I forbindelse med, at Strukturudvalget den 7. september 2012 præsenteres for oplæg fra de tværgående enheder redegøres der i dette notat for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I forbindelse med, at Strukturudvalget den 7. september 2012 præsenteres for oplæg fra de tværgående enheder redegøres der i dette notat for"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet NOTAT Til Strukturudvalget Baggrundsnotat om kommunens tværgående enheder Baggrund Københavns Kommune har i dag fire tværgående enheder, som løser opgaver for borgere, virksomheder eller kommunens medarbejdere på tværs af de nuværende forvaltningsområder: Københavns Borgerservice (KBS) Københavns Erhvervsservice (KES) Københavns Ejendomme (KEjd) Koncernservice (KS) Sagsbehandler Morten Spangenberg Annegrete Vallgårda I forbindelse med, at Strukturudvalget den 7. september 2012 præsenteres for oplæg fra de tværgående enheder redegøres der i dette notat for baggrunden for etableringen af enhederne, opgave- og ansvarsfordelingen, skitsering af hvilke hensyn, der skal ligge til grund for at placere opgaver i tværgående enheder samt principper for organisatorisk placering af enhederne under Økonomiudvalget og kommunens stående udvalg. 1. Baggrunden for etableringen af de tværgående enheder Nedenfor præsenteres baggrunden for etableringen af de fire nuværende tværgående enheder samt for den løbende overflytning af nye opgaver til disse enheder. Én indgang og sammenhæng for borgere og virksomheder Københavns Borgerservice blev etableret i 2004 med oprettelsen af de første borgerservicecentre. I 2010 blev Københavns Borgerservice etableret som en selvstændig tværgående enhed, der samlede udvalgte borgerbetjeningsområder fra forvaltningerne med udgangspunkt i en ny service- og kanalstrategi. Samlet set skulle den nye organisering understøtte et øget fokus på strategisk omorganisering af kommunens borgerindgange, øget brug af digital selvbetjening og opprioritering af den telefoniske betjening. Formålet har blandt andet været at skabe større sammenhæng for borgerne koblet med ønsket om at effektivisere borgerbetjeningen, hvilket også ligger til grund for senere overflytning af opgaver. Senest med udstedelse af parkeringstilladelser som er flyttet fra TMF til KBS. Struktursekretariatet Rådhuset 1599 København V Mobil EAN nummer

2 Tilsvarende gælder for Københavns Erhvervsservice (KES) etableret i 2012, hvor målsætningen er at skabe én indgang til kommunens virksomheder og styrke den service kommunen leverer til virksomhederne på myndighedsområdet. Samling af specialistkompetencer og understøttelse af kernedriften For Koncernservice (KS) var formålet med etableringen i 2007 at udføre en række administrative støttefunktioner bedre og billigere. BR s beslutning i juni 2012 om at samle yderligere administrative opgaver i KS var desuden drevet af ønsket om at kunne levere en bedre administrativ service til kommunens institutioner og øvrige enheder. De opgaver der flyttes til KS skal således bidrage til at institutionslederne får frigjort mere tid til kerneydelsen. Etableringen af KEjd i 2006 var begrundet med et ønske om at samle opgaver og kompetencer inden for bygge- og ejendomsadministration samt skabe overblik over kommunens ejendomsportefølje. Opgaveløsningen i KEjd er ligesom i KS med til at understøtte kernedriften i forvaltningerne og skal dermed udgøre en service til kommunens ledere og medarbejdere. Effektiviseringsmæssige gevinster Et vigtigt hensyn med etableringen af KS, KEjd og KBS har desuden været muligheden for at gennemføre effektiviseringer på det administrative område. Det har betydet, at der er frigjort midler til serviceområderne. Koncernservice har siden etableringen leveret årlige 60 mio. kr. i driftseffektiviseringer. Kejd har leveret ca. 21 mio. kr. i driftseffektiviseringer og tilvejebragt ca. 37 mio. kr. gennem styrket økonomistyring og huslejeopkrævning. KBS har effektiviseret for 37 mio. kr. i varige driftsudgifter. 2. Opgave- og ansvarsfordeling I det følgende redegøres for opgave- og ansvarsfordelingen i forhold til kommunens tværgående enheder. I redegørelsen tages der udgangspunkt i Revisionens rapport fra 2010 om Juridisk og praktisk vurdering af konsekvenserne ved etablering af kommunens kontraktenheder. Se bilag 1. Rapporten er udarbejdet før etableringen af Københavns Erhvervsservice og fokuserer således på de tre øvrige tværgående enheder. Side 2 af 9

3 Rollen som bestiller Opgave og ansvarsfordelingen i styrelsesloven og styrelsesvedtægten indebærer, at i det omfang en opgave udføres udenfor en forvaltning, vil ansvaret for opgavens varetagelse overfor BR fortsat være forankret hos henholdsvis det pågældende udvalg og ressortborgmesteren / forvaltningen. Det gælder ansvaret for den umiddelbare forvaltning og det administrative ledelsesansvar Dette forhold gør sig gældende, uanset om opgaven udføres af en af kommunens kontraktenheder, en anden kommunal enhed eller en privat leverandør. Således har udvalget / ressortborgmesteren / forvaltningen fortsat et ansvar for eventuelt manglende opgavevaretagelse. Der er kun mulighed for at blive helt eller delvist frigjort for konsekvenser, såfremt de har opfyldt eventuelt indgåede aftaler og har reageret på eventuelle problemstillinger i relation til opgavevaretagelsen. Rollen som udfører Ansvarsforholdene vedrørende de tre kontraktenheder i Københavns Kommune er ligeledes berørt af styrelsesvedtægtens opgavefordeling og delte administrative ledelse. Ansvarsforholdene herunder - placeringen af det administrative ledelsesansvar - ansvaret for den umiddelbare forvaltning - det forvaltningsmæssige ansvar for den umiddelbare forvaltning er som følge heraf forskellige og medfører, at ansvarsfordelingen mellem forvaltningerne og de enkelte enheder ikke er ens. Skematisk illustration af opgave- og ansvarsfordelingen Fordelingen af ansvaret, herunder ansvaret for den umiddelbare forvaltning og det administrative ledelsesansvar for de opgaver, som ligger i de tværgående enheder, er vist i følgende skema: Enhed Udvalg enheden hører under Ansvaret for opgaven hører under Det administrative ledelsesansvar for enheden KBS ØU De respektive udvalg OB / ØKF KES TMU TMU TMF borgmester KEjd KFU KFU KFF borgmester / KFF KS ØU ØU OB / ØKF Side 3 af 9

4 KS løser opgaver, som hører under ØU s område, dvs. som ØU har ansvaret for den umiddelbare forvaltning af, men som borgmestrene / forvaltningerne indenfor hver deres område har det administrative ledelsesansvar for bliver løst. KBS løser opgaver, som hører under flere udvalgsområder, dvs. som de respektive udvalg har ansvaret for den umiddelbare forvaltning af, men det administrative ledelsesansvar for de opgaver, som løses i KBS, er samlet hos overborgmesteren /ØKF. KEjd løser opgaver, som hører under KFU s område, dvs. som KFU har ansvaret for den umiddelbare forvaltning af og som alene borgmesteren for KFF / forvaltningen har det administrative ledelsesansvar for. KES løser opgaver, som hører under TMU s ressortområde, dvs. som TMU har ansvaret for den umiddelbare forvaltning af og som alene borgmesteren for TMF / forvaltningen har det administrative ledelsesansvar for. Det skal bemærkes, at KES i modsætning til KS/KBS/KEjd ikke er en kontraktstyret enhed, men et center i TMF. Eksempler på opgave- og ansvarsfordeling I det følgende beskrives tre cases, der eksemplificerer opgave- og ansvarsfordelingen for de opgaver, der løses i henholdsvis Københavns Borgerservice, Koncernservice og KEjd: Københavns Borgerservice: Flytning af opgaveløsning Kundebetjening indenfor parkeringsområdet For at understøtte Københavns Kommunes kanalstrategi og ønsket om færre indgange for borgerne traf Borgerrepræsentationen på sit møde den 26. april 2012 beslutning om at overflytte Center for Parkerings kundebetjening i Teknik- og Miljøforvaltningen til Københavns Borgerservice under Økonomiforvaltningen. Overflytning af kundebetjeningen medførte ikke en flytning af opgaveansvar fra Teknik- og Miljøudvalget til Økonomiudvalget. Der skete alene en flytning af opgaveløsningen. Det er således fortsat Teknik- og Miljøudvalget, der er ansvarlig for opgaver, der har relation til parkering og parkeringsfaglige forhold. mens Københavns Borgerservice er ansvarlig for opgaveløsningen herunder udstedelse af parkeringslicenser. Overborgmesteren vil som øverste administrative leder af Økonomiforvaltningen i forhold til varetagelsen af kundebetjeningen Side 4 af 9

5 referere til Teknik- og Miljøudvalget ved spørgsmål om opgaveløsningen. Teknik- og Miljøudvalget fører tilsyn og kontrol med opgaveløsningen og kan således anmode overborgmesteren om at deltage på udvalgsmøder, hvis udvalget skønner at opgaven ikke løses tilfredsstillende. Teknik- og Miljøborgmesteren/forvaltningen har således ikke længere et selvstændigt ansvar for opgaveløsningen men skal - Udarbejde og vedtage lovlige retningslinjer for opgaveløsningen og sikre, at Københavns Borgerservice bliver bekendt hermed - Påse tilsyn og kontrol med Økonomiforvaltningens løsning af opgaven. sentationen/ /2862a3cb-2ebe-4dab-a5fe- 365ba8fe992b.aspx Koncernservice: Samling af administrative opgaver i Københavns Kommune Borgerrepræsentationen traf på sit møde den 20. juni 2012 beslutning om samling af løsningen af forvaltningernes regnskabsopgaver, lønog personaleopgaver i Koncernservice. Disse opgaver er en del af borgmestrenes administrative ledelsesansvar indenfor hver deres forvaltningsområde Samlingen af opgaveløsningen for disse opgaver i Koncernservice skal bidrage til indfrielse af målsætningerne om at sænke de administrative udgifter i Københavns Kommune, at øge ledelsesrummet for de decentrale ledere samt forbedre kvaliteten i opgaveløsningen på de administrative områder. Borgmestrene har indenfor hver deres område fortsat det administrative ledelsesansvar for at regnskabsopgaver og løn- og personaleopgaver bliver løst tilfredsstillende. Borgmestrene / forvaltningerne er ikke fritaget for deres administrative ledelsesansvar, herunder for ansvaret for at opgaverne bliver løst. Forholdet mellem forvaltningen og KS er et bestiller / udfører forhold, og i den sammenhæng er ØKF administrativ ansvarlig for, at KS som udfører af opgaverne, opfylder KS del af aftalerne med forvaltningerne, og forvaltningerne er ansvarlige for, at de får løst den opgave, de har bestilt. Side 5 af 9

6 Borgmestrene skal indgå og opfylde deres del af aftalerne med KS om udførelse af opgaverne for forvaltningen, - holde øje med, at KS lever op til aftalen, så opgaven bliver løst, og - fastholde KS herpå på samme måde, som hvis opgaven var outsourcet til løsning hos en privat leverandør. Overborgmesteren /ØKF har overfor ØU det administrative ledelsesansvar for de forpligtelser, KS har påtaget sig i aftalerne med forvaltningerne om udførelsen af opgaverne for forvaltningerne svarende til det ansvar, som en ekstern leverandør ville have. Københavns Ejendomme: Kommunens ejendomsportefølje Københavns Ejendomme (KEjd) administrerer alle kommunens ejendomme og løser ikke opgaver for andre udvalgsområder på anden måde, end hvad der følger af de kontrakter, forvaltningerne indgår med KEjd om anvendelse af kommunale ejendomme. For så vidt angår bygge og anlægsarbejder mv. indenfor ØU s og de stående udvalgs områder udarbejder udvalgene forslag og foretager indstilling herom til BR i samarbejde med Københavns Ejendomme. Når Borgerrepræsentationen har truffet beslutning om bygge- og anlægsarbejdet mv., overgår bevillingen efter det oplyste og dermed det forvaltningsmæssige og administrative ansvar for beslutningens gennemførelse til KFU/ KEjd. Kultur- og Fritidsudvalget skal som en del af ansvaret for den umiddelbare forvaltning af opgaverne i KEjd sikre en lovlig og forsvarlig administration af kommunens ejendomme mv. Overborgmesteren / de øvrige borgmestre / forvaltningerne har ansvar for indgåelse og opfyldelse af deres del af kontrakterne med KEjd om anvendelse af kommunale ejendomme, herunder at fastholde KEjd på enhedens forpligtelser i kontrakterne, eksempelvis om bygningsvedligeholdelse. Hvis KEjd ikke opfylder kontrakterne med forvaltningerne, er det borgmesteren for KFF / forvaltningen, der er ansvarlig herfor overfor KFU, ØU og BR. Side 6 af 9

7 3. Skitsering af hensyn ved at placere opgaver i tværgående enheder I det følgende skitseres en række af de hensyn, der ligger til grund for placeringen af opgaver i tværgående enheder. Beskrivelsen er som i afsnit 2 baseret på Revisionens rapport fra 2010 om Juridisk og praktisk vurdering af konsekvenserne ved etablering af kommunens kontraktenheder. Et vigtigt hensyn ved oprettelsen af tværgående enheder er gennemsigtighed i opgaveløsningen, og at forvaltningerne sikres indseende gennem kvalitetsparametre og mål. En manglende indseende i opgaveløsning medfører øget risiko for, at der etableres større parallelle kontrolsystemer. Disse risici kan imødegås ved ramme- og målstyring igennem virksomhedskontrakter, SLA er (service-level agreements) og KPI er (Key Performance Indicators). I tilfælde af, at der ikke er indseende i opgaveløsningen kan det desuden resultere i manglende mulighed for varetagelse af ens ansvar med deraf følgende risiko for ansvarspådragelse. Kontraktenhederne skal endvidere ikke kun påvirkes til at sikre en sund økonomi, men også påvirkes til at tilgodese kvalitet ved løsning af opgaver, medarbejdertilfredshed etc. og i alle tilfælde agere på grundlag af et samlet hensyn til Københavns Kommune. 4. Organisatorisk placering af enhederne Den organisatoriske placering af enhederne samt opgaverne i de enkelte enheder under Økonomiudvalget og de stående udvalg fastsættes i kommunens styrelsesvedtægt og skal dermed besluttes af BR. I drøftelserne om den mest hensigtsmæssige placering af enhederne kan der tages udgangspunkt i to overordnede modeller. Placering under ØU, som kommunens tværgående udvalg Placering under udvalg med størst opgavemæssig kobling Model 1: Placering under ØU, som kommunens tværgående udvalg En mulig model er, at Økonomiudvalget som kommunens tværgående udvalg får ansvaret for alle de tværgående enheder. Det vil sige, at der hvor en enhed løser opgaver for et antal forvaltninger placeres enheden under Økonomiforvaltningen. Side 7 af 9

8 En samlet placering under Økonomiudvalget vil imødekomme en eventuel bekymring om, hvorvidt den enkelte enhed varetager én fagforvaltnings interesser mere end andres. Desuden vil fagborgmestrene, som medlemmer af Økonomiudvalget, kunne sikre at Økonomiforvaltningen varetager sin rolle så hensigtsmæssigt som muligt. Omvendt vil det stille store krav til Økonomiforvaltningens kompetencer i den daglige styring af enhederne, som kan være udfordret af, at opgaveløsningen i nogle af enhederne har begrænset tilknytning til Økonomiudvalgets øvrige ressort. Model 2:Placering under udvalg med størst opgavemæssig kobling En anden mulig model er at tage udgangspunkt i, at den tværgående enhed skal placeres der, hvor der er en kobling til de øvrige opgaver under udvalget og dermed et eventuelt potentiale for at flytte flere opgaver over i den tværgående enhed. I forlængelse heraf kan man formode, at en centralforvaltning vil have bedre kompetencer til at styre og understøtte den tværgående enhed, hvis der er sammenhæng til forvaltningens kerneopgaver. Generelt for begge modeller Generelt for begge modeller gælder, at den organisatoriske placering kan betyde, at kontraktenhederne ikke har den rette væsentlighed og/eller bevågenhed i centralforvaltningerne. Det kan resultere i et utilstrækkeligt fokus på enhedens økonomiske forpligtelser samt kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen. Ved placeringen af den tværgående enhed skal man endvidere være opmærksom på, at håndtering af komplicerede henvendelser, der oprindelig forudsatte den oprindelige forvaltnings brede spidskompetencer, stiller krav til kommunens processer herunder udførlige retningslinjer. Det er endvidere vigtigt, at være opmærksom på det forhold, at en forvaltning kan aftage ydelser, hos en kontraktenhed, den selv er ansvarlig for. Herigennem er der risiko for, at forvaltningen begunstiger sig selv. Dette kan imødegås ved gennemsigtighed i opgaveløsningen, og at alle forvaltninger sikres indseende gennem kvalitetsparametre og mål. Det skal endvidere bemærkes, at der afhængig af de opgaver, der placeres i de tværgående enheder i lovgivningen kan være begrænsninger i den organisatoriske placering af den tværgående enhed. Side 8 af 9

9 Det gælder eksempelvis for en række af de opgaver, der løses i KS, som er en del af borgmestrenes lovpligtige opgaver indenfor hver deres udvalgsområde. Ansvaret for opgaverne kan ikke på grund af styreformens delte administrative ledelse samles hos overborgmesteren ligeså vel som at KS ikke kan placeres i en anden forvaltning, da ansvaret for eksempelvis løn- og personaleforhold i styrelsesloven er placeret under Økonomiudvalget. Det forhold gælder eksempelvis ikke for administration af kommunens ejendomsportefølje. Side 9 af 9

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Fire modeller inden for kommunens nuværende styreform 1. Kommunens organisering i dag (med ny placering af Københavns Ejendomme) 2. Udgangspunkt i borgere

Læs mere

Organisatorisk ændring: Københavns Borgerservice og Københavns Ejendomme

Organisatorisk ændring: Københavns Borgerservice og Københavns Ejendomme KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 11-11-2013 Organisatorisk ændring: Københavns Borgerservice og Københavns Ejendomme Baggrund Borgerrepræsentationen besluttede den 13. december 2012, at der som opfølgning på Strukturudvalgets

Læs mere

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Københavns Kommunes opgaveløsning Tre overordnede principper for organisering Aldersopdeling 0-16 år 17-25 år 25-65 år 65+ år Alle borgere Strategisk Tværgående

Læs mere

Præsentation af modeller for ny styrelse, herunder nye udvalgs- og forvaltningsstrukturer

Præsentation af modeller for ny styrelse, herunder nye udvalgs- og forvaltningsstrukturer Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet NOTAT Til Strukturudvalget August 2012 Præsentation af modeller for ny styrelse, herunder nye udvalgs- og forvaltningsstrukturer Vibeke Iversen Målet med ny styrelse,

Læs mere

Vurdering af organisatorisk ændring - overflytning af Betaling og Kontrol

Vurdering af organisatorisk ændring - overflytning af Betaling og Kontrol KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat NOTAT 14. december 2017 Vurdering af organisatorisk ændring - overflytning af Betaling og Kontrol 1. Baggrund I forbindelse med

Læs mere

BILAG 4. Tidligere præsenterede modeller for organisering

BILAG 4. Tidligere præsenterede modeller for organisering BILAG 4 Tidligere præsenterede modeller for organisering Strukturudvalget blev d. 5. oktober samt d. 12. oktober 2012 forelagt foreløbige forslag til modeller for ny organisering. Disse modeller er samlet

Læs mere

Til Økonomi- og Indenrigsministeriet 18. september 2017

Til Økonomi- og Indenrigsministeriet 18. september 2017 Økonomiforvaltningen NOTAT Til Økonomi- og Indenrigsministeriet 18. september 2017 Udtalelse om databeskyttelsesrådgiverens opgaver er forenelige med chefen for Intern Revisions opgaver. Københavns Kommune

Læs mere

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns

Læs mere

De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014.

De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014. NOTAT Til Overborgmesteren De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014. 1. Samling af administrative opgaver i Københavns Kommune. 2. s virksomhedskontrakt

Læs mere

Modeller for ny styrelse. Chefjurist Vibeke Iversen

Modeller for ny styrelse. Chefjurist Vibeke Iversen Modeller for ny styrelse Chefjurist Vibeke Iversen Side 2 28. marts 2011 Det danske kommunestyre Det danske kommunestyre er udvalgsbaseret og som sådan en sjældenhed (97 kommuner har udvalgsbaserede styreformer,

Læs mere

Bilag 1 beskriver de enkelte styreformer. Plancherne blev præsenteret for udvalget på mødet den 17. august 2012.

Bilag 1 beskriver de enkelte styreformer. Plancherne blev præsenteret for udvalget på mødet den 17. august 2012. Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet NOTAT Notat vedr. modeller for ny styrelse (styreform) Baggrund I kommissoriet for Strukturudvalget fremgår det, at udvalgets arbejde tager udgangspunkt i den

Læs mere

Nedenfor gives en kort beskrivelse af forskellige løsningsretninger for følgende problemstillinger og emner:

Nedenfor gives en kort beskrivelse af forskellige løsningsretninger for følgende problemstillinger og emner: KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Strukturudvalget Bilag 2. Tværgående emner og problemstillinger Indledning Udover de overordnede principper, som ligger til grund for

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat NOTAT Til forvaltningerne Indledende høring om mødeplan 2018 1. Høring i forvaltningerne BR-Sekr. har udarbejdet et udkast til

Læs mere

Dispensation fra lov om kommunernes styrelse

Dispensation fra lov om kommunernes styrelse Københavns Kommune Borgerrepræsentationens Sekretariat Att.: Sekretariatschef Flemming Dubgaard Hansen FDH@okf.kk.dk Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 oim@oim.dk Sagsnr. 2017-4111

Læs mere

Dette notat beskriver borgmesterens formelle kompetence set i forhold til udvalget og forvaltningen tegnet ved direktionen.

Dette notat beskriver borgmesterens formelle kompetence set i forhold til udvalget og forvaltningen tegnet ved direktionen. NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Parlamentariske aspekter ved arbejdet som borgmester i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Dette notat beskriver borgmesterens formelle kompetence

Læs mere

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice NOTAT MED INDSTILLING Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice I forbindelse med budgetforliget for 2007 blev det besluttet, at samle borgerbetjeningen i lokalområdet på en adresse. Visionen er at skabe

Læs mere

Uddrag fra Strukturudvalgets rapport, kapitel 5.1

Uddrag fra Strukturudvalgets rapport, kapitel 5.1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet RAPPORT Uddrag fra Strukturudvalgets rapport, kapitel 5.1 5.1 Decentral organisering: sammenhæng, nærhed og indflydelse Et centralt aspekt

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommunes organisationsstruktur. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommunes organisationsstruktur. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Allerød Kommunes organisationsstruktur Som opfølgning på Økonomiudvalgets møde den 19.

Læs mere

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet RAPPORT Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for Strukturudvalgets arbejde...

Læs mere

Notat. i Københavns Kommune. København Kommunes organisering og Styreforms- og Strukturudvalg Styreforms- og Strukturudvalget.

Notat. i Københavns Kommune. København Kommunes organisering og Styreforms- og Strukturudvalg Styreforms- og Strukturudvalget. Notat Emne: Til: Kopi: til: København Kommunes organisering og Styreforms- og Strukturudvalg Styreforms- og Strukturudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 04/10 2012 Københavns Kommune Dette

Læs mere

Bilag 3 til indstilling om bedre sagsbehandling ledelsesinformation og måltal (Økonomiudvalget den 12. april 2016):

Bilag 3 til indstilling om bedre sagsbehandling ledelsesinformation og måltal (Økonomiudvalget den 12. april 2016): KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Bilag 3 til indstilling om bedre sagsbehandling ledelsesinformation og måltal (Økonomiudvalget den 12. april 2016): Fagforvaltningernes høringssvar Indhold 1. høringsrunde... 1

Læs mere

Fællesnotat fra Bygge- og Teknikforvaltningen, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Fællesnotat fra Bygge- og Teknikforvaltningen, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Økonomiforvaltningen Fællesnotat fra Bygge- og Teknikforvaltningen, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Økonomiforvaltningen Selskabernes opgaver. Opgaverne i forhold til selskaberne har på nogle punkter forskellig karakter,

Læs mere

Rapportudkast til Strukturudvalget den 8. november afrapportering om udvalgets arbejde

Rapportudkast til Strukturudvalget den 8. november afrapportering om udvalgets arbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet RAPPORT Rapportudkast til Strukturudvalget den 8. november 2012 - afrapportering om udvalgets arbejde Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Bilag X. Den decentrale organisering

Bilag X. Den decentrale organisering KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Strukturudvalget 02-11-2012 Sagsnr. 2012-162993 Bilag X. Den decentrale organisering Indholdet i nærværende notat svarer til indholdet

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til ØU ØU aflæggerbord 30/8 2016: Optimering og kvalitetsudvikling på løn- og personaleområdet, finansiering af handlingsplan til sikring af

Læs mere

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Økonomiforvaltningen NOTAT Til KFU og ØU Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI Indledning Den 8. september 2015

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Politik for repræsentation mv.

Politik for repræsentation mv. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat Politik for repræsentation mv. I det følgende redegøres for Københavns Kommunes politik for repræsentation m.v. Politikken fastsætter

Læs mere

Notat. Vurdering af udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice. Til: Magistraten. Den 7. oktober 2005.

Notat. Vurdering af udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice. Til: Magistraten. Den 7. oktober 2005. Notat Til: Magistraten Den 7. oktober 2005 Vurdering af udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Århus Kommune IT- og Organisationsafdelinge Borgmesterens Afdeling Resume

Læs mere

Rapport til Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde i 2012

Rapport til Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde i 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet RAPPORT Rapport til Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde i 2012 Strukturudvalget den 23. november 2012 - Sag 2012-165313

Læs mere

Københavns Kommunes decentrale organisering. Drøftelse af udfordringer, målsætninger og løsningsretninger

Københavns Kommunes decentrale organisering. Drøftelse af udfordringer, målsætninger og løsningsretninger Københavns Kommunes decentrale organisering Drøftelse af udfordringer, målsætninger og løsningsretninger Indhold 1. Decentral organisering i dag 2. Hvad er udfordringen? 3. Hvad er målet? 4. Løsningsretninger

Læs mere

Tak for dine henvendelser vedrørende evalueringen af Københavns Kommunes revisionsordning.

Tak for dine henvendelser vedrørende evalueringen af Københavns Kommunes revisionsordning. Eva Kjørtsholtsen Fra: Lisa Lindberg på vegne af Claus Juhl Sendt: 8. oktober 2013 09:47 Til: Mogens Lønborg Emne: Besvarelse af spørgsmål om evaluering af Københavns Kommunes revisionsordning Vedhæftede

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Baggrundsnotat om Københavns Kommunes planer og strategier, tværgående kredse og arbejdsgrupper samt ressourceforbrug på faglige opgaver

Baggrundsnotat om Københavns Kommunes planer og strategier, tværgående kredse og arbejdsgrupper samt ressourceforbrug på faglige opgaver Baggrundsnotat om Københavns Kommunes planer og strategier, tværgående kredse og arbejdsgrupper samt ressourceforbrug på faglige opgaver 1. Planer og strategier i kommunen Der udarbejdes en lang række

Læs mere

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Læs mere

Bilag Effektivisering 2014: Overblik. Sagsnr Dokumentnr

Bilag Effektivisering 2014: Overblik. Sagsnr Dokumentnr NOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Bilag 4 Effektivisering 2014: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2013 at fortsætte den flerårige effektiviseringsstrategi, som indebærer, at der skal udarbejdes

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv.

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 25-02-2016 Sagsnr. 2016-0049816 Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. Indledning Om Borgerrådgiverens Beretning er fastlagt følgende i vedtægt for Borgerrådgiveren

Læs mere

Udvalgshenviste og vedtagne medlemsforslag til udvalgene

Udvalgshenviste og vedtagne medlemsforslag til udvalgene Udvalgshenviste og vedtagne medlemsforslag til udvalgene 2014-2017 I det følgende oplistes udvalgshenviste og vedtagne medlemsforslag fra Borgerrepræsentationen. Dagsordener og referater kan findes på

Læs mere

Kommunal borgerrådgiver

Kommunal borgerrådgiver Kommunal borgerrådgiver Byrådet besluttede på mødet den 29. oktober, at administrationen gennemgår, hvordan andre kommuner har etableret en ordning med borgerrådgivere og - på baggrund heraf - udarbejde

Læs mere

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Vedtægt for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Norddjurs Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Administrativ Styregruppe Referat Dato: 30. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 9,00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Projektgruppe

Læs mere

07-06-2012. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2012-73032. Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr. 2012-442302

07-06-2012. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2012-73032. Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr. 2012-442302 Koncernservice Koncernadministration NOTAT Til Økonomiudvalget Foranalyse om nyt økonomisystem I det følgende gives en status på foranalysen vedrørende nyt økonomisystem. Foranalysen er gennemført i foråret

Læs mere

Potentialeanalyserne vil kvalificere indstillinger om såvel nybyggeri, ud- og ombygning, køb, salg, leje og udleje.

Potentialeanalyserne vil kvalificere indstillinger om såvel nybyggeri, ud- og ombygning, køb, salg, leje og udleje. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Intelligente m 2 09-01-2012 Sagsnr. 2011-185553 Dokumentnr. 2012-23876 Sagsbehandler Bo Fjordbøge Indsatsområde 1: Optimering

Læs mere

Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne

Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11. oktober 2017 Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne Proces for udmøntning Forvaltningerne udarbejder investeringsforslag

Læs mere

For de KPI er, hvor Koncernservice ikke opfylder målet, eller hvor der forekommer en særlig udvikling, gives en kort forklaring.

For de KPI er, hvor Koncernservice ikke opfylder målet, eller hvor der forekommer en særlig udvikling, gives en kort forklaring. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariatet NOTAT Koncernservices virksomhedskontrakt KPI er Status august 2014 på Koncernservices KPI er Økonomiudvalget modtager to gange årligt en status

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Følgende krav og regler bør der ses nærmere på i forbindelse med tillidsdagordenen i Københavns Kommune:

Følgende krav og regler bør der ses nærmere på i forbindelse med tillidsdagordenen i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sekretariatet NOTAT Bilag 4: Afskaffelse af krav og regler besluttet i BR Socialforvaltningen er blevet bedt om at komme med et bud på BRbesluttede regler og krav,

Læs mere

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af

Læs mere

Organisationsdiagrammer og ledelseslag i forvaltningerne. Pr. september 2012

Organisationsdiagrammer og ledelseslag i forvaltningerne. Pr. september 2012 Organisationsdiagrammer og ledelseslag i forvaltningerne Pr. september 2012 Forvaltningernes størrelse Budget 2012 Budget til drift, anlæg og overførsler (mio. kr.) Årsværk Revisionen 18 12 Borgerrådgiveren

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Strategi og Organisation Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2011/08610 Dato: 11-08-2011 Sag: Sagsbehandler: Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Signe Friis Direktionskonsulent

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

Oversigt over det fælles grundlag for ledelse og HR

Oversigt over det fælles grundlag for ledelse og HR NOTAT Bilag 3 Oversigt over det fælles grundlag for ledelse og HR September 2006 22-09-2006 Sagsnr. 322871 Dokumentnr. 1950932 I løbet af de seneste knap 10 år er der skabt et fælles grundlag for ledelse

Læs mere

Opfølgning på Strukturudvalget møde 8. november 2012, dagsordenspunkt 2: Fremtidige vilkår og krav for kommunens opgaveløsning

Opfølgning på Strukturudvalget møde 8. november 2012, dagsordenspunkt 2: Fremtidige vilkår og krav for kommunens opgaveløsning KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet NOTAT 13-11-2012 Opfølgning på Strukturudvalget møde 8. november 2012, dagsordenspunkt 2: Fremtidige vilkår og krav for kommunens opgaveløsning

Læs mere

Delrapport 3 - Effektiv administration

Delrapport 3 - Effektiv administration DELRAPPORT Delrapport 3 - Effektiv administration - del af endelig rapport til Strukturudvalget den 23. november 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 5.4.1. Samling af facility management-opgaver og

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Overblik over opgaver - organisation og styring

Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsnr.: 2014/0004936 Dato: 23. juni 2014 Titel: Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsbehandler: Pia Lægaard Andersen, Direktionskonsulent 1. Indledning Dette notat har til formål at skabe

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget

Til Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhussekretariatet NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Notatet vedrører 1. måling af en registrering foretaget i såvel Teknikog Miljøforvaltningen som i de øvrige 6 forvaltninger

Læs mere

Pionerer inden for offentlig administration

Pionerer inden for offentlig administration Sammenlægning af organisationen -ITIL som fundament Pionerer inden for offentlig administration 05-11-2007 Agenda Præsentation -de 7 forvaltninger Sammenlægning af it-funktioner I forvaltningerne På tværs

Læs mere

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens

Læs mere

Københavns Kommune. Borgmesters håndtering af sag om tilbud om foræring af broforbindelse til Operaen.

Københavns Kommune. Borgmesters håndtering af sag om tilbud om foræring af broforbindelse til Operaen. 2007-12-12. Københavns Kommune. Borgmesters håndtering af sag om tilbud om foræring af broforbindelse til Operaen. Resumé: udtalt, at Statsforvaltningen ikke fandt grundlag for at antage, at styrelsesretlige

Læs mere

Delrapport 1 - Forbedret politisk betjening

Delrapport 1 - Forbedret politisk betjening DELRAPPORT Delrapport 1 - Forbedret politisk betjening Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Forbedret politisk betjening... 1 2. Afholdelse af BR seminarer... 3 3. Styrkelse af udvalgsarbejdet... 5 Indledning

Læs mere

ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET

ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Den 2. juli 2004 I min redegørelse til statsrevisorerne, som var foranlediget af Rigsrevisionens Beretning om Barmarksværkerne 17/01, erklærede jeg, at Økonomi- og Erhvervsministeriet

Læs mere

Økonomiforvaltningen. November Bilag 4

Økonomiforvaltningen. November Bilag 4 Økonomiforvaltningen NOTAT November 2013 Bilag 4 Opfølgning på ØU s beslutning om resultatet af evalueringen af Københavns Kommunes revisionsordning samt forslag til alternative modeller for kommunens

Læs mere

Udskrift af protokol Lukket Direktørkredsen Tirsdag den kl. 12:30

Udskrift af protokol Lukket Direktørkredsen Tirsdag den kl. 12:30 Udskrift af protokol Lukket Direktørkredsen Tirsdag den 13.09.2016 kl. 12:30 Punkt nr: 1 Fremtidig borgerservicebetjening i Gladsaxe Kommune Beslutning Morten Just og Mark Korshøj Jensen orienterede om

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Orientering om status for forsøg med fleksibel arbejdstid

Orientering om status for forsøg med fleksibel arbejdstid KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen, Koncernservice Center for Personalejura og HR Til Økonomiudvalget NOTAT Dato: 16. april 2018 Sagsnr. 2018-0115588 Orientering om status for forsøg med fleksibel

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring September 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Notat vedr. kommunernes administrative og politiske organisering

Notat vedr. kommunernes administrative og politiske organisering Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet Notat vedr. rnes administrative og politiske organisering Som supplement til præsentationen for Strukturudvalget d. 17. august 2012 gives i

Læs mere

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger Principper for kommunal-statsligt samarbejde Principper for kommunal-statsligt samarbejde I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral styring, der tager afsæt

Læs mere

Bilag 2 Model og business case for samling af løn- og personaleadministrative

Bilag 2 Model og business case for samling af løn- og personaleadministrative Bilag 2 Model og business case for samling af løn- og personaleadministrative opgaver i KK Indhold 1. Løn- og personaleadministration i dag 2. Fælles løn- og personaleadministration 3. Opgavefordeling

Læs mere

Bilag 2. Samarbejdsaftale. Samarbejdsaftale. For administration på økonomi- og personaleområdet i Københavns Kommune

Bilag 2. Samarbejdsaftale. Samarbejdsaftale. For administration på økonomi- og personaleområdet i Københavns Kommune Bilag 2. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale For administration på økonomi- og personaleområdet i Københavns Kommune Vi når målet i fællesskab Det er en fælles ambition at sikre en god og effektiv administration

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1 Generelle bestemmelser. Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1 Generelle bestemmelser. Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Københavns Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Borgerrepræsentationen

Læs mere

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Status på skadesudbetalingen fra TRYG i forlængelse af skybruddet i sommeren 2011

Status på skadesudbetalingen fra TRYG i forlængelse af skybruddet i sommeren 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Til ØU skadesudbetalingen fra TRYG i forlængelse af skybruddet i sommeren 2011 ØU besluttede i juni, at KS skulle udarbejde en status på fremdriften

Læs mere

Udvalgshenviste og vedtagne medlemsforslag til udvalgene

Udvalgshenviste og vedtagne medlemsforslag til udvalgene 20. oktober Udvalgshenviste og vedtagne medlemsforslag til udvalgene - 2017 I det følgende oplistes udvalgshenviste og vedtagne medlemsforslag fra Borgerrepræsentationen. Dagsordener og referater kan findes

Læs mere

Baggrund og forudsætninger

Baggrund og forudsætninger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Bilag 4 - Risikoanalyse af implementeringsprojektet vedrørende fælles ejendomsdrift i Københavns Kommune Baggrund og forudsætninger I

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse og økonomiske rammer for Københavns Ejendomme 2008

Virksomhedsbeskrivelse og økonomiske rammer for Københavns Ejendomme 2008 Bilag 5 Virksomhedsbeskrivelse og økonomiske rammer for Københavns Ejendomme 2008 Baggrund I december 2003 traf BR beslutning om at etablere en ejendomsenhed. Frem til enhedens start den 1. januar 2006

Læs mere

ABC til KONTRAKTSTYRING I SKANDERBORG KOMMUNE - SÅDAN GØR VI!

ABC til KONTRAKTSTYRING I SKANDERBORG KOMMUNE - SÅDAN GØR VI! ABC til KONTRAKTSTYRING I SKANDERBORG KOMMUNE - SÅDAN GØR VI! Kontraktstyringen i Skanderborg Kommune kæder central styring sammen med decentral ledelse. Byrådets mål for den kommunale service skal omsættes

Læs mere

At der er fokus på at skabe resultater for borgerne og at dette bæres af god ledelse og dygtige medarbejdere på alle niveauer.

At der er fokus på at skabe resultater for borgerne og at dette bæres af god ledelse og dygtige medarbejdere på alle niveauer. NOTAT - UDKAST Allerød Kommune Forvaltningen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Organisationsjustering og strategisk fokus Økonomiudvalget vedtog

Læs mere

SOF og BUF ønsker begge at fraflytte lejemålet, der ikke kan opsiges delvist.

SOF og BUF ønsker begge at fraflytte lejemålet, der ikke kan opsiges delvist. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT 07-08-2014 Opsigelse af lejemål på Tycho Brahes Allé - bilag til august-indstillingen Formål Casen understøtter udfasning af

Læs mere

1. Administrative konsulentydelser og strategisk rådgivning

1. Administrative konsulentydelser og strategisk rådgivning Bilag 12 - Anvendelse af administrative konsulentydelser Dette notat er en opgørelse over Teknik- og Miljøforvaltningens anvendelse af konsulentydelser i første halvår af 2013. Med budgetaftalen for 2011

Læs mere

Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration

Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 11. juni 2016 Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration Indgåelse af ny kontrakt om Aarhus Kommunes fælles

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

Bilag 1: Model og business case for samling af registreringsopgaver på regnskabsområdet

Bilag 1: Model og business case for samling af registreringsopgaver på regnskabsområdet Bilag 1: Model og business case for samling af registreringsopgaver på regnskabsområdet Indhold 1. Indledning 2. Samling af registreringsopgaver i KK 3. Kommunens ressourceforbrug til registreringsopgaver

Læs mere

Sagsnr Hvidbog: Nyt koncept for bydelsplaner. Kommenterede høringssvar fra lokaludvalg og forvaltninger.

Sagsnr Hvidbog: Nyt koncept for bydelsplaner. Kommenterede høringssvar fra lokaludvalg og forvaltninger. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 08-03-2016 Hvidbog: Nyt koncept for bydelsplaner Kommenterede høringssvar fra lokaludvalg og forvaltninger. Forvaltninger Beskæftigelse-

Læs mere

Kvinder og mænd skal have lige muligheder for ansættelse, uddannelse, udvikling, avancement og lige løn for lige arbejde.

Kvinder og mænd skal have lige muligheder for ansættelse, uddannelse, udvikling, avancement og lige løn for lige arbejde. Til Rikke Lauritzen (MB) Svar på forespørgsel vedr. køn, ligestilling, barsel osv. fra 2000 til i dag Kære Rikke Lauritzen 08-09-2008 Sagsnr. 2008-109245 Dokumentnr. 2008-481961 Tak for din henvendelse

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Kanalstrategi 2.0 Kanalstrategien skal sikre at kommunen anvender de billigste og

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed s Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed Indholdsfortegnelse 1. Sammenhængende erhvervsservice i... 3 2. Turisme en del af erhvervsservice... 5 3. Forvaltningen Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed... 6 4. s...

Læs mere