STUDIEORDNING FOR DEN ODONTOLOGISKE KANDIDATUDDANNELSE VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEORDNING FOR DEN ODONTOLOGISKE KANDIDATUDDANNELSE VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET"

Transkript

1 STUDIEORDNING FOR DEN ODONTOLOGISKE KANDIDATUDDANNELSE VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Godkendt af dekanen 28. juni 2011 med ændringer godkendt d. 27. marts 2012 Kapitel 1 Formål 1 Formål Kandidatuddannelsen i odontologi er en forskningsbaseret professionsuddannelse, som har til formål på et biomedicinsk grundlag at kvalificere den studerende til arbejdet som tandlæge under supervision såvel i privat tandlægepraksis som i den offentlige tandpleje. Kandidatuddannelsen giver endvidere mulighed for optagelse på ph.d.-uddannelsen og på specialtandlægeuddannelserne 1. Stk. 2. Når uddannelsen er gennemført, har kandidaten ret til at anvende titlen cand. odont. Den engelske titel er Master of Science in Dental Surgery. 2 Stk. 3. Kandidatuddannelsen i Odontologi er normeret til 120 ECTS-point. 3 Stk. 4. Kandidatuddannelsen i odontologi hører under censorkorpset for tandlægeuddannelsen. Stk. 5. Den færdige odontologiske kandidat har følgende kompetencer. 4 Færdigheder Kan optage en odontologisk og medicinsk relevant anamnese herunder identificere patient kooperation, herunder adfærdsproblemer samt journalisere disse oplysninger efter gældende regler Kan foretage klinisk diagnostik af tænder, mundhule og kæber samt tilgrænsende regioner og vælge yderligere relevante undersøgelsesmetoder fx radiologi, spytfunktionsundersøgelse, mikrobiologi og modelanalyse Kan vurdere funktionelle forhold og vurdere behovet for oral rehabilitering Kan identificere patientens ønsker og behov samt under supervision gennemføre den deraf følgende relevante odontologiske behandling og/eller henvise til specialbehandling Kan vurdere allerede udført tandbehandlings resultater og foreslå evt. nødvendige tiltag for at vedligeholde tandstatus Viden Kan vurdere diagnostik, ætiologi, profylakse, progression, behandlingsplanlægning og behandling af orale sygdomme herunder generelle sygdommes indvirkning på oral sygdom og behandling Kan vurdere diagnostik af normal og patologisk oro- og kraniofacial vækst og udvikling inkl. genetisk ætiologi Kan vurdere diagnostik og behandling af orofaciale smertetilstande og funktionsforhold Kan vurdere diagnostik og behandling af angst og odontofobi i relation til tandbehandling Kan vurdere klinisk hygiejnes betydning for odontologisk behandling, patienter og personale Har forståelse og indsigt i orale sundheds- og sygdomsmønstre, landets sundhedsvæsen, gældende regler i sundhedsvæsenet og forskellige befolkningsgruppers behov for tandpleje Holdninger Kan forstå og vurdere patient-tandlægeforholdet, udvise ansvar og empati for sine patienter ved udøvelse af tandlægevirksomhed på et professionelt grundlag, samt har etisk holdning til sit fag og sit fags udvikling 1 Uddannelsesbekendtgørelsens 67, stk. 3, nr. 4 2 Uddannelsesbekendtgørelsens 67, stk. 3, nr. 2 3 Uddannelsesbekendtgørelsens 67, stk. 3, nr. 3 4 Uddannelsesbekendtgørelsens 67, stk. 3, nr. 4, litra c)

2 Kan indhente og vurdere informationer, har kritisk holdning til eget arbejde og kendskab til egne begrænsninger med henblik på, hvad der forestås af en selv, og hvad der visiteres videre til andre tandlæger og/eller sundhedsprofessionelle personer Har forståelse for livslang læring Akademiske kompetencer Kan læse, forstå og på et kritisk grundlag diskutere odontologiske videnskabelige artikler Kan selvstændigt finde litteratur, der belyser en odontologisk problemstilling Kan vurdere kvaliteten af odontologisk faglitteratur Kan vurdere nye materialers, produkters og kliniske metoders anvendelighed Kan gennemføre en selvstændig faglig odontologisk argumentation Kan arbejde selvstændigt og videnskabeligt med et relevant odontologisk projekt samt formidle dets resultater såvel skriftligt som mundtligt Kapitel 2 Adgangskrav 2 Adgangskrav Der optages hvert år 80 studerende på kandidatuddannelsen 5. Optagelse forudsætter en bestået bacheloreksamen i odontologi eller tilsvarende bacheloruddannelse med sundhedsvidenskabeligt eller naturvidenskabeligt indhold fra et dansk universitet. 6 Stk. 2. Ansøgere med en bacheloruddannelse i odontologi fra et udenlandsk universitet vil ligeledes kunne optages, når optagelsesudvalget vurderer, at den pågældendes bacheloruddannelse i indhold og omfang ækvivalerer uddannelsen til bachelor i odontologi ved Københavns Universitet. Stk. 3. Hvis antallet af kvalificerede ansøgere overstiger optagelseskapaciteten, vil ansøgningerne blive vurderet af et optagelsesudvalg. Udvælgelsen sker på baggrund af en helhedsvurdering, hvori indgår bl.a. karaktergennemsnittet på bacheloruddannelsen, forskningserfaring og fagligt relevante udlandsophold. Stk. 4. Den adgangsgivende bacheloreksamen må ikke være bestået tidligere end fem år før påbegyndelsen af kandidatuddannelsens 1. semester. Stk. 5. Optagelsesudvalget kan dispensere fra bestemmelsen i stk. 4, når særlige forhold taler herfor. Kapitel 3 Modulopbygning, undervisningsaktiviteter og eksamensaktiviteter 3 Modulopbygning og elementer 7 Uddannelsen bygger på kurser, der dels er monofaglige, dels tværfaglige, dog således at koblingen mellem teori og praksis samt mellem præklinik og klinik tilstræbes igennem hele uddannelsesforløbet, og hvor patienten er i centrum. Der skal gennem hele uddannelsen fra 1. til 4. semester tydeliggøres et vidensspor, et færdighedsspor og et holdnings-/professionsspor. Studiet skal endvidere gennemføres således, at den studerende trænes til refleksion og kritisk analyse samt får forståelse for betydningen af livslang læring vedrørende behovet for til stadighed efter endt uddannelse at tilegne sig den nye viden og tilhørende færdigheder med erkendelse af egne grænser. Videnssporet har til formål at opbygge teoretiske kompetencer inden for biomedicinske, oral biologiske, holdnings- og adfærdsmæssige, para- og prækliniske samt odontologisk kliniske discipliner på grundlag af den odontologiske bacheloruddannelse. Videnssporet skal således forberede den studerende til udøvelse af bred klinisk virksomhed. Færdighedssporet, der har til formål at udvikle 5 Efter bestemmelsen i adgangsbekendtgørelsens 15, stk. 1, har en studerende, der har afsluttet en adgangsgivende bacheloruddannelse et retskrav på optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning på bacheloruddannelsen, ved samme universitet i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse 6 Uddannelsesbekendtgørelsens 67, stk. 3, nr. 1, og adgangsbekendtgørelsens 9, stk. 1 7 Uddannelsesbekendtgørelsens 67, stk. 3, nr. 5 2

3 praktiske/kliniske kompetencer, består af prækliniske og kliniske øvelseskurser, som skal sætte den studerende i stand til udøvelse af ikke-specialiserede odontologiske behandlinger under supervision. Holdnings-/professionssporet, der har til formål at udvikle sociale kompetencer, består overvejende af undervisning i holdnings- og adfærdsmæssige discipliner og skal bibringe den studerende et professionelt grundlag for det daglige virke som tandlæge i samfundet og over for den enkelte patient. Semester Fag ECTS (kursus) ECTS (eksamen) 1. semester Oral rehabilitering 1 10 a) Indirekte enkelttandsrestaureringer, blokkursus (1) og kliniske øvelser (2) b) Indirekte flertandsrestaureringer, blokkursus (1) og kliniske øvelser (2) c) aftagelig protetik (1) og partielle proteser (2) Endodonti og anæstesiologi 5 a) Endodonti, blokkursus b) Endodonti, kliniske øvelser c) Anæstesiologi Basale kirurgiske principper og metoder 2,5 Parodontologi 1 5 Basal ortodonti 2,5 Farmakologi 5 2. semester Oral rehabilitering 2 2,5 a) Indirekte flertandsrestaureringer, kliniske øvelser b) Aftagelig protetik Cariologi og endodonti 10 a) Cariologiske problemer b) Plastiske restaureringer og endodonti, kliniske øvelser c) Speciel endodonti Børne- og ungdomstandpleje 1 2,5 a) Pædodonti og klinisk genetik, blokkursus 1 b) Pædodonti, kliniske øvelser1 c) Ortodonti, kliniske øvelser 1 Oral kirurgi, oral patologi og medicin 1 2,5 a) Oral kirurgi 1, grundkursus i ekstraktionslære b) Oral patologi og medicin 1 Parodontologi 2 10 Valgfag 2,5 3. semester Klinisk fællesundervisning 1 2,5 a) Klinisk fællesundervisning, øvelser og teori b) Oral diagnostik 1 c) Tand-, mund-, kæbekirurgi i hospitalsregi Børne- og ungdomstandpleje 2 a) Pædodonti og klinisk genetik 7,5 b) Ortodonti, kliniske øvelser 2 3

4 Ortodonti 7,5 Oral kirurgi, oral patologi og medicin 2 2,5 a) Oral kirurgi 2 b) Oral patologi og medicin 2 Oral rehabilitering semester Klinisk fællesundervisning 2 12,5 a) Klinisk fællesundervisning, øvelser og teori b) Smertepatienten c) Angst, stress og kommunikation d) Oral rehabilitering 4 Oral kirurgi, oral patologi og medicin 7,5 a) Oral kirurgi 3 b) Oral patologi og medicin 3 Samfunds- og retsodontologi og oral 2,5 diagnostik a) Samfunds- og retsodontologi b) Oral diagnostik 2 Kandidatspeciale 7,5 4 Tidsgrænser 8 Senest fire år efter start på kandidatuddannelsen skal den studerende afslutte uddannelsen. Orlovsperioder medregnes ikke i den samlede studietid. Stk. 2. Studienævnet kan dispensere fra fristen i stk.1, hvis der foreligger usædvanlige forhold. 5 Beskrivelse af kurser Undervisningen på alle kurser gennemføres på dansk. På 3. semester kan undervisningen ved forelæsninger og kliniske øvelser foregå på engelsk, hvis der er udvekslingsstuderende til stede. Stk. 2. Uddannelsen til kandidat i odontologi indeholder følgende kurser: 1. semester Kursus i basal ortodonti Navn på engelsk: Course in Basic Orthodontics Kurset indgår i videns, - færdigheds- og holdnings-/professionssporet ECTS: 2,5 Placering: 1. semester Målsætning: Kurset skal give den studerende indgående forståelse for de faktorer, der indgår i ortodontisk diagnostik. Det drejer sig om viden om dentitionens, kæbernes og kraniebasis indflydelse på malokklusioner, og den studerende skal forstå, hvorledes fysiologiske forhold og generel kropsvækst/modenhed påvirker okklusionsudviklingen. Den studerende skal have indsigt i, hvordan ansigt, kranie og okklusion ændrer sig livslangt. Den studerende skal have kendskab til eksempler på patologisk udvikling i kranie og kæber. Endvidere skal kurset give den studerende kendskab til den ortodontiske journal. Herunder skal den studerende have kendskab til analyse af profilrøntgenbilleder (morfologisk analyse og vækstanalyse), samt kunne analysere håndrøntgen og indplacere modenhedsstadier på tilvækstkurver. Endelig skal den studerende kunne foretage en dentitionsanalyse på studiemodeller og ortopantomogram. Kurset skal give den studerende grundlæggende kendskab til fast og aftageligt apparatur Indgangskrav til kurset: Ingen 8 Uddannelsesbekendtgørelsens 67, stk. 3, nr. 9 4

5 Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsninger, dialogbaseret holdundervisning og klinikforberedende øvelser samt test Obligatoriske elementer: Klinikforberedende øvelser samt test Målbeskrivelse: For at opnår kursusattest skal den studerende kunne: redegøre for malokklusioners forekomst i befolkningen demonstrere indgående kendskab til de faktorer i kæbe og tandudvikling, der indgår i ortodontisk diagnostik redegøre for undersøgelser, der indgår i forbindelse med ortodontisk diagnostik redegøre for hvilken rolle kroppens vækst og modning spiller for okklusionsudvikling give eksempler på patologisk udvikling i kranie og kæber demonstrere evne til at kombinere flere biologiske faktorer i en samlet patientdiagnostik selvstændigt udføre ortodontisk diagnostik på baggrund af røntgen- og modelanalyse redegøre for aftageligt apparaturs bestanddele og virkningsmetode redegøre for fast apparaturs bestanddele og virkningsmetode demonstrere kendskab til den ortodontiske journal Betingelser for godkendelse af kursusdeltagelse: Kursusattest på baggrund af godkendt deltagelse i de klinikforberedende øvelser samt test Beståelsesfrist: Inden påbegyndelse af undervisningen i kursus i børne- og ungdomstandpleje1 Kursus i oral rehabilitering 1 Navn på engelsk: Course in Oral Rehabilitation 1 Kurset består af tre delelementer: a1) indirekte enkelttandsrestaureringer, blokkursus, a2) indirekte enkelttandsrestaureringer, kliniske øvelser, b1) indirekte flertandsrestaureringer, b2) indirekte flertandsrestaureringer, c1) aftagelig protetik samt c2) partielle proteser, kliniske øvelser ECTS: 10 Placering: 1. semester Indgangskrav til kurset: Ingen Obligatoriske elementer: Opgaver og kliniske øvelser Betingelser for godkendelse af kursusdeltagelse: Kursusattest på baggrund af godkendte opgaver samt godkendt deltagelse i øvelsesundervisning Beståelsesfrist: Inden påbegyndelse af undervisningen i kursus i oral rehabilitering 2 og valgfag a1) Indirekte enkelttandsrestaureringer, blokkursus Kurset indgår i videns, -færdigheds- og holdnings-/professionssporet Målsætning: Kurset skal give den studerende indgående forståelse for støbte og plastiske opbygninger samt indirekte fremstillede tandfarvede kroner, herunder materialemæssige egenskaber og materialernes anvendelse i den kliniske situation. Under vejledning skal den studerende kunne vurdere behandlingsindikation og sættes i stand til at kunne udføre sådanne restaureringer af enkelttænder. Det væsentligste indhold i kursus omfatter materialelære, behandlingsbehov og - planlægning, klinisk gennemførelse samt prognosevurdering for indirekte tandfarvede indlæg og kroner Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisningen gennemføres ved dialogbaseret holdundervisning, forelæsninger, opgaveløsning og patientbehandling udarbejde en behandlingsplan og forklare indikation for anvendelse af støbte og plastiske opbygninger samt indirekte fremstillede tandfarvede kroner redegøre for sammensætning, kemiske, fysiske, biologiske og kliniske egenskaber for materialer til støbte og plastiske opbygninger samt indirekte fremstillede tandfarvede kroner samt retentionscementer og provisorier demonstrere kendskab til og kunne forklare principper for CAD-CAM teknik til fremstilling af keramiske kroner redegøre for principper for præparation til støbte og plastiske opbygninger samt indirekte tandfarvede facader og kroner samt udføre disse på fantom fremstille tandfarvede provisoriske restaureringer på fantom redegøre for og anvende principper og metoder for tilpasning, cementering og polering af støbte og plastiske opbygninger samt indirekte fremstillede tandfarvede kroner på fantom/ekstraheret tand 5

6 redegøre for biologiske og tekniske komplikationer i forbindelse med behandling med støbte og plastiske opbygninger samt indirekte fremstillede tandfarvede kroner analysere prognose for behandling med støbte og plastiske opbygninger samt indirekte fremstillede tandfarvede kroner erkende vigtigheden af en kvalitetsbevidst holdning til eget arbejde og adfærd erkende og acceptere at indsigt og omhu er medbestemmende for kvaliteten af støbte og plastiske opbygninger samt indirekte fremstillede tandfarvede kroner a2) Indirekte enkelttandsrestaureringer, kliniske øvelser Kurset indgår i videns- og færdighedsporet Målsætning: Ved afslutningen af øvelsesforløbet på 1. semester skal den studerende have opnået en vis erfaring i at vurdere behandlingsindikation for tandfarvede indlæg og kroner samt kunne fremstille sådanne på patient Undervisnings- og arbejdsformer: Klinisk øvelsesundervisning redegøre for behandlingsplan og indikation for anvendelse af støbte og plastiske opbygninger samt indirekte fremstillede tandfarvede kroner redegøre for principper for præparation til støbte og plastiske opbygninger samt indirekte tandfarvede kroner samt udføre disse på patient fremstille tandfarvede provisoriske restaureringer på patient planlægge og udføre kommunikation med dentallaboratorium vedrørende laboratorietekniske arbejder redegøre for og anvende principper og metoder for tilpasning, cementering og polering af støbte og plastiske opbygninger samt indirekte tandfarvede kroner på patient vurdere biologiske og tekniske komplikationer i forbindelse med behandling med støbte og plastiske opbygninger samt indirekte fremstillede tandfarvede kroner vurdere kvalitet af støbte og plastiske opbygninger samt indirekte fremstillede tandfarvede kroner samt redegøre for, om der er behov for renovering, reparation eller omlavning redegøre for prognose for behandling med støbte og plastiske opbygninger samt indirekte fremstillede tandfarvede kroner erkende vigtigheden af en kvalitetsbevidst holdning til eget arbejde og adfærd erkende og acceptere at indsigt og omhu er medbestemmende for kvaliteten af støbte og plastiske opbygninger samt indirekte fremstillede tandfarvede kroner b1) Indirekte flertandsrestaureringer, blokkursus Kurset indgår i videns- og færdighedssporet Målsætning: Kurset skal give den studerende indgående forståelse for indirekte flertandsretaureringer (broer, sammenloddede kroner), herunder materialemæssige egenskaber og materialernes anvendelse i den kliniske situation. Under vejledning skal den studerende kunne vurdere behandlingsindikation og sættes i stand til at kunne udføre sådanne restaureringer. Det væsentligste indhold i kursus er: materialelære, indikationer, behandlingsplanlægning, klinisk gennemførelse, kvalitetsvurdering og prognose for broer og sammenloddede kroner Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisningen gennemføres ved dialogpræget holdundervisning, forelæsninger, opgaveløsning, fantomøvelser og patientbehandling udarbejde, fremlægge og diskutere journal, behandlingsplan samt redegøre for indikationer og kontraindikationer samt konstruktion af forskellige typer af indirekte flertandsrestaureringer (broer) redegøre for biologiske, biomekaniske, materialetekniske og æstetiske principper for broer og brobehandling redegøre for prognose samt komplikationer i forbindelse med broer og brobehandling b2) Indirekte flertandsrestaureringer, kliniske øvelser Kurset indgår i videns,- færdigheds- og holdnings-/professionssporet Målsætning: Ved afslutningen af øvelsesforløbet på 1. semester skal den studerende have opnået en vis erfaring i at vurdere behandlingsindikation og forklare biologiske reaktioner og biomekaniske forhold samt kliniske procedurer i forbindelse med fremstilling af indirekte flertandsrestaureringer. De kliniske øvelser skal give de studerende indsigt i at behandle patienter med mindre broer Undervisnings- og arbejdsformer: Klinisk øvelsesundervisning Målbeskrivelse: For at opnå delkursusattest skal den studerende kunne: 6

7 redegøre for principper for præparationer til forskellige brotyper samt udføre disse på patient redegøre for formålet med provisoriske bro samt fremstille denne på patient planlægge behandlingssekvenser og kommunikere med dentallaboratorium vedrørende laboratorietekniske arbejder redegøre for og anvende principper og metoder for tilpasning, cementering af bro på patient vurdere biologiske og tekniske forhold samt patientrelaterede forhold i forbindelse med brobehandling vurdere kvaliteten af broer samt redegøre for, om der er behov for korrektion, reparation eller omlavning redegøre for prognose for behandling med broer erkende vigtigheden af en kvalitetsbevidst holdning til eget arbejde og adfærd erkende og acceptere at indsigt og omhu er medbestemmende for kvaliteten af broer c1) Aftagelig protetik, blokkursus Målsætning: Kurset skal give de studerende forståelse for fagområdets teoretiske indhold således at de bliver i stand til at vurdere behandlingsbehov og redegøre for biologiske og fysiske principper for aftagelige proteser. Endvidere skal de studerende forstå de kliniske procedurer i forbindelse med fremstillingen af aftagelige proteser. Det væsentligste indhold i kursus er: materialelære, biologiske aspekter, parodontale overvejelser, indikationer, behandlingsplanlægning, klinisk gennemførelse. Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisningen gennemføres ved dialogbaseret holdundervisning, forelæsninger, opgaveløsning og prækliniske øvelser Målbeskrivelse: For at opnå delkursusattest skal den studerende kunne: redegøre for undersøgelse, anamnese, diagnoser, behandlingsplan, indikation, kontraindikation samt retention og stabilitet af aftagelige proteser beskrive, fremlægge og diskutere protesekonstruktioner redegøre for kemiske, fysiske, mekaniske, biologiske og teknologiske forhold ved aftagelige proteser redegøre for fremstilling, kvalitetsvurdering og vedligeholdelse af aftagelige proteser herunder samarbejde med dentallaboratorier redegøre for knogleforandringer efter tandekstraktion og ved anvendelse af aftagelig protetik samt redegøre for diagnostik og behandling af slimhindeforandringer hos protesebærere forklare epidemiologiske undersøgelser og diskutere biologiske og tekniske komplikationer ved aftagelige proteser c2) Partielle proteser, kliniske øvelser Målsætning: Ved afslutning af de kliniske øvelser skal den studerende have opnået forståelse for og være i stand til at anvende principperne for partielle protesers fremstilling i patientbehandlingen Undervisnings- og arbejdsformer: Klinisk øvelsesundervisning Målbeskrivelse: For at opnå delkursusattest skal den studerende kunne: optage en relevant anamnese, udføre en klinisk undersøgelse, opstille diagnoser og beskrive konstruktion og behandlingsplan i journal vurdere indikationer og kontraindikationer for at fremstille partielle proteser samt analysere studiemodeller, proteseunderlag, proteserummets anatomi og retentionsforhold vælge materiale til partielle protese og redegøre for aftrykstagning, registrering, tandopstilling, indprøvning, kvalitetskontrol og hygiejniske aspekter for aftagelige proteser redegøre for og udføre rebasering/duplikering af partielle proteser samt erkende vigtigheden af en kvalitetsbevidst holdning til eget arbejde og adfærd Kursus i endodonti og anæstesiologi Navn på engelsk: Course in Endodontics and Anaesthesiology ECTS: 5 Placering: 1. semester Kurset består af tre delelementer: a) endodonti, blokkursus, b) endodonti, kliniske øvelser og c) anæstesiologi Indgangskrav til kurset: Ingen Obligatoriske elementer: Prækliniske og kliniske øvelser samt temadage i anæstesiologi 7

8 Betingelser for godkendelse af kursusdeltagelse: Kursusattest på baggrund af prækliniske øvelser med komplet røntgenbillededokumentation af behandlede cases samt godkendt gennemførsel af temadag i anæstesiologi Beståelsesfrist: Inden påbegyndelse af undervisningen i kurserne i cariologi, oral rehabilitering 2 og valgfag a) Endodonti, blokkursus Målsætning: Kurset skal give den studerende forståelse for afvigelser og patologiske tilstande i pulpa og det apikale parodontium, herunder inflammatoriske og degenerative forandringer. Indsigt i relation til radikulære cyster herunder differentialdiagnostiske aspekter. Herudover skal den studerende opnå indsigt i faktorer, der skaber endodontisk behandlingskvalitet samt indsigt i vurdering af periapikale forhold ud fra røntgenoptagelser. Den studerende skal kunne redegøre for endodontisk revisionsbehandling med relation til mikrobiologi og kliniske behandlingsprincipper. Endelig skal den studerende kunne redegøre for forebyggelses- samt behandlingsindikationer af de nævnte patologiske tilstande. Det væsentligste indhold i kursus er: den oblitererede og vanskelige rodkanal, revisionsbehandling, herunder patologiske og mikrobiologiske aspekter samt differentialdiagnostiske forhold Undervisnings- og arbejdsformer: Dialogbaseret holdundervisning, forelæsninger, prækliniske øvelser og opgaveløsning redegøre for ætiologi og patogenese for inflammatoriske processer i pulpa og det apikale parodontium beskrive histologiske forandringer i det apikale parodontium i forbindelse med inflammatorisk betingede processer, herunder inflammatorisk betingede, odontogene cyster stille relevante kliniske og radiologiske differentialdiagnoser i forbindelse med i det apikale parodontium planlægge og udføre nødpulpotomi, endodontisk vital samt nekrotisk infektionsbehandling i tænder med vanskelig morfologi udvælge endodontiske medikamenter og identificere materialers kliniske og biologiske aspekter samt deres eventuelle bivirkninger redegøre for ortograd revisionsbehandling: Indikation og teknik, herunder tænder med protetisk erstatning demonstrere kendskab til faktorer, der skaber kvalitet og former prognostiske forhold inden for klinisk endodonti demonstrere præklinisk indøvelse af maskinel biomekanisk udrensning under anvendelse af hybrid teknikker, herunder ortograd revision b) Endodonti, kliniske øvelser Målsætning: Ved afslutning af øvelsesforløbet skal den studerende kunne undersøge, registrere og diagnosticere patologiske tilstande i pulpa og det apikale parodontium, samt under vejledning kunne udføre pulpektomi samt kanalbehandling på tænder med vanskelig morfologi. Dette omfatter udover de tidligere nævnte behandlinger revisionsbehandling. Endelig løftes den biomekaniske udrensning et niveau svarende til anvendelse af maskinel apikal udrensning Undervisnings- og arbejdsformer: Klinisk øvelsesundervisning Målbeskrivelse: For at opnå delkursusattest skal den studerende kunne: stille sandsynlig diagnose på reversible og irreversible tilstande i pulpa og det apikale parodontium diskutere valg af gradvis ekskavering, direkte overkapning, partiel pulpotomi, pulpektomi og kanalbehandling, og have kendskab til behandlingernes prognoser planlægge og udføre optimal udformning af oplukningskaviteter på alle tandtyper, herunder nødpulpotomi udføre sufficient kofferdamanlæg og aseptisk arbejdsfelt på alle tandgrupper udføre endodontiske behandlingsteknikker på tænder med simpel og vanskelig morfologi ud fra konceptet om de 4 behandlingsfaser med anvendelse af manuelle og/eller maskinelle teknikker udføre rodfyldningsteknik med viden, om hvad der kendetegner det optimale resultat aflukke rodbehandlede tænder bakterietæt med provisoriske materialer reflektere over etiske aspekter i forhold til patienttilfælde samt kvalitetsvurderer egne resultater c) Anæstesiologi 8

9 Målsætning: De studerende orienteres om fagligheden i det lægelige speciale anæstesiologi med særlig vægt på kontaktfladen mellem anæstesiologi og klinisk odontologi. I kurset indgår desuden en temadag i anæstesiologi. Det væsentligste indhold i kursus er: anæstesispecialet, kvælstofforilteilt analgesi, herunder praktisk demonstration, præmedikation af børn og voksne samt valg af relevant smertekontrol Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsninger og kliniske øvelser Målbeskrivelse: udvise kendskab til anæstesiologi beskrive ASA score systemet samt principperne for universel anæstesi redegøre for administration af kvælstofforilte-ilt analgesi samt præmedikation med sedativa på voksne og børn registrere og agere adækvat på almindeligt forekommende bivirkninger i relation til kvælstofforilte-ilt analgesi registrere og agere adækvat på almindeligt forekommende bevidstløshedstilstande samt herunder bivirkninger ved anvendelse af sedativa reflektere over etiske aspekter i forhold til patient-cases samt kvalitetsvurdere egne resultater Kursus i basale kirurgiske principper og metoder Navn på engelsk: Course in Basic Surgical Principles and Methods ECTS: 2,5 Placering: 1. semester Målsætning: Kurset skal give den studerende forståelse for de basale kirurgiske principper og i forbindelse hermed diagnostik, forebyggelse og behandling. Den studerende skal kunne forklare indsatsen på baggrund af biologi, ætiologi, patogenese og patologi. Den studerende skal være bekendt med det teoretiske grundlag for behandlingsindikationer og prognose og skal ved simulationskirurgi på dyremodel have prøvet incision, mucoperiost rouginering, knoglefjernelse, sårtoilette samt sutur af mundslimhinde. Det væsentligste indhold i kursus er: basale principper for kirurgiske procedurer og instrumentarium, lokale og generelle komplikationer ved kirurgisk behandling, lokale og generelle kontraindikationer for kirurgisk behandling, smertebehandling i forbindelse med kirurgiske indgreb, den medicinsk kompromitterede patient, akutte og kroniske betændelsestilstande og anvendelse af antibiotika profylaktisk og kurativt. De prækliniske øvelser omfatter efterligning af de basale operative procedurer i cavum oris, som udføres på dyremodel Indgangskrav til kurset: Ingen Obligatoriske elementer: Prækliniske øvelser Undervisnings- og arbejdsformer: Dialogpræget holdundervisning, forelæsninger og prækliniske øvelser Målbeskrivelse: For at opnår kursusattest skal den studerende kunne: genkende medicinsk kompromitterede patienter og kende relevans af medicinsk udredning udvælge præparat og form samt teknik af lokalbedøvelse udrede og anvende viden om lokale og generelle kontraindikationer for lokalanalgesi i behandlingsplanlægning og under supervision, behandle lokale og generelle komplikationer ved lokalanalgesi demonstrere kendskab til lokale og generelle kontraindikationer for kirurgisk behandling forstå og forklare basale principper for oral kirurgisk procedure og afprøvet i dyremodel demonstrere kendskab til ætiologi, genkende symptomatologi og klinik ved akutte og kroniske betændelsestilstande og spredning heraf og have kendskab til kirurgisk og medicinsk behandling heraf redegøre for profylaktisk og kurativ brug af antibiotika demonstrere kendskab til smertebehandling demonstrere principper for håndtering af lokale og generelle komplikationer, herunder håndtering af akutte situationer og under supervision udførelsen af genoplivning demonstrere kendskab til behandling af lokale og generelle komplikationer ved kirurgisk behandling mestre suturering og suturfjernelse under supervision, behandle lokale og generelle komplikationer ved lokalanalgesi Betingelser for godkendelse af kursusdeltagelse: Kursusattest på baggrund af godkendte opgaver og tests samt godkendt deltagelse i øvelsesundervisning 9

10 Beståelsesfrist: Inden påbegyndelse af i kurserne i oral kirurgi, oral patologi og medicin 1, i valgfag, og i klinisk fællesundervisning 1 Kursus i parodontologi 1 Navn på engelsk: Course in Periodontology 1 ECTS: 5 Placering: 1. semester Målsætning: Formålet med undervisningen er, at den studerende selvstændigt skal kunne gennemføre journaloptagelse, lægge behandlingsplan under vejledning og udføre parodontalbehandling, herunder kirurgisk parodontalbehandling af patienter med gingival inflammation og vertikalt knoglesvind og furkaturinvolvering (patientkategori P3: parodontitis marginalis chronica complicata gravis) under vejledning samt redegøre for denne indsats ud fra parodontiets biologi og sygdommens ætiologi, patogenese og patologi. Indgangskrav til kurset: Ingen Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsninger, dialogbaseret holdundervisning og kliniske øvelser Obligatoriske elementer: Kliniske øvelser samt prækirurgisk test Målbeskrivelse: For at opnå kursusattest skal den studerende kunne: kombinere viden om anatomi og fysiologi af gingiva, rodcement,parodontalligamentet og alveoleknoglen med parodontiets patologi kombinere viden om den supra- og subgingivale mikroflora ved gingiva sana, gingivitis og kronisk parodontitis med behandlingsmæssige aspekter kombinere viden om dannelsen og opbygningen af tandsten med behandlingsmæssige aspekter kunne kombinere viden om ætiologiske sammenhænge med risikofaktorer for marginal parodontitis planlægge behandling med baggrund i principper for diagnostik og sygdomsklassifikation af marginal parodontitis planlægge behandling med baggrund i diagnostiske begreber og klassifikationen af parodontale knogledefekter kombinere viden om gingivitis og parodontitis histopatologi og patogenese samt parodontitis immunologi med behandlingsmæssige aspekter planlægge behandling med baggrund i rygnings indflydelse på marginal parodontitis diskutere betydningen af information og instruktion for patienter med parodontitis marginalis chronica complicata gravis i forbindelse med opretholdelse af god mundhygiejne planlægge anvendelse af relevante håndinstrumenter og ultralydsinstrumenter til depuration anvende viden om supragingival kemisk plaquekontrol redegøre for forhold hos den enkelte patient i forhold til forekomst og udbredelse af parodontal sygdom i befolkningen redegøre for heling af parodontiet efter gennemført hygiejnefase hos patient med parodontitis marginalis chronica complicata gravis redegøre for indikationer og metoder for parodontalkirurgi redegøre for helingen efter et parodontalkirurgisk indgreb redegøre for det teoretiske grundlag for behandlingen af patienter med parodontiis marginalis chronica complicata levis/gravis identificere, beskrive og journalisere anamnestiske og kliniske fund i forbindelse med patientundersøgelsen svarende til patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis redegøre for undersøgelse og opstille initial behandlingsplan svarende til patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis redegøre for resultatet af hygiejnefasen, planlægge endelig behandlingsplan og beskrive behandlingsforløbet angive indikationer for, samt være i stand til selvstændigt at udføre subgingival depuration på patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis angive indikationer for og kunne gennemføre gingivektomi og lapoperation redegøre for resultatet af de nævnte behandlinger og for muligheder for revision af behandlingen redegøre for principper for vedligeholdelsesbehandling samt tilrettelægge og gennemføre denne (recidivprofylakse) for patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis redegøre for sammenhænge mellem apikal og marginal parodontitis redegøre for baggrunden for og betydningen af tandløsning, tandtab og tandvandring 10

11 angive indikationer for og metoder til mukogingival kirurgi redegøre for akut nekrotiserende parodontale sygdomme og abscesser i parodontiet redegøre for almenlidelsers betydning for parodontal behandling for patienter med svær marginal parodontitis at kunne: informere patienter om årsagen til marginal parodontitis og instruere i forbedring af mundhygiejne/hjemmetandpleje, gennemføre depuration samt gennemføre rationel parodontalbehandling tilpasset den enkelte patient organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne organisere et godt arbejdsklima og indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation, herunder demonstrere en forankret grundholdning til at kommunikere med og informere patienten om årsagsforhold og behandlingsmuligheder for svær marginal parodontitis fremlægge og diskutere kandidatpatienten på 1. sem. kandidat niveau Betingelser for godkendelse af kursusdeltagelse: Kursusattest på baggrund af godkendt deltagelse i øvelsesundervisningen samt godkendt prækirurgisk test Beståelsesfrist: Inden påbegyndelse af kurserne i oral rehabilitering 2, valgfag og parodontologi 2 Kursus i farmakologi Navn på engelsk: Course in Pharmacology Kurset indgår i videnssporet ECTS: 0 Placering: 1. semester Målsætning: Den studerende skal erhverve dybdegående viden om ordinering og administration af lægemidler. Hovedvægten lægges på almen farmakologi og lægemidlers kinetik og dynamik, effekt, bivirkninger og interaktioner Indgangskrav til kurset: Ingen Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsninger og dialogbaseret holdundervisning Betingelser for godkendelse af kursusdeltagelse: Ingen Obligatoriske elementer: Ingen Beståelsesfrist: Ingen 2. semester Kursus i oral rehabilitering 2 Navn på engelsk: Course in Oral Rehabilitation 2 ECTS: 2,5 Placering: 2. semester Kurset består af to delelementer a) indirekte flertandsrestaureringer, kliniske øvelser og b) aftagelig protetik Indgangskrav til kurset: Kursusattest i oral rehabilitering 1, endodonti og anæstesiologi og parodontologi 1 Obligatoriske elementer: Kliniske øvelser Betingelser for godkendelse af kursusdeltagelse: Kursusattest på baggrund af godkendt deltagelse i øvelsesundervisning Beståelsesfrist: Inden påbegyndelse af kursus i oral rehabilitering 3 og i klinisk fællesundervisning 1 a) Indirekte flertalsrestaureringer, kliniske øvelser Målsætning: Ved afslutningen af øvelsesforløbet på 2. semester skal den studerende have opnået en vis erfaring i at vurdere behandlingsindikation og forklare biologiske reaktioner og biomekaniske forhold samt kliniske procedurer i forbindelse med fremstilling af indirekte flertandsrestaureringer. De kliniske øvelser skal give de studerende erfaring i at behandle patienter med mindre broer. Undervisnings- og arbejdsformer: Klinisk øvelsesundervisning redegøre for principper for præparationer til forskellige brotyper samt udføre disse på patient 11

12 redegøre for formålet med provisoriske bro samt fremstille denne på patient planlægge behandlingssekvenser og kommunikere med dentallaboratorium vedrørende laboratorietekniske arbejder redegøre for og anvende principper og metoder for tilpasning, cementering af bro på patient vurdere biologiske og tekniske forhold samt patientrelaterede forhold i forbindelse med brobehandling vurdere kvaliteten af broer samt redegøre for, om der er behov for korrektion, reparation eller omlavning redegøre for prognose for behandling med broer Erkende vigtigheden af en kvalitetsbevidst holdning til eget arbejde og adfærd Erkende og acceptere at indsigt og omhu er medbestemmende for kvaliteten af broer b) Aftagelig protetik Målsætning: Ved afslutningen af kurset skal den studerende have opnået forståelse for og være i stand til at anvende principperne for fremstilling af aftagelige proteser i patientbehandlingen Undervisnings- og arbejdsformer: Klinisk øvelsesundervisning, dialogbaseret holdundervisning og forelæsninger diskutere anvendelsen, indikation, komplikationer og prognose af forskellige typer af aftagelige proteser redegøre for kombinationsprotetik redegøre for arbejdsgangen ved fremstilling af forskellige aftagelige protesetyper forklare epidemiologiske undersøgelser og redegøre for kliniske undersøgelser af aftagelige proteser vurdere og redegøre for hvordan den ældre patients fysiske og psykiske tilstand påvirker det protetiske behandlingsvalg Kursus i cariologi og endodonti Navn på engelsk: Course in Cariology ECTS: 0 Placering: 2. semester Kurset består af tre delelementer: a) cariologiske problemer, b) plastiske restaureringer og endodonti, kliniske øvelser og c) speciel endodonti Indgangskrav til kurset: Kursusattest i endodonti og anæstesiologi Obligatoriske elementer: Kliniske øvelser, skriftlige opgaver og tests Betingelser for godkendelse af kursusdeltagelse: Kursusattest på baggrund af godkendt deltagelse i øvelsesundervisning og godkendte skriftlige opgaver og tests Beståelsesfrist: Inden deltagelse i eksamen i cariologi og endodonti a) Cariologiske problemer Målsætning: Med baggrund i det cariologiske grundkursus på bacheloruddannelsen, blokkurserne i fyldningsterapi samt den kliniske erfaring, som studenterne har opnået på bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsens 1. semester, skal kurset give den studerende overblik over, hvordan man kan håndtere patienter med omfattende cariologiske problemer. Det væsentligste indhold i kurset omfatter patientbeskrivelser, diagnostiske forhold, risikovurdering, behandlingsmetoder inkluderende materialevalg samt forebyggelsesmetoder og anvendelse af medikamenter Undervisnings- og arbejdsformer: Dialogbaseret holdundervisning i forbindelse med opgaver vedrørende patientkasuistikker redegøre for journalisering redegøre for anamnestiske forhold beskrive relevante diagnostiske metoder diskutere årsagerne til patienternes cariologiske problemer redegøre for cariesforekomst, udvikling og progression hos ældre diskutere relevante behandlingsplaner herunder materielle overvejelser i den operative behandling redegøre for risikovurdering diskutere prognostiske overvejelser 12

13 b) Plastiske restaureringer og endodonti, kliniske øvelser Kursus indgår i videns-, færdigheds- og holdnings-/professionssporet Målsætning: Kurset skal uddybe den studerendes forståelse for de kliniske og biologiske aspekter omkring behandling af caries, fraktur, slid og misfarvning i de hårde tandvæv med plastiske restaureringsmaterialer og kemiske midler. Den studerende skal efter kursus være i stand til selvstændigt at vurdere behandlingsbehov, vælge behandlingsmetode efter individuelle hensyn, udføre behandlinger, samt vurdere kvalitet og holdbarhed af behandlinger. Ved afslutningen af øvelsesforløbet skal den studerende selvstændigt kunne undersøge, registrere og diagnosticere caries og andre sygdomme i de hårde tandvæv, kunne udføre komplicerede behandlinger med plastiske restaureringsmaterialer inkl. nødvendige endodontiske behandlinger og fjerne misfarvninger i de hårde tandvæv med kemiske midler Undervisnings- og arbejdsmetoder: Dialogbaseret holdundervisning, forelæsninger, kliniske øvelser samt skriftlige opgaver redegøre for indikation og holdbarhed af større plastfyldninger diagnosticere slid og erosion samt vurdere progression på gipsmodeller redegøre for indikation, kontraindikation og holdbarhed ved anvendelse af plastiske restaureringsmaterialer til behandling f slid og erosion redegøre for indikation/kontraindikation, effekt, bivirkninger og holdbarhed ved anvendelse af blegning og emaljemikroabrasion til behandling af misfarvede tænder redegøre for behandlingsplanlægning vedrørende behandling af caries, fraktur, slid og misfarvning i de hårde tandvæv med plastiske restaureringsmaterialer og kemiske midler redegøre for lovgivning vedrørende behandling med plastiske restaureringsmaterialer og kemiske midler identificere årsager til symptomgivende tilstande efter fyldningsterapi samt stille forslag til behandling benytte plastiske restaureringsmaterialer til form og farveændringer på ekstraherede tænder erkende vigtigheden af en etisk holdning til æstetisk tandbehandling erkende at en kvalitetsbevidst holdning til eget arbejde og adfærd er nødvendig ved udførelse af patientbehandling erkende og acceptere at indsigt, omhu og øvelse i forbindelse med patientbehandling har stor betydning for kvalitet af udførte behandlinger c) Speciel endodonti Målsætning: Kurset skal give den studerende forståelse for afvigelser og patologiske tilstande i pulpa og det apikale parodontium, herunder indsigt i rod- resorptioner samt deres klassifikation, diagnostik og behandling. Kurset vil tillige fokusere på problemstillingen rodlukkede versus rodåbne tænder ved endodontiske behandlinger herunder gradvis ekskavering. De studerende skal med en endodontisk indfaldsvinkel introduceres til traumatologi på de permanente tænder. De studerende skal kunne redegøre for endodontisk revisionsbehandling med særlig henblik på kirurgiske behandlingsprincipper. Endelig skal den studerende kunne redegøre for forebyggelses- samt behandlingsindikationer af de nævnte patologiske tilstande. Det væsentligste indhold er: endodontisk kirurgisk revisionsbehandling, herunder rodresektion og retrograd rodfyldning, kirurgisk behandling af cyster, endodontisk diagnostik og behandling på unge permanente tænder, traumer og følger af traumer Undervisnings- og arbejdsformer: Dialogbaseret holdundervisning, forelæsninger og prækliniske øvelser Målsætning: For at opnå delkursusattest skal den studerede kunne: uddybe pulpadentirorganets mineraliseringspotentiale/inflammatoriske processer pulpalt og periapikalt herunder klassifikation af tandresorptioner planlægge og have indsigt i endodontiske traumebehandlinger på permanente tænder, herunder behandlingsprincipper på rodlukkede versus rodåbne tænder redegøre for paraklinisk diagnostisk af behandlingsrefraktære endodontiske tilstande (mikrobiologisk og histologisk prøvetagning) redegøre for kirurgisk revisionsbehandling: indikation og teknik demonstrere basal viden om rodresektion og retrograd rodfyldning på fortænder benytte en mikrobiologisk procedure til prøvetagning af rodkanal 13

14 demonstrere praktisk kendskab til endodontisk kirurgi redegøre for etiske overvejelse behandlingsmuligheder samt retten til autonomi for kirurgisk behandling af periapikal patologiske tilstande, herunder reflektere over etiske aspekter i forhold til patienttilfælde være indstillet på at sende vævsprøver/operativt fjernet væv fra det apikale parodontium på indikation til histologisk undersøgelse kvalitetsvurdere egne resultater Kursus i børne- og ungdomstandpleje 1 Navn på engelsk: Course in Paedodontics and Orthodontics 1 ECTS: 2,5 Placering: 2. semester Kurset består af tre delelementer: a) pædodonti og klinisk genetik, blokkursus, b) pædodonti, kliniske øvelser 1 og c) ortodonti, kliniske øvelser 1 Indgangskrav til kurset: Kursusattest i basal ortodonti Obligatoriske elementer: Klinisk øvelsesundervisning samt tests Betingelser for godkendelse af kursusdeltagelse: Kursusattest på baggrund af godkendt deltagelse i øvelsesundervisning, godkendte opgaver samt beståede tests Beståelsesfrist: Inden påbegyndelse af kurset i børne- og ungdomstandpleje 2 a) Pædodonti og klinisk genetik, blokkursus Kurset indgår i videns-, færdigheds- og holdnings/professionssporet Målsætning: Kurset skal give den studerende forudsætninger for som tandlæge at kunne identificere, formulere og løse problemer i børne- og ungdomstandplejen i overensstemmelse med de krav, der stilles til børne- og ungdomstandplejen samt have kendskab til og kunne henvise til og benytte specialtandpleje, regionstandpleje, videnscentre m.m. i forhold til relevante patientkategorier. Herunder skal den studerende kunne redegøre for og diskutere anvendelsen af almene psykologiske og pædagogiske principper i relation til forebyggende og behandlende børne- og ungdomstandpleje. Endvidere skal den studerende kunne identificere og redegøre for medfødte og erhvervede afvigelser i tand-, kæbe- og ansigtsudviklingen, herunder de genetiske aspekter af medfødte sygdomme. Undervisnings- og arbejdsformer: Dialogbaseret holdundervisning, forelæsninger og øvelser redegøre for cariesætiologi, cariesprogression, cariesdiagnostik, indikation for cariesprofylaktiske tiltag, restaurerende cariesbehandling, endodonti og ekstraktioner redegøre for diagnostik og behandling af tandtraumer (primære og permanente tænder) herunder prognose og helingskomplikationer redegøre for diagnostik og behandling af Molar Incisiv Hypomineralisation redegøre for indikation og anvendelse af lokalanalgesi, generel analgesi, sedering og generel anæstesi forklare klinisk introduktionsrutine, kunne redegøre for etablering af optimal kommunikation med et barn, beskrive acceptgradueringers indhold b) Pædodonti, kliniske øvelser 1 Målsætning: Kurset skal give den studerende forudsætninger for som tandlæge at kunne identificere, formulere og løse problemer i børne- og ungdomstandplejen i overensstemmelse med de krav, der stilles til børne- og ungdomstandplejen, samt have kendskab til og kunne henvise til og benytte specialtandpleje, regionstandpleje, videnscentre m.m. i forhold til relevante patient kategorier. Herunder skal den studerende kunne redegøre for og diskutere anvendelsen af almene psykologiske og pædagogiske principper i relation til forebyggende og behandlende børne- og ungdomstandpleje. Endvidere skal den studerende kunne identificere og redegøre for medfødte og erhvervede afvigelser i tand-, kæbe- og ansigtsudviklingen, herunder de genetiske aspekter af medfødte sygdomme optage relevant anamnese herunder en psykologisk og social anamnese, foretage cariesdiagnostik, vurdere cariesprogression og medinddrage denne, når der planlægges behandling redegøre for indikation og gennemføre profylaktiske tiltag, restaurerende cariesbehandling, endodonti, ekstraktioner inkl. anvendelse af pladsholdere 14

15 redegøre for indikation og anvende lokalanalgesi, herunder type og farmaka og generel analgesi redegøre for indikation og anvendelse af sedering, samt gennemføre denne under vejledning redegøre for, planlægge og gennemføre tandbehandling på børn med acceptgrad 2, 3 (sanering, smertefri behandling, profylakse) planlægge og gennemføre henholdende behandling på børn yngre end 3 år under vejledning redegøre for tanderuption, tandskifte, okklusionsudvikling og pladsholdere, samt diagnosticere forstyrrelser, herunder tvangsføring og tandvandringer, og evt. behandling deraf og/eller henvisning til relevant regi redegøre for og foretage diagnostik af tandtraumer, akut behandling, planlægge og foretage relevant kontrol, vurdere prognose, foretage behandling af helingskomplikationer efter traumer samt planlægge endelig behandling og evt. udføre denne redegøre for og foretage diagnostik og behandling af Molar Incisiv Hypomineralisation redegøre for og foretage diagnostik af traumer, akut behandling, planlægge og foretage relevant kontrol, vurdere prognose, foretage behandling af traumefølger samt planlægge endelig behandling og evt. udføre denne redegøre for, planlægge og gennemføre klinisk introduktionsrutine på et barn med accept 2 og 3 og etablere en optimal kommunikation med barnet diskutere kliniske forholdsregler (herunder sedation) samt kognitive og adfærdsterapeutiske metoder til forebyggelse og behandling af frygt- og angstfuld reaktioner hos børn udvise empati, forståelse og respekt for barnet som patient og være velforberedt i den kliniske situation, udvise imødekommende og informativ kommunikation til barnets ledsager udvise faglig og etisk ansvarlighed overfor barn, behandling, behandlingsteam og ledsager c) Ortodonti, kliniske øvelser 1 Målsætning: Kurset skal give den studerende indblik i principperne for ortodontisk behandling. Det drejer sig om behandlingsprincipper for horisontalt maksillært overbid, horisontalt mandibulært overbid, åbent bid, dybt bid, krydsbid og saksbid samt retention. Den studerende skal forstå, hvordan okklusionen, funktionen og væksten samt hvordan den morfologiske diagnostik på profilrøntgenbilleder påvirker behandlingsvalget. Kurset skal give den studerende viden om de biologiske forandringer i parodontalmembranen under tandforskydning. Den studerende skal have opnået en foreløbig klinisk erfaring inden for faget på en ikke-kompliceret ortodontisk patient. Denne erfaring baseres på journalføring, materialeanalyser, udfærdigelse af behandlingsplan og tekniksedler samt indsætning og kontrol af apparatur Undervisning og arbejdsformer: Forelæsninger og kliniske øvelser redegøre for dentitionsafvigelser og for betydningen af sådanne afvigelser for ortodontisk behandling kende de biologiske forandringer, der sker i parodontalmembranen, når en tand flyttes ortodontisk have opnået forståelse for principperne i ortodontisk behandling være i stand til, under vejledning af en specialtandlæge, at påbegynde en ikke-kompliceret ortodontisk behandling kommunikere med patienter om emner relateret til ortodontisk diagnostik og behandling kende bestanddele og formål med retentionsapparatur Kursus i oral kirurgi samt oral patologi og medicin 1 Navn på engelsk: Course in Oral Surgery, Pathology and Medicine 1 ECTS: 2,5 Placering: 2. semester Kurset består af delelementerne: a) oral kirurgi 1, grundkursus i ekstraktionslære samt b) oral patologi og medicin Indgangskrav til kurset: Kursusattest i basale kirurgiske principper og metoder Obligatoriske elementer: Klinisk øvelsesundervisning og mikroskopiøvelser samt præklinisk test Betingelser for godkendelse af kursusdeltagelse: Kursusattest på baggrund af godkendt kliniske øvelser og mikroskopiøvelser Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisningen gennemføres som dialogpræget holdundervisning, forelæsninger, kliniske øvelser og præklinisk test 15

16 Beståelsesfrist: Inden påbegyndelse af kursus i oral kirurgi, oral patologi og medicin 2, i klinisk fællesundervisning 1 samt i oral rehabilitering 3 a) Oral kirurgi 1, grundkursus i ekstraktionslære Kurset indgår i videns-, færdigheds- og professionssporet Målsætning: Kurset skal give den studerende forståelse for sårheling, samt færdighed i dentale ekstraktioner og sequelae. Den studerende skal kunne forklare principper omkring dentale ekstraktioner og sequelae på baggrund af biologi, ætiologi, patogenese og patologi. Den studerende skal være bekendt med det teoretiske grundlag for indikationer ekstraktioner og prognose. Det væsentligste indhold i kursus er: undersøgelse, diagnostik, indikationer og behandlingsplanlægning for dentoalveolær kirurgi, sårheling inden for det dentoalveolære område, akutte og kroniske komplikationer til tandekstraktion Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisningen gennemføres ved dialogpræget holdundervisning, forelæsninger, kliniske øvelser og præklinisk test forklare behandlingsplanlægning indenfor dentoalveolær kirurgi indeholdende anamnese, objektiv undersøgelse og vurdering af røntgenbilleder forstå og forklare indikationer for ekstraktion af tænder forstå og forklare indikationer om transalveolær- og operativ ekstraktion forklare sårheling indenfor det dentoalveolære område demonstrere kendskab til ætiologi og behandling af akutte og kroniske tilstande som pericoronitis og alveolitis sicca dolorosa demonstrere kendskab til dentale implantater forstå og forklare aseptisk arbejdsgang under supervision foretage intraalveolær ekstraktion under supervision foretage operativ opklapning under supervision foretage aseptisk arbejde redegøre for etiske overvejelser og behandlingsmuligheder samt retten til autonomi for ekstraktion af tænder organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne organisere et godt arbejdsklima og indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation, herunder demonstrere en forankret grundholdning til at kommunikere med og informere patienten om årsagsforhold og behandlingsmuligheder b) Oral patologi og medicin 1 Målsætning: Hensigten med undervisningen er, at den studerende som færdiguddannet kan fungere kompetent i almen odontologisk praksis vedrørende de i kurset indgående mundslimhinde- og kæbesygdommes klassifikation, symptomer, diagnose og forløb, herunder bedømme om udredning og behandling kan foregå i almen praksis eller der skal henvises til specialklinik. Det væsentligste indhold i kursus er: Betændelsestilstande og cyster i kæberne samt mundslimhindesygdomme, herunder medfødte og erhvervede forandringer, pigmenteringsforstyrrelser, præmaligne og maligne forandringer samt infektioner Undervisnings- og arbejdsformer: Dialogbaseret holdundervisning, forelæsninger og præklinisk test Obligatoriske elementer: Godkendt præklinisk test redegøre for ætiologi og patogenese samt klinik og histopatologi for de i kurset indgående sygdomme i mundslimhinde og kæber redegøre for sygdomsklassifikationer, kliniske forandringer og sygdomsforløb på baggrund af viden om ætiologi, patogenese og histopatologi redegøre for indikation og anvendelse af diagnostiske metoder inden for fagområdet, herunder undersøgelse af vævsprøver og udstrygningspræparater samt histokemiske, immunpatologiske og in situ hybridiseringsmetoder forstå betydningen af en struktureret anamneseoptagelse med henblik på udredning af oral medicinske sygdomme demonstrere kendskab til baggrunden for og forstå betydningen af eventuel supplerende diagnostisk udredning i specialistregi 16

17 forklare ikke-kirurgisk behandling af de i kurset indgående sygdomme i mundslimhinden ud fra kendskab til terapeutiske principper og muligheder forstå histologiske beskrivelser af vævsprøver fra tandlægens arbejdsområde forstå betydningen af at anvende oral medicinsk terminologi på en korrekt og forståelig måde med henblik på journalføring og kommunikation med andre i sundhedssektoren forstå betydningen af at tage ansvar for patientens orale sundhed i bredeste forstand samt finde det naturligt at tilskynde patienter til at søge behandling for erkendte sundhedsproblemer, der ligger uden for tandlægens arbejdsområde Kursus i parodontologi 2 Navn på engelsk: Course in Periodontology 2 Placering: 2. semester ECTS: 0 Målsætning: Formålet med undervisningen er, at den studerende selvstændigt skal kunne gennemføre journaloptagelse og lægge behandlingsplan samt udføre parodontalbehandling herunder kirurgisk parodontalbehandling af patienter med gingival inflammation, vertikalt knoglesvind og furkaturinvolvering (patientkategori P3: parodontitis marginalis chronica complicata gravis) og forsvare denne indsats ud fra parodontiets biologi og sygdommens ætiologi, patogenese og patologi Indgangskrav til kurset: Kursusattest i parodontologi 1 Undervisnings- og arbejdsformer: Dialogbaseret holdundervisning, forelæsninger og kliniske øvelser Obligatoriske elementer: Klinisk øvelsesundervisning Målbeskrivelse: For at opnår kursusattest skal den studerende kunne: diskutere viden om anatomi og fysiologi af gingiva, rodcement,parodontalligamentet og alveoleknoglen med parodontiets patologi diskutere viden om den supra- og subgingivale mikroflora ved gingiva sana, gingivitis og kronisk parodontitis med behandlingsmæssige aspekter diskutere viden om dannelsen og opbygningen af tandsten med behandlingsmæssige aspekter diskutere viden om ætiologiske sammenhænge med risikofaktorer for marginal parodontitis diskutere behandling med baggrund i principper for diagnostik og sygdomsklassifikation af marginal parodontitis diskutere behandling med baggrund i diagnostiske begreber og klassifikationen af parodontale knogledefekter diskutere viden om gingivitis og parodontitis histopatologi og patogenese samt parodontitis immunologi med behandlingsmæssige aspekter diskutere behandling med baggrund i rygningens indflydelse på marginal parodontitis diskutere betydningen af information og instruktion for patienter med parodontitis marginalis chronica gravis i oprettelse af god mundhygiejne bedømme heling af parodontiet efter en gennemført hygiejnefase hos patient med gingivitis og/eller parodontitis chronica gravis bedømme anvendelse af relevante håndinstrumenter og ultralydsinstrumenter til anvendelse ved depuration bedømme foreliggende viden om supragingival kemisk plakkontrol diskutere forhold hos den enkelte patient i forhold til forekomst og udbredelse af parodontal sygdom i befolkningen bedømme heling af parodontiet efter gennemført hygiejnefase hos patient med parodontitis marginalis chronica complicata gravis diskutere indikationer og metoder for parodontalkirurgi bedømme helingen efter et parodontalkirurgisk indgreb diskutere den underviste teoretiske viden ved behandlingen af patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis diskutere anamnestiske og kliniske fund i forbindelse med patientundersøgelsen svarende til patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis diskutere undersøgelsen og den opstillede initiale behandlingsplan svarende til patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis diskutere med og rådgive patienten i forbindelse med behandlingsvalg vurdere prognosen for patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis vurdere behandlingsforløbet og tage stilling til eventuel revision af behandlingsplanen vurdere indikationer og muligheder for at gennemføre: subgingival depuration, gingivektomi og lapoperation 17

18 diskutere principper for vedligeholdelsesbehandling samt tilrettelæggelse og gennemførelse af denne (recidivprofylakse) for patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis angive indikation for og metoder til regeneration af parodontalt væv diskutere anvendelsen af antibiotika i forbindelse med parodontalbehandling, herunder anvendelse af mikrobiologisk diagnostik og resistensbestemmelse identificere ikke-plakinducerede parodontale sygdomme informere patienter om årsagen til svær marginal parodontitis og informere og instruere i forbedring af hjemmetandpleje gennemføre rationel parodontalbehandling, herunder parodontalkirurgi, på patienter med svær marginal parodontitis tilpasset den enkelte patient organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne organisere et godt arbejdsklima og indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation, herunder demonstrere en forankret grundholdning til at kommunikere med og informere patienten om årsagsforhold og behandlingsmuligheder for svær marginal parodontitis fremlægge og diskutere kandidatpatienten på 8. semester niveau Betingelser for godkendelse af kursusdeltagelse: Kursusattest på baggrund af godkendt deltagelse i øvelsesundervisning Beståelsesfrist: Inden deltagelse i eksamen i parodontologi Valgfag Navn på engelsk: Elective Courses Kurset kan indgå i et eller flere af de tre uddannelsesspor ECTS: 2,5 Placering 2. semester Målsætning: De studerende har via deltagelse i et valgfag mulighed for at fordybe sig i et specifikt emneområde Indgangskrav til kurset: Kursusattest i oral rehabilitering 1, i endodonti og anæstesiologi, i basale kirurgiske principper og metoder, i parodontologi 1 samt i basal ortodonti Undervisnings- og arbejdsformer: Varierer Evaluering: Kursusattest på baggrund af godkendt deltagelse i undervisningen og/eller godkendte præsentationer og skriftlige opgaver Beståelsesfrist: Inden afslutning af kandidatuddannelsen 3. semester Kursus i klinisk fællesundervisning 1 Navn på engelsk: Course in Comprehensive Dentistry 1 ECTS: 2,5 Placering: 3. semester eller 4. semester 9 Kurset omfatter tre delelementer: a) klinisk fællesundervisning øvelser og teori, b) oral diagnostik 1 og c) tand-, mund- og kæbekirurgi i hospitalsregi Indgangskrav til kurset: Kursusattest i oral rehabilitering 2, i oral kirurgi, oral patologi og medicin 1 samt eksamen i farmakologi, i parodontologi og i cariologi og endodonti Obligatoriske elementer: Kliniske øvelser, tests samt deltagelse i ekstramurale aktiviteter Betingelser for godkendelse af kursusdeltagelse: Kursusattest på baggrund af godkendt deltagelse i kliniske øvelser samt godkendt deltagelse i ekstramurale undervisningsaktiviteter Beståelsesfrist: Inden påbegyndelse af kursus i klinisk fællesundervisning 2 a) Klinisk fællesundervisning, øvelser og teori Målsætning: Kurset skal sætte den studerende i stand til at varetage behandling af voksne patienter med et varieret odontologisk sygdomsbillede. Kurset bygger på den viden og de færdigheder og 9 Den studerende deltager i kursuselementet tand-, mund- og kæbekirurgi i hospitalsregi på enten 3. eller på 4. semester 18

19 holdninger, som den studerende har opnået i løbet af uddannelsen. Den studerende skal kunne anvende de tidligere opnåede kompetencer, svarende til det niveau, der kræves på de enkelte fagområder, i den integrerede patientbehandling. Det væsentligste indhold i undervisningen er: Diagnostik, behandlingsplanlægning, behandling, prognose og risikovurdering. Herudover indgår undervisning i teamtandpleje og arbejdsstillinger Undervisnings- og arbejdsformer: Kliniske øvelser, dialogbaseret holdundervisning, forelæsninger samt tests foretage integreret patientbehandling af voksne patienter fremlægge, vurdere og diskutere komplekse odontologiske problemstillinger hos både i øvrigt raske og patienter og patienter med almensygdomme. Vægten lægges på de væsentlige forhold, og der skal anvendes fagspecifik terminologi optage anamnese, herunder at indhente og vurdere relevante oplysninger fra patienten samt indhente og vurdere relevante og supplerende undersøgelser (radiologisk, mikrobiologisk etc.) samt lægelige oplysninger foretage klinisk undersøgelse og journalføre relevante fund stille de korrekte diagnoser indenfor det orale fagområde udarbejde en rationel behandlingsplan inklusive behandlings-sekvens og argumentere for denne samt diskutere relevante behandlingsalternativer. Behandlingsplanen skal udarbejdes under hensyntagen til patientens orale sundhed og ønsker foretage en prognosevurdering udføre behandlinger på et niveau, svarende til kravene, der stilles på de enkelte fagområder fremlægge, vurdere og diskutere resultatet af egne udførte behandlinger samt eventuel behandling udført af andre vurdere egne begrænsninger og vurdere eventuelle behov for henvisning informere patienten om diagnoser, behandlingsmuligheder og prognose samt fordele og ulemper ved behandlingen i et for patienten forståeligt sprog udarbejde kasuistikker over egne, behandlede patienter indeholdende de væsentligste odontologiske problemstillinger udvise kendskab til principperne for teamtandpleje b) Oral diagnostik 1 Målsætning: Undervisningen skal sætte den studerende i stand til at gennemføre undersøgelse, diagnostik og overordnet behandlingsplanlægning under hensyntagen til patientens ønsker og behov, sundhedstilstand og sociale situation. Det væsentligste indhold i kursus er: sygdoms- og sundhedsmodeller, den diagnostiske proces, diagnostisk statistik, behandlingsplanlægning, journal og nødbehandling Undervisnings- og arbejdsformer: Dialogbaseret holdundervisning, forelæsninger, klinikker og kliniske øvelser. Målbeskrivelse: For at opnå delkursusattest skal den studerende kunne: gennemføre en systematisk diagnostisk undersøgelse på et overordnet niveau under hensyntagen til forskellige diagnostiske fremgangsmåder hos patienter med forskellige behandlingsbehov/ønsker vurdere resultatet af patientundersøgelse og kunne foreslå behandlingsplaner, som tager hensyn til patientens ønsker og behov samtidig med at behandlingen opfylder de krav, der stilles til god odontologisk praksis foretage nødvendig diagnostik og behandling af patienter, der kommer til akut nødbehandling anvende fagspecifik terminologi i klinikken og i journalføringen c) Tand-, mund- og kæbekirurgi i hospitalsregi Målsætning: At studenterne får en oplevelse af at være en del af en større helhed som grundlag for deres selvforståelse og faglige identitet som kommende tandlæger og medicinalpersoner, der er en del af den samlede odontologiske faglighed. Det væsentligste indhold i kursus er: dental fokussanering, behandling af patienter med kræftlidelser i hoved-hals regionen, læbe- ganespaltebehandling, maksillofacial traumatologi, større kæbekirurgiske operationer, intensiv- og almindelig pleje af nyopererede patienter 19

20 Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsninger, dialogbaseret holdundervisning, demonstrationer og gennem assistance ved operationer 3-5 studerende ad gangen redegøre for hvilket behandlingstilbud, som den hospitalsbaserede tand-, mund- og kæbekirurgi (TMK) udgør demonstrere kendskab til at diagnostikken af mange tilstande, som behandles med maksillofacial kirurgi ligger i primærsektoren demonstrere kendskab til de almindeligste patientkategorier og diagnoser, hvis behandling varetages i TMK hospitalsregi demonstrere kendskab til de almindeligste operationer, som udføres på fx patienter med vækstbetinget kæbedeformitet, fraktur i kæbe- og ansigtsskelettet og infektioner foretage korrekt kirurgisk håndvask til steril operation og iklæde sig hue, maske, operationskittel og handsker samt assistere ved større kirurgiske indgreb i universel anæstesi udvise forståelse for at indgå i en helhed sammen med en række lægefaglige specialer Kursus i børne- og ungdomstandpleje 2 Navn på engelsk: Clinical Course in Paedodontics and Orthodontics 2 ECTS: 0 Placering: 3. semester Kurset omfatter to delelementer: a) pædodonti, kliniske øvelser 2 og b) ortodonti, kliniske øvelser 2 Indgangskrav til kurset: Kursusattest i børne- og ungdomstandpleje 1 Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsninger, dialogbaseret holdundervisning, opgaver/tests samt kliniske øvelser Obligatoriske elementer: Kliniske øvelser Betingelser for godkendelse af kursusdeltagelse: Kursusattest på baggrund af tilfredsstillende deltagelse i øvelsesundervisningen Beståelsesfrist: Inden deltagelse i eksamen i pædodonti og klinisk genetik og i ortodonti a) Pædodonti og klinisk genetik, kliniske øvelser 2 Kurset indgår i videns- færdigheds- og holdnings-/professionssporet Målsætning: Kurset skal give den studerende forudsætninger for som tandlæge at kunne identificere, formulere og løse problemer i børne- og ungdomstandplejen i overensstemmelse med de krav, der stilles til børne- og ungdomstandplejen, samt have kendskab til behandling af børn og unge med generelle medicinske lidelser og have kendskab til og kunne henvise til og benytte specialtandpleje, regionstandpleje, videnscentre m.m. i forhold til relevante patient kategorier. Herunder skal den studerende kunne redegøre for og diskutere anvendelsen af almene psykologiske og pædagogiske principper i relation til forebyggende og behandlende børne- og ungdomstandpleje. Endvidere skal den studerende kunne identificere og redegøre for medfødte og erhvervede afvigelser i tand-, kæbeog ansigtsudviklingen, herunder de genetiske aspekter af medfødte sygdomme demonstrere kendskab til behandling af patienter med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne demonstrere kendskab til behandling af børn med generelle medicinske lidelser (f.eks. diabetes) optage relevant anamnese herunder en psykologisk og social anamnese, foretage cariesdiagnostik, vurdere cariesprogression og medinddrage denne, når der planlægges behandling redegøre for indikation og gennemføre profylaktiske tiltag, restaurerende cariesbehandling, endodonti, ekstraktioner inkl. anvendelse af pladsholdere redegøre for indikation og anvende lokalanalgesi, herunder type og farmaka og generel analgesi redegøre for, planlægge og gennemføre tandbehandling på børn med acceptgrad 3, 2 og 1 (sanering, smertefri behandling, profylakse) herunder henholdende behandling redegøre for indikation og anvendelse af sedering, gennemføre denne under vejledning samt for indikation og anvendelse af generel anæstesi inkl. udarbejde et behandlingsforslag til sanering af et barn i generel anæstesi diagnosticere lokale og generelle tanddannelsesforstyrrelser, ætiologi, indikation og behov for behandling samt gennemføre simple behandlinger af disse fx hypomineraliserede permanente molarer redegøre for og foretage diagnostik af traumer, akut behandling, planlægge og foretage relevant kontrol, vurdere prognose, foretage behandling af traumefølger samt planlægge endelig behandling og evt. udføre denne diagnosticere og redegøre for antalsforstyrrelser, tanderuption, tandskifte, okklusionsudvikling, pladsforhold, tandvandringer behandle disse og/eller henvisning til relevant regi 20

2015-studieordning for kandidatuddannelsen i odontologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, OdontSchool, Københavns Universitet

2015-studieordning for kandidatuddannelsen i odontologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, OdontSchool, Københavns Universitet 2015-studieordning for kandidatuddannelsen i odontologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, OdontSchool, Københavns Universitet Denne studieordning træder i kraft den 1. september 2015. Studieordningen

Læs mere

Adgangskrav: Sundhedsstyrelsen skal have vurderet tandlægens grunduddannelse som egnet til afprøvning.

Adgangskrav: Sundhedsstyrelsen skal have vurderet tandlægens grunduddannelse som egnet til afprøvning. D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET S A G S N O T A T 31. AUGUST 2011 Vedr.: Studieordning for tredjelandstandlæger FAKULTETSSEKRETARIATET,

Læs mere

2011-STUDIEORDNING FOR DEN ODONTOLOGISKE KANDIDATUDDANNELSE

2011-STUDIEORDNING FOR DEN ODONTOLOGISKE KANDIDATUDDANNELSE Kapitel 1 Formål og kompetencer 2011-STUDIEORDNING FOR DEN ODONTOLOGISKE KANDIDATUDDANNELSE DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 1 Formål Kandidatuddannelsen i odontologi er en forskningsbaseret

Læs mere

Studieåret 2014/2015

Studieåret 2014/2015 2011-studieordning for bacheloruddannelsen i odontologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Skolen for odontologi og tandpleje, Københavns Universitet Denne studieordning træder i kraft den 1. september

Læs mere

2008-STUDIEORDNING FOR DEN ODONTOLOGISKE KANDIDATUDDANNELSE VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET

2008-STUDIEORDNING FOR DEN ODONTOLOGISKE KANDIDATUDDANNELSE VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 2008-STUDIEORDNING FOR DEN ODONTOLOGISKE KANDIDATUDDANNELSE VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Kapitel 1 Formål 1 Formål Kandidatuddannelsen i Odontologi er en forskningsbaseret

Læs mere

STUDIEORDNING FOR DEN ODONTOLOGISKE KANDIDATUDDANNELSE VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR DEN ODONTOLOGISKE KANDIDATUDDANNELSE VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR DEN ODONTOLOGISKE KANDIDATUDDANNELSE VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Godkendt af dekanen den 19. januar 2009 Kapitel 1 Formål 1 Formål Kandidatuddannelsen

Læs mere

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU:

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Valg -fag Bundne Specialefag Bundne Områdefag SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Skoleundervisningen på hovedforløbet er

Læs mere

Overgangsordning mellem 2011-studieordningen for kandidatuddannelsen i odontologi til 2015-studieordningen for kandidatuddannelsen i odontologi

Overgangsordning mellem 2011-studieordningen for kandidatuddannelsen i odontologi til 2015-studieordningen for kandidatuddannelsen i odontologi D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET S A G S N O T A T 16. APRIL 2015 Vedr.: Sagsbehandler: Karina Rømer Overgangsordning mellem 2011-

Læs mere

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet.

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. Bacheloruddannelsen i Klinisk Biomekanik Uddannelsens formål Uddannelsen har til formål: At indføre den studerende i

Læs mere

STUDIEORDNING for TANDPLEJERUDDANNELSEN. ved. SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, TANDPLEJERE OG KLINISKE TANDTEKNIKERE (SKT-AU) Aarhus Universitet

STUDIEORDNING for TANDPLEJERUDDANNELSEN. ved. SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, TANDPLEJERE OG KLINISKE TANDTEKNIKERE (SKT-AU) Aarhus Universitet Ansvarligt studienævn: Skolerådet ved ST-AU STUDIEORDNING for TANDPLEJERUDDANNELSEN ved SOLEN FOR LINIASSISTENTER, TANDPLEJERE (ST-AU) I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 773 af

Læs mere

Denne overgangsordning er godkendt af Odontologisk Studienævn d. 11. juni 2014.

Denne overgangsordning er godkendt af Odontologisk Studienævn d. 11. juni 2014. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Overgangsordning for afvikling af de tværfaglige kurser og eksamener på 2011-13. JUNI 2014 Denne

Læs mere

Overgangsordning for revision af 2015-studieordningen på bacheloruddannelsen i odontologi

Overgangsordning for revision af 2015-studieordningen på bacheloruddannelsen i odontologi K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T S A G S N O T A T JUNI 2016 Vedr. Sagsbehandler Karina Rømer Overgangsordning for revision af

Læs mere

Overgangsordning for revision af 2011-studieordningen på bacheloruddannelsen i odontologi

Overgangsordning for revision af 2011-studieordningen på bacheloruddannelsen i odontologi K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T S A G S N O T A T JUNI 216 Vedr. Sagsbehandler Karina Rømer Overgangsordning for revision af 211-studieordningen

Læs mere

Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet

Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Dette dokument indeholder en samlet beskrivelse af mål og evalueringsformer for undervisningen i faget Pædodonti

Læs mere

Logbog for specialtandlægeuddannelsen i ortodonti. Sundhedsstyrelsen 2009

Logbog for specialtandlægeuddannelsen i ortodonti. Sundhedsstyrelsen 2009 Logbog for specialtandlægeuddannelsen i ortodonti 2009 Sundhedsstyrelsen 2009 1. Medicinsk/ odontologisk ekspert...3 1.1 Generelle kompetencer...3 1.2. Generel diagnostik...4 1.3. Visitation...5 1.4. Interception...6

Læs mere

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 2 ENDODONTI - ANDRE ENDODONTISKE BEHANDLINGER Overkapning (OVKA) Overkapning

Læs mere

Overgangsordning mellem 2011-studieordningen for bacheloruddannelsen

Overgangsordning mellem 2011-studieordningen for bacheloruddannelsen D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET S A G S N O T A T 1. DECEMBER 2014 Vedr.: Sagsbehandler: Karina Rømer Overgangsordning mellem

Læs mere

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling Tandlægeoverenskomsten Hvad handler Tandlægeoverenskomsten om? Regler om tandlægepraksis som virksomhed Styring af tilbuddet af tandplejeydelser til befolkningen Ydelsesbeskrivelser Honoraraftaler Spilleregler

Læs mere

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Fredag d. 5. september 2014 kl i Aud. 2

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Fredag d. 5. september 2014 kl i Aud. 2 PÆD-FAGDAG I Introduktion til pædodonti, børn og unges reaktioner og kooperation ved tandbehandling, medicinering og vågen sedering i tandklinikken Fredag d. 5. september 2014 kl. 8.30 14.15 i Aud. 2 8.30-9.15

Læs mere

Overgangsordning mellem 2011-studieordningen for bacheloruddannelsen i odontologi og studieordningen for bacheloruddannelsen i odontologi

Overgangsordning mellem 2011-studieordningen for bacheloruddannelsen i odontologi og studieordningen for bacheloruddannelsen i odontologi K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T S A G S N O T A T 20. JUNI 2016 Vedr. Sagsbehandler Karina Rømer Overgangsordning mellem 2011-studieordningen

Læs mere

Samarbejdet med jer er et uvurderligt bidrag til, at vi som uddannelsessted kan tilbyde vore studerende uddannelser af højeste kvalitet.

Samarbejdet med jer er et uvurderligt bidrag til, at vi som uddannelsessted kan tilbyde vore studerende uddannelser af højeste kvalitet. Kære praktikvært Samarbejdet med jer er et uvurderligt bidrag til, at vi som uddannelsessted kan tilbyde vore studerende uddannelser af højeste kvalitet. Hvert år sender vi ca.70 tandplejerstuderende i

Læs mere

Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik

Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik Modul 9NR Teori Studieretning: Nuklearmedicinsk & radiologisk billeddiagnostik Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT

Læs mere

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge PÆD-FAGDAG I Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge Fredag d. 6. september 2013 kl. 8.30 14.00 i Aud. 2 08.30-09.15 Introduktion til Pædodonti 09.15-10.15

Læs mere

Vejen til nye opgaver Vækst Udvikling. Videregående voksenuddannelse for tandklinikassistenter

Vejen til nye opgaver Vækst Udvikling. Videregående voksenuddannelse for tandklinikassistenter Vejen til nye opgaver Vækst Udvikling 2 Bliv rustet til fremtidens tandpleje Tandklinikassistenter spiller en aktiv og vigtig rolle i tandplejeteamet og får flere og flere selvstændige arbejdsopgaver inden

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 7 - Teori

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 7 - Teori Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb Modul 7 - Teori Juni 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion til modulet

Læs mere

EftEruddannElsE for tandklinikassistenter

EftEruddannElsE for tandklinikassistenter EftEruddannElsE for tandklinikassistenter Praktisk information alle kurserne afholdes i samarbejde med HansEnBErG på dental College aalborg, rørdalsvej 10, 9000 aalborg. Er du ledig i første ydelsesperiode,

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Ortodontisk undersøgelse ved de regelmæssige undersøgelser hos barnets sædvanlige tandlæge

Ortodontisk undersøgelse ved de regelmæssige undersøgelser hos barnets sædvanlige tandlæge Bilag 1 til Bekendtgørelse om tandpleje BEK nr 285 af 04/04/2006 Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer (Reglerne i dette bilag er fastsat i henhold til bekendtgørelsens 2 stk. 1, nr.

Læs mere

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet Ann Wenzel professor phd, dr.odont. Aarhus Tandlægeskole Odontologisk Institut Aarhus Universitet 2011 1 Målbeskrivelse for

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Praktikværtevalueringer som dokumentation for aftager behov professionsbacheloruddannelse i tandpleje

Praktikværtevalueringer som dokumentation for aftager behov professionsbacheloruddannelse i tandpleje Praktikværtevalueringer som dokumentation for aftager behov professionsbacheloruddannelse i tandpleje Omfang af praktikværtevalueringer De tandplejestuderende er i den sidste del af deres uddannelse hvert

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

Infektion i kæbeknogle

Infektion i kæbeknogle Infektion i kæbeknogle Hvordan sker infektion i knogle? Caries kan føre til necrosis pulpa White SC & Pharoah MJ. 5th edition Oral Radiology Kapitel 20: Inflammatory lesions of the jaws AP opstå ved nekrotisk

Læs mere

Drøftelse af trindeling på Tandklinikassistentuddannelsen Futka s skolemøde 21/

Drøftelse af trindeling på Tandklinikassistentuddannelsen Futka s skolemøde 21/ Drøftelse af trindeling på Tandklinikassistentuddannelsen Futka s skolemøde 21/03 2012 SKT, KU & AU v/conni Parsner og Caroline Hørsted Baggrund for at foreslå trindeling af Tandklinikassistentuddannelsen

Læs mere

INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER I PÆDODONTI

INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER I PÆDODONTI INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER I PÆDODONTI Fredag d. 7. september 2012 kl. 8.30 12.30 08.30-09.15 Introduktion til Pædodonti 09.15-10.00 Børns reaktion på tandbehandlinger 10.00-10.15 Kaffepause 10.15-11.45

Læs mere

Parodontologi i ny overenskomst Undersøgelser

Parodontologi i ny overenskomst Undersøgelser Parodontologi i ny overenskomst Undersøgelser UDG DG (udvidet diagnostisk grundydelse) (diagnostisk grundydelse) PUD (parodontologisk undersøgelse og diagnostik) SU (statusundersøgelse) FU (Fokuseret undersøgelse)

Læs mere

4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4. Viden... 4. Færdigheder... 4. Kompetencer...

4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4. Viden... 4. Færdigheder... 4. Kompetencer... Bilag 1a Modulbeskrivelse Indhold: 4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4 Viden... 4 Færdigheder... 4 Kompetencer... 4 Centrale fagområder... 4 4.2. Modul 2:

Læs mere

Historisk studieordning

Historisk studieordning STUDIEORDNING FOR DEN ODONTOLOGISKE BACHELORUDDANNELSE VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Godkendt af Fakultetsrådet den 28. juni 2005 Kapitel 1 Formål 1 Formål Uddannelsen

Læs mere

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Guide for tandlæger og tandplejere Dentition, okklusion, pladsproblemer og funktion 3-5 årige Eruptionsafvigelser og funktionelle malokklusioner

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering.

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering. Bilag 1 Undersøgelse og indkaldelse 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos tandplejer, eller mødregruppe får et besøg af en tandplejer efter aftale. Indhold: I dialog med forældre

Læs mere

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling LOGBOG For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset Stud.med. Studienummer Sygehus Afdeling Kære studerende Klinik på hospitalsafdeling og almen praksis Alle studerende skal i klinikophold

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption Resorption White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 19: Dental anomalies side 316-319 Resorption Definition: fjernelse af tandvæv forårsaget af odontoklaster Kan være fysiologiske

Læs mere

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen To tilgange til fremme af oral helse hos børn og unge Population Generelle forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Samarbejdet med jer er et uvurderligt bidrag til, at vi som uddannelsessted kan tilbyde vore studerende uddannelser af højeste kvalitet.

Samarbejdet med jer er et uvurderligt bidrag til, at vi som uddannelsessted kan tilbyde vore studerende uddannelser af højeste kvalitet. Kære praktikvært Samarbejdet med jer er et uvurderligt bidrag til, at vi som uddannelsessted kan tilbyde vore studerende uddannelser af højeste kvalitet. Hvert år sender vi 70 tandplejerstuderende i praktik

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Regler for Ortodontivisitationer og Ortodontiindikationer

Regler for Ortodontivisitationer og Ortodontiindikationer Regler for Ortodontivisitationer og Ortodontiindikationer Bekendtgørelse om tandpleje 2, stk. 1, nr. 4 BEK nr. 727 15.06.07 Målsætning Forebygge og behandle de tandstillings fejl der indebærer forudsigelige

Læs mere

LABORATORIETANDTEKNIKER

LABORATORIETANDTEKNIKER LABORATORIETANDTEKNIKER FAST PROTETIK H1 HOVEDFORLØB 1 Fast protetik H1 På dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Seriemodeller Finerkroner Opbygninger Rodkapper Partielle kroner Indlæg Tandmorfologi

Læs mere

Videreuddannelsen i odontologisk praksis Studieordning, september 2013. STUDIEORDNING for Videreuddannelsen i odontologisk praksis

Videreuddannelsen i odontologisk praksis Studieordning, september 2013. STUDIEORDNING for Videreuddannelsen i odontologisk praksis STUDIEORDNING for Videreuddannelsen i odontologisk praksis Gældende fra 1. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen,

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen, Modul 7 Gældende efteråret 2016 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte...

Læs mere

PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU

PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU Parodontal diagnostik er baseret på: registrering af det KLINISKE FÆSTENIVEAU (CAL) og BLØDNING ved registrering af fæsteniveau (BOP) PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU Det kliniske fæsteniveau

Læs mere

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 9RN Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. 1.februar 2012 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS på modulet... 4 4.

Læs mere

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer. Som ved 3 årige. SCOR-registrering.

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer. Som ved 3 årige. SCOR-registrering. Bilag 1 Undersøgelse og indkaldelse 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos klinikassistent/tandplejer, eller en mødregruppe kan få besøg af en klinikassistent/tandplejer efter

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i oral helse Revideret 29.08.14

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i oral helse Revideret 29.08.14 AARHUS UNIVERSITET SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER,TANDPLEJERE OG KLINISKE TANDTEKNIKERE STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i oral helse Revideret 29.08.14 Diplomuddannelse i oral helse Studieordning 29-08-2014

Læs mere

Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet

Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet KAJ STOLTZE Min første erfaring med relationerne mellem parodontiet og pulpa fandt sted for mere end 40 år siden. Omstændighederne var følgende: Som undervisningsassistent

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning Modulbeskrivelse modul 4 Overgangsordning Efteråret 2016 1 1.0 Generelt Deltagelse i undervisningen på modulet forudsætter, at den studerende har fulgt undervisning i modul 1-3. 2.0 Introduktion til modulet:

Læs mere

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi:

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Etiske regler 0,00 Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Under henvisning til straffelovens paragraf 264a-d omhandlende privatlivets

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Studieordning for afprøvning af udenlandske læger FAKULTETSSEKRETARIATET,

Studieordning for afprøvning af udenlandske læger FAKULTETSSEKRETARIATET, D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 31. AUGUST 2011 Vedr.: Studieordning for afprøvning af udenlandske læger FAKULTETSSEKRETARIATET,

Læs mere

Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI

Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI Program Ortodontiske diagnoser Tandgrupper, normal eruption og manglende eruption 6+6 Incisiver

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der

Læs mere

Tandbehandling (2016)

Tandbehandling (2016) Tandbehandling (2016) Nedenfor kan du se en oversigt over tilskud i kroner til tandbehandling. For tandbehandling ydet hos praktiserende tandlæge i EU/EØS-landende erstattes efter nedennævnte takster.

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2016, første kvartal, 15 ECTS. Der er mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder:

Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2016, første kvartal, 15 ECTS. Der er mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder: Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2016, første kvartal, 15 ECTS Der er mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder: 1. International sundhed (7,5 ECTS) + Miljø og sundhed

Læs mere

Tandbehandling (2017)

Tandbehandling (2017) Tandbehandling (2017) Nedenfor kan du se en oversigt over tilskud i kroner til tandbehandling. For tandbehandling ydet hos praktiserende tandlæge i EU/EØSlandende erstattes efter nedennævnte takster. Ydelser

Læs mere

Målsætning. Ortodontisk visitation

Målsætning. Ortodontisk visitation Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer (Reglerne i dette bilag er fastsat i henhold til bekendtgørelsens 2 stk. 1, nr. 4) Målsætning Målet for børne- og ungdomstandplejens ortodontiske

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8

Modulbeskrivelse for modul 8 Modulbeskrivelse for modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 8 (revideret d. 20.11.14) Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig mod

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Health Aarhus Universitet SKT AU- Modulbeskrivelse modul 5. Modulansvarlig: Uwe V. Henriksen. Tandpleje udvidet klinisk virksomhed.

Health Aarhus Universitet SKT AU- Modulbeskrivelse modul 5. Modulansvarlig: Uwe V. Henriksen. Tandpleje udvidet klinisk virksomhed. Health Aarhus Universitet SKT AU- Modulbeskrivelse modul 5 2012 Modulansvarlig: Uwe V. Henriksen Tandpleje udvidet klinisk virksomhed 15 ECTS point SKT Skolen for klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

!!" #"$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'.

!! #$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$  .' # # '( #.. #/##/ 0!!'. 1 2 !!" #"$ # %#"&!' '# %' %' ##" &( ) *"#'' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'. #('# " &-$."1.!"#!" 3 ! (..".'" #2.! "#$ % &# ' " ("(#% #$ " ("(#$ % #$ 4 %" " & " $#'## " #'" #.! "

Læs mere

19-11-2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Opbygningen tilskudsmodellen

19-11-2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Opbygningen tilskudsmodellen Tandlægeoverenskomsten 2015 Opfølgning 2. kreds, 18. november 2015 Tandlæge Ole Marker, MPA Tandlægeoverenskomsten 2015 Medlemsmøder Tandlægeoverenskomstkurser Kurser for klinikassistenter i tandlægeoverenskomsten

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

2015-studieordning for bacheloruddannelsen i farmaci ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet

2015-studieordning for bacheloruddannelsen i farmaci ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet 2015-studieordning for bacheloruddannelsen i farmaci ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet Denne studieordning træder i kraft den 1. september 2015 og finder anvendelse i forhold

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

FLOW-DIAGRAM for Esbjerg Kommunale Tandpleje.

FLOW-DIAGRAM for Esbjerg Kommunale Tandpleje. FLOW-DIAGRAM for Esbjerg Kommunale Tandpleje. Tandbørsteinstruktion efter indfarvning og registrering af plaquetal er obligatorisk ved alle undersøgelser, cariesbehandlinger og eruption/profylaksekontrol

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Diplomuddannelse i Arktisk specialuddannelse

Diplomuddannelse i Arktisk specialuddannelse ILISIMATUSARFIK Grønlands Universitet. Diplomuddannelse i Arktisk specialuddannelse Valgfri modul: Akut- og behandlersygepleje Modulet er retningsspecifikt. Akut- og behandlersygepleje udgøres af to sammenhængende

Læs mere

Fag Mål Indhold på Uddannelsesinstitution Indhold i klinik Anbefalet litteratur. søgedatabaser.

Fag Mål Indhold på Uddannelsesinstitution Indhold i klinik Anbefalet litteratur. søgedatabaser. Natur- og Ved modulets afslutning kan den Litteratursøgning i udvalgte sundhedsvidenskab samt studerende: søgedatabaser. Samfundsvidenskab: selvstændigt udvælge, diskutere og Håndtering af i Videnskabsteori,

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i odontologi. Bacheloruddannelsen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

STUDIEREFORM KANDIDATDEL HOVED-NEUROGRUPPEN

STUDIEREFORM KANDIDATDEL HOVED-NEUROGRUPPEN Dagsorden for 1. møde: Præsentation af gruppens deltagerne Præsentation af kommisorium Diskussion af og forslag til formål og mål Diskussion af og forslag til indhold Eventuelt STUDIEREFORM KANDIDATDEL

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område I medfør af 10, stk. 1-3, 13, stk. 6, og 15, stk. 2,

Læs mere