Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre"

Transkript

1 Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Bestyrelsen: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Erik Monnerup, Bent Nielsen, Børge Høyer Laursen, Eigil M. Sørensen, Max Grenaae, og Per Djursholm Administrationen: Forretningsfører Annemette Lehmann Bøgh og ejendomsleder Søren Lillevang Revision: Revisionsinstituttet Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen Protokollat fra møde den 9. maj Revisionsprotokol Meddelelser... 3 Sager til beslutning KAB s fælles forsikringsramme Status Fællesventelisten Bolignøglen til familieboliger i KAB Budget 2012 for afdelingerne Bestyrelsesvederlag Danmarksgrunden - AlmenBolig Styringsdialog Status Tilbud om KAB s Beboerhøjskoler Ændringer af tingbogsoplysninger /17

2 13. Ny aftale om fælles indkøb af el Sager til orientering Indgåelse af aftaler om energiydelser BoligButikken Tal fra Beboerserviceområdet Servicefradrag til lejere Mødekalender Bilag 1: Beslutningsoplæg fra Willis, Forsikring af Bilag 2: KAB//Bolignøglen den nye venteliste i KAB-fællesskabet... 4 Bilag 3: Budget 2012 for afdelingerne... 6 Bilag 4: Styringsrapport om almen boligorganisation med egne afdelinger... 9 Bilag 5: Notat vedrørende KAB s Beboerhøjskoler Bilag 6: Notat 1 Tal fra udlejningen Bilag 7: Oversigt over udlejninger og anvisninger Bilag 8: Notat 2 Tal fra Huslejegruppen Bilag 9: Oversigt over huslejerestancer 2010 alle boliger /17

3 1. Forretningsorden for bestyrelsen 2. Protokollat fra møde den 9. maj Revisionsprotokol 4. Meddelelser Sager til beslutning 5. KAB s fælles forsikringsramme Status På bestyrelsesmødet den 9. maj 2011 besluttede bestyrelsen at bemyndige forretningsføreren til at godkende tilbud om forsikring på organisationens vegne inden 1. september 2011, og fremlægge resultatet på dette møde. På mødet vil en medarbejder fra Willis forelægge resultatet af udbuddet og redegøre nærmere for baggrunden for prissættelsen af forsikringen. Bestyrelsen anmodes om at tage den indgåede aftale til efterretning. Bilag 1: Beslutningsoplæg fra Willis, Forsikring af. 6. Fællesventelisten Bolignøglen til familieboliger i KAB En ny samlet fællesventeliste til familieboliger for hele KAB-fællesskabet, som træder i kraft den 1. januar Denne nye fællesventeliste, som har fået navnet Bolignøglen, er sidste store skridt i sammenlægningen af AKB og KAB. KAB s bestyrelse har i foråret 2010 godkendt strukturen i fællesventelisten. Den 11. maj 2011 er fællesventelisten Bolignøglen præsenteret for formænd og næstformænd i boligorganisationerne, og nu præsenteres Bolignøglen for den enkelte boligorganisations bestyrelse. Som deltager i fællesventelisten vil boligorganisationen opnå fordelene ved en samlet markedsføring af boliger. Samtidig har boligorganisationen mulighed for at vælge supplerende individuel markedsføring i form af en selvstændig udlejningspjece for organisationens boliger. Individuel markedsføring er en tillægsydelse efter medgået tid. 3/17

4 Det indstilles, at boligorganisationen tager orienteringen om overgangen til KABfællesskabets nye fællesventeliste Bolignøglen til efterretning. Boligorganisationen er med i den nye fællesventeliste og vil som hidtil modtage de ydelser, der er knyttet til deltagelsen i en fællesventeliste. Yderligere indstilles det, at boligorganisationen tager stilling til, hvilken model for beboerfortrinsret, der fremover skal gælde for de enkelte boligafdelinger i boligorganisationen. KAB anbefaler, at boligorganisationen nøje overvejer fordelene ved at vælge model B eller C enten for hele boligorganisationen eller for udvalgte boligafdelinger. Hvis der ikke træffes anden beslutning, vil beboerfortrinsretten blive administreret som beskrevet i model A. Bilag 2: KAB//Bolignøglen den nye venteliste i KAB-fællesskabet 7. Budget 2012 for afdelingerne Afdeling 1501, Ved Milestedet Driftsbudgettet for 2012 medfører en huslejestigning pr. 1. januar 2012 på 2,33 % for afdelingens boliger. Dette svarer til en gennemsnitlig huslejeforhøjelse på kr. 17,44 pr. m², og ny gennemsnitlig leje er pr. 1. januar 2012 på 764,96 kr. pr. m². Derudover har afdelingsmødet godkendt et revideret budget for 2011 den 7. september 2011, hvor i alt kr af et større forventet overskud i 2011 er overflyttet til opsparingskontoen til brug for rørudskiftning m.v., der forventes igangsat i Ud over lejen opkræves der acontovarmebidrag og antennebidrag. Acontovarmebidraget fastholdes uden stigning/fald. Antennebidraget falder pr med 16 kr. månedlig, hvorfor der opkræves 59 kr. månedligt i antennebidrag. Udgifter til tilvalg af tv-pakker samt Copy-Dan m.v. ligger ikke mere i afdelingens regi, men hos leverandør af tilvalgspakker (YouSee). De væsentligste ændringer i forhold til budgettet for 2012 fremkommer på følgende konti: Merudgifter / mindreindtægter Konto Dispositionsfond (begyndende ny betaling til fonden) Konto 114 Renholdelse (almindelige stigninger)) kr kr. 4/17

5 Konto 120 Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse (6,58 % op) Konto 203 Andre ordinære indtægter (mindre renteindtægter) Konto 208 Ekstraordinære indtægter (mindre indtægter) kr kr kr. Mindreudgifter / merindtægter Konto 106 Ejendomsskatter m.v. (ejendomsskat, renovation og forsikring) kr. Konto 111 Energiforbrug (fald i el og målerpasning) kr. Konto 112 Administrationsbidrag ( fald i bidrag til administration) kr. Konto 125/133 Ekstraord. udgifter (127 Ydelser vedr. lån/133 afskriv. Underskud) kr. Konto 203 Andre ordinære indtægter (Overskud tidligere år) kr. Til uforudsete udgifter er der på konto afsat kr. Budgettet er godkendt af afdelingsbestyrelsen den 18. august 2011 og er principgodkendt på afdelingsmødet den 7. september Afdeling 1502, Doktorhaven Driftsbudgettet for 2012 medfører en huslejestigning pr. 1. januar 2012 på 5,37 % for boligerne i blok 5, Doktorhaven nr. 2 samt 5,94 % for boligerne i blok 1-4 Doktorhaven nr Hvilket svarer til en stigning pr m² på 57,69 kr. for blok 5 og en stigning pr m² på 59,67 kr. for blok 1-4. Lejen udgør herefter gennemsnitlig 1.132,88kr. pr. m² for boliger i blok 5 samt 1.064,09 kr. m² for boligerne i blok 1-4. Ud over lejen opkræves der acontobidrag for vand for blok 1-4. Afdelingsbestyrelsen har besluttet, at acontobidraget for vand fastholdes uændret pr. 1. januar Derudover opkræves der ligeledes acontovarmebidrag. Afdelingsbestyrelsen har besluttet, at varmebidraget fastholdes uændret pr. 1. januar Varmebidrag i blok 5 afregnes efter m², mens varmebidraget i øvrige blokke afregnes efter individuelle varmemålere. Tv-signaler leveres fra You See, og udgiften opkræves direkte hos den enkelte beboer. De væsentligste ændringer i forhold til afdelingernes samlede budget for 2012 fremkommer på følgende konti: Merudgifter / mindreindtægter Konto 105 Nettokapitaludgifter (indekslån) Konto 106 Ejendomsskatter (forventet stigning i grundskatteloftværdien) kr kr. 5/17

6 Konto 113 Dispositionsfond (større ydelse) Konto 120 Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligehold (opskrevet 8,59 %) Konto 202 Tilskud fra (gives ikke mere) Mindreudgifter / merindtægter Konto 111 Energiforbrug (besparelse) Konto 112 Administrationsbidrag (mindreudgift) Konto 114 Renholdelse (besparelse) Konto 115 Vedligeholdelse (besparelse) Konto 119 Diverse udgifter (generelle besparelser)) Konto 202 Mellemrente (større indtægter renten) Konto 203 Andre ordinære indtægter (tidligere års underskud)) kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Til uforudsete udgiftsstigninger er der på konto afsat kr. Budgettet er godkendt af afdelingsbestyrelsen den 18. august 2011 og er principgodkendt på afdelingsmødet den 7. september Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgetterne for afdelingerne for Bilag 3: Budget 2012 for afdelingerne 8. Bestyrelsesvederlag 2012 Det samlede vederlag for regnskabsperioden 1. januar til 31. december 2011 kan maksimalt udgøre ,12 kr., idet satsen efter de gældende regler er fastsat til: 71,49 kr. pr. lejemålsenhed for de første 100 lejemålsenheder. 42,89 kr. pr. lejemålsenhed for de resterende lejemålsenheder. Lejemålsenheder (forvaltningsenheder) opgøres i forhold til boligorganisationens samlede antal enheder ved regnskabsårets begyndelse. For nybyggeri og moderniseringsarbejder, der medfører en skemabehandling, er der også mulighed for at indregne et bestyrelsesvederlag. Bestyrelsen har tidligere truffet beslutning om, at den nuværende ordning er således: Vederlag til formanden udbetales med 2 gange vederlag pr. bestyrelsesmedlem. 6/17

7 Bestyrelsesmedlem Børge Høyer Laursen giver afkald på vederlag. Tabt arbejdsfortjeneste vil blive modregnet hos det respektive medlem. Der udbetales ikke bestyrelsesvederlag i forbindelse med skemasager. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter, om den nuværende ordning for udbetaling af bestyrelsesvederlag fortsat skal være gældende og samtidig, at vederlaget beregnes efter de forhøjede satser. Endvidere, at bestyrelsen drøfter om skemasager skal medføre udbetaling af bestyrelsesvederlag, eller spørgsmålet skal afklares for hver enkelt sag. 9. Danmarksgrunden - AlmenBolig+ Baggrund Ved udgangen af 2010 godkendte Rødovre Kommune Skema-A projektet for opførelse af 84 almene familieboliger, der skal opføres efter AlmenBolig+ konceptet. Boligerne opføres i et samarbejde med RKE. For at finde en totalentreprenør til at løse opgaven har projektet været i udbud i foråret Status Den 28. juni indgik KAB på vegne af en rammeaftale med det vindende entreprenørteam. Udvælgelsen skete på baggrund af den nedsatte bedømmelseskomité, hvor var repræsenteret. Det vindenden entreprenørteam udgør GVL som hovedentreprenør, Esbensen som tekniske rådgivere og tegnestuen Vandkunsten, der har tegnet det vindende projekt. Projektet vandt på grund af det arktektoniske udtryk, hvor specielt udformning og placeringen af boligerne har været nogle af de høje kvaliteter, som entreprenørteamet har vist. KAB s vurdering er, at Rødovre Kommune også har vist begejstring for projektet. Projektet er på et tidligt niveau, hvor der er mange detaljer, der skal afklares i den kommende tid, herunder placering og muligt antal af boliger med et ekstra studio værelse til hjemmearbejdsplads eller anden private aktivitet. I den kommende tid frem til indsendelse af skema B i november måned 2011, vil projektet bliver bearbejdet i samråd med det nedsatte byggeudvalg. Inden for projektets rammer vil 7/17

8 byggeudvalget blive præsenteret for en række til- og fravalg, der samlet set vil ligge inden for den budgetterede ramme for projektet. Den endelige opdeling af de to afdelinger kræver en dialog med både landinspektør og arkitekterne fra Vandkunsten, samt en dialog med Rødovre Kommune. Det vil derfor først være muligt at opdele projektet i to afdelinger, når disse forhold er på plads. Økonomi Efter licitationsresultatet i juni måned 2011, kan der nu arbejdes videre med anlægsbudget på 166 mio. kr., hvoraf står for halvdelen af projektet. Det vil være inden for denne ramme, at byggeudvalget bliver præsenteret for de mulige til og fravalg i projektet. Tidsplan 29. august 2011 Byggeudvalget holder møde. 29. september 2011 Byggeudvalgsmøde 3. oktober 2011 Byggeudvalgsmøde studietur 31. oktober 2011 Byggeudvalgsmøde 14. november 2011 Indsendelse af skema B. 20. december 2011 Kommunalbestyrelsens godkendelse af projektet. Marts - april 2012 Forventet byggestart. (endnu ikke afklaret) April juni 2012 Aflevering af projektet. (endnu ikke afklaret) Byggeudvalg Som det fremgår af tidsplanen, bliver projektet præsenteret for byggeudvalget den 31. oktober og herefter sendt skema B projektet til Rødovre Kommune den 14. november Skema B kræver organisationsbestyrelsens godkendelse, med mindre ansvaret uddelegeres til byggeudvalget. Da organisationsbestyrelsen for er repræsenteret i byggeudvalget, foreslår administrationen, at byggeudvalget gives kompetence til at godkende det endelige skema B projekt. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og giver bemyndigelse til, at byggeudvalget godkender skema-b projektet, inden det sendes til Rødovre Kommune. 8/17

9 10. Styringsdialog Status Bestyrelsen er løbende blevet orienteret om styringsdialog, der skal være årligt mellem boligorganisationen og Rødovre Kommune. Til det kommende, andet møde mellem og Rødovre Kommune om styringsdialogen, der er inviteret til november 2011, udarbejder administrationen dokumentationspakken, som indeholder de faktuelle oplysninger og mindre evalueringer, som kommunen skal bruge til forberedelse af mødet. Materialet vil også indeholde en beskrivelse af de enkelte afdelingers større renoveringssager. Mødet vil tage udgangspunkt i muligheder og udfordringer for boligområdet. Boligorganisationen bør drøfte om der er konkrete emner, man ønsker drøftet på mødet. Relevante emner kan være: Kommunens boligpolitik Anvisningspraksis Mulige samarbejdsflader Informationsbehov Til sidste års styringsdialog besluttede bestyrelsen at give formanden bemyndigelse til den videre styringsdialog med Rødovre Kommune. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter relevante emner og giver relevant personkreds bemyndigelse til den videre styringsdialog med Rødovre Kommune for Bilag 4: Styringsrapport om almen boligorganisation med egne afdelinger 11. Tilbud om KAB s Beboerhøjskoler 2012 På baggrund af de mange tilmeldinger til de afholdte Beboerhøjskoler i sommeren 2011 er Beboerhøjskoleudvalget enige om, at Beboerhøjskolerne skal tilbydes igen i En beskrivelse af KAB s Beboerhøjskole og opholdene 2011 findes i vedlagte bilag. 190 beboere ønskede i 2011 at deltage på årets Beboerhøjskoler. Heraf deltog 36 voksne og 48 børn via Arbejdsmarkedets Feriefond. 9/17

10 I 2012 vil der være en kapacitet, så i alt 225 kan deltage i Beboerhøjskolerne (Senior- og Familiehøjskolerne). Der forventes yderligere tilgang af personer, der vil få tilbudt ophold gratis via Arbejdsmarkedets Feriefond. Deltagerprisen kan fastholdes for voksne deltagere. Det skyldes gode forhandlinger samt skift af opholdssted for Familiehøjskolen. For børn nedsættes deltagerprisen med 300 kr. pr. barn. Det betyder, at vi kan tilbyde en opholdspris for voksne på kr. og kr. for børn. Priserne dækker en uges ophold på værelser med bad og toilet samt alt betalt - fra afgang til hjemkomst. KAB har for 2012 indgået en fast aftale for Familiehøjskolen, der vil blive afholdt med én uge på Ryslinge Højskole på Fyn. Seniorhøjskolen er igen booket med én uge på Skarrildhus ved Herning. Beboerhøjskoleudvalget skal på denne baggrund ansøge de boligorganisationer, der ønsker at tilbyde deres beboere deltagelse i Beboerhøjskolerne 2012, om at yde et tilskud til deres gennemførelse. Enten via egenbetaling eller gennem tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond. I lighed med tidligere år skal boligorganisationen købe det antal pladser, den vil råde over på de i alt to Beboerhøjskoler. Prisen vil fortsat være kr. pr. faktisk deltager. Men i modsætning til tidligere skal boligorganisationen også købe pladser til de beboere, der deltager med tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Baggrunden er, at en større andel af beboerne forventes at deltage via Feriefonden i Tilskud fra boligorganisationen til disse beboere vil sikre afviklingen af højskolerne. Det skal bemærkes, at det kun er på Familiehøjskolerne, der kan ydes støtte fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Boligorganisationerne har hidtil betalt et basisbidrag på 5 kr. pr. lejemål ekskl. moms, hvis de havde tilmeldte deltagere i årets Beboerhøjskole. Basisbidraget bortfalder med virkning fra 2012, således at det alene er udgiften til de købte pladser, der skal afholdes af boligorganisationen. Samlet set vil Beboerhøjskolerne altså fortsat hvile i sig selv økonomisk. I 2011 deltog 4 beboere fra med egenbetaling og 2 via Arbejdsmarkeds Feriefond. Tilbuddet skal udsendes fra medio februar Derfor beder udvalget organisationsbestyrelserne om svar senest med udgangen af Herefter udsender KAB tilbud om deltagelse til samtlige af de tilmeldte boligorganisationers beboere. 10/17

11 Det indstilles, at bestyrelsen beslutter, om beboerne i skal have Beboerhøjskolerne tilbudt, til en pris af kr. pr. plads. Bestyrelsen skal i givet fald beslutte, hvor mange pladser boligorganisationen skal råde over. Bilag 5: Notat vedrørende KAB s Beboerhøjskoler 12. Ændringer af tingbogsoplysninger KAB ønsker som administrationsselskab at få fuldmagt fra boligorganisationerne til at rette ukorrekte eller mangelfulde tingbogsoplysninger på vegne af boligorganisationerne, så arbejdet lettes. Baggrunden for ønsket er, at al tinglysning vedrørende fast ejendom nu foregår digitalt. I forbindelse med konverteringen fra det gamle manuelle tinglysningssystem til det nye digitale system er der opstået nogle fejl hos tinglysningsretten i Hobro. Desuden har tinglysningsretten i en periode været inkonsekvent i måden at registrere oplysninger på, da dommen om, at boligafdelingerne ikke længere skulle have et CVR-nr., skabte tvivl hos tinglysningsretten. Det drejer sig om forskellige oplysninger, der alle vedrører navne og ejerforhold (adkomst). Der er eksempler på, at organisationens eller afdelingens navn mangler, er stavet forkert, har et helt forkert navn eller indeholder tal - ofte gamle afdelingsnumre. Nogle steder fremstår det desuden som om, at boligorganisationen er ejer på skødet enten helt eller delvist. Dette er i strid med Lov om almene boliger 16, der fastslår, at den enkelte afdeling skal have skøde på ejendommen. Ovenstående giver problemer i forhold til tinglysning f.eks. ved tinglysning af pantebreve og deklarationer. Tinglysningsretten har dog nu udarbejdet en vejledning, der beskriver, hvordan ejerforholdet fremover skal registreres i tingbogen. Det er vores håb, at fremtidige tinglysninger vil fremgå korrekt af tingbogen. Tinglysningsretten ændrer dog ikke automatisk de oplysninger, der allerede er registeret. For at kunne rette fejl i navne og ejerforhold er det i princippet nødvendigt med en fuldmagt fra boligorganisationens bestyrelse til KAB hver gang en fejlagtig oplysning skal ændres, da det er boligorganisationen, der er tegningsberettiget. En sådan fuldmagt skal derfor underskrives af organisationsbestyrelsen og KAB. Derefter skal fuldmagten indsendes til tinglys- 11/17

12 ningsretten til godkendelse sammen med vedtægter og tegningsudskrifter for både boligorganisationen og KAB. Det tager lang tid og er en bureaukratisk proces. I langt de fleste tilfælde vil det dog sandsynligvis være tilstrækkeligt med organisationsbestyrelsens generelle godkendelse af, at administrationen kan foretage ændringerne i tinglysningssystemet uden en fuldmagt. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender, at boligorganisationens administration foretager ændringer af navne og ejerforhold for boligselskab og boligafdelinger i de tilfælde, hvor dette ikke fremgår korrekt af tingbogen. Ændringerne foretages i overensstemmelse med de gældende navne for boligorganisationer og boligafdelinger. 13. Ny aftale om fælles indkøb af el 2012 Den nuværende aftale om fælles elindkøb udløber pr. 31. december Der er derfor behov for at indgå en ny aftale. Boligorganisationerne betaler ikke særskilt for at være med i udbuddet, som fra 1. januar 2012 er med i både stor og lille pakke. Udbuddet betyder, at boligorganisationerne inden den 14. oktober 2011 skal beslutte om de vil være med i udbuddet. Baggrund Siden 1. januar 2009 har KAB stået for køb af el på el-børsen i Oslo samt administration af forbrug og afregning for de ca elmålere, der er tilsluttet aftalen. Det er foregået på vegne af de boligorganisationer, der har tilsluttet sig fælles el-køb, gennem en forvaltningsaftale med Alpiq. Samarbejdet og aftalen med Alpiq har ikke levet op til vores forventninger om en leveret elpris. Desuden har leverandøren givet KAB store administrative udfordringer. Puljeaftale bedre el-pris KAB har derfor besluttet, at indlede et samarbejde med Energi Danmark om el-køb. Energi Danmark er markedsleder inden for handel med el i Danmark og sælger el til kunder inden for erhvervslivet og offentlige institutioner. Selskabet har stort kendskab til den almene sektors særlige behov og ønsker. Strategien for el-købet er en puljemodel, hvor KAB kommer i pulje med en række offentlige institutioner og private virksomheder. Det giver flere fordele for KAB, som på den måde sik- 12/17

13 res et stort fælles indkøbsvolumen. Desuden indkøbes el i puljen over mange gange og over flere år. Tilsammen sikres der risikospredning og mulighed for at opnå bedre priser. Arbejdet med aftaleindgåelse med Energi Danmark udføres af KAB Indkøb, og udgiften afholdes af KAB. Aftalen indgås for tre år med mulighed for årlig forlængelse. Mulig tillægsaftale om grøn el Energi Danmark kan levere grøn el til de boligorganisationer, der har ønske om det. Det sker i form af certificeret vandkraft fra Norge eller certificeret vindkraft fra Danmark. Denne tillægsaftale kan indgås løbende. Risiko uden pulje Tilslutter boligselskabet sig ikke fælles el-køb, er konsekvensen, at boligselskabet overgår til forsyningspligtig el. Der vil stadig blive leveret strøm, men formentlig til en højere pris end gennem puljemodellen. Forsyningspligtsprisen reguleres af Energitilsynet en gang i kvartalet på grundlag af de forsyningspligtige elleverandørers anmeldte priser til Energitilsynet. Generelt er forsyningspligtprisen højere end elprisen gennem puljemodellen, viser opgørelser fra Energi Danmark. Det indstilles, at bestyrelsen tilslutter sig fælles el-køb. Sager til orientering 14. Indgåelse af aftaler om energiydelser På sidste møde blev bestyrelsen orienteret om den ændrede struktur og prissætning af energiydelser fra KAB. Aftaler om energiydelser, som afdelingerne 1501, Ved Milestedet og 1502, Doktorhaven ønsker at tilkøbe, vil blive forelagt på mødet til organisationsbestyrelsens underskrift. Det indstilles, at bestyrelsen godkender tilkøbet af ydelser. 15. BoligButikken 2010 Som medlem af BoligButikken får boligorganisationen her en status over BoligButikkens virksomhed /17

14 KAB står sammen med seks andre boligorganisationer bag BoligButikken, der fungerer som central opnotering for over boliger i Københavnsområdet. Boligbutikken bidrager til at hjælpe de boligsøgende på det komplicerede boligmarked. Det sker gennem rådgivning og enkle procedurer for opnotering. BoligButikken udlejer altså ikke boliger, men guider til opnotering. Den 26. maj 2011 afholdt BoligButikken generalforsamling. I 2010 steg antallet af opnoteringer med 20 procent til i forhold til Fremgangen ser ud til at fortsætte i Derimod faldt antallet af opnoterede via opnoteringsbeviset Flyv fra reden til 166 efter at have ligget på ca. 225 de foregående år. BoligButikken overvejer nye tiltag i den forbindelse. Bestyrelsen i BoligButikken besluttede i foråret 2010 at nedlægge BytteService på grund af et lavt aktivitetsniveau. I stedet henvises til BL s Bytteservice. Den er gratis, landsdækkende og har langt flere bytteemner i databasen end BoligButikkens BytteService på noget tidspunkt har haft. Årsregnskabet 2010 viste et overskud på kr. efter at der er overført 1,2 mio. kr. til andelshaverne som kompensation for merarbejde i forbindelse med fleksibel udlejning. Overskuddet overføres til arbejdskapitalen, der herefter udgør omkring 1,77 mio. kr. Andelskapitalen udgør 1,47 mio. kr. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 16. Tal fra Beboerserviceområdet 2010 Vedlagt er to notater vedr. henholdsvis huslejerestancer m.v. og opnoteringer m.v., der er udarbejdet af Beboerserviceområdet. De to notater indeholder nogle vigtige nøgletal opgjort pr. boligorganisation. Tallene fra notaterne har også relevans for forberedelsen af den kommende styringsdialog. I Notat 1 Tal fra Udlejningen findes i bilag B en række nøgletal omkring udsættelser og i bilag C omkring alle fraflytninger. Antallet af udsættelser er som bekendt stigende, og det samme gælder summen af de udestående fordringer. KAB overvejer i øjeblikket hele processen omkring inddrivelse af fordringer for om muligt at gøre yderligere for at minimere tabene for afdelingerne, samtidig med at vi tager de fornødne hensyn til skyldnerne. Boligorgani- 14/17

15 sationen kan i forlængelse heraf overveje, om de nuværende indskud er tilstrækkelige til at imødegå tab ved fraflytninger og udsættelser. I Notat 2 Tal fra Huslejegruppen i bilag A ses antallet af udlejninger fordelt på boligtyper. Det fremgår af disse tal, at den gennemsnitlige udlejningsprocent er 13 for familieboliger opgjort under ét. Ser man på den enkelte boligorganisation, er der imidlertid betydelige udsving. Boligorganisationen opfordres til at overveje, om der skal tages særlige/yderligere initiativer for at nedbringe antallet af fraflytninger. Det indstilles, at boligorganisationen gør sig bekendt med tallene for boligorganisationen og drøfter, om de giver anledning til særlige initiativer. Bilag 6: Notat 1 Tal fra udlejningen Bilag 7: Oversigt over udlejninger og anvisninger 2010 Bilag 8: Notat 2 Tal fra Huslejegruppen Bilag 9: Oversigt over huslejerestancer 2010 alle boliger 17. Servicefradrag til lejere Beboere i lejeboliger kan benytte sig af det såkaldte servicefradrag og få tilskud til lønudgifter. Det gælder beboere, der anvender den individuelle råderet eller istandsætter lejemålet for egen regning. Tilskuddet er et såkaldt ligningsmæssigt fradrag, som modregnes over skatten i årsopgørelsen. Fradraget beregnes ud fra hver person, der bor i en husstand. Hjemmeboende børn over 18 år kan også opnå et fradrag på maksimalt kr Servicefradraget er en konsekvens af Folketingets Bolig Job-ordning. Det er en forsøgsordning, der løber fra den 1. juni 2011 til og med 31. december Tilskuddet gives kun til lønudgifter, ikke til materialeudgifter og kun til eksisterende helårsbolig, i dette tilfælde det enkelte lejemål. Øvrige betingelser for at opnå fradraget er, at arbejdet er udført og betalt i perioden 1. juni 2011 til og med 31. december 2013 modtageren af fradraget er over 18 år og har folkeregisteradresse i boligen på det tidspunkt, hvor ydelsen udføres arbejdet er udført af en virksomhed, der er momsregistreret i Danmark eller ved serviceydelser som rengøring, havearbejde m.v.af en person over 18 år, der er skattepligtig i Danmark udgiften er afholdt direkte af beboeren selv i boperioden 15/17

16 Udgifter, der er omfattet af ordningen Fradraget gælder således for følgende arbejder: Arbejder, der er omfattet af den individuelle råderet, hvor beboeren selv får udført arbejdet og selv finansierer det Istandsættelse for beboerens egen regning i boperioden (vedligeholdelsesordning A) Udgifter, der IKKE er omfattet af fradraget Følgende arbejder er derimod ikke omfattet af ordningen: Kollektiv råderet og øvrige forbedringsarbejder er ikke omfattet af ordningen. Det gælder f.eks. - når afdelingen optager boligforbedringslån, hvis den enkelte lejer selv beslutter at opsætte f.eks. nyt køkken og selv betaler for forbedringen over en huslejeforhøjelse - almindelige vedligeholdelsesarbejder i boligafdelingen, hvor alle lejere får den samme forbedring og betaler for den via en fælles huslejeforhøjelse. Vedligeholdelsesarbejder i afdelingen er generelt ikke omfattet af ordningen, da disse udgifter ikke er afholdt direkte af lejeren Udgifter, der afholdes over den indvendige vedligeholdelseskonto (vedligeholdelsesordning B), er ikke omfattet, da midlerne på kontoen ikke tilhører lejeren Indsættelsesudgifter ved fraflytning (vedligeholdelsesordning A) er ikke omfattet, da lejeren ikke længere bebor lejemålet. Lejere skal selv indberette arbejdet til skat Den enkelte lejer skal selv indberette det udførte arbejde til skat for at opnå fradraget. Lønudgiften af arbejdet skal indtastes på skat.dk. Herefter overføres beløbet til selvangivelsen som et fradrag. De oplysninger, som lejeren skal bruge til at taste ind på skat.dk, står normalt på den faktura, man modtager for arbejdet. Her skal man bruge navn, adresse og CVR-nummer eller CPRnummer, hvis det er en enkeltperson. Læs mere på Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 16/17

17 18. Mødekalender 2012 Det indstilles, at bestyrelsen planlægger datoer for bestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøde i /17

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Boligselskabet BSB Årslev

Boligselskabet BSB Årslev Boligselskabet BSB Årslev af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 17. december 2013 kl. 17.00 i Nøddevængets fælleshus, 5792 Årslev. Dagsorden: Boligselskabet BSB Årslev... 2 1.1 Orientering fra formanden...

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 31. oktober 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. november 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Teknik- og Boligudvalget

Teknik- og Boligudvalget Sidenr. 545 Protokol Mødedato: 7. februar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Fraværende: 1.2 Vest Erling Rasmussen, Erik Lund GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM 1 Driftsbekendtgørelse markeret for regler om selvejende ældreboliginstitutioner BEK nr 1307 af 15/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet enere ændringer til

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

AB bladet 12. årgang nr. 1

AB bladet 12. årgang nr. 1 AB bladet 12. årgang nr. 1 Nyt byggeri: Nu er byggeriet af 12 nye almene familieboliger startet på Buskelundhøjen Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 23. januar 2008 Nr. 42. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I medfør af 25, 32, 44, 50, 75, 169, stk. 2, 177 og 184 i lov om almene boliger m.v.,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen)

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Socialministeriet Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Capacent 27. august 2007 Indhold Forord 1 Resume 2 Del I. Baggrund og formål 5 1. Salgsordningerne og deres

Læs mere