VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår)"

Transkript

1 0 0 VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr Årsrapport 2012/2013 (48. regnskabsår) Resultatbudget 2013/2014

2 Indhold Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Hoved- og nøgletal 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Resultatbudget 13

3 Selskabsoplysninger Virksomheden Vestervig Fjernvarmeselskab A.m.b.A Vestergade Vestervig Telefon CVR-nr. Hjemsted: Regnskabsår: Thisted Kommune 1. juni maj 2013 Bestyrelse Alex Emkjær Jensen formand Brian Lauridsen kasserer Henning Bertelsen Erling Herbst Lars Mikkelsen Varmemester Revisor Preben Bjerre BRANDT Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Møllevænget Hurup Thy 1

4 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for Vestervig Fjernvarmeselskab A.m.b.A for 2012/2013. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Vestervig, den 12. juni 2013 Alex Emkjær Jensen formand Brian Lauridsen kasserer Henning Bertelsen næstformand Lars Mikkelsen Erling Herbst 2

5 Den uafhængige revisors påtegning Til andelshaverne i Vestervig Fjernvarmeselskab A.m.b.A Vi har revideret årsregnskabet for Vestervig Fjernvarmeselskab A.m.b.A for regnskabsåret 1. juni maj 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni maj 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Hurup, den 12. juni 2013 BRANDT Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jens Kr. Yde statsaut. revisor 3

6 Hoved- og nøgletal Virksomhedens udvikling i de seneste 5 år kan beskrives således. 2012/ / / / /2009 Samlede indtægter Variable prod.omkostninger Vedligeholdelse m.m Årets resultat Samlede aktiver Nøgletal Salg i kwh Antal forbrugere Enheder til fast afgift Forbrug af brændsel i kr. pr. solgt 1000 kwh 219,94 220,30 197, , ,93 Pris i øre pr. kwh 24,00 23,00 21,00 19,50 19,50 Abonnement pr. forbruger kr , , , , ,00 Fast afgift pr. m 3 rum - kr. 11,00 11,00 11,00 9,00 9,00 4

7 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for 2012/2013 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende: Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstider efter følgende principper: Flislagerhal og bygninger kedelanlæg Kedelanlæg Ledningsnet Krik/agger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Indkørsel 20 år 15 år 20 år 10 år 10 år Beholdninger Beholdning af flis og fyringsolie er optaget til kostpriser. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Tilslutningsafgifter Tilslutningsafgifter vedrørende tilslutning til eksisterende ledningsnet indtægtsføres over resultatopgørelsen. Tilslutningsafgifter og investeringsbidrag vedrørende udvidelsen af ledningsnettet til "Agger/Krik" modregnes i anlægssummen. 5

8 Resultatopgørelse for 1. juni maj / /2012 Note kr. kr. 1 Varmesalg Faste afgifter Målerleje/abonnement Lejeindtægt samt øvrige indtægter Forhøjet fast afgift Krik/Agger Indtægter i alt Produktionsomkostninger 2 Brændsel Elektricitet Øvrige produktionsomkostninger Variable produktionsomkostninger i alt Løn og personaleudgifter Vedligeholdelse af anlæg og renovering af bygninger Tilslutningsafgifter m.m. (normalbidrag) Produktionsomkostninger i alt Dækningsbidrag 32,06% (37,2%) Administration Driftsresultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før finansielle poster Finansielle udgifter, netto Årets resultat Overført fra sidste år Henlæggelser 0 0 Overføres til næste år Overskudsdisponering Tidsmæssig forskydning i forbrugerbetaling Tidsmæssig forskydning i forbrugerbetaling tidligere år Overført til næste år

9 Balance 31. maj 2013 Aktiver 2012/ /2012 Note kr. kr. Grunde og bygninger Produktionsanlæg Andre anlæg driftsmidler og inventar Ledningsnet Krik og Agger Materielle anlægsaktiver Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a Finansielle anlægsaktiver Flis Fyringsolie Varebeholdninger Efterbetalinger / efterbetalinger flytteopgørelser Forudbetalt løn Forudbetalte forsikringer Andre tilgodehavender Tilgodehavende moms Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

10 Balance 31. maj 2013 Passiver 2012/ /2012 Note kr. kr. Fornyelses- og reservefond Overført resultat primo Årets resultat Henlæggelser 0 0 Egenkapital Kommunekredit, 4,06%, Kommunekredit 3,44%, Kortfristet del af langfristet gæld, afdrag 2013/ Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristet gæld Omkostningskreditorer m.m Skyldig A-skat og feriepenge m.m Tilbagebetalinger / tilbagebetaling flytteopgørelser Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver

11 Noter 2012/ /2012 kr. kr. 1 Varmesalg Salg kwh ( kwh) Tillæg afkøling Brændsel Flis Fyringsolie Øvrige produktionsomkostninger Vand Kemikalier Leje og tømning af container Flaskeleje Gas Nox afgift Løn og personaleudgifter Lønninger Pension Kørselsgodtgørelse ATP og samlet betaling Anden afløsning Kursusudgifter Arbejdstøj Personaleudgifter Lønrefusion

12 Noter 2012/ /2012 kr. kr. 5 Vedligeholdelse af anlæg og renovering af bygninger Ledningsnet fremmed Ledningsnet materialer Vedligeholdelse bygninger Flisfyr Kran Røgvasker/røgkøler Oliefyr - lille Olietank Skorsten Spildevandsrensning Målere Nødstrømsanlæg Værktøj Brandmateriel Drift varebil Administration Løn bogholder Pension Telefon Porto og gebyrer m.m Fragt og kørsel Gebyr PBS Kontorartikler m.m Generalforsamling og møder Forsikringer, erhverv Ejendomsskat Bygningsforsikringer Kontingenter Revision og regnskabsmæssig assistance Revision og regnskabsmæssig assistance vedr. lovbunden selvevaluering Incassoomkostninger Faglitteratur Ingeniørbistand og økonomisk bistand vedr. diverse investeringer Dataløn og EDB-udgifter Software Gebyr flytteopgørelser m.m Vedligeholdelse kontorinventar Abonnement forbrugersystem Annoncer og reklame Renholdelse Afsat til tab primo Hensættelse til tab på debitorer Tab på debitorer Diverse Repræsentation og gaver Repræsentation - åbent hus

13 Noter 2012/ /2012 kr. kr. 7 Afskrivninger Flislagerhal Fliskedel Bygninger fliskedel Container Afskrivning anlæg indkørsel Afskrivning ledningsnet Krik-Agger Finansielle udgifter, netto Renteudgifter: Renter Kommunekredit KKD fliskedel Pengeinstituttter Renteindtægter Pengeinstitutter Aftalekonto Debitorer Henlæggelser Henlagt til investeringer jf. investeringsbudget Materielle anlægsaktiver Andre anlæg driftsmidler og inventar 0 0 Ledningsnet Krik og Agger Grunde og bygninger Produktionsa nlæg kr. kr. kr. kr. Kostpris primo Tilgang Investeringsbidrag og stikledning Tilbageførte henlæggelser Kostpris ultimo Af- og nedskrivninger primo Afskrivninger Af- og nedskrivninger ultimo Regnskabsmæssig værdi

14 Noter 2012/ /2012 kr. kr. 11 Efterbetalinger / efterbetalinger flytteopgørelser Tilgodehavender efterbetalinger Tilgode v/ incasso hensat til tab på debitorer Heraf tilgode ved incasso Andre tilgodehavender Forudbetalt flaskeleje Henlæggelser Hensat til renovering af produktionsanlæg primo Årets henlæggelse 0 0 Indtægtsført henlæggelse Skyldig A-skat og feriepenge m.m. Indeholdt A-skat mm Feriepengeforpligtelse

15 Resultatbudget 1. juni maj 2014 Kommentarer til resultatbudget Varmesalget budgetteres til kwh mod realiseret kwh i 2012/13. Priserne for flis er indregnet således prisen pr. GJ pr. 1/ er kr. 51,25. Der er indregnet forventet forsyningssikkerhedsafgift kr. 11,04 pr. GJ flis, for 50% af flisforbruget, idet afgiften ikrafttræder 1. januar Priserne er ændret til 27,5 øre pr kwh (2012/13 24 øre pr. kwh). Abonnementsafgift er uændret kr ,00 pr. forbruger og effektafgiften ændret til kr. 12,50 pr. m 3 rum (2012/ kr. pr m 3 rum). Vedligeholdelse og øvrige omkostninger er budgetteret ud fra forventningerne til året, under hensyntagen til realiserede tal i 2012/13. Der budgetteres med en forhøjet fast afgift til forbrugere tilkoblet nyt ledningsnet Krik/Agger. Den forhøjede afgift modsvarer ydelserne på lån i kommunekredit (opr. kr ), rt. 3,44% 20 årig serielån. Der er budgetteret med en henlæggelse t.kr. 550 til forventet investering i solvarmeanlæg til en samlet anlægssum t.kr Investeringen forventes idriftsat i

16 Resultatbudget 1. juni maj 2014 Budget Realiseret 2013/ /2013 Indtægter: Varmesalg Faste afgifter Målerleje/abonnement Lejeindtægt Forhøjet abonnement Krik / Agger Indtægter Produktionsomkostninger: Flis og olie Elektricitet Øvrige produktionsomkostninger Variable produktionsomkostninger Løn og personaleudgifter Vedligeholdelse af anlæg m.m Tilslutningsafgifter mm Andre faste produktionsomkostninger Produktionsomkostninger Dækningsbidrag Administration Driftsresultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før ekstraordinære poster Finansieringsomkostninger Årets resultat Tidsmæssig forskydning i forbrugerbetaling Overført fra sidste år Tidsmæssig forskydning i forbrugerbetaling tidligere år Hensættelse til nyt solvarmeanlæg mv (max 20% af ) Overføres til næste år

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Alternativet. Årsrapport 2013/2014

Alternativet. Årsrapport 2013/2014 Under Elmene 9, 4. tv. 2300 København S Cvr. nr. 35 28 48 93 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge AP STATSAUTORISEREDE REVISORER Institutionen Gaderummet - Regnbuen Arsrapport 21106 levr-nr. 18 19 42 79) J D Nørre Farimagsgade 11 D Torvet 21 D Olof Palmes Alle 25A, 1 Mali mfo@ap.dk An indepefldent

Læs mere

Ejerforeningen Domus Vista Park II. Årsregnskab 2014

Ejerforeningen Domus Vista Park II. Årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Domus Vista

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11 Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune Årsrapport 2010/11 Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. april 2010-31. marts 2011 Spec. Vedtaget budget 2010/11 Budgetforslag 2011/12 Indtægter:

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14 CVR-nr. 28 03 26 17 pwc Indholdsfortegnelse Side er Ledelsespategning 1 Den uafhaengige revisors pategning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009 Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. CVR nr. 21 25 93 14 Årsrapport 2009 (106. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 22/4 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere