VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner DK.80I.0. (Type 8521 : +..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner 99 8521.DK.80I.0. (Type 8521 : +.."

Transkript

1 VITASEM 250 (Type 8521 : ) VITASEM 250 plus (Type 8522 : ) VITASEM 300 (Type 8523 : ) VITASEM 300 plus (Type 8524 : ) VITASEM 400 (Type 8525 : ) VITASEM 400 plus (Type 8526 : ) I.0 Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

2 Til den nye ejer Du har lige foretaget et fremragende valg. Naturligvis er vi meget glade for dette valg og vi vil ønske dig tillykke med valget Pöttinger. Som din partner indenfor landbrug vil vi tilbyde dig kvalitet og effektivitet kombineret med driftsikkerhed. For at kunne imødekomme behovet for slid- og reservedele til vores maskiner, og for at kunne tage dette behov i betragtning, når vi udvikler nye maskiner, vil vi bede Dem om at hjælpe os med nogle detaljer. Endvidere vil vi også være i stand til at informere Dem om nye tiltag/udviklinger. Vigtig information vedrørende pålidelighed Ifølge lov om produktpålidelighed, er producenten og forhandleren forpligtet til at udlevere en instruktionsbog til kunden, når maskinen er solgt og til at instruere dem i brug, vedligehold, og sikkerhedsforeskrifter. Bekræftelse herpå er nødvendig for at bevise, at maskin- og brugsanvisning er blevet overdraget. Til dette formål skal dokument A underskrives og sendes til Pöttinger. Dokument B tilhører forhandleren, der leverer maskinen, og kunden modtager dokument C. I henhold til loven om produktansvarsskade er hver landmand en erhvervsdrivende. Ved en skade, som opstår pga. en maskine og ikke direkte på denne, gælder iht. tingskadeloven en selvrisiko (Euro 500,-). Ved skader opstået ifb. med maskinstationsarbejde, er dækning iht. produktansvarsloven udelukket. OBS! Sælger kunden maskinen på et senere tidspunkt, skal instruktionsbogen overdrages til den nye ejer. Den nye ejer skal også have passende instruktioner i henhold til regulationerne omkring denne maskine. ALLG./BA SEITE 2 / 0000-

3 I N S T R U K T I O N E R F O R LEVERING AF MASKINER Dokument D ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik GmbH A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) Telefax (07248) GEBR. PÖTTINGER GMBH D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 112 Telefax ( ) GEBR. PÖTTINGER GMBH Servicezentrum D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 231 Telefax ( ) I henhold til produktansvar bedes De venligst checke nedenstående: Sæt kryds X Maskinen er gennemgået iht. leveringssedlen. Alle vedlagte løse dele er fjernet. Alt sikkerhedsudstyr, kraftoverføringsaksel og alle betjeningsdele forefindes. Betjening og vedligeholdelse af maskinen og/eller udstyret er forklaret til kunden iht. instruktionsbogen. Dækkene er checket for korrekt tryk. Hjulmøtrikker er efterspændt for korrekt spænding. Kraftoverføringsakslen er afkortet til den korrekte længde. Korrekt power-take-off hastigheds indikation. Montage til traktor via tre-punkts-ophæng er foretaget. Testkørsel foretaget og der blev ikke fundet fejl og mangler. Funktionerne blev forklaret, mens testkørslen blev foretaget. Løft af redskab under transport og driftsposition blev gennemgået. Information om ekstraudstyr blev givet. Den absolutte nødvendighed af at læse instruktionsbogen blev påpeget. For at bevise, at maskinen og instruktionsbogen er blevet leveret korrekt, er en bekræftelse herpå nødvendig. Med henblik herpå, bedes De gøre følgende: - underskriv Dokument A og send det til firmaet Pöttinger (i tilfælde af Landsberg leveret udstyr: til firmaet i Landsberg) - Dokument B opbevares af forhandleren, der leverer maskinen. - Dokument C opbevares af kunden Dokum D Anbaugeräte - -

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...5 CE-symbolet...6 Advarselstegn (Piktogrammer)...6 Advarselstegnenes betydning...6 Kort beskrivelse af redskabet...8 Tekniske data...8 Læssehenvisninger...10 An- und Abbau...10 Bereifung: Spurweite / Abstreifer...11 Transportstilling...11 Såkasse: Fyldning/tømning...12 Tømning...12 Henvisninger vedr. brugen...13 Hektartæller...14 Traktorspor-løsnere 1)...14 Såmaskinespor-løsnere 1)...14 Gangbro...14 Såkasse: Fyldning/tømning...15 Tømning...15 Multisåsystem...16 Indstilling af udsædsmængde...17 Gearstilling / Såakslens omdrejningsretning...17 Såskodder...18 Kornprøve for overudsåning...18 Bundklappe...19 Finkorn-reduceringsstykke...19 Afdækninger (ekstraudstyr)...19 Røreaksel...20 Indstilling af udsædsmængde pr. hektar...21 Afdrejning...21 Hydraulisk indstilling af såsædsmængde...23 Elektronisk indstilling af udsædsmængde 1)...23 Indstilling af skærtryk...24 Hydraulisk indstilling af skærtryk...24 Skærskiftesystem...25 Spormarkør...26 Striglearter...27 Perfektstrigle (+2005 model)...28 Transport på vej...28 Anlægning af kørespor...29 Barjordsmarkering...29 "MULTI tronic" Såmonitor...31 Brugshenvisninger:...31 Idrifttagning af såmonitoren...31 Multitronic II Korte informationer omkring VITASEM...32 Giv agt / Transport...33 Sikkerhedsforskrifter...34 Generelle tips til vedligeholdelse...34 Rengøring af maskindelene...34 Udendørs parkering...34 Vinter parkering...34 Kraftoverføringsaksler...34 Hydraulikken...34 Service...35 Multitronic II Såmonitor for VITASEM ) Generelle henvisninger ) Såmonitorens karakteristik ) Elektrisk tilslutning ) Tekniske data ) Nyttige funktioner ) Start såmonitorens drift ) Multitronic II Lyninfo-betjeningsvejledning ) Multitronic II Såmonitorens brugerflade ) Displaytasterne ) Alarmmeldinger ) Hovedmenuen ) Multitronic II hovedmenu for VITASEM ) Grundindstillingen ) Sensortest ) Kalibreringshjælp ) Displaytasterne ) Hektartælleren ) Vis kørehastighed ) Vis såakselomdrejning ) Plejesporstakten ) Alarmmeldinger ) Såakselalarm ) Niveaualarm ) Indstilling af maskintype og sprog...49 Kombinationen af traktor og tilkoblet redskab...68 Såtabeller...71 Kornprøve (til overudsåning)...72 Skydeventilernes position...73 Såtabel VITASEM...74 Såtabel VITASEM...75 Såtabel VITASEM...76 Såtabel VITASEM...77 Raps...78 Billedhenvisning: (13/1) betyder fig.13, position INHALT_

5 Sikkerhedshenvisninger Du skal læse denne betjeningsvejledning og dens sikkerhedshenvisninger ( For din sikkerhed ) omhyggeligt og overholde dem, inden du tager såmaskinen i brug. Det samme gælder vejledningen for kombination med jordbearbejdningsredskab. Betjeningspersonalet skal undervises kvalificeret i brugen, vedligeholdelsen og sikkerhedsforskrifterne og skal kende til farerne. Giv også alle sikkerhedsanvisninger videre til andre brugere. Forskrifterne for forebyggelse af uheld samt de alment anerkendte sikkerhedstekniske, arbejdsmedicinske bestemmelser samt færdselsloven skal overholdes! Vær opmærksom på advarselstrekanterne! Henvisninger i denne vejledning med dette tegn og advarselstegn på redskabet advarer om fare! (Se bilaget Piktogramsymboler, hvor advarselstegnene forklares. Tab af garantien Såmaskinen er udelukkende konstrueret til normal brug inden for landbruget. Anvendes såmaskinen til andet formål end det, den er bestemt til, hæfter fabrikken ikke for direkte eller indirekte skader. Til korrekt anvendelse hører også at overholde betjeningsvejledningens foreskrevne drifts-, vedligeholdelses- og reparationsarbejder, samt at man udelukkende bruger originale reservedele. Hvis der anvendes uoriginalt tilbehør og/eller dele (sliddele og reservedele), som ikke er godkendt af Pöttinger Maschinenfabrik GmbH, bortfalder enhver garanti. Egenmægtige reparationer hhv. konstruktionsmæssige ændringer af redskabet såvel som manglende overvågning under brugen (af udsædsmængde og at alle skær sår!) udelukker ansvar for deraf følgende skader. Eventuelle reklamationer ved leveringen (transportskader, fuldstændighed) skal straks meldes skriftligt. Garantikrav såvel som garantibetingelser, der skal overholdes, hhv. ansvarsfraskrivelse fremgår af vores leveringsbetingelser). Sikkerhedshenvisninger Indstil traktorens løftehydraulik på Positionsregulering inden til- og frakobling! Ved til- og frakobling må der ikke opholde sig nogen mellem traktor og redskab, og heller ikke ved aktivering af den udvendige hydraulikbetjening. Risiko for kvæstelser! Kontrollér, at såmaskinen (med indklappede spormarkører) ikke støder mod forhindringer, når den er løftet f.eks. mod bagruden! Vær opmærksom på tilstrækkelig styresikkerhed ved fyldt såkasse og særligt som bestillingskombination; anbring tilsvarende frontvægte på traktoren! Hver gang inden man starter, skal man kontrollere drifts- og trafiksikkerheden på traktor og redskab! Eventuelle beskyttelsesf oranstaltninger skal være anbragt! Brugeren er ansvarlig for Sikkerheden! Udfør aldrig transport med fyldt såkasse! Det er forbudt at stå op på og lade sig medtransportere på redskabet (også gangbro), og det er forbudt at opholde sig i fareområdet (svingområde)! Inden traktoren forlades, skal redskabet sættes ned, tænding slås fra og tændingsnøgle tages ud! Indstillings- og servicearbejder må kun udføres, når redskabet er sænket ned! Grib ikke med hånden ned i såkassen og læg ikke nogen genstande ned i den tomme kasse, fordi en eventuel røreaksel kan dreje sig, hvis gearstillingen > 0, og maskinen bliver skubbet hvorved styrehjulet drejes). Fare for beskadigelse og brud! Ved påfyldning med bejdset såsæd og rengøring med trykluft skal man være opmærksom på, at bejdse irriterer hud og er giftig; beskyt kroppen! Inden man betjener redskabet hhv. ved start skal man sørge for, at der ikke befinder sig nogen i redskabets område! Tag højde for tyngdepunktet i stærkt bakket terræn (i højdekurve) ved hydraulisk fremadvippet såmaskine (bestillingskombi nation)! Inden redskabet tages i brug første gang og efter længere stilstand skal man kontrollere oliestanden i gear og alle lejer for tilstrækkelig smøring; kontrollér, at samtlige skruer sidder fast, (hydrauliksystemets tæthed) og dækkenes lufttryk! SICHERHEIT_

6 ADVARSELSTEGN CE-symbolet CE-symbolet påsættes af producenten og beviser, at maskinen lever op til konstruktionsforskrifter og andre relevante EU-direktiver. EU-Overensstemmelseserklæring (se tillægget) Ved underskrivelse af EU-overensstemmelseserklæringen erklærer producenten, at den leverede maskine, imødekommer samtlige relevante sikkerheds- og sundhedsforskrifter. Advarselstegn henviser til mulige fareområder. De skal tjene til sikkerhed for alle personer, der har noget at gøre med såmaskinen. Forklaring til disse piktogrammer se bilag Forklaring til piktogramsymboler, deres placering se fig. 1 (3 = løbenr. i Forklaring, r = højre -, l = venstre side af redskabet). Manglende advarselstegn skal erstattes! Ekstra advarselstegn kan rekvireres fra PÖTTINGER, se det specificerede artikelnr. i bilaget. Advarselstegn (Piktogrammer) Henvisninger omkring arbejdssikkerhed I denne driftsvejledning er alle passager, der beskæftiger sig med sikkerhed, forsynet med dette tegn. Advarselstegnenes betydning Læs driftsvejledningen inden ibrugtagningen, overhold sikkerhed shenvisningerne, overhold transportog montagehenvisningerne! Det er ikke tilladt at køre med på maskinen under arbejdet og transporten. Stig kun op på læssebroen eller platformen, når maskinen er i ro, og den er påbygget eller afstøttet sikkert. Fare for fastklemning. Hold afstand. Stram alle skruerne efter den første brug; kontrollér desuden, at de sidder fast. Specielle tilspændingsmomenter, s e d r i f t s v e j l e d n i n g e n e l l e r reservedelslisten. Brug en momentnøgle. Udklappelige sidedele. Hold afstand. Træd ikke ind i klap-området. Vær opmærksom på, at der er tilstrækkeligt frirum ved udklapning. Roterende værktøj. Hold afstand. Stik aldrig hånden om bag b e s k y t t e l s e s a n o r d n i n g e r, afskærmningsplader osv. 0600_-Warnbildzeichen_

7 ADVARSELSTEGN Benene kan pludselig rammes af udsvingende eller udslyngede elementer. Hold afstand. Åbn eller fjern aldrig beskyttelsesind retninger, når motoren kører. Hold afstand. Fastgør fastgørelsesmidlerne her. Der må ikke opholde sig personer i området med den hævede last. Livsfare pga. last ovenfra. Løft Vitasem A i såkasseskotvæggen og transportøskenerne. Brug remme. Løft aldrig såmaskinen sammen med jordbearbejdningsma skinen. Livsfare pga. last ovenfra. Løft Vitasem i såkassens skotvæg. Brug kun remme af tekstil, ingen kæder. Livsfare pga. last ovenfra. Løft kun Aerosem ved transportøskenerne. Løft aldrig såmaskinen sammen med jordbearbejdningsmaskinen. Livsfare pga. last ovenfra. L ø f t k u n Vi t a s e m A v e d transportøskenerne. Løft aldrig såmaskinen sammen med jordbear bejdningsmaskinen. 0600_-Warnbildzeichen_

8 Tekniske data Kort beskrivelse af maskiner VITASEM, VITASEM PLUS er mekaniske trepunkts-påhængs-såmaskiner (kat. ll). VITASEM er efter frit valg udstyret med slæbe- eller skiveskær. VITASEM PLUS har efter frit valg et skærskiftesystem til slæbeskær og bredsåskær, eller skiveskær. Påbygningen med pendulaksel til den nederste styrearm sørger for en god tilpasning til underlaget og en sikker kraftoverføring. Såaksel-fremdriften udgår fra højre bærehjul over et trinløs indstilleligt oliebadsgear med 2 områder, som ca. kan halvere såakslens omdrejningstal og som ved model til overudsåning desuden vender såakslens omdrejningsretning. Ved 3 m kan såakslen til venstre afkobles halvt. Det særlige ved VITASEM er dens multi-såhjul, som normalt udspreder i Underudsåning, og indretningen Overudsåning (ekstraudstyr), der f.eks. doserer rapskorn enkeltvist ved at ændre såakslens omdrejningsretning. For enkel håndtering og sikkerhed i brug sørger bl.a. det regntætte såkasselåg, funktionel udformet såkasse, tilførselstragte for hvert såhjul, fyldemelder, enkel- og central skærtryksindstilling, og let afdrejning i stilstand uden at løfte maskinen. For at kunne tilpasse VITASEM til de forskellige anvendelsesområder, findes der tilsvarende udstyr: Fx: Forskellige strigleudførsler, skivespormarkør med hydraulisk sikringsautomat, Elektronisk rækkekobling inkl. hektartæller og kalibreringshjælp, Restmængdemelder og såakselkontrol, Rækkemarkering, hydraulisk skærtryks- og udsædsmængde-justering, Pendulrøreaksel til græssæd o. m. a. Tekniske data VITASEM 250 / 250 PLUS 300 / 300 PLUS 400 / 400 PLUS Arbejdsbredde cm Såkasse udløb Rækkeal Rækkeafstand cm 10,0 11,9 13,1 14,7 9, ,3 15,7 9,8 12,1 13,8 14,8 Vægt ca. kg (uden tilbehør).. med Slæbeskær 448/ / / / / / / / / / / /658.. med Bredsåskær -/476 -/454 -/442 -/431 -/555 -/521 -/499 -/ / / / /674.. med Enskiveskær -/- 481/ / /462 -/- 553/ / /522 -/- 753/ / /723 Såkasse-nytteindhold l / / 1000 Transportbredde cm 260 (276)* 300 (316)* 420 Sporvidde ca. 230 (250)* 280 (300)* 390 Dæk (på W.) (10.0/ ) Lufttryk bar 1,2 1,2 0,8 Påfyldningshøjde cm 129 (131) 10.0/ ,8 Oliebadsdrevet- fyldemelder 2,5 l (Hydraulikolie HLP 32) Støjniveau < "70 db (A)" * (...) = Ved omvendt montering af hjul ( ), VITASEM 300 : Ved omvendt montering af hjul ( ) samt ved dæk 10.0/ , ** Transportbredde over 3 m; læs side 29! (Forbehold for ndringer) TECHN. DATEN_

9 Tekniske data Udstyr Type VITASEM : Slæbeskær eller skiveskær, Type VITASEM PLUS : Skærskiftesystem for slæbeskær og bredsåskær, valgfri udstyret med skiveskær, Trepunktskobling Kat. II (liftarm-pendulaksel) Såkasse med fyldemelder og klaplåg, trinløs indstilleligt oliebadsgear med 2 områder Multisåhjul med reduceringsstykker Afdrejningsudstyr med håndsving og tømmebakke, Central- og enkeltskærsindstilling, ved 3 og 4 m kan den halve såaksel afkobles i venstre side, Dæk: for 2,5 m og 3 m og 10.0/ for 3 m og 4 m, Hjulskraber Lygtesæt er ekstra udstyr. Ekstraudstyr Udstyr til overudsåning (fx. raps), Skærstrigle; ca. 0,6 kg/skærpar, Såstrigle 2-delt, med efterløbende tænder; ca. 17 kg/m, Perfektstrigle, med enkeltvis affjedrede elementer; ca. 22 kg/m, Transport-tandbeskyttelse for perfektstrigle (2,5 og 3 m), Skive spormarkør med hydraulisk automatik for traktorspor og for spor efter redskabskombinationer til 2,5 m og 3 m (2,5 m kun traktorspor) ca.48 kg, Skivespormarkør med påkørselssikring og hydraulisk løft; ca. 60 kg, Hydraulikslangeforlænger 0,5m og 1,6m elektron. rækkeafblænding med såhjulstop for 2 eller 3 rækker pr. spor inkl. hektartæller og afdrejningshjælp-funktion, Restmængde- og såakselkontrol (kun i forbindelse med rækkeafblænding), Batteritilslutningskabel Adapterkabel for 7-polet stikdåse S t y r e k a b e l 2 m, 4 m, 7 m s o m f o r l æ n g e r v e d redskabskombinationer Barjordsmarkering (kun i forbindelse med rækkeafblænding og gangbro); ca. 35 kg, hydraulisk indstilling af skærtryk, hydraulisk indstilling af sædmængde, Røreaksel drejende eller pendulrøreaksel, Såhusafdækning for ikke brugte udløb, Dybdebegrænser for slæbeskær, Trykrulle for skiveskær, Gangbro med stige og gelænder; ca.14 kg/m, affjedrede traktorsporløsner, 4 stk.; ca. 15 kg, affjedrede såmaskinesporløsner; ca. 4 kg, Hektartæller (mek.), TECHN. DATEN_

10 TIL- OG FRAKOBLING Læssehenvisninger Hægt fast i hullet i mellemvæggen (2/1) med tekstilgjord. Løft kun solo med tom såkasse (uden jordbearbejdningsredskab). Vær opmærksom på gjordens bæreevne Forsigtig håndtering, pas på balancen. Ingen må opholde sig i nærheden af løftet last. 2 Montage og afmontering 3 4 Trepunktskobling kat. II. Kobl først pendulakslen til den nederste styrearm, anbring derefter den øverste styrearm. Sikr koblingsindretningen korrekt efter montagen. Stil maskinen vandret ved den øverste styrearm (såkassens overkant). De nederste styrearm skal være fri i siderne i arbejdsstilling, begræns spillet i siderne i bakket terræn, skal sidde fast i løftet stilling. Tilslut hydraulikslangen til spormarkør el.lign. til det enkeltvirkende styreapparat. Strømforsyning til elektronisk rækkekobling: 12 V fra 3-polet stikkontakt med konstant strøm. (Hvis en sådan ikke findes, kan der hos PÖTTINGER som ekstraudstyr bestilles et batteritilslutningskabel med stikkontakt eller en adapter til en 7-polet anhængerstikkontakt tænd derefter parkeringslyset.) Hæng kablet i krogen på såmaskinens side for at aflaste stikforbindelsen se (5/1). Fyld først såmaskinen med udsæd efter montagen, og tøm den igen før afmontering! Vær opmærksom på stabiliteten ved afmonteringen! (Fast underlag, jævnt terræn); stil den på støtteben (3/1), sikr med stikker. Stil traktorspor-løsneren op (4/1) eller fig AN- UND ABBAU_

11 TIL- OG FRAKOBLING Dæk: Sporvidde/afstryger Såmaskinens dæk har forhøjet lufttryk, når de leveres. Indstil dækkene til det angivne lufttryk før den første brug ,2 bar 10.0/ ,8 bar Dæk : På stærkt klæbende underlag kan afstanden mellem hjulet og rammen forstørres ved at vende hjulene om (fig. 6); hjulet løber i det samme spor igen ved tilslutningskørsel. Transportbredden ved VITASEM 300 udgør så over 3 m, derfor skal hjulene vendes om igen til transport. Hjulafstryger (a.w.): Indstil passende alt efter dæk og hjulstilling. Støt den løftede maskine ekstra under montagen af hjulene! 6 Transportstilling 1 Luk såkasselåget. Kalibreringstrugene skal gå i hak, når de er stillet op (7/1). Klap spormarkøren ind og sæt den fast (8/1). Slå barjordsmarkør op - split (9/1). Anbring tandbeskyttelse på perfektstrigle (ekstraudstyr), og tag de ydre strigleelementer af (56/2) ved 3 m. Stil støttebenet op. Fastgør traktorens nederste styrearme i siderne. Anbring lys og advarselsskilte (iht. færdselsloven; se fig. 7). Overhold transportanvisningerne på side 29! AN- UND ABBAU_

12 Service Henvisninger vedr. brugen - kør såmaskinen med lille spil i siderne for den nederste styrearm og i vandret stilling (såkassens overkant skal være vandret - indstil med øverste styrearm), - stil hydraulik-styreapparatet (ST) på Flydestilling under brugen: løftehydraulik (eller så-lift) og til spormarkører, - løft såmaskinen tilstrækkelig højt ved forageren, - sænk såmaskiner ved starten (ikke i stilstand) for at undgå tilstopninger af skær, - for at undgå tilstopninger af skær, tilpas kørselshastigheden til omstændighederne, så såsæden bliver afsat jævnt dybt - ved gode betingelser indtil ca. 12 km/h, - Kontrollér indstillinger - som afdrejningsprøve: Doseringsmetode, såskodder, bundklapper, gearindstilling (tømmebakke klappet op og i hak), - ved såningens begyndelse - og derefter med regelmæssige mellemrum - kontrolleres, at alle skær sår (ingen tilstopninger), - aflagringer fra bejdsemidler kan forandre udsædens flydemåde; som sikkerhed er det en god idé at gennemføre en ekstra kontrolkalibrering efter ca. 2 påfyldninger af såkassen, - der overtages intet ansvar for følgeskader pga. forstoppelser eller afvigelser i udsædsmængden, - giv halehjulet tilstrækkeligt tryk mod jorden fjederspænding, - kontrollér spormarkørens indstilling og køresporsrytmen inkl. såhjulstop, - Giv styrehjul tilstrækkeligt jordtryk - fjederspænding, afstand fra underkant af skærskinne til jord ca. 44 cm. - såkassen må kun fyldes med maskinen tilkoblet, og den skal tømmes inden frakobling (fare for at vælte), - under påfyldning skal man passe på, at der ikke kommer nogen fremmedlegemer i såkassen (papirrester, sæksedler), - luk såkassens låg, - hold øje med fyldningsgraden på fyldemelderen; se efter en jævn fordeling, - sammenklappelige stiger på gangbroen klappes op under anvendelsen, - på grund af såsædens hygroskopiske egenskaber (inkl. bejdse) skal såkassen tømmes inden længere afbrydelser i arbejdet. Vær opmærksom på, at bejdsemidler kan give irritationer og er giftige! EINSATZ_

13 Service (hvis man ikke har Multitronic) Hektartæller Der tælles, så snart gearhjulet drejer. Der vises a og ha. Stil på 0 med håndtaget (77/1). Sørg for, at hektartælleren bliver drevet af det korrekte trin, som passer til maskinens bredde, og ligger an med tilstrækkelig fjederkraft. Akselopsats (77/2): Ø 13,6 mm 2,5 m Ø 16,3 mm 3,0 m Ø 21,8 mm "4,0 m" 66 Traktorspor-løsnere 1) De kan justeres i dybdegang og i siderne, så de kan indstilles til at svække eller dække sporet. - Indstil dem ikke for dybt. Når såmaskinen standses, skal de slås op (fig.67). Såmaskinespor-løsnere 1) Løsnerne er affjedrede, kan undvige sten. Løsnerskæret (68/1) kan svinge fremefter, når maskinen standses; det kan nemt tages af (f.eks. ved stor organisk masse) og kan vendes, når det er slidt. Gangbro Gangbroen med stige og gelænder letter såkassens påfyldning. Under brugen slås stigen (38/1) op! Det er forbudt at stige op på eller opholde sig på gangbroen under kørsel! 69 Hold trædefladerne rene! EINSATZ_ ) Kun til VITASEM (ikke VITASEM A)

14 Service Såkasse: Fyldning/tømning Såmaskinen må kun påfyldes i tilkoblet og sænket stilling. Fyldningsgraden vises af fyldemelderen (såkassens forreste væg). Læg mærke til flyderen under påfyldningen (10/1). Såkassen må ikke køres tom, fordel såsæden jævnt ved ringe fyldningsgrad. 10 Tømning Sænk maskinen ned. Frigør tømmebakken ved at løfte den (ved 11/1) og stil den vandret. Frigør såledningsskinnen på begge sider (11/2) og sænk den ned. Anbring bakken på såledningsskinnen (12/1). Åbn alle såskodder(12/2). Åbn bundklapper helt indstillingsarm til anslag (13/1). Bemærk! 11 - Tøm kun ringe restmængder via bundklapperne. Ved fyldte bundklapper er der fare for, at de forskubbes ved lukningen. - Fjern større restmængder fra såtanken med en egnet beholder (spand). Gør såkassen ren: - Ved udblæsning med trykluft - skal man beskytte sig mod giftigt støv fra bejdsemidler! - Lad bundklapperne stå helt åbne, så mus ikke på en afsat maskine forsøger at gnave sig gennem såkassen, der lugter af såsæd EINSATZ_

15 DOSERING Multisåsystem For at kunne udbringe alle arter såsæd med såmaskine, alt afhængig af kornstørrelse, udsædsmængde og krav til frøafstand, så optimalt som muligt, har VITASEM foruden det trinløst regulerbare såakselomdrejningstal fire doseringsmetoder: 1. Underudsåning - for normal såsæd som korn m.m. (Fig.15). 2. Underudsåning med reduceringsstykker - for fin såsæd i ringe mængder, fx. raps, phacelia, sennep (Fig.16, med reduceringsstykke). 3. Overudsåning * - Enkeltkorndosering for fin såsæd, fx. raps (Fig.17, med afdækning 17/1). 4. Reduceret underudsåning * - for normal såsæd i ringe udsædsmængder, fx. hybridrug (Fig.18, med afdækning 18/1). I underudsåningsvarianterne kan man desuden halvere omdrejningstallet for såakslen ved en omstilling af gearet. * kun ved ekstraudstyr Overudsåning : Ændring af såakslens omdrejningstal og afdækninger mulig Det særlige ved overudsåning (Ekstraudstyr.) Ved at vende såakslens omdrejningsretning trækker hver såhjulsknast med en speciel formet trækcelle (19/1) - et sædekorn, fører det ind gennem en afdækning (20/1), og frigør det så til frit fald til såskærene. Enkeltkorndoseringen fører til bedre fordeling af frøafstand, bedre planteudvikling og bedre udbytte - og man sparer såsæd. VITASEM-overudsåningssystemet er kun egnet til runde, regelmæssige frø på ca. 1,8-2,8 mm Ø - specielt raps og kållignende frø:... Såsæden skal være fri for løs bejdsemateriale, kornoverfladen klæbefri (ved aflejringer af bejdsemiddel skal trækceller rengøres med børste). Såsæd med tilsætningsstoffer, fx tilsætningsbejdse og spiralkorn er ikke egnet til overudsåning.... for en jævn afsætning af såsæd kan en kørehastighed over 6 km/h ikke anbefales. På samme måde kan stærke vibrationer ved fx. meget stenede og klumpede marker påvirke kvaliteten af afsætningen.... terrænets hældning bør ligge under 15%. 20 Hvis de forannævnte forudsætninger ikke er til stede, anbefaler vi Underudsåning med reduceringsstykke. Dette gælder også for hybridrapssorter med meget forskellige kornstørrelser DOSIERVERFAHREN_

16 DOSERING Indstilling af udsædsmængde Indstillingsudstyret indstilles iht. såtabellens specifikationer svarende til doseringsmetoden. Ændring af såakslens omdrejningsretning og afdækningerne er omtalt under ekstraudstyret Overudsåning. 21 Indstillingsmuligheder: a) Gearstilling (Såakslens omdrejningsretning) b) Såskodde c) Bundklappe d) Finkorn-reduceringsstykke e) Afdækninger f ) Røreaksel Gearstilling / Såakslens omdrejningsretning Oliebadsgearet med to områder kan justeres trinløst fra (0 = Såakslen står stille). Aflæsningsværdi = indstillingsarm/frem (retning 100). Fiksér indstillingsarmen med stjernegrebet (21/1). 22 Ved at ændre gearområdet kan såakslens omdrejningstal i underudsåning halveres. Hvis en meget ringe udsædsmængde kræver en gearindstilling på under 10, så bør såakslens omdrejningstal sættes ned til ca. det halve og gearindstillingen ca. fordobles (afdrejning på ny). For at indstille på højre maskinside - åbn beskyttelsen - ved at sætte medbringeren (22/1 hhv. 23/2) og indløbsringen (22/2 hhv. 23/1) anderledes. ormale omdrejningstal: medbringer til højre (22/1a, 23/2a) ca. omdrejningstal: medbringer til venstre (22/1b, 23/2b) Ændring af såakslens omdrejningsretning Montering af medbringer (23/2+4) og indløbsringe (23/1+3) således: Underudsåning (norm. omdr.) Underudsåning } } medbringer til højre (2-sort./4-blå) indløbsringer til venstre (1-rød/3-grøn) medbringer (2-sort) til venstre ( omdr.) indløbsring (1-rød) til højre Overudsåning medbringer (2-sort) til højre medbringer (4-blå) til venstre indløbsring (1-rød) til venstre indløbsring (3-grøn) til højre 23 Luk gearskærm efter indstillingen og under brug! DOSIERVERFAHREN_

17 DOSERING Såskodder 24 Såskodder (24/A) har 2 funktioner: - lukke / åbne for såkassens udløb - Indstilling af såsædshøjden på såhjulet ved overudsåning. Såskodderne tjener ikke til regulering af udsædsmængden! Forkert indstilling af skodder kan medføre forskellige udsædsmængder på hældende overflader! Skoddeindstilling for underudsåning: Skodden skal altid være helt åbnet (24/2). Skodden lukket = Stilling 1 (24/1) Brug ingen mellemstillinger. Skoddeindstilling for overudsåning: (Ekstraudstyr.) Her indstiller man ved hjælp af såskodde såsæd-fyldehøjden i såhjulet. Denne skoddeindstilling afhænger af såsædens evne til at strømme. Den kan konstateres ved en kornprøve. (se også side 2 i såtabellen) Kornprøve for overudsåning Forbered kornprøve: - Luk skodde - Fyld såsæd (raps) i såkassen - Anbring tømmebakken - Stop såskodden i stilling a - Bundklappen forbliver i stilling 0 - drej mindst 10 såakselomdrejninger frem 25 25a Gennemfør kornprøven: Man opfanger kornene ved et eller flere udløb, mens man drejer med håndsvinget så længe, at såakslen nøjagtig har udført en omdrejning. Den rigtige skoddeindstilling (Fig.25) er nået, når man ved én omdrejning af såakslen får 36 +/- 4 korn ud pr. udløb. Hvis man i skoddeindstilling a får mere end 40 korn pr. såakselomdrejning, så er såsæden ikke egnet til overudsåning. Hvis man får mindre end 32 korn pr. omdrejning, skal såskodderne sættes fast i den næste større skoddeindstilling (først b, så c hhv. d ). (Fig.25) Kornprøven kan gentages til enhver tid. - vigtige henvisninger: - Efter enhver ændring af skoddeindstillingen skal der igen drejes mindst 10 såakselomdrejninger frem! - Kornprøven bør også udføres under arbejdet for at sikre overudsåningens korrekte funktion. Mange gange sker der en reduktion af udsædens mængde på grund af tilstoppede trækceller. Så skal trækcellerne gøres rene med en børste! DOSIERVERFAHREN_

18 DOSERING Bundklappe 0-7 stilleraster for forskellig størrelse såsæd - specificeret i såtabeller - indstillingsarm (26/1). Hvis der ved afdrejning - ved stor udfaldende såsædpartier - optræder kornsprøjt hhv. beskadigede korn, så stilles til 1 raste højere end i såtabellen. (Ved korn, finkorn med reduceringsstykker og raps i overudsåning skal bundklapstillingen stå på 0. M.h.t. justering af bundklapper i raste 1 - se Service.) 26 Finkorn-reduceringsstykke I underudsåning indlægges reduceringsstykker for finkorn (fx rasp) - montering se Fig : 1. Åbn bundklapper (indstillingsarm raste 3 ). 2. Såskodde åben. 3. Sæt reduceringsstykke på såhjulet (Fig. 27) og 4. drej i retning af såkassen (Fig. 28), til 5. reduceringsstykkets anslag ligger an på såskodden. 6. Sæt bundklapperne til stilling Gå ind i såkassen og tryk reduceringsstykket mod såhjulet. Reduceringsstykkerne er monteret korrekt, når de ligger an mod såskodderne (28/5), mod bundklappen (28/6) og mod såhjulet (28/7). Så-indstilling: Bundklappe raste 0 Såskodde åben Afdækninger (ekstraudstyr) Afdækninger inkl. raster monteres kun ved Overudsåning og Reduceret underudsåning. (29/1+2). (Ved montering af raster skal man kunne høre klikket, ved demonteringen ved (29/3) løftes let og trækkes af bagud.) 29 Fastlæg afdækningerne med raster således: Overudsåning - midterste kærv (30/1) Reduceret underudsåning - bagerste anslag (31/1) DOSIERVERFAHREN_

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Page 3 Nr. 99 8531..80A.0 VITASEM A Type 250: +... 01001 Type 250 PLUS: +... 01001 Type 300: +... 01001 Type 300 PLUS: +... 01001

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse!

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! KOMBISTRØER K 51 Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! Denne brugervejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye eller brugte

Læs mere

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA Demeter Classic CS Kongskilde Demeter Classic er en traditionel hjulsåmaskine med en arbejdsbredde på 3.0 og 4.0 m. Såmaskinen kan bruges alene eller i kombination med

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE DAIRON STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE Stony RD 100/130 RD 150/180/200 INSTRUKTIONSBOG Importør: Lyngager 5-11 2605 Brøndby Tlf. 4326 6611 Fax 4326 6626 www.hafog.dk FORORD: Vi ønsker dem tillykke med Deres nye

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

NS

NS NS1100-2100-3100-4100-5100 NS 1100 / NS 2100 Nordstens mekaniske hjulsåmaskiner findes i to serier, NS 1100 med 2,5 og 3,0 m arbejdsbredde samt NS 2100 serien i arbejdsbredderne 3,0 4,0 og 4,5 meter. NS

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR TeeJet No. 020-012-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 Internet: www.teejet.com 2 TEEJET

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39 Instruktion TWIN enhed 201602 (seneste opdatering) Software Version 8:39 Indhold Beskrivelse... 1 Program Version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering af

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER INTRODUKTION Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye PN Universal Målflytter og takker Dem fordi de valgte et af vores produkter. PN Universal

Læs mere

Brugsanvisning Job Computer AMALOG

Brugsanvisning Job Computer AMALOG Brugsanvisning Job Computer AMALOG MG 694 DB 550-1 DK 05.03 Printed in Germany a ør ibrugtagelsen skal brugs-anvisningen og sikkerhedhenvisningerne læses og overholdes! Copyright 2003 AMAZONEN-WERKE H.

Læs mere

Kort vejledning. Joker 6 / 8 HD. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Udgave: 07/2013

Kort vejledning. Joker 6 / 8 HD. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Udgave: 07/2013 Kort vejledning Joker 6 / 8 HD Art.: 80740604 da Udgave: 07/2013 Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Kort vejledning Joker 6 / 8 HD Første idriftsættelse Tilpasning af slangetilkobling Ved første

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO

DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Identifikation... 3 Sikkerhed... 4 Generelle sikkerhedsanvisninger... 4 Tilkobling og frakobling... 4 Trepunktsophæng... 4 Anvendelse...

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

Tillæg Til brugsanvisningen

Tillæg Til brugsanvisningen Tillæg Til brugsanvisningen AMAZONE påbygningssåmaskine AD Montering af AMAZONE påbygningssåmaskinen AD på jordbearbejdningsmaskiner af andre fabrikater MG1351 DB 2000-1 DK 11.01 Printed in Germany Før

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)...

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)... Indhold 1. Systembeskrivelse...1 1.1 Systembeskrivelse...1 1.2 Computeren type 1502 og dens funktion...1 1.2.1 Anvendelse: Enkornssåmaskine med optoføler (frøtælling)...1 1.2.2 Anvendelse. Enkornssåmaskine

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

PÖTTINGER TERRADISC. Tallerkenharver, ny serie 1001 97+236.07.0612. Alle oplysninger online

PÖTTINGER TERRADISC. Tallerkenharver, ny serie 1001 97+236.07.0612. Alle oplysninger online PÖTTINGER TERRADISC Tallerkenharver, ny serie 1001 Alle oplysninger online 97+236.07.0612 1 TERRADISC 3001 / 3501 / 4001 Allrounder indenfor jordbehandling Tallerkenharver fra 3,0 til 4,0 m arbejdsbredde

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste 2Level 1600 Frontmonteret jordpakker Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste Vigtigt: Før maskinen tages i brug er det vigtigt at gennemlæse denne brugervejledning og forstå sikkerhedsanvisningerne.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR TeeJet No. 020-152-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 TEEJET 1600 BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret.

140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret. PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044851 Beskrivelse: 140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret. Sikkerhed:

Læs mere

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dansk For Deres egen sikkerheds skyld Overhold sikkerheds- og betjeningsforskrifterne

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING

MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING TeeJet No. 010-219-DK Version 1.01 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

Slagleklipper 180 svingbar

Slagleklipper 180 svingbar Brugsanvisning Varenr.: 9043011 Slagleklipper 180 svingbar Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9043011

Læs mere

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere.

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Let at klappe sammen uden at skulle bøje sig Lav transporthøjde Nem adskillelse, uden brug af værktøj

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

K-522. Betjeningsvejledning

K-522. Betjeningsvejledning K-522. Betjeningsvejledning 1 Beskrivelse Maskinen er specialudviklet til afbalancering af motorcykelhjul. I modsætning til en traditionel afbalanceringsmaskine, har K-22 en fast aksel, hvor det opspændte

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

Samling og indstilling af af C-Dax Slugmaster

Samling og indstilling af af C-Dax Slugmaster Samling og indstilling af af C-Dax Slugmaster 1/8 Trin 1: Pak Slugmaster ud og læg den på et plant (vigtigt!) underlag. Skal du bruge Slugmaster sammen med en Quicksmart adapter så du kan klikke den på,

Læs mere

BRUGSANVISNING E-MANAGER SÅTEKNIK VERSION 9.66 / 9.68 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.

BRUGSANVISNING E-MANAGER SÅTEKNIK VERSION 9.66 / 9.68 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART. BRUGSANVISNING E-MANAGER SÅTEKNIK VERSION 9.66 / 9.68 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.: UDGAVE: 80660609 07/2015 - Oversættelse af original driftsvejledningen

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning.

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning. PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044852 Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning. Sikkerhed: Læs og forstå instruktionerne i denne manual. Stands

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

TERRASEM 3000 T Standardline. TERRASEM 3000 T Profiline. Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 8502.DK.80I.

TERRASEM 3000 T Standardline. TERRASEM 3000 T Profiline. Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 8502.DK.80I. 99 8502..80I.0 TERRASEM 3000 T Standardline (Model 8502 : +.. 01001) TERRASEM 3000 T Profiline (Model 8502 : +.. 01001) Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Verti-Groom 2000. Serienummer: Brugsanvisning og reservedelsbog. Redexim

Verti-Groom 2000. Serienummer: Brugsanvisning og reservedelsbog. Redexim Brugsanvisning og reservedelsbog Redexim Verti-Groom 2000 Serienummer: OBS: FOR AT BRUGEN AF MASKINEN KAN VÆRE SIKKER OG FOR AT OPNÅ DE BEDSTE RESULTATER ER DET MEGET VIGTIGT AT LÆSE DENNE BRUGSANVISNING

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus

Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Vedligeholdese Inden første

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

TERRASEM 4000 T Standardline. TERRASEM 4000 T Profiline. Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 8503.DK.80I.

TERRASEM 4000 T Standardline. TERRASEM 4000 T Profiline. Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 8503.DK.80I. 99 8503..80I.0 TERRASEM 4000 T Standardline (Model 8503 : +.. 01001) TERRASEM 4000 T Profiline (Model 8503 : +.. 01001) Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den

Læs mere

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.:

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: Brugsanvisning 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: 90 40 362 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. stationær toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed

Læs mere

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-02 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende

Læs mere

PÖTTINGER HIT. Bugseret rotorvender 97+025.07.0712. Alle oplysninger online

PÖTTINGER HIT. Bugseret rotorvender 97+025.07.0712. Alle oplysninger online PÖTTINGER HIT Bugseret rotorvender Alle oplysninger online 97+025.07.0712 HIT 10.11 T / HIT 12.14 T Bugseret rotorvender En tidssvarende landbrugsteknik skal svare til landbrugets voksende behov. Denne

Læs mere

Tandsåmaskiner MEGANT. www.kuhn.com. be strong, be KUHN

Tandsåmaskiner MEGANT. www.kuhn.com. be strong, be KUHN Tandsåmaskiner MEGANT www.kuhn.com be strong, be KUHN MEGANT KRAFTFULDE TÆNDER FOR ET HURTIGT SÅARBEJDE UDNYT TIDEN BEDST MULIGT! Effektivitet er en vigtig faktor ved såningen i det moderne landbrug. Tiden

Læs mere

Brugsanvisning Bundtnings-anordning

Brugsanvisning Bundtnings-anordning Brugsanvisning Bundtnings-anordning D1040349 - version - 2008/01 DK Copyright by Posch Gesellschaft m. b. H., Made in Austria Producent 1 Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Model TopSweep Haaga fejemaskine TopSweep er effektiv og let at betjene. Maskinen, der egner sig specielt til lige og faste overflader, opsamler snavs af enhver art. Hurtigt, nemt

Læs mere

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed:

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed: PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044854 Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed: Læs og forstå instruktionerne i denne manual. Stands altid traktorens motor inden kraftoverførselsakselen

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

Teleskoplæsser 450/ 550/ 570

Teleskoplæsser 450/ 550/ 570 45% load indicator 85 % 00 % TEST 2 0 Førerplatform Teleskoplæsser 450/ 550/ 570 Advarselsblink Kombi-Instrument Hældningsindstilling- Ratstamme Styrearm Redskab åbent Inchpedal/ Kørepedal Lastindikator

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

Frontlæsser Fendt CARGO

Frontlæsser Fendt CARGO Frontlæsser Fendt CARGO I kombination ikke til at slå Fendt Vario med Fendt CARGO Den nye Fendt frontlæsser - Fendt CARGO - byder på avanceret teknik og dermed maksimal produktivitet. Den udvider Fendts

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7 1 Indholdsfortegnelse Side: Brugsanvisning 2 Brugervejledning 3 Før du kører ud på din første tur 3 Din første tur 4 Tilpasning af din cykel 5 Justering af sadel 5 Justering af ryglæn 5 Justering af styr

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

Frontstrigle. DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX

Frontstrigle. DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX Type 300/400/500H/600H Tillykke med Deres nye Frontstrigle. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043847 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 302 ccm benzinmotor. Maskinen har 6 fremadgående gear, 2 bakgear og en arbejdsbredde på 76 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere