Vejledning om private pasningsordninger i Haderslev Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om private pasningsordninger i Haderslev Kommune"

Transkript

1 Vejledning om private pasningsordninger i Haderslev Kommune Haderslev Kommunale dagpleje Gåskærgade 26-28, 6100 Haderslev, tlf Rådhuscentret 7, 6500 Vojens, tlf

2 1. Generelle oplysninger Godkendelse af privat pasning Privat pasningsordning Privat børnepasser ansat af forældre Au pair De fysiske rammer Godkendelse Godkendelse af pasningsaftaler Formkrav Anvendelse af vikar Tilsyn Børn med særlige behov Drift af privat pasningsordning Optagelseskriterier Udmeldelsesregler Ophør / ingen børn Ferie Fravær Øvrige bestemmelser Underretningspligt / tavshedspligt Forsikring / SKAT Ankemulighed... 8 Bilag A Pasningsformer Bilag B Fysiske rammer samt sundhedsforhold B 1 Fysiske rammer indendørs B 2 Fysiske rammer udendørs B 3 Sundhedsmæssige forhold Bilag C Godkendelse af de personlige kvalifikationer Bilag D Bilag D

3 1. Generelle oplysninger Forældre i Haderslev Kommune kan vælge at få deres barn passet I en privat pasningsordning efter Dagtilbudsloven eller af en person forældrene selv ansætter Ordningerne er omfattet af Dagtilbudslovens formålsbestemmelse 1, men ikke af reglerne i Dagtilbudslovens afsnit II, som bl.a. Omhandler formål, de pædagogiske læreplaner, sprogvurdering, børnemiljø mv. Private pasningsordninger indgår ikke i kommunalbestyrelsens forsyningspligt. De personer, der varetager pasning af børnene, er ikke ansat af kommunen den private børnepasser er selvstændig erhvervsdrivende (vejledningen kap ), eller ansat af forældrene. Pasningsordningerne drives uden offentligt tilskud og er alene finansieret af forældrebetalingen og eventuelle tilskud fra privat side. Forældrene kan få tilskud til betalingen efter Dagtilbudslovens 80. Forældrebetalingen er baseret på en aftale mellem den private pasningsordning/ børnepasser og barnets forældre, der betaler direkte til den private pasningsordning/børnepasser. Der findes ikke regler om optagelse, forældrebetaling og forældreindflydelse. Den private børnepasser bestemmer hvilke børn, pasningsordningen kan passe. Haderslev Kommune indhenter straffe/børneattest. 2. Godkendelse af privat pasning 2.1 Privat pasningsordning Haderslev Kommune skal godkende den private pasningsordning, hvis den ligger i Haderslev Kommune. Hvis den private pasningsordning ligger i en anden kommune, skal den ligeledes godkendes, såfremt der ikke ligger en samarbejdsaftale med den pågældende kommune. En privat pasningsordning kan etableres i eget hjem i et af børnenes private hjem et andet sted end børnepasserens hjem 2

4 Haderslev Kommune godkender private pasningsordninger efter samme retningslinjer og kriterier som den kommunale dagplejer, jf. Dagtilbudslovens 21 stk. 2 og 3, når der er tale om en dagplejelignende pasningsordning. Er der tale om en institutionslignende pasningsordning, er kravene identiske med kravene til daginstitutioner (se Bilag A Pasningsformer). Haderslev Kommune skal godkende den konkrete pasningsaftale mellem barnets forældre og den private pasningsordning (se Bilag D Standard pasningsaftale). Haderslev Kommune foretager en individuel helhedsvurdering af den enkelte pasningsordning i forhold til: Fysiske rammer (se Bilag B). Børnepasserens personlige og faglige kvalifikationer (se Bilag C). 2.2 Privat børnepasser ansat af forældre Forældrene aftaler selv, hvem der skal passe barnet / børnene. Det kan f.eks. være en ung i huset eller et familiemedlem. Forældrene bliver arbejdsgivere for personen, hvilket indebærer en række forpligtigelser i forhold til CVR-nummer, ATP, skatte- og ferieregler og forsikringsforhold. Haderslev Kommune skal godkende personen. Der kræves en kopi af opholds- og arbejdstilladelse på udenlandske statsborgere. Såfremt der er tale om en ung i huset under 18 år, skal personens værge underskrive alt, som ung i huset underskriver. Tilskuddet kan ikke tages med til brug for betaling af pasning i udlandet. 2.3 Au pair Der kan ikke gives tilskud til forældre, der indgår en aftale med en au pair om pasning af barnet. Au pair betragtes som et uddannelsesophold og de opgaver, som denne person varetager hos værtsfamilien, regnes ikke for lønnet arbejde. En au pair har en opholdstilladelse, men ikke en arbejdstilladelse. 2.4 De fysiske rammer ved godkendelsen vurderer Haderslev Kommune de fysiske rammer herunder sikkerhed (se Bilag A Pasningsformer og Bilag B Fysiske rammer samt sundhedsforhold): Boligens indretning. Udendørsarealerne. 3

5 Lokalerne skal være godkendt til beboelse samt leve op til kravene i Sundhedsstyrelsens Vejledning om hygiejne i daginstitutioner. 2.5 Godkendelse Den enkelte børnepassers faglige og personlige kvalifikationer samt fysiske rammer vurderes i forbindelse med godkendelsen. Haderslev Kommune stiller krav om, at børnepasseren Skal være fyldt 18 år / se dog afsnit 2.2 (Privat børnepasser ansat af forældre) Skal have straffe- og børneattest uden forhold, der hindrer pasning af børn på forsvarlig vis i de godkendte lokaler. Haderslev Kommune indhenter de nødvendige straffe/børneattester. Haderlev Kommune kan afvise at godkende en privat pasningsordning, hvis den efter en konkret vurdering ikke lever op til Haderslev Kommunes krav eller der er andre forhold, som ikke kan sikre en forsvarlig pasning. Haderslev Kommune udsteder en skriftlig tilladelse til at drive en privat pasningsordning, hvori det fremgår: Hvilken person tilladelsen er givet til (børnepasseren) Hvilke kriterier, der er grundlag for godkendelsen Hvor mange børn, der maksimum kan optages i pasningsordningen Godkendte fysiske rammer Ansøgeren skal indsende ansøgningsskema til ansøgningsskema findes på Haderslev Kommunes hjemmeside. Haderslev Kommune tilstræber en hurtig sagsbehandling ved ønsket om etablering af en privat pasningsordning. Der må påregnes en behandlingstid på maksimalt én måned. 3. Godkendelse af pasningsaftaler Hvis forældrene søger tilskud til betaling af pasning i en privat pasningsordning, skal forældrene indgå en økonomisk pasningsaftale med børnepasseren. Denne aftale skal underskrives af begge parter, inden barnet starter, og godkendes af Haderslev Kommune. 4

6 3.1 Formkrav En pasningsaftale kan kun indgås med en pasningsordning, som er godkendt i forhold til de fysiske rammer og sundhedsmæssige forhold (se Bilag B) og børnepasserens personlige forudsætninger (se Bilag C). Pasningsaftalen skal indeholde: Hvem pasningsaftalen indgås imellem Pasningsaftalens fysiske data Hvem pasningsaftalen vedrører Forventet pasningsperiode Børnenes pasningsbehov / børnepasserens åbningstid Fridage og ferie Betaling for pasningen pr. måned (forældrenes udgift) Anvendelse af vikar Kontaktperson til kommunen Standard pasningsaftaler (se Bilag D) findes på Haderslev Kommunes hjemmeside. Der findes en til privat pasningsordning/selvstændig erhvervsdrivende og en til børnepasser ansat af forældre. 3.3 Anvendelse af vikar Kun godkendte vikarer må passe børn i godkendte fysiske rammer. Brug af vikarer i den private pasningsordning er af midlertidig karakter og forældrene skal altid informeres forud for de ændrede pasningsvilkår. Anvendelse af vikar er i midlertidig perioder som f.eks. børnepasserens ferie, kursusdeltagelse og almindeligt sygefravær. Haderslev Kommune skal godkende vikaren ved en individuel samtale, som afholdes på Forvaltningen. Haderslev kommune indhenter straffe / børneattest. Den private pasningsordning har arbejdsgiverforpligtelse. 4. Tilsyn Haderslev Kommune fører tilsyn med private pasningsordninger efter regler om tilsyn. Tilsynet føres på baggrund af den konkrete pasningsaftale mellem forældre og den private pasningsordning. Derudover føres tilsyn i forhold til sikkerhed, hygiejne m.m. som i de kommunale dagplejehjem. Der føres tilsyn med dels de forhold der sikrer, at der skabes trivsel, udvikling og læring for barnet dels med børnepasserens kompetencer. 5

7 Dagtilbud har i kraft af sin tilsynspligt til enhver tid mulighed for at aflægge besøg i en privat pasningsordning med fokus på børnenes trivsel. Dagtilbud gennemfører uanmeldte tilsynsbesøg uanset, hvor mange børn der passes i ordningen. Den konkrete udøvelse af tilsynet afvejes i forhold til den enkelte aftale. Den private pasningsordning er forpligtet til at samarbejde med Haderslev Kommune bl.a. i forhold til det pædagogiske tilsyn, som bl.a. skal dokumentere, at det kommunale forældretilskud går til lovlige formål. Den private pasningsordning har pligt til at oplyse om enhver ændring, som kan have betydning for Haderslev Kommunes godkendelsesgrundlag. Den private pasningsordning modtager efter hvert tilsyn en tilsynsrapport, som skal være tilgængelig på et synligt sted. Dagtilbud afholder minimum et årligt informationsmøde. 5. Børn med særlige behov I Haderslev Kommune ydes støtte til forældre med børn med særlige behov. Derimod ydes der ikke støtte til private pasningsordninger. Hvis den private pasningsordning ikke opfylder barnets behov for støtte efter Dagtilbudsloven, bør kommunen gå i dialog med forældrene med henblik på, at forældrene kan ansøge om at få barnet optaget i et dagtilbud med den nødvendige støtte. Såfremt et barn har behov for særlig støtte efter Servicelovens regler, kan kommunen beslutte ikke at yde tilskud til privat pasning jf. Dagtilbudsloven 84 og Drift af privat pasningsordning Den private pasningsordning er ikke en del af Haderslev Kommunes forsyningspligt. Børnepasseren skal selv skabe kontakt til de forældre, som ønsker at købe pasning hos den private pasningsordning. 6.1 Optagelseskriterier Den private pasningsordning beslutter selv optagelseskriterierne. Haderslev Kommune godkender, at en privat pasningsordning uden ansøgning tager et ekstra barn ind i 3 måneder om året. De 3 måneder kan fri disponeres lige fra enkelte dage, til hele uger eller måneder. Der gives ikke dispensation til ud over 3 måneder. 6

8 Private pasningsordninger der godkendes til at passe 5 eller 10 børn, er ikke omfattet af denne mulighed. 6.2 Udmeldelsesregler Det skal fremgå af pasningsaftalen mellem den private pasningsordning og forældrene med hvilke varsler, henholdsvis forældrene og den private pasningsordning kan opsige aftalen. Som hovedregel kan børn ikke overflyttes til et andet tilbud før opsigelsesvarslet i henholdsvis det kommunale dagtilbud og den private pasningsordning er overholdt. Opsigelsesvarslerne er ikke ens i de private pasningsordninger og for at sikre lige vilkår anbefaler Haderslev Kommune, at de private pasningsordninger følger samme rimelige opsigelsesfrister som kommunen i de tilfælde, hvor et barn skal overflyttes. Det vil sige 1 måned fra den 1./15. i en måned. Hvis et barn af pædagogiske årsager eller uoverensstemmelser skal overflyttes hurtigst muligt, kan der ved enighed mellem kommunen og den private pasningsordning aftales en kortere opsigelse end 1 måned. I forbindelse med opsigelse fra en privat pasningsordning er børn, der har været optaget i en privat pasningsordning, sikret en plads i et kommunalt dagtilbud senest 3 måneder fra den dato forældrene retter henvendelse til Pladsanvisningen ekspeditionstiden forventes dog kortere. Hvis en privat pasningsordning bliver opsagt, er Haderslev Kommune forpligtet til at skaffe plads til børnene i et kommunalt dagtilbud hurtigst muligt dog senest inden for 1 måned. 6.3 Ophør / ingen børn Hvis en privat pasningsordning ophører, skal det meddeles skriftligt til Dagtilbud. Såfremt en pasningsordning ikke har indskrevet barn / børn i 1 år, betragtes pasningsordningen som ophørt. Der skal fremsendes en ny ansøgning om godkendelse, hvis pasningsordningen fortsat ønsker at være aktiv og opført på kommunens hjemmeside. 6.4 Ferie Som udgangspunkt lukker den private pasningsordning i forbindelse med børnepasserens planlagte ferie. I pasningsaftalen skal det fremgå, om børnepasseren får løn / feriegodtgørelse under ferie. 7

9 6.5 Fravær Haderslev Kommune skal orienteres, hvis et indmeldt barn i en privat pasningsordning er fraværende mere en 6 uger og forældrene modtager tilskud. 7. Øvrige bestemmelser Den private pasningsordning skal til enhver tid leve op til den gældende lovgivning på området herunder samtlige lovbestemmelser, der retter sig mod dagtilbud. Den private pasningsordning skal efterleve samme myndighedskrav og standarder som de øvrige dagtilbud. Disse forhold er samtidig en del af tilsyn konceptet. Haderslev Kommunes godkendelse til at drive privat pasningsordning kan ikke overdrages til en anden fysisk eller juridisk person. Den private pasningsordning er forpligtet til at oplyse, hvis der sker ændringer i godkendelsesgrundlaget. 7.1 Underretningspligt / tavshedspligt Børnepasseren er omfattet af underretningspligten i Servicelovens 153. Børnepasseren er i forhold til forældregruppen omfattet af reglerne i Forvaltningsloven og Offentlighedsloven. Det betyder bl.a., at børnepasseren er omfattet af tavshedspligt. Forældre, der ansætter en privat person skal efterleve samme regelsæt. 7.2 Forsikring / SKAT Børnepasseren er forpligtet til at tegne de lovpligtige forsikringer. Det anbefales også at tegne en erhvervsansvarsforsikring. Børnepasseren er til enhver tid forpligtet til at samarbejde omkring økonomiske vilkår herunder medvirke til, at SKAT orienteres korrekt vedrørende vederlag. Haderslev kommune indberetter den månedlige betaling pr. barn som B-indkomst til SKAT. 7.3 Ankemulighed Den godkendelse som gives er en general rammegodkendelse. Afslag på godkendelse kan påklages til Ankestyrelsen, jf. Dagtilbudslovens 97. Klagen sendes til Haderslev Kommune inden for 4 uger efter afgørelsen. 8

10 Haderslev Kommune genvurderer derefter hele sagen. Hvis Haderslev Kommunes afgørelse fastholdes, videresendes sagen til Ankestyrelsen. Hvis Haderslev Kommune tilbagekalder en allerede udstedt tilladelse, kan ovenstående klageprocedure iværksættes. 9

11 Bilag A Pasningsformer Det er altid den private pasningsordnings ansvar at sørge for, at de nødvendige myndighedskrav og godkendelser foreligger inden opstart. Pasningsformerne Model A og Model B skal ikke være godkendt til institution i henhold til Planloven bestående af Lokalplan og Byplanvedtægt samt Bygningsreglementet. Dagplejelignende form jf. Dagtilbudsloven Model A: 1 godkendt børnepasser op til 5 børn Børnepasseren skal have bopælsadresse på pasningsstedet Soverummet skal have funktionsdygtig røgalarm Børnepasseren kan have aftale med maksimalt 2 vikarer Børnepasseren kan anvende vikarer i en midlertidig periode i forbindelse med ferie, kursus og almindelig sygdom Model B: 2 godkendte børnepassere op til 10 børn 2 godkendte børnepassere, som begge skal have bopælsadresse på pasningsstedet Soverummet skal have en funktionsdygtig røgalarm Der må aldrig være mere end maksimum 5 børn pr. børnepasser Børnepasserne kan anvende vikarer i en midlertidig periode i forbindelse med ferie, kursus eller almindelig sygdom Institutionslignende form jf. Dagtilbudsloven Pasningsformerne Model C, Model D og Model E skal være godkendt til institution i henhold til Planloven, som består af lokalplan og byplansvedtægt samt bygning reglementet (Teknik og Miljø). Det er børnepasserens opgave at indhente de nødvendige tilladelser, fra f.eks. Fødevarestyrelsen mv. Model C: 1 godkendt børnepasser op til 5 børn Børnepasseren har etableret sig uden for egen bopælsadresse Soverummet skal have funktionsdygtig røgalarm Børnepasseren kan have aftale med maksimalt 2 vikarer Børnepasseren kan anvende vikarer i en midlertidig periode i forbindelse med ferie, kursus og almindelig sygdom 10

12 Model D: 2 godkendte børnepassere op til 10 børn 2 godkendte børnepassere, hvor den ene eller begge har etableret sig uden for egen bopæl Soverummet skal have en funktionsdygtig røgalarm Der må aldrig være mere end maksimum 5 børn pr. børnepasser Børnepasserne kan anvende vikarer i en midlertidig periode i forbindelse med ferie, kursus eller almindelig sygdom Almindeligvis godkender vi to vikarer pr. børnepasser. Model D kan endvidere etableres, så den består af a) 1-3 godkendte børnepassere eller b) 1 godkendt børnepasser med 1 eller 2 ansatte over 18 år I forhold til b) vil den godkendte børnepasser have arbejdsgiverforpligtelse ift. ansatte. Dagtilbud vil gennemføre en godkendelsesprocedure med afsæt i de samlede ressourcer i personalegruppen herunder aftaler om anvendelse af vikarer, tilsyn mm. Model E er en mulighed, som kræver en række myndigheders godkendelser. Der må påregnes en længere sagsbehandling som ved etablering af privatinstitutioner ind til 3 måneder. Model E: Over 10 børn ingen øvre grænse Ansøgning vedlagt plantegning over fysiske rammer fremsendes til Dagtilbud med godkendelse fra Teknik og Miljø Brandmyndigheder kan stille krav om automatisk brandalarm (ABA-anlæg) Børnenes alders sammensætning og personalesammensætning skal godkendes. 11

13 Bilag B Fysiske rammer samt sundhedsforhold Haderslev Kommune stiller følgende krav til de fysiske rammer og sundhedsmæssige forhold i den private pasningsordning. Lokalerne skal være godkendt til beboelse jfr. BBR. B 1 Fysiske rammer indendørs De fysiske rammer skal primært indrettes i stueplan Børnelokalet skal ligge i rimelig nærhed af køkken og toiletfaciliteter Børnelokalet og området, hvor børnene opholder sig, skal være permanent indrettet og rumme muligheder for leg, aktiviteter der skal være dagslys i lokalet Garderobe skal indrette gerne med infotavle Puslefaciliteter skal enten være på badeværelset eller i separat rum børnelokalet må ikke anvendes Trapper og afsatser skal være afskærmet Forebyggelse af skader i forhold til brændeovn, komfur, elektriske hjælpemidler eller andre varmekilder Vaskemidler / kemikalier og skarpe genstande skal være placeret uden for børns rækkevidde Der bør kunne anvises separat rum til sovebørn, hvor der er røgalarm B 2 Fysiske rammer udendørs Tilstrækkelig indhegning af udeareal, som benyttes til leg Kældertrapper, lysninger mm. skal være afskærmet Vinduer og terrassedøre skal være børnesikrede aftales med tilsynsførende Legeredskaber skal være sikre / have nødvendig afskærmning Vandbassin i haven er ikke tilladt Der skal forefindes telefon i hjemmet. Enhver ændring i forhold til godkendte fysiske rammer SKAL meddeles Haderslev Kommune. B 3 Sundhedsmæssige forhold Særlig opmærksomhed vedr. allergi og hygiejne ved husdyr på pasningsstedet Hunde, katte og andre husdyr m.m. må ikke opholde sig sammen med børnene uden voksenopsyn af hensyn til sikkerheden Der må ikke ryges indendørs i åbningstiden 12

14 Bilag C Godkendelse af de personlige kvalifikationer Med henvisning til pkt. 1.2 Børnepasserens personlige og faglige kvalifikationer gennemføres der en personlig samtale med ansøgeren. Der drøftes bl.a. følgende: Begrundelse for ansøgningen (egne pasningsproblemer etc.) Kendskab til ordningen om privat pasning. Egne forventninger og normer til arbejdet med børn. Ansøgerens bud på og beskrivelse af dagligdagen Ekskursions- og oplevelsesmuligheder i nærområdet. Indretning af børnelokalet? Kendskab til børns behov i forhold til deres alder. Forældresamarbejde ideer til metode og indhold. Personlige holdninger til at være en del af en privat pasningsordning. Udfordringer, hvor fx familiemedlemmer bliver syge. Tanker og forslag til at rekvirere hjælp, hvis der opstår problemer. Hjemmets udfordringer ved pasning af børn. Rygning, hygiejnebestemmelser og krav Tavshedspligt Tidligere erhvervserfaring Ved ønsker om evt. ændring af godkendt børnenormering, flytning til ny bopæl, eller periodisk ophør m.m., SKAL der indsendes skriftlig ansøgning/orientering til Dagtilbud. 13

15 Bilag D 1 ANSØGNING OM TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING & PASNINGSAFTALE Dagtilbudsloven 80 Dette ansøgningsskema betragtes med kommunens underskrift som en aftale mellem forældre og børnepasser. Aftalen specificerer parternes forpligtelser. Såfremt der er ændringer til aftalen, skal der indgås en ny aftale med godkendelse fra Dagplejekontoret. Barnets navn: Barnets navn: Barnets navn: Forældres navne: Barn / børn Cpr. nr.: Cpr. nr.: Cpr. nr.: (der udbetales max 3 tilskud pr husstand) Forældre Cpr.nr.: Adresse: Telefon privat: Telefon arbejde: Startdato: Opsigelsesvarsel (min 1 mdr.) fra forældre fra børnepasser Misligholdes aftalen kan den opsiges med øjeblikkelig virkning. Dette gælder også hvis børnepasseren er langtidssygemeldt (1 måned eller mere). Ansøgningsfrist: Ved allerede godkendte børnepassere skal ansøgningen være modtaget senest d. 1. i måneden før barnet skal i pasning. Skal børnepasseren først godkendes, må der påregnes længere ekspeditionstid. Selvstændig børnepasser (Udfyldes, hvor forældrene køber en plads, og hvor der typisk passes flere børn) Navn: Cpr. nr.: Adresse: CVR-nr.: Den månedlige betaling udgør: Telefon: Åbningstider for selvstændig børnepasser Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Aften / Weekend Fra Fra Fra Fra Fra Til Til Til Til Til Hvor foregår pasningen? På børnepasserens adresse: På forældrenes adresse: Anden adresse: 14

16 Barnets pasningsperiode Antal timer/uge Antal lukkedage pr. år Hvornår ligger lukkedagene placeret: Fridage/ferie/sygdom Andet pasningstilbud på fridage/ferie/sygdom Nej Ja Betaling, når pasningsordning holder lukket Nej Ja Anvendes godkendt vikar Nej Ja Aftaletype Ny pasningsaftale Ændret pasningsaftale Dato Dato: Forældres underskrift Dato: Børnepassers underskrift Dato: Dagplejeleders underskrift Skemaet sendes til Haderslev Kommunale Dagpleje til endelig godkendelse og bevilling af tilskud. Yderligere informationer kan fås ved henvendelse til Haderslev Kommunale Dagpleje på telefon eller eller via mail til Se også Revideret januar

17 Bilag D - 2 ANSØGNING OM TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING & PASNINGSAFTALE Dagtilbudsloven 80 Dette ansøgningsskema betragtes med kommunens underskrift som en aftale mellem forældre og børnepasser. Aftalen specificerer parternes forpligtelser. Såfremt der er ændringer til aftalen, skal der indgås en ny aftale med godkendelse fra Dagplejekontoret. Barnets navn: Barnets navn: Barnets navn: Moderen / faderens navn: Barn / børn Cpr. nr.: Cpr. nr.: Cpr. nr.: (der udbetales max 3 tilskud pr husstand) Forældre Cpr.nr.: Adresse: Telefon privat: Telefon arbejde: Startdato: Opsigelsesvarsel (min 1 mdr.) fra forældre fra børnepasser Misligholdes aftalen kan den opsiges med øjeblikkelig virkning. Ansøgningsfrist: Ved allerede godkendte børnepassere skal ansøgningen være modtaget senest d. 1. i måneden før barnet skal i pasning. Skal børnepasseren/unge pige først godkendes, må der påregnes længere ekspeditionstid. Børnepasser ansat af forældre (f.eks. ung pige, bedsteforælder eller anden privat person) Navn: Cpr.nr.: Adresse: Telefon: Hvis udlænding: Opholdstilladelse/Arbejdstilladelse Ja: Nej: Kopi vedlægges. Forældres CVR. Nr.: Er arbejdsskadeforsikring tegnet Ja: Nej: Forsikringsselskabets navn: Kost og logi til børnepasser Aftalen omfatter 1 måltid 2 måltider fuld kost (alle måltider) fuld kost og logi Den skattemæssige værdi af kost og logi skal anvendes. Beløbene er skattepligtige. Aktuelle satser: Se vedlagte takstblad. Ansøgers månedlige udgifter til privat børnepasning Forældres Børnepassers udgifter (A) indtægter (B) 1. Lønudbetaling pr. måned til børnepasser ekskl. Feriepenge, kost og logi (A og B) 2. Kost og logi (told og skat satser) pr. måned (A og B) 3. Feriegodtgørelse ( 12½% af 1 og 2) pr. måned (A og B) 4. ATP bidrag - arbejdsgiverens andel pr. måned udgør 2/3-dele - 1/3 tilbageholdes som lønmodtagerens andel og kan fratrækkes lønnen (A) 5. Lovpligtig arbejdsskadeforsikring arbejdsulykkedækning (opgjort pr. måned) (A) 6. Forældres samlede udgifter (punkt ) (A) 7. Børnepassers skattepligtige indtægter (punkt 1+2+3) (B) Haderslev kommune indberetter beløbet til skat som B-indkomst 16

18 Aftalt arbejdstid for børnepasser ansat af forældre Antal timer/uge: Dato: Forældres underskrift Dato: Børnepassers underskrift Dato: Dagplejens underskrift Skemaet sendes til Haderslev Kommunale Dagpleje til endelig godkendelse og bevilling af tilskud. Yderligere informationer kan fås ved henvendelse til Haderslev Kommunale Dagpleje på telefon eller eller via mail til Se også Revideret januar

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

1. INDLEDNING 2. GODKENDELSESPROCEDURE FOR PRIVATE PASNINGSORDNINGER

1. INDLEDNING 2. GODKENDELSESPROCEDURE FOR PRIVATE PASNINGSORDNINGER PROCEDURE OG KRITERIER VED GODKENDELSE AF PRIVATE PASNINGSORDNINGER/PRIVATE SELVSTÆNDIGE BØRNEPASSERE I REBILD KOMMUNE 1. INDLEDNING I Rebild Kommune findes der ikke privat dagpleje, som har indgået aftale/kontrakt

Læs mere

Procedure og kriterier ved godkendelse af private pasningsordninger/private selvstændige børnepassere i Rebild kommune.

Procedure og kriterier ved godkendelse af private pasningsordninger/private selvstændige børnepassere i Rebild kommune. BILAG 5B STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Procedure og kriterier ved godkendelse af private pasningsordninger/private selvstændige børnepassere i Rebild kommune. 1. Indledning Forældre i

Læs mere

Denne tryksag er en vejledning samt orientering om gældende retningslinier og lovbestemmelser på området for godkendt privat pasningsordninger.

Denne tryksag er en vejledning samt orientering om gældende retningslinier og lovbestemmelser på området for godkendt privat pasningsordninger. Denne tryksag er en vejledning samt orientering om gældende retningslinier og lovbestemmelser på området for godkendt privat pasningsordninger. I følge lov om Dagtilbudslovens 78 skal kommunerne ansøges

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af. Private Børnepassere. Forvaltningen Børn og Uddannelse

Retningslinjer for godkendelse af. Private Børnepassere. Forvaltningen Børn og Uddannelse Retningslinjer for godkendelse af Private Børnepassere Forvaltningen Børn og Uddannelse Vejledning samt orientering om gældende retningslinjer og lovbestemmelser på området for godkendelse af private børnepassere.

Læs mere

RETNINGSLINJER for godkendelse af private børnepassere i Struer Kommune

RETNINGSLINJER for godkendelse af private børnepassere i Struer Kommune RETNINGSLINJER for godkendelse af private børnepassere i Struer Kommune Godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget i Struer Kommune den 2. december 2013 STRUER KOMMUNE POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune:

Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune: Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune: 1. Indledning: I stedet for at benytte et kommunalt eller et privat dagtilbud, kan forældre i Horsens Kommune

Læs mere

Krav til oprettelse og drift af private pasningsordninger i Esbjerg Kommune

Krav til oprettelse og drift af private pasningsordninger i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af private pasningsordninger i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er godkendt i Esbjerg Byråd 02.11.2014 - ift. Vejledning om Dagtilbud (VEJ nr. 9109 af 27.02.2015). Dagtilbud

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Center for Skole og Dagtilbud/Dagplejen- Revideret 24.september 2014 Hvad er privat børnepasning? Forældre, der bor i Egedal Kommune, kan få tilskud til

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 2013 Generelt om ordningen Alle forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (skolestart) kan benytte ordningen. I

Læs mere

Godkendelse af og tilsyn med. Frit valg-ordningens. selvstændige børnepassere. i Aarhus Kommune

Godkendelse af og tilsyn med. Frit valg-ordningens. selvstændige børnepassere. i Aarhus Kommune Godkendelse af og tilsyn med Frit valg-ordningens selvstændige børnepassere i Aarhus Kommune Juni 2016 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Godkendelse af selvstændig børnepasser... 3 1.1 De fysiske

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Den Private Pasningsordning består af... 3 Lovgrundlag... 3 Generelt for ordningen... 3

Indholdsfortegnelse: Den Private Pasningsordning består af... 3 Lovgrundlag... 3 Generelt for ordningen... 3 Side 1 Indholdsfortegnelse: Den Private Pasningsordning består af... 3 Lovgrundlag... 3 Generelt for ordningen... 3 Godkendelse/Tilsyn... 4 Lovgrundlag... 4 Tilskud 2011... 4 Tavshedspligt... 5 Klage...

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Hvem er omfattet? ( Forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (indtil skolestart) kan benytte ordningen, dog er

Læs mere

Privat pasningsordning Privat børnepasser Ung i huset

Privat pasningsordning Privat børnepasser Ung i huset Privat pasningsordning Privat børnepasser Ung i huset Godkendt af Udvalget for Børn og Familie den 12. april 2011 / Redigeret af Pladsanvisningen den 21. april 2016 grundet ændring af lovgivning. Den private

Læs mere

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning,

Læs mere

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Center for Skole og Dagtilbud 2012. Revideret 16.12.2013 Hvad er privat børnepasning? Forældre, der bor i Egedal Kommune, kan få tilskud til at ansætte

Læs mere

Kommunen har fastsat et tilskud, der er ens for alle børn inden for samme aldersgruppe.

Kommunen har fastsat et tilskud, der er ens for alle børn inden for samme aldersgruppe. Privat pasning Hvad er privat pasning Kommunen skal give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte kommunens dagtilbud. Privat pasning indebærer,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning TÅRNBY KOMMUNE Regler for privat børnepasning 2017 REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Hvornår kan jeg få tilskud fra? Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning TÅRNBY KOMMUNE Regler for privat børnepasning 2018 REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Hvornår kan jeg få tilskud fra? Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud

Læs mere

Privat pasningsordning

Privat pasningsordning Privat pasningsordning Privat børnepasser Ung i huset 1 Godkendt af Udvalget for Børn og Familie den 12. april 2011 / Redigeret af Pladsanvisningen den 21. april 2016 grundet ændring af lovgivning. Den

Læs mere

Frit valg. Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Frit valg. Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Frit valg Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en

Læs mere

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2011 Dagtilbud Indhold: Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

- på børnepasningsområdet Dagtilbud

- på børnepasningsområdet Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2017 Dagtilbud Indhold Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Fra hvornår kan jeg få tilskud Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud om

Læs mere

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Etablering Kommunal dagpleje Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om dimensionering og organisering. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-9-17

Læs mere

TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD

TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD Børn og Unge TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD Pladsanvisningen Borgerservicecentret Privat pasning Fredericia Kommune tilbyder forældre et økonomisk tilskud til privat børnepasning

Læs mere

Vejledning om etablering af privat pasningsordning. Vejledning om etablering af privat pasningsordning i Halsnæs Kommune.

Vejledning om etablering af privat pasningsordning. Vejledning om etablering af privat pasningsordning i Halsnæs Kommune. Notat Sagsnr.: 2014/0008276 Dato: 28. august 2014 Titel: Vejledning om etablering af privat pasningsordning Sagsbehandler: Torben Pries Administrativ konsulent Vejledning om etablering af privat pasningsordning

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning.

Lyngby-Taarbæk Kommune. Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning. Lyngby-Taarbæk Kommune Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning. Privat Børnepasning eller storordning i Lyngby Taarbæk Kommune. Hvad er Privat Børnepasning? Forældre,

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Driftsaftale. med puljeinstitutionen SAPIN

Driftsaftale. med puljeinstitutionen SAPIN Driftsaftale med puljeinstitutionen SAPIN Aftalen: Tillæg II til Driftsaftale side 18-25 - med puljeinstitutionen Sapin er godkendt i Børn & Familieudvalget xx/xx 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner

i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner er godkendt af Esbjerg Byråd d. 02/10/2014. Redaktionelt ajourført efter Vejledning

Læs mere

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Privat dagpleje Dagtilbudslovens 21 Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige

Læs mere

Retningslinjer ved ansættelse af. Kommunale dagplejere. Forvaltningen Børn og Uddannelse

Retningslinjer ved ansættelse af. Kommunale dagplejere. Forvaltningen Børn og Uddannelse Retningslinjer ved ansættelse af Kommunale dagplejere Forvaltningen Børn og Uddannelse Retningslinjer ved ansættelse af kommunale dagplejere Dagtilbudsområderne har i samarbejde med Forvaltningen Børn

Læs mere

Procedure for godkendelse af og tilsyn med selvstændige børnepassere

Procedure for godkendelse af og tilsyn med selvstændige børnepassere Procedure for godkendelse af og tilsyn med selvstændige børnepassere Godkendelseskriterier for og tilsyn med selvstændige børnepassere Dagplejelignende pasningsordninger for 3 eller flere børn. Denne form

Læs mere

Privat børnepasning. Vejledende information om tilskudsreglerne i Rudersdal kommune 2013

Privat børnepasning. Vejledende information om tilskudsreglerne i Rudersdal kommune 2013 Privat børnepasning Vejledende information om tilskudsreglerne i Rudersdal kommune 2013 Indhold: Forord 4 Privat børnepasning i eget eller udenfor eget hjem.... 5-6 Generelle bestemmelser for pasningsordninger

Læs mere

Vejledning om privat børnepasning

Vejledning om privat børnepasning Vejledning om privat børnepasning Haderslev Kommune giver dig muligheden for et økonomisk tilskud til Privat Børnepasning Hvis du selv ønsker at vælge en børnepasser til dit barn, har du følgende muligheder:

Læs mere

1. En administrativ godkendelse (varetaget i Dagpenge) af, at aftalen indeholder følgende:

1. En administrativ godkendelse (varetaget i Dagpenge) af, at aftalen indeholder følgende: Godkendelseskriterier og tilsyn med privat pasning i Ballerup Kommune (Private dagplejelignende pasningsordninger mv. efter Dagtilbudsloven 78-79, med tilskud efter Dagtilbudsloven 80) Roller og procedurer

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner SKANDERBORG KOMMUNE Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner Kriterierne er redaktionelt tilrettede i august 2012 Indledning Jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 kan daginstitutioner etableres og drives

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 Udkast indholdsmæssige ændringer er markeret med gul overstregning. Øvrige ændringer er af redaktionel karakter samt præciseringer nuværende kriterier Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf.

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Daginstitutionsafdelingen. Ikast-Brande Kommune. Bellisvej 2. 8766 Nørre Snede. Privat børnepasning

Daginstitutionsafdelingen. Ikast-Brande Kommune. Bellisvej 2. 8766 Nørre Snede. Privat børnepasning Daginstitutionsafdelingen Ikast-Brande Kommune Bellisvej 2 8766 Nørre Snede Privat børnepasning 1 Privat børnepasning Som kommune har vi et ansvar for at tilgodese barnets tarv. Kommunen skal sikre, at

Læs mere

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Center for Skole og Dagtilbud/Dagplejen- Revideret februar 2016. Godkendt i Børneog skole udvalget den 2 februar 2016. Hvad er privat børnepasning? Private

Læs mere

privat pasning og tilsyn med privat pasning m.v.

privat pasning og tilsyn med privat pasning m.v. Notat Sagsnr.: 2014/0004315 Dato: 14. april 2014 Titel: Halsnæs Kommunes kriterier for godkendelse af privat pasning, tilskud til privat pasning og tilsyn med privat pasning m.v. Sagsbehandler: Torben

Læs mere

TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE

TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE INDHOLD TILSKUD TIL PRIVAT PASNING... 2 BØRNENES ALDER OG ANTAL BØRN... 2 AFTALER OM TILSKUD TIL PRIVAT PASNING... 3

Læs mere

Information om tilskud til Privat børnepasning

Information om tilskud til Privat børnepasning Information om tilskud til Privat børnepasning Børn- og Skoleforvaltningen Juni 2007 Forældre, som bor i Kerteminde Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til

Læs mere

Assens Kommunes retningslinjer for privat børnepasning Indholdsfortegnelse

Assens Kommunes retningslinjer for privat børnepasning Indholdsfortegnelse Assens Kommunes retningslinjer for privat børnepasning Indholdsfortegnelse 1. Børnepasningen må ikke overlades til en ikke godkendt person... 2 2. Kontrakt mellem børnepasser og forældre... 2 2.1. Udbetaling

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Ringsted Kommune, jf. Dagtilbudslovens 19 og 20. Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Uddrag fra indstilling til styregruppen Ny afdeling proces/indhold

Uddrag fra indstilling til styregruppen Ny afdeling proces/indhold Center Børn og Unge Journalnr: XX 28.09.00-P20-1-15 Ref.: Rikke Jønson Telefon: 99887783 / 41776179 E-mail: rijo@rebild.dk Dato: 21-10-2015 21-09-2015 Uddrag fra indstilling til styregruppen Ny afdeling

Læs mere

Har du overvejet at få dit barn passet privat? Haderslev Kommune giver dig muligheden for et økonomisk tilskud til Privat Børnepasning.

Har du overvejet at få dit barn passet privat? Haderslev Kommune giver dig muligheden for et økonomisk tilskud til Privat Børnepasning. Har du overvejet at få dit barn passet privat? Haderslev Kommune giver dig muligheden for et økonomisk tilskud til Privat Børnepasning. Hvis du selv ønsker at vælge en børnepasser til dit barn, har du

Læs mere

Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81

Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81 Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81 Ansøgning modtaget dato: Tilsynsførende: Ansøger: Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf.nr.: E-mail: Tidligere

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger Vejledning om tilskud til private pasningsordninger 1. Indledning: Forældre i Horsens Kommune har mulighed for at vælge privat pasning af deres barn. Horsens Kommune yder tilskud til privat pasning i henhold

Læs mere

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Center for Skole og Dagtilbud/Dagplejen- Revideret februar 2016. Godkendt i Børneog skole udvalget den 2. februar 2016. Hvad er privat børnepasning? Private

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af privat daginstitution

Ansøgning om godkendelse af privat daginstitution Ansøgning om godkendelse af privat daginstitution Institutionens navn: 1 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger.. 3 Typer af tilbud/børnenormering. 4 Åbningstider 4 Geografisk placering og fysiske rammer..

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen)

Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen) Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen) Informationsfolder/retningslinier vedr. tilskud til forældre bosat i Herning Kommune og som vælger privat børnepasning i stedet for optagelse i kommunalt

Læs mere

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Lovgivning og standarder på området Oprettelse af privatinstitutioner vil ske efter 19 20 i Dagtilbudsloven.

Læs mere

Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune.

Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune. Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune. Indledning: I Holbæk Kommune er det væsentligt, at ansætte de bedste dagplejere til vores små børn.

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune Nørregade 2 9800 Hjørring Tlf. 72333333 hjoerring.dk Foto: Colourbox Baggrund: I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt for organisationer,

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning

Tilskud til privat børnepasning Tilskud til privat børnepasning Hvad er Frit valg-ordningen? Kommunalbestyrelsen skal give forældre mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Bilag 1. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for private pasningsordninger

Bilag 1. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for private pasningsordninger Bilag 1 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for private pasningsordninger 2016 Indhold FORMÅLET MED ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 4 1. DAGTILBUDSLOVEN... 4 2. DEFINITION AF

Læs mere

Rudersdal Kommunes. Tilskud til private pasningsordninger

Rudersdal Kommunes. Tilskud til private pasningsordninger Rudersdal Kommunes Tilskud til private pasningsordninger Lovgrundlag Det lovmæssige grundlag for private pasningsordninger herunder muligheden for kommunalt tilskud er beskrevet i 78-81 i Lov om dag-,

Læs mere

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning ØU 030209 Bilag pkt. 25 Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave Indledning Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet,

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitution:

Kriterier for godkendelse af privatinstitution: Kriterier for godkendelse af privatinstitution: Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune På baggrund af ændring af lov om Social Service lov nr. 400 af 1. juni 2005 (private leverandører

Læs mere

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven)

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Følgende godkendelseskriterier indstilles til godkendelse:

Læs mere

Vejledende information til arbejdsgivere om tilskudsregler ved. Privat børnepasning. i Odense Kommune 2009

Vejledende information til arbejdsgivere om tilskudsregler ved. Privat børnepasning. i Odense Kommune 2009 Vejledende information til arbejdsgivere om tilskudsregler ved Privat børnepasning i Odense Kommune 2009 Forord Denne pjece er en informationsguide til forældre i Odense Kommune, som ønsker at benytte

Læs mere

Frit valg-ordningen 2013

Frit valg-ordningen 2013 Frit valg-ordningen 2013 1. Hvad er Frit valg-ordningen? Frit valg-ordningen betyder, at kommunen giver et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

Driftsaftale BLÅMUSLINGEN

Driftsaftale BLÅMUSLINGEN Driftsaftale med puljeinstitutionen BLÅMUSLINGEN Aftalen: Tillæg til Driftsaftale - side 8-15 - med puljeinstitutionen Blåmuslingen er godkendt i Børn & Familieudvalget xx/xx 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Godkendelseskriterier

SOLRØD KOMMUNE. Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Godkendelseskriterier SOLRØD KOMMUNE Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier Solrød, den 27. oktober 2005 Lovgrundlag Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 er vedtaget

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution Dagtilbud og Skole Vejledning Etablering af privat daginstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets- og leverandørkrav for etablering af private daginstitutioner i Assens Kommune

Læs mere

Vurdering af Skovbrynets ansøgning om etablering af modulordninger og akutpladser 8. oktober 2013

Vurdering af Skovbrynets ansøgning om etablering af modulordninger og akutpladser 8. oktober 2013 Vurdering af Skovbrynets ansøgning om etablering af modulordninger og akutpladser 8. oktober 2013 Ansøgningen Ejerne af privat institutionen Skovbrynet har ansøgt om at etablere modulordninger og akutpladser

Læs mere

Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indledning Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 - er vedtaget den 17. maj 2005 og trådte

Læs mere

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune I medfør af lov nr. 400 af 1. juni 2005 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling.

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling. Notatark Private Dagtilbud, Kravspecifikation Private dagtilbud Hedensted kommune Baggrund. Reglerne om etablering af private dagtilbud til børn i alderen 6 måneder (26 uger) og indtil barnet begynder

Læs mere

Privat pasning omfatter børn i alderen 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor barnet almindeligvis optages i børnehaveklasse.

Privat pasning omfatter børn i alderen 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor barnet almindeligvis optages i børnehaveklasse. Privat pasning Hvad er Privat pasning Kommunen skal give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte kommunens dagtilbud. Privat pasning indebærer,

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune

Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune Ifølge dagtilbudsloven er Vejen Kommune forpligtiget til at føre pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud beliggende i kommunen og oprettet efter dagtilbudsloven, Lov nr.

Læs mere

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Dato November 2010 NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Varde Kommune På baggrund af dagtilbudslovens 19, stk. 4 og

Læs mere

Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen

Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen 1. Hvad er Frit valg-ordningen? Frit valg-ordningen betyder, at kommunen kan vælge at give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte

Læs mere

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for private pasningsordninger

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for private pasningsordninger Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for private pasningsordninger 2017 Revideret d. 07.11.2017 Indhold FORMÅLET MED ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 4 1. DAGTILBUDSLOVEN... 4 DEFINITION

Læs mere

GODKENDELSESKRITERIER

GODKENDELSESKRITERIER SKOLER OG INSTITUTIONER GODKENDELSESKRITERIER - FOR PRIVATINSTITUTIONER EFTER DAGTILBUDSLOVEN Indhold Indledning 3 Lovgrundlag 3 Godkendelseskriterier 4 Relevant lovgivning og standarder på området 4 Optagelsesregler

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Uddannelse og Arbejdsmarked Godkendt af Børne og Skoleudvalget den 9. september 2013, med tilføjelse vedtaget af Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2014, og med ændring vedtaget af Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud.

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud. Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune Med henvisning til Lov om dagtilbuds-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) har Kolding Kommune udarbejdet følgende

Læs mere

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner.

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner. Notat Børneafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk Retningslinjer for etablering og drift af privatinstitutioner, herunder Nyborg Kommunes

Læs mere

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indhold 1. Generelle krav... 3 1.1. Depositum... 3 1.2. Driftsgaranti... 3 1.3. Vedtægter...

Læs mere

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Faglig enhed for småbørn, Algade 2D, 4281 Gørlev Mail: smaborn@kalundborg.dk

Læs mere

Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5.

Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5. Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5. december 2013) De lovgivningsmæssige rammer Dato: 1. aug. 2013 Sagsnummer: 12/7876

Læs mere

BØRN & KULTUR - DAGTILBUD. Retningslinier for tilskud til forældre, der vælger privat pasning. FRIT-VALG ORDNINGEN

BØRN & KULTUR - DAGTILBUD. Retningslinier for tilskud til forældre, der vælger privat pasning. FRIT-VALG ORDNINGEN BØRN & KULTUR - DAGTILBUD Retningslinier for tilskud til forældre, der vælger privat pasning. FRIT-VALG ORDNINGEN December 2009 Forord I stedet for at benytte en plads i et kommunalt dagtilbud, i en puljeordning

Læs mere

Information om tilskud til privat børnepasning i Norddjurs Kommune

Information om tilskud til privat børnepasning i Norddjurs Kommune Information om tilskud til privat børnepasning i Norddjurs Kommune Børn og unge Torvet 1-8500 Grenaa - tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Gældende fra juli 2015 1 Hvad er privat pasning: Kommunen skal give

Læs mere

Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner

Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner Redigeret 24.01.17 Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner Baggrund I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt

Læs mere

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Indhold Mål for dagtilbud 0-6-års

Læs mere

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere)

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Lovgivningen giver kvalificerede private leverandører ret til at oprette og drive

Læs mere

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 Private leverandører, som jf. Dagtilbudsloven 19-20 ønsker at etablere og drive en privatinstitution i Fredensborg

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Indholdsfortegnelse: Formål Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Privatinstitutionens Godkendelse 2.1 Ansøgning 2.2 Endelig godkendelse 2.3 Privatinstitutionens forpligtelse Privatinstitutionens

Læs mere