1. INDLEDNING 2. GODKENDELSESPROCEDURE FOR PRIVATE PASNINGSORDNINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. INDLEDNING 2. GODKENDELSESPROCEDURE FOR PRIVATE PASNINGSORDNINGER"

Transkript

1 PROCEDURE OG KRITERIER VED GODKENDELSE AF PRIVATE PASNINGSORDNINGER/PRIVATE SELVSTÆNDIGE BØRNEPASSERE I REBILD KOMMUNE 1. INDLEDNING I Rebild Kommune findes der ikke privat dagpleje, som har indgået aftale/kontrakt om drift med kommunen (jf. 21, stk. 3). I stedet har forældre mulighed for at vælge at få deres barn passet i en privat pasningsordning hos en privat selvstændig børnepasser efter Dagtilbudsloven Forældrene kan få tilskud til betaling af pasningsordningen efter 80. Rebild Kommune skal give tilladelse til pasningsordningen, når der modtages 3 eller flere børn i ordningen. Hvis ordningen kun modtager 1-2 børn og pasningen foregår i forældrenes eller børnepasserens eget hjem, skal kommunen ikke give tilladelse til ordningen. Dog skal Rebild kommune godkende pasningsaftalen mellem forældre og børnepasser i de tilfælde, hvor forældrene søger om tilskud til betaling. En privat pasningsordning kan etableres i eget eller et af børnenes hjem, og der kan gives tilladelse til pasning af op til 5 børn. Private pasningsordninger indgår ikke i kommunalbestyrelsens forsyningspligt, og det er den enkelte pasningsordning, der bestemmer hvilke børn, der skal modtages. Der findes ingen regler om optagelse, forældrebetaling og forældreindflydelse. Den private selvstændige børnepasser som har pasningsordningen er selvstændig erhvervsdrivende, og pasningsordningerne får ingen offentlige tilskud. Pasningsordningen er alene finansieret af forældrebetalingen og eventuelle tilskud fra privat side. Forældrebetalingen er baseret på en aftale mellem den private pasningsordning og forældrene, og der betales direkte til den private pasningsordning. 2. GODKENDELSESPROCEDURE FOR PRIVATE PASNINGSORDNINGER Jf. Dagtilbudsloven 78 kræver etablering og drift af private pasningsordninger tilladelse fra Kommunalbestyrelsen, hvis der modtages flere end to børn. Tilladelsen omfatter en helhedsvurdering af de fysiske rammer, børnepasserens personlige kvalifikationer samt hvorvidt forholdene i hjemmet er egnet til, at der passes børn i hjemmet. Tilladelsen bliver givet på baggrund af en godkendelse af den private selvstændige børnepassers fysiske rammer og børnepasserens personlige og faglige kvalifikationer ud fra hensynet om at sikre barnet, der passes, en forsvarlig pasning med tryghed, trivsel og udvikling. Ansøgeren skal henvende sig til godkendelsesmyndigheden som i Rebild Kommune er XX 1. Efter henvendelsen, tager XX kontakt til ansøgeren og aftaler et besøg i hjemmet, hvor der udarbejdes et oplysningsskema til brug ved godkendelse af privat selvstændige børnepassere. 1 Afventer ny organisering i Center Børn og Unge Side 1 af 8

2 Ansøgeren skal fremvise et udkast til den pasningsaftale, som forældre til børn i pasningsordningen skal underskrive. Ansøgeren vil efter besøget få oplysning om, hvorvidt godkendelsesproceduren kan fortsætte. Det er den tilsynsførende myndighed der vurderer, hvor mange børn ansøgeren kan godkendes til at passe. Der kan maksimalt passes fem børn i alderen fra 0-2 år hos den private børnepasser. I hvert enkelt tilfælde vil der blive foretaget et konkret skøn, der vil kunne resultere i en godkendelse til færre end 5 børn. Der er udarbejdet et skema til gennemgang af hjemmet og lokalernes sikkerhed. Anvisningerne skal følges for at blive godkendt. Godkendelsesproceduren kan forventes at tage op til 2 måneder. 3. KRITERIER FOR GODKENDELSE Private selvstændige børnepasningsordninger skal leve op til Rebild Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik. Som led i godkendelsen foretages en undersøgelse af forholdene i det pågældende hjem, omfattende de fysiske indendørs og udendørs rammer, og af børnepasserens personlige kvalifikationer. Det er vigtigt, at der er tale om et hjem, der er i stand til at tilgodese børnenes behov både fysisk, psykisk og socialt. A. FYSISKE RAMMER I vurderingen ses der på boligens indretning, sikkerhed og udendørsarealer. Der lægges vægt på at lokalerne, hvor børnene skal opholde sig, de sanitære forhold og de udendørs legemuligheder og faciliteter, er forsvarlige og hensigtsmæssige til formålet. Lokalerne skal derudover leve op til kravene i Sundhedsstyrelsens Vejledning om hygiejne i daginstitutioner. Skønnes det nødvendigt, kan kommunen indhente erklæring fra Sundhedsstyrelsen eller anden sagkyndig. I vurderingen lægges der vægt på: Fysiske rammer indendørs: De fysiske rammer skal primært indrettes i stueplan Børnelokalet (legeværelset) skal ligge i rimelig nærhed af køkken og toiletfaciliteter. Børnelokalet og området, hvor børnene opholder sig, skal være permanent indrettet og rumme muligheder for leg, aktiviteter, og der skal være dagslys i lokalet. Børnelokalet må ikke være egne børns værelser. Garderobe skal indrettes gerne med infotavle. Puslefaciliteter skal enten være på badeværelset eller et separat rum med rindende vand, så børnelokalet ikke anvendes Trapper og afsatser skal være afskærmet. Side 2 af 8

3 Forebyggelse af skader i forhold til brændeovn, komfur, elektriske hjælpemidler eller andre varmekilder. Røgalarmer som minimum i de godkendte rum. Farlige vaskemidler og kemikalier må ikke være placeret i børnehøjde. Fysiske rammer udendørs: Tilstrækkelig indhegning af udeareal, som benyttes til leg. Kældertrapper skal være afskærmet. Vinduer og terrassedøre skal være børnesikrede. Legeredskaber skal være sikre / nødvendig afskærmning Der må ikke være åbent vand eller bassin i haven Sandkassen skal kunne overdækkes udskiftning af sand hvert år B. SUNDHEDSMÆSSIGE FORHOLD Det er ikke tilladt at ryge i dagplejehjemmet i åbningstiden. Lokaler, der primært er indrettet som børnenes lege- og opholdsrum, skal være røgfri hele døgnet. Større husdyr skal være adskilt fra børnene, og hunde, katte m.m. må ikke opholde sig sammen med børnene uden voksenopsyn. Der skal være særlig opmærksomhed vedr. husdyr og allergi. C. PERSONLIGE OG FAGLIGE KVALIFIKATIONER I godkendelsen af den enkelte pasningsordning vil der blive foretaget en individuel vurdering af børnepasserens personlige og faglige kvalifikationer. Det er derudover et krav, at børnepasseren er mindst er 20 år. Børnepasseren skal have: Fysisk overskud dvs. at personen skal en god fysik og være fysisk aktiv med børnene. Psykisk overskud dvs. at personen skal være nærværende og have god mimik, kontaktog kommunikationsevner, så børnenes trivsel og udvikling sikres. Overblik dvs. at personen skal være i stand til at få en hverdag til at fungere med børnegruppen Børnepasseren skal kunne: Stimulere børnenes motoriske og sproglige udvikling Give børnene omsorg og tryghed Møde barnet med respekt Tale dansk og kunne understøtte børnenes integration Tage imod råd og vejledning fra den tilsynsførende og bruge vejledningen i dagligdagen. Den individuelle vurdering baseres på en personlig samtale i hjemmet. Rebild Kommune anbefaler, at evt. voksne familiemedlemmer, der er tilknyttet bopælen, er til stede under samtalen. Samtalens omdrejningspunkter er ud over ovenstående følgende: Begrundelse for ansøgningen. Kendskab til ordningen om privat pasning. Egne forventninger og normer til arbejdet med børn. Hvad lægger ansøgerne vægt på? Beskrivelse af dagligdagen, - hvad vil ansøgerne tilbyde børnene? Hvilke oplevelsesmuligheder er der i nærområdet? Side 3 af 8

4 Hvordan bliver børnelokalet indrettet? Kendskab til børns behov i forhold til alder. Forældresamarbejde og forældreindflydelse hvordan vil ansøgeren gribe det an? Personlige holdninger og samarbejdsevner ift. opgaven. Familiens holdning til at være privat pasningsordning. Udfordringer, hvis familiemedlemmer bliver syge. Hvor kan der rekvireres hjælp, hvis der opstår problemer? Hvordan kan hjemmet fungere samtidig med pasning af børn? Husdyr i hjemmet. Rygning, hygiejnebestemmelser. Tavshedspligt. Tidligere erhvervserfaringer. Retningslinjer for optag D. VIKAR Som udgangspunkt skal den godkendte børnepasser altid være til stede i hjemmet, når der passes børn i ordningen. Hvis der sker noget akut, eksempelvis hvis et barn kommer til skade, er det vigtigste at yde barnet hurtig hjælp. Her er det derfor tilladt at bede nærmeste voksne om at overtage ansvaret for de øvrige børn. Forældrene skal informeres straks, så de har mulighed for at hente deres barn. Den private pasningsordning har mulighed for at tilknytte en vikar, der kan komme i det godkendte hjem, så længe brugen af vikar er af midlertidig karakter. Forældrene skal godkende brugen af vikar i pasningsaftalen mellem pasningsordningen og forældrene. Samtidigt skal brugen af vikar hver gang aftales på forhånd med forældrene. Vikaren skal godkendes af Rebild Kommune, som ved en samtale vurderer vikarens personlige og faglige kvalifikationer. Der skal ligeledes gøres rede for det forventede omfang af vikararbejdet. I tilfælde hvor der gøres brug af vikaren mere end én dag, skal kommunen informeres. E. FORSIKRING Den private pasningsordning skal tegne de lovpligtige forsikringer vedr. børnene herunder en erhvervsskadeforsikring. F. STRAFFE- OG BØRNEATTEST Godkendelse af pasningsordningen forudsætter, at der foreligger straffe og børneattest på børnepasseren og vikar samt på ægtefælle/samlever og hjemmeboende børn over 15 år. Straffeog børneattest indhentes af XX. G. GODKENDELSESBREV Rebild Kommune udsteder en skriftlig godkendelse af den private pasningsordning, hvori det fremgår: Hvilken person og adresse tilladelsen er givet til Hvilke kriterier, der er lagt til grund for godkendelsen Antal børn der maksimalt kan passes i ordningen Forhold med hensyn til børnenes aldersfordeling Åbningstid, herunder forhold ved lukkedage, ferie og sygdom Godkendte fysiske rammer Tilsyn Side 4 af 8

5 Retningslinjer ved ophør Den private pasningsordning har pligt til at oplyse om enhver ændring, som kan have betydning for Rebild Kommunes godkendelsesgrundlag. Ved ønsker om evt. ændring af godkendt børnenormering, flytning til ny bopæl, eller periodisk ophør m.m., skal der indsendes skriftlig ansøgning/orientering til XX. 4. DRIFT AF PASNINGSORDNINGEN A. LOVGIVNING Private pasningsordninger er ikke omfattet af reglerne i dagtilbudslovens afsnit II om dagtilbud vedr. eksempelvis formål for dagtilbud, pædagogiske læreplaner, sprogstimulering og forældreinddragelse. Private pasningsordninger er omfattet af dagtilbudslovens formålsbestemmelse i 1. Forældre kan efter dagtilbudsloven 80 ansøge kommunen om at modtage tilskud til brug for pasning i den private pasningsordning. B. OPTAGELSESKRITERIER En privat pasningsordning har kompetence til at optage børn i aldersgruppen 24 uger til 2 år og 10 mdr. Den private pasningsordning bestemmer selv hvilke forældre, der indgås aftale med og således hvilke børn, der modtages i pasningsordningen. I tilfælde af at den selvstændige private børnepasser har eget barn i alderen 0-6 år som passes hjemme, indgår barnet i den private pasningsordnings normering. Den selvstændige private børnepasser kan ikke få tilskud til pasning af eget barn. C. PASNINGSAFTALE Hvis forældre søger tilskud til betalingen af pasning i en privat pasningsordning, skal forældrene indgå en pasningsaftale med børnepasseren. Denne aftale skal godkendes af Rebild Kommune. En pasningsaftale kan kun indgås med en pasningsordning, som er godkendt i forhold til de fysiske rammer, sundhedsmæssige forhold og børnepasserens personlige forudsætninger. Se i øvrigt kapital 3 i forhold til kriterier for godkendelse af en privat pasningsordning. En pasningsaftale bør indeholde følgende grundlæggende og generelle elementer: Hvem indgås aftalen mellem (forælderens navn og adresse) og (navn, adresse og CPRnummer eller eventuelt CVR-nummer for pasningsordningen). Pasningsadresse og telefonnummer. Det maksimale antal børn i pasningsordningen. Forventet pasningsperiode. Børnenes pasningsbehov/børnepasserens arbejdstid Fridage og ferie - herunder omfang og vilkår for brug af vikar(er). Betalingen for pasningen pr. måned (hvilke udgifter søges dækket). Hvilke opsigelsesvarsler gælder fra forældrenes side og fra dagplejerens side. Side 5 af 8

6 D. BØRN MED SÆRLIGE BEHOV Der kan fra kommunal side ikke gives støtte til børn med særlige behov i en privat pasningsordning, Rebild Kommune kan derudover beslutte, at forældre ikke kan få tilskud til privat pasning, hvis der skal iværksættes hjælpeforanstaltninger og kommunen anser det for nødvendigt, at barnet er optaget i et dagtilbud. (jf. Dagtilbudsloven 84). E. UNDERRETNINGSPLIGT En privat pasningsordning har underretningspligt, såfremt den private passer får kendskab til forhold, der giver anledning til bekymring (jf. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen). F. Ferie Pasningsordningen lukker i forbindelse med børnepasserens planlagte ferie. G. Udmeldelsesregler/overgang til kommunal pasning Ved overgang mellem private pasningsordninger og kommunale dagtilbud gælder pladsanvisningsprincipperne (jf. bilag 3 i styrelsesvedtægten). Som hovedregel kan børn ikke overflyttes til et andet tilbud, før opsigelsesvarslet i henholdsvis det kommunale dagtilbud og den private pasningsordning er overholdt. Der gives ikke dispensation i forhold til det seneste tidspunkt for børns overgang fra privat pasningsordning til daginstitution. Overgangen kan således senest ske, når barnet fylder 2 år og 11 måneder. H. Ophør Ved ophør af den private pasningsordning skal det meddeles skriftligt til Rebild Kommune. Såfremt en privat pasningsordning ikke har indskrevet barn/børn i 1/2 år, betragtes ordningen som ophørt. Der skal fremsendes anmodning om ny godkendelse, hvis pasningsordningen fortsat ønsker at være aktiv. Ved ophør af den private pasningsordning er Rebild Kommune forpligtet til at skaffe plads til børnene andre steder i de kommunale dagtilbud. Det er forældrenes ansvar, at barnet er skrevet op til en plads i et andet dagtilbud. Godkendelsen af den private pasningsordning kan trækkes tilbage med øjeblikkelig virkning, såfremt Rebild Kommune vurdere, at den private pasning ikke lever op til de kriterier, som den private pasningsordning er godkendt efter. 5. FORÆLDRETILSKUD TIL PRIVAT PASNING I henhold til Dagtilbudsloven er kommunen forpligtet til at yde tilskud til forældre, der ønsker en privat børnepasser( 80). Det er ligeledes fastsat, at der ydes tilskud til børn i alderen 24 uger til 2 år og 11 måneder. Side 6 af 8

7 Hvis forældre søger tilskud til betaling af den private pasningsordning, skal forældrene indgå en pasningsaftale med pasningsordningen. Denne aftale skal godkendes af Rebild Kommune (se afsnit 4.c). En pasningsaftale kan kun indgås med en privat dagpasningsordning, som er godkendt i forhold til de fysiske rammer, sundhedsmæssige forhold og personlig og faglige kvalifikationer. Der kan maksimalt udbetales 3 tilskud til samme husstand. Forældre på forældreorlov kan ikke få tilskud til pasning i en privat pasningsordning. Tilskudstakster fremgår af Rebild kommunes hjemmeside: 6. PÆDAGOGISK TILSYN Rebild kommune fører tilsyn med pasningsordningen i henhold til bestemmelsen om tilsyn på dagtilbudsområdet - Dagtilbudslovens 5. Rebild Kommune har i kraft af sin tilsynspligt til enhver tid mulighed for at aflægge besøg i en privat pasningsordning. Rebild Kommune gennemfører årligt tre tilsynsbesøg, hvor minimum 1 besøg er uanmeldt. I tilsynet med den private pasningsordning kan kommunen lægge vægt på: Barnets almindelige trivsel og udvikling, herunder behov for omsorg, sproglig, følelsesmæssig og social udvikling. Børnepasserens kompetencer formår hun/han at omsætte råd og vejledning til praksis, udvikle barnet, reagere på og opfylde barnets behov, yde omsorg og respondere positivt på barnets signaler. Fastlæggelsen af rammerne for tilsynet skal sikre en systematik, der bidrager til, at der føres tilsyn med alle relevante elementer. Rammerne for tilsynet bør tilrettelægges, så tilsynet er ensartet for både private og offentlige dagtilbud. Efter tilsynsbesøg modtager den private pasningsordning en tilsynsrapport der dokumenterer, at der har været tilsyn samt indholdet af tilsynet. Den private pasningsordning har pligt til at orientere såvel nuværende som kommende forældre om tilsynsrapportens indhold. Den private pasningsordning er forpligtet til at samarbejde med Rebild Kommune, herunder i forhold til det pædagogiske tilsyn, som bl.a. skal dokumentere, at det kommunale forældretilskud går til relevante formål. Rebild Kommune kan på baggrund af tilsynet trække godkendelsen tilbage, hvis den private dagpleje ikke lever op til de betingelser, der lå til grund for godkendelsen. 7. ANSATTE BØRNEPASSERE I EGET HJEM ELLER PASNING AF EGET BARN Kommunen har mulighed for at give forældre et økonomisk tilskud, som forældrene kan anvende til at passe deres eget barn (Dagtilbudslovens 86). Side 7 af 8

8 Forældre har mulighed for at få et tilskud til privat pasning, som de kan anvende til at indgå en aftale med en privat person om pasning af deres barn i eget hjem (Dagtilbudslovens 80). A. GODKENDELSESKRITERIER Børnepasseren skal være mindst 17 år. Børnepasseren kan højst passe 2 børn under 3 år. Børnepasseren har en ren straffe- og børneattest (indhentes af Rebild Kommune). Børnepasseren må ikke fungere som au pair. Børnepasseren skal kunne tale dansk i de tilfælde, hvor modersmålet i barnets hjem ikke er dansk. B. TILSYN Kommunalbestyrelsen har en tilsynsforpligtelse efter servicelovens 146 i de tilfælde, hvor der ikke skal gives tilladelse til etablering og drift af en privat pasningsordning, hvis der modtages under to børn, og ordningen derfor ikke skal have tilladelse. Rebild Kommune afholder tre tilsynsbesøg hvoraf mindst 1 er uanmeldt. 8. ANKEMULIGHEDER Den godkendelse som gives er en generel rammegodkendelse, og afslag på godkendelse kan påklages til Ankestyrelsen (jf. Dagtilbudslovens 97). Klagen sendes til Rebild Kommune, afdeling XX, inden for 4 uger efter afgørelsen. Rebild kommune genvurderer derefter hele sagen. Hvis kommunens afgørelse fastholdes, videresendes sagen til Ankestyrelsen. Hvis Rebild Kommune tilbagekalder en allerede udstedt tilladelse, kan ovenstående procedure med klage ligeledes iværksættes. Udgivet d. X/X-2015 Side 8 af 8

Procedure og kriterier ved godkendelse af private pasningsordninger/private selvstændige børnepassere i Rebild kommune.

Procedure og kriterier ved godkendelse af private pasningsordninger/private selvstændige børnepassere i Rebild kommune. BILAG 5B STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Procedure og kriterier ved godkendelse af private pasningsordninger/private selvstændige børnepassere i Rebild kommune. 1. Indledning Forældre i

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Denne tryksag er en vejledning samt orientering om gældende retningslinier og lovbestemmelser på området for godkendt privat pasningsordninger.

Denne tryksag er en vejledning samt orientering om gældende retningslinier og lovbestemmelser på området for godkendt privat pasningsordninger. Denne tryksag er en vejledning samt orientering om gældende retningslinier og lovbestemmelser på området for godkendt privat pasningsordninger. I følge lov om Dagtilbudslovens 78 skal kommunerne ansøges

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af. Private Børnepassere. Forvaltningen Børn og Uddannelse

Retningslinjer for godkendelse af. Private Børnepassere. Forvaltningen Børn og Uddannelse Retningslinjer for godkendelse af Private Børnepassere Forvaltningen Børn og Uddannelse Vejledning samt orientering om gældende retningslinjer og lovbestemmelser på området for godkendelse af private børnepassere.

Læs mere

RETNINGSLINJER for godkendelse af private børnepassere i Struer Kommune

RETNINGSLINJER for godkendelse af private børnepassere i Struer Kommune RETNINGSLINJER for godkendelse af private børnepassere i Struer Kommune Godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget i Struer Kommune den 2. december 2013 STRUER KOMMUNE POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK

Læs mere

Godkendelse af og tilsyn med. Frit valg-ordningens. selvstændige børnepassere. i Aarhus Kommune

Godkendelse af og tilsyn med. Frit valg-ordningens. selvstændige børnepassere. i Aarhus Kommune Godkendelse af og tilsyn med Frit valg-ordningens selvstændige børnepassere i Aarhus Kommune Juni 2016 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Godkendelse af selvstændig børnepasser... 3 1.1 De fysiske

Læs mere

Vejledning om private pasningsordninger i Haderslev Kommune

Vejledning om private pasningsordninger i Haderslev Kommune Vejledning om private pasningsordninger i Haderslev Kommune Haderslev Kommunale dagpleje Gåskærgade 26-28, 6100 Haderslev, tlf. 74 34 53 60 Rådhuscentret 7, 6500 Vojens, tlf. 74 34 11 47 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Uddrag fra indstilling til styregruppen Ny afdeling proces/indhold

Uddrag fra indstilling til styregruppen Ny afdeling proces/indhold Center Børn og Unge Journalnr: XX 28.09.00-P20-1-15 Ref.: Rikke Jønson Telefon: 99887783 / 41776179 E-mail: rijo@rebild.dk Dato: 21-10-2015 21-09-2015 Uddrag fra indstilling til styregruppen Ny afdeling

Læs mere

Procedure for godkendelse af og tilsyn med selvstændige børnepassere

Procedure for godkendelse af og tilsyn med selvstændige børnepassere Procedure for godkendelse af og tilsyn med selvstændige børnepassere Godkendelseskriterier for og tilsyn med selvstændige børnepassere Dagplejelignende pasningsordninger for 3 eller flere børn. Denne form

Læs mere

1. En administrativ godkendelse (varetaget i Dagpenge) af, at aftalen indeholder følgende:

1. En administrativ godkendelse (varetaget i Dagpenge) af, at aftalen indeholder følgende: Godkendelseskriterier og tilsyn med privat pasning i Ballerup Kommune (Private dagplejelignende pasningsordninger mv. efter Dagtilbudsloven 78-79, med tilskud efter Dagtilbudsloven 80) Roller og procedurer

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune:

Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune: Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune: 1. Indledning: I stedet for at benytte et kommunalt eller et privat dagtilbud, kan forældre i Horsens Kommune

Læs mere

Retningslinjer ved ansættelse af. Kommunale dagplejere. Forvaltningen Børn og Uddannelse

Retningslinjer ved ansættelse af. Kommunale dagplejere. Forvaltningen Børn og Uddannelse Retningslinjer ved ansættelse af Kommunale dagplejere Forvaltningen Børn og Uddannelse Retningslinjer ved ansættelse af kommunale dagplejere Dagtilbudsområderne har i samarbejde med Forvaltningen Børn

Læs mere

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Etablering Kommunal dagpleje Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om dimensionering og organisering. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-9-17

Læs mere

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Center for Skole og Dagtilbud 2012. Revideret 16.12.2013 Hvad er privat børnepasning? Forældre, der bor i Egedal Kommune, kan få tilskud til at ansætte

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 2013 Generelt om ordningen Alle forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (skolestart) kan benytte ordningen. I

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

privat pasning og tilsyn med privat pasning m.v.

privat pasning og tilsyn med privat pasning m.v. Notat Sagsnr.: 2014/0004315 Dato: 14. april 2014 Titel: Halsnæs Kommunes kriterier for godkendelse af privat pasning, tilskud til privat pasning og tilsyn med privat pasning m.v. Sagsbehandler: Torben

Læs mere

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Center for Skole og Dagtilbud/Dagplejen- Revideret 24.september 2014 Hvad er privat børnepasning? Forældre, der bor i Egedal Kommune, kan få tilskud til

Læs mere

Assens Kommunes retningslinjer for privat børnepasning Indholdsfortegnelse

Assens Kommunes retningslinjer for privat børnepasning Indholdsfortegnelse Assens Kommunes retningslinjer for privat børnepasning Indholdsfortegnelse 1. Børnepasningen må ikke overlades til en ikke godkendt person... 2 2. Kontrakt mellem børnepasser og forældre... 2 2.1. Udbetaling

Læs mere

Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5.

Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5. Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5. december 2013) De lovgivningsmæssige rammer Dato: 1. aug. 2013 Sagsnummer: 12/7876

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Hvem er omfattet? ( Forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (indtil skolestart) kan benytte ordningen, dog er

Læs mere

Tønder kommunes kriterier for godkendelse af Kommunale dagplejere Dagtilbudslovens 21. stk. 2.

Tønder kommunes kriterier for godkendelse af Kommunale dagplejere Dagtilbudslovens 21. stk. 2. Tønder kommunes kriterier for godkendelse af Kommunale dagplejere Dagtilbudslovens 21. stk. 2. 21: Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige miljø. 21 Stk. 2: Dagtilbud

Læs mere

Vejledning om etablering af privat pasningsordning. Vejledning om etablering af privat pasningsordning i Halsnæs Kommune.

Vejledning om etablering af privat pasningsordning. Vejledning om etablering af privat pasningsordning i Halsnæs Kommune. Notat Sagsnr.: 2014/0008276 Dato: 28. august 2014 Titel: Vejledning om etablering af privat pasningsordning Sagsbehandler: Torben Pries Administrativ konsulent Vejledning om etablering af privat pasningsordning

Læs mere

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Privat dagpleje Dagtilbudslovens 21 Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige

Læs mere

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning,

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune.

Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune. Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune. Indledning: I Holbæk Kommune er det væsentligt, at ansætte de bedste dagplejere til vores små børn.

Læs mere

Driftsaftale. med puljeinstitutionen SAPIN

Driftsaftale. med puljeinstitutionen SAPIN Driftsaftale med puljeinstitutionen SAPIN Aftalen: Tillæg II til Driftsaftale side 18-25 - med puljeinstitutionen Sapin er godkendt i Børn & Familieudvalget xx/xx 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning.

Lyngby-Taarbæk Kommune. Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning. Lyngby-Taarbæk Kommune Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning. Privat Børnepasning eller storordning i Lyngby Taarbæk Kommune. Hvad er Privat Børnepasning? Forældre,

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Frit valg. Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Frit valg. Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Frit valg Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Den Private Pasningsordning består af... 3 Lovgrundlag... 3 Generelt for ordningen... 3

Indholdsfortegnelse: Den Private Pasningsordning består af... 3 Lovgrundlag... 3 Generelt for ordningen... 3 Side 1 Indholdsfortegnelse: Den Private Pasningsordning består af... 3 Lovgrundlag... 3 Generelt for ordningen... 3 Godkendelse/Tilsyn... 4 Lovgrundlag... 4 Tilskud 2011... 4 Tavshedspligt... 5 Klage...

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Ringsted Kommune, jf. Dagtilbudslovens 19 og 20. Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Center for Skole og Dagtilbud/Dagplejen- Revideret februar 2016. Godkendt i Børneog skole udvalget den 2 februar 2016. Hvad er privat børnepasning? Private

Læs mere

Information om tilskud til Privat børnepasning

Information om tilskud til Privat børnepasning Information om tilskud til Privat børnepasning Børn- og Skoleforvaltningen Juni 2007 Forældre, som bor i Kerteminde Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til

Læs mere

Privat pasningsordning Privat børnepasser Ung i huset

Privat pasningsordning Privat børnepasser Ung i huset Privat pasningsordning Privat børnepasser Ung i huset Godkendt af Udvalget for Børn og Familie den 12. april 2011 / Redigeret af Pladsanvisningen den 21. april 2016 grundet ændring af lovgivning. Den private

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning TÅRNBY KOMMUNE Regler for privat børnepasning 2017 REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Hvornår kan jeg få tilskud fra? Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 Udkast indholdsmæssige ændringer er markeret med gul overstregning. Øvrige ændringer er af redaktionel karakter samt præciseringer nuværende kriterier Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf.

Læs mere

i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner

i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner er godkendt af Esbjerg Byråd d. 02/10/2014. Redaktionelt ajourført efter Vejledning

Læs mere

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Center for Skole og Dagtilbud/Dagplejen- Revideret februar 2016. Godkendt i Børneog skole udvalget den 2. februar 2016. Hvad er privat børnepasning? Private

Læs mere

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven)

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Følgende godkendelseskriterier indstilles til godkendelse:

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Privat pasningsordning

Privat pasningsordning Privat pasningsordning Privat børnepasser Ung i huset 1 Godkendt af Udvalget for Børn og Familie den 12. april 2011 / Redigeret af Pladsanvisningen den 21. april 2016 grundet ændring af lovgivning. Den

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner SKANDERBORG KOMMUNE Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner Kriterierne er redaktionelt tilrettede i august 2012 Indledning Jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 kan daginstitutioner etableres og drives

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Indholdsfortegnelse: Formål Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Privatinstitutionens Godkendelse 2.1 Ansøgning 2.2 Endelig godkendelse 2.3 Privatinstitutionens forpligtelse Privatinstitutionens

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune

Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune Ifølge dagtilbudsloven er Vejen Kommune forpligtiget til at føre pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud beliggende i kommunen og oprettet efter dagtilbudsloven, Lov nr.

Læs mere

TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE

TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE INDHOLD TILSKUD TIL PRIVAT PASNING... 2 BØRNENES ALDER OG ANTAL BØRN... 2 AFTALER OM TILSKUD TIL PRIVAT PASNING... 3

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning TÅRNBY KOMMUNE Regler for privat børnepasning 2018 REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Hvornår kan jeg få tilskud fra? Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Uddannelse og Arbejdsmarked Godkendt af Børne og Skoleudvalget den 9. september 2013, med tilføjelse vedtaget af Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2014, og med ændring vedtaget af Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Indhold Mål for dagtilbud 0-6-års

Læs mere

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indhold 1. Generelle krav... 3 1.1. Depositum... 3 1.2. Driftsgaranti... 3 1.3. Vedtægter...

Læs mere

Kommunen har fastsat et tilskud, der er ens for alle børn inden for samme aldersgruppe.

Kommunen har fastsat et tilskud, der er ens for alle børn inden for samme aldersgruppe. Privat pasning Hvad er privat pasning Kommunen skal give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte kommunens dagtilbud. Privat pasning indebærer,

Læs mere

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune jf. 5 i dagtilbudsloven - Kommunale, selvejende og private institutioner, dagplejen og private pasningsordninger Gældende fra oktober 2015 Godkendt af

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Krav til oprettelse og drift af private pasningsordninger i Esbjerg Kommune

Krav til oprettelse og drift af private pasningsordninger i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af private pasningsordninger i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er godkendt i Esbjerg Byråd 02.11.2014 - ift. Vejledning om Dagtilbud (VEJ nr. 9109 af 27.02.2015). Dagtilbud

Læs mere

Dagplejen Kolding kommune Jobbet som dagplejer?

Dagplejen Kolding kommune Jobbet som dagplejer? Dagplejen Kolding kommune Jobbet som dagplejer? Denne pjece indeholder information om de kriterier der skal være opfyldt, for at du kan komme i betragtning til en stilling som kommunal dagplejer. Pjecen

Læs mere

Driftsaftale BLÅMUSLINGEN

Driftsaftale BLÅMUSLINGEN Driftsaftale med puljeinstitutionen BLÅMUSLINGEN Aftalen: Tillæg til Driftsaftale - side 8-15 - med puljeinstitutionen Blåmuslingen er godkendt i Børn & Familieudvalget xx/xx 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Vurdering af Skovbrynets ansøgning om etablering af modulordninger og akutpladser 8. oktober 2013

Vurdering af Skovbrynets ansøgning om etablering af modulordninger og akutpladser 8. oktober 2013 Vurdering af Skovbrynets ansøgning om etablering af modulordninger og akutpladser 8. oktober 2013 Ansøgningen Ejerne af privat institutionen Skovbrynet har ansøgt om at etablere modulordninger og akutpladser

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitution:

Kriterier for godkendelse af privatinstitution: Kriterier for godkendelse af privatinstitution: Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune På baggrund af ændring af lov om Social Service lov nr. 400 af 1. juni 2005 (private leverandører

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere)

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Lovgivningen giver kvalificerede private leverandører ret til at oprette og drive

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune Nørregade 2 9800 Hjørring Tlf. 72333333 hjoerring.dk Foto: Colourbox Baggrund: I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt for organisationer,

Læs mere

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune I medfør af lov nr. 400 af 1. juni 2005 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

- på børnepasningsområdet Dagtilbud

- på børnepasningsområdet Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2017 Dagtilbud Indhold Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

Vejledning om det pædagogiske tilsyn i. Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud.

Vejledning om det pædagogiske tilsyn i. Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud. Vejledning om det pædagogiske tilsyn i Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud. Tilsynets form og indhold: Hørsholm kommune indfører fra 1. januar 2012 systematisk, pædagogisk tilsyn

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Dato November 2010 NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Varde Kommune På baggrund af dagtilbudslovens 19, stk. 4 og

Læs mere

2. Privatinstitutionen forpligter sig til at leve op til de samme politikker, mål og rammer som er gældende for de kommunale daginstitutioner.

2. Privatinstitutionen forpligter sig til at leve op til de samme politikker, mål og rammer som er gældende for de kommunale daginstitutioner. Vejledning for etablering af privatinstitutioner. Marts 2013 Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets- og leverandørkrav for etablering af privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution Dagtilbud og Skole Vejledning Etablering af privat daginstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets- og leverandørkrav for etablering af private daginstitutioner i Assens Kommune

Læs mere

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 Private leverandører, som jf. Dagtilbudsloven 19-20 ønsker at etablere og drive en privatinstitution i Fredensborg

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af privat daginstitution

Ansøgning om godkendelse af privat daginstitution Ansøgning om godkendelse af privat daginstitution Institutionens navn: 1 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger.. 3 Typer af tilbud/børnenormering. 4 Åbningstider 4 Geografisk placering og fysiske rammer..

Læs mere

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2011 Dagtilbud Indhold: Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Fra hvornår kan jeg få tilskud Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud om

Læs mere

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for private pasningsordninger

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for private pasningsordninger Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for private pasningsordninger 2016 Revideret d. 15.06.2016 Indhold 1. DAGTILBUDSLOVEN... 4 DEFINITION AF PRIVATE PASNINGSORDNINGER... 5

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION. 1. Menneske- og læringssyn

KRAVSPECIFIKATION. 1. Menneske- og læringssyn KRAVSPECIFIKATION Denne kravspecifikation indeholder alle de formelle nationale krav og kommunale krav, som stilles til en privat leverandør af dagtilbud i Ballerup Kommune. Dermed får eventuelle interesserede

Læs mere

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune Administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet i Halsnæs Kommune Dagpleje og Daginstitution, 20.11.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 3 1.1. Organisering

Læs mere

TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD

TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD Børn og Unge TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD Pladsanvisningen Borgerservicecentret Privat pasning Fredericia Kommune tilbyder forældre et økonomisk tilskud til privat børnepasning

Læs mere

Center Børn og Unge BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE

Center Børn og Unge BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Side 1 af 6 BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud Rebild Kommune har som mål at levere høj kvalitet på dagtilbudsområdet. Dette gøres

Læs mere

Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75% af jeres dokumenterede udgifter til den private børnepasser.

Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75% af jeres dokumenterede udgifter til den private børnepasser. Hvis I ønsker at få jeres barn passet hos en privat børnepasser Fredensborg Kommune yder tilskud til forældre, som ønsker at benytte en privat børnepasser under fritvalg ordningen 80 i Dagtilbudsloven.

Læs mere

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning ØU 030209 Bilag pkt. 25 Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave Indledning Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet,

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud

Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud Rebild Kommune har som mål at levere høj kvalitet på dagtilbudsområdet. Dette gøres ved, at

Læs mere

Privat børnepasser Selvstændig

Privat børnepasser Selvstændig Privat børnepasser Selvstændig Som privat børnepasser skal du som minimum leve op til dagtilbudslovens formålsbestemmelser. For at få komme i betragtning som selvstændig privat børnepasser Skal du sende

Læs mere

Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81

Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81 Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81 Ansøgning modtaget dato: Tilsynsførende: Ansøger: Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf.nr.: E-mail: Tidligere

Læs mere

Dagplejen. Dagtilbudsafdelingen

Dagplejen. Dagtilbudsafdelingen Dagplejen Dagtilbudsafdelingen Velkommen 2 3 Pædagogiske læreplaner Vi byder jer og jeres barn velkommen i dagplejen i Viborg Kommune. I dagplejen modtager vi børn i alderen 0 3 år. Børnene kan blive i

Læs mere

Tilsyn dagtilbud - Ramme

Tilsyn dagtilbud - Ramme Tilsyn dagtilbud - Ramme Ramme for tilsyn med dagtilbud i Haderslev kommune. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med dagtilbuddene i kommunen. For at skabe åbenhed om rammerne for tilsynet, herunder hvordan

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Godkendelseskriterier

SOLRØD KOMMUNE. Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Godkendelseskriterier SOLRØD KOMMUNE Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier Solrød, den 27. oktober 2005 Lovgrundlag Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 er vedtaget

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Baggrund Hørsholm Kommune er via central lovgivning forpligtet til

Læs mere

Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indledning Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 - er vedtaget den 17. maj 2005 og trådte

Læs mere

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Faglig enhed for småbørn, Algade 2D, 4281 Gørlev Mail: smaborn@kalundborg.dk

Læs mere

Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner

Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner Redigeret 24.01.17 Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner Baggrund I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 20. Kommunalbestyrelsen i institutionskommunen skal godkende privatinstitutioner. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens

Læs mere