SUGER. ij aljnt tlrbtjbtt tl\ ma~78. n~22. Sugerne. Til st~tte for deres krav får de sa.mmen med f orbundet og fagf oreningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUGER. ij aljnt tlrbtjbtt tl\ ma~78. n~22. Sugerne. Til st~tte for deres krav får de sa.mmen med f orbundet og fagf oreningen"

Transkript

1 ij aljnt tlrbtjbtt tl\ ma~78. n~22 ' Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarli~ overfor presseloven Niels m SUGER I ; I. Sugerne. F~rst a.nskaffer arbejdsgiverne en suger, der har dobbelt så stor kapasitet, som de hidtil anvendte. Herved "spares" der 6 mand. Dermest f ors~ger man ved at bringe sa.gen angående bemandingen af det nye sugeanlreg for en faglig voldgift, at få nedskåret mandskabsantallet y derligere. Arbejdsgiverkravet er som bekendt 5 ma.nd ved det nye anlreg. Til st~tte for deres krav får de sa.mmen med f orbundet og fagf oreningen udarbejdet en helt igennem arbejdsgivervenlig "frekvensstudierapport". Og selvf~lgelig bakker den faglige voldg~ft arbejdsgivernes krav op. Dommen kom til at lyde på 5 mand. Men her var der alligevel blevet j okket for grundigt på ha.vnearbe j dernes tceer. Til trods for at fag-

2 Jreningenpå 2 skurm~der har for ~gt a~ få havnearbejderne til at ette sig efter den faglige voldifts kendelse, har det allivel vreet svrert for arbejdsgiverne - for.kke at sig komplet umuligt,at få 'olk til at "k~re igennem" og "ar >e jde over" ved KFKs nye sugeanlceg. ielv ved stillingstiden fredag kl. L2 har fremm~det vreret påfaldende lille. I ~jeblikket ser det ud til at arbejdsgiverne selv er ved at optrappe konflikten. Det gamle sugeanlreg ved KFK er blevet ta.get i brug igen og Oliem~llen er lige pludselig gået ind i f oderstofbranchen og er begyndt at losse klidpiller. Ganske vist srelger de lynhurtigt foderstofferne tilbage til KFK. Vi ved at KFK er et stort og y derst kapitalstrerkt foretagende. Derfor tror vi heller ikke, a t det i lrengden vil vrere tilstrrekkeligt kun at ra.mme KFKs nye sugevrer~. Sp~rgsmålet er, om vi ikke meget snart må overveje at ramme alt gods til KFK, uanset hvor det los ses på havnen. Det kan nemlig let gå hen og blive en meget lan~varig konflikt at krempe til sejr, hvis vi ikke snart ~ger presset på KFK. INGEN UDENRIGSPOLITIK FRA HAVNEKAJERNE I forbindelse med debatten om Sydafrika er fa.gf oreningen af en rrekke medlemmer blevet opfordret til at ta.ge konkrete skridt til en boycot. På et m~de i Odense har de forskellige havneafdelinger i DK vedtaget en helt igennem vattet resolution, der skyder ansvaret fna sig og kun opf ordrer regeringen til at foret~ge sig "noget". Vi kan altså desvrerre konstatere, ~jvind Larsens trusler på SID-kongressen, om at f~re udenrigspolitik fra. havnekajerne, hvis regeringen ikke foretog sig noget i Sydafrikasagen, ikke er andet end gode ord og fedt flresk. Altså: Ingen udenrigspolitik fra havnekajerne i denne omgang.

3 3 KFK: KORN OG FODERSTOF KOMPAGNIET ~::::;;;;::::;;;;::;..:.. _; : ;------;--::;;;;;;;;;;_ -Foderstofkoncem handler med giftige f oderst()ff er Et af landets st0rste firmaer uforvarende afsl0ret... D erhftt'iofi rdlyden af rapportenie om KFKs giftige foder De to rapporter qm forradnelse er kendt som allergifremklll og forgif tning af foderstoffer dende, og toxiner kan vaere met il.kom & Foderstof Kompag get giftige. niet i Århus,.som omtales Vi har ikke ved Jydsk Tek andetsteds, er udarbejdet 2. og nologisk Institut mulighed for 6. februar af Jydsk Teknolo at bestemme indhöldet og ar gisk Institut og. Qvist's ten af svampesporer. og toxi Laboratorium. ner. Jydsk Teknologisk Institut Arten og msengdeme af skriver i sin rapport til havne- disse sporer og stoffer vil arbejdernes fagforening: sandsynligvis variere fra lad,,.y i har fra Dem mod taget ning til ladning. en preve. foderstoffer fra MS. Det kan generelt konklu.. Myrtidiotessacc til unders&- deres, at der i forbindelsemed gel.se for indhold. af giftige losning af foderstoffer,' der er. komponenter. angrebet af mug og svamp, bar Der er foretaget en gaschro- foretages en måling af svovl matografisk undersegel.se af brinteindholdet i luften (f. eks. luftindholdet i preven. med drägerrer), og at hudkon \ j blev konstateret takt med foderstofferne så vidt til'itedevaerelse af svovlbrinte muli11:t undds. og en anden svovhorbindelse, Med venlig hili'en. som ikke blev identificeret (mu Afdeling for kemi og levneds ligvis dimethyldisuhid). middelteknik, Visse de1e af preven var an Niels Haunse, g t af mug. og svampe. cand. scient: D angreb kan forklar.e A/S Qvist's Laboratorium tiist.edevserelsen af svovlbrinte skriver i sin rapport til Århus og andre svovhorbindel.ser. Stevedore Kompagni: Arbejde med foderstoffet ' nmodtaget den (hvedeklid, red.) indeholder u n d ersege Is e af 3 prever flere rillikomomenter. Koncen pollardpellets. trationen af svovlbrinte i luf 1. beskadiget ter vare i ten kendes ikke og bar rii!les. plastic. Den hygiejniske graensevaerdi 2. beskadiget fugtig vare i for svovlbrinte er 15 mg/m. Da plastic. denne koncentration ligger ve- 3. sund ter vare i laerred. sentllgt he~ere _ end lugtgraen Udtaget den af sen; kan naesen ikke. anvendes tij bestemmelse af svovlbrinte- Dansk Tally og Kontrolsel koncentrationen. Det skal des skabs aps. i luge 3 ps deeptank, uden bemserkes, at der sand MS Myrtidiotissa. synligvis ikke findes nogen hy Plombe: DT og KS 13. giejnisk. gramsevaerdi for den De tre prever blev underka anden konstaterede. svovl: stet bakteriologisk analyse. forbirideise. Result ateme blev felgende Mug og svampeangrebet kimtal pr. g preve: medfer.er, 'af foderstoffet indehoki~r svampesporer og mu ligvis toxiner. Svampeswrer l.beskadiget 2.beskadiget.,..t.f fugtig Totala kimtal Skillimelsvampe Heraf aspergil}us. Gaer. Clostridier 3 mill mi1L 100 Undwsegelaen viser en kraf tig bakteriologisk v.itst i de beskadigede pr.ver. Mena den ubeskadigede vare bar en til fredsatillende analyse, er de 2 beakadigede varer. uegnede som foderstof. De fundne clostridier ud skiller mindre maengder svovl brinte. De processer (forrldnelae), der er i gang, vil endvidere ud skille ammoniak, kuldioxyd, trimethylamin, alkoholer m. fl Alle de nevnte luftarter 800 mill.. 2,1 mul. 8: inill.. " ':' ~ sund ~ so. ooo i.~00 u ncjei' forekommer i mept aml. mengder:; ~ 'i. vel ventilerede rum vil der ikke vlire nogen fare for de medarbejdere, der skal arbejde i rummet. Det vil hverken genere lndedraetsor ganeme eller huden. Pesticider vil ikke foreko~e 'i varen. da disse ned brydes pl ~ort' tid. Vi regjier med en fuldstendig nedbryd ning på ca. 14 dage. Qvist's Laboratorium, Hans P. Jepsen Århus c... - Efter at have lrest i "Havnearbejderen" nr 21 om nedskrering af mandska bet ved KFKs nye suger, vil jeg lige skrive et par ord. Mens jeg var på Århus havn var jeg meget i sugere, og jeg kan da huske, at når det st0vede godt og når bobcaten k0rte, havde jeg af og til hovedpine hvis.jeg var for lam. ge nede i hulleto Så hvis de nu 0delregger t0rnordningen vi havde, er det da helt ad helvede til. Nu går jeg nresten aldrig i sugere, og jeg savner hverken st0vet eller hovedpinen. Da jeg så ovenik0bet lreste i 11 INFOR MATION" og "LAND OG FOLK" om giftige dampe fra rådne foderstoffer, må jeg da sige, at arbejdsgivernes f ors0g på at få nedskåret mandskabsantaj.l et er helt tosset. HANS NYGÅRD ( tidligere havnearbejder i Århus) 1

4 4 arbeidssedler Der er kroner at hente ved at gä i fagf oreningen og kontrollere arbe jdssedlertle o Bare inden for en - periode af 6 uger, har jeg fundet fejl på 4 af mine afregninger. d. 14; 12-77: MS Graupefjell: Der mangler en varskotime, ialt 41,lo pr. mand. :På 6 uger er jeg alts'å blevet snydt for 194 kr. Og det er vel at mrerke penge, vi har et lovligt overenskomatmressigt krav på. Hvis der 10bende er lige så mange fejl i afregningerne, som jeg har kunnet konatatere idette korte tidsrum, - er de t dog omkring ev par tusinde kroner det drejer sig om på årsbasis. Hvis ** mindste betaling Heraf overtimer ATP Skattegrundlag Fradrag Tr kgrundlag Tr k % A akat Restakat Social Politi Forskud Difference Udbetalt len +Mer Hvis ** mindstebetaling Dato Arbejdssted lalt Heraf overtimer Bruttolen + Mer ATP Skattegrundlag Fradrag T r kgrundlag Tr k % A skat Restakat Social Politi Forskud Difference Udbetalt len d. 22/12-77: MS Blue Zoe: Er antaget som ekstramand og arbejder kun for et hold; skal derfor afl0nnes som holdet, men bliver. af~ 10nnet som gennemsnittet af de 4 hold. For lidt udbetalt 25,74 kr. d. 4/1-78: MS Fionia: Holdet losser containere, men båden har nogle få tons stykgods. På afregnin~ gen mangler betaling for to blinde mamd. Ialt 56 kr pr mand. d. 24/1-78: MS Nord Queen: Holdet grabber sojaskrå på 0stmolen. Arbejdsgiverne glemmer afl0nning for 1,5 spisetimer. Ialt 91 kr pr mand. Det forekommer mig at Stevedorens "glemsomhed" på dette specielle område er påfaldende stor. Men den eneste måde vi kan rette op på arbe jdsgi vernes glemsomhed, er ved at holde et meget vågent 0je med arbejdsedlerne. Brug fagforeningen; gå derhen og kontroller dine arbejds sedler. NOVE LLESERIE Vi starter i dag en novelleserie: "Livet på Brumleby Havn". Den f0rste episode bringes i dag på s. 11.

5 5 Rationaliseringsforslag. Da de fonnam.d, der mynstrer folk alligevel altid aflirer den samme r 1 ade, vil vi foreslå Stevedoren at skaffe en pladespiller - og så ellers at sparke fo:rmam.dene ad helvede til. Det vil spare havnearbejderne for utroligt mange irritationer og Stevedoren for en masse pen. ge ,.,~. ~--. ~ ' ~ j... ~... ~1

6 CONTAINERSTREJKEN I USA l'aul KCATIHG ' - Cont;iiner ship remains unloaded with cargo stacked on deck in New Jersey port during East and Culf Coast dock strike I begyndelsen af 1977 tabte de amerikanske havnearbejdere en sag ved den amerikanske voldgift om retten til at fylde og t0m.~e containere. Dette f0r ~e til at de amerikanske havnearbe jderes fagforening opsagde overenskomsten angående arbejdet ved containerekspedition pr. l/lo. Dermed startede en af de st0rste og mest omfattende strejker i forbindelse med containeriseringsproblemet,der er set til dato. For at forstå strejken og hvad der lå bag den er det n0dvendigt /at kende lidt til de amerikanske havnearbejderes faglige organisering og dereo afl0nningsform. Havnearbejderne i USA er organiseret i ILA (International Longshoremens Association). ILA svarer til vores fagf orening blot er det meget svrerere at blive optaget, og er man f0rst medlem er man garanteret en minimumsl0n. Havnearbejderne i USA er altså ikke 10sarbejdere på samme måde som os. Hvis de m0nstre uden at komme i gang får de udbetalt en garantil0n gennem f onde som Stevedorerne skal betale en vis sats pr. ton til,der losses. Problemer omkring denne garanti- eller minimumsl0n var en anden årsag til strejken. Der var opstået megenirritation over at de f orskellige havne pr0vede at udkonkurrere hinanden. New York der tager op mod 1/3 af al containerfragt til USA kunne mrerke en tydelig nedgang i godsmamgden på grund af at havnearbe j derne havde opnået bedre resul tater under forhandlingerne med deres Stevedorecompanier end deres karnmerater i andre havne. I New York betaler arbejdsgiverne 1,60 dollar pr. ton til garantifonden medens man i Boston kun betalerl,o dollar. Disse

7 7 f oskelle havnene imellem betyder på arbejdersiden store l0nforskelle. Garantil0nnen er f. eks dollars om året i New York medens den i New Orleans kun er 6400 dollars. Foskellene havnene imellem bet0d al tså at 10nnen var urimelig lav visse havne og desuden at godset i stigende rad gik fra de havne hvor l0nnen og denned udgifterne for stedorene var h0jest til de billi "ere lavtl0nnede områder. Denne bortvndring af gods fra de h0jtl00nnede havne bet0d at garantifondene i disse blev udsat for et gevaldigt pres. Går godsmamgden på en havn ned kommer der jo frerre penge i garantifonden samtidig med at flere havnearbejdere ikke kommer i arbejde og de:rmed skal have udbetalt minimumsl0nnen. Baggrunden for strejken var altså dels at den stigende containerisering f0rte til bortrationalisering af havnearbejdere dels at nogle arbejderes minimunsl0n var for lav og endelig at man havde svrert ved at financere betalingerne af minimumsl0nningerne. ILA rejste derfor kravene ( og det var det strejken skulle sikre) 1. Det var havnearbejderne der skulle foretage fyldning og t 0Illning af containere~ 2. At stevedorernes indbetalng til fondene4 blev st0rre. 3. At Stevedorernes indbetaling til f ondene,,. blev ensartet over hele lanaet. Strejken v~rede 2 mdr. og f0rte til en delvis sejr fo~ havnearbejderne. De opnåede nemlig at Stevedorernes indbetalinger til f ondene blev ensartet i alle havnene. Desuden enedes man om en 0get indbetaling fra stevedorerne hvilket på arbejdersiden bet0d en s t i gning af minimumsl0nnen på lo % over en 3 årig periode. Det eneste krav havnearuejderne ikke kom igennem-med var retten til alene at fylde og t0illiile containerne. Havnearbejderne havde altså ikke held til at f orhindre den mindskning af arbejdet, der f0lger med den stigende containerisering, men sikrede sig en erstatning i form af en 0get minimumsl0n. Dette betyder, at de amerikanske havnearbejdere nok får mindre arbejde, men uden at dette medf0rer det helt store fald i deres 10n. Conta~ shlps w;th-gl.;t cr;ne~ tl~d up at Elizabeth, N.J., pier The strike of a thousand pi11pricks had little impact on the U S. economy ' - -

8 Regner det? Eller er det t0rve jr? Det er ikke altid, det er lige let at finde ud af. Skal man fceste lid til sin gennembl~d te frakke, eller skal man tro på formandens ord om, at det er t~rvejr. Efter vores mening er der efterhånden ved at vcere for mange der tror mere på forma.nden end på deres gennembl0dte frakke. Der er sket en mcerkba.r cendring a f kotumen indenfor de sidste par år. Der arbejdes mere og mere i regnvejr. regnvejr i valsen.a t formamdene flere gange har haft held til at lokke folkene i gang i regnvejr synes vi er en beklagelig udvikling. Og vi mener denne udvikling skal stoppes nu. Vi må stå fast på vores hcevdvundn e ret til a.t scette vores helbred i - f<if!'ste rcekke og :ederiets interesser i anden rcekke. Vi ved godt at det ikke er en overenskomstmres:~ sig ret vi har, men det cendrer To områder er allerede solgt til vejrguderne, containerne og sugerne. Her har det i det sidste par år konsekvent vceret således a.t ma.n k0rte i al slags vejr, med mindre altså hensynet til godset har fået S0folkene til at lukke lugerne. ~ en hensyn til stykgodsbådene har der i hvert fald i denne vinter vceret temmelig meget slinger ikke noget ved, at en årelang tradition for kun at arbejde når vejret tillader det er en ret vi skal stå fast på. DERFOR: Nceste gang det regner, så vend det d0ve <tre til, når f ormanden kommer og sig er: Hva.' sa, skal vi ikke i gang. Lad vcere med at t~ve, der er kun en ting at g~re og det er: AFU.ANG. RED.

9 9 AKKORDRk.S Vi k0rte 350 tons Hvor meget fik I? Der snakkes meget på havnen, om hvor meget det ene hold har losset m e end det andet. Og det skinner som regel igennem, at det hold der har losset flest tons er det "bedste ". Men det er at vende tingene på hovedet. Faktisk kan man sige, at jo mere vi knokler på og jo flere tons vi får op, jo dårligere stiller vi os selv og dermed fagforeningens f orhandlingsudvalg ved den nreste o verenskomsto Det kan...man let se af f0lgende lille eksempel: En srekkebåd skal loss e 600 tons palmekerner fordelt på to luger. _Akkordsats 63 0re pr. tons. Hold 1 losser de 300 tons på 8 timer og vil altså få udbetalt: 8 timer a 28,7okr = 229,6 kr akkordoverskud: 189 rait -4rs;-bo-kr Hold 11 losser de, 300 tons på 12 ti ~ mer og vil få udbetalt: 12 timer a 28,70 kr T 344,40 kr. akkordoverskud: 189 oo kr. rait --533~40-.i:cr: Gennemsnitstimel0nnen for hold 1 vil altså ca vrere 52 kr i timen og \] ~'f\c)... 1_1' \I

10 f 10 F for hold kr. Men.der kan ikke. vc:ere nogen tvivl om, at hold 11 set ud fra vores synspunkt er "bedre" end hold 1. For det f0rste g0r hold 11 det ca 120 kr dyrere for arbejdsgiverne at få losset det samme antal tons. Dernrest vil hold 11 på.grund af det langsommere arbejdstempo vrere med til at få flere folk i arbejde. Og endelig vil det selvf0lgelig vcere nemmere for fagforeningen, at få hrevet akkordsatserne ved overenskomstforhandlingerne, når de kan henvise til, at der kun i gennemsni t har vreret tjent kun 45 kr i timen. Istedet for at konkurrere om'hvilket hold der har fäet flest tons op, ville det måske vrere en god ide om holdene tog og snakkede sammen qm at lregge et "loft" over det antal tons det vil vcere "rimeligt 11 at losse på en dag???????????? RED. r lasterix på havnen HVEM ER HAVNENS ST0RSTE LASTERIX?? "Havnearbe jderen o-pfordrer hermed kammeraterne til at deltage i val get af 11 H.AVNENS ST~RSTE L.ASTERIX". For at undgå misforståelser i forbindelse med valget, og for at de L.ASTERIXER, der ikke opnår ret mange stemmer bagefter skal komme og brokke sig over valgresultatet, kommer der her en kort forklaring på hvad en LASTERIX egentlig er: En L.ASTERIX er en stevedore-formand, der på utålelig og nrevenyttig vis bla.nder sig i sel ve arbe jdet i lasten. Da det kan vrere nyttigt prrecist at få fa.stslået L.ASTERIXER NES indbyrdes rangorden, vil det vre:zre godt om man ved afgivelsen af sin stemme, er opmrerksom på om den formand man vil stemme på: 1) Konstant farer ned i lasten og blander sig i selve arbejdets u<ff~relse. 2) Farer op og k~rer truck eller bobcat til stor fare for de omkringstående havnearbejdere. 3) Udf~rer arbejde, som havnearbejderne nregter at udf~re af sikkerheds -og sundhedsmressige årsager. ELLER 4) Om han holder sig til sit job og n~jes med at orientere havnearbejderne om hvor i lasten styrmanden ~nsker godset placerat.

11 Sriv altså navnet på den formand, som du mener er havnens st~rste LASTERIX i den lille indrammede firkant og aflever det til en af redaktionens medlemmer. Ved en 111~~ le h~jtidelig ceremoni, vil vi så den f~rste maj kl 12.oo ved p~lsevognen på pier 2 offentligg~re va.lgresultatet. Det kan allerede nu godt r~bes, at vi vil overrrekke J deren af valget en komplet samling af den verdensber~mte tegnes eri e LASTERIX. Serien vil bl.a. me til indeholde f~lgende titler: 1) LASTERIX som spejder. 2) -LASTERIXog de lo dåser spinat. 3) Hvordan LASTER.IX mistede sin halve finger i suger~ret. 4 )Da LASTER.IX styrtede i seks~ dagesl~bet. 5) Da LASTERII slog panden i lugekarmen. 6) LASTERIX som. winchmand. 7) Lasterix og det norske mj~d. 8) Hvordan det gik til at LASTE R RIX fik ~genavnet Da cabo. 9) LASTERIX på terminalarbejde PS Hvis nogen af de st~rste LASTE RIXER skulle f~le at dette er at g~re dem for megen rere, kan det mås~e komme på tale at udskyde offent~ l~gg~relsen af valgresultatet en tid. Dette ~orudsretter dog, at de l~ger nogle af deres vrerste unoder pa hylden. red. FREDAG _ 31-3 kt 20 HUSET VESTRE ALLE ~avnearbejderen fyldte 3år i februar og i den anledning, og fordi vores kasse er tom, vil vi fejre det ved at nolde en f0dselsdagsfest, så vi kan få nogle kroner i kassen, og på den nåde fortsrette bladets eksistens. ril denne f 0dselsdag er det lykkes os at få det ber0mte danske kommikker par Clausen og Petersen til at komme og optrrede, samt Sonjas S0ster til at spille for os. Desuden vil nogle havnearbejder vise nogle scener fra havnen og udenfor De 3o kr som billetterne koster, vil 1år vores udgifter til f~sten er betalt, gå ubeskåret til bladet. RED. STEMMESEOOEL. Her kan du skrive navnet på havnens st0rste lasterix. l lo. Stemmesedlen kan afleveres til~et af redaktionens medlemmer, elj,er ved nreste bl.adm0de. HER SKULLE DER HAVE VÄRET ET BILLED AF CLAU SEN & PETERSEN.

12 .. KRANFBRERNE VED HAVNEN STREJKER Vi har lavet et interwies med en af de strejkende kranf0re fra Albor~. (red.) red! Hvorfor gik i I strejke? Anker! Det var på grund af et 10ftebrud fra et Socialdemokratisk byråds-medlem, som ligger helt tilbage fra september 1977, hvor vi " fremsatte krav om en minimums l0nf orh0 j el se på 10 kr i timen,når kranerne k0re, op på et ca. gennemsni t af havnearbejdernes indtjening. Vi startede med at nregte overarbejde, herefter standsede vi i 2 x 24, timer; da vi så stadivrek ikke h0rte noget gik vi i strejke,og den varede 14 dage. red! Hvordan står I så nu? Anker! Ja efter borgmesteren har lovet os realistiske forhandlinger er vi gået i arbejde igen. Vi forlanger selvf0lgelig boden fjernet og drekning at det 10ntab vi fik under strejkeno red! Hvordan har pressen behandlet jer? red! I h0rte altså ikke noget til politikerne? Anker! F0r valget var de ikke til at råbe eller skrige op, det var f0rst efter valget politikerne kom ud af buskene. Det var da. borgmester Marius Andersen kom og skulle rage kastanierne ud af ilden. Socialdemokraterne gik jo til valg med parolen om nrerdemokrati, og så viser det sig at de er f~ernstyret fra K0benhavn. På trods af politikernes tilgsagn fra sep sagde de her efter valget at de ikke kunne få lov til at indfri deres 10fte af KQrnmunernes Landsforening. Anker! Ålborg Stiftidne har gentagende gange f ors0gt at så splid mellem kranf0rene og havnearbejderne, dette har vi afvrerget ved at vrere i kontakt med havnearbejderne mindst en gang om dagen. I 0vrigt har der vreret nogle sedler i oml0b, som fortreller at Strejken her i Ålborg er et falsum, disse er set både i Arhus og Randers. Vi vil selvf0lgelig fors0ge at finde ud af hvor de stammer fra~ Hvis sagen nu går i orden, og vi får overskud af de indsamlede solidaritets penge, har vi besluttet at sende pbngene til de strejkende stiladsarbejdere i K0benhavn.

13 livet Pc\_ -br~n"eby 13 havn af E & Gun: Brumleby havn, der er beliggende mellem Sydafrika og Kiersvej nr. 17 stod en dag overfor det problem at Slave Kompagniet, efter henvendelse fra en af Mumierne, nemlig ~Xlf (Fordcervet Ko Foder), ville. nedskrere slaveantallet af kanoner fra 6 til 5 kanoner med en Lange J ohn og st0vsuger. Det viste sig at en af brredderne i ladet på budcyklen var vrek, og man henvendte sig hos direkt0r Haribo (Piratus) for at få et nyt. Da problemet med brmdtet ikke kunne 10- ses, foreslog kanonerne, at man kunne k0be en åben gummibåd med paraply til ladet, således at st0vsugeren ikke faldt igennem. En dag skete der imidlertid noget som Direkt0r Haribo og hans kollega Fiss ikke havde forudset. En af kanonerne fandt en lomrneregner i en Så da de skulle arbejde for Meyer var de så d0dtrrette, at de skulle' breres h~em af deres bedsteforreldre. Slave-uretten kandte Ii.midlertid formand MAO over til sig, og pålagde ham, at bedsteforreldrene skulle brere kanonerne tilbage i middagspausen. Det sket~ også en formiddag, at direkt0r Haribo sendte en brevdue til Formand MAO med besked om, at kanonerne godt kunng komme hen og få lakridser kl. 12. på Murnernes markedsplads, uden at risikere slaveri ved Fordrervede Ko Foderstof f ers nye st0vsuger. Men direkt0r Haribo havde alligevel ikke andet at byde på end fordrervede foderstoffer. Til stor skuf-felse for formand MAO sk0jte. Efter at havde 0vet sig i Nreste novelle omhandler Murniernes 3 ~ minnut, fandt kanonen ud af, atl-...:l~0~n~a~f~r~e~n:.:.;:,in~~e~r~ ~~~~~~~--~~...-.i.--, hvis den nye st0vsuger suger tons i timen, hvor den gamle kun suger 50 tons, kunne han ved hjrelp af lommeregneren, regne ud, at de skulle vrere 12 kanoner på den nye st0vsuger. Han trenkte jo også på at det var ham selv og de andre anoner, der havde tjent spånerne til den nye st0vsuger. Sådan var det ikke sagde Mumierne, og DEN FARLIGE VOLDS-GIFT gav Slave kompagniet medhold i, at de 5 kanoner, der arbejdede ved Fordrervede Ko Foderstoff ers nye st0vsuger, skulle arbejde for 12. Da kanonerne fra Bromleby havn ikke ville finde sig i, at man smed gamle Visevrert Meyer og de 6 andre kanoner ud efter mere and 40 års tro fejning, ville kanonerne ikke jobbe ud over den normale slavetid. Kritik af TV Danmarks Radio blev udsat for den hårdeste kritik på arbejdsgivemes generalforsamling. - TV... udsendelsen om mil.j111forholdene på Arhus Havn opfyldte ikke kravene om alsidighed. De angrebne fik ikke lejlighed til at forsvare sig, og man skulle tr9 at Danmarks Radios medarbejdere forfulgte andre mål end oplysning og alsidighed. Vi behandler den sag videre i arbejdsgiverforeningen, men man kunne ske, at der var givet en beretning om det sidste msde i havnens sikkerhedsudvalg. Her var der ingen uoverensstemmelser mellem arbejdsgivere og arbejdere. Dem, der var med.i TV-udsendelsen, er kendt for at k111re deres eget lfllb. De laver også et blad, som i hvert fald deres fagforeningsformand har taget af. stand fra, sagde Qvist. Generalforsamlingen valgte to nye bestyrelsesmedlemmer i stedet for direktfllr J111rgen G. Hansen og tfllmrermester Richard Christiansen. Det blev tfllmrermester Poul Ladefoged og direkt111r Jarl Hansen. Udkli; fra Århus Stiftidne!

14 14 Blokade-vagter fra HANBORG. Resultatet af den fem dage lange havnearbejderstrejke, blev et kom promis på 7%, som trådte i kraft do lo feb og en engangsbetaling på 115 dm for ja.nuar måned" Resultatet på de 7% l i gger under de fordringer på 9%, som fagforeningen havde kranet, men mere end kapitalisterne frivilligt ville giveo Havnearbejdernes 10nforh0jelse ligger langt over f orbundsregeringens loft på 5,5%. Medens fagforeningsledelsen allerede f0r strejken havde givet udtryk for at de var tilfredse med 6% holdt havnearbejderne på de 9%, og efter at 10nforhandlingerne var.brudt sammen stemte 92% af havnearbejderne for at gå i strejke ( ved urafstemningen 19-2o jan.) hvor 97 % deltog. Fagf oreningsledelsen var f 0ret gået med til strejken efter at f or- ligsmandens forhandlinger var brudt sammen ved de 5,5 %, og for at undgå vilde strejker og aktioner, som de ingen indflydelse havde på. Strejken blev effektiv i f0lgende havne! Hamburg, Bremen, Bremerhafen, Lybeck, Nordenham, Brake, TulJ den. Strejken blev organiseret nedefra uden st0rre indblanding fra fagforeningens side. Mens strejken varede genoptog fagforeningen 10nforhandlingerne, og prresenterede 10rdag 28/1 78 et resultat på 7%, men tav bevidst om at det drejede sig om 6,4% fordi januar måned ikke var indregnet. Derpå blev strejken afblrest, og f0rst efter at arbejdet var genoptaget blev der indkalt til uraf stemning. Denne urafstemning gav et klart flertal imod resultatet på 6,4%. To dage senere komså det en-

15 15 delige resultat: 7% lenforhejelse fra l. feb og ll5dm for januar mdr. Dette resultat blev vedtaget ved nreste urafstemning. for at et parti strejkeram.t gods kunna kreres med lastbil til Le Havre i Frankrig. Ferst da bes<btningen på den pram hvor godset.befan.dt sig Arbejdsgiverne og regeringen lregger vregt på, at dette resultat kun grelder havnearbejderne, fordi deres 10nninger skal tilpasses den teknologiske udvikling, og at det kun er en engangsf orestilling og ikke skal danne f orbillede for andre områder. En havnearbejder fra Hamburg udtalpr: Det var helt fantastisk at opi e sine kammerater i en sådan strejke situation; mange m0dte op og yar aktive i strejkeblokaderne, no~ steder blev strejkevagterne generet af f ormrendene som fotograf erede dem, men det sammenhold og den beslutsomhed der opstod var fantastisk. Mange kammerater, der ikke var med i strejkens start, var med som blokadevagter da den sluttede. Også med hjrelp fra staten blev der pr0vet på at undenninere strejken. Ved Erukaj ( privat containerterminal) blev der givet retskendelse solidariserede sig med de strejkende, måtte man opgive transporten. I det hele taget var deri internationale solidaritet meget strerk. For at f orhindre boycot af tysklands-. gods udbredte arbejdsgiverne i Antwerpen på den f0rste strejkedag, den 10gn, at strejken var endt med 6,5% som resultat. Gennem en kontakt til den uafhrengige havnearbejder komite lykkedes det kammeraterne via 10besedler at standse denne 10gnekam.pagne. Vores kommentar: Da arbejdsgiverne og regeringen bruger de~ teknologiske udvikling som undskyldning for at give efter for havnearbejdernes krav, er det klart, at dette netop må danne f orbillede for alle andre omräder, da alle jo ved at den teknologiske udvikling vinder indpas alle steder.

16 l l j 1 J)ET UTRA::TTELIG FOLK Hvor tit og ofte husker man ikke tilbage på en eller anden situation i lasten, på land eller på kajen, hvor det var lige ved at gå galt, og bag-efter priste sig lykkelig for, at krankusken var hurtig og vägen, og i sidste sekun~t fik afvrerget en ulykke. Jeg kunne i alle tilfrelde nrevne adskellige gange, i den tid jeg har vreret på havnen, men det kan alle andre som lreser denne spalte også, Så lad det vrere som den kendsgerning det er, at det ikke er oppe i en kran man skal sidde og få sin middags-s0vn. Man bliver derfor også ganske mål0s, når man i december måned, måtte se vores kammerater, kranf0rene, blive tvunget ud i en overarbejdsaktion og derfor senere blive slrebt for arbejdsuretten. Hvor de også ligesom os så mange gange skulle stå til regnskab. Dammen kom selvf0lgelig til at lyde på at folkene i kranen bare havde at udf0re det arbejde som havnevresnet nu havde lwst at srette dem til. Havnevresnet forlangte, at den pågreldende kranf0rer, skulle underskri ve et papir, hvor der stod: "Undertegnede bliver aldrig trret mer". Kranf 0rene holdt ud og stod sammen, og fortsatte overarbejds-aktionen. Og de vandt den. 70 årsf~lsdag og 19 aktive år på Århus Havn Torsdag d. 5./1. fejrede havnearbejder Bf6rge Gemzjje 70 års f~selsdag. Vi er mange havnearbejdere, som også gerne vil fejre barn. Måske ikke så meget, fordi han bliver 70 år. Det burde jo mange flere havnearbejdere opnå. Men som en nyligt offentliggjort rapport om erhvervssygdomme, ff6rtidspensionering og alt for tidlig d~ blandt SID medlemmer, (specielt havnearbejdere). lige har afsl(6ret, så er det jo kun et fåtal af os, som når dette. I hele Bf6rges tid som havnearbejder har han altid vreret med i allerff6rste rrekke i faglige og politiske aktiviteter. For blot at na:vne et par ting, så har han va:ret aktiv i kampen mod arbejdsurettens stadig voldsommere overgreb i arbejdskon: flikter. Han har altid kun-. net ses under de r~e faner ved socialistiske l. maj-m~er og ved 4emonstrationer mod Nato, EF og Chiledemonstrationer. Han skal frem for alt, ha:dres, fordi han altid har stået fast på sin klasses rettigheder og standpunkter. I en alder af 70 er han stadig lige aktiv og losser stadig de alt for tunge sa:kke med kg i hver. Kammeraternes Til Lykke TAK TIL NR. SUNDBY Vi vil hermed rette den varmestekammeratlige tak til gutterne Nr. Sundby, for det indsamlede e l0b. Vi må indr0mme at det luner. Det er f0rste gang havnearbejder fra andre havne sender 0konomisk st0tte til 11 Havnearbejderen 11 red..,,.~ ~ ' - ~ HAVNEARBEJDE~EN er et arbejdspladsblad. Det laves a~ havnearbejdere på Århus Havn og uddeles gratis til alle på havnen. Bladm0derne er äbne for alle havnearbejdere. Tid og sted står i hvert nummer. Alle indlreg optages uden cencur. Indlreg til nummer 23 skal sendes til Ib Lund. 0stergade Århus C. Inden d. 1. Maj Nreste bladm0de afholdes onsdag d. 29 okt. Adressen er 0stergade. 46, og tidspunktet er kl. 20.oo. Abonnement kan bestilles hos Ib Lund på ovenstående adresse. EFTERTRYK ANBEFALES!

1. maj 2007. Kære venner

1. maj 2007. Kære venner 1. maj 2007 /2VHNUHW U0DULH/RXLVH.QXSSHUW PDMWDOH Kære venner 1. maj kommer af sig selv! Det gør de forandringer, som kan skabe endnu bedre vilkår for fagbevægelsens medlemmer, ikke. Derfor har vi skabt

Læs mere

AABENRAA HAVN VERENSKOMST OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll (DSA) 3F, Aabenraa. Indgået mellem. DI nr. 794547

AABENRAA HAVN VERENSKOMST OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll (DSA) 3F, Aabenraa. Indgået mellem. DI nr. 794547 VERENSKOMST AABENRAA HAVN OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (DSA) og 3F, Aabenraa DI nr. 794547 2014 2017 2014-2017 Aabenraa Havn Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomst) mellem

Læs mere

Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem. DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) 3 F Vejle. gældende. for

Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem. DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) 3 F Vejle. gældende. for 2012-2014 Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) og 3 F Vejle gældende for havnearbejdere i Vejle 2 Almindelige Bestemmelser 1. Ledelse af

Læs mere

HAVNEARBEJDERE, JERNGROSSISTER M.V. I RANDERS

HAVNEARBEJDERE, JERNGROSSISTER M.V. I RANDERS VERENSKOMST HAVNEARBEJDERE, JERNGROSSISTER M.V. I RANDERS TILLÆGSOVERENSKOMST til fællesoverenskomst 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (DSA) og 3F Fagligt Fælles Forbund Randers (Transportarbejdere)

Læs mere

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup Terndrupcentrets torv var næsten ikke stort nok, så mange var mødt frem, da formanden for LO Rebild, Allan Busk, bød velkommen til de mange fremmødte. Men der

Læs mere

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 1 og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 med udgangspunkt i Søren Ulrik Thomsens digte: Det værste og det bedste Et eksempel på evaluering af komplekse, subjektive og helt umålelige processer.

Læs mere

. Sådan gik det til...

. Sådan gik det til... NR. 14 76 'AKTIONEN Af indholdet i dette nr kan nawnes: Sugeaktionens forlfb s. 2. Hvad varder galt s. 5. Hvad ender det med. s 8. Gateborgs havn s. 9. Porcelamsstrejken s. 12. 2. Sådan gik det til...

Læs mere

Bilag til referat fra Ordinær Generalforsamling d. 17/4

Bilag til referat fra Ordinær Generalforsamling d. 17/4 Bilag til referat fra Ordinær Generalforsamling d. 17/4 Spørgsmål fra husejerne og tilhørende svar fra Bestyrelsen: 2. Bestyrelsens beretning for år 2015 v/formand John Bünger Svar: Spørgsmål fra salen:

Læs mere

Folkelig opbakning er n0dvendig

Folkelig opbakning er n0dvendig Gert Petersen: Folkelig opbakning er n0dvendig v. Nis Bech, Jesper Morvilleog Else Pihl Midteropr0rets Informationscenter har bofrellesskab med Nordisk Altemativ Kampagnen, hvor videnskabsfolk og grresr0dder

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne.

Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne. Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne. Dette er sket siden sidste generalforsamling. Generalforsamling 2010 Der var mødt 12 beboere op på generalforsamlingen

Læs mere

Blinde Mcend Der har i den seneste tid vceret en del problemer med det der kaldes

Blinde Mcend Der har i den seneste tid vceret en del problemer med det der kaldes ~aunea,rbtjbtttn DEC 77 "' nr. 21,, - ~ --- '- - - - \bent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m... Blinde Mcend Der har i den seneste tid vceret en del problemer med det

Læs mere

400 KR.I BOD. ~ aunt ctrbtjbtt tu NR. 23. JUNI 78. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m

400 KR.I BOD. ~ aunt ctrbtjbtt tu NR. 23. JUNI 78. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m ~ aunt ctrbtjbtt tu NR. 23. JUNI 78 Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m EN HALV TIMES OVERARBEJDSV-'ERING: 400 KR.I BOD Arbejdsgiverne har nu optrappet konflikten

Læs mere

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1:

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Beskrivelse: Intern konflikt i patruljen. Simple og klare udsagn som skal placeres på konflikttrappen. Slutter med påvirkning af konflikten udefra hvor TL er et

Læs mere

side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand

side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand StilladsInformation nr. 73 - oktober 2004 side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand Navn: Thorkil Jansen Bopæl: Århus Alder: 33 år Start i branchen: Februar 1996 Nuværende firma: Mars Stilladser

Læs mere

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland StilladsInformation nr. 74 - februar 2005 side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland Navn: Jan Hugreffe Strand Bopæl: Aalborg Alder: 36 Start i branchen: 1994

Læs mere

Eileen Klitvad er 40 ar og har en lang

Eileen Klitvad er 40 ar og har en lang I Eileen Klitvad er 40 ar og har en lang rrekke lederstillinger bag sig. Hun har vreret human resource manager i flere st0rre virksomheder og har pr0vet at vrere enlig kvinde i en mandsdomineret direktion.

Læs mere

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil.

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil. Forord Mødet var netop slut. Et midaldrende ægtepar kom hen til mig. Hun havde tårer i øj ne ne. Det var ikke til at tage fejl af, at hun måtte sige noget til mig. I løbet af mødeaftenen var samtalen kommet

Læs mere

Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008.

Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008. Lars-Emil Johansen Ordførertale, Siumut Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008. Sig nærmer tiden Næsten symbolsk for historiens forløb afgik tidligere folketingsmedlem og en af grundlæggerne for Grønlands

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 116 - september 1015 Øgenavn / Kælenavn:

side 9 manden StilladsInformation nr. 116 - september 1015 Øgenavn / Kælenavn: StilladsInformation nr. 116 - september 1015 side 9 manden Navn: Bopæl: Alder: Øgenavn / Kælenavn: Firma: Start i branchen: 2004 Stilladsuddannelse: ERFA-linjen morten Olesen 9260 Gistrup 39 år På dating.dk

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV

HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (Nakskov og Omegns Arbejdsgiverforening) og 3F, Vestlolland 2010 2012 2010-2012 TILLÆGSOVERENSKOMST

Læs mere

Servicesektor beretning 2010 1

Servicesektor beretning 2010 1 Beretning 2010 Servicesektorens beretning ved denne generalforsamling, tager sin begyndelse i foråret 2008. Foråret 2008 var fantastisk. I FOA var der storkonflikt - fordi der var store problemer med indgåelse

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013

Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013 Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013 D A G S O R D E N og referat 1. Valg af dirigent/lars Illemann valgt 2. Bestyrelsens beretning v/formanden 3. Det reviderede regnskab v/kassereren 4. Behandling

Læs mere

Alder: 44 Start i branchen: 1979 Nuværende firma: NSU - Nordjysk Stilladsudlejning

Alder: 44 Start i branchen: 1979 Nuværende firma: NSU - Nordjysk Stilladsudlejning StilladsInformation nr. 68 - juni 2003 Side 9 manden Claus Swing, Aalborg Navn: Claus Swing Bopæl: Aalborg Alder: 44 Start i branchen: 1979 Nuværende firma: NSU - Nordjysk Stilladsudlejning Tillidshverv:

Læs mere

Indhold i [ klammer ] er udeladt af redaktionen efter ønske fra Karin.

Indhold i [ klammer ] er udeladt af redaktionen efter ønske fra Karin. August 2006 - helt ind i hovedet på Karin Der er gået to måneder, siden Karin fik at vide, at hun er donorbarn. Det er august 2006, og hun sender denne mail til en veninde. Indhold i [ klammer ] er udeladt

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Som udgangspunkt var denne foretaget med henblik på, at man vil lave en afstemning om hvorvidt man ville anke retssagen i mod os i have 56.

Som udgangspunkt var denne foretaget med henblik på, at man vil lave en afstemning om hvorvidt man ville anke retssagen i mod os i have 56. Min forundring Når jeg læser skrivelse fra Strandparkens advokat ser jeg han blandt har skrevet: Under henvisning til Rettens fristudsættelse skal jeg oplyse at bestyrelsen hos min klient delvist er fratrådt(min

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

_Lykkepiller kan holde disz som livslang slave

_Lykkepiller kan holde disz som livslang slave Danmarks mest la!ste dagblad ONSDAG DEN 8. JANUAR 2014 0ST Dan mark 10 DR3's seere er meget langt _Lykkepiller kan holde disz som livslang slave AFH..tNGIGHED. Omkring halvdelen af den hal- pr0vet tre

Læs mere

6.s.e.trin. A. 2015. Matt 5,20-26 Salmer: 392-396-691 496-502-6 Det er hårde ord at forholde sig til i dag. Det handler om at forlige os med vores

6.s.e.trin. A. 2015. Matt 5,20-26 Salmer: 392-396-691 496-502-6 Det er hårde ord at forholde sig til i dag. Det handler om at forlige os med vores 6.s.e.trin. A. 2015. Matt 5,20-26 Salmer: 392-396-691 496-502-6 Det er hårde ord at forholde sig til i dag. Det handler om at forlige os med vores bror, det handler om tilgivelse. Og der bliver ikke lagt

Læs mere

Opgaver til Den frie by

Opgaver til Den frie by Opgaver til Den frie by 1. Kaj og Jette eller far og mor? Mormor synes, at det er lidt underligt, at Liv siger Kaj og Jette i stedet for far og mor. Hvad synes du? 2. Hvem skal bestemme? Liv siger Kaj

Læs mere

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen.

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen. 26. november 2015 For ikke at skabe forvirring har vi afventet et bebudet nyhedsbrev fra andelsbestyrelsen, men det lader vente på sig, så vi synes ikke vi kan vente længere med at informere jer lidt om,

Læs mere

Test jeres klasse: Er du en god kammerat?

Test jeres klasse: Er du en god kammerat? Test jeres klasse: Er du en god kammerat? Testen kan bruges som oplæg til dialog mellem lærere og elever om svære situationer i skolen, og hvordan man som elev kan handle, for at gøre klassen og skolen

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henriette og Jesper, som er i konflikt med hinanden.

Læs mere

Dronningavlerforeningen af 1921, beretning 2010

Dronningavlerforeningen af 1921, beretning 2010 Dronningavlerforeningen af 1921, beretning 2010 Generelt: Så er det atter blevet tid til at mødes til generalforsamling og bl.a. gøre status over det året som nu er gået.. 2011 er et lidt specielt år for

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

Christensen, Erik M.: Zurückbleiben. Tryk 1943 2001. Berlin: Nordeuropa-Institut, 2001

Christensen, Erik M.: Zurückbleiben. Tryk 1943 2001. Berlin: Nordeuropa-Institut, 2001 BERLINER BEITRÄGE ZUR SKANDINAVISTIK Titel/ Zurückbleiben. Tryk 1943 2001 title: Autor(in)/ author: Kapitel/ chapter: Erik M. Christensen»Om at anmelde Fjernsyn«In: Christensen, Erik M.: Zurückbleiben.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008.

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

~ a.unt a,r btjbtt tn

~ a.unt a,r btjbtt tn ~ a.unt a,r btjbtt tn ', I NR. 18. MAJ 77 Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m FRA 1. MAJ 1976. FRA FIRMA '!'UR NER INGENS A FSLUTNING 1976.~.. Af indhold i bladet

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29.

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. april 2016, 05:00 Del: Faglærte og ufaglærte arbejdere er dem, der har

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Vold på arbejdspladsen en undersøgelse af vold blandt FOAs medlemmer 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion...2 2. Hvad er vold og trusler?...3 3. Hvert 3. FOA-medlem udsættes

Læs mere

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag.

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag. MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 E-mail: maarfrim@gmail.com MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 e-mail: maarfrim@gmail.com DECEMBER 2014 Adresser, mail adr. tlf.

Læs mere

Generalforsamling den 28.1.82 side l UNGDOMSAFDELINGENS BERETNING '81

Generalforsamling den 28.1.82 side l UNGDOMSAFDELINGENS BERETNING '81 I I / Generalforsamling den 28.1.82 side l UNGDOMSAFDELINGENS BERETNING '81 En beretning kan opbygges på mange måder. Jeg har denne gang valgt at opbygge ungdomsafdelingens beretning for året 1981 kronologisk

Læs mere

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love.

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Midlertidig

Læs mere

Science Fiction. Fordybelsesområde: Science fiction

Science Fiction. Fordybelsesområde: Science fiction Science Fiction Fordybelsesområde: Science fiction Begrundelse for valg af prøveoplæg: Jeg valgte Kælderfødt, fordi den snakkede for en god sag. Familier der pga. fattigdom bliver tvunget til at arbejde

Læs mere

Dagsorden Riffel sektions Møde

Dagsorden Riffel sektions Møde Dagsorden Riffel sektions Møde TID: Onsdag den 7. oktober 2015 17.30 22.00 STED: Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby DELTAGERE: Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Anders

Læs mere

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst 1 Generalforsamling onsdag den 20.11.2013, kl. 19,30 i Skovsgård Multihus Formandsberetning: Årets gang Vinteren blev mere

Læs mere

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Når man vil fortælle, hvad man ville gøre i en hypotetisk situation, gør man stort set som på engelsk: Man bruger datid om en hypotetisk

Læs mere

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte)

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte) Danskernes tryghed Endeligt skema DK2004-283 X:\Kunder og Job\Kunder\Advice Analyse\Ordrer\DK2004-283\Dk2004-283\Endeligt skema.doc Last printed: 06-12-2004 10:44 Tekniske specifikationer: De oprindelige

Læs mere

Arrangør: PI-København. Program for Danske Politimesterskaber i. Bowling 2011. Torsdag den 12. maj

Arrangør: PI-København. Program for Danske Politimesterskaber i. Bowling 2011. Torsdag den 12. maj Arrangør: PI-København Program for Danske Politimesterskaber i Bowling 2011 Torsdag den 12. maj Dansk Politiidrætsforbund PI-København lagde ud i 2002 med det første officielle politimesterskab, og kan

Læs mere

Lejer kan blive boende for evigt

Lejer kan blive boende for evigt Indsigt Pas på med fremleje af ejerbolig: Lejer kan blive boende for evigt Et stigende antal boligejere udlejer deres bolig for en tid. Men de risikerer, at lejeren ikke kan opsiges, og at de selv mister

Læs mere

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19 SLAGELSE LÆRERKREDS 2. maj 2013 SenesteNyt nr. 19 Indhold: 1. skoledag efter lockouten Hvæserbrev Byrådsmøde 1. maj Bilag: Brev til statsministeren fra Mille, 11 år Flakkebjerg skole Boeslunde skole: Skolebestyrelsen

Læs mere

SUPERVETERANERNE NR. 26 JULI 2012 ÅRGANG 7. Så gik den første halvsæson med ny formand, endda en spillende en af slagsen.

SUPERVETERANERNE NR. 26 JULI 2012 ÅRGANG 7. Så gik den første halvsæson med ny formand, endda en spillende en af slagsen. SUPERVETERANERNE NR. 26 JULI 2012 ÅRGANG 7 Så gik den første halvsæson med ny formand, endda en spillende en af slagsen. Han har med stor ihærdighed forsøgt at skabe lidt mere diciplin på holdet, så nu

Læs mere

Formandsberetning i HBH 2014.

Formandsberetning i HBH 2014. Formandsberetning i HBH 2014. Velkommen til ordinær genf. i HBH. Før vi går i gang med genf., skal vi mindes et af vore medlemmer, nemlig Gunnar Moff Andersen, som desværre afgik ved døden i begyndelsen

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2010 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2010 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2010 Af: StilladsInformation Torsdag den 11. november blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København. Jubilarerne

Læs mere

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Af cand pæd psych Lisbeth Lenchler-Hübertz og familierådgiver Lene Bagger Vi har gennem mange års arbejde mødt rigtig mange skilsmissebørn,

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft Udenlandsk arbejdskraft Kongres 08 Tale af Palle Bisgaard, TIB København 29. september 2008 TIB Kongres 2008 Ålborg. Udenlandsk arbejdskraft: Det der bringer mig på talerstolen er udenlandsk arbejdskraft.

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Så står jeg her igen ved min 7. beretning som formand. Jeg tager nu hul på mit sidste år som formand da det må være på tide

Læs mere

VEDTJEGTER FOR BRYDESGARD

VEDTJEGTER FOR BRYDESGARD Disse vedtcegter erstatter vedtcegterne i foreningens andelsbeviser. VEDTJEGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BRYDESGARD 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Brydesgard. 2. Formal og hjemsted

Læs mere

U H R E V I N D M Ø L L E L A U G I/S

U H R E V I N D M Ø L L E L A U G I/S ORIENTERINGSBREV NR. 13, MARTS 2013 ORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro mandag den 25. marts 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 6. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 6 Emne: Eventyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 6. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 6 Emne: Eventyr side 1 Kursusmappe Uge 6 Emne: Eventyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 6 Emne: Eventyr side 1 HIPPY HippHopp Uge6_Eventyr.indd 1 06/07/10 11.24 Uge 6 l Eventyr Hipp og Hopp står i læ under træet. Det

Læs mere

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj.

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj. 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Det er det talte ord, der gælder God morgen. Godt at se Jer. Hvor er det dejligt, at så mange så tidligt har lyst til at mødes og bakke op om vores 1.

Læs mere

SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN OG BLUE WATER TRANSPORT A/S

SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN OG BLUE WATER TRANSPORT A/S SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN OG BLUE WATER TRANSPORT A/S TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012

Læs mere

VERENSKOMST HAVNEARBEJDE, HORSENS. TILLÆGSOVERENSKOMST til fællesoverenskomst. DI Overenskomst ll (HTS-A, Horsens) 3F Horsens og Omegn.

VERENSKOMST HAVNEARBEJDE, HORSENS. TILLÆGSOVERENSKOMST til fællesoverenskomst. DI Overenskomst ll (HTS-A, Horsens) 3F Horsens og Omegn. VERENSKOMST HAVNEARBEJDE, HORSENS TILLÆGSOVERENSKOMST til fællesoverenskomst 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (HTS-A, Horsens) og 3F Horsens og Omegn DI nr. 794618 2014 2017 2014-2017 Tillægsoverenskomst

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Jura for spejdere. Skrevet af Annemette Hommel og Dorthe Sølling, De grønne pigespejdere, Præstø Gruppe

Jura for spejdere. Skrevet af Annemette Hommel og Dorthe Sølling, De grønne pigespejdere, Præstø Gruppe Jura for spejdere De relevante bestemmelser i folkeoplysningsloven, forvaltningsloven og offentlighedsloven på almindeligt dansk, samt nogle gode råd særligt med fokus på tilskud efter folkeoplysningsloven.

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

TIGER * En idé var født IVÆRKSÆTTEREN 23

TIGER * En idé var født IVÆRKSÆTTEREN 23 tiger En på spring TIGER * Som en rigtig købmand startede Lennart Lajboschitz med at sælge paraplyer på et kræmmermarked. Siden blev det til en rigtig butik og så til flere. I dag står han bag den ekspanderende

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Superbrand: Anders Samuelsen.

Superbrand: Anders Samuelsen. Superbrand: Anders Samuelsen. Patrick, Mathias og Rolf. 2.q Charlotte Waltz, Jeppe Westengaard guldagger Intro til opgave 1 Da vores opgave går ud på at analyserer Anders Samuelsen. Altså en selvvalgt

Læs mere

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil. GRUNDLOVSTALE 2015 I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.) Det var en milepæl i udviklingen af det dengang

Læs mere

side 9 manden Navn: martin Neess

side 9 manden Navn: martin Neess StilladsInformation nr. 103 - juni 2012 side 9 manden Navn: martin Neess Bopæl: Alder: Firma: Gislinge nær Holbæk på Vestsjælland 32 år Bolas Stilladser, Holbæk Start i branchen: 2004 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg

Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg starte med at sige tusind tak for året 2012, hvor vi kan

Læs mere

Stilladsudd.: Grundkursus 1+2 (1988) og ERFA 2 i -95

Stilladsudd.: Grundkursus 1+2 (1988) og ERFA 2 i -95 Side 9 manden Navn: Karsten Hardy Jørgensen Bopæl: Reginehøj, Århus Alder: 47 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: Århus Stilladser Stilladsudd.: Grundkursus 1+2 (1988) og ERFA 2 i -95 StilladsInformation:

Læs mere

Hvor længe har du været medlem af Forfatterhaab.dk?

Hvor længe har du været medlem af Forfatterhaab.dk? Hvor længe har du været medlem af Forfatterhaab.dk? 0-3 mdr. 3 13% 3-6 mdr. 4 17% 6-12 mdr. 3 13% 1-2 år 7 30% mere end 2 år 6 26% Hvordan blev du bekendt med foreningen? Internettet 18 78% mund til mund

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Villy Søvndals tale 1. Maj 2011 Hej med Jer alle sammen. Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Første maj. En festdag, hvor

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

NEWSLETTER NO. 8 Karup, 20. januar 2008

NEWSLETTER NO. 8 Karup, 20. januar 2008 NEWSLETTER NO. 8 Karup, 20. januar 2008 Kære medlemmer, 1. Generalforsamlingen 2008 Datoen for generalforsamlingen 2008 er nu blevet fastlagt til den 15. marts 2008 kl.13.00 og vil blive afholdt i Skader.

Læs mere

PBU PaBdagogernes Pensionskasse

PBU PaBdagogernes Pensionskasse PBU PaBdagogernes Pensionskasse VEDT/EGTER for Pensionskassen for B0rne- og Ungdomspaedagoger 30. april 2014 Vedtaegter for PBU Side 2 af 6 1 Pensionskassens formal Pensionskassens formal er at drive pensionskasse-

Læs mere

Schroeder-Løhndorf. Bestyrelsesmedlem i 1920-klubben,Kbh.

Schroeder-Løhndorf. Bestyrelsesmedlem i 1920-klubben,Kbh. StilladsInformation nr. 84 - september 2007 side 9 manden Navn: Bopæl: Olaf Tysker Schroeder-Løhndorf Nær Nykøbing Falster men forhåbentlig snart i København Alder: 39 Nuværende firma: AC Stilladser, Hvidovre

Læs mere

Nordvest. Bestyrelsens beretning for 2011

Nordvest. Bestyrelsens beretning for 2011 Nordvest Bestyrelsens beretning for 2011 Folketingsvalget 2011 2011 har været et fantastisk år for Enhedslisten både på landsplan og lokalt her i Nordvest. Det mest glædelige er, at vi ved folketingsvalget

Læs mere

Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år.

Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år. Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år. Jeg tør påstå, at medlemmernes udvikling i endnu højere grad end nu vil være omdrejningspunkt

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Studie 6 Skabelsen 37

Studie 6 Skabelsen 37 Studie 6 Skabelsen 37 Åbent spørgsmål Fortæl om en gang, hvor du var fuldstændigt overbevist om, at du havde ret, men hvor det viste sig, at du tog helt fejl. Hvordan var det? Åbningshistorie En otte-årig

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 07.09.2015 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 07.09.2015 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 07.09.2015 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

En bøn fra hjertet. En bøn fra hjerte til hjerte.

En bøn fra hjertet. En bøn fra hjerte til hjerte. Gudstjeneste i Lille Lyngby Kirke den 1. januar 2016 Kirkedag: Nytårsdag/B Tekst: Matt 6,5-13 Salmer: LL: 712 * 713 * 367 * 586 * 474 * 719 I filmen Bruce den Almægtige mener Bruce, at han kan gøre Guds

Læs mere

Hvad skal man bruge for at kunne spille? Godt, du og din modspiller har hver især brug for et sæt kort med 60 kort, en mønt til at slå plat og krone

Hvad skal man bruge for at kunne spille? Godt, du og din modspiller har hver især brug for et sæt kort med 60 kort, en mønt til at slå plat og krone Hvad skal man bruge for at kunne spille? Godt, du og din modspiller har hver især brug for et sæt kort med 60 kort, en mønt til at slå plat og krone med og nogle brikker til at holde regnskab med din Pokémons

Læs mere

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Klaveret Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Skrevet af Louis Jensen For lang tid siden faldt et klaver i havnen. Dengang var min bedstemor en lille pige med en stor, rød sløjfe

Læs mere

Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker,

Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker, Prædiken Fastelavnssøndag 2014, 2.tekstrække, Luk 18,31-43. Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker, der pludselig er blevet meget klogere end alle vi andre. Mennesker

Læs mere