Brønderslev-Dronninglund Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brønderslev-Dronninglund Kommune"

Transkript

1 Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf Fax Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf Fax Dato: 15/3-05 B. Kommissorium for analysearbejde vedr. forslag til fremtidig opgaveløsning. Projektnr. 17 Projekttitel Deltagere i projektgruppen Opgavebeskrivelse, herunder resultatmål Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsområdet Lis Carlsen, Brønderslev Kommune Britt E. Manniche, Brønderslev Kommune Edith Jacobsen, Dronninglund Kommune Lone S. Becker, Dronninglund Kommune Det er projektgruppens hovedopgave at komme med forslag til et effektivt jobcenter, som både sikrer indsatser for de ledige og sygemeldte, som er tæt på arbejdsmarkedet, og de ledige og sygemeldte, som skal sikres beskæftigelse via det rummelige arbejdsmarked. Projektgruppen skal følge lovgivningsarbejdet tæt med det formål at sikre de nødvendige oplæg til politisk afklaring af om Brønderslev- Dronninglund kommune skal vælge et A-, B- eller C center. Den nye lovgivning giver muligheder for at indtænke erhvervspolitikken i forhold til den fremtidige organisation på det beskæftigelses- og arbejdmarkedspolitiske område, hvilket vi i projektgruppen vil belyse mulighederne i. Beskæftigelses og arbejdsmarkedsindsatsen skal ske i overensstemmelse med intentionen i visionen for den fælles kommune indenfor Erhverv og Kompetenceudvikling, som skal positionere sig på: Den landbrugsrelaterede sektor Små og mellemstore fremstillings- og servicevirksomheder Videns- og uddannelsesrelaterede sektor og skal bidrage til, at Brønderslev-Dronninglund Kommune er en attraktiv kommune for erhverv. Beskæftigelsesindsatsen skal sikre, at der sker en sammenhængende erhvervs-, uddannelses og arbejdsmarkedsindsats i kommunen. Beskæftigelsesindsatsen skal ske i tråd med intentionerne for erhvervsudviklingen i regionen samt ses i sammenhæng med kommunens er- Fejl! Ukendt argument for parameter. Side 1/12

2 hvervspolitiske initiativer. Endvidere åbner lovgivningen mulighed for at inddrage ungdomsvejledningen (de nye UU-centre) projektgruppen vil belyse mulighederne i dette via projektarbejdet. Projektet ledes af projektgruppen som får status som en styregruppe, og hvis hovedopgave er at få etableret et jobcenter og få adskilt området i henhold til hensigterne i forslag til Lov om Ansvaret for og styringen af Beskæftigelsesindsatsen. Til brug for forslag om fremtidig organisering af jobcenter vil der være behov for høj grad af medarbejderinddragelse, hvilket dels ønskes udført via fælles personalemøder/seminarer men i høj grad også via nedsatte delprojekter. Projektgruppen varetager: Udarbejdelse af kommisorier for de nedsatte delprojektgrupper. Målet er at sikre, at de forskellige delprojektgrupper arbejder udfra en samlet helhed således alle områderne bliver belyst og gennemarbejdet under hensyntagen til den samlede opgaveudførelse i et nyt jobcenter. april Kommisorierne forventes færdiggjort til godkendelse i den administrative styregruppe. Projektgruppen indkalder medarbejdere og ledere inden for arbejdsmarkedssområdet samt repræsentation fra AF og erhvervscheferne(pt. er der vakant stilling i Dronninglund) til orientering om status for de to kommuner på beskæftigelsesområdet, kommissoriets indhold, procedurer for nedsættelse af delprojektgrupper og den fremtidige proces for projektgruppens/delprojekternes arbejde. Kommisorierne udarbejdes i projektgruppen Oplæg til den politiske proces vedrørende valg af jobcentertype. Kommunerne skal formidle en interessetilkendegivelse inden 1. oktober i forhold til om den enkelte kommune ønsker et A-, B- eller C- jobcenter. Når loven er fremsat indleder Arbejdsmarkedsstyrelsen drøftelser med kommuner, der kan komme i betragtning til et A-, B- eller et C center, og drøftelserne forventes at vare til slutningen af Fra primo 2006 kan der indgås endelige aftaler om etablering af A-, B- eller C-jobcentre. Alle aftaler skal være på plads inden udgan- arbejdsmarkedsområdet.doc Side 2/12

3 gen af Marts juni 2005 Projektgruppen lægger op til den politiske proces vedrørende valg af A-,B- eller C center således der kan meldes en interessetilkendegivelse til arbejdsmarkedsstyrelsen senest 1/ Det anbefales fra projektgruppen, at der tages stilling til ønsker allerede inden sommerferien, idet der påbegyndes forhandlinger fra staten allerede i juni måned. Slut april/start maj afleveres indstilling til administrative styregruppe vedrørende valg af jobcentertype. Opgaven er placeret i projektgruppen Inddragelse af AF i processen Der kan ikke nedsættes delprojektgruppe vedrørende arbejdet med de forsikrede ledige, før der er taget stilling til valg af jobcentertype i mellemtiden inviteres repræsentanter for AF med til fælles seminarer/personalemøder Der vil blive nedsat projektgruppe vedrørende de forsikrede ledige, når valg af jobcentertype er på plads. Det kan således endnu ikke siges, hvornår der kan nedsættes delprojektgruppe til arbejdet omkring de forsikrede ledige, og tidsplanen kan endnu ikke fastsættes. Dette forventes ikke påbegyndt før slut 2005/start Der vil blive udarbejdet kommisorium til godkendelse i den administrative styregruppe, når tidsplanen kan bestemmes nærmere. Opfølgning på opgaven ligger i projektgruppen indtil valg af jobcentertype er vedtaget Der er dog fra AF udpeget kontaktperson, som er Vivi Frost fra AF-Hjørring. Udarbejdelse af politisk beslutningsgrundlag til fremtidig organisering af arbejdsmarkedsområdet Opgavebeskrivelse herunder resultatmål Målet med opgaven er at etablere et effektivt jobcenter til varetagelse af den fremtidige arbejdsmarkedsindsats i Brønderslev-Dronninglund Kommune. Indstillingen udarbejdes udfra delprojekternes oplæg, og med udgangspunkt i den besluttede administrative struktur i Brønderslev-Dronninglund Kommune arbejdsmarkedsområdet.doc Side 3/12

4 1. oktober 2005 Delprojektgrupperne afleverer skriftlig rapport til projektgruppen Start oktober 2005 Projektgruppen indkalder de kommunale medarbejdere og ledere inden for arbejdsmarkedssområdet i begge kommuner, erhvervscheferne fra begge kommuner(der er pt. Vakant stilling i Dronninglund) samt fra AF til seminar vedrørende delprojekternes arbejde med mulighed for drøftelse af delprojekternes indstillinger. Medio oktober 2005 Projektgruppen har udarbejdet forslag til fremtidig organisering af arbejdet udfra delprojekternes fremlæggelse. Medarbejderne indkaldes til fælles personalemøde, hvor forslaget fremlægges. Slut oktober 2005 Forslag til fremtidig organisering af beskæftigelsesområdet fremlægges for den administrative styregruppe Det overordnede ansvar for at udarbejde forslag til fremtidig organisering af arbejdsmarkedsområdet ligger i projektgruppen. Forslaget udarbejdes under hensyn til den besluttede fremtidige administrative organisering i Brønderslev-Dronninglund Kommune. Delprojektgrupper: Kontanthjælp Der nedsættes følgende delprojektgrupper til hjælp til udarbejdelse af fremtidig organisering af arbejdsmarkedsområdet. Der udarbejdes forslag til organisering af fremtidig indsats overfor kontanthjælpsmodtagere herunder også IT-værktøjer og administrative procedurer. Forslag skal være færdig senest 1. oktober 2005 Start juni 2005 Alle delprojektgrupperne indkaldes til fællesmøde for at afklare, hvor langt de er i processen samt drøfte snitflader. Lone Becker, Afdelingsleder Voksenafdelingen Dronninglund 2 sagsbehandlere, Brønderslev 2 sagsbehandlere, Dronninglund arbejdsmarkedsområdet.doc Side 4/12

5 1 jobkonsulent Sygedagpenge Der udarbejdes forslag til organiseringen af arbejdet med sygemeldte herunder også IT-værktøjer og administrative procedurer. Forslag skal være færdig senest 1. oktober 2005 Start juni 2005 Alle delprojektgrupperne indkaldes til fællesmøde for at afklare, hvor langt de er i processen samt drøfte snitflader. Jens Erik Guldberg, Leder af socialcentret Brønderslev 2 sagsbehandlere, Dronninglund 2 sagsbehandlere, Brønderslev 1 jobkonsulent (lægekonsulent inddrages ad hoc) Integration Der udarbejdes forslag til organisering af arbejdet med integrationsindsatsen herunder også IT-værktøjer og administrative procedurer. Forslag skal være færdig senest 1. oktober 2005 Start juni 2005 Alle delprojektgrupperne indkaldes til fællesmøde for at afklare, hvor langt de er i processen samt drøfte snitflader. Hans Jørgen Vakili Jensen, leder af arbejdsmarkedscentret Brønderslev 1 sagsbehandler, Dronninglund 1 sagsbehandler, Brønderslev 1 jobkonsulent Beskæftigelses- aktiverings- og uddannelsestilbud Der arbejdes med organisering af fremtidige muligheder for indsatser herunder egne tilbud/eksterne udbydere. Forslag skal være færdig senest 1. oktober 2005 Start juni 2005 Alle delprojektgrupperne indkaldes til fællesmøde for at afklare, hvor langt de er i processen samt drøfte snitflader. arbejdsmarkedsområdet.doc Side 5/12

6 Lone Becker, Afdelingsleder Voksenafdelingen Dronninglund Stedfortræder på arbejdsmarkedscentret Brønderslev (pt. vakant) 1 sagsbehandler, Dronninglund 1 sagsbehandler, Brønderslev 1 projektmedarbejder, Dronninglund 1 projektmedarbejder, Brønderslev 1 jobkonsulent Den kommunale erhvervspolitik Der udarbejdes forslag til større grad af sammentænkning af beskæftigelses- uddannelses- og erhvervspolitik. Forslag skal være færdig senest 1. oktober 2005 Start juni 2005 Alle delprojektgrupperne indkaldes til fællesmøde for at afklare, hvor langt de er i processen samt drøfte snitflader. Lis Carlsen, Social- og Sundhedschef Brønderslev Erhvervschef, Dronninglund (pt. vakant stilling) Erhvervschef, Brønderslev Jobkonsulent, Dronninglund Jobkonsulent, Brønderslev Snitflader, der skal løses i anden forvaltning Der arbejdes med hvordan arbejdet kan tilrettelægges, hvordan strukturen bør være (udbetaling m.m.- herunder børneydelser, pensionsteam, enkeltydelser etc.) herunder også administrative procedurer og ITværktøjer Tidsplanen for dette projekt afhænger evt. af planlægning/forslag vedrørende servicecenter. Men forslag til hvilke opgaver skal skilles ud forventes færdig 1. oktober Start juni 2005 Alle delprojektgrupper indkaldes til fællesmøde for at afklare, hvor langt de er i processen samt drøfte snitflader. Lederrepræsentant Brønderslev arbejdsmarkedsområdet.doc Side 6/12

7 3 medarbejdere, Dronninglund 2 medarbejdere, Brønderslev Oprettelse af et lokalt Beskæftigelsesråd Opgaven for denne projektgruppe vil være løbende servicering af de to koordinationsudvalg, da de to koordinationsudvalg har besluttet, at der holdes fælles møder fremover. Der skal tillige udarbejdes oplæg til politisk proces vedr. sammenlægning af de to koordinationsudvalg til et Lokalt beskæftigelsesråd Februar juni 2005 Der afholdes møde mellem de to koordinationsudvalg mhp. afklaring af, hvorvidt de ønsker at påbegynde samarbejdet nu og overgå til et Lokalt Beskæftigelsesråd allerede fra 1. januar Der er ikke taget stilling til, hvorvidt de to koordinationsudvalg ønsker en sammenlægning pr. 1. januar Aktuelt har hverken Brønderslev eller Dronninglund koordinationsudvalg ansatte til at varetage opgaverne. Juli 2005 Der udarbejdes indstilling til beslutning i de 2 byråd af, hvorvidt de to koordinationsudvalg ønskes sammenlagt til et Lokalt Beskæftigelsesråd fra 1/1-06 Lone Becker, Afdelingsleder Voksenafdelingen Dronninglund Jens Erik Guldberg, Leder af Socialcentret Brønderslev 1 projektkoordinator, Dronninglund (pt. vakant stilling) 1 projektkoordinator, Brønderslev (pt. vakant stilling) Udarbejdelse af forslag til hvorvidt ungdomsvejledningen lægges sammen med beskæftigelsesområdet Der udarbejdes forslag til, hvorvidt ungdomsvejledningen lægges ind i samme organisation som beskæftigelsesområdet. Hovedopgaven er at komme med forslag til, hvorvidt ungdomsvejledningen lægges under beskæftigelsesområdet. Forslag forventes udarbejdet til godkendelse i den administrative styregruppe august 2005 Leder af UU-center (dette samarbejde er endnu ikke forsøgt etableret) 1 ungdomsvejleder Dronninglund Kommune 1 ungdomsvejleder Brønderslev Kommune arbejdsmarkedsområdet.doc Side 7/12

8 Høringer og politisk behandling Primo november 2005 Høringer: Det fælles MED-udvalg/SU-udvalg, Arbejdsmarkedets parter Koordinationsudvalget Relevant(e) erhvervspolitiske forening(er) Januar/februar 2006 Politisk behandling af projektgruppes indstilling til fremtidig organisation på beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet i Brønderslev- Dronninglund kommune Der iværksættes relevante tiltag udfra delprojekternes analyse, godkendelse fra Den Administrative Styregruppe og det politiske sammenlægningsudvalg vedrørende sammenlægningen af beskæftigelsesområdet. - herunder fysisk placering, endelig fordeling af økonomiske/personalemæssige ressourcer mellem jobcenter og anden administrativ myndighed. Inddragelse og høringsorganer Procedure for nedsættelse af delprojektgrupper Der skal i delprojektgrupperne være medarbejderrepræsentation fra begge kommuner. Der præsenteres et forslag til procedure for sammensætning af delprojektgrupper på fælles personalemøde i april. I de forskellige delprojektgrupper er der foreløbig sat navn på ledelsesrepræsentanten. Det vurderes, at medarbejderrepræsentanter udpeges efter fælles personalemøde. Inddragelse af medarbejdere, samarbejdspartnere og andre interessenter i delprojekternes arbejdsproces Medarbejderne i kommunerne ansat på beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet, erhvervsområdet samt fra AF Samarbejdspartnere og andre relevante interessenter herunder Koordinationsudvalgene, arbejdsmarkedets parter, interessenter inden for det erhvervspolitiske område mf. Høringsorganer MED-udvalg/SU-udvalg, inden for beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet samt fra AF Arbejdsmarkedets parter, Koordinationsudvalget og Relevant(e) erhvervspolitiske organ(er) arbejdsmarkedsområdet.doc Side 8/12

9 Ny lovgivning på området, herunder opgaveflytning til kommunen. Nedennævnte LOVFORSLAG er ikke vedtaget endnu, men forventes fremsat og godkendt i de store linier inden sommerferien: Lov om ansvar for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats der fastlægger ansvaret for og styringen af beskæftigelsesindsatsen. Ansvaret for beskæftigelsesindsatsen påhviler staten og kommunalbestyrelsen. Det er fortsat staten, der har det udbetalingsmæssige ansvar overfor a-kassemedlemmer, og kommunalbestyrelsen overfor personer der modtager kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering, integration, fleksjob og pension. Jobcentre Det fremgår af lovforslaget, at beskæftigelsesindsatsen samles i lokale jobcentre med én fælles indgang for borgere og virksomheder. Der skal indrettes jobcenter i alle kommuner. Der bliver 3 typer jobcentre A, B og C med fokus på beskæftigelse, selvforsørgelse og rådighed. Beslutninger vedrørende borgerens økonomiske forhold og forsørgelse tages ikke i jobcentret, men i en anden del af den kommunale forvaltning henholdsvis arbejdsløshedskassen. I A-jobcentrene varetages alle opgaver for den kommunale målgruppe, og som minimum alle generelle serviceopgaver for de forsikrede ledige, der er tæt på arbejdsmarkedet. De forsikrede ledige, der har behov for en særlig indsats, visiteres til et B-jobcenter (nabokommunen). Der samarbejdes mellem 2 myndigheder, stat og kommune. I B-jobcentrene varetages samme opgaver som i A-centrene. Derudover samarbejder kommune og stat om indsatsen for 2 andre grupper: Personer med risiko for langtidsledighed og personer med længere ledighed bag sig. Der samarbejdes mellem 2 myndigheder, stat og kommune. I C-jobcentrene varetager kommunen (efter delegation fra staten) hele beskæftigelsesindsatsen for den kommunale målgruppe og for de forsikrede ledige. Der er kun én myndighed kommunen. Ungdommens Uddannelsesvejledning. arbejdsmarkedsområdet.doc Side 9/12

10 Kommunalbestyrelsen kan beslutte at jobcentret også varetager kommunens opgaver i relation til ungdommens uddannelsesvejledning. Udvalg. Økonomiudvalget i kommunen varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen kan dog i stedet nedsætte et stående udvalg til at varetage opgaverne, og samme udvalg kan endvidere varetage den umiddelbare forvaltning af den kommunale erhvervspolitik. Beskæftigelsesråd. Der skal efter loven oprettes beskæftigelsesråd centralt, regionalt og lokalt, hvor arbejdsmarkedets parter får indflydelse på alle 3 niveauer. Det lokale beskæftigelsesråd skal videreføre de opgaver, der i dag varetages af koordinationsudvalget samt overvåge resultater og effekter af jobcentrets beskæftigelsesindsats og rådgive om tiltag til forbedringer af indsatsen, herunder inddrages i jobcentrets beskæftigelsesplan, der udarbejdes hvert år. Planen rummer forslag til mål, prioritering og budget for beskæftigelsesindsatsen og skal (inden politisk behandling) til høring hos det lokale beskæftigelsesråd, der kan indstille, der sker ændringer i planen. Sammensætningen af beskæftigelsesrådet: Det lokale beskæftigelsesråd udpeges af kommunalbestyrelsen og består af følgende medlemmer: 1) 1 fra kommunalbestyrelsen 2) op til 3 efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening 3) op til 3 efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark 4) 1 efter indstilling fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd 5) 1 efter indstilling fra Akademikernes Centralorganisation 6) op til 2 efter indstilling fra De Samvirkende Invalideorganisationer 7) 1 efter indstilling fra Praktiserende Lægers Organisation i deres egenskab af repræsentanter for erhvervet praktiserende læger 8) 1 efter indstilling fra det lokale integrationsråd i de kommuner, hvor et sådant er nedsat 9) op til 2 fra relevante lokale foreninger efter indstilling fra de øvrige medlemmer af rådet i forening Samtidig udpeger kommunalbestyrelsen på samme måde en suppleant for hvert medlem. Medlemmer og suppleanter udpeges for 4 år ad gangen. Funktionsperioden regnes fra den 1. juni året efter det kommunale og regionale valg- arbejdsmarkedsområdet.doc Side 10/12

11 år. Finder udpegningen sted i løbet af en periode, gælder den til periodens udløb. Rådets formand og suppleanten for denne udpeges for et 2-årig periode af rådets medlemmer. Rådet fastsætter selv sin forretningsorden. Sekretariatsbistanden for det lokale beskæftigelsesråd varetages i fællesskab af de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Beskæftigelsesrådet kan nedsættes med virkning fra den Andre aktører Staten og kommunalbestyrelsen kan efter loven overlade til andre aktører at udføre opgaverne, men er fortsat ansvarlige for indsatsen. Det regionale beskæftigelsesråd kan endvidere indstille til ministeren, at de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene som yderste konsekvens pålægges at benytte andre aktører, hvis der ikke er sket en tilfredsstillende indsats. Ny klageinstans. Der er forslag om etablering af et nyt beskæftigelsesankenævn der er ens for alle borgere i jobcentret uanset om der er tale om en statslig eller kommunal indsats. Kun én indgang til systemet for borgerne. Dog ikke ændring på klagesystemet for arbejdsløshedskassernes afgørelser. Og Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. Love der grundlæggende er udtryk for, at beskæftigelsesindsatsen for stat og kommune fremover skal varetages af jobcentre. Stramning af betingelser for refusion. Beskæftigelsministeren fastsætter regler for, hvordan visitationen skal foregå. Kommuner, der ikke lever op til de foreskrevne visitationsregler i forhold til den enkelte ledige, mister retten til refusion af udbetalt kontant- eller starthjælp til den pgl. ledige fra det tidspunkt det skulle have været foretaget og indtil det er gjort. Kommunen bliver underlagt tilsyn med dette efter regler fra beskæftigelsesministeren. Udveksling af oplysninger. Underretninger mellem stat og kommune smidiggøres så det bliver lettere at udveksle oplysninger. arbejdsmarkedsområdet.doc Side 11/12

12 Projektgruppens ressourcebehov (Økonomi og personale) Ændring af finansiering af den specialiserede revalideringsindsats. Den specialiserede revalideringsindsats overgår til kommunen. Den delte finansiering mellem stat og kommune ændres til at finansieringen overtages af kommunen med 50% statsrefusion indenfor et rådighedsbeløb. Projektgruppen består af 4 medlemmer (2 fra hver kommune) Herunder dannes 7 delprojektgrupper, som består af 4-7 medlemmer med repræsentation fra begge kommuner. Disse grupper vil efter behov mødes. Hele medarbejdergruppen fra beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet samt repræsentanter fra AF og erhvervsområdet indbydes til 3 fællesarrangementer med start i april: - 1. møde Orientering om status for de 2 kommuner, kommissoriets indhold og procedure for nedsættelse af delprojektgrupper møde - Fremlæggelse / drøftelse af delprojekternes arbejde møde Forslag til indstilling vedr. fremtidig organisering af jobcenter. Ovenstående møder samt seminarer vil indebære udgifter til kørsel og forplejning. arbejdsmarkedsområdet.doc Side 12/12

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Beskæftigelsesreformen

Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen Vejen til varig beskæftigelse - den enkelte i centrum Lov 1486 af 23.12.2014 Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Kommunalvalget 2013 Indholdsfortegnelse Udvalg, råd og nævn m.v.... 4 Kapitel I:... 7 Udpegelser og indstillinger,

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune TIL ORIENTERING 31. oktober 2012 Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune arbejdsgruppen om nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats til ansøgningsrunde 4 i frikommuneforsøgene J.nr. 2012-0017232

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. februar 2015 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660. Ivan Leth, formand

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave TEMA udgave 2 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave Ansvarshavende Tommy Nørskov Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Hans Henrik Lichtenberg, Henrik

Læs mere

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Kommuneinformation A/S 2006 KL 1. udgave,

Læs mere

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

$ % '*! +#! %)!! Evaluering af 12 forsøg med arbejdsmarkedscentre 2

$ % '*! +#! %)!! Evaluering af 12 forsøg med arbejdsmarkedscentre 2 ! "## $ % &% '! ()!"# '*! +#! *&#% $%%& "## %)!! '%()% & Rapporten er udarbejdet af: Partner Morten Ry Manager Lone Dawe Seniorkonsulent Heidi Carlsen Seniorkonsulent Johan Toft Sørensen Student Hans Christian

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere