Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø"

Transkript

1 1 Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø (7.januar2004/ 26.maj 2004 ) 1 Selskabets navn er Præstø Fjernvarme a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) Selskabets hjemsted er: Præstø Byområde 2 Selskabets formål er. at levere varme til foreningens andelshavere, - samt at anlægge og vedligeholde forsyningsnettet i det udmeldte forsyningsområde 3 1. Enhver der ejer fast ejendom indenfor selskabets forsyningsområde, - er forpligtet til, ifølge Præstø Kommunes tinglyste deklaration om tilslutning til kollektiv varmeforsyningsanlæg, at blive andelshaver senest den 26. juli 2004, og der skal på tidspunktet for tilslutningen erlægges den af selskabet udregnede/vedtagne tilslutningsafgift, ligesom selskabets til enhver tid gældende vedtægter og vilkår skal respekteres. 2. Såfremt der måtte være særlige forhold der gør sig gældende, kan bestyrelsen, hvis det vurderes relevant, tillade en ejendom kun delvis tilslutning, ligesom der i særlige tilfælde kan aftales anden eller ændret beregningsmåde for de faste afgifter (rumafgift) Hovedledningsnettet nedlægges i de offentlige gader eller fortove, i overensstemmelse med Præstø Kommunes derom meddelte tilladelser og direktiver. 2. Andelshavere tillader, at fordelingsledningerne efter omstændighederne, lægges gennem ejendommene/matriklerne mod bedst mulig retablering. 3. Selskabets ledningsnet, - indtil og med hovedafspæringsventilerne og ledninger til indenfor mur i kedelrum i de enkelte ejendomme, samt måleranlæg og fjernvarmeunit i disse, er selskabets ejendom, og vedligeholdes derfor af selskabet. Alt hvad der tilsluttes herefter, af anlæg i de enkelte ejendomme, bekostes, ejes og vedligeholdes af de pågældende grundejere. 5 Den til selskabets formål nødvendige anlægs- og driftkapital tilvejebringes ved: 1. En tilslutningsafgift der betales af de enkelte andelshavere jfr. 3 stk Rumafgift, som er en fast afgift pr m/3 tilsluttet rum, og som i det væsentlige skal kunne dække alle faste udgifter, udover varmekøbsprisen. 3. Mwh pris, som udgør betalingen for det direkte varmekøb/forbrug incl. varmetab i ledningsnet. 4. Låneoptagning i fornødent omfang.

2 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. juli til den 30. juni. 2. Ved fyringsperiodens afslutning den 30. juni opgøres selskabets samlede udgifter, herunder såvel de faste udgifter til forrentning og afdrag på anlægskapitalen, såvel som variable varekøb, driftsudgifter, elektricitet, arbejdsløn m.v. 3. Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for opkrævning, og er forpligtet til, i hele fyringsperioden at opkræve acontobeløb, som består af den faste rumafgift og det anslåede varmeforbrug hos den enkelte Andelshaver incl. det formodede varmetab i ledningsnettet. Herefter tillægges moms og øvrige offentlige afgifter. 4. Der afregnes i forhold til konkret aflæst forbrug hos den enkelte Andelshaver. (tilbagebetaling eller ekstrabetaling). 5. Bestyrelsen bemyndiges til at foretage fornødne skridt, for at sikre, at udmeldte acontobeløb, såvel som restancer indbetales. Andelshavere hæfter til enhver tid for restancer til selskabet 6. Der udbetales ikke udbytte til andelshavere 7 1. Bestyrelsen er bemyndiget til at fremskaffe de pengemidler, der er nødvendige (dokumenteret) for selskabets drift, - om nødvendigt at optage lån (på gunstige vilkår), for hvilke alene selskabet hæfter. 2. Den enkelte andelshaver er deltager i Selskabet, i forhold til den ham pålignede tilslutningsafgift, og hæfter kun med dette beløb. 3. Herudover hæfter Andelshaverne ikke personligt, - og ingen Andelshaver hæfter solidarisk for Selskabets, eller andre Andelshaveres forpligtelser. 4. Til sikkerhed for optagne lån, kan der gives panteret i selskabets aktiver, - eller, - hvis det kan forhandles, - Kommunal garanti, - som giver Kommunen ret til at udpege 2 repræsentanter til bestyrelsen. 8 Andelshavere kan ikke udmelde sig, idet der er tinglyst tilslutningspligt på alle ejendomme i det forsyningsområde. Jfr. 3 stk. 1 (Kommunal tilslutningspligt) Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november måned i Præstø. 3. Generalforsamlingen indvarsles med mindst 8 dages varsel, ved bekendtgørelse i et eller flere lokale blade, samt ved brev til hver enkelt Andelshaver, indeholdende dagsorden, det reviderede regnskab, indkomne forslag, samt budget for indeværende driftår. De samme dokumenter vil

3 3 være fremlagt til gennemsyn på selskabets kontor. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde punkterne: Valg af stemmetællere Valg af dirigent Aflæggelse af beretning Aflæggelse af regnskab, herunder budget for indeværende driftår Indkomne forslag Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Valg af revisor Eventuelt 5. Andelshavere har en stemme for hver ejendom med selvstændig tilslutning, dog kan ingen privatperson, eller selskab opnå mere end 10 stemmer Præstø Boligselskab har imidlertid 20 stemmer 6. Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at der pr. 1. november samme år, ikke henstår uberettiget restance 7. Har en ejendom flere ejere, kan kun den ene afgive stemme på generalforsamlingen 8. Stemmer kan udøves med behørigt underskrevet fuldmagt, - dog kan en person ikke stemme med mere end en fuldmagt 9. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, uden hensyn til det fremmødte antal Andelshavere dog kan vedtægtsændringer kun foretages, hvis mindst halvdelen af selskabets Andelshavere er repræsenteret, og mindst ¾ af disse stemmer for vedtægtsændringen. 10. Uanset antallet af fremmødte andelshavere, sættes forslaget til afstemning. Hvis et forslag til vedtægtsændringer ved afstemning ikke opnår simpelt flertal, bortfalder det. Såfremt forslaget bliver vedtaget med mere end 50%, men ikke opnår de nødvendige ¾ af stemmerne, eller fremmødet ikke er stort nok, indkaldes med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel til ny generalforsamling, - som er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte andelshavere, - dog kræves det, at mindst ¾ af de fremmødte stemmer for vedtægtsændringen. 11. Vedtægtsændringer skal, såfremt der af Vordingborg Kommune er garanteret for dele af selskabets gæld, godkendes af byrådet. 12. Forslag fra andelshavere, som ønskes medtaget på dagsordenen, herunder også forslag til vedtægtsændringer, skal være selskabet i hænde senest den 15. oktober. 13. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis bestyrelsen finder det fornødent, - eller hvis mindst 1/3 af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske herom, - ledsaget af forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling indvarsles som en ordinær generalforsamling, med mindst 8 dages varsel, - og hvis det kræves af andelshaverne, skal indkaldelsen ske senest en måned efter modtagelsen af kravet.

4 4 14. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage ændringer i selskabets vedtægter, hvis det kræves af offentlige myndigheder (lovbestemt), uden, at reglerne for vedtægtsændringer skal følges, - bestyrelsen skal dog på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer Bestyrelsen kan bestå af op til 7 medlemmer 3 som vælges af generalforsamlingen 2 som kan udpeges af Vordingborg Byråd. Den til enhver tid siddende formand i Præstø Boligselskab Den til enhver tid siddende formand for afdelingsbestyrelsen i Egelyparken 2. Valgbar til bestyrelsen er alle andelshavere som har stemmeret, - eller for firmaer og institutioners vedkommende, - personer som er ansat, eller bestyrelsesmedlemmer, - som af firmaet er udpeget til at varetage dette hverv. 3. Bestyrelsen afgør eventuelle stridsspørgsmål om valgbarhed endeligt 4. De generalforsamlingsvalgte medlemmer samt 2 suppleanter vælges for 2 år, således, at der hvert år, - skiftevis afgår henholdsvis 1 medlem og 1 suppleant, - og 2 medlemmer og 1 suppleant. Rækkefølgen bestemmes første gang ved lodtrækning 5. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer, - sidstnævnte kan erstattes af ansat forretningsfører. 6. Referat fra generalforsamlinger indføres i bestyrelsesprotokollen og underskrives efterfølgende af dirigenten. 7. Beslutninger afgøres ved stemmeflertal. Dog ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt til indvarslet møde Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Den antager og afskediger medarbejdere der er relevante for den daglige drift, samt træffer aftale om lønninger og øvrige ansættelsesvilkår. 2. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden og fastsætter selv sine møder, - der skal dog mindst afholdes 4 bestyrelsesmøder hvert år På den ordinære generalforsamling vælges hvert år en eller flere revisorer. Hvis Vordingborg Kommune har garantier for noget af selskabets gæld, kan denne forlange, at mindst en af revisorerne er statsautoriseret Selskabet kan alternativt vælge at købe sig til denne bistand, når det accepteres af generalforsamlingen.

5 Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. I selskabets daglige administrative drift tegnes firmaet af forretningsfører i forening med formand eller næstformand. 2. Ved køb eller salg af fast ejendom samt pantsætninger og stiftelse af lån, - tegnes selskabet af den samlede bestyrelse. 3. Ved tinglysning eller aflysning, - meddelelser om rykningspåtegninger og lignende servitutbestemmelser, - tegnes selskabet dog som nævnt i stykke 1 4. Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen, efter reglerne om vedtægtsændringer, og i øvrigt i henhold til den enhver tid gældende lovgivning. 5. Besluttes selskabets opløsning, skal der på samme generalforsamling vælges en likvidationskomite, som på bedste måde skal søge at realisere selskabets aktiver, - og udlodde eventuelt overskud til andelshaverne i forhold til deres indbetalte tilslutningsafgift. Udlodning af et sådant overskud kan kun ske ved selskabsopløsning Opstår der tvist mellem andelshaver og selskabet, skal en sådan tvist afgøres ved voldgiftkendelse. Den pågældende andelshaver og bestyrelsen vælger hver en voldgiftmand. Før sagen behandles, udpeger voldgiftmændene i forening en opmand. Kan disse ikke blive enige om valg af opmand, udpeges denne af dommeren i Præstø. Den der ønsker voldgift udmeldt, skal senest en måned efter, at tvisten er opstået, eller det omstridte krav er gjort gældende, skriftligt meddele modparten ønsket om voldgift, og oplysning om valg af voldgiftmand. Hvis modparten ikke inden 14 dage derefter, skriftligt har givet oplysning om sin voldgiftmand, er den første berettiget til selv, at udpege den anden voldgiftmand. 2. Voldgiftkendelsen skal afsiges senest 1 måned efter at sagen er optaget til kendelse. Voldgiftsretten bestemmer selv procedureformen Dersom Vordingborg Kommune, - som betingelse for ydelse af garanti i forbindelse med optagning af lån til anskaffelse og drift af selskabet, - stiller betingelser som er i strid med nærværende vedtægter, skal disse besluttes på en generalforsamling Hvis en andelshaver sælger sin ejendom, skal køberen indtræde i forpligtelserne overfor selskabet. Såvel sælger som køber har pligt til at meddele Præstø Fjernvarmeselskab, at ejerskifte har fundet sted, med angivelse af dato. Sælger hæfter for alle krav i forbindelse med varmelevering indtil leveringsforholdet ophører, eller overgår til ny ejer efter meddelelse om ejerskifte, - således at ejerforholdet er afgørende for hvem betalingspligten påhviler.

6 6

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Jægerspris Kraftvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Jægerspris Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

Vedtægter. Vejlby Fjernvarme A.m.b.a. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Vejlby Fjernvarme A.m.b.a. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris.

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. Love for Andelsselskabet Bjergby Mark Vandværk. 1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. 2 Som medlem af selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK FOR MARTOETE VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Martofte Vandværk. Selskabet har hjemsted i Kerteminde Kommune. Selskabets formal er

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

Navn, hjemsted og formål...5. Antenneforeningens medlemmer...6. Antenneforeningens ledelse...7. Tekniske installationer... 11

Navn, hjemsted og formål...5. Antenneforeningens medlemmer...6. Antenneforeningens ledelse...7. Tekniske installationer... 11 VEDTÆGTER Indhold Navn, hjemsted og formål...5 Antenneforeningens medlemmer...6 Antenneforeningens ledelse...7 Bestyrelsen... 10 Tekniske installationer... 11 Medlemmernes betalingsforpligtelser... 14

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere