DANSKE INVEST PCC LIMITED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSKE INVEST PCC LIMITED"

Transkript

1 PROSPEKT dateret 28. juni 2012 Selskabets Bestyrelse, hvis medlemmers navne er anført under overskriften Bestyrelse på side 4, er kollektivt og hver for sig ansvarlige for rigtigheden af oplysningerne i dette Prospekt. Efter Bestyrelsens bedste overbevisning og vurdering er oplysningerne i Prospektet korrekte og ikke behæftet med undladelser, der vil kunne forvanske det billede, som Prospektet skal give (og Bestyrelsen har udvist al rimelig omhu for at sikre sig, at dette er tilfældet). DANSKE INVEST PCC LIMITED (et protected cell-investeringsselskab med begrænset ansvar, registreret i Guernsey med registreringsnummer 42589, som overgik fra Cayman Islands og blev registreret i Guernsey den 3. december 2004) - 1 -

2 VIGTIGE OPLYSNINGER Selskabet eller nogen af dets agenter har ikke tilladt nogen mægler, handler eller andre at indrykke annoncer eller give oplysninger eller komme med udtalelser i forbindelse med udbuddet eller salget af Aktier bortset fra, hvad der er indeholdt i dette Prospekt, og sådanne annoncer, oplysninger eller udtalelser kan i givet fald ikke betragtes som godkendt af Selskabet eller nogen af dets agenter. Udsagn i dette Prospekt er baseret på gældende lovgivning og praksis på prospektdatoen, og der kan forekomme ændringer som følge af ændringer heri. Udlevering af Prospektet eller udstedelse af Aktier kan under ingen omstændigheder tages som udtryk for, at der ikke er sket ændringer i omstændighederne vedrørende forhold, der er indeholdt i dette Prospekt, efter prospektdatoen. Prospektet udgør ikke, og må ikke anvendes til brug for, et tilbud eller en opfordring til personer i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring ikke er godkendt, eller til personer, til hvem det er ulovligt at fremsætte et sådant tilbud eller en sådan opfordring. Udlevering af Prospektet og udbuddet af Aktier i visse jurisdiktioner kan være begrænset, og derfor skal personer, der kommer i besiddelse af disse dokumenter, selv indhente oplysninger om og overholde sådanne begrænsninger. Aktierne er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til United States Securities Act of 1933 med senere ændringer, og, bortset fra hvad der er beskrevet i dette Prospekt, må ingen af Aktierne udbydes eller sælges, direkte eller indirekte, i USA, dets territorier eller besiddelser, eller områder, der er underlagt USA s jurisdiktion, herunder Commonwealth of Puerto Rico ( USA ) eller til personer, der er hjemmehørende heri (herunder selskaber, interessentskaber eller enhver anden enhed, der er stiftet eller organiseret i eller i henhold til lovgivningen i USA eller nogen politisk del heraf) eller et bo eller en trust, der er underlagt forbundsstatsbeskatning i USA, uanset hvor indtægten stammer fra. Desuden er Selskabet ikke blevet og vil ikke blive registreret i henhold til United States Investment Company Act of 1940 med senere ændringer. Guernsey Financial Services Commission ( GFSC ) har godkendt Selskabet som et Class B Collective Investment Scheme i henhold til Protection of Investors (Bailiwick of Guernsey) Law, 1987 med senere ændringer. Der gøres udtrykkeligt opmærksom på, at GFSC med denne godkendelse ikke indestår for Selskabets soliditet eller rigtigheden af nogen af de udsagn eller vurderinger, der fremsættes vedrørende Selskabet. Selskabets investorer er ikke berettiget til betaling af nogen erstatning i henhold til Collective Investment Schemes (Compensation of Investors) Rules 1988, der er udstukket i henhold til Protection of Investors (Bailiwick of Guernsey) Law, 1987 med senere ændringer. En investering i en Fond i Selskabet skal betragtes som en langsigtet investering. Aktiernes værdi kan såvel stige som falde. Der kan ikke gives sikkerhed for, at investeringsformålet for hver af Selskabets Fonde vil blive opfyldt, og investorerne får måske ikke det beløb igen, som de oprindeligt investerede. Investorerne henvises til afsnittet RISIKOFAKTORER på side 7 ff. Dette Prospekt må ikke udleveres i nogen jurisdiktioner efter datoen for offentliggørelse af Selskabets første regnskab, medmindre det vedlægges Selskabets seneste årsrapport eller delårsrapport, hvis denne er nyere. Potentielle investorer bør ikke betragte Prospektets indhold som rådgivning vedrørende juridiske, skattemæssige, investeringsmæssige eller andre forhold og anbefales at rådføre sig med egne professionelle rådgivere vedrørende konsekvenserne af, at de erhverver, ejer eller afhænder Aktier.

3 INDHOLD INDHOLD... I DEFINITIONER... 1 ADRESSELISTE... 4 SELSKABET... 5 INDLEDNING... 5 INVESTERINGSFORMÅL OG -POLITIK... 5 INVESTERINGSBEGRÆNSNINGER... 5 AFDÆKNING... 5 LÅNTAGNING... 6 UDLODNINGSPOLITIK... 6 RISIKOFAKTORER... 7 GENERELT... 7 KØB AF AKTIVER... 7 RISIKO I FORBINDELSE MED LÅNTAGNING OG GEARING... 7 INVESTERINGER I RENTEINSTRUMENTER... 8 FUTURES... 8 OPTIONER... 8 VALUTARISIKO... 8 DERIVATTRANSAKTIONER... 8 OVERORDNET INVESTERINGSRISIKO... 9 SELSKABET KAN BLIVE UNDERLAGT FATCA (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT)... 9 STØRRE MÆNGDER INDLØSNINGER VOLATILITET FASTSÆTTELSE AF INDRE VÆRDI AKTIERNES LIKVIDITET RESULTAT TEGNING OG INDLØSNING AF AKTIER ANMODNINGSPROCEDURE BEREGNING AF TEGNINGSKURSER TEGNINGSGEBYR MINDSTETEGNING FONDSNOTAER OG AKTIEBREVE INDLØSNINGSPROCEDURE BEREGNING AF INDLØSNINGSKURSER INDLØSNINGSGEBYR UDSKYDELSE AF INDLØSNINGER TVANGSINDLØSNING BEREGNING AF INDRE VÆRDI OFFENTLIGGØRELSE AF INDRE VÆRDI OG KURSER INDSTILLING AF BEREGNINGEN AF INDRE VÆRDI OG HANDEL BERETTIGEDE INVESTORER OVERDRAGELSE AF AKTIER FORHOLDSMÆSSIG ANDEL BEHANDLING AF ILLIKVIDE INVESTERINGER LEDELSE OG ORGANISATION SELSKABETS BESTYRELSE i

4 KAPITALFORVALTEREN ADMINISTRATIONSSELSKABET DEPOTBANKEN AKTIEBOGSFØREREN DISTRIBUTØREN REVISORERNE HONORARER OG OMKOSTNINGER OPRETTELSESOMKOSTNINGER HONORAR TIL KAPITALFORVALTER, DISTRIBUTØR, ADMINISTRATIONSSELSKAB, UNDERADMINISTRATIONSSELSKAB, DEPOTBANK, UNDERDEPOTBANK, AKTIEBOGSFØRER OG UNDERAKTIEBOGSFØRER HONORAR TIL BESTYRELSEN ANDRE DRIFTSUDGIFTER BESKATNING GUERNSEY SELSKABET AKTIONÆRERNE DANMARK BEKÆMPELSE AF HVIDVASKNING AF PENGE YDERLIGERE OPLYSNINGER Stiftelse og aktiekapital Stiftelsesoverenskomst Vedtægter Ændring af Administrationsaftalen, Depotaftalen, dette Prospekt og Vedtægterne Bestyrelsens interesser og andre interesser Myndighedsgodkendelser Beretning og regnskab Generalforsamling Væsentlige kontrakter Retssager Generelle oplysninger Dokumenter til gennemsyn Dokumenter, der kan rekvireres Regnskabsoplysninger Udbytte Oplysninger om politik vedrørende stemmeret og stemmeadfærd ii

5 DEFINITIONER Følgende ord har den nedenfor angivne betydning, medmindre andet fremgår af konteksten: 1940-lov Administrationsselskab Vedtægter Bankdag Fond Prospekttillæg Closing Date Aktieselskabslove Selskabet Depotbank Handelsdag Bestyrelse Distributionsagent(er) Distributør DKK, Kroner United States Investment Company Act of 1940 med senere ændringer RBC Offshore Fund Managers Limited eller et sådant andet selskab, som til enhver til måtte blive udpeget som Selskabets administrationsselskab og designerede forvalter. Selskabets til enhver tid værende vedtægter Enhver dag, hvor bankerne i Guernsey og Luxembourg holder åbent (med undtagelse af lørdage, søndage og alle dage, der er helligdage i Guernsey eller Luxembourg) En separat portefølje af aktiver og forpligtelser i Selskabet repræsenteret ved en eller flere separate klasser af Aktier, oprettet i overensstemmelse med og underlagt bestemmelserne i Aktieselskabslovene med senere ændringer I forbindelse med hver af de eksisterende Fonde eller Fonde, som Bestyrelsen har besluttet skal oprettes, de Prospekttillæg, der vedlægges dette Prospekt Den dag (som er en Bankdag), der er angivet i det relevante Prospekttillæg, som Bestyrelsen beslutter skal være den dag, hvor den indledende tegningsperiode for Aktier i enhver Fond slutter Companies (Guernsey) Law, 2008 med senere ændringer Danske Invest PCC Limited Royal Bank of Canada (Channel Islands) Limited eller et sådant andet selskab, som til enhver til måtte blive udpeget som depotbank for Selskabets aktiver I forbindelse med en Fond den Bankdag, der er angivet i det relevante Prospekttillæg, hvor Selskabet udsteder og indløser Aktier i den pågældende Fond Selskabets bestyrelsesmedlemmer Distributøren eller enhver anden finansiel institution, der fungerer som sådan. Danske Bank A/S eller et sådant andet selskab eller selskaber, som til enhver tid måtte blive udpeget som distributør af Selskabets Aktier Den til enhver tid gældende møntfod i Danmark - 1 -

6 Ekstraordinær Beslutning Guernsey Illikvide Investeringer Kapitalforvalter Indre Værdi En generalforsamlingsbeslutning i Selskabet eller en bestemt Fond, der er vedtaget med et flertal på mindst tre fjerdedele af de registrerede stemmer, herunder, såfremt der er tale om en skriftlig afstemning, alle stemmer, der er afgivet ved fuldmagt Øen Guernsey Investeringer, (a) for hvilke der ikke er noget likvidt marked eller (b) for hvilke Bestyrelsen efter samråd med Kapitalforvalteren og Administrationsselskabet ikke mener, det er muligt at opnå en kurs, der afspejler den underliggende værdi. Det eller de selskaber, som til enhver tid udnævnes som kapitalforvalter for aktiverne i bestemte Fonde i Selskabet af Selskabet, som nærmere angivet i det relevante Prospekttillæg Værdien af aktiverne i en Fond eller en Portefølje fratrukket forpligtelser, der kan henføres til den pågældende Fond eller Portefølje, fastsat i overensstemmelse med Vedtægterne og beskrevet i afsnittet Beregning af Indre Værdi på side 14 Prospekt Dette Prospekt dateret juni 2012 Autoriseret Investeringsbørs Indløsningskurs Aktiebogsfører Enhver fonds- eller investeringsbørs, -institution eller skærmbaseret eller andet elektronisk noterings- eller handelssystem, der leverer handelsfaciliteter eller noteringer for investeringer, som til enhver tid er godkendt af Bestyrelsen; Indløsningskursen findes ved at dividere den relevante Fonds eller Porteføljes Indre Værdi med antal Aktier i den pågældende Fond eller Portefølje, der er udstedt eller skønnes at være udstedt, og afrunde det herved fremkomne beløb til nærmeste enhed (med to decimaler) af Fondens eller Porteføljens Basisvaluta. Overskud ved afrunding beholdes af den relevante Fond RBC Offshore Fund Managers Limited i sin egenskab af aktiebogsfører for Selskabet Regler Collective Investment Schemes (Class B) Rules Portefølje Aktie S Aktie Aktionær En særskilt konto, som føres i overensstemmelse med Vedtægterne, for en bestemt klasse af Aktier i en Fond I relation til en Fond en participating, indløselig præferenceaktie i den pågældende Fond, samt i relation til Selskabet en participating, indløselig præferenceaktie i en eller flere af dets Fonde, som det fremgår af konteksten En indløselig præferenceaktie i en eller flere klasser, der udgør en ret til illikvide investeringer. En navnenoteret ejer af en Aktie - 2 -

7 Særlig Beslutning Tegningskurs Underaktiebogsfører Prospekttillæg Værdiansættelsesdag Værdiansættelsestidspunkt En generalforsamlingsbeslutning i Selskabet, der er vedtaget som en særlig beslutning i overensstemmelse med Companies Law med et flertal på mindst tre fjerdedele af det samlede antal registrerede stemmer, herunder, såfremt der er tale om en skriftlig afstemning, alle stemmer, der er afgivet ved fuldmagt og efterfølgende registreret i Guernseys aktieselskabsregister Tegningskursen beregnes ved at tage Indre Værdi for hver Fond eller Portefølje pr. Værdiansættelsestidspunktet og dividere det fremkomne beløb med antal Aktier, der er udstedt eller skønnes at være udstedt. Den herved fremkomne værdi pr. Aktie afrundes til nærmeste enhed (med to decimaler) af Fondens eller Porteføljens Basisvaluta for at få Tegningskursen. Aktiernes Tegningskurs indeholder ikke et eventuelt tegningsgebyr. RBC Dexia Investor Services Bank S.A. i sin egenskab af underaktiebogsfører Prospekttillæg Den dag, hvor Bestyrelsen beslutter at foretage værdiansættelse af Selskabet, enhver Fond eller Portefølje i overensstemmelse med Vedtægterne og som nærmere angivet i det relevante Prospekttillæg Det tidspunkt på en Værdiansættelsesdag, med henvisning til hvilket en værdiansættelse foretages, som nærmere angivet i det relevante Prospekttillæg - 3 -

8 ADRESSELISTE Selskabets Bestyrelse Klaus Ebert Kåre Hahn Michelsen Ben Morgan Hvis adresser er registreret på Selskabets kontor Depotbank Royal Bank of Canada (Channel Islands) Limited P.O. Box 48 Canada Court Upland Road St Peter Port Guernsey GY1 3BQ Revisorer Deloitte LLP P.O. Box 137 Regency Court Glategny Esplanade St Peter Port Guernsey GY1 3HW Distributør Danske Bank A/S Holmens Kanal København Danmark Selskabets Administrationsselskab, Bestyrelsessekretær og Aktiebogsfører RBC Offshore Fund Managers Limited P.O. Box 246 Canada Court Upland Road St Peter Port Guernsey GY1 3QE Juridiske rådgivere i Guernsey Carey Olsen PO Box 98 Carey House Les Banques St Peter Port Guernsey GY1 4BZ - 4 -

9 SELSKABET Indledning Selskabet er et investeringsselskab med løbende emission, som blev registreret som et protected cellselskab med begrænset ansvar i Guernsey den 3. december 2004 med ubegrænset varighed. Selskabets hjemsted ligger på adressen Canada Court, Upland Road, St. Peter Port, Guernsey, GY1 3QE. Selskabet er registreret i Guernsey med registreringsnr Ifølge Aktieselskabslovenes bestemmelser kan et protected cell-selskab oprette en eller flere fonde med det formål at udskille og beskytte de pågældende fondes aktiver, således at Selskabets forpligtelser, der kan henføres til en fond, alene kan fyldestgøres af den pågældende fonds aktiver, og ejere af aktier i en bestemt fond har ingen rettighed til aktiver i nogen anden fond. Nærmere oplysninger om de Fonde, som Bestyrelsen har besluttet at oprette, findes i de Prospekttillæg, som er indeholdt i dette Prospekt. Selskabets basisvaluta er Kroner, og hver enkelt Fonds eller Porteføljes basisvaluta er angivet i det relevante Prospekttillæg. Investorerne kan indsende deres anmodning om at blive registreret som navnenoteret aktionær direkte til Underaktiebogsføreren. For en Distributionsagents kunder gælder, at anmodningen skal fremsættes direkte til den relevante Distributionsagent, som derefter anmoder Underaktiebogsføreren om at tegne Aktier i Selskabet, og som så ejer de pågældende Aktier som nominee for investoren. I henseende til Protection of Investors (Bailiwick of Guernsey) Law, 1987 med senere ændringer og Reglerne behandles den relevante Distributionsagent, og ikke investoren, som tegner og ejer af Aktier i Selskabet. For investorernes skyld er oplysningerne i dette Prospekt imidlertid udarbejdet således, at en henvisning til Aktionærer eller investorer i Selskabet er en henvisning til de underliggende investorer, og ikke til en Distributionsagent. Der gøres dog opmærksom på, at alle investors relationer til Selskabet foregår gennem den relevante Distributionsagent som nominee. Ifølge Distributionsaftalens bestemmelser (jf. afsnittet Distributøren ) skal Distributøren sikre, at investorerne har et direkte krav på Aktierne i henhold til nominee-ordningen. Investorer, som er usikre med hensyn til konsekvenserne af nominee-ordningen, bør kontakte Distributøren for yderligere oplysninger. Investeringsformål og -politik Selskabets investeringsformål er at søge at opnå langsigtet kapitalvækst fra en række Fonde, som er oprettet med henblik på at følge forskellige investeringsstrategier og investere i forskellige aktivtyper. Hver Fonds specifikke investeringsformål og de aktiver, den investerer i, fremgår af det relevante Prospekttillæg. Investeringsbegrænsninger Med henblik på at mindske Selskabets og de enkelte Fondes risikoprofil vil Selskabet overholde de investeringsbegrænsninger, der fremgår af Prospekttillægget for hver Fond. Afdækning Selskabet kan foretage afdækningstransaktioner på Fondsniveau. Sådanne afdækningstransaktioner har til formål at beskytte kapitalen mod negative ændringer i valutakurser, renter eller andre markedsfaktorer. Vedrørende særlige Fonde, der er oprettet med henblik herpå, kan Selskabet mere specifikt også foretage afdækningstransaktioner i spekulationsøjemed. Afdækningsstrategien på Fondsniveau afhænger af Fondens særlige formål og er beskrevet i det relevante Prospekttillæg

10 Låntagning De omstændigheder, hvorunder Selskabet kan optage lån for en Fonds regning, og begrænsningerne på de beløb, Selskabet kan låne (og have udestående) for en Fonds regning, er angivet i Prospekttillægget. Udlodningspolitik Den udlodningspolitik, som Bestyrelsen har vedtaget for hver Fond, er beskrevet i det relevante Prospekttillæg

11 RISIKOFAKTORER Nedenfor beskrives nogle af de faktorer, potentielle Aktionærer nøje bør overveje nøje i forbindelse med deres vurdering af de fordele og den egnethed, en investering i en Fond har for dem. Ikke alle nedennævnte faktorer er relevante for hver enkelt Fond, da forskellige Fonde kan anvende forskellige investeringsstrategier, eller faktorerne kan være relevante for de underliggende investeringer i en bestemt Fond. Disse faktorer bør læses i sammenhæng med det relevante Prospekttillæg for at bestemme deres relevans for en investering i den pågældende Fond: Generelt Investering i Selskabets Fonde er kun egnet for avancerede investorer, som kan tåle at tabe en væsentlig del af eller endog hele deres investering i Selskabets Fonde. Da værdien af disse investeringer samt afkastet deraf både kan falde og stige, får investorerne måske ikke det fulde beløb af deres investering tilbage. Denne investering betragtes som en investering på mellemlangt eller langt sigt. På grund af investeringens volatile karakter kan et fald i værdien deraf medføre, at investor slet ikke modtager noget. Dette Prospekt indeholder kun generelle oplysninger og tager ikke højde for de enkelte investorers personlige forhold. Investering i Selskabets Fonde er ikke egnet for alle. Investorerne bør rådføre sig med egne finansielle, skattemæssige og juridiske rådgivere, før de investerer i Aktierne. Køb af aktiver Der kan ikke gives sikkerhed for, at Bestyrelsen (eller en Kapitalforvalter) korrekt vil kunne vurdere karakteren og omfanget af de forskellige faktorer, der kan påvirke den fremtidige udvikling af de aktiver, en Fond køber. Fondene kan tabe hele deres investering eller blive nødt til at modtage kontanter eller værdipapirer med en værdi, som er lavere end Fondenes oprindelige investering. Under sådanne omstændigheder vil det afkast, Fondenes investeringer genererer, måske ikke give Fondene passende kompensation for den risiko, de har påtaget sig. Risiko i forbindelse med låntagning og gearing Da Fondene i visse tilfælde kan optage lån for at fremme deres investeringspolitik og øge mulighederne for fortjeneste, øges risikoen for tab også. Desuden kan negative renteændringer og negative ændringer i kurserne på de valutaer, Fondene optager lån i, have en negativ indvirkning på driftsresultatet. Bestyrelsen kan vælge at anvende gearing i relation til investeringspositioner, der holdes for at generere tilstrækkeligt afkast, og i den forbindelse pantsætte aktier og gældspapirer. Selv om en sådan gearing (der ikke er omfattet af ovenstående lånebegrænsninger, og som kan indebære anvendelse af tilbagekøbsaftaler eller salgs- og tilbagekøbsaftaler) frembyder mulighed for at øge det samlede afkast og begrænse risikoen, indebærer den også en mulighed for, at tabene øges. Hvis investeringer foretaget for lånte midler genererer lavere indtægter og værdiforøgelse end de renter, der skal betales på lånene, falder værdien af Fondenes nettoaktiver. Derfor vil enhver begivenhed, som har en negativ indvirkning på værdien af Fondenes investering, kunne forstærkes i det omfang, Fondene er gearet. Den akkumulerede virkning af Fondenes anvendelse af gearing i et marked, der ændrer sig i negativ retning i forhold til Fondenes investeringer, kan medføre et tab for Fondene, som er større, end hvis Fondene ikke anvendte gearing. I det omfang en kreditor har et krav mod Fondene, vil dette krav gå forud for de rettigheder, Fondenes investorer har. Hvis Fondenes tab er større end den investerede kapital, vil en investor derfor kunne tabe op til hele sin investering. Desuden varierer de beløb, Fondene har lånt, og renten på disse lån, hvilket kan have en væsentlig indvirkning på Aktiernes rentabilitet

12 Investeringer i renteinstrumenter Værdien af renteinstrumenter, som Fondene måtte investere i, svinger normalt i takt med ændringer i det generelle renteniveau. Normalt kan det forventes, at værdien af en Fonds beholdning af renteinstrumenter stiger, når renten falder. Omvendt kan værdien af beholdningen forventes at falde, når renten stiger. Futures Futures-markederne er yderst volatile, og investeringer i futures kan have en væsentlig indvirkning på Selskabets rentabilitet. I det omfang Selskabet eller Fondene indgår transaktioner i futures-kontrakter og optioner på futures-kontrakter, afhænger Selskabets og Fondenes rentabilitet til dels af Kapitalforvalterens evne til korrekt at analysere futures-markederne, som blandt andet påvirkes af ændringer i udbuds- og efterspørgselsforhold, offentlig politik, erhvervs- og handelsprogrammer, globale politiske og økonomiske begivenheder og renteændringer. Optioner Køb og salg af en option indebærer investors betaling eller modtagelse af et kurstillæg og en tilsvarende ret eller pligt til enten at købe eller sælge det underliggende værdipapir eller andet instrument til en bestemt kurs på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode. Køb af optioner indebærer en risiko for, at kursen på det underliggende instrument ikke ændrer sig som forventet, således at optionen ved udløb er værdiløs, og investor taber sit kurstillæg. På den anden side indebærer salg af optioner, hvis en investor ikke ejer det pågældende underliggende værdipapir, en større potentiel risiko, fordi investors risiko går op til den faktiske kursændring på det underliggende værdipapir ud over det modtagne kurstillæg. Valutarisiko Selskabets funktionelle driftsvaluta er Kroner. Aktierne i visse Fonde kan dog udstedes i andre valutaer. Fondene kan have forpligtelser med hensyn til låntagning og gearing i forskellige valutaer, og Fondene er derfor udsat for ændringer i valutakurser, som kan påvirke det overordnede afkast på Fondenes investeringer. Derivattransaktioner Fondene eller aktiver, som Fondene investerer i, kan på deres side investere i afledte finansielle instrumenter, enten direkte eller gennem investeringer i fonde, som selv investerer i derivater. Hvis Fondene eller de underliggende fonde investerer direkte i derivater, kan det være for at afdække risikoen på deres porteføljer eller i spekulationsøjemed, alt efter den relevante Fonds særlige formål som beskrevet i det relevante Prospekttillæg. Afledte finansielle instrumenter eller derivater omfatter futures, optioner, swaps, strukturerede instrumenter og andre instrumenter og kontrakter, der er afledt af eller hvis værdi er relateret til et eller flere underliggende værdipapirer, finansielle benchmarks, valutaer eller indeks. Derivater gør det muligt for en investor at afdække eller spekulere i kursændringer på et bestemt værdipapir, finansielt benchmark, valuta eller indeks til en brøkdel af omkostningerne ved at investere i det underliggende aktiv. Værdien af et derivat afhænger i høj grad af kursændringer i det underliggende aktiv. Derfor gælder mange af de risikofaktorer, der har relevans for handel i det underliggende aktiv, også for dette aktivs derivater. Handel med derivater indebærer dog en række andre risikofaktorer. Da mange derivater f.eks. er gearede og derfor udsat for langt større markedsrisiko end det beløb, der er betalt eller deponeret ved handlens indgåelse, kan en relativt lille negativ markedsændring ikke alene medføre tab af hele investeringen, men - 8 -

13 kan også udsætte Fondene eller underliggende fonde for et tab, der er større end den oprindelige investering. Hvis Fonden selv er oprettet som en hedgefond eller har til formål at investere i hedgefonde, kan Fonden anvende både derivater, der handles på børser, og derivater, der handles over-the-counter, herunder, men ikke begrænset til, futures, forwards, swaps, optioner og differenceafregningskontrakter som del af sin investeringspolitik. Disse instrumenter kan være yderst volatile og udsætte investorerne for en høj tabsrisiko. De lave oprindelige indskud, der normalt kræves for at oprette en position i sådanne instrumenter, muliggør en høj grad af gearing. Afhængig af instrumenttype kan en relativt lille ændring i kursen på en kontrakt derfor medføre en gevinst eller et tab, som er højt i forhold til det beløb, der faktisk er indskudt oprindeligt, og kan medføre et yderligere tab, som ikke kan opgøres, og som går ud over det oprindelige indskud. Desuden kan børsernes daglige begrænsninger på kursudsving og begrænsninger på spekulative positioner forhindre øjeblikkelig afvikling af positioner med potentielt større tab til følge. Transaktioner i over-the-counter-kontrakter kan indebære yderligere risiko, da der ikke er noget børsmarked, hvor en åben position kan lukkes. Det kan være umuligt at afvikle en eksisterende position, at vurdere værdien af en position eller at bedømme risikoeksponeringen. Asymmetri eller ineffektivitet i kontrakterne kan også øge risikoen, herunder bestemmelser, som tillader modparten at ophæve en transaktion på grundlag af et vist fald i den indre værdi, ukorrekt opsigelse af sikkerhedsstillelse eller forsinket betaling under sikkerhedsstillelse. En Fond kan desuden sælge dækkede og udækkede optioner på værdipapirer. I det omfang sådanne optioner er udækkede, kan Fonden i teorien få et ubegrænset tab. Desuden kan derivatkontrakter udsætte Fondene eller underliggende fonde for kreditrisikoen hos de parter, de handler med. Modparters manglende opfyldelse af sådanne kontrakter af økonomiske eller andre årsager kan udsætte Fondene eller underliggende fonde for tab, uanset om transaktionen i sig selv var rentabel. Derivater kan også udsætte investorerne for en likviditetsrisiko, fordi der måske ikke er et likvidt marked, hvor udestående derivatkontrakter kan lukkes eller afhændes. Overordnet investeringsrisiko Alle værdipapirinvesteringer indebærer risiko for tab af kapital. Karakteren af de værdipapirer, Fondene vil købe og sælge, og de investeringsteknikker og -strategier, Kapitalforvalteren vil anvende, kan øge denne risiko. Selv om Kapitalforvalteren vil gøre sit yderste i forbindelse med forvaltningen af Fondenes porteføljer, kan der ikke gives sikkerhed for, at Fondene ikke lider tab. Mange uforudsigelige begivenheder, herunder indgreb fra forskellige myndigheder samt inden- og udenlandske økonomiske og politiske udviklingstendenser, kan forårsage voldsomme markedsudsving, som kan have en negativ indvirkning på Fondenes porteføljer og resultater. Selskabet kan blive underlagt FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) Selskabet kan blive underlagt regulering, som pålægges af udenlandske myndigheder.den amerikanske lov The Hiring to Restore Employment Act (the Hire Act ) blev vedtaget i USA i marts Loven indeholder bestemmelser, som under et kaldes FATCA. Personer, der ikke lever op til indberetningskravene i henhold til FATCA, pålægges at betale 30 pct. udbytteskat på betalinger fra amerikanske kilder og på provenuet fra salg af visse aktiver, som giver anledning til betalinger fra amerikanske kilder såvel som på en andel af visse betalinger foretaget af ikke-amerikanske juridiske personer. Denne skat kan blive pålagt betalinger til udenlandske finansielle institutioner (herunder investeringsfonde), hvis disse undlader at indgå en aftale med de amerikanske skattemyndigheder (via en IRS agreement ) om at indhente og rapportere oplysninger om aktier ejet af amerikanske skatteydere og visse ikke-amerikanske juridiske personer, som er helt eller delvist ejet af amerikanske - 9 -

14 statsborgere. Udbytteskat vil trinvist blive opkrævet efter 1. januar 2014 afhængig af typen af amerikanske udbytteskatbelagte betalinger og gennemstrømningsbetalinger. Der er på nuværende tidspunkt ikke klarhed over, hvilke tiltag, hvis nogle overhovedet, der vil være påkrævet for at minimere enhver negativ effekt på Selskabet som følge af FATCA. Med henblik på at beskytte Selskabet imod negative effekter fra den ovenfor nævnte udbytteskat, er det Selskabets hensigt at indgå en aftale med de amerikanske skattemyndigheder (IRS Agreement). Dette kan indebære, at Aktionærer (både amerikanske og ikke-amerikanske) vil blive pålagt at betale udbytteskat, hvis disse ikke tilvejebringer de nødvendige oplysninger til Selskabet, dets serviceleverandører og/eller agenter. Endvidere kan distributører, mellemmænd eller formidlende handelsled og/eller repræsentanter blive pålagt at betale udbytteskat, hvis de ikke lever op til indberetningskravene i henhold til FATCA-reglerne. Der kan blive stillet krav om, at Selskabet, dets serviceleverandører og/eller agenter, i det omfang det er lovligt, indberetter oplysninger om Aktionærernes beholdninger til de amerikanske skattemyndigheder. Enhver potentiel investor og Aktionær bør kontakte egen skatterådgiver og/eller distributør eller formidlende led, som investoren eller Aktionæren benytter med henblik på at få en detaljeret gennemgang af FATCA-reglerne samt af hvilke konsekvenser reglerne har i forhold til disse aktørers specifikke investeringer. Større mængder indløsninger Hvis en Fond udsættes for en større mængde indløsninger, kan det være vanskeligere for den pågældende Fond af generere afkast, da den har en mindre aktivbase at operere med. Hvis en Fond udsættes for en større mængde indløsninger inden for en begrænset periode, kan det være vanskeligt for Selskabet at levere tilstrækkelige midler til indløsningen uden at afvikle positioner i Fondens underliggende aktiver i utide på et uhensigtsmæssigt tidspunkt eller på ufordelagtige vilkår. Volatilitet Indre Værdi pr. Aktie kan svinge fra måned til måned. Kapitalforvalteren foretager måske sine investeringer på grundlag af sine forventninger til kursudviklingen over en periode på flere måneder efter handlen. I mellemtiden kan det ske, at investeringernes markedsværdi ikke øges, og at den måske endog falder, og dette afspejles i Indre Værdi pr. Aktie og således i Aktiernes Tegnings- og Indløsningskurs. Fastsættelse af Indre Værdi Fondenes Indre Værdi, og derfor også de relevante Aktiers Tegnings- og Indløsningskurs, beregnes på grundlag af de senest tilgængelige kurser for Fondens investeringer. Disse seneste kurser kan være skønnede kurser på grund af frekvensen eller den tidsmæssige placering af handlen med de investeringsobjekter, som Fondene har investeret i, eller den tid, som forvalterne af disse investeringsobjekter skal bruge for at beregne endelige kurser. Derfor afspejler Fondenes Indre Værdi, og følgelig de relevante Aktiers Tegnings- og Indløsningskurs, måske ikke nøjagtigt den værdi, som Fondene ville have modtaget, hvis beholdningen var realiseret på den dag. Aktiernes likviditet Aktionærerne kan normalt kun indløse Aktier på Handelsdage. Risikoen for et fald i Indre Værdi pr. Aktie i perioden fra den dag, hvor der skal gives meddelelse om indløsning som anført i det relevante

15 Prospekttillæg, indtil den relevante Handelsdag, bæres af Aktionærerne. Indløsning er underlagt de indskrænkninger og begrænsninger, der er beskrevet i afsnittet Indløsning nedenfor. Fondenes Aktier er frit omsættelige under forbehold af Bestyrelsens skøn, som er beskrevet i afsnittet Overdragelse af Aktier nedenfor. Resultat Selskabet udbetaler måske ikke udbytte vedrørende visse Fonde, hvilket vil sige, at en investering i en Fond måske ikke er egnet for investorer, der søger løbende afkast af økonomiske eller skattemæssige årsager. Ovenstående gennemgang er ikke udtømmende og foregiver ikke at være en fuldstændig forklaring på alle de risici og overvejelser, der er forbundet med investering i Fondene. Specielt kan en Fonds resultat blive påvirket af ændringer i markedsforhold og økonomiske forhold samt lovmæssige, tilsynsmæssige og skattemæssige krav. Fondene skal betale honorarer og omkostninger, uanset hvor rentable de er. Investering i en Fond er måske kun egnet som en begrænset del af en samlet portefølje. Fondenes overordnede formål er at sikre langsigtet kapitalvækst, og investorerne bør derfor betragte investering i en Fond som langsigtet. Der kan ikke gives sikkerhed for, at en Fonds investeringspolitik lykkes, eller at Fondenes investeringsformål opfyldes. Aktiernes værdi (og indtægterne derfra) kan såvel falde som stige, og investorerne får måske ikke det beløb tilbage ved indløsning eller i øvrigt, som de oprindelig investerede. Derfor bør investering i en Fond kun foretages af personer, som kan tåle at tabe den investerede kapital. Selv om Selskabet måske kan afdække nogle af ovennævnte risici, er der ingen pligt til at gøre dette, og hvis der foretages sådan afdækning, kan der ikke gives sikkerhed for, at den lykkes, og den kan ophæve visse fortjenester, som Fondene ellers ville have haft eller endog medføre et tab. Fondene bærer omkostningerne til alle afdækningstransaktioner. Desuden er det måske ikke altid muligt af afdække visse risici på mange af de mindre udviklede markeder, hvor investeringsobjekterne kan investere, da futures og optioner, der handles på børser, ikke findes på visse markeder. Potentielle investorer, som er i tvivl om de risici, der er forbundet med en investering i Selskabets Fonde, anbefales at søge uafhængig finansiel rådgivning, før der foretages en investering. Investering i en Fond bør kun foretages efter rådføring med uafhængige, kvalificerede investeringsog skatterådgivere. Hver Fond udgør en spekulativ investering og har ikke til hensigt at udgøre et fuldstændigt investeringsprogram. Den er udviklet udelukkende til avancerede investorer, som kan påtage sig risikoen ved at investere i en Fond, herunder risikoen for tab af den investerede kapital. Der kan ikke gives sikkerhed for, at en Fond vil opfylde sine investeringsformål

16 TEGNING OG INDLØSNING AF AKTIER Anmodningsprocedure Nærmere oplysninger om vilkårene for den indledende tegning af Aktier i en Fond, herunder Udbudskursen (som defineret i det relevante Prospekttillæg), findes i det relevante Prospekttillæg. Efter en Fonds Closing Date kan investorerne tegne Aktier i den pågældende Fond på den Handelsdag, der er angivet for Fonden i det relevante Prospekttillæg. Anmodninger kan indgives for Aktier til en vis værdi på den relevante Handelsdag. Nærmere oplysninger om, hvordan investorerne kan anmode om at tegne Aktier i en Fond på en Handelsdag for den pågældende Fond, samt om, hvordan betaling kan ske, findes i det relevante Prospekttillæg. Alt efter omstændighederne vil Underaktiebogsføreren eller den relevante Distributionsagent kræve dokumentation for investors identitet og finansieringskilde og udsætte anmodningen, indtil der er modtaget tilfredsstillende dokumentation. Hvis der ikke modtages tilfredsstillende dokumentation inden for rimelig tid, annulleres anmodningerne. Hvis en anmodning annulleres, vil eventuelle beløb, som Underaktiebogsføreren eller den relevante Distributionsagent har modtaget, blive tilbagebetalt på den måde, der er angivet i det relevante Prospekttillæg. Beregning af Tegningskurser Den kurs, Aktier i hver Fond sælges til efter den relevante Closing Date ( Tegningskursen ) beregnes som følger. Bestyrelsen fastsætter Indre Værdi for hver Fond eller Portefølje pr. Værdiansættelsestidspunktet og dividerer det fremkomne beløb med antal Aktier, der er udstedt eller skønnes at være udstedt. Den herved fremkomne værdi pr. Aktie afrundes til nærmeste enhed (med to decimaler) af Fondens eller Porteføljens Basisvaluta for at få Tegningskursen. Overskud ved afrunding beholdes af den relevante Fond. Aktiernes Tegningskurs indeholder ikke et eventuelt tegningsgebyr. I henhold til Vedtægterne kan Bestyrelsen ved beregning af Tegningskursen indregne et tillæg for: (i) de afgifter og gebyrer, som påløber under forudsætning af, at investeringerne for den pågældende Fond erhverves på den pågældende Værdiansættelsesdag, og (ii) at sikre, at der sker en udjævning imellem Aktionærerne i enhver Fond af ethvert performance fee, der skal betales vedrørende den pågældende Fond (nærmere oplysninger om udjævningsmetoden anføres i det relevante Prospekttillæg). Aktier udstedes kun, hvis Tegningskursen er blevet indbetalt på Selskabets aktiver inden for de relevante perioder. Tegningsgebyr Ifølge Vedtægterne kan Bestyrelsen tillægge et tegningsgebyr på indtil 5% af Tegningskursen. Tegningsgebyret vedrørende investeringer i hver enkelt Fond er angivet i det relevante Prospekttillæg. Mindstetegning Nærmere oplysninger om det mindste tegningsbeløb og det mindste yderligere beløb, der til enhver tid kan tegnes i en Fond, findes i det relevante Prospekttillæg. Bestyrelsen kan ændre disse beløb, men ikke således, at de bliver mindre end de beløb, der er angivet i det relevante Prospekttillæg, eller således, at Aktionærerne skal øge deres beholdning i en bestemt Fond

17 Fondsnotaer og aktiebreve En fondsnota sendes pr. fax (eller med posten hvis investor ikke har et faxnummer) til investor ved accept af anmodningen, normalt inden for syv Bankdage efter den relevante Handelsdag, med nærmere oplysninger om transaktionen. Der udstedes ikke aktiebreve, og alle Aktier er navnenoterede. Aktiebogen er endelig dokumentation for adkomst. Aktiebogen er tilgængelig på Administrationsselskabets kontor, hvis adresse findes i adresselisten på side 4, inden for normal kontortid. Ændringer i en investors personlige oplysninger skal straks meddeles skriftligt til Underaktiebogsføreren eller den relevante Distributionsagent. Indløsningsprocedure Aktier i hver Fond kan indløses til den gældende kurs på enhver Handelsdag (den Relevante Handelsdag ), forudsat der gives det varsel, der er angivet i det relevante Prospekttillæg eller en anden kortere periode, som bestyrelsen efter eget skøn måtte fastsætte under de individuelle omstændigheder. Varsel om indløsning af Aktier skal gives skriftligt til den relevante Distributionsagent, såfremt en Distributionsagent besidder aktier som nominee for Aktionæren, eller til Underaktiebogsføreren, såfremt aktierne besiddes direkte af Aktionæren, med angivelse af den relevante Fond eller Portefølje samt antallet eller værdien af de Aktier, der skal indløses. Alle sådanne indløsninger betales i overensstemmelse med oplysningerne i indløsningsanmodningen. Anmodning om indløsning af en del af en Aktionærs beholdning af Aktier i en Fond kan behandles som en anmodning om indløsning af hele beholdningen, hvis Aktionæren som følge af en sådan delvis indløsning vil komme til at eje Aktier i den pågældende Fond eller Portefølje med en værdi, som er lavere end det mindsteinvesteringsbeløb, der er angivet i det relevante Prospekttillæg, eller modværdien i den pågældende Fonds eller Porteføljes Basisvaluta. Indløsning sker på den Relevante Handelsdag, forudsat alle ovennævnte krav er opfyldt. Hvis Underaktiebogsføreren ikke får det varsel, der er angivet i Prospekttillægget med hensyn til en fastsat Handelsdag, vil indløsning normalt finde sted den følgende Handelsdag. Forudsat indløsningsanmodningen er i orden, vil betaling af indløsningsprovenuet ske på den måde, der er angivet i det relevante Prospekttillæg. Aktionærernes andele i Illikvide Investeringer kan til enhver tid udgøres af S Aktier, som ikke kan indløses, før de pågældende Illikvide Investeringer er blevet likvide eller er blevet realiseret af hver enkelt Fond. S Aktier gør det muligt for hver enkelt Fond fortsat at beregne en Indre Værdi på tidspunkter, hvor en eller flere underliggende investeringer er blevet illikvide. Beregning af Indløsningskurser Aktier i hver Fond eller Portefølje indløses til en kurs pr. Aktie ( Indløsningskursen ), der fastsættes med henvisning til Indre Værdi pr. Aktie beregnet pr. Værdiansættelsestidspunktet for den Relevante Handelsdag. Indløsningskursen for en Aktie findes ved at dividere den relevante Fonds eller Porteføljes Indre Værdi med antal Aktier i den pågældende Fond eller Portefølje, der er udstedt eller skønnes at være udstedt, og afrunde det herved fremkomne beløb til nærmeste enhed (med to decimaler) af Fondens eller Porteføljens Basisvaluta. Overskud ved afrunding beholdes af den relevante Fond. I henhold til Vedtægterne kan Bestyrelsen ved beregning af Indløsningskursen (i) indregne et tillæg for at sikre, at der sker en udjævning imellem Aktionærerne i enhver Fond af ethvert performance fee, der skal betales

18 vedrørende den pågældende Fond (nærmere oplysninger om udjævningsmetoden anføres i det relevante Prospekttillæg), og (ii) fratrække et tillæg for de afgifter og gebyrer, som påløber, hvis investeringerne for den pågældende Fond sælges på den pågældende Værdiansættelsesdag. Indløsningsgebyr Selskabet kan pålægge et indløsningsgebyr på det beløb, der er angivet i det relevante Prospekttillæg. Indløsningsgebyret skal deles mellem Selskabet og Kapitalforvalteren i henhold til Bestyrelsens til enhver tid gældende beslutning. Udskydelse af indløsninger Bestyrelsen kan begrænse det samlede antal Aktier i en Fond eller Portefølje, som kan indløses på en Handelsdag, til en sådan procentdel af det samlede antal udstedte Aktier i den pågældende Fond eller Portefølje, som Bestyrelsen måtte beslutte. Den gældende procentsats skal oplyses i det relevante Prospekttillæg. Begrænsningen vil gælde forholdsmæssigt for alle de Aktionærer, der har anmodet om, at indløsning effektueres på eller med virkning fra den pågældende Handelsdag, således at den andel, der indløses af hver ejerandel, er ens for alle disse Aktionærer. Eventuelle Aktier, som på grund af denne begrænsning ikke realiseres på en bestemt Handelsdag, fremføres til indløsning den følgende Handelsdag til den Indløsningskurs, der gælder på denne Handelsdag. Det gælder for enhver Handelsdag, hvortil indløsningsanmodninger udskydes ( Udskudte Anmodninger ), at disse anmodninger behandles forud for andre anmodninger om indløsning af Aktier på den pågældende dag ( Andre Anmodninger ), indtil de Udskudte Anmodninger er fuldt ud opfyldt. De beføjelser til udskydelse, der er beskrevet i dette afsnit, finder tilsvarende anvendelse på eventuelle Andre Anmodninger, der på grund af ovennævnte grænse ikke er blevet fuldt ud opfyldt på en Handelsdag. Ud over lovbestemmelser og ovennævnte tilfælde og for hver enkelt Fond i det relevante Prospekttillæg er der tilstrækkelige foranstaltninger, således at forpligtelsen til at tilbagekøbe og indløse Aktier kan blive opfyldt. Tvangsindløsning Selskabets Bestyrelse er ifølge Vedtægterne bemyndiget til efter eget skøn til enhver tid at tvangsindløse Aktier ejet af en investor, (i) der, som følge af indløsning af en del af investorens beholdning, har en værdi, der er lavere end det i det relevante Prospekttillæg angivne mindstebeløb, eller (ii) som ejer Aktier direkte eller som begunstiget i strid med lovgivningen eller krav fra noget land, nogen statslig eller tilsynsmyndighed, eller (iii) hvis eksistens som Aktionær i Selskabet bevirker eller kan bevirke, at Selskabet eller en Fond påføres en skattemæssig forpligtelse eller lider pekuniær eller anden ulempe i nogen jurisdiktion, som det ikke i øvrigt ville have forventet at blive påført eller lide, eller (iv) hvis eksistens som Aktionær i Selskabet kan medføre, at Selskabet får status som et investeringsselskab i henhold til 1940-loven. Beregning af Indre Værdi På vegne af Bestyrelsen beregner Administrationsselskabet Indre Værdi for hver Fond eller Portefølje pr. Værdiansættelsestidspunktet på Værdiansættelsesdagen umiddelbart forud for hver Handelsdag. I henhold til Vedtægterne fastsættes Indre Værdi for en Fond eller Portefølje ved at trække værdien af Fondens eller Porteføljens samlede forpligtelser fra værdien af Fondens eller Porteføljens samlede aktiver, men ved beregning af Indre Værdi for den enkelte Fond eller Portefølje omfatter den ikke eventuelle aktiver eller forpligtelser, der kan henføres til S Aktier. Samlede aktiver omfatter alle kontantbeholdninger, tilgodehavender, påløbne renter og den aktuelle markedsværdi af alle investeringer. Medmindre andet er angivet i Prospekttillægget omfatter de samlede forpligtelser alle honorarer, der skal betales til Distributøren, Kapitalforvalteren, Depotbanken, Administrationsselskabet, Aktiebogsføreren,

19 Underaktiebogsføreren og ethvert underadministrationsselskab eller enhver underdepotbank, al låntagning, eventuelle hensættelser til skat, hensættelser til eventualforpligtelser og enhver anden omkostning og udgift, som med rimelighed og korrekt har pådraget sig i forbindelse med erhvervelse eller afhændelse af værdipapirer. Indre Værdi offentliggøres via de følgende hjemmesider med forbehold for den enkelte Fonds hoveddistributionskanaler: under det særskilte punkt "Danske Invest PCC Limited" og/eller og/eller Afsnittet Yderligere oplysninger nedenfor indeholder yderligere oplysninger om værdiansættelse af aktiver. For så vidt angår prissætningsfejl anvender Depotbanken en metode, der er i overensstemmelse med Reglerne, der er gældende i Guernsey, og med GFSC Guidance Notes vedrørende "Incorrect Pricing of Authorised Collective Investment Schemes - Correction and Compensation", der blev udstedt i april Hvis en fejl påvirker Indre Værdi, beregnes virkningen på kursen. Hvis virkningen på Fondens kurs ligger over en vis grænse (p.t. 0,1%), kan Depotbanken anmode om kompensation på vegne af de berørte kunder, der tegnede eller indløste til en ukorrekt kurs. Hvis fejlen er på 0,5% eller mere, vil Depotbanken normalt pålægge Selskabet at kompensere de berørte investorer og rapportere det til tilsynsmyndigheden. En sådan kompensation kan være i form af kontant refundering eller udstedelse af yderligere Aktier afhængig af situationen. Offentliggørelse af Indre Værdi og kurser Indre Værdi pr. Aktie i hver Fond beregnes hver Handelsdag, og Tegningskursen (eksklusive eventuelt tegningsgebyr) og Indløsningskursen for hver Fond kan fås ved henvendelse til Administrationsselskabet og Underaktiebogsføreren. Indstilling af beregningen af Indre Værdi og handel Bestyrelsen kan med Depotbankens forudgående accept indstille beregningen af Indre Værdi samt udstedelse, indløsning og konvertering af Aktier i en Fond eller Portefølje: 1. i enhver periode, hvor en Autoriseret Investeringsbørs, hvor en væsentlig del af den pågældende Fonds investeringer for tiden er noteret eller handles, er lukket (med undtagelse af almindelige helligdage), eller hvor handlen er begrænset eller indstillet, eller, i tilfælde af investering i en investeringsforening, mutual fund eller investeringsselskab med løbende emission, hvor udstedelse eller indløsning af andele eller aktier er indstillet eller udskudt, 2. i tilfælde af forhold, der efter Bestyrelsens opfattelse udgør en nødsituation, som medfører, at det er praktisk umuligt at afhænde investeringer i Fonden, eller at afhændelse alvorligt kunne skade Aktionærernes interesser som helhed, 3. under nedbrud af de kommunikationsmidler, der normalt anvendes ved fastsættelse af kursen på investeringerne i Fonden, eller markedskursen på nogen investeringsbørs, eller hvis kursen på nogen investeringer af nogen anden grund ikke kan fastsættes hurtigt og nøjagtigt,

20 4. i enhver periode, hvor valutaomveksling, som vil eller kan være forbundet med realisering af investeringerne i Fonden eller betaling for investeringerne efter Bestyrelsens opfattelse ikke kan gennemføres til normale valutakurser eller 5. hvis der træffes beslutning om at opløse Selskabet. Efter en periode med indstilling genoptages beregningen af Tegnings- og Indløsningskurserne på det Værdiansættelsestidspunkt på den Værdiansættelsesdag, der følger efter den sidste dag i indstillingsperioden. Honorar til Depotbanken, Kapitalforvalteren og Administrationsselskabet påløber fortsat i indstillingsperioden og beregnes med henvisning til den seneste værdiansættelse, før indstillingen trådte i kraft. Berettigede investorer Distributøren vil ikke bevidst udbyde eller sælge Aktier til nogen investor, til hvem et sådant tilbud eller salg vil være ulovligt, kan bevirke at Fonden eller Selskabet påføres en skattemæssig forpligtelse eller lider anden pekuniær ulempe, som Fonden eller Selskabet ikke i øvrigt ville være blevet påført eller have lidt, eller vil bevirke, at Selskabet skal registreres i henhold til 1940-loven. Aktier kan ikke ejes af nogen person i strid med lovgivningen eller krav fra noget land, nogen statslig eller tilsynsmyndighed, herunder, men ikke begrænset til, valutakontrolbestemmelser. Overdragelse af Aktier Aktierne er frit omsættelige, selv om Bestyrelsen har ret til at afvise at registrere en overdragelse af Aktier, hvis Fonden eller Selskabet som følge deraf kan påføres en skattemæssig forpligtelse eller lide anden pekuniær ulempe, som Fonden eller Selskabet ikke i øvrigt ville være blevet påført eller have lidt, eller hvis Selskabet som følge deraf skal registreres i henhold til 1940-loven. Bestyrelsen vil ikke udøve denne ret uden rimelig grund. Enhver overdragelsesformular, der indsendes til registrering, skal vedlægges en anmodningsblanket, som er udfyldt af erhververen, herunder med erhververens instrukser ved indløsningsbetaling, og Bestyrelsen forbeholder sig ret til at afvise at registrere en overdragelse, indtil disse oplysninger er modtaget. Forholdsmæssig andel Hver Aktie af samme type giver ejeren ret til en forholdsmæssig andel af den relevante Fonds nettoaktiver, i det omfang denne andel skyldes til Aktionærerne. Behandling af Illikvide Investeringer Under Selskabets stræben efter at opfylde investeringsformålene kan det ske, at investeringer i visse underliggende fonde erhvervet af Selskabets Fonde bliver, og i en længere periode fortsat er, illikvide. Sådanne investeringer er uvægerligt, i den periode, hvor de er illikvide, vanskelige at værdiansætte, og det er muligt, at dagsværdien ikke kan fastsættes. Derfor er der i Selskabets struktur inkorporeret særlige aftaler for at beskytte alle Aktionærers interesser i tilfælde af sådanne omstændigheder. Når Bestyrelsen i samråd med Kapitalforvalteren og Administrationsselskabet vurderer, at en investering i en af Selskabet Fonde bliver illikvid, overføres den til en særlig aktiekonto (S Aktier). Hver Aktionær tildeles samme antal S Aktier som det antal participating shares, vedkommende besidder i hver aktieklasse. Sådanne investeringer i S Aktier medtages ikke i efterfølgende beregninger af Indre Værdi af hver enkelt aktieklasse i Selskabets Fonde. Værdiansættelsen af S Aktierne foretages uden performance fees og forvaltningsgebyr, som udskydes, så

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 FRASKRIVELSE AF ANSVAR...1 2 ANSVAR FOR PROSPEKT...2 3 ÆNDRINGSFORBEHOLD...3 4 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...3

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12

Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12 I. Beskrivelse af Selskabet... 17 1. Ansvarlige personer... 17 2. Lovpligtige revisorer... 18 3. Udvalgte

Læs mere

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK Udbud af nye aktier for ca. 20 mia. kr. med fortegningsret for eksisterende aktionærer 232.934.758 stk. nye Danske Bank-aktier til 86 kr. pr. stk. i forholdet 3:1 14.

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER... 3 GENERELLE DEPOTBETINGELSER... 9 BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER... 12 ORDREUDFØRELSESPOLITIK... 17 INTERESSEKONFLIKTPOLITIK...

Læs mere

OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier

OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier 13MAR201418031785 OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 34900167) Dette dokument ( Prospektet ) vedrører udbuddet af op til 19.267.751 stk. aktier à nominelt

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

U.S. ALL CAP GROWTH FUND

U.S. ALL CAP GROWTH FUND U.S. ALL CAP GROWTH FUND en Afdeling i William Blair SICAV, et société d investissement à capital variable med bemyndigelse i henhold til Del I af Luxembourgs Lov af 17. december 2010 med eventuelle senere

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10.

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10. ALM. BRAND BANK Direktionen Midtermolen 7 2 1 0 0 K ø b enh a v n Ø T elef on 3 5 4 7 4 8 4 9 T elef a x w w w. a lmb ra nd. dk K ø b h a v n s F o n d s b ø r s N i k o l a j P l a d s 6 P o s t b o k

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

NNIT går på. Bliv medejer af et førende it-selskab

NNIT går på. Bliv medejer af et førende it-selskab NNIT går på børsen Bliv medejer af et førende it-selskab 2 førende leverandør af IT-services NNIT er en af Danmarks førende leverandører af it-services og hjælper kunderne med at drive deres forretning

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds, bedre kendt som ETF er, har igennem det seneste halve år tiltrukket stadig større opmærksomhed fra private og professionelle investorer.

Læs mere

Prospekt. Introduktion af Notabene.net A/S. på First North

Prospekt. Introduktion af Notabene.net A/S. på First North Prospekt Introduktion af Notabene.net A/S på First North Godkendt Rådgiver: Horwath Revisorerne Den Godkendte Rådgivers rolle på First North: Den Godkendte Rådgiver har rådgivet Selskabet i forbindelse

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter pr. 11. april 2012 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Borbjerg Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Borbjerg

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Djurslands almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009. af 19. december 2008

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009. af 19. december 2008 L 15/14 DA Den Europæiske Unions Tidende 20.1.2009 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009 af 19. december 2008 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner)

Læs mere