2. Du betragtes kun som ansat hos Protemp i de perioder, de enkelte vikariater varer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Du betragtes kun som ansat hos Protemp i de perioder, de enkelte vikariater varer."

Transkript

1 Tilknytningskontrakt Navn: Adresse: Post nr. og By CPR nr. Mobil telefon: Dato: 1. Du tilknyttes Protemp med henblik på midlertidige ansættelser i vikarbureauet, hvor din arbejdskraft stilles til rådighed for Protemps kunder. 2. Du betragtes kun som ansat hos Protemp i de perioder, de enkelte vikariater varer. 3. Reglerne i denne tilknytningskontrakt gælder for ethvert vikariat, du påtager dig. Denne tilknytningskontrakt udgør sammen med Protemps jobordre for det enkelte vikariat et ansættelsesbevis i ansættelsesbevislovens forstand. 4. Lønnen fastsættes inden vikariatets start. Såfremt Protemp har tiltrådt den for området gældende overenskomst vil lønnen svare til den overenskomstmæssige løn. Lønnen udbetales på baggrund af ugentlige timer godkendt af den virksomhed, hvor arbejdet er udført. Timesedlerne skal være Protemp i hænde på mail: eller registreret online på Protemps online timeregistreringssystem, senest kl hver fredag efter arbejdstids afslutning. Venligst download din ugeseddel her: Lønudbetaling sker hver anden torsdag (lige uger) for de foregående to uger. For alle ansatte under funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service gælder det, at lønnen udbetales en gang om måneden for perioden d i hver måned til disposition den sidste hverdag i måneden. For alle andre vil lønudbetalingen fortsat være hver 14. dag. Inden første lønudbetaling skal du meddele Protemp, om du ønsker at benytte dit hoved-, bi- eller frikort. Lønudbetaling kan kun ske via en dansk bankkonto registret i dit navn. Det er en forudsætning for lønudbetaling, at du altid holder Protemp ajourført med dine bankoplysninger. Iagttagelse af disse regler er en forudsætning for lønudbetaling Lønspecifikation fremsendes til din e-boks. Du er berettiget til den aftalte løn, uanset om der mellem Protemp og kunden opstår uoverensstemmelser om kvaliteten af dit arbejde. Protemp A/S CVR Navervej 18 C 7000 Fredericia

2 5. Arbejdsstedet er hos Protemps kunde eller på kundens byggeplads og er specificeret i din Jobordre. Begyndelsestidspunkt, varighed, kontaktperson, arbejdstid, stillingsbeskrivelse og løn mv. aftales særskilt i forbindelse med hvert vikariat fremgår af den enkelte Jobordre. Såfremt vikariatet strækker sig over mere end 1 måned og med en ugentlig arbejdstid på over 8 timer fremsendes ansættelseskontrakt. Såfremt en sådan ikke er modtaget senest 32 dage efter, at vikariatet er begyndt, skal du selv kontakte din Protemp-konsulent. Du har ret til at afslå tilbudt arbejde som vikar. I en eventuel opsigelsesperiode, er du dog forpligtet til at påtage dig andet passende vikariat med henblik på at begrænse Protemps tab mest muligt. Du giver ved din underskrift samtykke til, at jobtilbud fra Protemp kan fremsende pr. eller SMS, og forpligter dig til at kontrollerer, om der er fremsendt eller SMS fra Protemp minimum to gange dagligt i en evt. opsigelsesperiode samt i forbindelses med udbetaling af ledighedsdage. Du må kun have anden lønnet/ulønnet beskæftigelse ved siden af et vikariat, såfremt dette kan opretholdes uden gene for det pågældende vikariat, at din uafhængighed kan opretholdes, og hvervet falder uden for Protemp virksomheds og interesseområde. Du er i tvivlstilfælde forpligtet til skriftligt at forespørge Protemp og opnå tilladelse hertil forud for hvervets påbegyndelse. 6. Der påhviler dig tavshedspligt, om Protemps forhold, såvel som forhold du måtte blive bekendt med i forbindelse med vikariatet. Tavshedspligten gælder såvel under tilknytningen/vikariatet som indtil 3 år efter ophøret heraf, jf. markedsføringslovens Der tilkommer vikaren ferie med feriegodtgørelse i overensstemmelse med ferieloven. 8. Der udbetales dagpenge under sygdom i overensstemmelse med gældende dagpengelov, medminde du har bedre rettigheder tillagt overenskomst. Se den enkelte ansættelsesaftale eller kontakt Protemp for oplysninger herom. Sygdom skal hurtigst muligt og senest 1 time før arbejdstidens begyndelse meddeles pr. mail til og til nærmeste foresatte hos kunden. Af hensyn til Protemps kunde, skal sygdom af mere end én dagsvarighed meldes dagligt. Overholdelse af denne regel er en betingelse for at få udbetalt sygedagpenge af Protemp. Hvis Sygdommen anmeldes for sent, bortfalder retten til sygedagpenge til og med anmeldelsesdagen. For at du som vikar kan få sygedagpenge, skal du opfylde beskæftigelseskravet som siger, at du skal have været ansat i mindst 8 uger, og i de 8 uger skal du have arbejdet i minimum 74 timer. Dokumentation for sygdommen skal kun fremsendes på foranledning af Protemp. 9. Aftaleforholdet kan som udgangspunkt bringes til ophør af begge parter uden varsel, idet ansættelsesforholdet ikke er omfattet af funktionærloven. Såfremt en overenskomst er gældende for ansættelsesforholdet henvises til eventuelle særlige opsigelsesregler heri, jf. pkt. 10. Du er forpligtet til at påtage dig et passende vikariat i en eventuel opsigelsesperiode for at begrænse Protemps tab mest muligt. Opsiges vikariatet vil du kun modtage betaling for det faktiske antal timer, som du har arbejdet indtil fratrædelsestidspunktet, og ikke for de timer, som er anført på ansættelsesaftalen eller oplyst telefonisk. Dette gælder ikke, hvis du er omfattet af en overenskomst, som giver ret til betaling for et min. Timetal for første/sidste arbejdsdag. Såfremt en vikar er omfattet af en overenskomst, hvor opsigelsen kan ske uden varsel, men til normal arbejdstids ophør, vil du som minimum være berettiget til løn for det antal timer, som fremgår af underskrevet ugeseddel. 10. Hvilken overenskomst det enkelte vikariat er omfattet af, vil fremgå af din Jobordre. Hvis du er i tvivl om, hvilken overenskomst, der regulerer det enkelte vikariat, står Protemp naturligvis til disposition for yderligere oplysninger. Gældende overenskomster er til rådighed på Protemps kontor.

3 11. Du opfordres til at søge nærmere oplysninger om de gældende regler for dagpenge i tilfælde af arbejdsløshed. 12. Hvis vikariatet er omfattet af en overenskomst, om du i henhold til denne er berettiget til pension indbetaler Protemp til pensionsordningen efter gældende regler. I forbindelse hermed har vi brug for oplysning om, hvorvidt du i en tidligere ansættelse har været tilknyttet en arbejdsmarkedspension. Du har pligt til at oplyse herom, og du skal udfylde et særligt pensionsskema. På skemaet bekræfter du ved din underskrift, at du har fået gennemgået reglerne om pension. 13. Hvis den virksomhed, som du er vikar hos, holder helt eller delvist lukket den 24. december, den 31. december, mellem jul og nytår, fredag efter Kristi Himmelfartsdag, den 1 maj eller 5 juni, betragtes den eller disse dage som feriedage, der hermed er varslet. Hvis ansættelsesforholdet er omfattet af en overenskomst, og overenskomsten hjemler fridage på nogle af de ovennævnte dage, gælder overenskomstens regler herom. Hvis vikariatet er omfattet af en overenskomst, får du evt. søgnehelligdagsbetaling i henhold til overenskomsten, ligesom overarbejde reguleres i henhold til overenskomsten. 14. Ansættelseskontrakter og andre dokumenter fremsendes pr. , og du bedes derfor oplyse din e- mailadresse, Fremsendte dokumenter skal bekræftes elektronisk ved at returnere det fremsendte dokument pr. med underskrift i form af OK indenfor 4 timer efter modtagelse. Du giver ved din underskrift samtykke til, at jobtilbud fra Protemp kan fremsendes pr, eller via SMS, og du er endvidere forpligtet til straks at orienterer Protemp ved ændringer i den oplyste adresse samt mobilnummer. 15. Du er til enhver tid forpligtet til at holde Protemp underrettet om din bopæl. 16. Jeg (undertegnede) giver hermed samtykke til, at oplysningerne om mine rent private forhold kan registreres af Protemp, idet registreringen er nødvendig for vurdering af min ansøgning som vikar hos Protemp. Jeg (Undertegnede) er bekendt med, at samtykket til enhver tid kan tilbagekaldes, hvorved Protemp er forpligtes til at slette oplysningerne om min person. Endvidere giver jeg (undertegnede) samtykke til at Protemp kan indhente referencer om mine tidligere ansættelsesforhold, ifølge de oplysninger jeg har givet herom, idet det er nødvendigt for vurderingen af min ansøgning som vikar i Protemp. Jeg (undertegnede) giver tillige samtykke til, at Protemp kan foretage registrering af disse oplysninger. Jeg (undertegnede) giver ved min underskrift endvidere tilladelse til, at Protemp kan videregive de registrerede oplysninger på min foranledning til brug for vurdering af det konkrete vikariat. 17. Protemp gør opmærksom på, at hvis en kunde ansætter dig som følge af et vikariat, vil der blive opkrævet et jobformidlingsgebyr hos kunden. Hvis du får job hos kunden under et vikariat eller 12 mdr. efter er du forpligtet til at fortælle det til Protemp. 18. Forholdet mellem Protemp, og kunden er vikaren uvedkommende. 19. Du er økonomisk ansvarlig for udleveret værktøj. Udleveret værktøj som ikke må efterlades på pladsen. Udleveret værktøjet skal afleveres til din Protemp konsulent på sidste arbejdsdag uanset om det er dig eller Protemp som opsiger samarbejdet. 20. Eventuelt aftalt personligt tillæg for selv at medbringe værktøj er udelukkende feriepengegivende løn, tillægget er ikke pensionsgivende løn og tillægget betales udelukkende for godkendte arbejdstimer dvs. underskreven ugeseddel såfremt det aftalte værktøj ikke er medbragt bortfalder tillægget uden varsel fra det tidspunkt det er blevet konstateret at du ikke har medbragt værktøjet som aftalt.

4 21. Du er forpligtet til at følge kundens arbejdsreglement og arbejdstid samt arbejde efter kunden instruks og under kundens kontrol. Protemp informerer i sine forretningsbetingelser kunden om, at kunden er forpligtet til at tegne arbejdsskadeforsikring for vikarer, der udsendes fra Protemp. Såfremt du kommer til skade under udførelsen af dit arbejde hos kunden, skal dette meddeles både kunden og Protemp. 22. Hvis du har bopæl i udlandet, må du ikke uden Protemps underretning påtage dig andet lønnet arbejde i dit bopælsland. Dette vil blive betragtet som grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, som vil medfører øjeblikkelig bortvisning. Protemp forbeholder sig retten til at modregne i din løn, såfremt de udenlandske sociale myndigheder gør økonomiske krav gældende over for Protemp. 23. Du må ikke indgå aftaler om dine ansættelsesvilkår direkte med kunden, herunder aftaler om arbejdstid og overarbejde. Eventuelle aftaler om ansættelsesvilkår, der er indgået uden Protemps medvirken, kan ikke gøres gældende mod Protemp. 24. Vikaren bekræfter med sin underskrift at have accepteret, og modtaget en kopi af nærværende kontrakt. Er du medlem af en A Kasse: Ja: Nej: Hvilken: Bank Reg. nr. Bank konto nr. CPR nr.: Du bekræfter med din underskrift at have accepteret og modtaget en kopi af nærværende kontrakt. Du bedes returnere originaleksemplaret i underskrevet tilstand til Protemp. VIKARENS UNDERSKRIFT OG DATA: Vikar/løn nr.: (udfyldes af Protemp) CPR nr.: Dato: Navn (blokbogstaver): Underskrift: PROTEMPS UNDERSKRIFT: Protemp-konsulent: Underskrift:

5 Erklæring vedrørende pensionsforhold hos Protemp. (Udfyldes ikke af elektrikere) Protemp indbetaler til pensionsordninger i henhold til de overenskomster vi er omfattet af. I den forbindelse har vi behov for oplysning om, hvorvidt du allerede er omfattet af en arbejdsmarkedspension i forbindelse med en tidligere ansættelse. En arbejdsmarkedspension er en pensionsordning baseret på en kollektiv aftale, hvortil en arbejdsgiver som led i din ansættelse har indbetalt pensionsbidrag. Private pensionsordninger, som du selv har oprettet (rate kapitalpensioner m.fl.) betragtes ikke som arbejdsmarkedspensioner. Du bedes venligst oplyse om hvorvidt du er omfattet af en arbejdsmarkedspension: (sæt X) Ja, jeg er omfattet af en arbejdsmarkedspension. Nej, jeg er ikke omfattet af en arbejdsmarkedspension. Hvis ja anfør hvilken pensionsordning: Hvor lang tid blev der indbetalt på pensionsordningen: Hvis ja anfør hvilken pensionsordning: Dato for sidste indbetaling fra tidligere arbejdsgiver: Hvor lang tid blev der indbetalt på pensionsordningen: Du skal fremsende dokumentation for sidste indbetaling samt den periode, du har været omfattet af arbejdsmarkedspensionsordningen hos din tidligere arbejdsgiver. Denne dokumentation skal fremsendes eller afleveres til din lokale Protemps afdeling i form af en lønseddel. Hvis du er omfattet af en arbejdsmarkedspension fra flere arbejdsgivere, skal nedestående oplysninger afgives og dokumenteres for dem alle. Indsendelse af pensionserklæring skal ske senest 4 dage før første lønudbetaling. VIKARENS UNDERSKRIFT OG DATA: Vikar/løn nr.: (udfyldes af Protemp) CPR nr.: Dato: Navn (blokbogstaver): Underskrift: Protemp A/S CVR Navervej 18 C 7000 Fredericia

6 Godt at vide som vikar hos Protemp Tak fordi du valgte Protemp som det vikarbureau du gerne vil samarbejde med. Vi lægger meget vægt på, at du føler dig godt behandlet, og at vi forstår at tilgodese dine ønsker så optimalt som overhovedet muligt. Du er derfor altid meget velkommen til at kontakte os, når du har spørgsmål, eller gode råd til os. Det er vigtigt, at du kender indholdet af godt at vide som vikar hos Protemp, inden du begynder at arbejde som vikar hos os. Vi ser frem til godt samarbejde, god arbejdslyst. Gode råd, når du er i vikariat: I de fleste virksomheder vil der være en person, som du de første dage kan holde dig til. For at tilpasse dig virksomheden bedste muligt spørg den ansvarlige, hvilke forventninger de har til dig. Tilknytningsaftalen I forbindelse med interviewet, skriver både du, og Protemp under på en tilknytningsaftale. Aftalen er kun gældende, når du er i arbejde hos Protemp. I tilknytningsaftalen gør vi opmærksom på, at du har tavshedspligt og ikke må videregive oplysninger om Protemp eller Tilknytningsaftalen til vores kunder til 3. mand. Dette bekræfter du med din signatur. Din timeløn kan variere fra job til job, idet den er afhængig af hvilke kvalifikationer der er brug for i det pågældende job. Når du arbejder for Protemp, er vi din arbejdsgiver og ikke den virksomhed, du er vikar hos. Det er derfor os, du skal ringe til når du har spørgsmål, eller er syg. Vikariatets længde og arbejdstid. Vikariatets længde kan variere fra 4 timer, til flere måneder. Et vikariat kan være både fuld tid og deltid. Try & hire. Du arbejder som vikar i 12 arbejdsuger, hvis du og kunden er tilfreds med samarbejdet så fastansættes du. Hvis du og kunden ikke er tilfredse, kan samarbejdet afbrydes. Protemps ansigt udadtil. Du er Protemps ansigt udadtil. Det er derfor vigtigt at du repræsentere Protemp så godt som muligt. Vær altid venlig og imødekommende. Mød præcis til aftalt tidspunkt. Optræd altid præsentabelt. Tilpas dig de forhold, der er i den virksomheden hvor du er vikar. Respekterer virksomhedens arbejdsmetodikker og metoder. Værd omhyggelig med god personlig hygiejne. Drik aldrig øl, vin eller spiritus i arbejdstiden. Henvend dig til Protemp, som er din arbejdsgiver, hvis du har ting du ønsker at tale om. Sæt din mobiltelefon på lydløs mens du er på job, men hold øje med beskeder fra Protemp.

7 Ferie/sygdom/ledighedsdage Normalt kan du ikke holde ferie, mens du er i et vikariat med mindre vikariatet er af længere varighed. Protemp indbetaler feriepenge til feriekonto efter gældende regler. Du kan se på din lønseddel, hvor meget der er indbetalt på feriegiro. Bliver du syg, når du er i et vikariat, er det meget vigtigt, at du kontakter os senest 1 time før arbejdstidens begyndelse pr. mail til og til din formand hos kunden. Af hensyn til Protemps kunde, skal sygdom af mere end én dagsvarighed meldes dagligt. Du skal være opmærksom på at hvis du ikke kontakter Protemp ved sygdom jfr. ovenstående, kan din ret til sygedagpenge bortfalde ligesom det kan betragtes som udeblivelse, hvorefter ansættelsesforholdet ophører uden varsel. For at du som vikar kan få sygedagpenge, skal du opfylde beskæftigelseskravet som siger, at du skal have været ansat i mindst 8 uger, og i de 8 uger skal du have arbejdet i minimum 74 timer. Bank konto Din løn overføres til din bankkonto. Du skal derfor oplyse korrekt bankregistreringsnummer og konto nummer ikke kort nummer. Skattetræk Protemp rekvirerer dit skattekort elektronisk (e-skattekort) fra SKAT. I den forbindelse vil vi gerne vide, om du ønsker at vi bruger dit hoved- eller bikort. Har vi ikke fået denne oplysning inden lønbehandling, rekvirerer vi automatisk dit bikort. Registrering af timer (ugeseddel) Venligst download din ugeseddel her: og send den til hver fredag inden kl ellers risikere du at udførte timer først kommer med på næste lønnen i næste lønperiode. Værktøj Du er økonomisk ansvarlig for udleveret værktøj. Udleveret værktøj som ikke må efterlades på pladsen. Udleveret værktøjet skal afleveres til din Protemp konsulent på sidste arbejdsdag uanset om det er dig eller Protemp som opsiger samarbejdet. Førstegang du sendes i job Vil du modtage en bekræftelse på vikariatet fra din konsulent. Derefter vil du modtage en mail med et link, information og vejleding til online tidsregistrering. I vores vejledning kan du læse alt om hvordan du får adgang til systemet og bruger det. Papirtimeseddel har du ikke adgang til internet og . Hvis det ikke er muligt for dig at anvende online tidsregistrering, er det vigtigt, at du udfylder en timeseddel og at du hver fredag får virksomheden til at underskrive timesedlen under. Mangler du timelister kan du ringe til os på og få flere tilsendt. Eller download dem på Udfyldte timesedler skal sendes til via mail til hver fredag inden kl 18.00, idet der ikke kan udbetales løn, hvis du ikke har godkendt timer for foregående uge. Husk at kontrollere de scannede timesedler, inden du sender dem, de skal være tydelige at læse. Vi modtager helst scannede timesedler via mail i PDF-format.

Velkommen til SENIORVIKAR s. 7. Fordele ved at være vikar s. 8. Stabilitet og tryghed s. 9. Hvad kan du forvente af os? s. 10

Velkommen til SENIORVIKAR s. 7. Fordele ved at være vikar s. 8. Stabilitet og tryghed s. 9. Hvad kan du forvente af os? s. 10 VIKARHÅNDBOG VIKARHÅNDBOG INDHOLD Velkommen til SENIORVIKAR s. 7 Fordele ved at være vikar s. 8 Stabilitet og tryghed s. 9 Hvad kan du forvente af os? s. 10 Hvad forventer vi af dig? s. 12 Hold os informeret

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

INDHOLD. Velkommen til SENIORVIKAR s. 7. Fordele ved at være vikar s. 8. Stabilitet og tryghed s. 9. Hvad kan du forvente af os? s.

INDHOLD. Velkommen til SENIORVIKAR s. 7. Fordele ved at være vikar s. 8. Stabilitet og tryghed s. 9. Hvad kan du forvente af os? s. VIKARHÅNDBOG VIKARHÅNDBOG INDHOLD Velkommen til SENIORVIKAR s. 7 Fordele ved at være vikar s. 8 Stabilitet og tryghed s. 9 Hvad kan du forvente af os? s. 10 Hvad forventer vi af dig? s. 12 Hold os informeret

Læs mere

At arbejde som vikar, kan være en god mulighed for at komme ud og se forskellige arbejdspladser og få foden indenfor et sted, du længe har drømt om.

At arbejde som vikar, kan være en god mulighed for at komme ud og se forskellige arbejdspladser og få foden indenfor et sted, du længe har drømt om. Velkommen hos Vikargården! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Vikargården. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Vikargården er en lille familieejet virksomhed,

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Vikarhåndbog. Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Jobagenterne.

Vikarhåndbog. Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Jobagenterne. Vikarhåndbog Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Jobagenterne. I den forbindelse vil vi gerne introducere os selv: Jobagenterne arbejder med vikarer og rekruttering kort sagt alle

Læs mere

AdeccoINFO SPECIALIST STAFFING

AdeccoINFO SPECIALIST STAFFING AdeccoINFO SPECIALIST STAFFING SPECIALIST STAFFING 2 Start din rejse hos Adecco Velkommen indenfor i verdens største vikar- & rekrutteringsvirksomhed Lidt om os Da du er inviteret til samtale hos Adecco,

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Velkommen til Hartmanns A/S 3

Velkommen til Hartmanns A/S 3 vikarhåndbogen Indhold Velkommen til Hartmanns A/S 3 Vikar hos Hartmanns 4 Arbejdstid 4 Når du møder på arbejdspladsen 4 Tavshedspligt 5 Sygdom 5 Sygedagpenge 5 1., 2. og 3 ledighedsdag (G-dage) 6 Feriepenge

Læs mere

Velkommen hos Medarbejderne 3

Velkommen hos Medarbejderne 3 Vikarhåndbog 1 Velkommen hos Medarbejderne 3 Vikar hos Medarbejderne 4 Arbejdstid 4 Tavshedspligt 4 Sygdom 5 G-dage 5 Feriepenge 6 Ferie 6 Arbejdsskader 6 Fritvalgsordning 6 Pension 7 Lønudbetaling 7 Skattekort

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Velkommen hos Staff up! Fredericia-Odense-Kolding.

Velkommen hos Staff up! Fredericia-Odense-Kolding. Human Consulting. Kongensstræde 58 7000 Fredericia. Tlf. +45 20 65 82 81 Fredericia-Odense-Kolding v/ Human Consulting Tlf. +45 30 20 92 72 Mail: jv@staffup.dk Mail: ekp@staffup.dk PERSONALE HÅNDBOGEN

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS FOR IKKE-FUNKTIONÆRER. krifa.dk. Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer. Ansættelser under virksomhedsoverenskomst.

ANSÆTTELSESBEVIS FOR IKKE-FUNKTIONÆRER. krifa.dk. Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer. Ansættelser under virksomhedsoverenskomst. Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer krifa.dk Ansættelser under virksomhedsoverenskomst med Kristelig Fagforening Side 1 Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer Ansættelser under virksomhedsoverenskomst

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Velkommen hos Kelly!

Velkommen hos Kelly! Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

Velkommen hos Medarbejderne 3

Velkommen hos Medarbejderne 3 Vikarhåndbogen 1 Velkommen hos Medarbejderne 3 Vikar hos Medarbejderne 4 Arbejdstid 4 Tavshedspligt 4 Sygdom 5 G-dage 5 Feriepenge 6 Ferie 6 Arbejdsskader 6 Fritvalgsordning 6 Pension 7 Lønudbetaling 7

Læs mere

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER Birthe Boisen, juridisk konsulent bfb@danskfjernvarme.dk Lov om Ansættelsesbeviser Ansættelsesaftalen LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Hvem er omfattet af loven Alle

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten.

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

krifa.dk Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelser under virksomhedsoverenskomst med Kristelig Fagforening Side 1

krifa.dk Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelser under virksomhedsoverenskomst med Kristelig Fagforening Side 1 AN SÆ TTE L SE SB E V I S FO R FUN K TI O N Æ R E R krifa.dk Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelser under virksomhedsoverenskomst med Kristelig Fagforening Side 1 Ansættelsesbevis for funktionærer

Læs mere

Protemp Håndbog for vikarer. good to work with you

Protemp Håndbog for vikarer.  good to work with you Protemp Håndbog for vikarer www.protemp.dk.. good to work with you Velkommen til Protemp. Protemp er glade for, at du har valgt at arbejde for os. Hos Protemp ansætter vi kun dygtige, pålidelige og motiverede

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionær

Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer

Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelsesbevis for funktionærer Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som funktionær ikke-funktionær

Læs mere

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende: Virksomhedens navn:

Læs mere

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver.

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Vejledning og ansættelsesbeviser for biløkonomuddannelsen

Vejledning og ansættelsesbeviser for biløkonomuddannelsen Vejledning og ansættelsesbeviser for biløkonomuddannelsen 2012-2014 Præsentation af uddannelsen Biløkonomuddannelsen er autobranchens ud- og overbygning på markedsføringsøkonomuddannelsen, således som

Læs mere

Samarbejdserklæring imellem vikar og Vikar-online

Samarbejdserklæring imellem vikar og Vikar-online Juridiske betingelser, afsnit 1 WEBSITE BETINGELSER Samarbejdserklæring imellem vikar og Vikar-online Velkommen til Vikar-Onlines jobbank. Din brug af dette website sker i henhold til følgende betingelser,

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( )

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( ) TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september 2016 i faglig voldgiftssag 2015.0194 (2015.0201) Fagligt Fælles Forbund (advokat Dennis Schnell-Lauritzen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Back Up Vikar

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER 33.06.4 Side 1 VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004

EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004 EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004 Ansættelseskontrakt for tekniske funktionærer Danske Entreprenører/Byggeriets Arbejdsgivere/Dansk VVS og Teknisk Landsforbund Mellem arbejdstager:

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Standardkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne ansættelseskontrakt, der er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening, kan anvendes indenfor såvel det private, offentlige som maritime område,

Læs mere

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp Love og regle Vejledning om ansættelsesbeviser Side 1 af 5 English Ministeriet Nyheder Temaer a-z Tal og love Publikationer Service Lovprogram Lovforslag Love og regler Kommende love og regler Gældende

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver FO/AR8 Ansøgningsskema FO/AR8_da_161015 Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til anmeldelse

Læs mere

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat som aflastningsperson i Aarhus Kommune.

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat som aflastningsperson i Aarhus Kommune. 1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat som aflastningsperson i Aarhus Kommune. Formålet med pjecen er at give dig information om Aflastningsordningen, din

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag Nr. 1153. 7092 29. december 1999. Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag I medfør af 84, stk. 7 og 90 a, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Ansættelsesbrev. 1. Nedennævnte kristne friskole: ansætter hermed: Optjent anciennitet

Ansættelsesbrev. 1. Nedennævnte kristne friskole: ansætter hermed: Optjent anciennitet Ansættelsesbrev 1. Nedennævnte kristne friskole: skolens navn adresse ansætter hermed: den ansattes navn cpr. nr. Adresse Ansættelsesdato stillingsbetegnelse Optjent anciennitet Nærværende ansættelsesbrev

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Vikarhåndbogen. Vikariater. Vikariater. Vikaria. Genplacer. Rekruttering. HR-ydelser Vi. Projektstillin

Vikarhåndbogen. Vikariater. Vikariater. Vikaria. Genplacer. Rekruttering. HR-ydelser Vi. Projektstillin Vikarhåndbogen Vikariater og Pr rojekts stilli ger Rekrutte erin Genpla acer ing HR-yde els Vikaria ater Projektstillin r Rekru utte Genplacer HR-yd de l r r Vikariater r og P oj jektst til er Rekruttering

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. 2017 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LØN UNDER SYGDOM... 3 2. LØN

Læs mere

Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde

Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde Orientering Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde 30. marts 2012 Indgåelse af aftale om landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer

Læs mere

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage)

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Dato: Februar 2013 Hvis du bliver ledig, skal din arbejdsgiver

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Klub: (herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt berideren)

Klub: (herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt berideren) Ansættelseskontrakt (Berider) Ved underskrivelse af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i Klub: (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt berideren) Adresse: CPR.nr.: Ansættelsen sker

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer er udarbejdet med henblik på opfyldelse af betingelserne i Lov om arbejdsgiverens pligt

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

EKSEMPEL. Denne ansættelseskontrakt, er alene et eksempel til brug sammen med DRF s vejledning til rejselederkontrakt.

EKSEMPEL. Denne ansættelseskontrakt, er alene et eksempel til brug sammen med DRF s vejledning til rejselederkontrakt. EKSEMPEL Denne ansættelseskontrakt, er alene et eksempel til brug sammen med DRF s vejledning til rejselederkontrakt. Eksemplet er med den forudsætning (som med kontrakten) at der er tale om en rejseleder

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal September 2012 2012 OVERENSKOMST mellem DR og Dansk Metal om freelanceopgaver i forbindelse med produktion af TV- og radioudsendelser m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Overenskomstens anvendelse... 3 2. Ansættelse...

Læs mere

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Oplysningsskema til udbetaling af børne- og ungeydelse Dine oplysninger Dansk personnummer Statsborgerskab Telefonnummer Udfyld

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere