Hovedoversigt til regnskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedoversigt til regnskab"

Transkript

1 REGNSKAB 2008

2 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...27 Økonomiudvalget...29 Socialudvalget...49 Sundhedsudvalget...57 Beskæftigelsesudvalget...91 Børne- og skoleudvalget Kultur- og fritidsudvalget Teknisk udvalg Plan- og miljøudvalg Tillægsbevillinger Oversigt over overførsler fra 2008 til Anlæg fra de gamle kommuner Anlæg (afsluttede og uafsluttede) Garantier Leasingforpligtelser Personaleoversigt Omkostningskalkulationer

3 Hovedoversigt til regnskab Opr. budget Tillægs- Hele kr. Regnskab incl. ompl. bevillinger A. Drift incl. refusion Økonomiudvalget u i Socialudvalget u i Sundhedsudvalget u i Beskæftigelsesudvalget u i Børne- og skoleudvalget u i Kultur- og fritidsudvalget u i Teknisk udvalg u i Plan- og miljøudvalget u i Drift i alt udgifter u Drift i alt indtægter i heraf refusion B. Anlæg Økonomiudvalget u i Sundhedsudvalget u i Børne- og skoleudvalget u i Kultur- og fritidsudvalget u i Teknisk udvalg u i Plan- og miljøudvalget u i Anlæg i alt udgifter u Anlæg i alt indtægter i C. Renter u i D. Balanceforskyninger Forøgelse (+)/forbrug (-) af likvide aktiver u i Øvrige balanceforskydninger u i Balanceforskydninger i alt u i E. Afdrag på lån u Udgifter i alt u Indtægter i alt i F. Finansiering Tilskud og udligning u i Skatter u i Refusion af købsmoms u Optagne lån i Finansiering i alt u i Balance i alt u i

4 Tværgående artsoversigt Hele kr. Korrigeret budget Regnskab Afvigelser 1.0 Lønninger Pensionspræmier for tjenestemænd Lønrefusion vedr. barsel Lønrefusion vedr. sygdom Refusion, øvrige Fødevarer Brændsel og drivmidler Køb af jord og bygninger Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Tjenestemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Finansudgifter Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra regioner Øvrige indtægter Finansindtægter Finansindtægter Statstilskud Overførte lønninger Overførte tjenesteydelser Interne indtægter Udgifter Indtægter

5 Regnskabsoversigt Regnskab Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i hele kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Økonomiudvalget Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Byfornyelse Driftsikring af boligbyggeri Kirkegårde Kirkegårde Redningsberedskab Redningsberedskab Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Andre sundhedsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 48 Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Kontante ydelser Sociale formål Boligydelser til pensionister Boligsikring Revalidering Revalidering

6 Regnskab Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i hele kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Turisme Innovation og anvendelse af ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri Udvikling af yder- og landdistriktsområder Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Statsrefusion Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Kontante ydelser Sociale formål Boligydelser til pensionister Boligsikring

7 Regnskab Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i hele kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Byfornyelse Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Socialudvalget Drift Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Skolefritidsordninger Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Dagpleje Børnehaver Integrerede daginstitutioner Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private 6-71 fritidshjem, private klubber og puljeordninger 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf ) 44 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (Sundhedslovens pgf. 141) 45 Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens pgf. 101 og Sundhedslovens pgf. 142) 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 16

8 Regnskab Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i hele kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Kontante ydelser Sociale formål Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Statsrefusion Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf ) 57 Kontante ydelser Sociale formål Sundhedsudvalget Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

9 Regnskab Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i hele kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af 427 døende i eget hjem 35 Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Statsrefusion Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Driftsikring af boligbyggeri Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

10 Regnskab Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i hele kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Beskæftigelsesudvalget Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse Erhvervsejendomme Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Daghøjskoler Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til voksne med særlige behov Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Tilbud til udlændinge Introduktionsprogram m.v Introduktionsydelse Kontante ydelser Sygedagpenge Kontanthjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Revalidering Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe pgf. 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Løntilskud til ledige ansat i kommuner Servicejob Beskæftigelsesordninger

11 Regnskab Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i hele kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Statsrefusion Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til udlændinge Introduktionsprogram m.v Introduktionsydelse Kontante ydelser Sygedagpenge Kontanthjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Revalidering Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe pgf. 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Løntilskud til ledige ansat i kommuner Servicejob Beskæftigelsesordninger Børne- og skoleudvalget Drift Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk

12 Regnskab Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i hele kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 10 Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Kulturel virksomhed Museer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Fælles formål Ungdomsskolevirksomhed Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Dagpleje Børnehaver Integrerede daginstitutioner Fritidshjem Særlige dagtilbud og særlige klubber Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Lønpuljer m.v Tjenestemandspension Anlæg Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler

13 Regnskab Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i hele kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Kultur- og fritidsudvalget Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Erhvervsejendomme Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Fritidsfaciliteter Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Andre fritidsfaciliteter Undervisning og kultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Museer Biografer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Fællesudgifter og administration m.v Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Turisme Udvikling af yder- og landdistriktsområder Statsrefusion Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Teatre

14 Regnskab Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i hele kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Transport og infrastruktur Kommunale veje Vejanlæg Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Museer Andre kulturelle opgaver Teknisk udvalg Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Naturbeskyttelse Skove Forsyningsvirksomheder m.v Forsyningsvirksomheder Vandforsyning Spildevandsanlæg Fælles formål Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloakker Tømningsordninger Affaldshåndtering Fælles formål Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald

15 Regnskab Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i hele kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 63 Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Kollektiv trafik Fælles formål Busdrift Færgedrift Lufthavne Havne Havne Lystbådehavne m.v Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Forsyningsvirksomheder m.v Forsyningsvirksomheder Vandforsyning Spildevandsanlæg Fælles formål Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloakker Transport og infrastruktur Kommunale veje Vejanlæg Standardforbedringer af færdselsarealer Havne Havne

16 Regnskab Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i hele kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Plan- og miljøudvalget Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Ubestemte formål Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Fredningserstatninger Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Jordforurening Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Administration verørende naturbeskyttelse Administration vedrørende miljøbeskyttelse Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål Erhvervsformål Ubestemte formål

17 Regnskab Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i hele kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Økonomiudvalget Renter Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Renter af likvide aktiver Indskud i pengeinstitutter m.v Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner - 23 med overenskomst 32 Renter af langfristede tilgodehavender Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v Tilgodehavender hos grundejere Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Vandforsyning Andre forsyningsvirksomheder Renter af kortfristet gæld i øvrigt Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Renter af langfristet gæld Stat og hypotekbank Andre kommuner og regioner Realkredit Kommunekredit Pengeinstitutter Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor Kurstab og kursgevinster Kurstab i forbindelse med lånoptagelse Kurstab og kursgevinster i øvrigt

18 Regnskab Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i hele kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Balanceforskydninger Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter m.v Forskydninger i tilgodehavender hos staten Refusionstilgodehavender Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender Mellemregninger med foregående eller følgende regnskabsår Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner Forskydninger i langfristede tilgodehavender Pantebreve Tilgodehavender hos grundejere Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 37 Staten Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v Legater Deposita Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v Legater Deposita Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller 256 udbetaling for andre 49 Staten Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter Kassekreditter og byggelån Forskydninger i kortfristet gæld til staten Anden gæld Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt

19 Regnskab Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i hele kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 53 Kirkelige skatter og afgifter Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Mellemregningskonto Afdrag på lån og leasingforpligtelser Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld Selvejende institutioner med overenskomst Stat og hypotekbank Andre kommuner og regioner Realkredit Kommunekredit Pengeinstitutter Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Finansiering Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Skatter Kommunal indkomstskat Selskabsskat Grundskyld Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld Kommunekredit Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Balance

20 Regnskabsbemærkninger til Økonomiudvalget Driftsregnskab Økonomiudvalgets område dækker redningsberedskabet, politikere, administration, erhvervsudvikling og lønpuljer. Fra 1. januar 2008 hørte områder under borgerservice også under Økonomiudvalget. Det drejer sig om hjælpemidler, førtidspensioner, boligydelse og boligsikring. Skattefinansierede nettodriftsudgifter Økonomiudvalget 372,8 mill. kr. 17% Øvrige udvalg 1.763,0 mill. kr. 83% 700,0 600,0 592,8 564,5 561,1 500,0 400,0 407,4 376,4 372,8 Mill. kr. 300,0 200,0 100,0 Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab 0,0-100,0 Netto Udgifter Indtægter -200,0-300,0-185,4-188,1-188,3

21 Det samlede regnskab for udvalget ser sådan ud: Korrigeret Hele kr. budget Regnskab Difference Drift og refusion Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Byfornyelse Driftsikring af boligbyggeri Kirkegårde Kirkegårde Redningsberedskab Redningsberedskab Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Andre sundhedsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 48 Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Kontante ydelser Sociale formål Boligydelser til pensionister Boligsikring Revalidering Revalidering Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Administration vedrørende jobcentre

22 Korrigeret Hele kr. budget Regnskab Difference 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Turisme Innovation og anvendelse af ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri Udvikling af yder- og landdistriktsområder Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Byfornyelse Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger I alt Det korrigerede budget udgør netto 376,4 mill. kr. Regnskabet viser et forbrug på 372,8 mill. kr., hvilket er et mindreforbrug på 3,6 mill. kr. Udvalget har i alt fået tillægsbevillinger for 15 mill. kr., samtidig skal det gøres opmærksom på, at der er fordelt 46,1 mill. kr. fra de centrale puljer (lønpuljer, pulje til 6. ferieuge og pulje til barsel til fagudvalgene og Økonomiudvalgets eget område) Byfornyelse Der er et budget på kr. på denne konto, og der er anvendt kr. og dermed et mindreforbrug på kr. Budgettet er anvendt til afdrag på lån vedrørende Busgade 10, Aalestrup Driftsikring af boligbyggeri Der er budgetteret med kr., og der er anvendt , der er således kr. i mindreforbrug. Kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger, almene- og ungdomsboliger efter lov om almene boliger konteres her.

23 Redningsberedskab Regnskabet for 2008 viser et nettoforbrug på 8,7 mill. kr., mod et budget på 8,6 mill. kr. eller et merforbrug på kr., som skyldes merudgifter i forbindelse med Vesthimmerlands Kommunes indgåelse af en kontrakt om operationel leasing som også berører beredskabets køretøjer under kg har ikke været kendetegnet ved store og ressourcekrævende indsatser, og bortset fra nogle enkelte specielle hændelser har udrykningerne været rutineprægede opgaver. Beredskab Vesthimmerland har også i 2008 haft fokus på at sikre at organisationens sammensætning, såvel materiel som uddannelsesmæssigt modsvarer de risici der er, og vil opstå i kommunen. I forbindelse med fornyelsen og ændringen af materielsammensætningen, har Beredskab Vesthimmerland støttet op om Vesthimmerlands Kommunes status som klimakommune, idet der er investeret i et køretøj med en af de laveste CO 2 udledninger pr. kørt kilometer til brug i forbindelse med tilsyn, forebyggelse, møder og uddannelse. Ansvaret for en række redningsopgaver, herunder frigørelse af fastklemte ved trafikuheld, blev medio 2008 flyttet fra regionerne til kommunerne. For at kunne løfte dette nye ansvarsområde på et forsvarligt serviceniveau, er der investeret i en del materiel i form af en redningsvogn placeret på stationen i Farsø samt frigørelsesudstyr på de tre øvrige stationer i Aalestrup, Aars og Løgstør. I første halvår af 2008 er hele organisationen tilført ca timers kompetence i frigørelse, herunder indførelsen af de taktiske retningslinjer ved brug af kæderedning. Kæderedning er en ny mulighed for redning i forbindelse med frigørelse ved færdselsuheld, som er på vej til at blive implementeret i Region Nordjylland, som indtil videre den eneste region i landet. Beredskab Vesthimmerland er et af de første beredskaber i regionen, som har materiel, mandskab og uddannelse på plads til at kunne yde den optimale indsats ved trafikuheld med fastklemte. Beredskab Vesthimmerland har også i 2008 lagt vægt på at være en del af lokalsamfundet Vesthimmerland, og støttet aktivt op om de arrangementer, der har været afholdt i kommunen såsom koncerter, open air, muslingehøstfest, træskibssejlads ect.

24 Andre sundhedsudgifter Regnskab for udgifterne til begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse til læge og speciallæge. Nettoudgift kr., mod kr. i korrigeret budget. Der kan derfor konstateres et mindreforbrug på kr. Regnskab for udgifterne til begravelseshjælp viser et forbrug på kr. og et korrigeret budget på kr., altså et merforbrug på kr. Regnskab for udgifterne til befordringsgodtgørelse til læge og speciallæge viser et for forbrug på kr. mod et korrigeret budget på kr. altså et mindre forbrug på kr. Budget 2008 indeholdt en budgetreduktion på kr. Det var forventet, at udgifterne til befordring til læge og speciallæge over tid ville falde i takt med ny visitering. Dette er også sket endda en smule hurtigere end forventet Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Herunder er regnskab for udgifterne til kropsbårne hjælpemidler, det være sig optiske synshjælpemidler, arm- og benproteser, høreapparater til personer, ortopædiske hjælpemidler, inkontinens- og stomihjælpemidler samt andre hjælpemidler, blandt andet til diabetes. Nettoudgift på kr., mod kr. i korrigeret budget. Afvigelserne er jævnt fordelt på kategorierne af de kropsbårne hjælpemidler. Budgettet blev i 2008 reduceret med kr. på grund af indkøbspolitikken Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende Regnskab for udgifter til sygeartikler og hovedsageligt plejevederlag til pasning af døende i eget hjem. Nettoudgift på kr. mod kr i korrigeret budget Personlige tillæg m.v. Regnskab for personlige tillæg og helbredstillæg, det være sig til briller, medicin, tandbehandling, fodbehandling m.v. samt varmetillæg. Udgift på kr., mod kr. i korrigeret budget. Statsrefusionen var på , hvilket gør udgiften inklusiv statsrefusion til kr.

25 Det korrigerede budget efter refusion var på kr. Der er hentet den forventede besparelse på ved tættere opfølgning på den skønsmæssige tildeling af de personlige tillæg Førtidspension med 50 pct. refusion Herunder er regnskab for førtidspension med 50 pct. refusion, som er tilkendt i perioden 1. januar januar Nettoudgift før refusion på kr., mod kr. i korrigeret budget. Statsrefusionen var på kr. hvilket gør udgiften inklusiv statsrefusion til kr. (Budgettet inklusiv statsrefusion er på ). Der blev budgetteret med en udgift i januar på kr. og med en nedgang på kr. pr. måned. Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension er budgetteret med udgift i januar 2008 på kr. og med en tilgang på kr. pr. måned Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 Herunder er regnskab for førtidspension med 35 pct. refusion, som er tilkendt efter regler gældende indtil 1. januar Nettoudgift på kr., mod kr. i korrigeret budget Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 Herunder er regnskab for førtidspension med 35 pct. refusion, som er tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Tilgangen af nye førtidspension registreres her. Nettoudgift kr., mod kr. i korrigeret budget.

26 Modtagere af folke- og førtidspension m.v. (pr. januar) efter område, pensionsform og tid Folkepension Højeste førtidspension Forhøjet alm. førtidspension Alm. førtidspension Invaliditets- el. venteydelse Mellemste førtidspension Ny lov om førtidspension Førtidspension i alt I alt Kilde: Danmarks Statistik Sociale formål Herunder er regnskab for særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde. Udgifter vedrørende samværsret med børn, hjælp til udgifter til sygebehandling, hjælp til enkeltudgifter og flytning, merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne samt efterlevelseshjælp. Nettoudgift i kr., mod kr. i korrigeret budget Boligydelser til pensionister Regnskab for boligydelser til pensionister. Nettoudgift kr., mod kr. i korrigeret budget. Husstande med boligydelse i december efter område, boligydelsesart og tid Lejere af almindelig lejlighed Lejere af ældreboliger Ejere 3 3 Andelshavere Bofællesskaber 7 7 Heraf flygtninge 0 0 I alt Kilde: Danmarks Statistik

27 Boligsikring Regnskab for boligsikring Nettoudgift på kr., mod et korrigeret budget på kr. Husstande med boligsikring i december Almindelig boligsikring Kilde: Danmarks Statistik Revalidering Herunder er regnskab for flekspuljen, der i 2008 overført til Økonomiudvalget. Flekspuljen på oprindelig kr. er fordelt ud til de respektive områder, hvor der er medarbejdere i fleksjob udenfor normering. Nettoudgift på kr., mod kr. i korrigeret budget Øvrige sociale formål Herunder regnskab for udgifter til tinglysning af lån til betaling af ejendomsskatter o.lign. Nettoudgift på kr., mod kr i korrigeret budget Fælles formål På denne funktion var der et budget på kr. Regnskabet viser en nettoudgift på kr. og dermed et mindreforbrug på kr. Udover udgifter til venskabsbyer og partitilskud har der været en indtægt på kr., der vedrører en sag fra gl. Aalestrup Kommune Kommunalbestyrelsesmedlemmer Der er et korrigeret budget på 6,6 mill. kr. Regnskabet viser et forbrug på 6,7 mill. kr, hvilket giver et merforbrug på kr. På denne funktion er der afholdt udgifter til byrådet, herunder vederlag, godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, pension til tidligere borgmestre i de 4 gl. kommuner, udgifter til kurser samt møder, rejser og repræsentation. Merforbruget skyldes delvis indkaldelse af stedfortræder i byrådet.

28 Byrådet har i årets løb bl.a. afholdt temamøder vedrørende udbygningsplan for Hvalpsund, kommuneplan, erhvervsudviklingsplan samt underskrift af kurveknækkeraftale med Danmarks Naturfredningsforening og Vesthimmer-lands Kommune Kommissioner, råd og nævn Der er netto et forbrug på kr., mod et budget på kr., hvilket giver et merforbrug på kr. Under denne funktion afholdes udgifter til folkeoplysningsudvalg, børne- og ungeudvalg, ældreråd, handicapråd, hegnsyn, beboerklagenævn samt huslejenævn Valg Regnskabet viser et forbrug på kr. mod et budget på kr. Der blev afholdt folketingsvalg den 13. november Et mindre beløb er bogført i regnskabsår 2008 samt udgifter til menighedsrådsvalg Administrationsbygninger Der er budgetteret med en nettoudgift på 5,5 mill. kr. og der er et nettoforbrug på 4,7 mill. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,8 mill. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt mindreforbrug på rengøringen. Budgettet anvendes til drift af rådhuset i Aars, administrationsbygningerne i Løgstør, Farsø og Aalestrup samt jobcentret i Aars Administrationsbygninger Der er anvendt 190,5 mill. kr. på denne konto, mod et budget på 189,9 mill. kr. Det svarer til en merudgift på 0,6 mill. kr. Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne På denne konto er der budgetteret med en indtægt på 5,1 mill. kr. Den faktiske indtægt er beregnet til 5,0 mill. kr. og dermed en mindreindtægt på 0,1 mill. kr. Indtægten afhænger af størrelse på forsyningsvirksomhedernes drifts- og anlægsudgifter.

29 Personale Der er til personale budgetteret med en nettoudgift på 153,3 mill. kr. Regnskabet viser et forbrug på 153,9 mill. kr., hvilket er 0,6 mill. kr. i merforbrug. Området omfatter lønninger til administrativt personale i alle forvaltninger, servicemedarbejdere, elever, medarbejdere i kantiner samt efterløn til fratrådte medarbejdere. I forbindelse med vedtagelsen af budgettet blev sygedagpengeområdet opnormeret med 3 stillinger, der skulle ses i sammenhæng med forventet besparelse på udgifter til sygedagpenge under Beskæftigelsesudvalget. Derudover blev der vedtaget en besparelse på personaleområdet på i alt 8 mill. kr. Besparelsen skulle opnås ved at undlade at genbesætte 3 vakante stillinger, lave ny struktur i borgerservice, generel besparelse samt overlap og 1 måneds vakance ved ledige stillinger. Endnu 5 elever startede i august deres 2-årige kontoruddannelse ved kommunen, således at der i alt er 10 elever ansat i administrationen. Eleverne har hver deres uddannelsesplan og kommer alle rundt i flere forvaltninger. Det er hovedsageligt på jobcentret og i socialforvaltningen, der er blevet anvendt medarbejdere fra vikarbureauer til at varetage opgaverne. Udgiften hertil er på 1,8 mill. kr. Øvrige personaleudgifter Til dette område er der et budget på 5,7 mill. kr. Regnskabet viser et forbrug på 6,3 mill. kr. Der er således et merforbrug på 0,6 mill. kr. Under dette område hører uddannelse og kurser for det administrative personale, servicemedarbejdere, elever samt kurser for forvaltnings- og afdelingschefer. Derudover er budgettet anvendt til møder, rejser og repræsentation, personalepleje, tjenestekørsel, arbejdsskadeforsikringer, MED-uddannelser samt udgifter vedrørende arbejdsmiljøkurser. Kurser og uddannelser For dette område viser regnskabet et forbrug på 2,9 mill kr. Der var et budget på 2,7 mill. kr. Dette giver et merforbrug på 0,2 mill. kr. Merforbruget har hovedsageligt været på udgifter til diplomkurser, kommunomuddannelser og kurser for forvaltnings- og afdelingschefer. 14 medarbejdere har deltaget i enten kommunomfag eller diplomkurser på forvaltningshøjskolen. Der har været gennemført en førlederuddannelse for 18 medarbejdere i perioden maj til september 2008 med fire fælles kursusdage plus individuelle

30 samtaler og gruppearbejde. Indholdet er udviklet af HR Afdelingen i samarbejde med to konsulenter fra COK, hvor disse stod for undervisningen. Tjenestekørsel Det korrigerede budget til tjenestekørsel var på 1,6 mill. kr. Regnskabet viser et forbrug på 2,1 mill. kr. og således et merforbrug på 0,5 mill. kr. Der køres til mange møder mellem kommunens administrationsbygninger. 58 personer har fået udbetalt over kr. i tjenestekørsel. For at minimere udgiften til tjenestekørsel, er der anskaffet 1 bil til hver administrationsbygning. Bilerne skal benyttes frem for transport i egen bil. Materiale og aktiviteter Der er budgetteret med en udgift på 24 mill. kr. og indtægter på 19,7 mill. kr. Regnskabet viser udgifter på 26,7 mill. kr. og indtægter på 20,7 mill. kr. og dermed et netto merforbrug på 1,6 mill. kr. Under området hører bl.a. udgifter til kontorhold, lovstof, faglitteratur, porto, indscanning af indgået post, annoncer, revisor, konsulentbistand, overordnet planlægning, markedsføring, lægeerklæringer, kantinedrift, tjenestebiler, forsikringer samt sparerammen for effektivisering af indkøb. Porto Udgiften til porto har i 2008 været på 2,1 mill. kr. Dette er et merforbrug på kr. i forhold til budgettet, der var på 2 mill. kr. Ved budgetvedtagelsen blev budgettet til porto reduceret med kr. Alle ansatte med adgang til PC-er på arbejdspladsen vil modtage lønsedlen via e- boks. Status er, at der er mange, der endnu ikke er tilmeldt. Annoncer Til annoncering er der anvendt 2,3 mill. kr. mod et budget på 2,4 mill. kr., hvilket giver en mindreudgift på 0,1 mill. kr. Udgiften vedrører både den generelle annoncering i ugeaviser og stillingsannoncer. For at reducere udgiften til stillingsannoncer, er det i årets første måneder besluttet, at der kun skal laves mindre stillingsopslag i aviserne. For yderligere informationer om stillingerne henvises til kommunens hjemmeside. Revisionshonorar Til revisor var der et budget på 1,1 mill. kr. og regnskabet viser 1,2 mill. kr. Der er således et merforbrug på 0,1 mill. kr. Udover udgift til ordinær revision har der været udgifter til specialopgaver for socialforvaltningen og sundhedsforvaltningen.

31 Konsulentkontoen Regnskabet viser et forbrug på 2,2 mill. kr., hvilket er 1,2 mill. kr. mere end budgetsat, idet budgettet var på 1,0 mill. kr. Kontoen har været anvendt til mange forskellige opgaver for f.eks. konsulentydelser for socialforvaltningen og sundhedsforvaltningen, udarbejdelse af analyse af rengøringsenheden samt lederudvikling Overordnet planlægning Der har været et budget på kr. Regnskabet viser udgifter for kr., hvilket giver en mindreudgift på kr. Udgifterne vedrører hovedsageligt udarbejdelse af boligudbygningsplan for Hvalpsund samt udarbejdelse af digital kommuneplan. Markedsføring/messe Til markedsføring og messer har der været budgetteret med kr. Der er anvendt kr. Vesthimmerlands Kommune har bl.a. ydet tilskud til Limfjorden rundt og Parasol arrangement samt deltaget i forårsmesser. Hovedparten af udgifterne er anvendt i f. m. deltagelse i Post Danmark Rundt, hvor der var en bil med i caravanen. Post Danmark Rundt Forsikringer Der er til dette område budgetteret med udgifter på 7,6 mill. kr. og indtægter på 18,3 mill. kr. Regnskabet viser udgifter på 9,1 mill. kr. og indtægter på 19,4 mill. kr. Dette resulterer i et merforbrug på kr. De faktiske udgifter til forsikringspræmie, selvrisiko, uforsikrede risici (skadeudgifter til bl.a. arbejdsskader og kaskoskader på biler), mæglerhonorar m.v. svarer nogenlunde til de budgetterede midler.

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2009 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...29 Økonomiudvalget...31 Socialudvalget...61 Sundhedsudvalget...73 Beskæftigelsesudvalget...

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2010 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...27 Økonomiudvalget...29 Socialudvalget...59 Sundhedsudvalget...73 Beskæftigelsesudvalget...

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven) INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget RØDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Personaleforvaltningen Notat om: Bemærkninger til ansøgning om tillægsbevilling Sagsbehandler: Sanne Becher Dato: 27. oktober 2008 Til: Bilag til sagen J.nr.: 08.03090-003 Teknik-

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16 Hovedoversigt Hovedoversigt - Budgetlægning (FIB059) Skæringsdato 01.01.2015 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Regnskabsår Kontoplan 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan Regnskabsårsvariant InfoProvider

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 2013 6 l Hovedoversigt 2013 8 l Regnskabssammendrag 2013 11 l Tværgående hovedartsoversigt 2013 13 l Driftsregnskab 2013 75 l Anlæg 2013 92 l Konto 7 og 8 2013

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Specifikationer til årsberetning 2012

Specifikationer til årsberetning 2012 Specifikationer til årsberetning 2012 Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Regnskabsoversigt... 2 Regnskabsoversigt: Teknik- og Miljøudvalget... 3 Uddannelsesudvalget... 6 Børne- og Familieudvalget...

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt 1000 kr. Opr. Tillægsbev. Korrigeret Regnskab Forventet NETTODRIFTSUDGIFTER 1.912.311 57.957 1.970.268 936.322 1.905.249 01 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Budgetoverslagsår 2011-2013. Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg..

Budgetoverslagsår 2011-2013. Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. Budget 2010 Budgetoverslagsår 2011-2013 Indhold: Borgmesterens indledning... 3 Hovedoversigt. 5 Resultatopgørelse.. 7 Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. 9 Investeringsoversigt... 11 Artsoversigt.. 13 Budgetsammendrag...

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.299 Byudvikling 2.431 2.380 2.330 2.330 Driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte 2.102 2.051 2.001 2.001 Ubestemte formål, lejeindtægt 259 259 259

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0185 TÅRNBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.9 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 Balance LIKVIDE AKTIVER (22) 9.22.01 Kontante beholdninger 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne Økonomiudvalget 6.427.077 6.568.948 6.628.767 6.728.054 Byudvikling 3.130 2.326 2.326 2.326 Driftsikring, ungdomsboligbidrag og ydelsesstøtte 3.381 2.577 2.577 2.577 Ubestemte formål, lejeindtægt 265 265

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli 2015 Samlet resultat - serviceudgifter Samlet resultat

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget Socialudvalget i alt 33.143.835 81.727.599 48.583.764 41-2.385.917 Ældre og handicappede 12.421.452 29.248.776 16.827.324 42 69.240 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.457.673 11.872.571

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

Ballerup Kommune budget 2015

Ballerup Kommune budget 2015 Ballerup Kommune budget 2015 Indholdsfortegnelse A. Forord... 2 B. Overordnet rammebeskrivelse... 4 C. Aftale om budget 2015... 10 D. Hovedoversigt og resultatoversigt... 37 E. Bevillingsoversigt... 41

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg Bevillingsomr der 1 konomiudvalget 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg 1 Skole 3 Błrn 0-6 r 4 Familie 3 Arbejdsmarkedsudvalg

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Oplysninger om Vesthimmerlands Kommune... 1. Udgiftsbaseret regnskabsaflæggelse... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Oplysninger om Vesthimmerlands Kommune... 1. Udgiftsbaseret regnskabsaflæggelse... 3 Regnskab 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabserklæring til regnskabet for 2007 Revisors påtegning Hovedoversigt regnskab 2007 Oplysninger om Vesthimmerlands Kommune... 1 Udgiftsbaseret regnskabsaflæggelse...

Læs mere

RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV. *** REGNSKABSOVERSIGT

RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV. *** REGNSKABSOVERSIGT 7 RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV... * 269.401.731 2378.480.498-267.478 2.374.484-1.856 5.836-70 RENTER AF LIKVIDE AKTIVER... * 347 3.966.837-3.800- SKATTER M.V... * 347 3.966.837-3.800-22 RENTER

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig og

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

BUDGET Bog 2 - oversigter

BUDGET Bog 2 - oversigter 2 BUDGET 2017-2020 Bog 2 - oversigter December 2016 Indhold Indledning... 5 Tabel 1 Hovedoversigt... 7 Tabel 2 Tværgående artsoversigt... 11 Tabel 3 Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan...15

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Hvilke kommunale opgaver kan konkurrenceudsættes?

Hvilke kommunale opgaver kan konkurrenceudsættes? Hvilke kommunale kan konkurrenceudsættes? 1 FORMÅL I DI s årlige faktaark om kommunernes konkurrenceudsættelse foretages der en kortlægning af kommunernes konkurrenceudsættelse i det senest afsluttede

Læs mere

Lemvig Kommune. Budget Budgetoverslag

Lemvig Kommune. Budget Budgetoverslag Lemvig Kommune Budget 2013 Budgetoverslag 2014-2015-2016 Vedtaget ved 2. behandling af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Farve 3-5 Hovedoversigt til budget Grøn 7-13 Sammendrag

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

:08 Side 1 af 18

:08 Side 1 af 18 4 Økonomi- og Planudvalget - 749.030.837-453.372.409 10 Renter 6.849.070 3.649.954 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 6.849.070 3.649.954 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434

Læs mere

budget 2008 Bemærkninger

budget 2008 Bemærkninger Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale

Læs mere