VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner DK.80I.0. (Type 8521 : +..

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner 99 8521.DK.80I.0. (Type 8521 : +.."

Transkript

1 VITASEM 250 (Type 8521 : ) VITASEM 250 plus (Type 8522 : ) VITASEM 300 (Type 8523 : ) VITASEM 300 plus (Type 8524 : ) VITASEM 400 (Type 8525 : ) VITASEM 400 plus (Type 8526 : ) I.0 Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

2 Til den nye ejer Du har lige foretaget et fremragende valg. Naturligvis er vi meget glade for dette valg og vi vil ønske dig tillykke med valget Pöttinger. Som din partner indenfor landbrug vil vi tilbyde dig kvalitet og effektivitet kombineret med driftsikkerhed. For at kunne imødekomme behovet for slid- og reservedele til vores maskiner, og for at kunne tage dette behov i betragtning, når vi udvikler nye maskiner, vil vi bede Dem om at hjælpe os med nogle detaljer. Endvidere vil vi også være i stand til at informere Dem om nye tiltag/udviklinger. Vigtig information vedrørende pålidelighed Ifølge lov om produktpålidelighed, er producenten og forhandleren forpligtet til at udlevere en instruktionsbog til kunden, når maskinen er solgt og til at instruere dem i brug, vedligehold, og sikkerhedsforeskrifter. Bekræftelse herpå er nødvendig for at bevise, at maskin- og brugsanvisning er blevet overdraget. Til dette formål skal dokument A underskrives og sendes til Pöttinger. Dokument B tilhører forhandleren, der leverer maskinen, og kunden modtager dokument C. I henhold til loven om produktansvarsskade er hver landmand en erhvervsdrivende. Ved en skade, som opstår pga. en maskine og ikke direkte på denne, gælder iht. tingskadeloven en selvrisiko (Euro 500,-). Ved skader opstået ifb. med maskinstationsarbejde, er dækning iht. produktansvarsloven udelukket. OBS! Sælger kunden maskinen på et senere tidspunkt, skal instruktionsbogen overdrages til den nye ejer. Den nye ejer skal også have passende instruktioner i henhold til regulationerne omkring denne maskine. ALLG./BA SEITE 2 / 0000-

3 I N S T R U K T I O N E R F O R LEVERING AF MASKINER Dokument D ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik GmbH A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) Telefax (07248) GEBR. PÖTTINGER GMBH D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 112 Telefax ( ) GEBR. PÖTTINGER GMBH Servicezentrum D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 231 Telefax ( ) I henhold til produktansvar bedes De venligst checke nedenstående: Sæt kryds X Maskinen er gennemgået iht. leveringssedlen. Alle vedlagte løse dele er fjernet. Alt sikkerhedsudstyr, kraftoverføringsaksel og alle betjeningsdele forefindes. Betjening og vedligeholdelse af maskinen og/eller udstyret er forklaret til kunden iht. instruktionsbogen. Dækkene er checket for korrekt tryk. Hjulmøtrikker er efterspændt for korrekt spænding. Kraftoverføringsakslen er afkortet til den korrekte længde. Korrekt power-take-off hastigheds indikation. Montage til traktor via tre-punkts-ophæng er foretaget. Testkørsel foretaget og der blev ikke fundet fejl og mangler. Funktionerne blev forklaret, mens testkørslen blev foretaget. Løft af redskab under transport og driftsposition blev gennemgået. Information om ekstraudstyr blev givet. Den absolutte nødvendighed af at læse instruktionsbogen blev påpeget. For at bevise, at maskinen og instruktionsbogen er blevet leveret korrekt, er en bekræftelse herpå nødvendig. Med henblik herpå, bedes De gøre følgende: - underskriv Dokument A og send det til firmaet Pöttinger (i tilfælde af Landsberg leveret udstyr: til firmaet i Landsberg) - Dokument B opbevares af forhandleren, der leverer maskinen. - Dokument C opbevares af kunden Dokum D Anbaugeräte - -

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...5 CE-symbolet...6 Advarselstegn (Piktogrammer)...6 Advarselstegnenes betydning...6 Kort beskrivelse af redskabet...8 Tekniske data...8 Læssehenvisninger...10 An- und Abbau...10 Bereifung: Spurweite / Abstreifer...11 Transportstilling...11 Såkasse: Fyldning/tømning...12 Tømning...12 Henvisninger vedr. brugen...13 Hektartæller...14 Traktorspor-løsnere 1)...14 Såmaskinespor-løsnere 1)...14 Gangbro...14 Såkasse: Fyldning/tømning...15 Tømning...15 Multisåsystem...16 Indstilling af udsædsmængde...17 Gearstilling / Såakslens omdrejningsretning...17 Såskodder...18 Kornprøve for overudsåning...18 Bundklappe...19 Finkorn-reduceringsstykke...19 Afdækninger (ekstraudstyr)...19 Røreaksel...20 Indstilling af udsædsmængde pr. hektar...21 Afdrejning...21 Hydraulisk indstilling af såsædsmængde...23 Elektronisk indstilling af udsædsmængde 1)...23 Indstilling af skærtryk...24 Hydraulisk indstilling af skærtryk...24 Skærskiftesystem...25 Spormarkør...26 Striglearter...27 Perfektstrigle (+2005 model)...28 Transport på vej...28 Anlægning af kørespor...29 Barjordsmarkering...29 "MULTI tronic" Såmonitor...31 Brugshenvisninger:...31 Idrifttagning af såmonitoren...31 Multitronic II Korte informationer omkring VITASEM...32 Giv agt / Transport...33 Sikkerhedsforskrifter...34 Generelle tips til vedligeholdelse...34 Rengøring af maskindelene...34 Udendørs parkering...34 Vinter parkering...34 Kraftoverføringsaksler...34 Hydraulikken...34 Service...35 Multitronic II Såmonitor for VITASEM ) Generelle henvisninger ) Såmonitorens karakteristik ) Elektrisk tilslutning ) Tekniske data ) Nyttige funktioner ) Start såmonitorens drift ) Multitronic II Lyninfo-betjeningsvejledning ) Multitronic II Såmonitorens brugerflade ) Displaytasterne ) Alarmmeldinger ) Hovedmenuen ) Multitronic II hovedmenu for VITASEM ) Grundindstillingen ) Sensortest ) Kalibreringshjælp ) Displaytasterne ) Hektartælleren ) Vis kørehastighed ) Vis såakselomdrejning ) Plejesporstakten ) Alarmmeldinger ) Såakselalarm ) Niveaualarm ) Indstilling af maskintype og sprog...49 Kombinationen af traktor og tilkoblet redskab...68 Såtabeller...71 Kornprøve (til overudsåning)...72 Skydeventilernes position...73 Såtabel VITASEM...74 Såtabel VITASEM...75 Såtabel VITASEM...76 Såtabel VITASEM...77 Raps...78 Billedhenvisning: (13/1) betyder fig.13, position INHALT_

5 Sikkerhedshenvisninger Du skal læse denne betjeningsvejledning og dens sikkerhedshenvisninger ( For din sikkerhed ) omhyggeligt og overholde dem, inden du tager såmaskinen i brug. Det samme gælder vejledningen for kombination med jordbearbejdningsredskab. Betjeningspersonalet skal undervises kvalificeret i brugen, vedligeholdelsen og sikkerhedsforskrifterne og skal kende til farerne. Giv også alle sikkerhedsanvisninger videre til andre brugere. Forskrifterne for forebyggelse af uheld samt de alment anerkendte sikkerhedstekniske, arbejdsmedicinske bestemmelser samt færdselsloven skal overholdes! Vær opmærksom på advarselstrekanterne! Henvisninger i denne vejledning med dette tegn og advarselstegn på redskabet advarer om fare! (Se bilaget Piktogramsymboler, hvor advarselstegnene forklares. Tab af garantien Såmaskinen er udelukkende konstrueret til normal brug inden for landbruget. Anvendes såmaskinen til andet formål end det, den er bestemt til, hæfter fabrikken ikke for direkte eller indirekte skader. Til korrekt anvendelse hører også at overholde betjeningsvejledningens foreskrevne drifts-, vedligeholdelses- og reparationsarbejder, samt at man udelukkende bruger originale reservedele. Hvis der anvendes uoriginalt tilbehør og/eller dele (sliddele og reservedele), som ikke er godkendt af Pöttinger Maschinenfabrik GmbH, bortfalder enhver garanti. Egenmægtige reparationer hhv. konstruktionsmæssige ændringer af redskabet såvel som manglende overvågning under brugen (af udsædsmængde og at alle skær sår!) udelukker ansvar for deraf følgende skader. Eventuelle reklamationer ved leveringen (transportskader, fuldstændighed) skal straks meldes skriftligt. Garantikrav såvel som garantibetingelser, der skal overholdes, hhv. ansvarsfraskrivelse fremgår af vores leveringsbetingelser). Sikkerhedshenvisninger Indstil traktorens løftehydraulik på Positionsregulering inden til- og frakobling! Ved til- og frakobling må der ikke opholde sig nogen mellem traktor og redskab, og heller ikke ved aktivering af den udvendige hydraulikbetjening. Risiko for kvæstelser! Kontrollér, at såmaskinen (med indklappede spormarkører) ikke støder mod forhindringer, når den er løftet f.eks. mod bagruden! Vær opmærksom på tilstrækkelig styresikkerhed ved fyldt såkasse og særligt som bestillingskombination; anbring tilsvarende frontvægte på traktoren! Hver gang inden man starter, skal man kontrollere drifts- og trafiksikkerheden på traktor og redskab! Eventuelle beskyttelsesf oranstaltninger skal være anbragt! Brugeren er ansvarlig for Sikkerheden! Udfør aldrig transport med fyldt såkasse! Det er forbudt at stå op på og lade sig medtransportere på redskabet (også gangbro), og det er forbudt at opholde sig i fareområdet (svingområde)! Inden traktoren forlades, skal redskabet sættes ned, tænding slås fra og tændingsnøgle tages ud! Indstillings- og servicearbejder må kun udføres, når redskabet er sænket ned! Grib ikke med hånden ned i såkassen og læg ikke nogen genstande ned i den tomme kasse, fordi en eventuel røreaksel kan dreje sig, hvis gearstillingen > 0, og maskinen bliver skubbet hvorved styrehjulet drejes). Fare for beskadigelse og brud! Ved påfyldning med bejdset såsæd og rengøring med trykluft skal man være opmærksom på, at bejdse irriterer hud og er giftig; beskyt kroppen! Inden man betjener redskabet hhv. ved start skal man sørge for, at der ikke befinder sig nogen i redskabets område! Tag højde for tyngdepunktet i stærkt bakket terræn (i højdekurve) ved hydraulisk fremadvippet såmaskine (bestillingskombi nation)! Inden redskabet tages i brug første gang og efter længere stilstand skal man kontrollere oliestanden i gear og alle lejer for tilstrækkelig smøring; kontrollér, at samtlige skruer sidder fast, (hydrauliksystemets tæthed) og dækkenes lufttryk! SICHERHEIT_

6 ADVARSELSTEGN CE-symbolet CE-symbolet påsættes af producenten og beviser, at maskinen lever op til konstruktionsforskrifter og andre relevante EU-direktiver. EU-Overensstemmelseserklæring (se tillægget) Ved underskrivelse af EU-overensstemmelseserklæringen erklærer producenten, at den leverede maskine, imødekommer samtlige relevante sikkerheds- og sundhedsforskrifter. Advarselstegn henviser til mulige fareområder. De skal tjene til sikkerhed for alle personer, der har noget at gøre med såmaskinen. Forklaring til disse piktogrammer se bilag Forklaring til piktogramsymboler, deres placering se fig. 1 (3 = løbenr. i Forklaring, r = højre -, l = venstre side af redskabet). Manglende advarselstegn skal erstattes! Ekstra advarselstegn kan rekvireres fra PÖTTINGER, se det specificerede artikelnr. i bilaget. Advarselstegn (Piktogrammer) Henvisninger omkring arbejdssikkerhed I denne driftsvejledning er alle passager, der beskæftiger sig med sikkerhed, forsynet med dette tegn. Advarselstegnenes betydning Læs driftsvejledningen inden ibrugtagningen, overhold sikkerhed shenvisningerne, overhold transportog montagehenvisningerne! Det er ikke tilladt at køre med på maskinen under arbejdet og transporten. Stig kun op på læssebroen eller platformen, når maskinen er i ro, og den er påbygget eller afstøttet sikkert. Fare for fastklemning. Hold afstand. Stram alle skruerne efter den første brug; kontrollér desuden, at de sidder fast. Specielle tilspændingsmomenter, s e d r i f t s v e j l e d n i n g e n e l l e r reservedelslisten. Brug en momentnøgle. Udklappelige sidedele. Hold afstand. Træd ikke ind i klap-området. Vær opmærksom på, at der er tilstrækkeligt frirum ved udklapning. Roterende værktøj. Hold afstand. Stik aldrig hånden om bag b e s k y t t e l s e s a n o r d n i n g e r, afskærmningsplader osv. 0600_-Warnbildzeichen_

7 ADVARSELSTEGN Benene kan pludselig rammes af udsvingende eller udslyngede elementer. Hold afstand. Åbn eller fjern aldrig beskyttelsesind retninger, når motoren kører. Hold afstand. Fastgør fastgørelsesmidlerne her. Der må ikke opholde sig personer i området med den hævede last. Livsfare pga. last ovenfra. Løft Vitasem A i såkasseskotvæggen og transportøskenerne. Brug remme. Løft aldrig såmaskinen sammen med jordbearbejdningsma skinen. Livsfare pga. last ovenfra. Løft Vitasem i såkassens skotvæg. Brug kun remme af tekstil, ingen kæder. Livsfare pga. last ovenfra. Løft kun Aerosem ved transportøskenerne. Løft aldrig såmaskinen sammen med jordbearbejdningsmaskinen. Livsfare pga. last ovenfra. L ø f t k u n Vi t a s e m A v e d transportøskenerne. Løft aldrig såmaskinen sammen med jordbear bejdningsmaskinen. 0600_-Warnbildzeichen_

8 Tekniske data Kort beskrivelse af maskiner VITASEM, VITASEM PLUS er mekaniske trepunkts-påhængs-såmaskiner (kat. ll). VITASEM er efter frit valg udstyret med slæbe- eller skiveskær. VITASEM PLUS har efter frit valg et skærskiftesystem til slæbeskær og bredsåskær, eller skiveskær. Påbygningen med pendulaksel til den nederste styrearm sørger for en god tilpasning til underlaget og en sikker kraftoverføring. Såaksel-fremdriften udgår fra højre bærehjul over et trinløs indstilleligt oliebadsgear med 2 områder, som ca. kan halvere såakslens omdrejningstal og som ved model til overudsåning desuden vender såakslens omdrejningsretning. Ved 3 m kan såakslen til venstre afkobles halvt. Det særlige ved VITASEM er dens multi-såhjul, som normalt udspreder i Underudsåning, og indretningen Overudsåning (ekstraudstyr), der f.eks. doserer rapskorn enkeltvist ved at ændre såakslens omdrejningsretning. For enkel håndtering og sikkerhed i brug sørger bl.a. det regntætte såkasselåg, funktionel udformet såkasse, tilførselstragte for hvert såhjul, fyldemelder, enkel- og central skærtryksindstilling, og let afdrejning i stilstand uden at løfte maskinen. For at kunne tilpasse VITASEM til de forskellige anvendelsesområder, findes der tilsvarende udstyr: Fx: Forskellige strigleudførsler, skivespormarkør med hydraulisk sikringsautomat, Elektronisk rækkekobling inkl. hektartæller og kalibreringshjælp, Restmængdemelder og såakselkontrol, Rækkemarkering, hydraulisk skærtryks- og udsædsmængde-justering, Pendulrøreaksel til græssæd o. m. a. Tekniske data VITASEM 250 / 250 PLUS 300 / 300 PLUS 400 / 400 PLUS Arbejdsbredde cm Såkasse udløb Rækkeal Rækkeafstand cm 10,0 11,9 13,1 14,7 9, ,3 15,7 9,8 12,1 13,8 14,8 Vægt ca. kg (uden tilbehør).. med Slæbeskær 448/ / / / / / / / / / / /658.. med Bredsåskær -/476 -/454 -/442 -/431 -/555 -/521 -/499 -/ / / / /674.. med Enskiveskær -/- 481/ / /462 -/- 553/ / /522 -/- 753/ / /723 Såkasse-nytteindhold l / / 1000 Transportbredde cm 260 (276)* 300 (316)* 420 Sporvidde ca. 230 (250)* 280 (300)* 390 Dæk (på W.) (10.0/ ) Lufttryk bar 1,2 1,2 0,8 Påfyldningshøjde cm 129 (131) 10.0/ ,8 Oliebadsdrevet- fyldemelder 2,5 l (Hydraulikolie HLP 32) Støjniveau < "70 db (A)" * (...) = Ved omvendt montering af hjul ( ), VITASEM 300 : Ved omvendt montering af hjul ( ) samt ved dæk 10.0/ , ** Transportbredde over 3 m; læs side 29! (Forbehold for ndringer) TECHN. DATEN_

9 Tekniske data Udstyr Type VITASEM : Slæbeskær eller skiveskær, Type VITASEM PLUS : Skærskiftesystem for slæbeskær og bredsåskær, valgfri udstyret med skiveskær, Trepunktskobling Kat. II (liftarm-pendulaksel) Såkasse med fyldemelder og klaplåg, trinløs indstilleligt oliebadsgear med 2 områder Multisåhjul med reduceringsstykker Afdrejningsudstyr med håndsving og tømmebakke, Central- og enkeltskærsindstilling, ved 3 og 4 m kan den halve såaksel afkobles i venstre side, Dæk: for 2,5 m og 3 m og 10.0/ for 3 m og 4 m, Hjulskraber Lygtesæt er ekstra udstyr. Ekstraudstyr Udstyr til overudsåning (fx. raps), Skærstrigle; ca. 0,6 kg/skærpar, Såstrigle 2-delt, med efterløbende tænder; ca. 17 kg/m, Perfektstrigle, med enkeltvis affjedrede elementer; ca. 22 kg/m, Transport-tandbeskyttelse for perfektstrigle (2,5 og 3 m), Skive spormarkør med hydraulisk automatik for traktorspor og for spor efter redskabskombinationer til 2,5 m og 3 m (2,5 m kun traktorspor) ca.48 kg, Skivespormarkør med påkørselssikring og hydraulisk løft; ca. 60 kg, Hydraulikslangeforlænger 0,5m og 1,6m elektron. rækkeafblænding med såhjulstop for 2 eller 3 rækker pr. spor inkl. hektartæller og afdrejningshjælp-funktion, Restmængde- og såakselkontrol (kun i forbindelse med rækkeafblænding), Batteritilslutningskabel Adapterkabel for 7-polet stikdåse S t y r e k a b e l 2 m, 4 m, 7 m s o m f o r l æ n g e r v e d redskabskombinationer Barjordsmarkering (kun i forbindelse med rækkeafblænding og gangbro); ca. 35 kg, hydraulisk indstilling af skærtryk, hydraulisk indstilling af sædmængde, Røreaksel drejende eller pendulrøreaksel, Såhusafdækning for ikke brugte udløb, Dybdebegrænser for slæbeskær, Trykrulle for skiveskær, Gangbro med stige og gelænder; ca.14 kg/m, affjedrede traktorsporløsner, 4 stk.; ca. 15 kg, affjedrede såmaskinesporløsner; ca. 4 kg, Hektartæller (mek.), TECHN. DATEN_

10 TIL- OG FRAKOBLING Læssehenvisninger Hægt fast i hullet i mellemvæggen (2/1) med tekstilgjord. Løft kun solo med tom såkasse (uden jordbearbejdningsredskab). Vær opmærksom på gjordens bæreevne Forsigtig håndtering, pas på balancen. Ingen må opholde sig i nærheden af løftet last. 2 Montage og afmontering 3 4 Trepunktskobling kat. II. Kobl først pendulakslen til den nederste styrearm, anbring derefter den øverste styrearm. Sikr koblingsindretningen korrekt efter montagen. Stil maskinen vandret ved den øverste styrearm (såkassens overkant). De nederste styrearm skal være fri i siderne i arbejdsstilling, begræns spillet i siderne i bakket terræn, skal sidde fast i løftet stilling. Tilslut hydraulikslangen til spormarkør el.lign. til det enkeltvirkende styreapparat. Strømforsyning til elektronisk rækkekobling: 12 V fra 3-polet stikkontakt med konstant strøm. (Hvis en sådan ikke findes, kan der hos PÖTTINGER som ekstraudstyr bestilles et batteritilslutningskabel med stikkontakt eller en adapter til en 7-polet anhængerstikkontakt tænd derefter parkeringslyset.) Hæng kablet i krogen på såmaskinens side for at aflaste stikforbindelsen se (5/1). Fyld først såmaskinen med udsæd efter montagen, og tøm den igen før afmontering! Vær opmærksom på stabiliteten ved afmonteringen! (Fast underlag, jævnt terræn); stil den på støtteben (3/1), sikr med stikker. Stil traktorspor-løsneren op (4/1) eller fig AN- UND ABBAU_

11 TIL- OG FRAKOBLING Dæk: Sporvidde/afstryger Såmaskinens dæk har forhøjet lufttryk, når de leveres. Indstil dækkene til det angivne lufttryk før den første brug ,2 bar 10.0/ ,8 bar Dæk : På stærkt klæbende underlag kan afstanden mellem hjulet og rammen forstørres ved at vende hjulene om (fig. 6); hjulet løber i det samme spor igen ved tilslutningskørsel. Transportbredden ved VITASEM 300 udgør så over 3 m, derfor skal hjulene vendes om igen til transport. Hjulafstryger (a.w.): Indstil passende alt efter dæk og hjulstilling. Støt den løftede maskine ekstra under montagen af hjulene! 6 Transportstilling 1 Luk såkasselåget. Kalibreringstrugene skal gå i hak, når de er stillet op (7/1). Klap spormarkøren ind og sæt den fast (8/1). Slå barjordsmarkør op - split (9/1). Anbring tandbeskyttelse på perfektstrigle (ekstraudstyr), og tag de ydre strigleelementer af (56/2) ved 3 m. Stil støttebenet op. Fastgør traktorens nederste styrearme i siderne. Anbring lys og advarselsskilte (iht. færdselsloven; se fig. 7). Overhold transportanvisningerne på side 29! AN- UND ABBAU_

12 Service Henvisninger vedr. brugen - kør såmaskinen med lille spil i siderne for den nederste styrearm og i vandret stilling (såkassens overkant skal være vandret - indstil med øverste styrearm), - stil hydraulik-styreapparatet (ST) på Flydestilling under brugen: løftehydraulik (eller så-lift) og til spormarkører, - løft såmaskinen tilstrækkelig højt ved forageren, - sænk såmaskiner ved starten (ikke i stilstand) for at undgå tilstopninger af skær, - for at undgå tilstopninger af skær, tilpas kørselshastigheden til omstændighederne, så såsæden bliver afsat jævnt dybt - ved gode betingelser indtil ca. 12 km/h, - Kontrollér indstillinger - som afdrejningsprøve: Doseringsmetode, såskodder, bundklapper, gearindstilling (tømmebakke klappet op og i hak), - ved såningens begyndelse - og derefter med regelmæssige mellemrum - kontrolleres, at alle skær sår (ingen tilstopninger), - aflagringer fra bejdsemidler kan forandre udsædens flydemåde; som sikkerhed er det en god idé at gennemføre en ekstra kontrolkalibrering efter ca. 2 påfyldninger af såkassen, - der overtages intet ansvar for følgeskader pga. forstoppelser eller afvigelser i udsædsmængden, - giv halehjulet tilstrækkeligt tryk mod jorden fjederspænding, - kontrollér spormarkørens indstilling og køresporsrytmen inkl. såhjulstop, - Giv styrehjul tilstrækkeligt jordtryk - fjederspænding, afstand fra underkant af skærskinne til jord ca. 44 cm. - såkassen må kun fyldes med maskinen tilkoblet, og den skal tømmes inden frakobling (fare for at vælte), - under påfyldning skal man passe på, at der ikke kommer nogen fremmedlegemer i såkassen (papirrester, sæksedler), - luk såkassens låg, - hold øje med fyldningsgraden på fyldemelderen; se efter en jævn fordeling, - sammenklappelige stiger på gangbroen klappes op under anvendelsen, - på grund af såsædens hygroskopiske egenskaber (inkl. bejdse) skal såkassen tømmes inden længere afbrydelser i arbejdet. Vær opmærksom på, at bejdsemidler kan give irritationer og er giftige! EINSATZ_

13 Service (hvis man ikke har Multitronic) Hektartæller Der tælles, så snart gearhjulet drejer. Der vises a og ha. Stil på 0 med håndtaget (77/1). Sørg for, at hektartælleren bliver drevet af det korrekte trin, som passer til maskinens bredde, og ligger an med tilstrækkelig fjederkraft. Akselopsats (77/2): Ø 13,6 mm 2,5 m Ø 16,3 mm 3,0 m Ø 21,8 mm "4,0 m" 66 Traktorspor-løsnere 1) De kan justeres i dybdegang og i siderne, så de kan indstilles til at svække eller dække sporet. - Indstil dem ikke for dybt. Når såmaskinen standses, skal de slås op (fig.67). Såmaskinespor-løsnere 1) Løsnerne er affjedrede, kan undvige sten. Løsnerskæret (68/1) kan svinge fremefter, når maskinen standses; det kan nemt tages af (f.eks. ved stor organisk masse) og kan vendes, når det er slidt. Gangbro Gangbroen med stige og gelænder letter såkassens påfyldning. Under brugen slås stigen (38/1) op! Det er forbudt at stige op på eller opholde sig på gangbroen under kørsel! 69 Hold trædefladerne rene! EINSATZ_ ) Kun til VITASEM (ikke VITASEM A)

14 Service Såkasse: Fyldning/tømning Såmaskinen må kun påfyldes i tilkoblet og sænket stilling. Fyldningsgraden vises af fyldemelderen (såkassens forreste væg). Læg mærke til flyderen under påfyldningen (10/1). Såkassen må ikke køres tom, fordel såsæden jævnt ved ringe fyldningsgrad. 10 Tømning Sænk maskinen ned. Frigør tømmebakken ved at løfte den (ved 11/1) og stil den vandret. Frigør såledningsskinnen på begge sider (11/2) og sænk den ned. Anbring bakken på såledningsskinnen (12/1). Åbn alle såskodder(12/2). Åbn bundklapper helt indstillingsarm til anslag (13/1). Bemærk! 11 - Tøm kun ringe restmængder via bundklapperne. Ved fyldte bundklapper er der fare for, at de forskubbes ved lukningen. - Fjern større restmængder fra såtanken med en egnet beholder (spand). Gør såkassen ren: - Ved udblæsning med trykluft - skal man beskytte sig mod giftigt støv fra bejdsemidler! - Lad bundklapperne stå helt åbne, så mus ikke på en afsat maskine forsøger at gnave sig gennem såkassen, der lugter af såsæd EINSATZ_

15 DOSERING Multisåsystem For at kunne udbringe alle arter såsæd med såmaskine, alt afhængig af kornstørrelse, udsædsmængde og krav til frøafstand, så optimalt som muligt, har VITASEM foruden det trinløst regulerbare såakselomdrejningstal fire doseringsmetoder: 1. Underudsåning - for normal såsæd som korn m.m. (Fig.15). 2. Underudsåning med reduceringsstykker - for fin såsæd i ringe mængder, fx. raps, phacelia, sennep (Fig.16, med reduceringsstykke). 3. Overudsåning * - Enkeltkorndosering for fin såsæd, fx. raps (Fig.17, med afdækning 17/1). 4. Reduceret underudsåning * - for normal såsæd i ringe udsædsmængder, fx. hybridrug (Fig.18, med afdækning 18/1). I underudsåningsvarianterne kan man desuden halvere omdrejningstallet for såakslen ved en omstilling af gearet. * kun ved ekstraudstyr Overudsåning : Ændring af såakslens omdrejningstal og afdækninger mulig Det særlige ved overudsåning (Ekstraudstyr.) Ved at vende såakslens omdrejningsretning trækker hver såhjulsknast med en speciel formet trækcelle (19/1) - et sædekorn, fører det ind gennem en afdækning (20/1), og frigør det så til frit fald til såskærene. Enkeltkorndoseringen fører til bedre fordeling af frøafstand, bedre planteudvikling og bedre udbytte - og man sparer såsæd. VITASEM-overudsåningssystemet er kun egnet til runde, regelmæssige frø på ca. 1,8-2,8 mm Ø - specielt raps og kållignende frø:... Såsæden skal være fri for løs bejdsemateriale, kornoverfladen klæbefri (ved aflejringer af bejdsemiddel skal trækceller rengøres med børste). Såsæd med tilsætningsstoffer, fx tilsætningsbejdse og spiralkorn er ikke egnet til overudsåning.... for en jævn afsætning af såsæd kan en kørehastighed over 6 km/h ikke anbefales. På samme måde kan stærke vibrationer ved fx. meget stenede og klumpede marker påvirke kvaliteten af afsætningen.... terrænets hældning bør ligge under 15%. 20 Hvis de forannævnte forudsætninger ikke er til stede, anbefaler vi Underudsåning med reduceringsstykke. Dette gælder også for hybridrapssorter med meget forskellige kornstørrelser DOSIERVERFAHREN_

16 DOSERING Indstilling af udsædsmængde Indstillingsudstyret indstilles iht. såtabellens specifikationer svarende til doseringsmetoden. Ændring af såakslens omdrejningsretning og afdækningerne er omtalt under ekstraudstyret Overudsåning. 21 Indstillingsmuligheder: a) Gearstilling (Såakslens omdrejningsretning) b) Såskodde c) Bundklappe d) Finkorn-reduceringsstykke e) Afdækninger f ) Røreaksel Gearstilling / Såakslens omdrejningsretning Oliebadsgearet med to områder kan justeres trinløst fra (0 = Såakslen står stille). Aflæsningsværdi = indstillingsarm/frem (retning 100). Fiksér indstillingsarmen med stjernegrebet (21/1). 22 Ved at ændre gearområdet kan såakslens omdrejningstal i underudsåning halveres. Hvis en meget ringe udsædsmængde kræver en gearindstilling på under 10, så bør såakslens omdrejningstal sættes ned til ca. det halve og gearindstillingen ca. fordobles (afdrejning på ny). For at indstille på højre maskinside - åbn beskyttelsen - ved at sætte medbringeren (22/1 hhv. 23/2) og indløbsringen (22/2 hhv. 23/1) anderledes. ormale omdrejningstal: medbringer til højre (22/1a, 23/2a) ca. omdrejningstal: medbringer til venstre (22/1b, 23/2b) Ændring af såakslens omdrejningsretning Montering af medbringer (23/2+4) og indløbsringe (23/1+3) således: Underudsåning (norm. omdr.) Underudsåning } } medbringer til højre (2-sort./4-blå) indløbsringer til venstre (1-rød/3-grøn) medbringer (2-sort) til venstre ( omdr.) indløbsring (1-rød) til højre Overudsåning medbringer (2-sort) til højre medbringer (4-blå) til venstre indløbsring (1-rød) til venstre indløbsring (3-grøn) til højre 23 Luk gearskærm efter indstillingen og under brug! DOSIERVERFAHREN_

17 DOSERING Såskodder 24 Såskodder (24/A) har 2 funktioner: - lukke / åbne for såkassens udløb - Indstilling af såsædshøjden på såhjulet ved overudsåning. Såskodderne tjener ikke til regulering af udsædsmængden! Forkert indstilling af skodder kan medføre forskellige udsædsmængder på hældende overflader! Skoddeindstilling for underudsåning: Skodden skal altid være helt åbnet (24/2). Skodden lukket = Stilling 1 (24/1) Brug ingen mellemstillinger. Skoddeindstilling for overudsåning: (Ekstraudstyr.) Her indstiller man ved hjælp af såskodde såsæd-fyldehøjden i såhjulet. Denne skoddeindstilling afhænger af såsædens evne til at strømme. Den kan konstateres ved en kornprøve. (se også side 2 i såtabellen) Kornprøve for overudsåning Forbered kornprøve: - Luk skodde - Fyld såsæd (raps) i såkassen - Anbring tømmebakken - Stop såskodden i stilling a - Bundklappen forbliver i stilling 0 - drej mindst 10 såakselomdrejninger frem 25 25a Gennemfør kornprøven: Man opfanger kornene ved et eller flere udløb, mens man drejer med håndsvinget så længe, at såakslen nøjagtig har udført en omdrejning. Den rigtige skoddeindstilling (Fig.25) er nået, når man ved én omdrejning af såakslen får 36 +/- 4 korn ud pr. udløb. Hvis man i skoddeindstilling a får mere end 40 korn pr. såakselomdrejning, så er såsæden ikke egnet til overudsåning. Hvis man får mindre end 32 korn pr. omdrejning, skal såskodderne sættes fast i den næste større skoddeindstilling (først b, så c hhv. d ). (Fig.25) Kornprøven kan gentages til enhver tid. - vigtige henvisninger: - Efter enhver ændring af skoddeindstillingen skal der igen drejes mindst 10 såakselomdrejninger frem! - Kornprøven bør også udføres under arbejdet for at sikre overudsåningens korrekte funktion. Mange gange sker der en reduktion af udsædens mængde på grund af tilstoppede trækceller. Så skal trækcellerne gøres rene med en børste! DOSIERVERFAHREN_

18 DOSERING Bundklappe 0-7 stilleraster for forskellig størrelse såsæd - specificeret i såtabeller - indstillingsarm (26/1). Hvis der ved afdrejning - ved stor udfaldende såsædpartier - optræder kornsprøjt hhv. beskadigede korn, så stilles til 1 raste højere end i såtabellen. (Ved korn, finkorn med reduceringsstykker og raps i overudsåning skal bundklapstillingen stå på 0. M.h.t. justering af bundklapper i raste 1 - se Service.) 26 Finkorn-reduceringsstykke I underudsåning indlægges reduceringsstykker for finkorn (fx rasp) - montering se Fig : 1. Åbn bundklapper (indstillingsarm raste 3 ). 2. Såskodde åben. 3. Sæt reduceringsstykke på såhjulet (Fig. 27) og 4. drej i retning af såkassen (Fig. 28), til 5. reduceringsstykkets anslag ligger an på såskodden. 6. Sæt bundklapperne til stilling Gå ind i såkassen og tryk reduceringsstykket mod såhjulet. Reduceringsstykkerne er monteret korrekt, når de ligger an mod såskodderne (28/5), mod bundklappen (28/6) og mod såhjulet (28/7). Så-indstilling: Bundklappe raste 0 Såskodde åben Afdækninger (ekstraudstyr) Afdækninger inkl. raster monteres kun ved Overudsåning og Reduceret underudsåning. (29/1+2). (Ved montering af raster skal man kunne høre klikket, ved demonteringen ved (29/3) løftes let og trækkes af bagud.) 29 Fastlæg afdækningerne med raster således: Overudsåning - midterste kærv (30/1) Reduceret underudsåning - bagerste anslag (31/1) DOSIERVERFAHREN_

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA Demeter Classic CS Kongskilde Demeter Classic er en traditionel hjulsåmaskine med en arbejdsbredde på 3.0 og 4.0 m. Såmaskinen kan bruges alene eller i kombination med

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

TERRASEM 4000 T Standardline. TERRASEM 4000 T Profiline. Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 8503.DK.80I.

TERRASEM 4000 T Standardline. TERRASEM 4000 T Profiline. Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 8503.DK.80I. 99 8503..80I.0 TERRASEM 4000 T Standardline (Model 8503 : +.. 01001) TERRASEM 4000 T Profiline (Model 8503 : +.. 01001) Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den

Læs mere

Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning

Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning Nr. 99 8503..80K.0 TERRASEM 4000 T Standardline (Model 8503 : +.. 01001) TERRASEM

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

(Konfuzius ca. 500 f. Kristi.) Alle disse punkter er der taget hensyn til med 50 års

(Konfuzius ca. 500 f. Kristi.) Alle disse punkter er der taget hensyn til med 50 års D9 - AD3 Såteknik fra den førende på markedet Du skal ikke bekymre dig om høsten, men om den rigtige tilberedning af dine marker. (Konfuzius ca. 500 f. Kristi.) az opfylder alle krav! Rationel, kvalitet

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR TeeJet No. 020-152-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 TEEJET 1600 BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX Type 500/600/800 cm Tillykke med Deres nye Cultilift. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5 NIBBI BRIK1 og 3 NIBBI BRIK1 er med 1 gear frem og bak, hjulstørrelse 400-8 NIBBI BRIK3 er med 2 gear frem og bak, desuden har den brede hjul 600-6 og motorhjelm. Begge modeller har gearuafhængigt kraftudtag.

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER TeeJet No. 020-965-DK; Version 2.01 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Integrerede mekaniske såmaskiner COMBILINER SITERA. www.kuhn.com. be strong, be KUHN

Integrerede mekaniske såmaskiner COMBILINER SITERA. www.kuhn.com. be strong, be KUHN Integrerede mekaniske såmaskiner COMBILINER SITERA www.kuhn.com be strong, be KUHN 2 COMBILINER SITERA 3000 3500 4000 DEN ALSIDIGE MEKANISKE PÅBYGNINGSSÅMASKINE SÅDAN SÅR DU PRÆCIST OG HURTIGT UNDER ALLE

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500

Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500 Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500 Indhold: Sikkerhedsbeskrivelse "For Deres sikkerheds skyld" Konformitetserklæring Garantibestemmelser Betjeningsvejledning Generelle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Liftophængte skiveslåmaskiner

Liftophængte skiveslåmaskiner Liftophængte skiveslåmaskiner SB SM SMF SB-skiveslåmaskiner SB-skiveslåmaskiner er udstyret med den glatte JF knivbjælke. JF knivbjælken er kendetegnet ved: Egenskaber: Helt glat underside: JF knivbjælken

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig Trio TrioT Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig og dyb stubharvning Nem udskiftning af skær Alle komponenterne er kun monteret med en bolt, det gør at skæret passer nøjagtigt til stilken, og at en ændring

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling VARIO - 3-delt dækkappe ESR - Dør synkronisering. Montagevejledning

ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling VARIO - 3-delt dækkappe ESR - Dør synkronisering. Montagevejledning ED 100 ED 250 Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 Tilpasning af montageplade og dækkappe mellem dør-automatik.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX DK 250/300 Serie nr: 100-XXX Type 250/300 Tillykke med Deres nye SuperMax. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

N O R D S T E N N S 5 1 0 0 Brugsanvisning

N O R D S T E N N S 5 1 0 0 Brugsanvisning NORDSTEN NS 5100 DK Brugsanvisning Indhold 1. Generelt Forord...... 3 Tekniskedata 4 Tilbehør.. 5 Advarsler.............................. 6 2. Montering og justering Ved modtagelsen 7 Montage...... 8 Sammenkobling

Læs mere

MANUAL FOR DCC TURNTABLE. Indhold:

MANUAL FOR DCC TURNTABLE. Indhold: MANUAL FOR DCC TURNTABLE Indhold: Page: Introduktion 2 Inden du går i gang 2 Justering af spor 2-3 Tilslutning ledningsdiagram 3-4 Funktioner og oversigt over kontrolboksen 4-6 Programmering af drejeskiven:

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Brugsanvisning for aftagelig kugle

Brugsanvisning for aftagelig kugle Brugsanvisning for aftagelig kugle DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker hermed at

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk Driftsvejledning TKA 500-0 dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger...3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger...4 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.3

Læs mere

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 BEMÆRK Venligst læs disse instruktioner før maskinen transporteres og benyttes i brug. Med købet af denne maskine har De erhvervet

Læs mere

Maestro. Fremtiden inden for pneumatisk enkeltkorns-såteknik

Maestro. Fremtiden inden for pneumatisk enkeltkorns-såteknik Maestro Fremtiden inden for pneumatisk enkeltkorns-såteknik PHILIPP HORSCH: Adskillige års hårdt udviklingsarbejde ligger til grund for Maestro og dens innovative doserings- og separeringssystem. Tusindvis

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Lægger fra GL 40 T-serien

Lægger fra GL 40 T-serien Lægger fra GL 40 T-serien Bugseret - og 4-rækket Båndlægger GL 4 T / GL 44 T Begynd bare at lægge! De kompakte læggere fra GL 40 T- serien er et godt valg, hvis du vil lægge kartoflerne tæt. Også ved lægning

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Det innovative læggemaskineprogram. GL 30-serien. Læg med succes Høst med succes!

Det innovative læggemaskineprogram. GL 30-serien. Læg med succes Høst med succes! Det innovative læggemaskineprogram fra GL 30-serien Læg med succes Høst med succes! Med GL 30-serien fra Grimme lægger du perfekt! Gå i gang med at lægge: med det innovative læggeelement fra Grimme, som

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

TF 1500 / BTF / BTFR / CSC 6000 Fronttank, såenheder og såkombinationer

TF 1500 / BTF / BTFR / CSC 6000 Fronttank, såenheder og såkombinationer TF 1500 / BTF / BTFR / CSC 6000 Fronttank, såenheder og såkombinationer SÅ TE KN IK I TOPK L A S S E! TF 1500 / BTF / BTFR / CSC Uovertruffen kapacitet! Uanset om det drejer sig om selvstændige landmænd,

Læs mere

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk Teoribog til Trailer - En praktisk håndbog til kørsel med trailer Her er alt det du skal vide for at køre trailer, såkaldt B/E. Når du vil tage trailerkørekort er der 2 forskellige typer af kort efter

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK P W A T C H Automatisk indstilling af parkeringstidspunkt

Læs mere

ELETRISK TRÆKTAJLE HN NR. 2059

ELETRISK TRÆKTAJLE HN NR. 2059 BRUGSANVISNING NR. 174 ELETRISK TRÆKTAJLE HN NR. 2059 Fastmontering af elektrisk træktalje Strømledningerne (rød og sort) 1. Find et passende sted at placere den elektrisk træktalje (se monteringsvejledningen).

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere