LOKALPLAN ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV"

Transkript

1 LOKALPLAN ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 2002

2 En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvendes, placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af en redegørelse og lokalplanbestemmelserne med vejledende forklaringer. I redegørelsen fortælles kort om de eksisterende forhold inden for og omkring lokalplanområdet samt om, hvordan lokalplanen forholder sig til den øvrige planlægning. Lokalplanbestemmelserne er bindende. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Efter Planloven har byrådet pligt til at udarbejde en lokalplan: - når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, - inden større byggeri, anlægsarbejde eller udstykning kan sættes i gang. Formålet med lokalplanpligten er at opnå større sammenhæng i planlægningen og inddrage borgerne heri. Et lokalplanforslag skal derfor offentliggøres i mindst 8 uger. Herefter vurderer byrådet eventuelle indsigelser og ændringsforslag og vedtager planen endeligt. Lokalplanens retsvirkninger er nærmere omtalt i lokalplanen. Yderligere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Vesterbro 14 Postboks Aalborg Telefon

3 Indholdsfortegnelse Vejledning Hvad er en lokalplan?...5 Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål...7 Lokalplanområdet...8 Lokalplanområdets omgivelser...8 Lokalplanens indhold...9 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...9 Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder...15 Lokalplanbestemmelser Indledning Formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Veje, stier og parkering Tekniske anlæg Miljø Grundejerforening Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug Lokalplan og byplanvedtægt Servitutter Retsvirkninger...21 Vedtagelse...22 Tinglysning...23 Bilag Erhvervskategorier, Bilag A *...25 Støj fra erhverv, Bilag B *...29 Støj fra trafik, Bilag C *...31 Parkeringsnormer, Bilag F *...33 * Bilagene stammer fra kommuneplanen. I lokalplanen er de medtaget i relevante uddrag. Matrikelkort... Bilag 1 Arealanvendelse... Bilag 2 Aalborg Kommune

4

5 Vejledning Hvad er en lokalplan? I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af: Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således ikke bindende. Bilag: Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel. Kortet er bindende. Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende. Øvrige bilag. Lokalplanen indeholder herudover følgende bilag: Erhvervskategorier, Støj fra erhverv, Støj fra trafik og Parkeringsnormer, som uddyber eller illustrerer lokalplanbestemmelserne. Hvornår laves der lokalplan? Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone. Herudover har byrådet ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde lokalplan, hvis man fx ønsker en offentlig diskussion om et projekt. Lokalplanforslaget Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er slut vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages planen endeligt. Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. Så længe lokalplanen foreligger som forslag, gælder der midlertidige retsvirkninger for de ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, se afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen. De midlertidige retsvirkninger gælder dog højst 1 år fra det tidspunkt, byrådet har offentliggjort lokalplanforslaget. Den endelige lokalplan Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort den i avisen, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen. Kommuneplantillæg nr Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med de gældende kommuneplanrammer. Derfor ændres de eksisterende kommuneplanrammer i et tillæg til kommuneplanen. Tillægget offentliggøres samtidig med lokalplanen og med samme indsigelsesfrist. Kommuneplantillægget findes i et særskilt hæfte. Formålet med lokalplanpligten er at opnå større sammenhæng i planlægningen og inddrage borgerne heri. Aalborg Kommune 5

6

7 Redegørelse Nibevej Svenstrupvej traktorforhandler og -værksted cementstøberi tømmerhandel grusgrav Lokalplanområdets afgrænsning. Luftfoto optaget Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan er, at industri- og landbrugsmaskinforhandleren, der har eksisteret på stedet i mange år, mangler plads, både til udendørs og til indendørs udstilling. Forhandleren ejer den nedlagte grusgrav, syd for det nuværende i kommuneplanen udlagte erhvervsområde. Dette område ønsker forhandleren inddrraget i erhvervsområdet med henblik på at anvende det til nye værksteder. De eksisterende værksteder ønskes anvendt til udstilling. Lokalplanen skal således give mulighed for at udvikle virksomheden, dels med en ny udstillingshal og nyt værksted og dels ved at give mulighed for udendørs udstilling. August

8 Redegørelse af en nedlagt grusgrav, der afsluttes i en høj skrænt op mod et rekreativt område og et boligområde. Lokalplanområdet ligger i vandindvindingsområde, men en konkret vurdering af ønsket om udbygning af værksted og landbrugsmaskinhandel fra Teknisk Udvalgs side har medført, at det er besluttet at fremme lokalplanen. Udendørs udstilling på det nordlige areal Lokalplanen skal endvidere sikre tømmerhandlen udviklingsmuligheder, bl.a. ved at overføre den resterende del af ejendommen til byzone. Lokalplanens formål er, at området kan anvendes til erhverv, herunder landbrugsmaskineforhandler, samt at grundvandet sikres mod forurening. Endvidere skal den sikre, at skrænten mod syd plantes med spredt plantning, at området gives et ordentligt og ryddeligt indtryk, samt at ny bebyggelse får et udseende, der harmonerer med omgivelserne. Størstedelen af tømmerhandlen og den sydlige del af lokalplanområdet ligger i landzone, og dette areal, i alt 2,9 ha, overføres til byzone med den endelige vedtagelse af lokalplanen. Lokalplanområdets omgivelser Lokalplanområdet udgør det eneste erhvervsområde i Frejlev, en by med 2090 indbyggere, fordelt på 730 husstande. Nord, nordøst og nordvest for lokalplanområdet ligger der boliger, mod nordvest tillige Frejlev Skole. Mod øst ligger Frejlev Cementstøberi og mod syd et stort boligkvarter med parcelhuse. Mod vest er der åbent land. Nærmest ved lokalplanområdet er der en tidligere grusgrav, der ligger ubenyttet hen. Endelig skal den sikre, at vejadgangen sker fra Nibevej. Lokalplanområdet Lokalplanområdet ligger i den vestlige del af Frejlev og er ca. 4,3 ha stort. Inden for området ligger der en landbrugsmaskinforhandler og en bygningssnedker med én bolig. Området ligger ud til Nibevej og er en del af det gamle Frejlev. Den sydlige del af området udgøres Tidligere grusgrav vest for lokalplanområdet 8 August 2002

9 Redegørelse Lokalplanens indhold Lokalplanen skal muliggøre en udvikling af erhvervsvirksomhederne i området. Landbrugsmaskinforhandleren overvejer at flytte sit værksted til en placering syd for tømmerhandlen, og de eksisterende værksteder ønskes benyttet til udstillingslokaler, hvilket lokalplanen giver mulighed for. Lokalplanen indeholder tillige en bredere mulighed for anvendelser, herunder videreførelse af tømmerhandlen. Miljømæssigt indrettes arealet således, at virksomheden på de nordlige arealer, der ligger tæt ved boliger, ikke må være så miljøbelastende som aktiviteter, der placeres mod syd i området. Da arealet ligger i vandindvindingsområde, fastsættes der bestemmelser om, at arealer til udendørs oplag af landbrugsmaskiner, skal befæstes og overfladevand bortskaffes til kloak. Ny bebyggelse skal gives et ensartet præg, og området skal vejbetjenes fra Nibevej, hvorfra der tillige skal sikres adgang til den resterende del af den nedlagte grusgrav. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning Lokalplanens område ligger inden for området med særlige drikkevandsinteresser og i indvindingsområde fra alment vandværk (knap 800 m fra vandværket). Endvidere ligger det i et indvindingsområde, der er udpeget som nitratfølsomt, hvor den geologiske beskyttelse i forhold til grundvandsmagasinet er ringe (tidligere grusgrav) , 2. og 3. afsnit angiver: "Hensynet til grundvandet skal prioriteres højere end arealanvendelser, der udgør en potentiel trussel mod grundvandet Områder med særlige drikkevandsinteresser og udlagte oplande til almene vandværker skal så vidt muligt friholdes for fremtidig by- og erhvervsudvikling. I områderne må der som udgangspunkt ikke etableres grundvandstruende aktiviteter. Såfremt en sådan etablering er nødvendig ud fra en samlet vurdering, skal der forelægges en dækkende hydrogeologisk vurdering og kortlægning som en forudsætning for ansøgningen. Oplysningerne danner grundlag for vurdering af forureningsrisici og behovet for at stille skærpede krav til indretning, overvågning og tilsyn." Ved udvidelsen af erhvervsområdet med en virksomhed med salg og reparation af landbrugsmaskiner, samt sikring af udvidelsesmulighed af trælasthandlen (overførsel af en del af matr. 5 ae, Frejlev by, Frejlev til byzone, se bilag nr. 1) sikres Frejlevs eneste erhvervsområde en hensigtsmæssig afrunding. Regionplanen Vandressourcer I Regionplanen er der udpeget 3 grundvandstyper inden for grundvand og vandindvinding: - Områder med særlig drikkevandsinteresser - Områder med drikkevandsinteresser - Områder med begrænsede drikkevandsinteresser Udsigt fra skråningen set mod nordvest August

10 Redegørelse Skovrejsning Området ligger i udkanten af skovrejsningsområde. Skovrejsningsområderne er ikke forbeholdt skovrejsning. Ønsket om inddragelse af disse arealer til anden anvendelse skal behandles ud fra Regionplanens generelle retningslinier. Der skal således ske en afvejning af interesserne, herunder land- og skovbrugshensyn. Nordligste udstillingshal I afsnittet under Miljøvurdering af landbrugsmaskinvirksomheden (se side 13) er anført, at det vurderes, at der kun er en minimal risiko for forurening af grundvandet, og kun på det ubefæstede areal til oplag, hvis en maskine springer læk. Kommuneplanen Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområde H1. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne, idet områdeafgrænsningen er æn- Da lokalplanen indeholder mulighed for opførelse af bygninger, minimeres risikoen på disse arealer, og da lokalplanen tillige indeholder bestemmelse om, at udendørs oplag skal ske på befæstede arealer således, at overfladevandet bortskaffes til offentlig kloak, minimeres risikoen tillige for disse arealer. Nordjyllands Amt har ved en forhåndstilkendegivelse meddelt, at man ikke kan gå ind for udvidelsen af virksomheden. Dog bliv det anført, at såfremt Aalborg Kommune alligevel ønsker at fremme lokalplanen, skal der indarbejdes grundvandsbeskyttende tiltag i lokalplanen. Disse tiltag er indarbejdet, se punkt 7.1 og punkt 9.3. Efterfølgende har Nordjyllands Amt ikke protesteret mod en endelig vedtagelse af lokalplanen p.g.a. vandindninding. 10 August 2002

11 Redegørelse dret og max. højde på bygninger er delvist ændret. Der var mulighed for anvendelse til store specialbutikker i den tidligere kommuneplan, hvilket er fjernet fra anvendelsesbestemmelserne i denne lokalplan. Endvidere ligger området i vandindvindingsområde i overensstemmelse med Regionplanen, se dette afsnit. I område B2 er afgrænsningen ændret, så boldbanen mod nord i området, der var uden rammer, er inddraget i rammen. Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen. Kommuneplantillægget omfatter et større område end lokalplanen, jf. kortet side 10. Kommuneplanens illustrationsplan 1: August

12 Redegørelse Kommuneplantillæg nr offentliggøres samtidig med lokalplanen, men i et særskilt hæfte. Temaplaner Der er udarbejdet temaplaner for "Helhedsplan for nuværende og fremtidige arealanvendelser i Drastrupområdet" samt "Grønt katalog, Drastrupkilen", hvor udvidelsen af erhvervsområdet i Frejlev indgår. Udvidelsen er i modstrid med disse temakataloger, da Helhedsplanen forudsætter, at der ikke sker udvidelse af erhvervsområder i vandindvindingsområdet, og udvidelsen indgår tillige på grænsen af den grønne kile. Kollektiv trafik Der er kvartersdrift i de fleste af dagtimerne og halvtimesdrift i formiddags- og aftentimerne. Stoppestedet ligger umiddelbart op til zområdet. Miljøforhold Miljøvurdering af virksomheder Når Aalborg Kommune tillader ny aktivitet i et område, sker det på grundlag af en miljøkonsekvensvurdering, se mere herom i Bilag A, Erhvervskategorier. Lokalplanen begrænser ikke den igangværende, lovlige erhvervsudøvelse for områdets eksisterende virksomheder. Eksisterende boliger, der lå i området, før det blev udlagt til erhvervsformål, bevirker, at de nærmestliggende virksomheder bliver pålagt at overholde skærpede krav om støjbegrænsning. (Se nærmere herom i lokalplanens bilag B, Støj fra Erhverv). Afstand til nabobeboelser Umiddelbart nord for lokalplanområdet ligger der én bolig, lige som der er boliger nord for Nibevej og lige nordvest for området ligger der 4 boliger. Mod øst er der ca. 75 m til boliger og mod syd knap 100 m. Mod øst er området afskærmet af en jordvold og beplantning og mod syd af en høj skrænt og spredt beplantning. Tømmerhandel Beskrivelse af landbrugsmaskinforhandlervirksomheden Industri- og landbrugsmaskinforhandlerens virksomhed fordeler sig på 3 hovedfunktioner: Salg af landbrugsmaskiner med 4 ansatte incl ejer, reparation af landbrugsmaskiner med 24 ansatte, samt reservedelslager med 6 ansatte. Hertil kommer administration og regnskab m.v. med 6 ansatte. Størstedelen af virksomheden er således knyttet til værkstedet. Virksomheden har på den lovligt etablerede del af virksomheden, der er beliggende i erhvervsområde H1, udstilling af landbrugsmaskiner, værksted, malerkabine, vaskeplads/tankplads m.v. De nye og nyere industri- og landbrugsmaskiner er udstillet i en kold hal med gulv af asfalt, mens de lidt ældre maskiner er udstillet på en grusplads tæt ved koldhallen. Vaskepladsen var etableret med støbt betonbelægning og rist med afløb via sandfang og olieudskiller til kloak. Værkstedet har ingen gulv- Bolig ved tømmerhandel 12 August 2002

13 Redegørelse afløb. Der er afløb fra malerkabinen til olieudskilleren. På en del af området, der ligger i landzone og som ønskes ført ind i erhvervsområde H1, er der opmarch af brugte landbrugsmaskiner og -redskaber. Opmarchpladsen er stabiliseret med grus og omgivet af en trådhegn. Pladsen fremtræder rimelig velordnet, og der er under besøg den 1. februar 2001 ingen synlige tegn på olieforurening på området. Uden for hegnet er der oplag af udtjente landbrugsmaskiner til skrotning. Maskinerne er taget med tilbage til virksomheden i forbindelse med salg af nye maskiner. Flere af maskinerne er udbrændte og afventer/har afventet afslutning på en forsikringssag. Virksomheden har oplyst, at de udtjente maskiner afhentes til skrotning ca. 1 gang årligt. Der var under besøg ingen synlige tegn på, at maskinerne til skrotning, har lækket olie eller andre væsker. Miljøvurdering af landbrugsmaskinforhandler Virksomheden reguleres miljømæssigt af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 922 af 5. december 1997 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. Virksomheden er beliggende inden for indvindingsoplandet for Vandforsyningens boringer i Drastrup. Den del af virksomheden, som er beliggende i erhvervsområde H1, vurderes kun at udgøre en minimal risiko i forhold til forurening af jord/grundvand. Risikoen består i, at der kan ske en diesel/ olieforurening ved læk fra de brugte landsbrugsmaskiner, der er placeret på det grusbelagte udstillingsareal. De øvrige udstillingsområder er befæstede med afløb til kloak. Området i landzone, der i dag benyttes til opmarch af landbrugsmaskiner og -redskaber, vurderes også at udgøre en minimal risiko i henhold til forurening af jord/grundvand. Der vurderes ikke at være nogen risiko forbundet med opmarch af ikke-selvkørende landbrugsredskaber, da disse ikke indeholder dieselolie, olie m.v. Ved opmarch af gamle landsbrugsmaskiner kan der være risiko for en mindre diesel/ olieforurening, hvis tanke eller lignende lækker. Oplag af skrot er i sig selv ikke forurenende, såfremt der ikke er væsker tilbage i motorerne m.v. Dette kan dog ikke udelukkes, hvorfor dette oplag vurderes at udgøre en mindre risiko i henhold til forurening af jord/grundvand. Oplaget på virksomheden fremstår desuden alt for omfattende. Virksomheden bør bortskaffe skrottet hurtigst muligt, og ikke blot en gang årlig, hvorved risiko for forurening af jorden også mindskes. Oplaget af skrot bør indhegnes eller fjernes helt. Risikoen for forurening af jord/grundvand kan desuden minimeres til et minimum ved at befæste opmarch- og oplagsarealerne. Virksomhedens ønske om at etablere en bygning til maskinudstilling vil også mindske risikoen for jordforurening, såfremt der etableres tæt gulv og de udendørs opmarcherede landbrugsmaskiner placeres her. Jordvold og beplantning mod øst August

14 Redegørelse Virksomheden har ikke givet anledning til bemærkninger i henhold til støj, lugt og luftforurening i forhold til naboer. Miljøvurdering af snedkervirksomhed Inden for området ligger Frejlev Træ. Virksomheden er omfattet af miljøbeskyttelseslovens kap. 5. Virksomheden må ikke ændres eller udvides bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelse eller ændring er godkendt. Træforarbejdende virksomheder kan medføre røg, støj, støv og lugt, men selv om virksomhede kan høres, ligger den i en sådan afstand og afskærmning fra boliger, at støjen ikke har givet anledning til klager fra omboende. Der er således ikke kendskab til, at eksisterende virksomheder inden for lokalplanens område medfører gener for omgivelserne. Opvarmning Bebyggelsen skal tilsluttes et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter Aalborg Kommunes anvisning. Grundvand Se afsnittet om Regionplanen, vandressourcer samt afsnittet Miljøvurdering af landbrugsmaskinforhandleren. For at muliggøre afledning af overfladevand fra det planlagte område til erhverv skal lokalplanområdet separatkloakeres. Overfladevand fra lokalplanområdet skal forsinkes i bassin, fortrinsvis rørbassin, inden for lokalplanområdet, således at der maksimalt afledes 5 l/s til offentlig kloak i Nibevej. Både separat spildevand og separat overfladevand skal tilledes den offentlige kloak i Nibevej. Spildevand fra lokalplanområdet ledes til rensning på Renseanlæg Vest. Under regn udledes opspædt spildevand fra området til Hasseris Å. Jordforurening Der er ikke kendskab til, at der inden for lokalplanområdet er jordforurening. Hvis der under bygge- og anlægsarbejde konstateres tegn på forurening af jorden, skal arbejdet standses og Aalborg Kommunes Tekniske Forvaltning underrettes. Amtsrådet vurderer, om der skal fastsættes vilkår for det videre arbejde. Der henvises til miljøbeskyttelseslovens 21 og jordforureningslovens 71. Trafikstøj Trafikken på Nibevej er ikke af en sådan størrelse, at det giver anledning til specielle tiltag inden for lokalplanens område. Kloakering Kun den nordligste del af lokalplanområdet er omfattet af kommunens spildevandsplan. Spildevandsplanen ændres, således at det planlagte område til erhverv inddrages under spildevandsplanens opland. Det rekreative område inddrages ikke. Den kloakerede del af lokalplanområdet er fælleskloakeret med afledning til offentlig kloak i Nibevej. Der er i dag massive kapacitetsproblemer i ledningen i Nibevej. Udendørs udstilling på det sydlige areal 14 August 2002

15 Redegørelse Renovation Renovation skal opsamles i henhold til Aalborg Kommunes affaldsregulativ, se internetadressen: Ved projektering skal der tages hensyn til adgang, sortering og opbevaring af affald. Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Nordjyllands Amt: Nordjyllands Amt har ikke gjort indsigelse p.g.a. vandindvindingsinteresser og skovrejsning, men Amtet har gjort indsigelse mod Store Specialbutikker i området. Det vurderes samtidig, at landbrugsmaskineforhandleren kommer ind under kategorien engroshandel. Muligheden for Stor Specialbutik inden for lokalplan- og kommuneplanområdet er fjernet. Stor traktor i udstillingshal Lagerhalvtag August

16 Redegørelse 16 August 2002

17 Planbestemmelser Matr.nr. 5 r og 5 ae Frejlev By, Frejlev AALBORG KOMMUNE, Teknisk Forvaltning, By & Miljø Plan-Byg Forstæder og Opland Vesterbro 14, 9000 Aalborg, Tlf Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1:4.000 Indledning Lokalplanens bestemmelser er bindende og tinglyses på de ejendomme, der omfattes af lokalplanen. Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende. August

18 Planbestemmelser 1. Formål Lokalplanens formål er at sikre, at området kan anvendes til erhverv, herunder engroshandel (landbrugsmaskineforhandler), at grundvandet sikres mod forurening, at skrænten mod syd plantes med spredt plantning, at området gives et ordentligt og ryddeligt uddtryk at ny bebyggelse får et udseende, der harmonerer med omgivelserne, og at vejadgangen sker fra Nibevej. 2. Område og zonestatus 2.1 Matrikeloversigt Lokalplanens område er vist på Bilag 1. Lokalplanen omfatter følgende matrikelnumre: Frejlev By, Frejlev 5 r, 5 ae, samt alle parceller, der efter den 18. februar 2002 udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for lokalplanens område. 2.2 Zoneforhold Den del af lokalplanens område, der ligger i landzone, overføres til byzone med byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen. Som det fremgår af Bilag 1, Matrikelkort, ligger en del af lokalplanområdet i landzone. Med bekendtgørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan overføres følgende areal til byzone: Frejlev By, Frejlev - del af matr. nr. 5 r. (ca m 2 ) og del af matr. 5 ae, (7.245 m 2 ) Frejlev By, Frejlev, i alt ca m 2, hvoraf m 2 ligger på en skrænt til beplantning. 3. Arealanvendelse 3.1 * Kontorer #1 * Klinikker #1 * Trykkerier * Tekniske anlæg * Engroshandel o.l. * Oplagsvirksomhed o.l. * Værksteder o.l. * Mindre industri. Hvis det er nødvendigt for en virksomheds drift, kan der indrettes bolig til indehaver, bestyrer eller portner. #1 Kontorer og klinikker må kun placeres nord for matr. nr. 5 ae, Frejlev By Frejlev. Landbrugsmaskinforhandleren, der primært sælger til landbrug og andre erhverv, er en engroshandel. Etagearealet fordeler sig således: Af i alt m 2 er m 2 egentlig udstilling af landbrugsmaskiner incl. kontorer, konference- og receptionslokaler på 322 m 2. Værkstederne, der hovedsagelig fungerer som egentlige reparationsværksteder for landbrugsmaskiner m.v. er på m 2, og reservedelslager, varemodtagelse, værkførerkontorm.v. er på m 2 og lagerhalvtag (dæk m.v.) er på 480 m 2. Hele virksomheden incl. lagerhalvtag er på m 2. Der er ikke er restriktioner på, hvor stor virksomheden må blive, ud over bebyggelsesprocenten. Anvendelsen er specificeret i skemaet Erhvervskategorier, Bilag A. 4. Udstykning Ingen bestemmelser. 18 August 2002

19 Planbestemmelser Indretningen af det nordlige areal 5. Bebyggelsens placering og omfang 5.1 Placering Ny bebyggelse skal placeres inden for de på Bilag 2 viste byggefelter. 5.2 Omfang * Bebyggelsesprocent højst 50 * Etager højst 2 * Højde højst 8,5 m. # # For bygninger syd for matr. 5 ae, Frejlev By Frejlev, samt tekniske anlæg, der er nødvendige for virksomhedens drift højst 12 m. Skorstene må bygges i en højde, der er miljømæssig nødvendig. 5.3 Afstand til bygninger på samme grund Uanset bestemmelserne i Bygningsreglementet om afstand til bygninger på samme grund, kan haller m.v. opføres umiddelbart ved siden af hinanden. 6. Bebyggelsens udseende 6.1 Facader Ydervægge skal opføres i gule tegl eller pudsede mure, der gives en diskret farve. Undtaget herfra er August

20 Planbestemmelser porte o.l., der kan være hvide, lysegrå eller blå. På matr. nr. 5 ae, Frejlev By, Frejlev kan ydervægge opføres i træ, der skal gives en diskret farve, og døre og porte m.v. skal gives en ensartet, brun farve Tage Tage på haller og produktionsbygninger skal gives en hældning på højst 30 o i forhold til vandret plan. Undtaget herfra er kontorer og lignende samt boliger, der kan gives en anden hældning. 6.3 Mindre bygninger, Mindre bygninger kan opføres i træ. Aalborg Byråd kan ved en konkret vurdering af et velbelyst projekt godkende, at andre farver og materialer tages i anvendelse, hvis de kan indgå i en harmonisk helhed med den eksisterende bebyggelse. 7. Ubebyggede arealer 7.1 Udstilling/oplag matr. nr. 5 r, Frejlev by, Frejlev Hvor der er udendørs udstilling/oplag, skal arealet gives en fast, tæt belægning, f.eks. asfalt eller beton, der skal afgrænses, så overfladevand løber til kloak. 7.2 Beplantning Der udlægges areal mod syd, skråningen, til at plante efter en samlet plan for området. Beplantningen af skråningen skal mod nord afgrænses af et 5 m bredt tæt beplantningsbælte med hurtigtvoksende træer og buske. Se Bilag 2. Mod vest udlægges der areal til afskærmende beplantning. Se Bilag 2. Beplantningen i skel mod øst og mod syd mellem matr. nr. 5 ae og 5 r, Frejlev By, Frejlev skal bevares og suppleres, hvis nødvendigt. 7.3 Hegn Der kan opsættes trådhegn omkring virksomheden i op til 2 m's højde. Trådhegnet mod vest skal afskærmes med slørende beplantning. 8. Veje, stier og parkering 8.1 Vej Der udlægges areal til vej i 10 m's bredde, som vist på Bilag 1. Vejadgangen skal ske fra Nibevej, som vist på Bilag Sti Den udlagte vej i 10 m's bredde skal tillige bruges som sti/adgang til den nedlagte grusgrav mod vest. 8.3 Parkering Der udlægges areal til tilstrækkeligt antal parkeringspladser. Foruden parkering, angivet med P på Bilag 2, Arealanvendelse, kan der indrettes parkering inden for byggefelterne. Parkeringen skal overholde de vejledende normer, der er angivet på Bilag F. 9. Tekniske anlæg 9.1 Tekniske anlæg El-ledninger og lignende skal fremføres under terræn. 9.2 Øvrige tekniske anlæg Der kan opføres transformere, pumpestationer o.l. samt forsinkelsesbassin uden for byggefelterne. Disse anlæg kan have et større opland end lokalplanområdet. 9.3 Kloakering Ny bebyggelse inden for lokalplanens område skal separatkloakeres. Separat overfladevand skal forsinkes inden for lokalplanens område. 20 August 2002

21 Planbestemmelser 10. Miljø 10.1 Der må kun etableres virksomhed inden for miljøklasse 1-4. (Se skemaet Erhvervskategorier, Bilag nr. 3. I den nordlige del af området (nordlige matr. nr. 5 r, Frejlev by, Frejlev) må miljøklassen højst være 3. Der kan fastsættes grænseværdier for den støjbelastning virksomheden må påføre omgivelserne. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for ekstern støj fra virksomheden fremgår af Bilag B Fjernvarme Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før den er tilsluttet et kollektivt varmesystem efter Aalborg Kommunes anvisning. 13. Lokalplan og byplanvedtægt Ingen eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt. 14. Servitutter Ingen servitutter aflyses. 11. Grundejerforening Ingen bestemmelser. 12. Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug 12.1 Belægning Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før den faste belægning, nævnt i punkt 7.1 er etableret Beplantning Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før beplantningen, nævnt i punkt 7.2 og 7.3 er etableret parkering Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før den del af det udlagte parkeringsareal, der er nødvendig for virksomhedens drift, er anlagt kloak Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er gennemført separatkloakering af - samt etableret forsinkelse af overfladevand for - hele den pågældende ejendom. 15. Retsvirkninger Lokalplanen 15.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet kan fortsætte som hidtil Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er indeholdt i planen, skal etableres Byrådet kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens principper Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en naboorientering, før dispensationen kan gives. August

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-055 ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKALPLAN 09-060 BOLIGER OG ERHVERV MV. RYESGADE VESTBYEN

LOKALPLAN 09-060 BOLIGER OG ERHVERV MV. RYESGADE VESTBYEN LOKALPLAN 09-060 BOLIER O ERHVERV MV. RYESADE VESTBYEN AALBOR KOMMUNE TEKNIK- O MILJØFORVALTNINEN AUUST 2007 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Blandet byområde Lokalplan 12-049 November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv.

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY

LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING DECEMBER 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg Lokalplan nr. 363 Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg 1 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!!

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!! !! SKANDERBORG KOMMUNE!!!!!!!! 0 50 100 25 Meters - Langelinie Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind September 2013 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1067 er offentlig bekendtgjort den 11.

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø PLAN ERHVERV UDVIKLING Marts 2007 Lokalplan nr. 1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø Hvad er en lokalplan: Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015 HVAD

Læs mere

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Lokalplan nr. 151 For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Ikast Kommune Marts 2006 Titel Lokalplan nr. 151 Erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast Udarbejdet af Ikast kommune Planafdelingen Illustration

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Version januar 2010 Forslag til lokalplan nr. 303 Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOM- MUNE Planafdelingen Hovedgaden 77

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 NØRRESUNDBY OMRÅDET NØRRE UTTRUP ERHVERVSOMRÅDE VED SUNDSHOLMEN MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger, grønne arealer, stier,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Favrskov Kommune, flyfoto 2008 Forslag juni 2013 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse,

Læs mere