Arbejdsmedicinsk Klinik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmedicinsk Klinik"

Transkript

1 Årsberetning 2014 Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade Aarhus C 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅRET DER GIK... 3 ØKONOMI... 4 KLINISK HVERDAG... 5 FOKUSPUNKTER... 7 LUNGE OG ACV... 7 BEVÆGEAPPARAT... 8 REPRODUKTION... 9 PERSONALEPSYKOLOGFUNKTION STRESSKLINIK UNDERVISNING OG FORMIDLING KONFERENCER, FOREDRAG OG POSTERS ORGANISATORISK OG ANDET ARBEJDE FORSKNING DANSK RAMAZZINI CENTER STRESSFORSKNING NATIONALE PEER REVIEWED ARTIKLER RAPPORTER OG IKKE PEER REVIEWED PUBLIKATIONER FORSKNINGSPROJEKTER UNDER UDFØRELSE ARBEJDSMEDICINSK KLINIK VED AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL, NBG MEDARBEJDERE ARBEJDSMEDICINSK KLINIK STABEN VED ARBEJDSMEDICINSK KLINIK

3 Året der gik I 2014 havde vi på Arbejdsmedicinsk Klinik en væsentlig øgning af interessen blandt yngre læger for at komme i introduktionsstilling og hoveduddannelse. Der har stor interesse for faget og der har således været fuld besættelse af alle vores stillinger. Samtidig har der været en del yngre læger, der har været på besøg i afdelingen, hvor de har haft en følgedag, fordi de syntes faget er spændende og interessant. Denne udvikling sætter vi selvfølgelig stor pris på i afdelingen. I 2014 har vi intensiveret samarbejdet mellem Arbejdsmedicinsk Klinik og Sygehusenhed Vest, hvor vi påbegyndte et samarbejde om fælles henvisningskriterier, ens patientskema og samme måde at opbygge journaler på, således at vi får en fælles EPJ (Elektronisk Patientjournal). Samtidig er vi påbegyndt en fælles hjemmeside, således at man får de samme informationer vedrørende undersøgelser og samtaler på Arbejdsmedicinsk Klinik i Aarhus og Herning. Vi forventer, at dette samarbejde vil blive udbygget i fremtiden. Dette samarbejde fungerer allerede i Dansk Ramazzini Center, hvor Arbejdsmedicinsk Klinik, Aalborg Universitetshospital og Aarhus Universitet er med i samarbejdet. Der bliver årligt afholdt et seminar og der er lagt op til fælles forskningsansøgninger. Samtidig blev der i 2014 afholdt evaluering af Dansk Ramazzini Center. Selve svaret på evalueringen viste, at der er et solidt samarbejde, men man kunne overveje at udbygge dette til et Skagerak-samarbejde. Byggeriet af Det Nye Universitetshospital foregår fortsat og vi gør langsomt klar til at lave en flytteplan. Alle glæder sig til at komme i nye lokaler. I 2014 kom afdelingen ud med et overskud på budgettet. Dette kan udelukkende lade sig gøre, fordi der er et engageret personale, der samtidig skaber en god atmosfære. Vi vil således i fremtiden også værne om vores arbejdsmiljø. AAne Marie Thulstrup LLedende overlæge, ph.d. 3

4 Økonomi I 2014 var vores budgetramme ca. 7,5 millioner kr. fra Region Midtjylland. Samtidig havde vi en indtægt fra speciallægeerklæringer fra Arbejdsskadestyrelsen. Denne indtægt har været konstant over de sidste par år. Som tidligere beskrevet finansieres ca. halvdelen af personalet gennem eksterne midler. I 2014 kom der en besparelse fra Region Midtjylland. Denne skulle iværksættes senest fra Vi planlagde besparelsen således, at vi startede i efteråret 2014 og besparelsen er foregået på frivillig basis, da to medarbejdere ønskede at få nedsat arbejdstid. Der er ingen tvivl om, at vi også i fremtiden vil være under økonomisk pres, da vores budgetramme bliver mindre. Samtidig er der et krav om produktionsforøgelse, som især vil træde i kraft, når vi om få år skal flytte til Det Nye Universitetshospital. Rammen for 2015 ser ud til at blive som i

5 Klinisk hverdag Der blev i 2014 henvist 1216 patienter. Figur 1 viser, hvor mange patienter, der blev henvist til almindelig undersøgelse og hvor mange, der blev henvist fra Arbejdsskadestyrelsen. Figur 1. Antal henviste patienter efter undersøgelsens karakter Speciallægeundersøgelse Almindelig undersøgelse I alt Tabel 1. Antal henviste patienter i hvert af årene efter henviser (% 2014) Praktiserende læge Fagforening/arbejdsplads Arbejdsskadestyrelsen Sygehus/speciallæge Anden henviser I alt Henvisningerne kom også i 2014 oftest fra praktiserende læger eller fra Arbejdsskadestyrelsen. Ca. 12% af henvisningerne kommer fra en fagforening og 10% fra anden sygehusafdeling eller fra en speciallæge. Afdelingen yder i den fulde arbejdstid året rundt telefonisk rådgivning til praktiserende læger og andre om arbejdsrelaterede helbredsspørgsmål. Dette arbejde kan lægge beslag på ressourcer til klinisk udredning. 5

6 Fordelingen af henvisningsdiagnoser de sidste 6 år ses i tabel 2. Fordelingen er ret konstant hen over årene. Tabel 2. Den procentuelle fordeling af henvisningsdiagnoser for patienter henvist % % % % % antal % Bevægeapparat Psykiske lidelser Luftvejssygdomme Nervesystemet Hudsygdomme Svangerskab Kredsløbsorganer Svulster Andre tilstande I alt Sygdomme i nervesystemet omfatter overvejende indeklemningslidelser ved håndleddet (karpaltunnelsyndrom). Kredsløbslidelser er sjældne og udgøres overvejende af vibrationsinducerede hvide fingre. Figur 2 viser den procentvise fordeling af alle undersøgte patienters ansættelsesområde. Figur 2. Branche blandt afsluttede patienter i Fremstilling Bygge og anlæg Handel Transport Service Andet Uoplyst Hovedparten af patienterne kom fra fremstillings- og servicesektoren. Der er store kønsforskelle i ansættelsesområder. 60% af undersøgte kvinder var ansat i serviceområdet mod kun 18% af mændene. Omvendt var 21% af de undersøgte mænd ansat i byggeanlægsområdet mod kun 3% af kvinderne. 14% af kvinderne og 30% af mændene var ansat inden for fremstillingsområdet. 6

7 Fokuspunkter Lunge og ACV Luftvejslidelser I 2014 har vi fortsat vores aktiviteter i Allergicenter Vest (AVC), hvor vi i et samarbejde med specialister indenfor bl.a. lungemedicin, dermatologi og øre-næse-halssygdomme udreder og behandler personer med komplicerede allergiske lidelser herunder arbejdsrelateret astma. En øget viden om allergi på tværs af specialerne samt et tæt samarbejde med Aarhus Universitet har betydet stigende forskningsaktivitet i luftvejslidelser. De følgende 2 sygehistorier er eksempler på patienter som er set i ACV Case nr 1: 41-årig mand, tidligere rask, henvises til ACV primært til udredning for penicillin allergi. Penicillinallergi afkræftes, men ved første kontakt fortæller patienten, at han arbejder på en medicinalvirksomhed, hvor der produceres morfinpræparater ca. én gang om måneden. De sidste 2 år har han fået åndenød, næsesymptomer og røde, hævede øjne nogle timer efter, at han har været i kontakt med morfin. Er en enkelt gang blevet indlagt med et astmaanfald efter at have arbejdet med morfin uden brug af åndedrætsværn. De initiale undersøgelser tyder ikke på, at patienten har astma eller anden allergisk sygdom. På grund af den overbevisende anamnestiske sammenhæng mellem morfin og symptomer, gennemføres en specifik bronkial provokation med morfinsulfat, og han udvikler 4 timer efter udsættelse for morfinsulfat et 25% fald i FEV1 som først normaliseres efter 48 timer. Dette stemmer helt overens med hans egen beskrivelse samt med en tidligere publiceret case. Det konkluderes, at han har en specifik astmatisk reaktion overfor morfinsulfat. Han er rådgivet til at bruge effektivt åndedrætsværn samt indkapsling af øjne og næse på dage med morfinproduktion. Det har virket efter hensigten, og han arbejder fortsat på virksomheden. Efterfølgende støvmålinger på virksomheden dokumenterede et lavt partikelniveau i produktionslokalet. 7

8 Case nr 2: Maleinsyreanhydrid (MA) er en lavmolekylær forbindelse, der anvendes ved fremstilling af kemiske produkter som insekticider, plastik, maling og klæbemidler. En 60-årig mandlig, tidligere lungerask, procesoperatør på en pesticidfabrik, blev henvist til Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning og senere ACV pga. arbejdsrelaterede episoder med tør, irritativ hoste, trykken for brystet samt rhino-konjunktivitis. Han havde i 8 år været beskæftiget med overvågning af produktion af insektmidlet Malathion, hvor MA indgik. Eksponering for MA skete i forbindelse med regelmæssig rundering og prøvetagning fra produktionsanlægget og i forbindelse med påfyldning af MA til systemet 1-2 gange dagligt, hvor han kortvarigt blev eksponeret i forbindelse med til- og frakobling af slanger til procesanlægget. Han brugte kun lejlighedsvist åndedrætsværn. Første gang patienten arbejdede med MA efter en sommerferie, faldt hans peakflow fra 550 l/min til 350 l/min. Fornyet PEF-monitorering i 5 uger viste en tydeligt større variabilitet på arbejdsdage (23%) end på fridage (15%) og endnu større variabilitet på dage med eksponering for MA (28%). Priktest for standard-inhalationsantigener og priktest for ukonjungeret MA (fortynding 1:1000, 1:100 og 1:10) var negative. Spirometri med reversibilitetstest og metakolintest viste normal lungefunktion uden tegn på reversibilitet, og røntgen af thorax var normal. Men der fandtes stærkt positiv basofil aktiveringstest for MA samt en betydeligt forhøjet MA-specifik IgE på 19,4 ku/l, tydende på en IgEmedieret allergisk reaktion over for MA. Sagen blev anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen, og virksomheden og Arbejdstilsynet blev kontaktet med henblik på optimering af de arbejdshygiejniske forhold. Trods dette samt konsekvent brug af åndedrætsværn ved kontakt med MA, havde patienten fortsat arbejdsrelaterede vejrtrækningsproblemer, når han håndterede MA. Patienten blev tilbudt overflytning til anden afdeling, men valgte i stedet at gå på efterløn. Hansen MR, Lander F, Skjold T, Kolstad HA, Hoffmann HJ, Schlünssen V. Arbejdsbetinget astma udløst af maleinsyreanhydrid. Ugeskr Laeger Sep 8;176(37). Bevægeapparat Øget risiko for lyskebrok men ikke for gendannelse af lyskebrok efter operation ved løftearbejde og stående/gående arbejde I Danmark opereres ca personer hvert år for lyskebrok. Mænd i alderen år udgør 90%. Det vil sige, at de fleste er erhvervsaktive. Efter operation for lyskebrok anbefales det at genoptage sædvanlige aktiviteter, så snart tilstanden tillader det, uanset aktivitetsniveau. Det er en udbredt antagelse, at risikoen for lyskebrok øges ved løftearbejde og langvarigt stående/gående arbejde. De samme faktorer kan måske øge risikoen for, at et opereret lyskebrok gendanner sig og skal opereres på ny. Gendannelse af lyskebrok er sammen med smerter i lysken de mest almindelige bivirkninger efter operation for lyskebrok. Vi har gennemgået de eksisterende videnskabelige undersøgelser af betydningen af arbejdsmæssige påvirkninger for fremkomst og gendannelse af lyskebrok. Den eksisterende viden var utilstrækkelig til, at vi kunne drage meningsfulde konklusioner om betydningen af løftearbejde og stående/gående arbejde 1. På den baggrund har vi siden gennemført to landsdækkende undersøgelser om lyskebrok og arbejde 2;3. Den første tydede på 40% forøget risiko for fremkomst af lyskebrok i lyskekanalen hos mænd med meget stående/gående arbejde og med meget løftearbejde 2. Den anden undersøgelse skulle belyse, om risikoen for, at et opereret lyskebrok gendanner sig og skal opereres på ny, øges ved udsættelse for stående/gående arbejde og løftearbejde efter operationen 3. Vi indhentede registeroplysninger om erhvervsaktive patienter opereret for lyskebrok i Danmark i perioden Patienterne blev fulgt gennemsnitligt 10 år efter operationen, og i alt 1247 måtte gennemgå ny operation på grund af gendannet lyskebrok. Ved hjælp af registeroplysninger om fag på operationstidspunktet, var det muligt at knytte oplysninger om dagligt løftearbejde og stående/gående arbejde til hver enkelt deltager. Vi havde desuden oplysninger om sygefravær i ugerne efter operation. 8

9 Undersøgelsen viste samme risiko for gendannelse af lyskebrok med fornyet operation uanset mængden af løftearbejde og varigheden af stående/gående arbejde, også når der blev taget højde fra sygefravær. Undersøgelsen viste imidlertid også et væsentligt længere sygefravær efter operationen blandt deltagere med meget stående/gående arbejde og løftearbejde. I et igangsat ph.d.-studie undersøger vi, om det forhøjede fravær kan skyldes forøgede smerter i lysken på grund af arbejdsmæssige belastninger. Svendsen SV, Frost P, Vad MV, Andersen JH. Risk and prognosis of inguinal hernia in relation to occupational mechanical exposures a systematic review of the epidemiologic evidence. Scand J Work Environ Health 2013;39(1):5-26. Vad MV, Frost P, Bay-Nielsen M, Svendsen SW. Impact of occupational mechanical exposures on risk of lateral and medial inguinal hernia requiring surgical repair. Occup Environ Med 2012;69(11): Vad MV, Frost P, Svendsen SW. Occupational mechanical exposures and reoperation after first-time inguinal hernia repair: a prognosis study in a male cohort. Hernia 2014 Dec 24. [Epub ahead of print]. Reproduktion Reproduktivt helbred for unge danske mænd efter intra-uterin eksponering for persistente organiske stoffer Persistente organiske stoffer (POPs) er menneskeskabte, langsomt nedbrydelige, bioakkumulerende stoffer der, som følge af udbredt brug i det tyvende århundrede i en bred vifte af forbrugerprodukter findes overalt på kloden. Observationer fra naturen og resultater fra dyreforsøg har antydet, at eksponering for POPs kan være skadelig for menneskers reproduktive helbred og adskillige POPs mistænkes for at være potentielt hormonforstyrrende. Ifølge hormonhypotesen, kan eksponering for stoffer med hormonmodulerende virkning forstyrre den hormonelle balance og forårsage langsigtede konsekvenser for mandlig reproduktion især hvis eksponeringen foregår i kritiske faser af fosterudviklingen. Ydermere er der studier der tyder på, at gen-miljø-interaktion kan have betydning for effekten af eksponering for POPs på mandlig reproduktion. Formålene med dette projekt var at undersøge om prænatal eksponering for perfluorooktansyre (PFOA), perfluorooktansulfonat (PFOS), polychlorerede biphenyler (PCBer) og dichlorodiphenyldichloroethylen (p,p -DDE) påvirker sædkvalitet og kønshormonniveauerne i voksenlivet og at undersøge hvorvidt længden af CAG-repeatet i exon 1 af androgen receptor (AR)-genet modificerer associationen mellem prænatal eksponering for POPs og sædkvalitet og kønshormonniveauerne i voksenlivet. Desuden var formålet at sammenligne den manuelle sædanalysemetode med metoden for computerassisteret sædanalyse (CASA). Begge metoder blev brugt til at estimere sædparametrene sædkoncentration og sædcellemotilitet i studierne der indgår i ph.d-projektet. Undersøgelsen omfatter 176 unge danske mænd (19-21 år), hvis mødre indgik i en graviditetsundersøgelse i , da de var gravide. Mødrene besvarede som en del af undersøgelsen i et spørgeskema omkring kost- og livsstilsfaktorer og der blev taget en blodprøve i graviditetsuge 30, som siden er blevet opbevaret i biobank. Sønnerne blev inviteret til at deltage i en klinisk undersøgelse, hvor de afleverede sædprøver, målte testikelvolumen og fik taget en blodprøve til kønshormonbestemmelse og opbevaring i biobank. 38% af sønnerne takkede ja til denne invitation og indgik i opfølgningsundersøgelsen. Sædprøverne blev analyseret ved hjælp af den manuelle metode i forhold til World Health Organization (WHO) kriterier. Som supplement blev prøverne også analyseret ved hjælp af CASA (Copenhagen Rigshospitalet Imagehouse sperm motility analysis system (CRISMAS) software). Blodprøverne fra mødrenes graviditetsuge 30 blev analyseret for koncentrationer af PFOA, PFOS, seks PCBere (PCB-118, -138, -153, -156, -170 og -180) og p,p -DDE. Disse koncentrationer blev brugt som et udtryk for den prænatale eksponering for de undersøgte POPs. Derudover blev sønnernes antal af CAG repeats i AR exon 1 bestemt ved hjælp af DNA-sekvensanalyse. Mængden af de perfluorerede stoffer PFOA og PFOS, PCBstofferme og p,p -DDE fra mødrenes blodprøver fra graviditetsuge 30 blev sammenholdt med sønnernes sædkvalitetsmarkører, testikelstørrelse og kønshormonniveauer. Studiet, der er det første i verden til at undersøge disse sammenhænge, indikerer, at udsættelse for PFOA under fosterudviklingen kan have langsigtede konsekvenser for sædkvaliteten i voksenlivet, mens studiet ikke kunne påvise nogen langsigtede konsekvenser af eksponering for PFOS, PCB eller p,p -DDE. 9

10 Desuden indikerede studiet, at korte og lange CAG repeats i AR-genet øger individuel sårbarhed overfor eksponering for intrauterin eksponering for PFOA med hensyn til mandlig reproduktiv funktion i voksenlivet og at der var stor forskel i sædkoncentrationsbestemmelse og i klassifikationen af de forskellige motilitetsgrader mellem den manuelle sædanalysemetode og den anvendte CASA metode. I Danmark har kun ca. hver fjerde unge danske mand en optimal sædkvalitet og antallet af børn, der kommer til verden efter assisteret reproduktionsbehandling, er stigende. Det er derfor vigtigt at få identificeret stoffer som PFOA, der kan være potentielt skadelige for vores fertilitet. Derved kan vi blandt andet få en bedre forståelse af de bagvedliggende årsager til nedsat sædkvalitet og blive bedre til at rådgive om, hvordan vi undgår eksponering for skadelige stoffer. Personalepsykologfunktion Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus varetager en personalepsykologfunktion, som er et tilbud om psykologhjælp til alle ansatte i Region Midtjylland, der oplever arbejdsrelaterede belastninger. Der er et tilsvarende tilbud geografisk placeret på Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning og Århus Universitetshospital, Risskov. Henvisning er ikke nødvendig. Den enkelte medarbejder, eller f.eks. dennes leder eller tillidsrepræsentant, kan henvende sig og aftale tid hos én af psykologerne. Der tilbydes et problemorienteret og løsningsfokuseret, kortere samtaleforløb. Det drejer sig overvejende om individuelle forløb, men også gruppeaktiviteter på afdelingsniveau, og debriefing kan komme på tale. Der ydes ligeledes rådgivning/sparring til ledere, typisk i forhold vedrørende sygemeldt personales tilbagevenden til arbejdet, eller i forhold til vanskelige personalesager. Hvor det er relevant kan personalepsykologerne deltage i møder på arbejdspladsen. Personalepsykologerne samarbejder med tillids- og sikkerhedsorganisationer, personale- og HR-afdelinger samt Det Sociale Kapitel -gruppen. I 2013 har i alt 169 regionsansatte modtaget et individuelt samtaleforløb på Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus. Gennemsnitligt har hver enkelt modtaget 3,2 samtaler. Derudover er der gennemført en række møder og rundbordssamtaler på arbejdspladser med deltagelse og rådgivning af både medarbejder og ledelse, arbejdspladsrådgivning og mødeaktiviteter. Problemstillingerne drejer sig altovervejende om belastninger i arbejdsmiljøet såsom højt arbejdspres, organisatoriske ændringer og uklarheder i forhold til ansvar og roller. Derudover er de primære problemstillinger relateret til konflikter og samarbejdsvanskeligheder samt personlige forhold som eksempelvis personlig sygdom. Ansatte i sygehusvæsenet tegnede sig for 84,59 % af alle henvendelser, som i øvrigt fordeler sig bredt på en lang række afdelinger, institutioner og faggrupper primært i den østlige del af Region Midtjylland. Både medarbejdere, tillidsvalgte og ledere henvender sig med ønske om hjælp. 68,04% af samtalerne er ydet til ansatte på Aarhus Universitetshospital. Vi arbejder løbende med at videreudvikle effektmåling af funktionen, og dokumentationen heraf. Via spørgeskemaer følger vi udviklingen på fire områder hos den enkelte medarbejder, som gør brug af ordningen. Opgørelsen viser, at interventionen har effekt, og at den enkelte får det bedre med en positiv udvikling svarende til et gennemsnit på 40,2% i Den største udvikling på enkeltområder ses i forhold til oplevelsen af arbejdssituationen, hvor medarbejderne oplever en positiv udvikling, der i 2013 i gennemsnit svarer til 78,6%. Funktionen varetages af tre erfarne og autoriserede psykologer. Der er afsat 37 timer ugentligt til denne funktion og da der generelt er stor efterspørgsel på ydelsen, er der ofte en vis ventetid. 10

11 Stressklinik Antallet af henvisninger til undersøgelser med psykosociale problemstillinger ligger fortsat stabilt. Umiddelbart ses en tendens til flere henvisninger fra fagforbund, hvor den arbejdsmedicinske påvirkning ligger tilbage i tid, fx ved gentagelse af sag. Samme billede ses særligt i forhold til sager med en PTSD-problemstilling, idet der fra politisk side er ændret praksis i forhold til afgørelser. Generelt ses fortsat en øget kompleksitet i de henviste sager og fortsat stigning i sager, hvor den dominerende problemstilling er konflikter/oplevelse af mobning. I 2014 har der fortsat været stor interesse for de stresshåndteringsgrupper, der løbende opstartes i klinikken. I alt er 9 gruppeforløb gennemført. Der er tale om 5 MARS-grupper og 4 FLEXA-grupper. Grupperne ledes af psykologer ved Arbejdsmedicinsk Klinik, med afsæt i kognitiv metode og rettet mod arbejdsaktive personer med alvorlige, arbejdsrelaterede stresssymptomer. Gruppeforløbet strækker sig over tre måneder med otte sessioner á tre timers varighed, og en opfølgningssession efter yderligere 3 måneder. Henvisende instanser er overvejende praktiserende læger, men også miljøorganisationer samt fagforeninger kan henvise. MARS-grupperne er siden projektperioden i indgået som en fast del af driften på Arbejdsmedicinsk Klinik, Aarhus Universitetshospital og tilbuddet er nu udbredt til de arbejdsmedicinske klinikker i både Odense, Esbjerg og Lolland Falster under supervision af en psykolog fra AMK, Aarhus. FLEXA-grupperne har siden 2010 været et tilbud i klinikken. FLEXA-grupperne er baseret på principper fra ACT (Acceptance and Commitment Therapy), som med status af pilotprojekt er en del af 3. bølge indenfor kognitiv psykologi. Som en afspejling af et arbejdsmarked under forandring, har der i lighed med tidligere år været efterspørgsel fra eksempelvis fagforbund på oplæg omhandlende bl.a. afskedigelser og almindelige, psykologiske reaktioner herpå, tillidsrepræsentantens rolle og udfordringer i forbindelse med eksempelvis nedskæringer og afskedigelser, samt generel stresshåndtering. 11

12 Undervisning og formidling Pregraduat, Miljø- og arbejdsmedicin, Aarhus Universitet (PF, ST, MLH, SH, AMT, HK, VS) Predictor of sicness absence in pregnancy results from a Danish Cohort study. Danish Ramazzini Seminar 2014, Ebeltoft, oplæg (MLH). Fravær hos gravide omfang, udvikling og risikofaktorer. Workshop, Region Sjælland, Næstved, oplæg (MLH). Undervisning i arbejdsmedicin ved specialeuddannelse i Almen Medicin, Aarhus (MLH). Undervisning af medicinstuderende; Lungemedicin (VS). Undervisning i Folkesundhedsvidenskab (VS). Oplæg Dansk Metal, Silkeborg: Hvordan håndteres en kollega med stress eller depression? (GLL). Undervisning på anlægsgartneruddannelsen i Beder. Teori og cases omfattende skulder-, knæ- og rygbelastende arbejde, vibrationsbetingede sygdomme, luftvejsskadende sprøjtemidler og forhold af betydning for graviditet (LDJ, SHB). Konferencer, foredrag og posters Poul Frost. Face validity and inter-rater agreement between expert assessments of occupational mechanical exposures in a lower body job exposure matrix. EPICOH 2014, Chicago, USA. Poul Frost. Anerkendelse af asbestbetinget lungekræft. Symposium om asbest den 12. december 2014, Bispebjerg Hospital. Mette Lausten Hansen. Predictors of sickness absence in pregnancy results from a Danish Cohort study. EPICOH 2014, Chicago, USA. Oplæg. Morten Willert, Vivi Schlünssen, Zara Ann Stokholm, Henrik Kolstad (foredragsholder). Grouping strategies for exposure assessment of the psychosocial work environment. Oral presentation EPICOH Chicago, juni Henrik Kolstad (foredragsholder). Erhvervsmæssig morfineksponering og risiko for astma: et stort epidemiologisk studie, 20. marts Henrik Kolstad, Vivi Schlünssen. Are indoor concentrations of airborne mould spores in non-industrial environments sufficiently high to cause hypersensitivity pneumonitis? Poster presentation EPICOH Chicago Henrik Kolstad (arranger). Advanced statistical methods in exposure assessment, juni Vivi Schlünssen. Does low prevalence of pig allergy among Danish farmers reflect flaws in the skin prick test? Poster presentation ERS München Vivi Schlünssen. Skin prick test allergen batch differences and duplicate skin prick tests: Which are important? Poster presentation ERS

13 Sorosh Tabatabaeifar. Samarbejde mellem AMK og de faglige organisationer - hvordan kan arbejdsmiljørepræsentanter bruge AMK? Foredrag og debat ved NNF konference jan. 2014, Silkeborg. Sorosh Tabatabaeifar, Poul Frost. Carpal tunnel syndrome and carpal tunnel syndrome-like symptoms in relation to mechanical exposures assessed by a job exposure matrix: a triple case-referent study (poster). EPICOH 2014, Chicago, USA. Organisatorisk og andet arbejde Henrik Kolstad, medlem af editorial board for Scandinavian Journal of Work, Environment and Health. Henrik Kolstad, medlem af Den Videnskabelige Komité, Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin. Henrik Kolstad, medlem af editorial board for Arbete och Hälsa. Henrik Kolstad, medlem af editorial board for Scandinavian Journal of Occupational and Environmental Health. Henrik Kolstad Reviews: JAMA; Occupational and Environmental Medicine; British Medical Journal; Scandinavian Journal of Work, Environment, and Health; Scand journal of Clinical and Laboratory Investigation; Noise and Health; Psychiatry Research; International Archives of Occupational and Environmental Health. Henrik Kolstad, sagkyndigt medlem af Natur og Miljøankenævnet. Henrik Kolstad (medlem). Swedish Council for Working Life and Social Research (FAS). Henrik Kolstad, deltager i Boom i psykiske arbejdsskader: Folk anmelder psykiske erhvervssygdomme som aldrig før, men kun 4,1% får anerkendt deres arbejdsskade, Jyllandsposten juli Henrik Kolstad, formand for PhD assessment committee: Gitte Bloch Rasmussen, oktober Henrik Kolstad, formand for PhD assessment committee: Trine Eilenberg, oktober Henrik Kolstad, medlem af Professor assessment, University of Gothenburg, oktober Henrik Kolstad, deltager i Arbejdsmiljøprofessorer: Fagforeninger bruger syge i politisk kamp, Ugebrevet Mandag Morgen, oktober Henrik Kolstad, arrangør af International evaluering af Dansk Rammazzini Center, november Poul Frost. Medlem af Danish Osteoarthritis Research Group/DORG-netværket Ane Marie Thulstrup, formand for MED-udvalget. Ane Marie Thulstrup, næstformand i DASAM. Ane Marie Thulstrup, censor ved Københavns og Odense Universitet. Ane Marie Thulstrup i bestyrelsen for Hvordan har du det -gruppen ved Region Midtjylland. Ane Marie thulstrup, formand for LMU. Ane Marie Thulstrup, medlem af CMU. Vivi Schlünssen, formand for DASAM. 13

14 Vivi Schlünssen, postgraduat klinisk lektor for arbejdsmedicin Region Nord. Vivi Schlünssen, medlem af COST action BM1201. Development of origins of chonic lung disease. Vivi Schlünssen, organisator og chair for symposium ved ERS conference München Vivi Schlünssen. I 2014 Reviewer for Ugeskrift for Læger, Allergy, BMJ, OEM, J Tox Environ Health, Environment Health Perspective. Vivi Schlünssen, opponent for én ph.d.-afhandling ved Københavns Universitet. Lone Donbæk Jensen. Medlem af Regional Arbejdsgruppe, udarbejdelse af patientforløbsprogram for lænderygpatienter i primær- og sekundærsektoren. Lone Donbæk Jensen. Medlem af referencegruppe Region Midtjylland om styrket sammenhæng mellem sundhedsvæsen og arbejdsmarked. Gunnar Toft. ICOH subcommittee on reproductive hazards in the workplace. Videnskabelig sekretær. Gunnar Toft. ICOH-SC Reproductive Hazards in the workplace: videnskabelig sekretær. Gunnar Toft. Associate Editor, Human Reproduction. Gunnar Toft. Supervision af Sundhedsteamet, Sociallægeinstitutionen, Århus. Mette Lausten Hansen. Medlem af Region Midtjyllands Fødeplanudvalg. Mette Lausten Hansen. Bestyrelsesmedlem, sekretær og kasserer i Yngre Arbejdsmedicinere /YAM). Mette Lausten Hansen. Medlem af kursusudvalget under Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin. Mette Lausten Hansen. Medlem af rekrutteringsudvalget under Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin. Reviewer for internationale tidsskrifter med peer review (VS, AMT, HK, PF, GT). Morten Willert. Vejledning af forskningsårsstuderende Nina Margrethe Raunkjær. Morten Willert. Deltagelse i arbejdsgruppe under Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin (DASAM) ved udarbejdelse af Medicinsk Teknologi Vurdering (MTV) for stressbehandling på de Arbejdsmedicinske Klinikker til Sundhedsstyrelsen. 14

15 Forskning Dansk Ramazzini Center 2014 Afdelingen har i 2014, ligesom i tidligere år, været aktiv i Dansk Ramazzini Center, som danner den organisatoriske ramme for afdelingens forskningssamarbejde med de arbejdsmedicinske klinikker ved Sygehusenheden Vest og Aalborg Universitetshospital og Sektion for miljø, arbejde og sundhed ved Institut for Folkesundhed. Centeret har i 2014 arrangeret en forelæsning ved Rick Neitzel fra University of Michigan med titlen Assessment of occupational noise exposure in epidemiological studies og en workshop om sekvensanalyse ved Christian Brzinsky-Fay fra Berlin Social Science Center. I juni stod centeret for afholdelsen af et 5 dages Ph.d.-kursus i eksponeringsvurdering på Sandbjerg: Bernardino Ramazzini course - advanced statistical methods in exposure assessment med Lex Burdorf, Erasmus Medical Center, Rotterdam, Dick Heederik, Utrecht Universitet, Michael Waeth og Mogens Erlandsen, Sektion for Biostatistik, samt medlemmer af Dansk Ramazzini Center, som lærekræfter. Det årlige Ramazzini Seminar blev afholdt for 3. gang på Molslaboratoriet i oktober med 36 deltagere. Seminaret fokuserede på den gode videnskabelige præsentation, såvel skriftligt, mundtligt som poster, samt mediationsanalyse af epidemiologiske data. Som ved tidligere seminarer blev der samlet op for året som gik med diskussion af spændende Ph.d. projekter. I 2014 blev centeret evalueret af to internationale eksperter, professor Petter Kristensen, Oslo, og Kjell Toren, Göteborg, som deltog i et 2 dages seminar, hvor centeret og forskningsgrupperne præsenterede overordnede resultater, strategier og konkrete studier understøttet af omfattende skriftligt materiale. Eksperterne fandt at centerets samlede forskningsaktivitet er imponerende. Det udgør en enestående basis for samarbejdsprojekter, men samarbejde indenfor centeret såvel som internationalt bør udbygges, fx gennem tilknytning af gæsteprofessorer. De opfordrede til at de nationale registre og den direkte kontakt vi har med arbejdspladserne udnyttes bedre ligesom at der også bør fokusere på implementering af eksisterende viden. I 2014 forsvarede 6 Ph.d. studerende ved centeret deres afhandlinger og der blev publiceret i alt knapt 80 videnskabelige artikler i tidsskrifter med peer review. 15

16 Stressforskning Arbejdsstøj og hjertekarsygdomme Af Zara Ann Stokholm Mange industriarbejdere er dagligt udsat for støj på deres arbejdsplads. På trods af støjbekæmpelse og brug af høreværn, viste en dansk støjkortlægning fra et overraskende højt støjniveau i mange danske industribrancher. Gennem de sidste 20 år har der været stigende videnskabelig interesse for helbredsmæssige virkninger af støj på arbejdet og fra trafik omkring ens bolig. I 2014 afsluttede vi Støjrisk-projektet da Zara Ann Stokholm forsvarede hendes Ph.d. afhandling: Occupational noise exposure, Physiologcial stress and Cardiovasular Health.. I Støjriskprojektet undersøgte vi, hvorvidt eksponering for støj på arbejdspladsen var forbundet til hjertekarsygdomme i dels et feltstudie, dels et registerstudie. Feltstudiet blev udført mellem , og der indgår i alt 665 deltagere, som blev besøgt på 76 virksomheder inden for 10 industrielle brancher, finanssektoren og daginstitutioner. Registerstudiet tog udgangspunkt i alle ansatte mellem i 725 virksomheder indenfor de samme brancher. Resultater fra feltstudiet viste ingen sammenhæng mellem langvarig, arbejdsrelateret støjbelastning og kortisolniveau. Resultater fra registerstudiet viste, at støjbelastning på arbejdet ikke medfører en forøget risiko for forhøjet blodtryk eller slagtilfælde. Resultaterne tyder således på, at eksponering for støj på arbejdspladsen i modsætning til trafikstøj ikke medfører hjertekarsygdom og der er behov for forskning som afklarer dette paradoks nærmere. Støjgener og søvnforstyrrelser som følge af støj omkring boligen kan være afgørende faktorer. Derudover vil longitudinelle studier med fokus på de foreslåede patofysiologiske mekanismer og hjertekarsygdomme være afgørende for at vurdere helbredseffekter af arbejdsrelateret støjbelastning. Stokholm ZA, Bonde JP, Christensen KL, Hansen AM, Kolstad HA. Occupational noise exposure and the risk of hypertension. Epidemiology 2013 Jan;24(1): Stokholm ZA, Bonde JP, Christensen KL, Hansen AM, Kolstad HA. Occupational noise exposure and the risk of stroke. Stroke 2013 Nov;(11): Stokholm ZA, Hansen ÅM, Grynderup MB, Bonde JP, Christensen KL, Frederiksen TW, et al. Recent and long-term occupational noise exposure and salivary cortisol level. Psychoneuroendocrinology 16

17 Publikationer Vad MV, Frost P, Svendsen SW. Occupational mechanical exposures and reoperation after first-time inguinal hernia repair: a prognosis study in a male cohort. Hernia Dec 24. [Epub ahead of print]. Dalbøge A, Frost P, Andersen JH, Svendsen SW. Cumulative occupational shoulder exposures and surgery for subacromial impingement syndrome: a nationwide Danish cohort study. Occup Environ Med Nov;71(11): Svendsen SW, Christiansen DH, Haahr JP, Andrea LC, Frost P. Shoulder function and work disability after decompression surgery for subacromial impingement syndrome: a randomised controlled trial of physiotherapy exercises and occupational medical assistance. BMC Musculoskelet Disord Jun 21;15:215. Rubak TS, Svendsen SW, Andersen JH, Haahr JP, Kryger A, Jensen LD, Frost P. An expert-based job exposure matrix for large scale epidemiologic studies of primary hip and knee osteoarthritis: the Lower Body JEM. BMC Musculoskelet Disord Jun 13;15:204. Rubak TS, Svendsen SW, Søballe K, Frost P. Total hip replacement due to primary osteoarthritis in relation to cumulative occupational exposures and lifestyle factors: a nationwide nested case-control study. Arthritis Care Res (Hoboken) Oct;66(10): Mocevic E, Svendsen SW, Jørgensen KT, Frost P, Bonde JP. Occupational lifting, fetal death and preterm birth: findings from the Danish National Birth Cohort using a job exposure matrix. PLoS One Mar 10;9(3). Frost P, Johnsen B, Fuglsang-Frederiksen A, Svendsen SW. Reply: lifestyle risk factors for ulnar neuropathy and ulnar neuropathy-like symptoms. Muscle Nerve Apr;49(4): Christensen MS, Hansen J, Ramlau-Hansen C, Toft G, d Amore F, Kolstad HA. Exposure to styrene and the risk of cancer: a long-term follow-up study of workers in the Danish reinforced plastics industry. Occup Environ Med. 2014;71 (Suppl 1,6):A82-3. Daugaard S, Andersen JH, Grynderup MB, Stokholm ZA, Rugulies R, Hansen AM, Kærgaard A, Mikkelsen S, Bonde JP, Thomsen JF, Christensen KL, Kolstad HA. Individual and work-unit measures of psychological demands and decision latitude and the use of antihypertensive medication. Int Arch Occup Environ Health Elfving B, Butt3enschøn HN, Foldager L, Poulsen PHP, Grynderup MB, Hansen AM, Kolstad HA, Kaerlev L, Mikkelsen S, Børglum AD, Wegener G, Mors O. Depression and BMI influences the serum vascular endothelial growth factor level. Int J Neuropsychochopharm marts; 1-9. Frederiksen TW, Ramlau-Hansen CH, Stokholm ZA, Grynderup MB, Hansen AM, Lund SP, Vestergaard JM, Kristiansen J, Bonde JP, Kolstad HA. Atherogenic risk factors and hearing thresholds. Audiol Neurootol. 2014;19(5): Kolstad HA, Skov S, Malling TBH, Bendstrup E, Schlünssen V. Are indoor concentrations of airborne mould spores in non-industrial environments sufficiently high to cause hypersensitivity pneumonitis?. Occup Environ Med. 2014;Vol. 71 Suppl:A85. Raunkjaer NM, Stokholm ZA, Willert MV, Mors O, Vestergaard JM, Frederiksen TW, Lund SPV, Kolstad HA. Occup Environ Med. 2014;Vol. 71 Suppl 1:A83-4. Stokholm ZA, Hansen AM, Grynderup MB, Bonde JP, Christensen KL, Frederiksen TW, Lund SPV, Medom J, Kolstad HA. Recent and long-term occupational noise exposure and salivary cortisol level. Psychoneuroendocrin. 2014;39(1): Vistisen HT, Garde H, Hansen AM, Hansen AM, Christiansen PJ, Kolstad HA. Night work and breast cancer risk among women in the public Danish Health care sector a short-term follow up of a large scale population. Occup Environ Med 2014;71(6):A30. Vammen MA, Mikkelsen S, Hansen AM, Grynderup MB, Andersen JH, Bonde JP, Buttenschøn HN, Kolstad HA, Kaergaard A, Kaerlev L, Mors O, Rugulies R, Thomsen JF. Salivary cortisol and depression in public sector embloyees: crosssectional and short term follow-up findings. Psychoneuroendocrin. 2014;41(3):

18 Willert MV, Schlünssen V, Basinas L, Stokholm ZA, Grynderup MG, Andersen JH, Rugulies R, Hansen AM, Kaerlev L, Thomsen JF, Vammen MA, Kolstad HA.Grouping strategies for exposure assessment of the psychosocial work environment. Occup Environ Med. 2014;71(1):A22. Frederiksen TF, Ramlau-Hansen, CH, Stokholm ZA, Vestergaard JM, Kolstad HA. Psychosocial work factors, occupational noise exposure, common mental disorders, and the risk of tinnitus. Occup Environ Med. 2014;71(suppl. 1):A67-8. Schlünssen V, Basinas I, Zahradnik E, Elholm G, Wouters IM, Kromhout H, Heederik D, Bolund AC, Omland Ø, Raulf M, Sigsgaard T. Exposure levels, determinants and IgE mediated sensitization to bovine allergens among Danish farmers and non-farmers. Int J Hyg Environ Health Dec 11. [Epub ahead of print] Würtz ET, Schlünssen V, Malling TH, Hansen JG, Omland O. Occupational Chronic Obstructive Pulmonary Disease in a Danish Population-Based Study. COPD Nov 21. [Epub ahead of print] Thilsing T, Madsen AM, Basinas I, Schlünssen V, Tendal K, Bælum J. Dust, Endotoxin, Fungi, and Bacteria Exposure as Determined by Work Task, Season, and Type of Plant in a Flower Greenhouse. Ann Occup Hyg Nov 10. [Epub ahead of print] Würtz ET, Schlünssen V, Malling TH, Hansen JG, Omland Ø. Occupational chronic obstructive pulmonary disease in a Danish population-based study: Occupational COPD in a Danish population-based study. Accepted for publication in Journal of Chronic Obstructive Disorders. Peel RG, Ørby PV, Skjøth CA, Kennedy R, Schlünssen V, Smith M, Sommer J, Hertel J Seasonal variation in diurnal atmospheric grass pollen concentration profiles. Biogeosciences. 2/11. Vol 11 (3): Zheng Y, Schlünssen V, Bønløkke J, Madsen AM, Skov S, Sigsgaard T. Change in airway inflammatory markers in Danish energy plant workers during a working week. Ann Agric Environ Med Sep 4;21(3): Hansen MR, Jørs E, Lander F, Condarco G, Schlünssen V. Is Cumulated Pyrethroid Exposure Associated With Prediabetes? A Cross-sectional Study. J Agromedicine. 2014;19(4): Hinson AV, Schlünssen V, Agodokpessi G, Sigsgaards T, Fayomi B. The Prevalence of byssinosis among Cotton Workers in the North of Benin. Int J Occup Environ Med Oct;5(4): Larsen AD, Schlünssen V, Christensen BH, Bonde JP, Obel C, Thulstrup AM, Hannerz H, Hougaard KS. Exposure to psychosocial job strain during pregnancy and odds of asthma and atopic dermatitis among 7-year old children - a prospective cohort study. Scand J Work Environ Health Aug 27. pii: doi: /sjweh [Epub ahead of print]. Timm S, Svanes C, Janson C, Sigsgaard T, Johannessen A, Gislason T, Jogi R, Omenaas E, Forsberg B, Torén K, Holm M, Bråbäck L, Schlünssen V. Place of upbringing in early childhood as related to inflammatory bowel diseases in adulthood: a population-based cohort study in Northern Europe. Eur J Epidemiol Jun;29(6): Raulf M, Buters J, Chapman M, Cecchi L, de Blay F, Doekes G, Eduard W, Heederik D, Jeebhay MF, Kespohl S, Krop E, Moscato G, Pala G, Quirce S, Sander I, Schlünssen V, Sigsgaard T, Walusiak-Skorupa J, Wiszniewska M, Wouters IM, Annesi-Maesano I. Monitoring of occupational and environmental aeroallergens - EAACI Position Paper: Concerted action of the EAACI IG Occupational Allergy and Aerobiology & Air Pollution. Allergy Oct;69(10): Vandenplas O, Wiszniewska M, Raulf M, de Blay F, Gerth van Wijk R, Moscato G, Nemery B, Pala G, Quirce S, Sastre J, Schlünssen V, Sigsgaard T, Siracusa A, Tarlo SM, van Kampen V, Zock JP, Walusiak-Skorupa J. EAACI position paper: irritant-induced asthma. Allergy Sep;69(9): Basinas I, Sigsgaard T, Erlandsen M, Andersen NT, Takai H, Heederik D, Omland Ø, Kromhout H, Schlünssen V. Exposure-affecting factors of dairy farmers' exposure to inhaleable dust and endotoxin. Ann Occup Hyg Jul;58(6): Johannessen A, Verlato G, Benediktsdottir B, Forsberg B, Franklin K, Gislason T, Holm M, Janson C, Jögi R, Lindberg E, Macsali F, Omenaas E, Real FG, Saure EW, Schlünssen V, Sigsgaard T, Skorge TD, Svanes C, Torén K, Waatevik M, Nilsen RM, de Marco R. Longterm follow-up in European respiratory health studies - patterns and implications. BMC Pulm Med Apr 16;14:63. Omland O, Würtz ET, Aasen TB, Blanc P, Brisman JB, Miller MR, Pedersen OF, Schlünssen V, Sigsgaard T, Ulrik CS, 18

19 Viskum S. Occupational chronic obstructive pulmonary disease: a systematic literature review. Scand J Work Environ Health Jan;40(1): Willert MV, Wieclaw J, & Thulstrup AM. Rehabilitation of individuals on long-term sick leave due to sustained stressrelated symptoms: A comparative follow-up study. Scand J Public Health, 42(8): , Dalgaard L, Eskildsen A, Carstensen O, Willert MV, Andersen JH, & Glasscock DJ. Changes in self-reported sleep and cognitive failures: a randomized controlled trial of a stress management intervention. Scand J Work Environ Health, 40(6): , Rolving N, Oestergaard LG, Willert MV, Christensen FB, Blumensaat F, Bünger C, & Nielsen CV. Description and design considerations of a randomized clinical trial investigating the effect of a multidisciplinary cognitivebehavioural intervention for patients undergoing lumbar spinal fusion surgery. BMC Musculoskelet Disord, 15(1):62, Håkonsen LB, Brath-Lund ML, Hounsgaard ML, Olsen J, Ernst A, Thulstrup AM, Bech BH, Ramlau-Hansen CH. In utero exposure to alcohol and puberty in boys; a pregnancy cohort study. BMJ Open Jun 10;4(6):e doi: /bmjopen Hansen ML, Thulstrup AM, Kristensen JK, Juhl M, Ramlau-Hansen CH,. Predictors of sickness absence in pregnancy- a Danish cohort study. Occup Environ Med Jun;71: Suppl 1:A Hansen ML, Thulstrup MA, Juhl M, Kristensen JK, Ramlau-Hansen CH. Predictors of sickness absence in pregnancy: a Danish cohort study. Scand J Work Environ Health Dec 3.pii: Nationale peer reviewed artikler 2014 Hansen MR, Lander F, Skjold T, Kolstad HA, Hoffmann HJ, Schlünssen V. Erhvervsastma forårsaget af maleinsyre anhydrid. Ugeskr Laeger Sep 8;176(37). Jørs E, Schlünssen V, Larsen A, Thulstrup AM, Skov PG, Khwaja TS, Carstensen O. Danske arbejdspladser globaliseres og arbejdsmedicinen følger med! Ugeskr Laeger Jun 2;176(11A) Hansen MR, Lander F, Skjold T, Kolstad HA, Hoffmann HJ, Schlünssen V. Arbejdsbetinget astma uløst af maleinsyreanhydrid. Ugeskrift for Laeger.2014, 8. sept;176(37). Rapporter og ikke peer reviewed publikationer 2014 Willert MV, Thulstrup AM, Schlünssen V, Knudsen H, Lund GL, Hinrichsen DK, Kolstad HA. Psykiske lidelser fra bagudrettet årsagsvurdering til fremadrettet fokus på arbejdsfastholdelse, uanset årsag. LO-udredning om arbejdsmiljø og psykiske lidelser. AMK Aarhus 2014a Jørs E, Schlünssen V, Larsen AI, Thulstrup AM, Skov PG, Khwaja TS, Carstensen O. Danske arbejdspladser globaliseres og arbejdsmedicinen følger med!. Ugeskr Laeger Jun 2;176(11A). 19

