Sundhedsområdet Struer Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsområdet Struer Kommune"

Transkript

1 Sundhedsområdet Struer Kommune

2 Agenda 1. Strukturreformens mål og betydning for kommunerne 2. Sundhedsloven 3. Eksempler på nye kommunale ansvarsområder 4. Den økonomiske ramme, takster og styring heraf 5. Sundhedspolitik 6. Politisk prioritering 7. Sundhedsdata

3 En ambitiøs reform? Målet med kommunalreformen er at skabe et nyt Danmark, hvor en stærk og fremtidssikret offentlig sektor løser opgaverne med høj faglig kvalitet og så tæt på borgerne som muligt. Borgerne i Danmark skal opleve en endnu bedre og mere sammenhængende offentlig service. Lars Løkke Rasmussen December 2005 P.S. Reformen er udgiftsneutral, da pengene følger med opgaverne!

4 Kommunalreformens hovedelementer på sundhedsområdet Reformulering af visioner og målsætninger Ny politisk struktur Ny opgavefordeling mellem aktørerne Ny finansieringsmodel Nye samarbejdsstrukturer på sundhedsområdet Ny geografisk inddeling

5 Sundhedsloven Sundhedsloven samler 15 love i en eksisterende lov, der beskriver opgaveomlægninger og ændringer på området. De politiske intentioner bag loven: Reformen på sundhedsområdet skaber et forbedret grundlag for at sikre sammenhængende patientforløb på tværs af administrative grænser samt let og lige adgang til forebyggelse, undersøgelse, behandling og pleje på et højt fagligt niveau, samtidig med at der sker en styrkelse af borgernes frie valgmuligheder.

6 Sundhedsloven fortsat Endvidere skabes der grundlag for en stærkere indsats for at sikre kvalitet, effektivitet og faglig udvikling i sundhedsvæsenet i et samspil med de centrale sundhedsmyndigheder, der tildeles styrkede beføjelser. Endelig vil der blive gennemført en ny finansieringsordning for sundhedsvæsenet, som kan understøtte de mål, der ligger til grund for reformen. Kortfattet redegørelse for Sundhedsloven

7 Opgaveflytning til kommunerne Forebyggelse og sundhedsfremme. Genoptræning, der ikke foregår under indlæggelse. Finansiering og varetagelse af befordring i forbindelse med ambulant genoptræning. Myndigheds- og finansieringsansvar for lægelig behandling af stof- og alkoholområdet. Tandplejen for sindslidende og udviklingshæmmede, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

8 Ændrede opgaver Model for kommunal finansiering af sundhedsvæsenet. Indgåelse af sundhedsaftaler og nedsættelse af regionale samarbejder mellem regioner og kommuner. Fuld kommunal medlemskab af Sygesikringens Forhandlingsudvalg (aktuelt har KL kun observatørstatus). Lovreguleret kvalitetsudvikling, der også omfatter kommunerne. Sundhedsstyrelsens rådgivning overfor kommunerne styrkes.

9 Uændrede opgaver Hjemmesygeplejen Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge Kommunal tandpleje Udstedelse af sygesikringsbevis og begravelseshjælp Sundhedsberedskab

10 Forebyggelse og sundhedsfremme 118 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at skabe rammer for en sund levevis ved varetagelse af kommunens opgaver i forhold til borgerne. Kommunen skal således indtænke forebyggelse og sundhedsfremme i alle forhold, der har betydning for sundheden (miljø, beskæftigelse, socialområdet mv.). Borgerrettede forebyggelse, der forebygger sygdom og ulykker opstår (f. eks. rygestop, alkohol, svært overvægtige, seksuelt overførte sygdomme og uønskede graviditeter). Patientrettede forebyggelse, der forhindrer at sygdom udvikler sig yderligere og dermed begrænser eller udskyder eventuelle komplikationer.

11 Hvad kan vi tage udgangspunkt i? De danske folkesygdomme Hver 10. dansker lider af en af de otte store folkesygdomme. Derfor har sundhedsvæsenet særlig stort fokus på at øge livskvaliteten for de patienter, der lider af disse sygdomme. Type 2 - diabetes Forebyggelige kræftsygdomme Hjerte-karsygdomme Knogleskørhed (osteoporose) Muskel-skeletsygdomme Overfølsomheds- sygdomme (astma og allergiske sygdomme) Psykiske lidelser Rygerlunger / kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

12 Sundhedsfremme og forebyggelse - Hvordan var det lige med amtet? Folketal for Ringkøbing Amt pr er borgere.

13 - og Struer kommune? Sundhedsplejen ordning småbørn Skolesundhedstjenesten skolebørn Skolelægeordning (vakant) Ungdomsmedarbejder misbrug /sexualrådgivning Børnetandpleje Kostpolitik børn Kostpolitik - ældre Psykiatrikonsulent Dagcenter Huset Forflytningsvejledere ældreområdet Hjemmesygeplejeordning Diabetes sygepleje Sår sygepleje Inkontinens indsats Forebyggende hjemmebesøg Ældretandpleje Træningsterapeut Demenskoordinator Demensteam Daghjem demente / Café Kilen Misbrugskonsulent Hjemmepleje Høreomsorg Kompetenceløft via temadage og kurser

14 Genoptræning fra 1. januar Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. 84 Genoptræning leveres efter en af sygehuset udarbejdet genoptræningsplan De regionale sundhedsaftaler vil fastsætte niveauet herfor. Kommunerne medfinansierer den genoptræning, der foregår under indlæggelsen med op til 70 % - derved undgås en skævvridning af regionens incitamenter mellem genoptræning under indlæggelse og efter udskrivning.

15 Hjælpemidler (Serviceloven) Kommunerne får fremover myndigheds-, forsynings- og det økonomiske ansvar for hele hjælpemiddelområdet: Boligændring Handicapbiler Forbrugsgoder, der indgår som en del af de IT-teknologiske hjælpemidler, herunder personlige computere Optiske synshjælpemidler, herunder briller, kontaktlinser og optikunderstøttende hjælpemidler It-hjælpemidler og dertil understøttende hjælpemidler Arme/benproteser Aftale med Holstebro og Lemvig Kommuner om køb af specialydelser (armog benproteser samt særlige børnehjælpemidler) i Holstebro Kommune. Aftale med Herning Kommune om køb af specialydelser indenfor kommunikationsområdet Center For Kommunikation

16 Alkohol og rusmiddelbehandling 141 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. 142 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri lægelig behandling med euforiserende stoffer til stofmisbrugere. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om lægelig behandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private institutioner.

17 Kvalitetsudvikling 193. Regionsrådet og kommunalbestyrelsen skal sikre kvalitetsudvikling af ydelser efter denne lov, jf. stk. 2 og 3. Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren fastlægger i samarbejde med regionsrådene og kommunalbestyrelserne en fælles ramme for kvalitetsudvikling i det danske sundhedsvæsen *. Stk. 3. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler om krav til kvalitet og it-anvendelse i sundhedsvæsenet (MedCom-projektet). * Den Danske Kvalitetsmodel Kvalitetsmodellen er et nationalt program for kvalitetsvurdering, der har til formål at fremme kvaliteten af patientforløbene i sundhedsvæsenet. Det skal ske gennem måling og vurdering af kvaliteten og ved synliggørelse af sammenlignelige informationer om kvaliteten baseret på fælles standarder og dertil hørende indikatorer. Den Danske Kvalitetsmodel skal kunne omfatte alle udbydelser af offentlige fremadrettede sundhedsydelser.

18 Forskning 194. Regionsrådet skal sikre udviklings- og forskningsarbejde, således at ydelser efter denne lov samt uddannelse af sundhedspersoner kan varetages på et højt fagligt niveau. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal medvirke til udviklingsog forskningsarbejde, således at ydelser efter denne lov samt uddannelse af sundhedspersoner kan varetages på et højt fagligt niveau.

19 Sundhedskoordinationsudvalg og Sundhedsaftaler For at sikre sammenhæng mellem regionens og kommunernes indsats på sundhedsområdet vil kommuner og regioner være forpligtede til at indgå i et samarbejde i sundhedskoordinationsudvalg om blandt andet sammenhæng i behandling, træning, forebyggelse og pleje. De skal desuden udforme sundhedsaftaler, der blandt andet skal indeholde aftaler om udskrivningsforløb for svage ældre patienter og aftaler om forebyggelse og genoptræning. Den politiske udgave af nuværende sundhedsaftale samt lokalaftalen

20 Finansieringsmodellen Det regionale sundhedsvæsen finansieres udelukkende via indtægter fra stat og kommuner: Kommunal aktivitetsbetaling ca. 24% (ca ,3 mio. kr.) Statsligt bloktilskud ca. 76 %

21 Den økonomiske ramme Loven indebærer at kommunerne får et delvist betalingsansvar for sundhedsvæsenet i form af et aktivitetsafhængigt bidrag på ca. 24 pct. af regionens samlede sundhedsudgifter indenfor det somatiske område. Hensigten er at øge kommunernes incitament til at oprette egne tilbud, der kan aflaste sygehusene og fremme effektiv forebyggelse, trænings- og plejeindsats Regionernes økonomiaftale giver mulighed for en stigning i sygehusaktivitet på 2,4% fra , hvilket betyder en realvækst i kommunal medfinansiering på 299,4 mio. kr. Der er dog et samlet loft for de enkelte regioners indtægter!

22 Aktivitetsbestemte takster Sygehuse (somatik, stationær behandling): 3 % af DRGtakst, dog maksimalt kr. pr. indlæggelse Sygehuse (somatik, ambulant behandling): 34 % af DAGStakst, dog maksimalt 1.418kr. pr. besøg Sygehuse (genoptræning under indlæggelse): 70 % af genoptrænings-andelen af den samlede DRG-takst Sygehuse (psykiatri, stationær behandling): 60 % af sengedagstakst, dog maksimalt kr. pr. indlæggelse Sygehuse (psykiatri, ambulant behandling): 30 % af besøgstakst, dog maksimalt 520 kr. pr. besøg DRG-system (diagnose-relaterede grupper) anvendes til afregning af mellem regionale patienter

23 Aktivitetsbestemte takster fortsat Sygesikring (speciallæger): 34 % af taksten, dog maksimalt kr. pr. ydelse Sygesikring (alment praktiserende læger): 10 % af brutto honorar på grundydelserne Sygesikring (tandlæger): 10 % af takst pr. ydelse Sygesikring (fysioterapi, kiropraktik, psykologhjælp samt fodterapi): 10 % af takst pr. ydelse Plejetakst for færdige behandlede patienter: kr.

24 Redskaber etableres til håndtering af den kommunale medfinansiering Centralt hos Sundhedsstyrelsen er udviklet et betalings- og informationssystem i forbindelse med indførelsen af den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet. Sundhedsdata er dog akkumuleret og optræder alene på individniveau i forhold til betaling for hospice og færdigbehandlede patienter.

25 Økonomiske incitamenter grundtanken! Regionen Aktivitetsbaseret tilskud fra staten højere aktivitet Kommunerne Medfinansiering af borgernes anvendelse af sundhedsvæsenet Øget indsats for forebyggelse og sundhedsfremme Indsats i øvrigt for at begrænse brugen af sundhedsydelser en tilskyndelse til at aflaste sundhedsvæsentet

26 Overvejelser over finansieringsmodellen De økonomiske incitamenter for kommunerne til at gøre en forebyggende indsats er ikke stærke (nok) Kommunen skal finansiere 34 % af DRG-taksten for indlæggelse dog maksimalt kr. Gennemsnits DRG-taksten er kr. med en variation mellem kr. og kr. (OBS værdier fra 2005)

27 Faktaboks 1 Københavns Kommunes nyoprettede sundhedscenter for kronikere skal spare kommunen for 875 indlæggelser eller ambulante besøg årligt, hvis centeret med et budget på 3,5 mill. kr. og forventet 1500 patienter pr år - skal være økonomisk neutralt. Det svarer til, at der pr. patient skal spares 0,58 indlæggelser eller 11,7 ambulante besøg (kilde: Kjeld Møller Pedersen, feb. 2005)

28 Faktaboks 2 En kommune skal betale maksimums-beløbet på kr. for patienter der indlægges med hoftenære frakturer. En fysioterapeut koster ca kr. om året i løn. Antallet af hoftenære frakturer skal nedbringes med ca. 100 for at omkostningerne til terapeuten er tjent hjem

29 Overvejelser over finansieringsmodellen Med finansieringsmodellen vil det ikke ud fra en kortsigtet økonomisk betragtning være fordelagtigt for kommunerne at iværksætte forebyggende aktiviteter Kommunerne og Regionen er påført en ny administrativ byrde med finansieringsmodellen Den kommunale medfinansiering omfatter 60 mill. kontakter årligt

30 Sundhedspolitik Kommunernes Landsforening anbefalede i 2007 at kommunerne formulerede en sundhedspolitik for at forankre den samlede sundhedsfremmeindsats politisk og administrativt. (Byrådet i Struer Kommune godkendte i december generation af kommunens sundhedspolitik). Sundhedspolitikken skal efterfølgende udmønte sig i konkrete handleplaner Sundhedspolitikken skal fastholde politisk fokus på sundhedsfremme- og forebyggelsesopgaverne og sikre den nødvendige sammenhæng på tværs af fagområder Sundhedspolitikken skal endvidere sikre, at der opnås mest mulig sundhed for de afsatte resurser

31 En sundhedspolitisk strategi De generelle sammenhænge fra værdier til ydelser fra abstrakt til konkret! Mission Vision Værdier Strategier Mål Strategisk niveau Tids- og handleplan Kerneydelser operativt niveau

32 Den politiske prioritering Der er forskel på skal og kan opgaver! Lægeordineret genoptræning er et eksempel indenfor den første kategori. Den sundhedsfremmende indsats giver derimod større mulighed for at imødekomme politiske præferencer, men vil givetvis samtidig fordrer politiske prioritering økonomien taget i betragtning.

33 Sundhedsdata før prioritering Fornuftigt med en forudgående temperaturmåling! Statens Institut for Folkesundhed Sundhedsstyrelsens kommunale sundhedsdata Danmarks Statistik KRAM-undersøgelsen i Struer Kommune Region Midtjylland gennemførte i 2013 endnu en sundhedsog sygelighedsundersøgelse for alle kommuner i regionen. Dataindsamling og tilhørende analyse forestås af Afdelingen for Folkesundhed. Undersøgelsen tænkes gentaget hvert 4. år.

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet maj 2013 Danske Regioner KL Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse INDHOLD DEL I BAGGRUND... 5 1 INDLEDNING OG ANBEFALINGER

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere

Forebyggelse er fremtiden

Forebyggelse er fremtiden Forebyggelse er fremtiden et forslag til en National handleplan for sundhedsfremme og forebyggelse 2007 2011 Forebyggelse er fremtiden et forslag til en National handleplan for sundhedsfremme og forebyggelse

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning Det nære sundhedsvæsen sammenfatning Forord Hvordan skal vi indrette vores sundhedsvæsen, så vi får mest sundhed for pengene? Det er et spørgsmål, som flere og flere er optagede af, ikke mindst i en situation

Læs mere

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside:

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Et sundhedsvæsen i verdensklasse

Et sundhedsvæsen i verdensklasse 09-1020 - liba - 25.03.10 Kontakt: lisbeth baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Et sundhedsvæsen i verdensklasse Det danske sundhedsvæsen står overfor store udfordringer. Behov og muligheder for behandling

Læs mere

Regionsdannelsens betydning for sundhedsområdet i Danmark med specielt fokus på sygehusenes finansiering

Regionsdannelsens betydning for sundhedsområdet i Danmark med specielt fokus på sygehusenes finansiering Regionsdannelsens betydning for sundhedsområdet i Danmark med specielt fokus på sygehusenes finansiering Bente Ege Master of Public Health MPH 2007:20 Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Regionsdannelsens

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Et sundere Nordjylland. Region Nordjyllands indsats for folkesundheden

Et sundere Nordjylland. Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Et sundere Nordjylland Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Et sundere Nordjylland Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Udgivet i juni 2009 af: Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2013

Aftale om regionernes økonomi for 2013 Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2013 9. juni 2012 1. Indledning Aftalen om regionernes økonomi for 2013 sikrer grundlaget for fortsat økonomisk råderum til flere behandlinger,

Læs mere

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE SOLRØD KOMMUNE MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE W:\Misbrugspolitik for Solrød Kommune.DOC MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Målgrupper for Misbrugspolitikken 3. Definition

Læs mere

Klart ansvar for de svageste

Klart ansvar for de svageste Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Klart ansvar for de svageste Oplæg om det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde Klart ansvar

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 21. marts 2012 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere