Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S"

Transkript

1 Indhold Vattenfall i Odense Kraftvarmeværk i Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 8 Oplysninger om miljøforhold Miljødata Myndighedsudtalelse Virksomhedens navn: Havnegade Odense C Telefon: Kontaktpersoner: Driftsleder: Peter Graversen Miljøkoordinator: Lone Mandø Ifølge Miljøministeriets Bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger - nr. 210 af 03/03/2010 påhviler det Vattenfall at indsende miljøoplysninger om virksomhedens kraftvarmeværker i Danmark til myndighederne. For 2014 drejer det sig om følgende værker: Fynsværket, og Nordjyllandsværket. Yderligere er depotet ved Nordjyllandsværket omfattet af bekendtgørelsen. I henhold til bekendtgørelsen skal Vattenfall rapportere værkernes miljødata til Miljøstyrelsen én gang årligt, mens det er tilstrækkeligt med en miljøberetning hvert tredje år. Vattenfall har imidlertid valgt at udarbejde og offentliggøre et fuldt grønt regnskab med både miljødata og miljøberetning hvert år. I Vattenfall tror vi på, at dette kan medvirke til at fremme dialogen imellem virksomheden og offentligheden, ligesom en fuld status over det forløbne år gør det muligt at reagere langt hurtigere på behov for forbedringer. Sikkerhedsleder Tina Harhorn CVR-nr.: P-nr.: Grønt regnskab 2014 Side 1 af 24

2 Vattenfall i 2014 Vattenfall er ejet af den svenske stat. Koncernen har omkring medarbejdere og er en af Europas største producenter af elektricitet samt den største producent af varme. I 2014 har Vattenfall i Danmark ejet og drevet to kul- og biomassefyrede kraftvarmeværker, et affaldsfyret kraftvarmeanlæg, halvdelen af Ensted Transit Havn (kulterminal) samt halvdelen af salgsselskabet Emineral, som afsætter kraftværkernes mineralprodukter. Frem til den 1. april 2014 ejede og drev Vattenfall endvidere Køge Biopillefabrik, som producerede halmpiller. Køge Biopillefabrik er herefter lukket. Vattenfall ejer desuden en række land- og havvindmøller. Al energiproduktion påvirker miljøet, og i Vattenfall har vi fuld fokus på, at vi som en af Europas største virksomheder i branchen har et stort samfundsmæssigt ansvar. Den helt store udfordring er at balancere forskelligartede krav og forventninger i samfundet. Som energiproducent skal vi møde samfundets energibehov med stabile leverancer, produceret med bæredygtige teknologier - alt sammen til lavest mulige omkostninger. Disse krav skaber rammen for Vattenfalls aktiviteter og danner grundlag for virksomhedens mission og vision: Vattenfalls mission er - at gennemføre energidrift med en markedsforrentning ved at drive en energivirksomhed, der sætter selskabet i stand til at være blandt markedets førende inden for udvikling af bæredygtig energiproduktion. Vattenfalls vision er - at udvikle en bæredygtig, differentieret europæisk energiportefølje med en langsigtet øget fortjeneste samt betydelige vækstmuligheder. Vattenfall vil være blandt de førende inden for udvikling af miljømæssigt bæredygtig energiproduktion. Miljømæssigt er Vattenfalls strategiske fokus - at fokusere på en bæredygtig varme- og elproduktion ved at omdanne produktionen til teknologier med lav udledning - at levere bæredygtigt energiforbrug ved at tilbyde intelligente energiløsninger - at opnå bæredygtige økonomiske resultater ved at stræbe efter topkvalitet i alt, hvad vi gør. De konkrete mål i Vattenfalls indsats for bæredygtighed er fortsat - at reducere CO 2 -udledningerne med 50 % frem mod 2030, sammenlignet med niveauet i at opnå markedets højeste vækstrate i installeret kapacitet til produktion af vedvarende energi Endelig omfatter et tredje målområde igen i en øget energieffektivitet. Dette gælder i såvel driften af Vattenfalls egne energiproducerende anlæg som i støtte og vejledning af Vattenfalls kunder i indsatsen frem mod en opfyldelse af EU-Kommissionens Energieffektivitetsplan Grønt regnskab 2014 Side 2 af 24

3 Odense Kraftvarmeværk i 2014 Odense Kraftvarmeværk ligger på samme område som Fynsværket, og alle medarbejdere er ansat under Fynsværkets ledelse. Således er alle aktiviteter og indsatser, også på miljø- og arbejdsmiljøområdet, fuldt integrerede, ligesom en række miljømål og handlingsplaner er fælles for de to anlæg. Den positive udvikling med produktionsfremgang i 2013 er yderligere forstærket i Den samlede energiproduktion fra Odense Kraftvarmeværk blev således ca. 6,1% større i 2014 end i Udvikling i produktionen afspejler en positiv udvikling i tilførslen af erhvervsaffald fra affaldsleverandører på Fyn og afspejler resultatet af en målrettet indsats for at sikre en rentabel drift ved fortsat at importere affald. I løbet af 2014 er importen af norsk affald således i næsten fuldt omfang erstattet med affald fra Irland. Erstatningen har samtidig betydet en mere stabil drift med lettere overholdelse af miljøvilkårene mod slutningen af året, idet det norske affald havde en sammensætning, der gav udfordringer i anlæggenes røggasrensning. Den kraftige stigning i udledningen af SO 2 i 2013 er således afløst af et fald på cirka 26% i Efter overtagelsen af ejerskabet til Odense Kraftvarmeværk i 2011, er der gennemført en løbende integrationsproces over årene. I løbet af 2014 er integrationen af den del af organisationen, der styrer driften af anlæggene og bemander kontrolrummene færdiggjort ved etablering af en fælles overvågning af Fynsværkets og Odense Kraftvarmeværks anlæg i samme kontrolrum. Etableringen af et fælles kontrolrum betyder en større fleksibilitet og en bedre tværgående udnyttelse af mandskabsressourcer og viden. Fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed er fastholdt i 2014, og indsatsen er endelig kommet positivt til udtryk i statistikkerne. Der er stadig grund til at opretholde og intensivere arbejdet med forbedring af sikkerheden og forebyggelse af ulykker, så vi fremadrettet vil se at udviklingen fortsætter i den rigtige retning. Marts 2015 Kim Nissen Kraftværkschef Grønt regnskab 2014 Side 3 af 24

4 Basisoplysninger Virksomhedstype Odense Kraftvarmeværk er et affaldsfyret kraftvarmeanlæg med tre forbrændingslinjer med kapaciteter på henholdsvis 8, 8 og 16 ton affald pr. time. Det betyder, at kraftvarmeværket er underlagt pligten til at afgive miljøoplysninger i form af miljødata og miljøberetning i henhold til miljøoplysningsbekendtgørelsens listepunkt 5.2a: Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg for dagrenovations- eller dagrenovationslignende affald, hvor kapaciteten er større end 3 tons/time. Hovedaktiviteten: Biaktivitet: El- og varmeproduktion ved forbrænding af dagrenovationslignende affald som brændsel. Forbrænding af enkelte fraktioner af farligt affald i medfør af separate tillægsgodkendelser i henhold til listepunkt 5.1c: Bortskaffelse eller nyttiggørelse af farligt affald, hvor kapaciteten er større end 10 tons/dag, og hvorunder der foregår en blanding forud for de i punkt 5.1 og 5.2 opførte aktiviteter. Elproduktionen afsættes til elnettet via det regionale transmissionsselskab FynsNet. Produceret fjernvarme leveres til Fjernvarme Fyn A/S og til fjernvarmeselskaber i Munkebo, Langeskov og Kerteminde kommuner samt gartnerforsyningsselskaber. Beskrivelse af værket Affaldet vejes, registreres og aflæsses i affaldssiloen, hvor det blandes og hejses op i kedlernes indfyringstragte ved hjælp af anlæggets kraner. I kedlerne tørres og antændes affaldet, hvorefter det brænder ud på kedlernes riste ved temperaturer på omkring C. Varmeenergien fra forbrændingen omsættes i kedlerne til 380 C varm damp, som ledes igennem turbinerne, hvorved der produceres el. Efter turbinen nedkøles dampen til vand, og varmeenergien udnyttes til produktion af fjernvarme i anlæggets fjernvarmevekslere. Restfraktionen af ikke-brændbart materiale i affaldet, slaggen, udtages i bunden af ovnrummet og transporteres til slaggemellemlageret, hvorfra det efter sortering og analyse afhentes til genanvendelse. Røggassen fra forbrændingen ledes igennem et støvfilter, der udskiller og opsamler flyveasken. Efter støvfiltret vaskes røggassen med vand i røggasrensningsanlægget, hvorved syredannende bestanddele og tungmetaller udvaskes. Herefter udledes røggassen via skorsten til atmosfæren. Det opsamlede vand fra røggasrensningen behandles i spildevandsrensningsanlæggene og renses for tungmetaller ved udfældning. Bundfaldet (slam) fyldes i Big Bags, der afhentes og anvendes til opfyldnings- og understøtningsformål. Alle tre kedelanlæg er udrustet med dioxinfiltre, hvori dioxin nedbrydes ved at inddyse aktivt kul i røggassen. På den nyeste forbrændingslinje er der desuden etableret et deno x -anlæg, hvor inddysning af ammoniakvand i røggassen reducerer udledningen af kvælstofoxider, NO x. Væsentlige miljøforhold Forbrændingen af affald og udnyttelsen af energiindholdet til el- og varmeproduktion indebærer en række miljøpåvirkninger såvel ved forbrug af råvarer som i form af udledninger og andre påvirkninger af omgivelserne. Kortlægningen af påvirkningerne fra Odense Kraftvarmeværk viser, at de væsentligste miljøpåvirkninger stammer fra følgende aktiviteter: Forbrænding af husholdnings- og erhvervsaffald, primært fra Fyn og Vestsjælland med supplement af erhvervsaffald fra Norge /Irland Forbrænding af kreosotbehandlet træ Forbrænding af PUR-skum og CFC-holdig procesluft Grønt regnskab 2014 Side 4 af 24

5 Forbrug af kalk og natronlud i forbindelse med rensning af spildevand fra røggasrensningen Forbrug af aktivt kul til dioxinrensning Forbrug af vandværksvand (grundvand) til rensning af røggassen og til spædning af kedlernes vand/dampsystemer Udledning af røggasser, der blandt andet indeholder kuldioxid (CO 2 ), kvælstofoxider (NO x ), hydrogenfluorid (HF), svovldioxid (SO 2 ), saltsyre (HCl), kulilte (CO), støv, tungmetaller og dioxiner Restprodukter i form af slagge, flyveaske og slam fra røggasrensningen Kildesortering og bortskaffelse af almindeligt dagrenovationsaffald og erhvervs- og kemikalieaffald Udledning af processpildevand med indhold af salte og rester af tungmetaller til offentligt spildevandssystem Opsamling af sulfatholdigt spildevand fra røggasrensningen til genbrug som befugtningsvand i forbindelse med skibstransporter af flyveasken Udledning af sanitært spildevand Udsendelse af støv fra pladser og veje samt støj og lugt fra anlægget til omgivelserne Alle disse forhold er reguleret i kraftvarmeværkets miljøgodkendelser. Tekst og data i nærværende grønt regnskab inkluderer de miljøpåvirkninger, der er betydelige i mængde eller af andre årsager kræver miljømæssig bevågenhed. Generelt er miljødata kontrolleret og verificeret grundigt internt, og deres indbyrdes sammenhæng er vurderet i forhold til alle løbende rapporteringer og indberetninger samt øvrige tilgængelige kilder og erfaringer. Sikringen af dataværdiernes gyldighed og sporbarhed er en integreret del af kravene i det DS/EN ISO certificerede miljøstyringssystem. Alle miljømålere og -målinger kontrolleres løbende i henhold til gældende nationale og internationale standarder på området i henhold til Odense Kraftvarmeværks kvalitetshåndbog for miljømålere. Væsentligste gældende miljøgodkendelser m.v. Gyldighedsdato Samlet miljøgodkendelse af Odense Kraftvarmeværk 1. juli 2005 Godkendelse til afbrænding af kreosotbehandlet træ på Odense Kraftvarmeværk 23. juli 2004 Tilladelse til afbrænding af ethanolopløsning 3. oktober 2005 Tillægstilladelse til afbrænding af PUR-skum og CFCholdig procesluft 6. juli 2007 Miljøgodkendelse af ny dieselolietank og tilladelse til skrotning af gammel 12. februar 2008 Godkendelse af slaggeplads 14. marts 2011 Tilladelse til anvendelse af dispergeringsmiddel i spildevandsudledning fra skrubberanlæg på Odense 23. marts 2011 Kraftvarmeværk Påbud om straksindberetning af overskridelse af visse emissionsgrænseværdier 5. april 2011 Accept af ny positivliste af 30. marts 2010 til erstatning for oprindelig positivliste i miljøgodkendelsens bilag september 2011 Tilladelse til udledning af spildevand fra Odense Kraftvarmeværk 8. november 2011 Tilladelse til afbrænding af afvandet slam fra 20. december 2011 Fynsværkets sedimentationsbassiner Ændret frekvens for udførelse af QAL2 på 29. maj 2013 affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2014 Side 5 af 24

6 Miljøtilsynsmyndighed Miljøstyrelsen Strandgade København K Odense Kommune Flakhaven Odense C Godkendelser, tilladelser og ansøgninger I december 2013 blev der indledt drøftelser med Miljømyndighederne om at opnå tilladelse til forbrænding af bioaffald og af nye typer farligt affald. De samlede mængder affald er faldende og for fortsat at sikre tilstrækkelige affaldsmængder til forbrændingsanlægget ses det som en relevant mulighed at afbrænde affaldstyper klassificeret som farligt affald. Forbrændingen af denne type affald kræver udarbejdelse af en VVM-redegørelse. Status ved slutningen af 2014 er, at den indledende offentlighedsfase er afsluttet og miljømyndighedernes indholdskrav til VVM-redegørelsen foreligger i form af et såkaldt scopingnotat. Der arbejdes videre med VVM og miljøansøgningen i Godkendelse af CO 2 -overvågningsplan for Odense Kraftvarmeværk Indtil 2013 blev forbrænding af affald på Odense Kraftvarmeværk betragtet som CO2-neutralt. Fra og med 2013 blev der imidlertid indført nye regler for opgørelse af CO 2 -udledningen fra affaldsfyrede anlæg. Reglerne betyder, at udledningen i både 2013 og 2014 er opgjort ved at måle den samlede CO 2 -udledning fra anlæggets kedler og derefter bruge kulstof 14-metoden til at bestemme den del af CO 2 -udledningen, der stammer fra biomassebaseret affald. Ved at trække den biomassebaserede CO 2 -udledning fra totaludledningen bestemmes den CO 2 - udledning, der bidrager til en nettoforøgelse af atmosfærens CO 2 -indhold. - se afsnittet Miljødata for Odense Kraftvarmeværk. Tilsynsbesøg fra Miljøstyrelsen Odense Den 26. september 2014 gennemførte Miljøstyrelsen et rutinemæssigt tilsynsbesøg på Odense Kraftvarmeværk. Miljøstyrelsen fandt, at Odense Kraftvarmeværk overholder miljøgodkendelsens vilkår. Miljøstyrelsen bemærker ligeledes i tilsynsrapporten, at der er pænt og rydeligt på virksomheden. Der er god systematik i virksomhedens håndtering af miljøforholdene, herunder i dokumentationen for overholdelse af vilkårene. De modtagne indskærpelser i forbindelse med de få overskridelser af miljøkrav der har været siden seneste tilsyn i november 2012 blev gennemgået. Grønt regnskab 2014 Side 6 af 24

7 Oversigt over miljøpåvirkninger Brændselsforbrug Den forbrugte (indfyrede) mængde affald og energiindholdet heri Udledning til luft Udledning af CO 2, NO X, SO 2, CO, HF, HCl, støv, tungmetaller m.m. Produktion Elektricitet og fjernvarme Vandforbrug Vandforbruget opdelt på typer: Vandværksvand med drikkevandskvalitet og afsaltet spædevand til kedelanlæg Mineralprodukter Mængder af flyveaske, slagge og presset spildevandsslam Forbrug af stoffer og materialer Stoffer, der anvendes i hovedprocessen eller hjælpeprocesserne Affald Sorteres og sendes til genanvendelse, forbrænding eller deponering sammen med Fynsværkets affald i henhold til anlæggets miljøgodkendelse og Odense Kommunes regulativ for erhvervsaffald Egetforbrug af el og varme Forbrug til egne processer, belysning og opvarmning Spildevand Spildevand til kommunalt rensningsanlæg og til befugtning af flyveaske i forbindelse med skibstransporter Grønt regnskab 2014 Side 7 af 24

8 Ledelsens redegørelse Vattenfalls miljø- og arbejdsmiljøpolitik afspejler, at vi ønsker at være blandt de førende i udviklingen af en miljømæssigt bæredygtig energiproduktion, hvor et sikkert arbejdsmiljø samtidig er prioriteret højt. Vattenfalls miljøpolitik En vigtig del af Vattenfalls vision er at være blandt de førende inden for udviklingen af en miljøvenlig produktion, levering og distribution af energi. Derfor: Vi stræber efter at være blandt de bedste i klassen inden for hver eneste energikilde, vi anvender, og for hver eneste teknologitype, vi indfører, samt hele vejen gennem værdikæden. Vores ambition er at være en rollemodel overalt, hvor vi har aktiviteter Vores investeringsprojekter er baseret på sunde vurderinger med balance mellem miljømæssig og økonomisk påvirkning. Med udgangspunkt i det gør vi vores yderste for at vælge moderne, effektive og miljøeffektive teknologier og løsninger til investeringerne Vi har sat os selv som mål at øge vores anvendelse af energikilder og teknologier med lav udledning, eksempelvis teknologier med lav CO2- udledning Vi investerer i forskning og udvikling med henblik på at forbedre energieffektiviteten i vores drift, øge konkurrenceevnen for vores vedvarende energikilder og energikilder med lav udledning og reducere udledningerne fra alle vores kraftværker Vi har en systematisk tilgang til miljømæssige aspekter og risici. Dette inkluderer, at vi foretager løbende forbedringer, sætter krav og mål samt gennemfører evalueringer. Vi håndterer dette som en integreret del af vores ledelsessystem og har regelmæssigt strategiske drøftelser i den øverste ledelse Vi udspecificerer og vurderer den miljømæssige indsats, når vi vælger leverandører, underleverandører og forretningspartnere Vi inddrager kunderne og fremmer effektiv brug af energi som en metode til at reducere miljøbelastningen Vi stræber efter konstant at forbedre vores interne energieffektivitet og ressourceeffektivitet Sikkerhed, resultater og samarbejde er grundlæggende forhold i vores drift Vores miljømæssige indsats er grundlaget for en sund virksomhedsudvikling og for at forbedre vores konkurrenceevne. Vi overholder de gældende love, regler og tilladelser. Ved hjælp af løbende forbedringer er vores ambition at være førende i vores sektor og foregå med et godt eksempel på de markeder, hvor vi har aktiviteter. Vi har fokus på miljøbeskyttelse, bekæmpelse af forurening og sundhed inden for vores egne aktivitetsområder. Vores handlinger bærer præg af, at vi respekterer kulturerne i de regioner, hvor vi driver virksomhed. Vi er engagerede i at bevare en åben dialog omkring de miljømæssige aspekter af vores virksomhedsledelse, drift og produkter. Vi bestræber os på at levere energiløsninger, der muliggør en bæredygtig samfundsudvikling. Vattenfall-koncernen beskæftiger sig med el- og varmeproduktion, energihandel og distribution og salg af el, varme og gas. Vattenfall udfører også brunkulsminedrift. Grønt regnskab 2014 Side 8 af 24

9 Vattenfalls aktiviteter foregår primært i Europa. Grønt regnskab 2014 Alle nutidens energikilder, der anvendes globalt, vil fortsat være nødvendige inden for den nærmeste fremtid. Energi, navnlig i form af elektricitet, er grundlaget for det moderne samfund og bidrager til vores livskvalitet. Hver enkelt energikilde og aktivitet skal håndteres på effektiv og ansvarlig vis med respekt for miljøet. Vattenfalls primære energikilder er vandkraft, brunkul, stenkul, kernekraft, gas, biomasse, tørv, vindkraft og affald. Vi bruger også olie, geotermisk energi og solenergi. Vattenfall håndterer mange forskellige miljøforhold, og vi opfatter forvaltning af drivhusgasudledninger, luftkvalitet, jordbundsbeskyttelse, arealudnyttelse, vandbeskyttelse, affaldshåndtering, biodiversitet, vanddæmningssikkerhed, kernekraftsikkerhed og ressourceeffektivitet som vores prioritetsområder. Miljøpolitikken gælder for hele Vattenfall-koncernen. Vattenfalls arbejdsmiljøpolitik Hos Vattenfall mener vi, at alle arbejdsskader, arbejdsbetingede lidelser og ulykker kan forebygges. Det er vores mål, at alle interne og eksterne medarbejdere arbejder i et sikkert, sundt og motiverende miljø. Målet er at have nul ulykker og ingen arbejdsbetingede lidelser. Sikkerhed er en af vores tre kerneværdier, fordi det er vores ansvar, at ingen bliver syge eller kommer til skade på grund af vores aktiviteter. Intet arbejde er så vigtigt, at vi kan tillade, at det ikke udføres på en sikker eller sund måde. Når en situation ikke er sikker, kræves det af os alle, at vi stopper arbejdet omgående. Vi går ikke på kompromis til fordel for forretningsmæssige resultater. Vi arbejder på at øge opmærksomhed, kompetencer og viden om sikkerhed og sundhed samt at udvikle vores sikkerheds- og sundhedskultur. Alle i Vattenfall skal fungere som rollemodel og tage personligt ansvar for at sikre et beskyttet, sikkert og sundt arbejdsmiljø for sig selv, sine kolleger og dem, der arbejder for os. Som ledere viser vi engagement, synligt lederskab og sørger for de nødvendige midler og ressourcer. Vores arbejdsmiljøledelsessystem har en systematisk og proaktiv tilgang til alle vores aktiviteter. Vi implementerer den bedste praksis og skaber løbende forbedringer ved at gøre alt for at undgå ulykker og arbejdsbetingede lidelser for derigennem at skabe sikre og sunde arbejdspladser. Det omfatter: - identifikation af risici, risikovurdering og risikostyring - substitution og minimering af brugen af farlige stoffer og materialer - indførelse af sunde rammebetingelser på arbejdspladsen med henblik på at fjerne sygdomsfremkaldende faktorer og samtidigt fremme medarbejdernes sundhedsmæssige kompetencer - fastsættelse og opfølgning på relevante kompetencer og forståelse for sikre og sunde arbejdsrutiner hos dem der arbejder for os - overholdelse af relevante lovkrav og branchestandarder - planlægning af og opfølgning på sikkerheds- og sundhedsaktiviteter for at muliggøre løbende forbedring af vores arbejdsmiljøledelsessystem, sikkerheds- og sundhedskultur samt resultaterne heraf - sikring af fortsat læring ved at levere de nødvendige ressourcer til undersøgelse af ulykker og analyse af andres erfaringer med henblik på at træffe de nødvendige forebyggende foranstaltninger En høj processikkerhed er en forudsætning for sikre arbejdspladser på vores værker og anlæg. Set fra et proces- og arbejdsmæssigt synspunkt skal risici reduceres mest muligt fra design til drift for at forhindre hændelser og ulykker. Vi opstiller minimumskrav for alle dem, der arbejder for og sammen med os, samt sikrer at de opfylder dem. Grønt regnskab 2014 Side 9 af 24

10 Indsatsområder for 2014 i Operations Denmark De overordnede mål, fokusområder og nøgleindikatorer (KPI) for forretningsenhederne Business Division Production og Business Unit Thermal nedbrydes til forretningsmål for Operations Denmark, som er den organisation, der indbefatter den danske kraftvarmevirksomhed. Der fastsættes derpå årlige mål for indsatsen på de enkelte produktionssteder. Nedenfor vises de forretningsmål for Operations Denmark, der relaterer sig til miljø eller arbejdsmiljø. Forretningsmål for Operations Denmark er igen i 2014 Sikkerhed: Vi vil være blandt de bedste på sikkerhedsområdet. Målet for 2014 er, at ingen ansat i Vattenfall kommer ud for en alvorlig ulykke 1, samt at vi kan opretholde en LTIF 2 på maksimalt 4,4. Effektivitet og miljø: Med løbende forbedringer, reduktion af det interne energiforbrug, høj kvalitet af mineralprodukter samt fastholdelse af en lav udledning af NO x, SO 2 og CO 2 vil vi sikre en effektiv daglig drift, og vi vil følge den tæt i løbet af året. Nedenfor er vist, hvordan Odense Kraftvarmeværk har levet op til sine mål for Miljømål og -indsats på Odense Kraftvarmeværk Vattenfall overtog ejerskabet af Odense Kraftvarmeværk fra DONG Energy den 1. januar I løbet af 2012 og 2013 blev der gennemført og indarbejdet en række organisatoriske ændringer for at udnytte synergien ved det fælles ejerskab af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk. Det betyder blandt andet, at en række støttefunktioner til håndtering af brændsler og forbrændingsasker er blevet samlet i samme organisation. I løbet af 2014 er integrationen af den del af organisationen, der styrer driften af anlæggene og bemander kontrolrummene færdiggjort ved etablering af en fælles overvågning af Fynsværkets og Odense Kraftvarmeværks anlæg i samme kontrolrum. Med hensyn til miljømål og -indsats på Odense Kraftvarmeværk betyder de organisatoriske ændringer ligeledes en højere grad af integration end hidtil. Det er dog stadig muligt at opstille enkelte separate miljøforbedringsmål for Odense Kraftvarmeværk. På arbejdsmiljøområdet er både organisation og indsats derimod så integreret, at det kun i meget sjældne tilfælde vil give mening at opstille separate arbejdsmiljømål for Odense Kraftvarmeværk. For begge områder gælder, at mål og handlingsplaner er opstillet og prioriteret ud fra væsentlige miljøpåvirkninger, politikker, forretningsmål og supplerende nøgleindikatorer. 1 En alvorlig ulykke = En ulykke som medfører dødsfald eller irreversibel skade på en person 2 Lost Time Incidence Frequency (LTIF) = Arbejdsulykker med mere end 1 dags fravær pr. 1 mio. arbejdstimer Grønt regnskab 2014 Side 10 af 24

11 Miljømål og -indsats på Odense Kraftvarmeværk og Fynsværket Miljømål i 2014 Reelt opnået i 2014 Note Fynsværket vil i 2014 identificere, vurdere og om muligt substituere de mest farlige stoffer og materialer jf. colummodellen. Fynsværket vil inden udgangen af 2014 finde en ny leverandør til vedligeholdelse af database med stoffer og materialer. Fynsværket vil i 2014 identificere og gennemføre energibesparelsesprojekter med en samlet energibesparelses på 600 MWh. Fynsværket vil i 2014 udarbejde en VVMredegørelse og miljøansøgning på afbrænding af farligt affald på ODV. Målet er delvis nået. Der er identificeret 17 problematiske stoffer og materialer. En stor del er produkterne kan ikke erstattes, da det bliver brugt i processerne på Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk. Der er forsøgt at finde substituerende produkter. Det er lykkedes at finde en erstatning for brandslukningsmidlet Sinax F-12 syntetisk skumvæske med det mindre miljøbelastende produkt Sthamex F-15. Der er desuden fundet et nyt og mindre skadelig opvaskemiddel, til kantinens opvaskemaskine, uden indhold af natriumhypochlorit, som er på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer med en bemærkning om, at en udfasning af stoffet har særlig dansk fokus. Der er forsat meget fokus på kvaliteten af arbejdet, leveret af ekstern leverandør. Leverandøren har oplyst at der i 2015 vil ske en konvertering af databasen og at alle APB er blive kvalitetssikret i forbindelse med konverteringen. I forventning om, at de mange kvalitetsproblemer dermed løses, er endelig beslutning om leverandørskifte udsat. Målet ikke nået Ved skrotning af vaskeanlæg og garager er der fundet en energibesparelse på 290 MWh Målet er delvis nået. VVM anmeldelse og debatfolder har været i offentlighedsfase. Scopingnotatet, som beskriver miljømyndighedens krav til VVMredegørelsen, blev drøftet med tilsynsmyndigheden i december Fælles mål for Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk Fælles mål for Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk Fælles mål for Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk Separat miljømål for Odense Kraftvarmeværk Arbejdsmiljømål i 2014 Reelt opnået i 2014 Fynsværket vil i 2014 få ekstern Målet er nået konsulent til at gennemgå udvalgte Arbejdspladserne er gennemgået af en ekstern arbejdssteder med henblik på at forbedre konsulent fra Crecea sammen med de enkelte de ergonomiske udfordringer. medarbejdere. Indstilling af stole og skriveborde er Fynsværket vil i 2014 gennemføre seminarrække med temaet ulykker/psykisk arbejdsmiljø. Fynsværkets arbejdsmiljøudvalg og samarbejdsudvalg skal i 2014 gennemgå et kursus i at spotte dårlig psykisk arbejdsmiljø. Fynsværket vil i 2014 gennemgå og ajourføre de forskellige typer af instruktioner og vejledninger, som er tilgængelig for alle medarbejdere. Fynsværket vil i 2014 afholde kursusrække for alle medarbejdere i den nye struktur i instruktioner og vejledninger Fynsværket skal inden 1. april 2014 udarbejde en plan for hvorledes kendskabet til og anvendelsen af procedure; Risiko- og effektvurdering ved organisatoriske og andre ændringer i Vattenfall skal indføres lokalt på FYV Fynsværket skal inden 1. april 2014 udarbejde en plan for øget fokus på og forbedring af arbejdspladsens indretning drøftet og der er undervist i løfteteknikker. Målet er nået Der er afholdt flere seminarer, så alle medarbejdere har haft mulighed for at deltage. Der er informeret om de kommentarer psykologen, der besøgte virksomheden havde og de er ligeledes blevet drøftet. Målet er nået Der er afholdt et halvdags kursus hvor der blev talt om trivsel og tegn på mistrivsel og hvor forskellige metoder til at håndtere andres mistrivsel blev drøftet. Målet ikke nået. Det er en meget stor opgave, hvor instruktioner opdateres og risikovurderes. På grund af opgavens omfang er arbejdet ikke færdigt endnu, men fortsættes i Målet er nået Kursusforløb er gennemført, og bestod af en indledende e-learning som skulle gennemføres inden et halvdags kursus, hvor strukturen blev gennemgået Målet er delvis nået. Efter arbejdsmiljøorganisationens (AMO) fællesmøde den 7. og 8. november 2013 blev proceduren drøftet på lokal AMO møde. Proceduren blev diskuteret og AMOs rolle blev understreget. Det handler om at sikre involvering af AMO i forbindelse med organisatoriske ændringer. Proceduren følges ved kommende organisationsændringer på FYV. Målet er nået. I marts 2014 blev der sendt en mail til alle medarbejdere med et spørgeskema til kortlægning af det fysiske arbejdsmiljø. Kortlægningen er blevet brugt Fælles mål for Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk Fælles mål for Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk Fælles mål for Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk Fælles mål for Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk Fælles mål for Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk Fælles mål for Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk Fælles mål for Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk Grønt regnskab 2014 Side 11 af 24

12 Fynsværket skal senest 1. april 2014 opstille lokale mål for støvhåndtering. Fynsværket skal senest 1. april 2014 opstille lokale mål for støjhåndtering på baggrund af en generel støjpolitik. som udgangspunkt for arbejdet med ArbejdsPladsVurdering (APV) af fysisk arbejdsmiljø i Resultatet af kortlægningen og de derved synliggjorte problemer er blevet behandlet i de forskellige arbejdsmiljøgrupper. Der er desuden udarbejdet ny film om arbejdsstedets indretning til sikkerhedsintroduktionsvideoen VISIT, hvor der bliver gjort opmærksom på at der skal være ordentligt og ryddeligt, samt afdækning ved arbejde i højden. Alle medarbejdere laver risikovurdering inden arbejdet påbegyndes og der er ligeledes fokus på oprydning i forbindelse med leanværktøjet 5S Målet er nået. Der har i tidligere revision blevet fortaget støvmålinger og indført tiltag til at reducere spredningen af støv og begrænse støvbelastningen for den enkelte medarbejder. Derfor er der blandt andet indført, at der er sat støvsugerkabiner op, hvor medarbejderne tøj renses for støv, og både rengøringsniveauet og afdækningen er forbedret, så støvet ikke spreder sig i bygningen, ligesom der er øget fokus på værnemidler. Målet er nået. I 2010 blev hele værket støjkortlagt og støjbelastede områder identificeret. Der blev iværksat støjdæmpning og skilte med påbud om høreværn blev sat op i de relevante områder. Alle medarbejdere gennemførte en høretest. Fælles mål for Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk Fælles mål for Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk Løbende miljøteknologiske forbedringer Løbende miljøteknologiske forbedringer, kaldet BAT 3, omfatter alle ændringer, systemer og miljøteknologiske forbedringer, der nedbringer miljøbelastningen fra vores produktion. Med vedtagelse af ny lovgivning i EU (IE-direktivet) vil der fremover komme endnu mere fokus på denne del af miljøarbejdet. I forlængelse af den seneste revision af miljøgodkendelsen for Odense Kraftvarmeværk i 2005, blev der to år senere udarbejdet en fuldstændig BATredegørelse for driften. Efterfølgende har drifts- og projektmedarbejdere på Odense Kraftvarmeværk løbende forholdt sig til anvendelse af BAT. Dette er primært sket i forbindelse med ændringer af anlægget. Ved udgangen af 2012 blev der nedsat en projektgruppe til en detaljeret gennemgang, fornyelse og forbedring af kemikalieoplagene og minimering af den miljø- og arbejdsmiljømæssige risiko i forbindelse med driften af alle vandbehandlings- og spildevandsbehandlingsanlæg på Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk. Gruppen har afsluttet sit arbejde i det sene forår 2013, og de foreslåede forbedringer på Odense Kraftvarmeværk er gennemført. Ud over en række forbedringer af arbejdsforhold og instruktionsmateriale er en midlertidig udendørs oplagsplads for nyleverede vandbehandlingskemikalier erstattet af et indendørs opvarmet lager med forbedret opsamlingskapacitet. Samtidig er en indendørs lagertank for HCl flyttet udendørs til en beskyttet kemikaliecontainer med indbygget opsamlingsbassin. Flytningen medfører formindsket risiko for korrosionsskader og -lækager i driftsbygningen. Ved udgangen af 2013 har Odense Kraftvarmeværk afsluttet den planlagte udskiftning af alle væsentlige miljømålere, der indgår i den løbende registrering af udledningen fra Odense Kraftvarmeværks skorsten til det omgivende miljø. På kedel 13 blev de oprindelige miljømålere udskiftet allerede i 2011 og på kedel 11 og 12 blev de udskiftet i I 2013 er udskiftningen afsluttet ved at installere nye målere til registrering af de udledte røggasmængder. Ved indgangen til 2014 har Odense Kraftvarmeværk således nye miljømålere, der lever op til de seneste standarder på alle anlæg. Odense Kraftvarmeværk opfylder dermed seneste BAT-krav på miljømålingsområdet. Som en del af opfølgningen på revurderingen af Fynsværkets miljøgodkendelse blev der stillet krav om at undersøge og indsende en redegørelse for om tanke og lagre på Fynsværket lever op til seneste BAT-krav. I den forbindelse er der i 2014 foretaget en detaljeret gennemgang af alle oplag på både Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk og 3 BAT = Best Available Technique Grønt regnskab 2014 Side 12 af 24

13 udarbejdet en redegørelse med en beskrivelse af hvor godt forureningen fra dem er forebygget. Redegørelsen indeholder en beskrivelse af ca. 200 oplag, registreret med indhold, volumen, opsamlingskapacitet mv. Der skal med udgangspunkt i redegørelsen laves en handlingsplan for de oplag, som ikke lever op til BAT-kravene. Redegørelsen er afleveret til miljøstyrelsen medio december. Leverandørkrav Ved bestilling af varer og tjenesteydelser følger Odense Kraftvarmeværk de samme regler som Fynsværket. Derfor benytter Odense Kraftvarmeværk så vidt muligt kun leverandører, der er godkendt som samhandelspartnere på baggrund af indgåede samhandelsaftaler. Kravene til sådanne leverandører er beskrevet i Vattenfalls miljø- og arbejdsmiljøstyringssystem. I forbindelse med indhentning af udbud og indgåelse af kontrakter om større ordrer er der udarbejdet en oversigt over miljø- og arbejdsmiljømæssige minimumskrav til leverandører inklusive et spørgeskema, som danner udgangspunkt for en rangordning af leverandørerne ved modtagelse af tilbud. Der er udviklet et system til kvartalsvis opfølgning og evaluering af leverandørernes præstationer i forbindelse med leverance af varer eller serviceydelser. Systemet omfatter et elektronisk evalueringssystem til evaluering af kvalitet, dokumentation, overholdelse af tidsfrist, arbejdsform, holdning og adfærd samt sikkerhed og miljø. Hvis ét eller flere af nedenstående punkter er observeret - to eller flere ulykker eller to eller flere alvorlige tæt-på-ulykker - de leverede præstationer eller holdninger er evalueret lavt - manglende vilje til forbedring af problematiske forhold - indkaldes den pågældende leverandør til et møde. Resultaterne af opfølgningen på de kvartalvise leverandørevalueringer og -møder gennemgås to gange årligt. Leverandører, der ikke i tilstrækkelig grad lever op til de handlingsplaner for forbedringer, der er aftalt på leverandørmødet, slettes fra positivlisten over leverandører til Odense Kraftvarmeværk. I forbindelse med arbejde, der udføres på værket, må leverandøren benytte medbragte stoffer og materialer efter ansøgning og tilladelse til midlertidig anvendelse på Fynsværket. Senest ved arbejdets ophør, skal leverandører fjerne al overskydende midlertidigt godkendt materiale med tilhørende emballage. Ved indkøb eller anvendelse af mærkningspligtige stoffer og materialer på Fynsværket er der fastsat krav om, at der altid skal foreligge en dansksproget brugsanvisning fra leverandørerne. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøarbejdet på Odense Kraftvarmeværk er en integreret del af arbejdsmiljøarbejdet på Fynsværket. Nærværende redegørelse for resultater og aktiviteter i 2014 er derfor på flere områder tilsvarende indholdet i grønt regnskab for Fynsværket. Arbejdsmiljøorganisationen Den fælles arbejdsmiljøorganisation for Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk er ansvarlig for både arbejdsmiljø, sikkerhed og miljø. Arbejdsmiljøorganisationen består af en arbejdsmiljøgruppe for hver af de tre afdelinger og en arbejdsmiljøgruppe for administration og stabe samt for CMT (teknisk driftssupport). Arbejdsmiljøgrupperne i de tre afdelinger består af en lederrepræsentant og to medarbejderrepræsentanter, mens grupperne i administrationen og CMT består af en ledelses- og en medarbejderrepræsentant. Desuden er sikkerhedslederen med i arbejdsmiljøorganisationen. Grønt regnskab 2014 Side 13 af 24

14 Arbejdsmiljøgrupperne varetager arbejdsmiljøarbejdet i dagligdagen. I 2014 afholdt arbejdsmiljøudvalget 10 møder med deltagelse af hele arbejdsmiljøorganisationen. Arbejdsmiljøarbejdet Det fælles arbejdsmiljøledelsessystem for Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk er certificeret i henhold til gældende krav i seneste udgave af OHSAS og Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr af 09/10/2013. Overholdelsen af kravene er senest kontrolleret i april 2013 af et akkrediteret certificeringsorgan. Det interne arbejdsmiljøledelseskrav om at gennemføre mindst to gennemgange af sikkerheds- og miljørisici i udvalgte områder er fastholdt i Alle konstaterede fejl eller mangler, der ikke er løst umiddelbart, er overført til opfølgning via det it-baserede observationssystem. Desværre lykkedes det ikke at undgå arbejdsulykker med fravær i På trods af betydelig forstærket indsats gennem hele året for at undgå ulykker, kom en af Fynsværkets medarbejdere ud for en ulykke med fravær på i alt 4 dage til følge. I løbet af året kom yderligere syv medarbejdere ud for mindre arbejdsulykker uden fravær. Alle ulykker er registreret, analyseret og behandlet i Fynsværkets arbejdsmiljøorganisation med henblik på at bruge hændelsesforløbet til forebyggelse af gentagelser. Derudover har der været fire ulykker, hvor eksterne medarbejdere kom så alvorligt til skade, at det medførte fravær. Ulykkerne resulterede i sammenlagt cirka 5 fraværsdage hos de eksterne virksomheder. Fem eksterne medarbejdere har desuden været ude for ulykker, der ikke har medført fravær. Antallet af ulykker i 2014 viser, at arbejdet med forbedring af sikkerheden og forebyggelse af ulykker fortsat skal opretholdes som et højt prioriteret indsatsområde. Indsatsområder I 2014 har der fortsat været stort fokus på arbejdsmiljøindsatsen. Der er igangsat flere projekter, som skal højne den enkelte medarbejders adfærd med hensyn til arbejdsmiljø. Dette arbejde er en løbende proces for hele tiden at holde det rette fokus på korrekt holdning og adfærd. Der har også været fokus på orden og ryddelighed på arbejdspladsen. I forbindelse med de store årlige reparationsarbejder og eftersyn på produktionsanlæggene er der i 2014 udarbejdet en detaljeret sikkerheds- og miljøplan for afviklingen af disse. Der har været stort fokus på påvirkningen fra restprodukter fra primært det affaldsfyrede anlæg og desuden generelt på støv i forbindelse med arbejdet. Sikkerheds- og miljøplanerne sikrer en større inddragelse af egne reparatører og de medarbejdere fra de mange eksterne leverandører, som deltager i de årlige vedligeholdelses- og reparationsarbejder. Sikkerhedsinstruktion gennem film med tilhørende test er fuldt implementeret i 2014 for såvel interne som eksterne medarbejdere. Kemikalier på Fynsværket På Fynsværket anvendes en række stoffer, der kan indebære en arbejdsmiljømæssig risiko ved forkert håndtering eller anvendelse. Farlige stoffer og materialer forefindes så vidt muligt kun i lukkede procesanlæg, ligesom der altid findes opdaterede arbejdspladsbrugsanvisninger for stofferne. Anvendelsen af farlige stoffer søges begrænset mest muligt. I 2013 igangsatte Vattenfall et tværgående projekt til kortlægning af de stoffer og materialer, som bliver brugt på Vattenfalls danske anlæg. Efterfølgende skulle man forsøge at erstatte 17 problematiske stoffer, som var blevet identificeret i kortlægningen. Det viste sig de størstedelen af de fundne farlige stoffer, er stoffer, der bruges i store mængder og har egenskaber, der ikke findes i mindre farlige stoffer, og som er uundværlige for opretholdelse af en stabil drift af Fynsværket. Det har derfor kun været muligt at finde stoffer til substituering af to stoffer. Det er således lykkedes at erstatte finde en erstatning for brandslukningsmidlet Grønt regnskab 2014 Side 14 af 24

15 Sinax F-12 syntetisk skumvæske med det mindre miljøbelastende produkt Sthamex F-15. Fynsværket har desuden fundet et nyt og mindre skadelig opvaskemiddel, til kantinens opvasker, uden indhold af natriumhypochlorit, som er på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer med en bemærkning om, at en udfasning af stoffet har særlig dansk fokus. Udviklingen i forbruget af kemikalier findes i miljødataskemaet og er omtalt i et separat tekstafsnit med overskriften Forbrug af stoffer og materialer. Uddannelse Alle medarbejdere deltager i et obligatorisk førstehjælpskursus inklusive undervisning i anvendelse af hjertestarter. Nye medarbejdere har modtaget sidemandsoplæring i brugen af det elektroniske miljøstyringssystem samt i andre relevante systemer inden for miljø og arbejdsmiljø. Oplæringen sikrer, at medarbejderen kan bruge virksomhedens it-værktøjer og øvrige systemer til søgning af de oplysninger, der er nødvendige for, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og miljømæssigt forsvarligt. Der er afholdt et halvdags kursus hvor der blev talt om trivsel og tegn på mistrivsel og hvor forskellige metoder til at håndtere andres mistrivsel blev drøftet. Der er derudover også gennemført en kursusrække for alle medarbejdere i instruktioner og vejledninger. De årlige udviklingssamtaler er gennemført for samtlige medarbejdere ud fra centralt udarbejdede samtaleskemaer, der sikrer, at behovet for uddannelse og udviklingsaktiviteter er vurderet, herunder også behovet for efteruddannelse inden for miljø og arbejdsmiljø. Miljøuheld, vilkårsoverskridelser og egenkontrol Med henblik på at opgøre og kontrollere udledningen til luft og vand udføres en række målinger i henhold til kravene i bekendtgørelser, myndighedsgodkendelser og -tilladelser. De vigtigste er kontinuerlige målinger af røggassens indhold af støv, total organisk kulstof (TOC), saltsyre (HCl), svovldioxid (SO 2 ), kvælstofoxider (NO x ) og kulilte (CO) samt spildevandets temperatur, surhed og uklarhed (turbiditet). Dertil kommer et bestemt antal årlige stikprøvemålinger af røggassens og spildevandets indhold af en række stoffer. Resultaterne af målingerne i 2014 dokumenterer, at Odense Kraftvarmeværk med ganske få undtagelser har kunnet overholde alle krav og grænseværdier. En kort redegørelse for de få tilfælde, hvor grænseværdierne eller kravene ikke har kunnet overholdes, følger nedenfor. Udledningen til luft På grund af fejl på anlæg, strømsvigt, målerfejl, dårlig affaldskvalitet og/eller blokeringer i indfyrings- eller askesystemer har der i 2014 været enkelte timer eller døgn, hvor grænseværdierne for udledningen til luft ikke har kunnet overholdes. Tager man anlæggets tre kedler under ét, har det af nævnte grunde ikke været muligt at overholde alle halvtimesgrænseværdierne i løbet af året. De halvtimesgrænseværdier, der skal være overholdt i 97 % af driftstiden, har generelt været overholdt i over 99 % af driftstiden. For SO 2 og NO X -udledningen fra en af kedlerne er afstanden til den krævede procent af driftstiden dog lidt lavere med en overholdelsesprocent på 98,2 hhv. 97,5 af drifttiden. Årsagen til udviklingen er primært sammensætningen af det importerede Norske affald, der derfor er udfaset gradvist frem til september måned, hvor det helt er erstattet af importeret storskrald fra Irland med en langt mindre problematisk sammensætning. Der har ligeledes været enkelte overskridelser af de halvtimesgrænseværdier, som det er tilladt at overskride i op til 60 timer pr. år pr. kedel. Målt i forhold til 60-timerskravet er grænseværdierne dog overholdt med meget god margin i Ingen af kedlerne havde brugt mere end 10,5 timer af de tilladte 60 timer ved årets afslutning. I henhold til gældende miljøkrav er disse overskridelser indberettet til myndighederne senest den 20. i måneden efter overskridelsen. Grønt regnskab 2014 Side 15 af 24

16 Sammenlagt har de kortvarige driftshændelser ovenfor imidlertid også resulteret i otte overskridelser af døgnmiddelgrænseværdierne i løbet af Sådanne døgnoverskridelserne ligger uden for miljøgodkendelsens rammer og er derfor straks indberettet som vilkårsoverskridelser til de lokale miljømyndigheder i henhold til gældende krav. Indberetningen er fulgt op af en redegørelse for årsagen til overskridelsen og for de tiltag, der er iværksat for at undgå en gentagelse. Odense Kraftvarmeværk har efterfølgende modtaget en indskærpelse af, at døgnmiddelkravet skal overholdes, idet det dog samtidig fremgår af indskærpelserne, at myndighederne på baggrund af de fundne årsager og de gennemførte foranstaltninger ikke finder det nødvendigt at foretage sig yderligere. Udledningen af spildevand Analyseresultaterne fra de døgnprøver, der udtages en gang hver måned, er indsendt til Odense Kommune sammen med resultatet af målinger, der kontrolleres løbende via fast installerede målere i spildevandssystemet. Månedsprøverne viser en enkel overskridelser af grænseværdien for kviksølv. En opfølgende måling taget umiddelbart efter viste imidlertid, at grænseværdien var overholdt. Resultaterne af årets kontinuerlige målinger af spildevandet viser, at grænseværdien for indholdet af suspenderende stoffer blev overskredet i marts, og at grænseværdien for spildevandets surhedsgrad (ph) blev overskredet i april. Alle overskridelser er rapporteret til Odense Kommune i de månedlige spildevandsrapporteringer med tilføjelse af relevant forklaring og løbende tiltag. Kommunen har taget indberetningerne til efterretning. Øvrige resultater af miljømålinger og egenkontrol Odense Kraftvarmeværk indsender hvert kvartal rapporter til Miljøstyrelsen og Odense Kommune om overholdelsen af miljøkrav. Rapporterne og de tilhørende miljøgodkendelser er offentligt tilgængelige dokumenter, der kan findes på internettet eller rekvireres ved henvendelse til Miljøstyrelsen, Odense Kommune eller de kontaktpersoner, der er nævnt på første side i dette grønne regnskab. Henvendelser og klager Alle henvendelser og klager vedrørende miljø og arbejdsmiljø i forbindelse med drift og vedligehold af anlæggene på Odense Kraftvarmeværk registreres elektronisk i en dertil indrettet database. Der har været en enkelt klage over støj i forbindelse med det årlige hovedeftersyn og reparation af anlæggene på Odense Kraftvarmeværk i 2014, idet en nabo henvender sig om kraftig brummende støj fra Fynsværket. Støjen viser sig at stamme fra en mobilstøvsuger, der er i færd med at suge aske ud fra en af kedlerne på Odense Kraftvarmeværk. En efterfølgende støjmåling har vist, at den involverede lastbil støjer væsentligt mere end de interne grænseværdier, der er fastsat som grænse for hvor meget køretøjer og andre arbejdsmaskiner, der anvendes udendørs på Odense Kraftvarmeværk og Fynsværket må støje. Som opfølgning på hændelsen er afholdt et møde med entreprenøren for at få en afklaring af om støjen kan nedbringes eller om det er nødvendigt at undersøge muligheden for at finde alternative leverandører. Resultatet af mødet og evt. undersøgelser af alternativer vil danne baggrund for afgivelse af ordrer om udførelse af tilsvarende fremtidige sugningsopgaver. Afvigelser i forhold til tidligere års grønt regnskab Dette års miljødata for Odense Kraftvarmeværk er dækkende for hele 2014 og indeholder generelt samme typer miljødata som grønt regnskab for Grønt regnskab 2014 Side 16 af 24

17 Oplysninger om miljøforhold Produktion Produktionsfremgangen fra 2013 er yderligere forstærket i Den samlede energiproduktion fra Odense Kraftvarmeværk blev således ca. 6,1% større i 2014 end i Den positive udvikling i produktionen afspejler en positiv udvikling i tilførslen af erhvervsaffald fra affaldsleverandører på Fyn. Samtidig er det ved en målrettet indsats i et relativt stort omfang lykkedes at erstatte den udfasede import af norsk affald med storskrald fra Irland for også ad den vej at sikre en rentabel drift. MWh Nettoproduktion af el- og varme TJ Netto elproduktion i MWh Fjernvarmeproduktion i TJ (1000 GJ) Netto elproduktion i MWh Fjernvarmeproduktion i TJ (1000 GJ) Udledning til luft Efter en kraftig stigning i fra 2012 til 2013 er den totale SO 2 -udledning faldet med ca. 26%. Målt pr. energienhed er udledningen faldet fra 38,3 mg til 26,5 mg pr. produceret energienhed, og det er dermed lykkedes at få udledningen tilbage på et normalt niveau. Udfasningen af det norske affald og de gennemførte forbedringer af reguleringen af skrubberanlæggenes vandkemi samt øget fokus på opblanding af affald vurderes at være de væsentligste årsager til den positive udvikling. Det er lykkedes at fastholde det lavere niveau for NO X -udledningen, der blev opnået i 2013, idet udledningen pr. produceret energienhed er fastholdt på et niveau på ca. 380 mg. Stigningen i den totale NOx-udledning på ca. 15 ton svarende til ca. 6,6% er således blot en afspejling af den øgede produktion. Grønt regnskab 2014 Side 17 af 24

18 mg SO2 pr. kwh 80,00 Udledning af SO2 og NOx pr. leveret energienhed mg NOx pr. kwh 600,0 70,00 60,00 500,0 50,00 400,0 40,00 300,0 30,00 20,00 200,0 10,00 100,0 0,00 Udledning af SO2 pr. produceret energienhed Udledning af NOx pr. produceret energienhed ,6 15,5 11,2 23,9 34,2 23,5 38,3 26,5 354,7 351,7 292,8 298,9 411,3 413,9 379,7 381,5 0,0 Fra og med 2013 trådte de nye CO 2 -kvoteregler for affaldsfyrede anlæg i kraft. Det betyder, at CO 2 -udledningen ikke mere opgøres alene på baggrund af forbruget af letolie til støttefyring. Af hensyn til kontinuiteten i regnskabets tal er CO 2 -udledningen i 2013 og 2014 beregnet både efter de gamle og nye regler. Beregningen af CO 2 -udledningen efter de gamle regler viser en svag stigning i den indfyrede oliemængde pr. ton affald og dermed også i udledningen af CO 2 fra oliestøttefyringen. Stigningen er ikke markant og skyldes blandt andet udsving i antal stop og i behovet for langsom tørring og opvarmning af murværk efter kedelreparationer. Opgørelsen af CO 2 -udledningen i henhold til CO 2 -kvotereglerne viser et fald fra ton i 2013 til ton i 2014 på trods af stigningen i både affaldsmængder og anvendelsen olie. CO2-udledningen er faldet fra 119,8 til 112,6 g pr. produceret kwh. Udviklingen afspejler et svagt fald i fossilt indhold i affaldet. Grønt regnskab 2014 Side 18 af 24

19 Udledning af CO2 fra støttefyring med olie og indfyring af olie pr. ton affald CO2 udledning i ton fra ton olie/ton afffald støttefyring , , , , , , Udledning af CO2 fra støttefyring med olie Indfyret oliemængde pr. ton affald 1,72 1,84 3,88 4,49 4,55 2,43 2,39 2,74 0,00 Udledning af CO2 fra støttefyring med olie Indfyret oliemængde pr. ton affald Ton g pr. kwh 140, , , , , , ,0 Stigning Udledt CO2 mængde iflg. nye CO2- regler Stigning i CO2 udledning pr. produceret kwh iflg. nye CO2-regler ,6 119,8 112,6 0,0 Stigning Udledt CO2 mængde iflg. nye CO2-regler Stigning i CO2 udledning pr. produceret kwh iflg. nye CO2-regler Målt pr. leveret energienhed er udledningen af HCl steget en anelse, så det er tilbage på niveauet fra 2012; men dog stadig bekvemt under det relativt høje niveau på omkring 5 milligram i Forventningen er, at udfasningen af det norske affald i løbet af 2014 vil bevirke, at HCl udledningen i 2015 igen vil kunne nærme sig det meget lave niveau fra 2013, hvor den forøgede dosering af lud og den ændrede regulering af vandkemien i SO 2 - skrubberen, sammen med en øget vanddosering i HCl-skrubberen, muliggjorde en reduktion af HCl pr. energienhed. Grønt regnskab 2014 Side 19 af 24

20 Udledningen af støv pr. produceret energienhed er steget fra det ekstremt lave niveau på kun 0,1 til 2,7 milligram pr. leveret kilowatt-time. Som det fremgår af figuren er udledningen af støv dog stadig meget lav. Udviklingen i tallene betyder naturligvis, at den forbedrede styring af røggasrensningsanlæggenes vandkemi, så der opretholdes en bedre rensningsevne skal fastholdes, ligesom der fortsat skal foretages en effektiv overvågning og kontrol af utætheder i forbindelse med den daglige drift og de årlige reparationsstop. Udledning af HCl og støv pr. leveret energienhed mg HCl pr. kwh 15,0 mg støv pr. kwh 12,0 12,0 10,0 8,0 9,0 6,0 6,0 4,0 3,0 2,0 0,0 Udledning af HCl pr. produceret energienhed Udledning af støv pr. produceret energienhed ,5 8,1 2,1 2,0 4,9 3,3 2,3 3,2 10,1 7,5 4,7 6,3 7,6 1,2 0,1 2,7 0,0 Grønt regnskab 2014 Side 20 af 24

Odense Kraftvarmeværk A/S. Grønt regnskab 2013

Odense Kraftvarmeværk A/S. Grønt regnskab 2013 Odense Kraftvarmeværk A/S Grønt regnskab 2013 Odense Kraftvarmeværk A/S Grønt regnskab 2013 INDHOLD Vattenfall i 2013 3 Basisoplysninger 5 Ledelsens redegørelse 12 Oplysninger om miljøforhold 20 Miljødata

Læs mere

Debatoplæg. Forbrænding af visse typer farligt affald på Odense Kraftvarmeværk

Debatoplæg. Forbrænding af visse typer farligt affald på Odense Kraftvarmeværk Debatoplæg Forbrænding af visse typer farligt affald på Odense Kraftvarmeværk 1 INDHOLD INDLEDNING 2 HVAD GÅR PROJEKTET UD PÅ? 4 MILJØPÅVIRKNINGER 5 ÆNDRING AF PLANGRUNDLAGET 7 MYNDIGHEDSBEHANDLING 8 Vattenfall

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Fynsværket

Grønt regnskab 2014 Fynsværket Indhold Vattenfall i 2014... 2 i 2014... 3 Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 11 Oplysninger om miljøforhold... 20 Miljødata... 26 Myndighedsudtalelse... 26 Virksomhedens navn: Vattenfall A/S

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Nordjyllandsværket. Virksomhedens navn: Vattenfall A/S Støberigade 14 2450 København SV Telefon: 88 27 50 00 www.vattenfall.dk

Nordjyllandsværket. Virksomhedens navn: Vattenfall A/S Støberigade 14 2450 København SV Telefon: 88 27 50 00 www.vattenfall.dk Indhold Vattenfall i 2014... 2 Nordjyllandsværket i 2014... 3 Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 8 Oplysninger om miljøforhold... 15 Miljødata... 19 Myndighedsudtalelse... 19 Virksomhedens

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1

Læs mere

køge Biopillefabrik Grønt regnskab 2012

køge Biopillefabrik Grønt regnskab 2012 køge Biopillefabrik Grønt regnskab 2012 Køge Biopillefabrik Grønt regnskab 2012 Indhold Vattenfall i 2012 3 Basisoplysninger 5 Ledelsens redegørelse 8 Oplysninger om miljøforhold 14 Miljødata 16 Myndighedsudtalelse

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2012 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2012 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Fynsværket. Grønt regnskab 2013

Fynsværket. Grønt regnskab 2013 Fynsværket Grønt regnskab 2013 Fynsværket Grønt regnskab 2013 INDHOLD Vattenfall i 2013 3 Basisoplysninger 5 Ledelsens redegørelse 14 Oplysninger om miljøforhold 22 Miljødata 28 Myndighedsudtalelse 34

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME 31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME Døgnet rundt, året rundt bliver affald til nyttig energi. Det har miljøet godt af, og forbrugerne sparer penge. Det er lang tid siden, vi sidst har

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Frederikshavn Kraftvarmeværk

Grønt regnskab 2013. Frederikshavn Kraftvarmeværk Grønt regnskab 2013 Frederikshavn Kraftvarmeværk Grønt regnskab 2013 Frederikshavn Kraftvarmeværk Side 2 Basisoplysninger Navn, beliggenhed og ejerforhold Frederikshavn Kraftvarmeværk er beliggende Vendsysselvej

Læs mere

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Indhold Tryghed ved DONG 4 Mål 7 Sådan arbejder DONG med KSM 8 Opfølgning 10 Organisation 12 3 Tryghed ved DONG DONG arbejder med olie og naturgas under høje tryk. Det

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab).

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab). Sagsnr. 17.10-00-1103 Vores ref. MLK/lni Deres ref. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Den 14. august 2000 Att. Charlotte Thy, Industrikontoret Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Miljøregnskab 2013 MÅBJERGVÆRKET

Miljøregnskab 2013 MÅBJERGVÆRKET Miljøregnskab 2013 MÅBJERGVÆRKET Basisoplysninger Energivej 2 7500 Holstebro CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.633 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt 19. juni 2008 hjo/03.02.0006 NOTAT Til: Ledergruppen Fra: sekretariatet Miljøvurdering af energiudnyttelse af Med de stigende smængder i Danmark er der behov for

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Indhold Baggrund for at opbygge et arbejdsmiljøledelsessystem... 3 Andre incitamenter... 3 Processen fra baghjul til forhjul (start slut)...

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Amagerværket. Grønt regnskab 2013

Amagerværket. Grønt regnskab 2013 Amagerværket Grønt regnskab 2013 Amagerværket Grønt regnskab 2013 INDHOLD Vattenfall i 2013 3 Basisoplysninger 5 Ledelsens redegørelse 12 Oplysninger om miljøforhold 19 Miljødata 22 Myndighedsudtalelse

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

Ledelseshåndbog. Niveau 1

Ledelseshåndbog. Niveau 1 Ledelseshåndbog Niveau 1 Ledelseshåndbog niveau 1 Revision: 26. oktober 2012 Udarbejdet af: Allan Bruus Ikraft. Dato: Indholdsfortegnelse Niveau 1... 1 Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Systemstruktur 4 Politikker

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 01 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

AmAgerværket Grønt regnskab 2010

AmAgerværket Grønt regnskab 2010 Amagerværket Grønt regnskab 2010 Indhold Vattenfall i 2010... 3 Basisoplysninger... 5 Ledelsens redegørelse...10 Oplysninger om miljøforhold...18 Miljødata... 23 Myndighedsudtalelse... 33 I marts 2010

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Her udnytter vi affaldet 100 %

Her udnytter vi affaldet 100 % Her udnytter vi affaldet 100 % Sammen kan vi gøre det bedre TAS I/S er et fælleskommunalt interessentselskab ejet af Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle kommuner. TAS står for Trekantområdets Affaldsselskab.

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 33372116 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER REGIONALFONDEN 2014-2020 ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Indhold Indledning... 1 Grønne

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 1 af 8 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 2 af 8 Forord Nærværende håndbog er en beskrivelse af NHH A/S s håndtering af firmaets arbejdsmiljø. Virksomheden har adresse på Charlottenlundvej 4, 2900 Hellerup.

Læs mere

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Revision: 5 Side 1 af 10 Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Ikraft. November 2014 Proj. nr.: 108-0001 Ledelseshåndbog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR Miljø Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR MEA 2015 I 2010 blev AffaldVarme Aarhus ledelsessystem for miljø, energi og arbejdsmiljø (MEA) certificeret. I 2013 blev AffaldVarme Aarhus re-certificeret.

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA-redegørelse 2013 Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA redegørelse 2013 Beskrivelse af virksomheden Søndergaard Nedrivning A/S er en familievirksomhed grundlagt i 1958

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Vattenfall A/S - Nordjyllandsværket Virksomhedens adresse Nefovej 50,

Læs mere

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I Psykisk APV Fysisk 1 Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Formål... 3 2. Arbejdsmiljøstrategiens treårige cyklus frem til 2020...

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag Øget biomasseindfyring og opnormering af kapacitet for Avedøreværket Januar 2012 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for vurdering af virkninger på miljøet. VVM-reglerne

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding Rapporten er udarbejdet af Dansk Affaldsforening, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer STRATEGI 2024 Der findes ikke affald - kun ressourcer Juni 2014 Baggrund I perioden frem til 2024 vil der fortsat ske ændringer i samfundets udvikling, herunder i hvordan affalds- og energiopgaver defineres

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST I/S Skovsted Losseplads Grønt Regnskab 2013 0943084\L00241-2-AGST Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 2. Miljøberetning... 7 3. Miljødata... 9 4. Egenkontrol... 12 Kommentar til analyseresultater...

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6.

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6. I/S VESTFORBRÆNDING, GLOSTRUP Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1270-01237 Ref. Anbri/melso Den 5. august 2014 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt Revision af anlæg 6 Miljøstyrelsen

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001 MILJØREGNSKAB 2012 EKJ er miljøcertificeret efter 14001 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Hovedkontor CVR-nr.

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2011 Forbrænding

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2011 Forbrænding BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2011 Forbrænding Rapporten er udarbejdet af affald danmark, RenoSam, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af Miljøstyrelsen.

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1273-00007 Ref. PEMJE/BENJO Dato: 3. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26704863 Virksomhedstype

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 17414070 Virksomhedstype

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere