Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den centrale stab organisering, indsatser og proces"

Transkript

1 Arne Kristensen Direkte: Mail: Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den administrative organisering fra 1. maj Som et led heri etableres en ny central stab ved sammenlægning af de nuværende tre stabsenheder. I dette notat beskrives overordnet hvilke mål, staben skal arbejde efter, hvordan staben organiseres og hvilke fokusområder, der er for stabens opgaveløsning. Notatet tager udgangspunkt i direktionens beskrivelser af organisering og tilpasning af den administrative organisation og beskrivelsen vedr. stillingen som økonomi- og stabschef. Herudover indeholder notatet oplæg til tidsplan, besættelse af lederstillinger og økonomiske rammer. Notatet er drøftet med kommunaldirektøren og med direktionen. Notatet er drøftet i MED- Rådhus den 4. maj og i MED-Adm. den 22. april. Mål På det helt overordnede niveau har formålet for organisationsjusteringen været på én gang at sikre et øget internt og tværgående samarbejde i og på tværs af den kommunale forvaltning og opgavevaretagelse, sikre en sammenhængende og helhedsorienteret opgaveløsning, frigøre ressourcer og samtidig realisere et spare- og effektiviseringskrav. I forhold til den centrale stab og samspillet med den restende af organisationen er det et mål for organisationsprojektet, at der skal arbejdes med udvikling af samspillet mellem de centralt placerede opgaver (IT, Personale, Løn, Økonomi, Sekretariat, Udvikling m.m.) og den øvrige organisation. Formålet med den nye centrale stab er at styrke og i højere grad koordinere understøttelsen af den samlede organisation med styringsværktøjer til økonomistyring, personale- og lønadministration, digitalisering og it mv. Den centrale stab er en støtte- og hjælpefunktion, der skal understøtte og betjene driftsorganisationen udadtil i forhold til de tre forvaltninger og opadtil i forhold til direktion, borgmester og økonomiudvalg. 1

2 Ved at samle alle stabsfunktionerne under én ledelse ønsker man at sikre en bedre koordinering af stabens samlede ressourcer og støttefunktioner i forhold til den øvrige organisation. Dette skal sikre en bedre og mere samordnet prioritering af de knappe ressourcer og medarbejdernes kompetencer. Opgaver og fokusområder Den nye centrale stab har de opgaver, der ligger i de tre nuværende stabe eksklusiv Fritids- og Kulturområdet. Det betyder, at følgende hovedopgaver skal løses i den centrale stab: Sekretariat, udvikling og kommunikation IT-drift og digitaliseringstiltag Borgerservice Løn- og personaleopgaver samt HR og arbejdsmiljø Central økonomifunktion og opkrævning Der er i arbejdet med den nye organisering peget på en række områder, hvor der skal ske en professionalisering og opkvalificering af indsatsen: 1. Etablere og fasholde et løbende overblik over de store og lange linjer i den kommunale økonomi, strategiske analyser og prognoser mv. Det lange lys i den økonomiske planlægning 2. Understøttelse af kommunens politiske og administrative ledelse, herunder stille udviklingsressourcer til rådighed for direktionens strategiske indsats- og fokusområder som kommunalbestyrelsen træffer beslutning om 3. Strategisk fokus på kommunikation af de gode historier fra hele den kommunale organisation og understøtte direktionens fokusering på kommunikation 4. Opprioritering af digitalisering og it-understøttelse, så brugerne oplever optimal it-service og understøttelse. Fokus på digital borgerbetjening, implementering af digitaliseringsprojekter og understøttelse af effektiviseringer 5. Udvikling af HR og det personalepolitiske fokus i hele organisationen, herunder trivsel og styrket indsats for at forebygge sygefravær 6. Udvikling af økonomifunktionen med fokus på et øget samspil mellem de centrale og decentrale økonomifunktioner, udvikling af budgetprocesser og metoder samt videreudvikling af LIS 7. Øget fokus på projektorganisering og udvikling af projektledere i staben og på tværs af den kommunale organisation, f.eks. i forhold til udviklingsprojekter, digitaliseringsprojekter, kampagner mv. Der er sat et klart udviklingsfokus for den nye stab. Det er dog afgørende, at dette afvejes i forhold til, at der er tale om en driftstung stab, hvor der samtidig skal være fokus på, at vi har sikker drift på de driftsområder, som staben er ansvarlig for. Det drejer sig eksempelvis om IT-drift, post og omstilling, kasse og økonomisystem, lønudbetaling, borgerbetjening og en lang række andre opgaver, som det vil føre for vidt at opliste 2

3 Organisering og ledelse Staben organiseres med udgangspunkt i direktionens oplæg i fire afdelinger med selvstændig ledelse. I de enkelte afdelinger kan der etableres faglige teams. Processen mod etablering af de enkelte afdelinger og beskrivelse af deres mål og fokuspunkter sker sammen MED-udvalget og medarbejderne i de enkelte afdelinger. HR og personale Der er i beskrivelsen af ny administrativ organisation lagt vægt på, at en styrket HR-indsats skal sætte en klarere personalepolitisk og trivselsmæssig retning i hele organisationen. Det indebærer, at HR og arbejdsmiljøindsats tænkes sammen med personaleområdet, for at udnytte de optimeringsmuligheder, der er. Der rekrutteres en ny HR-leder, der får til opgave sammen med stabschefen at beskrive og udvikle dette fokus. Til dette formål udarbejdes en HR-strategi, og der udvikles projekter, der på tværs af organisationen sætter en HR- og arbejdsmiljødagsorden eksempelvis inden for fraværsindsatsen eller på trivselsområdet. HR-strategien skal understøtte og sætte direktionens og den samlede ledelses retning for HR-, arbejdsmiljø- og personaleindsatsen. Herudover skal rådgivning og understøtning af ledelsen i håndtering af personalesager styrkes. HR-lederen har personaleledelsen i hele afdelingen og ansvar for udvikling af løn- og personalefunktionen og særligt ansvar for HR-indsatsen. Derudover etableres en stilling som faglig leder/koordinator med ansvar for driften af løn- og personaleområdet. HR-lederen får tillagt funktionen som personalechef for de områder, der går på tværs af hele organisationen. Det kunne eksempelvis dreje sig om vedligeholdelse/udvikling af personalepolitikker eller retning i arbejdsmiljøindsatsen. HR og Personale skal i den sammenhæng understøtte direktionen og den øvrige ledelse ved udarbejdelse af prioriterede personalepolitiske oplæg og tiltag. Jf. den aftalte rolle- og ansvarsfordeling er det fortsat den enkelte direktør/ chef, der har personaleansvaret og -opgaven i forhold til deres forvaltninger/afdelinger og MED-organisation. Digitalisering og IT Der opbygges en ny afdeling med ansvar for digitalisering og IT med det mål at opprioritere digitalisering og IT-understøttelsen, så brugerne oplever optimal IT-service og -understøttelse. Opprioriteringen vil også indebære en proces med at øge paratheden i hele organisationen til at sætte fokus på mulighederne i at ændre arbejdsgange, herunder opkvalificering af ledernes og medarbejdernes digitale kompetencer. 3

4 Der rekrutteres en afdelingsleder for Digitalisering og IT til at stå i spidsen for afdelingen, og med særlig fokus på kompetencer, der kan øge og understøtte organisationens strategiske arbejde med digitalisering og effektivisering af arbejdsgange via IT og fagsystemer. Selve IT-driften lægges i et IT-driftsteam med en faglig leder/koordinator som har fokus på at tilrettelægge og drive IT-systemer, netværk, arbejdspladser mv. på en omkostningsbevidst måde der samtidigt sikrer høj oppetid og fokus på brugernes oplevelse af IT og service. Afdelingslederen indgår selv som en væsentlig ressource i et mindre Digitaliseringsenhed, der har til opgave at udvikle en langsigtet digitaliseringsstrategi og på baggrund heraf optimere og effektivisere IT-anvendelsen i opgaveløsningen. Der tages udgangspunkt i den nye fælleskommunale digitaliseringsstrategi , idet den skal omsættes til en lokal strategi og handlingsplan for Jammerbugt Kommune. Et projekt, der skal involvere især direktion og fagchefer, og som skal afsluttes inden årsskiftet. Det øgede fokus på digitalisering og IT forankres i denne afdeling, men også her har staben en central rolle med at understøtte og spille sammen med den øvrige organisation. Realisering af ambitionerne kan kun ske i et tæt samspil med den øvrige organisation og via et stærkt og stadigt ledelsesmæssigt fokus herpå ikke kun fra stabschefen og afdelingslederen, men fra hele topledelsen. Jf. tidligere aftale i direktionen skal den gældende prisstruktur for IT tages op til revision med henblik på vurdering af muligheder og udfordringer i en anden prisstruktur for Fællessekretariatet Fællessekretariatet etableres med to faglige enheder: Borgerservice og Sekretariat. Fællessekretariatet ledes af en sekretariatsleder. Borgerservice fortsætter som enhed uændret i forhold til i dag, dog forventes etableret en stilling som faglig leder/koordinator for Borgerservice. Den faglige leder/koordinator har ansvar for den daglige drift, organisering af opgaveløsningen og kvaliteten i sagsbehandlingen/servicen. Sekretariatsleder og borgerserviceleder har til opgave at få revideret og godkendt en ajourført og fremadrettet borgerservicestrategi inden udgangen af Sekretariatet får tilført nye opgaver vedr. kommunikation og udvikling, og derudover er indkøbsområdet i løbet 2014/15 opprioriteret. Det forventes at ejendomsområdet fra efteråret 2015 kommer til at indgå i en ny fælles ejendomsadministration. Sekretariatet ledes af sekretariatslederen. 4

5 Sekretariatet skal understøtte at der via oplæg til direktionen sættes ny fokus i den samlede strategiske ledergruppe (direktion, fag- og stabschefer) og i organisationen på eksempelvis følgende områder: ny planstrategi, kommunikation og tværgående projekter. Et mål i denne sammenhæng er endvidere at styrke udviklingsressourcerne, som kan være med til at understøtte en række prioriterede projekter jf. ovenfor og senere. Stabschefen og sekretariatslederen udarbejder inden 1. juli et oplæg til hvordan opgaverne organiseres, og der sættes fokus på og afsættes ressourcer til de indsatsområder, der er nævnt ovenfor. Oplægget drøftes med og godkendes af direktionen i september måned. Gennemgang af og ajourføring af kommunens kommunikationsstrategi indgår i arbejdet. Økonomiafdelingen I økonomiafdelingen organiseres i to teams. Økonomiafdelingen ledes af en afdelingsleder. Opkrævning fortsætter som et selvstændigt team i økonomiafdelingen. Tilrettelæggelse af den faglige indsats og sikring af kvaliteten af arbejdet varetages fortsat af faglig koordinator. Stabschef, afdelingsleder og faglig koordinator undersøger om opgaver vedr. afstemning, afvikling af driftsjob og administration af indbetalinger mv. med fordel organiseres anderledes i en ny økonomiafdeling. Økonomiafdelingen ledes af afdelingslederen. Stabschefen og afdelingslederen fortsætter den tætte dialog med teamlederne i forvaltningerne om udvikling af kommunens samlede økonomifunktion, så koordinering og udvikling optimeres. Stabschefen og afdelingslederen udvikler sammen med direktionen og forvaltningerne organiseringen af indsatsen omkring LIS og sikrer, at hele den kommunale forvaltning og de decentrale enheder får optimalt udbytte af de muligheder, der ligger i LIS. Økonomiafdelingen skal understøtte at direktionen altid har et godt og robust overblik over den samlede kommunale økonomi. Økonomiafdelingen skal sammen med forvaltningsservice i forvaltningerne/økonomifunktioner sikre en løbende og koordineret økonomiafrapportering og styrke kvaliteten i afrapporteringen og i budgetprocesserne, således at der sikres en godt samspil, og således at ambitionen om at levere et godt økonomisk beslutningsgrundlag til det politiske niveau kan efterleves. Der gennemføres i øvrigt i maj måned en evaluering af samspillet, rolle- og ansvarsfordelingen og samarbejdet mellem forvaltningernes økonomifunktion og den centrale økonomistab. Formålet er at vurdere om samarbejdet og rollefordelingen er optimal eller på hvilke områder, det med fordel kan justeres. Nærmere beskrivelse af evalueringen udsendes. Økonomi- og stabschefen er ansvarlig for koordinering og styring i forhold til direktionen og understøtter direktionen i forhold til betjening af den politiske organisation. 5

6 Ledelse og kultur Den nye ledelse i den centrale stab består af økonomi- og stabschefen og de fire afdelingsledere. Stabsledelsen får en central opgave i at få optimeret og tilpasset organisationen, ydelserne og kulturen, så den centrale stab kan leve op til de målsætninger og indsatser, direktionen har sat for den og de mål, stabens ledere og medarbejder selv sætter. Økonomi- og stabschefens første fokusområde er at få etableret en ledelsesmæssig og faglig bæredygtig ledergruppe, der kan være bærere i forhold til at få skabt den krævede samarbejdsorienterede og understøttende kultur såvel udadtil i forhold til forvaltningerne som indadtil i forhold til stabens afdelinger. Afdelingslederne har personaleansvaret og det budgetmæssige ansvar for deres afdelinger. 6

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...4

Læs mere

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Del 1 Formål og mål 1 Formålet med digitaliseringsstrategien... 1 1.1 Afsæt i Hillerød Kommunes mål... 2 1.2 Ændrede rammebetingelser... 3 1.3 Indhold

Læs mere

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune 01. april 2015 Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune Baggrund I forsommeren 2014 indledte Silkeborg Kommunes

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 EPO-staben

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 EPO-staben Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 EPO-staben 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Egen ramme...5 5.0 Den administrative ramme...6

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Strateginotat for IT-området i Odder Kommune Odder Kommune IT-strategi November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Forretningsmæssig vision...

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Ledelse & Organisation Ledelse & Organisation

Ledelse & Organisation Ledelse & Organisation Ledelse & Organisation Ledelse & Organisation 28. Marts 2011 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2 MÅLSÆTNINGER OG METODER TIL REALISERING... 5 3 NY ORGANISATIONSSTRUKTUR: KONCERN- OG CENTERMODEL...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet RAPPORT Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for Strukturudvalgets arbejde...

Læs mere

Administrative servicecentre i staten. - Hovedrapport. Udkast. Januar 2008

Administrative servicecentre i staten. - Hovedrapport. Udkast. Januar 2008 1 Administrative servicecentre i staten - Hovedrapport Udkast Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1: Ledelsesresume...4 1.1. De administrative opgaver i centraladministrationen i dag...7 1.2. Anbefalinger

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

AARHUS KOMMUNE ANALYSE AF HJÆPEFUNKTIONER BILAGSRAPPORT AS-IS BESKRIVELSER NOVEMBER 2012

AARHUS KOMMUNE ANALYSE AF HJÆPEFUNKTIONER BILAGSRAPPORT AS-IS BESKRIVELSER NOVEMBER 2012 AARHUS KOMMUNE ANALYSE AF HJÆPEFUNKTIONER BILAGSRAPPORT AS-IS BESKRIVELSER NOVEMBER 2012 ØKONOMI: Opgaveområde Generelt: Overordnet organisering af økonomiområdet Økonomiopgaverne i (BA) er organiseret

Læs mere

KAPITEL 1. INDLEDNING 4

KAPITEL 1. INDLEDNING 4 1 KAPITEL 1. INDLEDNING 4 KAPITEL 2. MISSION OG VISION 2.1 Missionen 2.2 Visionerne 2.3 Temaer 2.4 Hvorfor effektivisere og hvordan vi gør det 2.4.1 En stærk koncern 2.4.2 Indsatsstrategien 2.4.3 Fairplay-kampagnen

Læs mere

Roller og ansvar i digitaliseringsprojekter

Roller og ansvar i digitaliseringsprojekter Roller og ansvar i digitaliseringsprojekter Denne vejledning er en af flere på KL s website om Gevinstrealisering. Klik ind på www.kl.dk/gevinstrealisering og find flere. Metodeudvikling er udviklet i

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Den Digitale Strategi styring og organisering

Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi for Herning Kommune 2013-2017 Version 1.3 Den 22 august 2013 Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi styring og organisering 1. Indledning...3 2. Fælles

Læs mere

Version d. 16. april 08. Samlet Årsberetning 2007 for stabene

Version d. 16. april 08. Samlet Årsberetning 2007 for stabene Version d. 16. april 08 Samlet Årsberetning 2007 for stabene Formål med årsberetningen for stabene Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling

Læs mere

Fællessekretariat Aftale 2008

Fællessekretariat Aftale 2008 Fællessekretariat Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Region Hovedstaden. Direktør til HR- og uddannelsesvirksomheden (HRU) i Region Hovedstaden. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Region Hovedstaden. Direktør til HR- og uddannelsesvirksomheden (HRU) i Region Hovedstaden. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 6. maj 2011 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til HR- og uddannelsesvirksomheden (HRU) i Region Hovedstaden Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen

Læs mere