LOKALPLAN ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV"

Transkript

1 LOKALPLAN ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 2002

2 En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvendes, placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af en redegørelse og lokalplanbestemmelserne med vejledende forklaringer. I redegørelsen fortælles kort om de eksisterende forhold inden for og omkring lokalplanområdet samt om, hvordan lokalplanen forholder sig til den øvrige planlægning. Lokalplanbestemmelserne er bindende. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Efter Planloven har byrådet pligt til at udarbejde en lokalplan: - når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, - inden større byggeri, anlægsarbejde eller udstykning kan sættes i gang. Formålet med lokalplanpligten er at opnå større sammenhæng i planlægningen og inddrage borgerne heri. Et lokalplanforslag skal derfor offentliggøres i mindst 8 uger. Herefter vurderer byrådet eventuelle indsigelser og ændringsforslag og vedtager planen endeligt. Lokalplanens retsvirkninger er nærmere omtalt i lokalplanen. Yderligere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Vesterbro 14 Postboks Aalborg Telefon

3 Indholdsfortegnelse Vejledning Hvad er en lokalplan?...5 Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål...7 Lokalplanområdet...8 Lokalplanområdets omgivelser...8 Lokalplanens indhold...9 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...9 Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder...15 Lokalplanbestemmelser Indledning Formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Veje, stier og parkering Tekniske anlæg Miljø Grundejerforening Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug Lokalplan og byplanvedtægt Servitutter Retsvirkninger...21 Vedtagelse...22 Tinglysning...23 Bilag Erhvervskategorier, Bilag A *...25 Støj fra erhverv, Bilag B *...29 Støj fra trafik, Bilag C *...31 Parkeringsnormer, Bilag F *...33 * Bilagene stammer fra kommuneplanen. I lokalplanen er de medtaget i relevante uddrag. Matrikelkort... Bilag 1 Arealanvendelse... Bilag 2 Aalborg Kommune

4

5 Vejledning Hvad er en lokalplan? I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af: Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således ikke bindende. Bilag: Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel. Kortet er bindende. Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende. Øvrige bilag. Lokalplanen indeholder herudover følgende bilag: Erhvervskategorier, Støj fra erhverv, Støj fra trafik og Parkeringsnormer, som uddyber eller illustrerer lokalplanbestemmelserne. Hvornår laves der lokalplan? Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone. Herudover har byrådet ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde lokalplan, hvis man fx ønsker en offentlig diskussion om et projekt. Lokalplanforslaget Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er slut vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages planen endeligt. Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. Så længe lokalplanen foreligger som forslag, gælder der midlertidige retsvirkninger for de ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, se afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen. De midlertidige retsvirkninger gælder dog højst 1 år fra det tidspunkt, byrådet har offentliggjort lokalplanforslaget. Den endelige lokalplan Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort den i avisen, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen. Kommuneplantillæg nr Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med de gældende kommuneplanrammer. Derfor ændres de eksisterende kommuneplanrammer i et tillæg til kommuneplanen. Tillægget offentliggøres samtidig med lokalplanen og med samme indsigelsesfrist. Kommuneplantillægget findes i et særskilt hæfte. Formålet med lokalplanpligten er at opnå større sammenhæng i planlægningen og inddrage borgerne heri. Aalborg Kommune 5

6

7 Redegørelse Nibevej Svenstrupvej traktorforhandler og -værksted cementstøberi tømmerhandel grusgrav Lokalplanområdets afgrænsning. Luftfoto optaget Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan er, at industri- og landbrugsmaskinforhandleren, der har eksisteret på stedet i mange år, mangler plads, både til udendørs og til indendørs udstilling. Forhandleren ejer den nedlagte grusgrav, syd for det nuværende i kommuneplanen udlagte erhvervsområde. Dette område ønsker forhandleren inddrraget i erhvervsområdet med henblik på at anvende det til nye værksteder. De eksisterende værksteder ønskes anvendt til udstilling. Lokalplanen skal således give mulighed for at udvikle virksomheden, dels med en ny udstillingshal og nyt værksted og dels ved at give mulighed for udendørs udstilling. August

8 Redegørelse af en nedlagt grusgrav, der afsluttes i en høj skrænt op mod et rekreativt område og et boligområde. Lokalplanområdet ligger i vandindvindingsområde, men en konkret vurdering af ønsket om udbygning af værksted og landbrugsmaskinhandel fra Teknisk Udvalgs side har medført, at det er besluttet at fremme lokalplanen. Udendørs udstilling på det nordlige areal Lokalplanen skal endvidere sikre tømmerhandlen udviklingsmuligheder, bl.a. ved at overføre den resterende del af ejendommen til byzone. Lokalplanens formål er, at området kan anvendes til erhverv, herunder landbrugsmaskineforhandler, samt at grundvandet sikres mod forurening. Endvidere skal den sikre, at skrænten mod syd plantes med spredt plantning, at området gives et ordentligt og ryddeligt indtryk, samt at ny bebyggelse får et udseende, der harmonerer med omgivelserne. Størstedelen af tømmerhandlen og den sydlige del af lokalplanområdet ligger i landzone, og dette areal, i alt 2,9 ha, overføres til byzone med den endelige vedtagelse af lokalplanen. Lokalplanområdets omgivelser Lokalplanområdet udgør det eneste erhvervsområde i Frejlev, en by med 2090 indbyggere, fordelt på 730 husstande. Nord, nordøst og nordvest for lokalplanområdet ligger der boliger, mod nordvest tillige Frejlev Skole. Mod øst ligger Frejlev Cementstøberi og mod syd et stort boligkvarter med parcelhuse. Mod vest er der åbent land. Nærmest ved lokalplanområdet er der en tidligere grusgrav, der ligger ubenyttet hen. Endelig skal den sikre, at vejadgangen sker fra Nibevej. Lokalplanområdet Lokalplanområdet ligger i den vestlige del af Frejlev og er ca. 4,3 ha stort. Inden for området ligger der en landbrugsmaskinforhandler og en bygningssnedker med én bolig. Området ligger ud til Nibevej og er en del af det gamle Frejlev. Den sydlige del af området udgøres Tidligere grusgrav vest for lokalplanområdet 8 August 2002

9 Redegørelse Lokalplanens indhold Lokalplanen skal muliggøre en udvikling af erhvervsvirksomhederne i området. Landbrugsmaskinforhandleren overvejer at flytte sit værksted til en placering syd for tømmerhandlen, og de eksisterende værksteder ønskes benyttet til udstillingslokaler, hvilket lokalplanen giver mulighed for. Lokalplanen indeholder tillige en bredere mulighed for anvendelser, herunder videreførelse af tømmerhandlen. Miljømæssigt indrettes arealet således, at virksomheden på de nordlige arealer, der ligger tæt ved boliger, ikke må være så miljøbelastende som aktiviteter, der placeres mod syd i området. Da arealet ligger i vandindvindingsområde, fastsættes der bestemmelser om, at arealer til udendørs oplag af landbrugsmaskiner, skal befæstes og overfladevand bortskaffes til kloak. Ny bebyggelse skal gives et ensartet præg, og området skal vejbetjenes fra Nibevej, hvorfra der tillige skal sikres adgang til den resterende del af den nedlagte grusgrav. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning Lokalplanens område ligger inden for området med særlige drikkevandsinteresser og i indvindingsområde fra alment vandværk (knap 800 m fra vandværket). Endvidere ligger det i et indvindingsområde, der er udpeget som nitratfølsomt, hvor den geologiske beskyttelse i forhold til grundvandsmagasinet er ringe (tidligere grusgrav) , 2. og 3. afsnit angiver: "Hensynet til grundvandet skal prioriteres højere end arealanvendelser, der udgør en potentiel trussel mod grundvandet Områder med særlige drikkevandsinteresser og udlagte oplande til almene vandværker skal så vidt muligt friholdes for fremtidig by- og erhvervsudvikling. I områderne må der som udgangspunkt ikke etableres grundvandstruende aktiviteter. Såfremt en sådan etablering er nødvendig ud fra en samlet vurdering, skal der forelægges en dækkende hydrogeologisk vurdering og kortlægning som en forudsætning for ansøgningen. Oplysningerne danner grundlag for vurdering af forureningsrisici og behovet for at stille skærpede krav til indretning, overvågning og tilsyn." Ved udvidelsen af erhvervsområdet med en virksomhed med salg og reparation af landbrugsmaskiner, samt sikring af udvidelsesmulighed af trælasthandlen (overførsel af en del af matr. 5 ae, Frejlev by, Frejlev til byzone, se bilag nr. 1) sikres Frejlevs eneste erhvervsområde en hensigtsmæssig afrunding. Regionplanen Vandressourcer I Regionplanen er der udpeget 3 grundvandstyper inden for grundvand og vandindvinding: - Områder med særlig drikkevandsinteresser - Områder med drikkevandsinteresser - Områder med begrænsede drikkevandsinteresser Udsigt fra skråningen set mod nordvest August

10 Redegørelse Skovrejsning Området ligger i udkanten af skovrejsningsområde. Skovrejsningsområderne er ikke forbeholdt skovrejsning. Ønsket om inddragelse af disse arealer til anden anvendelse skal behandles ud fra Regionplanens generelle retningslinier. Der skal således ske en afvejning af interesserne, herunder land- og skovbrugshensyn. Nordligste udstillingshal I afsnittet under Miljøvurdering af landbrugsmaskinvirksomheden (se side 13) er anført, at det vurderes, at der kun er en minimal risiko for forurening af grundvandet, og kun på det ubefæstede areal til oplag, hvis en maskine springer læk. Kommuneplanen Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområde H1. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne, idet områdeafgrænsningen er æn- Da lokalplanen indeholder mulighed for opførelse af bygninger, minimeres risikoen på disse arealer, og da lokalplanen tillige indeholder bestemmelse om, at udendørs oplag skal ske på befæstede arealer således, at overfladevandet bortskaffes til offentlig kloak, minimeres risikoen tillige for disse arealer. Nordjyllands Amt har ved en forhåndstilkendegivelse meddelt, at man ikke kan gå ind for udvidelsen af virksomheden. Dog bliv det anført, at såfremt Aalborg Kommune alligevel ønsker at fremme lokalplanen, skal der indarbejdes grundvandsbeskyttende tiltag i lokalplanen. Disse tiltag er indarbejdet, se punkt 7.1 og punkt 9.3. Efterfølgende har Nordjyllands Amt ikke protesteret mod en endelig vedtagelse af lokalplanen p.g.a. vandindninding. 10 August 2002

11 Redegørelse dret og max. højde på bygninger er delvist ændret. Der var mulighed for anvendelse til store specialbutikker i den tidligere kommuneplan, hvilket er fjernet fra anvendelsesbestemmelserne i denne lokalplan. Endvidere ligger området i vandindvindingsområde i overensstemmelse med Regionplanen, se dette afsnit. I område B2 er afgrænsningen ændret, så boldbanen mod nord i området, der var uden rammer, er inddraget i rammen. Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen. Kommuneplantillægget omfatter et større område end lokalplanen, jf. kortet side 10. Kommuneplanens illustrationsplan 1: August

12 Redegørelse Kommuneplantillæg nr offentliggøres samtidig med lokalplanen, men i et særskilt hæfte. Temaplaner Der er udarbejdet temaplaner for "Helhedsplan for nuværende og fremtidige arealanvendelser i Drastrupområdet" samt "Grønt katalog, Drastrupkilen", hvor udvidelsen af erhvervsområdet i Frejlev indgår. Udvidelsen er i modstrid med disse temakataloger, da Helhedsplanen forudsætter, at der ikke sker udvidelse af erhvervsområder i vandindvindingsområdet, og udvidelsen indgår tillige på grænsen af den grønne kile. Kollektiv trafik Der er kvartersdrift i de fleste af dagtimerne og halvtimesdrift i formiddags- og aftentimerne. Stoppestedet ligger umiddelbart op til zområdet. Miljøforhold Miljøvurdering af virksomheder Når Aalborg Kommune tillader ny aktivitet i et område, sker det på grundlag af en miljøkonsekvensvurdering, se mere herom i Bilag A, Erhvervskategorier. Lokalplanen begrænser ikke den igangværende, lovlige erhvervsudøvelse for områdets eksisterende virksomheder. Eksisterende boliger, der lå i området, før det blev udlagt til erhvervsformål, bevirker, at de nærmestliggende virksomheder bliver pålagt at overholde skærpede krav om støjbegrænsning. (Se nærmere herom i lokalplanens bilag B, Støj fra Erhverv). Afstand til nabobeboelser Umiddelbart nord for lokalplanområdet ligger der én bolig, lige som der er boliger nord for Nibevej og lige nordvest for området ligger der 4 boliger. Mod øst er der ca. 75 m til boliger og mod syd knap 100 m. Mod øst er området afskærmet af en jordvold og beplantning og mod syd af en høj skrænt og spredt beplantning. Tømmerhandel Beskrivelse af landbrugsmaskinforhandlervirksomheden Industri- og landbrugsmaskinforhandlerens virksomhed fordeler sig på 3 hovedfunktioner: Salg af landbrugsmaskiner med 4 ansatte incl ejer, reparation af landbrugsmaskiner med 24 ansatte, samt reservedelslager med 6 ansatte. Hertil kommer administration og regnskab m.v. med 6 ansatte. Størstedelen af virksomheden er således knyttet til værkstedet. Virksomheden har på den lovligt etablerede del af virksomheden, der er beliggende i erhvervsområde H1, udstilling af landbrugsmaskiner, værksted, malerkabine, vaskeplads/tankplads m.v. De nye og nyere industri- og landbrugsmaskiner er udstillet i en kold hal med gulv af asfalt, mens de lidt ældre maskiner er udstillet på en grusplads tæt ved koldhallen. Vaskepladsen var etableret med støbt betonbelægning og rist med afløb via sandfang og olieudskiller til kloak. Værkstedet har ingen gulv- Bolig ved tømmerhandel 12 August 2002

13 Redegørelse afløb. Der er afløb fra malerkabinen til olieudskilleren. På en del af området, der ligger i landzone og som ønskes ført ind i erhvervsområde H1, er der opmarch af brugte landbrugsmaskiner og -redskaber. Opmarchpladsen er stabiliseret med grus og omgivet af en trådhegn. Pladsen fremtræder rimelig velordnet, og der er under besøg den 1. februar 2001 ingen synlige tegn på olieforurening på området. Uden for hegnet er der oplag af udtjente landbrugsmaskiner til skrotning. Maskinerne er taget med tilbage til virksomheden i forbindelse med salg af nye maskiner. Flere af maskinerne er udbrændte og afventer/har afventet afslutning på en forsikringssag. Virksomheden har oplyst, at de udtjente maskiner afhentes til skrotning ca. 1 gang årligt. Der var under besøg ingen synlige tegn på, at maskinerne til skrotning, har lækket olie eller andre væsker. Miljøvurdering af landbrugsmaskinforhandler Virksomheden reguleres miljømæssigt af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 922 af 5. december 1997 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. Virksomheden er beliggende inden for indvindingsoplandet for Vandforsyningens boringer i Drastrup. Den del af virksomheden, som er beliggende i erhvervsområde H1, vurderes kun at udgøre en minimal risiko i forhold til forurening af jord/grundvand. Risikoen består i, at der kan ske en diesel/ olieforurening ved læk fra de brugte landsbrugsmaskiner, der er placeret på det grusbelagte udstillingsareal. De øvrige udstillingsområder er befæstede med afløb til kloak. Området i landzone, der i dag benyttes til opmarch af landbrugsmaskiner og -redskaber, vurderes også at udgøre en minimal risiko i henhold til forurening af jord/grundvand. Der vurderes ikke at være nogen risiko forbundet med opmarch af ikke-selvkørende landbrugsredskaber, da disse ikke indeholder dieselolie, olie m.v. Ved opmarch af gamle landsbrugsmaskiner kan der være risiko for en mindre diesel/ olieforurening, hvis tanke eller lignende lækker. Oplag af skrot er i sig selv ikke forurenende, såfremt der ikke er væsker tilbage i motorerne m.v. Dette kan dog ikke udelukkes, hvorfor dette oplag vurderes at udgøre en mindre risiko i henhold til forurening af jord/grundvand. Oplaget på virksomheden fremstår desuden alt for omfattende. Virksomheden bør bortskaffe skrottet hurtigst muligt, og ikke blot en gang årlig, hvorved risiko for forurening af jorden også mindskes. Oplaget af skrot bør indhegnes eller fjernes helt. Risikoen for forurening af jord/grundvand kan desuden minimeres til et minimum ved at befæste opmarch- og oplagsarealerne. Virksomhedens ønske om at etablere en bygning til maskinudstilling vil også mindske risikoen for jordforurening, såfremt der etableres tæt gulv og de udendørs opmarcherede landbrugsmaskiner placeres her. Jordvold og beplantning mod øst August

14 Redegørelse Virksomheden har ikke givet anledning til bemærkninger i henhold til støj, lugt og luftforurening i forhold til naboer. Miljøvurdering af snedkervirksomhed Inden for området ligger Frejlev Træ. Virksomheden er omfattet af miljøbeskyttelseslovens kap. 5. Virksomheden må ikke ændres eller udvides bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelse eller ændring er godkendt. Træforarbejdende virksomheder kan medføre røg, støj, støv og lugt, men selv om virksomhede kan høres, ligger den i en sådan afstand og afskærmning fra boliger, at støjen ikke har givet anledning til klager fra omboende. Der er således ikke kendskab til, at eksisterende virksomheder inden for lokalplanens område medfører gener for omgivelserne. Opvarmning Bebyggelsen skal tilsluttes et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter Aalborg Kommunes anvisning. Grundvand Se afsnittet om Regionplanen, vandressourcer samt afsnittet Miljøvurdering af landbrugsmaskinforhandleren. For at muliggøre afledning af overfladevand fra det planlagte område til erhverv skal lokalplanområdet separatkloakeres. Overfladevand fra lokalplanområdet skal forsinkes i bassin, fortrinsvis rørbassin, inden for lokalplanområdet, således at der maksimalt afledes 5 l/s til offentlig kloak i Nibevej. Både separat spildevand og separat overfladevand skal tilledes den offentlige kloak i Nibevej. Spildevand fra lokalplanområdet ledes til rensning på Renseanlæg Vest. Under regn udledes opspædt spildevand fra området til Hasseris Å. Jordforurening Der er ikke kendskab til, at der inden for lokalplanområdet er jordforurening. Hvis der under bygge- og anlægsarbejde konstateres tegn på forurening af jorden, skal arbejdet standses og Aalborg Kommunes Tekniske Forvaltning underrettes. Amtsrådet vurderer, om der skal fastsættes vilkår for det videre arbejde. Der henvises til miljøbeskyttelseslovens 21 og jordforureningslovens 71. Trafikstøj Trafikken på Nibevej er ikke af en sådan størrelse, at det giver anledning til specielle tiltag inden for lokalplanens område. Kloakering Kun den nordligste del af lokalplanområdet er omfattet af kommunens spildevandsplan. Spildevandsplanen ændres, således at det planlagte område til erhverv inddrages under spildevandsplanens opland. Det rekreative område inddrages ikke. Den kloakerede del af lokalplanområdet er fælleskloakeret med afledning til offentlig kloak i Nibevej. Der er i dag massive kapacitetsproblemer i ledningen i Nibevej. Udendørs udstilling på det sydlige areal 14 August 2002

15 Redegørelse Renovation Renovation skal opsamles i henhold til Aalborg Kommunes affaldsregulativ, se internetadressen: Ved projektering skal der tages hensyn til adgang, sortering og opbevaring af affald. Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Nordjyllands Amt: Nordjyllands Amt har ikke gjort indsigelse p.g.a. vandindvindingsinteresser og skovrejsning, men Amtet har gjort indsigelse mod Store Specialbutikker i området. Det vurderes samtidig, at landbrugsmaskineforhandleren kommer ind under kategorien engroshandel. Muligheden for Stor Specialbutik inden for lokalplan- og kommuneplanområdet er fjernet. Stor traktor i udstillingshal Lagerhalvtag August

16 Redegørelse 16 August 2002

17 Planbestemmelser Matr.nr. 5 r og 5 ae Frejlev By, Frejlev AALBORG KOMMUNE, Teknisk Forvaltning, By & Miljø Plan-Byg Forstæder og Opland Vesterbro 14, 9000 Aalborg, Tlf Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1:4.000 Indledning Lokalplanens bestemmelser er bindende og tinglyses på de ejendomme, der omfattes af lokalplanen. Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende. August

18 Planbestemmelser 1. Formål Lokalplanens formål er at sikre, at området kan anvendes til erhverv, herunder engroshandel (landbrugsmaskineforhandler), at grundvandet sikres mod forurening, at skrænten mod syd plantes med spredt plantning, at området gives et ordentligt og ryddeligt uddtryk at ny bebyggelse får et udseende, der harmonerer med omgivelserne, og at vejadgangen sker fra Nibevej. 2. Område og zonestatus 2.1 Matrikeloversigt Lokalplanens område er vist på Bilag 1. Lokalplanen omfatter følgende matrikelnumre: Frejlev By, Frejlev 5 r, 5 ae, samt alle parceller, der efter den 18. februar 2002 udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for lokalplanens område. 2.2 Zoneforhold Den del af lokalplanens område, der ligger i landzone, overføres til byzone med byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen. Som det fremgår af Bilag 1, Matrikelkort, ligger en del af lokalplanområdet i landzone. Med bekendtgørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan overføres følgende areal til byzone: Frejlev By, Frejlev - del af matr. nr. 5 r. (ca m 2 ) og del af matr. 5 ae, (7.245 m 2 ) Frejlev By, Frejlev, i alt ca m 2, hvoraf m 2 ligger på en skrænt til beplantning. 3. Arealanvendelse 3.1 * Kontorer #1 * Klinikker #1 * Trykkerier * Tekniske anlæg * Engroshandel o.l. * Oplagsvirksomhed o.l. * Værksteder o.l. * Mindre industri. Hvis det er nødvendigt for en virksomheds drift, kan der indrettes bolig til indehaver, bestyrer eller portner. #1 Kontorer og klinikker må kun placeres nord for matr. nr. 5 ae, Frejlev By Frejlev. Landbrugsmaskinforhandleren, der primært sælger til landbrug og andre erhverv, er en engroshandel. Etagearealet fordeler sig således: Af i alt m 2 er m 2 egentlig udstilling af landbrugsmaskiner incl. kontorer, konference- og receptionslokaler på 322 m 2. Værkstederne, der hovedsagelig fungerer som egentlige reparationsværksteder for landbrugsmaskiner m.v. er på m 2, og reservedelslager, varemodtagelse, værkførerkontorm.v. er på m 2 og lagerhalvtag (dæk m.v.) er på 480 m 2. Hele virksomheden incl. lagerhalvtag er på m 2. Der er ikke er restriktioner på, hvor stor virksomheden må blive, ud over bebyggelsesprocenten. Anvendelsen er specificeret i skemaet Erhvervskategorier, Bilag A. 4. Udstykning Ingen bestemmelser. 18 August 2002

19 Planbestemmelser Indretningen af det nordlige areal 5. Bebyggelsens placering og omfang 5.1 Placering Ny bebyggelse skal placeres inden for de på Bilag 2 viste byggefelter. 5.2 Omfang * Bebyggelsesprocent højst 50 * Etager højst 2 * Højde højst 8,5 m. # # For bygninger syd for matr. 5 ae, Frejlev By Frejlev, samt tekniske anlæg, der er nødvendige for virksomhedens drift højst 12 m. Skorstene må bygges i en højde, der er miljømæssig nødvendig. 5.3 Afstand til bygninger på samme grund Uanset bestemmelserne i Bygningsreglementet om afstand til bygninger på samme grund, kan haller m.v. opføres umiddelbart ved siden af hinanden. 6. Bebyggelsens udseende 6.1 Facader Ydervægge skal opføres i gule tegl eller pudsede mure, der gives en diskret farve. Undtaget herfra er August

20 Planbestemmelser porte o.l., der kan være hvide, lysegrå eller blå. På matr. nr. 5 ae, Frejlev By, Frejlev kan ydervægge opføres i træ, der skal gives en diskret farve, og døre og porte m.v. skal gives en ensartet, brun farve Tage Tage på haller og produktionsbygninger skal gives en hældning på højst 30 o i forhold til vandret plan. Undtaget herfra er kontorer og lignende samt boliger, der kan gives en anden hældning. 6.3 Mindre bygninger, Mindre bygninger kan opføres i træ. Aalborg Byråd kan ved en konkret vurdering af et velbelyst projekt godkende, at andre farver og materialer tages i anvendelse, hvis de kan indgå i en harmonisk helhed med den eksisterende bebyggelse. 7. Ubebyggede arealer 7.1 Udstilling/oplag matr. nr. 5 r, Frejlev by, Frejlev Hvor der er udendørs udstilling/oplag, skal arealet gives en fast, tæt belægning, f.eks. asfalt eller beton, der skal afgrænses, så overfladevand løber til kloak. 7.2 Beplantning Der udlægges areal mod syd, skråningen, til at plante efter en samlet plan for området. Beplantningen af skråningen skal mod nord afgrænses af et 5 m bredt tæt beplantningsbælte med hurtigtvoksende træer og buske. Se Bilag 2. Mod vest udlægges der areal til afskærmende beplantning. Se Bilag 2. Beplantningen i skel mod øst og mod syd mellem matr. nr. 5 ae og 5 r, Frejlev By, Frejlev skal bevares og suppleres, hvis nødvendigt. 7.3 Hegn Der kan opsættes trådhegn omkring virksomheden i op til 2 m's højde. Trådhegnet mod vest skal afskærmes med slørende beplantning. 8. Veje, stier og parkering 8.1 Vej Der udlægges areal til vej i 10 m's bredde, som vist på Bilag 1. Vejadgangen skal ske fra Nibevej, som vist på Bilag Sti Den udlagte vej i 10 m's bredde skal tillige bruges som sti/adgang til den nedlagte grusgrav mod vest. 8.3 Parkering Der udlægges areal til tilstrækkeligt antal parkeringspladser. Foruden parkering, angivet med P på Bilag 2, Arealanvendelse, kan der indrettes parkering inden for byggefelterne. Parkeringen skal overholde de vejledende normer, der er angivet på Bilag F. 9. Tekniske anlæg 9.1 Tekniske anlæg El-ledninger og lignende skal fremføres under terræn. 9.2 Øvrige tekniske anlæg Der kan opføres transformere, pumpestationer o.l. samt forsinkelsesbassin uden for byggefelterne. Disse anlæg kan have et større opland end lokalplanområdet. 9.3 Kloakering Ny bebyggelse inden for lokalplanens område skal separatkloakeres. Separat overfladevand skal forsinkes inden for lokalplanens område. 20 August 2002

21 Planbestemmelser 10. Miljø 10.1 Der må kun etableres virksomhed inden for miljøklasse 1-4. (Se skemaet Erhvervskategorier, Bilag nr. 3. I den nordlige del af området (nordlige matr. nr. 5 r, Frejlev by, Frejlev) må miljøklassen højst være 3. Der kan fastsættes grænseværdier for den støjbelastning virksomheden må påføre omgivelserne. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for ekstern støj fra virksomheden fremgår af Bilag B Fjernvarme Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før den er tilsluttet et kollektivt varmesystem efter Aalborg Kommunes anvisning. 13. Lokalplan og byplanvedtægt Ingen eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt. 14. Servitutter Ingen servitutter aflyses. 11. Grundejerforening Ingen bestemmelser. 12. Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug 12.1 Belægning Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før den faste belægning, nævnt i punkt 7.1 er etableret Beplantning Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før beplantningen, nævnt i punkt 7.2 og 7.3 er etableret parkering Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før den del af det udlagte parkeringsareal, der er nødvendig for virksomhedens drift, er anlagt kloak Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er gennemført separatkloakering af - samt etableret forsinkelse af overfladevand for - hele den pågældende ejendom. 15. Retsvirkninger Lokalplanen 15.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet kan fortsætte som hidtil Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er indeholdt i planen, skal etableres Byrådet kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens principper Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en naboorientering, før dispensationen kan gives. August

LOKALPLAN 08-056 DECENTRAL PSYKIATRISK ENHED M.V., LANGAGERVEJ AALBORG ØST

LOKALPLAN 08-056 DECENTRAL PSYKIATRISK ENHED M.V., LANGAGERVEJ AALBORG ØST LOKALPLAN 08-056 DECENTRAL PSYKIATRISK ENHED M.V., LANGAGERVEJ AALBORG ØST AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

LOKALPLAN 09-055 HOTEL, VESTERBRO / URBANSGADE VESTBYEN

LOKALPLAN 09-055 HOTEL, VESTERBRO / URBANSGADE VESTBYEN LOKALPLAN 09-055 HOTEL, VESTERBRO / URBANSGADE VESTBYEN AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2003 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf.

Læs mere

LOKALPLAN 05-084 TANDKLINIK, MESTER ERIKS VEJ 85 GL. HASSERIS

LOKALPLAN 05-084 TANDKLINIK, MESTER ERIKS VEJ 85 GL. HASSERIS LOKALPLAN 05-084 TANDKLINIK, MESTER ERIKS VEJ 85 GL. HASSERIS AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219

Læs mere

LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN

LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 2003 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg

Læs mere

LOKALPLAN 11-010 BOLIGOMRÅDE M.M. VED BAKKEGÅRDSVEJ LIMFJORDSKOLLEGIET VEJGÅRD

LOKALPLAN 11-010 BOLIGOMRÅDE M.M. VED BAKKEGÅRDSVEJ LIMFJORDSKOLLEGIET VEJGÅRD LOKALPLAN 11-010 BOLIGOMRÅDE M.M. VED BAKKEGÅRDSVEJ LIMFJORDSKOLLEGIET VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 10-062 BOLIGOMRÅDE M.M. ØSTERBRO 8-10 AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-062 BOLIGOMRÅDE M.M. ØSTERBRO 8-10 AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-062 BOLIGOMRÅDE M.M. ØSTERBRO 8-10 AALBORG MIDTBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JUNI 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN 05-065 INSTITUTIONER MV., SKYDEBANEVEJ AALBORG VEST

LOKALPLAN 05-065 INSTITUTIONER MV., SKYDEBANEVEJ AALBORG VEST LOKALPLAN 05-065 INSTITUTIONER MV., SKYDEBANEVEJ AALBORG VEST AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge 5, Postboks 219

Læs mere

LOKALPLAN 01-020 BOLIGOMRÅDE M.M., ETAPE III FREJLEV NORD

LOKALPLAN 01-020 BOLIGOMRÅDE M.M., ETAPE III FREJLEV NORD LOKALPLAN 01-020 BOLIGOMRÅDE M.M., ETAPE III FREJLEV NORD AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

LOKALPLAN 10-045 AALBORG MIDTBY ADMINISTRATIONS- OG SERVICEOMRÅDE VED KJELLERUPSGADE/ØSTERBRO AALBORG KOMMUNE

LOKALPLAN 10-045 AALBORG MIDTBY ADMINISTRATIONS- OG SERVICEOMRÅDE VED KJELLERUPSGADE/ØSTERBRO AALBORG KOMMUNE LOKALPLAN 10-045 ADMINISTRATIONS- OG SERVICEOMRÅDE VED KJELLERUPSGADE/ØSTERBRO AALBORG MIDTBY AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MARTS 1996 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 3-5-101 BOLIGER, SOFIENDAL ENGE VEST AALBORG

LOKALPLAN 3-5-101 BOLIGER, SOFIENDAL ENGE VEST AALBORG LOKALPLAN 3-5-101 BOLIGER, SOFIENDAL ENGE VEST AALBORG AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN DECEMBER 2007 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 09-038. Bolig-, erhvervs- og undervisningsområde ved Poul Paghs Gade / Strandvejen VESTBYEN

LOKALPLAN 09-038. Bolig-, erhvervs- og undervisningsområde ved Poul Paghs Gade / Strandvejen VESTBYEN LOKALPLAN 09-038 Bolig-, erhvervs- og undervisningsområde ved Poul Paghs Gade / Strandvejen VESTBYEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING NOVEMBER 1996 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-055 ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

LOKALPLAN 10-051 LIMFJORDSHOTELLET M.M. AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-051 LIMFJORDSHOTELLET M.M. AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-051 LIMFJORDSHOTELLET M.M. AALBORG MIDTBY AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING AUGUST 1997 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

LOKAL PLAN 12-035 MAJ 1990

LOKAL PLAN 12-035 MAJ 1990 LOKAL PLAN 12-035 MAJ 1990 NØRRESUNDBY OMRÅDET THISTEDVEJKVARTERET BYFORNYELSESPLAN NR 3 BOLIGOMRÅDE SKOVVEJ / VESTERGADE MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger.

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 09-060 BOLIGER OG ERHVERV MV. RYESGADE VESTBYEN

LOKALPLAN 09-060 BOLIGER OG ERHVERV MV. RYESGADE VESTBYEN LOKALPLAN 09-060 BOLIER O ERHVERV MV. RYESADE VESTBYEN AALBOR KOMMUNE TEKNIK- O MILJØFORVALTNINEN AUUST 2007 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE

Forslag til LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE Forslag til LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE JANUAR 2014 Forslag til er offentliggjort fra den 3. marts 2014 til den 28. april 2014. Her ligger lokalplanområdet: Kort Matrikelkort

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 Februar 1998 VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN. En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Formålet med en lokalplan er at fastlægge bindende bestemmelser for,

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP

LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN OKTOBER 2007 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN XX. MÅNED 201X KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE:

Læs mere

LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP

LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN FEBRUAR 2008 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

ERHVERV, MYL. ERICHSENSVEJ, BRANDE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 234

ERHVERV, MYL. ERICHSENSVEJ, BRANDE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 234 ERHVERV, MYL. ERICHSENSVEJ, BRANDE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 234 HØRINGSPERIODE: 24. MARTS TIL 19. MAJ 2010 Titel Erhverv, Myl. Erichsensvej, Brande Forslag til lokalplan nr. 234 Udarbejdet af Ikast-Brande

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

LOKALPLAN 1-4-102 MARKUSKARRÉEN Ø-GADEKVARTERET

LOKALPLAN 1-4-102 MARKUSKARRÉEN Ø-GADEKVARTERET LOKALPLAN 1-4-102 MARKUSKARRÉEN Ø-GADEKVARTERET AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN SEPTEMBER 2007 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.031 for området omkring Nørre Tranders Vej 69 Aalborg Byråd godkendte den 12.

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj Overskrift Lokalplan 41.85 Nim By Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Indledning l Lokalplanen består af Offentlig fremlæggelse I 1. Lokalplanområdets beliggenhed ll 2.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere