Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel"

Transkript

1 Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL

2

3 Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER Udarbejdet af Advokatfirmaet Energi & Miljø

4

5 1. Indledning og problemstilling Vejle Kommune, Vejle Spildevand og ØsterBO har igangsat et pilotprojekt, hvor mulighederne for samarbejde om et fælles klimatilpasningsprojekt for Østbyparken skal afdækkes. Det er projektets formål at løse eventuelle fremtidige problemer med stigende regnmængder for de lavtliggende arealer ved havnen i Vejle. Overordnet planlægges der etableret tre forskellige typer af anlæg: Anlæg i gårdhaverne i ØsterbBOs karrébebyggelser til at forsinke og aflede tag- og overfladevand. Vedr. pilotprojekt vedrørende klimatilpasning Anlæg på ØsterBOs parkstrøg/rekreative parcel syd for karrébebyggelserne til at lede tag- og overfladevand til recipienten. Anlæg af regnbede/kanaler i de offentlige veje Valløesgade og Ørstedsgade med henblik på transport og forsinkelse af tag- og overfladevand. Parterne har drøftet to løsninger, nemlig (1) muligheden for, at ØsteBOs ejendomme omfattet af projektet udtræder af Vejle Spildevands kloakfællesskab for så vidt angår tag- og overfladevand og (2) mulighederne for hel eller delvis realisering af projekterne med medfinansiering fra Vejle Spildevand. Parterne har anmodet om en beskrivelse af de juridiske muligheder og begrænsninger ved de drøftede muligheder. Nedenfor i afs. 2 og 3 beskrives mulighederne for udtræden af kloakfællesskabet hhv. medfinansiering. Afs. 4 indeholder vores vurdering af de påtænkte anlæg ift. reglerne om medfinansiering. I afs. 5 omtales muligheden for etablering af spildevandsanlæg med delt ejerskab. Vores anbefalinger til det videre forløb er indeholdt i afs De retlige rammer for ØsterBOs udtrædelse af kloakfællesskabet 2.1 Tilladelse til udtrædelse - spildvandsbekendtgørelsen Parterne har drøftet muligheden for, at ØsterBOs ejendomme omfattet af projektet udtræder af Vejle Spildevands kloakfællesskab for så vidt angår tag- og overfladevand, således at ØsterBO herefter selv etablerer en decentral regnvandsløsning på de berørte arealer. Det kan eksempelvis ske ved nedsivning og/eller udledning direkte til recipient (havnebassinet). 1 / 18

6 Ifølge 28, stk. 4, i miljøbeskyttelsesloven (MBL), er der tilslutningspligt og -ret til kloakken for en ejendom i et kloakopland, når der er skabt fysisk tilslutningsmulighed det vil sige, når der er ført en stikledning frem til ejendommens grundgrænse. Når ejendommen først er tilsluttet kloakfællesskabet, kræver det en ophævelse af tilslutningspligten og -retten, for at ejendommen kan frakobles kloakken igen. Det er kommunen, der skal træffe afgørelse om ophævelsen. Ophævelsen af tilslutningspligten og -retten kan ske delvist, således at der kun sker ophævelse for tag- og overfladevand, hvorefter de pågældende ejendomme stadig vil være tilsluttet kloakken for husspildevandet (det sorte spildevand). De nærmere regler for hel eller delvis udtræden af kloakfællesskabet findes i 11 i spildevandsbekendtgørelsen (bekg. nr af 11. december 2007). Hvis ØsterBOs ejendomme omfattet af klimatilpasningsprojektet skal udtræde af Vejle Spildevands kloakfællesskab for tag- og overfladevand, skal Vejle Kommune forinden, ifølge spildevandsbekendtgørelsens 11, stk. 1, påse, at følgende krav er opfyldt: Spildevandsplanen skal give mulighed for udtrædelse i det konkrete kloakopland, jf. MBL 32, stk. 1, nr. 2. Der skal være enighed om udtrædelsen imellem grundejeren og kommunalbestyrelsen. Der må ifm. udtrædelsen ikke ske en væsentlig forringelse af spildevandsselskabets samlede økonomi. Spildevandsselskabet skal fortsat kunne fungere teknisk forsvarligt efter udtrædelsen. Isoleret set antager vi ikke, at disse betingelser vil give problemer, hvis ØsterBO måtte vælge løsningen med udtræden af kloakfællesskabet. Efter det oplyste er Vejle Kommune allerede ved at revidere spildevandsplanen, således at der skabes det fornødne plangrundlag til, at ejendommene omfattet af klimatilpasningsprojektet kan udtræde af kloakfællesskabet. Det følger endvidere af projektet, at det kun vil være almindelige boligejendomme, der skal udtræde for tag- og overfladevand, hvorfor vi antager, at en beslutning om ophævelse af ejendommenes tilslutningspligt og -ret ikke vil få væsentlige negative konsekvenser for Vejle Spildevands samlede økonomi, ligesom spildevandsselskabets kloakanlæg fortsat ville kunne fungere fysisk, hvis de pågældende ejendomme måtte udtræde. Den økonomiske betydning for spildevandsselskabet, herunder størrelsen af en eventuel delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag for de i alt ca lejemål, kan dog ikke vurderes konkret på det foreliggende grundlag, jf. nedenfor om forholdet til betalingsloven. For at de berørte ejendomme skal kunne udtræde af kloakfællesskabet for tag- og overfladevand, kræves det imidlertid også, at kommunen forinden har meddelt tilladelse til alternativ bortskaffelse eller afledning af tag- og overfladevandet fx en nedsivnings- eller udledningstilladelse. En tilladelse til alternativ bortskaffelse kan som udgangspunkt meddeles efter spildevandsbekendtgørelsens 11, stk. 2, hvis følgende forudsætninger er opfyldt: 2 / 18

7 Vandplanens mål for kvaliteten og anvendelsen af vandløb, søer og kystvande samt mål for anvendelsen og beskyttelsen af grundvandet tilsidesættes ikke. Udlederkravene i spildevandsbekendtgørelsens kapitel 8 om udledning fra offentlige renseanlæg fastholdes, uanset at der sker reduktion i spildevandsselskabets godkendte kapacitet. Den samlede spildevandsmængde renses ikke dårligere end hidtil. Det kan bl.a. udledes heraf, at meddelelsen af en tilladelse til alternativ bortskaffelse af tag- og overfladevand for de ejendomme, der udtræder, skal vurderes i lyset af håndteringen af den samlede spildevandsmængde i Vejle Spildevands forsyningsområde. Vi antager, at Vejle Kommune er sindet at meddele tilladelsen, da vi samtidig antager, at ejendommenes udtrædelse ikke vil have nævneværdig betydning for Vejle Spildevands overholdelse af sine udlederkrav fremadrettet. På baggrund heraf må det således antages, at Vejle Kommune i medfør af spildevandsbekendtgørelsens 11 vil kunne meddele tilladelse til, at der sker en ophævelse af tilslutningspligten for tag- og overfladevand fra ejendomme omfattet af klimatilpasningsprojektet, og at Vejle Kommune samtidig vil kunne meddele tilladelse til alternativ behandling af spildevandet. Det forudsættes herved naturligvis, at projektet gennemføres som et projekt om frakobling fra kloakken. 2.2 Det økonomiske opgør ved udtrædelse betalingsloven Hvis ØsterBOs ejendomme udtræder af Vejle Spildevands kloakfællesskab, kan ØsterBOs enkelte afdelinger, hvis visse betingelser er opfyldt, få tilbagebetalt dele af tilslutningsbidraget. Ifølge Vejle Spildevands betalingsvedtægt, punkt 5.1, kan der ske tilbagebetaling af op til 40% af det på udtrædelsestidspunktet gældende tilslutningsbidrag, når en ejendom udtræder for tag- og overfladevand. Størrelsen af en eventuel tilbagebetaling skal således fastsættes konkret, men kan under ingen omstændigheder være større end 40% af det tilslutningsbidrag, som gælder pr. udtrædelsen. Bestemmelsen er en udmøntning af 4a, stk. 1 og 2, i betalingsloven. Ifølge betalingsvedtægten er en tilbagebetaling af tilslutningsbidrag endvidere betinget af, at udtrædelsen medfører, at Vejle Spildevand derved undgår at foretage større investeringer i spildevandsanlægget, og at udtrædelsen ikke i øvrigt medfører en uudnyttet ekstrakapacitet på spildevandsanlægget. I forhold til ØsterBOs ejendommes udtræden må det vurderes konkret, om det har betydning for mulighederne for delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. Det kan eksempelvis have betydning, om den eksisterende ledningsstreng, som bortleder regnvand fra arealerne og dermed overflødiggøres, ikke vil kunne afskrives. Tilsvarende kan det være af betydning, om Vejle Spildevand ved frakoblingen undgår at foretage forestående investeringer i kapacitetsudvidelse eller lignende. Det er derfor ingenlunde sikkert, at ØsterBOs ejendommes udtrædelse vil udløse tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. Som det fremgår af betalingsvedtægtens punkt 5.2, kan en udtrædelse fx være forbundet med sådanne udgifter for Vejle Spildevand, 3 / 18

8 at spildevandsselskabet i stedet for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag er berettiget til at få en kompensation. Hvis klimaprojektet for Østbykvarteret gennemføres ved udtrædelse fra kloakfællesskabet, skal der indgås en privatretlig udtrædelsesaftale imellem ØsterBO og Vejle Spildevand. De økonomiske følger af udtrædelsen bør aftales nærmere heri, hvorved der skal tages udgangspunkt i reglerne i betalingsloven og Vejle Spildevands betalingsvedtægt. I den forbindelse må det fastlægges konkret blandt andet ud fra kloakanlæggenes alder, stand, funktion og kapacitet om der skal tilbagebetales tilslutningsbidrag ved udtrædelsen. I givet fald skal tilbagebetalingskravets størrelse fastlægges nærmere (procentdel i forhold til standardtilslutningsbidraget). 2.3 Retsvirkningerne og konsekvenserne af en udtrædelse Med udgangspunkt i de foreliggende oplysninger er det vores vurdering, at det vil være muligt at gennemføre en løsning, hvor ØsterBOs ejendomme i projektområdet udtræder af kloakforsyningen for så vidt tilslutningsretten- og pligten for tag- og overfaldevand, forudsat at Vejle Kommune gennemfører de fornødne ændringer af spildevandsplanen og meddeler de nødvendige tilladelser hertil. Retsvirkningen af, at ØsterBOs ejendomme får ophævet sin tilslutningspligt og -ret for tag- og overfladevand, er, at ejendommene fysisk skal frakobles kloaknettet for denne del af spildevandet. ØsterBO er herefter selv ansvarlig for håndteringen af tag- og overfladevandet. Samtidig hermed frigøres Vejle Spildevand for sin forsyningspligt i relation til denne del af ejendommenes spildevand. En alternativ løsning til håndtering af ØsterBOs tag- og overfladevand skal således finansieres af ØsterBO selv og skal godkendes af Vejle Kommune. Med henblik på klimatilpasning bør den alternative løsning dimensioneres, således at den kan håndtere regnvand fra de bagvedliggende arealer. Såfremt dette regnvand i forbindelse med større regnskyl, skybrud mv. ender på ØsterBOs arealer, vil bortskaffelsen eller udledningen af regnvandet alene påhvile ØsterBO, som ikke længere vil kunne tillede regnvandet til kloaksystemet. ØsterBOs ejendomme i projektområdet omfatter efter det oplyste ca lejemål placeret i 7 afdelinger. Som følge heraf vil der skulle indgås en aftale om udtrædelse mellem Vejle Spildevand og hver af de 7 afdelinger. For ØsterBOs vedkommende vil der næppe være et særligt økonomisk incitament til at indgå en aftale om udtrædelse, da en eventuel tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ikke med sikkerhed vil kunne dække de udgifter, som vil medgå ved etableringen af den nye spildevandsløsning. En udtrædelse giver heller ikke ØsterBO rabat på de løbende ydelser (vandafledningsbidraget), da beregningen af vandafledningsbidraget er uafhængig af, hvorvidt ØsterBO tilleder tag- og overfladevand til kloaksystemet, jf. betalingslovens 2a, stk. 2. Det kan derfor vise sig vanskeligt at opnå flertal i alle 7 selvstændige afdelinger til at indgå en aftale om udtræden for tag- og overfladevand. 4 / 18

9 3. Fælles projekt medfinansieringsbekendtgørelsen 3.1 Generelt om medfinansieringsordningen Reglerne for spildevandsselskabers betaling til medfinansieringsprojekter blev indført i betalingslovens 1, stk. 5 og 6, med ikrafttræden 31. januar 2013 som et led i udmøntningen af Regeringens aftale med KL om kommunernes økonomi for Medfinansieringsbekendtgørelsen (bekg. nr. 89 af 30. januar 2013) blev herefter udstedt med henblik på at udmønte bestemmelserne i praksis. Ifølge lovbemærkningerne til de nye bestemmelser i betalingsloven skal medfinansieringsprojekter forstås som kommunale eller private projekter, som tjener til at aflaste spildevandsforsyningsselskabets indsats til håndtering af tag- og overfladevand i forhold til navnlig veje, vandløb og rekreative arealer [vores fremhævelse]. Det er hertil anført, at det ofte kan være økonomisk fordelagtigt at integrere løsninger til håndtering af tag- og overfladevand i projekter, som ligger uden for et spildevandsselskabs ansvarsområde, frem for at håndtere tag- og overfladevandet i traditionelle spildevandstekniske løsninger som fx udvidelse af kloaknettet ved hjælp af større rør eller bassiner. Udgangspunktet må dog være, at såfremt spildevandsselskabet skal medfinansiere et projekt, skal projektet angå forhold vedrørende tag- og overfladevand, der er selskabet vedkommende. I forhold til medfinansieringsprojekter fremgår det af de nye bestemmelser i betalingslovens 1, stk. 5 og 6, at der i spildevandstaksterne kan indregnes udgifter, som er nødvendige af hensyn til spildevandsselskabets håndtering af tag- og overfladevand. De nye bestemmelser skaber dermed mulighed for, at Vejle Spildevand kan medfinansiere anlæg, som ikke er ejet af spildevandsselskabet, herunder også anlæg som ikke er spildevandsanlæg, men som tjener til aflastning af kloaksystemet angående tag- og overfladevand. Modsat skal etablering af almindelige spildevandsanlæg til brug for spildevandsselskabets drift stadig finansieres over spildevandsselskabets takster som hidtil, ligesom anlæg, der håndterer vand, som er Vejle Spildevand uvedkommende, ikke kan udføres som et medfinansieringsprojekt. I forhold til håndteringen af regnvand, som løber til ØsterBOs ejendomme samt kommunens veje fra de bagvedliggende arealer, skal dette som udgangspunkt medinddrages i medfinansieringsprojekter på samme måde som det øvrige tag- og overfladevand på disse arealer. Med hensyn til Vejle Kommunes rolle i et eventuelt medfinansieringsprojekt for Østbyparken følger det af vandsektorlovens 15, stk. 1, at kommunen ikke må deltage i aktiviteter forbundet med vand- og spildevandsforsyning. Som følge heraf skal kommunens rolle bestå i varetagelse af andre kommunale interesser, herunder i relation til kommunale veje fx skybrudssikring eller rekreative hensyn mv. 5 / 18

10 Tilsvarende vil ØsterBO i sin egenskab af grundejer i forhold til medfinansieringsprojektet have en interesse i håndteringen af tag- og overfladevand på arealer, der ejes af boligselskabet. Da et medfinansieringsprojekt ifølge bekendtgørelsen skal finansieres både af spildevandsselskabet og kommunen og/eller en privat part, skal et medfinansieringsprojekt derfor dels indeholde elementer, som angår/aflaster spildevandsselskabets opgave i forbindelse med håndtering af tag- og overfladevand, og dels noget andet det vil sige et eller flere elementer, som varetager andre kommunale eller private hensyn. 3.2 Projekter omfattet af medfinansieringsbekendtgørelsen Ifølge medfinansieringsbekendtgørelsen kan der ske medfinansiering af følgende typer af projekter: Projekter i vandløb i landzone eller projekter i rekreative områder (bekendtgørelsens 3) Projekter i vandløb i byzone eller projekter i veje (bekendtgørelsens 4) Vejle Spildevand kan således ikke bidrage til finansieringen af andre typer af projekter, eksempelvis projekter om lokal afledning af regnvand på private grunde, som ikke har karakter af rekreative områder. I forhold til klimatilpasningsprojektet i Østbyparken vil ØsterBOs projekt i gårdhaverne mellem karréerne og projektet på den rekreative parcel syd for karrébebyggelsen som udgangspunkt være omfattet af bekendtgørelsens 3. Særligt i forhold til projektet i gårdhaverne afhænger dette dog af, hvorledes begrebet rekreative områder fortolkes, jf. nærmere herom nedenfor i afsnit 4.2 Projektet med anlæg af regnbede i kommunens veje, Valløesgade og Ørstedsgade, vil derimod være omfattet af bekendtgørelsens 4. Sondringen mellem projekter i og på rekreative områder og vejprojekter har betydning for, hvordan fordelingen af udgifter til projektets gennemførelse og fremadrettede drift skal foretages imellem ØsterBO og Vejle Kommune på den ene side og Vejle Spildevand på den anden. Ifølge bekendtgørelsens 3, er det alene meromkostningerne ved et projekt i rekreative områder, som Vejle Spildevand kan dække. Meromkostningsprincippet indebærer, at projektet skal ses i sammenligning med, hvad det pågældende anlæg ville have kostet uden de tiltag, der alene tjener et klimatilpasningsformål (fx aflaster kloaksystemet). Et projekt vedrørende Vejle Kommunes veje efter bekendtgørelsens 4 indebærer derimod, at samtlige omkostninger skal fordeles mellem Vejle Spildevand og Vejle Kommune. Vejle Spildevand betaler således i forbindelse med vejprojekter alle omkostninger, som er nødvendige af hensyn til håndteringen af tag- og overfladevand, herunder omkostninger til investering, drift og vedligeholdelse. Efter 1. 6 / 18

11 januar 2015 kan spildevandsselskabet dog højest betale 75% af de samlede investeringsomkostninger, der er nødvendige for håndtering af tag- og overfladevand (begrænsningen gælder derimod ikke for omkostninger til drift og vedligeholdelse). Det samlede klimatilpasningsprojekt i Østbyparken omfatter både ØsterBOs projekter for rekreative områder og Vejle Kommunes projekter for vejarealer, som således i relation til mulighederne for medfinansiering skal behandles på vidt forskellige måder. Det er derfor væsentligt, at der i opgørelsen af udgiftsfordelingen i projektbeskrivelsen foretages en klar sondring mellem 3-projekter for rekreative arealer og 4-projekter for veje. Mht. Vejle Spildevands adgang til at indgå aftale om medfinansiering kan Vejle Spildevand kun finansiere udgifter, der er omfattet af betalingslovens regler. Hertil regnes også udgifter efter medfinansieringsbekendtgørelsen, da bekendtgørelsen er udstedt efter betalingsloven. Hvis et medfinansieringsprojekt indeholder udgifter, som er Vejle Spildevand uvedkommende, vil Vejle Spildevand hverken kunne indregne de pågældende udgifter i sine sædvanlige takster for behandling af spildevand eller i prisloftet. Uanset om der er tale om et projekt omfattet af bekendtgørelsens 3 eller 4, skal der udover beskrivelse og budget for det konkrete projekt tillige udarbejdes en beskrivelse og et budget for den sædvanlige afhjælpning, som for Vejle Spildevand ville have været alternativet til det ønskede medfinansieringsprojekt. På grundlag heraf skal Vejle Spildevand herefter ansøge Forsyningssekretariatet om, at omkostningerne ved medfinansiering af medfinansieringsprojekter som projektet i Østbyparken udmøntes i et tillæg til spildevandsselskabets prisloft. Ansøgning skal fremsendes inden 15. april for, at et projekt kan indgå Vejle Spildevands prisloft for det kommende år. Ansøgningen skal ifølge medfinansieringsbekendtgørelsens 6 indeholde en række konkrete oplysninger, herunder projektbeskrivelse og budget for medfinansieringsprojektet, projektbeskrivelse og økonomisk overslag for en sædvanlig afhjælpning, beregning af omkostningseffektivitet samt oplysninger om den aftale, som er indgået mellem Vejle Kommune og ØsterBO (projektejerne) på den ene side og Vejle Spildevand på den anden. Kravene til den kommende ansøgning til Forsyningssekretariatet omtales nærmere nedenfor i afsnit Krav om kommunal beslutning og forholdet til spildevandsplanlægningen Det følger af medfinansieringsbekendtgørelsens 8, at der skal foreligge en kommunal beslutning om, at medfinansieringsprojektet fra kommunal side anses som hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt. Bestemmelsen gælder både for kommunale og private projekter. Denne beslutning indgår også i det materiale, som skal vedlægges Vejle Spildevands ansøgning om et tillæg til prisloftet iht. medfinansieringsbekendtgørelsens 6. Konkret kan den kommunale beslutning vedtages i spildevandsplanen eller i et tillæg hertil, jf. også miljøbeskyttelseslovens 32 og spildevandsbekendtgørelsens 5, stk. 7 / 18

12 1, nr. 3. Ifølge Naturstyrelsens vejledning af 7. februar 2013 kan beslutningen også foreligge i en anden form fx ved et brev fra forvaltningen, hvis der foreligger den fornødne delegation hertil fra kommunalbestyrelsen til forvaltningen. Selv om det ifølge bekendtgørelsens 8 ikke er et krav, at den kommunale beslutning alene består i en ændring af spildevandsplanen, anbefales det, at Vejle Kommune indarbejder sin beslutning angående klimatilpasningsprojektet for Østbyparken i spildevandsplanen. Det fremgår således af spildevandsbekendtgørelsens 5, stk. 1, nr. 3, at spildevandsplanen skal indeholde oplysninger om projekter, som medfinansieres. Hvis ikke spildevandsplanen, henholdsvis et tillæg hertil, er endelig vedtaget på det tidspunkt, hvor ansøgning om medfinansiering indsendes til Forsyningssekretariatet, bør forslag hertil ifølge vejledningen i det mindste være sendt i høring. 3.4 Afgrænsningen af flere parter og projekter i et medfinansieringsprojekt Medfinansieringsbekendtgørelsen indeholder udelukkende en regulering af, hvilke udgifter, Vejle Spildevand må afholde i forbindelse med udmøntningen af medfinansieringsprojektet for Østbyparken. I bekendtgørelsen nævnes derfor udelukkende to parter; spildevandsselskabet og projektejeren, hvor sidstnævnte udgøres af den kommunale eller private part, som udfører og ejer projektet. Udgangspunktet efter bekendtgørelsen og Naturstyrelsens standardaftale er således, at hvert projekt kun har to parter. Spørgsmålet er herefter, om klimatilpasningsprojektet i Østbyparken skal deles op i to dele et vejprojekt for kommunen og et projekt for arbejderne på ØsterBOs arealer. Arbejderne på ØsterBOs arealer kan endvidere i sig selv opdeles i flere projekter. Der er ikke noget til hinder for, at et projekt omfatter såvel rekreative områder som vejarealer, og dermed er omfattet af både 3 og 4 i bekendtgørelsen. Omkostningerne til projektet skal i givet fald opdeles efter den del af projektet, som hører under 3 (rekreative områder) og den del, som hører under 4 (offentlige veje), idet der er to udgiftsfordelingsprincipper. I lyset af bekendtgørelsens regler om udgiftsfordeling vurderer vi heller ikke, at der er noget til hinder for, at der på projektejersiden optræder flere parter (her: Vejle Kommune og ØsterBO), hvis dette er mest praktisk af hensyn til projektets integrerede karakter, økonomi eller lignende, så længe fordelingen af udgifter i forhold til Vejle Spildevand er uændret. Den indbyrdes fordeling af ejerskab til projektet og etableringsudgifter imellem kommunen og ØsterBO vil dog i så fald dog skulle aftales nærmere imellem disse parter. Rammerne for denne aftale mellem de to projektejere er ikke reguleret nærmere i bekendtgørelsen, men må således bero på de faktiske forhold samt under hensyntagen til, at Vejle Kommune overholder de almindelige kommunalretlige regler, hvorefter kommunen som udgangspunkt ikke kan give tilskud til private. 8 / 18

13 Selv om de tre delprojekter indgår i et samlet klimatilpasningsprojekt, er det imidlertid - som vi forstår det - muligt at behandle de tre delprojekter uafhængigt af hinanden. Projekterne skal forbindes, men er placeret på forskellige arealer, og består hver især i forskellige tekniske foranstaltninger og har forskellige juridiske rammevilkår. På baggrund heraf anbefales det, at de tre delprojekter behandles hver for sig i forhold til medfinansieringsbekendtgørelsen. I givet fald skal der indgås en særskilt aftale og udarbejdes en særskilt indberetning til Forsyningssekretariatet for hvert af de tre delprojekter. De snitflader, som der vil være mellem de forskellige projekter i omkostningsmæssig henseende eksempelvis ved sammenkobling mellem anlæggene i gårdhaverne og vejanlæggene vil kunne håndteres ved forholdsmæssige fordelinger. Udformning af aftaler og indberetningerne som tre delprojekter udelukker endvidere ikke, at der over for Forsyningssekretariatet redegøres for projekternes spildevandstekniske sammenhæng, herunder som led i argumentation for, at alle projekterne falder ind under medfinansieringsbekendtgørelsens regler. Parterne har endvidere mulighed for at lade aftalerne være betinget af, at alle projekter opnår Forsyningssekretariatets tilsagn om medfinansiering. 4. Vurdering af de konkrete projekter 4.1 Valget mellem udtræden og medfinansiering Som ovenfor beskrevet findes der overordnet to muligheder for at gennemføre de planlagte projekter i Østbyparken. Enten kan ØsterBO udtræde af kloakfællesskabet for tag- og overfladevand for ejendommene omfattet af projektet, eller også kan projektet gennemføres som et medfinansieringsprojekt. Umiddelbart synes en fremgangsmåde, hvor ØsterBO udtræder af Vejle Spildevands kloakfællesskab ikke at være hensigtsmæssig for ØsterBO, hverken i økonomisk eller i afledningsmæssig henseende. Denne løsning vil indebære, at ØsterBO skal bekoste og fremadrettet drive sit eget anlæg til håndtering af tag- og overfladevand, herunder også fra de bagvedliggende arealer. Som kompensation herfor kan ØsterBO få tilbagebetalt maksimalt 40% af det gældende standardtilslutningsbidrag, men det reelle tilbagebetalingsbeløb vil sandsynligvis være lavere måske er tilbagebetaling endda helt udelukket. Der er derimod et større potentiale i at arbejde videre med en realisering og finansiering af et klimatilpasningsprojekt for Østbyparken ved hjælp af medfinansieringsordningen. Herved vil ØsterBO hverken blive frakoblet det eksisterende kloaksystem eller skulle finansiere nye anlæg alene. Hvis et medfinansieringsprojekt kan gennemføres, vil Vejle Spildevand endvidere få aflastet sit kloaksystem for de stigende nedbørsmængder fremadrettet uden at skulle udvide ledningsnettet. 9 / 18

14 Muligheden for at lave en kombination af de to løsninger kunne overvejes, f.eks. således at ØsterBO afkobles kloaknettet for tag- og overfladevand, mens kommunen gennemfører skybrudsvejene som et medfinansieringsprojekt. Det er dog vores umiddelbare vurdering, at det er vanskeligt at forene de to løsningsmuligheder. Årsagen hertil at, at ØsterBO får meget store regnmængder fra bagvedliggende og højere liggende arealer, som ØsterBO til dels vil stå alene med ved udtræden. De konkrete projekter må herefter vurderes i forhold til de generelle krav i medfinansieringsordningen, som er beskrevet ovenfor: 4.2 Medfinansieringsprojekterne i ØsterBOs arealer Projekterne i ØsterBOs arealer består af tre overordnede projekter, nemlig dels et projekt med etablering af et anlæg på det ubebyggede areal syd for karrébebyggelsen til at forsinke og lede tag- og overfladevand til recipienten (havnen), og dels et projekt med etablering af forskellige anlæg i gårdhaverne mellem de enkelte karréer til at forsinke og aflede tag- og overfladevand, dels etablering af permeabel belægning på parkeringsarealerne. Projekterne er efter det oplyste internt forbundet, således at tag- og overfladevand fra gårdhaverne ledes via Vejle Spildevands kloakledninger i bl.a. Valløesgade og Ørstedsgade og videre til de påtænkte anlæg på det ubebyggede areal. ØsterBOs arealer har ikke karakter af vejarealer, hvorfor muligheden for medfinansiering derfor forudsætter, at arealerne har karakter af rekreative områder i medfinansieringsbekendtgørelsens forstand. Hvis dele af ØsterBOs klimatilpasningsprojekt opføres på arealer, der ikke kan betegnes som rekreative områder, vil disse elementer ikke umiddelbart kunne omfattes af medfinansieringsprojektet. Parkeringsarealer kan efter naturlig sproglig forståelse ikke anses som et rekreativt areal. Rekreative områder er ikke defineret nærmere i bekendtgørelsen eller lovforarbejderne til ændringen af betalingsloven. Naturstyrelsen har i vejledningen af 7. februar 2013 anført følgende: Rekreative områder, som f.eks. parker, legepladser, bytorve mm. vil fremgå af plangrundlaget i kommuneplan eller lokalplaner. I Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning fra juni 2013 anføres det tilsvarende, at vurderingen af et områdes anvendelse i forhold til bekendtgørelsens 3 og 4 skal ske på grundlag af kommuneplanlægningen og lovgivningen i øvrigt. Det ubebyggede areal syd for karrébebyggelsen er ikke lokalplanlagt. Arealet ligger i kommuneplanens område 1.1.O.15, som er offentligt område, der bl.a. kan anvendes til skole, idrætsanlæg eller grønt område. Det kan derfor lægges til grund, at dette areal er et rekreativt område i medfinansieringsbekendtgørelsens forstand. 10 / 18

15 Selve karrébebyggelsen med tilhørende haveanlæg er heller ikke omfattet af en lokalplan. Der er tale om en ældre bebyggelse, som var opført før indførelsen af de almindelige regler om lokalplaner og lokalplanpligt. I Kommuneplan 2009 er området placeret i rammeområde 1.1.B.11, som er et boligområde udlagt til boligformål og kollektive anlæg, som fx offentlige og private institutioner, som kan indpasses i et boligområde, samt mindre butikker til områdets lokalforsyning. Rammebestemmelsen omtaler ikke rekreative arealer. Da der ikke er fastsat specifikke bestemmelser om bebyggelse mv., gælder kommuneplanens generelle rammebestemmelser. Ifølge disse bestemmelser gælder der for etageboliger en bebyggelsesprocent på 60% samt et krav om, at opholdsarealer skal udgøre minimum 50% af etagearealet. Rent fysisk er haveanlæggene offentligt tilgængelige, og fremtræder som en kombination af interne veje til brug for til- og frakørsel, p-pladser samt fællesområder, hvor der er etableret græsarealer, forskellige beplantninger og legepladser mv. Selv om arealerne er tilgængelige for offentligheden, er der ikke tvivl om, at der er tale om anlæg til brug for lejlighederne i bebyggelserne. Det er derfor ikke oplagt, at projekterne i haveanlæggene kan siges at være beliggende i rekreative områder i bekendtgørelsens forstand. Det kunne overvejes, om det forhold, at de pågældende haveanlæg ikke er udlagt som rekreative arealer i lokalplan eller kommuneplan, kan afhjælpes ved, at der på nuværende tidspunkt tilvejebringes et sådant plangrundlag. Efter en ændring af planloven i 2012 er varetagelse af hensyn til klimatilpasning i dag en saglig planlægningsmæssig begrundelse, jf. planlovens 15, stk. 1. Der må imidlertid også henses til, at etableringen af de påtænkte projekter i gårdhaverne ikke i sig selv er lokalplanpligtige. For at kunne realisere klimatilpasningsprojekterne i gårdhaverne i det eksisterende karréområde er det derfor i planmæssig henseende ikke nødvendigt, at der vedtages en lokalplan. Selv om det efter ændringen af planloven er lovligt, at lokalplaner alene har til formål at varetage et klimatilpasningsformål, kan en tilvejebringelse af en lokalplan alene med det formål skabe grundlag for at opnå medfinansiering af gårdhaveprojekterne fra Vejle Spildevand, derfor efter vores opfattelse får karakter af en omgåelse af medfinansieringsbekendtgørelsens regler. Selv om det således på baggrund af det anførte i det to vejledninger må anses som usikkert, om gårdmiljøerne har karakter af rekreative områder i bekendtgørelsens forstand, er der imidlertid efter vores opfattelse gode argumenter for det modsatte. Der kan således ud fra de faktiske og historiske forhold argumenteres for, at den manglende planlægning for området alene er begrundet i, at bebyggelsen er af ældre dato, hvorfor der ikke har været behov for en efterfølgende detaljeret planlægning. Det vil eventuelt være muligt at illustrere dette med eksempler fra nyere lokalplaner for etageboliger, hvor visse arealer eksplicit er udlagt til grønne fællesarealer el.lign. Der kan endvidere henvises til, at gårdhaverne er offentligt tilgængelige, samt at de har været tiltænkt og i praksis fungerer som rekreative åndehuller for beboerne i 11 / 18

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

Energistyrelsen udtaler sig ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål.

Energistyrelsen udtaler sig ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål. Vejledende udtalelse Kontor/afdeling Center for Forsyning/Vand Dato 15. december 2016 J nr. 2016-10286 /TJA/MLS/CVMA Vejledende udtalelse vedrørende reglerne for medfinansieringsprojekter Forsyningssekretariatet

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 3. marts 2015 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Ændrede betalingsregler spildevandsselskabernes medfinansiering af kommunale og private projekter. Anne Christine Matzon

Ændrede betalingsregler spildevandsselskabernes medfinansiering af kommunale og private projekter. Anne Christine Matzon Ændrede betalingsregler spildevandsselskabernes medfinansiering af kommunale og private projekter Anne Christine Matzon Baggrunden for loven Kommuneaftalen for 2013 Aftalen er en kæmpe sejr for vores klimatilpasning.

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Kontrakt. Mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej Ringsted CVR-nr.:

Kontrakt. Mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej Ringsted CVR-nr.: H:\Miljø\Jord og Vand\Klimatilpasning\Sjællandsgade\Kontrakt medfinansiering Ringsted EZR 29 09 15.docx Kontrakt Mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29777373 Og Ringsted Kommune

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Vejledning om spildevandsselskabernes medfinansiering af klimaprojekter. Forsyningssekretariatet

Vejledning om spildevandsselskabernes medfinansiering af klimaprojekter. Forsyningssekretariatet Vejledning om spildevandsselskabernes medfinansiering af klimaprojekter Forsyningssekretariatet 2015 Vejledning om spildevandsselskabernes medfinansiering af klimaprojekter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Vejledning om klimatilpasningsprojekter

Vejledning om klimatilpasningsprojekter Vejledning om klimatilpasningsprojekter Marts 2016 SIDE 2 KAPITEL 1 KLIMATILPASNINGSPROJEKTER OVERORDNET Vejledning om klimatilpasningsprojekter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

AFTALE. Cvr.nr ( Projektejer ) HOFOR Spildevand Rødovre A/S c/o Rødovre Kommune, Rådhuset Rødovre. CVR-nr ( HOFOR )

AFTALE. Cvr.nr ( Projektejer ) HOFOR Spildevand Rødovre A/S c/o Rødovre Kommune, Rådhuset Rødovre. CVR-nr ( HOFOR ) AFTALE Mellem Rødovre Kommune Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre Cvr.nr. 65307316 ( Projektejer ) og HOFOR Spildevand Rødovre A/S c/o Rødovre Kommune, Rådhuset Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre CVR-nr. 32

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] ( Projektejer ) [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR )

AFTALE [indsæt udkastdato] ( Projektejer ) [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem Lejerbo Københan Akacieparken 2500 Valby [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR

Læs mere

Et eksempel på den gode klimaansøgning

Et eksempel på den gode klimaansøgning Et eksempel på den gode klimaansøgning En god og gennemarbejdet klimaansøgning vil gøre processen bedre og kortere for både spildevandsselskabet og Forsyningssekretariatet. I det følgende gives et eksempel

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning Opdateret april 2014 Maria Rossmann mar@kfst.dk 4171 5194 Helena Berg

Læs mere

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 7. januar 2014 Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 Klima-Konference VandPlus 8. januar 2014 Bue Rømer Tidemann Forsyningssekretariatet SPILDEVANDSSELSKABERNES MEDFINANSIERING

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2015 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Lokal afledning af regnvand - kom godt i gang

Lokal afledning af regnvand - kom godt i gang Lokal afledning af regnvand - kom godt i gang v/pia Lyngdrup Nedergaard Udviklingschef ØsterBO 11. kreds weekendkonference Baggrund for at tale om LAR ØsterBO, Vejle Ca. 3.200 boligenheder / 25 afd. Opført

Læs mere

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 Den 25. juni 2012 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og -pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. NOTAT Notat om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag.

TEKNIK OG MILJØ. NOTAT Notat om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. TEKNIK OG MILJØ NOTAT Notat om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. Dato: 8. august 2012 Sagsbehandler: admlv Indledning Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 25. juni 2012 bedt om en redegørelse

Læs mere

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Forslag Stålmosen Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Forslag Vindinge Øst Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Temadag om separering af afløbssystemer

Temadag om separering af afløbssystemer Temadag om separering af afløbssystemer Jura og økonomi ved separering 1 Problemstillinger ved separat kloakering Egne erfaringer et udpluk Kommunen laver tillæg til spildevandsplanen for et byomdannelsesområde,

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013-2016. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland Q007A, Risvangen/Vorrevangen. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune 1 BETALINGSVEDTÆGT For Kloakforsyningen i Assens Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kap. 1. Vedtægtens område 3 Kap. 2. Kloakforsyningens budget og regnskab 5 Kap. 3. Kloakforsyningens indtægter 5 Side Kap.

Læs mere

Vedtægter for spildevandslauget. (Udstykning Plantagevej lokalplan 1206)

Vedtægter for spildevandslauget. (Udstykning Plantagevej lokalplan 1206) Vedtægter for spildevandslauget (Udstykning Plantagevej lokalplan 1206) for det private fælles kloakanlæg vedr. regnvandsafledning og nedsivning af vejvand for del matr. nr. 10 o, Fårupgård, Jelling Vedtægterne

Læs mere

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Godkendt af bestyrelsen 25/8 2011 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand 1. Vedtægtens område. 1 2. Spildevandsforsyningens budget og regnskab 2 3. Spildevandsforsyningens indtægter 2 4. Ledningsbrud 9 5. Målerdata 10 6. Fælles bestemmelser

Læs mere

Syddjurs Spildevand A/S

Syddjurs Spildevand A/S 1 of 14 Syddjurs Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Januar 2015 Side 1 af 14 2 of 14 Indholdsfortegnelse: BETALINGSVEDTÆGT FOR KLOAKFORSYNINGEN I SYDDJURS KOMMUNE...3 Kapitel 1...3 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning Greve Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Greve Spildevandsforsyning 2011 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Greve Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Greve Spildevand

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 7. Indhold. Administrative forhold og arealafgivelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 7. Indhold. Administrative forhold og arealafgivelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 7 Administrative forhold og arealafgivelse Indhold 1 Frederikssund forsyning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Betalingsvedtægt... 2 1.3 Spildevandsforsyningsselskabets

Læs mere

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for Solrød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Solrød Spildevand A/S Januar 2014 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Solrød Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Solrød Spildevand

Læs mere

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2015

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2015 27. februar 2014 Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2015 Temadag hos DANVA den 27. februar 2014 Helena Berg Forchhammer Forsyningssekretariatet SPILDEVANDSSELSKABERNES

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

HÅNDHÆVELSE I SPILDEVANDSARBEJDET S Æ R L I G T O M T I L S L U T N I N G S T I L L A D E L S E R

HÅNDHÆVELSE I SPILDEVANDSARBEJDET S Æ R L I G T O M T I L S L U T N I N G S T I L L A D E L S E R HÅNDHÆVELSE I SPILDEVANDSARBEJDET S Æ R L I G T O M T I L S L U T N I N G S T I L L A D E L S E R DET VIL JEG TALE OM Dilemmaer Tilslutningstilladelse Lokalplanens betydning Landvæsenskommissions kendelses

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

K E N D E L S E Berigtiget udgave

K E N D E L S E Berigtiget udgave K E N D E L S E Berigtiget udgave afsagt af Konkurrenceankenævnet den 8/10 2013 og berigtiget den 21. oktober 2013 i sag nr. VFL-3-2012 (2013-016) Hørsholm Vand ApS mod Forsyningssekretariatet Resume af

Læs mere

NOTAT OM INDDRAGELSE AF VEJE I KLIMA- PROJEKTER

NOTAT OM INDDRAGELSE AF VEJE I KLIMA- PROJEKTER Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 161588 NOTAT OM INDDRAGELSE AF VEJE I KLIMA- PROJEKTER 1. INDLEDNING HOFOR Spildevand Holding A/S

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Juridiske rammer for håndtering af regn

Juridiske rammer for håndtering af regn Juridiske rammer for håndtering af regn 1 Baggrund Håndtering af øgede mængder tag- og overfladevand i kloaknettet Udbygning af vandselskabernes afløbssystem den traditionelle løsning Redegørelse af 22.

Læs mere

Aftale om Realisering af handleplan for klimatilpasning i Jyllinge Nordmark. Delaftale om regnvandsafledning. mellem

Aftale om Realisering af handleplan for klimatilpasning i Jyllinge Nordmark. Delaftale om regnvandsafledning. mellem 15. maj 2014 Aftale om Realisering af handleplan for klimatilpasning i Jyllinge Nordmark Delaftale om regnvandsafledning mellem Roskilde Kommune og Roskilde Spildevand A/S INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1.

Læs mere

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Forslag til: Favrskov Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012 Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 1.1 Offentliggørelse og vedtagelse...3

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen. Nyborg den 8. juni 2016

Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen. Nyborg den 8. juni 2016 Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen Nyborg den 8. juni 2016 Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen 2 Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen

Læs mere

Niras workshop: Klimatilpasning i praksis

Niras workshop: Klimatilpasning i praksis Niras workshop: Klimatilpasning i praksis 18. september, 2. oktober og 9. oktober 2012 1 Ny klimalovgivning. Hvis ansvar er klimatilpasningen, og hvem skal betale? v/ Søren Stenderup Jensen, advokat (H),

Læs mere

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne.

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne. 1. BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE ALTERNATIV LØSNING 1.1. Baggrund for projektet Klimatilpasningsprojekt skal indgå i Ringsted Kommunes byfornyelsesprojekt Det Samlende Torv. Torvefornyelsen er en oplagt mulighed

Læs mere

Klage over sagsforløb klimatilpasning Bregnerødvej 140 i Birkerød

Klage over sagsforløb klimatilpasning Bregnerødvej 140 i Birkerød Statsforvaltningen Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen Øverødvej 2 2840 Holte Redegørelsen er sendt digitalt til Tilsynet Klage over sagsforløb klimatilpasning Bregnerødvej

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse dato 25 maj 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Vandselskabets anlæg

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

VIBORG KOMMUNE. Grundejerforeningen Møgelkær v. formand Peter Slej Nybo Liseborgvej 98 8800 Viborg

VIBORG KOMMUNE. Grundejerforeningen Møgelkær v. formand Peter Slej Nybo Liseborgvej 98 8800 Viborg . VIBORG KOMMUNE Grundejerforeningen Møgelkær v. formand Peter Slej Nybo Liseborgvej 98 8800 Viborg Teknik & Miljø Natur og Vand Søvej 2 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax.: 87761284 naturogvand@viborg.dk

Læs mere

Alternativt klimatilpasningsprojekt for Lystrup, Aarhus Kommune del 2

Alternativt klimatilpasningsprojekt for Lystrup, Aarhus Kommune del 2 Notat Emne: Til: Kopi til: Lystrup, Aarhus Kommune - Klimatilpasning Forsyningssekretariatet Aarhus Kommune Den 15. april 2014 Alternativt klimatilpasningsprojekt for Lystrup, Aarhus Kommune del 2 Aarhus

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Godkendt af bestyrelsen 17. oktober 2013 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato 5. januar

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015

INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015 INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015 Program 17:00 17:15 Hvordan sikrer vi København til fremtidens vejr? 17:15 17:30 Medfinansiering af private klimatilpasningsprojekter 17:30

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank Steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 30. september 2014 Sag nr. 14/03740 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE-

Læs mere

Genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde for klimatilpasning

Genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde for klimatilpasning Herning Vand A/S (spildevand) Ålykkevej 5 7400 Herning 24. juni 2013 Sag 13/03659 Att: Niels Møller Jensen. Genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde for klimatilpasning

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Ikrafttrædelse januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Offentlig kloakforsyning

Læs mere

tømningsregulativ for samletanke

tømningsregulativ for samletanke tømningsregulativ for samletanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. KRAV TIL SAMLETANKE

Læs mere

Myndighedsbehandling for spildevand fra røgvasker. - Udtrædelse af kloakopland - Udledning til vandområder - Kravvrærder for Cadmium

Myndighedsbehandling for spildevand fra røgvasker. - Udtrædelse af kloakopland - Udledning til vandområder - Kravvrærder for Cadmium Myndighedsbehandling for spildevand fra røgvasker - Udtrædelse af kloakopland - Udledning til vandområder - Kravvrærder for Cadmium Bo Skovmark, Naturstyrelsen 17. marts 2015 PAGE 1 Mulige løsninger for

Læs mere

Klimatilpasning i praksis dansk byplan laboratorium den 28. oktober 2013 Indlæg af Pernille Aagaard Truelsen og Jens Flensborg. www.energiogmiljo.

Klimatilpasning i praksis dansk byplan laboratorium den 28. oktober 2013 Indlæg af Pernille Aagaard Truelsen og Jens Flensborg. www.energiogmiljo. Klimatilpasning i praksis dansk byplan laboratorium den 28. oktober 2013 Indlæg af Pernille Aagaard Truelsen og Jens Flensborg 1 Klimatilpasning nu er det op til kommunerne!.. Vi er kommet meget hurtigt

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse:

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse: HANDELSVILKÅR Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til Navn: CVR nr. Adresse: en ca. 2.045 m2 stor del af litra 7000 t beliggende ved Jellingvej/E.T. Jørgensensvej, 7100 Vejle (i det følgende

Læs mere

Notat om igangsættelse klimatilpasningsprojekter i Fredericia Kommune

Notat om igangsættelse klimatilpasningsprojekter i Fredericia Kommune Vej & Park 29-01-2013 Sags-ID: 13/1064 Sagsbehandler: temi Notat om igangsættelse klimatilpasningsprojekter i Fredericia Kommune Baggrund Fredericia Kommune og Fredericia Spildevand A/S skal i fællesskab

Læs mere

Kommunernes arbejde i forbindelse med medfinansiering af kommunale og private projekter. Anne Christine Matzon

Kommunernes arbejde i forbindelse med medfinansiering af kommunale og private projekter. Anne Christine Matzon Kommunernes arbejde i forbindelse med medfinansiering af kommunale og private projekter Anne Christine Matzon Aftale om grøn omstilling Kommunerne vil i 2013: løfte investeringerne i klimatilpasning med

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Vejen Kommune

Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Vejen Kommune Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Transportledning samt det justerede betalingsprincip ved Bobøl Deponi Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Att.: Charlotte Ahlers Eskildsen Døjsøvej 1 8660 Skanderborg Den 5. oktober 2015 Sag nr. 15/02437 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE-

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2012-2016 Campus Køge Februar 2015 Resumé Ændret belastning af recipienter og renseanlæg Indledning Plangrundlag Lovgivning Lokalplan Miljøvurdering Spildevandsplanen Status

Læs mere

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Randers Kommune Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Revideret december 2006 Med virkning fra 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter Klikovand Seminar 20. februar 2013 Malte Lisberg Jensen Forsyningssekretariatet ANLÆG ELLER DRIFT - HVOR LANGT KAN MAN GÅ 1 Spildevandsselskaberne

Læs mere

Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Betalingsvedtægtens område... 4 3. Stevns Spildevand A/S budget og regnskab... 4 4. Stevns Spildevand A/S indtægter...

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 HOFOR Spildevand Rødovre A/S Att.: David Salem Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00136 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen - Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen Separatkloakering i et område ved Stationsvej i Årslev November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. SAGSFREMSTILLING... 3 2.1 STATUS... 3 2.2 PLAN... 3

Læs mere

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2007-2012 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Lov- og plangrundlag 4 2.1 Lovgrundlag 4 2.2 Plangrundlag 4 3 Administrative forhold 6 3.1 Betalingsvedtægt

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012. Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012. Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde Favrskov Kommune Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012 Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde 324 Nyt kloakopland for nyt boligområde ved Nørregade i Hinnerup, Lokalplanområde

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Kolding Spildevand A/S Att.: Niels Mandøe Kolding Åpark 3 6000 Kolding Den 1. oktober 2015 Sag nr. 15/02366 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan 2006-2015 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Regnvandsbassin/sø ved Guldmajsvej i Skagen Forslag august 2015 Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 Introduktion... 3 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Prisloftbekendtgørelsens krav til investeringsregnskabet

Læs mere

Naturstyrelsen har på denne baggrund udarbejdet vejledende svar til de mest hyppige spørgsmål om de nye regler.

Naturstyrelsen har på denne baggrund udarbejdet vejledende svar til de mest hyppige spørgsmål om de nye regler. NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4408-00265 Ref. ancma/todue Den 24. februar 2015 Spørgsmål og vejledende svar om regler om afdragsordninger og minimumsfrist i forbindelse med påbud

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

KLIMATILPASNING I OFFENTLIG PRIVAT SAMARBEJDE

KLIMATILPASNING I OFFENTLIG PRIVAT SAMARBEJDE KLIMATILPASNING I OFFENTLIG PRIVAT SAMARBEJDE DE JURIDISKE RAMMER FOR KLIMATILPASNINGSPROJEKTER Advokat, Line Markert Den 5. marts 2014 PROGRAM side 2 15.00: Velkomst 15.10: Den juridiske ramme Line Markert,

Læs mere

Den samlede økonomi. Resume

Den samlede økonomi. Resume Den samlede økonomi Resume Der er udarbejdet en ambitiøs plan for skybrudssikring af Frederiksberg og resten af københavnsområdet. En del af planen inkluderer følgende hovedinvesteringer for Frederiksberg

Læs mere

Strategi for klimatilpasning af kloakken ved afkobling af regnvand

Strategi for klimatilpasning af kloakken ved afkobling af regnvand Bilag 1 Strategi for klimatilpasning af kloakken ved afkobling af regnvand November 2016 1. Hvorfor skal der afkobles Borgerrepræsentationen vedtog i november 2015 at gennemføre 300 skybrudsprojekter.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 1. Loven har til formål at sikre hensynet til princippet

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

Nicolaj Thomassen, Morten Larsen, Allan Bo Mikkelsen og Morten Søndermand

Nicolaj Thomassen, Morten Larsen, Allan Bo Mikkelsen og Morten Søndermand NOTAT Projekt Medfinansiering Brendstrupgrøften Projektnummer 1331500203 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Aarhus Kommune Brendstrupgrøften del 2 som medfinansieringsprojekt Gitte K.

Læs mere

VEJVAND, VANDLØB OG SPILDEVAND. v/ Therese Hvidberg-Hansen

VEJVAND, VANDLØB OG SPILDEVAND. v/ Therese Hvidberg-Hansen VEJVAND, VANDLØB OG SPILDEVAND v/ Therese Hvidberg-Hansen P PROGRAM Velkommen Opgave - Sandt eller falsk? Definitioner Tilladelser og myndighedsregulering Vejen som spildevandsanlæg Opgave Hvem har annsvar

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere