SUGER. ij aljnt tlrbtjbtt tl\ ma~78. n~22. Sugerne. Til st~tte for deres krav får de sa.mmen med f orbundet og fagf oreningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUGER. ij aljnt tlrbtjbtt tl\ ma~78. n~22. Sugerne. Til st~tte for deres krav får de sa.mmen med f orbundet og fagf oreningen"

Transkript

1 ij aljnt tlrbtjbtt tl\ ma~78. n~22 ' Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarli~ overfor presseloven Niels m SUGER I ; I. Sugerne. F~rst a.nskaffer arbejdsgiverne en suger, der har dobbelt så stor kapasitet, som de hidtil anvendte. Herved "spares" der 6 mand. Dermest f ors~ger man ved at bringe sa.gen angående bemandingen af det nye sugeanlreg for en faglig voldgift, at få nedskåret mandskabsantallet y derligere. Arbejdsgiverkravet er som bekendt 5 ma.nd ved det nye anlreg. Til st~tte for deres krav får de sa.mmen med f orbundet og fagf oreningen udarbejdet en helt igennem arbejdsgivervenlig "frekvensstudierapport". Og selvf~lgelig bakker den faglige voldg~ft arbejdsgivernes krav op. Dommen kom til at lyde på 5 mand. Men her var der alligevel blevet j okket for grundigt på ha.vnearbe j dernes tceer. Til trods for at fag-

2 Jreningenpå 2 skurm~der har for ~gt a~ få havnearbejderne til at ette sig efter den faglige voldifts kendelse, har det allivel vreet svrert for arbejdsgiverne - for.kke at sig komplet umuligt,at få 'olk til at "k~re igennem" og "ar >e jde over" ved KFKs nye sugeanlceg. ielv ved stillingstiden fredag kl. L2 har fremm~det vreret påfaldende lille. I ~jeblikket ser det ud til at arbejdsgiverne selv er ved at optrappe konflikten. Det gamle sugeanlreg ved KFK er blevet ta.get i brug igen og Oliem~llen er lige pludselig gået ind i f oderstofbranchen og er begyndt at losse klidpiller. Ganske vist srelger de lynhurtigt foderstofferne tilbage til KFK. Vi ved at KFK er et stort og y derst kapitalstrerkt foretagende. Derfor tror vi heller ikke, a t det i lrengden vil vrere tilstrrekkeligt kun at ra.mme KFKs nye sugevrer~. Sp~rgsmålet er, om vi ikke meget snart må overveje at ramme alt gods til KFK, uanset hvor det los ses på havnen. Det kan nemlig let gå hen og blive en meget lan~varig konflikt at krempe til sejr, hvis vi ikke snart ~ger presset på KFK. INGEN UDENRIGSPOLITIK FRA HAVNEKAJERNE I forbindelse med debatten om Sydafrika er fa.gf oreningen af en rrekke medlemmer blevet opfordret til at ta.ge konkrete skridt til en boycot. På et m~de i Odense har de forskellige havneafdelinger i DK vedtaget en helt igennem vattet resolution, der skyder ansvaret fna sig og kun opf ordrer regeringen til at foret~ge sig "noget". Vi kan altså desvrerre konstatere, ~jvind Larsens trusler på SID-kongressen, om at f~re udenrigspolitik fra. havnekajerne, hvis regeringen ikke foretog sig noget i Sydafrikasagen, ikke er andet end gode ord og fedt flresk. Altså: Ingen udenrigspolitik fra havnekajerne i denne omgang.

3 3 KFK: KORN OG FODERSTOF KOMPAGNIET ~::::;;;;::::;;;;::;..:.. _; : ;------;--::;;;;;;;;;;_ -Foderstofkoncem handler med giftige f oderst()ff er Et af landets st0rste firmaer uforvarende afsl0ret... D erhftt'iofi rdlyden af rapportenie om KFKs giftige foder De to rapporter qm forradnelse er kendt som allergifremklll og forgif tning af foderstoffer dende, og toxiner kan vaere met il.kom & Foderstof Kompag get giftige. niet i Århus,.som omtales Vi har ikke ved Jydsk Tek andetsteds, er udarbejdet 2. og nologisk Institut mulighed for 6. februar af Jydsk Teknolo at bestemme indhöldet og ar gisk Institut og. Qvist's ten af svampesporer. og toxi Laboratorium. ner. Jydsk Teknologisk Institut Arten og msengdeme af skriver i sin rapport til havne- disse sporer og stoffer vil arbejdernes fagforening: sandsynligvis variere fra lad,,.y i har fra Dem mod taget ning til ladning. en preve. foderstoffer fra MS. Det kan generelt konklu.. Myrtidiotessacc til unders&- deres, at der i forbindelsemed gel.se for indhold. af giftige losning af foderstoffer,' der er. komponenter. angrebet af mug og svamp, bar Der er foretaget en gaschro- foretages en måling af svovl matografisk undersegel.se af brinteindholdet i luften (f. eks. luftindholdet i preven. med drägerrer), og at hudkon \ j blev konstateret takt med foderstofferne så vidt til'itedevaerelse af svovlbrinte muli11:t undds. og en anden svovhorbindelse, Med venlig hili'en. som ikke blev identificeret (mu Afdeling for kemi og levneds ligvis dimethyldisuhid). middelteknik, Visse de1e af preven var an Niels Haunse, g t af mug. og svampe. cand. scient: D angreb kan forklar.e A/S Qvist's Laboratorium tiist.edevserelsen af svovlbrinte skriver i sin rapport til Århus og andre svovhorbindel.ser. Stevedore Kompagni: Arbejde med foderstoffet ' nmodtaget den (hvedeklid, red.) indeholder u n d ersege Is e af 3 prever flere rillikomomenter. Koncen pollardpellets. trationen af svovlbrinte i luf 1. beskadiget ter vare i ten kendes ikke og bar rii!les. plastic. Den hygiejniske graensevaerdi 2. beskadiget fugtig vare i for svovlbrinte er 15 mg/m. Da plastic. denne koncentration ligger ve- 3. sund ter vare i laerred. sentllgt he~ere _ end lugtgraen Udtaget den af sen; kan naesen ikke. anvendes tij bestemmelse af svovlbrinte- Dansk Tally og Kontrolsel koncentrationen. Det skal des skabs aps. i luge 3 ps deeptank, uden bemserkes, at der sand MS Myrtidiotissa. synligvis ikke findes nogen hy Plombe: DT og KS 13. giejnisk. gramsevaerdi for den De tre prever blev underka anden konstaterede. svovl: stet bakteriologisk analyse. forbirideise. Result ateme blev felgende Mug og svampeangrebet kimtal pr. g preve: medfer.er, 'af foderstoffet indehoki~r svampesporer og mu ligvis toxiner. Svampeswrer l.beskadiget 2.beskadiget.,..t.f fugtig Totala kimtal Skillimelsvampe Heraf aspergil}us. Gaer. Clostridier 3 mill mi1L 100 Undwsegelaen viser en kraf tig bakteriologisk v.itst i de beskadigede pr.ver. Mena den ubeskadigede vare bar en til fredsatillende analyse, er de 2 beakadigede varer. uegnede som foderstof. De fundne clostridier ud skiller mindre maengder svovl brinte. De processer (forrldnelae), der er i gang, vil endvidere ud skille ammoniak, kuldioxyd, trimethylamin, alkoholer m. fl Alle de nevnte luftarter 800 mill.. 2,1 mul. 8: inill.. " ':' ~ sund ~ so. ooo i.~00 u ncjei' forekommer i mept aml. mengder:; ~ 'i. vel ventilerede rum vil der ikke vlire nogen fare for de medarbejdere, der skal arbejde i rummet. Det vil hverken genere lndedraetsor ganeme eller huden. Pesticider vil ikke foreko~e 'i varen. da disse ned brydes pl ~ort' tid. Vi regjier med en fuldstendig nedbryd ning på ca. 14 dage. Qvist's Laboratorium, Hans P. Jepsen Århus c... - Efter at have lrest i "Havnearbejderen" nr 21 om nedskrering af mandska bet ved KFKs nye suger, vil jeg lige skrive et par ord. Mens jeg var på Århus havn var jeg meget i sugere, og jeg kan da huske, at når det st0vede godt og når bobcaten k0rte, havde jeg af og til hovedpine hvis.jeg var for lam. ge nede i hulleto Så hvis de nu 0delregger t0rnordningen vi havde, er det da helt ad helvede til. Nu går jeg nresten aldrig i sugere, og jeg savner hverken st0vet eller hovedpinen. Da jeg så ovenik0bet lreste i 11 INFOR MATION" og "LAND OG FOLK" om giftige dampe fra rådne foderstoffer, må jeg da sige, at arbejdsgivernes f ors0g på at få nedskåret mandskabsantaj.l et er helt tosset. HANS NYGÅRD ( tidligere havnearbejder i Århus) 1

4 4 arbeidssedler Der er kroner at hente ved at gä i fagf oreningen og kontrollere arbe jdssedlertle o Bare inden for en - periode af 6 uger, har jeg fundet fejl på 4 af mine afregninger. d. 14; 12-77: MS Graupefjell: Der mangler en varskotime, ialt 41,lo pr. mand. :På 6 uger er jeg alts'å blevet snydt for 194 kr. Og det er vel at mrerke penge, vi har et lovligt overenskomatmressigt krav på. Hvis der 10bende er lige så mange fejl i afregningerne, som jeg har kunnet konatatere idette korte tidsrum, - er de t dog omkring ev par tusinde kroner det drejer sig om på årsbasis. Hvis ** mindste betaling Heraf overtimer ATP Skattegrundlag Fradrag Tr kgrundlag Tr k % A akat Restakat Social Politi Forskud Difference Udbetalt len +Mer Hvis ** mindstebetaling Dato Arbejdssted lalt Heraf overtimer Bruttolen + Mer ATP Skattegrundlag Fradrag T r kgrundlag Tr k % A skat Restakat Social Politi Forskud Difference Udbetalt len d. 22/12-77: MS Blue Zoe: Er antaget som ekstramand og arbejder kun for et hold; skal derfor afl0nnes som holdet, men bliver. af~ 10nnet som gennemsnittet af de 4 hold. For lidt udbetalt 25,74 kr. d. 4/1-78: MS Fionia: Holdet losser containere, men båden har nogle få tons stykgods. På afregnin~ gen mangler betaling for to blinde mamd. Ialt 56 kr pr mand. d. 24/1-78: MS Nord Queen: Holdet grabber sojaskrå på 0stmolen. Arbejdsgiverne glemmer afl0nning for 1,5 spisetimer. Ialt 91 kr pr mand. Det forekommer mig at Stevedorens "glemsomhed" på dette specielle område er påfaldende stor. Men den eneste måde vi kan rette op på arbe jdsgi vernes glemsomhed, er ved at holde et meget vågent 0je med arbejdsedlerne. Brug fagforeningen; gå derhen og kontroller dine arbejds sedler. NOVE LLESERIE Vi starter i dag en novelleserie: "Livet på Brumleby Havn". Den f0rste episode bringes i dag på s. 11.

5 5 Rationaliseringsforslag. Da de fonnam.d, der mynstrer folk alligevel altid aflirer den samme r 1 ade, vil vi foreslå Stevedoren at skaffe en pladespiller - og så ellers at sparke fo:rmam.dene ad helvede til. Det vil spare havnearbejderne for utroligt mange irritationer og Stevedoren for en masse pen. ge ,.,~. ~--. ~ ' ~ j... ~... ~1

6 CONTAINERSTREJKEN I USA l'aul KCATIHG ' - Cont;iiner ship remains unloaded with cargo stacked on deck in New Jersey port during East and Culf Coast dock strike I begyndelsen af 1977 tabte de amerikanske havnearbejdere en sag ved den amerikanske voldgift om retten til at fylde og t0m.~e containere. Dette f0r ~e til at de amerikanske havnearbe jderes fagforening opsagde overenskomsten angående arbejdet ved containerekspedition pr. l/lo. Dermed startede en af de st0rste og mest omfattende strejker i forbindelse med containeriseringsproblemet,der er set til dato. For at forstå strejken og hvad der lå bag den er det n0dvendigt /at kende lidt til de amerikanske havnearbejderes faglige organisering og dereo afl0nningsform. Havnearbejderne i USA er organiseret i ILA (International Longshoremens Association). ILA svarer til vores fagf orening blot er det meget svrerere at blive optaget, og er man f0rst medlem er man garanteret en minimumsl0n. Havnearbejderne i USA er altså ikke 10sarbejdere på samme måde som os. Hvis de m0nstre uden at komme i gang får de udbetalt en garantil0n gennem f onde som Stevedorerne skal betale en vis sats pr. ton til,der losses. Problemer omkring denne garanti- eller minimumsl0n var en anden årsag til strejken. Der var opstået megenirritation over at de f orskellige havne pr0vede at udkonkurrere hinanden. New York der tager op mod 1/3 af al containerfragt til USA kunne mrerke en tydelig nedgang i godsmamgden på grund af at havnearbe j derne havde opnået bedre resul tater under forhandlingerne med deres Stevedorecompanier end deres karnmerater i andre havne. I New York betaler arbejdsgiverne 1,60 dollar pr. ton til garantifonden medens man i Boston kun betalerl,o dollar. Disse

7 7 f oskelle havnene imellem betyder på arbejdersiden store l0nforskelle. Garantil0nnen er f. eks dollars om året i New York medens den i New Orleans kun er 6400 dollars. Foskellene havnene imellem bet0d al tså at 10nnen var urimelig lav visse havne og desuden at godset i stigende rad gik fra de havne hvor l0nnen og denned udgifterne for stedorene var h0jest til de billi "ere lavtl0nnede områder. Denne bortvndring af gods fra de h0jtl00nnede havne bet0d at garantifondene i disse blev udsat for et gevaldigt pres. Går godsmamgden på en havn ned kommer der jo frerre penge i garantifonden samtidig med at flere havnearbejdere ikke kommer i arbejde og de:rmed skal have udbetalt minimumsl0nnen. Baggrunden for strejken var altså dels at den stigende containerisering f0rte til bortrationalisering af havnearbejdere dels at nogle arbejderes minimunsl0n var for lav og endelig at man havde svrert ved at financere betalingerne af minimumsl0nningerne. ILA rejste derfor kravene ( og det var det strejken skulle sikre) 1. Det var havnearbejderne der skulle foretage fyldning og t 0Illning af containere~ 2. At stevedorernes indbetalng til fondene4 blev st0rre. 3. At Stevedorernes indbetaling til f ondene,,. blev ensartet over hele lanaet. Strejken v~rede 2 mdr. og f0rte til en delvis sejr fo~ havnearbejderne. De opnåede nemlig at Stevedorernes indbetalinger til f ondene blev ensartet i alle havnene. Desuden enedes man om en 0get indbetaling fra stevedorerne hvilket på arbejdersiden bet0d en s t i gning af minimumsl0nnen på lo % over en 3 årig periode. Det eneste krav havnearuejderne ikke kom igennem-med var retten til alene at fylde og t0illiile containerne. Havnearbejderne havde altså ikke held til at f orhindre den mindskning af arbejdet, der f0lger med den stigende containerisering, men sikrede sig en erstatning i form af en 0get minimumsl0n. Dette betyder, at de amerikanske havnearbejdere nok får mindre arbejde, men uden at dette medf0rer det helt store fald i deres 10n. Conta~ shlps w;th-gl.;t cr;ne~ tl~d up at Elizabeth, N.J., pier The strike of a thousand pi11pricks had little impact on the U S. economy ' - -

8 Regner det? Eller er det t0rve jr? Det er ikke altid, det er lige let at finde ud af. Skal man fceste lid til sin gennembl~d te frakke, eller skal man tro på formandens ord om, at det er t~rvejr. Efter vores mening er der efterhånden ved at vcere for mange der tror mere på forma.nden end på deres gennembl0dte frakke. Der er sket en mcerkba.r cendring a f kotumen indenfor de sidste par år. Der arbejdes mere og mere i regnvejr. regnvejr i valsen.a t formamdene flere gange har haft held til at lokke folkene i gang i regnvejr synes vi er en beklagelig udvikling. Og vi mener denne udvikling skal stoppes nu. Vi må stå fast på vores hcevdvundn e ret til a.t scette vores helbred i - f<if!'ste rcekke og :ederiets interesser i anden rcekke. Vi ved godt at det ikke er en overenskomstmres:~ sig ret vi har, men det cendrer To områder er allerede solgt til vejrguderne, containerne og sugerne. Her har det i det sidste par år konsekvent vceret således a.t ma.n k0rte i al slags vejr, med mindre altså hensynet til godset har fået S0folkene til at lukke lugerne. ~ en hensyn til stykgodsbådene har der i hvert fald i denne vinter vceret temmelig meget slinger ikke noget ved, at en årelang tradition for kun at arbejde når vejret tillader det er en ret vi skal stå fast på. DERFOR: Nceste gang det regner, så vend det d0ve <tre til, når f ormanden kommer og sig er: Hva.' sa, skal vi ikke i gang. Lad vcere med at t~ve, der er kun en ting at g~re og det er: AFU.ANG. RED.

9 9 AKKORDRk.S Vi k0rte 350 tons Hvor meget fik I? Der snakkes meget på havnen, om hvor meget det ene hold har losset m e end det andet. Og det skinner som regel igennem, at det hold der har losset flest tons er det "bedste ". Men det er at vende tingene på hovedet. Faktisk kan man sige, at jo mere vi knokler på og jo flere tons vi får op, jo dårligere stiller vi os selv og dermed fagforeningens f orhandlingsudvalg ved den nreste o verenskomsto Det kan...man let se af f0lgende lille eksempel: En srekkebåd skal loss e 600 tons palmekerner fordelt på to luger. _Akkordsats 63 0re pr. tons. Hold 1 losser de 300 tons på 8 timer og vil altså få udbetalt: 8 timer a 28,7okr = 229,6 kr akkordoverskud: 189 rait -4rs;-bo-kr Hold 11 losser de, 300 tons på 12 ti ~ mer og vil få udbetalt: 12 timer a 28,70 kr T 344,40 kr. akkordoverskud: 189 oo kr. rait --533~40-.i:cr: Gennemsnitstimel0nnen for hold 1 vil altså ca vrere 52 kr i timen og \] ~'f\c)... 1_1' \I

10 f 10 F for hold kr. Men.der kan ikke. vc:ere nogen tvivl om, at hold 11 set ud fra vores synspunkt er "bedre" end hold 1. For det f0rste g0r hold 11 det ca 120 kr dyrere for arbejdsgiverne at få losset det samme antal tons. Dernrest vil hold 11 på.grund af det langsommere arbejdstempo vrere med til at få flere folk i arbejde. Og endelig vil det selvf0lgelig vcere nemmere for fagforeningen, at få hrevet akkordsatserne ved overenskomstforhandlingerne, når de kan henvise til, at der kun i gennemsni t har vreret tjent kun 45 kr i timen. Istedet for at konkurrere om'hvilket hold der har fäet flest tons op, ville det måske vrere en god ide om holdene tog og snakkede sammen qm at lregge et "loft" over det antal tons det vil vcere "rimeligt 11 at losse på en dag???????????? RED. r lasterix på havnen HVEM ER HAVNENS ST0RSTE LASTERIX?? "Havnearbe jderen o-pfordrer hermed kammeraterne til at deltage i val get af 11 H.AVNENS ST~RSTE L.ASTERIX". For at undgå misforståelser i forbindelse med valget, og for at de L.ASTERIXER, der ikke opnår ret mange stemmer bagefter skal komme og brokke sig over valgresultatet, kommer der her en kort forklaring på hvad en LASTERIX egentlig er: En L.ASTERIX er en stevedore-formand, der på utålelig og nrevenyttig vis bla.nder sig i sel ve arbe jdet i lasten. Da det kan vrere nyttigt prrecist at få fa.stslået L.ASTERIXER NES indbyrdes rangorden, vil det vre:zre godt om man ved afgivelsen af sin stemme, er opmrerksom på om den formand man vil stemme på: 1) Konstant farer ned i lasten og blander sig i selve arbejdets u<ff~relse. 2) Farer op og k~rer truck eller bobcat til stor fare for de omkringstående havnearbejdere. 3) Udf~rer arbejde, som havnearbejderne nregter at udf~re af sikkerheds -og sundhedsmressige årsager. ELLER 4) Om han holder sig til sit job og n~jes med at orientere havnearbejderne om hvor i lasten styrmanden ~nsker godset placerat.

11 Sriv altså navnet på den formand, som du mener er havnens st~rste LASTERIX i den lille indrammede firkant og aflever det til en af redaktionens medlemmer. Ved en 111~~ le h~jtidelig ceremoni, vil vi så den f~rste maj kl 12.oo ved p~lsevognen på pier 2 offentligg~re va.lgresultatet. Det kan allerede nu godt r~bes, at vi vil overrrekke J deren af valget en komplet samling af den verdensber~mte tegnes eri e LASTERIX. Serien vil bl.a. me til indeholde f~lgende titler: 1) LASTERIX som spejder. 2) -LASTERIXog de lo dåser spinat. 3) Hvordan LASTER.IX mistede sin halve finger i suger~ret. 4 )Da LASTER.IX styrtede i seks~ dagesl~bet. 5) Da LASTERII slog panden i lugekarmen. 6) LASTERIX som. winchmand. 7) Lasterix og det norske mj~d. 8) Hvordan det gik til at LASTE R RIX fik ~genavnet Da cabo. 9) LASTERIX på terminalarbejde PS Hvis nogen af de st~rste LASTE RIXER skulle f~le at dette er at g~re dem for megen rere, kan det mås~e komme på tale at udskyde offent~ l~gg~relsen af valgresultatet en tid. Dette ~orudsretter dog, at de l~ger nogle af deres vrerste unoder pa hylden. red. FREDAG _ 31-3 kt 20 HUSET VESTRE ALLE ~avnearbejderen fyldte 3år i februar og i den anledning, og fordi vores kasse er tom, vil vi fejre det ved at nolde en f0dselsdagsfest, så vi kan få nogle kroner i kassen, og på den nåde fortsrette bladets eksistens. ril denne f 0dselsdag er det lykkes os at få det ber0mte danske kommikker par Clausen og Petersen til at komme og optrrede, samt Sonjas S0ster til at spille for os. Desuden vil nogle havnearbejder vise nogle scener fra havnen og udenfor De 3o kr som billetterne koster, vil 1år vores udgifter til f~sten er betalt, gå ubeskåret til bladet. RED. STEMMESEOOEL. Her kan du skrive navnet på havnens st0rste lasterix. l lo. Stemmesedlen kan afleveres til~et af redaktionens medlemmer, elj,er ved nreste bl.adm0de. HER SKULLE DER HAVE VÄRET ET BILLED AF CLAU SEN & PETERSEN.

12 .. KRANFBRERNE VED HAVNEN STREJKER Vi har lavet et interwies med en af de strejkende kranf0re fra Albor~. (red.) red! Hvorfor gik i I strejke? Anker! Det var på grund af et 10ftebrud fra et Socialdemokratisk byråds-medlem, som ligger helt tilbage fra september 1977, hvor vi " fremsatte krav om en minimums l0nf orh0 j el se på 10 kr i timen,når kranerne k0re, op på et ca. gennemsni t af havnearbejdernes indtjening. Vi startede med at nregte overarbejde, herefter standsede vi i 2 x 24, timer; da vi så stadivrek ikke h0rte noget gik vi i strejke,og den varede 14 dage. red! Hvordan står I så nu? Anker! Ja efter borgmesteren har lovet os realistiske forhandlinger er vi gået i arbejde igen. Vi forlanger selvf0lgelig boden fjernet og drekning at det 10ntab vi fik under strejkeno red! Hvordan har pressen behandlet jer? red! I h0rte altså ikke noget til politikerne? Anker! F0r valget var de ikke til at råbe eller skrige op, det var f0rst efter valget politikerne kom ud af buskene. Det var da. borgmester Marius Andersen kom og skulle rage kastanierne ud af ilden. Socialdemokraterne gik jo til valg med parolen om nrerdemokrati, og så viser det sig at de er f~ernstyret fra K0benhavn. På trods af politikernes tilgsagn fra sep sagde de her efter valget at de ikke kunne få lov til at indfri deres 10fte af KQrnmunernes Landsforening. Anker! Ålborg Stiftidne har gentagende gange f ors0gt at så splid mellem kranf0rene og havnearbejderne, dette har vi afvrerget ved at vrere i kontakt med havnearbejderne mindst en gang om dagen. I 0vrigt har der vreret nogle sedler i oml0b, som fortreller at Strejken her i Ålborg er et falsum, disse er set både i Arhus og Randers. Vi vil selvf0lgelig fors0ge at finde ud af hvor de stammer fra~ Hvis sagen nu går i orden, og vi får overskud af de indsamlede solidaritets penge, har vi besluttet at sende pbngene til de strejkende stiladsarbejdere i K0benhavn.

13 livet Pc\_ -br~n"eby 13 havn af E & Gun: Brumleby havn, der er beliggende mellem Sydafrika og Kiersvej nr. 17 stod en dag overfor det problem at Slave Kompagniet, efter henvendelse fra en af Mumierne, nemlig ~Xlf (Fordcervet Ko Foder), ville. nedskrere slaveantallet af kanoner fra 6 til 5 kanoner med en Lange J ohn og st0vsuger. Det viste sig at en af brredderne i ladet på budcyklen var vrek, og man henvendte sig hos direkt0r Haribo (Piratus) for at få et nyt. Da problemet med brmdtet ikke kunne 10- ses, foreslog kanonerne, at man kunne k0be en åben gummibåd med paraply til ladet, således at st0vsugeren ikke faldt igennem. En dag skete der imidlertid noget som Direkt0r Haribo og hans kollega Fiss ikke havde forudset. En af kanonerne fandt en lomrneregner i en Så da de skulle arbejde for Meyer var de så d0dtrrette, at de skulle' breres h~em af deres bedsteforreldre. Slave-uretten kandte Ii.midlertid formand MAO over til sig, og pålagde ham, at bedsteforreldrene skulle brere kanonerne tilbage i middagspausen. Det sket~ også en formiddag, at direkt0r Haribo sendte en brevdue til Formand MAO med besked om, at kanonerne godt kunng komme hen og få lakridser kl. 12. på Murnernes markedsplads, uden at risikere slaveri ved Fordrervede Ko Foderstof f ers nye st0vsuger. Men direkt0r Haribo havde alligevel ikke andet at byde på end fordrervede foderstoffer. Til stor skuf-felse for formand MAO sk0jte. Efter at havde 0vet sig i Nreste novelle omhandler Murniernes 3 ~ minnut, fandt kanonen ud af, atl-...:l~0~n~a~f~r~e~n:.:.;:,in~~e~r~ ~~~~~~~--~~...-.i.--, hvis den nye st0vsuger suger tons i timen, hvor den gamle kun suger 50 tons, kunne han ved hjrelp af lommeregneren, regne ud, at de skulle vrere 12 kanoner på den nye st0vsuger. Han trenkte jo også på at det var ham selv og de andre anoner, der havde tjent spånerne til den nye st0vsuger. Sådan var det ikke sagde Mumierne, og DEN FARLIGE VOLDS-GIFT gav Slave kompagniet medhold i, at de 5 kanoner, der arbejdede ved Fordrervede Ko Foderstoff ers nye st0vsuger, skulle arbejde for 12. Da kanonerne fra Bromleby havn ikke ville finde sig i, at man smed gamle Visevrert Meyer og de 6 andre kanoner ud efter mere and 40 års tro fejning, ville kanonerne ikke jobbe ud over den normale slavetid. Kritik af TV Danmarks Radio blev udsat for den hårdeste kritik på arbejdsgivemes generalforsamling. - TV... udsendelsen om mil.j111forholdene på Arhus Havn opfyldte ikke kravene om alsidighed. De angrebne fik ikke lejlighed til at forsvare sig, og man skulle tr9 at Danmarks Radios medarbejdere forfulgte andre mål end oplysning og alsidighed. Vi behandler den sag videre i arbejdsgiverforeningen, men man kunne ske, at der var givet en beretning om det sidste msde i havnens sikkerhedsudvalg. Her var der ingen uoverensstemmelser mellem arbejdsgivere og arbejdere. Dem, der var med.i TV-udsendelsen, er kendt for at k111re deres eget lfllb. De laver også et blad, som i hvert fald deres fagforeningsformand har taget af. stand fra, sagde Qvist. Generalforsamlingen valgte to nye bestyrelsesmedlemmer i stedet for direktfllr J111rgen G. Hansen og tfllmrermester Richard Christiansen. Det blev tfllmrermester Poul Ladefoged og direkt111r Jarl Hansen. Udkli; fra Århus Stiftidne!

14 14 Blokade-vagter fra HANBORG. Resultatet af den fem dage lange havnearbejderstrejke, blev et kom promis på 7%, som trådte i kraft do lo feb og en engangsbetaling på 115 dm for ja.nuar måned" Resultatet på de 7% l i gger under de fordringer på 9%, som fagforeningen havde kranet, men mere end kapitalisterne frivilligt ville giveo Havnearbejdernes 10nforh0jelse ligger langt over f orbundsregeringens loft på 5,5%. Medens fagforeningsledelsen allerede f0r strejken havde givet udtryk for at de var tilfredse med 6% holdt havnearbejderne på de 9%, og efter at 10nforhandlingerne var.brudt sammen stemte 92% af havnearbejderne for at gå i strejke ( ved urafstemningen 19-2o jan.) hvor 97 % deltog. Fagf oreningsledelsen var f 0ret gået med til strejken efter at f or- ligsmandens forhandlinger var brudt sammen ved de 5,5 %, og for at undgå vilde strejker og aktioner, som de ingen indflydelse havde på. Strejken blev effektiv i f0lgende havne! Hamburg, Bremen, Bremerhafen, Lybeck, Nordenham, Brake, TulJ den. Strejken blev organiseret nedefra uden st0rre indblanding fra fagforeningens side. Mens strejken varede genoptog fagforeningen 10nforhandlingerne, og prresenterede 10rdag 28/1 78 et resultat på 7%, men tav bevidst om at det drejede sig om 6,4% fordi januar måned ikke var indregnet. Derpå blev strejken afblrest, og f0rst efter at arbejdet var genoptaget blev der indkalt til uraf stemning. Denne urafstemning gav et klart flertal imod resultatet på 6,4%. To dage senere komså det en-

15 15 delige resultat: 7% lenforhejelse fra l. feb og ll5dm for januar mdr. Dette resultat blev vedtaget ved nreste urafstemning. for at et parti strejkeram.t gods kunna kreres med lastbil til Le Havre i Frankrig. Ferst da bes<btningen på den pram hvor godset.befan.dt sig Arbejdsgiverne og regeringen lregger vregt på, at dette resultat kun grelder havnearbejderne, fordi deres 10nninger skal tilpasses den teknologiske udvikling, og at det kun er en engangsf orestilling og ikke skal danne f orbillede for andre områder. En havnearbejder fra Hamburg udtalpr: Det var helt fantastisk at opi e sine kammerater i en sådan strejke situation; mange m0dte op og yar aktive i strejkeblokaderne, no~ steder blev strejkevagterne generet af f ormrendene som fotograf erede dem, men det sammenhold og den beslutsomhed der opstod var fantastisk. Mange kammerater, der ikke var med i strejkens start, var med som blokadevagter da den sluttede. Også med hjrelp fra staten blev der pr0vet på at undenninere strejken. Ved Erukaj ( privat containerterminal) blev der givet retskendelse solidariserede sig med de strejkende, måtte man opgive transporten. I det hele taget var deri internationale solidaritet meget strerk. For at f orhindre boycot af tysklands-. gods udbredte arbejdsgiverne i Antwerpen på den f0rste strejkedag, den 10gn, at strejken var endt med 6,5% som resultat. Gennem en kontakt til den uafhrengige havnearbejder komite lykkedes det kammeraterne via 10besedler at standse denne 10gnekam.pagne. Vores kommentar: Da arbejdsgiverne og regeringen bruger de~ teknologiske udvikling som undskyldning for at give efter for havnearbejdernes krav, er det klart, at dette netop må danne f orbillede for alle andre omräder, da alle jo ved at den teknologiske udvikling vinder indpas alle steder.

16 l l j 1 J)ET UTRA::TTELIG FOLK Hvor tit og ofte husker man ikke tilbage på en eller anden situation i lasten, på land eller på kajen, hvor det var lige ved at gå galt, og bag-efter priste sig lykkelig for, at krankusken var hurtig og vägen, og i sidste sekun~t fik afvrerget en ulykke. Jeg kunne i alle tilfrelde nrevne adskellige gange, i den tid jeg har vreret på havnen, men det kan alle andre som lreser denne spalte også, Så lad det vrere som den kendsgerning det er, at det ikke er oppe i en kran man skal sidde og få sin middags-s0vn. Man bliver derfor også ganske mål0s, når man i december måned, måtte se vores kammerater, kranf0rene, blive tvunget ud i en overarbejdsaktion og derfor senere blive slrebt for arbejdsuretten. Hvor de også ligesom os så mange gange skulle stå til regnskab. Dammen kom selvf0lgelig til at lyde på at folkene i kranen bare havde at udf0re det arbejde som havnevresnet nu havde lwst at srette dem til. Havnevresnet forlangte, at den pågreldende kranf0rer, skulle underskri ve et papir, hvor der stod: "Undertegnede bliver aldrig trret mer". Kranf 0rene holdt ud og stod sammen, og fortsatte overarbejds-aktionen. Og de vandt den. 70 årsf~lsdag og 19 aktive år på Århus Havn Torsdag d. 5./1. fejrede havnearbejder Bf6rge Gemzjje 70 års f~selsdag. Vi er mange havnearbejdere, som også gerne vil fejre barn. Måske ikke så meget, fordi han bliver 70 år. Det burde jo mange flere havnearbejdere opnå. Men som en nyligt offentliggjort rapport om erhvervssygdomme, ff6rtidspensionering og alt for tidlig d~ blandt SID medlemmer, (specielt havnearbejdere). lige har afsl(6ret, så er det jo kun et fåtal af os, som når dette. I hele Bf6rges tid som havnearbejder har han altid vreret med i allerff6rste rrekke i faglige og politiske aktiviteter. For blot at na:vne et par ting, så har han va:ret aktiv i kampen mod arbejdsurettens stadig voldsommere overgreb i arbejdskon: flikter. Han har altid kun-. net ses under de r~e faner ved socialistiske l. maj-m~er og ved 4emonstrationer mod Nato, EF og Chiledemonstrationer. Han skal frem for alt, ha:dres, fordi han altid har stået fast på sin klasses rettigheder og standpunkter. I en alder af 70 er han stadig lige aktiv og losser stadig de alt for tunge sa:kke med kg i hver. Kammeraternes Til Lykke TAK TIL NR. SUNDBY Vi vil hermed rette den varmestekammeratlige tak til gutterne Nr. Sundby, for det indsamlede e l0b. Vi må indr0mme at det luner. Det er f0rste gang havnearbejder fra andre havne sender 0konomisk st0tte til 11 Havnearbejderen 11 red..,,.~ ~ ' - ~ HAVNEARBEJDE~EN er et arbejdspladsblad. Det laves a~ havnearbejdere på Århus Havn og uddeles gratis til alle på havnen. Bladm0derne er äbne for alle havnearbejdere. Tid og sted står i hvert nummer. Alle indlreg optages uden cencur. Indlreg til nummer 23 skal sendes til Ib Lund. 0stergade Århus C. Inden d. 1. Maj Nreste bladm0de afholdes onsdag d. 29 okt. Adressen er 0stergade. 46, og tidspunktet er kl. 20.oo. Abonnement kan bestilles hos Ib Lund på ovenstående adresse. EFTERTRYK ANBEFALES!

. Sådan gik det til...

. Sådan gik det til... NR. 14 76 'AKTIONEN Af indholdet i dette nr kan nawnes: Sugeaktionens forlfb s. 2. Hvad varder galt s. 5. Hvad ender det med. s 8. Gateborgs havn s. 9. Porcelamsstrejken s. 12. 2. Sådan gik det til...

Læs mere

Eileen Klitvad er 40 ar og har en lang

Eileen Klitvad er 40 ar og har en lang I Eileen Klitvad er 40 ar og har en lang rrekke lederstillinger bag sig. Hun har vreret human resource manager i flere st0rre virksomheder og har pr0vet at vrere enlig kvinde i en mandsdomineret direktion.

Læs mere

Blinde Mcend Der har i den seneste tid vceret en del problemer med det der kaldes

Blinde Mcend Der har i den seneste tid vceret en del problemer med det der kaldes ~aunea,rbtjbtttn DEC 77 "' nr. 21,, - ~ --- '- - - - \bent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m... Blinde Mcend Der har i den seneste tid vceret en del problemer med det

Læs mere

400 KR.I BOD. ~ aunt ctrbtjbtt tu NR. 23. JUNI 78. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m

400 KR.I BOD. ~ aunt ctrbtjbtt tu NR. 23. JUNI 78. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m ~ aunt ctrbtjbtt tu NR. 23. JUNI 78 Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m EN HALV TIMES OVERARBEJDSV-'ERING: 400 KR.I BOD Arbejdsgiverne har nu optrappet konflikten

Læs mere

~ a.unt a,r btjbtt tn

~ a.unt a,r btjbtt tn ~ a.unt a,r btjbtt tn ', I NR. 18. MAJ 77 Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m FRA 1. MAJ 1976. FRA FIRMA '!'UR NER INGENS A FSLUTNING 1976.~.. Af indhold i bladet

Læs mere

NR27 JAN. 79. De skal af med dynen. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn

NR27 JAN. 79. De skal af med dynen. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn NR27 JAN. 79 ~ - - ~ --- :!-- Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn De skal af med dynen Århus havn er den billigste i Norden, som der stod i et nummer af 11 /'1'."hus

Læs mere

HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV

HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (Nakskov og Omegns Arbejdsgiverforening) og 3F, Vestlolland 2010 2012 2010-2012 TILLÆGSOVERENSKOMST

Læs mere

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1:

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Beskrivelse: Intern konflikt i patruljen. Simple og klare udsagn som skal placeres på konflikttrappen. Slutter med påvirkning af konflikten udefra hvor TL er et

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn

Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn 600 medarbejdere fik ved en fejl dobbelt betaling for overarbejde i seks måneder. Arbejdsretten afgjorde, at virksomheden kunne modregne i medarbejdernes løn,

Læs mere

GENERALFORSAMLlNGSREFERAT

GENERALFORSAMLlNGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GI0DESEN I.e. Mortensens Eftf. Nicolai Gi0desen, advoka t (H) Frederiksholms Kanal 18 1220 K0benhavn K Tlf. 33 15 8445 Ejendomsadministrationen: Fax 33 13 79 20 Telefontid hverdage

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Generalforsamling. I Skalborggaardhallen 24. november 2014

Generalforsamling. I Skalborggaardhallen 24. november 2014 Aalborg, den 25. november 2014 Generalforsamling. I Skalborggaardhallen 24. november 2014 Dagsorden: Hovedpunkter, ellers se bilag 1. Valg at dirigent. 2. Vedtagelse at forretningsorden. 3. Beretning om

Læs mere

PBU PaBdagogernes Pensionskasse

PBU PaBdagogernes Pensionskasse PBU PaBdagogernes Pensionskasse VEDT/EGTER for Pensionskassen for B0rne- og Ungdomspaedagoger 30. april 2014 Vedtaegter for PBU Side 2 af 6 1 Pensionskassens formal Pensionskassens formal er at drive pensionskasse-

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab

Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab Det er som regel lederen, der slår tonen an Men ikke alle er lige konstruktive Krav Regler Kontrol Den forkerte chef kan give dig hovedpine Og

Læs mere

Generalforsamling M0llegardens Grundejerforening og Vandvasrk. I folge vedtaegternes 11 (gule) i Grundejerforeningen & 15 i Vandvaerket (gronne):

Generalforsamling M0llegardens Grundejerforening og Vandvasrk. I folge vedtaegternes 11 (gule) i Grundejerforeningen & 15 i Vandvaerket (gronne): Generalforsamling M0llegardens Grundejerforening og Vandvasrk DATO: KLOKKEN: STED: Mandag den 7. maj 2013 19.30 I Aktivitetshuset FREMM0DT: Formand Kasserer Sekretaar Bestyrelsesmedlem DELTAGER IKKE: Nasstformand

Læs mere

Det kræver styrke at skabe forandringer

Det kræver styrke at skabe forandringer Det kræver styrke at skabe forandringer den kan kun komme fra medlemmernes engagement. Derfor skal fagbevægelsen tilbage til medlemmerne. Succes eller nederlag, det afgør vi selv. Anders Olesen kandidat

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

SÅDAN AFHOLDER I. statusmøder. Samarbejde Dialog. Samhørighed. Kommunikation Fælles mål. Forståelse. Evaluering Behov. sammenbragtfamilieraad.

SÅDAN AFHOLDER I. statusmøder. Samarbejde Dialog. Samhørighed. Kommunikation Fælles mål. Forståelse. Evaluering Behov. sammenbragtfamilieraad. SÅDAN AFHOLDER I statusmøder Samarbejde Dialog Samhørighed Kommunikation Fælles mål Forståelse Evaluering Behov Afholdelse af statusmøder Det er så vigtigt at sætte tid af til at gøre status, ikke mindst

Læs mere

Socialpædag oger får trusler og tæsk

Socialpædag oger får trusler og tæsk Politiken, 8. juni 2013 Socialpædag oger får trusler og tæsk Mens socialpædagogerne klager over vold på jobbet, er fagfolk bange for et stigende antal politianmeldelser af, hvad de ser som fejlbehandlede

Læs mere

Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde Seminar om arbejdsulykker Forebyggende arbejde Anmeldelse af arbejdsulykker bliver ikke kun brugt til erstatningssager. Både Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og Søfartsstyrelsens OK-Enhed bruger anmeldelserne

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. 2008 generelt: 2008 har været et omtumlet år for DFSU. Vi startede uden et Disc Golf udvalg, fik alligevel en fornuftig sæson og DM stablet på benene, da gamle kræfter pustede liv i udvalget, men endte

Læs mere

Oversigt over aendringer: Paragraf 1: tilf0jes foreningens vision NYT. Paragraf 2: Konto opg0relse er medlemsbevis NYT

Oversigt over aendringer: Paragraf 1: tilf0jes foreningens vision NYT. Paragraf 2: Konto opg0relse er medlemsbevis NYT Denne oversigt skulle gerne hjaelpe dig med at overse de aendringer bestyrelsen agter at fremlaegge pa f0rstkommende ekstraordinaere generalforsamling den 9 marts Oversigt over aendringer: Paragraf 1:

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år.

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Af Bernt Pedersen 573. På billedet ses min gamle 2000 MK 2 er som den så ud da jeg solgte den tilbage i 2007. Indkøbt i 1990 for 3500 solgt igen i 2007 for 3500 ---tak for

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

~ aljnt ttrbtjbtt tn. Det beskidte dusin. i aktion NR. 28 FEB 79. p_r_e_s_s e_l_o_v_e_n N_i_e_l_s_m...,j

~ aljnt ttrbtjbtt tn. Det beskidte dusin. i aktion NR. 28 FEB 79. p_r_e_s_s e_l_o_v_e_n N_i_e_l_s_m...,j ~ aljnt ttrbtjbtt tn NR. 28 FEB 79 t-å_b_e_n_t_d_e_b.._a_t_b_l_a_d_f_o_r_h_a_vn e_a_r_b_e_j-. d_e_r_e_._ A_?: ; ~~.1 ~--~ -i _g_o_v_e_r_f_o_r p_r_e_s_s e_l_o_v_e_n N_i_e_l_s_m...,j Det beskidte dusin i

Læs mere

HALVE DAGPENGE TIL UNGE?

HALVE DAGPENGE TIL UNGE? HALVE DAGPENGE TIL UNGE? 3F siger nej. Vi holder regeringen fast på dens valgløfte Faglig Fælles Akasse LAVERE DAGPENGE VIL RAMME TUSINDER AF UNGE Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har

Læs mere

UHRE WINDPOWER I/S ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS 2012. Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro

UHRE WINDPOWER I/S ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS 2012. Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS 2012. ORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro torsdag den 29. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Herudover deltog borgmester Morten Slotved 1 den f0rste 1/2 time af

Herudover deltog borgmester Morten Slotved 1 den f0rste 1/2 time af Notat Redegorelse for styrir2gsdialogm0de den 1- oktober 2013 mellem Andelsboligforeningen H0rsholm BCokkedaB og H0rsiioim Kommune Redeg0relsen er udarbejdet i forlabngelse af styringsdialogm0det den 1.

Læs mere

Referat af 3. ordin~re generalforsamling Grundejerforeningen S0nderlunden

Referat af 3. ordin~re generalforsamling Grundejerforeningen S0nderlunden Referat af 3. ordin~re generalforsamling Grundejerforeningen S0nderlunden f 6. marts 2012 kl. 19:00 ved Kolding Golf Club, Egtved Aile 10, 6000 Kolding Tilstede: Nummer 1, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21,

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar StilladsInformation nr. 71 - april 2004 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Rene Liafi Bopæl: Odense Alder: 48 Start i branchen: 14. maj 1979 Nuværende firma: Fyens Stillads Co. Tillidshverv:

Læs mere

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33 REFERAT Ordinær general fors aml ing, Ande I sbo I i gforeningen Sundparken Afd. A t Dato: Tid: Onsdag d. 4. marts, 2015 Kl. 18.00 Andelsdeltagere: Andel tr. 1, 3,5,11, 13, 15,17,19,21,23,25,27,29,31,33

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

En rigtig røver. Simone. Hej.

En rigtig røver. Simone. Hej. En rigtig røver går rundt og retter på butikkens få varer, da dørhåndtaget langsomt bliver trykket ned. kommer ind i butikken med en nylonstrømpe over hovedet og en finger under blusen, der skal se ud

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena

Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena Len Beskrivelse Len er et stykke jord man kan eje. Der er stor forskel på de forskellige len, både i hvor de ligger, hvad de koster, men også hvilke

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Vi har indsat 6.000 kr. på Jeres konto Kontonummeret er 5364 0506285

Vi har indsat 6.000 kr. på Jeres konto Kontonummeret er 5364 0506285 Aktionsgruppens mailservice nr. 72 Indhold 1. Støtte. 2. En opfordring til pressen. 3. Læserbreve, meninger og debat. 4. Nyhedskilder. 5. Arbejdsgrupper.(en gentagelse fra i går med rettet tekst, vi mangler

Læs mere

VEDTJEGTER. Saxo Privatbank A/S. CVRm.: 32 77 66 55

VEDTJEGTER. Saxo Privatbank A/S. CVRm.: 32 77 66 55 1 (11) VEDTJEGTER Saxo Privatbank A/S CVRm.: 32 77 66 55 1. SELSKABETS NA VN 1.1 Se1skabets navn er Saxo Privatbank A/S (herefter "Selskabet"). Selskabet driver tillige virksomhed under f0lgende binavne:

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

OK-08 Hvis konflikten kommer

OK-08 Hvis konflikten kommer F O A F A G O G A R B E J D E OK-08 Hvis konflikten kommer Konflikt-tjek for tillidsrepræsentanter Indholdsfortegnelse FOA i konflikt? 3 Overenskomstmæssige konflikter 4 Konflikter i forbindelse med OK-forhandlinger

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henriette og Jesper, som er i konflikt med hinanden.

Læs mere

Flere gange har han besøgt lande, som mange opfatter som farlige rejsemål. Claus Qvist-Jessen undrer sig:

Flere gange har han besøgt lande, som mange opfatter som farlige rejsemål. Claus Qvist-Jessen undrer sig: At leve for at rejse Claus Qvist-Jessen har rejst i over hundrede lande og oplevet mere end de fleste. Det har sat tingene i perspektiv, og gjort ham kritisk over for danskerne som folk men også over for

Læs mere

Arrangør: PI-København. Program for Danske Politimesterskaber i. Bowling 2011. Torsdag den 12. maj

Arrangør: PI-København. Program for Danske Politimesterskaber i. Bowling 2011. Torsdag den 12. maj Arrangør: PI-København Program for Danske Politimesterskaber i Bowling 2011 Torsdag den 12. maj Dansk Politiidrætsforbund PI-København lagde ud i 2002 med det første officielle politimesterskab, og kan

Læs mere

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia.

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Indledning. Foreningen kører nu på 3. år. Mange af de indledende opgaver er løst. Medlemstallet stiger støt. Aktivitetsniveauet

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1 Opgave 1 Fritz og Olga Schmidt, der boede i Tyskland, købte i 2010 et helårshus i Sønderborg. Baggrunden herfor var, at Olga Schmidt gennem nogle år havde arbejdet på Als, og familien ville nu flytte dertil.

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Side 9 manden. Alder: 67. Start i branchen: 1979. Stilladsarbejdernes Brancheklub af

Side 9 manden. Alder: 67. Start i branchen: 1979. Stilladsarbejdernes Brancheklub af Side 9 manden Navn: Bopæl: Jørgen Bak Hvidovre Alder: 67 Start i branchen: 1979 Tillidshverv: 1920 Fanebærer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af StilladsInformation: - Allerførst vil vi ile med et stort

Læs mere

RETTEN pa FREDERIKSBERG

RETTEN pa FREDERIKSBERG . RETTEN pa FREDERIKSBERG U dskrift af domben. ANONYM/SERET Ilr Den 6. september 2002 blev i sag nr. BS 3-1840/2001: mod afsagt saiydende DOM: Under denne sag, der er anlagt den 13. september 2001, har

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Når man vil fortælle, hvad man ville gøre i en hypotetisk situation, gør man stort set som på engelsk: Man bruger datid om en hypotetisk

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

Hanne Norup b0d velkommen til ejerne og revisor og bemrerkede, at ejendomsmregler Jette Birkholm ogsa var til stede.

Hanne Norup b0d velkommen til ejerne og revisor og bemrerkede, at ejendomsmregler Jette Birkholm ogsa var til stede. Mandag den 27. april 2009 kl. 19,30 afholdtes ordimer generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rageleje Klit. Generalforsamlingen afholdtes i Frederiksborg Centret Hillemd, Milnersvej 39,3400 Hillemd.

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Dagens Vrinsk. Venner p rkke. Dine hnder fortller alt

Dagens Vrinsk. Venner p rkke. Dine hnder fortller alt Hjallerup Marked 2010, 4. 6. juni Dagens Vrinsk Venner p rkke Dine hnder fortller alt P campingpladsen fandt vi 7 vennepar p rkke. De havde indhegnet deres campingvogn, s de sm hoveder kan rende frit omkring.

Læs mere

II Matr.nr.: 22 g og 22 k Vangede by, Dyssegard Ejerlejlighed nr.: 1-98, 159-200,209-272,333-374,516-565,622-637

II Matr.nr.: 22 g og 22 k Vangede by, Dyssegard Ejerlejlighed nr.: 1-98, 159-200,209-272,333-374,516-565,622-637 II Matr.nr.: 22 g og 22 k Vangede by, Dyssegard Ejerlejlighed nr.: 1-98, 159-200,209-272,333-374,516-565,622-637 Matr.nr.: 22 i Vangede by, Dyssegard Ejerlejlighed nr.: 99-158, 201-208,273-332,375-496,500-515,600-621

Læs mere

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3...

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv ENMARK Marcos von Ring Kære Peter! Jeg har

Læs mere

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015 Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale)

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Velkommen

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen.

Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen. Beretning 2011-04-27 Heller ikke på dette års beretning kommer vi uden om tilskudsdeklarationen. På sidste års generalforsamling kunne vi oplyse, at kommunen ønskede et møde med foreningen inden vi fremsendte

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg

AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg Jeg havde det ad helvede til. PROCES FØR SITUATION / HANDLING Laila er 55 år og bor i en mindre by på Sjælland. Hun er på førtidspension og har været det

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Indledning Sidste års beretning indeholdt en bekymring for den voksende ulighed i samfundet. Desværre har vi stadig denne bekymring. Vi må konstatere, at uligheden fortsat

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK 1 Selskabet er stiftet 26. marts 2009 er et andelsselskab A.m.b.a., hvis navn er N0debo Vandvrerk. Selskabet har hjemsted i Hillef0d Kommune formal 2 Selskabets formal er

Læs mere

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer.

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer. Bestyrelsens beretning begynder, som den plejer, med et velkommen til de andelshavere, der er kommet til siden sidste generalforsamling; i år drejer det sig om Emil, som pr. 1. juli (?) 2010 overtog Sandras

Læs mere

Baggrund 29. maj 2015 SEG

Baggrund 29. maj 2015 SEG Til redaktionerne: Dansk Arbejdsgiverforenings administrerende direktør siden 1996, Jørn Neergaard Larsen, har i dag meddelt bestyrelsen, at han ønsker at fratræde sin stilling. Bestyrelsen har taget beslutningen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekaempelse af. Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 3141. Arsrapport for 2012

Danmarks Lungeforenings Fond til bekaempelse af. Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 3141. Arsrapport for 2012 Danmarks Lungeforenings Fond til bekaempelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 3141 Arsrapport for 2012 Arsrapportens godkendelse Ledelsens pategning Bestyrelse og direkt0r har dags dato behandlet og godkendt

Læs mere

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv 4-14. 4000 Roskilde Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 Den 261102011 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen Dommervænget

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Personskadeerstatning - beskatning af erstatning for tabt erhvervsevne udmålt efter engelske regler som beskattet indkomst SKM2013.464.SR og SKM2013.465.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

HOVEDAFTALE. ok-l l BEM/ERKNINGER: $ 1. SAMARBEJDE OG ORGANISATIONSFRIHED MAS KINMESTRENES FORENING KONSTRUKTØRFORENINGEN

HOVEDAFTALE. ok-l l BEM/ERKNINGER: $ 1. SAMARBEJDE OG ORGANISATIONSFRIHED MAS KINMESTRENES FORENING KONSTRUKTØRFORENINGEN 33.18.2 Side REGONERNES LØNNNGS- OG TAKSTNÆVN MAS KNMESTRENES FORENNG KONSTRUKTØRFORENNGEN HOVEDAFTALE mellem Regionernes LØnnings- og Takstnævn og Maskinmestrenes Forening og KonstruktØrforeni n gen.

Læs mere