Vejledning i perioperativ væskebehandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i perioperativ væskebehandling"

Transkript

1 Vejledning i perioperativ væskebehandling Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicin Anæstesiudvalget 2014 Forfattere Morten Bundgaard-Nielsen Lise-Lotte Boldrup Lundbech Jens Aage Kølsen Petersen (formand) Frank Christian Pott Svein Åge Rodt Jakob Stensballe Jannie Bisgaard Stæhr Anne Eldrup Vester 1

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING REKOMMANDATION... 4 PATIENTGRUPPE... 4 BAGGRUND... 4 PRÆOPERATIVT VÆSKEDEFICIT... 4 INTRAOPERATIV VÆSKEBEHOV... 4 HYPOVOLÆMI... 4 INDIVIDUALISERET GOAL-DIRECTED TERAPI... 5 ERSTATNING AF BLODTAB... 5 VALG AF KOLLOID... 5 VASOPRESSOR VALG AF VÆSKE... 7 KRYSTALLOIDER... 7 NATURLIGE KOLLOIDER... 8 SYNTETISKE KOLLOIDER INDIVIDUALISERET GOAL-DIRECTED TERAPI (IGDT) DEFINTION EFFEKT AF IGDT STRATEGI OG RELEVANTE HÆMODYNAMISKE PARAMETRE VALG AF VÆSKETYPER TIL IGDT INDIKATION FOR IGDT? TIMING AF IGDT MONITORERING AF CARDIAC OUTPUT PULMONALARTERIEKATETER/ SWAN - GANZ KATETER PICCOPLUS LIDCO PLUS FLOTRAC / VIGILEO/EV CARDIOQ CLEARSIGHT SYSTEM/TIDL. NEXFIN REFERENCER APPENDIX 1: INTERESSEKONFLIKTER

3 1. Indledning Infusion af væske er en fundamental del af anæstesiologisk praksis. Der er en stigende erkendelse af betydningen af den perioperative væskebehandling for patientforløbet. 1-5 Anæstesiudvalget under Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicin (DASAIM) nedsatte derfor i februar 2013 en arbejdsgruppe med det formål at besvare følgende spørgsmål: Hvilken væske skal man vælge under anæstesi og hvor meget skal man give? Arbejdsgruppen har haft repræsentanter fra Region Nord, Region Midt, Region Syd og Region Hovedstaden. Den aktuelle vejledning er et resultat af konsensus i gruppen efter en systematisk gennemgang og diskussion af litteraturen frem til maj Det har ikke været gruppens intention, at tage stilling til evidensstyrken af de enkelte studier. Vejledningen har sigte som klinisk beslutningstøtte for peroperativ væskebehandling og bør tilpasses lokale og regionale forhold og indgreb. Vi gennemførte en systematisk litteratursøgning elektronisk i PubMed og Cochranebiblioteket, samt manuelt i reference-lister fra relevant international og national litteratur og vejledninger og udvalgte både primær, sekundær litteratur og systematiske reviews. Anbefaling er i visse tilfælde opnået på baggrund af en god praksis anbefaling som følge af manglende evidens, og i disse tilfælde er der markeret [anbefaling baseret på god praksis]. 3

4 2. Rekommandation Patientgruppe Patienter 15 år, der får foretaget kirurgiske indgreb undtagen hjertekirurgi. Baggrund Korrekt væskebehandling og blodkomponentterapi er afgørende for et optimalt perioperativt forløb. Både hypovolæmi og hypervolæmi bidrager til kardiel, pulmonal og gastrointestinal morbiditet samt sårkomplikationer. Væskebehandling har, som andre behandlinger, bivirkninger og bør anvendes på indikation og med klare mål. Præoperativt væskedeficit Patienten skal som hovedregel tilbydes vand/kulhydratholdig væske (klare væsker) indtil 2 timer før anæstesi. Elektive patienter, der følger faste-/tørste-reglerne, har som udgangspunkt ikke reduceret blodvolumen ved begyndelsen af anæstesien. Væskedeficit kan ses ved forlænget faste-/tørsteperiode, tab relateret til præoperativ blødning, diare, diureser, kar-barriere (endothel) dysfunktion med lækage som ved sepsis m.v. Væskedeficit som følge af forlænget faste-/tørsteperiode erstattes af balanceret krystalloid 1 ml/kg per times faste over 2 timer. Intraoperativ væskebehov Perspiratio insensibilis (luftveje, hud, operationsfelt) 0,5-1 ml/kg/t Diureser 0,5-1 ml/kg/t Totalt behov 1-2 ml/kg/t Et tredje-rumstab eksisterer ikke. I klinisk praksis vil 1-2 ml/kg/t dog ofte være for lidt, og derfor anbefales, at det basale væskebehov under anæstesi og kirurgi dækkes af balanceret krystalloid 2-3 ml/kg/time. Herudover administreres væske ved tegn til hypovolæmi og blødning, se Fig. 1. I specielle situationer anbefales 0.9% NaCl, se Valg af krystalloid. Hypovolæmi Ved mistanke om hypovolæmi gives bolus ml krystalloid. Tegn på hypovolæmi (ofte kombination af nedenstående): - Takykardi - Lavt/faldende blodtryk eller lavt/faldende pulstryk (systolisk blodtryk diastolisk blodtryk) - Svingninger i invasiv arterieblodtrykskurve under overtryksventilation (som udtryk for høj slagvolumenvariation [SVV >12%]) - Høj/stigende laktat, lav/faldende base excess, lav/faldende standard bicarbonat - Lavt, faldende CVP - Lav/faldende central venøs iltsaturation (ScvO2) - Nedsat fyldning af venstre ventrikel/kollaberende v. cava inf ved ekko 4

5 - Lavt/faldende kardiel slag- og/eller minutvolumen - Timediureser < 0,25-0,5 ml/kg/time Intraoperative timediureser korrelerer dårligt til intravaskulær volumenstatus og skal altid fortolkes i relation til de øvrige hæmodynamiske parametre. 6, 7 Individualiseret goal-directed terapi Ved behov for gentagne væskeboli bør det overvejes at styre væskebehandlingen efter flow-baserede hæmodynamiske mål som hjertets slag-/minutvolumen eller central venøs iltsaturation (ScvO 2 ), se Monitorering og Individualiseret goal-directed terapi. Ved tilstande med systemisk inflammation, herunder langvarige operationer med forventet store væskeskifte, f.eks. abdominalkirurgi, bør væskebehandlingen styres efter principperne for individualiseret goal-directed terapi (IGDT). Dette skal startes så tidligt som muligt og senest ved kirurgiens begyndelse. Erstatning af blodtab Mindre blødning erstattes af opvarmet balanceret krystalloid 2-3 gange blodtabet. Efter ml balanceret væske vurderes, om man skal forsætte med balanceret krystalloid eller skifte til kolloid eller supplere med blodkomponenter i henhold til National Klinisk Retningslinje: Indikation for transfusion med blodkomponenter fra Sundhedsstyrelsen 8 og Vejledning om transfusionsmedicinsk behandling og monitorering af blødende patienter fra Dansk Selskab for Klinisk Immunologi. 9 Valg af kolloid Ved behov for kolloid kan albumin 5% anvendes. Anvendelse af albumin til traumepatienter og specielt neurotraumepatienter kan ikke anbefales (se note ). Perioperativ IGDT-vejledt infusion af kolloid, oftest hydroxyethylstivelsesbaserede (HES), har vist reduktion af komplikationer (specielt gastro-intestinale) og afkortet hospitalsophold især ved abdominalkirurgi. Hos kritisk syge patienter, herunder patienter med sepsis og brandsår, er infusion af større mængder HES derimod forbundet med risiko for nyreskade, påvirkning af koagulation og mortalitet, se Valg af kolloid nedenfor. Sammenlignende undersøgelser af kolloid vs. krystalloid er sparsomme, men det tyder på at anvendelse af krystalloid til IGDT kan medføre en større intraoperativ administreret væskemængde end hvis kolloid anvendes Vasopressor Den anæstesi-relaterede perifere kardilatation, incl. kardilatation relateret til regional nerveblokade, bør i udgangspunktet ikke volumenbehandles, men i stedet give anledning 16, 17 til overvejelser om anæstesidybde og behov for vasopressor støtte. I en prædefineret subgruppeanalyse af traumepatienter i SAFE-studiet fandtes tendens til øget mortalitet i gruppen, der fik albumin sammenlignet med 0.9% NaCl. 27 Dette resultat skyldtes primært øget mortalitet blandt neurotraumepatienter 28 og var relateret til højere ICP i albumingruppen. 12 Imidlertid anvendtes hypoosmotisk 4% albumin med en osmolalitet på 260 mosm/kg i SAFE-studiet, 12 og det er således ikke afklaret om den øgede mortalitet hos neurotraumepatienter skyldes albumin per se eller brug af hypoosmotiske væske. 11 Der er på den anden side ikke data, der tyder på en gevinst ved brug af albumin sammenlignet med krystalloider, og kolloider generelt øger mortaliteten hos traumepatienter. 10, 45 Vi mener derfor ikke, at albumin eller andre kolloider bør anvendes i væskebehandlingen af traumepatienter, herunder neurotraumepatienter, hvor de må betragtes som kontraindiceret. 5

6 Fig. 1. Peroperativ væskebehandling Peroperativ væskebehandling anbefales etableret som basal erstatning indtil genoptaget peroral væskeindtag (sort pil). Hertil tillægges yderligere erstatning enten i henhold til blødningsvolumen (rødt område) eller i henhold individualiseret goal-directed terapi IGDT) (blåt område). Hvis erstatning i henhold til blødningsvolumen vælges, bør behovet for skift til IGDT løbende vurderes (grå pile). 6

7 3. Valg af væske Intravenøse væsker er lægemidler med virkninger og bivirkninger, som er relateret til den specifikke sammensætning. Der anvendes krystalloide opløsninger (Ringer- Acetat/- Laktat, isoton natriumklorid (NaCl) m.fl.), naturlig kolloid (human albumin) og syntetiske kolloider (hydroxyethylstivelse (HES), dekstraner m.fl.). Krystalloider Krystalloide opløsninger: a. Ringer-Acetat (Elektrolytindhold/l: 2 mmol calcium, 112 mmol chlorid, 4 mmol kalium, 30 mmol acetat, 1 mmol magnesium og 130 mmol natrium. Osmolaritet ca. 270 mosm/l) b. Ringer-Laktat (Elektrolytindhold/l: 1,5 mmol calcium, 109 mmol chlorid, 4 mmol kalium, 28 mmol laktat og 130 mmol natrium. Osmolaritet ca. 260 mosm/l) c. Plasmalyte (Elektrolytindhold/l: 30 mmol acetat, 98 mmol chlorid, 23 mmol gluconat, 5 mmol kalium, 1.5 mmol magnesium og 140 mmol natrium. Osmolaritet ca. 295 mosm/l) d. Isoton NaCl (Elektrolytindhold/l: 154 mmol chlorid og 154 mmol natrium. Osmolaritet ca. 308 mosm/l) Opløsningerne indeholder forskellige koncentrationer af salte og er velegnet til at erstatte det basale væskebehov, diurese og blodtab. Ved infusion udfiltreres en del af krystalloiderne fra det intravaskulære til det interstitielle rum som et normalt fysiologisk væskeskift. Dette er mest udtalt ved normovolæmi og mindre udtalt ved hypovolæmi hvor retentionen er større. 5 Denne fordeling gør, at man ved erstatning af fx blodtab bør beregne erstatning svarende til 2-3 ml erstatning pr. ml blodtab og ikke som tidligere anbefalet 4-5 ml erstatning pr. ml blodtab I tilfælde, hvor krystalloider indgives i hyper- eller i velfyldt normovolæm tilstand, leder infusion til udfiltrering til det interstitielle rum og risiko for ødemer. 22 Infusion af større mængder NaCl medfører hyperkloræmisk acidose og elektrolytforstyrrelser Balancerede krystalloider (Ringer-Acetat, Ringer-Laktat, Plasmalyte etc.) har en elektrolytsammensætning, der minder mere om plasmas og anbefales [anbefaling baseret på god praksis], medmindre patienten har hyponatriæmi, hypokloræmi (f.eks. grundet store ventrikelaspirater) eller svær hyperkaliæmi. Ringer-Acetats osmolaritet (270 mosm/l) er tættere på plasmas (280 mosm/l) end Ringer-Laktats (260 mosm/l), men begge væsker er let hypotone i forhold til plasma og er kontraindiceret ved højt ICP. Laktat metaboliseres primært i leveren og kan specielt ved leversvigt og dårlig leverperfusion interferere med laktatmålingerne. 25 Valg af krystalloid ICP Na /Cl Alle andre 0.9% NaCl Balancerede krystalloider 7

8 Naturlige kolloider Human albumin findes i 5% og 20% opløsning. (Elektrolytindhold/l: 5%: højst 2 mmol kalium og mmol natrium, 20%: højst 2 mmol kalium og mmol natrium). Human albumin udvindes fra raske bloddonorer og er tilgængeligt som 5% og 20% albumin. Albumin 5% er isoosmotisk med plasma og vil øge plasmavolumen med ca. 1 gang det infunderede volumen. Albumin 20% er hyperosmotisk og vil øge plasmavolumen med ca. 4 gange det infunderede volumen. Albumin 5% påvirker ikke umiddelbart de andre væskerum, hvorimod 20% albumin øger det kolloidosmotiske tryk i blodbanen og mobiliserer dermed den interstitielle og intracellulære væske. Normalt vil 10% af det tilførte albumin forlade det intravaskulære rum pr. time og fordeles ud i interstitielrummet. Ved udbredt endothelskade og kapillærutæthed, som det ses ved mange tilstande (stor kirurgi, sepsis, traume m.v.) vil der forekomme et patologisk væskeskift væk fra det intravaskulære rum. 22 Albumin har beskeden effekt på hæmostasen, og det er derfor egnet til erstatning af blødning, når den beskrevne volumeneffekt ønskes. Blødningen erstattes med albumin 5% 1 ml pr. 1 ml blodtab. 26 Albumin synes at øge mortaliteten hos traumepatienter, særligt patienter med traumatisk hjerneskade, hvor det derfor må anses for kontraindiceret til disse patienter (se note på side 5). 12, 27, 28 Som udgangspunkt anvendes albumin først efter resuscitation med 2-3 L balanceret krystalloid er forsøgt, svarende til > 1000 ml blodtab, [anbefaling baseret på god praksis] også med det formål at undgå en liberal væskebehandling med krystalloider som synes at være skadelig. 29 Syntetiske kolloider a. Hydroxyethylstivelse (HES) 6% indeholder polysaccharider (Elektrolytindhold/l: 154 mmol chlorid og 154 mmol natrium. Osmolaritet 308 mosm/l), findes også i HES 10%. b. Dekstraner indeholder polyanhydroglucoser (Elektrolytindhold/l i dekstran 70: 154 mmol chlorid og 154 mmol natrium. Osmolaritet 308 mosm/l), men findes også i andre opløsninger. HES og dekstraner er kolloider af polysaccharid typen og deres egenskaber afhænger af molekylvægt, molekylvægtfordeling og forgreningsgrad, samt af koncentrationen af den kolloidosmotiske substans. HES 6% og dekstran 70 er isoosmotiske med plasma og deres effekt holder 2-4 timer i blodbanen, andre dekstraner har effekt lidt længere, men udskillelse og nedbrydning begynder tidligere og dette leder til en fordeling ud i interstitielrummet. Ligesom ved albumin, vil der forekomme et patologisk væskeskift med fordeling væk fra det intravaskulære rum ved udbredt endothelskade/-lækage. Syntetiske kolloider interagerer med hæmostasen, og inducerer koagulopati, hvor trombocytfunktionen og fibrin-polymeriseringen hæmmes. 30, 31 Denne bivirkning indtræder efter ca ml HES hos den ukomplicerede gennemsnitspatient; 32 samme effekt optræder efter et lavere volumen for dekstraner. 31, 33 Begge kolloider, men især dektraner, er forbundet med risiko for allergisk reaktion. Indgift af HES forårsager øget blødning og transfusionsbehov i kirurgiske patienter, 19, intensiv og sepsis patienter og traumepatienter. 18 Desuden øger HES risikoen for renalt 8

9 svigt og behov for dialyse, og denne risiko ses allerede efter en gennemsnitlig dosis på 500 ml (6 ml/kg) hos intensiv patienter. 41 HES synes at øge mortaliteten i patienter med multitraume, 9, 18 særligt med traumatisk hjerneskade, 47 og i patienter med svær 40, 42, sepsis/septisk shock. HES bør således ikke anvendes til: Patienter med øget risiko for nyresvigt eller koagulopati Traumepatienter Patienter med risiko for større blødning (fx > 1000 ml) Sepsispatienter Intensivpatienter De syntetiske kolloider er forbundet med en øget risiko for alvorlige bivirkninger, uden at der endnu foreligger evidens for, at disse lægemidler gavner nogle patientgrupper sammenlignet med krystalloider, dog med det forbehold, at mange at de studier som understøtter anvendelsen af goal directed fluid therapy (GDT) har anvendt HES i interventionsgruppen, se Individualiseret goal-directed terapi. 9

10 4. Individualiseret goal-directed terapi (IGDT) Defintion Ved IGDT foretages maksimering af flowrelaterede parametre, typisk hjertets slag- (SV) og/eller minutvolumen (CO) eller blandet/central venøs iltmætning. På denne måde optimeres hjertets fyldning således, at det øvre flade stykke af Frank-Starling-kurven nås (Fig. 2). Formålet er at optimere kredsløbet således, at organperfusion bedres og ilttilbudet optimeres. Interventionen er primært væskeadministration, men inotropi og/eller vasopressor er også anvendt i en række IGDT studier med effekt på outcome. Basal erstatning med infusion af krystalloid gives sideløbende (balanceret væske 2-3 ml/kg/t). Fig. 2 anvendelse af Frank-Starlingrelationen i IGDT Effekt af IGDT En positiv effekt på postoperativt outcome er beskrevet ved anvendelse af IGDT ved især abdominalkirurgi: reduktion af komplikationer (specielt gastro-intestinal) og hospitalsophold, 29, men IGDT er ikke beskrevet associeret til forbedret overlevelse. Strategi og relevante hæmodynamiske parametre Hjertets slagvolumen Det mest repræsentative og dynamiske parameter relateret til flow, er slagvolumen (SV). Optimering af patientens SV til nær toppen af Frank-Starling-kurven kan foretages løbende under operationen. Målet er således at opnå den optimale fyldning af hjertets ved at øge preload. Preload øges forsigtigt ved at indgive væskebolus på ml eller 3 ml/kg (Fig. 3). Et øget preload vil medføre et øget SV, hvis hjertet opererer på det ascenderende ben af kurven (A) indtil et kritisk punkt (B), hvorefter SV ikke længere kan øges, og hjertets kontraktilitet måske endda svækkes (C). Således vejleder IGDT både om, hvornår der skal 10

11 administreres volumen, og hvornår der skal stoppes. Efter maksimering, monitoreres SV og der administreres kun volumen når SV falder >10%. Funktionelle parametre Alternativt anvendes funktionelle parametre: Pulse pressure variation (PPV), stroke volume variation (SVV) eller systolic pressure variation (SPV), der alle er validerede metoder hos den dybt sederede, helst relakserede patient med sinusrytme, under overtryksventilation (TV 8-10 ml/kg), hvorved det kan vurderes om patienten responderer med SV-stigning, hvis volumen administreres. 53, 54 Hyppigste anvendte indikation for væskeadministration er en variation >10-13%. 55 Fordelen ved funktionelle parametre er, at unødig væskeadministration som ikke medfører SV-stigning kan undgås. Fig. 3. IGDT-algoritmer PPV pulstryk-variation; SPV systolisk blodtryks-variation; SV slagvolumen; SVV slagvolumen-variation. *Se Valg af væsketyper til IGDT Flow time corrected Flow time corrected (FTc) er varigheden af erytrocytternes flow under systolen, korrigeret for hjertefrekvensen. FTc falder med stigende perifer modstand som det ses ved hypovolæmi. Værdien måles med esofagus-doppler som et hjælpemiddel til vurdering af volumen responsiveness. 56 FTc bør dog kun anvendes som støtte til ændringer i SV da en lav FTc ikke eksklusivt indikerer hypovolæmi. 11

12 Blandet og centralvenøs iltsaturation ScvO 2 kan anvendes til vurdering af patientens minutvolumen, idet denne parameter netop afhænger af hjertets minutvolumen, arterielt iltindhold, iltoptagelsen samt hæmoglobinkoncentration. Under omstændigheder, hvor tre sidstnævnte faktorer kan betragtes som konstante, afspejler ændringer i ScvO2 derfor ændringer i minutvolumen. Følgelig kan ScvO2 anvendes til bedømmelse af en patients volumenstatus. Man bør således bestemme en individuel baseline og følge udviklingen efter en given intervention, samt fx måle en gang i timen. Alternativt kan SvO2 anvendes, hvilket dog forudsætter kanylering af arteria pulmonalis. SvO2 er ca 5% lavere end ScvO2 med forbehold for kateterspidsplacering. Det understreges, at det er ændringer i ScvO2, der monitoreres og ikke de absolutte værdier. Et enkelt studie har anvendt en individualiseret algoritme med maximering af ScvO2 og vist reduktion i forekomst af ileus. 57 Valg af væsketyper til IGDT I de 27 IGDT studier, der er foretaget, er syntetisk kolloid hovedsagligt anvendt til at dække intravaskulært deficit vejledt af IGDT. Andre væsketyper kan muligvis anvendes, herunder krystalloid, human albumin og blodprodukter, men evidensen herfor er endnu ikke tilstrækkeligt belyst. Anvendelse af krystalloid til IGDT medfører en større administreret væskemængde end kolloid I forbindelse med outcome er krystalloid beskrevet anvendt ligeværdigt i 1 studie, 14 forbundet med nedsat hospitalsophold og komplikationer i 1 studie, 15 hvorimod et studie har vist forøgede gastrointestinal komplikationer og forlænget hospitalsophold 58 sammenlignet med anvendelse af kolloid. Indikation for IGDT? Jo højere morbiditet og mortalitetsrisiko, jo større potentiel gevinst af IGDT. 59 Ifølge et Cochrane-review 51 er de vigtigste effekter af IGDT en overordnet reduktion i komplikationer, herunder specielt nyrepåvirkning, respirationsinsufficiens og sårinfektion. Således kan man overveje IGDT til alle patienter med særlig risiko for disse komplikationer. Også hos patienter med usikker væskestatus kan tidlig IGDT formentligt være en fordel, især i situationer hvor man forventer langvarig kirurgi, større væskeskift og forlænget opvågning, fx i intensivt regi, og hvor man finder indikation for peroperativ invasiv blodtryksmonitorering. Evidensen for IGDT ligger primært indenfor abdominalkirurgi, men der er også vist effekt hos andre patientkategorier såsom hjertekirurgi, 60, 61 ortopædkirurgi 62, 63 64, 65 og urologi. Timing af IGDT Effekten af præoperativ IGDT er ikke velundersøgt. Fasteperioden for elektive patienter anbefales oftest at være 2 timer for tynde væsker, hvorfor det præoperative deficit er af mindre betydning, og et eventuelt deficit erstattes efter anæstesiindledning vha. IGDT. Isoleret postoperativ IGDT har i to studier vist en gavnlig effekt på outcome i åben hjertekirurgi 61 og blandet high risk surgery. 66 Kombineret intra- og postoperativ IGDT har en teoretisk fordel, idet patienten fortsat er skrøbelig overfor såvel hypo- som hypervolæmi i den tidlige postoperative fase. 12

13 I en meta-analyse af Kern 67 anbefales tidlig intervention, baseret på hypotesen, at øget iltleverance til allerede skadede eller ødelagte celler øger dannelsen af frie radikaler/reaktive oxygen species, og dermed tilfører mere skade. 13

14 5. Monitorering af cardiac output Vedrørende det forskellige apparatur, der kan anvendes til hæmodynamisk monitorering, er det vigtigt at pointere, at der er tale om et øjebliksbillede. Sikkerhed og evidens udvikler sig kontinuerligt. 68 Apparaturgennemgangen er tænkt som oversigt til brug ved væskesubstitution. Læseren opfordres til at følge udviklingen i opdateringer, sammenligninger samt karakteristikken af de undersøgte populationer af patienter. Sidstnævnte med henblik på at relatere det aktuelle behov med det relevante og evidensbaserede udbud. I det følgende har vi forsøgt at forholde os til de basale principper bag apparaturet. Pulmonalarteriekateter/Swan-Ganz-kateter Kateteret indføres via vena cava superior eller vena femoralis. 69, 70 Ballonen i kateterets spids inflateres, og ved hjælp at trykkurven placeres kateteret med spidsen i arterie pulmonalis. Systemet er uafhængigt af, om patienten er intuberet, hvilken hjerterytme patienten har, og hvordan patienten er lejret. CO bestemmes ved termodilution enten kontinuerligt eller ved boli af koldt saltvand. Kateteret måler direkte trykkene i vena cava superior og arterie pulmonalis. Desuden måles blandet venøs saturation kontinuerligt. Der har været beskrevet komplikationer med skade på lungearterier, specielt når man har haft ballonen i indkiling. Indkilingstryk bruges derfor ikke rutinemæssigt længere. Man estimerer værdien ud fra diastolisk PA-tryk. Følgende afledte parametre kan beregnes eller estimeres: Preload kan estimeres fra diastolisk PA-tryk. Sytemisk vaskulær modstand (SVR) og pulmonal vaskulær modstand (PVR) kan beregnes fra de målte tryk og CO. Slagvolumen kan beregnes ud fra puls og CO. PiCCOplus PiCCO, Pulse Contour Cardiac Output, beregner kontinuerligt cardiac output ud fra arteriekurvens form og pulsen, idet arealet under den systoliske del af kurven korreleres til slagvolumen. Systemet kalibreres ved injektion af kolde væskeboli i centralt venekateter og bestemmelse af CO ved termodilution via arteriekateter udstyret med termoføler placeret i en større arterie, typisk a. femoralis. Systemet kan, ved hjælp af pulskonturanalysen og forandringer i det intrathoracale tryk ved overtryksventilation, kontinuerligt estimere slagvolumenvariation (SVV) og pulstryk variation (PPV) som udtryk for volumenstatus. Som markør for preload ved statisk volumen monitorering anvendes global end diastolisk volumen (GEDV ) og intrathorakalt blodvolumen (ITBV). Systemet er valideret i forhold 71, 72 til pulmonal arterie termodilution, og de fleste studier viser god overensstemmelse. LiDCO plus LiDCO, Litium Dilution Cardiac Output, bygger på en kontinuerlig arterietrykkurveanalyse, den såkaldte pulspoweranalyse (PulseCO), som kalibreres ved en måling af hjertets minutvolumen med lithiumfortyndingsteknik. Ved denne teknik er det ikke nødvendig med central venekateter. En bolus med litiumchlorid gives via perifer vene og registreres via lithium-sensitiv elektrode tilkoblet arteriekanyle. Pulspoweranalysen bygger på teorien om massebevarelse, idet det antages, at nettoenergiændringen ved et 14

15 hjerteslag er en balance mellem tilført masse ved et slagvolumen minus den masse, der tabes perifert under et hjerteslag. Disse forskelle fra pulskonturanalysen gør, at arterietrykkurvens morfologi er af mindre betydning. Arterietrykkurven transformeres via flere trin til et nominelt slagvolumen, som omregnes til aktuelt slagvolumen ved hjælp af kalibreringsfaktoren, bestemt ved LiDCO. Afledte værdier er slagvolumenvariation (SVV), pulstrykvariation (PPV). Disse værdier anses for at være dynamiske markører for hypovolæmi og kan anvendes til forudsigelse af respons på volumen. Undersøgelserne er 73, 74 lavet på patienter, der ventileres, har stabil rytme og er placeret i rygleje. FloTrac/Vigileo/EV1000 Cardiac output (CO) bestemmes ved kontinuerlig analyse af den arterielle trykbølges form uden ekstern kalibrering. FloTrac-sensoren og det medfølgende modul kan kobles til enhver arteriekanyle. Systemet skal ikke kalibreres og er let at anvende. Det kræver imidlertid et sufficient arterielt signal og bliver usikkert ved arytmier. SVV-målinger er ligeledes begrænset af tilstedeværelse af mekanisk ventilation og lejring. Uoverensstemmende valideringsstudier har givet anledning til optimering af C-algoritmer gennem de seneste år med nogen effekt. 75, 76 Der er dog stadig udfordringer med præcis CO-monitorering ved hurtige ændringer i de hæmodynamiske forhold. 77 I forbindelse med EV1000 er der udviklet mulighed for thermodilution/kalibrering ved brug af specielt kateter i arterie femoralis og thermistor rør koblet til CVK. FloTrac-systemet kan kombineres med oximetri-kateter, der muliggør kontinuerlig central venøs oxygen saturationsmåling, ScvO2. Det er imidlertid nødvendigt med central venøs adgang og specielt kateter. CardioQ Cardiac output (CO) kan estimeres non-invasivt ved brug af doppler-probe placeret i distale esofagus. Disse devises måler blodflow i aorta decendens og estimerer CO ved at multiplicere flow-hastigheden med tværsnitsarealet af aorta. Tværsnitsarealet kommer fra indbyggede nomogrammer baseret på alder, køn, vægt og højde. Esofagus-doppleren kan også måle den korrigerede flowtid (FTc). FTc er tiden fra starten af pulsbølgens upstroke til baseline atter er nået, korrigeret for hjertefrekvens. FTc er omvendt korreleret til den perifere modstand og bidrager med informationer om afterload. Anvendelse af esofagus-doppler har flere begrænsninger. Proben er placeret i distale esofagus, så man regner kun 70% af det circulerende blodflow med. Målingerne er afhængige af korrekt placering. Dopplerproberne er mindre end konventionelle transesofageale ekko-prober, så de er lette at displacere. Systemet er operatørafhængigt. Desuden er arealet af aorta dynamisk og afhængig af pulstryk, compliance af aorta, vaskulær modstand mm. Trods de omtalte begrænsninger viser flere studier reduktion i komplikationsrater og indlæggelsestid ved brug af esofagus-doppler til individualiseret 48, 77 goal-directed væske terapi. ClearSight System/tidl. Nexfin Non-invasiv og kontinuerlig monitorering af blodtrykket er mulig ved hjælp af photoplethysmografisk teknik. Apparatet består af en lille pneumatisk manchet som anbringes omkring pegefingeren. 78, 79 På hver side af manchetten sidder en infrarød lyskilde henholdsvis en sensor til måling af blodvolumen i fingeren. Det tryk som kræves 15

16 for at holde blodvolumen under manchetten konstant, svarer til det arterielle blodtryk i fingerarterierne. Ved løbende justering af manchettrykket til netop dette trykniveau kan blodtrykket måles kontinuerligt. Apparatet er anvendt blandt andet i rumforskning og er blevet valideret både klinisk og f.eks. under idrætsfysiologiske forsøg. Både invasive og non-invasive arterielle trykkurver kan bruges som input til en algoritme til beregning af slagvolumen og dermed hjertets minutvolumen. Konceptet af pulskonturmetoden til estimering af slagvolumen går ud på, at hjertets slagvolumen afspejles i den systoliske del af trykkurven. Computersoftwaren identificerer den systoliske del af arteriekurven, d.v.s. fra diastolen til den dikrote hævning, som svarer til lukningen af aortaklappen. Divideres arealet af dette systoliske trykforløb med aortas modstand fås et mål for slagvolumen. Aortas eftergivelighed og dermed modstand ændrer sig afhængig af trykket, hvorfor apparatet benytter sig af et nomogram, hvor både patientens alder, højde, vægt og køn indgår. Nomogrammet er baseret på tidligere publicerede post-mortem-målinger af aortas eftergivelighed. De absolutte værdier er behæftet med stor usikkerhed, idet patientens sande aortaimpedans ikke måles, dog kan ændringerne anvendes til opfølgning af interventioner, f.eks. under IGDT-styret væskebehandling med henblik på optimering af slagvolumen. Måling af CO er dog hovedsageligt undersøgt på ikke-kritisk syge patienter. 79 Metoden er afhængig af normal perfusion af fingrene, hvilken kan være kompromitteret af mange årsager. Tabel 1 Oversigt over hæmodynamisk udstyr anvendt ved væskesubstitution SV/CO - bestemmelse Udstyr Kalibrering/ indikator Additionelle parametre Fordele/ulemper Swan- Ganz Termodilution Central venekanylering Kalibrering fra hbg og evt. Svo2. CVP,PAP, SVR, PVR (beregnet) Va-tryk (estimat) SvO2 Eneste med SvO2 monitorering. Kan bruges til uintuberede og til cirkulatorisk ustabile patienter Korrekt placering i a.pulm. nødvendig PiCCO (Puls contour cardiac output) Arealet under systoliske del af den arterielle kurve Central arterie kateter ( eks. a.femoralis) CVK Transpulmonal thermodilution med saltvand SVV,PPV,CVP GEDV, ITBV Kontinuerlig Scv02 ved brug af speciel probe Stabilt ved hæmodynamisk instabilitet Mange hæmodynamiske parametre FloTrac Kontinuerlig Perifer arterie Ingen SVV,PVV, Let at bruge 16

17 EV1000 analyse af den arterielle trykbølges form kateter. Systemet kan tilsluttes specielt CVK, der muliggør kontinuerlig ScvO2 målinger. Specielt kateter i centralarterie (eks. a.femoralis) kalibrering Transpulmonal Thermodilution med saltvand Kontinuerlig ScvO2 CVP ITBV. GEDV Sufficient arterielt signal Usikkerhed ved arytmier Usikkerhed ved hurtige ændringer i hæmodynamiske forhold LiDCO (Litium Dilution Cardiac Output) Arterietrykkurveanalyse Perifer eller centralt arteriekateter Perifer vene Lithium indikator dilution SVV, PPV Brug af lithium CardioQ Esophagus doppler Blodflow i aorta decendens gange tværsnitsareal af aorta Doppler-probe Placeret i distale esophagus FTc Måling afhængig af korrekt placering Arealet af aorta dynamisk Kun 70% af cirkulerende blodvolume passerer Nexfin Non-invasiv arterial trykkurve kombineret med pulskurveanalyse Oppustelig cuff placeret omkring finger (cuff-tryk reflekterer det arterielle tryk) Hypoperfusion af finger usikkert estimat af CO ved ustabile patienter CO cardiac output; CVP central venous pressure; FTc korrigeret flowtid; GDTV global end diastolisk volumen; ITBV intrathorakalt blodvolumen; PAP pulmonal arterial pressure; PPV pulstryk variation; PVR pulmonal vascular resistance; ScvO2 central venøs iltmætning i vena cava superior; SV slagvolumen; SvO2 blandet venøs iltmætning i a. pulmonalis; SVR systemic vascular resistance; SVV slagvolumenvariation; VA-tryk, trykket i venstre atrie, preload. 17

18 6. Referencer 1. Chappell D, Jacob M, Hofmann-Kiefer K, Conzen P, Rehm M. A rational approach to perioperative fluid management. Anesthesiology 2008; 109: Strunden MS, Heckel K, Goetz AE, Reuter DA. Perioperative fluid and volume management: physiological basis, tools and strategies. Ann Intensive Care 2011; 1:2, Holte K. Pathophysiology and clinical implications of peroperative fluid management in elective surgery. Dan Med Bull 2010; 57:B National Clinical Guideline Centre. Intavenous fluid therapy in adults in hospital. Clinical Guideline Methods evidence and recommendations Matot I, Paskaleva R, Eid L, Cohen K, Khalaileh A, Elazary R, Keidar A. Effect of the volume of fluids administered on intraoperative oliguria in laparoscopic bariatric surgery: a randomized controlled trial. Arch Surg 2012; 147: Matot I, Dery E, Bulgov Y, Cohen B, Paz J, Nesher N. Fluid management during videoassisted thoracoscopic surgery for lung resection: a randomized, controlled trial of effects on urinary output and postoperative renal function. J Thorac Cardiovasc Surg 2013; 146: Nov Perner A, Junttila E, Haney M, Hreinsson K, Kvale R, Vandvik PO, Moller MH. Scandinavian clinical practice guideline on choice of fluid in resuscitation of critically ill patients with acute circulatory failure. Acta Anaesthesiol Scand Ertmer C, Van Aken H. Fluid therapy in patients with brain injury: what does physiology tell us? Crit Care 2014; 18: Cooper DJ, Myburgh J, Heritier S, Finfer S, Bellomo R, Billot L, Murray L, Vallance S, SAFE-TBI Investigators, Australian and New Zealand Intensive Care Society Clinical Trials Group. Albumin resuscitation for traumatic brain injury: is intracranial hypertension the cause of increased mortality? J Neurotrauma 2013; 30: Lindroos AC, Niiya T, Silvasti-Lundell M, Randell T, Hernesniemi J, Niemi TT. Stroke volume-directed administration of hydroxyethyl starch or Ringer's acetate in sitting position during craniotomy. Acta Anaesthesiol Scand 2013; 57: Yates DR, Davies SJ, Milner HE, Wilson RJ. Crystalloid or colloid for goal-directed fluid therapy in colorectal surgery. Br J Anaesth 2014; 112: Senagore AJ, Emery T, Luchtefeld M, Kim D, Dujovny N, Hoedema R. Fluid management for laparoscopic colectomy: a prospective, randomized assessment of goal-directed administration of balanced salt solution or hetastarch coupled with an enhanced recovery program. Dis Colon Rectum 2009; 52:

19 16. Wuethrich PY, Studer UE, Thalmann GN, Burkhard FC. Intraoperative Continuous Norepinephrine Infusion Combined with Restrictive Deferred Hydration Significantly Reduces the Need for Blood Transfusion in Patients Undergoing Open Radical Cystectomy: Results of a Prospective Randomised Trial. Eur Urol Wuethrich PY, Burkhard FC, Thalmann GN, Stueber F, Studer UE. Restrictive Deferred Hydration Combined with Preemptive Norepinephrine Infusion during Radical Cystectomy Reduces Postoperative Complications and Hospitalization Time: A Randomized Clinical Trial. Anesthesiology James MF, Michell WL, Joubert IA, Nicol AJ, Navsaria PH, Gillespie RS. Resuscitation with hydroxyethyl starch improves renal function and lactate clearance in penetrating trauma in a randomized controlled study: the FIRST trial (Fluids in Resuscitation of Severe Trauma). Br J Anaesth 2011; 107: Rasmussen KC, Johansson PI, Hojskov M, Kridina I, Kistorp T, Thind P, Nielsen HB, Ruhnau B, Pedersen T, Secher NH. Hydroxyethyl starch reduces coagulation competence and increases blood loss during major surgery: results from a randomized controlled trial. Ann Surg 2014; 259: Hahn RG. Fluid therapy in uncontrolled hemorrhage--what experimental models have taught us. Acta Anaesthesiol Scand 2013; 57: Hahn RG. Volume kinetics for infusion fluids. Anesthesiology 2010; 113: Jacob M, Chappell D, Rehm M. The 'third space'--fact or fiction? Best Pract Res Clin Anaesthesiol 2009; 23: Orbegozo Cortes D, Rayo Bonor A, Vincent JL. Isotonic crystalloid solutions: a structured review of the literature. Br J Anaesth 2014; 112: Guidet B, Soni N, Della Rocca G, Kozek S, Vallet B, Annane D, James M. A balanced view of balanced solutions. Crit Care 2010; 14: Burdett E, Dushianthan A, Bennett-Guerrero E, Cro S, Gan TJ, Grocott MP, James MF, Mythen MG, O'Malley CM, Roche AM, Rowan K. Perioperative buffered versus nonbuffered fluid administration for surgery in adults. Cochrane Database Syst Rev 2012; 12:CD Patel A, Laffan MA, Waheed U, Brett SJ. Randomised trials of human albumin for adults with sepsis: systematic review and meta-analysis with trial sequential analysis of all-cause mortality. BMJ 2014; 349:g Finfer S, Bellomo R, Boyce N, French J, Myburgh J, Norton R, SAFE Study Investigators. A comparison of albumin and saline for fluid resuscitation in the intensive care unit. N Engl J Med 2004; 350: SAFE Study Investigators, Australian and New Zealand Intensive Care Society Clinical Trials Group, Australian Red Cross Blood Service, George Institute for International Health, Myburgh J, Cooper DJ, Finfer S, Bellomo R, Norton R, Bishop N, Kai Lo S, Vallance S. Saline or albumin for fluid resuscitation in patients with traumatic brain injury. N Engl J Med 2007; 357: Corcoran T, Rhodes JE, Clarke S, Myles PS, Ho KM. Perioperative fluid management strategies in major surgery: a stratified meta-analysis. Anesth Analg 2012; 114:

20 30. Fenger-Eriksen C, Anker-Moller E, Heslop J, Ingerslev J, Sorensen B. Thrombelastographic whole blood clot formation after ex vivo addition of plasma substitutes: improvements of the induced coagulopathy with fibrinogen concentrate. Br J Anaesth 2005; 94: Fenger-Eriksen C, Tonnesen E, Ingerslev J, Sorensen B. Mechanisms of hydroxyethyl starch-induced dilutional coagulopathy. J Thromb Haemost 2009; 7: Petroianu GA, Liu J, Maleck WH, Mattinger C, Bergler WF. The effect of In vitro hemodilution with gelatin, dextran, hydroxyethyl starch, or Ringer's solution on Thrombelastograph. Anesth Analg 2000; 90: Fenger-Eriksen C, Ingerslev J, Sorensen B. Coagulopathy induced by colloid plasma expanders--search for an efficacious haemostatic intervention. Acta Anaesthesiol Scand 2006; 50: Reinhart K, Perner A, Sprung CL, Jaeschke R, Schortgen F, Johan Groeneveld AB, Beale R, Hartog CS, European Society of Intensive Care Medicine. Consensus statement of the ESICM task force on colloid volume therapy in critically ill patients. Intensive Care Med 2012; 38: Fenger-Eriksen C, Jensen TM, Kristensen BS, Jensen KM, Tonnesen E, Ingerslev J, Sorensen B. Fibrinogen substitution improves whole blood clot firmness after dilution with hydroxyethyl starch in bleeding patients undergoing radical cystectomy: a randomized, placebo-controlled clinical trial. J Thromb Haemost 2009; 7: Navickis RJ, Haynes GR, Wilkes MM. Effect of hydroxyethyl starch on bleeding after cardiopulmonary bypass: a meta-analysis of randomized trials. J Thorac Cardiovasc Surg 2012; 144: Skhirtladze K, Base EM, Lassnigg A, Kaider A, Linke S, Dworschak M, Hiesmayr MJ. Comparison of the effects of albumin 5%, hydroxyethyl starch 130/0.4 6%, and Ringer's lactate on blood loss and coagulation after cardiac surgery. Br J Anaesth 2014; 112: Mittermayr M, Streif W, Haas T, Fries D, Velik-Salchner C, Klingler A, Oswald E, Bach C, Schnapka-Koepf M, Innerhofer P. Hemostatic changes after crystalloid or colloid fluid administration during major orthopedic surgery: the role of fibrinogen administration. Anesth Analg 2007; 105:905,17, table of contents. 39. Haase N, Wetterslev J, Winkel P, Perner A. Bleeding and risk of death with hydroxyethyl starch in severe sepsis: post hoc analyses of a randomized clinical trial. Intensive Care Med 2013; 39: Perner A, Haase N, Guttormsen AB, Tenhunen J, Klemenzson G, Aneman A, Madsen KR, Moller MH, Elkjaer JM, Poulsen LM, Bendtsen A, Winding R, Steensen M, Berezowicz P, Soe-Jensen P, Bestle M, Strand K, Wiis J, White JO, Thornberg KJ, Quist L, Nielsen J, Andersen LH, Holst LB, Thormar K, Kjaeldgaard AL, Fabritius ML, Mondrup F, Pott FC, Moller TP, Winkel P, Wetterslev J, 6S Trial Group, Scandinavian Critical Care Trials Group. Hydroxyethyl starch 130/0.42 versus Ringer's acetate in severe sepsis. N Engl J Med 2012; 367: Myburgh JA, Finfer S, Bellomo R, Billot L, Cass A, Gattas D, Glass P, Lipman J, Liu B, McArthur C, McGuinness S, Rajbhandari D, Taylor CB, Webb SA, CHEST Investigators, Australian and New Zealand Intensive Care Society Clinical Trials Group. Hydroxyethyl starch or saline for fluid resuscitation in intensive care. N Engl J Med 2012; 367:

21 42. Haase N, Perner A, Hennings LI, Siegemund M, Lauridsen B, Wetterslev M, Wetterslev J. Hydroxyethyl starch 130/ versus crystalloid or albumin in patients with sepsis: systematic review with meta-analysis and trial sequential analysis. BMJ 2013; 346:f Mutter TC, Ruth CA, Dart AB. Hydroxyethyl starch (HES) versus other fluid therapies: effects on kidney function. Cochrane Database Syst Rev 2013; 7:CD Zarychanski R, Abou-Setta AM, Turgeon AF, Houston BL, McIntyre L, Marshall JC, Fergusson DA. Association of hydroxyethyl starch administration with mortality and acute kidney injury in critically ill patients requiring volume resuscitation: a systematic review and meta-analysis. JAMA 2013; 309: Perel P, Roberts I, Ker K. Colloids versus crystalloids for fluid resuscitation in critically ill patients. Cochrane Database Syst Rev 2013; 2:CD Gattas DJ, Dan A, Myburgh J, Billot L, Lo S, Finfer S, CHEST Management Committee. Fluid resuscitation with 6 % hydroxyethyl starch (130/0.4 and 130/0.42) in acutely ill patients: systematic review of effects on mortality and treatment with renal replacement therapy. Intensive Care Med 2013; 39: Reinhart K, Perner A, Sprung CL, Jaeschke R, Schortgen F, Groeneveld AB, Beale R, Hartog CS. Unless high-quality clinical data show they are safe, synthetic colloids should not be used in patients with head injury. Intensive Care Med 2012; 38: Abbas SM, Hill AG. Systematic review of the literature for the use of oesophageal Doppler monitor for fluid replacement in major abdominal surgery. Anaesthesia 2008; 63: Bundgaard-Nielsen M, Holte K, Secher NH, Kehlet H. Monitoring of peri-operative fluid administration by individualized goal-directed therapy. Acta Anaesthesiol Scand 2007; 51: Giglio MT, Marucci M, Testini M, Brienza N. Goal-directed haemodynamic therapy and gastrointestinal complications in major surgery: a meta-analysis of randomized controlled trials. Br J Anaesth 2009; 103: Grocott MP, Dushianthan A, Hamilton MA, Mythen MG, Harrison D, Rowan K, Optimisation Systematic Review Steering Group. Perioperative increase in global blood flow to explicit defined goals and outcomes after surgery: a Cochrane Systematic Review. Br J Anaesth 2013; 111: Pearse RM, Harrison DA, MacDonald N, Gillies MA, Blunt M, Ackland G, Grocott MP, Ahern A, Griggs K, Scott R, Hinds C, Rowan K, OPTIMISE Study Group. Effect of a perioperative, cardiac output-guided hemodynamic therapy algorithm on outcomes following major gastrointestinal surgery: a randomized clinical trial and systematic review. JAMA 2014; 311: Hofer CK, Muller SM, Furrer L, Klaghofer R, Genoni M, Zollinger A. Stroke volume and pulse pressure variation for prediction of fluid responsiveness in patients undergoing offpump coronary artery bypass grafting. Chest 2005; 128: Kramer A, Zygun D, Hawes H, Easton P, Ferland A. Pulse pressure variation predicts fluid responsiveness following coronary artery bypass surgery. Chest 2004; 126: Marik PE. Noninvasive cardiac output monitors: a state-of the-art review. J Cardiothorac Vasc Anesth 2013; 27:

22 56. Lee JH, Kim JT, Yoon SZ, Lim YJ, Jeon Y, Bahk JH, Kim CS. Evaluation of corrected flow time in oesophageal Doppler as a predictor of fluid responsiveness. Br J Anaesth 2007; 99: Jammer I, Ulvik A, Erichsen C, Lodemel O, Ostgaard G. Does central venous oxygen saturation-directed fluid therapy affect postoperative morbidity after colorectal surgery? A randomized assessor-blinded controlled trial. Anesthesiology 2010; 113: Zhang J, Qiao H, He Z, Wang Y, Che X, Liang W. Intraoperative fluid management in open gastrointestinal surgery: goal-directed versus restrictive. Clinics (Sao Paulo) 2012; 67: Cecconi M, Corredor C, Arulkumaran N, Abuella G, Ball J, Grounds RM, Hamilton M, Rhodes A. Clinical review: Goal-directed therapy-what is the evidence in surgical patients? The effect on different risk groups. Crit Care 2013; 17: Mythen MG, Webb AR. Perioperative plasma volume expansion reduces the incidence of gut mucosal hypoperfusion during cardiac surgery. Arch Surg 1995; 130: McKendry M, McGloin H, Saberi D, Caudwell L, Brady AR, Singer M. Randomised controlled trial assessing the impact of a nurse delivered, flow monitored protocol for optimisation of circulatory status after cardiac surgery. BMJ 2004; 329: Sinclair S, James S, Singer M. Intraoperative intravascular volume optimisation and length of hospital stay after repair of proximal femoral fracture: randomised controlled trial. BMJ 1997; 315: Venn R, Steele A, Richardson P, Poloniecki J, Grounds M, Newman P. Randomized controlled trial to investigate influence of the fluid challenge on duration of hospital stay and perioperative morbidity in patients with hip fractures. Br J Anaesth 2002; 88: Gan TJ, Soppitt A, Maroof M, el-moalem H, Robertson KM, Moretti E, Dwane P, Glass PS. Goal-directed intraoperative fluid administration reduces length of hospital stay after major surgery. Anesthesiology 2002; 97: Pillai P, McEleavy I, Gaughan M, Snowden C, Nesbitt I, Durkan G, Johnson M, Cosgrove J, Thorpe A. A double-blind randomized controlled clinical trial to assess the effect of Doppler optimized intraoperative fluid management on outcome following radical cystectomy. J Urol 2011; 186: Pearse R, Dawson D, Fawcett J, Rhodes A, Grounds RM, Bennett ED. Early goal-directed therapy after major surgery reduces complications and duration of hospital stay. A randomised, controlled trial [ISRCTN Crit Care 2005; 9:R Kern JW, Shoemaker WC. Meta-analysis of hemodynamic optimization in high-risk patients. Crit Care Med 2002; 30: Mehta Y, Arora D. Newer methods of cardiac output monitoring. World J Cardiol 2014; 6: Kaplans Cardiac Aaesthesia. St. Louis, Missouri: ELSEVIER Saunders,

23 71. Felbinger TW, Reuter DA, Eltzschig HK, Bayerlein J, Goetz AE. Cardiac index measurements during rapid preload changes: a comparison of pulmonary artery thermodilution with arterial pulse contour analysis. J Clin Anesth 2005; 17: Version Della Rocca G, Costa MG. Volumetric monitoring: principles of application. Minerva Anestesiol 2005; 71: Pearse RM, Ikram K, Barry J. Equipment review: an appraisal of the LiDCO plus method of measuring cardiac output. Crit Care 2004; 8: Cecconi M, Monti G, Hamilton MA, Puntis M, Dawson D, Tuccillo ML, Della Rocca G, Grounds RM, Rhodes A. Efficacy of functional hemodynamic parameters in predicting fluid responsiveness with pulse power analysis in surgical patients. Minerva Anestesiol 2012; 78: Button D, Weibel L, Reuthebuch O, Genoni M, Zollinger A, Hofer CK. Clinical evaluation of the FloTrac/Vigileo system and two established continuous cardiac output monitoring devices in patients undergoing cardiac surgery. Br J Anaesth 2007; 99: Scheeren TW, Wiesenack C, Gerlach H, Marx G. Goal-directed intraoperative fluid therapy guided by stroke volume and its variation in high-risk surgical patients: a prospective randomized multicentre study. J Clin Monit Comput 2013; 27: Desebbe O, Henaine R, Keller G, Koffel C, Garcia H, Rosamel P, Obadia JF, Bastien O, Lehot JJ, Haftek M, Critchley LA. Ability of the third-generation FloTrac/Vigileo software to track changes in cardiac output in cardiac surgery patients: a polar plot approach. J Cardiothorac Vasc Anesth 2013; 27: Martina JR, Westerhof BE, van Goudoever J, de Beaumont EM, Truijen J, Kim YS, Immink RV, Jobsis DA, Hollmann MW, Lahpor JR, de Mol BA, van Lieshout JJ. Noninvasive continuous arterial blood pressure monitoring with Nexfin(R). Anesthesiology 2012; 116: Broch O, Renner J, Gruenewald M, Meybohm P, Schottler J, Caliebe A, Steinfath M, Malbrain M, Bein B. A comparison of the Nexfin(R) and transcardiopulmonary thermodilution to estimate cardiac output during coronary artery surgery. Anaesthesia 2012; 67:

24 7. Appendix 1: Interessekonflikter Morten Bundgaard-Nielsen Lise-Lotte Boldrup Lundbech Jens Aage Kølsen Petersen (formand) Frank Christian Pott Svein Åge Rodt Jakob Stensballe Jannie Bisgaard Stæhr Anne Eldrup Vester Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen 24

SP WORKFLOW ID: Fagligt ansvarlig: SFR Region H og Region Sjælland. Ændringskommentar Region Sjælland: Udarbejdet fra DASAIM s rekommandation.

SP WORKFLOW ID: Fagligt ansvarlig: SFR Region H og Region Sjælland. Ændringskommentar Region Sjælland: Udarbejdet fra DASAIM s rekommandation. Udgiver: SFR Anæstesi SP WORKFLOW ID: Dokumenttype Vejledning DDKM: Version: Forfattere DASAIM 2014 Fagligt ansvarlig: SFR Region H og Region Sjælland Godkendt: Revisionsdato: Søgeord: væske, væskebalance,

Læs mere

Kredsløb. Carsten Tollund AN-OP-POTA. Abdominalcentret, Rigshospitalet

Kredsløb. Carsten Tollund AN-OP-POTA. Abdominalcentret, Rigshospitalet Kredsløb Carsten Tollund AN-OP-POTA. Abdominalcentret, Rigshospitalet Under dette foredrag skal du være klar til at gå online på din mobiltelefon, alternativt kan du anvende sms. Hotellets net hedder Munkebjerg

Læs mere

Svær sepsis og septisk shock Undervisning for anæstesilæger

Svær sepsis og septisk shock Undervisning for anæstesilæger Svær sepsis og septisk shock Undervisning for anæstesilæger Robert Winding Overlæge ITA Charlotte Mouritsen Kvalitetskonsulent, Staben Program Svær sepsis/sepsis shock har en høj dødelighed! DIAGNOSE HURTIGT

Læs mere

Vejledning om transfusionsmedicinsk. monitorering af blødende patienter

Vejledning om transfusionsmedicinsk. monitorering af blødende patienter Vejledning om transfusionsmedicinsk behandling og monitorering af blødende patienter Behandlingsanbefaling Version 1.0-7. Juni 2013 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi ønsker at give en opdateret vejledning

Læs mere

INTENSIV FORSKNING SEPSISBEHANDLING, (DE 6 S ER), OG HVORDAN ARBEJDER MAN MED DETTE SOM PROJEKTSYGEPLEJERSKE

INTENSIV FORSKNING SEPSISBEHANDLING, (DE 6 S ER), OG HVORDAN ARBEJDER MAN MED DETTE SOM PROJEKTSYGEPLEJERSKE INTENSIV FORSKNING SEPSISBEHANDLING, (DE 6 S ER), OG HVORDAN ARBEJDER MAN MED DETTE SOM PROJEKTSYGEPLEJERSKE FSAIO Landskursus 19. september 2011 PROJEKTSYGEPLEJERSKENS ARBEJDE INDEN FOR SEPSISFORSKNING

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

ATLS og ABC Initial håndtering af traumepatienter

ATLS og ABC Initial håndtering af traumepatienter ATLS og ABC Initial håndtering h af traumepatienter Lecky F, Bryden D, Little R, Tong N, Moulton C. Emergency intubation for acutely ill and injured patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008,

Læs mere

Jakob Willesen, Dyrlæge, PhD Hospital for Mindre Husdyrs Sygdomme

Jakob Willesen, Dyrlæge, PhD Hospital for Mindre Husdyrs Sygdomme Akut diagnostik og terapi & Monitorering af den kritiske patient Del I MK 30006 18. januar 2011 Jakob Willesen, Dyrlæge, PhD Hospital for Mindre Husdyrs Sygdomme Indledende diagnostik og terapi IV adgang(minimumdatabase

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER. Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH

RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER. Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH Definitioner keeedeligt Hvorfor skal vi tale om definitionerne af akut nyresvigt?

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Note: De pågældende punkter i produktresuméet og indlægssedlen er resultatet af referral proceduren. Produktinformationen kan

Læs mere

Svær sepsis og septisk shock

Svær sepsis og septisk shock Svær sepsis og septisk shock Præsenteret af Robert Winding Overlæge ITA Charlotte Mouritsen Anna Marie Fink Kvalitetskonsulent, Staben Sepsisdefinition for Kriterier* Påvist eller begrundet mistanke om

Læs mere

Near InfraRed Spectroscopy Pro et Con

Near InfraRed Spectroscopy Pro et Con Near InfraRed Spectroscopy Pro et Con DANSECT 2016 Dorthe Viemose Nielsen Overlæge Operation/Intensiv Øst Aarhus Universitetshospital CON Kan det bruges til noget? Det vigtige spørgsmål? Giver NIRS værdier

Læs mere

LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI

LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI Regionernes Databasedag København 8. april 2015 Henrik Stig Jørgensen Ledende Overlæge Nordsjællands Hospital, Kirurgisk

Læs mere

Væsketab skal erstattes med en væske som i mængde og elektrolytsammensætning ligner tabet. Dette gælder såvel normale som patologiske væsketab

Væsketab skal erstattes med en væske som i mængde og elektrolytsammensætning ligner tabet. Dette gælder såvel normale som patologiske væsketab Rekommandationer Væsketab skal erstattes med en væske som i mængde og elektrolytsammensætning ligner tabet. Dette gælder såvel normale som patologiske væsketab Elektive kirurgiske patienter kan spise indtil

Læs mere

Indholdet i denne vejledning er kun gældende for hospitaler der er overgået til brug af Sundhedsplatformen

Indholdet i denne vejledning er kun gældende for hospitaler der er overgået til brug af Sundhedsplatformen Væskedøgn og væskeskema, inkl. nedetidsvæskeskema Udgiver: Region Hovedstaden og Region Sjælland SP WORKFLOW ID: Dokumenttype Vejledning Version: 1 Forfattere : Faglige eksperter under SFR anæstesiologi,

Læs mere

Manuel behandling for patienter med hofteartrose

Manuel behandling for patienter med hofteartrose Manuel behandling for patienter med hofteartrose Muskel- og ledsygdomme er den vigtigste årsag til funktionsbegrænsning i Danmark En dansker mister i gennemsnit 7 år med god livskvalitet pga muskel- og

Læs mere

Rationel erstatning af blodtab Kriterier, pejlemærker, tips og tricks, herunder fornuftig logistik på stuen

Rationel erstatning af blodtab Kriterier, pejlemærker, tips og tricks, herunder fornuftig logistik på stuen Rationel erstatning af blodtab Kriterier, pejlemærker, tips og tricks, herunder fornuftig logistik på stuen Jakob Stensballe Afdelingslæge, ph.d. Anæstesi og operationsklinikken, HOC & Transfusionsmedicinsk

Læs mere

Forebyggelse af akut kritisk forværring ved hjælpe af et Early Warning Score system

Forebyggelse af akut kritisk forværring ved hjælpe af et Early Warning Score system Forebyggelse af akut kritisk forværring ved hjælpe af et Early Warning Score system Gitte Bunkenborg Ph.d. stud. Lunds Universitet, Udviklingssygeplejerske, Hvidovre Hospital Intensiv Terapiafsnit 542

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det?

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede forløb - konceptet alle operationer ambulante? hvorfor er patienten på hospitalet i dag? hvad er det vi ikke kan kontrollere?

Læs mere

Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift?

Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift? Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift? Lars S Rasmussen Acta Anaesthesiologica Scandinavica Anæstesi- og operationsklinikken HovedOrtoCentret Rigshospitalet lsr@rh.dk

Læs mere

Opsporing af kritisk syge patienter og træning af personale

Opsporing af kritisk syge patienter og træning af personale Opsporing af kritisk syge patienter og træning af personale Lone Fuhrmann, Anders Perner, Anne Lippert, Doris Østergaard, Dansk Institut for Medicinsk Simulation, og Rigshospitalet, Region Hovedstaden

Læs mere

ALPE Essential - Mermaid Care A/S

ALPE Essential - Mermaid Care A/S Tænk hvis Tænk hvis du selv kunne udføre lungefunktionsundersøgelser målrettet anæstesiens udfordringer og problemstillinger omkring patientens præoperative oxygeneringsevne? Traditionelle lungefunktionsundersøgelser

Læs mere

videnspredning og implementering af viden accelererede forløb som model

videnspredning og implementering af viden accelererede forløb som model videnspredning og implementering af viden accelererede forløb som model accelererede forløb - konceptet alle operationer ambulante? hvorfor er patienten på hospitalet i dag? hvad er det vi ikke kan kontrollere?

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Metode i klinisk retningslinje

Metode i klinisk retningslinje Metode i klinisk retningslinje National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til voksne med funktionsevnenedsættelse som følge af erhvervet hjerneskade Karin Spangsberg Kristensen, fysioterapeut.

Læs mere

Multimorbiditet og geriatrisk screening

Multimorbiditet og geriatrisk screening Multimorbiditet og geriatrisk screening Ledende overlæge phd MPA Medicinsk afdeling O Multimorbiditet og geriatrisk screening Geriatri og diskussion Geriatri og dokumentation Geriatri og organisation Geriatri

Læs mere

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI).

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Kort klinisk retningslinje vedr.: Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Udarbejdet af SAKS (Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi) Forfattere:

Læs mere

National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer)

National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer) National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer) Anette Skjold Sørensen Ergoterapeut Odense Universitetshospital DSF Håndterapi Kolding d. 21.10.14 Nationale

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database.

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP November 2011 PRODUKTRESUMÉ 4.2 Dosering og indgivelsesmåde

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Lægeforeningens forlag

Lægeforeningens forlag ARTIKEL/ORDRE NR. UDFYLDES AF FORFATTER: KORREKTUR Bedes gennemlæst og evt. fejl rettet Afsendt den Ønskes retur den Godkendt Godkendt med rettelser Ny korrektur ønskes Bemærkninger: Lægeforeningens forlag

Læs mere

Akut EVAR ved rumperet abdominal aorta- aneurisme

Akut EVAR ved rumperet abdominal aorta- aneurisme Akut EVAR ved rumperet abdominal aorta- aneurisme Dansk Radiologisk Selskab 9. årsmøde, Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin videnskabelige møde og Dansk Ultralyd diagnostisk Selskabs

Læs mere

# '#%!! ' '!" "',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59

# '#%!! ' '! ',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59 !"# #%& # #%!!!" ()! ) ( (*+,*- ( )+( ",.) + /0. ( ) ()1&&2 Side 2 af 59 1. COMPLIANCE I HISTORISK PERSPEKTIV... 5 2. DEFINITIONER OG BEGREBER... 7 2.1. COMPLIANCE... 7 2.2. COMPLIANCE VS. CONCORDANCE

Læs mere

Patienter, der får foretaget laparoskopisk nefrektomi. Ernæring og væskebehandling 01.03.2012

Patienter, der får foretaget laparoskopisk nefrektomi. Ernæring og væskebehandling 01.03.2012 Titel Procedurespecifik klinisk vejledning for patienter, der får foretaget laparoskopisk nefrektomi EPS Patientkategori Udarbejdelse og tilgængelighed Ernæring og væskebehandling 01.03.2012 Patienter,

Læs mere

HJERTET OG STOFFERNE AARHUS UNIVERSITET MORTEN HESSE 5. JUNI 2015

HJERTET OG STOFFERNE AARHUS UNIVERSITET MORTEN HESSE 5. JUNI 2015 HJERTET OG STOFFERNE BIRGITTE THYLSTRUP OG ER DET HÅRDT FOR HJERTET AT TAGE STOFFER? - og er det vigtigt? EKSISTERENDE FORSKNING Lille sammenhæng mellem amfetamin/kokain og alvorlig hjertesygdom Stor sammenhæng

Læs mere

Laerdal Resuscitation User Network. Guideline 2015 og update om 10 steps to improve survival

Laerdal Resuscitation User Network. Guideline 2015 og update om 10 steps to improve survival Laerdal Resuscitation User Network Guideline 2015 og update om 10 steps to improve survival Freddy Lippert, Akutberedskabet Region Hovedstaden Dansk Hjertestop Register Emergency Medical Services, Copenhagen,

Læs mere

Ernæring, kvalme og væskebehandling 01.08.2010. Den kliniske vejledning er tilgængelig på hjemmesiden: www.periopsygepleje.dk

Ernæring, kvalme og væskebehandling 01.08.2010. Den kliniske vejledning er tilgængelig på hjemmesiden: www.periopsygepleje.dk Titel Procedurespecifik klinisk vejledning til patienter, der får foretaget laparoskopisk kolecystektomi. EPS Patientkategori Udarbejdelse og tilgængelighed Ernæring, kvalme og væskebehandling 01.08.2010

Læs mere

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Christian Wong Overlæge Børnesektionen Ortopædkirurgisk afdeling 333 Hvidovre Hospital cwon0002@regionk.dk Soeren.boedtker@regionh.dk Disposition ved CP hofte fordrag

Læs mere

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Trine A. Horsbøl, cand. cur. Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd. Center for Kliniske Retningslinjer Baggrund

Læs mere

Faldgruber i Traume-behandling Præhospitalt, i traumemodtagelsen, på OP & ITA

Faldgruber i Traume-behandling Præhospitalt, i traumemodtagelsen, på OP & ITA Faldgruber i Traume-behandling Præhospitalt, i traumemodtagelsen, på OP & ITA Jacob Steinmetz Akutlægehelikopter/akutlægebil Traumecenter/Anæstesi-OP Rigshospitalet Jacob.steinmetz@regionh.dk Good judgment

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 6: Resume Titel: Nonfarmakologisk forebyggelse af perioperativ utilsigtet hypotermi Forfattergruppe Anæstesiologisk Afdeling Z, Bispebjerg og Frederiksbjerg Hospitaler står for opdatering og revidering

Læs mere

Svær Sepsis/Septisk Shock

Svær Sepsis/Septisk Shock Svær Sepsis/Septisk Shock RESUMÉ BEHANDLINGSMÅL DEN 1. TIME Foreløbig Diagnose Giv Ilttilskud Påbegynd Væsketerapi Bloddyrkning samt dyrkning fra suspekte foci (dog uden væsentligt at forsinke administrationen

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

3.12 Fibromyalgi. Baggrund. Evidensbaseret grundlag for fysisk træning

3.12 Fibromyalgi. Baggrund. Evidensbaseret grundlag for fysisk træning 3.12 Fibromyalgi Baggrund De diagnostiske kriterier for fibromyalgi er beskrevet af American College of Rheumatology (1) og senere justeret i en konsensusrapport fra 1996 (2). Fibromyalgi er betegnelsen

Læs mere

Jakob Willesen, Dyrlæge, PhD Hospital for Mindre Husdyrs Sygdomme

Jakob Willesen, Dyrlæge, PhD Hospital for Mindre Husdyrs Sygdomme Akut diagnostik og terapi & Monitorering af den kritiske patient Del II MK 30006 18. januar 2011 Jakob Willesen, Dyrlæge, PhD Hospital for Mindre Husdyrs Sygdomme Intensiv Care Unit (ICU) Courtesy of Bo

Læs mere

Nedsat blødning. Ingen påviselig effekt på mortalitet. Fibrin concentrate

Nedsat blødning. Ingen påviselig effekt på mortalitet. Fibrin concentrate Fibrin concentrate / Tranexamic Acid / Protrombin complex-concentrate / rfviia When do we use these drugs? What can we do when patients are treated with the new anticoagulant drugs? FFP Frosset/optøet

Læs mere

TRANSFUSIONSSTRATEGI. Anita Lauritsen Anæstesiologisk Afd. Århus Sygehus NBG

TRANSFUSIONSSTRATEGI. Anita Lauritsen Anæstesiologisk Afd. Århus Sygehus NBG TRANSFUSIONSSTRATEGI Anita Lauritsen Anæstesiologisk Afd. Århus Sygehus NBG Blødning Terapeutiske Mål: Stoppe blødning (kompression/kirurgi/skopi skopi/embolisering) Opretholdelse af vævsgennemblødning

Læs mere

Hvad træning kan føre til

Hvad træning kan føre til Hvad træning kan føre til Rehabilitering Hvad sker der med KOL-patienten? Dyspnoe Angst Depression Tab af muskelmasse Immobilitet Social isolation Hvad er KOL-patientens problem? Reduktionen i muskelstyrke

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende 1 Oplæggets fokus rehabilitering af ældre borgere udgangspunkt i hjemmet aktivitet

Læs mere

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I.

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I. Eksperimentelle undersøgelser Epidemiologisk design I Observerende undersøgelser beskrivende: Undersøgelsesenheden er populationer regional variation migrationsundersøgelser korrelationsundersøgelser tidsrækker

Læs mere

Initial behandling af svær sepsis og septisk shock

Initial behandling af svær sepsis og septisk shock Initial behandling af svær sepsis og septisk shock Dansk Selskab for Infektionsmedicin Målgruppe Disse rekommandationer retter sig mod patienter indlagt med: Systolisk BT 90 mm Hg eller serum-lactat >

Læs mere

Akut Kirurgi Databasen Beregningsregler

Akut Kirurgi Databasen Beregningsregler 1 AKUT KIRURGIDATABASEN Forklaring til tabel: Antal patientforløb (nævner): Alle patienter, der opfylder inklusionskriterierne for indikatoren. Tæller: Patienter, som opfylder indikatoren. Uoplyst: Patienter

Læs mere

Ekkokardiografisk risikovurdering efter akut myokarieinfarkt. Jacob Eifer Møller, overlæge dr.med, PhD Hjertecentret, Rigshospitalet, København

Ekkokardiografisk risikovurdering efter akut myokarieinfarkt. Jacob Eifer Møller, overlæge dr.med, PhD Hjertecentret, Rigshospitalet, København Ekkokardiografisk risikovurdering efter akut myokarieinfarkt Jacob Eifer Møller, overlæge dr.med, PhD Hjertecentret, Rigshospitalet, København Prognose efter AMI 50 40 30 20 10 0 1950 1970 1980 1990 2000

Læs mere

Bilag I: Oversigt over litteratursøgning... II. Bilag II: Inkluderede videnskabelige artikler... IV. Bilag III: Spørgeskema... VI

Bilag I: Oversigt over litteratursøgning... II. Bilag II: Inkluderede videnskabelige artikler... IV. Bilag III: Spørgeskema... VI Bilagsfortegnelse Bilag I: Oversigt over litteratursøgning... II Bilag II: Inkluderede videnskabelige artikler... IV Bilag III: Spørgeskema... VI Bilag IV: Godkendelse fra opererende overlæge... XV Bilag

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINJER

KLINISKE RETNINGSLINJER KLINISKE RETNINGSLINJER for behandling af akutte blødninger hos palliative patienter juni 2008 Torben Ishøy, virksomhedsansvarlig lægelig chef VI Akutte blødninger opstår oftest hos alvorligt syge og døende

Læs mere

Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer. Introduktion Juni 2014

Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer. Introduktion Juni 2014 Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer Introduktion Juni 2014 Baggrund for ændringerne Akut Kirurgidatabasen (tidligere NIP-Kirurgi) er en af de ca. 60 kliniske kvalitetsdatabaser

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

Titel Postoperativ og postanæstetisk observation og behandling af patienter

Titel Postoperativ og postanæstetisk observation og behandling af patienter Udgiver: SP WORKFLOW ID: Dokumenttype Vejledning DDKM: Version: Forfattere SFR Anæstesiologi og Intensiv Terapi Region H Fagligt ansvarlig: SFR Region H og SFR Region Sj Godkendt: Revisionsdato: Søgeord:

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Resume Titel: Klinisk retningslinje for perioperativ desinfektion af øje og øjenomgivelser til patienter til øjenoperation Forfattergruppe: Birgith Jakobsen, Udviklings- og uddannelsesansvarlig

Læs mere

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Baggrund for spørgsmål(ene) Kort beskrivelse af problemfeltet og argumentation for projektets

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for hofteartrose ikkekirurgisk behandling og genoptræning efter THA

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for hofteartrose ikkekirurgisk behandling og genoptræning efter THA KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for hofteartrose ikkekirurgisk behandling og genoptræning efter THA Baggrund og formål Hofteartrose er en hyppig lidelse i Danmark, hvor

Læs mere

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Eksperimenter Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Epidemiologiske studier Observerende studier beskrivende (populationer) regional variation migrations

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for fedmekirurgi

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for fedmekirurgi KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for fedmekirurgi Baggrund og formål Der har i Danmark været en kraftig udvikling i antallet af personer med svær overvægt i løbet af de

Læs mere

Den kliniske vejledning er tilgængelig på hjemmesiden:

Den kliniske vejledning er tilgængelig på hjemmesiden: Titel Procedurespecifik klinisk vejledning til patienter, der får foretaget herniekirurgi EPS Patientkategori Udarbejdelse og tilgængelighed Viden og udvikling 01.03.2011 Patienter, der får foretaget åben

Læs mere

Blodtryk. Materiale Computer (PC) Data acquisition unit (DAS) (IX/228) USB-kabel Puls-plethysmograf (PT-104) Blodtryksmåler (BP-600)

Blodtryk. Materiale Computer (PC) Data acquisition unit (DAS) (IX/228) USB-kabel Puls-plethysmograf (PT-104) Blodtryksmåler (BP-600) Blodtryk Formål At bestemme det systoliske og diastoliske blodtryk hos en rygliggende person (Forsøg 1), samt undersøge tyngdekraftens betydning for blodtrykket og den perifere blodcirkulation (Forsøg

Læs mere

PSA & CRC screening Siffer og skjebne. Beslutninger under usikkerhet

PSA & CRC screening Siffer og skjebne. Beslutninger under usikkerhet PSA & CRC screening Siffer og skjebne. Beslutninger under usikkerhet John Brodersen, MD, GP, PhD, lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Medicin IFSV, Københavns Universitet PSA & CRC screening

Læs mere

Formålet med Sepsispakken er at reducere dødeligheden af sepsis, svær sepsis og septisk shock gennem korrekt og rettidig diagnostik og behandling

Formålet med Sepsispakken er at reducere dødeligheden af sepsis, svær sepsis og septisk shock gennem korrekt og rettidig diagnostik og behandling Formålet med Sepsispakken er at reducere dødeligheden af sepsis, svær sepsis og septisk shock gennem korrekt og rettidig diagnostik og behandling Patientsikkert Sygehus sætter ambitiøse mål for patientsikkerhed

Læs mere

20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner

20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner 20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner Symptomer Pain out of proportion Pressure (palpable painfull tenderness) Pain on passive stretch Paraesthesia Paresis Pulses present

Læs mere

Dansk Selskab for Infektionsmedicin Rekommandationer for initial behandling af sepsis og septisk shock (Sepsis-3).

Dansk Selskab for Infektionsmedicin Rekommandationer for initial behandling af sepsis og septisk shock (Sepsis-3). Rev. 0102 2017 Dansk Selskab for Infektionsmedicin Rekommandationer for initial af sepsis og septisk shock (Sepsis-3). Sammenlignet med selskabets forrige sepsis-retningslinje omfatter de vigtigste ændringer

Læs mere

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen SERMs v/bente L Langdahl Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen receptor og/eller. Det er forskellen i affinitet for de to typer østrogen receptorer, der giver

Læs mere

Frantz Rom Poulsen, afdelingslæge, PhD Neurokirurgisk afdeling U Odense Universitetshospital 10-10-2011 1

Frantz Rom Poulsen, afdelingslæge, PhD Neurokirurgisk afdeling U Odense Universitetshospital 10-10-2011 1 Frantz Rom Poulsen, afdelingslæge, PhD Neurokirurgisk afdeling U Odense Universitetshospital 10-10-2011 1 En bevist person er opmærksom på sin egen og omgivelsernes tilstedeværelse! Responderer med normal

Læs mere

Den kliniske vejledning er tilgængelig på hjemmesiden:

Den kliniske vejledning er tilgængelig på hjemmesiden: Titel Procedurespecifik klinisk vejledning til patienter, der får fortaget herniekirurgi. EPS Patientkategori Udarbejdelse og tilgængelighed Smerte og anæstesi 01.03.2011 Patienter, der får foretaget åben

Læs mere

KOL og Pulmonal hypertension -en update. Charlotte Andersen Farmakologisk Institut, Aarhus Universitet

KOL og Pulmonal hypertension -en update. Charlotte Andersen Farmakologisk Institut, Aarhus Universitet KOL og Pulmonal hypertension -en update Charlotte Andersen Farmakologisk Institut, Aarhus Universitet DSKF 8.4. 2011 Klassifikation af pulmonal hypertension 2009 1. Pulmonal arterial hypertension (PAH)

Læs mere

Vægtaflastet træningsprojekt

Vægtaflastet træningsprojekt Vægtaflastet træningsprojekt Fysioterapeut Birgitte Sommer bs@cfh.ku.dk Center for Hjerneskade Marts 2009 Disposition Baggrund for projekt Formål Design Test og Træning Erfaringer Litteraturliste (Ref:

Læs mere

Multitraume. www.yngreortopaedkirurger.dk

Multitraume. www.yngreortopaedkirurger.dk Multitraume www.yngreortopaedkirurger.dk Multitraume kald Svært traumatiseret patient: En patient som efter fysisk traume har eller kan mistænkes at have livstruende læsion. En patient med betydende skade

Læs mere

Konsensusdokument. Best Clinical Practice for fysioterapi til patienter med hoftenær fraktur under primær indlæggelse

Konsensusdokument. Best Clinical Practice for fysioterapi til patienter med hoftenær fraktur under primær indlæggelse Konsensusdokument Best Clinical Practice for fysioterapi til patienter med hoftenær fraktur under primær indlæggelse Kristensen MT 1, Beyer N 2, Foss NB 3, Holm B 1, Kehlet H 4, Isaksson H 1, Testrup SP

Læs mere

d d m m å å t t m m Sygehuskode Afdelingskode

d d m m å å t t m m Sygehuskode Afdelingskode AKUT KIRURGI DATABASEN REGISTRERINGSSKEMA Gældende fra 15. april 2015 På hvilke patienter skal dette skema udfyldes og indberettes? Alle patienter (alder +18 år) med akut øvre gastrointestinal blødning

Læs mere

Rohina Noorzae 403. Arterier! Fordelingssystem. Mikrocirkulation (Kapillærer)!diffusions- og filtrationssystem. Vener!

Rohina Noorzae 403. Arterier! Fordelingssystem. Mikrocirkulation (Kapillærer)!diffusions- og filtrationssystem. Vener! Arterier! Fordelingssystem Mikrocirkulation (Kapillærer)!diffusions og filtrationssystem Vener! samlingssystem Antal Går fra 1 kar (aorta)! 10 4 små arterier! 10 7 arterioler! 10 10 kapillærer! og samles

Læs mere

Traume - abdomen. Damage Control

Traume - abdomen. Damage Control Traume - abdomen Damage Control En del af den resucitative procedure, hvor der opnås initial kirurgisk kontrol af blødning og kontaminering efterfulgt af en hurtig lukning, der er med til at sikre genetablering

Læs mere

Department of Oncology Dedicated Magnetic Resonance Imaging in radiation therapy at Herlev Hospital

Department of Oncology Dedicated Magnetic Resonance Imaging in radiation therapy at Herlev Hospital Department of Oncology Dedicated Magnetic Resonance Imaging in radiation therapy at Herlev Hospital Faisal Mahmood MR och Strålterapi, Varberg 12. november 2013 Overview MRI projects in radiation therapy

Læs mere

Evidensprofiler - NKR om hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom

Evidensprofiler - NKR om hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom Evidensprofiler - NKR om hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom Figur 1. Evidensprofil Fokuseret spørgsmål 1 (PICO 1). Subtotal eller total hysterektomi ved benign sygdom. Population:

Læs mere

Der mangler evidens for fysioterapi til hoftenære frakturer

Der mangler evidens for fysioterapi til hoftenære frakturer cochrane Der mangler evidens for fysioterapi til hoftenære frakturer Der er et stort behov for RCT-studier af høj kvalitet, der undersøger, hvilken fysioterapi der er den bedste til hoftenære frakturer

Læs mere

Traumemodtagelse af børn Børneanæstesikursus i Tromsø 2014 Søren Stagelund Anestesiafdelingen UNN

Traumemodtagelse af børn Børneanæstesikursus i Tromsø 2014 Søren Stagelund Anestesiafdelingen UNN Børneanæstesikursus i Tromsø 2014 Søren Stagelund Anestesiafdelingen UNN Indhold Statistik Skadesmekanisme Struktureret tilgang til traumemodtagelse Fysiologiske og anatomiske forskelle fra voksne Radiologi

Læs mere

Forhøjet blodtryk. Dr. Raths Cellular Health anbefalinger for forebyggelse og supplerende behandling

Forhøjet blodtryk. Dr. Raths Cellular Health anbefalinger for forebyggelse og supplerende behandling 4 HIGH BLOOD PRESSURE Forhøjet blodtryk Dr. Raths Cellular Health anbefalinger for forebyggelse og supplerende behandling Fakta om forhøjet blodtryk: Dr. Raths Cellular Health anbefalinger - Dokumenteret

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Høring: Klinisk Retningslinje for Trachealsugning af den voksne intuberede patient

Høring: Klinisk Retningslinje for Trachealsugning af den voksne intuberede patient Dansk Selskab for Fysioterapi 11. juni 2014 Høring: Klinisk Retningslinje for Trachealsugning af den voksne intuberede patient Til: Center for Kliniske Retningslinjer Dansk Selskab for Fysioterapi ønsker

Læs mere

Akupunktur til behandling af postoperativ kvalme og opkastning til patienter i opvågningsafsnit. Regionshospitalet Randers/Grenaa

Akupunktur til behandling af postoperativ kvalme og opkastning til patienter i opvågningsafsnit. Regionshospitalet Randers/Grenaa Akupunktur til behandling af postoperativ kvalme og opkastning til patienter i opvågningsafsnit Regionshospitalet Randers/Grenaa Akupunktur til behandling af postoperativ kvalme og opkastning (PONV) til

Læs mere

Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR

Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR Martin Rygaard Hans-Jørgen Albrechtsen November 2015 Forord I forbindelse med HOFORs ansøgning om tilladelse til at blødgøre drikkevand, udarbejdede

Læs mere

REMOTE ISCHEMIC CONDITIONING. RESIST Stroke trial

REMOTE ISCHEMIC CONDITIONING. RESIST Stroke trial REMOTE ISCHEMIC CONDITIONING RESIST Stroke trial BAGGRUND Reperfusionsbehandlingerne har revolutioneret AIS behandlingen, kun et fåtal er dog kandidater Ved ICH, er der ingen effektive behandlinger. Begge

Læs mere

Region Hovedstaden. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Salt og Sundhed. Ulla Toft Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Region Hovedstaden. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Salt og Sundhed. Ulla Toft Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Salt og Sundhed Ulla Toft 1 Salt Salt består af grundstofferne natrium og klor (NaCL). Salt er livsnødvendigt opretholder kroppens væskebalance Men for meget salt er livsfarligt Kroppen har brug for ca.

Læs mere

ICH Guideline fra European Stroke Organisation

ICH Guideline fra European Stroke Organisation ICH Guideline fra European Stroke Organisation Hanne Christensen, professor, overlæge, dr.med., FESO Tilknytning (seneste 2 år) Medlem af ESO s guideline udvalg, medforfatter på flere guidelines Formand

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning A-kursus i Traumatologi, OUH Oktober 2011 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er der risiko for? Hvilket

Læs mere