LOKALPLAN ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV"

Transkript

1 LOKALPLAN ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 2002

2 En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvendes, placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af en redegørelse og lokalplanbestemmelserne med vejledende forklaringer. I redegørelsen fortælles kort om de eksisterende forhold inden for og omkring lokalplanområdet samt om, hvordan lokalplanen forholder sig til den øvrige planlægning. Lokalplanbestemmelserne er bindende. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Efter Planloven har byrådet pligt til at udarbejde en lokalplan: - når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, - inden større byggeri, anlægsarbejde eller udstykning kan sættes i gang. Formålet med lokalplanpligten er at opnå større sammenhæng i planlægningen og inddrage borgerne heri. Et lokalplanforslag skal derfor offentliggøres i mindst 8 uger. Herefter vurderer byrådet eventuelle indsigelser og ændringsforslag og vedtager planen endeligt. Lokalplanens retsvirkninger er nærmere omtalt i lokalplanen. Yderligere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Vesterbro 14 Postboks Aalborg Telefon

3 Indholdsfortegnelse Vejledning Hvad er en lokalplan?...5 Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål...7 Lokalplanområdet...8 Lokalplanområdets omgivelser...8 Lokalplanens indhold...9 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...9 Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder...15 Lokalplanbestemmelser Indledning Formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Veje, stier og parkering Tekniske anlæg Miljø Grundejerforening Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug Lokalplan og byplanvedtægt Servitutter Retsvirkninger...21 Vedtagelse...22 Tinglysning...23 Bilag Erhvervskategorier, Bilag A *...25 Støj fra erhverv, Bilag B *...29 Støj fra trafik, Bilag C *...31 Parkeringsnormer, Bilag F *...33 * Bilagene stammer fra kommuneplanen. I lokalplanen er de medtaget i relevante uddrag. Matrikelkort... Bilag 1 Arealanvendelse... Bilag 2 Aalborg Kommune

4

5 Vejledning Hvad er en lokalplan? I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af: Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således ikke bindende. Bilag: Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel. Kortet er bindende. Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende. Øvrige bilag. Lokalplanen indeholder herudover følgende bilag: Erhvervskategorier, Støj fra erhverv, Støj fra trafik og Parkeringsnormer, som uddyber eller illustrerer lokalplanbestemmelserne. Hvornår laves der lokalplan? Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone. Herudover har byrådet ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde lokalplan, hvis man fx ønsker en offentlig diskussion om et projekt. Lokalplanforslaget Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er slut vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages planen endeligt. Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. Så længe lokalplanen foreligger som forslag, gælder der midlertidige retsvirkninger for de ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, se afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen. De midlertidige retsvirkninger gælder dog højst 1 år fra det tidspunkt, byrådet har offentliggjort lokalplanforslaget. Den endelige lokalplan Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort den i avisen, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen. Kommuneplantillæg nr Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med de gældende kommuneplanrammer. Derfor ændres de eksisterende kommuneplanrammer i et tillæg til kommuneplanen. Tillægget offentliggøres samtidig med lokalplanen og med samme indsigelsesfrist. Kommuneplantillægget findes i et særskilt hæfte. Formålet med lokalplanpligten er at opnå større sammenhæng i planlægningen og inddrage borgerne heri. Aalborg Kommune 5

6

7 Redegørelse Nibevej Svenstrupvej traktorforhandler og -værksted cementstøberi tømmerhandel grusgrav Lokalplanområdets afgrænsning. Luftfoto optaget Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan er, at industri- og landbrugsmaskinforhandleren, der har eksisteret på stedet i mange år, mangler plads, både til udendørs og til indendørs udstilling. Forhandleren ejer den nedlagte grusgrav, syd for det nuværende i kommuneplanen udlagte erhvervsområde. Dette område ønsker forhandleren inddrraget i erhvervsområdet med henblik på at anvende det til nye værksteder. De eksisterende værksteder ønskes anvendt til udstilling. Lokalplanen skal således give mulighed for at udvikle virksomheden, dels med en ny udstillingshal og nyt værksted og dels ved at give mulighed for udendørs udstilling. August

8 Redegørelse af en nedlagt grusgrav, der afsluttes i en høj skrænt op mod et rekreativt område og et boligområde. Lokalplanområdet ligger i vandindvindingsområde, men en konkret vurdering af ønsket om udbygning af værksted og landbrugsmaskinhandel fra Teknisk Udvalgs side har medført, at det er besluttet at fremme lokalplanen. Udendørs udstilling på det nordlige areal Lokalplanen skal endvidere sikre tømmerhandlen udviklingsmuligheder, bl.a. ved at overføre den resterende del af ejendommen til byzone. Lokalplanens formål er, at området kan anvendes til erhverv, herunder landbrugsmaskineforhandler, samt at grundvandet sikres mod forurening. Endvidere skal den sikre, at skrænten mod syd plantes med spredt plantning, at området gives et ordentligt og ryddeligt indtryk, samt at ny bebyggelse får et udseende, der harmonerer med omgivelserne. Størstedelen af tømmerhandlen og den sydlige del af lokalplanområdet ligger i landzone, og dette areal, i alt 2,9 ha, overføres til byzone med den endelige vedtagelse af lokalplanen. Lokalplanområdets omgivelser Lokalplanområdet udgør det eneste erhvervsområde i Frejlev, en by med 2090 indbyggere, fordelt på 730 husstande. Nord, nordøst og nordvest for lokalplanområdet ligger der boliger, mod nordvest tillige Frejlev Skole. Mod øst ligger Frejlev Cementstøberi og mod syd et stort boligkvarter med parcelhuse. Mod vest er der åbent land. Nærmest ved lokalplanområdet er der en tidligere grusgrav, der ligger ubenyttet hen. Endelig skal den sikre, at vejadgangen sker fra Nibevej. Lokalplanområdet Lokalplanområdet ligger i den vestlige del af Frejlev og er ca. 4,3 ha stort. Inden for området ligger der en landbrugsmaskinforhandler og en bygningssnedker med én bolig. Området ligger ud til Nibevej og er en del af det gamle Frejlev. Den sydlige del af området udgøres Tidligere grusgrav vest for lokalplanområdet 8 August 2002

9 Redegørelse Lokalplanens indhold Lokalplanen skal muliggøre en udvikling af erhvervsvirksomhederne i området. Landbrugsmaskinforhandleren overvejer at flytte sit værksted til en placering syd for tømmerhandlen, og de eksisterende værksteder ønskes benyttet til udstillingslokaler, hvilket lokalplanen giver mulighed for. Lokalplanen indeholder tillige en bredere mulighed for anvendelser, herunder videreførelse af tømmerhandlen. Miljømæssigt indrettes arealet således, at virksomheden på de nordlige arealer, der ligger tæt ved boliger, ikke må være så miljøbelastende som aktiviteter, der placeres mod syd i området. Da arealet ligger i vandindvindingsområde, fastsættes der bestemmelser om, at arealer til udendørs oplag af landbrugsmaskiner, skal befæstes og overfladevand bortskaffes til kloak. Ny bebyggelse skal gives et ensartet præg, og området skal vejbetjenes fra Nibevej, hvorfra der tillige skal sikres adgang til den resterende del af den nedlagte grusgrav. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning Lokalplanens område ligger inden for området med særlige drikkevandsinteresser og i indvindingsområde fra alment vandværk (knap 800 m fra vandværket). Endvidere ligger det i et indvindingsområde, der er udpeget som nitratfølsomt, hvor den geologiske beskyttelse i forhold til grundvandsmagasinet er ringe (tidligere grusgrav) , 2. og 3. afsnit angiver: "Hensynet til grundvandet skal prioriteres højere end arealanvendelser, der udgør en potentiel trussel mod grundvandet Områder med særlige drikkevandsinteresser og udlagte oplande til almene vandværker skal så vidt muligt friholdes for fremtidig by- og erhvervsudvikling. I områderne må der som udgangspunkt ikke etableres grundvandstruende aktiviteter. Såfremt en sådan etablering er nødvendig ud fra en samlet vurdering, skal der forelægges en dækkende hydrogeologisk vurdering og kortlægning som en forudsætning for ansøgningen. Oplysningerne danner grundlag for vurdering af forureningsrisici og behovet for at stille skærpede krav til indretning, overvågning og tilsyn." Ved udvidelsen af erhvervsområdet med en virksomhed med salg og reparation af landbrugsmaskiner, samt sikring af udvidelsesmulighed af trælasthandlen (overførsel af en del af matr. 5 ae, Frejlev by, Frejlev til byzone, se bilag nr. 1) sikres Frejlevs eneste erhvervsområde en hensigtsmæssig afrunding. Regionplanen Vandressourcer I Regionplanen er der udpeget 3 grundvandstyper inden for grundvand og vandindvinding: - Områder med særlig drikkevandsinteresser - Områder med drikkevandsinteresser - Områder med begrænsede drikkevandsinteresser Udsigt fra skråningen set mod nordvest August

10 Redegørelse Skovrejsning Området ligger i udkanten af skovrejsningsområde. Skovrejsningsområderne er ikke forbeholdt skovrejsning. Ønsket om inddragelse af disse arealer til anden anvendelse skal behandles ud fra Regionplanens generelle retningslinier. Der skal således ske en afvejning af interesserne, herunder land- og skovbrugshensyn. Nordligste udstillingshal I afsnittet under Miljøvurdering af landbrugsmaskinvirksomheden (se side 13) er anført, at det vurderes, at der kun er en minimal risiko for forurening af grundvandet, og kun på det ubefæstede areal til oplag, hvis en maskine springer læk. Kommuneplanen Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområde H1. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne, idet områdeafgrænsningen er æn- Da lokalplanen indeholder mulighed for opførelse af bygninger, minimeres risikoen på disse arealer, og da lokalplanen tillige indeholder bestemmelse om, at udendørs oplag skal ske på befæstede arealer således, at overfladevandet bortskaffes til offentlig kloak, minimeres risikoen tillige for disse arealer. Nordjyllands Amt har ved en forhåndstilkendegivelse meddelt, at man ikke kan gå ind for udvidelsen af virksomheden. Dog bliv det anført, at såfremt Aalborg Kommune alligevel ønsker at fremme lokalplanen, skal der indarbejdes grundvandsbeskyttende tiltag i lokalplanen. Disse tiltag er indarbejdet, se punkt 7.1 og punkt 9.3. Efterfølgende har Nordjyllands Amt ikke protesteret mod en endelig vedtagelse af lokalplanen p.g.a. vandindninding. 10 August 2002

11 Redegørelse dret og max. højde på bygninger er delvist ændret. Der var mulighed for anvendelse til store specialbutikker i den tidligere kommuneplan, hvilket er fjernet fra anvendelsesbestemmelserne i denne lokalplan. Endvidere ligger området i vandindvindingsområde i overensstemmelse med Regionplanen, se dette afsnit. I område B2 er afgrænsningen ændret, så boldbanen mod nord i området, der var uden rammer, er inddraget i rammen. Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen. Kommuneplantillægget omfatter et større område end lokalplanen, jf. kortet side 10. Kommuneplanens illustrationsplan 1: August

12 Redegørelse Kommuneplantillæg nr offentliggøres samtidig med lokalplanen, men i et særskilt hæfte. Temaplaner Der er udarbejdet temaplaner for "Helhedsplan for nuværende og fremtidige arealanvendelser i Drastrupområdet" samt "Grønt katalog, Drastrupkilen", hvor udvidelsen af erhvervsområdet i Frejlev indgår. Udvidelsen er i modstrid med disse temakataloger, da Helhedsplanen forudsætter, at der ikke sker udvidelse af erhvervsområder i vandindvindingsområdet, og udvidelsen indgår tillige på grænsen af den grønne kile. Kollektiv trafik Der er kvartersdrift i de fleste af dagtimerne og halvtimesdrift i formiddags- og aftentimerne. Stoppestedet ligger umiddelbart op til zområdet. Miljøforhold Miljøvurdering af virksomheder Når Aalborg Kommune tillader ny aktivitet i et område, sker det på grundlag af en miljøkonsekvensvurdering, se mere herom i Bilag A, Erhvervskategorier. Lokalplanen begrænser ikke den igangværende, lovlige erhvervsudøvelse for områdets eksisterende virksomheder. Eksisterende boliger, der lå i området, før det blev udlagt til erhvervsformål, bevirker, at de nærmestliggende virksomheder bliver pålagt at overholde skærpede krav om støjbegrænsning. (Se nærmere herom i lokalplanens bilag B, Støj fra Erhverv). Afstand til nabobeboelser Umiddelbart nord for lokalplanområdet ligger der én bolig, lige som der er boliger nord for Nibevej og lige nordvest for området ligger der 4 boliger. Mod øst er der ca. 75 m til boliger og mod syd knap 100 m. Mod øst er området afskærmet af en jordvold og beplantning og mod syd af en høj skrænt og spredt beplantning. Tømmerhandel Beskrivelse af landbrugsmaskinforhandlervirksomheden Industri- og landbrugsmaskinforhandlerens virksomhed fordeler sig på 3 hovedfunktioner: Salg af landbrugsmaskiner med 4 ansatte incl ejer, reparation af landbrugsmaskiner med 24 ansatte, samt reservedelslager med 6 ansatte. Hertil kommer administration og regnskab m.v. med 6 ansatte. Størstedelen af virksomheden er således knyttet til værkstedet. Virksomheden har på den lovligt etablerede del af virksomheden, der er beliggende i erhvervsområde H1, udstilling af landbrugsmaskiner, værksted, malerkabine, vaskeplads/tankplads m.v. De nye og nyere industri- og landbrugsmaskiner er udstillet i en kold hal med gulv af asfalt, mens de lidt ældre maskiner er udstillet på en grusplads tæt ved koldhallen. Vaskepladsen var etableret med støbt betonbelægning og rist med afløb via sandfang og olieudskiller til kloak. Værkstedet har ingen gulv- Bolig ved tømmerhandel 12 August 2002

13 Redegørelse afløb. Der er afløb fra malerkabinen til olieudskilleren. På en del af området, der ligger i landzone og som ønskes ført ind i erhvervsområde H1, er der opmarch af brugte landbrugsmaskiner og -redskaber. Opmarchpladsen er stabiliseret med grus og omgivet af en trådhegn. Pladsen fremtræder rimelig velordnet, og der er under besøg den 1. februar 2001 ingen synlige tegn på olieforurening på området. Uden for hegnet er der oplag af udtjente landbrugsmaskiner til skrotning. Maskinerne er taget med tilbage til virksomheden i forbindelse med salg af nye maskiner. Flere af maskinerne er udbrændte og afventer/har afventet afslutning på en forsikringssag. Virksomheden har oplyst, at de udtjente maskiner afhentes til skrotning ca. 1 gang årligt. Der var under besøg ingen synlige tegn på, at maskinerne til skrotning, har lækket olie eller andre væsker. Miljøvurdering af landbrugsmaskinforhandler Virksomheden reguleres miljømæssigt af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 922 af 5. december 1997 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. Virksomheden er beliggende inden for indvindingsoplandet for Vandforsyningens boringer i Drastrup. Den del af virksomheden, som er beliggende i erhvervsområde H1, vurderes kun at udgøre en minimal risiko i forhold til forurening af jord/grundvand. Risikoen består i, at der kan ske en diesel/ olieforurening ved læk fra de brugte landsbrugsmaskiner, der er placeret på det grusbelagte udstillingsareal. De øvrige udstillingsområder er befæstede med afløb til kloak. Området i landzone, der i dag benyttes til opmarch af landbrugsmaskiner og -redskaber, vurderes også at udgøre en minimal risiko i henhold til forurening af jord/grundvand. Der vurderes ikke at være nogen risiko forbundet med opmarch af ikke-selvkørende landbrugsredskaber, da disse ikke indeholder dieselolie, olie m.v. Ved opmarch af gamle landsbrugsmaskiner kan der være risiko for en mindre diesel/ olieforurening, hvis tanke eller lignende lækker. Oplag af skrot er i sig selv ikke forurenende, såfremt der ikke er væsker tilbage i motorerne m.v. Dette kan dog ikke udelukkes, hvorfor dette oplag vurderes at udgøre en mindre risiko i henhold til forurening af jord/grundvand. Oplaget på virksomheden fremstår desuden alt for omfattende. Virksomheden bør bortskaffe skrottet hurtigst muligt, og ikke blot en gang årlig, hvorved risiko for forurening af jorden også mindskes. Oplaget af skrot bør indhegnes eller fjernes helt. Risikoen for forurening af jord/grundvand kan desuden minimeres til et minimum ved at befæste opmarch- og oplagsarealerne. Virksomhedens ønske om at etablere en bygning til maskinudstilling vil også mindske risikoen for jordforurening, såfremt der etableres tæt gulv og de udendørs opmarcherede landbrugsmaskiner placeres her. Jordvold og beplantning mod øst August

14 Redegørelse Virksomheden har ikke givet anledning til bemærkninger i henhold til støj, lugt og luftforurening i forhold til naboer. Miljøvurdering af snedkervirksomhed Inden for området ligger Frejlev Træ. Virksomheden er omfattet af miljøbeskyttelseslovens kap. 5. Virksomheden må ikke ændres eller udvides bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelse eller ændring er godkendt. Træforarbejdende virksomheder kan medføre røg, støj, støv og lugt, men selv om virksomhede kan høres, ligger den i en sådan afstand og afskærmning fra boliger, at støjen ikke har givet anledning til klager fra omboende. Der er således ikke kendskab til, at eksisterende virksomheder inden for lokalplanens område medfører gener for omgivelserne. Opvarmning Bebyggelsen skal tilsluttes et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter Aalborg Kommunes anvisning. Grundvand Se afsnittet om Regionplanen, vandressourcer samt afsnittet Miljøvurdering af landbrugsmaskinforhandleren. For at muliggøre afledning af overfladevand fra det planlagte område til erhverv skal lokalplanområdet separatkloakeres. Overfladevand fra lokalplanområdet skal forsinkes i bassin, fortrinsvis rørbassin, inden for lokalplanområdet, således at der maksimalt afledes 5 l/s til offentlig kloak i Nibevej. Både separat spildevand og separat overfladevand skal tilledes den offentlige kloak i Nibevej. Spildevand fra lokalplanområdet ledes til rensning på Renseanlæg Vest. Under regn udledes opspædt spildevand fra området til Hasseris Å. Jordforurening Der er ikke kendskab til, at der inden for lokalplanområdet er jordforurening. Hvis der under bygge- og anlægsarbejde konstateres tegn på forurening af jorden, skal arbejdet standses og Aalborg Kommunes Tekniske Forvaltning underrettes. Amtsrådet vurderer, om der skal fastsættes vilkår for det videre arbejde. Der henvises til miljøbeskyttelseslovens 21 og jordforureningslovens 71. Trafikstøj Trafikken på Nibevej er ikke af en sådan størrelse, at det giver anledning til specielle tiltag inden for lokalplanens område. Kloakering Kun den nordligste del af lokalplanområdet er omfattet af kommunens spildevandsplan. Spildevandsplanen ændres, således at det planlagte område til erhverv inddrages under spildevandsplanens opland. Det rekreative område inddrages ikke. Den kloakerede del af lokalplanområdet er fælleskloakeret med afledning til offentlig kloak i Nibevej. Der er i dag massive kapacitetsproblemer i ledningen i Nibevej. Udendørs udstilling på det sydlige areal 14 August 2002

15 Redegørelse Renovation Renovation skal opsamles i henhold til Aalborg Kommunes affaldsregulativ, se internetadressen: Ved projektering skal der tages hensyn til adgang, sortering og opbevaring af affald. Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Nordjyllands Amt: Nordjyllands Amt har ikke gjort indsigelse p.g.a. vandindvindingsinteresser og skovrejsning, men Amtet har gjort indsigelse mod Store Specialbutikker i området. Det vurderes samtidig, at landbrugsmaskineforhandleren kommer ind under kategorien engroshandel. Muligheden for Stor Specialbutik inden for lokalplan- og kommuneplanområdet er fjernet. Stor traktor i udstillingshal Lagerhalvtag August

16 Redegørelse 16 August 2002

17 Planbestemmelser Matr.nr. 5 r og 5 ae Frejlev By, Frejlev AALBORG KOMMUNE, Teknisk Forvaltning, By & Miljø Plan-Byg Forstæder og Opland Vesterbro 14, 9000 Aalborg, Tlf Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1:4.000 Indledning Lokalplanens bestemmelser er bindende og tinglyses på de ejendomme, der omfattes af lokalplanen. Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende. August

18 Planbestemmelser 1. Formål Lokalplanens formål er at sikre, at området kan anvendes til erhverv, herunder engroshandel (landbrugsmaskineforhandler), at grundvandet sikres mod forurening, at skrænten mod syd plantes med spredt plantning, at området gives et ordentligt og ryddeligt uddtryk at ny bebyggelse får et udseende, der harmonerer med omgivelserne, og at vejadgangen sker fra Nibevej. 2. Område og zonestatus 2.1 Matrikeloversigt Lokalplanens område er vist på Bilag 1. Lokalplanen omfatter følgende matrikelnumre: Frejlev By, Frejlev 5 r, 5 ae, samt alle parceller, der efter den 18. februar 2002 udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for lokalplanens område. 2.2 Zoneforhold Den del af lokalplanens område, der ligger i landzone, overføres til byzone med byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen. Som det fremgår af Bilag 1, Matrikelkort, ligger en del af lokalplanområdet i landzone. Med bekendtgørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan overføres følgende areal til byzone: Frejlev By, Frejlev - del af matr. nr. 5 r. (ca m 2 ) og del af matr. 5 ae, (7.245 m 2 ) Frejlev By, Frejlev, i alt ca m 2, hvoraf m 2 ligger på en skrænt til beplantning. 3. Arealanvendelse 3.1 * Kontorer #1 * Klinikker #1 * Trykkerier * Tekniske anlæg * Engroshandel o.l. * Oplagsvirksomhed o.l. * Værksteder o.l. * Mindre industri. Hvis det er nødvendigt for en virksomheds drift, kan der indrettes bolig til indehaver, bestyrer eller portner. #1 Kontorer og klinikker må kun placeres nord for matr. nr. 5 ae, Frejlev By Frejlev. Landbrugsmaskinforhandleren, der primært sælger til landbrug og andre erhverv, er en engroshandel. Etagearealet fordeler sig således: Af i alt m 2 er m 2 egentlig udstilling af landbrugsmaskiner incl. kontorer, konference- og receptionslokaler på 322 m 2. Værkstederne, der hovedsagelig fungerer som egentlige reparationsværksteder for landbrugsmaskiner m.v. er på m 2, og reservedelslager, varemodtagelse, værkførerkontorm.v. er på m 2 og lagerhalvtag (dæk m.v.) er på 480 m 2. Hele virksomheden incl. lagerhalvtag er på m 2. Der er ikke er restriktioner på, hvor stor virksomheden må blive, ud over bebyggelsesprocenten. Anvendelsen er specificeret i skemaet Erhvervskategorier, Bilag A. 4. Udstykning Ingen bestemmelser. 18 August 2002

19 Planbestemmelser Indretningen af det nordlige areal 5. Bebyggelsens placering og omfang 5.1 Placering Ny bebyggelse skal placeres inden for de på Bilag 2 viste byggefelter. 5.2 Omfang * Bebyggelsesprocent højst 50 * Etager højst 2 * Højde højst 8,5 m. # # For bygninger syd for matr. 5 ae, Frejlev By Frejlev, samt tekniske anlæg, der er nødvendige for virksomhedens drift højst 12 m. Skorstene må bygges i en højde, der er miljømæssig nødvendig. 5.3 Afstand til bygninger på samme grund Uanset bestemmelserne i Bygningsreglementet om afstand til bygninger på samme grund, kan haller m.v. opføres umiddelbart ved siden af hinanden. 6. Bebyggelsens udseende 6.1 Facader Ydervægge skal opføres i gule tegl eller pudsede mure, der gives en diskret farve. Undtaget herfra er August

20 Planbestemmelser porte o.l., der kan være hvide, lysegrå eller blå. På matr. nr. 5 ae, Frejlev By, Frejlev kan ydervægge opføres i træ, der skal gives en diskret farve, og døre og porte m.v. skal gives en ensartet, brun farve Tage Tage på haller og produktionsbygninger skal gives en hældning på højst 30 o i forhold til vandret plan. Undtaget herfra er kontorer og lignende samt boliger, der kan gives en anden hældning. 6.3 Mindre bygninger, Mindre bygninger kan opføres i træ. Aalborg Byråd kan ved en konkret vurdering af et velbelyst projekt godkende, at andre farver og materialer tages i anvendelse, hvis de kan indgå i en harmonisk helhed med den eksisterende bebyggelse. 7. Ubebyggede arealer 7.1 Udstilling/oplag matr. nr. 5 r, Frejlev by, Frejlev Hvor der er udendørs udstilling/oplag, skal arealet gives en fast, tæt belægning, f.eks. asfalt eller beton, der skal afgrænses, så overfladevand løber til kloak. 7.2 Beplantning Der udlægges areal mod syd, skråningen, til at plante efter en samlet plan for området. Beplantningen af skråningen skal mod nord afgrænses af et 5 m bredt tæt beplantningsbælte med hurtigtvoksende træer og buske. Se Bilag 2. Mod vest udlægges der areal til afskærmende beplantning. Se Bilag 2. Beplantningen i skel mod øst og mod syd mellem matr. nr. 5 ae og 5 r, Frejlev By, Frejlev skal bevares og suppleres, hvis nødvendigt. 7.3 Hegn Der kan opsættes trådhegn omkring virksomheden i op til 2 m's højde. Trådhegnet mod vest skal afskærmes med slørende beplantning. 8. Veje, stier og parkering 8.1 Vej Der udlægges areal til vej i 10 m's bredde, som vist på Bilag 1. Vejadgangen skal ske fra Nibevej, som vist på Bilag Sti Den udlagte vej i 10 m's bredde skal tillige bruges som sti/adgang til den nedlagte grusgrav mod vest. 8.3 Parkering Der udlægges areal til tilstrækkeligt antal parkeringspladser. Foruden parkering, angivet med P på Bilag 2, Arealanvendelse, kan der indrettes parkering inden for byggefelterne. Parkeringen skal overholde de vejledende normer, der er angivet på Bilag F. 9. Tekniske anlæg 9.1 Tekniske anlæg El-ledninger og lignende skal fremføres under terræn. 9.2 Øvrige tekniske anlæg Der kan opføres transformere, pumpestationer o.l. samt forsinkelsesbassin uden for byggefelterne. Disse anlæg kan have et større opland end lokalplanområdet. 9.3 Kloakering Ny bebyggelse inden for lokalplanens område skal separatkloakeres. Separat overfladevand skal forsinkes inden for lokalplanens område. 20 August 2002

21 Planbestemmelser 10. Miljø 10.1 Der må kun etableres virksomhed inden for miljøklasse 1-4. (Se skemaet Erhvervskategorier, Bilag nr. 3. I den nordlige del af området (nordlige matr. nr. 5 r, Frejlev by, Frejlev) må miljøklassen højst være 3. Der kan fastsættes grænseværdier for den støjbelastning virksomheden må påføre omgivelserne. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for ekstern støj fra virksomheden fremgår af Bilag B Fjernvarme Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før den er tilsluttet et kollektivt varmesystem efter Aalborg Kommunes anvisning. 13. Lokalplan og byplanvedtægt Ingen eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt. 14. Servitutter Ingen servitutter aflyses. 11. Grundejerforening Ingen bestemmelser. 12. Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug 12.1 Belægning Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før den faste belægning, nævnt i punkt 7.1 er etableret Beplantning Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før beplantningen, nævnt i punkt 7.2 og 7.3 er etableret parkering Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før den del af det udlagte parkeringsareal, der er nødvendig for virksomhedens drift, er anlagt kloak Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er gennemført separatkloakering af - samt etableret forsinkelse af overfladevand for - hele den pågældende ejendom. 15. Retsvirkninger Lokalplanen 15.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet kan fortsætte som hidtil Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er indeholdt i planen, skal etableres Byrådet kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens principper Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en naboorientering, før dispensationen kan gives. August

LOKALPLAN 07-026 GRØNLANDSKVARTERET INSTITUTION, BOLIGER OG KONTORER. FRYDENDAL SKOLE

LOKALPLAN 07-026 GRØNLANDSKVARTERET INSTITUTION, BOLIGER OG KONTORER. FRYDENDAL SKOLE LOKALPLAN 07-026 INSTITUTION, BOLIGER OG KONTORER. FRYDENDAL SKOLE GRØNLANDSKVARTERET AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer,

Læs mere

Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande

Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande Virksomhederne er opdelt i miljøklasser, hvor klasse er den mindst miljøbelastende, og klasse den mest miljøbelastende. Klasse omfatter virksomheder og

Læs mere

Vejledning om miljøklasser

Vejledning om miljøklasser Vejledning om miljøklasser Virksomhederne er opdelt i 7 miljøklasser, hvor klasse 1 er den mindst miljøbelastende og klasse 7 den mest miljøbelastende. Opdelingen er baseret på Håndbog om Miljø og Planlægning,

Læs mere

Bilag A Erhvervskategorier

Bilag A Erhvervskategorier Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande Virksomhederne er opdelt i 7 miljøklasser, hvor klasse 1 er den mindst miljøbelastende, og klasse 7 den mest miljøbelastende. Klasse 1 omfatter virksomheder

Læs mere

LOKALPLAN 01-025 BOLIGOMRÅDE, NIBEVEJ ST. RESTRUP

LOKALPLAN 01-025 BOLIGOMRÅDE, NIBEVEJ ST. RESTRUP LOKALPLAN 01-025 BOLIGOMRÅDE, NIBEVEJ ST. RESTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JANUAR 2003 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge 5, Postboks 219, 9400 Nørresundby

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 12-062 BOLIGER, LARS DYRSKØTS VEJ SKANSEVEJ ØST

LOKALPLAN 12-062 BOLIGER, LARS DYRSKØTS VEJ SKANSEVEJ ØST LOKALPLAN 12-062 BOLIGER, LARS DYRSKØTS VEJ SKANSEVEJ ØST AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MARTS 2003 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

Bilag A - Erhvervskategorier Bilag B - Støj fra erhverv Bilag C - Støj fra trafik Bilag D - Støj fra vindmøller Bilag E - Støj fra fritidsanlæg (ikke

Bilag A - Erhvervskategorier Bilag B - Støj fra erhverv Bilag C - Støj fra trafik Bilag D - Støj fra vindmøller Bilag E - Støj fra fritidsanlæg (ikke Bilag Bilag A - Erhvervskategorier Bilag B - Støj fra erhverv Bilag C - Støj fra trafik Bilag D - Støj fra vindmøller Bilag E - Støj fra fritidsanlæg (ikke udarbejdet) Bilag F - Parkeringsnormer Bilag

Læs mere

Vodskov Landområde 8.20. Aalborg Kommune. Forslag. Kommuneplantillæg

Vodskov Landområde 8.20. Aalborg Kommune. Forslag. Kommuneplantillæg Forslag Kommuneplantillæg Aalborg Kommune Vodskov Landområde 8.20 Døgninstitutionen Attruphøj, Vodskov April 2005 Kommuneplantillæg 8.20 er offentliggjort fra 19. april 2005 til og med 24. juni 2005 Indsigelser,

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

LOKALPLAN 14-024 ERHVERV, TYLSTRUPVEJ SYD TYLSTRUP

LOKALPLAN 14-024 ERHVERV, TYLSTRUPVEJ SYD TYLSTRUP LOKALPLAN 14-024 ERHVERV, TYLSTRUPVEJ SYD TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING DECEMBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

LOKALPLAN 12-054. Bolig- og erhvervsområde ved Sankt Peders Gade NØRRESUNDBY

LOKALPLAN 12-054. Bolig- og erhvervsområde ved Sankt Peders Gade NØRRESUNDBY LOKALPLAN 12-054 Bolig- og erhvervsområde ved Sankt Peders Gade NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING FEBRUAR 1998 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Erhvervskategorier: Bilag A

Erhvervskategorier: Bilag A Erhvervskategorier: Bilag A Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande Virksomhederne er opdelt i miljøklasser, hvor klasse er den mindst miljøbelastende, og klasse den mest miljøbelastende. Klasse

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

LOKALPLAN 08-056 DECENTRAL PSYKIATRISK ENHED M.V., LANGAGERVEJ AALBORG ØST

LOKALPLAN 08-056 DECENTRAL PSYKIATRISK ENHED M.V., LANGAGERVEJ AALBORG ØST LOKALPLAN 08-056 DECENTRAL PSYKIATRISK ENHED M.V., LANGAGERVEJ AALBORG ØST AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN 05-043 INSTITUTIONER OG IDRÆTSANLÆG NØRHOLMSVEJ - UNDER LIEN

LOKALPLAN 05-043 INSTITUTIONER OG IDRÆTSANLÆG NØRHOLMSVEJ - UNDER LIEN LOKALPLAN 05-043 INSTITUTIONER OG IDRÆTSANLÆG NØRHOLMSVEJ - UNDER LIEN I REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at sikre, at der kan indrettes børneinstitution på arealet nord for Træningshøjskolen.

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

LOKALPLAN 09-055 HOTEL, VESTERBRO / URBANSGADE VESTBYEN

LOKALPLAN 09-055 HOTEL, VESTERBRO / URBANSGADE VESTBYEN LOKALPLAN 09-055 HOTEL, VESTERBRO / URBANSGADE VESTBYEN AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2003 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf.

Læs mere

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 23. september 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere

LOKALPLAN 05-084 TANDKLINIK, MESTER ERIKS VEJ 85 GL. HASSERIS

LOKALPLAN 05-084 TANDKLINIK, MESTER ERIKS VEJ 85 GL. HASSERIS LOKALPLAN 05-084 TANDKLINIK, MESTER ERIKS VEJ 85 GL. HASSERIS AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219

Læs mere

LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN

LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 2003 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg

Læs mere

LOKALPLAN 12-065 BOLIGER, HJØRRINGVEJ NR. UTTRUP

LOKALPLAN 12-065 BOLIGER, HJØRRINGVEJ NR. UTTRUP LOKALPLAN 12-065 BOLIGER, HJØRRINGVEJ NR. UTTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2004 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge 5, Postboks 219, 9400 Nørresundby

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Byplanrammer Vaarst Illustrationsplan

Byplanrammer Vaarst Illustrationsplan Vaarst Vaarst... 1 Illustrationsplan... 2 Rammeområder... 3 B1, Vaarst... 5 B2, Vaarst... 7 H1, Vaarst... 9 H2, Vaarst... 11 H3, Vaarst... 13 O1, Vaarst... 15 O2, Vaarst... 17 R1, Vaarst... 19 R2, Vaarst...

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge planlovens

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 9.004. Hals Havn Østpier, Hals. Aalborg Kommune, Oktober 2007. Side 1 af 17

FORSLAG. Tillæg 9.004. Hals Havn Østpier, Hals. Aalborg Kommune, Oktober 2007. Side 1 af 17 FORSLAG Tillæg 9.004 Hals Havn Østpier, Hals Aalborg Kommune, Oktober 2007 Side af 7 K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Forslag til tillæg

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

LOKALPLAN 05-068 BOLIGOMRÅDE OG SERVICECENTER OTIUMGÅRDEN HASSERIS

LOKALPLAN 05-068 BOLIGOMRÅDE OG SERVICECENTER OTIUMGÅRDEN HASSERIS LOKALPLAN 05-068 BOLIGOMRÅDE OG SERVICECENTER OTIUMGÅRDEN HASSERIS AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING DECEMBER 2002 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN 11-010 BOLIGOMRÅDE M.M. VED BAKKEGÅRDSVEJ LIMFJORDSKOLLEGIET VEJGÅRD

LOKALPLAN 11-010 BOLIGOMRÅDE M.M. VED BAKKEGÅRDSVEJ LIMFJORDSKOLLEGIET VEJGÅRD LOKALPLAN 11-010 BOLIGOMRÅDE M.M. VED BAKKEGÅRDSVEJ LIMFJORDSKOLLEGIET VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2009 Landsbyen Mejlby Offentligt område O710, Mejlby Rebild Kommune marts 2012 Indledning Rebild Kommune vedtog den 29. oktober 2009 Kommuneplan 2009 for Rebild Kommune endeligt.

Læs mere

LOKALPLAN 12-050 BØRNEINSTITUTION, SYRENBAKKEN NØRRESUNDBY

LOKALPLAN 12-050 BØRNEINSTITUTION, SYRENBAKKEN NØRRESUNDBY LOKALPLAN 12-050 BØRNEINSTITUTION, SYRENBAKKEN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING FEBRUAR 1997 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk 3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2 Kommuneplantillæg nr. 10 til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018 Kolind Fjernvarmeværk Hvad er et Kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan.

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 10-062 BOLIGOMRÅDE M.M. ØSTERBRO 8-10 AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-062 BOLIGOMRÅDE M.M. ØSTERBRO 8-10 AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-062 BOLIGOMRÅDE M.M. ØSTERBRO 8-10 AALBORG MIDTBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JUNI 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Forslag til Tillæg nr. 64 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- X. XXXXX 2016 FORORD

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej BILAG TIL MØDE I: HR 28.11.2006, pkt. 4 Forslag november 2006 Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej Forslag, november 2006 T:\BD Sag\Bilag\HR 2006-11-28 Tilæg 1 til lokalplan

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN 05-060 BOLIGOMRÅDE, OBELS HAVE OG ASTRID OBELS VEJ HASSERIS

LOKALPLAN 05-060 BOLIGOMRÅDE, OBELS HAVE OG ASTRID OBELS VEJ HASSERIS LOKALPLAN 05-060 BOLIGOMRÅDE, OBELS HAVE OG ASTRID OBELS VEJ HASSERIS AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

1 T.2.7.1 2 T.2.7.1 3 T.2.7.1.B1, 5 T.2.7.1.B2, 7 T.2.7.1.B3, 9 T.2.7.1.B5, 11 T.2.7.1.B7, 13 T.2.7.1.H1, 15 T.2.7.1.O1, 17 T.2.7.1.O2, 19 T.2.7.1.

1 T.2.7.1 2 T.2.7.1 3 T.2.7.1.B1, 5 T.2.7.1.B2, 7 T.2.7.1.B3, 9 T.2.7.1.B5, 11 T.2.7.1.B7, 13 T.2.7.1.H1, 15 T.2.7.1.O1, 17 T.2.7.1.O2, 19 T.2.7.1. Frejlev Frejlev... 1 T.2.7.1 Illustrationsplan... 2 T.2.7.1 Rammeområder... 3 T.2.7.1.B1, Frejlev... 5 T.2.7.1.B2, Frejlev... 7 T.2.7.1.B3, Frejlev... 9 T.2.7.1.B5, Vivaldisvej, Frejlev...11 T.2.7.1.B7,

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Rammeområde 61.E7 Erhvervsområde langs Messevejen i Lind Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 14 Til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26. januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

LOKALPLAN 01-020 BOLIGOMRÅDE M.M., ETAPE III FREJLEV NORD

LOKALPLAN 01-020 BOLIGOMRÅDE M.M., ETAPE III FREJLEV NORD LOKALPLAN 01-020 BOLIGOMRÅDE M.M., ETAPE III FREJLEV NORD AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R.21 TIL PLAN PLAN2012 V E J L E K O M M U N E PLAN PLAN2012 Endelig godkendt d. 10.10.2007 Offentliggjort d. 20.10.2007 BAGGRUND PLAN 2012-TILLÆG NR.21 I LOKALPLAN

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN 05-065 INSTITUTIONER MV., SKYDEBANEVEJ AALBORG VEST

LOKALPLAN 05-065 INSTITUTIONER MV., SKYDEBANEVEJ AALBORG VEST LOKALPLAN 05-065 INSTITUTIONER MV., SKYDEBANEVEJ AALBORG VEST AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge 5, Postboks 219

Læs mere

LOKALPLAN BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE VED SKELAGERVEJ SKALBORG

LOKALPLAN BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE VED SKELAGERVEJ SKALBORG LOKALPLAN 05-051 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE VED SKELAGERVEJ SKALBORG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKTOBER 1997 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 TILLÆG 13 For rammeområde 35-E-54, 35-E-55, 35-E-50, 35-R-50, 35-E-51, 35-E-56, 35-E-57, 35-E-58, 35-E-59 og 35-T-50 i Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Endelig

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. LOKALPLAN 6.1 FOR GENBRUGSPLADS PÅ KALKVÆRKSVEJ Genbrugsplads og omlasteplads for farligt affald

THYHOLM KOMMUNE. LOKALPLAN 6.1 FOR GENBRUGSPLADS PÅ KALKVÆRKSVEJ Genbrugsplads og omlasteplads for farligt affald THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 6.1 FOR GENBRUGSPLADS PÅ KALKVÆRKSVEJ Genbrugsplads og omlasteplads for farligt affald FREMLAGT FRA DEN 26. JUNI 2002 TIL DEN 21. AUGUST 2002. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 2. OKTOBER

Læs mere

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 TINGLEV KOMMUNE Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 13.09.1990 TINGLEV KOMMUNE LOKALPLAN.1 BAGGRUND Tinglev kommune har siden kommunesammenlægningen arbejdet for at en erhversmæssig udbygning

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLAN 03-036 BOLIGER OG KIRKEGÅRD M.M. NØVLING

LOKALPLAN 03-036 BOLIGER OG KIRKEGÅRD M.M. NØVLING LOKALPLAN 03-036 BOLIGER OG KIRKEGÅRD M.M. NØVLING AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2002 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Vesterbro 14, Postboks 765, 9100 Aalborg

Læs mere

LOKALPLAN 06-015 BOLIGOMRÅDET KÆRBYPARKEN KÆRBY

LOKALPLAN 06-015 BOLIGOMRÅDET KÆRBYPARKEN KÆRBY LOKALPLAN 06-015 BOLIGOMRÅDET KÆRBYPARKEN KÆRBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2002 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

LOKAL PLAN 12-036 JULI 1990

LOKAL PLAN 12-036 JULI 1990 LOKAL PLAN 12-036 JULI 1990 NØRRESUNDBY OMRÅDET VOERBJERGVEJ - KVARTERET TEKNISKE ANLÆG VED VIKINGEVEJ MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger, grønne arealer,

Læs mere