Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg Viborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg"

Transkript

1 Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg Viborg Den 20. juli 2012 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: Dansk Sygeplejeråds forslag til struktur for den præhospitale indsats i Region Midtjylland samt Dansk Sygeplejeråds oplæg til undersøgelse af den præhospitale indsats i Region Midtjylland Igennem den seneste tid har der været meget fokus på den præhospitale indsats i Region Midtjylland blandt politikere, befolkning, medier og de involverede faggrupper. Dansk Sygeplejeråd interesserer sig meget for udviklingen på det præhospitale område, og vi ønsker at bidrage til, at borgerne i Region Midtjylland får en stærk og velfungerende præhospital dækning. Vi mener, at regionsrådet skal benytte den nuværende situation til at genoverveje den samlede præhospitale struktur i Region Midtjylland. Med denne henvendelse ønsker vi at bidrage til, at der findes en løsning, der både er sundhedsfagligt og sundhedsøkonomisk velfunderet. Vi har desværre oplevet, at mange af de beslutninger, der træffes om tilrettelæggelsen af den præhospitale indsats, baserer sig på ufuldstændige og unuancerede undersøgelser af området, hvor der ikke i tilstrækkelig grad er gået i dybden med de mange forskelligartede behandlingsbehov og opgaver, der opstår i den præhospitale indsats. Det tjener hverken de borgere, der kan få behov for at modtage præhospital behandling, eller det sundhedsfaglige personale, der skal udføre behandlingen. DANSK SYGEPLEJERÅD Kreds Midtjylland Fælles postadresse: DSR, Kreds Midtjylland Marienlystvej 14 DK Silkeborg Telefontider: Mandag-tirsdag Torsdag Onsdag lukket Fredag Tlf Fax Lokalkontorer: Århus Mindegade Århus C Kontoret er åbent efter aftale Holstebro Fredericiagade Holstebro Kontoret er åbent efter aftale I et brev sendt til regionsrådet den 15. juni 2012 skrev vi, at vi i løbet af sommeren ville sende regionsrådet et oplæg til hvilke områder, vi som fagpersoner bl.a. mener bør afdækkes, for at kunne skabe et vel-

2 funderet og nuanceret billede af de mange elementer, der indgår i en stærk og velfungerende præhospital indsats. Vi ønsker desuden at præsentere regionsrådet for et forslag til en model for, hvordan den præhospitale indsats kan tilrettelægges i hele Region Midtjylland. Vi vil foreslå regionsrådet at inddrage denne model som en mulighed, når regionsrådet skal træffe sin beslutning om, hvordan den præhospitale dækning i Region Midtjylland skal tilrettelægges fremadrettet. Nedenfor gennemgås først beskrivelsen af forslaget til modellen for, hvordan den præhospitale indsats kan tilrettelægges. Derefter gennemgås en opsummering af hovedpointerne fra oplægget til hvilke elementer, vi bl.a. mener bør indgå i en grundig og nuanceret undersøgelse af den præhospitale indsats. I det vedlagte bilag gennemgås en uddybet beskrivelse af undersøgelsens elementer. Forslag til præhospital struktur i Region Midtjylland I forbindelse med vores arbejde med det præhospitale område er vi blevet opmærksomme på en model til tilrettelæggelsen af den præhospitale struktur, som vi mener kan imødekomme borgernes præhospitale behandlingsbehov i hele regionen. Vi ser umiddelbart nogle fordele ved modellen, som vi mener kan sikre den præhospitale dækning i hele regionen, uden at der skabes en unødvendigt dyr løsning, som borgerne i sidste ende må betale for uden at få nævneværdigt mere sundhed for pengene. Udgangspunktet for modellen er en fleksibel struktur, hvor der på baggrund af en sundhedsfaglig vurdering anvendes netop de ressourcer og kompetencer patienten har behov for i henhold til at princippet om at levere sundhedsydelser efter det laveste effektive omkostningsniveau (LEON-princippet). En sådan model vil kunne anvendes i hele Region Midtjylland, hvor såvel ambulancereddere, paramedicinere, anæstesisygeplejersker og anæstesilæger indgår i den præhospitale indsats. Ved at placere akutlægebiler ved regionens akuthospitaler kan man sikre en bred geografisk dækning af lægefaglig kompetence, der kan kaldes ud i de mest akutte og livstruende situationer. I situationer hvor det er nødvendigt, kan akutlægehelikopteren supplere akutlægebilerne med hurtig respons på tværs af hele regionen. Side 2 af 6

3 Akutlægerbilerne suppleres af akutbiler hver bemandet med én anæstesisygeplejerske og én paramediciner/ambulanceredder. Akutbilerne placeres på geografiske nøglepositioner i hele regionen, hvor det vurderes, at der er behov for at have et sundhedsfagligt supplement til akutlægebilerne inden for rækkevidde. Det gælder eksempelvis i Vestkystområdet (Ringkøbing, Tarm, Holstebro, Lemvig), på Salling og på Djursland. Akutbilerne bringes i anvendelse ifm. mindre alvorlige akutte situationer, hvor kombinationen af anæstesisygeplejerskernes og paramedicinernes/ambulancereddernes faglige kompetencer skønnes at være dækkende for patientens specifikke behandlingsbehov. Derudover kan akutbilerne anvendes som en hurtig responsenhed, der pga. af sin geografiske placering kan tilkaldes og iværksætte behandling indtil akutlægebilen ankommer med lægefaglig kompetence. For at sikre et effektivt samarbejde mellem akutlægebil og akutbil, er det afgørende, at der eksisterer gode muligheder for telekommunikation mellem enhederne under hele forløbet. Personalet i akutbilerne skal kunne modtage den nødvendige lægefaglige støtte og sparring, samtidig med at anæstesilægerne i akutlægebilen modtager de nødvendige informationer, der skal til for at yderligere behandling kan iværksættes hurtigt og gnidningsfrit ved ankomst. Akutlægebilerne og akutbilerne suppleres som hidtil af ambulancer, bemandede med ambulancereddere. Vi tror, at denne struktur vil skabe en effektiv og fintmasket præhospital dækning, hvor borgerne uanset bopæl vil kunne modtage præcis den præhospitale behandling, de har behov for. For at sikre, at de rette kompetencer disponeres til patienterne, udvikles der helt klare retningslinier for hvem der kører til hvad, herunder også i hvilke tilfælde anæstesilægerne kan afmelde sig selv fra kørsler og prioritere sine ressourcer med henblik på at stå til rådighed i tilfælde af, at andre mere alvorlige præhospitale behandlingsbehov skulle opstå. Dette er vigtigt af hensyn til at sikre, at anæstesilægerne ikke bindes op på opgaver og behandlinger, som mindre specialiserede personer kan varetage, så anæstesilægerne kan stå til rådighed for de mest alvorlige og komplicerede behandlinger. Forslag til undersøgelse af den præhospitale indsats i Region Midtjylland I dette afsnit opsummeres hovedpointerne fra bilaget, der er vedlagt dette brev. I bilaget gennemgås de elementer, vi mener er vigtige at Side 3 af 6

4 inddrage i en grundig undersøgelse af den præhospitale indsats. Vi håber, at regionsrådet, med inspiration fra dette oplæg, vil tage initiativ til at gennemføre en undersøgelse, der afspejler kompleksiteten i den præhospitale indsats og behandling. Hvordan skabes en præhospital indsats, som er både sundhedsfagligt og sundhedsøkonomisk forsvarlig? Der er ikke uanede økonomiske ressourcer til rådighed for den præhospitale indsats i Region Midtjylland. Derfor er det relevant at undersøge, hvordan tilrettelæggelsen af den præhospitale indsats kan leve op til regionens sundhedsøkonomiske princip om at levere sundhedsydelser efter LEON-princippet altså, at patienten modtager behandling på præcis det behandlingsniveau, der er behov for hverken mere eller mindre. Som afsæt for at vurdere hvad det laveste effektive omkostnings- og behandlingsniveau er, bør der gennemføres en række undersøgelse af kravene til og udførelsen af den præhospitale behandling. Forslag til elementerne i denne undersøgelse gennemgås i de efterfølgende afsnit. Hvilke behandlingsbehov har patienterne og hvilke faggrupper kan opfylde disse behov? Det bør undersøges hvilke årsager, der udløser præhospital behandling. Det er vigtigt at undersøge, for at regionen kan sikre, at kompetencerne, der står til rådighed for den præhospitale dækning, matcher de krav, der stilles. I forlængelse heraf bør det undersøges hvilke specifikke kompetencer de involverede faggrupper har ift. at udføre den præhospitale behandling. Fokus kan med fordel være på, hvordan anæstesilægerne/akutlægebilerne kan suppleres af andre faggrupper og enheder ift. at dække patienternes behandlingsbehov. Alle aspekter af den præhospitale behandling bør undersøges. Ud over evnen til at udføre tekniske håndgreb i behandlingen, skal det også undersøges i hvilken grad de forskellige faggrupper eksempelvis evner at observere patient og pårørende, udøve et fagligt skøn (herunder vurdere egnede behandlingsmetoder for patienter med multiple diagnoser) og evnen til at behandle særlige patientgrupper (eksempelvis børn). Det bør undersøges, hvordan det bedst sikres, at de involverede faggrupper vedligeholder deres kompetencer. Det er særligt vigtigt at Side 4 af 6

5 undersøge, hvordan faggrupperne vedligeholder deres evner ift. at behandle patienter i de akutte og livstruende situationer, der kun sjældent opstår præhospitalt. Fokus kan med fordel være på, hvordan faggrupperne får klinisk erfaring og vedligeholder deres kompetencer i det daglige arbejde på hospitalerne. Det bør undersøges, hvordan faggrupperne bedst muligt opsamler, udvikler og overfører ny viden om behandlingsmetoder til den præhospitale indsats. Her skal der bl.a. sættes fokus på overførelse af ny viden fra behandlingen på hospitalerne til den præhospitale behandling. Hvilke behov har patienterne ift. den videre behandling herunder behandlingsbehov ifm. transport til hospitalet? I nogle tilfælde er det afgørende for patienten at komme tidligt og hurtigt fra skadessted til hospital. I andre tilfælde tjener det patienten bedst at modtage så meget behandling/stabilisering som muligt på stedet, inden transporten til hospitalet begynder. Det bør undersøges, hvordan Region Midtjylland kan sikre, at denne fleksibilitet opnås. Fokus bør bl.a. være på, hvordan de forskellige faggrupper på baggrund af deres viden, erfaring og faglige skøn, vurdere, hvornår hhv. hurtig afgang og mest mulig behandling på stedet sikrer den bedste behandling af patienten. Det bør undersøges hvilke sundhedsfaglige kompetencer, der er nødvendige for at sikre patienternes behov for stabilisering og behandling ifm. transporten til hospitalet. For at sikre den bedste og mest præcise behandling af patienterne efter ankomst til hospitalet, bør det undersøges, hvordan den mest effektive og fyldestgørende overdragelse af patienterne fra præhospital til hospital kan sikres. Det drejer sig om overdragelse af alle typer af oplysninger, der har betydning for den videre behandling. Det gælder både oplysninger om den hidtil udførte behandling, men også oplysninger om observationer og faglige skøn foretaget præhospitalt, der har betydning for den videre udredning og behandling. Fokus bør bl.a. være på patientsikkerhed og skabelse af sammenhængende patientforløb. Hvordan skal den præhospitale indsats styres? Det bør undersøges, hvordan der på tværs af faggrupper, organisationer og geografi skabes en stærk samarbejdskultur baseret på en klar ansvars- og rollefordeling. Side 5 af 6

6 Det bør undersøges, hvordan disponeringen af de præhospitale enheder kan foregå bedst muligt. Her bør fokus bl.a. være på, at disponeringen under hele forløbet skal være så fleksibelt som muligt, mhp. at justere de disponerede ressourcer, efterhånden som der indsamles informationer om patientens tilstand og behandlingsbehov. Dette er vigtigt af hensyn til at sikre, at anæstesilægerne ikke bindes op på opgaver og behandlinger, som mindre specialiserede personer kan varetage, så anæstesilægerne kan stå til rådighed for de mest alvorlige og komplicerede behandlinger. Det bør undersøges, hvordan disponeringsværktøjer og -metoder (eksempelvis Dansk Indeks) kan tilpasses bedst muligt, så de matcher de sundhedsfaglige sfaglige ressourcer, der er til rådighed og de behandlingsbehov patienterne har. Det bør undersøges, hvordan det samlede præhospitale beredskab styres bedst muligt, herunder hvordan de præhospitale enheder håndterer situationer, hvor der er flere akutte behandlingsbehov på samme tid Vi ser frem til, at regionsrådet forholder sig til vores oplæg til den præhospitale struktur, samt regionsrådets vurdering af vores forslag om at gennemføre en dybdegående undersøgelse af området. Vi indgår gerne i et samarbejde med regionsrådet, både ift. at beskrive og vurdere forslaget til den præhospitale struktur og ift. at gennemføre en undersøgelse af den præhospitale dækning. Med venlig hilsen Else Kayser Kredsformand Anja Toftbjerglund Laursen Kredsnæstformand Vedlagt bilag: Dansk Sygeplejeråds oplæg til undersøgelse af den præhospitale indsats i Region Midtjylland Side 6 af 6

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Klart ansvar for de svageste

Klart ansvar for de svageste Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Klart ansvar for de svageste Oplæg om det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde Klart ansvar

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 Udarbejdet af: Patientombuddet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Publikationen er tilgængelig på http://www.sum.dk

Læs mere

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH 1. Formål I notatet sættes fokus på brugerinvolveringen i projekt Nyt OUH, herunder nogle indledende tanker om målsætninger, principper, strategi og

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

AFRAPPORTERING VEDR. EN EVT. VARIG AKUTLÆGEHELIKOPTERORDNING

AFRAPPORTERING VEDR. EN EVT. VARIG AKUTLÆGEHELIKOPTERORDNING AFRAPPORTERING VEDR. EN EVT. VARIG AKUTLÆGEHELIKOPTERORDNING AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) OKTOBER 2012 Side 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Sammenfatning af udvalgets anbefalinger...3

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

National strategi for sjældne sygdomme

National strategi for sjældne sygdomme National strategi for sjældne sygdomme 2014 National strategi for sjældne sygdomme National strategi for sjældne sygdomme Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Arbejdsgruppens anbefalinger til. Handlingsplan for Organdonation

Arbejdsgruppens anbefalinger til. Handlingsplan for Organdonation Arbejdsgruppens anbefalinger til Handlingsplan for Organdonation Udarbejdet af en arbejdsgruppe, nedsat af Ministeren for Sundhed og Forebyggelse, Jf. kommissorie: dok. nr. 1140795 af 23. januar 2013 I

Læs mere

Mere sundhed i det nære

Mere sundhed i det nære Mere sundhed i det nære v r s ision un er, dh må ed saf l og tale n 2 018 - på borgerens præmisser 5 1 20 e k s iti r fo l o P die r væ Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner 1. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere