kanal, uanset om de oppebæres af tilladelsesindehaveren eller af kanalen. Alle beløb opgøres eksklusiv moms. stiis refusion af kanalens udgifter, eller at andre afholder omkostninger for tredjemand, herunder rcldamesalgs- og produktionsselskaber, og uanset om sendetiden er solgt til anden side, frcmgàr særskilt. Ved indirekte stotte for Der skal udarbejdes et selvstændigt regnskab for kanalen, og afgiftsgrund Værdien af lovlige cgenreklamer indgir ikke i afgiftsgrundlaget. linansidue indtægter. Aktionærtilskud til underskudsdækning. nsatte i henhold til jobskabelsesordning. 1ilskud til langtidslcdige. de: len og de frekvenser, der er tilknyttet tilladelsen med undtagelse af folgen grundlaget) er de samlede direkte og indirekte indtægter vedrorende kana 13. Grundlaget for beregningen af den variable afgift (herefter kaldet afgifts efter Nævnets modtagelse al iirsrcgnskab/irsrapport og opgorelse al ii I [)en \ ariable koncessionsaf gift skal betalcs bagud hvert ir senest I mincd

5 sesindehaver skal i så fald give Nævnets egen revisor de oplysninger, som revisor anser for nødvendige for at bedømme opgorelsen. ge kontrol af opgørelsen af afgiftsgrundlaget ved egen revisor. l illadel Radio- og tv-nævnet har som tilsynsmvndtghed mulighed for at foreta ovenstående forretningsgang og de heri indbyggede interne kontroller gorelse af afgtftsgruncllaget er fulgt. Revisor skal endvidere erklære, at har fungeret tilfredsstillende. Tilladelsen er vedlagt eksempler på direkte og indirekte indtægter og præci dringsgaranti over for Radio- og tv-nævnet udstedt af et pengeinstitut eller dehaver. Pengeinstituttet/forsikringsselskabet skal have hjemsted i Det lu ropæiske Okonomiske Samarbejdes område, og dets langsigtede gæld skal have en rating fra Standard & Poors på mindst eller fra Moody s Inve stors Service Limited på mindst A2. Garantien skal til enhver tid mindst ly- res af tilladelsesindebaver eller er under samme kontrol som tilladelsesin et forsikringsselskab, som ikke kontrollerer tilladelsesindehaver, kontrolle 17. Tilladelsesindehaver skal foranledige, at der til enhver tid er stillet en anfør delse af tilladelsesvilkårene, herunder public service-kravene for sa vidt an går nyhedsdækningen. 16. Tifiadelsesindehaveren skal hvert år senest den 1. maj redegore for opfyl af programmer i fællesantenneanlæg i lovgivningen. Der kan i løbet af tilladelsesperioden ske ændring af reglerne om fordeling Områdeinddcingcn i det ovennævnte bilag gælder også efter 1. Januar der udsendes ved hjælp af DAB. Forpligtelsen til fordeling i fællesantenneanlæg gælder ikke de programmer, fordeling i fællesantenneanlæg i de områder, hvor kanalen er bestemt til lilladelsesindehaveren vi modtagmng. 1 ikke kunne opkræve særskilt betaling for videre der i anlægget sker en fordeling af de programmer, (ler udsendes på Vestkanalen. Af listen fremgår ogsa frekvenser og sendere. de programmer, der spredes på Vesikanalen nævnte kommuner at sikre, at ejere af fællesantenneanlæg skal sikre, at der i anlægget sker en fordeling af 15. Det påhviler ejere af fællesantenneanlæg i de i bilaget Kommuner, hvor 1120 Kobenhavn K. 13, til Radio- og tv-nævnet, Mediesekretariatet, Vognmagergade 10, 1. sal, skab/arsrappori- med opgørelse af afgiftsgrundlag, jf. tilladelsens pkt. 12 og 14. Tilladelsesindehaveren skal senest den 1. maj indsende revideret arsregn seringer til opgørelse af afgiftsgrundlaget i bilaget Definition af a{gifts grundlag. 5

6 i stk. 1 nævnte garanti, ikke længere har den anførte rating. måneder, dog ikke længere end iii udlobet af afdragsperioden, og således, at gende 36 måneder, og skal til enhver tid være gældende i de folgende 36 garantien nedskrives de sidste 36 måneder af afdragsperioden med de af Tilladelsesindehaver skal uden ugrundet ophold give Radio- og tv-nævnet meddelelse, hvis det pengeinstitut eller forsikringsselskab, der har stillet den Garantien udiloses ved ophør af tilladelsen, jf. tilladelsens punkt 19. drag, der erlægges. de på summen af de afdrag på koncessionsafgiften, som forihider i dc fol Christian Scherfig formand haverne tilsidesætter tifiadelsesvilkårene, eller hvis tiladelsesindehaveren i forbindelse med udstedelsen har afgivet urigtige oplysninger. fastsat efter loven. Nævnet kan inddrage tilladelserne midlertidigt eller en gentagne. Nævnet kan ligeledes inddrage tilladelserne, hvis tilladelsesinde sat efter loven, såfremt en overtrædelse er grov eller overtrædelserne er ofte deligt, hvis tilladelsesindehaveren overtræder loven eller bestemmelser fast af tilladelsesvilkårene samt med radio- og fjernsynsloven og bestemmelser 20. Radio og tv-nævnet forer tilsyn med tilladelsesindehavernes overholdelse af betalt tilladelsespris, og forpligtelsen til at betale forfaldne afdrag samt renter deraf består. inddragelse eller tilbagelevering af tilladelsen sker der ingen tilbagebetaling til efter påkrav at betale den resterende del af tilladelsesprisen. I tilfælde af dio- og tjernsynslovens 50 eller 51, er tilladelsesindehaveren forpligtet 1-Ivis tilladelsen inddrages endeligt af Radio- og tv-nævnet i henhold til ra 19. Tilladelsesindehaver er ved tilbagelevering af tilladelsen til Radio- og tynævnet fortsat forpligtet til at betale den resterende del af tilladelsesprisen. første år betales acontobelobet som en forholdsmæssig andel af acontobe løbet. gør kr Det endelige beløb fastsættes ved finansårets udgang. Det Gebyrct betales hvert år ved årets begyndelse som et acontobelob, som ud tilladelsen til radiovirksomhed. Det årlige gebyr fastsættes af Radio- og tynævnet således, at gebyret dækker kanalens andel af udgifterne til Radio- og tv-nævnets samlede virksomhed. 18. Tilladelsesindehaver skal betale et årligt gebyr til Radio- og tv-nævnet for en ny garanti stillet i overensstemmelse med ovenstående. inden to måneder efter Radio- og tv-nævnets påkrav derom foranlediger gere har den ovenfor anførte rating, medmindre tilladelsesindehaveren forsikringsselskab, som har stillet den ovenfor nævnte garanti, ikke læn Radio- og tv-nævnet kan inddrage tilladelsen, hvis det pengeinstitut eller 6

7 Augustenborg Broager 98.9 MHz Augustenborg \1ordborg MHz Aulum-Fladerup Vestjylland I 03.4 MI lz Kommune Station Billund Sydvestjylland 87.8 MHz Broager Broager 98.9 MHz Billund Vejle 99.3 MHz Blaabjerg Sydvestjylland 87.8 Mllz Børkop Vejle 99.3 Mhz Egvad Sydvestjylland 87.8 Ml-lz Egtved Sydvestjylland 87.8 MHz Frederikshavn Vendsyssel M1-lz Fjends Vestjylland MFIz Grindsted Sydvestjylland 87.8 M Hz Gudnic Fyn 93.4 MHz Helle Sydvestjylland 87.8 Ml-lz Herning Vestjylland MHz Hirtshals Hirtshals MHz Hirtshals Vendsyssel I 02.4 MHz Hoimsiand Sydvestjylland 87.8 Ml-lz Hoimsland Vestjylland Mflz Holstebro Vestjylland MHz Munkebo Fyn 93.4 MHz Jelling Vejle 99.3 MHz Karup Vestjylland MHz Kjellerup Vestjylland MHz Langeskov Fyn 93.4 MHz Nyborg Fyn 93.4 MHz Nørrc-Rangstrup Sønderjylland 89.3 MHz Odense Fyn 93.4 MHz Ringkøbing Vestjylland MHz Ryslinge Fyn 93.4 MFIz Sallingsund Vestjylland MHz Sejlflod Nordjylland MHz Skive Vestjylland Mhz Sindal Vendsyssel MHz Skjern Sydvestjylland 87.8 MHz Jibe ordjylland MHz Lemvig Vestjylland Mhz Ikast Vestjylland Mllz Morsø Vestjylland MHz E_gtved Vejle 99.3 MHz get sker en fordeling af de programmer, der spredes på Vestkanalen. Bilag 8A: Kommuner, hvor ejere af fællesantenneanlæg skal sikre, at der i anlæg

8 Skorping Nordjylland 106.() Mhz Sonderborg I3roag 98.9 MI lz Syy VeljyIland 103.4MHz Suiulsore Suiiilevecl ig8.miiz Stwring Nordjylland I 06.0 Mllz Skjern VestyIland I 03.4 MI lz Spottrup VetjyHand 03.4 MI-Iz Struer Vestjylland I 03.4 Ml Iz Varde ydvcstjylland 87.8 MHz Ølgod Sydvestjylland 87.8 Ml-lz Århus Århus 88.6 MHz Årslev Fyn 93.4 MHz Aaskov Sydvestjylland 87.8 M Hz AalborL Nordjylland Ml-lz Ullerslev Fyn 93.4 MHz Videbæk Sydvestjylland 87.8 MHz Videbæk Vestjylland MHz Aabybro Nordjylland MHz Viborg Vestjylland M1-Iz Ørbæk Fyn 93.4 MHz Vinderup Vestjylland MHz Vejle Vejle 99.3 MHz Ul IborgVemb jyl1and MHz Frehoje jylland MHz j1y1m Vestjylland MHz Fhyhoron I larboore Vestjylland MHz 9

RADIO- OG TV-NÆVNET. Bilag 6: Udkast til programtilladelse for Østkanalen. Tilladelse til programvirksomhed på østkanalen (del af den fem

RADIO- OG TV-NÆVNET. Bilag 6: Udkast til programtilladelse for Østkanalen. Tilladelse til programvirksomhed på østkanalen (del af den fem te, jo rdbaserede FM-radiokanal) Tilladelse til programvirksomhed på østkanalen (del af den fem RADIO- OG TV-NÆVNET hver dag. Timen kan opdeles i udsendelser af minimum 15 minutters varighed eksklusive

Læs mere

(herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING

RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING MEDIESEKRETARIATET RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING MEDIESEKRETARIATET VOGNMAGERGADE 10 1120 KØBENHAVN K TELEFON 33 18 68 55 FAX 33 18 68 69 jf@mediesekretariat.dk

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INDHOLD 1. Interessenter 1 2. Etablering af 60-selskab 1 3. Hjemsted 1 4. Formål 1 5. Indskud 2 6. Ejerforhold 2 7. Leje af køkken 2 8. Serviceydelser 2 9. Leveringsaftaler

Læs mere

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 Side 1 af 13 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 BEK nr 740 af 27/06/2007 (Gældende) LOV Nr. 1552 af 20/12/2006 Lovgivning

Læs mere

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Notat UDKAST, 10. FEBRUAR 2010 Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Definitioner af centrale ord og begreber

Læs mere

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er: "Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark (BFIH). 1.2 Foreningens binavn

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Englandshus. Foreningens hjemsted er København kommune. Foreningens formål: 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. AntenneForeningen i Kolding (AFiK)

Vedtægter. for. AntenneForeningen i Kolding (AFiK) for AntenneForeningen i Kolding (AFiK) NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er AntenneForeningen i Kolding. Foreningen har hjemsted i Kolding. Foreningens hjemmeside har adressen www.afik.dk

Læs mere

Søndermarkens Antenneforening

Søndermarkens Antenneforening Søndermarkens Antenneforening Vedtægter 1. Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Søndermarkens Antenneforening. Den er hjemmehørende i Vejle og er stiftet i 1969. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING Praktisk vejledning vedrørende de problemstillinger, som rejseudbyderne støder på i forbindelse med selve registreringsprocessen samt

Læs mere

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th. 2300 København S. Tlf: 32 97 25 46 Girokonto: 530-3060 Kontortid: Hver torsdag 18.00 19.00 prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING Praktisk vejledning vedrørende de problemstillinger, som rejseudbyderne støder på i forbindelse med selve registreringsprocessen samt

Læs mere

Den nye årsregnskabslov

Den nye årsregnskabslov vedrørende Den nye årsregnskabslov - nyheder og væsentlige ændringer Forord Folketinget har vedtaget den nye årsregnskabslov. Ændringerne i forhold til det oprindeligt fremsatte lovforslag var få og relativt

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL

A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL... (i det følgende kaldet vognmanden) og Sydtrafik indgår følgende aftale om buskørsel: 1. GENERELT 1. Kørslen udføres på de vilkår, der fremgår af nærværende kontrakt med bilag.

Læs mere

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest 1. Navn Foreningens navn er Bramming Antenneforening Vest. 2. Formål Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med:

Læs mere

Vedtægter for Løgstør Kabel-TV

Vedtægter for Løgstør Kabel-TV Vedtægter for Løgstør Kabel-TV 1. Navn Foreningens navn er Løgstør Kabel-TV. 2. Formål Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med: a. danske og udenlandske

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. december 2011 12. december 2011. Nr. 1296. Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 2. juni 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 2. juni 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 2. juni 2010 1. juni 2010. Nr. 579. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om Danmarks Nationalbank og forskellige

Læs mere

GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE

GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE For et indskud på DKK 3000 kan du erhverve en vindmølleandel i Grimshave møllelaug I/S Lokalbefolkningen i Nyborg Kommune indbydes

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere