Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1"

Transkript

1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X 2014, fastsættes: Definitioner 1. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Overtagelsestilbud eller tilbud: Et offentligt tilbud til aktionærer i et selskab, der har en eller flere aktieklasser optaget til handel på et reguleret marked eller en alternativ markedsplads, om hel eller delvis erhvervelse af deres aktier, som følger af erhvervelse af kontrol med målselskabet, eller har erhvervelse af kontrol som formål, uanset om tilbuddet er pligtmæssigt eller frivilligt. 2) Målselskab: Det selskab, hvis aktier er genstand for et tilbud. 3) Tilbudsgiver: En fysisk eller juridisk person, som fremsætter et tilbud enten som følge af tilbudspligt eller som et frivilligt tilbud. 4) Personer, der handler i forståelse med andre: Fysiske eller juridiske personer, som samarbejder med tilbudsgiveren eller målselskabet i henhold til en aftale, der kan være udtrykkelig eller stiltiende, mundtlig eller skriftlig, og som tager sigte på at opnå bestemmende indflydelse med målselskabet eller lægge hindringer i vejen for tilbuddet. 5) Pligtmæssigt tilbud eller tilbudspligt: Et tilbud, jf. 31, stk. 1-3, i lov om værdipapirhandel m.v. 6) Frivilligt tilbud: Et tilbud, jf. 32, stk. 2, i lov om værdipapirhandel m.v. 7) Alternative investeringsfonde: En enhed, som defineret i 3, stk. 1, nr. 1, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. samt regler udstedt i medfør af 3, stk. 9, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Pligtmæssige tilbud 2. Tilbudsgiver skal hurtigst muligt, efter tilbudspligten er indtrådt, offentliggøre en meddelelse herom på den i 20 foreskrevne måde. Stk. 2. Tilbudsgiver skal hurtigst muligt, og senest 4 uger efter tilbudspligten er indtrådt, offentliggøre et tilbudsdokument og en tilbudsannonce, der opfylder kravene i 10 og 12. Stk. 3. Ved ombytning af konvertible gældsbreve, udnyttelse af tegningsrettigheder, optioner eller warrants m.v. til aktier indtræder tilbudspligten den dag, hvor stemmerettighederne kan udnyttes. Undtagelser til tilbudspligt 3. Tilbudspligten finder ikke anvendelse ved: 1) Erhvervelse ved arv og overdragelse inden for samme koncern. 2) Erhvervelse ved kreditorforfølgning, forudsat at kreditor inden for 2 måneder efter erhvervelsen afhænder aktier i målselskabet, så betingelsen for tilbudspligt ikke længere er opfyldt, og forudsat at stemmerettighederne i perioden ikke udøves eller på anden måde anvendes til at udøve bestemmende indflydelse. 3) Erhvervelse som følge af en afsætningsgaranti i forbindelse med emissioner eller som følge af en aftale med udsteder eller en eller flere aktionærer om videresalg af aktier, såfremt erhververen er en værdipapirhandler, et kreditinstitut, et investeringsselskab eller en alternativ investeringsfond, og forudsat at aktierne afhændes inden for 5 hverdage, og at stemmerettighederne i perioden ikke udøves eller på anden måde anvendes til at udøve bestemmende indflydelse. 4) Erhvervelse i henhold til 31, stk. 6, i lov om værdipapirhandel m.v. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/25/EF af 21. april 2004 om overtagelsestilbud (EU-Tidende 2004, L 142, s. 12).

2 Frivillige tilbud 4. Tilbudsgiver skal hurtigst muligt, efter der er truffet beslutning om at fremsætte et frivilligt tilbud, offentliggøre en meddelelse herom på den i 20 foreskrevne måde. Stk. 2. Tilbudsgiver skal hurtigst muligt og senest 4 uger efter offentliggørelsen af beslutningen om fremsættelse af et frivilligt tilbud offentliggøre et tilbudsdokument og en tilbudsannonce, der opfylder kravene i 10 og 12. Ligebehandling 5. Tilbudsgiver skal behandle alle aktionærer inden for samme aktieklasse lige. 6. Hvis tilbudsgiveren eller en person, der handler i forståelse med denne, efter tilbudsdokumentet er godkendt og inden meddelelse om tilbuddets afslutning, jf. 21, stk. 3, indgår aftale med aktionærer eller andre vedrørende køb og salg af aktier i målselskabet, skal tilbudsgiveren som minimum forhøje sit tilbud til de øvrige aktionærer tilsvarende, hvis disses aktier er omfattet af tilbuddet, og hvis aftalerne indgås på mere fordelagtige vilkår end dem, der i henhold til tilbudsdokumentet tilbydes aktionærerne. Stk. 2. Vælger tilbudsgiver, at et overtagelsestilbud også skal omfatte konvertible gældsbreve, tegningsrettigheder, optioner eller warrants m.v., finder bestemmelsen i 5 og 6, stk. 1, med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse for disse værdipapirer. Stk. 3. Omfatter tilbuddet konvertible gældsbreve, som nævnt i stk. 2, skal ejerne tilbydes en pris, som sikrer dem en forholdsmæssig indbyrdes lige behandling. Den tilbudte pris skal ligeledes sikre ejerne af disse værdipapirer en forholdsmæssig lige behandling i forhold til den kurs, der tilbydes aktionærerne i selskabet. Stk. 4. Hvis tilbudsgiver ved et tillæg forbedrer tilbuddet, jf. 25, stk. 1, skal aktionærer, der allerede har accepteret det oprindelige tilbud fra tilbudsgiveren, gives de samme forbedrede vilkår, som er indeholdt i tillægget. 7. Hvis tilbudsgiver eller en person, der handler i forståelse med tilbudsgiver, i en periode på 6 måneder efter meddelelse om tilbuddets afslutning, jf. 21, stk. 3, indgår aftale med aktionærer eller andre vedrørende køb og salg af aktier i målselskabet på mere fordelagtige vilkår, end dem der i henhold til tilbudsdokumentet blev tilbudt aktionærerne, skal tilbudsgiveren kompensere de aktionærer, der accepterede tilbuddet. Stk. 2. Kompensation efter stk. 1 skal være et kontant vederlag i samme valuta som tilbuddet blev afviklet i. Kompensationen skal udgøre forskellen mellem modydelsen i tilbuddet og den modydelse, som tilbudsgiver efterfølgende har erhvervet aktier til. Pligt til sikring af modydelse 8. Inden der gives meddelelse om et pligtmæssigt tilbud, jf. 2, stk. 1, eller et frivilligt tilbud, jf. 4, stk. 1, skal tilbudsgiver sikre sig, at vedkommende fuldt ud kan opfylde ethvert krav med hensyn til modydelse i form af kontanter. Tilbudsgiver skal tillige have truffet alle rimelige foranstaltninger til sikring af, at enhver anden form for modydelse kan erlægges. Tilbudsperioden 9. Tilbudsperioden skal udgøre mindst 4 uger og højest 10 uger regnet fra datoen for tilbudsdokumentets offentliggørelse, jf. dog stk. 3 og 26, stk. 2. Stk. 2. Forlængelse af tilbudsperioden skal ske med mindst 2 uger ad gangen. Stk. 3. Tilbudsgiver kan forlænge tilbudsperioden udover 10 uger med henblik på myndighedsgodkendelse. Tilbudsperioden kan i dette tilfælde ikke overstige 9 måneder fra tilbudsdokumentets offentliggørelse. Stk. 4. Forlængelse af tilbudsperioden i henhold til stk. 2 og 3 skal ske ved udarbejdelse af et tillæg til tilbudsdokumentet. Tillægget skal godkendes af Finanstilsynet og offentliggøres på den i 20 foreskrevne måde. Tillægget skal offentliggøres inden udløb af fristen i 21, stk. 3. Den samlede tilbudsperiode må ikke overstige henholdsvis 10 uger, jf. stk. 1, eller 9 måneder, jf. stk. 3.

3 Indhold i tilbudsdokument og tilbudsannonce 10. Et tilbudsdokument skal godkendes af Finanstilsynet inden offentliggørelse må finde sted. Tilbudsdokumentet skal indeholde oplysninger om tilbuddets vilkår, herunder økonomiske vilkår, og andre forhold, som må anses nødvendige for, at aktionærerne kan danne sig et velbegrundet skøn over tilbuddet. Tilbuddet skal som minimum indeholde de oplysninger, som er nævnt i stk Stk. 2. Oplysninger om målselskabet og tilbudsgivers intention med målselskabet: 1) Navn, adresse og CVR-nr. 2) Nuværende aktivitet, hovedtal fra seneste offentliggjorte regnskabsmeddelelse og senest offentliggjorte forventninger til det indeværende regnskabsår. 3) Tilbudsgivers intentioner med målselskabet og strategi herfor, herunder bibeholdelse af arbejdspladser samt enhver væsentlig ændring af ansættelsesvilkårene. 4) Hvis tilbudsgiver vil lade målselskabet foretage udbetaling af målselskabets midler, jf. 179, stk. 1, i selskabsloven, i de første 12 måneder efter gennemførelsen af overtagelsestilbuddet, skal dette oplyses, herunder hvilken udbetaling der er tale om samt størrelsen heraf. 5) En oversigt over hvilke personer, der handler i forståelse med målselskabet, samt deres forhold til målselskabet. 6) Eventuelle eksisterende aftaler om honorar, incitamentsprogrammer m.v. til målselskabets ledelse i forbindelse med overtagelsestilbud. Stk. 3. Oplysninger om tilbudsgiver: 1) Navn og adresse, og hvis tilbudsgiver er et selskab, selskabets CVR-nr. og organisationsform. 2) En oversigt over hvilke personer eller selskaber der handler i forståelse med tilbudsgiver, og hvis der er tale om selskaber, deres type, CVR-nr., navn og adresse samt deres forhold til tilbudsgiver. 3) Hvis tilbudsgiver er et selskab, selskabets nuværende aktivitet, ledelsen i selskabet og ejerne af selskabet. 4) Tilbudsgivers virksomhed og eventuelle ændringer heraf samt oplysninger om bibeholdelse af arbejdspladser og enhver væsentlig ændring af ansættelsesvilkår. 5) Hvor stor en del af stemmerettighederne eller omfanget af den bestemmende indflydelse som tilbudsgiver allerede har erhvervet eller råder over på anden vis, herunder endnu ikke effektuerede overdragelsesaftaler og særlige vilkår knyttet til de erhvervede stemmerettigheder eller den bestemmende indflydelse. Endnu ikke effektuerede overdragelsesaftaler omfatter bl.a. konvertible gældsbreve, tegningsrettigheder, optioner og warrants m.v. 6) Eventuelle aftaler af relevans for overtagelsestilbuddet, herunder aftaler om udøvelse af de stemmerettigheder, der er knyttet til selskabets aktier, hvis tilbudsgiver er part i eller har kendskab til disse aftaler. 7) Tilbudsgivers ret til at foretage opkøb af målselskabets aktier under tilbudsperioden. 8) Om tilbudsgiver har haft kontakt med målselskabets ledelse forud for overtagelsestilbuddet og en bekræftelse af, at forbuddet i 19 er respekteret. Stk. 4. Oplysninger om modydelse, finansiering og betaling: 1) Navn og adresse på den person eller det selskab der på tilbudsgivers vegne forestår effektueringen af tilbuddet. 2) Den tilbudte kurs for hver af målselskabets aktieklasser, jf. for pligtmæssige tilbud 13 og 14. 3) Modydelsen, jf. for pligtmæssige tilbud 16. 4) Den kompensation, som tilbudsgiver tilbyder aktionærerne, og beregningsgrundlaget for kompensationen, jf. 344, stk. 2, i selskabsloven. 5) Hvordan tilbuddet finansieres. 6) Hvordan den kontante betaling erlægges, eller hvis der tilbydes aktier i et andet selskab, hvordan ombytningsforholdet fastsættes, eller hvis der tilbydes en kombination af kontant betaling og aktier, hvordan kombinationen af kontant betaling og ombytning af aktier fastsættes. 7) Hvis modydelsen er aktier, skal det oplyses fra hvilken dato, aktierne giver ret til udbytte, og fra hvilket tidspunkt stemmerettighederne kan udøves. Stk. 5. Oplysninger om tilbudsperioden, accept, offentliggørelse og afvikling: 1) Tilbudsperioden, jf. 9. 2) At aktionærerne bevarer deres rettigheder i forhold til målselskabet frem til tilbuddet afsluttes. 3) Hvorvidt det har betydning for kursen i tilbuddet, at der sker udbetaling af udbytte i tilbudsperioden.

4 4) At tilbudsgiver har ret til at forbedre vilkårene i tilbuddet, jf. 25, stk. 1. 5) Hvilke handlinger aktionærerne skal foretage for at acceptere tilbuddet. 6) Hvor og hvornår resultatet af tilbuddet vil blive offentliggjort, og om eventuelle betingelser knyttet til tilbuddet er opfyldt. 7) Tidspunktet for hvornår afvikling vil finde sted. Stk. 6. Oplysninger om lovvalg, tilbagetrædelsesret, indløsning og optagelse til handel: 1) Hvilken national lovgivning der regulerer de aftaler, som indgås mellem tilbudsgiver og aktionærerne som følge af tilbuddet og de kompetente retsinstanser. 2) Tilbagetrædelsesret ved konkurrerende tilbud, jf. 26, stk. 3. 3) Intention om indløsning af resterende aktionærer i målselskabet, efter at tilbuddet er afsluttet. 4) Intention om hvorvidt målselskabets aktier fortsat skal være optaget til handel. Stk. 7. For frivillige tilbud skal der endvidere gives oplysninger om: 1) Den maksimale og minimale mængde aktier udtrykt i procent eller antal som tilbudsgiveren forpligter sig til at erhverve. 2) Eventuelle betingelser, jf. 18, samt tilbudsgivers mulighed for at reducere eller frafalde disse, jf. 25, stk. 2. 3) Tilbudsgivers forpligtelse til at fremsætte et pligtmæssigt tilbud, hvis betingelserne i 31, stk. 6, i lov om værdipapirhandel m.v. ikke opfyldes. 11. Hvis der inden for tilbudsperioden sker væsentlige ændringer i de i tilbudsdokumentet afgivne oplysninger, som ikke kan anses for at være vilkår i henhold til 25, stk. 1, og ændringerne må anses for nødvendige for, at aktionærerne kan danne sig et velbegrundet skøn over tilbuddet, skal tilbudsgiver hurtigst muligt offentliggøre en meddelelse herom på den i 20 foreskrevne måde. 12. En tilbudsannonce skal godkendes af Finanstilsynet, inden offentliggørelse må finde sted. Tilbudsannoncen skal indeholde oplysninger om 1) fristen for accept af tilbuddet, 2) en hjemmeside hvor tilbudsdokumentet kan hentes, og 3) hvortil aktionærerne kan rette henvendelse for at få tilsendt tilbudsdokumentet. Kurs og modydelse i pligtmæssige tilbud 13. Den tilbudte kurs i et pligtmæssigt tilbud skal mindst svare til den højeste pris, som tilbudsgiver eller personer, der handler i forståelse med tilbudsgiveren, har betalt for de allerede erhvervede aktier i de 6 måneder, der går forud for tilbudsdokumentets godkendelse. 14. Har målselskabet flere aktieklasser, skal der fastsættes en tilbudskurs for hver aktieklasse. For de aktieklasser, hvor tilbudsgiver har erhvervet aktier, anvendes princippet om højeste kurs, jf. 13. Stk. 2. Er alle aktieklasserne optaget til handel, skal der for de aktieklasser, hvor tilbudsgiver ikke har erhvervet aktier, fastsættes en tilbudskurs baseret på kurserne på et reguleret marked eller en alternativ markedsplads. Tilbudskursen skal forholdsmæssigt svare til den højeste kurs i den eller de aktieklasser, hvor tilbudsgiver har erhvervet aktier. Stk. 3. Er kun nogle aktieklasser optaget til handel, og har tilbudsgiver kun erhvervet aktier, der er optaget til handel, skal der for de ikke optagne aktieklasser fastsættes en tilbudskurs, der ikke må være mere end 50 pct. højere end den kurs, der er fastsat for de optagne aktier. Har tilbudsgiver kun erhvervet aktier, der ikke er optaget til handel, skal der for de aktieklasser, der er optaget til handel, fastsættes en tilbudskurs, der mindst svarer til gennemsnitskursen for de foregående 20 handelsdage forud for afgivelse af meddelelse om tilbuddet. 15. Finanstilsynet kan regulere den tilbudte kurs fastsat efter 13 og 14 op eller ned, hvis 1) kursen på de pågældende aktier er blevet manipuleret, 2) kursen generelt eller i det foreliggende tilfælde er blevet påvirket af ekstraordinære begivenheder, 3) tilbuddet afgives med henblik på at redde et nødlidende selskab, 4) prisfastsættelsen er et udtryk for omgåelse af ligebehandlingsprincippet, eller 5) tilbudskursen er væsentlig lavere end markedskursen.

5 Stk. 2. Hvis tilbudsgiver anmoder om ændring af den højeste pris efter stk. 1, skal anmodningen indgives til Finanstilsynet hurtigst muligt efter tilbudsgivers offentliggørelse af meddelelse om tilbud, jf. 2, stk. 1. Stk. 3. Finanstilsynet kan ved fastsættelse af tilbudskursen efter stk. 1 anvende 1) den højeste kurs tilbudsgiver har erhvervet aktier til i de 12 måneder, der går forud for tilbudsgivers meddelelse, jf. 2, stk. 1, 2) gennemsnitskursen i de 12 måneder der går forud for tilbudsgivers meddelelse i medfør af 2, stk. 1, 3) målselskabets likvidationsværdi eller 4) andre objektive kriterier. 16. Tilbudsgiver kan som modydelse i et pligtmæssigt tilbud tilbyde stemmeberettigede aktier, kontanter eller en kombination heraf. Stk. 2. Består den tilbudte modydelse ikke af likvide aktier optaget til handel på et reguleret marked, skal modydelsen omfatte kontanter som valgmulighed. Ved tilbud om overdragelse af aktier i et målselskab, der er optaget til handel på en alternativ markedsplads, kan modydelsen også bestå af likvide aktier, som er optaget til handel på en alternativ markedsplads. Stk. 3. Uanset stk. 1 og 2 skal tilbudsgiver tilbyde en modydelse i kontanter, i det mindste som alternativ, hvis tilbudsgiver eller personer, der handler i forståelse med tilbudsgiveren, i en periode, der går 6 måneder forud for tilbuddets afgivelse og indtil meddelelse om tilbuddets afslutning, jf. 21, stk. 3, mod kontanter har erhvervet aktier, der repræsenterer mindst 5 pct. af stemmerettighederne i målselskabet. Betingelser 17. Der må ikke knyttes betingelser til et pligtmæssigt tilbud. 18. Der må ikke knyttes betingelser til et frivilligt tilbud, hvis opfyldelse tilbudsgiver har kontrol over. Aftaler om bonus eller lignende ydelser 19. Tilbudsgiver eller en person, der handler i forståelse med tilbudsgiver, og målselskabets ledelse må fra tidspunktet, hvor tilbudsgiver eller en person, der handler i forståelse med tilbudsgiver, indleder forhandlinger med målselskabet, og indtil forhandlingerne afbrydes, eller et overtagelsestilbud gennemføres, ikke indgå aftaler eller foretage ændringer i bestående aftaler om bonus eller lignende ydelser til målselskabets ledelse. Offentliggørelse og afvikling 20. Offentliggørelse i henhold til denne bekendtgørelse skal ske ved en meddelelse, som via elektroniske medier som minimum når ud til offentligheden i de lande, hvor målselskabets aktier er optaget til handel på et reguleret marked eller en alternativ markedsplads. Stk. 2. Senest samtidig med offentliggørelsen skal tilbudsgiver eller målselskabet sende meddelelsen til Finanstilsynet og det regulerede marked eller den alternative markedsplads, hvor aktierne er optaget til handel. Finanstilsynet lægger meddelelsen på Finanstilsynets hjemmeside. Stk. 3. Hurtigst muligt efter offentliggørelse af en meddelelse skal målselskabets og tilbudsgivers centrale ledelsesorganer orientere deres respektive lønmodtageres repræsentanter eller, hvis der ikke findes sådanne repræsentanter, lønmodtagerne direkte. 21. Meddelelse om et pligtmæssigt tilbud, jf. 2, stk. 1, og et frivilligt tilbud, jf. 4, stk. 1, skal offentliggøres på den i 20 foreskrevne måde, før anden offentliggørelse er tilladt. Stk. 2. Tilbudsgiver skal hurtigst muligt efter modtagelse af Finanstilsynets godkendelse af dokumenter, som skal udarbejdes og godkendes i henhold til denne bekendtgørelse, offentliggøre disse. Stk. 3. Senest 18 timer efter udløbet af tilbudsperioden skal tilbudsgiver offentliggøre en meddelelse om, hvorvidt tilbuddet forlænges eller afsluttes. Meddelelsen skal indeholde det foreløbige resultat af tilbuddet. Senest 3 dage efter tilbuddets afslutning skal det endelige resultat offentliggøres.

6 22. Afvikling af tilbuddet skal ske hurtigst muligt. Handelsdagen for afvikling af tilbuddet skal senest være 3 hverdage efter offentliggørelse af meddelelse om tilbuddets afslutning. Målselskabets pligter 23. Det centrale ledelsesorgan i målselskabet skal udarbejde en redegørelse indeholdende det centrale ledelsesorgans holdning til tilbuddet og begrundelse herfor, herunder ledelsesorganets holdning til konsekvenserne for alle selskabets interesser og tilbudsgivers strategiske planer for målselskabet og disses sandsynlige konsekvenser for beskæftigelsen og driftsstederne. Stk. 2. Redegørelsen skal offentliggøres på den i 20 foreskrevne måde inden udløbet af første halvdel af tilbudsperioden. Stk. 3. Hvis det centrale ledelsesorgan modtager en særskilt udtalelse fra lønmodtagernes repræsentanter om konsekvenserne for beskæftigelsen, skal ledelsesorganet hurtigst muligt offentliggøre udtalelsen. Stk. 4. Det centrale ledelsesorgan skal, hvis tilbudsgiver offentliggør et tillæg i medfør af 25, stk. 1, offentliggøre en supplerende redegørelse til selskabets aktionærer om ændringerne, hvis tillægget medfører, at det centrale ledelsesorgans oprindelige redegørelse ikke længere er retvisende. Redegørelsen skal offentliggøres inden udløbet af halvdelen af den resterende tilbudsperiode eller, hvis den resterende tilbudsperiode udgør 14 dage eller derunder, inden 7 dage efter offentliggørelsen af tillægget. Offentliggørelse af den supplerende redegørelse skal ske på den i 20 foreskrevne måde. Stk. 5. Målselskabet skal hurtigst muligt efter offentliggørelse i henhold til stk. 2 til 4, lægge redegørelsen på sin hjemmeside. 24. Målselskabet skal hurtigst muligt sende følgende materiale til de navnenoterede aktionærer for tilbudsgivers regning: 1) Tilbudsannoncen, jf ) Redegørelsen, jf ) Øvrige oplysninger, som tilbudsgiver ønsker fremsendt til målselskabets navnenoterede aktionærer. Stk. 2. Tilbudsgivers ret efter stk. 1, nr. 3, er begrænset til højst 3 henvendelser inden for tilbudsperioden. Herefter kan målselskabet afvise at videresende oplysningerne. Ændring af tilbuddet 25. Tilbudsgiver kan indtil udløbet af fristen angivet i 21, stk. 3, ændre de til tilbuddet knyttede vilkår, hvis der er tale om en forbedring. Ved forbedringer skal tilbudsgiver udarbejde et tillæg til tilbudsdokumentet, der skal godkendes af Finanstilsynet og offentliggøres på den i 20 foreskrevne måde. Stk. 2. Tilbudsgiver kan ved frivillige tilbud frafalde eller reducere fastsatte betingelser ved et tillæg til tilbudsdokumentet. Tillægget skal godkendes af Finanstilsynet og offentliggøres på den i 20 foreskrevne måde. Stk. 3. Hvis ændringer i henhold til stk. 1 og 2 sker inden for de sidste 2 uger i tilbudsperioden, forlænges tilbudsperioden, så den udløber 14 dage efter offentliggørelsen af tillægget. Den samlede tilbudsperiode må ikke overstige henholdsvis 10 uger, jf. 9, stk. 1, eller 9 måneder, jf. 9, stk. 3. Konkurrerende tilbud 26. Meddelelse om et konkurrerende tilbud skal offentliggøres før udløbet af tilbudsperioden for det eller de allerede foreliggende tilbud. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse finder tilsvarende anvendelse på konkurrerende tilbud. Stk. 2. Tilbudsperioden for det oprindelige tilbud forlænges automatisk til udløbet af tilbudsperioden på det konkurrerende tilbud, medmindre tilbudsgiver for så vidt angår frivillige tilbud tilbagekalder tilbuddet. Den automatiske forlængelse af den oprindelige tilbudsperiode eller tilbagekaldelsen skal offentliggøres på den i 20 foreskrevne måde. Stk. 3. Når der fremsættes et konkurrerende tilbud i henhold til stk. 1, kan aktionærer, der har accepteret tilbuddet fra den oprindelige tilbudsgiver, i 3 hverdage efter det konkurrerende tilbudsdokuments offentliggørelse tilbagekalde deres accept.

7 Sprog, kompetence, lovvalg og delegation 27. Dokumenter, der kræves udarbejdet i medfør af denne bekendtgørelse, skal affattes på dansk. 28. Finanstilsynet fører tilsyn med tilbud, hvor målselskabet har sit hjemsted her i landet eller i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område, hvis målselskabets aktier er optaget til handel på et reguleret marked her i landet, jf. dog stk. 2 og 3. Endvidere fører Finanstilsynet tilsyn med tilbud, hvor målselskabets aktier er optaget til handel på en alternativ markedsplads. Stk. 2. Finanstilsynet fører tilsyn med tilbud, hvis målselskabets aktier er optaget til handel på et reguleret marked her i landet, og hvis målselskabets aktier ikke er optaget til handel på et reguleret marked i det land, hvor målselskabet har hjemsted. Hvis aktierne i målselskabet både er optaget til handel på et reguleret marked her i landet og på et reguleret marked i et andet land inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, fører Finanstilsynet tilsyn med tilbud, hvis aktierne først blev optaget til handel her i landet. Stk. 3. Hvis aktierne i målselskabet optages samtidig til handel første gang på regulerede markeder her i landet og et eller flere lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, skal målselskabet bestemme, hvilken af disse landes myndigheder der har kompetence til at føre tilsyn med tilbuddet og underrette disse regulerede markeder, Finanstilsynet og tilsynsmyndighederne i de andre lande på den første dag, hvor aktierne kan handles på det pågældende marked. Stk. 4. Målselskabet skal hurtigst muligt offentliggøre selskabets beslutning efter stk. 3. Offentliggørelse skal ske på den i 20 foreskrevne måde. 29. I de tilfælde, der er nævnt i 28, stk. 1, behandles overtagelsestilbud i henhold til danske regler. Stk. 2. I de tilfælde, der er nævnt i 28, stk. 2-3, hvor Finanstilsynet er den kompetente myndighed, behandles spørgsmål vedrørende den modydelse, som tilbydes i forbindelse med et tilbud, herunder navnlig prisen, og spørgsmål i tilknytning til proceduren for tilbuddet, herunder navnlig oplysninger om tilbudsgiverens beslutning om at give et tilbud, indholdet af tilbudsdokumentet og offentliggørelse af tilbuddet, i henhold til de danske regler. Stk. 3. Uanset 28, stk. 2-3, behandles spørgsmål vedrørende underretning af målselskabets ansatte, opnåelse af kontrol og eventuelle undtagelser fra pligten til at fremsætte et tilbud af tilsynsmyndigheden i det land inden for Den Europæiske Union eller det land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, hvor målselskabet har hjemsted, i henhold til dette lands regler. Dispensations- og straffebestemmelser 30. Finanstilsynet kan i særlige tilfælde dispensere fra 2, stk. 1 og 2, 3, nr. 2 og 3, 4, 7, 9, 16, stk. 2 og 3, 17, 19, 21, stk. 3, 23, stk. 2, og Overtrædelse af 2, stk. 1 og 2, 4-14, 16, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, 19-23, 24, stk. 1, 25, 26, stk. 2, 2. pkt., og 28, stk. 4, straffes med bøde. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. lov om værdipapirhandel m.v. 93, stk. 6. Ikrafttræden 32. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 221 af 10. marts 2010 om overtagelsestilbud.

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af Sydbank (CVR-nr. 12 62 65 09) 21. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ AF

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Lovforslag nr. L 170 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Anvendelsesområde

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Lov om Værdipapirhandel 27, 27a og 37 (bilag 1). Intern viden

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansiel stabilitet, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2004

Afgørelser og Udtalelser 2004 Afgørelser og Udtalelser 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postbox 1040 DK-1007 København K Tlf. +45 33 93 33 66 Fax +45 33 12 86 13 cse@cse.dk www.cse.dk 04 Forord Afgørelser og Udtalelser 2004

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 2. juni 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 2. juni 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 2. juni 2010 1. juni 2010. Nr. 579. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om Danmarks Nationalbank og forskellige

Læs mere

Forslag til udbudslov

Forslag til udbudslov Forslag til udbudslov Indhold Forslag til udbudslov... 4 Afsnit 1 Formål, grundlæggende principper og generelle bestemmelser... 4 Afsnit 2 Anvendelsesområde og tærskelværdier... 5 Afsnit 3 EU-udbud...

Læs mere

PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD. TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80. Fondskode: DK0060074656

PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD. TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80. Fondskode: DK0060074656 PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80 Fondskode: DK0060074656 FREMSAT AF Saxo Bank A/S CVR nr. 15 73 12 49 2. maj 2011 Oplysninger vedrørende særlige jurisdiktioner

Læs mere

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Den nye selskabslov vil betyde en række ændringer for, hvorledes aktieselskaber i almindelighed og børsnoterede aktieselskaber i særdeleshed

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v.,

Læs mere

Forslag. Udbudslov 1)

Forslag. Udbudslov 1) Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren Henrik Sass Larsen Forslag til Udbudslov 1) Afsnit 1 Generelle bestemmelser Kapitel 1 Formål og generelle

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr.

Læs mere

PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD

PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I MERMAID A/S (CVR-nr. 25 49 38 77) FREMSAT AF MULTIQ INTERNATIONAL AB (PUBL) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. INDLEDNING... 3 2. BAGGRUNDEN FOR OVERTAGELSESTILBUDDET

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. maj 2014 Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 København 2009 Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 28. juni 2013. Nr. 928. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

Opdateret vedtægter. Venlig hilsen InterMail A/S. Jens Knudsen, CEO. Yderligere oplysninger:

Opdateret vedtægter. Venlig hilsen InterMail A/S. Jens Knudsen, CEO. Yderligere oplysninger: InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Selskabsmeddelelse nr. 17-2013/14 25. august 2014 Opdateret vedtægter Som vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. januar 2014, som

Læs mere