Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel"

Transkript

1 Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL

2

3 Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER Udarbejdet af Advokatfirmaet Energi & Miljø

4

5 1. Indledning og problemstilling Vejle Kommune, Vejle Spildevand og ØsterBO har igangsat et pilotprojekt, hvor mulighederne for samarbejde om et fælles klimatilpasningsprojekt for Østbyparken skal afdækkes. Det er projektets formål at løse eventuelle fremtidige problemer med stigende regnmængder for de lavtliggende arealer ved havnen i Vejle. Overordnet planlægges der etableret tre forskellige typer af anlæg: Anlæg i gårdhaverne i ØsterbBOs karrébebyggelser til at forsinke og aflede tag- og overfladevand. Vedr. pilotprojekt vedrørende klimatilpasning Anlæg på ØsterBOs parkstrøg/rekreative parcel syd for karrébebyggelserne til at lede tag- og overfladevand til recipienten. Anlæg af regnbede/kanaler i de offentlige veje Valløesgade og Ørstedsgade med henblik på transport og forsinkelse af tag- og overfladevand. Parterne har drøftet to løsninger, nemlig (1) muligheden for, at ØsteBOs ejendomme omfattet af projektet udtræder af Vejle Spildevands kloakfællesskab for så vidt angår tag- og overfladevand og (2) mulighederne for hel eller delvis realisering af projekterne med medfinansiering fra Vejle Spildevand. Parterne har anmodet om en beskrivelse af de juridiske muligheder og begrænsninger ved de drøftede muligheder. Nedenfor i afs. 2 og 3 beskrives mulighederne for udtræden af kloakfællesskabet hhv. medfinansiering. Afs. 4 indeholder vores vurdering af de påtænkte anlæg ift. reglerne om medfinansiering. I afs. 5 omtales muligheden for etablering af spildevandsanlæg med delt ejerskab. Vores anbefalinger til det videre forløb er indeholdt i afs De retlige rammer for ØsterBOs udtrædelse af kloakfællesskabet 2.1 Tilladelse til udtrædelse - spildvandsbekendtgørelsen Parterne har drøftet muligheden for, at ØsterBOs ejendomme omfattet af projektet udtræder af Vejle Spildevands kloakfællesskab for så vidt angår tag- og overfladevand, således at ØsterBO herefter selv etablerer en decentral regnvandsløsning på de berørte arealer. Det kan eksempelvis ske ved nedsivning og/eller udledning direkte til recipient (havnebassinet). 1 / 18

6 Ifølge 28, stk. 4, i miljøbeskyttelsesloven (MBL), er der tilslutningspligt og -ret til kloakken for en ejendom i et kloakopland, når der er skabt fysisk tilslutningsmulighed det vil sige, når der er ført en stikledning frem til ejendommens grundgrænse. Når ejendommen først er tilsluttet kloakfællesskabet, kræver det en ophævelse af tilslutningspligten og -retten, for at ejendommen kan frakobles kloakken igen. Det er kommunen, der skal træffe afgørelse om ophævelsen. Ophævelsen af tilslutningspligten og -retten kan ske delvist, således at der kun sker ophævelse for tag- og overfladevand, hvorefter de pågældende ejendomme stadig vil være tilsluttet kloakken for husspildevandet (det sorte spildevand). De nærmere regler for hel eller delvis udtræden af kloakfællesskabet findes i 11 i spildevandsbekendtgørelsen (bekg. nr af 11. december 2007). Hvis ØsterBOs ejendomme omfattet af klimatilpasningsprojektet skal udtræde af Vejle Spildevands kloakfællesskab for tag- og overfladevand, skal Vejle Kommune forinden, ifølge spildevandsbekendtgørelsens 11, stk. 1, påse, at følgende krav er opfyldt: Spildevandsplanen skal give mulighed for udtrædelse i det konkrete kloakopland, jf. MBL 32, stk. 1, nr. 2. Der skal være enighed om udtrædelsen imellem grundejeren og kommunalbestyrelsen. Der må ifm. udtrædelsen ikke ske en væsentlig forringelse af spildevandsselskabets samlede økonomi. Spildevandsselskabet skal fortsat kunne fungere teknisk forsvarligt efter udtrædelsen. Isoleret set antager vi ikke, at disse betingelser vil give problemer, hvis ØsterBO måtte vælge løsningen med udtræden af kloakfællesskabet. Efter det oplyste er Vejle Kommune allerede ved at revidere spildevandsplanen, således at der skabes det fornødne plangrundlag til, at ejendommene omfattet af klimatilpasningsprojektet kan udtræde af kloakfællesskabet. Det følger endvidere af projektet, at det kun vil være almindelige boligejendomme, der skal udtræde for tag- og overfladevand, hvorfor vi antager, at en beslutning om ophævelse af ejendommenes tilslutningspligt og -ret ikke vil få væsentlige negative konsekvenser for Vejle Spildevands samlede økonomi, ligesom spildevandsselskabets kloakanlæg fortsat ville kunne fungere fysisk, hvis de pågældende ejendomme måtte udtræde. Den økonomiske betydning for spildevandsselskabet, herunder størrelsen af en eventuel delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag for de i alt ca lejemål, kan dog ikke vurderes konkret på det foreliggende grundlag, jf. nedenfor om forholdet til betalingsloven. For at de berørte ejendomme skal kunne udtræde af kloakfællesskabet for tag- og overfladevand, kræves det imidlertid også, at kommunen forinden har meddelt tilladelse til alternativ bortskaffelse eller afledning af tag- og overfladevandet fx en nedsivnings- eller udledningstilladelse. En tilladelse til alternativ bortskaffelse kan som udgangspunkt meddeles efter spildevandsbekendtgørelsens 11, stk. 2, hvis følgende forudsætninger er opfyldt: 2 / 18

7 Vandplanens mål for kvaliteten og anvendelsen af vandløb, søer og kystvande samt mål for anvendelsen og beskyttelsen af grundvandet tilsidesættes ikke. Udlederkravene i spildevandsbekendtgørelsens kapitel 8 om udledning fra offentlige renseanlæg fastholdes, uanset at der sker reduktion i spildevandsselskabets godkendte kapacitet. Den samlede spildevandsmængde renses ikke dårligere end hidtil. Det kan bl.a. udledes heraf, at meddelelsen af en tilladelse til alternativ bortskaffelse af tag- og overfladevand for de ejendomme, der udtræder, skal vurderes i lyset af håndteringen af den samlede spildevandsmængde i Vejle Spildevands forsyningsområde. Vi antager, at Vejle Kommune er sindet at meddele tilladelsen, da vi samtidig antager, at ejendommenes udtrædelse ikke vil have nævneværdig betydning for Vejle Spildevands overholdelse af sine udlederkrav fremadrettet. På baggrund heraf må det således antages, at Vejle Kommune i medfør af spildevandsbekendtgørelsens 11 vil kunne meddele tilladelse til, at der sker en ophævelse af tilslutningspligten for tag- og overfladevand fra ejendomme omfattet af klimatilpasningsprojektet, og at Vejle Kommune samtidig vil kunne meddele tilladelse til alternativ behandling af spildevandet. Det forudsættes herved naturligvis, at projektet gennemføres som et projekt om frakobling fra kloakken. 2.2 Det økonomiske opgør ved udtrædelse betalingsloven Hvis ØsterBOs ejendomme udtræder af Vejle Spildevands kloakfællesskab, kan ØsterBOs enkelte afdelinger, hvis visse betingelser er opfyldt, få tilbagebetalt dele af tilslutningsbidraget. Ifølge Vejle Spildevands betalingsvedtægt, punkt 5.1, kan der ske tilbagebetaling af op til 40% af det på udtrædelsestidspunktet gældende tilslutningsbidrag, når en ejendom udtræder for tag- og overfladevand. Størrelsen af en eventuel tilbagebetaling skal således fastsættes konkret, men kan under ingen omstændigheder være større end 40% af det tilslutningsbidrag, som gælder pr. udtrædelsen. Bestemmelsen er en udmøntning af 4a, stk. 1 og 2, i betalingsloven. Ifølge betalingsvedtægten er en tilbagebetaling af tilslutningsbidrag endvidere betinget af, at udtrædelsen medfører, at Vejle Spildevand derved undgår at foretage større investeringer i spildevandsanlægget, og at udtrædelsen ikke i øvrigt medfører en uudnyttet ekstrakapacitet på spildevandsanlægget. I forhold til ØsterBOs ejendommes udtræden må det vurderes konkret, om det har betydning for mulighederne for delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. Det kan eksempelvis have betydning, om den eksisterende ledningsstreng, som bortleder regnvand fra arealerne og dermed overflødiggøres, ikke vil kunne afskrives. Tilsvarende kan det være af betydning, om Vejle Spildevand ved frakoblingen undgår at foretage forestående investeringer i kapacitetsudvidelse eller lignende. Det er derfor ingenlunde sikkert, at ØsterBOs ejendommes udtrædelse vil udløse tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. Som det fremgår af betalingsvedtægtens punkt 5.2, kan en udtrædelse fx være forbundet med sådanne udgifter for Vejle Spildevand, 3 / 18

8 at spildevandsselskabet i stedet for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag er berettiget til at få en kompensation. Hvis klimaprojektet for Østbykvarteret gennemføres ved udtrædelse fra kloakfællesskabet, skal der indgås en privatretlig udtrædelsesaftale imellem ØsterBO og Vejle Spildevand. De økonomiske følger af udtrædelsen bør aftales nærmere heri, hvorved der skal tages udgangspunkt i reglerne i betalingsloven og Vejle Spildevands betalingsvedtægt. I den forbindelse må det fastlægges konkret blandt andet ud fra kloakanlæggenes alder, stand, funktion og kapacitet om der skal tilbagebetales tilslutningsbidrag ved udtrædelsen. I givet fald skal tilbagebetalingskravets størrelse fastlægges nærmere (procentdel i forhold til standardtilslutningsbidraget). 2.3 Retsvirkningerne og konsekvenserne af en udtrædelse Med udgangspunkt i de foreliggende oplysninger er det vores vurdering, at det vil være muligt at gennemføre en løsning, hvor ØsterBOs ejendomme i projektområdet udtræder af kloakforsyningen for så vidt tilslutningsretten- og pligten for tag- og overfaldevand, forudsat at Vejle Kommune gennemfører de fornødne ændringer af spildevandsplanen og meddeler de nødvendige tilladelser hertil. Retsvirkningen af, at ØsterBOs ejendomme får ophævet sin tilslutningspligt og -ret for tag- og overfladevand, er, at ejendommene fysisk skal frakobles kloaknettet for denne del af spildevandet. ØsterBO er herefter selv ansvarlig for håndteringen af tag- og overfladevandet. Samtidig hermed frigøres Vejle Spildevand for sin forsyningspligt i relation til denne del af ejendommenes spildevand. En alternativ løsning til håndtering af ØsterBOs tag- og overfladevand skal således finansieres af ØsterBO selv og skal godkendes af Vejle Kommune. Med henblik på klimatilpasning bør den alternative løsning dimensioneres, således at den kan håndtere regnvand fra de bagvedliggende arealer. Såfremt dette regnvand i forbindelse med større regnskyl, skybrud mv. ender på ØsterBOs arealer, vil bortskaffelsen eller udledningen af regnvandet alene påhvile ØsterBO, som ikke længere vil kunne tillede regnvandet til kloaksystemet. ØsterBOs ejendomme i projektområdet omfatter efter det oplyste ca lejemål placeret i 7 afdelinger. Som følge heraf vil der skulle indgås en aftale om udtrædelse mellem Vejle Spildevand og hver af de 7 afdelinger. For ØsterBOs vedkommende vil der næppe være et særligt økonomisk incitament til at indgå en aftale om udtrædelse, da en eventuel tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ikke med sikkerhed vil kunne dække de udgifter, som vil medgå ved etableringen af den nye spildevandsløsning. En udtrædelse giver heller ikke ØsterBO rabat på de løbende ydelser (vandafledningsbidraget), da beregningen af vandafledningsbidraget er uafhængig af, hvorvidt ØsterBO tilleder tag- og overfladevand til kloaksystemet, jf. betalingslovens 2a, stk. 2. Det kan derfor vise sig vanskeligt at opnå flertal i alle 7 selvstændige afdelinger til at indgå en aftale om udtræden for tag- og overfladevand. 4 / 18

9 3. Fælles projekt medfinansieringsbekendtgørelsen 3.1 Generelt om medfinansieringsordningen Reglerne for spildevandsselskabers betaling til medfinansieringsprojekter blev indført i betalingslovens 1, stk. 5 og 6, med ikrafttræden 31. januar 2013 som et led i udmøntningen af Regeringens aftale med KL om kommunernes økonomi for Medfinansieringsbekendtgørelsen (bekg. nr. 89 af 30. januar 2013) blev herefter udstedt med henblik på at udmønte bestemmelserne i praksis. Ifølge lovbemærkningerne til de nye bestemmelser i betalingsloven skal medfinansieringsprojekter forstås som kommunale eller private projekter, som tjener til at aflaste spildevandsforsyningsselskabets indsats til håndtering af tag- og overfladevand i forhold til navnlig veje, vandløb og rekreative arealer [vores fremhævelse]. Det er hertil anført, at det ofte kan være økonomisk fordelagtigt at integrere løsninger til håndtering af tag- og overfladevand i projekter, som ligger uden for et spildevandsselskabs ansvarsområde, frem for at håndtere tag- og overfladevandet i traditionelle spildevandstekniske løsninger som fx udvidelse af kloaknettet ved hjælp af større rør eller bassiner. Udgangspunktet må dog være, at såfremt spildevandsselskabet skal medfinansiere et projekt, skal projektet angå forhold vedrørende tag- og overfladevand, der er selskabet vedkommende. I forhold til medfinansieringsprojekter fremgår det af de nye bestemmelser i betalingslovens 1, stk. 5 og 6, at der i spildevandstaksterne kan indregnes udgifter, som er nødvendige af hensyn til spildevandsselskabets håndtering af tag- og overfladevand. De nye bestemmelser skaber dermed mulighed for, at Vejle Spildevand kan medfinansiere anlæg, som ikke er ejet af spildevandsselskabet, herunder også anlæg som ikke er spildevandsanlæg, men som tjener til aflastning af kloaksystemet angående tag- og overfladevand. Modsat skal etablering af almindelige spildevandsanlæg til brug for spildevandsselskabets drift stadig finansieres over spildevandsselskabets takster som hidtil, ligesom anlæg, der håndterer vand, som er Vejle Spildevand uvedkommende, ikke kan udføres som et medfinansieringsprojekt. I forhold til håndteringen af regnvand, som løber til ØsterBOs ejendomme samt kommunens veje fra de bagvedliggende arealer, skal dette som udgangspunkt medinddrages i medfinansieringsprojekter på samme måde som det øvrige tag- og overfladevand på disse arealer. Med hensyn til Vejle Kommunes rolle i et eventuelt medfinansieringsprojekt for Østbyparken følger det af vandsektorlovens 15, stk. 1, at kommunen ikke må deltage i aktiviteter forbundet med vand- og spildevandsforsyning. Som følge heraf skal kommunens rolle bestå i varetagelse af andre kommunale interesser, herunder i relation til kommunale veje fx skybrudssikring eller rekreative hensyn mv. 5 / 18

10 Tilsvarende vil ØsterBO i sin egenskab af grundejer i forhold til medfinansieringsprojektet have en interesse i håndteringen af tag- og overfladevand på arealer, der ejes af boligselskabet. Da et medfinansieringsprojekt ifølge bekendtgørelsen skal finansieres både af spildevandsselskabet og kommunen og/eller en privat part, skal et medfinansieringsprojekt derfor dels indeholde elementer, som angår/aflaster spildevandsselskabets opgave i forbindelse med håndtering af tag- og overfladevand, og dels noget andet det vil sige et eller flere elementer, som varetager andre kommunale eller private hensyn. 3.2 Projekter omfattet af medfinansieringsbekendtgørelsen Ifølge medfinansieringsbekendtgørelsen kan der ske medfinansiering af følgende typer af projekter: Projekter i vandløb i landzone eller projekter i rekreative områder (bekendtgørelsens 3) Projekter i vandløb i byzone eller projekter i veje (bekendtgørelsens 4) Vejle Spildevand kan således ikke bidrage til finansieringen af andre typer af projekter, eksempelvis projekter om lokal afledning af regnvand på private grunde, som ikke har karakter af rekreative områder. I forhold til klimatilpasningsprojektet i Østbyparken vil ØsterBOs projekt i gårdhaverne mellem karréerne og projektet på den rekreative parcel syd for karrébebyggelsen som udgangspunkt være omfattet af bekendtgørelsens 3. Særligt i forhold til projektet i gårdhaverne afhænger dette dog af, hvorledes begrebet rekreative områder fortolkes, jf. nærmere herom nedenfor i afsnit 4.2 Projektet med anlæg af regnbede i kommunens veje, Valløesgade og Ørstedsgade, vil derimod være omfattet af bekendtgørelsens 4. Sondringen mellem projekter i og på rekreative områder og vejprojekter har betydning for, hvordan fordelingen af udgifter til projektets gennemførelse og fremadrettede drift skal foretages imellem ØsterBO og Vejle Kommune på den ene side og Vejle Spildevand på den anden. Ifølge bekendtgørelsens 3, er det alene meromkostningerne ved et projekt i rekreative områder, som Vejle Spildevand kan dække. Meromkostningsprincippet indebærer, at projektet skal ses i sammenligning med, hvad det pågældende anlæg ville have kostet uden de tiltag, der alene tjener et klimatilpasningsformål (fx aflaster kloaksystemet). Et projekt vedrørende Vejle Kommunes veje efter bekendtgørelsens 4 indebærer derimod, at samtlige omkostninger skal fordeles mellem Vejle Spildevand og Vejle Kommune. Vejle Spildevand betaler således i forbindelse med vejprojekter alle omkostninger, som er nødvendige af hensyn til håndteringen af tag- og overfladevand, herunder omkostninger til investering, drift og vedligeholdelse. Efter 1. 6 / 18

11 januar 2015 kan spildevandsselskabet dog højest betale 75% af de samlede investeringsomkostninger, der er nødvendige for håndtering af tag- og overfladevand (begrænsningen gælder derimod ikke for omkostninger til drift og vedligeholdelse). Det samlede klimatilpasningsprojekt i Østbyparken omfatter både ØsterBOs projekter for rekreative områder og Vejle Kommunes projekter for vejarealer, som således i relation til mulighederne for medfinansiering skal behandles på vidt forskellige måder. Det er derfor væsentligt, at der i opgørelsen af udgiftsfordelingen i projektbeskrivelsen foretages en klar sondring mellem 3-projekter for rekreative arealer og 4-projekter for veje. Mht. Vejle Spildevands adgang til at indgå aftale om medfinansiering kan Vejle Spildevand kun finansiere udgifter, der er omfattet af betalingslovens regler. Hertil regnes også udgifter efter medfinansieringsbekendtgørelsen, da bekendtgørelsen er udstedt efter betalingsloven. Hvis et medfinansieringsprojekt indeholder udgifter, som er Vejle Spildevand uvedkommende, vil Vejle Spildevand hverken kunne indregne de pågældende udgifter i sine sædvanlige takster for behandling af spildevand eller i prisloftet. Uanset om der er tale om et projekt omfattet af bekendtgørelsens 3 eller 4, skal der udover beskrivelse og budget for det konkrete projekt tillige udarbejdes en beskrivelse og et budget for den sædvanlige afhjælpning, som for Vejle Spildevand ville have været alternativet til det ønskede medfinansieringsprojekt. På grundlag heraf skal Vejle Spildevand herefter ansøge Forsyningssekretariatet om, at omkostningerne ved medfinansiering af medfinansieringsprojekter som projektet i Østbyparken udmøntes i et tillæg til spildevandsselskabets prisloft. Ansøgning skal fremsendes inden 15. april for, at et projekt kan indgå Vejle Spildevands prisloft for det kommende år. Ansøgningen skal ifølge medfinansieringsbekendtgørelsens 6 indeholde en række konkrete oplysninger, herunder projektbeskrivelse og budget for medfinansieringsprojektet, projektbeskrivelse og økonomisk overslag for en sædvanlig afhjælpning, beregning af omkostningseffektivitet samt oplysninger om den aftale, som er indgået mellem Vejle Kommune og ØsterBO (projektejerne) på den ene side og Vejle Spildevand på den anden. Kravene til den kommende ansøgning til Forsyningssekretariatet omtales nærmere nedenfor i afsnit Krav om kommunal beslutning og forholdet til spildevandsplanlægningen Det følger af medfinansieringsbekendtgørelsens 8, at der skal foreligge en kommunal beslutning om, at medfinansieringsprojektet fra kommunal side anses som hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt. Bestemmelsen gælder både for kommunale og private projekter. Denne beslutning indgår også i det materiale, som skal vedlægges Vejle Spildevands ansøgning om et tillæg til prisloftet iht. medfinansieringsbekendtgørelsens 6. Konkret kan den kommunale beslutning vedtages i spildevandsplanen eller i et tillæg hertil, jf. også miljøbeskyttelseslovens 32 og spildevandsbekendtgørelsens 5, stk. 7 / 18

12 1, nr. 3. Ifølge Naturstyrelsens vejledning af 7. februar 2013 kan beslutningen også foreligge i en anden form fx ved et brev fra forvaltningen, hvis der foreligger den fornødne delegation hertil fra kommunalbestyrelsen til forvaltningen. Selv om det ifølge bekendtgørelsens 8 ikke er et krav, at den kommunale beslutning alene består i en ændring af spildevandsplanen, anbefales det, at Vejle Kommune indarbejder sin beslutning angående klimatilpasningsprojektet for Østbyparken i spildevandsplanen. Det fremgår således af spildevandsbekendtgørelsens 5, stk. 1, nr. 3, at spildevandsplanen skal indeholde oplysninger om projekter, som medfinansieres. Hvis ikke spildevandsplanen, henholdsvis et tillæg hertil, er endelig vedtaget på det tidspunkt, hvor ansøgning om medfinansiering indsendes til Forsyningssekretariatet, bør forslag hertil ifølge vejledningen i det mindste være sendt i høring. 3.4 Afgrænsningen af flere parter og projekter i et medfinansieringsprojekt Medfinansieringsbekendtgørelsen indeholder udelukkende en regulering af, hvilke udgifter, Vejle Spildevand må afholde i forbindelse med udmøntningen af medfinansieringsprojektet for Østbyparken. I bekendtgørelsen nævnes derfor udelukkende to parter; spildevandsselskabet og projektejeren, hvor sidstnævnte udgøres af den kommunale eller private part, som udfører og ejer projektet. Udgangspunktet efter bekendtgørelsen og Naturstyrelsens standardaftale er således, at hvert projekt kun har to parter. Spørgsmålet er herefter, om klimatilpasningsprojektet i Østbyparken skal deles op i to dele et vejprojekt for kommunen og et projekt for arbejderne på ØsterBOs arealer. Arbejderne på ØsterBOs arealer kan endvidere i sig selv opdeles i flere projekter. Der er ikke noget til hinder for, at et projekt omfatter såvel rekreative områder som vejarealer, og dermed er omfattet af både 3 og 4 i bekendtgørelsen. Omkostningerne til projektet skal i givet fald opdeles efter den del af projektet, som hører under 3 (rekreative områder) og den del, som hører under 4 (offentlige veje), idet der er to udgiftsfordelingsprincipper. I lyset af bekendtgørelsens regler om udgiftsfordeling vurderer vi heller ikke, at der er noget til hinder for, at der på projektejersiden optræder flere parter (her: Vejle Kommune og ØsterBO), hvis dette er mest praktisk af hensyn til projektets integrerede karakter, økonomi eller lignende, så længe fordelingen af udgifter i forhold til Vejle Spildevand er uændret. Den indbyrdes fordeling af ejerskab til projektet og etableringsudgifter imellem kommunen og ØsterBO vil dog i så fald dog skulle aftales nærmere imellem disse parter. Rammerne for denne aftale mellem de to projektejere er ikke reguleret nærmere i bekendtgørelsen, men må således bero på de faktiske forhold samt under hensyntagen til, at Vejle Kommune overholder de almindelige kommunalretlige regler, hvorefter kommunen som udgangspunkt ikke kan give tilskud til private. 8 / 18

13 Selv om de tre delprojekter indgår i et samlet klimatilpasningsprojekt, er det imidlertid - som vi forstår det - muligt at behandle de tre delprojekter uafhængigt af hinanden. Projekterne skal forbindes, men er placeret på forskellige arealer, og består hver især i forskellige tekniske foranstaltninger og har forskellige juridiske rammevilkår. På baggrund heraf anbefales det, at de tre delprojekter behandles hver for sig i forhold til medfinansieringsbekendtgørelsen. I givet fald skal der indgås en særskilt aftale og udarbejdes en særskilt indberetning til Forsyningssekretariatet for hvert af de tre delprojekter. De snitflader, som der vil være mellem de forskellige projekter i omkostningsmæssig henseende eksempelvis ved sammenkobling mellem anlæggene i gårdhaverne og vejanlæggene vil kunne håndteres ved forholdsmæssige fordelinger. Udformning af aftaler og indberetningerne som tre delprojekter udelukker endvidere ikke, at der over for Forsyningssekretariatet redegøres for projekternes spildevandstekniske sammenhæng, herunder som led i argumentation for, at alle projekterne falder ind under medfinansieringsbekendtgørelsens regler. Parterne har endvidere mulighed for at lade aftalerne være betinget af, at alle projekter opnår Forsyningssekretariatets tilsagn om medfinansiering. 4. Vurdering af de konkrete projekter 4.1 Valget mellem udtræden og medfinansiering Som ovenfor beskrevet findes der overordnet to muligheder for at gennemføre de planlagte projekter i Østbyparken. Enten kan ØsterBO udtræde af kloakfællesskabet for tag- og overfladevand for ejendommene omfattet af projektet, eller også kan projektet gennemføres som et medfinansieringsprojekt. Umiddelbart synes en fremgangsmåde, hvor ØsterBO udtræder af Vejle Spildevands kloakfællesskab ikke at være hensigtsmæssig for ØsterBO, hverken i økonomisk eller i afledningsmæssig henseende. Denne løsning vil indebære, at ØsterBO skal bekoste og fremadrettet drive sit eget anlæg til håndtering af tag- og overfladevand, herunder også fra de bagvedliggende arealer. Som kompensation herfor kan ØsterBO få tilbagebetalt maksimalt 40% af det gældende standardtilslutningsbidrag, men det reelle tilbagebetalingsbeløb vil sandsynligvis være lavere måske er tilbagebetaling endda helt udelukket. Der er derimod et større potentiale i at arbejde videre med en realisering og finansiering af et klimatilpasningsprojekt for Østbyparken ved hjælp af medfinansieringsordningen. Herved vil ØsterBO hverken blive frakoblet det eksisterende kloaksystem eller skulle finansiere nye anlæg alene. Hvis et medfinansieringsprojekt kan gennemføres, vil Vejle Spildevand endvidere få aflastet sit kloaksystem for de stigende nedbørsmængder fremadrettet uden at skulle udvide ledningsnettet. 9 / 18

14 Muligheden for at lave en kombination af de to løsninger kunne overvejes, f.eks. således at ØsterBO afkobles kloaknettet for tag- og overfladevand, mens kommunen gennemfører skybrudsvejene som et medfinansieringsprojekt. Det er dog vores umiddelbare vurdering, at det er vanskeligt at forene de to løsningsmuligheder. Årsagen hertil at, at ØsterBO får meget store regnmængder fra bagvedliggende og højere liggende arealer, som ØsterBO til dels vil stå alene med ved udtræden. De konkrete projekter må herefter vurderes i forhold til de generelle krav i medfinansieringsordningen, som er beskrevet ovenfor: 4.2 Medfinansieringsprojekterne i ØsterBOs arealer Projekterne i ØsterBOs arealer består af tre overordnede projekter, nemlig dels et projekt med etablering af et anlæg på det ubebyggede areal syd for karrébebyggelsen til at forsinke og lede tag- og overfladevand til recipienten (havnen), og dels et projekt med etablering af forskellige anlæg i gårdhaverne mellem de enkelte karréer til at forsinke og aflede tag- og overfladevand, dels etablering af permeabel belægning på parkeringsarealerne. Projekterne er efter det oplyste internt forbundet, således at tag- og overfladevand fra gårdhaverne ledes via Vejle Spildevands kloakledninger i bl.a. Valløesgade og Ørstedsgade og videre til de påtænkte anlæg på det ubebyggede areal. ØsterBOs arealer har ikke karakter af vejarealer, hvorfor muligheden for medfinansiering derfor forudsætter, at arealerne har karakter af rekreative områder i medfinansieringsbekendtgørelsens forstand. Hvis dele af ØsterBOs klimatilpasningsprojekt opføres på arealer, der ikke kan betegnes som rekreative områder, vil disse elementer ikke umiddelbart kunne omfattes af medfinansieringsprojektet. Parkeringsarealer kan efter naturlig sproglig forståelse ikke anses som et rekreativt areal. Rekreative områder er ikke defineret nærmere i bekendtgørelsen eller lovforarbejderne til ændringen af betalingsloven. Naturstyrelsen har i vejledningen af 7. februar 2013 anført følgende: Rekreative områder, som f.eks. parker, legepladser, bytorve mm. vil fremgå af plangrundlaget i kommuneplan eller lokalplaner. I Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning fra juni 2013 anføres det tilsvarende, at vurderingen af et områdes anvendelse i forhold til bekendtgørelsens 3 og 4 skal ske på grundlag af kommuneplanlægningen og lovgivningen i øvrigt. Det ubebyggede areal syd for karrébebyggelsen er ikke lokalplanlagt. Arealet ligger i kommuneplanens område 1.1.O.15, som er offentligt område, der bl.a. kan anvendes til skole, idrætsanlæg eller grønt område. Det kan derfor lægges til grund, at dette areal er et rekreativt område i medfinansieringsbekendtgørelsens forstand. 10 / 18

15 Selve karrébebyggelsen med tilhørende haveanlæg er heller ikke omfattet af en lokalplan. Der er tale om en ældre bebyggelse, som var opført før indførelsen af de almindelige regler om lokalplaner og lokalplanpligt. I Kommuneplan 2009 er området placeret i rammeområde 1.1.B.11, som er et boligområde udlagt til boligformål og kollektive anlæg, som fx offentlige og private institutioner, som kan indpasses i et boligområde, samt mindre butikker til områdets lokalforsyning. Rammebestemmelsen omtaler ikke rekreative arealer. Da der ikke er fastsat specifikke bestemmelser om bebyggelse mv., gælder kommuneplanens generelle rammebestemmelser. Ifølge disse bestemmelser gælder der for etageboliger en bebyggelsesprocent på 60% samt et krav om, at opholdsarealer skal udgøre minimum 50% af etagearealet. Rent fysisk er haveanlæggene offentligt tilgængelige, og fremtræder som en kombination af interne veje til brug for til- og frakørsel, p-pladser samt fællesområder, hvor der er etableret græsarealer, forskellige beplantninger og legepladser mv. Selv om arealerne er tilgængelige for offentligheden, er der ikke tvivl om, at der er tale om anlæg til brug for lejlighederne i bebyggelserne. Det er derfor ikke oplagt, at projekterne i haveanlæggene kan siges at være beliggende i rekreative områder i bekendtgørelsens forstand. Det kunne overvejes, om det forhold, at de pågældende haveanlæg ikke er udlagt som rekreative arealer i lokalplan eller kommuneplan, kan afhjælpes ved, at der på nuværende tidspunkt tilvejebringes et sådant plangrundlag. Efter en ændring af planloven i 2012 er varetagelse af hensyn til klimatilpasning i dag en saglig planlægningsmæssig begrundelse, jf. planlovens 15, stk. 1. Der må imidlertid også henses til, at etableringen af de påtænkte projekter i gårdhaverne ikke i sig selv er lokalplanpligtige. For at kunne realisere klimatilpasningsprojekterne i gårdhaverne i det eksisterende karréområde er det derfor i planmæssig henseende ikke nødvendigt, at der vedtages en lokalplan. Selv om det efter ændringen af planloven er lovligt, at lokalplaner alene har til formål at varetage et klimatilpasningsformål, kan en tilvejebringelse af en lokalplan alene med det formål skabe grundlag for at opnå medfinansiering af gårdhaveprojekterne fra Vejle Spildevand, derfor efter vores opfattelse får karakter af en omgåelse af medfinansieringsbekendtgørelsens regler. Selv om det således på baggrund af det anførte i det to vejledninger må anses som usikkert, om gårdmiljøerne har karakter af rekreative områder i bekendtgørelsens forstand, er der imidlertid efter vores opfattelse gode argumenter for det modsatte. Der kan således ud fra de faktiske og historiske forhold argumenteres for, at den manglende planlægning for området alene er begrundet i, at bebyggelsen er af ældre dato, hvorfor der ikke har været behov for en efterfølgende detaljeret planlægning. Det vil eventuelt være muligt at illustrere dette med eksempler fra nyere lokalplaner for etageboliger, hvor visse arealer eksplicit er udlagt til grønne fællesarealer el.lign. Der kan endvidere henvises til, at gårdhaverne er offentligt tilgængelige, samt at de har været tiltænkt og i praksis fungerer som rekreative åndehuller for beboerne i 11 / 18

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 3. marts 2015 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning Opdateret april 2014 Maria Rossmann mar@kfst.dk 4171 5194 Helena Berg

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Et eksempel på den gode klimaansøgning

Et eksempel på den gode klimaansøgning Et eksempel på den gode klimaansøgning En god og gennemarbejdet klimaansøgning vil gøre processen bedre og kortere for både spildevandsselskabet og Forsyningssekretariatet. I det følgende gives et eksempel

Læs mere

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 7. januar 2014 Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 Klima-Konference VandPlus 8. januar 2014 Bue Rømer Tidemann Forsyningssekretariatet SPILDEVANDSSELSKABERNES MEDFINANSIERING

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Klimatilpasning i praksis dansk byplan laboratorium den 28. oktober 2013 Indlæg af Pernille Aagaard Truelsen og Jens Flensborg. www.energiogmiljo.

Klimatilpasning i praksis dansk byplan laboratorium den 28. oktober 2013 Indlæg af Pernille Aagaard Truelsen og Jens Flensborg. www.energiogmiljo. Klimatilpasning i praksis dansk byplan laboratorium den 28. oktober 2013 Indlæg af Pernille Aagaard Truelsen og Jens Flensborg 1 Klimatilpasning nu er det op til kommunerne!.. Vi er kommet meget hurtigt

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse dato 25 maj 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Vandselskabets anlæg

Læs mere

Klimatilpasning i praksis juraen som medspiller dansk byplan laboratorium den 14. januar 2015 Indlæg af Jens Flensborg) www.energiogmiljo.

Klimatilpasning i praksis juraen som medspiller dansk byplan laboratorium den 14. januar 2015 Indlæg af Jens Flensborg) www.energiogmiljo. Klimatilpasning i praksis juraen som medspiller dansk byplan laboratorium den 14. januar 2015 Indlæg af Jens Flensborg) 1 Disposition Klimatilpasning i planlægning og planloven Kommuneplan og klimatilpasningsplan

Læs mere

Alternativt klimatilpasningsprojekt for Lystrup, Aarhus Kommune del 2

Alternativt klimatilpasningsprojekt for Lystrup, Aarhus Kommune del 2 Notat Emne: Til: Kopi til: Lystrup, Aarhus Kommune - Klimatilpasning Forsyningssekretariatet Aarhus Kommune Den 15. april 2014 Alternativt klimatilpasningsprojekt for Lystrup, Aarhus Kommune del 2 Aarhus

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Randers Kommune Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Revideret december 2006 Med virkning fra 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder 25. februar 2015 Sagsnr. P00059 Udarbejdet af: LIL Baggrund og formål Vand og Affald har i samarbejde

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015

INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015 INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015 Program 17:00 17:15 Hvordan sikrer vi København til fremtidens vejr? 17:15 17:30 Medfinansiering af private klimatilpasningsprojekter 17:30

Læs mere

Kommunernes arbejde i forbindelse med medfinansiering af kommunale og private projekter. Anne Christine Matzon

Kommunernes arbejde i forbindelse med medfinansiering af kommunale og private projekter. Anne Christine Matzon Kommunernes arbejde i forbindelse med medfinansiering af kommunale og private projekter Anne Christine Matzon Aftale om grøn omstilling Kommunerne vil i 2013: løfte investeringerne i klimatilpasning med

Læs mere

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt Thisted Vand A/S Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1... 3 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2... 3 Thisted Vand A/S budget og regnskab... 3 Kapitel 3... 4 Thisted Vand A/S indtægter... 4 A.

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Forsyningen juli 2007 B E T A L I N G S V E D T Æ G T S i d e 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Vedtægtens område...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE... 1 2 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S INDTÆGTER...5 4 PRIVATE

Læs mere

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter Klikovand Seminar 20. februar 2013 Malte Lisberg Jensen Forsyningssekretariatet ANLÆG ELLER DRIFT - HVOR LANGT KAN MAN GÅ 1 Spildevandsselskaberne

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af Vestforsyning Spildevand A/S

Læs mere

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159978 TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND 1. INDLEDNING Vordingborg

Læs mere

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014 Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Dagsorden Velkomst og præsentation af panel - sandwich og drikke. Projektet - Aarhus

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged 17. oktober 2013 Sag 12/05625 / CF E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Indledning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001 har Rødovre Kommunalbestyrelse vedtaget

Læs mere

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Hillerød Kommune Att. Martin Lund 22. oktober 2013 Sag 12/05584 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse Fredericia Kommune Att. Karsten Damm 20. januar 2014 Sag 12/05565 / CF E-mail: karsten.damm@fredericia.dk; kommunen@fredericia.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v, jf. pt. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven) mellem

i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v, jf. pt. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven) mellem Kontrakt Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag... 3 2. Område... 3 3. Budget og regnskab... 3 4. Indtægter... 3 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard. E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk

Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard. E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard 6. januar 2014 Sag / CF E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 med fradrag for efterbetaling

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven), har Vallensbæk Kloakforsyning

Læs mere

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 Introduktion... 3 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Prisloftbekendtgørelsens krav til investeringsregnskabet

Læs mere

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013 Informationsmøde 04.04.2013 1 Dagsorden 1. Velkomst v./ Finn Ellegaard a. Valg af ordstyrer og referent b. Introduktion 2. Lovgrundlag mv. for kloakeringen v./halsnæs Kommune Team Miljø 3. Spildevandskloakeringen

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2.

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2. LOKALPLANER INDHOLD: Hvad er en lokalplan? Hvilke forhold kan typisk være reguleret via en lokalplan? Er der lokalplaner for alle områder i Danmark? Hvad gælder hvis dit område IKKE har nogen lokalplan?

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Udbygningsaftale. Mellem. Landbrug & Fødevarer. Århus Kommune

Udbygningsaftale. Mellem. Landbrug & Fødevarer. Århus Kommune Udbygningsaftale Mellem Landbrug & Fødevarer og Århus Kommune Mellem Landbrug og Fødevarer Axeltorv, Axeltorv 3 1609 København V Cvr. nr. 25529529 (herefter benævnt Ejeren ) og Aarhus Kommune Rådhuset

Læs mere

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S HOLBÆK SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 Forord... 3 Kapitel 1: Grundlag for vedtægten... 4 Kapitel 2: Vedtægtens

Læs mere

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. J.nr.: 2013-7963 KJK/tik Duathlonvej Duathlonvej ligger i den nordøstlige del af Svenstrup. Der er planlagt i alt 19 grunde på Duathlonvej indenfor delområde A af lokalplan 6-1-102. Denne 1. etape omfatter

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

KLIKOVANDs juridiske hovedspørgsmål. ret og vrang i klimatilpasningen

KLIKOVANDs juridiske hovedspørgsmål. ret og vrang i klimatilpasningen s juridiske hovedspørgsmål ret og vrang i klimatilpasningen December 2014 Indhold 1. Indledning og læsevejledning... 4 2 Introduktion til klimatilpasning... 6 2.1 Hvem har ansvaret for klimatilpasning?...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Vedtægt 2011, revideret 2013 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012 ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S Med virkning fra den 1. januar 2012 Side2 1. INDLEDNING I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633

Læs mere

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyningen i Faxe Kommune 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse SIDE 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand 2015 Aarhus Vand A/S Indholdsfortegnelse Forord 1. BETALINGSVEDTÆGTENS OMRÅDE... 5 2. BUDGET OG REGNSKAB FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING... 5 3. BIDRAG FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING...

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg. Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen 24. september 2013 Sag 12/05634 / CF E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 21. januar 2015 Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 Flere store regnhændelser i de senere år har gjort det klart, at der må gøres noget for at reducere risikoen for, at der sker skader

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag.

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag. Betalingsvedtægt for Frederikssund kommunale Kloakforsyning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001, har Kommunalbestyrelsen vedtaget

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 2. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Kidholm, 2. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. Sagsnr.: 2008-15016 KJK/tik Kidholm Kidholmudstykningen ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til Vestvej Der er planlagt i alt 30 grunde. Heraf er de først 4 grunde byggemodnede. Dette udbud

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

Denne og tidligere vejledende svar kan også findes på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk.

Denne og tidligere vejledende svar kan også findes på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4408-00265 Ref. todue Den 23. april 2015 Spørgsmål og vejledende svar nr. 2 om regler om afdragsordninger og minimumsfrist i forbindelse med påbud om

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 1. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten

Parcelhusgrunde Kidholm, 1. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten Sagsnr.:1851-44633 KJK/tik. Kidholm Kidholmudstykningen ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010 Orientering om kloakering af SANDET Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape 29. april 2010 # 1 Hvorfor kloakering af SANDET? Fordi: - Nedsivning ikke er mulig - Spildevandet forurener Arresø - Risiko

Læs mere

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune ikke har handlet ulovligt ved at opkræve det fulde tilslutningsbidrag ved offentlig

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Vejle Spildevands budget og regnskab. Udtræden af Vejle Spildevand A/S (ophævelse af tilslutningspligten til Vejle Spildevands spildevandsanlæg)

Vejle Spildevands budget og regnskab. Udtræden af Vejle Spildevand A/S (ophævelse af tilslutningspligten til Vejle Spildevands spildevandsanlæg) Betalingsvedtægt Vejle Spildevand A/S Januar 2015 Indhold KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL 3 KAPITEL 4 KAPITEL 5 KAPITEL 6 KAPITEL 7 KAPITEL 8 KAPITEL 9 BILAG 1 BILAG 2 Vedtægtens område Vejle Spildevands budget

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Slagelse Kommune Att. Bo Gabe 31. oktober 2013 Sag 12/05627 / CF E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

klimasikring i grundejerens afløbssystem

klimasikring i grundejerens afløbssystem Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10355 - 26 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

TOLDBODVEJ 20 ǀ 7100 VEJLE

TOLDBODVEJ 20 ǀ 7100 VEJLE TOLDBODVEJ 20 ǀ 7100 VEJLE Jan. 2014 Indhold KAPITEL 1 Vedtægtens område 04 KAPITEL 2 Vejle Spildevands budget og regnskab 05 KAPITEL 3 Vejle Spildevands indtægter 05 KAPITEL 4 Private spildevandsanlæg

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Betalingsvedtægt 2014

Betalingsvedtægt 2014 Betalingsvedtægt 2014 1 INDLEDNING... 4 KAPITEL 1. ORGANISATION... 4 KAPITEL 2. DEFINITIONER... 4 KAPITEL 3. VEDTÆGTENS OMRÅDE... 6 A. FORSYNINGSOMRÅDER... 6 B. TILSLUTNING... 6 KAPITEL 4. FORSYNINGENS

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Forsyningens indtægter... 5 3.1 Tilslutningsbidrag... 5 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse... 6

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Guide til indberetning til prisloft 2015

Guide til indberetning til prisloft 2015 Guide til indberetning til prisloft 2015 Guide til indberetning til prisloft 2015 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN

Læs mere

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Forord I Egedal Kommune udføres den overordnede håndtering af spildevand af Egedal Forsyning. Egedal Forsyning er organiseret i en række aktieselskaber. Spildevandsanlægget

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk 31. oktober 2013 Sag 12/05581 / CF E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere