DANSKE INVEST PCC LIMITED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSKE INVEST PCC LIMITED"

Transkript

1 PROSPEKT dateret 28. juni 2012 Selskabets Bestyrelse, hvis medlemmers navne er anført under overskriften Bestyrelse på side 4, er kollektivt og hver for sig ansvarlige for rigtigheden af oplysningerne i dette Prospekt. Efter Bestyrelsens bedste overbevisning og vurdering er oplysningerne i Prospektet korrekte og ikke behæftet med undladelser, der vil kunne forvanske det billede, som Prospektet skal give (og Bestyrelsen har udvist al rimelig omhu for at sikre sig, at dette er tilfældet). DANSKE INVEST PCC LIMITED (et protected cell-investeringsselskab med begrænset ansvar, registreret i Guernsey med registreringsnummer 42589, som overgik fra Cayman Islands og blev registreret i Guernsey den 3. december 2004) - 1 -

2 VIGTIGE OPLYSNINGER Selskabet eller nogen af dets agenter har ikke tilladt nogen mægler, handler eller andre at indrykke annoncer eller give oplysninger eller komme med udtalelser i forbindelse med udbuddet eller salget af Aktier bortset fra, hvad der er indeholdt i dette Prospekt, og sådanne annoncer, oplysninger eller udtalelser kan i givet fald ikke betragtes som godkendt af Selskabet eller nogen af dets agenter. Udsagn i dette Prospekt er baseret på gældende lovgivning og praksis på prospektdatoen, og der kan forekomme ændringer som følge af ændringer heri. Udlevering af Prospektet eller udstedelse af Aktier kan under ingen omstændigheder tages som udtryk for, at der ikke er sket ændringer i omstændighederne vedrørende forhold, der er indeholdt i dette Prospekt, efter prospektdatoen. Prospektet udgør ikke, og må ikke anvendes til brug for, et tilbud eller en opfordring til personer i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring ikke er godkendt, eller til personer, til hvem det er ulovligt at fremsætte et sådant tilbud eller en sådan opfordring. Udlevering af Prospektet og udbuddet af Aktier i visse jurisdiktioner kan være begrænset, og derfor skal personer, der kommer i besiddelse af disse dokumenter, selv indhente oplysninger om og overholde sådanne begrænsninger. Aktierne er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til United States Securities Act of 1933 med senere ændringer, og, bortset fra hvad der er beskrevet i dette Prospekt, må ingen af Aktierne udbydes eller sælges, direkte eller indirekte, i USA, dets territorier eller besiddelser, eller områder, der er underlagt USA s jurisdiktion, herunder Commonwealth of Puerto Rico ( USA ) eller til personer, der er hjemmehørende heri (herunder selskaber, interessentskaber eller enhver anden enhed, der er stiftet eller organiseret i eller i henhold til lovgivningen i USA eller nogen politisk del heraf) eller et bo eller en trust, der er underlagt forbundsstatsbeskatning i USA, uanset hvor indtægten stammer fra. Desuden er Selskabet ikke blevet og vil ikke blive registreret i henhold til United States Investment Company Act of 1940 med senere ændringer. Guernsey Financial Services Commission ( GFSC ) har godkendt Selskabet som et Class B Collective Investment Scheme i henhold til Protection of Investors (Bailiwick of Guernsey) Law, 1987 med senere ændringer. Der gøres udtrykkeligt opmærksom på, at GFSC med denne godkendelse ikke indestår for Selskabets soliditet eller rigtigheden af nogen af de udsagn eller vurderinger, der fremsættes vedrørende Selskabet. Selskabets investorer er ikke berettiget til betaling af nogen erstatning i henhold til Collective Investment Schemes (Compensation of Investors) Rules 1988, der er udstukket i henhold til Protection of Investors (Bailiwick of Guernsey) Law, 1987 med senere ændringer. En investering i en Fond i Selskabet skal betragtes som en langsigtet investering. Aktiernes værdi kan såvel stige som falde. Der kan ikke gives sikkerhed for, at investeringsformålet for hver af Selskabets Fonde vil blive opfyldt, og investorerne får måske ikke det beløb igen, som de oprindeligt investerede. Investorerne henvises til afsnittet RISIKOFAKTORER på side 7 ff. Dette Prospekt må ikke udleveres i nogen jurisdiktioner efter datoen for offentliggørelse af Selskabets første regnskab, medmindre det vedlægges Selskabets seneste årsrapport eller delårsrapport, hvis denne er nyere. Potentielle investorer bør ikke betragte Prospektets indhold som rådgivning vedrørende juridiske, skattemæssige, investeringsmæssige eller andre forhold og anbefales at rådføre sig med egne professionelle rådgivere vedrørende konsekvenserne af, at de erhverver, ejer eller afhænder Aktier.

3 INDHOLD INDHOLD... I DEFINITIONER... 1 ADRESSELISTE... 4 SELSKABET... 5 INDLEDNING... 5 INVESTERINGSFORMÅL OG -POLITIK... 5 INVESTERINGSBEGRÆNSNINGER... 5 AFDÆKNING... 5 LÅNTAGNING... 6 UDLODNINGSPOLITIK... 6 RISIKOFAKTORER... 7 GENERELT... 7 KØB AF AKTIVER... 7 RISIKO I FORBINDELSE MED LÅNTAGNING OG GEARING... 7 INVESTERINGER I RENTEINSTRUMENTER... 8 FUTURES... 8 OPTIONER... 8 VALUTARISIKO... 8 DERIVATTRANSAKTIONER... 8 OVERORDNET INVESTERINGSRISIKO... 9 SELSKABET KAN BLIVE UNDERLAGT FATCA (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT)... 9 STØRRE MÆNGDER INDLØSNINGER VOLATILITET FASTSÆTTELSE AF INDRE VÆRDI AKTIERNES LIKVIDITET RESULTAT TEGNING OG INDLØSNING AF AKTIER ANMODNINGSPROCEDURE BEREGNING AF TEGNINGSKURSER TEGNINGSGEBYR MINDSTETEGNING FONDSNOTAER OG AKTIEBREVE INDLØSNINGSPROCEDURE BEREGNING AF INDLØSNINGSKURSER INDLØSNINGSGEBYR UDSKYDELSE AF INDLØSNINGER TVANGSINDLØSNING BEREGNING AF INDRE VÆRDI OFFENTLIGGØRELSE AF INDRE VÆRDI OG KURSER INDSTILLING AF BEREGNINGEN AF INDRE VÆRDI OG HANDEL BERETTIGEDE INVESTORER OVERDRAGELSE AF AKTIER FORHOLDSMÆSSIG ANDEL BEHANDLING AF ILLIKVIDE INVESTERINGER LEDELSE OG ORGANISATION SELSKABETS BESTYRELSE i

4 KAPITALFORVALTEREN ADMINISTRATIONSSELSKABET DEPOTBANKEN AKTIEBOGSFØREREN DISTRIBUTØREN REVISORERNE HONORARER OG OMKOSTNINGER OPRETTELSESOMKOSTNINGER HONORAR TIL KAPITALFORVALTER, DISTRIBUTØR, ADMINISTRATIONSSELSKAB, UNDERADMINISTRATIONSSELSKAB, DEPOTBANK, UNDERDEPOTBANK, AKTIEBOGSFØRER OG UNDERAKTIEBOGSFØRER HONORAR TIL BESTYRELSEN ANDRE DRIFTSUDGIFTER BESKATNING GUERNSEY SELSKABET AKTIONÆRERNE DANMARK BEKÆMPELSE AF HVIDVASKNING AF PENGE YDERLIGERE OPLYSNINGER Stiftelse og aktiekapital Stiftelsesoverenskomst Vedtægter Ændring af Administrationsaftalen, Depotaftalen, dette Prospekt og Vedtægterne Bestyrelsens interesser og andre interesser Myndighedsgodkendelser Beretning og regnskab Generalforsamling Væsentlige kontrakter Retssager Generelle oplysninger Dokumenter til gennemsyn Dokumenter, der kan rekvireres Regnskabsoplysninger Udbytte Oplysninger om politik vedrørende stemmeret og stemmeadfærd ii

5 DEFINITIONER Følgende ord har den nedenfor angivne betydning, medmindre andet fremgår af konteksten: 1940-lov Administrationsselskab Vedtægter Bankdag Fond Prospekttillæg Closing Date Aktieselskabslove Selskabet Depotbank Handelsdag Bestyrelse Distributionsagent(er) Distributør DKK, Kroner United States Investment Company Act of 1940 med senere ændringer RBC Offshore Fund Managers Limited eller et sådant andet selskab, som til enhver til måtte blive udpeget som Selskabets administrationsselskab og designerede forvalter. Selskabets til enhver tid værende vedtægter Enhver dag, hvor bankerne i Guernsey og Luxembourg holder åbent (med undtagelse af lørdage, søndage og alle dage, der er helligdage i Guernsey eller Luxembourg) En separat portefølje af aktiver og forpligtelser i Selskabet repræsenteret ved en eller flere separate klasser af Aktier, oprettet i overensstemmelse med og underlagt bestemmelserne i Aktieselskabslovene med senere ændringer I forbindelse med hver af de eksisterende Fonde eller Fonde, som Bestyrelsen har besluttet skal oprettes, de Prospekttillæg, der vedlægges dette Prospekt Den dag (som er en Bankdag), der er angivet i det relevante Prospekttillæg, som Bestyrelsen beslutter skal være den dag, hvor den indledende tegningsperiode for Aktier i enhver Fond slutter Companies (Guernsey) Law, 2008 med senere ændringer Danske Invest PCC Limited Royal Bank of Canada (Channel Islands) Limited eller et sådant andet selskab, som til enhver til måtte blive udpeget som depotbank for Selskabets aktiver I forbindelse med en Fond den Bankdag, der er angivet i det relevante Prospekttillæg, hvor Selskabet udsteder og indløser Aktier i den pågældende Fond Selskabets bestyrelsesmedlemmer Distributøren eller enhver anden finansiel institution, der fungerer som sådan. Danske Bank A/S eller et sådant andet selskab eller selskaber, som til enhver tid måtte blive udpeget som distributør af Selskabets Aktier Den til enhver tid gældende møntfod i Danmark - 1 -

6 Ekstraordinær Beslutning Guernsey Illikvide Investeringer Kapitalforvalter Indre Værdi En generalforsamlingsbeslutning i Selskabet eller en bestemt Fond, der er vedtaget med et flertal på mindst tre fjerdedele af de registrerede stemmer, herunder, såfremt der er tale om en skriftlig afstemning, alle stemmer, der er afgivet ved fuldmagt Øen Guernsey Investeringer, (a) for hvilke der ikke er noget likvidt marked eller (b) for hvilke Bestyrelsen efter samråd med Kapitalforvalteren og Administrationsselskabet ikke mener, det er muligt at opnå en kurs, der afspejler den underliggende værdi. Det eller de selskaber, som til enhver tid udnævnes som kapitalforvalter for aktiverne i bestemte Fonde i Selskabet af Selskabet, som nærmere angivet i det relevante Prospekttillæg Værdien af aktiverne i en Fond eller en Portefølje fratrukket forpligtelser, der kan henføres til den pågældende Fond eller Portefølje, fastsat i overensstemmelse med Vedtægterne og beskrevet i afsnittet Beregning af Indre Værdi på side 14 Prospekt Dette Prospekt dateret juni 2012 Autoriseret Investeringsbørs Indløsningskurs Aktiebogsfører Enhver fonds- eller investeringsbørs, -institution eller skærmbaseret eller andet elektronisk noterings- eller handelssystem, der leverer handelsfaciliteter eller noteringer for investeringer, som til enhver tid er godkendt af Bestyrelsen; Indløsningskursen findes ved at dividere den relevante Fonds eller Porteføljes Indre Værdi med antal Aktier i den pågældende Fond eller Portefølje, der er udstedt eller skønnes at være udstedt, og afrunde det herved fremkomne beløb til nærmeste enhed (med to decimaler) af Fondens eller Porteføljens Basisvaluta. Overskud ved afrunding beholdes af den relevante Fond RBC Offshore Fund Managers Limited i sin egenskab af aktiebogsfører for Selskabet Regler Collective Investment Schemes (Class B) Rules Portefølje Aktie S Aktie Aktionær En særskilt konto, som føres i overensstemmelse med Vedtægterne, for en bestemt klasse af Aktier i en Fond I relation til en Fond en participating, indløselig præferenceaktie i den pågældende Fond, samt i relation til Selskabet en participating, indløselig præferenceaktie i en eller flere af dets Fonde, som det fremgår af konteksten En indløselig præferenceaktie i en eller flere klasser, der udgør en ret til illikvide investeringer. En navnenoteret ejer af en Aktie - 2 -

7 Særlig Beslutning Tegningskurs Underaktiebogsfører Prospekttillæg Værdiansættelsesdag Værdiansættelsestidspunkt En generalforsamlingsbeslutning i Selskabet, der er vedtaget som en særlig beslutning i overensstemmelse med Companies Law med et flertal på mindst tre fjerdedele af det samlede antal registrerede stemmer, herunder, såfremt der er tale om en skriftlig afstemning, alle stemmer, der er afgivet ved fuldmagt og efterfølgende registreret i Guernseys aktieselskabsregister Tegningskursen beregnes ved at tage Indre Værdi for hver Fond eller Portefølje pr. Værdiansættelsestidspunktet og dividere det fremkomne beløb med antal Aktier, der er udstedt eller skønnes at være udstedt. Den herved fremkomne værdi pr. Aktie afrundes til nærmeste enhed (med to decimaler) af Fondens eller Porteføljens Basisvaluta for at få Tegningskursen. Aktiernes Tegningskurs indeholder ikke et eventuelt tegningsgebyr. RBC Dexia Investor Services Bank S.A. i sin egenskab af underaktiebogsfører Prospekttillæg Den dag, hvor Bestyrelsen beslutter at foretage værdiansættelse af Selskabet, enhver Fond eller Portefølje i overensstemmelse med Vedtægterne og som nærmere angivet i det relevante Prospekttillæg Det tidspunkt på en Værdiansættelsesdag, med henvisning til hvilket en værdiansættelse foretages, som nærmere angivet i det relevante Prospekttillæg - 3 -

8 ADRESSELISTE Selskabets Bestyrelse Klaus Ebert Kåre Hahn Michelsen Ben Morgan Hvis adresser er registreret på Selskabets kontor Depotbank Royal Bank of Canada (Channel Islands) Limited P.O. Box 48 Canada Court Upland Road St Peter Port Guernsey GY1 3BQ Revisorer Deloitte LLP P.O. Box 137 Regency Court Glategny Esplanade St Peter Port Guernsey GY1 3HW Distributør Danske Bank A/S Holmens Kanal København Danmark Selskabets Administrationsselskab, Bestyrelsessekretær og Aktiebogsfører RBC Offshore Fund Managers Limited P.O. Box 246 Canada Court Upland Road St Peter Port Guernsey GY1 3QE Juridiske rådgivere i Guernsey Carey Olsen PO Box 98 Carey House Les Banques St Peter Port Guernsey GY1 4BZ - 4 -

9 SELSKABET Indledning Selskabet er et investeringsselskab med løbende emission, som blev registreret som et protected cellselskab med begrænset ansvar i Guernsey den 3. december 2004 med ubegrænset varighed. Selskabets hjemsted ligger på adressen Canada Court, Upland Road, St. Peter Port, Guernsey, GY1 3QE. Selskabet er registreret i Guernsey med registreringsnr Ifølge Aktieselskabslovenes bestemmelser kan et protected cell-selskab oprette en eller flere fonde med det formål at udskille og beskytte de pågældende fondes aktiver, således at Selskabets forpligtelser, der kan henføres til en fond, alene kan fyldestgøres af den pågældende fonds aktiver, og ejere af aktier i en bestemt fond har ingen rettighed til aktiver i nogen anden fond. Nærmere oplysninger om de Fonde, som Bestyrelsen har besluttet at oprette, findes i de Prospekttillæg, som er indeholdt i dette Prospekt. Selskabets basisvaluta er Kroner, og hver enkelt Fonds eller Porteføljes basisvaluta er angivet i det relevante Prospekttillæg. Investorerne kan indsende deres anmodning om at blive registreret som navnenoteret aktionær direkte til Underaktiebogsføreren. For en Distributionsagents kunder gælder, at anmodningen skal fremsættes direkte til den relevante Distributionsagent, som derefter anmoder Underaktiebogsføreren om at tegne Aktier i Selskabet, og som så ejer de pågældende Aktier som nominee for investoren. I henseende til Protection of Investors (Bailiwick of Guernsey) Law, 1987 med senere ændringer og Reglerne behandles den relevante Distributionsagent, og ikke investoren, som tegner og ejer af Aktier i Selskabet. For investorernes skyld er oplysningerne i dette Prospekt imidlertid udarbejdet således, at en henvisning til Aktionærer eller investorer i Selskabet er en henvisning til de underliggende investorer, og ikke til en Distributionsagent. Der gøres dog opmærksom på, at alle investors relationer til Selskabet foregår gennem den relevante Distributionsagent som nominee. Ifølge Distributionsaftalens bestemmelser (jf. afsnittet Distributøren ) skal Distributøren sikre, at investorerne har et direkte krav på Aktierne i henhold til nominee-ordningen. Investorer, som er usikre med hensyn til konsekvenserne af nominee-ordningen, bør kontakte Distributøren for yderligere oplysninger. Investeringsformål og -politik Selskabets investeringsformål er at søge at opnå langsigtet kapitalvækst fra en række Fonde, som er oprettet med henblik på at følge forskellige investeringsstrategier og investere i forskellige aktivtyper. Hver Fonds specifikke investeringsformål og de aktiver, den investerer i, fremgår af det relevante Prospekttillæg. Investeringsbegrænsninger Med henblik på at mindske Selskabets og de enkelte Fondes risikoprofil vil Selskabet overholde de investeringsbegrænsninger, der fremgår af Prospekttillægget for hver Fond. Afdækning Selskabet kan foretage afdækningstransaktioner på Fondsniveau. Sådanne afdækningstransaktioner har til formål at beskytte kapitalen mod negative ændringer i valutakurser, renter eller andre markedsfaktorer. Vedrørende særlige Fonde, der er oprettet med henblik herpå, kan Selskabet mere specifikt også foretage afdækningstransaktioner i spekulationsøjemed. Afdækningsstrategien på Fondsniveau afhænger af Fondens særlige formål og er beskrevet i det relevante Prospekttillæg

10 Låntagning De omstændigheder, hvorunder Selskabet kan optage lån for en Fonds regning, og begrænsningerne på de beløb, Selskabet kan låne (og have udestående) for en Fonds regning, er angivet i Prospekttillægget. Udlodningspolitik Den udlodningspolitik, som Bestyrelsen har vedtaget for hver Fond, er beskrevet i det relevante Prospekttillæg

11 RISIKOFAKTORER Nedenfor beskrives nogle af de faktorer, potentielle Aktionærer nøje bør overveje nøje i forbindelse med deres vurdering af de fordele og den egnethed, en investering i en Fond har for dem. Ikke alle nedennævnte faktorer er relevante for hver enkelt Fond, da forskellige Fonde kan anvende forskellige investeringsstrategier, eller faktorerne kan være relevante for de underliggende investeringer i en bestemt Fond. Disse faktorer bør læses i sammenhæng med det relevante Prospekttillæg for at bestemme deres relevans for en investering i den pågældende Fond: Generelt Investering i Selskabets Fonde er kun egnet for avancerede investorer, som kan tåle at tabe en væsentlig del af eller endog hele deres investering i Selskabets Fonde. Da værdien af disse investeringer samt afkastet deraf både kan falde og stige, får investorerne måske ikke det fulde beløb af deres investering tilbage. Denne investering betragtes som en investering på mellemlangt eller langt sigt. På grund af investeringens volatile karakter kan et fald i værdien deraf medføre, at investor slet ikke modtager noget. Dette Prospekt indeholder kun generelle oplysninger og tager ikke højde for de enkelte investorers personlige forhold. Investering i Selskabets Fonde er ikke egnet for alle. Investorerne bør rådføre sig med egne finansielle, skattemæssige og juridiske rådgivere, før de investerer i Aktierne. Køb af aktiver Der kan ikke gives sikkerhed for, at Bestyrelsen (eller en Kapitalforvalter) korrekt vil kunne vurdere karakteren og omfanget af de forskellige faktorer, der kan påvirke den fremtidige udvikling af de aktiver, en Fond køber. Fondene kan tabe hele deres investering eller blive nødt til at modtage kontanter eller værdipapirer med en værdi, som er lavere end Fondenes oprindelige investering. Under sådanne omstændigheder vil det afkast, Fondenes investeringer genererer, måske ikke give Fondene passende kompensation for den risiko, de har påtaget sig. Risiko i forbindelse med låntagning og gearing Da Fondene i visse tilfælde kan optage lån for at fremme deres investeringspolitik og øge mulighederne for fortjeneste, øges risikoen for tab også. Desuden kan negative renteændringer og negative ændringer i kurserne på de valutaer, Fondene optager lån i, have en negativ indvirkning på driftsresultatet. Bestyrelsen kan vælge at anvende gearing i relation til investeringspositioner, der holdes for at generere tilstrækkeligt afkast, og i den forbindelse pantsætte aktier og gældspapirer. Selv om en sådan gearing (der ikke er omfattet af ovenstående lånebegrænsninger, og som kan indebære anvendelse af tilbagekøbsaftaler eller salgs- og tilbagekøbsaftaler) frembyder mulighed for at øge det samlede afkast og begrænse risikoen, indebærer den også en mulighed for, at tabene øges. Hvis investeringer foretaget for lånte midler genererer lavere indtægter og værdiforøgelse end de renter, der skal betales på lånene, falder værdien af Fondenes nettoaktiver. Derfor vil enhver begivenhed, som har en negativ indvirkning på værdien af Fondenes investering, kunne forstærkes i det omfang, Fondene er gearet. Den akkumulerede virkning af Fondenes anvendelse af gearing i et marked, der ændrer sig i negativ retning i forhold til Fondenes investeringer, kan medføre et tab for Fondene, som er større, end hvis Fondene ikke anvendte gearing. I det omfang en kreditor har et krav mod Fondene, vil dette krav gå forud for de rettigheder, Fondenes investorer har. Hvis Fondenes tab er større end den investerede kapital, vil en investor derfor kunne tabe op til hele sin investering. Desuden varierer de beløb, Fondene har lånt, og renten på disse lån, hvilket kan have en væsentlig indvirkning på Aktiernes rentabilitet

12 Investeringer i renteinstrumenter Værdien af renteinstrumenter, som Fondene måtte investere i, svinger normalt i takt med ændringer i det generelle renteniveau. Normalt kan det forventes, at værdien af en Fonds beholdning af renteinstrumenter stiger, når renten falder. Omvendt kan værdien af beholdningen forventes at falde, når renten stiger. Futures Futures-markederne er yderst volatile, og investeringer i futures kan have en væsentlig indvirkning på Selskabets rentabilitet. I det omfang Selskabet eller Fondene indgår transaktioner i futures-kontrakter og optioner på futures-kontrakter, afhænger Selskabets og Fondenes rentabilitet til dels af Kapitalforvalterens evne til korrekt at analysere futures-markederne, som blandt andet påvirkes af ændringer i udbuds- og efterspørgselsforhold, offentlig politik, erhvervs- og handelsprogrammer, globale politiske og økonomiske begivenheder og renteændringer. Optioner Køb og salg af en option indebærer investors betaling eller modtagelse af et kurstillæg og en tilsvarende ret eller pligt til enten at købe eller sælge det underliggende værdipapir eller andet instrument til en bestemt kurs på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode. Køb af optioner indebærer en risiko for, at kursen på det underliggende instrument ikke ændrer sig som forventet, således at optionen ved udløb er værdiløs, og investor taber sit kurstillæg. På den anden side indebærer salg af optioner, hvis en investor ikke ejer det pågældende underliggende værdipapir, en større potentiel risiko, fordi investors risiko går op til den faktiske kursændring på det underliggende værdipapir ud over det modtagne kurstillæg. Valutarisiko Selskabets funktionelle driftsvaluta er Kroner. Aktierne i visse Fonde kan dog udstedes i andre valutaer. Fondene kan have forpligtelser med hensyn til låntagning og gearing i forskellige valutaer, og Fondene er derfor udsat for ændringer i valutakurser, som kan påvirke det overordnede afkast på Fondenes investeringer. Derivattransaktioner Fondene eller aktiver, som Fondene investerer i, kan på deres side investere i afledte finansielle instrumenter, enten direkte eller gennem investeringer i fonde, som selv investerer i derivater. Hvis Fondene eller de underliggende fonde investerer direkte i derivater, kan det være for at afdække risikoen på deres porteføljer eller i spekulationsøjemed, alt efter den relevante Fonds særlige formål som beskrevet i det relevante Prospekttillæg. Afledte finansielle instrumenter eller derivater omfatter futures, optioner, swaps, strukturerede instrumenter og andre instrumenter og kontrakter, der er afledt af eller hvis værdi er relateret til et eller flere underliggende værdipapirer, finansielle benchmarks, valutaer eller indeks. Derivater gør det muligt for en investor at afdække eller spekulere i kursændringer på et bestemt værdipapir, finansielt benchmark, valuta eller indeks til en brøkdel af omkostningerne ved at investere i det underliggende aktiv. Værdien af et derivat afhænger i høj grad af kursændringer i det underliggende aktiv. Derfor gælder mange af de risikofaktorer, der har relevans for handel i det underliggende aktiv, også for dette aktivs derivater. Handel med derivater indebærer dog en række andre risikofaktorer. Da mange derivater f.eks. er gearede og derfor udsat for langt større markedsrisiko end det beløb, der er betalt eller deponeret ved handlens indgåelse, kan en relativt lille negativ markedsændring ikke alene medføre tab af hele investeringen, men - 8 -

13 kan også udsætte Fondene eller underliggende fonde for et tab, der er større end den oprindelige investering. Hvis Fonden selv er oprettet som en hedgefond eller har til formål at investere i hedgefonde, kan Fonden anvende både derivater, der handles på børser, og derivater, der handles over-the-counter, herunder, men ikke begrænset til, futures, forwards, swaps, optioner og differenceafregningskontrakter som del af sin investeringspolitik. Disse instrumenter kan være yderst volatile og udsætte investorerne for en høj tabsrisiko. De lave oprindelige indskud, der normalt kræves for at oprette en position i sådanne instrumenter, muliggør en høj grad af gearing. Afhængig af instrumenttype kan en relativt lille ændring i kursen på en kontrakt derfor medføre en gevinst eller et tab, som er højt i forhold til det beløb, der faktisk er indskudt oprindeligt, og kan medføre et yderligere tab, som ikke kan opgøres, og som går ud over det oprindelige indskud. Desuden kan børsernes daglige begrænsninger på kursudsving og begrænsninger på spekulative positioner forhindre øjeblikkelig afvikling af positioner med potentielt større tab til følge. Transaktioner i over-the-counter-kontrakter kan indebære yderligere risiko, da der ikke er noget børsmarked, hvor en åben position kan lukkes. Det kan være umuligt at afvikle en eksisterende position, at vurdere værdien af en position eller at bedømme risikoeksponeringen. Asymmetri eller ineffektivitet i kontrakterne kan også øge risikoen, herunder bestemmelser, som tillader modparten at ophæve en transaktion på grundlag af et vist fald i den indre værdi, ukorrekt opsigelse af sikkerhedsstillelse eller forsinket betaling under sikkerhedsstillelse. En Fond kan desuden sælge dækkede og udækkede optioner på værdipapirer. I det omfang sådanne optioner er udækkede, kan Fonden i teorien få et ubegrænset tab. Desuden kan derivatkontrakter udsætte Fondene eller underliggende fonde for kreditrisikoen hos de parter, de handler med. Modparters manglende opfyldelse af sådanne kontrakter af økonomiske eller andre årsager kan udsætte Fondene eller underliggende fonde for tab, uanset om transaktionen i sig selv var rentabel. Derivater kan også udsætte investorerne for en likviditetsrisiko, fordi der måske ikke er et likvidt marked, hvor udestående derivatkontrakter kan lukkes eller afhændes. Overordnet investeringsrisiko Alle værdipapirinvesteringer indebærer risiko for tab af kapital. Karakteren af de værdipapirer, Fondene vil købe og sælge, og de investeringsteknikker og -strategier, Kapitalforvalteren vil anvende, kan øge denne risiko. Selv om Kapitalforvalteren vil gøre sit yderste i forbindelse med forvaltningen af Fondenes porteføljer, kan der ikke gives sikkerhed for, at Fondene ikke lider tab. Mange uforudsigelige begivenheder, herunder indgreb fra forskellige myndigheder samt inden- og udenlandske økonomiske og politiske udviklingstendenser, kan forårsage voldsomme markedsudsving, som kan have en negativ indvirkning på Fondenes porteføljer og resultater. Selskabet kan blive underlagt FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) Selskabet kan blive underlagt regulering, som pålægges af udenlandske myndigheder.den amerikanske lov The Hiring to Restore Employment Act (the Hire Act ) blev vedtaget i USA i marts Loven indeholder bestemmelser, som under et kaldes FATCA. Personer, der ikke lever op til indberetningskravene i henhold til FATCA, pålægges at betale 30 pct. udbytteskat på betalinger fra amerikanske kilder og på provenuet fra salg af visse aktiver, som giver anledning til betalinger fra amerikanske kilder såvel som på en andel af visse betalinger foretaget af ikke-amerikanske juridiske personer. Denne skat kan blive pålagt betalinger til udenlandske finansielle institutioner (herunder investeringsfonde), hvis disse undlader at indgå en aftale med de amerikanske skattemyndigheder (via en IRS agreement ) om at indhente og rapportere oplysninger om aktier ejet af amerikanske skatteydere og visse ikke-amerikanske juridiske personer, som er helt eller delvist ejet af amerikanske - 9 -

14 statsborgere. Udbytteskat vil trinvist blive opkrævet efter 1. januar 2014 afhængig af typen af amerikanske udbytteskatbelagte betalinger og gennemstrømningsbetalinger. Der er på nuværende tidspunkt ikke klarhed over, hvilke tiltag, hvis nogle overhovedet, der vil være påkrævet for at minimere enhver negativ effekt på Selskabet som følge af FATCA. Med henblik på at beskytte Selskabet imod negative effekter fra den ovenfor nævnte udbytteskat, er det Selskabets hensigt at indgå en aftale med de amerikanske skattemyndigheder (IRS Agreement). Dette kan indebære, at Aktionærer (både amerikanske og ikke-amerikanske) vil blive pålagt at betale udbytteskat, hvis disse ikke tilvejebringer de nødvendige oplysninger til Selskabet, dets serviceleverandører og/eller agenter. Endvidere kan distributører, mellemmænd eller formidlende handelsled og/eller repræsentanter blive pålagt at betale udbytteskat, hvis de ikke lever op til indberetningskravene i henhold til FATCA-reglerne. Der kan blive stillet krav om, at Selskabet, dets serviceleverandører og/eller agenter, i det omfang det er lovligt, indberetter oplysninger om Aktionærernes beholdninger til de amerikanske skattemyndigheder. Enhver potentiel investor og Aktionær bør kontakte egen skatterådgiver og/eller distributør eller formidlende led, som investoren eller Aktionæren benytter med henblik på at få en detaljeret gennemgang af FATCA-reglerne samt af hvilke konsekvenser reglerne har i forhold til disse aktørers specifikke investeringer. Større mængder indløsninger Hvis en Fond udsættes for en større mængde indløsninger, kan det være vanskeligere for den pågældende Fond af generere afkast, da den har en mindre aktivbase at operere med. Hvis en Fond udsættes for en større mængde indløsninger inden for en begrænset periode, kan det være vanskeligt for Selskabet at levere tilstrækkelige midler til indløsningen uden at afvikle positioner i Fondens underliggende aktiver i utide på et uhensigtsmæssigt tidspunkt eller på ufordelagtige vilkår. Volatilitet Indre Værdi pr. Aktie kan svinge fra måned til måned. Kapitalforvalteren foretager måske sine investeringer på grundlag af sine forventninger til kursudviklingen over en periode på flere måneder efter handlen. I mellemtiden kan det ske, at investeringernes markedsværdi ikke øges, og at den måske endog falder, og dette afspejles i Indre Værdi pr. Aktie og således i Aktiernes Tegnings- og Indløsningskurs. Fastsættelse af Indre Værdi Fondenes Indre Værdi, og derfor også de relevante Aktiers Tegnings- og Indløsningskurs, beregnes på grundlag af de senest tilgængelige kurser for Fondens investeringer. Disse seneste kurser kan være skønnede kurser på grund af frekvensen eller den tidsmæssige placering af handlen med de investeringsobjekter, som Fondene har investeret i, eller den tid, som forvalterne af disse investeringsobjekter skal bruge for at beregne endelige kurser. Derfor afspejler Fondenes Indre Værdi, og følgelig de relevante Aktiers Tegnings- og Indløsningskurs, måske ikke nøjagtigt den værdi, som Fondene ville have modtaget, hvis beholdningen var realiseret på den dag. Aktiernes likviditet Aktionærerne kan normalt kun indløse Aktier på Handelsdage. Risikoen for et fald i Indre Værdi pr. Aktie i perioden fra den dag, hvor der skal gives meddelelse om indløsning som anført i det relevante

15 Prospekttillæg, indtil den relevante Handelsdag, bæres af Aktionærerne. Indløsning er underlagt de indskrænkninger og begrænsninger, der er beskrevet i afsnittet Indløsning nedenfor. Fondenes Aktier er frit omsættelige under forbehold af Bestyrelsens skøn, som er beskrevet i afsnittet Overdragelse af Aktier nedenfor. Resultat Selskabet udbetaler måske ikke udbytte vedrørende visse Fonde, hvilket vil sige, at en investering i en Fond måske ikke er egnet for investorer, der søger løbende afkast af økonomiske eller skattemæssige årsager. Ovenstående gennemgang er ikke udtømmende og foregiver ikke at være en fuldstændig forklaring på alle de risici og overvejelser, der er forbundet med investering i Fondene. Specielt kan en Fonds resultat blive påvirket af ændringer i markedsforhold og økonomiske forhold samt lovmæssige, tilsynsmæssige og skattemæssige krav. Fondene skal betale honorarer og omkostninger, uanset hvor rentable de er. Investering i en Fond er måske kun egnet som en begrænset del af en samlet portefølje. Fondenes overordnede formål er at sikre langsigtet kapitalvækst, og investorerne bør derfor betragte investering i en Fond som langsigtet. Der kan ikke gives sikkerhed for, at en Fonds investeringspolitik lykkes, eller at Fondenes investeringsformål opfyldes. Aktiernes værdi (og indtægterne derfra) kan såvel falde som stige, og investorerne får måske ikke det beløb tilbage ved indløsning eller i øvrigt, som de oprindelig investerede. Derfor bør investering i en Fond kun foretages af personer, som kan tåle at tabe den investerede kapital. Selv om Selskabet måske kan afdække nogle af ovennævnte risici, er der ingen pligt til at gøre dette, og hvis der foretages sådan afdækning, kan der ikke gives sikkerhed for, at den lykkes, og den kan ophæve visse fortjenester, som Fondene ellers ville have haft eller endog medføre et tab. Fondene bærer omkostningerne til alle afdækningstransaktioner. Desuden er det måske ikke altid muligt af afdække visse risici på mange af de mindre udviklede markeder, hvor investeringsobjekterne kan investere, da futures og optioner, der handles på børser, ikke findes på visse markeder. Potentielle investorer, som er i tvivl om de risici, der er forbundet med en investering i Selskabets Fonde, anbefales at søge uafhængig finansiel rådgivning, før der foretages en investering. Investering i en Fond bør kun foretages efter rådføring med uafhængige, kvalificerede investeringsog skatterådgivere. Hver Fond udgør en spekulativ investering og har ikke til hensigt at udgøre et fuldstændigt investeringsprogram. Den er udviklet udelukkende til avancerede investorer, som kan påtage sig risikoen ved at investere i en Fond, herunder risikoen for tab af den investerede kapital. Der kan ikke gives sikkerhed for, at en Fond vil opfylde sine investeringsformål

16 TEGNING OG INDLØSNING AF AKTIER Anmodningsprocedure Nærmere oplysninger om vilkårene for den indledende tegning af Aktier i en Fond, herunder Udbudskursen (som defineret i det relevante Prospekttillæg), findes i det relevante Prospekttillæg. Efter en Fonds Closing Date kan investorerne tegne Aktier i den pågældende Fond på den Handelsdag, der er angivet for Fonden i det relevante Prospekttillæg. Anmodninger kan indgives for Aktier til en vis værdi på den relevante Handelsdag. Nærmere oplysninger om, hvordan investorerne kan anmode om at tegne Aktier i en Fond på en Handelsdag for den pågældende Fond, samt om, hvordan betaling kan ske, findes i det relevante Prospekttillæg. Alt efter omstændighederne vil Underaktiebogsføreren eller den relevante Distributionsagent kræve dokumentation for investors identitet og finansieringskilde og udsætte anmodningen, indtil der er modtaget tilfredsstillende dokumentation. Hvis der ikke modtages tilfredsstillende dokumentation inden for rimelig tid, annulleres anmodningerne. Hvis en anmodning annulleres, vil eventuelle beløb, som Underaktiebogsføreren eller den relevante Distributionsagent har modtaget, blive tilbagebetalt på den måde, der er angivet i det relevante Prospekttillæg. Beregning af Tegningskurser Den kurs, Aktier i hver Fond sælges til efter den relevante Closing Date ( Tegningskursen ) beregnes som følger. Bestyrelsen fastsætter Indre Værdi for hver Fond eller Portefølje pr. Værdiansættelsestidspunktet og dividerer det fremkomne beløb med antal Aktier, der er udstedt eller skønnes at være udstedt. Den herved fremkomne værdi pr. Aktie afrundes til nærmeste enhed (med to decimaler) af Fondens eller Porteføljens Basisvaluta for at få Tegningskursen. Overskud ved afrunding beholdes af den relevante Fond. Aktiernes Tegningskurs indeholder ikke et eventuelt tegningsgebyr. I henhold til Vedtægterne kan Bestyrelsen ved beregning af Tegningskursen indregne et tillæg for: (i) de afgifter og gebyrer, som påløber under forudsætning af, at investeringerne for den pågældende Fond erhverves på den pågældende Værdiansættelsesdag, og (ii) at sikre, at der sker en udjævning imellem Aktionærerne i enhver Fond af ethvert performance fee, der skal betales vedrørende den pågældende Fond (nærmere oplysninger om udjævningsmetoden anføres i det relevante Prospekttillæg). Aktier udstedes kun, hvis Tegningskursen er blevet indbetalt på Selskabets aktiver inden for de relevante perioder. Tegningsgebyr Ifølge Vedtægterne kan Bestyrelsen tillægge et tegningsgebyr på indtil 5% af Tegningskursen. Tegningsgebyret vedrørende investeringer i hver enkelt Fond er angivet i det relevante Prospekttillæg. Mindstetegning Nærmere oplysninger om det mindste tegningsbeløb og det mindste yderligere beløb, der til enhver tid kan tegnes i en Fond, findes i det relevante Prospekttillæg. Bestyrelsen kan ændre disse beløb, men ikke således, at de bliver mindre end de beløb, der er angivet i det relevante Prospekttillæg, eller således, at Aktionærerne skal øge deres beholdning i en bestemt Fond

17 Fondsnotaer og aktiebreve En fondsnota sendes pr. fax (eller med posten hvis investor ikke har et faxnummer) til investor ved accept af anmodningen, normalt inden for syv Bankdage efter den relevante Handelsdag, med nærmere oplysninger om transaktionen. Der udstedes ikke aktiebreve, og alle Aktier er navnenoterede. Aktiebogen er endelig dokumentation for adkomst. Aktiebogen er tilgængelig på Administrationsselskabets kontor, hvis adresse findes i adresselisten på side 4, inden for normal kontortid. Ændringer i en investors personlige oplysninger skal straks meddeles skriftligt til Underaktiebogsføreren eller den relevante Distributionsagent. Indløsningsprocedure Aktier i hver Fond kan indløses til den gældende kurs på enhver Handelsdag (den Relevante Handelsdag ), forudsat der gives det varsel, der er angivet i det relevante Prospekttillæg eller en anden kortere periode, som bestyrelsen efter eget skøn måtte fastsætte under de individuelle omstændigheder. Varsel om indløsning af Aktier skal gives skriftligt til den relevante Distributionsagent, såfremt en Distributionsagent besidder aktier som nominee for Aktionæren, eller til Underaktiebogsføreren, såfremt aktierne besiddes direkte af Aktionæren, med angivelse af den relevante Fond eller Portefølje samt antallet eller værdien af de Aktier, der skal indløses. Alle sådanne indløsninger betales i overensstemmelse med oplysningerne i indløsningsanmodningen. Anmodning om indløsning af en del af en Aktionærs beholdning af Aktier i en Fond kan behandles som en anmodning om indløsning af hele beholdningen, hvis Aktionæren som følge af en sådan delvis indløsning vil komme til at eje Aktier i den pågældende Fond eller Portefølje med en værdi, som er lavere end det mindsteinvesteringsbeløb, der er angivet i det relevante Prospekttillæg, eller modværdien i den pågældende Fonds eller Porteføljes Basisvaluta. Indløsning sker på den Relevante Handelsdag, forudsat alle ovennævnte krav er opfyldt. Hvis Underaktiebogsføreren ikke får det varsel, der er angivet i Prospekttillægget med hensyn til en fastsat Handelsdag, vil indløsning normalt finde sted den følgende Handelsdag. Forudsat indløsningsanmodningen er i orden, vil betaling af indløsningsprovenuet ske på den måde, der er angivet i det relevante Prospekttillæg. Aktionærernes andele i Illikvide Investeringer kan til enhver tid udgøres af S Aktier, som ikke kan indløses, før de pågældende Illikvide Investeringer er blevet likvide eller er blevet realiseret af hver enkelt Fond. S Aktier gør det muligt for hver enkelt Fond fortsat at beregne en Indre Værdi på tidspunkter, hvor en eller flere underliggende investeringer er blevet illikvide. Beregning af Indløsningskurser Aktier i hver Fond eller Portefølje indløses til en kurs pr. Aktie ( Indløsningskursen ), der fastsættes med henvisning til Indre Værdi pr. Aktie beregnet pr. Værdiansættelsestidspunktet for den Relevante Handelsdag. Indløsningskursen for en Aktie findes ved at dividere den relevante Fonds eller Porteføljes Indre Værdi med antal Aktier i den pågældende Fond eller Portefølje, der er udstedt eller skønnes at være udstedt, og afrunde det herved fremkomne beløb til nærmeste enhed (med to decimaler) af Fondens eller Porteføljens Basisvaluta. Overskud ved afrunding beholdes af den relevante Fond. I henhold til Vedtægterne kan Bestyrelsen ved beregning af Indløsningskursen (i) indregne et tillæg for at sikre, at der sker en udjævning imellem Aktionærerne i enhver Fond af ethvert performance fee, der skal betales

18 vedrørende den pågældende Fond (nærmere oplysninger om udjævningsmetoden anføres i det relevante Prospekttillæg), og (ii) fratrække et tillæg for de afgifter og gebyrer, som påløber, hvis investeringerne for den pågældende Fond sælges på den pågældende Værdiansættelsesdag. Indløsningsgebyr Selskabet kan pålægge et indløsningsgebyr på det beløb, der er angivet i det relevante Prospekttillæg. Indløsningsgebyret skal deles mellem Selskabet og Kapitalforvalteren i henhold til Bestyrelsens til enhver tid gældende beslutning. Udskydelse af indløsninger Bestyrelsen kan begrænse det samlede antal Aktier i en Fond eller Portefølje, som kan indløses på en Handelsdag, til en sådan procentdel af det samlede antal udstedte Aktier i den pågældende Fond eller Portefølje, som Bestyrelsen måtte beslutte. Den gældende procentsats skal oplyses i det relevante Prospekttillæg. Begrænsningen vil gælde forholdsmæssigt for alle de Aktionærer, der har anmodet om, at indløsning effektueres på eller med virkning fra den pågældende Handelsdag, således at den andel, der indløses af hver ejerandel, er ens for alle disse Aktionærer. Eventuelle Aktier, som på grund af denne begrænsning ikke realiseres på en bestemt Handelsdag, fremføres til indløsning den følgende Handelsdag til den Indløsningskurs, der gælder på denne Handelsdag. Det gælder for enhver Handelsdag, hvortil indløsningsanmodninger udskydes ( Udskudte Anmodninger ), at disse anmodninger behandles forud for andre anmodninger om indløsning af Aktier på den pågældende dag ( Andre Anmodninger ), indtil de Udskudte Anmodninger er fuldt ud opfyldt. De beføjelser til udskydelse, der er beskrevet i dette afsnit, finder tilsvarende anvendelse på eventuelle Andre Anmodninger, der på grund af ovennævnte grænse ikke er blevet fuldt ud opfyldt på en Handelsdag. Ud over lovbestemmelser og ovennævnte tilfælde og for hver enkelt Fond i det relevante Prospekttillæg er der tilstrækkelige foranstaltninger, således at forpligtelsen til at tilbagekøbe og indløse Aktier kan blive opfyldt. Tvangsindløsning Selskabets Bestyrelse er ifølge Vedtægterne bemyndiget til efter eget skøn til enhver tid at tvangsindløse Aktier ejet af en investor, (i) der, som følge af indløsning af en del af investorens beholdning, har en værdi, der er lavere end det i det relevante Prospekttillæg angivne mindstebeløb, eller (ii) som ejer Aktier direkte eller som begunstiget i strid med lovgivningen eller krav fra noget land, nogen statslig eller tilsynsmyndighed, eller (iii) hvis eksistens som Aktionær i Selskabet bevirker eller kan bevirke, at Selskabet eller en Fond påføres en skattemæssig forpligtelse eller lider pekuniær eller anden ulempe i nogen jurisdiktion, som det ikke i øvrigt ville have forventet at blive påført eller lide, eller (iv) hvis eksistens som Aktionær i Selskabet kan medføre, at Selskabet får status som et investeringsselskab i henhold til 1940-loven. Beregning af Indre Værdi På vegne af Bestyrelsen beregner Administrationsselskabet Indre Værdi for hver Fond eller Portefølje pr. Værdiansættelsestidspunktet på Værdiansættelsesdagen umiddelbart forud for hver Handelsdag. I henhold til Vedtægterne fastsættes Indre Værdi for en Fond eller Portefølje ved at trække værdien af Fondens eller Porteføljens samlede forpligtelser fra værdien af Fondens eller Porteføljens samlede aktiver, men ved beregning af Indre Værdi for den enkelte Fond eller Portefølje omfatter den ikke eventuelle aktiver eller forpligtelser, der kan henføres til S Aktier. Samlede aktiver omfatter alle kontantbeholdninger, tilgodehavender, påløbne renter og den aktuelle markedsværdi af alle investeringer. Medmindre andet er angivet i Prospekttillægget omfatter de samlede forpligtelser alle honorarer, der skal betales til Distributøren, Kapitalforvalteren, Depotbanken, Administrationsselskabet, Aktiebogsføreren,

19 Underaktiebogsføreren og ethvert underadministrationsselskab eller enhver underdepotbank, al låntagning, eventuelle hensættelser til skat, hensættelser til eventualforpligtelser og enhver anden omkostning og udgift, som med rimelighed og korrekt har pådraget sig i forbindelse med erhvervelse eller afhændelse af værdipapirer. Indre Værdi offentliggøres via de følgende hjemmesider med forbehold for den enkelte Fonds hoveddistributionskanaler: under det særskilte punkt "Danske Invest PCC Limited" og/eller og/eller Afsnittet Yderligere oplysninger nedenfor indeholder yderligere oplysninger om værdiansættelse af aktiver. For så vidt angår prissætningsfejl anvender Depotbanken en metode, der er i overensstemmelse med Reglerne, der er gældende i Guernsey, og med GFSC Guidance Notes vedrørende "Incorrect Pricing of Authorised Collective Investment Schemes - Correction and Compensation", der blev udstedt i april Hvis en fejl påvirker Indre Værdi, beregnes virkningen på kursen. Hvis virkningen på Fondens kurs ligger over en vis grænse (p.t. 0,1%), kan Depotbanken anmode om kompensation på vegne af de berørte kunder, der tegnede eller indløste til en ukorrekt kurs. Hvis fejlen er på 0,5% eller mere, vil Depotbanken normalt pålægge Selskabet at kompensere de berørte investorer og rapportere det til tilsynsmyndigheden. En sådan kompensation kan være i form af kontant refundering eller udstedelse af yderligere Aktier afhængig af situationen. Offentliggørelse af Indre Værdi og kurser Indre Værdi pr. Aktie i hver Fond beregnes hver Handelsdag, og Tegningskursen (eksklusive eventuelt tegningsgebyr) og Indløsningskursen for hver Fond kan fås ved henvendelse til Administrationsselskabet og Underaktiebogsføreren. Indstilling af beregningen af Indre Værdi og handel Bestyrelsen kan med Depotbankens forudgående accept indstille beregningen af Indre Værdi samt udstedelse, indløsning og konvertering af Aktier i en Fond eller Portefølje: 1. i enhver periode, hvor en Autoriseret Investeringsbørs, hvor en væsentlig del af den pågældende Fonds investeringer for tiden er noteret eller handles, er lukket (med undtagelse af almindelige helligdage), eller hvor handlen er begrænset eller indstillet, eller, i tilfælde af investering i en investeringsforening, mutual fund eller investeringsselskab med løbende emission, hvor udstedelse eller indløsning af andele eller aktier er indstillet eller udskudt, 2. i tilfælde af forhold, der efter Bestyrelsens opfattelse udgør en nødsituation, som medfører, at det er praktisk umuligt at afhænde investeringer i Fonden, eller at afhændelse alvorligt kunne skade Aktionærernes interesser som helhed, 3. under nedbrud af de kommunikationsmidler, der normalt anvendes ved fastsættelse af kursen på investeringerne i Fonden, eller markedskursen på nogen investeringsbørs, eller hvis kursen på nogen investeringer af nogen anden grund ikke kan fastsættes hurtigt og nøjagtigt,

20 4. i enhver periode, hvor valutaomveksling, som vil eller kan være forbundet med realisering af investeringerne i Fonden eller betaling for investeringerne efter Bestyrelsens opfattelse ikke kan gennemføres til normale valutakurser eller 5. hvis der træffes beslutning om at opløse Selskabet. Efter en periode med indstilling genoptages beregningen af Tegnings- og Indløsningskurserne på det Værdiansættelsestidspunkt på den Værdiansættelsesdag, der følger efter den sidste dag i indstillingsperioden. Honorar til Depotbanken, Kapitalforvalteren og Administrationsselskabet påløber fortsat i indstillingsperioden og beregnes med henvisning til den seneste værdiansættelse, før indstillingen trådte i kraft. Berettigede investorer Distributøren vil ikke bevidst udbyde eller sælge Aktier til nogen investor, til hvem et sådant tilbud eller salg vil være ulovligt, kan bevirke at Fonden eller Selskabet påføres en skattemæssig forpligtelse eller lider anden pekuniær ulempe, som Fonden eller Selskabet ikke i øvrigt ville være blevet påført eller have lidt, eller vil bevirke, at Selskabet skal registreres i henhold til 1940-loven. Aktier kan ikke ejes af nogen person i strid med lovgivningen eller krav fra noget land, nogen statslig eller tilsynsmyndighed, herunder, men ikke begrænset til, valutakontrolbestemmelser. Overdragelse af Aktier Aktierne er frit omsættelige, selv om Bestyrelsen har ret til at afvise at registrere en overdragelse af Aktier, hvis Fonden eller Selskabet som følge deraf kan påføres en skattemæssig forpligtelse eller lide anden pekuniær ulempe, som Fonden eller Selskabet ikke i øvrigt ville være blevet påført eller have lidt, eller hvis Selskabet som følge deraf skal registreres i henhold til 1940-loven. Bestyrelsen vil ikke udøve denne ret uden rimelig grund. Enhver overdragelsesformular, der indsendes til registrering, skal vedlægges en anmodningsblanket, som er udfyldt af erhververen, herunder med erhververens instrukser ved indløsningsbetaling, og Bestyrelsen forbeholder sig ret til at afvise at registrere en overdragelse, indtil disse oplysninger er modtaget. Forholdsmæssig andel Hver Aktie af samme type giver ejeren ret til en forholdsmæssig andel af den relevante Fonds nettoaktiver, i det omfang denne andel skyldes til Aktionærerne. Behandling af Illikvide Investeringer Under Selskabets stræben efter at opfylde investeringsformålene kan det ske, at investeringer i visse underliggende fonde erhvervet af Selskabets Fonde bliver, og i en længere periode fortsat er, illikvide. Sådanne investeringer er uvægerligt, i den periode, hvor de er illikvide, vanskelige at værdiansætte, og det er muligt, at dagsværdien ikke kan fastsættes. Derfor er der i Selskabets struktur inkorporeret særlige aftaler for at beskytte alle Aktionærers interesser i tilfælde af sådanne omstændigheder. Når Bestyrelsen i samråd med Kapitalforvalteren og Administrationsselskabet vurderer, at en investering i en af Selskabet Fonde bliver illikvid, overføres den til en særlig aktiekonto (S Aktier). Hver Aktionær tildeles samme antal S Aktier som det antal participating shares, vedkommende besidder i hver aktieklasse. Sådanne investeringer i S Aktier medtages ikke i efterfølgende beregninger af Indre Værdi af hver enkelt aktieklasse i Selskabets Fonde. Værdiansættelsen af S Aktierne foretages uden performance fees og forvaltningsgebyr, som udskydes, så

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

DANSKE INVEST HEDGE FIXED INCOME STRATEGIES FUND. En Celle under

DANSKE INVEST HEDGE FIXED INCOME STRATEGIES FUND. En Celle under 14. januar 2013 DANSKE INVEST HEDGE FIXED INCOME STRATEGIES FUND En Celle under DANSKE INVEST PCC LIMITED (et protected cell-investeringsselskab med begrænset ansvar registreret i Guernsey med registreringsnummer

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand

BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR. 26 05 86 51 Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand INDHOLD Side 1 Beslutningen... 3 2 Vederlag, antal og tegningskurs... 3 3 Udnyttelse

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

Ad dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens orientering om plan for kapitalforhøjelse.

Ad dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens orientering om plan for kapitalforhøjelse. Fondsbørsmeddelelse nr. 06-2008. Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Viborg Håndbold Klub A/S. Indkaldelse til ny ekstraordinær generalforsamling i Viborg Håndbold Klub A/S. Indgåelse af betinget

Læs mere

VEDTÆGTER 27. august Investeringsselskabet Artha Max A/S

VEDTÆGTER 27. august Investeringsselskabet Artha Max A/S VEDTÆGTER 27. august 2012 F O R Investeringsselskabet Artha Max A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha Max A/S. 1.2 Selskabets formål er at maksimere afkastet

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K 4. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 48 MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I

Læs mere

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGØRELSE ER ULOVLIG

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Købstilbud til aktionærerne og warrantindehaverne i Satair A/S

Købstilbud til aktionærerne og warrantindehaverne i Satair A/S 1 Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer og warrantindehavere, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument,

Læs mere

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S Bilag 1 Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptionerne, nominelt DKK 320.575, jf. vedtægternes 6.4, er følgende: AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007 for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger OPLYSNINGER I HENHOLD TIL FAIF-LOVENS 62 Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering i Prime Office A/S. Dokumentet følger punkter, som disse er oplistet i 62 i lov om

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer.

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer. Selskabsmeddelelse Nr. 18/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet:

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 142 1 af 7 Prospektmeddelelse Victoria Properties A/S offentliggør i dag prospekt vedrørende en delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier samt et

Læs mere

Vedtægter. for. PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707)

Vedtægter. for. PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707) Vedtægter for PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707) SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering Berlin IV A/S. Dokumentet følger de punkter,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

Du bør ikke handle med afledte aktiver, medmindre du forstår den type kontrakt, som du indgår og risiciomfanget.

Du bør ikke handle med afledte aktiver, medmindre du forstår den type kontrakt, som du indgår og risiciomfanget. RISIKOADVARSEL Monecor (London) Limited, som driver virksomhed under navnet ETX Capital (ETX Capital, vi eller os), er godkendt og reguleret af Financial Conduct Authority (FCA) under referencenummer 124721.

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

De med stiftelsen forbundne omkostninger skal afholdes af Selskabet, og forventes at udgøre følgende:

De med stiftelsen forbundne omkostninger skal afholdes af Selskabet, og forventes at udgøre følgende: Stiftelsesdokument for Norddjurs Gadelys A/S. Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og Sønderhald (del af) kommuner, der pr. 1. januar 2007 bliver til Norddjurs Kommune, har dags dato besluttet at stifte et aktieselskab

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål:

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål: Forslag til nye V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG

Læs mere

Consolidated Holdings A/S har besluttet at tvangsindløse de øvrige aktionærer i Netop Solutions A/S i henhold til Selskabslovens 70 og 72.

Consolidated Holdings A/S har besluttet at tvangsindløse de øvrige aktionærer i Netop Solutions A/S i henhold til Selskabslovens 70 og 72. MEDDELELSE CLAUDE WINTHER NIELSEN ADVOKAT FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TEL +45 33 11 45 45 FAX +45 33 11 80 81 CWN@NNLAW.DK 27. SEPTEMBER 2013 REF. 62.204 MEDDELELSE FRA CONSOLIDATED HOLDINGS

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

Vilkår for warrants. Tildelingen af Warrants er betinget af, at Warrantindehaveren er ansat i Selskabet i uopsagt stilling på datoen for denne Aftale.

Vilkår for warrants. Tildelingen af Warrants er betinget af, at Warrantindehaveren er ansat i Selskabet i uopsagt stilling på datoen for denne Aftale. Vilkår for warrants 1. Formål På bestyrelsesmødet i Topsil Semiconductor Materials A/S ("Selskabet") den 26. april 2012 blev der i overensstemmelse med vedtægternes punkt 3.8 [nu 3.7 grundet vedtægtsændring

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r Her kan du læse om aktieoptioner, og hvordan de kan bruges. Du finder også eksempler på investeringsstrategier. Aktieoptioner kan være optaget til handel

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT HAGESHOLM A/S

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT HAGESHOLM A/S BILAG 1 TIL PROSPEKT V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT HAGESHOLM A/S SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Selskabets navn er Vattenfall Vindkraft Hagesholm A/S. Selskabets hjemstedskommune er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Meddelelse om indløsning af aktionærer i Affitech A/S (CVR. nr. 14 53 83 72) i medfør af selskabslovens 70 og 72

Meddelelse om indløsning af aktionærer i Affitech A/S (CVR. nr. 14 53 83 72) i medfør af selskabslovens 70 og 72 Meddelelse om indløsning af aktionærer i Affitech A/S (CVR. nr. 14 53 83 72) i medfør af selskabslovens 70 og 72 Trans Nova Investments Limited ( Trans Nova ) har erhvervet og er ejer af mere end 90 %

Læs mere

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 NSR ADVOKATFIRMA Strandgade 4 DK-1401 København K T +45 333 220 88 F +45 333 220 69 VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter

Formuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter Formuepleje LimiTTellus A/S vedtægter FORMUE PLEJE LimiTTellus FoRmuepleje limittellus A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab

Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab VEDTÆGTER I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab. Selskabet driver desuden virksomhed under binavnene AB A/S (Akademisk

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

MEDDELELSE TIL AKTIONÆRERNE I. Nordea 1 Brazilian Equity Fund. Nordea 1 Latin American Equity Fund

MEDDELELSE TIL AKTIONÆRERNE I. Nordea 1 Brazilian Equity Fund. Nordea 1 Latin American Equity Fund MEDDELELSE TIL AKTIONÆRERNE I Nordea 1 Brazilian Equity Fund OG Fund Det meddeles hermed aktionærerne i Nordea 1 Brazilian Equity Fund og Fund, at bestyrelsen i ("bestyrelsen") har besluttet at sammenlægge

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S BILAG 1 København Sagsnr. 908404-0037 jkr/tkr/hpj V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S

Formuepleje LimiTTellus A/S Formuepleje LimiTTellus A/S VEDTÆGTER LIMITTELLUS FORMUEPLEJE LIMITTELLUS A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje LimiTTellus

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S.

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S. J.nr. 000328-0247 nk/lat 2012 - AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S Januar 2012 Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie

Læs mere

GENERELLE DEPOTBETINGELSER

GENERELLE DEPOTBETINGELSER De generelle depotbetingelser er gældende i ethvert mellemværende mellem Carnegie Bank A/S (herefter benævnt Banken ) og Bankens kunder vedrørende opbevaring af værdipapirer i depot, medmindre andet udtrykkeligt

Læs mere

DANSKE INVEST EUROPEAN EQUITIES ABSOLUTE. (med henblik på distribution i Danmark kan denne Celle benævnes DANSKE INVEST EUROPÆISKE AKTIER ABSOLUT)

DANSKE INVEST EUROPEAN EQUITIES ABSOLUTE. (med henblik på distribution i Danmark kan denne Celle benævnes DANSKE INVEST EUROPÆISKE AKTIER ABSOLUT) 28. juni 2012 DANSKE INVEST EUROPEAN EQUITIES ABSOLUTE (med henblik på distribution i Danmark kan denne Celle benævnes DANSKE INVEST EUROPÆISKE AKTIER ABSOLUT) En Celle under DANSKE INVEST PCC LIMITED

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Adv. Jakob B. Ravnsbo J.nr. 214966-AAJ-WLS VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet

Læs mere

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark Tillæg til prospekt den 13 juli 2015 for benævnt Fonden ) Danmark LGIM - Legal & General SICAV (herefter Dansk repræsentant Nordea Bank Danmark A/S Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj

Læs mere

Vedtægter* A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-NR

Vedtægter* A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-NR Vedtægter* A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-NR. 26 04 17 16 * Ændret som registreret af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 7. april 2006 1 1.1 Selskabets navn er A/S Det Østasiatiske Kompagni. 1.2 Selskabet

Læs mere

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S VEDTÆGTER for EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S Selskabets navn er European Lifecare Group A/S. 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Danske Lægers Vaccinations Service A/S (European Lifecare

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 21/2012 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Capinordic A/S. (CVR nr )

V E D T Æ G T E R. for. Capinordic A/S. (CVR nr ) V E D T Æ G T E R for Capinordic A/S (CVR nr. 13 25 53 42) Vedtægter for Capinordic A/S 4. august 2006 1. Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Capinordic A/S. Selskabets hjemsted er Gentofte

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget:

Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget: November 2016 Henderson Gartmore Fund Supplement - Danmark Lokal repræsentant i Danmark Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget: Nordea

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Nordeas Ordreudførelsespolitik

Nordeas Ordreudførelsespolitik Nordeas Ordreudførelsespolitik Januar 2017 Koncernledelsen har ved den administrerende direktør for Nordea Bank AB (publ) og koncernchef (CEO) godkendt denne politik for udførelse og videregivelse af ordrer

Læs mere

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011 Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S Juli 2011 1. Introduktion EFT ere (Exchange Traded Funds) kan optages til handel, hvis instrumentet og udstederen opfylder betingelserne beskrevet

Læs mere