FAllESSKAB. EU's regionaludvikling vil i de kommende år blive udformet i et tættere samspil med de regionale og kommunale myndigheder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAllESSKAB. EU's regionaludvikling vil i de kommende år blive udformet i et tættere samspil med de regionale og kommunale myndigheder."

Transkript

1 t en del af Europa

2 FAllESSKAB Denne pjece giver en oversigt over Den Europæiske Unions strukturfonde og eksempler på, hvad de indtil nu har betydet for den regionale udvikling i Fyns Amt. EU's regionaludvikling vil i de kommende år blive udformet i et tættere samspil med de regionale og kommunale myndigheder. Et nyoprettet Regionsudvalg med 189 repræsentanter fra de 12 EU~lande vil fremover direkte kunne drøfte regionernes problemer med EU~myndig~ hederne, og det er der god grund til at gøre. AMTSBORGMESTER KAREN NØHR Mange europæere i den erhvervsaktive alder står uden arbejde. Mest bekymrende er nok, at de unges vej fra skole til arbejdsliv i dag er svær og tung. Selv om nogle regioner blomstrer, står andre i stampe eller sygner hen. Der er behov for en særlig indsats for at bevare de nuværende jobs i Europa og skabe nye. Forskellene mellem de rige og fattige dele af Europa er fortsat store. Velfærden skal udvikles i hele Europa, i modsat fald vil vi opleve øgede sociale spændinger og folkevandringer. EU forsøger med sin regionalpolitik at hjælpe regionerne i de tolv medlemslande. Solidariteten betyder, at det er de fattigste regioner, der må have størst hjælp. Men også i Danmark drager amter og kommuner fordel af EU's regionalpolitik. JENS NYMAND CHRISTENSEN EUROPA-KOMMISSIONEN REPRÆSENTATION l DANMARK Strukturfondene i EU er med til at fremme de nødvendige investeringer i veje, miljø og energi ~ og i den vigtigste "kapital" af alle: mennesker. Mange europæere bliver nødt til at gå ind i nye erhverv eller fag. Uddannelse og efteruddannelser skal bl.a. åbne døren til nye muligheder. Det nyoprettede Regionsudvalg giver regionerne ~ også danske amter og kommuner~ bedre muligheder for at blive hørt i det ny Europa.

3 AMTERNE OG UDVIKUNG l EU EU har næsten helt fra sin spæde start arbejdet på at mindske ulighederne mellem rige og fattige medlemslande og regioner i Europa. En egentlig "egnsudviklingsstøtte" blev indført i løbet af 1970'erne og 1980'erne. Det centrale i EU's regionalpolitik er strukturfondene. Edinburghtopmødet i 1992 besluttede at øge midlerne kraftigt frem till999. Amterne, København og Frederiksberg får støtte fra strukturfondene. Denne pjece fortæller om strukturfondene og nogle af de danske projekter, som har fået støtte. Store uligheder Udgangspunktet foreu's strukturfonde er, at der er store uligheder- ikke blot mellem de 12 medlemslande, men også inden for de enkelte lande. I de lo regioner, der er hårdest ramt af arbejdsløshed- især områder i Spanien og Syditalien - er mere end 20 ud af l 00 arbejdsløse. l de l O regioner, hvor arbejdsløsheden er lavest, er kun 2 eller 3 ud af 100 arbejdsløse. Indbyggerne i de l O mest tilbagestående regioner - især regioner i Grækenland og Portugal- tjener kun en tredjedel af gennemsnittet i de l O mest udviklede regioner. I perioden er der afsat over l 000 mia. kr -først og fremmest til udvikling af E U' s tilbagestående områder. Dæmning i Andalusien, Spanien. FOTO: LEVERET AF EUROPA-KOMMISSIONEN

4 Ungdomsarbejds løshed i EU--landene % af arbe jdsstyrken D o- lo D 1o-2o D 2o- 4o D 4o- 1oo EJ ingen o plys ni nger (Kilde: Grønbog, Europæisk socialpolitik ) Strukturfondene o~~~ og.. o~ ~ b 6 ~ Med Tyskland som den eneste undtagelse er der større arbejdsløshed blandt unge under 25 år end blandt ældre i alle EU-landene. Det gælder især de mindst udviklede områder. Målene med de enkelte strukturfonde kan ses i nedenstående oversigt. For at et projekt kan opnå støtte fra fondene, skal det altså opfylde et af disse mål. Støtten kommer fra: Regionalfond en, Socialfonden og Landbrugsfond en. Oversigt over de tre strukturfonde (se tabel side 15). Mål Hjælp til: Regional Social- Landbrugsfond fond fond l. Fattige områder 2. Områder i industriel tilbagegang 3. BekæmP,else af langtidsledighed 09 støtte til unge arbe1dsløse 4. Omskoling o~ efteruddanne se 5. Landbrug/fiskeri. a. Strukturomlægning i landbru~ og fiskeri b. landdistri ter

5 Ingen fattige områder i Danmark Strukturfondene skal navnlig hjælpe de fattigste områder i de 12 EU~ lande, og det bruges 2/3 af midlerne i strukturfondene til. Pengene går især til de tilbagestående regioner: Grækenland, Portugal, Irland, Spanien (undtagen Madrid og den nordlige del af landet) og Syditalien. For Danmark gælder det om at bruge den økonomiske aktivitet, som struk~ turfondene skaber i andre dele af EU, til også at skabe vækst i Danmark. En stor del af midlerne til de fattigste lande er øremærket til miljø, veje og energi. Det er områder, som amter, kommuner og danske virksomheder har mange erfaringer med. De lokale myndigheder i Danmark har desuden tradition for et direkte samarbejde med andre regioner~ f.eks. gennem venskabsaftaler eller inter~ nationale netværk. Derfor kan danske amter og kommuner få støtte fra strukturfondene ved at indgå i et samarbejde med de fattige områder. Samarbejdet kan f.eks. dreje sig om at bruge dansk viden om, hvordan man renser spildevand eller fjerner kemikalier i forurenet jord. Danske virksomheder kan desuden få del i midlerne ved at deltage i licitationer, ved at samarbejde med lokale virksomheder eller ved at oprette datterselskaber i de fattigste regioner. Det danske udenrigsministerium har udstationeret konsulenter i de lande, der modtager størst støtte for at lette interesserede danske virksomheders adgang til ordrer på leverancer. I perioden 1994~99 går ca. 100 mia. kr til udvikling af landdistrikterne.

6 Områder i industriel tilbagegang Store industrivirksomheder er i de senere år lukket rundt om i EU-landene -f.eks. kulminer, stålvalseværker eller skibsværfter. Omkring 54 mio. af de 340 mio. indbyggere i de 12 EU-lande bor i regioner, der er ramt af industrilukninger og massefyringer. Også danske amter og kommuner oplever arbejdsløshed, fordi store nøglevirksomheder lukker eller indskrænker. Det har bl.a. været tilfældet med to skibsværfter. Derfor får 16 kommuner i Nordjyllands Amt og ni kommuner i Storstrøms Amt EU-støtte. Fremover vil EU bruge strukturfondene til at hjælpe nogle af de regioner, hvor beskæftigelsen mindskes inden for fiskeri. Fiskerierhvervet er ofte koncentreret i regioner, hvor der kun er få muligheder for andet arbejde. Hjælp til svage grupper EU ønsker at gøre det nemmere for en række grupper at komme ud på arbejdsmarkedet. Alle danske amter, København og Frederiksberg får EUstøtte til projekter, der kan få langtidsledige og unge arbejdsløse i arbejde. EU lægger fra 1994 vægt på en særlig opgave: omskoling og efteruddannelse. Det gælder især for personer, som trues af arbejdsløshed. Der skal sættes ind så tidligt, at fyringer undgås. Her vil også danske amter og kommuner kunne regne med EU-støtte til deres borgere i de kommende år. Projekterne for de langtidsledige er rettet mod personer over 25 år, som har været arbejdsløse i mere end et år. I de dårligst stillede regioner kan kvinder gennem EU-programmet "NOW" få hjælp til at komme i beskæftigelse. Kvinderne får f.eks. mulighed for at tage en erhvervsuddannelse eller for at starte egen virksomhed. Et andet eksempel er "Horizon" -programmet, der skal forbedre handicappedes vej til arbejdsmarkedet. Støtten går bl.a. til handicappedes uddannelse og oprettelse af små og mellemstore virksomheder. Udvikling i landdistrikterne 17 mio. europæere i EU lever i landdistrikter, der trues af affolkning. Bevaring og udvikling af landdistrikter er et vigtigt mål for EU. I Danmark støttes en lang række landkommuner i Sønderjyllands, Ringkjøbing, Viborg og Nordjyllands Amter. Bornholms Amt, Samsø, Mors, Ærø, Læsø, Langeland og 27 små øer får også hjælp.

7 LUFTFOTO: JAN KOFOD WINTHER Følgende danske øer får tilskud fra EU: Agersø, Aksø, Anholt, Avernakø, Baagø, Barsø, Birkholm, Bjørnø, Drejø, Egholm, Endelave, Fejø, Femø, Fur, Hjarnø, Hjortø, Langeland, Lyø, Læsø, Mandø, Mors, Nekselø, Omø, Orø, Samsø, Sejerø, Skarø, Strynø, Tunø, Venø, Ærø, Aarø. Fra udgør de samlede EU-midler til strukturfondene ca mia. kr. Det svarer i gennemsnit til ca. 200 mia. kr. om året - eller samme beløb, som der kan bygges godt 10 Storebæltsbroer for.

8 De fleste penge fra strukturfondene går til Irland og de sydeuropæiske lande. Midlerne i den nyoprettede Samhørighedsfond, der fra 1994 støtter projekter om miljø, veje m.v. går udelukkende til Spanien, Portugal, Grækenland og Irland. Fondenes hovedmål er da også at udligne forskellene mellem de rige og fattige lande i EU. (Se budgetopstilling side 15). Betingelser for støtte Der er flere betingelser for støtte fra EU's strukturfonde. EU's penge skal supplere de penge, som staten, amter og kommuner i forvejen betaler. EU-støtten må ikke træde i stedet for det enkelte lands egen støtte. Princippet om nærhed betyder, at det er de enkelte lande, amterne og kommunerne ~ og ikke EU ~ der afgør, hvor der er størst behov for at sætte aktiviteter og udviklingsprogrammer i gang. Amter og kommuner skal være med i alle faser af et projekt. Den praktiske administration af midlerne ligger i stor udstrækning i amterne, Københavns og Frederiksberg Kommuner. Den regionale administration er med til at sikre, at programmerne udformes efter de lokale behov. Amtet, kommuner~ ne, arbejdsmarkedets parter, Arbejdsformidlingen og uddannelses~ institutionerne går sammen om at lave planer, der både sigter mod udvik~ ling og øget beskæftigelse. Irland og de sydeuropæiske lande modtager fiest penge fra EU 's strukturfonde. Her genopføres en kanal i Nordirland, der forbinder Shannon~fioden med store sø~områder.

9 Indbyggere: Drihsbudget (mia. kr.) Ledige i pct.: Kommuner: (1993-tal) , Fyns Amt kaldes gerne Danmarks grønne hjerte - og det er ikke kun på grund af den smukke, frodige natur og det gode miljø. Amtet ligger - ligesom hjertet - midt i Danmark midt i Nordeuropa. En placering, der vil blive styrket med den faste Storebæltsforbindelse. Arbejdsstyrken udgør godt halvdelen af Fyns næsten en halv mio. indbyggere, nogenlunde ligeligt fordelt på industri, håndværk, landbrug og gartnerierhverv samt privat og offentlig service. Det fynske erhvervsliv er kendetegnet ved en stærk jern- og metalbranche og en særdeles stor gartnerisektor. Men også nærings- og nydelsesmiddelbranchen samt papir og grafisk industri spiller en vigtig rolle. Takket være sin varierede natur, store kystlinie og mange historiske og kulturelle attraktioner nyder Fyn godt af turismen - og her øjnes der store fremtidsmuligheder. De sidste mange års lavkonjunktur har imidlertid påvirket Fyn stærkt. Arbejdsløsheden ( 14 pct.) ligger over landsgennemsnittet ( 12,3 pct. i

10 TI o -l 9 z iii r Ul z -< :x: o r s: Et sundt vandniljø har høj prioritet for Fyns Amt ). Det er især gået ud over de sydfynske øer. Landbrugets tilbagegang rammer særligt hårdt her, fordi ø-samfundenes afsondrede beliggenhed gør det svært at stille om til andre erhverv. Amt og kommuner gør en stor indsats for at modvirke de dårlige tider - og her får de god støtte fra EU.

11 De sydfynske øer har i perioden fået 23 mio. kr. fra EU's struktur~ fonde til bl.a. turistfremmende foranstaltninger - såsom lystbådehavne. De gamle herregårde har fået tilskud til at udvide deres aktiviteter. F.eks. Skovsgård på Sydlangeland, hvor der indrettes et museum, og hvor parken er blevet gjort mere brugervenlig. Landmænd på Ærø og Langeland har fået EU-penge til at indrette faciliteter til bondegårdsferie og omstille produktionen til bæravl Turisme er i dag en væsentlig indtægtskilde for de fynske ø-samfund. Men det er ikke blot øerne, der nyder godt af EU-penge. Kerteminde og Svendborg Kommuner har med støtte fra EU's Socialfond faguddannet unge ledige til jobs i jern- og metalindustrien. HK i Odense har ligedes med støtte fra EU's Socialfond fået 36 kvindelige "iværksættere" i gang med at starte egen virksomhed. Nyborg havn har fået 2,5 mio. kr. fra EU'sNORSPA-program til i samarbejde med private virksomheder at udvikle og afprøve en "olie- og kemika~ liestøvsuger", der effektivt og for en billig penge kan rense skibstanke, så skipperne ikke føler sig fristet til at udskylle tankene på åbent vand. Nyborgs Kommunale Værker har fået godt 2 mio. EU-kroner til et pilotprojekt til mere effektiv styring af pumper og ventiler i fjernvarmenettet Med EU-støtte har Fyns Amt oprettet en mobil data-efteruddannelsesstue for kvinder. "Databussen" kører ud til de mindre byer. ~~Databussen" ~ et efteruddannelsesprojekt for kvinder. DATABUSSEN

12 FOTO: NIELS NYHOLM Storebæltsbroen kan medvirke til at styrke erhvervsudviklingen på Fyn. I Odense er der med EU-tilskud oprettet et særligt EU-rådgivningskontor vedrørende det indre markeds muligheder. Her kan private virksomheder hente råd og vej ledning. Nævnes skal også, at flere hundrede fynske studerende hvert år drager på studie- og praktikophold i udlandet. Det sker med tilskud fra forskellige EU-uddannelsesprogrammer såsom ERASMUS, COMETT, LINGUA og PETRA. Gartnerskolen i Søhus i Odense har således sendt et større antal elever på tre til fire ugers praktikophold på virksomheder i Holland, Portugal og Grækenland.

13 "T1 o -i 9 z iii r en z -< I r o s: Lystfiskerne nyder godt af den store kystlinje og de mange vandløb. E U's Regionalfond har givet tilskud til faciliteter for lystfiskere. Også Odense Universitet har fået EU~penge. I 1993 lavede universitetet f.eks. forskningskontrakter for over to mio. kr. med Europa~ Kommissionen. Endelig nyder Fyn godt af favorable lån fra EU. Den Europæiske lnveste~ ringsbank har således ydet l,2 mia. kr. i lån til elektrificeringen af jern~ banestrækningen Nyborg~Odense og 3 mia. til Storebæltsforbindelsen. Fyns Amt har et aktivt samarbejde med andre europæiske regioner. Amtet åbner døre, så f.eks. virksomheder kan komme i kontakt med relevante samarbejdspartnere i udlandet. Amtet er bl.a. medlem af AER ~ "Forsam~ lingen af Europæiske Regioner" ~ der skal sikre de enkelte regioners indfly~ delse på den politiske udvikling i Europa.

14 Fyns Amt er også med i "Region Syd" - et samarbejde med de sydjyske amter med det formål at gøre indflydelse gældende i EU. Også kommuner, erhvervsråd m.fl. er med i dette samarbejde. Endelig deltager Fyns Amt i en række samarbejdsprojekter med andre europæiske regioner. Hovedformålet er at udveksle erfaringer på områder som uddannelse og miljø. Dette internationale samarbejde har ikke mindst været til gavn for fynske virksomheder, der derigennem har fået mulighed for at markedsføre deres produkter. Amtsrådsforeningen i Danmark Landemærket 10, Postbox 1144, 1010 København K Telefon Telefax Fyns Amt Ørbækvej l Odense SØ Telefon *** * *** * Europa-Kommissionen Repræsentation i Danmark Østergade 61, Postbox 144, 1004 København K Telefon Telefax

15 FORDELING AF EU'S STRUKTURFONDSBEVILLINGER HELE EU iecu i Kr. (l ECU = 7,50 kr.) Mål1. Strukturtilpasning i tilbagestående områder. 96,346 mia. 722,6 mia. Mål2. Mål3. og4. Omstilling i de regioner, der er hårdt ramt af den industrielle tilbagegang. 15,316 mia. 144,9 mio. Bekæmpelse af langtidsledighed og fremme af den erhvervsmæssige integrering af unge og personer, som er udsat for udelukkelse fra arbejdsmarkedet. 15,840 mio. 118,8 mio. Mål5a. Tilpasning af landbrugs- og fiskeristrukturerne. 6,143 mio. 46,1 mio. Mål5b. Landdistrikternes udvikling. 6,296 mio. 47,2 mio. Til overgangs- og innovationsforanstaltninger. 1,530 mio. 11,5 mio. lait 141,471 mio ,1 mio. VEJLEDENDE FORDELING MELLEM MEDLEMSSTATERNE. DANMARK. Mål mio. 420 mio. Mål3og mio mio. Mål5b mio. 405 mio. BEFOLKNING l DE STØTIEBERETIIGEDE OMRÅDER. (Grækenland, Irland og Portugal er fuldt støtteberettigede under mål l.) B DK D E F l NL UK EU ialt Mål2 i l 000 indbyggere i% af den samlede befolkning 14,0 8,8 8,8 20,3 25,9 10,8 34,2 17,3 31,0 16,8 Mål5b i l 000 indbyggere i% af den samlede befolkning 4,5 7 9,6 4,4 17,3 8,4 7,8 5,4 4,9 8,2 BEVILLINGER FOR STRUKTURFONDENE. (l MIO. ECU). DK D GR IRL NL UK EU ialt Mål l Mål Mål3 og Mål5b ) Eksklusiv de beløb, der er afsat til måll-<egionerne Der er tale om en vejledende fordeling mellem medlemsstaterne, og den gælder støtterammerne for mål 1-4 og 5b.

16 Udgivet af ~KoillllliS'lionen Repræsentation i Danmark i~jdemed Amterne i Danmark, Køtenhavns og Fredefiksterg Korrummer Maj 1994

Sektoranalyse af erhvervsfremme

Sektoranalyse af erhvervsfremme STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: 1. april 2003 J. nr.: Fil-navn: Sektoranalyse af erhvervsfremme 0. Indledning Som led i strukturkommissionens arbejde er det blevet besluttet at gennemføre en række

Læs mere

EU i hverdagen. Hvad gør EU for mig?

EU i hverdagen. Hvad gør EU for mig? EU i hverdagen Hvad gør EU for mig? EU-formandskabet varetages på skift af EU s lande. Fra januar til juli 2012 er det Danmark, der som formandsland skal tilrettelægge og lede arbejdet i EU s Ministerråd.

Læs mere

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REDEGØRELSE Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget Udgivet

Læs mere

10 spørgsmål til debat

10 spørgsmål til debat 10 spørgsmål til debat Med konklusionerne og anbefalingerne i den anden samhørighedsrapport fremlægges der 10 spørgsmål til offentlig debat om den fremtidige samhørighedspolitik. Disse spørgsmål gengives

Læs mere

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union Europa i 12 lektioner af Pascal Fontaine Den Europæiske Union Denne brochure og andre korte og klare oplysninger om EU findes online på ec.europa.eu/publications Europa-Kommissionen Generaldirektoratet

Læs mere

KOLOFON. Ophavsretlige oplysninger: Eftertryk i kommercielt øjemed ikke tilladt. Anden anvendelse tilladt mod behørig kildeangivelse

KOLOFON. Ophavsretlige oplysninger: Eftertryk i kommercielt øjemed ikke tilladt. Anden anvendelse tilladt mod behørig kildeangivelse Europa-Kommissionen www.ec.europa.eu/danmark EU-tilskud en oversigt over programmer, lån, kontrakter og støtteordninger Danmark i EU KOLOFON Europa-Kommissionen Repræsentation i Danmark Europa-Huset Gothersgade

Læs mere

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser.

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser. 83928 Eu kom indhold 14/9/4 1:32 Side 1 Forord Det europæiske samarbejde berører os alle i en eller anden grad. Det kan derfor være nyttigt at have et vist kendskab til forskellige forhold på de enkelte

Læs mere

Konkurrencestaten slår dem ud!!!

Konkurrencestaten slår dem ud!!! Konkurrencestaten slår dem ud!!! Folkerigsdag lørdag den 2. august 2014, Valby Kulturhus Indlæg af Ole Meldgaard, Chefkonsulent på Kofoeds Skole Konkurrencestaten, selve navnet lyder som en trompetfanfare.

Læs mere

et helt danmark konference april 2012 visioner for vækst

et helt danmark konference april 2012 visioner for vækst et helt danmark konference april 2012 visioner for vækst 1 Et Danmark und fotos jens v. nielsen 2 er forandring De danske landdistrikter og yderområder er en helt særlig kvalitet for Danmark. Ud over de

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Udviklingsbistanden skal reformeres 4 En mere fokuseret udviklingsbistand

Læs mere

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond 2014-2020

Læs mere

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 NGO FORUM (sammenslutningen af danske udviklingsorganisationer) gennemførte i marts 2011 en rundspørge til partierne i Folketinget om deres udviklingspolitik.

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

få overblik over mulighederne i 2014-2020

få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

anorama intelligent specialisering inforegio Drivkraften bag den fremtidige økonomiske vækst i Europas regioner

anorama intelligent specialisering inforegio Drivkraften bag den fremtidige økonomiske vækst i Europas regioner anorama [Vinter 2012 Nr. 44] inforegio intelligent specialisering Drivkraften bag den fremtidige økonomiske vækst i Europas regioner Fremskridt i Polen: En aktuel succeshistorie fra EU evaluering af Samhørighedsfondens

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Populærhåndbog om EU-Projekter

Populærhåndbog om EU-Projekter Populærhåndbog om EU-Projekter -En guide til den gode ansøgning September 2004 November 2004 EU-projekter 1. Indledning NordDanmarks EU-kontor har i den seneste tid oplevet en øget interesse fra de nordjyske

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Nyt kapitel Indledning

Læs mere

BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER SAMMENFATNING

BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER SAMMENFATNING STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER SAMMENFATNING SBI 2014:04 Boligmarkedet uden for de store byer Sammenfatning Hans Thor Andersen Jacob

Læs mere

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv God praksis i kommunerne eksempler på samspil mellem beskæftigelse og erhverv

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere