Indholdsfortegnelse KAPITEL KAPITEL KAPITEL KAPITEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INTRODUKTION TIL SPECIALET INDLEDNING VORES BAGGRUND PÅ RUC BAGGRUND FOR SPECIALETS PROBLEMFELT PROBLEMFELT & PROBLEMFORMULERING METODE Begrebsdefinitioner Afgrænsning Vores brug af teorierne Kvalitativ metode Validitet LÆSERVEJLEDNING...15 Kapitel 1 Introduktion til specialet...15 Kapitel 2 Issues management som et dialogisk Public Relations værktøj...15 Kapitel 3 Kommunikation på Internettet...15 Kapitel 4 Issues Management på Internettet...16 Kapitel 5 Interaktion i et system-teoretisk perspektiv...16 Kapitel 6 - Konklusion...16 KAPITEL 2 ISSUES MANAGEMENT SOM DIALOGISK PUBLIC RELATIONS VÆRKTØJ INDLEDNING PUBLIC RELATIONS BETYDNING I DET KOMPLEKSE INFORMATIONSSAMFUND DIALOGISK PUBLIC RELATIONS Dialogisk public relations og viden Tillid og værdier ISSUES MANAGEMENT SOM VIDENSVÆRKTØJ Hvad er et issue? ISSUES MANAGEMENT SOM STRATEGISK PLANLÆGNING ISSUES MANAGEMENT SOM VIDENSVÆRKTØJ DELKONKLUSION...27 KAPITEL 3 KOMMUNIKATION PÅ INTERNETTET INDLEDNING INTERNETTETS UDVIKLER SIG VIRKSOMHEDERNE PÅ INTERNETTET Internettet er overvurderet og undervurderet VIDEN OG LÆRING PÅ INTERNETTET INTERNETTET SOM MEDIE Kommunikationsmodeller Interaktivitet FRA MODTAGER TIL MEDP RODUCENT ET PARADIGMESKIFT RELATIONER PÅ INTERNETTET PUBLIC RELATIONS PÅ INTERNETTET Public relations værktøjer på Internettet DELKONKLUSION...51 KAPITEL 4 ISSUES MANAGEMENT PÅ INTERNETTET INDLEDNING COMMUNITIES VIDEN OG RELATIONER I COMMUNITIES DEBATFORUM Beskrivelse af Lån og Spar Bank Kommunikation med kunderne via websitet Gennemgang af Lån & Spar Banks debatforum LÅN & SPAR BANKS ANVENDELSE AF DEBATFORUM TIL ISSUES MANAGEMENT NEWSGROUPS...71

2 4.5.1 Intel s newsgroup-relaterede krise ANVENDELSE AF NEWSGROUPS TIL ISSUES MANAGEMENT DELKONKLUSION...74 KAPITEL 5 INTERAKTION I ET SYSTEM-TEORETISK PERSPEKTIV INDLEDNING LUHMANNS TEORI OM SOCIALE SYSTEMER Autopoiesis og differens Sociale systemers opretholdelse gennem kommunikation Sociale systemer opretholdt af meningsgrænser Sociale systemers organisering gennem strukturer Information meddelelse - forståelse Reduktion af kompleksitet ved hjælp af mening Iagttagelse VIRKSOMHEDEN SOM SOCIALT SYSTEM Virksomhedens beslutningsgrundlag på Nettet Interessenters betydning for virksomhedens beslutningsgrundlag Virksomhedens selvbeskrivelse VIRKSOMHEDEN & INTERESSENTERS INTERAKTION PÅ INTERNETTET Virksomhedens iagttagelse af interessenters værdier Ikke-kontraktlige relationer baseret på tillid VIRKSOMHEDENS STRATEGISKE UDVIKLING BASERET PÅ LÆRING Interaktion, Værdikonflikt & Dynamik Vidensudvikling til strategisk fornyelse på Internettet DELKONKLUSION KAPITEL 6 KONKLUSION LITTERATURLISTE BILAG: A-J...111

3 Issues management på Internettet KAPITEL 1 INTRODUKTION TIL SPECIALET 1.0 Indledning Det moderne samfund undergår dynamiske ændringer i alle dets sfære som aldrig før. Forandringsevne, nytænkning og omstillingsevne er bare få af de nøgleord, der karakteriserer virksomhedens handlevilkår i den globale konkurrence. Evnen til at kvalificere sig og dygtiggøre sig, i forhold til virksomhedens omverdenskrav, er altafgørende for dens eksistensgrundlag. En drivkraft i den globale samfundsudvikling er Internettet, som har sat skærpet fokus på virksomhedens evne til at begå sig i denne udvikling. Internettet binder mennesker sammen på helt nye måder og skaber samtidig mulighed for nye interaktionsformer og relationer, uafhængig af tid og sted men til gengæld stærkt afhængig af kommunikation. 1 Internettet har ændret verdenen og ændrer den fortsat både for virksomheder, organisationer og almindelige mennesker. Trods bred debat om, hvor hurtigt udviklingen vil gå med hensyn til Internettets udbredelse, erfarer vi dog enighed om, at dets indtrængen på flere og flere niveauer i samfundet - vil betyde store forandringer - ikke mindst for erhvervslivet. Disse dynamiske forandringer - med Internettet som en væsentlig drivkraft - har sat et skærpet fokus på virksomhedens evne til at begå sig i denne udvikling. Virksomheder kan anvende Internettet som en ny kommunikationskanal, hvorigennem de får radikale muligheder for, at tilbyde nye fællesskaber og nye oplevelser af interaktivitet og indflydelse til deres interessenter. Virksomheden kan tilbyde information og viden til disse interessenter og omvendt kan virksomheden også - hvis den formår at arbejde med viden - tilegne sig ny og vital viden om dens interessenter. Viden er og bliver fortsat ved med at være et uundgåeligt konkurrenceparameter på et fragmenteret marked, som kræver viden om den enkelte interessent, hvor viden om kunder og logistik kommer til at skille vindere fra tabere. 2 Virksomheden står hermed over for store udfordringer. Dens evne til at kunne overskue, selektere og bearbejde al den information, den kan indhente fra Internettet, er i stigende grad blevet en forudsætning for, at den kan forny og omstille sig i forhold til de drastiske ændringer, der konstant forekommer på den globale markedsarena. Hvor Internettet har åbnet op for helt nye muligheder for vidensindførelse og udvikling for virksomheder, som kan have væsentlige fordele for dem i 1 Dybkjær & Lindegaard: Det Digitale Danmark, 1999, s Artikel: Dagbladet Børsen, d. 10/11-99.

4 den hårde konkurrence om erobring og bibeholdelse af strategisk terræn. Viden er blevet en pengetank! Men tager danske virksomheder så udfordringen op? Selvom vi står ansigt til ansigt med stærke ændringer i samfundets strukturer ved Internettets stormende frembrud, er det ikke det samme som at danske virksomheder tager dette nye kommunikationsmedie til sig og udnytter det for dets mange muligheder. Hvorfor griber virksomhederne ikke chancen, når det nu endelig med netteknologien er muligt at få struktureret al den viden. 3 Virksomheder der ikke udnytter de fordele, netteknologien tilbyder, hvorved virksomheden kan få langt hurtigere og mere viden om kunder, konkurrenter, produkter og ikke mindst udveksle erfaringer og viden, har et problem. Regeringen vil netop fremlægge en ny slagplan for det digitale Danmark, hvor danske virksomheder skal oparbejde viden og omstille sig til vidensamfundet. Det går ikke, at det danske samfund og de danske virksomheder ligger i krybesporet, når det gælder udviklingen af det fremtidige videnssamfund. 4 Hvadenten man kan erklære sig enig i, at danske virksomheder er håbløst bagud med udnyttelsen af informationsteknologi eller ej, er det vitalt, at de tilegner sig evnen til, at udvikle og forny deres viden, for at begå sig i den globale konkurrence. Hvor kravet til virksomheden om, at tilføre produkter mere viden og innovation er høj, og hvor virksomheden skal basere denne viden på informationer. I hvilket omfang danske virksomheder er bagud i brugen af informationsteknologi vil dog ikke være et undersøgelsesfelt for dette speciale. Derimod er ovenstående problemstillinger den primære baggrund for vores motivation til nærmere, at undersøge og belyse; hvordan danske virksomheder med fordel kan udnytte Internettets muligheder, der her ligger i at anvende information og viden i dens strategiske udvikling og fornyelse - og ikke mindst hvordan. Før vi bevæger os ind i en nærmere belysning af dette speciales genstandsfelt, vil vi kort fortælle lidt om vores baggrund, som også er årsagen til udarbejdelsen af nærværende speciale. 1.2 Vores baggrund på RUC Vores uddannelsesforløb på RUC har været en stor inspiration for udarbejdelsen af dette speciale. Marie Dalmark har en typisk public relations toning med en kombination af dansk & virksomhedsstudier, hvor Katrine Kjær har en kombination af socialvidenskab & virksomhedsstudier. Udformningen af dette speciale er en kombination af dansk og virksomhedsstudier, hvor det dog kun er Marie Dalmark, der kombinerer begge hendes fag i specialet. Katrine Kjær skriver dermed kun speciale i virksomhedsstudier. Derfor skal dette speciale tilstadighed ses som et integreret speciale af de to fag, hvor vi begge har lige stort ansvar for den endelige udformning af alle kapitlerne. 3 Artikel: Dagbladet Børsen, d. 16/ Erhvervsminister Pia Gjellerup i Dagbladet Børsen, d. 19/11-99.

5 Issues management på Internettet Vi har begge i vores forløb på RUC arbejdet meget med virksomhedsstudier - også på hvert vores dansk- og forvaltningsfag - og har interesseret os meget for den nyere forskning indenfor virksomhedens strategiske felt. Vi har begge med stor interesse fulgt public relations fag på RUC. Katrine Kjær har fulgt PR kurser på virksomhedsstudier og har deltaget i public relations praktik forløb, som et tillægsfag samt forløb på hendes øvrige studier og fik dermed dispensation for denne deltagelse af public relations koordinationsudvalget på RUC. Vi valgte begge at gå i praktik i et public relations bureau. Det var igennem vores praktikperiode, vi mødte hinanden på de erfaringskurser, der i den forbindelse blev holdt på RUC. Vi udvekslede erfaringer og fandt hurtigt ud af, at vi savnede noget i de public relations bureauer, vi hver i sær efterfølgende blev ansat i. Nytænkning og langsigtede strategiske overvejelser er i høj grad noget public relationsfaget også mangler i sit praktiske virke. Vi mener ikke, at public relations i praksis tager højde for de væsentlige ændringer, der sker i vores samfund, herunder informationsteknologiens udvikling og indvirkning på virksomhedens strategiske forhold og inden for udøvelsen af public relations. Public relations må hele tiden forny sig i forhold til samfundsudviklingen og dermed også inden for de værktøjer, som public relations skal indeholde. Informationsteknologien er noget, man typisk putter i virksomhedens IT-afdeling og virksomhedens interne og eksterne kommunikation er noget, der outsources til kommunikationsrådgivningsbureauer. Vi fandt hinanden ud fra ovenstående fælles iagttagelser og erfaringer fra vores respektive public relations bureauer og blev hurtigt enige om, at vi sammen ville udarbejde nytænkning inden for faget, hvor vi derfor vil beskæftige os med public relations på Internettet. Det er baggrunden og udgangspunktet for dette speciale. 1.3 Baggrund for specialets problemfelt Det moderne samfund har sit fæste ved den frie meningsdannelse, som har udviklet sig til at omfatte flere og flere samfundsområder, der for bare ti år siden var ukendte områder for den brede offentlighed. Krav og ønsker om indsigt i disse områder har trængt sig ind overalt. Virksomheden kan ikke længere holde sit kvartalsregnskab skjult, der er krav om indsigt i, hvordan virksomheden løbende klarer sig. Interessenter vil i dag have indsigt i, hvordan det står til på bundlinjen. Virksomheden står overfor en situation, hvor kompleksiteten i det moderne samfund kan være så uoverskuelig og hvor det, at have overblik over alle samfundets sammenhænge kan forekomme som en umulig opgave. Virkeligheden forenkles i temaer så som mærkesager som er mere enkle at forholde sig til og skabe mening omkring. Spørgsmålet er, hvorvidt disse mærkesager dannes til offentlig mening i selve offentligheden, eller om det er mærkesager, der konstrueres i medierne og dermed påberåber sig den brede offentligheds interesse og mening. Massemedierne iagttager, fortolker og beskriver verdenen ud fra, hvad de opfatter som relevante nyheder og fravælger, hvad de ikke længere betragter som nyheder. Medierne forsyner vores samfund med en beskrivelse af, hvordan det hele hænger

6 sammen politisk, socialt og økonomisk ud fra en række temaer, vi kan forholde os til og som er oppe i tiden. Virksomhedens popularitet afhænger i høj grad af, hvordan medierne vælger at fremstille den over for offentligheden som helhed. I lyset af den velkendte problemstilling om massemediernes magt, er vores interesse dog ikke at diskutere disses magt i den offentlige meningsudveksling- og dannelse, ej heller deres indflydelse på virksomhedens omverdensopfattelse og effekterne heraf. Vores speciale har altså ikke massemedierne magtposition i forholdet mellem virksomheden og dens interessenter som sit genstandsfelt, men som sin baggrund. Vores motivation for dette speciale drives af, at nå videre end den traditionelle diskussion af mediernes rolle i den offentlige meningsdannelse, som ofte er genstandsfelt for diskussion indenfor public relationsfaget. Som beskrevet i indledningen, kan man betragte Internettet som et rum for nye relationer og fællesskaber baseret på direkte kommunikation, hvor meninger udveksles og informationer kan indsamles til viden. I forbindelse hermed, vil vi diskutere det forhold, at der med Informationssamfundet og Internettets mange-til-mange kommunikationsmodel, skabes en gennemsigtighed, hvor kritiske forhold, der kan true virksomhedens eksistensgrundlag, kan udspringe på ingen tid måske hurtigere end nogensinde før i historien. Man kan forestille sig, at denne åbne og brede kommunikation på Internettet også blotter virksomheden og efterlader den mere såbar. Virksomhedens popularitet er - med informationsteknologiens udbredelse - ikke kun baseret på massemediernes fremstilling, men i stigende grad på, hvordan virksomhedens adfærd på Nettet opfattes af dens interessenter. På Internettet bliver virksomheden af dens interessenter og brugere i al almindelighed - nøje iagttaget ud fra, hvordan den vælger at fremstille og beskrive sig selv. Vi formoder her, at virksomhedens evne til at opnå viden om de værdier og forventninger, dens interessenter iagttager dens adfærd med, er vital for dens mulighed for at kunne udvikle strategisk fornyelse, der støttes og accepteres af disse. I henhold hertil, finder vi det spændende at se på, hvordan virksomheden kan indgå i dialog om krav til dens håndtering af værdier, der afspejles i dens adfærd og bruge denne viden konstruktivt til at lære ny viden om den selv og sine interessenter til strategisk fornyelse. Vi vil altså forsøge at belyse, hvordan virksomheden kan lære at styrke dens evne til kommunikation med dens interessenter med henblik på ny viden. Derfor vil vi vende blikket mod virksomhedens interaktion på Internettet, forstå den og undersøge den, som en kommunikativ skabelsesproces, der forudsætter at informationer udveksles, der kan blive til viden og læring for virksomheden. Vi tager udgangspunkt i, hvordan interaktionsprocesser kan bearbejdes til læreprocesser, hvor der åbnes op for virksomhedens og interessenternes værdier og forventninger til adfærd. Disse processer vil vi undersøge og belyse som betingelse for, at virksomheden kan opnå strategisk fornyelse, i henhold til de forventninger, der stilles til dens adfærd.

7 Issues management på Internettet Vores interesse er derfor faldet på, hvor og hvordan denne dialog kan skabes, udvikles og opretholdes, samt hvordan læreprocesser skabes og viden bliver tilgængelig gennem dialogen. Denne interesse danner grundlag for specialets problemfelt- og formulering. 1.4 Problemfelt & Problemformulering I den forbindelse vil vi undersøge, hvordan virksomheden kan anvende issues management, som et dialogisk PR værktøj, til at lære at iagttage og reflektere over dens interessenternes værdiopfattelse, som de måler virksomhedens adfærd ud fra. Vi vil belyse, hvordan virksomheden kan skabe rum på Nettet til at indgå i interaktionsprocesser med dens interessenter. Hvori den gennem disse processer kan opnå erfaring og læring om dens interessenter, som den kan bearbejde i dens egen strategiske fornyelsesprocesser. Vi vil belyse issues management som et vidensværktøj baseret på interaktion. Tillid bliver her et væsentligt parameter, vi vil tage i bruge i vores belysning, af hvilke elementer, der betinger, at virksomheden kan udøve issues management baseret på interaktion med dens interessenter på Nettet. Altså hvordan vi kan forstå tillid, som et vigtigt element, for at interaktion mellem virksomheden og dens interessenter kan opretholdes og herunder udvikle læreprocesser. Vi vil ud fra disse processer forstå sammenhængen mellem viden, læring og strategisk fornyelse. Specialets formål er således at undersøge og belyse, hvordan Internettet kan anvendes til issues management som et vidensværktøj baseret på interaktion. Vores problemstilling vil blive undersøgt ud fra et strategisk organisatorisk perspektiv med udgangspunkt i sociologiske aspekter. Disse overvejelser leder os hen til følgende problemformulering: Hvordan kan virksomheden anvende Internettet til udøvelse af Issues Management for derigennem at opnå viden om dens interessenter til strategisk fornyelse og udvikling? Vi kan i forlængelse her af se følgende teser, der skal danne grundlag for undersøgelsen af specialets problemformulering: Hvordan foregår interaktion mellem virksomheden og dens interessenter på Internettet? Hvordan kan vi forstå, at virksomheden kan opnå information og viden om sine interessenter i interaktion med disse, som den kan anvende til strategisk fornyelse? I forlængelse heraf, hvordan må viden have en strategisk natur, hvis vi forstår viden, som det der gør virksomheden bedre?

8 1.5 Metode Begrebsdefinitioner Efterfølgende definerer vi de begreber, som er af stor betydning for vores speciale og hvis betydning ikke giver sig selv. Internettet: Vi vil i dette speciale anskue Internettet som et videnværktøj. Vi vil analysere mediet ud fra en kommunikativ vinkel, der skal bidrage til en forståelse af, hvordan viden bliver tilgængelig for virksomheder i interaktion med dens interessenter på Internettet. Vi ser således Internettet, som et medie, der skaber nye muligheder for kommunikationsformer og dermed nye værktøjer, som virksomheden kan anvende i dens kommunikationen med dens interessenter. Internettet består af mange protokoller med hver deres komandosprog. Vores fokus vil her være World Wide Web protokollen HTTP. Issues - issues management: Et issue kan defineres som en sag eller et spørgsmål, som har en almen interesse i dele af befolkningen. Et issue er meget komplekst, da der ofte er vigtige interesser og værdier indeholdt i et issue. Derfor vil der ofte være flere løsningsmodeller på et issue og issues er derfor ikke et letløselig og konkret problem.vi har valgt at betegne issues ud fra den engelske betegnelse issue, da der ikke eksisterer nogen dansk oversættelse af begrebet, der dækker betydningen af issues eller betydningen af issues management. Virksomhed/organisation: Begrebet virksomhed dækker over profit-orienterede organisationer, der handler ud fra økonomiske målsætninger. En organisation kan bestå af en eller flere personer, der handler ud fra fælles interesser, som både kan være profit- og ikke profitorienteret. I vores speciale, anvender vi begrebet virksomhed og organisation ensbetydende. Viden: Indfaldsvinkel på vores definition af viden er, at begrebet betragtes som en forudsætning for, at virksomheden kan opnå fornyelse og forandring i dens strategiske udvikling. Vi betragter viden, som de informationer virksomheden indfører om dens interessenter, som den forarbejder i dens strategiske udvikling, for derved at styrke sig i konkurrencen om interessenternes goodwill. Viden bliver her ikke kun et spørgsmål om den rette teknologiske udvikling eller produktfornyelse, men et spørgsmål om at have viden om, hvilke værdikrav virksomheden skal efterleve i dens strategiske udvikling.

9 Issues management på Internettet Afgrænsning Mange spændende og relevante diskussioner synes oplagte i forlængelse af vores problemstilling. Specialets emne er meget bredt, hvorfor vi derfor har set os nødsaget til at foretage følgende afgrænsninger. Vi vil i dette speciale ikke foretage en dybdegående diskussion af mulighederne for buisness-to-buisness, e-commerce og e-handel på Internettet. Dog finder vi det nødvendigt kort at illustrere mulighederne for disse nye forretningsområder i kapitel 3. For derved at vise de forskellige funktioner ved Internettet, virksomheden kan benytte sig af i dens strategiske planlægning af nye kompetenceområder. De teknologiske aspekter ved Internettet, vil vi yderligere afgrænse os fra. En branchediskussion af hvilke virksomheder, der er længst fremme i brugen og udnyttelsen af informationsteknologien og årsagerne hertil, vil ikke blive foretaget i dette speciale. Trods at det for nogle virksomheder kan det være mere oplagt end andre at implementere Internettet. Eksempelvis vækstvirksomheder, hvis produkt er viden, vil i højere grad have gavn af Internettets muligheder end den lokale Vvs-installatør. Men en branchediskussion finder vi dog ikke relevant for vores problemstilling, idet vi undersøger, hvordan virksomheder generelt kan udnytte dets videnspotentiale til strategisk fornyelse, Internettet tilbyder. I den forbindelse vil vi heller ikke belyse økonomiske aspekt for udregning af de omkostningsbesparelser- eller byrder, virksomheden kan erfare ved implementering af Internettet. Denne afgrænsning foretager vi os vel vidende, at det er omkostningstungt at indføre Internettet på alle niveauer i virksomheden og at dette kan være en væsentlig barriere for en implementering af Internettet til strategisk anvendelse. Trods mange beslutninger om Internettets implementering og funktion i virksomheden, træffes på ledelsesniveau, har vi valgt at afgrænse os fra denne diskussion. Ud fra det argument, at vores valg af metode tager sigte på et refleksivt-strategisk niveau med henblik på at undersøge, hvordan viden bliver til viden i et strategisk samspil mellem virksomhed og interessent på Nettet, jf. metodeafsnit nedenfor. Hvormed vi yderligere ser bort fra et aktør-niveau ud fra diskussionen af, hvordan ledelsen og den enkelte medarbejder i virksomheden skal organisere- og arbejde med information og viden Vores brug af teorierne Specialets formål er at belyse, hvordan virksomheden, ved udøvelse af issues management på Internettet, kan optimere dens konkurrencesituation. Vi vil forsøge at belyse, hvordan virksomheden gennem udøvelse af issues management ved dialogisk-pr, indgår i strategiske interaktionsprocesser med dens interessenter på Nettet. Vores interesse er hermed at skabe en forståelse for issues management på Nettet som et vidensværktøj. Viden og skabelsen af viden til virksomhedens strategiske fornyelse, bliver her genstandsfeltet for valg af vores metode. I den for-

10 bindelse bliver vores metodiske udgangspunkt et strategisk organisatorisk perspektiv med udgangspunkt i sociologiske aspekter. Vores valg til begrebsafklaring af issues management, som et dialogisk-pr værktøj, er faldet på Robert L. Heath, som er er professor ved Houston-University Park og har udarbejdet flere bøger indenfor issues management. På baggrund af Heaths nyere forskning indenfor public relations, kan vi forstå og forklare issues management, som et redskab, for virksomheden til at overvåge og lære sine interessenters krav og holdninger at kende gennem dialog. Heath fokuserer på tovejskommunikation, som et centralt redskab for virksomheden, til at opnå viden om dens interessenter til strategisk udvikling tilpasset disses krav. På mange måder når Heath længere end mange af hans kollegaer indenfor hans forskningstradition. Heath adskiller sig ved hans fokus på en operationel belysning af kommunikation og strategi, som udgør en indbyrdes sammenhæng i issues management ud fra en cirkulær proces. I modsætning til mange af hans kollegaer, formår Heath at gøre op med lineariteten imellem årsag og effekt og dermed muligheden for at forudsige præcise hændelser. Hos Heath kan en virksomhed aldrig sikre sig fuldkommen for uforudsigelige hændelser i dens omverden, hvorfor virksomheden konstant må have værktøjet i brug. Dog når Heath i hans operationalisering af begrebet ikke længere end til en redskabs- og planlægnings-orienteret tilgang til issues management. Ud fra Heath kan vi sandsynligvis opstille succesfulde og mislykkede kategorier, der beskriver i hvilken kontekst god issues management opstår. I det hans indfaldsvinkel til issues management er en belysning af strategi og kommunikation, som to praktiske redskaber, der dog indgår i en cirkulær proces, men kan alligevel beskrives og belyses adskilt som to processer, der tager sigte på hinanden og kan planlægges ud fra hinanden. Men vi kan ikke belyse de faktorer, der gør sig gældende for at forstå, hvordan kommunikation, viden og strategi i deres processer betinges af hinanden for, at virksomheden kan opnå fornyelse. Derfor når vi ikke længere end til en begrebsafklaring af issues management på baggrund heraf. Det er skabelsen og udviklingen af viden og dens betydning, mere end de er konkrete anvendte resultater af viden, der interesserer os. Vi vil undersøge, hvordan issues management på Internettet kan bruges som vidensværktøj til strategisk fornyelse. Vores metodiske fokus vil derfor flyttes fra de meget praktisk-orienteret diskussioner af issues management på Nettet til en anden forskningstradition. For herved at anvende en metode til at belyse de sociale mekanismer og processer i virksomhedens interaktion med dens interessenter. Netop de mekanismer og processer, som gør sig gældende for virksomhedens relationers udvikling og dynamik; i henhold til om virksomheden kan udvikle ny viden og fornyelse. For at forstå og kunne belyse, hvad der gør issues management til et vidensværktøj på Nettet, anvender vi en refleksiv strategisk tilgang til forståelse af kommunikation, viden og strategi. Derved en belysning af de sociale processer, der betinger, hvordan virksomhedens og dens interessenters interaktion opretholdes; der-

11 Issues management på Internettet ved hvilke elementer og disses karakter, der bevirker, at virksomheden kan opnå ny viden til strategisk fornyelse. Vi foretager hermed et paradigmeskift ved at indsætte problemformulerings begreber ind i en videnskabsteoretisk kontekst ved Niklas Luhmanns teori om autopoietiske systemer. Med Niklas Luhmanns teori om sociale systemer kan vi gå bag de gængse modeller, hvor strategi og kommunikation reduceres til et planlægnings-orienteret redskab, og sætte dem i et nyt lys. Hvad indebærer denne fokusering så i et bredere perspektiv? Det metodiske bidrag ved Luhmann ligger i hans begrebsapparats helhed og sammenhæng, der giver mulighed for præcision og belysning af de problematikker, der ligger i virksomhedens relationer til dens omverdensinteressenter. Luhmann tager udgangspunkt i en metodologi, hvor elementer i de sociale systemer kan fremanalyseres. Ved Luhmanns autopoietiske teori om sociale systemer repræsenteres der et paradigmeskift fra den traditionelle systemteori, hvor systemer betragtes som åbne systemer ved et input-output forhold. 5 I stedet præciserer Luhmann, at sociale systemer opererer ved, at kommunikationer skaber kommunikationer og at sociale systemers mindste elementer er kommunikationer. Ved beskrivelsen af sociale systemer opretholdt og betinget af kommunikation, indfører Luhmann begrebet autopoiesis, som præciserer sociale systemers operative lukning om deres egen selvskabelse. Derved ikke at sociale systemer er lukket fra omverden. Sociale systemers lukkethed er betinget af, at det åbner sig for omverdens informationer gennem refleksive iagttagelsesprocceser, til dens interne opretholdelse af kommunikation. Begrebet iagttagelse udgør en central plads i vores metodeanalyse af virksomhedens mulighed for interaktion med dens interessenter på Nettet. Systemer iagttager sin omverden, for at kunne differentiere det selv ved mening og handling. Luhmann betragter sociale systemer som konstitueret af grænsedragning mellem system og omverden, hvor iagttagelsen af omverden forudsætter denne grænsedragning. Spændingsfeltet i systemers evne til at iagttage og kommunikere deres systemgrænser ligger i kompleksitetsbegrebets betydning. Luhmann fremhæver problematikken omkring samfundskompleksiteten ved, at systemers udvikling må ses som en forøgelse af håndterbar kompleksitet. Det er ved dette metaplan, at Luhmanns autopoietiske teori er interessant for os, for at belyse, hvordan virksomheder kan håndtere den kompleksitet, der kan være i at opnå viden om deres interessenter til strategisk fornyelse. I den forbindelse vil vi tage udgangspunkt i begrebet tillid. Luhmann bidrager med en funktionsanalyse af tillid. Tillid foreligger ikke ude i samfundet, hvor det blot gælder om at studere det og beskrive det. Ved Luhmann ses det konstituerende for tillid i en stabilisering af gensidig tillid, hvor begge parter har frihed til at handle anderledes, end det måtte forventes. Ved denne funktionsanalyse af tillid kan vi finde spændende svar på, hvordan virksomhedens interaktion med dens 5 Jf. evt. Niklas Luhmanns bog: Tillid, Hans Reitzels Forlag.

12 interessenter på Nettet, er betinget af tillid. Dermed hvordan tillid er til stede, for at virksomheden kan opnå ny viden om dens interessenter til strategisk fornyelse. I en belysning af virksomhedens interaktion med dens interessenter på Nettet i et system-teoretisk perspektiv, opnår vi mulighed for at analysere de interaktionsprocesser og deres iboende elementer, samt hvordan elementer, bl.a. ved tillid, betinger, at relationer mellem virksomhed og interessenter kan opretholdes. På et generaliserbart metaplan kan vi således belyse, hvilke betingelser, der skal være tilstede, for at virksomheden kan opnå ny viden og strategisk udvikling gennem dens omverdens relationer. Derved er vores formål at nå frem til en endelig erkendelse af, hvilke betingelser der skal være tilstede for at issues management opnår status som vidensværktøj Kvalitativ metode Vi har i specialet valgt, at foretage fem kvalitative interviews, samt et einterview. Formålet med disse interviews har været, at opnå en øget viden og forståelse for kommunikation på Internettet. Dette har været en uundværlig viden for os til udarbejdelse af specialet, idet der ikke findes megen litteratur om dette speciales problemfelt. Vi har derfor måttet forlade os på indsamling af empiri i form af interviews til belysning af vores antagelser og teoretiske analyser. I forbindelse med vores case har vi interviewet administrerende direktør, Peter Schou og marketingschef Peter Mølkjær, fra Lån & Spar Bank. På grund af oplysningernes fortrolige karakter blev dette interview ikke båndet. Når vi refererer til dette interview, vil det derfor ske ud fra de noter, vi tog i løbet af interviewet. Interviewet blev foretaget ud fra vores ønske om, at opnå viden og forståelse for de tanker, der ligger bag Lån & Spar Banks udnyttelse af og satsning på deres debatforum på deres hjemmeside. Dernæst har vi interviewet fire personer, der hver i sær har gjort sig erfaringer med rådgivning af kommunikation på Internettet. Allan Jenkins, er adm.dir. i Web-bureauet Araneum, og er Novo Nordisk s web-strateg. Tim Frank Andersen, er adm.dir. i Web-bureauet Networkers. Jesper Bove-Nielsen blev udvalgt, fordi hans bog E-business Digitale forretningsstrategier har været en stor inspiration for os, idet den er blandt de få bøger, der belyser emnet ud fra en strategisk synsvinkel. Til sidst har vi interviewet Esben Høstager, der er partner i kommunikationsrådgivningsbureauet, Jøp, Ove & Myrthu ApS. Esben Høstager blev udvalgt, da han er en af de få kommunikationsrådgivere, der netop har beskæftiget sig med Internettet ud fra et public relations perspektiv. Derudover har vi foretaget et såkaldt e-interview 6 med Shel Holtz, forfatteren til en af de hovedbøger, som vi har anvendt i specialet nemlig, Public Relations on the Net. Shel Holtzs bog har lige fra starten af specialet været os en uudtømmelig inspirationskilde og vi har derfor benyttet os af lejligheden til, i et e-interview, 6 Dvs. et interview via .

13 Issues management på Internettet at kunne stille nogle supplerende og mere uddybende spørgsmål til forfatteren selv. Shel Holtz er direktør i Holtz Communications + Technology i USA og arbejder i det daglige med rådgivning af virksomheder indenfor public relations på Internettet. Selve interviewene blev gennemført efter en interviewguide, som var semistruktureret. Guiden blev brugt på en sådan måde, at spørgsmålene var vejledende for os og mere fokuseret på bestemte emneområder. Afskrifterne fra disse interviews, samt spørgsmål og svar i vores e-interview findes i bilag: A-E. Da vores speciale er af en overordnet teoretisk karakter, har vi fra starten af specialet været meget bevidste om, hvad formålet med inddragelsen af en case skulle være, samt hvilken gyldighed denne måtte have. Ud fra disse overvejelser har vi valgt at inddrage en case om Lån & Spar Bank, udelukkende med det formål, at underbygge og belyse vores teoretiske diskussioner. Vi anvender Lån & Spar Banks debatforum på deres website 7, som et eksempel på et public relations værktøj til issues management på Internettet. Lån & Spar Bank er blandt de virksomheder, der har gjort sig erfaringer med kommunikation med deres interessenter på Internettet. Casen bygger på et kvalitativt interview med Lån & Spar Banks administrerende direktør og marketingchef, samt en analyse af deres debatforum på deres hjemmeside. I analysen vil vi vurdere, hvordan Lån & Spar Bank kan anvende debatforumet som et public relations værktøj til udøvelse af proaktiv issues management. Casen vil således blive præsenteret i kapitel 4: Issues management på Internettet, for en empirisk belysning af vores teoretiske diskussioner. Vi inddrager løbende vores empiriske eksempler i specialet for at underbygge og belyse vores diskussioner. Ligeledes vil vi inddrage vores interviews i belysningen af, hvordan issues management operationaliseres på Internettet, idet vi ved disse interviews opnåede en praktisk viden om vores problemstilling, som vi ikke kunne finde i litteraturen Validitet Vores formål er at nå længere end den gængse teoretiske behandling af issues management begrebet, der fremgår i meget af den gængse public relationsteori. Vi vil forstå og belyse de vidensmuligheder, der foreligger i udøvelse af issues management, ved at sætte begrebet ind i nye rammer og her belyse de videns- og lærings-potentialer, der ligger i udøvelse af issues management på Internettet. Herved vil vi skabe et nyt felt indenfor faget, både som et teoretisk forskningsfelt men også til de muligheder, der foreligger i praksis. Vores ambition er samtidig at bevæge os væk fra den typiske måde at diskutere Internettets mangfoldige fordele på, som enten et markedsføringsredskab og nyt salgsværktøj til e-business. Eller den rent tekniske diskussion af Internettet i forhold til, hvordan kommunikation og relationer fungerer rent teknologisk. Vi vil forsøge at sammenkoble de to be- 7 Vi vil i specialet ikke sondre mellem website, site og hjemmesider.

14 greber, issues management og Internettet og integrere dem i et nyt perspektiv som et vidensværktøj. Vi sætter fokus på, hvilke strategiske fordele, der ligger for virksomheden på Internettet; hvordan virksomheden kan udnytte disse fordelene til ny viden og derudfra opnå ny læring. Med andre ord: hvordan virksomheden kan udnytte Internettet til et vidensværktøj. Men hvilken validitet har vores overvejelser? Vi sætter nogle teoretikere og deres begreber overfor hinanden, der normalt ikke sættes i samme selskab. Vi diskuterer begreberne på et højt refleksionsniveau. Vi tager begreberne ud af deres sammenhæng og sætter dem ind i en ny, for derved at belyse en problemstilling, der ikke i sig selv eksisterer entydige forklaringsmodeller på. Vi må selv gå ud og skabe den teoretiske sammenhæng mellem vores begreber. Hvorvidt det lykkes er op til den enkelte læser. Men vi vil gerne sætte de validitetsbegreber op for de kriterier, vi gerne vil bedømmes ud fra. Skaber vi noget nyt? Opnår læseren og ikke mindst os selv en ny erkendelse en ny viden? Hvorvidt er der en generel sammenhæng og overensstemmelse mellem vores begreber og brugen af dem på et teoretisk som empirisk plan. Er valget af disse relevant for vores problemstilling og kan vi udsige noget nyt hermed om begreberne og den problemstilling, vi definerer? Vi forsøger at skabe en ny virkelighed indefor denne videnskabelige begrebsverden og dermed operationalisere denne virkelighed til en virkelighed, der kan belyse nogle af de centrale forhold, der skal gøres til relevant viden for virksomheder. Vi vil forsøge med vores metode, at vende op og ned på vante forestillinger i de forskningstraditioner, vi bevæger os indenfor og få en ny virkelighed frem, vi kan iagttage. Overordnet skal kvaliteten af vores arbejde bedømmes ud fra, om vi har fået stimuleret vores viden ud fra, om en ny virkelighed så er dukket op, som kan iagttages på ny. Om denne virkelighed er baseret på relevante begreber, der i en interaktion, har gjort os bedre til at omgås og forstå virksomhedens relationer til dens interessenter, hvor læring bliver mulig og ny viden kan udvikles til strategisk fornyelse.

15 Issues management på Internettet 1.6 Læservejledning Kapitel 1 Introduktion til specialet Vi har her i specialets første kapitel introduceret læseren for baggrunden for udarbejdelsen af dette speciale. Vi har fået indkredset den problemsfære som specialet bevæger sig indenfor, og inden for hvilken, vi føler os som pionere. Vores valg af metode ved brug af vores teorier er her præsenteret, som er væsentligt i argumentationen for følgende udformning af kapitlernes opbygning. Kapitlernes struktur er formet ud fra hensigten om, at lede læseren igennem de forskellige analyseniveauer, der skal udlede en samlet belysning af specialets problemstilling. Kapitel 2 Issues management som et dialogisk Public Relations værktøj Vi vil basere dette kapitel på en afklaring af, hvordan vi afgrænser public relations begrebet og belyser den kommunikationsforståelse, der ligger til grund for specialets anvendelse og diskussion af relationer og kommunikation. Med udgangspunkt i Jesper Højberg & Thomas Blach vil vi definere og belyse de centrale begreber, der udgør public relations disciplinen. I den forbindelse vil vi diskutere og belyse issues management, som et strategisk værktøj baseret på tovejskommunikation. Til denne diskussion vil vi, som nævnt i metoden, anvende Robert L. Heath, som har beskæftiget sig indgående med begrebet. Ved at inddrage Heaths teori om issues management vil vi belyse, hvorfor issues opstår i stigende grad i det moderne samfund og hvordan virksomheden kan undgå at ligge under for issues, der kan hæmme den i dens strategiske udvikling. Issues management vil blive belyst, som et proaktivt redskab, baseret på tovejskommunikation mellem virksomheden og dens interessenter. I henhold til ovenstående diskussion, vil vi inddrage Ole Thyssens bog: Værdiledelse, idet han beskriver de forandringer i samfundet, der medfører, at virksomheder i stigende grad bliver draget til ansvar for deres handlinger og som resulterer i virksomhedernes skærpet vidensbehov om interessenternes grundlag for værdier og holdninger. Ole Thyssen bygger sine betragtninger på Luhmanns systemteori og vil således implicit ligge i dette kapitels diskussioner samt specialets efterfølgende diskussioner, for så til sidst at blive diskuteret eksplicit i kapitel 5. Kapitel 3 Kommunikation på Internettet Formålet med dette kapitel er at undersøge og belyse, hvilke muligheder Internettet tilbyder inden for kommunikation mellem virksomheden og dens interessenter. Altså om Internettet kan være mediet, hvor issues management kan praktiseres, i henhold til vores forståelse af begrebet. Vi mener imidlertid ikke, at hverken førnævnte Heath eller de mange public relations forskere, gør tilstrækkeligt rede for, hvor virksomheden skal praktisere tovejskommunikation med dens interessenter. Vi vil i dette kapitel således undersøge, hvorvidt Internettet kan anskues som mediet, hvor en dialog kan realiseres. I den forbindelse inddrager vi Shel Holtz, som

16 er direktør for sin egen konsulentvirksomhed, der yder rådgivning til virksomheder om, hvordan de skal etablere og udvikle deres strategiske kommunikation på Internettet. Shel Holtz bevæger sig på et typisk how-to-do niveau, som vi i denne sammenhæng har brug for, i vores belysning af de reelle muligheder, der foreligger for virksomheder til at udøve public relations på Internettet. Kapitel 4 Issues Management på Internettet Dette kapitel vil være en analyse og vurdering af, hvorledes vi mener, at Internettet kan anvendes til udøvelse af issues management. Analysen vil blive foretaget med udgangspunkt i tre af de opstillede værktøjer i det forrige kapitel nemlig; communities, debatforum og newgroups. Disse tre værktøjer finder vi netop understøtter vores forståelse af proaktiv issues management, som et dialogisk PRværktøj. De tre værktøjer åbner op for mulig dialog og indsamling af viden, hvor gensidige læreprocesser mellem virksomheden og dens interessenter kan udvikles. Vi vil belyse og underbygge vores teoretiske overvejelser ved at inddrage empiriske eksempler. Derved opnår vi nu med udgangspunkt i ovenstående kapitel samt dette kapitel en belysning af vores første tese: Hvordan foregår interaktion mellem virksomheden og dens interessenter på Internettet? Samt anden tese: Hvordan kan vi forstå at virksomheden kan opnå information og viden om sine interessenter i interaktion med disse, som den kan anvende til strategisk fornyelse? Kapitel 5 Interaktion i et system-teoretisk perspektiv Vi vil i dette kapitel lægge et nyt perspektiv på de iagttagelser, vi har analyseret os frem til i de forrige kapitler. Vi træder så at sige et skridt tilbage for at reflektere over vores iagttagelser. Vi forlader det operationaliserbare niveau i specialet, til fordel for et højere abstraktionsniveau, hvor vi vil forstå, hvordan viden bliver til viden for virksomheden i dens interaktion med dens interessenter på Internettet. Ved at lægge et system-teoretisk perspektiv på vores iagttagelser, vil vi sætte disse i et nyt lys. Vi vil her belyse de processer, som virksomheden indgår i og hvori læring kan opstå, samt forstå de elementer, der i processen, gør strategisk fornyelse muligt. I forlængelse heraf, får vi mulighed for at besvare vores sidste tese vedrørende, hvordan må viden have en strategisk natur, hvis vi forstår viden, som det der gør virksomheden bedre. Således integrere vi her vores tre teser i systemteoretisk analyse af: hvordan virksomheden kan anvende Internettet til udøvelse af issues management for derigennem at opnå viden om dens interessenter til strategisk udvikling og fornyelse? Kapitel 6 - Konklusion På baggrund af specialets løbende besvarelse af vores opstillede teser vil vi diskutere vores problemformulering og de perspektiver, den åbner op for.

17 Issues management på Internettet KAPITEL 2 ISSUES MANAGEMENT SOM DIALOGISK PUBLIC RELATIONS VÆRKTØJ 2.0 Indledning Formålet med dette kapitel er at nå frem til vores definition og forståelse af proaktiv issues management, som et dialogisk public relations værktøj. Definitionen af de to begreber, og deres indbyrdes sammenhæng, vil anvendes til belysning af specialets problemstilling. Som udgangspunkt vil public relations begrebet diskuteres ud fra, hvad begrebet dækker over samt hvilke forskellige kommunikationsformer, der er kendetegnet ved begrebet. Fokus for denne diskussion er at belyse, hvordan public relations relaterer sig til proaktiv issues management. Virksomheden er i stigende grad nødt til at være på forkant med de udviklingstendenser, der berører dens aktiviteter. Det kan være altafgørende for virksomhedens eksistensberettigelse, at den er istand til at indhente den nødvendige information og dermed tilegne sig viden om dens omverden; hvordan denne opfatter virksomheden, hvor der oftest stilles krav til virksomhedens evne til at forny sig. I den forbindelse vil vi nu diskutere, hvordan virksomheder kan anvende public relations til at skabe kommunikative relationer til dens interessenter. 2.1 Public Relations betydning i det komplekse Informationssamfund Den øgede kompleksitet, der er karakteriseret ved Informationssamfundet, kan bl.a. anskues ud fra de ændringer i økonomiske- og samfundsmæssigestrukturer, der er kendetegnet ved et skift fra en industri-økonomi til en informationsøkonomi. Shel Holtz 8 opstiller udviklingen således (Holtz: Public Relations on the Net, 1999, s. 16): Figur 1: Samfundsudviklingen Industrial Economy Top-down Based on quantity Batch-processed Producer-driven Information Economy Networked Based on quality Customized Customer-driven 8 Shel Holtz er direktør i Holtz Communication + Technology, og beskæftiger sig med public relations rådgivning på Internettet.

18 Figuren viser udviklingen hen imod informations-økonomien, som vi i vores videre diskussioner vil betegne som Informationssamfundet, bevirker bl.a., at informationer og viden er blevet lettilgængelig for alle. Udviklingen medfører ligeledes at, [ ] customers call the shots in the information economy. Improved customer satisfaction is the new rallying cry at many organizations, and consultants are garnering high prices teaching companies how to be more customer-driven (Holtz: Public Relations on the Net, 1999, s. 20). Hvis virksomheden ikke formår at forny sig i overensstemmelse med interessenternes krav kan disse reagere på, at virksomhedens ydelser og holdninger ikke stemmer overens med deres forventninger. Denne skuffelse af forventninger til virksomheden kan blive til et kompleks af antagelser, der udtrykkes af et betydeligt antal mennesker og som dermed kan udvikle sig til et issue (Blach & Højberg: Håndbog i information og PR, 1989, side 72). Det stiller krav til virksomheden om at være åben i dens kommunikation, hvorigennem den skal modtage feedback. Denne feedback kan indeholde informationer, der har relevans for virksomhedens strategiske planlægning. Dette forudsætter, at virksomheden kan skabe relationer, hvorigennem den kan opnå viden, den kan bearbejde og udvikle til nye strategiske handlinger. Her bliver public relations relevant, som et kommunikativt værktøj til udvikling af disse relationer, hvor vi kan forstå public relations som: Public relations praksis er den planlagte bestræbelse på at etablere og forbedre graden af gensidig forståelse mellem en organisation eller et individ og grupper af personer eller organisationer (Blach & Højberg: Håndbog i information og PR, 1989, s. 16). Public relations værktøjet bliver hermed centralt, da virksomheden i dag står over for skærpede bedømmelseskriterier, der bare for ti-tyve år siden ikke var defineret. Det hænger bl.a. sammen med de mange tilgængelige informationer og den vidensudvikling som det teknologiske fremstød afføder. Denne vidensforøgelse i samfundet medfører en større gennemsigtighed, som skaber dynamik men også kompleksitet. Samfundets dynamik skyldes bl.a. væksten i immaterielle værdier som; sundhed, retfærdighed, viden, skønhed, miljø, ligestilling osv. (Thyssen: Værdiledelse, 1999, s. 56). Væksten i immaterielle værdier bevirker, at der stilles krav til virksomheden om at tilpasse sin adfærd til disse værdier. Således vurderes virksomheden ikke kun ud fra dens produkter men også ud fra måden, produktet er fremstillet på. Bag disse bedømmelseskriterier, virksomhederne iagttages udfra, står en uhellig alliance af; politikere, eksperter, massemedier, fagforeninger og almindelige forbrugere. På tværs af disse interessentgrupper kan der opstå alliancer, idet det ofte er vanskeligt for den enkelte gruppe at blive hørt i dens krav til virksomheden, som eksempelvis miljøansvarlighed eller ligestilling. Interessenternes krav får langt mere vægt, såfremt de stilles af en bredere gruppe af interessenter.

19 Issues management på Internettet Interessenternes krav afspejler immaterielle værdier, hvorved virksomheden stilles i en kompleks situation, i forhold til hvilke værdikrav, der skal tages hensyn til. Kompleksiteten i immaterielle værdier skyldes, at værdier indeholder konfliktpotentiale. Er virksomheden ikke opmærksom på disse værdier, kan den blive overrasket og må forholde sig til konflikt, den ikke før var opmærksom på. Derved kan vi se interessenterne, som vigtig ressource for virksomheden, til at indhente nye informationer, der kan skærpe virksomhedens opmærksomhed overfor bestemte værdier. Disse informationer bringes til virksomhedens bevidsthed gennem dens kommunikation med dens interessenter. Således er det gennem kommunikationsprocesserne, at informationer kan indhentes til ny viden for virksomheden og dermed sætte virksomheden i stand til at forny sig. Det stiller store krav til virksomheden om at kunne håndtere de værktøjer, der er nødvendige for at leve op til de forventninger, der stilles til dens handlinger (Seitel: The Practice of Public Relations, 1997, side 12). Vi kan forstå public relations praksis, som en virksomheds planlagte bestræbelser på at etablere og pleje dens relationer. For at forstå disse relationer, vil vi nedenfor belyse interessent-begrebet Virksomheden og dens interessenter Idet vi henholder os til Ole Thyssens definition af en interessent, kan vi således forstå en virksomheds interessent som : [ ] en part, som påvirker og påvirkes af organisationens beslutninger (Thyssen: Værdiledelse, 1999, s. 193). Interessenterne dækker over alle de forskellige relationer, virksomheden indgår i og som kan deles op i et uendeligt antal. Virksomhedens beslutning for handlinger, den skal foretage, er i høj grad påvirket af hensynet til eksterne interessenter, som; kunder, konkurrenter, leverandører, banker, myndigheder, interesseorganisationer etc.(seitel: The Practice of Public Relations, 1997, side 10). Nedenstående figur 2 illustrerer, hvilke interessenter der påvirker eller påvirkes af virksomhedens beslutninger.

20 Figur 2: Interessent-modellen 9 Konsumenter Kapitalejere Forhandlerere Interesseorgansationer Virksomhedsorganisation Arbejdere Konsumentrådgivere Pressionsgrupper Leverandøre Massemedier Kommunalbestyrelse Folketing Myndigheder Modellen er, som de fleste modeller, forenklet og tager ikke højde for, at virksomheden indgår i relationer med dens interessenter på forskellige niveauer. Ikke alle relationer er placeret i et lige tilhørsforhold til virksomheden, hvor interessenterne har lige meget indflydelse på virksomheden. Lige såvel som virksomheden ikke har lige meget indflydelse på alle dens interessenter. Afstanden mellem virksomheden og dens interessenter varierer. De forskellige interessenter har særlige interesser over for virksomheden, som de ønsker, at der skal tages et specielt hensyn til, som Thyssen skriver: En interessent konstrueres som en funktion i forhold til en bestemt interesse (Thyssen: Værdiledelse, 1999, s. 194). Ofte er det kun denne ene interesse, som interessentgruppen påberåber sig og som tages ud af en sammenhæng. Dette er eksemplet når patientorganisationer kun kæmper for én sygdom og et organ og ser hele verden fra dette perspektiv (Thyssen: Værdiledelse, 1999, s.194). Disse specifikke 9 Thyssen:Værdiledelse, 1999, s. 200.

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark KAPITEL 1 Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark Kapitel 1. Visioner, missioner og værdigrundlag... Virksomheder har brug for gode visioner. Strategisk ledelseskommunikation

Læs mere

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Hermeneutik og kritisk teori Gruppe 2 P10 Maria Duclos Lindstrøm 55907 Amalie Hempel Sparsø 55895 Camilla Sparre Sejersen 55891 Jacob Nicolai Nøhr 55792 Jesper

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Ledelse under forandringsprocesser

Ledelse under forandringsprocesser Ledelse under forandringsprocesser - om lederens beslutningspræmisser under en intern fusionsproces i en offentlig organisation Sina Harbo Christensen Cand.mag. i Læring og Forandringsprocesser 1 Institut

Læs mere

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Hvad ligger der i kortene. Selvvalgt tema En praktisk organisationsanalyse i selvvalgt virksomhed. Herefter individuel

Læs mere

Samfundsfag B htx, juni 2010

Samfundsfag B htx, juni 2010 Bilag 23 Samfundsfag B htx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold og samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling.

Læs mere

De fire kompetencer i oldtidskundskab

De fire kompetencer i oldtidskundskab De fire kompetencer i oldtidskundskab Digitale, innovative og globale kompetencer samt karrierekompetencer studieretningsprojektet Side 1 De fire kompetencer - Fra lov til læreplan - Fra læreplan til vejledning

Læs mere

Diplomuddannelsen i Ledelse - Obligatoriske fag

Diplomuddannelsen i Ledelse - Obligatoriske fag Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation et er at skærpe deltagernes opmærksomhed omkring og forståelse af lederskabets forskellige kommunikative kompetencer i relation til deres egne ledelsesmæssige

Læs mere

LEDER. Viden og refleksion i evaluering af. pædagogisk praksis

LEDER. Viden og refleksion i evaluering af. pædagogisk praksis LEDER Viden og refleksion i evaluering af pædagogisk praksis NR. 5 MAJ 09 Lektor Maria Appel Nissen Aalborg universitet Artiklerne i dette nummer forholder sig på forskellig vis til den komplekse problemstilling,

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

UDVIKLING AF VIDEN OM INDSATSERS KVALITET I TILSYN

UDVIKLING AF VIDEN OM INDSATSERS KVALITET I TILSYN UDVIKLING AF VIDEN OM INDSATSERS KVALITET I TILSYN PERSPEKTIVER PÅ UNDERSØGELSE AF FAGLIG KVALITET I SO CIALE INDSATSER Å R S M Ø D E, S O C I A L T I L S Y N, S O C I A L S T Y R E L S E N, 2 1. M A J

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv

Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv Speciale 4.semester, Den sundhedsfaglige kandidat, SDU Odense, januar 2011 Forfatter: Lene

Læs mere

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport E-markedspladser et springbræt for dansk eksport Reimer Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen Reimar Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen E-markedspladser et springbræt for dansk eksport 1. udgave

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Samfundsfag B - stx, juni 2008

Samfundsfag B - stx, juni 2008 Bilag 50 samfundsfag B Samfundsfag B - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag

Læs mere

Læservejledning til resultater og materiale fra

Læservejledning til resultater og materiale fra Læservejledning til resultater og materiale fra Forsknings- og udviklingsprojektet Potentielt udsatte børn en kvalificering af det forebyggende og tværfaglige samarbejde mellem daginstitution og socialforvaltning

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Formål Indhold:

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Formål Indhold: Beskrivelse af de 6 grundmoduler på Diplom i Ledelse Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation et er at skærpe de studerendes opmærksomhed omkring og forståelse af lederskabets forskellige

Læs mere

INDHOLD 1 INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING 2 FÆLLESSKAB 3 JØRN NIELSEN 3 FAMILIEKLASSE 5 ANALYSE 6 KONKLUSION 7 LITTERATUR 8

INDHOLD 1 INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING 2 FÆLLESSKAB 3 JØRN NIELSEN 3 FAMILIEKLASSE 5 ANALYSE 6 KONKLUSION 7 LITTERATUR 8 INDHOLD INDHOLD 1 INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING 2 FÆLLESSKAB 3 JØRN NIELSEN 3 FAMILIEKLASSE 5 ANALYSE 6 KONKLUSION 7 LITTERATUR 8 AKT-vanskeligheder set i et samfundsmæssigt perspektiv 1 Indledning

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Foreløbig kursusbeskrivelse Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Teknisk Projektarbejde Udvikling, design, dokumentation og produktion af et valgfrit produkt. - Viden om forskellige videnskabsteoretiske

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Sport & Event Management. Serviceøkonom med speciale i Sport og Event Management EASJ og Talent Lab, Slagelse

Sport & Event Management. Serviceøkonom med speciale i Sport og Event Management EASJ og Talent Lab, Slagelse Sport & Event Management Serviceøkonom med speciale i Sport og Event Management EASJ og Talent Lab, Slagelse Valgfrit uddannelseselement - Specialer: Sport og Event Management Indhold De valgfri uddannelseselementer

Læs mere

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Vidensproduktion Problem Teori Analyse Tolkning Empiri Konklusion Metode Hvad vil I gøre? Hvorfor

Læs mere

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå,

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå, Samfundsfag B 1. Fagets rolle Samfundsfag omhandler grønlandske, danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter der

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Gymnasielærers arbejde med innovation

Gymnasielærers arbejde med innovation Gymnasielærers arbejde med innovation Simon Lauridsen Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Nærværende artikel tager afsæt

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet

Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet At lede samspillet mellem fagprofessionelle og frivillige i velfærdsinstitutionerne

Læs mere

Samfundsfag B stx, juni 2010

Samfundsfag B stx, juni 2010 Samfundsfag B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Nyt lys på telemedicin og telesundhed i Danmark

Nyt lys på telemedicin og telesundhed i Danmark Nyt lys på og telesundhed i Danmark Whitepaper december 2015 OM NETPLAN CARE Netplan Care er en del af Netplan, som siden 1994 har ydet uafhængig rådgivning til offentlige og private kunder inden for kommunikationsnetværk

Læs mere

Supervisoruddannelse på DFTI

Supervisoruddannelse på DFTI af Peter Mortensen Aut. cand.psych. og familieterapeut, MPF Direktør og partner, DFTI Supervisoruddannelse på DFTI Supervision er et fagområde, som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til varetagelse

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Samskabelse i praksis. metodebeskrivelse til udviklingsprojekter i praksis

Samskabelse i praksis. metodebeskrivelse til udviklingsprojekter i praksis Samskabelse i praksis metodebeskrivelse til udviklingsprojekter i praksis Samskabelse i praksis Indhold Introduktion.........................................Side 3 Samskabelse i praksis.................................side

Læs mere

Afsætning A hhx, juni 2010

Afsætning A hhx, juni 2010 Bilag 7 Afsætning A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om strategi, købsadfærd, markedsanalyse, markedskommunikation og afsætningsledelse.

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 1 2. Problemformulering 2 3. Projektdesign 2 3.1 Visualisering 4 4. Metode 5 4.1 Fremgangsmåde 5 4.1.1 Redegørelse 5 4.1.2 Behandling af anvendt statistisk materiale

Læs mere

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE #EmployeeAdvocacy #DigitalStrategi #MedarbejderEngagement #PersonligBranding #CorporateBranding #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE Hvis du har lyst til at dele din mening om bogen, så vil jeg

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Studieordninger 2012 og 2013:

Studieordninger 2012 og 2013: Rettelsesblad til Studieordninger for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi 2011, 2012 og 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2011, 1/9-2012 og 1/9-2013, som endnu ikke har bestået faget.

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER Del af Aalborg Universitets strategi 2016-2021 indhold forord 04 de 5 principper for værdiskabende administration og service 06 indsatser for strategigennemførsel

Læs mere

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven.

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven. TIL OPGAVESKRIVEREN Formål med opgaven. Den større skriftlige opgave i biologi er en eksamensopgave, hvor der gives en selvstændig karakter, som tæller med på eksamensbeviset på lige fod med de øvrige

Læs mere

Internet-baseret indkøb

Internet-baseret indkøb Internet-baseret indkøb Et overset emne Agenda Definitoner Nye organisatoriske processer og den nye virkelighed i indkøb Søgning og evaluering af leverandører Operationelle integration af leverandører

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Middelscore = relativt lavt faglig niveau i starten af uddannelsen på visse områder,

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Beskrivelsesramme for studievejlederes kompetencer/ for medarbejdere ved studievejlederfunktionen i UCL

Beskrivelsesramme for studievejlederes kompetencer/ for medarbejdere ved studievejlederfunktionen i UCL Beskrivelsesramme for studievejlederes kompetencer i UCL Denne beskrivelsesramme er udarbejdet med afsæt i UCL s Kompetencestrategi og politik. UCL har tidligere udarbejdet en Beskrivelsesramme for udannelsesfaglige

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point)

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 3-2012 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Resultataftale Mobning

Resultataftale Mobning Resultataftale Mobning Sammenhæng Udgangspunkt for at vi eksplicit har beskæftiget os med emnet mobning er SdU kontrakter med Sydslesvig udvalget der bl.a. fokuserer på emnet Som et vigtig led i vores

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

MIDTVEJSMØDE KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET REGION MIDTJYLLAND. Janne Gleerup, arbejdslivsforsker, Roskilde Universitet

MIDTVEJSMØDE KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET REGION MIDTJYLLAND. Janne Gleerup, arbejdslivsforsker, Roskilde Universitet MIDTVEJSMØDE KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET REGION MIDTJYLLAND Janne Gleerup, arbejdslivsforsker, Roskilde Universitet PROGRAMMET 18.30-19.00 Faglighed på forkant Inspirationsoplæg ved Janne 19.00 19.30 Workshop

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

AT 3.1 2015. august 2015 / MG

AT 3.1 2015. august 2015 / MG AT 3.1 2015 august 2015 / MG TIDSPLAN Uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 34 Introduktion til forløbet Vejledning om valg af emne og fag 35 Frist for valg af sag og fag kl. 9.45 Vejlederfordeling

Læs mere

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point)

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 35 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Aktivitetsskema: Se nedenstående aktivitetsskema for eksempler på aktiviteter.

Aktivitetsskema: Se nedenstående aktivitetsskema for eksempler på aktiviteter. Didaktikopgave 7. semester 2011 Vi har valgt at bruge Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel 1 som baggrund for vores planlægning af et to- dages inspirationskursus for ledere og medarbejdere. Kursets

Læs mere

Samfundsfag, niveau G

Samfundsfag, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Samfundsfag G + D Samfundsfag, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag handler om danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk

Læs mere

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Indhold 3 Hvorfor denne guide? 4 Data bedre data frem for mere data 7 SKOLE 2 12 4 10 6 Sparring

Læs mere

Søren Gyring-Nielsen - 200672-2833 Videnskabsteori og metode - 4. semester synopse Aflevering 6. Maj 2010 Antal ord: 1166

Søren Gyring-Nielsen - 200672-2833 Videnskabsteori og metode - 4. semester synopse Aflevering 6. Maj 2010 Antal ord: 1166 Med udgangspunkt i min projektsemesteropgave, vil jeg i denne synopse forsøge at redegøre og reflektere for nogle af de videnskabsteoretiske valg og metoder jeg har foretaget i forbindelse med projektopgaven

Læs mere

CL AUS ELMHOLDT, HANNE DAUER KELLER OG LENE TANGGA ARD LEDELSES PSYKOLOGI

CL AUS ELMHOLDT, HANNE DAUER KELLER OG LENE TANGGA ARD LEDELSES PSYKOLOGI CL AUS ELMHOLDT, HANNE DAUER KELLER OG LENE TANGGA ARD LEDELSES PSYKOLOGI Claus Elmholdt, Hanne Dauer Keller og Lene Tanggaard Ledelsespsykologi Claus Elmholdt, Hanne Dauer Keller og Lene Tanggaard Ledelsespsykologi

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Introduktion til projekter

Introduktion til projekter Introduktion til projekter v. 1.0.3 Introduktion I dette materiale ser vi overordnet på, hvad projekter egentlig er, hvordan de er skruet sammen og hvilke begreber, som relaterer sig til projekter. Vi

Læs mere

Organisationsteori. Læseplan

Organisationsteori. Læseplan Master i Offentlig Ledelse Efteråret 2011 Aarhus 23. juni 2011 Organisationsteori Læseplan Lokale: Bartholins Allé 7, Bygning 1330, lokale 038, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Underviser:

Læs mere

Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer. Kommunikationsarbejde: Vision og mission:

Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer. Kommunikationsarbejde: Vision og mission: Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer Kommunikationsarbejde: Vision og mission: 1) Hvordan bruger du museets vision og mission/strategi i dit daglige arbejde? 2) Hvem er det relevant

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7 Indholdsfortegnelse INDLEDNING................................................. 7 1 HVAD ER VELFÆRD?....................................... 13 1.1. Velfærd................................................................

Læs mere

Metoder til evaluering og dokumentation

Metoder til evaluering og dokumentation Metoder til evaluering og dokumentation 22. - 23. januar og 9. marts 2009 Teknologisk Institut Taastrup 20. - 21. august og 7. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Indgående kendskab til forskellige

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere

LÆRING I KLINISK PRAKSIS. Nogle læringsteoretiske overvejelser med udgangspunkt i systemteori. Oplæg ved: Janne Bryde Laugesen og Anne-Dorte Lewinsky

LÆRING I KLINISK PRAKSIS. Nogle læringsteoretiske overvejelser med udgangspunkt i systemteori. Oplæg ved: Janne Bryde Laugesen og Anne-Dorte Lewinsky LÆRING I KLINISK PRAKSIS Nogle læringsteoretiske overvejelser med udgangspunkt i systemteori Oplæg ved: Janne Bryde Laugesen og Anne-Dorte Lewinsky SYSTEMTEORI Som afsæt til at tænke læring i klinisk praksis

Læs mere

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A Bilag 58 Virksomhedsøkonomi A 1 Fagets rolle Virksomhedsøkonomi omfatter viden inden for strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. Faget giver viden om virksomhedens muligheder for

Læs mere

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d.

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d. Introduktion til systemisk tænkning & praksis Reinhard Stelter Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk Program til dagen 09.15 Kaffe og morgenbrød 09.30 Systemet mellem stabilitet og forandring Kort

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Skoleledelse og læringsmiljø

Skoleledelse og læringsmiljø Skoleledelse og læringsmiljø Redaktør: Ole Hansen Bidragsydere: Ole Hansen, Lars Qvortrup, Per B. Christensen, Thomas Nordahl, Morten Ejrnæs, Pia Guttorm Andersen, Tanja Miller, Jens Andersen og Niels

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Indledning Kompetencestrategi er en proces, der hjælper en organisation til at træffe gode langsigtede beslutninger omkring kompetenceudvikling. Umiddelbart er der

Læs mere

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE

Læs mere