Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1"

Transkript

1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X 2014, fastsættes: Definitioner 1. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Overtagelsestilbud eller tilbud: Et offentligt tilbud til aktionærer i et selskab, der har en eller flere aktieklasser optaget til handel på et reguleret marked eller en alternativ markedsplads, om hel eller delvis erhvervelse af deres aktier, som følger af erhvervelse af kontrol med målselskabet, eller har erhvervelse af kontrol som formål, uanset om tilbuddet er pligtmæssigt eller frivilligt. 2) Målselskab: Det selskab, hvis aktier er genstand for et tilbud. 3) Tilbudsgiver: En fysisk eller juridisk person, som fremsætter et tilbud enten som følge af tilbudspligt eller som et frivilligt tilbud. 4) Personer, der handler i forståelse med andre: Fysiske eller juridiske personer, som samarbejder med tilbudsgiveren eller målselskabet i henhold til en aftale, der kan være udtrykkelig eller stiltiende, mundtlig eller skriftlig, og som tager sigte på at opnå bestemmende indflydelse med målselskabet eller lægge hindringer i vejen for tilbuddet. 5) Pligtmæssigt tilbud eller tilbudspligt: Et tilbud, jf. 31, stk. 1-3, i lov om værdipapirhandel m.v. 6) Frivilligt tilbud: Et tilbud, jf. 32, stk. 2, i lov om værdipapirhandel m.v. 7) Alternative investeringsfonde: En enhed, som defineret i 3, stk. 1, nr. 1, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. samt regler udstedt i medfør af 3, stk. 9, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Pligtmæssige tilbud 2. Tilbudsgiver skal hurtigst muligt, efter tilbudspligten er indtrådt, offentliggøre en meddelelse herom på den i 20 foreskrevne måde. Stk. 2. Tilbudsgiver skal hurtigst muligt, og senest 4 uger efter tilbudspligten er indtrådt, offentliggøre et tilbudsdokument og en tilbudsannonce, der opfylder kravene i 10 og 12. Stk. 3. Ved ombytning af konvertible gældsbreve, udnyttelse af tegningsrettigheder, optioner eller warrants m.v. til aktier indtræder tilbudspligten den dag, hvor stemmerettighederne kan udnyttes. Undtagelser til tilbudspligt 3. Tilbudspligten finder ikke anvendelse ved: 1) Erhvervelse ved arv og overdragelse inden for samme koncern. 2) Erhvervelse ved kreditorforfølgning, forudsat at kreditor inden for 2 måneder efter erhvervelsen afhænder aktier i målselskabet, så betingelsen for tilbudspligt ikke længere er opfyldt, og forudsat at stemmerettighederne i perioden ikke udøves eller på anden måde anvendes til at udøve bestemmende indflydelse. 3) Erhvervelse som følge af en afsætningsgaranti i forbindelse med emissioner eller som følge af en aftale med udsteder eller en eller flere aktionærer om videresalg af aktier, såfremt erhververen er en værdipapirhandler, et kreditinstitut, et investeringsselskab eller en alternativ investeringsfond, og forudsat at aktierne afhændes inden for 5 hverdage, og at stemmerettighederne i perioden ikke udøves eller på anden måde anvendes til at udøve bestemmende indflydelse. 4) Erhvervelse i henhold til 31, stk. 6, i lov om værdipapirhandel m.v. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/25/EF af 21. april 2004 om overtagelsestilbud (EU-Tidende 2004, L 142, s. 12).

2 Frivillige tilbud 4. Tilbudsgiver skal hurtigst muligt, efter der er truffet beslutning om at fremsætte et frivilligt tilbud, offentliggøre en meddelelse herom på den i 20 foreskrevne måde. Stk. 2. Tilbudsgiver skal hurtigst muligt og senest 4 uger efter offentliggørelsen af beslutningen om fremsættelse af et frivilligt tilbud offentliggøre et tilbudsdokument og en tilbudsannonce, der opfylder kravene i 10 og 12. Ligebehandling 5. Tilbudsgiver skal behandle alle aktionærer inden for samme aktieklasse lige. 6. Hvis tilbudsgiveren eller en person, der handler i forståelse med denne, efter tilbudsdokumentet er godkendt og inden meddelelse om tilbuddets afslutning, jf. 21, stk. 3, indgår aftale med aktionærer eller andre vedrørende køb og salg af aktier i målselskabet, skal tilbudsgiveren som minimum forhøje sit tilbud til de øvrige aktionærer tilsvarende, hvis disses aktier er omfattet af tilbuddet, og hvis aftalerne indgås på mere fordelagtige vilkår end dem, der i henhold til tilbudsdokumentet tilbydes aktionærerne. Stk. 2. Vælger tilbudsgiver, at et overtagelsestilbud også skal omfatte konvertible gældsbreve, tegningsrettigheder, optioner eller warrants m.v., finder bestemmelsen i 5 og 6, stk. 1, med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse for disse værdipapirer. Stk. 3. Omfatter tilbuddet konvertible gældsbreve, som nævnt i stk. 2, skal ejerne tilbydes en pris, som sikrer dem en forholdsmæssig indbyrdes lige behandling. Den tilbudte pris skal ligeledes sikre ejerne af disse værdipapirer en forholdsmæssig lige behandling i forhold til den kurs, der tilbydes aktionærerne i selskabet. Stk. 4. Hvis tilbudsgiver ved et tillæg forbedrer tilbuddet, jf. 25, stk. 1, skal aktionærer, der allerede har accepteret det oprindelige tilbud fra tilbudsgiveren, gives de samme forbedrede vilkår, som er indeholdt i tillægget. 7. Hvis tilbudsgiver eller en person, der handler i forståelse med tilbudsgiver, i en periode på 6 måneder efter meddelelse om tilbuddets afslutning, jf. 21, stk. 3, indgår aftale med aktionærer eller andre vedrørende køb og salg af aktier i målselskabet på mere fordelagtige vilkår, end dem der i henhold til tilbudsdokumentet blev tilbudt aktionærerne, skal tilbudsgiveren kompensere de aktionærer, der accepterede tilbuddet. Stk. 2. Kompensation efter stk. 1 skal være et kontant vederlag i samme valuta som tilbuddet blev afviklet i. Kompensationen skal udgøre forskellen mellem modydelsen i tilbuddet og den modydelse, som tilbudsgiver efterfølgende har erhvervet aktier til. Pligt til sikring af modydelse 8. Inden der gives meddelelse om et pligtmæssigt tilbud, jf. 2, stk. 1, eller et frivilligt tilbud, jf. 4, stk. 1, skal tilbudsgiver sikre sig, at vedkommende fuldt ud kan opfylde ethvert krav med hensyn til modydelse i form af kontanter. Tilbudsgiver skal tillige have truffet alle rimelige foranstaltninger til sikring af, at enhver anden form for modydelse kan erlægges. Tilbudsperioden 9. Tilbudsperioden skal udgøre mindst 4 uger og højest 10 uger regnet fra datoen for tilbudsdokumentets offentliggørelse, jf. dog stk. 3 og 26, stk. 2. Stk. 2. Forlængelse af tilbudsperioden skal ske med mindst 2 uger ad gangen. Stk. 3. Tilbudsgiver kan forlænge tilbudsperioden udover 10 uger med henblik på myndighedsgodkendelse. Tilbudsperioden kan i dette tilfælde ikke overstige 9 måneder fra tilbudsdokumentets offentliggørelse. Stk. 4. Forlængelse af tilbudsperioden i henhold til stk. 2 og 3 skal ske ved udarbejdelse af et tillæg til tilbudsdokumentet. Tillægget skal godkendes af Finanstilsynet og offentliggøres på den i 20 foreskrevne måde. Tillægget skal offentliggøres inden udløb af fristen i 21, stk. 3. Den samlede tilbudsperiode må ikke overstige henholdsvis 10 uger, jf. stk. 1, eller 9 måneder, jf. stk. 3.

3 Indhold i tilbudsdokument og tilbudsannonce 10. Et tilbudsdokument skal godkendes af Finanstilsynet inden offentliggørelse må finde sted. Tilbudsdokumentet skal indeholde oplysninger om tilbuddets vilkår, herunder økonomiske vilkår, og andre forhold, som må anses nødvendige for, at aktionærerne kan danne sig et velbegrundet skøn over tilbuddet. Tilbuddet skal som minimum indeholde de oplysninger, som er nævnt i stk Stk. 2. Oplysninger om målselskabet og tilbudsgivers intention med målselskabet: 1) Navn, adresse og CVR-nr. 2) Nuværende aktivitet, hovedtal fra seneste offentliggjorte regnskabsmeddelelse og senest offentliggjorte forventninger til det indeværende regnskabsår. 3) Tilbudsgivers intentioner med målselskabet og strategi herfor, herunder bibeholdelse af arbejdspladser samt enhver væsentlig ændring af ansættelsesvilkårene. 4) Hvis tilbudsgiver vil lade målselskabet foretage udbetaling af målselskabets midler, jf. 179, stk. 1, i selskabsloven, i de første 12 måneder efter gennemførelsen af overtagelsestilbuddet, skal dette oplyses, herunder hvilken udbetaling der er tale om samt størrelsen heraf. 5) En oversigt over hvilke personer, der handler i forståelse med målselskabet, samt deres forhold til målselskabet. 6) Eventuelle eksisterende aftaler om honorar, incitamentsprogrammer m.v. til målselskabets ledelse i forbindelse med overtagelsestilbud. Stk. 3. Oplysninger om tilbudsgiver: 1) Navn og adresse, og hvis tilbudsgiver er et selskab, selskabets CVR-nr. og organisationsform. 2) En oversigt over hvilke personer eller selskaber der handler i forståelse med tilbudsgiver, og hvis der er tale om selskaber, deres type, CVR-nr., navn og adresse samt deres forhold til tilbudsgiver. 3) Hvis tilbudsgiver er et selskab, selskabets nuværende aktivitet, ledelsen i selskabet og ejerne af selskabet. 4) Tilbudsgivers virksomhed og eventuelle ændringer heraf samt oplysninger om bibeholdelse af arbejdspladser og enhver væsentlig ændring af ansættelsesvilkår. 5) Hvor stor en del af stemmerettighederne eller omfanget af den bestemmende indflydelse som tilbudsgiver allerede har erhvervet eller råder over på anden vis, herunder endnu ikke effektuerede overdragelsesaftaler og særlige vilkår knyttet til de erhvervede stemmerettigheder eller den bestemmende indflydelse. Endnu ikke effektuerede overdragelsesaftaler omfatter bl.a. konvertible gældsbreve, tegningsrettigheder, optioner og warrants m.v. 6) Eventuelle aftaler af relevans for overtagelsestilbuddet, herunder aftaler om udøvelse af de stemmerettigheder, der er knyttet til selskabets aktier, hvis tilbudsgiver er part i eller har kendskab til disse aftaler. 7) Tilbudsgivers ret til at foretage opkøb af målselskabets aktier under tilbudsperioden. 8) Om tilbudsgiver har haft kontakt med målselskabets ledelse forud for overtagelsestilbuddet og en bekræftelse af, at forbuddet i 19 er respekteret. Stk. 4. Oplysninger om modydelse, finansiering og betaling: 1) Navn og adresse på den person eller det selskab der på tilbudsgivers vegne forestår effektueringen af tilbuddet. 2) Den tilbudte kurs for hver af målselskabets aktieklasser, jf. for pligtmæssige tilbud 13 og 14. 3) Modydelsen, jf. for pligtmæssige tilbud 16. 4) Den kompensation, som tilbudsgiver tilbyder aktionærerne, og beregningsgrundlaget for kompensationen, jf. 344, stk. 2, i selskabsloven. 5) Hvordan tilbuddet finansieres. 6) Hvordan den kontante betaling erlægges, eller hvis der tilbydes aktier i et andet selskab, hvordan ombytningsforholdet fastsættes, eller hvis der tilbydes en kombination af kontant betaling og aktier, hvordan kombinationen af kontant betaling og ombytning af aktier fastsættes. 7) Hvis modydelsen er aktier, skal det oplyses fra hvilken dato, aktierne giver ret til udbytte, og fra hvilket tidspunkt stemmerettighederne kan udøves. Stk. 5. Oplysninger om tilbudsperioden, accept, offentliggørelse og afvikling: 1) Tilbudsperioden, jf. 9. 2) At aktionærerne bevarer deres rettigheder i forhold til målselskabet frem til tilbuddet afsluttes. 3) Hvorvidt det har betydning for kursen i tilbuddet, at der sker udbetaling af udbytte i tilbudsperioden.

4 4) At tilbudsgiver har ret til at forbedre vilkårene i tilbuddet, jf. 25, stk. 1. 5) Hvilke handlinger aktionærerne skal foretage for at acceptere tilbuddet. 6) Hvor og hvornår resultatet af tilbuddet vil blive offentliggjort, og om eventuelle betingelser knyttet til tilbuddet er opfyldt. 7) Tidspunktet for hvornår afvikling vil finde sted. Stk. 6. Oplysninger om lovvalg, tilbagetrædelsesret, indløsning og optagelse til handel: 1) Hvilken national lovgivning der regulerer de aftaler, som indgås mellem tilbudsgiver og aktionærerne som følge af tilbuddet og de kompetente retsinstanser. 2) Tilbagetrædelsesret ved konkurrerende tilbud, jf. 26, stk. 3. 3) Intention om indløsning af resterende aktionærer i målselskabet, efter at tilbuddet er afsluttet. 4) Intention om hvorvidt målselskabets aktier fortsat skal være optaget til handel. Stk. 7. For frivillige tilbud skal der endvidere gives oplysninger om: 1) Den maksimale og minimale mængde aktier udtrykt i procent eller antal som tilbudsgiveren forpligter sig til at erhverve. 2) Eventuelle betingelser, jf. 18, samt tilbudsgivers mulighed for at reducere eller frafalde disse, jf. 25, stk. 2. 3) Tilbudsgivers forpligtelse til at fremsætte et pligtmæssigt tilbud, hvis betingelserne i 31, stk. 6, i lov om værdipapirhandel m.v. ikke opfyldes. 11. Hvis der inden for tilbudsperioden sker væsentlige ændringer i de i tilbudsdokumentet afgivne oplysninger, som ikke kan anses for at være vilkår i henhold til 25, stk. 1, og ændringerne må anses for nødvendige for, at aktionærerne kan danne sig et velbegrundet skøn over tilbuddet, skal tilbudsgiver hurtigst muligt offentliggøre en meddelelse herom på den i 20 foreskrevne måde. 12. En tilbudsannonce skal godkendes af Finanstilsynet, inden offentliggørelse må finde sted. Tilbudsannoncen skal indeholde oplysninger om 1) fristen for accept af tilbuddet, 2) en hjemmeside hvor tilbudsdokumentet kan hentes, og 3) hvortil aktionærerne kan rette henvendelse for at få tilsendt tilbudsdokumentet. Kurs og modydelse i pligtmæssige tilbud 13. Den tilbudte kurs i et pligtmæssigt tilbud skal mindst svare til den højeste pris, som tilbudsgiver eller personer, der handler i forståelse med tilbudsgiveren, har betalt for de allerede erhvervede aktier i de 6 måneder, der går forud for tilbudsdokumentets godkendelse. 14. Har målselskabet flere aktieklasser, skal der fastsættes en tilbudskurs for hver aktieklasse. For de aktieklasser, hvor tilbudsgiver har erhvervet aktier, anvendes princippet om højeste kurs, jf. 13. Stk. 2. Er alle aktieklasserne optaget til handel, skal der for de aktieklasser, hvor tilbudsgiver ikke har erhvervet aktier, fastsættes en tilbudskurs baseret på kurserne på et reguleret marked eller en alternativ markedsplads. Tilbudskursen skal forholdsmæssigt svare til den højeste kurs i den eller de aktieklasser, hvor tilbudsgiver har erhvervet aktier. Stk. 3. Er kun nogle aktieklasser optaget til handel, og har tilbudsgiver kun erhvervet aktier, der er optaget til handel, skal der for de ikke optagne aktieklasser fastsættes en tilbudskurs, der ikke må være mere end 50 pct. højere end den kurs, der er fastsat for de optagne aktier. Har tilbudsgiver kun erhvervet aktier, der ikke er optaget til handel, skal der for de aktieklasser, der er optaget til handel, fastsættes en tilbudskurs, der mindst svarer til gennemsnitskursen for de foregående 20 handelsdage forud for afgivelse af meddelelse om tilbuddet. 15. Finanstilsynet kan regulere den tilbudte kurs fastsat efter 13 og 14 op eller ned, hvis 1) kursen på de pågældende aktier er blevet manipuleret, 2) kursen generelt eller i det foreliggende tilfælde er blevet påvirket af ekstraordinære begivenheder, 3) tilbuddet afgives med henblik på at redde et nødlidende selskab, 4) prisfastsættelsen er et udtryk for omgåelse af ligebehandlingsprincippet, eller 5) tilbudskursen er væsentlig lavere end markedskursen.

5 Stk. 2. Hvis tilbudsgiver anmoder om ændring af den højeste pris efter stk. 1, skal anmodningen indgives til Finanstilsynet hurtigst muligt efter tilbudsgivers offentliggørelse af meddelelse om tilbud, jf. 2, stk. 1. Stk. 3. Finanstilsynet kan ved fastsættelse af tilbudskursen efter stk. 1 anvende 1) den højeste kurs tilbudsgiver har erhvervet aktier til i de 12 måneder, der går forud for tilbudsgivers meddelelse, jf. 2, stk. 1, 2) gennemsnitskursen i de 12 måneder der går forud for tilbudsgivers meddelelse i medfør af 2, stk. 1, 3) målselskabets likvidationsværdi eller 4) andre objektive kriterier. 16. Tilbudsgiver kan som modydelse i et pligtmæssigt tilbud tilbyde stemmeberettigede aktier, kontanter eller en kombination heraf. Stk. 2. Består den tilbudte modydelse ikke af likvide aktier optaget til handel på et reguleret marked, skal modydelsen omfatte kontanter som valgmulighed. Ved tilbud om overdragelse af aktier i et målselskab, der er optaget til handel på en alternativ markedsplads, kan modydelsen også bestå af likvide aktier, som er optaget til handel på en alternativ markedsplads. Stk. 3. Uanset stk. 1 og 2 skal tilbudsgiver tilbyde en modydelse i kontanter, i det mindste som alternativ, hvis tilbudsgiver eller personer, der handler i forståelse med tilbudsgiveren, i en periode, der går 6 måneder forud for tilbuddets afgivelse og indtil meddelelse om tilbuddets afslutning, jf. 21, stk. 3, mod kontanter har erhvervet aktier, der repræsenterer mindst 5 pct. af stemmerettighederne i målselskabet. Betingelser 17. Der må ikke knyttes betingelser til et pligtmæssigt tilbud. 18. Der må ikke knyttes betingelser til et frivilligt tilbud, hvis opfyldelse tilbudsgiver har kontrol over. Aftaler om bonus eller lignende ydelser 19. Tilbudsgiver eller en person, der handler i forståelse med tilbudsgiver, og målselskabets ledelse må fra tidspunktet, hvor tilbudsgiver eller en person, der handler i forståelse med tilbudsgiver, indleder forhandlinger med målselskabet, og indtil forhandlingerne afbrydes, eller et overtagelsestilbud gennemføres, ikke indgå aftaler eller foretage ændringer i bestående aftaler om bonus eller lignende ydelser til målselskabets ledelse. Offentliggørelse og afvikling 20. Offentliggørelse i henhold til denne bekendtgørelse skal ske ved en meddelelse, som via elektroniske medier som minimum når ud til offentligheden i de lande, hvor målselskabets aktier er optaget til handel på et reguleret marked eller en alternativ markedsplads. Stk. 2. Senest samtidig med offentliggørelsen skal tilbudsgiver eller målselskabet sende meddelelsen til Finanstilsynet og det regulerede marked eller den alternative markedsplads, hvor aktierne er optaget til handel. Finanstilsynet lægger meddelelsen på Finanstilsynets hjemmeside. Stk. 3. Hurtigst muligt efter offentliggørelse af en meddelelse skal målselskabets og tilbudsgivers centrale ledelsesorganer orientere deres respektive lønmodtageres repræsentanter eller, hvis der ikke findes sådanne repræsentanter, lønmodtagerne direkte. 21. Meddelelse om et pligtmæssigt tilbud, jf. 2, stk. 1, og et frivilligt tilbud, jf. 4, stk. 1, skal offentliggøres på den i 20 foreskrevne måde, før anden offentliggørelse er tilladt. Stk. 2. Tilbudsgiver skal hurtigst muligt efter modtagelse af Finanstilsynets godkendelse af dokumenter, som skal udarbejdes og godkendes i henhold til denne bekendtgørelse, offentliggøre disse. Stk. 3. Senest 18 timer efter udløbet af tilbudsperioden skal tilbudsgiver offentliggøre en meddelelse om, hvorvidt tilbuddet forlænges eller afsluttes. Meddelelsen skal indeholde det foreløbige resultat af tilbuddet. Senest 3 dage efter tilbuddets afslutning skal det endelige resultat offentliggøres.

6 22. Afvikling af tilbuddet skal ske hurtigst muligt. Handelsdagen for afvikling af tilbuddet skal senest være 3 hverdage efter offentliggørelse af meddelelse om tilbuddets afslutning. Målselskabets pligter 23. Det centrale ledelsesorgan i målselskabet skal udarbejde en redegørelse indeholdende det centrale ledelsesorgans holdning til tilbuddet og begrundelse herfor, herunder ledelsesorganets holdning til konsekvenserne for alle selskabets interesser og tilbudsgivers strategiske planer for målselskabet og disses sandsynlige konsekvenser for beskæftigelsen og driftsstederne. Stk. 2. Redegørelsen skal offentliggøres på den i 20 foreskrevne måde inden udløbet af første halvdel af tilbudsperioden. Stk. 3. Hvis det centrale ledelsesorgan modtager en særskilt udtalelse fra lønmodtagernes repræsentanter om konsekvenserne for beskæftigelsen, skal ledelsesorganet hurtigst muligt offentliggøre udtalelsen. Stk. 4. Det centrale ledelsesorgan skal, hvis tilbudsgiver offentliggør et tillæg i medfør af 25, stk. 1, offentliggøre en supplerende redegørelse til selskabets aktionærer om ændringerne, hvis tillægget medfører, at det centrale ledelsesorgans oprindelige redegørelse ikke længere er retvisende. Redegørelsen skal offentliggøres inden udløbet af halvdelen af den resterende tilbudsperiode eller, hvis den resterende tilbudsperiode udgør 14 dage eller derunder, inden 7 dage efter offentliggørelsen af tillægget. Offentliggørelse af den supplerende redegørelse skal ske på den i 20 foreskrevne måde. Stk. 5. Målselskabet skal hurtigst muligt efter offentliggørelse i henhold til stk. 2 til 4, lægge redegørelsen på sin hjemmeside. 24. Målselskabet skal hurtigst muligt sende følgende materiale til de navnenoterede aktionærer for tilbudsgivers regning: 1) Tilbudsannoncen, jf ) Redegørelsen, jf ) Øvrige oplysninger, som tilbudsgiver ønsker fremsendt til målselskabets navnenoterede aktionærer. Stk. 2. Tilbudsgivers ret efter stk. 1, nr. 3, er begrænset til højst 3 henvendelser inden for tilbudsperioden. Herefter kan målselskabet afvise at videresende oplysningerne. Ændring af tilbuddet 25. Tilbudsgiver kan indtil udløbet af fristen angivet i 21, stk. 3, ændre de til tilbuddet knyttede vilkår, hvis der er tale om en forbedring. Ved forbedringer skal tilbudsgiver udarbejde et tillæg til tilbudsdokumentet, der skal godkendes af Finanstilsynet og offentliggøres på den i 20 foreskrevne måde. Stk. 2. Tilbudsgiver kan ved frivillige tilbud frafalde eller reducere fastsatte betingelser ved et tillæg til tilbudsdokumentet. Tillægget skal godkendes af Finanstilsynet og offentliggøres på den i 20 foreskrevne måde. Stk. 3. Hvis ændringer i henhold til stk. 1 og 2 sker inden for de sidste 2 uger i tilbudsperioden, forlænges tilbudsperioden, så den udløber 14 dage efter offentliggørelsen af tillægget. Den samlede tilbudsperiode må ikke overstige henholdsvis 10 uger, jf. 9, stk. 1, eller 9 måneder, jf. 9, stk. 3. Konkurrerende tilbud 26. Meddelelse om et konkurrerende tilbud skal offentliggøres før udløbet af tilbudsperioden for det eller de allerede foreliggende tilbud. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse finder tilsvarende anvendelse på konkurrerende tilbud. Stk. 2. Tilbudsperioden for det oprindelige tilbud forlænges automatisk til udløbet af tilbudsperioden på det konkurrerende tilbud, medmindre tilbudsgiver for så vidt angår frivillige tilbud tilbagekalder tilbuddet. Den automatiske forlængelse af den oprindelige tilbudsperiode eller tilbagekaldelsen skal offentliggøres på den i 20 foreskrevne måde. Stk. 3. Når der fremsættes et konkurrerende tilbud i henhold til stk. 1, kan aktionærer, der har accepteret tilbuddet fra den oprindelige tilbudsgiver, i 3 hverdage efter det konkurrerende tilbudsdokuments offentliggørelse tilbagekalde deres accept.

7 Sprog, kompetence, lovvalg og delegation 27. Dokumenter, der kræves udarbejdet i medfør af denne bekendtgørelse, skal affattes på dansk. 28. Finanstilsynet fører tilsyn med tilbud, hvor målselskabet har sit hjemsted her i landet eller i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område, hvis målselskabets aktier er optaget til handel på et reguleret marked her i landet, jf. dog stk. 2 og 3. Endvidere fører Finanstilsynet tilsyn med tilbud, hvor målselskabets aktier er optaget til handel på en alternativ markedsplads. Stk. 2. Finanstilsynet fører tilsyn med tilbud, hvis målselskabets aktier er optaget til handel på et reguleret marked her i landet, og hvis målselskabets aktier ikke er optaget til handel på et reguleret marked i det land, hvor målselskabet har hjemsted. Hvis aktierne i målselskabet både er optaget til handel på et reguleret marked her i landet og på et reguleret marked i et andet land inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, fører Finanstilsynet tilsyn med tilbud, hvis aktierne først blev optaget til handel her i landet. Stk. 3. Hvis aktierne i målselskabet optages samtidig til handel første gang på regulerede markeder her i landet og et eller flere lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, skal målselskabet bestemme, hvilken af disse landes myndigheder der har kompetence til at føre tilsyn med tilbuddet og underrette disse regulerede markeder, Finanstilsynet og tilsynsmyndighederne i de andre lande på den første dag, hvor aktierne kan handles på det pågældende marked. Stk. 4. Målselskabet skal hurtigst muligt offentliggøre selskabets beslutning efter stk. 3. Offentliggørelse skal ske på den i 20 foreskrevne måde. 29. I de tilfælde, der er nævnt i 28, stk. 1, behandles overtagelsestilbud i henhold til danske regler. Stk. 2. I de tilfælde, der er nævnt i 28, stk. 2-3, hvor Finanstilsynet er den kompetente myndighed, behandles spørgsmål vedrørende den modydelse, som tilbydes i forbindelse med et tilbud, herunder navnlig prisen, og spørgsmål i tilknytning til proceduren for tilbuddet, herunder navnlig oplysninger om tilbudsgiverens beslutning om at give et tilbud, indholdet af tilbudsdokumentet og offentliggørelse af tilbuddet, i henhold til de danske regler. Stk. 3. Uanset 28, stk. 2-3, behandles spørgsmål vedrørende underretning af målselskabets ansatte, opnåelse af kontrol og eventuelle undtagelser fra pligten til at fremsætte et tilbud af tilsynsmyndigheden i det land inden for Den Europæiske Union eller det land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, hvor målselskabet har hjemsted, i henhold til dette lands regler. Dispensations- og straffebestemmelser 30. Finanstilsynet kan i særlige tilfælde dispensere fra 2, stk. 1 og 2, 3, nr. 2 og 3, 4, 7, 9, 16, stk. 2 og 3, 17, 19, 21, stk. 3, 23, stk. 2, og Overtrædelse af 2, stk. 1 og 2, 4-14, 16, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, 19-23, 24, stk. 1, 25, 26, stk. 2, 2. pkt., og 28, stk. 4, straffes med bøde. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. lov om værdipapirhandel m.v. 93, stk. 6. Ikrafttræden 32. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 221 af 10. marts 2010 om overtagelsestilbud.

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Samtidig ændres strukturen i bekendtgørelsen, så den bliver mere overskuelig og nemmere at anvende i praksis.

Samtidig ændres strukturen i bekendtgørelsen, så den bliver mere overskuelig og nemmere at anvende i praksis. 15. august 2014 N Y B E K E N D T G Ø R E L S E O M O V E R T A G E L S E S T I L B U D Indledning Den 1. juli 2014 trådte den nye bekendtgørelse om overtagelsestilbud i kraft. Bekendtgørelsen indfører

Læs mere

Vejledning om 31, stk. 1-3, 6 og 8, i lov om værdipapirhandel m.v. og bekendtgørelse

Vejledning om 31, stk. 1-3, 6 og 8, i lov om værdipapirhandel m.v. og bekendtgørelse Vejledning om 31, stk. 1-3, 6 og 8, i lov om værdipapirhandel m.v. og bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1. Indledning Reglerne om overtagelsestilbud, herunder pligten til at fremsætte tilbud, findes

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer BEK nr 811 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse - Tilbudskursen - Cimber Sterling Group A/S

Afgørelse - Tilbudskursen - Cimber Sterling Group A/S Plesner Thomas Holst Laursen Amerika Plads 37 2100 København Ø 26. august 2011 Ref. abr J.nr. 6373-0104 Afgørelse - Tilbudskursen - Cimber Sterling Group A/S De har ved e-mail af 17. august 2011 på vegne

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 13. december Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) 9. december Nr

Lovtidende A Udgivet den 13. december Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) 9. december Nr Lovtidende A 2016 Udgivet den 13. december 2016 9. december 2016. Nr. 1526. Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 6, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v.,

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud 17. oktober 2012 Nyhedsbrev M&A/ Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud Den 2. oktober 2012 offentliggjorde Finanstilsynet vejledning nr. 9475 om bekendtgørelse om overtagelsestilbud ( Vejledningen

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

TILLÆG AF 4. SEPTEMER 2009

TILLÆG AF 4. SEPTEMER 2009 TILLÆG AF 4. SEPTEMER 2009 TIL TILBUDSDOKUMENT AF 6. AUGUST 2009 Forhøjet tilbudskurs til aktionærerne i Gudme Raaschou Vision A/S fremsat af KlimaInvest A/S KlimaInvest A/S offentliggjorde den 6. august

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer Bekendtgørelse nr. 1207 af 15. december 2000 Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 5, 45, stk. 4, 46, stk. 2, og 93, stk. 4, i

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Nr. 176 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Regler om udarbejdelse og

Læs mere

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR Bekendtgørelse nr. 205 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud Nordjyske Bank A/S c/o Plesner Att.: Advokat Thomas Holst Laursen Amerika Plads 37 2100 København Ø 12. november 2015 Ref. mbd J.nr. 6373-0051 Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Adv. Jakob B. Ravnsbo J.nr. 214966-AAJ-WLS VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013, fastsættes: Anvendelsesområde

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1)

Bekendtgørelse om storaktionærer 1) BEK nr 1256 af 04/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Købstilbud til aktionærerne og warrantindehaverne i Satair A/S

Købstilbud til aktionærerne og warrantindehaverne i Satair A/S 1 Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer og warrantindehavere, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument,

Læs mere

Nye danske takeover-regler. v/ partner David Moalem Selskabsdagen 2014

Nye danske takeover-regler. v/ partner David Moalem Selskabsdagen 2014 Nye danske takeover-regler v/ partner David Moalem Selskabsdagen 2014 To budskaber til arbejdet med implementering af ny regulering Banen blev kridtet op på ny den 1. juli 2014 3 Takeover-reglerne har

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand

BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR. 26 05 86 51 Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand INDHOLD Side 1 Beslutningen... 3 2 Vederlag, antal og tegningskurs... 3 3 Udnyttelse

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1) BEK nr 1761 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0036 Senere ændringer til

Læs mere

2013 Udgivet den 17. december december Nr Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

2013 Udgivet den 17. december december Nr Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 17. december 2013 13. december 2013. Nr. 1442. Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Tilbudskurs i det pligtmæssige overtagelsestilbud til aktionærerne i Nordicom A/S

Tilbudskurs i det pligtmæssige overtagelsestilbud til aktionærerne i Nordicom A/S Accura Advokatpartnerselskab t.: Director Noel Strange-Obel Johansen Sendt pr. mail til Noel.Johansen@accura.dk 5. oktober 2016 Ref. jcs J.nr. 6373-0074 Tilbudskurs i det pligtmæssige overtagelsestilbud

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 18. november 2015

Lovtidende A Udgivet den 18. november 2015 Lovtidende A 2015 Udgivet den 18. november 2015 6. november 2015. Nr. 1257. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Afgørelse om tilbudspligt

Afgørelse om tilbudspligt Plesner Att.: partner Jacob Bier Amerika Plads 37 2100 København Ø 22. oktober 2013 Ref. 70074319 JBI/UPK J.nr. 6373-0028 Afgørelse om tilbudspligt Finanstilsynet modtog den 29. august 2013 en henvendelse

Læs mere

BEK nr 643 af 19/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017

BEK nr 643 af 19/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 BEK nr 643 af 19/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

BEK nr 1257 af 06/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. november 2017

BEK nr 1257 af 06/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. november 2017 BEK nr 1257 af 06/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. november 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0040 Senere ændringer til

Læs mere

BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51

BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 BILAG 1 til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S BILAG 2 til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 Warrantprogram vedrørende vilkår for warrants udstedt til selskabets direktør INDHOLD

Læs mere

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 I medfør af 20, stk. 11, 22, stk. 4, og 189, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1)

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1) BEK nr 721 af 30/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 10122-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

Anvendelsesområde. Definitioner

Anvendelsesområde. Definitioner Bekendtgørelse om godkendelse af ejerskab, erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele i virksomheder der søger eller har tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde. I medfør af 11,

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende "én aktionær"

Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende én aktionær Finanstilsynet 20. februar 2014 BØRS J.nr. 6373-0033 /mbd Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende "én aktionær" Efter indstilling fra Finanstilsynet har Det Finansielle Råd den 19. februar

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

Forslag fra bestyrelsen:

Forslag fra bestyrelsen: Forslag fra bestyrelsen: Bemyndigelse til at lade banken erhverve egne aktier Bestyrelsen er indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiget til, at erhverve egne aktier for op til 10 % af bankens aktiekapital,

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. Bilag 13 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1,

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om aktieselskaber, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse

Læs mere

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1) BEK nr 1775 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner Bekendtgørelse om meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner, insiderlister, underretning om mistænkelige transaktioner, indikationer på kursmanipulation og accepteret

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele Ministerialtidende 2010 Udgivet den 22. september 2010 20. september 2010. Nr. 81. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele 1. Indledning Vejledning om godkendelse

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Tegningsretter og aktieoptioner

Tegningsretter og aktieoptioner Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 7. januar 2002 Meddelelse nr. 3 Tegningsretter og aktieoptioner - tilføjelse til Fondsbørsmeddelelse nr. 1 af 2. januar 2002 I fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Vedtægter. Columbus A/S

Vedtægter. Columbus A/S 1. april 2016 Vedtægter for Columbus A/S CVR-nr. 13 22 83 45 -----ooo0ooo----- 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Columbus A/S. 1.2 Selskabets binavne er Columbus IT Partner A/S, Columbus Danmark A/S, Columbus

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser 1. Indledning Finanstilsynet har med hjemmel i 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 3 og 5, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

PLIGTMÆSSIG TILBUD TIL AKTIONÆRERNE BISPEBJERG KOLLEGIET A/S, CVR-NR. 19 65 90 38 FREMSAT AF AMVEST APS, CVR-NR. 29 83 67 36

PLIGTMÆSSIG TILBUD TIL AKTIONÆRERNE BISPEBJERG KOLLEGIET A/S, CVR-NR. 19 65 90 38 FREMSAT AF AMVEST APS, CVR-NR. 29 83 67 36 PLIGTMÆSSIG TILBUD TIL AKTIONÆRERNE I BISPEBJERG KOLLEGIET A/S, CVR-NR. 19 65 90 38 FREMSAT AF AMVEST APS, CVR-NR. 29 83 67 36 HOVEDELEMENTER I TILBUDDET Idet AMVEST ApS pr. 19.05.2015 har opnået mere

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bek. Nr. 1509 af 15. december 2010 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning. Sammenskrivningen

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

Vilkår for warrants. Tildelingen af Warrants er betinget af, at Warrantindehaveren er ansat i Selskabet i uopsagt stilling på datoen for denne Aftale.

Vilkår for warrants. Tildelingen af Warrants er betinget af, at Warrantindehaveren er ansat i Selskabet i uopsagt stilling på datoen for denne Aftale. Vilkår for warrants 1. Formål På bestyrelsesmødet i Topsil Semiconductor Materials A/S ("Selskabet") den 26. april 2012 blev der i overensstemmelse med vedtægternes punkt 3.8 [nu 3.7 grundet vedtægtsændring

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71, stk. 2, 77 a, stk. 8, 77 d, stk. 4, og

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Consolidated Holdings A/S har besluttet at tvangsindløse de øvrige aktionærer i Netop Solutions A/S i henhold til Selskabslovens 70 og 72.

Consolidated Holdings A/S har besluttet at tvangsindløse de øvrige aktionærer i Netop Solutions A/S i henhold til Selskabslovens 70 og 72. MEDDELELSE CLAUDE WINTHER NIELSEN ADVOKAT FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TEL +45 33 11 45 45 FAX +45 33 11 80 81 CWN@NNLAW.DK 27. SEPTEMBER 2013 REF. 62.204 MEDDELELSE FRA CONSOLIDATED HOLDINGS

Læs mere

Kapitalmarked og finansielle virksomheder 29. oktober Fokus Høring af ny lovpakke på det finansielle område

Kapitalmarked og finansielle virksomheder 29. oktober Fokus Høring af ny lovpakke på det finansielle område Kapitalmarked og finansielle virksomheder 29. oktober 2013 Fokus Høring af ny lovpakke på det finansielle område I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på lovforslaget (klik på link) om ændring af Lov om finansiel

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017

BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0017 Senere ændringer til

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1)

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 174

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde I medfør af 131, stk. 6, 132, stk. 1, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative

Læs mere

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION I. DEFINITIONER I disse interne regler, gælder følgende

Læs mere

2007/2 LSV 76 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. maj Forslag. til

2007/2 LSV 76 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. maj Forslag. til 2007/2 LSV 76 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2007-0012190 Vedtaget af Folketinget ved

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Forslag. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1)

Forslag. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1) Til lovforslag nr. L 175 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. maj 2013 Forslag til Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1) Afsnit I Generelle bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER December 2007

VEDTÆGTER December 2007 VEDTÆGTER December 2007 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere