Brønderslev-Dronninglund Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brønderslev-Dronninglund Kommune"

Transkript

1 Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf Fax Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf Fax Dato: 15/3-05 B. Kommissorium for analysearbejde vedr. forslag til fremtidig opgaveløsning. Projektnr. 17 Projekttitel Deltagere i projektgruppen Opgavebeskrivelse, herunder resultatmål Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsområdet Lis Carlsen, Brønderslev Kommune Britt E. Manniche, Brønderslev Kommune Edith Jacobsen, Dronninglund Kommune Lone S. Becker, Dronninglund Kommune Det er projektgruppens hovedopgave at komme med forslag til et effektivt jobcenter, som både sikrer indsatser for de ledige og sygemeldte, som er tæt på arbejdsmarkedet, og de ledige og sygemeldte, som skal sikres beskæftigelse via det rummelige arbejdsmarked. Projektgruppen skal følge lovgivningsarbejdet tæt med det formål at sikre de nødvendige oplæg til politisk afklaring af om Brønderslev- Dronninglund kommune skal vælge et A-, B- eller C center. Den nye lovgivning giver muligheder for at indtænke erhvervspolitikken i forhold til den fremtidige organisation på det beskæftigelses- og arbejdmarkedspolitiske område, hvilket vi i projektgruppen vil belyse mulighederne i. Beskæftigelses og arbejdsmarkedsindsatsen skal ske i overensstemmelse med intentionen i visionen for den fælles kommune indenfor Erhverv og Kompetenceudvikling, som skal positionere sig på: Den landbrugsrelaterede sektor Små og mellemstore fremstillings- og servicevirksomheder Videns- og uddannelsesrelaterede sektor og skal bidrage til, at Brønderslev-Dronninglund Kommune er en attraktiv kommune for erhverv. Beskæftigelsesindsatsen skal sikre, at der sker en sammenhængende erhvervs-, uddannelses og arbejdsmarkedsindsats i kommunen. Beskæftigelsesindsatsen skal ske i tråd med intentionerne for erhvervsudviklingen i regionen samt ses i sammenhæng med kommunens er- Fejl! Ukendt argument for parameter. Side 1/12

2 hvervspolitiske initiativer. Endvidere åbner lovgivningen mulighed for at inddrage ungdomsvejledningen (de nye UU-centre) projektgruppen vil belyse mulighederne i dette via projektarbejdet. Projektet ledes af projektgruppen som får status som en styregruppe, og hvis hovedopgave er at få etableret et jobcenter og få adskilt området i henhold til hensigterne i forslag til Lov om Ansvaret for og styringen af Beskæftigelsesindsatsen. Til brug for forslag om fremtidig organisering af jobcenter vil der være behov for høj grad af medarbejderinddragelse, hvilket dels ønskes udført via fælles personalemøder/seminarer men i høj grad også via nedsatte delprojekter. Projektgruppen varetager: Udarbejdelse af kommisorier for de nedsatte delprojektgrupper. Målet er at sikre, at de forskellige delprojektgrupper arbejder udfra en samlet helhed således alle områderne bliver belyst og gennemarbejdet under hensyntagen til den samlede opgaveudførelse i et nyt jobcenter. april Kommisorierne forventes færdiggjort til godkendelse i den administrative styregruppe. Projektgruppen indkalder medarbejdere og ledere inden for arbejdsmarkedssområdet samt repræsentation fra AF og erhvervscheferne(pt. er der vakant stilling i Dronninglund) til orientering om status for de to kommuner på beskæftigelsesområdet, kommissoriets indhold, procedurer for nedsættelse af delprojektgrupper og den fremtidige proces for projektgruppens/delprojekternes arbejde. Kommisorierne udarbejdes i projektgruppen Oplæg til den politiske proces vedrørende valg af jobcentertype. Kommunerne skal formidle en interessetilkendegivelse inden 1. oktober i forhold til om den enkelte kommune ønsker et A-, B- eller C- jobcenter. Når loven er fremsat indleder Arbejdsmarkedsstyrelsen drøftelser med kommuner, der kan komme i betragtning til et A-, B- eller et C center, og drøftelserne forventes at vare til slutningen af Fra primo 2006 kan der indgås endelige aftaler om etablering af A-, B- eller C-jobcentre. Alle aftaler skal være på plads inden udgan- arbejdsmarkedsområdet.doc Side 2/12

3 gen af Marts juni 2005 Projektgruppen lægger op til den politiske proces vedrørende valg af A-,B- eller C center således der kan meldes en interessetilkendegivelse til arbejdsmarkedsstyrelsen senest 1/ Det anbefales fra projektgruppen, at der tages stilling til ønsker allerede inden sommerferien, idet der påbegyndes forhandlinger fra staten allerede i juni måned. Slut april/start maj afleveres indstilling til administrative styregruppe vedrørende valg af jobcentertype. Opgaven er placeret i projektgruppen Inddragelse af AF i processen Der kan ikke nedsættes delprojektgruppe vedrørende arbejdet med de forsikrede ledige, før der er taget stilling til valg af jobcentertype i mellemtiden inviteres repræsentanter for AF med til fælles seminarer/personalemøder Der vil blive nedsat projektgruppe vedrørende de forsikrede ledige, når valg af jobcentertype er på plads. Det kan således endnu ikke siges, hvornår der kan nedsættes delprojektgruppe til arbejdet omkring de forsikrede ledige, og tidsplanen kan endnu ikke fastsættes. Dette forventes ikke påbegyndt før slut 2005/start Der vil blive udarbejdet kommisorium til godkendelse i den administrative styregruppe, når tidsplanen kan bestemmes nærmere. Opfølgning på opgaven ligger i projektgruppen indtil valg af jobcentertype er vedtaget Der er dog fra AF udpeget kontaktperson, som er Vivi Frost fra AF-Hjørring. Udarbejdelse af politisk beslutningsgrundlag til fremtidig organisering af arbejdsmarkedsområdet Opgavebeskrivelse herunder resultatmål Målet med opgaven er at etablere et effektivt jobcenter til varetagelse af den fremtidige arbejdsmarkedsindsats i Brønderslev-Dronninglund Kommune. Indstillingen udarbejdes udfra delprojekternes oplæg, og med udgangspunkt i den besluttede administrative struktur i Brønderslev-Dronninglund Kommune arbejdsmarkedsområdet.doc Side 3/12

4 1. oktober 2005 Delprojektgrupperne afleverer skriftlig rapport til projektgruppen Start oktober 2005 Projektgruppen indkalder de kommunale medarbejdere og ledere inden for arbejdsmarkedssområdet i begge kommuner, erhvervscheferne fra begge kommuner(der er pt. Vakant stilling i Dronninglund) samt fra AF til seminar vedrørende delprojekternes arbejde med mulighed for drøftelse af delprojekternes indstillinger. Medio oktober 2005 Projektgruppen har udarbejdet forslag til fremtidig organisering af arbejdet udfra delprojekternes fremlæggelse. Medarbejderne indkaldes til fælles personalemøde, hvor forslaget fremlægges. Slut oktober 2005 Forslag til fremtidig organisering af beskæftigelsesområdet fremlægges for den administrative styregruppe Det overordnede ansvar for at udarbejde forslag til fremtidig organisering af arbejdsmarkedsområdet ligger i projektgruppen. Forslaget udarbejdes under hensyn til den besluttede fremtidige administrative organisering i Brønderslev-Dronninglund Kommune. Delprojektgrupper: Kontanthjælp Der nedsættes følgende delprojektgrupper til hjælp til udarbejdelse af fremtidig organisering af arbejdsmarkedsområdet. Der udarbejdes forslag til organisering af fremtidig indsats overfor kontanthjælpsmodtagere herunder også IT-værktøjer og administrative procedurer. Forslag skal være færdig senest 1. oktober 2005 Start juni 2005 Alle delprojektgrupperne indkaldes til fællesmøde for at afklare, hvor langt de er i processen samt drøfte snitflader. Lone Becker, Afdelingsleder Voksenafdelingen Dronninglund 2 sagsbehandlere, Brønderslev 2 sagsbehandlere, Dronninglund arbejdsmarkedsområdet.doc Side 4/12

5 1 jobkonsulent Sygedagpenge Der udarbejdes forslag til organiseringen af arbejdet med sygemeldte herunder også IT-værktøjer og administrative procedurer. Forslag skal være færdig senest 1. oktober 2005 Start juni 2005 Alle delprojektgrupperne indkaldes til fællesmøde for at afklare, hvor langt de er i processen samt drøfte snitflader. Jens Erik Guldberg, Leder af socialcentret Brønderslev 2 sagsbehandlere, Dronninglund 2 sagsbehandlere, Brønderslev 1 jobkonsulent (lægekonsulent inddrages ad hoc) Integration Der udarbejdes forslag til organisering af arbejdet med integrationsindsatsen herunder også IT-værktøjer og administrative procedurer. Forslag skal være færdig senest 1. oktober 2005 Start juni 2005 Alle delprojektgrupperne indkaldes til fællesmøde for at afklare, hvor langt de er i processen samt drøfte snitflader. Hans Jørgen Vakili Jensen, leder af arbejdsmarkedscentret Brønderslev 1 sagsbehandler, Dronninglund 1 sagsbehandler, Brønderslev 1 jobkonsulent Beskæftigelses- aktiverings- og uddannelsestilbud Der arbejdes med organisering af fremtidige muligheder for indsatser herunder egne tilbud/eksterne udbydere. Forslag skal være færdig senest 1. oktober 2005 Start juni 2005 Alle delprojektgrupperne indkaldes til fællesmøde for at afklare, hvor langt de er i processen samt drøfte snitflader. arbejdsmarkedsområdet.doc Side 5/12

6 Lone Becker, Afdelingsleder Voksenafdelingen Dronninglund Stedfortræder på arbejdsmarkedscentret Brønderslev (pt. vakant) 1 sagsbehandler, Dronninglund 1 sagsbehandler, Brønderslev 1 projektmedarbejder, Dronninglund 1 projektmedarbejder, Brønderslev 1 jobkonsulent Den kommunale erhvervspolitik Der udarbejdes forslag til større grad af sammentænkning af beskæftigelses- uddannelses- og erhvervspolitik. Forslag skal være færdig senest 1. oktober 2005 Start juni 2005 Alle delprojektgrupperne indkaldes til fællesmøde for at afklare, hvor langt de er i processen samt drøfte snitflader. Lis Carlsen, Social- og Sundhedschef Brønderslev Erhvervschef, Dronninglund (pt. vakant stilling) Erhvervschef, Brønderslev Jobkonsulent, Dronninglund Jobkonsulent, Brønderslev Snitflader, der skal løses i anden forvaltning Der arbejdes med hvordan arbejdet kan tilrettelægges, hvordan strukturen bør være (udbetaling m.m.- herunder børneydelser, pensionsteam, enkeltydelser etc.) herunder også administrative procedurer og ITværktøjer Tidsplanen for dette projekt afhænger evt. af planlægning/forslag vedrørende servicecenter. Men forslag til hvilke opgaver skal skilles ud forventes færdig 1. oktober Start juni 2005 Alle delprojektgrupper indkaldes til fællesmøde for at afklare, hvor langt de er i processen samt drøfte snitflader. Lederrepræsentant Brønderslev arbejdsmarkedsområdet.doc Side 6/12

7 3 medarbejdere, Dronninglund 2 medarbejdere, Brønderslev Oprettelse af et lokalt Beskæftigelsesråd Opgaven for denne projektgruppe vil være løbende servicering af de to koordinationsudvalg, da de to koordinationsudvalg har besluttet, at der holdes fælles møder fremover. Der skal tillige udarbejdes oplæg til politisk proces vedr. sammenlægning af de to koordinationsudvalg til et Lokalt beskæftigelsesråd Februar juni 2005 Der afholdes møde mellem de to koordinationsudvalg mhp. afklaring af, hvorvidt de ønsker at påbegynde samarbejdet nu og overgå til et Lokalt Beskæftigelsesråd allerede fra 1. januar Der er ikke taget stilling til, hvorvidt de to koordinationsudvalg ønsker en sammenlægning pr. 1. januar Aktuelt har hverken Brønderslev eller Dronninglund koordinationsudvalg ansatte til at varetage opgaverne. Juli 2005 Der udarbejdes indstilling til beslutning i de 2 byråd af, hvorvidt de to koordinationsudvalg ønskes sammenlagt til et Lokalt Beskæftigelsesråd fra 1/1-06 Lone Becker, Afdelingsleder Voksenafdelingen Dronninglund Jens Erik Guldberg, Leder af Socialcentret Brønderslev 1 projektkoordinator, Dronninglund (pt. vakant stilling) 1 projektkoordinator, Brønderslev (pt. vakant stilling) Udarbejdelse af forslag til hvorvidt ungdomsvejledningen lægges sammen med beskæftigelsesområdet Der udarbejdes forslag til, hvorvidt ungdomsvejledningen lægges ind i samme organisation som beskæftigelsesområdet. Hovedopgaven er at komme med forslag til, hvorvidt ungdomsvejledningen lægges under beskæftigelsesområdet. Forslag forventes udarbejdet til godkendelse i den administrative styregruppe august 2005 Leder af UU-center (dette samarbejde er endnu ikke forsøgt etableret) 1 ungdomsvejleder Dronninglund Kommune 1 ungdomsvejleder Brønderslev Kommune arbejdsmarkedsområdet.doc Side 7/12

8 Høringer og politisk behandling Primo november 2005 Høringer: Det fælles MED-udvalg/SU-udvalg, Arbejdsmarkedets parter Koordinationsudvalget Relevant(e) erhvervspolitiske forening(er) Januar/februar 2006 Politisk behandling af projektgruppes indstilling til fremtidig organisation på beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet i Brønderslev- Dronninglund kommune Der iværksættes relevante tiltag udfra delprojekternes analyse, godkendelse fra Den Administrative Styregruppe og det politiske sammenlægningsudvalg vedrørende sammenlægningen af beskæftigelsesområdet. - herunder fysisk placering, endelig fordeling af økonomiske/personalemæssige ressourcer mellem jobcenter og anden administrativ myndighed. Inddragelse og høringsorganer Procedure for nedsættelse af delprojektgrupper Der skal i delprojektgrupperne være medarbejderrepræsentation fra begge kommuner. Der præsenteres et forslag til procedure for sammensætning af delprojektgrupper på fælles personalemøde i april. I de forskellige delprojektgrupper er der foreløbig sat navn på ledelsesrepræsentanten. Det vurderes, at medarbejderrepræsentanter udpeges efter fælles personalemøde. Inddragelse af medarbejdere, samarbejdspartnere og andre interessenter i delprojekternes arbejdsproces Medarbejderne i kommunerne ansat på beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet, erhvervsområdet samt fra AF Samarbejdspartnere og andre relevante interessenter herunder Koordinationsudvalgene, arbejdsmarkedets parter, interessenter inden for det erhvervspolitiske område mf. Høringsorganer MED-udvalg/SU-udvalg, inden for beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet samt fra AF Arbejdsmarkedets parter, Koordinationsudvalget og Relevant(e) erhvervspolitiske organ(er) arbejdsmarkedsområdet.doc Side 8/12

9 Ny lovgivning på området, herunder opgaveflytning til kommunen. Nedennævnte LOVFORSLAG er ikke vedtaget endnu, men forventes fremsat og godkendt i de store linier inden sommerferien: Lov om ansvar for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats der fastlægger ansvaret for og styringen af beskæftigelsesindsatsen. Ansvaret for beskæftigelsesindsatsen påhviler staten og kommunalbestyrelsen. Det er fortsat staten, der har det udbetalingsmæssige ansvar overfor a-kassemedlemmer, og kommunalbestyrelsen overfor personer der modtager kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering, integration, fleksjob og pension. Jobcentre Det fremgår af lovforslaget, at beskæftigelsesindsatsen samles i lokale jobcentre med én fælles indgang for borgere og virksomheder. Der skal indrettes jobcenter i alle kommuner. Der bliver 3 typer jobcentre A, B og C med fokus på beskæftigelse, selvforsørgelse og rådighed. Beslutninger vedrørende borgerens økonomiske forhold og forsørgelse tages ikke i jobcentret, men i en anden del af den kommunale forvaltning henholdsvis arbejdsløshedskassen. I A-jobcentrene varetages alle opgaver for den kommunale målgruppe, og som minimum alle generelle serviceopgaver for de forsikrede ledige, der er tæt på arbejdsmarkedet. De forsikrede ledige, der har behov for en særlig indsats, visiteres til et B-jobcenter (nabokommunen). Der samarbejdes mellem 2 myndigheder, stat og kommune. I B-jobcentrene varetages samme opgaver som i A-centrene. Derudover samarbejder kommune og stat om indsatsen for 2 andre grupper: Personer med risiko for langtidsledighed og personer med længere ledighed bag sig. Der samarbejdes mellem 2 myndigheder, stat og kommune. I C-jobcentrene varetager kommunen (efter delegation fra staten) hele beskæftigelsesindsatsen for den kommunale målgruppe og for de forsikrede ledige. Der er kun én myndighed kommunen. Ungdommens Uddannelsesvejledning. arbejdsmarkedsområdet.doc Side 9/12

10 Kommunalbestyrelsen kan beslutte at jobcentret også varetager kommunens opgaver i relation til ungdommens uddannelsesvejledning. Udvalg. Økonomiudvalget i kommunen varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen kan dog i stedet nedsætte et stående udvalg til at varetage opgaverne, og samme udvalg kan endvidere varetage den umiddelbare forvaltning af den kommunale erhvervspolitik. Beskæftigelsesråd. Der skal efter loven oprettes beskæftigelsesråd centralt, regionalt og lokalt, hvor arbejdsmarkedets parter får indflydelse på alle 3 niveauer. Det lokale beskæftigelsesråd skal videreføre de opgaver, der i dag varetages af koordinationsudvalget samt overvåge resultater og effekter af jobcentrets beskæftigelsesindsats og rådgive om tiltag til forbedringer af indsatsen, herunder inddrages i jobcentrets beskæftigelsesplan, der udarbejdes hvert år. Planen rummer forslag til mål, prioritering og budget for beskæftigelsesindsatsen og skal (inden politisk behandling) til høring hos det lokale beskæftigelsesråd, der kan indstille, der sker ændringer i planen. Sammensætningen af beskæftigelsesrådet: Det lokale beskæftigelsesråd udpeges af kommunalbestyrelsen og består af følgende medlemmer: 1) 1 fra kommunalbestyrelsen 2) op til 3 efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening 3) op til 3 efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark 4) 1 efter indstilling fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd 5) 1 efter indstilling fra Akademikernes Centralorganisation 6) op til 2 efter indstilling fra De Samvirkende Invalideorganisationer 7) 1 efter indstilling fra Praktiserende Lægers Organisation i deres egenskab af repræsentanter for erhvervet praktiserende læger 8) 1 efter indstilling fra det lokale integrationsråd i de kommuner, hvor et sådant er nedsat 9) op til 2 fra relevante lokale foreninger efter indstilling fra de øvrige medlemmer af rådet i forening Samtidig udpeger kommunalbestyrelsen på samme måde en suppleant for hvert medlem. Medlemmer og suppleanter udpeges for 4 år ad gangen. Funktionsperioden regnes fra den 1. juni året efter det kommunale og regionale valg- arbejdsmarkedsområdet.doc Side 10/12

11 år. Finder udpegningen sted i løbet af en periode, gælder den til periodens udløb. Rådets formand og suppleanten for denne udpeges for et 2-årig periode af rådets medlemmer. Rådet fastsætter selv sin forretningsorden. Sekretariatsbistanden for det lokale beskæftigelsesråd varetages i fællesskab af de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Beskæftigelsesrådet kan nedsættes med virkning fra den Andre aktører Staten og kommunalbestyrelsen kan efter loven overlade til andre aktører at udføre opgaverne, men er fortsat ansvarlige for indsatsen. Det regionale beskæftigelsesråd kan endvidere indstille til ministeren, at de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene som yderste konsekvens pålægges at benytte andre aktører, hvis der ikke er sket en tilfredsstillende indsats. Ny klageinstans. Der er forslag om etablering af et nyt beskæftigelsesankenævn der er ens for alle borgere i jobcentret uanset om der er tale om en statslig eller kommunal indsats. Kun én indgang til systemet for borgerne. Dog ikke ændring på klagesystemet for arbejdsløshedskassernes afgørelser. Og Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. Love der grundlæggende er udtryk for, at beskæftigelsesindsatsen for stat og kommune fremover skal varetages af jobcentre. Stramning af betingelser for refusion. Beskæftigelsministeren fastsætter regler for, hvordan visitationen skal foregå. Kommuner, der ikke lever op til de foreskrevne visitationsregler i forhold til den enkelte ledige, mister retten til refusion af udbetalt kontant- eller starthjælp til den pgl. ledige fra det tidspunkt det skulle have været foretaget og indtil det er gjort. Kommunen bliver underlagt tilsyn med dette efter regler fra beskæftigelsesministeren. Udveksling af oplysninger. Underretninger mellem stat og kommune smidiggøres så det bliver lettere at udveksle oplysninger. arbejdsmarkedsområdet.doc Side 11/12

12 Projektgruppens ressourcebehov (Økonomi og personale) Ændring af finansiering af den specialiserede revalideringsindsats. Den specialiserede revalideringsindsats overgår til kommunen. Den delte finansiering mellem stat og kommune ændres til at finansieringen overtages af kommunen med 50% statsrefusion indenfor et rådighedsbeløb. Projektgruppen består af 4 medlemmer (2 fra hver kommune) Herunder dannes 7 delprojektgrupper, som består af 4-7 medlemmer med repræsentation fra begge kommuner. Disse grupper vil efter behov mødes. Hele medarbejdergruppen fra beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet samt repræsentanter fra AF og erhvervsområdet indbydes til 3 fællesarrangementer med start i april: - 1. møde Orientering om status for de 2 kommuner, kommissoriets indhold og procedure for nedsættelse af delprojektgrupper møde - Fremlæggelse / drøftelse af delprojekternes arbejde møde Forslag til indstilling vedr. fremtidig organisering af jobcenter. Ovenstående møder samt seminarer vil indebære udgifter til kørsel og forplejning. arbejdsmarkedsområdet.doc Side 12/12

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Afsnit I Kapitel 1 Afsnit II Kapitel 2 Afsnit III Kapitel 3 Afsnit IV Kapitel 4 Afsnit V Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Afsnit VI Kapitel

Læs mere

UDSKRIFT af protokollen fra møde i Midlertidigt Tværgående SamarbejdsUdvalg (MT-SU) for Brønderslev-Dronninglund Kommune

UDSKRIFT af protokollen fra møde i Midlertidigt Tværgående SamarbejdsUdvalg (MT-SU) for Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem De nye jobcentre har leveret gode resultater. Det gælder både den kommunale og den statslige del af jobcentrene. Et større arbejdsudbud skal fremover

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 43 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik samt lov om ansvaret for og styringen

Læs mere

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning N OT AT Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning Dette notat erstatter det tidligere notat Arbejdsdeling mellem jobcentret og den øvrige kommunale forvaltning af februar 2006.

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 19. februar 2007 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:20 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Klaus Rønholt. Ingrid Nielsen

Læs mere

REFERAT. Midlertidigt Tværgående HovedSamarbejds- Udvalg (MT-HSU) for Brønderslev-Dronninglund Kommune. Brønderslev-Dronninglund Kommune

REFERAT. Midlertidigt Tværgående HovedSamarbejds- Udvalg (MT-HSU) for Brønderslev-Dronninglund Kommune. Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 27. september 2005 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 27. september 2005 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 8 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 27. september 2005, kl. 13:00 Åben sag: 471. Efterretning Åben sag: 472. Vedtægter for bruger-

Læs mere

R e f e r a t. Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl. 12.00 til agnete.taaning@rksk.dk

R e f e r a t. Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl. 12.00 til agnete.taaning@rksk.dk R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 24. juni 2014 Mødetid 11.00 14.15 Mødested Rådhuset i Tarm Konferencerummet Fraværende Bemærkninger Preben Huus

Læs mere

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK T E M A D A G E BLIV KLOG PÅ BESKÆFTIGELSES POLITIK Bliv klogere på det beskæftigelsespolitiske område og bliv bedre til at udnytte din viden, erfaringer og kompetencer til fordel for medlemmerne og arbejdsmarkedets

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarkedsservice

Fremtidens arbejdsmarkedsservice Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fremtidens arbejdsmarkedsservice Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32 D 2300 København S Tlf.: 35 24 60 00 December

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe Mødedato 31. marts 2008 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - byrådssalen Afbud: Thyge Pind, Lars Juul Andersen, Jan Nielsen, Bent Larsen Fraværende: Jobcenterchef

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 19.02.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Hul igennem til virksomhederne...3 2. Evaluering af Jobbutikken...4

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 29. oktober 2009 Lokale: Restaurant Hedelund i Brønderslev Tidspunkt: Kl. 15:30-18:00 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Lejre 23.april 2013 Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Tirsdag den 23. april 2013, Kl. 15.00 17.00 Rådhuset i Hvalsø (kantinen), Møllebjergvej 4, 4430 Hvalsø. Deltagere: Christian

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Side 1 af 5 Et velfungerende arbejdsmarked er en forudsætning for udvikling og vækst, samt for at flest mulige borgere kan forsørge sig selv. Et velfungerende

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012 Norddjurs Kommune Den 27. november 2012 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012 Onsdag den 25. januar 2012, kl. 14.00-16.30 Mødet afholdes på Dong Energy, Grenaa havn Besøg hos Dong Energy med orientering

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 05. februar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. 18.00 Medlemmer: Allan

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Vordingborg Kommune Integrationsrådet REFERAT. Sted Borger og Arbejdsmarked Jobcenter Vordingborg - Marienbergvej - Salon

Vordingborg Kommune Integrationsrådet REFERAT. Sted Borger og Arbejdsmarked Jobcenter Vordingborg - Marienbergvej - Salon Vordingborg Kommune Integrationsrådet REFERAT Dato d. 18. marts 2014 Tidspunkt 19.00 21.00 Sted Borger og Arbejdsmarked Jobcenter Vordingborg - Marienbergvej - Salon Til stede Fraværende Bemærk Stella

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jeppe Ottosen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK

Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK Der blev i maj 2010 nedsat en intern arbejdsgruppe med henblik på analyse af ovenstående område, samt at få et samlet

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2014

Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2014 30. januar 2014 Rådssalen Kl. 13.00-15.00 Introduktion til AU for alle politikere Mødelokale 2 1 Konstituering af arbejdsmarkedsudvalget 2 Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsform og indholdet af arbejdsplanen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus 1 Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus Langeland Kommune hjemtager 1. januar 2013 alle opgaver på beskæftigelsesområdet, og etablerer nyt jobcenter i kombination med et helt nyt sundhedshus

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

8 Revideret udgangspunkt for opfyldelse af mål 3 i Beskæftigelsesplan 2011

8 Revideret udgangspunkt for opfyldelse af mål 3 i Beskæftigelsesplan 2011 Referat fra mødet i Udvalget for Arbejdsmarked den 2. januar 2012 kl. 16:00 i Mødelokale 2, 1. sal, Korsgade 2, Hobro Mødet sluttede kl. 18.40 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 1 Information til politikerne

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Indholdsfortegnelse Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 15. december 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 18:00 Mødelokale: : Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Svend Erik

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Anbefalinger til det lokale beskæftigelsesråd. Billede: Mand og dame giver håndtryk. Udarbejdet i samarbejde mellem:

Anbefalinger til det lokale beskæftigelsesråd. Billede: Mand og dame giver håndtryk. Udarbejdet i samarbejde mellem: 1 Billede: Mand og dame giver håndtryk. Anbefalinger til det lokale beskæftigelsesråd Udarbejdet i samarbejde mellem: Logo for LO Logo for FTF Logo for DA Logo for DH Logo for KL 2 Anbefalinger til det

Læs mere

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 090. Orientering fra formanden 171 091. Orientering fra administrationen

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 28. juni 2007 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/36 Godkendelse af referat...

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema KANUKOKA s fremtidige struktur Forslag til ændret struktur I forbindelse med arbejdet omkring en ny struktur og strategi

Læs mere

Kommisorium, organisering og udpegninger i projekt Uddannelse til alle.

Kommisorium, organisering og udpegninger i projekt Uddannelse til alle. Initialer: GIL Sag: 306-2010-40826 Dok.: 306-2010-296997 Oprettet: 3. januar 2011 Kommisorium, organisering og udpegninger i projekt Uddannelse til alle. Kommisorium: Ad hoc udvalget Uddannelse til alle,

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Sammenligning på revalideringsområdet

Sammenligning på revalideringsområdet Økonomidirektøren Juni 2014 Sammenligning på revalideringsområdet Spørgsmål fra Mads Nikolaisen: 6/6 2014 modtog Kommunalbestyrelsen en statistik, der sammenligner arbejdsmarkedsindsats i Norddjurs og

Læs mere