Klimatilpasning i praksis juraen som medspiller dansk byplan laboratorium den 14. januar 2015 Indlæg af Jens Flensborg)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klimatilpasning i praksis juraen som medspiller dansk byplan laboratorium den 14. januar 2015 Indlæg af Jens Flensborg) www.energiogmiljo."

Transkript

1 Klimatilpasning i praksis juraen som medspiller dansk byplan laboratorium den 14. januar 2015 Indlæg af Jens Flensborg) 1

2 Disposition Klimatilpasning i planlægning og planloven Kommuneplan og klimatilpasningsplan Klimalokalplaner Samspil med spildevandsplanen og anden planlægning Klimatilpasning i samarbejde med vandselskaberne Medfinansieringsordningen vedrørende visse projekter, der håndterer tag- og overfladevand Vandselskabernes finansiering af egne anlæg evt. via differentieret servicenivau 2

3 Klimatilpasning og kommuneplanen Inddragelse af klima i kommuneplanen Kortlægninger/screeninger for at imødegå oversvømmelsesproblemer mv. Fastsættelse af retningslinjer for arealanvendelsen med afsæt heri - fx udpegning af lavtliggende arealer, som skal friholdes for bebyggelse udpegning af arealer, som kan anvendes til overløb i forbindelse med ekstremregn Rammebestemmelser for nye lokalplaner (generelle eller konkrete) PL 12 gælder også ad klimatiltag (Virke-for princippet og forbudsadgang efter 12,3) Klimatilpasningsplaner Forslag skulle være offentliggjort inden udgangen af Indarbejdes i KMPL 2013 eller i et KMPL-tillæg (dvs. ikke en ny plantype) Skal kortlægge risikoen for oversvømmelse, og skabe overblik og prioritere indsatsen Kommuneplanen i samspil med anden planlægning Hjemmel i SPV.planen til at udlægge et område uden tilslutningsmulighed for tag- og overfladevand kan kombineres med rammebestemmelser i KMPL om, at der skal udlægges arealer til lokal opsamling af regnvand mv. KMPL må ikke være i strid med risikostyringsplaner efter Lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisiko fra vandløb og søer, og KMPL skal indeholde særlige retningslinjer om friholdelse for bebyggelse mv. af sådanne arealer

4 Klimatilpasning i lokalplanlægningen Lov nr. 579/2012, bl.a. ændring af planlovens 15, stk. 1 En lokalplan skal indeholde oplysninger om planens formål og retsvirkninger. Formålet skal fastlægge den planlægningsmæssige begrundelse, eksempelvis varetagelse af klimatilpasning eller forebyggelse af forurening. Klimatilpasning og forureningsforebyggelse kan supplere de traditionelle planlægningsmæssige begrundelser i form af arkitektoniske og funktionelle hensyn. Dog stadig et krav, at planen vedrører arealmæssige dispositioner Den planmæssige begrundelse om klimatilpasning skal indgå i lokalplanens formålsbestemmelse og baggrunden og formålet med de forskellige bestemmelser bør uddybes i redegørelsen og via kortbilagene Lovændringen udvidede ikke lokalplankataloget og ændrede ikke på, at lokalplanlægning ikke påvirker eksisterende lovlige forhold, hvilket begrænser mulighederne for krav til klimatilpasning i eksisterende byområder 4

5 Klimalokalplaner fra lovbemærkningerne (1) Om kravene til lokalplanens formålsbestemmelse: Muligheden for at varetage planlægningsrelevante hensyn til forebyggelsen af forurening og klimatilpasningmæssige hensyn i en LP indebærer fortsat, at kommunen skal konkretisere formålet med lokalplanen. Konkretiseringen bør ske så præcist og entydigt som muligt, således at konkretiseringen sammen med LP ens anvendelsesbestemmelse kan udgøre planens principper.... Det er derfor ikke nok blot at henvise til, at formålet med en LP er at bekæmpe forureningen af luften i byen eller til klimamæssige hensyn. Ingen udvidelse af lokalplankataloget eller regler i anden lovgivning Lovforslaget indebærer alene en udvidelse af de planlægningsmæssige begrundelser, som kommunerne kan anføre i deres lokalplaner, men forslaget hverken ændrer eller udvider de emner og krav, der lovligt kan lokalplanlægges for og som udtømmende er opremset i PL 15, stk. 2. [..] Den foreslåede bestemmelser ændrer heller ikke ved. [naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinjer, EU-regler, andre love fra Miljøministeriets eller andre ministerier, herunder bygningsreglementet]. Ligeledes sker den konkrete håndtering af vandforsyning og spildevandsafledning, herunder evt. incitamentsstrukturer for ændret borgeradfærd mv. fortsat med hjemmel i vandforsyningsloven og miljøbeskyttelsesloven. Kommunen kan ikke med lokalplanlægningen ændre på disse forhold. 5

6 Klimalokalplaner fra lovbemærkningerne (2) Lovændringen udvider den lovlige planlægningsmæssige begrundelse Formuleringen varetagelse af klimatilpasning indebærer, at kommunerne fremover har mulighed for at tilpasse lokalområdet til konsekvenserne af klimaforandringer. Det kan bl.a. være lokalplanlægning, der har til hensigt at tilpasse området til større mængder regnvand, oversvømmelser, mere blæst eller hedebølger og tørke. Disse konsekvenser er lokale problemstillinger, som det er naturligt, at kommunerne tager hensyn til og indarbejder i planlægningen. Forslaget giver derimod ikke mulighed for, at kommunerne kan begrunde deres lokalplanlægning med klimaforebyggende tiltag. Der vil med en klimatilpasningsmæssig begrundelse fx kunne stilles krav om ubefæstede arealer for at sikre vandets nedsivningsmuligheder, stilles krav om, at bygninger placeres med høj beliggenhed eller stilles krav om tage, der kan optage regnvand og reducere belastningen af kloakker som kan optage regnvand, lokalplanlægges for udlæg til etablering af kanaler til vandafledning eller for udlæg til regnvandsbassin. Kommunerne vil ligeledes med en klimatilpasningsmæssig begrundelse kunne regulere beplantning af træer i forhold til behandlingen af problematiske vindforhold eller for at opnå bedre skyggevirkning i takt med, at temperaturen stiger. 6

7 Lov 579/2012 Klimalokalplaner fra høringsnotatet Ønske: Ændring / præcisering af de gældende regler for finansiering af spildevandsforsyningens klimatilpasningsløsninger NST: Problemstillingen vil blive vurderet ifm. Klimafinansieringspakke I og II Ønske: Mulighed for generelt sprøjteforbud / sprøjteforbud, når det kan dokumenteres, at der er grundvandsproblemer ved sprøjtning NST: Sprøjtefri zoner kan ikke etableres via lokalplanlægning - beskyttelse af grundvandet mod pesticider via sådanne zoner er ikke omfattet af lokalplankataloget, og forbud mod godkendte sprøjtemidler er i strid med EU-lovgiv. Ønske: Ændring af lokalplaner med klimamæssig begrundelse skal også kunne inddrage eksisterende lovlig bebyggelse og arealanvendelse NST: Lokalplanlægning er en erstatningsfri regulering og kan ikke gribe ind over for eksisterende bebyggelse det kan kun ske ved ekspropriation Ønske: Ændringen skal også inddrage hensyn til klimaforebyggelse NST: I lovforslaget alene ønske om fokus på lokale klimatilpasningstiltag 7

8 Klimatilpasning i lokalplaner div. eksempler (jf også vejledningen side 43 ff.) Bygningers placering på grunden og terrænhøjde - 15, stk. 2, nr. 6 - Fastsættelse af minimumskoter mv. Bebyggelsens udformning - 15, 2, nr. 7 fx grønne tage, forbud mod kældre, minimums sokkelhøjder mv. Ubebyggede arealer, udformning, anvendelse og beplantning, jf. 15, stk. 2, nr sikring af nedsivningsmuligheder via krav til befæstelsesgrader. - krav vedr. terrænreg. og beplantning mv. - reservation af arealer til nedsivningsanlæg 8

9 Spildevand og lokalplaner Beliggenheden af ledningsanlæg, jf. 15, stk. 2, nr. 5 Fx reservation til beliggenhed af kloakledninger, samt sivebrønde og skelbrønde mv. Lokalplanen kan ikke fastsætte bindende bestemmelser om den tekniske udførelse af sådanne anlæg, eller om bestemte spildevandsløsninger Det kan således ikke i en LP bestemmes, at et område skal separatkloakeres eller at den enkelte ejendom skal etablere nedsivningsanlæg Installation af anlæg for opsamling af tag- og overfladevand til brug for toiletskyld og tøjvask som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, jf. 15, stk. 2, nr. 25 Kan kombineres med at der i spildevandsplanen optages bestemmelse om, at der ikke er tilslutningsret for tag- og overfladevand 9

10 Tilslutning til fællesanlæg Krav om tilvejebringelse af og tilslutning til fællesanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, jf. 15, stk. 2, nr. 11 lokalplanen kan kun pålægge pligt til tilslutning, ikke til benyttelse tilslutning kontrolleres i byggesagsbehandlingen (færdigmelding) hensigtsmæssigt at det er udstykkeren, der forestår etableringen af anlægget (eller en grundejerforening el. lign.) Fællesanlæg vedrørende klimatilpasning etablering af diger og lign. til sikring mod oversvømmelse tilvejebringelse og tilslutning til fælles regnvands- eller forsinkelsesbassin i områder hvor der efter spildevandsplanen ikke er tilslutningsret for tagog overfladevand (Der er ikke hjemmel til at kræve etablering og tilslutning til en nedsivningsløsning på den enkelte ejendom) 10

11 Krav om tilvejebringelse af og tilslutning til et fælles regnvands- og forsinkelsesbassin Område1: Område 5: Ny bebyggelse Regnvandsbassin (reservation) Lokalplanbestemmelse: Tilvejebringelse af og tilslutning til regnvandsbassinget i delområde 5 er en betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse i delområde 1 (Hvis der er tale om et offentligt anlæg opstår spørgsmålet om arealet kan kræves overtaget efter PL 48 se her KFE ) 11

12 Klimalokalplaner styrker og begrænsninger Lokalplaner er direkte bindende for den enkelte grundejer (offentligretlig forpligtelse) Lokalplaner medfører ingen handlepligt eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte, og skal ikke rette ind efter en ny (klima)lokalplan Problem i eksisterende byområder Nye klimalokalplaner får kun effekt ved nybyggeri og ved større renoveringer (jf. fx MAD V udskiftning af udtjent bølgeeternittag med et nyt bølgeeternittag, var en almindelig vedligeholdelse af ejendommen, og skulle derfor ikke overholde en ny lokalplans krav om tagmateriale som vingetegl eller skiftertag. Ved udformningen af klimalokalplaner skal der fokuseres på Udformningen af de konkrete bestemmelser herunder sikres, at disse er hjemlet i lokalplankataloget, PL 15, stk. 2 Formuleringen af formålsbestemmelsen hvis klimatilpasningshensyn indgår Udformningen af redegørelsen (kan være et fortolkningsbidrag til bestemmelserne) (Mht. mulighederne for medfinansiering fra vandselskabets side skal man være opmærksom på, at dette ifølge bekendtgørelsen kun er muligt for anlæg i veje og i rekreative arealer ved afgrænsning af rekreative arealer skal der ifølge vejledningen hertil normalt tages udgangspunkt i plangrundlaget, dvs, KMPL ell. LP) 12

13 Samspil mellem kommune og vandselskab ifm. klimatilpasning Generelt - Samarbejde og erfaringsudveksling Til brug for kortlægning og senere planlægning kan kommunen kræve at vandselskabet udarbejder oversvømmelses- og risikokort, jf. 7a i spv.bekg. Bl.a. med beregning af risiko for oversvømmelser som følge af kapacitetsproblemer ud fra estimerede regnhændelser i år 2050 Vandselskabers medfinansiering kommunale projekter til håndtering af tag- og overfladevand, jf. medfinansieringsbekendtgørelsen, nu bekg. nr af 16. december 2014 (kommunen ejer anlægget) Vandselskabet kan tillige udføre klimatilpasning i egne kloakanlæg, også anlæg med delt ejerskab, i forbindelse med aftale med kommunen om fælles projekt (vandselskabet ejer anlægget) Vandselskabet kan udføre klimatilpasning som led i opfyldelse af miljø- og servicemål, hvor målene er fastsat af kommunalbestyrelsen 13

14 Vandselskabernes medfinansiering efter medfinansieringsbekendtgørelsen (1) Betalingslovens 1 indeholder hjemmel til, at der i taksten på spildevandsafledning kan indregnes udgifter til medfinansiering af kommunale og private klimatilpasningsprojekter (ikke ejet af vandselskabet) Kun tag- og overfladevand Ejet af en anden end spildevandsselskabet (kommunen eller private) Finansieres over spildevandstaksten selvom ikke ejet af spildevandsselskabet Særlige regler om medfinansiering i medfinansieringsbekendtgørelsen Afgrænsning af hvilke projekter spildevandsselskabet kan medfinansiere Kommunen skal ved en beslutning godkende projektet som myndighed (kan indgå i klimatilpasningsplan, spildevandsplanen eller et tillæg hertil) Procedure for aftaler om medfinansiering (aftale indgås mellem vandselskab og projektejeren Procedure for spildevandsselskabets opnåelse af tillæg til prisloft for medfinansiering (nogle ret formalistiske regler) 14

15 Spildevandsselskabernes medfinansiering efter medfinansieringsbekendtgørelsen (2) Hvilke projekter kan spildevandsselskabet medfinansiere? Kun projekter, som håndterer tag- og overfladevand i modsætning til drænvand, vandløb og opstigende grundvand Udelukkende projekter i og på veje i byzone, vandløb og rekreative områder, som er ejet af en kommune eller en privat aktør (NB: præcisering i nye bekg.: rekreative områder omfatter ikke boligforeningers fællesarealer) Frivilligt for spildevandsselskabet Projektet skal tjene såvel forsyningsmæssige interesser som kommunale/private interesser Projektet skal være beliggende inden for område, hvor der er behov for afhjælpning ifølge den kommunale risikokortlægning (evt. indirekte, 8) Omkostningerne skal fordeles efter reglerne i bekendtgørelsens 3 og 4 og projektet skal være omkostningseffektivt ( 6) 15

16 Spildevandsselskabets finansiering af egne anlæg eller af anlæg med delt ejerskab (dvs. uden om medfinansieringsbekendtgørelsen) Spildevandsselskabet kan finansiere, drive og vedligeholde egne anlæg, som etableres med henblik på klimatilpasning, f.eks. større kloakrør, separering m.v. Spildevandsselskabet kan finansiere, drive og vedligeholde anlæg med delt ejerskab, som etableres med henblik på klimatilpasning, f.eks. Rabalderparken (skaterpark og spildevandsanlæg) Ingen tillæg til prisloft for finansiering af egne anlæg Spildevandsselskabet kan derimod udføre klimatilpasning i egne anlæg som lokalt fastsat miljø- og servicemål efter bekendtgørelse nr. 1048, 2012, og opnå tillæg til prisloftet for øgede driftsomkostninger, såfremt betingelserne herfor opfyldt 16

17 Delt ejerskab vandselskab og kommune 17

18 Eksempel på samarbejde mellem kommune spildevandsselskab og en boligforening Østbyparken i Vejle opført Beliggende lavtliggende og ud til Vejle Fjord Ved kraftigt skybrud løber vandet i gaderne og kældre oversvømmes Grundvandet står højt, og der er ofte overfladevand på de grønne rekreative arealer Nybyggerier i området ud mod fjorden/havnen er alle hævet 1,25 m og virker som dæmninger Klimatilpasningsprojekt med deltagelse af kommunen, spildevandsselskabet og boligforeningen Østerbo (Et pilotprojekt med støtte fra ministeriet) 18

19 Østbyparken - luftfoto 19

20 Østbyparken den kommunale vej 20

21 Østbyparken - klimatilpasningsprojektet Projektet bestod af tre selvstændige men sammenhængende projekter: Anlæg i gårdhaver i boligeforeningens karrébebyggelse til at forsinke og aflede tag- og overfladevand Anlæg på boligforeningsparkstrøg/rekreative parcel syd for karrébebyggelsen til at lede tag- og overfladevand til recipient (fjorden) Anlæg af regnbede mv. i de to offentlige veje, som går gennem området mhp. transport og især forsinkelse af tag- og overfladevand Projektet overvejet gennemført via medfinansieringsbekendtgørelsen: Dvs. spildevandsselskabet er ikke ejer af de pågældende anlæg, men optræder kun som financier Projektet er kompliceret af, at der var tre parter og ikke kun to, hvilket dog ikke er et problem ift. medfinansieringsbekg. (aftalemæssigt indgås der separate aftaler mellem spv-selskab og kommunen hhv. boligforeningen) I praksis er projektet også komplekst for boligselskabet, da karrébebyggelsen bestod af 7 selvstændige afdelinger Projektet endnu ikke realiseret. 21

22 Jens Flensborg, Advokat (H) Tlf

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

Sådan håndterer vi skybrud og regnvand. Handlingsplan for klimasikring af Danmark

Sådan håndterer vi skybrud og regnvand. Handlingsplan for klimasikring af Danmark Sådan håndterer vi skybrud og regnvand Handlingsplan for klimasikring af Danmark December 2012 Sådan håndterer vi skybrud og regnvand Handlingsplan for klimasikring af Danmark Sådan håndterer vi skybrud

Læs mere

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Vejledning Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse 2014 Titel: Vejledning til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Redaktion: Kystdirektoratet og Naturstyrelsen Udgiver:

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN Kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Fornyelse af planlægningen - kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Udgivet

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Notat Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Formålet med notatet er, at belyse fordele og ulemper ved at stille krav om anvendelse af regnvand fra tage til toiletskyl og tøjvask

Læs mere

Håndbog om Miljø og Planlægning

Håndbog om Miljø og Planlægning Miljøstyrelsen Skov- og Naturstyrelsen Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne 4 Håndbog om Miljø og Planlægning Forord 5

Læs mere

Kortlægning af klimaforandringer

Kortlægning af klimaforandringer Kortlægning af klimaforandringer - muligheder og barrierer for handling Maj 2012 Task Force for Klimatilpasning ISBN 978-87-7279-608-6 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 5 2. SAMMENFATNING OG OPSAMLING

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser

Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser Klimaforandringer - en menneskeskabt forandring i den globale vandcyklus Det moderne samfunds industrielle produktion og levevis har igennem

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 84 - ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP k o m m u n e: INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

N OTAT. Barrierer for vækst i den fysiske planlægning

N OTAT. Barrierer for vækst i den fysiske planlægning N OTAT Barrierer for vækst i den fysiske planlægning I dette notat præsenteres en række eksempler på, at rammerne for den fysiske planlægning udgør en barriere for, at kommunerne kan igangsætte initiativer,

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur

Naturplan Danmark. Vores fælles natur Naturplan Danmark Vores fælles natur Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Et grønt danmarkskort giver klar retning for naturen,

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere