EL OG GAS TIL TRANSPORT. Analyse af fremtidens drivmidler September 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EL OG GAS TIL TRANSPORT. Analyse af fremtidens drivmidler September 2017"

Transkript

1 EL OG GAS TIL TRANSPORT Analyse af fremtidens drivmidler September 217

2 2 BAGGRUND INDHOLDSFORTEGNELSE Forbrug af el og gas til transport er vigtig viden for Energinet 3 Stort potentiale for anvendelse af el og gas til transport 4 El og gas til transport kan bidrage til at indfri klimamålsætninger 5 Analysen forudsætter ens beskatningsvilkår på lang sigt 6 El bruges til person- og varebiler, hvorimod gas bruges i busser, lastbiler og til skibsfart 7 El til personbiler bliver konkurrencedygtigt omkring år Gas til tung transport er konkurrencedygtig med diesel i dag 9 Nærværende analyse beskriver Energinets fremskrivning af el og gas til transport. Formålet med analysen er at kvantificere mængderne af el og gas, som kan forventes at finde anvendelse i transportsektoren, samt at komme med et bud på, hvornår et evt. gennembrud for el- og gasdrevne køretøjer kan finde sted. Energinet har ansvaret for forsyningssikkerheden for både el og gas. Det er derfor afgørende, at Energinet har et kvalificeret bud på forbruget af el og gas i fremtiden, og nærværende analyse bidrager til Energinets viden omkring fremtidens energiforbrug. Analysen viser overordnet, at der er et stort samfundsøkonomisk potentiale for at anvende el og gas til transport, og af samme grund forventer Energinet også en stigning i forbruget af el og gas til transport. Der er derfor grund til at tro, at fremtidens transportsektor i stigende omfang vil gå fra udelukkende at bruge diesel og benzin til i højere grad at gøre brug af både el og gas. Analysen bygger på en indledende screening af udviklingstendenser i transportsektoren, både nationalt, regionalt og globalt. 16/14278 Klassificering Offentlig/Public 2

3 3 FORBRUGET AF EL OG GAS TIL TRANSPORT ER VIGTIG VIDEN FOR ENERGINET Fremtidens transportmidler kan få stor betydning for el- og gas forsyningen I dag anvendes el og gas i transportsektoren kun i et meget beskedent omfang. Der er dog fortsat store forventninger til, at energikilderne el og gas kan komme til at spille en langt større rolle i fremtidens transport. Energinet har derfor lavet en analyse af et muligt udviklingsforløb for anvendelsen af el og gas til transport i Danmark. Det overordnede resultat af analysen, som er Energinets bedste bud på udviklingen i forbruget af el og gas til transport, kan ses i figuren til højre. Analysen viser, at den fortsatte teknologiudvikling af køretøjer, som anvender el og gas, kan føre til en betydelig forøgelse af forbruget af el og gas i transportsektoren. Det centrale bud på et fremtidigt forbrug af el og gas til transport indebærer en mangedobling af forbruget frem imod 25 sammenlignet med i dag. Dette er dog med udgangspunkt i et meget beskedent startniveau. I analysen er økonomien i at anvende el og gas til transport belyst, og den forventede udbredelse i Danmark er beskrevet. Businesscasen for at anvende el og gas til transport bygger i stor udstrækning på, at køretøjer, som anvender el og gas, bliver billigere i indkøb. I analysen er der forudsat et moderat fald i indkøbsprisen for elkøretøjer og et beskedent fald i indkøbsprisen for gaskøretøjer. Ændres forbrugere og virksomheders økonomiske incitament til at købe el- og gaskøretøjer, fx ved et ændret afgiftsniveau, vil det udskyde eller fremskynde væksten i forbruget af el og gas til transport. Analysen viser også, at selv med samfundsøkonomiske priser for forbrugerne - hvilket blandt andet betyder, at der hverken regnes med registreringsafgifter eller afgifter på benzin, diesel, el og gas - vil der være god økonomi i at anvende el til let transport i perioden 225 og frem. Naturgas er allerede i dag et samfundsøkonomisk attraktivt alternativ til diesel i busser og lastbiler. Der er imidlertid meget stor usikkerhed omkring den fremtidige udvikling af transportmidler, herunder hvad det koster at blive transporteret i bil, bus og tog eller at få transporteret varer med lastbil, varebil og tog. Da økonomien er et væsentligt parameter for valget af køretøj, er der også stor usikkerhed omkring analysens resultater i det hele taget. En så markant stigning i forbruget af el og gas til transport som analysen henviser til, kan få væsentlige konsekvenser for driften og udbygningen af det danske el- og gassystem. Dette er baggrunden for, at Energinet laver analyser af denne karakter, og derfor vil Energinet også fremover følge og analysere udviklingen i anvendelsen af el og gas til transport. El og gas til transport [GWh/år] Forløb for anvendelsen af el og gas til transport El til transport Gas til transport El og gas til transport [TJ/år] /14278 Klassificering Offentlig/Public 3

4 Gasforbrug til transport [GWh/år] Elforbrug til transport [GWh/år] 4 STORT POTENTIALE FOR ANVENDELSE AF EL OG GAS TIL TRANSPORT El og gas kan blive en væsentlig del af fremtidens transport På figurerne herunder ses mulige forløb for forbruget af el og gas til transport i Danmark. Det første er et privat- og selskabsøkonomisk forløb (grå). Det vil sige, at afgifter, tilskud og øvrige politiske rammevilkår m.v. antages at forblive som i dag. Samtidig forventes nye køretøjsteknologier at opnå gradvise forbedringer - både hvad angår pris og ydeevne. Disse forhold medfører, at forbruget af gas i det privat- og selskabsøkonomiske forløb vil stige i perioden frem imod 24, hvorefter forbruget begynder at falde i årene efter. Elforbruget forventes derimod at stige langsommere i de første år. Efter 225 begynder stigningen i forbruget af el til transport ligeledes at tage fart frem imod 24, hvorefter forbruget begynder at stagnere. Årsagen til det faldende gasforbrug, skal findes i det stigende elforbrug, da især tunge gaskøretøjer i slutningen af perioden erstattes af elkøretøjer. Det andet forløb er samfundsøkonomisk (turkis). Her regnes der uden afgifter og tilskud, hvilket bl.a. betyder, at registreringsafgift og energiafgifter ikke har indflydelse på valget af køretøj. Også her bliver gaskøretøjer på den lange bane erstattet af elkøretøjer. Dette sker dog tidligere og i et større omfang, end tilfældet er i det privat- og selskabsøkonomiske forløb. De stiplede linjer afbilleder Energinets bedste bud på udviklingen i forbruget af el og gas til transport. Dette bedste bud baseres på en forventning om ændringer i de politiske rammebetingelser, som på sigt medfører, at den faktiske udvikling lægger sig tættere op ad den samfundsøkonomiske udvikling. På den lange bane er resultaterne dog behæftet med en vis usikkerhed, bl.a. fordi analysen forudsætter en fortsat, om end aftagende, forbedring og billiggørelse af batteriteknologierne. Såfremt denne udvikling i batteriteknologier udebliver, må det formodes, at gasforbruget fortrænges i et mindre omfang eller slet ikke. Udviklingsforløb for gasforbrug Udviklingsforløb for elforbrug Gas - Samfundsøkonomisk Gas - Privat- og selskabsøkonomisk Gas - "Energinets bedste bud" El - Samfundsøkonomisk El - Privat- og selskabsøkonomisk El - "Energinets bedste bud" 16/14278 Klassificering Offentlig/Public 4

5 5 EL OG GAS TIL TRANSPORT KAN BIDRAGE TIL AT INDFRI KLIMAMÅLSÆTNINGER Både el og gas kan bidrage til reduktioner i udledningen af CO 2 Regeringen har som målsætning fortsat at reducere udledningerne af CO 2 uden for EU s CO 2 -kvotemarked. Foruden transportsektoren bidrager landbruget, olie- og gasopvarmede bygninger samt mindre industri og kraftvarmeværker til de samlede udledninger uden for CO 2 - kvotemarkedet. Det vil derfor være aktuelt at vurdere, hvordan transportsektoren billigst muligt kan bidrage til at nå ovennævnte reduktionsmål. På figuren til højre ses den relative udledning af drivhusgasser målt i CO 2 -ækvivalenter, som de er beregnet i analysen for udvalgte køretøjer. Der er taget udgangspunkt i de beregnede udledninger for et nyt køretøj indkøbt i 22. Det er derfor antaget, at de såkaldte iblandingskrav for hhv. naturgas, benzin og diesel er opfyldt. Det betyder, at der er iblandet biobrændstoffer bioethanol, biodiesel og bionaturgas - i de fossile brændsler. De eldrevne køretøjer udleder ikke selv CO 2 eller andre drivhusgasser. Derimod kan der godt ske udledninger af drivhusgasser ved produktion af den strøm, som elbilerne bruger. Disse udledninger stammer fra afbrænding af fossile brændsler som kul og naturgas på kraftværker og kræftvarmeværker, som i modsætning til benzin- og dieselbiler er omfattet af CO 2 -kvotemarkedet. Ses der derfor alene på reduktionen uden for kvotemarkedet, vil elbiler derfor bidrage med en relativt større reduktion end angivet i figuren til højre. Generelt er udledningerne af drivhusgasser fra el dog komplekse at opgøre nøjagtigt. Det er i analysen antaget, at elektriciteten giver anledning til en gennemsnitsudledning på 13 g/kwh i bilens levetid. Det ses, at de eldrevne køretøjer sammen med gasbussen, som kører på 1 % biogas, udleder væsentligt mindre end nogen af de fossildrevne alternativer. Klimagevinsten ved at skifte diesel ud med gas er således begrænset dog er der en mindre gevinst ved at skifte dieselbussen ud med en gasbus. Som nævnt overfor, er det antaget, at de fossile brændsler lever op til iblandingskravene. For naturgas løses dette ofte ved, at der indkøbes biogascertifikater. Biogascertifikater er en oprindelsesgaranti, som sikrer, at der er produceret en mængde biogas, som derved har erstattet en tilsvarende mængde fossil naturgas. Fordelen ved denne model er, at ejere af gaskøretøjer har mulighed for at indkøbe flere certifikater end påkrævet af iblandingskravene. Biogascertifikaterne siger dog ikke noget om udledningen af drivhusgasser, som produktionen og forbruget af biogassen giver anledning til. Generelt er udledningerne af drivhusgasser fra biobrændstoffer komplekse at opgøre nøjagtigt. Dog stiller iblandingskravet også krav til en minimumsreduktion, som biobrændstofferne skal leve op til. Disse krav gælder naturligvis kun for den andel, der skal iblandes de fossile brændsler. Fra 218 skal det iblandede biobrændstof give anledning til en reduktion på minimum 6% relativt til det fossile brændsel, som biobrændstoffet erstatter. I figuren er udledningen fra gasbussen på 1% biogas beregnet med udgangspunkt i, at al biogassen, som anvendes, lever op til reduktionen, som kræves af iblandingskravet. Med udgangspunkt heri ses det, at både el og gas kan bidrage til at nå regeringens reduktionsmål for % 1% 75% 5% 25% % Relativ udledning af drivhusgasser [CO 2 -ækv.] Relativ udledning ift. dieselbus Relativ udledning ift. dieselbil 16/14278 Klassificering Offentlig/Public 5

6 Kr./km Kr./km 6 ANALYSEN FORUDSÆTTER ENS BESKATNINGSVILKÅR PÅ LANG SIGT Beskatning af energi og køretøjer påvirker udbygningen af anvendelse af el og gas til transport På figuren til venstre vises den forudsatte beskatning over en 8-årig periode af en mellemklasse personbil. Der er forudsat et årligt kørselsbehov på 15. km og at bilen er indkøbt i 225. Beregningerne viser, at en gasbil beskattes højere end benzin- og dieselbilen, hvorimod en elbils samlede beskatning i høj grad afhænger af rækkevidden. Opladningshybriden beskattes på niveau med de konventionelle køretøjer. På figuren til højre vises den forudsatte beskatning over en 7-årig periode af en ny bus indkøbt i 225. Der er her antaget et årligt kørselsbehov på 8. km. Af beregningerne ses det, at en el- eller gasbus beskattes højere end en dieselbus. Det er i analysen forudsat, at en lastbil betaler punktafgifter, men ikke pålægges registreringsafgift. Punktafgifterne for lastbiler viser dog samme tendens som for busser, nemlig at el og gas beskattes højere end diesel. I alle tilfælde betyder den nuværende afgiftsstruktur, at økonomien i at anvende både el og gas til transport bliver mindre favorabel, og beskatningen er en medvirkende årsag til, at tunge gaskøretøjer og elbiler med lang rækkevidde kun i mindre omfang vinder udbredelse i det privat- og selskabsøkonomiske forløb i perioden Som omtalt på side 5 kan både el og gas til transport bidrage til at nå målsætningen om reduktion i udledning af CO 2 uden for kvotemarkedet. Derfor vil en udligning af afgiftsstrukturen imellem el- og gaskøretøjer og konventionelle køretøjer være et samfundsøkonomisk muligt bidrag til at nå dette mål, hvorfor dette er antaget på lang sigt. Størrelsen af dette bidrag er dog ikke opgjort i analysen. Derfor lægger Energinet til grund for sine analyseforudsætninger, at en sådan udligning finder sted. Det er ikke undersøgt hvordan en sådan udligning kan opnås i praksis, men lader alene dette forhold indgå som en forudsætning for analysen. Afgiftsstruktur for en ny mellemklasse personbil i 225 Afgiftsstruktur for en ny bus indkøbt i 225 1,8 1,5 Registreringsafgift, øvrige biler 6 5 1,2,9,6 Registreringsafgift, elbil v. 5 km rækkevidde Registreringsafgift, elbil v. 2 km rækkevidde Registreringafgift Punktafgifter,3 Grøn ejerafgift 1, Punktafgifter Elbus Gasbus Dieselbus 16/14278 Klassificering Offentlig/Public 6

7 GWh/år Gwh/år 7 EL BRUGES TIL PERSON- OG VAREBILER, HVORIMOD GAS BRUGES I BUSSER, LASTBILER OG TIL SKIBSFART El har potentiale til brug i person- og varebiler, hvorimod gas har potentiale til busser og lasbiler. På figurerne herunder ses Energinets bedste bud på, hvordan forbruget af hhv. el og gas fordeles imellem person- og varebiler, busser og lastbiler samt skibe. Det ses, at forbruget af el altovervejende vil blive anvendt til persontransport, hvorimod en mindre del vil blive anvendt til busser og lastbiler. Elforbruget til person- og varebiler forventes så småt at begynde at stige efter 22, men forventes dog først at stige kraftigt i perioden efter 225. Dermed nås et samlet forbrug af el fra person- og varebiler i 23 på ca. 3. GWh/år. Forbruget af el til busser og lastbiler forventes dog først at vinde frem i perioden efter 23. I modsætning til el forventes gas i højere grad at finde anvendelse i busser, lastbiler og i mindre grad i skibe. Som det fremgår af figuren herunder, forventes forbruget af gas til tung transport at stige i perioden frem imod 23 til omkring 12. TJ/år, hvorefter forbruget af gas forventes at begynde at falde igen. Dette fald i gasforbruget i perioden efter 23 afhænger dog i høj grad af udviklingen af tunge elkøretøjer, da faldet skyldes, at gasdrevne busser og lastbiler bliver erstattet af eldrevne alternativer. Denne udvikling er behæftet med stor usikkerhed, og skulle udviklingen gå langsommere end ventet eller helt udeblive, vil det naturligvis få betydning for mængden af gas, som anvendes i transportsektoren efter 23. Udsigten til, at gas til busser og lastbiler kan blive en overgangsteknologi, rejser spørgsmålet om, hvorvidt det er rimeligt at investere i en infrastruktur til påfyldning af gaskøretøjer. Imidlertid betyder den store usikkerhed omkring tunge elkøretøjers modenhed, at for så vidt angår busser og lastbiler, er gas det eneste klimavenlige alternativ til diesel på denne side af 23. Imidlertid er rækkevidden på både tunge el- og gasdrevne køretøjer begrænset. Analysen har derfor ikke set på muligheden for el og gas til langdistancetransport på vej. Forbrug af el til transport inkl. ladetab Forbrug af gas til transport Elforbrug, eldrevne busser og lastbiler Elforbrug, eldrevne* person- og varebiler Elforbrug, eldrevne skibe Gasforbrug, gasdrevne busser og lastbiler Gasforbrug, gasdrevne person- og varebiler Gasforbrug, gasdrevne skibe *Indeholder elforbrug til alle batteridrevne køretøjer inkl. opladningshybrider 16/14278 Klassificering Offentlig/Public 7

8 Kr./km 8 EL TIL PERSONBILER BLIVER KONKURRENCEDYGTIGT OMKRING ÅR 225 Efter 235 forventes el og opladningshybrider at dominere markedet for nye biler i Danmark På figuren til højre er de samfundsøkonomiske transportomkostninger for el-, gas- og konventionelle personbiler vist. Der er regnet med et årligt kørselsbehov på 15. km samt en 8-årig løbetid på finansiering og tilhørende service- og vedligeholdsomkostninger i samme periode. Der er ikke regnet med en gensalgsværdi. Af analysen fremgår det, at eldrevne personbiler med en rækkevidde på 2 km bliver konkurrencedygtige med benzinbiler omkring 225. Skal rækkevidden derimod være 5 km, bliver elbilen først konkurrencedygtig omkring 235. Dieselbilen bliver ifølge analysen derimod ikke samfundsøkonomisk attraktiv på noget tidspunkt i den undersøgte periode fra Endelig ses, at både gasbilen og opladningshybridbilen ifølge analysen bliver konkurrencedygtige med benzinbilen fra omkring 23. I samme periode er elbiler med kort rækkevidde dog blevet økonomisk særdeles attraktive, hvilket peger på, at opladnings-hybridbilen er forbeholdt forbrugere med et meget højt rækkeviddebehov. Gas til personbiler forventes derfor ikke at komme til at spille en væsentlig rolle i fremtidens transportsektor. Generelt vil det forholde sig sådan, at jo større kørselsbehov, desto bedre økonomi vil der også være i at skifte benzinbilen ud med en el-, gas- eller hybridbil. Dette skyldes, at disse køretøjer er dyrere i indkøb men billigere i drift. Derfor vil det for forbrugere med et kørselsbehov større end 15. km/år kunne svare sig at skifte til en el-, gas- eller opladningshybridbil tidligere end ellers, hvorimod forbrugere med et kørselsbehov mindre end 15. km/år ikke vil have gevinst af at skifte benzinbilen ud før efter 225. For både el-, gas- og hybridbilerne må det forventes, at tilgængeligheden af infrastruktur er afgørende for, om der vælges denne type af køretøj. Det er altså ikke nok, at køretøjet er billigt samlet set. Der skal også være adgang til elladestationer og gaspåfyldningsstationer. Med udgangspunkt i analysens resultater er forventningen, at elbiler og opladningshybrider vil udgøre langt hovedparten af markedet efter 235, hvorimod benzinbiler kun vil udgøre en begrænset del af det samlede marked. Dette kan få stor betydning for tilgængeligheden af tankinfrastruktur, som igen kan skabe usikkerhed hos forbrugeren. Det er altså muligt, at usikkerheden om, hvorvidt der vil være tankinfrastruktur tilgængelig, kan være nok til at lægge en yderligere dæmper på markedet for benzinbiler på den lange bane. Dette er analogt til, hvordan situationen er i dag for el-, gas- og opladningshybridbiler. Der er imidlertid stor usikkerhed om analysens resultater efter 235. Et væsentligt parameter er prisen på batterier. Forudsætningerne for batteriprisen ligger på den korte bane frem til 22 op ad, hvad bilproducenterne selv forventer. For perioden efter 22 er der i analysen antaget et moderat prisfald, som bliver mindre år for år. Da batterier er en forholdsvis umoden teknologi, er det rimeligt at forvente et vist prisfald. Skulle udviklingen i prisen på batterier vise sig forskellig fra, hvad der er antaget i analysen, kan dette få indflydelse på udviklingen i forbruget af el til transport. Andre faktorer som brændselspriser, miljøregulering og forbrugernes egne vurderinger af rækkeviddebehov kan også vise sig at få betydning for udviklingen i forbruget af el til transport. 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Samfundsøkonomiske omkostninger for mellemklassekøretøjer Elbil, rækkevidde 2-5 km Gasbil Opladningshybridbil Dieselbil Benzinbil 16/14278 Klassificering Offentlig/Public 8

9 Kr./km kr./km 9 GAS TIL TUNG TRANSPORT ER KONKURRENCEDYGTIG MED DIESEL I DAG Der er god samfundsøkonomi i at skifte diesel ud med gas i busser og lastbiler Analysen viser, at der allerede i dag er god samfundsøkonomi i gas til tung transport. Gevinsten ved at skifte dieselbussen eller -lastbilen ud med en gasvariant er dog endnu ikke stor. Endvidere er tilgængeligheden til gaspåfyldestationer fortsat begrænset, hvilket for den enkelte aktør er med til skabe usikkerhed omkring fremtiden for gas til transport. Der er i analysen regnet med et årligt kørselsbehov på 8. km for en bus og 5. km for en lastbil. I begge tilfælde er der regnet med en 7-årig løbetid på finansieringen og tilhørende service- og vedligeholdsomkostninger i samme periode. Der er ikke regnet med en gensalgsværdi. På figuren til venstre herunder er vist de samfundsøkonomiske transportomkostninger for diesel, gas og el (kun bus) i 22. Det er antaget, at den eldrevne bus lejer batteriet, hvorfor omkostningerne til batteriet er tillagt omkostninger til drift og vedligehold. For brændstofferne er der endvidere vist meromkostningen ved at anvende biobrændstoffer i stedet for fossile brændsler. Såfremt de fossile brændsler skiftes ud med biobrændsler, vil gevinsten ved at skifte diesel ud med gas i den tunge transport være betydeligt større, så selvom gas i dag ikke er væsentligt billigere end diesel, vil et skifte fra diesel til gas forberede den tunge transport til en grøn fremtid. I analysen er der også regnet på udviklingen i samfundsøkonomiske transportomkostninger over tid for både nye busser og lastbiler. Resultatet for busserne ses nederst til højre og viser, at både biogas- og eldrevne busser vil blive konkurrencedygtige med diesel omkring 23, og eldrevne busser bliver konkurrencedygtige med naturgasdrevne busser omkring Som beskrevet tidligere, er der dog stor usikkerhed omkring prisen på batterier i perioden efter 23, hvorfor der også er usikkerhed om økonomien i el til tung transport på den lange bane Samfundsøkonomiske omkostninger til nye lastbiler og busser i 22 Emissioner Drivmiddel inkl. infrastruktur Drift og vedligehold Køretøj Samfundsøkonomiske omkostninger for lastbiler og busser Bus, el Bus, naturgas Bus, diesel Bus, bionaturgas Bus, 2.G. biodiesel 16/14278 Klassificering Offentlig/Public 9

10 Tonne Kjærsvej 65 7 Fredericia Tlf Om Energinets analyser Energinet har ansvaret for forsyningssikkerheden for el og gas, både i nuet og i fremtiden, hvor meget mere vedvarende energi skal ind i ikke bare el- og gassektoren, men i hele energisystemet. Energisystemet står derfor overfor store forandringer og der er behov for meget mere sammentænkning og innovation i energisektoren. Energinet tager ansvar for en samfundsøkonomisk effektiv omstilling. For at skabe fundamentet for den bedst mulige omstilling, belyse udfaldsrum og sikre værdien af de investeringer, der foretages, analyserer Energinet løbende udviklingen af både energisektoren som helhed og enkelte dele af energisystemet. Gennem deltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter søges eksisterende viden udnyttet og nye løsninger opbygget gennem målrettet samarbejde med relevante interessenter. Energinet anvender som udgangspunkt på alle analyser altid samme fundament, der opdateres årligt. Fundamentet består blandt andet af forudsætninger om priser, teknologidata samt beregningsmodeller. Læs mere på

Energiscenarier for 2030

Energiscenarier for 2030 Energiscenarier for 2030 Niels Træholt Franck, Forskning og udvikling 30. november 2016. Dok 15/08958-162 1 Agenda Kort introduktion? Hvorfor lave scenarier? Tilblivelse af scenarierne De fire scenarier

Læs mere

Grøn Roadmap Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug

Grøn Roadmap Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug Grøn Roadmap 2030 - Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug 1 Summer School 1 september 2016 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse a/s Projektet støttet af Energifonden Med

Læs mere

Lad energisektoren løfte Danmarks klimaindsats

Lad energisektoren løfte Danmarks klimaindsats 12. oktober 2017 Analyse nr. 28 Lad energisektoren løfte Danmarks klimaindsats Side 1 ANALYSE NR. 28 (RESUMÉ) 12. OKTOBER 2017 Lad energisektoren løfte Danmarks klimaindsats Bidrag til opfyldelse af klimamål

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Fokus for energianalyser 2016

Fokus for energianalyser 2016 4. januar 2016 Fokus for energianalyser 2016 Energianalyser er grundlag for Energinet.dk s planlægning Et grundigt analysearbejde er en nødvendig forudsætning for en vellykket planlægning og drift og i

Læs mere

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Et nyt marked derfor vigtigt. Potentielt stort energiforbruget til

Læs mere

Afgiftslempelse for gas til tung transport

Afgiftslempelse for gas til tung transport Notat J.nr. 12-073525 Miljø, Energi og Motor Afgiftslempelse for gas til tung transport 1. Beskrivelse af virkemidlet Tung transport drevet med komprimeret naturgas (CNG) er typisk dyrere i anskaffelse

Læs mere

Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050

Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050 Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050 Roadmap afsluttende seminar for de to følgegrupper 27. maj 2014 Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse Formål med referencefremskrivninger At

Læs mere

CO2-reduktioner pa vej i transporten

CO2-reduktioner pa vej i transporten CO2-reduktioner pa vej i transporten Den danske regering har lanceret et ambitiøst reduktionsmål for Danmarks CO2-reduktioner i 2020 på 40 % i forhold til 1990. Energiaftalen fastlægger en række konkrete

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Hvordan når vi vores 2030 mål og hvilken rolle spiller biogas? Skandinaviens Biogaskonference 2017 Skive, 8. november 2017

Hvordan når vi vores 2030 mål og hvilken rolle spiller biogas? Skandinaviens Biogaskonference 2017 Skive, 8. november 2017 Hvordan når vi vores 2030 mål og hvilken rolle spiller biogas? Skandinaviens Biogaskonference 2017 Skive, 8. november 2017 Agenda Danmarks klimamål udenfor kvotesektoren 2021-2030 Energi og transportsektorens

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Tiltaget er beregnet ud fra gældende lovgivning, og tager således ikke hensyn til effekter af en kommende ILUC-regulering el.l.

Tiltaget er beregnet ud fra gældende lovgivning, og tager således ikke hensyn til effekter af en kommende ILUC-regulering el.l. N O T AT 14. august 2013 J.nr. Ref. lbj Krav om 1 pct. 2. generation bioethanol iblandet i benzin 1. Beskrivelse af virkemidlet For at fremme anvendelsen af 2. generations bioethanol stilles der krav om,

Læs mere

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Naturgas Fyn 5,9% 25,7% Omsætning 2011: DKK 1,8 mia. 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Resultat før skat 2011: DKK 82 mio. Ansatte: 85 Naturgas

Læs mere

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug April 2011 3 Udvikling i danske personbilers Forord Forord Trafikstyrelsen har bl.a. til opgave at monitorere udviklingen i den danske personbilpark i

Læs mere

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Konference om omstillinger i den dieseldrevne, professionelle transport Christiansborg, 27. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy asgmy@dongenergy.dk 1 Disposition

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen. IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen

Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen. IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen Disposition Langt sigt! Hvorfor overhovedet gas i transport? Scenarieanalyserne Kort sigt! Rammerne

Læs mere

Grøn Roadmap Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug

Grøn Roadmap Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug Grøn Roadmap 2030 - Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug 1 Energinet.dk 6 oktober 2016 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse a/s Projektet støttet af Energifonden Med det

Læs mere

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company:

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company: Dansk Sammenfatning Nov. 2010 A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis McKinsey & Company: A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis Rapport baggrund En faktabaseret

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014. Samsø Kommune, klimaregnskab 214. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 214. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035. 1. Indledning. 2. Baggrund for følsomhederne. Til. 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord

Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035. 1. Indledning. 2. Baggrund for følsomhederne. Til. 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord Til Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord 1. Indledning Energinet.dk's centrale analyseforudsætninger er Energinet.dk's bedste bud på fremtidens elsystem

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder.

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder. Dette notat indgår som ét af flere notater, der er udarbejdet af Region Midtjylland i forbindelse med forberedelse af arbejdet med strategisk energiplanlægning. Arbejdet hen imod den strategiske energiplanlægning

Læs mere

EL OG GAS TIL TRANSPORT. September 2017: Screening af udviklingstendenser og potentielle game changers

EL OG GAS TIL TRANSPORT. September 2017: Screening af udviklingstendenser og potentielle game changers EL OG GAS TIL TRANSPORT September 2017: Screening af udviklingstendenser og potentielle game changers 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Asiatiske vækstøkonomier sætter skub i omstillingen globalt 3 Lavere batteripriser

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31.

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i

Læs mere

Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 28. Februar 2013 Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Jonny Trapp Steffensen, senior manager jts@bionaturgasdanmark.dk Bionaturgas

Læs mere

Gasbilen Chef for Forretningsudvikling Jørn Windahl Ladekjær. Gastekniske Dage d. 15. maj 2012

Gasbilen Chef for Forretningsudvikling Jørn Windahl Ladekjær. Gastekniske Dage d. 15. maj 2012 Gasbilen Chef for Forretningsudvikling Jørn Windahl Ladekjær Gastekniske Dage d. 15. maj 2012 Naturgas Fyn 5,9% 25,7% 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas Fyn Omsætning 2011: DKK 1,8 mia. Resultat 2011:

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 DK 1402 København K Kerteminde d. 6. november 2015 Sendes på mail til juraogsamfundsoekonomi@skm.dk og nk@skm.dk

Læs mere

Model til beregning af vej- og banetransportens CO 2 -emissioner

Model til beregning af vej- og banetransportens CO 2 -emissioner Model til beregning af vej- og banetransportens CO 2 -emissioner Ålborg Trafikdage 25. august 2008 Senior projektleder Eva Willumsen, COWI 1 Præsentationens formål og indhold Beskrive og illustrere CO

Læs mere

Nationale rammevilkår kan give nye muligheder

Nationale rammevilkår kan give nye muligheder Nationale rammevilkår kan give nye muligheder Aarhus Kommune arbejder for at reducere udledningen af drivhusgasser med et mål om CO 2 -neutralitet i 2030. Udfasning af fossile brændsler i fjernvarmeforsyningen

Læs mere

Afgifter der forandrer. Forslag til klimavenlige afgiftsomlægninger

Afgifter der forandrer. Forslag til klimavenlige afgiftsomlægninger Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 332 Offentligt Afgifter der forandrer Forslag til klimavenlige afgiftsomlægninger Klimarådets hovedrapport 2016 1. Danmarks klimamålsætninger

Læs mere

Klima og transport. Susanne Krawack

Klima og transport. Susanne Krawack Klima og transport Susanne Krawack To analyser 1. indfasning af forskellige alternative teknologier og trafikale virkemidler i transportsektoren - modelberegninger på klimakommissionens model 2. skatter

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget (2. samling) EFK Alm.del Bilag 60 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget (2. samling) EFK Alm.del Bilag 60 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 60 Offentligt N O T AT 14. september 2015 Center for Klima og Energiøkonomi Omkostninger forbundet med opfyldelse af 40 pct.

Læs mere

Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011

Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011 Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011 En oversigt over E.ON Globalt En af verdens største privat investor ejede el og gas selskaber Ca. 85.000 ansatte skabte

Læs mere

Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen

Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen Pct. Transportsektorens andele af CO 2 - udledning og energiforbrug 35 30 25 20 15 10 5-1980 1990 2000

Læs mere

Alternative drivmidler til transport - fokus på biobrændstoffer. Lisa Bjergbakke og Carsten Poulsen

Alternative drivmidler til transport - fokus på biobrændstoffer. Lisa Bjergbakke og Carsten Poulsen Alternative drivmidler til transport - fokus på biobrændstoffer Lisa Bjergbakke og Carsten Poulsen Målsætninger energi og transport Andelen af vedvarende energi i transportsektoren øges til 10 pct. i 2020

Læs mere

E-mobilitet Køreplan 2020

E-mobilitet Køreplan 2020 E-mobilitet Køreplan 2020 Segmenteret markedstilgang er nøglen til effektiv udbredelse af elbiler Oktober, 2012 Det gælder ikke om at løse 2015 eller 2020 udfordringerne nu Det gælder om at løse udfordringerne

Læs mere

Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren?

Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren? Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren? "Morgendagens brændstoffer Udfordringer og muligheder" København, 31. maj 2010 Asger Myken asgmy@dongenergy.dk Agenda Hvor skal

Læs mere

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. Hvad vil CONCITO? Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. CONCITOs vedtægter CONCITO Annual Climate Outlook

Læs mere

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VEgasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VE-gasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Resume af

Læs mere

Naturgas/biogas til transport

Naturgas/biogas til transport Naturgas/biogas til transport DGF Gastekniske Dage, Vejle, 5-6. april 2011 Asger Myken asgmy@dongenergy.dk Agenda Landtransport Status og udvikling i Europa og globalt Tid til ny kurs i Danmark? Nye analyser

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

Status og vejen frem for elbilen

Status og vejen frem for elbilen Status og vejen frem for elbilen Segmenteret markedstilgang er nøglen til at få igangsat en effektiv udbredelse af elbiler Branchechef, Lærke Flader El baseret på vind og sol bliver en bærende del af den

Læs mere

HTK Going Green. Workshop, 03-10-2014 E.ON Danmark A/S, Derya Topcu Markedschef, Gas til Transport

HTK Going Green. Workshop, 03-10-2014 E.ON Danmark A/S, Derya Topcu Markedschef, Gas til Transport HTK Going Green Workshop, 03-10-2014 E.ON Danmark A/S, Derya Topcu Markedschef, Gas til Transport Hvordan sikrer vi udrulning af en landsdækkende tankningsinfrastruktur i Danmark? E.ON s første gastanksstationen

Læs mere

En ny energiaftale og transportsektoren. Kontorchef Henrik Andersen

En ny energiaftale og transportsektoren. Kontorchef Henrik Andersen En ny energiaftale og transportsektoren Kontorchef Henrik Andersen Energipolitiske milepæle frem mod 2050 2020: Halvdelen af det traditionelle elforbrug er dækket af vind VE-andel i transport øges til

Læs mere

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 August 2014 3 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Forord Forord Trafikstyrelsen monitorerer udviklingen af nyregistrerede bilers energiegenskaber.

Læs mere

Udkast, revideret 28/3-2014

Udkast, revideret 28/3-2014 28-03-2014 Udkast, revideret 28/3-2014 Scenarier til køreplan for udfasning af fossile brændstoffer metode og beskrivelse Som en del af køreplanen udvikles scenarier for udfasning af fossile brændsler

Læs mere

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Marts 2015 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Indledning I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund Klar til nye udfordringer Fossilfrit DK Udfordringen Fakta om naturgas Grøn gas Gassens

Læs mere

Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge med fokus på vejtransporten

Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge med fokus på vejtransporten Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge med fokus på vejtransporten NP årskonference 8. november 2011 János Hethey Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Transportenergiforbrug Kun indenrigs transport

Læs mere

Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte

Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte forbrug Oktober 2015 3 brændstofforbrug 2014 Forord Indhold Forord 4 Udvikling i nye solgte biler 5 Energiklasser Udvikling af CO 2 -udledningen for nyregistrerede

Læs mere

Grontmij. Mulighedsanalyse for grøn omstilling af bybusser i Aarhus. TINV 20/3-14, Odense. Johnny Iversen Ellen Holbek

Grontmij. Mulighedsanalyse for grøn omstilling af bybusser i Aarhus. TINV 20/3-14, Odense. Johnny Iversen Ellen Holbek 1 Copyright 2014 2012 Grontmij A/S CVR 48233511 Grontmij Mulighedsanalyse for grøn omstilling af bybusser i Aarhus TINV 20/3-14, Odense Johnny Iversen Ellen Holbek Analysens overordnede rammer Formål:

Læs mere

Concito. Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN

Concito. Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN Concito Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN Mulighed for at øge Danmarks selvforsyning på energiområdet Permanente danske grønne arbejdspladser Danske virksomheder har ekspertise og

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem

Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem Baseret på resultater udarbejdet af projektets Arbejdsgruppe fremlagt af Poul Erik Morthorst, Risø - DTU Teknologirådets scenarier for energisystemet

Læs mere

Baggrundsnotat E: Fremskrivning af transportsektorens

Baggrundsnotat E: Fremskrivning af transportsektorens Baggrundsnotat E: Fremskrivning af transportsektorens energiforbrug Indledning Transport, der står for ca. 1/3 af det endelige energiforbrug, består næsten udelukkende af fossile brændsler og ligger samtidig

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Oktober 2012 Planlægning af 2015+ markedsintroduktion Globale partnerskaber planlægger udrulning af biler og tankstationer Nordisk erklæring om markedsintroduktion

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2015.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2015. Samsø Kommune, klimaregnskab 2015. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 2015. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

Biogas til tunge køretøjer. Aalborg Trafikdage 2015 Christian Ege, sekretariatsleder

Biogas til tunge køretøjer. Aalborg Trafikdage 2015 Christian Ege, sekretariatsleder Biogas til tunge køretøjer Aalborg Trafikdage 2015 Christian Ege, sekretariatsleder Støttede projekter Trafikstyrelsen har støttet: Projekt i Københavns kommune: 4 skraldebiler og en tankstation Det Økologiske

Læs mere

Erhvervslivets energiforbrug

Erhvervslivets energiforbrug Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Den energimæssige udfordring Erhvervslivets energiforbrug Dette notat giver en kort indføring til området Erhvervslivet : Hvordan ser de økonomiske incitamentstrukturer

Læs mere

Klimaplan Fremme af gas til transportsektoren gennem tilskud til gaskøretøjer.

Klimaplan Fremme af gas til transportsektoren gennem tilskud til gaskøretøjer. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 7221 8800 Fax 7221 8888 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk N O T A T J.nr. 20707- Dato 3. juni 2013 Klimaplan Fremme af gas til transportsektoren

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

EU s 2030 klimaplan kan Danmark nå målene

EU s 2030 klimaplan kan Danmark nå målene EU s 2030 klimaplan kan Danmark nå målene Sekretariatsleder, DI Bioenergi Gastekniske Dage Billund, 24. maj 2017 Photo: 2 Agenda Introduktion EU s 2030 målsætninger i Danmark Udfordringer i ikke-kvote

Læs mere

Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035

Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035 Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035 Udgivet af Energianalyse, Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 www.energinet.dk Marts 2015

Læs mere

Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas"

Baggrundsnotat: Grøn gas er fremtidens gas Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas" Gasinfrastrukturen er værdifuld for den grønne omstilling Det danske gassystems rolle forventes, som med de øvrige dele af energisystemet (elsystemet, fjernvarmesystemet

Læs mere

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0)

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Udviklet i et samarbejde med DI og Erhvervsstyrelsen STANDARD REGNSKAB (SCOPE 1 + 2) 2 UDVIDET REGNSKAB (SCOPE 1 + 2 + 3) 2 SCOPE 1, 2 OG 3 3 AFLEDTE VÆRDIER

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald Pressemeddelelse Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald Materialet er klausuleret til torsdag den 28. februar 2013 kl. 12 Vismændenes oplæg til mødet i Det Miljøøkonomiske

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Klimavenlig transport vejen derhen

Klimavenlig transport vejen derhen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Hvor er biogassen og gassystemet i det fremtidige energisystem

Hvor er biogassen og gassystemet i det fremtidige energisystem Hvor er biogassen og gassystemet i det fremtidige energisystem Økonomiseminar 2016 Rune Duban Grandal, rdg@energinet.dk Energianalytiker Afdeling for forskning og udvikling Energinet.dk 2016-11-17 Gasperspektiver

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

#DEA16. Så lidt kan gøre så meget

#DEA16. Så lidt kan gøre så meget side 2 #DEA16 Så lidt kan gøre så meget Fremtiden er nu Elbiler på markedet 2016-2017 OPEL Ampera-e 500 km TESLA Model 3 500 km RENAULT Zoe 400 km BMW i3 300 km Biler med meget længere rækkevidde er på

Læs mere

Nye danske personbilers CO 2. udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003

Nye danske personbilers CO 2. udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003 Nye danske personbilers CO 2 udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003 August 2004 1 Udgivet af: Færdselsstyrelsen Adelgade 13 Postboks 9039 1304 København

Læs mere

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Forsøgsordningen for elbiler Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Denne præsentation Kort om baggrunden for ordningen Drivmiddelrapporten Elbilerne kommer! Den

Læs mere

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene DGC-notat 1/12 Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene Dansk Gasteknisk Center a/s har på anmodning fra HMN Naturgas undersøgt udviklingen i bestanden af

Læs mere

vejen til en grøn BilPaRk DAnSK elbil AlliAnCE

vejen til en grøn BilPaRk DAnSK elbil AlliAnCE Vejen til en grøn bilpark dansk elbil alliance 1 En grøn forandring af bilparken Dansk Energi har skabt en grøn model for bilbeskatning, der baner vejen ud af olieafhængigheden og knækker biltransportens

Læs mere

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 7221 8800 Fax 7221 8888 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk N O T A T J.nr. 20707- Dato 9. september 2013 Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1

BALLERUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1 ENERGI PÅ TVÆRS BALLERUP KOMMUNE ENERGIREGNSKAB ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2 Kongens Lyngby TLF +45 56000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Introduktion 1 2 Energiregnskab 2 2.1 3 2.2 Elbalance

Læs mere

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskabet er for 5. gang blevet til i samarbejde med Region Midtjylland. Alle andre kommuner i regionen har fået lignende

Læs mere

Vi skal frem i bussen Jonas Permin Kommerciel Chef Arriva

Vi skal frem i bussen Jonas Permin Kommerciel Chef Arriva Vi skal frem i bussen Jonas Permin Kommerciel Chef Arriva Vejen til mere miljøvenlig kollektiv trafik Arriva pionerer nye energiformer i kollektiv trafik med miljøet på første række operation af biogas

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2013 November 2013 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Gas til tung transport - Udbud infrastruktur. Driving Green 27. august 2014 Lisa Bjergbakke Energistyrelsen

Gas til tung transport - Udbud infrastruktur. Driving Green 27. august 2014 Lisa Bjergbakke Energistyrelsen Gas til tung transport - Udbud infrastruktur Driving Green 27. august 2014 Lisa Bjergbakke Energistyrelsen Disposition Overordnede strategi- hvorfor overhovedet gas i transport? Hønen eller ægget - Energiaftalen

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler

Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler v/branchechef Lærke Flader, Dansk Energi TINV den 27. september 2010 2 Danmark har en ambitiøs klimamålsætning frem mod 2020 og 2050 ikke mindst for

Læs mere

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen v/lærke Flader, Dansk Energi Indhold: 1. Transport ind under kvotereguleringen vil tage presset af den ikke-kvote

Læs mere

Anvendelse af gas i transportsektoren

Anvendelse af gas i transportsektoren Anvendelse af gas i transportsektoren Gasstationer i Danmark Gasbusser i Danmark Hvad koster det at få opsat en gasstation? HMN Naturgas oplyser, at en gasstation i runde tal koster 6 mio. kr. at det ikke

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner

Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner TCO beregneren er en hjælp til at lægge budget og beregne CO 2 udledning for en eller flere biler. Beregneren henvender sig til både privatbilister og erhverv. Dog

Læs mere

Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014

Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014 Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014 Status Klimamål og emissioner Energiproduktion- og forbrug Transportsektoren Landbrug og arealanvendelse Drivhusgasudledning og klimamål

Læs mere

Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012

Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012 Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012 Udarbejdet af Ea Energianalyse for Energi- og olieforum 27-03-2014 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms

Læs mere

Muligheder på trafikområdet

Muligheder på trafikområdet Muligheder på trafikområdet Henrik Duer COWI 19 November 2007 1 Indhold 1. Forskellige muligheder for energibesparelser 2. Udviklingen 3. Teknologiske muligheder 4. Indpasning i energisystemet 2 Energiforbrug

Læs mere