20 Forskningsprojekter under udførelse Follow-up studies of human reproductive health following in utero exposure to persistent organochlorines. Forureningsstoffer fra menneskelige virksomheder gennem de sidste over 100 år er i betydelig mængde frigivet til omgivelserne, og nogle fremmedstoffer har først og fremmest via føden fundet vej til den menneskelige organisme overalt på kloden. Den nyeste forskning tyder på at nogle af disse forureningsstoffer kan indvirke på mænds sædkvalitet, uden at forplantningsevnen dog er dramatisk forringet. Disse resultater er dog baseret på mængden af fremmedstoffer i voksne mænds og kvinders blod, men spørgsmålet er om kritiske perioder under fosterudviklingen er mere følsom for påvirkning. Det belyses i dette projekt, hvor der er indrulleret 176 sønner og 267 døtre, hvis mødre under graviditeten i afleverede en blodprøve som endnu - 20 år senere opbevares på Skejby Sygehus. Ved en klinisk undersøgelse blev der opsamlet interview-information, blod- og sædprøver. Projektet forventes at kunne bidrage med ny viden, som i øjeblikket er efterspurgt over hele verden. Gunnar Toft, Ane Marie Thulstrup, Susanne Lund Kristensen, Anne Vested, Arbejdsmedicinsk Klinik, Aarhus, Jens Peter Bonde, Bispebjerg Hospital, Erik Ernst, Aarhus Universitet; Jørn Olsen, UCLA, Aleksander Giwercman, Scanian Andrology Center, Malmø; Anne-Marie Nyboe Andersen, SIF; Sjurdur Frodi Olsen, Statens Seruminstitut. Tidsramme: Bevilling: Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom, Indenrigs- og Sundhedsministeriets Miljømedicinske Forskningsfond og Novo Nordisk Fonden. Arbejdsrelaterede risikofaktorer for operationskrævende skulderlidelser Det overordnede formål med projektet er at undersøge, hvilke arbejdsrelaterede risikofaktorer, der øger risikoen for at blive opereret for en skulderlidelse. Hertil er delformålene (I) at beskrive forekomsten af operationskrævende skulderlidelser i forhold til industri og erhverv i Danmark, , (II) at undersøge, om risikoen for skulderkirurgi er forbundet med specifikke arbejdsrelaterede, mekaniske eksponeringer, samt (III) at udarbejde en jobeksponeringsmatrice (JEM) til mekanisk skuldereksponering. Projektet omfatter en landsdækkende registerundersøgelse, et case-referent studie af henholdsvis 3000 cases og 6000 referenter. Derudover omfatter projektet en JEM baseret på ekspertvurderinger, samt tekniske målinger af skuldereksponeringen. Annett Dalbøge Andersen og Poul Frost, Arbejdsmedicinsk Klinik, Aarhus. Johan Hviid Andersen og Susanne Wulff Svendsen, Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning; Gert-Åke Hansson, Department of Occupational and Environmental Medicine, Lund University Hospital, Sverige. Tidsramme: Bevilling: Arbejdsmiljøforskningsfonden og Gigtforeningen. StøjStress: Ekstraauditive virkninger af støj og stress på arbejdspladsen. Det overordnede formål er at undersøge ekstraauditive virkninger af støj på arbejdspladsen med fokus på risikoen for forhøjet blodtryk, stresshormoner, selvvurderet helbred og sygefravær. Det sker ved at undersøge om: Risikoen for behandlingskrævende blodtryksforhøjelse, selvrapporteret helbred og sygefravær er relateret til varighed og intensitet af støj på arbejdspladsen. I så fald ønskes at identificere tærskel for støjdosis, som ikke er forbundet med øget risiko. Støj og arbejdsrelateret psykisk belastning i kombination har større effektiv på helbredet end virkningen af støj og psykisk belastning hver for sig. Mekanismen for udvikling af støjbetinget blodtryksforhøjelse er relateret til aktivering af stress-hormon aksen (HPA-aksen) og det sympatiske nervesystem for derved at få en bedre forståelse af årsagsvirkningsforholdene. Vi vil også udføre en systematisk kortlægning af støj og hørenedsættelse i udvalgte brancher med høje støjniveauer samt i en referencegruppe af ikke-støjudsatte virksomheder. 20

Arbejdsmedicinsk Klinik

Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2013 Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSMEDICIN... 2 STABEN 01.01.-31.12.13... 3 ØKONOMI...

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr

Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr Disposition Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte Hvordan måler vi arbejdsmiljø? Arbejdsmiljøet

Læs mere

Arbejdsmedicinsk Klinik

Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2012 Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C INDHOLDSFORTEGNELSE STABEN VED ARBEJDSMEDICINSK KLINIK, JUNI 2013... 2 ARBEJDSMEDICIN...

Læs mere

Arbejdsmiljø og sunde børn

Arbejdsmiljø og sunde børn 100-året for Kvinders Valgret, NFA 30. september 2015 Arbejdsmiljø og sunde børn Karin Sørig Hougaard Seniorforsker (ksh@nrcwe.dk) Reproduktionsskader Omfatter ændringer, der nedsætter evnen til at få

Læs mere

Fakta og myter om sygefravær og arbejdsfastholdelse

Fakta og myter om sygefravær og arbejdsfastholdelse Fakta og myter om sygefravær og arbejdsfastholdelse Merete Labriola Arbejdsmedicinsk Klinik Herning e-mail Merlab@rm.dk Arbejdsmiljøkonference torsdag d. 27. september 2012 Sygedagpenge-"volumen", antal

Læs mere

Temadag i arbejdsmedicin Silkeborg 14.4.10 Kurt Rasmussen Ledende overlæge. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning

Temadag i arbejdsmedicin Silkeborg 14.4.10 Kurt Rasmussen Ledende overlæge. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Temadag i arbejdsmedicin Silkeborg 14.4.10 Kurt Rasmussen Ledende overlæge Diagnosefordeling 2009 287 Bevægeapparat 33% 53 Hud 6% 36 Luftveje 4% 30 Nervesystem 3% Rådgivning af gravide Kræftlidelser Arbejdsmedicinsk

Læs mere

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3. november, 2014 Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægningsaktiviteter

Læs mere

Arbejdsrelateret stress

Arbejdsrelateret stress Arbejdsrelateret stress Klinik og forskning vedr. stress på AMK v. Morten Vejs Willert (psykolog, ph.d.) Ledende overl., ph.d. Ane Marie Thulstrup Professor, ph.d. Henrik Kolstad Psykolog Psykolog Birgitte

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser David Christiansen Fysioterapeut, cand. scient san. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 DK 7400 Herning

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Boligmiljø. Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed

Boligmiljø. Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed Ola Ekholm Anne Illemann Christensen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Boligmiljø Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013 Boligmiljø. Resultater fra Sundheds-

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Sund i et godt arbejdsliv

Sund i et godt arbejdsliv Sund i et godt arbejdsliv Charlotte Rasmussen og Mette Korshøj Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Program Fysisk aktivitet i arbejde og fritid Måling af fysisk aktivitet PAUSE Muskelskeletbesvær

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Dansk Ramazzini Center Epoxy og Risiko for Allergisk Sygdom

Dansk Ramazzini Center Epoxy og Risiko for Allergisk Sygdom Dansk Ramazzini Center Epoxy og Risiko for Allergisk Sygdom Ane Marie Thulstrup Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Dansk Ramazzini Center Arbejdsmedicinens Fader Om Sygdom

Læs mere

Formidlingsmøde om Psykosocialt arbejdsmiljø, psykisk helbred og arbejdsevne. Velkomst

Formidlingsmøde om Psykosocialt arbejdsmiljø, psykisk helbred og arbejdsevne. Velkomst Formidlingsmøde om Psykosocialt arbejdsmiljø, psykisk helbred og arbejdsevne Velkomst Formidlingsmøde, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 11. marts 2011 Formidlingsmøde Forskningsprojekt:

Læs mere

Merete Labriola Arbejdsmiljøforsker og seniorforsker, ph.d på Arbejdsmedicinsk Klinik ved Regionshospitalet i Herning.

Merete Labriola Arbejdsmiljøforsker og seniorforsker, ph.d på Arbejdsmedicinsk Klinik ved Regionshospitalet i Herning. Merete Labriola Arbejdsmiljøforsker og seniorforsker, ph.d på Arbejdsmedicinsk Klinik ved Regionshospitalet i Herning. Fakta om kvinder og sygefravær En af Danmarks førende arbejdsmiljøforskere vil give

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Årsberetning 2011. Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmedicinsk Klinik. Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C

Årsberetning 2011. Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmedicinsk Klinik. Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2011 Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C INDHOLDSFORTEGNELSE STABEN VED ARBEJDSMEDICINSK KLINIK, JULI 2012... 2 FORORD:

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010 kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN 1 Videncentret i TV2-Nyhederne mandag d. 26.10.2010 2 Program Velkomst v/ forskningsleder Sine Skovbjerg 16.05-16.15: Status for Videncentret

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING Niels Jørgensen Afdeling for Vækst og Reproduktion Rigshospitalet Sædkvalitet Lavere end 2-3 generationer siden I Europæiske lande Kun 25% har optimal sædkvalitet

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Betydningen af bevægeapparatssygdomme i forhold til udstødning

Betydningen af bevægeapparatssygdomme i forhold til udstødning Betydningen af bevægeapparatssygdomme i forhold til udstødning Arbejdsmarkedskommissionens seminar 10. juni 2008 Poul Frost, overlæge, PhD Århus Universitetshospital Århus Sygehus Arbejdsmedicinsk Klinik

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Tendenser i sundhed blandt børn og unge. Årsmøde om skolesundhed

Tendenser i sundhed blandt børn og unge. Årsmøde om skolesundhed Tendenser i sundhed blandt børn og unge Årsmøde om skolesundhed Nyborg strand 10. Juni 2014 Carsten Obel Professor, speciallæge i almen medicin, PhD Sektion for almen medicin Aarhus Universitet Hvad er

Læs mere

Statusnotat for 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning.

Statusnotat for 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning. Statusnotat for 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning. Budget, regnskab og personale Budgettet for 2013 var på 10.7 mio. og inkluderede en ny særskilt forskningsbevilling fra hospitalet

Læs mere

Hvad træning kan føre til

Hvad træning kan føre til Hvad træning kan føre til Rehabilitering Hvad sker der med KOL-patienten? Dyspnoe Angst Depression Tab af muskelmasse Immobilitet Social isolation Hvad er KOL-patientens problem? Reduktionen i muskelstyrke

Læs mere

Brandmænds risiko for kræft. Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital. Informationsmøde januar 2013

Brandmænds risiko for kræft. Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital. Informationsmøde januar 2013 Brandmænds risiko for kræft Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital Informationsmøde januar 2013 Revision af et oplæg fra Jens Peter Bonde, december 2012 Disposition Kræftfremkaldende

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Motion under graviditeten forskning og resultater

Motion under graviditeten forskning og resultater Slide 1 Motion under graviditeten forskning og resultater Temadag om graviditet og overvægt Rigshospitalet/Skejby Sygehus, arr. af Jordemoderforeningen 12./19. jan 2010 Mette Juhl, Jordemoder, MPH, Ph.d.

Læs mere

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Faglig Dag Esbjerg 10. september 2008 Jacob Nielsen Arendt, Lektor Sundhedsøkonomi Syddansk Universitet Kort oversigt Baggrund Ulighed i Sundhed i Danmark Forklaringsmodeller

Læs mere

Tidslinie. 2004 Folketinget. 2005 Miljøministeriet. 2006-2009 Gentofte Hospital

Tidslinie. 2004 Folketinget. 2005 Miljøministeriet. 2006-2009 Gentofte Hospital Status 2009 Jesper Elberling læge PHD Seniorforsker Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed Dermato-Allergologisk afdeling, Gentofte Hospital jeel@geh.regionh.dk 1 1 Tidslinie 2004 Folketinget

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig?

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Karin Dam Petersen Seniorforsker, MPH, PhD Center for Folkesundhed, MarselisborgCentret Resumé Baggrund Forskningsspørgsmål 1-5 Diskussion

Læs mere

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30 CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Konference for virksomheder, institutioner, organisationer og myndigheder med interesser på indeklimaområdet INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014 Onsdag 17.

Læs mere

Hvor farlig er asbest?

Hvor farlig er asbest? Hvor farlig er asbest? v. Charlotte Brauer, overlæge Arbejdsmedicinsk Klinik, Glostrup Hospital www.arbejdsmedicinsk.dk www.glostruphospital.dk Temadag om asbest, Teknologisk Institut den 3. juni 2008

Læs mere

Hvad er nedslidning, hvordan kan vi måle det og kan det forebygges? Arbejdsmiljøkonferencen 2011 Andreas Holtermann & Karen Søgaard

Hvad er nedslidning, hvordan kan vi måle det og kan det forebygges? Arbejdsmiljøkonferencen 2011 Andreas Holtermann & Karen Søgaard Hvad er nedslidning, hvordan kan vi måle det og kan det forebygges? Arbejdsmiljøkonferencen 2011 Andreas Holtermann & Karen Søgaard Hovedelementer i foredrag Hvad er nedslidning? Dokumentation for nedslidning

Læs mere

Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag.

Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag. Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag. Anette Søgaard Nielsen, cand. phil, phd. Enheden for Klinisk Alkoholforskning ansnielsen@health.sdu.dk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats FAUST Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats - et interventionsprojekt i Ringkøbing Amt. Sammenfatning af resultater Til sikkerhedsorganisation

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

dning: betydningen af social arv, arbejdsmiljø og personlige forhold

dning: betydningen af social arv, arbejdsmiljø og personlige forhold Sygefravær r og udstødning: dning: betydningen af social arv, arbejdsmiljø og personlige forhold Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns K Universitet Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning Arbejdsmedicinsk

Læs mere

KRAM: Kost, Rygning, Alkohol, Motion www.inflammation-metabolism.dk

KRAM: Kost, Rygning, Alkohol, Motion www.inflammation-metabolism.dk KRAM: Kost, Rygning, Alkohol, Motion www.inflammation-metabolism.dk Bente Klarlund Pedersen, professor, overlæge Danmarks Grundforskningsfonds Center for Inflammation og Metabolisme (CIM) Rigshospitalet,

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Sundhed og forebyggelse Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Helle Gullacksen, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks sundhedsindsats Peter Hamborg Faarbæk, 3F: 3F s sundhedsprojekt

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling

Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling I projektet Langtidseffekter af prænatal pesticideksponering har vi undersøgt, om kvinders erhvervsmæssige udsættelse for

Læs mere

Anerkendelse af asbestbetinget lungekræft. Symposium om asbest Bispebjerg Hospital December 2014

Anerkendelse af asbestbetinget lungekræft. Symposium om asbest Bispebjerg Hospital December 2014 Anerkendelse af asbestbetinget lungekræft Symposium om asbest Bispebjerg Hospital December 2014 Frost, Petersen, Thomsen, Mikkelsen. Kronik i Uf.L., maj 2014 Lungekræft i Danmark I 2012 fik 2352 mænd og

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode Inge Larsen, VFAs rejsehold Det sagde deltagerne på WAW Det har en kæmpe betydning hvordan viden bliver formidlet

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Familiedannelse efter assisteret befrugtning

Familiedannelse efter assisteret befrugtning Psykosociale konsekvenser af infertilitet Familiedannelse efter assisteret befrugtning U-kursus 30. januar 2014 Lone Schmidt Lektor, dr.med., ph.d. lone.schmidt@sund.ku.dk Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Skimmelsvamp i Grønland

Skimmelsvamp i Grønland Skimmelsvamp i Grønland Niels Ebbehøj Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital Ilulissat 2008. Foto Niels Ebbehøj Erhvervssygdomssager 2010 Andet Indeklima Psykiske lidelser Knæ og ben Ryg

Læs mere

Den Internationale Arbejdsmiljødag 28. april 2007 i Danmark. Fakta om arbejdsmiljøet

Den Internationale Arbejdsmiljødag 28. april 2007 i Danmark. Fakta om arbejdsmiljøet Den Internationale Arbejdsmiljødag 28. april 2007 i Danmark Sikkert og Sundt Arbejde for Alle - velfærd med arbejdsmiljø i centrum Fakta om arbejdsmiljøet LO og FTF markerer igen den internationale arbejdsmiljødag,

Læs mere

Hvad gør alkohol for dig?

Hvad gør alkohol for dig? Hvad gør alkohol for dig? Bliver du klarere i hovedet og mere intelligent at høre på? Mere nærværende overfor dine venner? Får du mere energi? Bliver du bedre til at score? Lærer du at hvile i dig selv

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Synliggørelse af arbejdsbetinget cancer ved landets lungemedicinske afdelinger

Synliggørelse af arbejdsbetinget cancer ved landets lungemedicinske afdelinger Synliggørelse af arbejdsbetinget cancer ved landets lungemedicinske afdelinger Arbejds- og miljømedicinsk årsmøde, 2007 Susanne Wulff Svendsen, afdelingslæge Arbejdsmedicinsk Klinik i Århus Baggrund Hansen

Læs mere

Fysisk sygdom har psykiske konsekvenser. Rundspørge blandt medlemsorganisationerne i Danske Patienter

Fysisk sygdom har psykiske konsekvenser. Rundspørge blandt medlemsorganisationerne i Danske Patienter Fysisk sygdom har psykiske konsekvenser Rundspørge blandt medlemsorganisationerne i Danske Patienter Sommer 2011 Indledning Mennesker med alvorlig eller kronisk sygdom har øget risiko for at få en psykisk

Læs mere

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Siden 1. januar 2006 har Hovedstadens Sygehusfælleskab tilbudt genetisk udredning af hørenedsættelse.

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere

Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere Thomas Clausen, NFA, den 17. september, 2014 tcl@arbejdsmiljoforskning.dk Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Patientvejledning. Samtaleforløb hos psykolog. Forskellige årsager

Patientvejledning. Samtaleforløb hos psykolog. Forskellige årsager Patientvejledning Samtaleforløb hos psykolog Forskellige årsager Vi er alle udstyret med forskellige fysiske forudsætninger og dermed forskellig risiko for at udvikle psykiske symptomer. Ofte er der en

Læs mere

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag?

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Ingrid Louise Titlestad Overlæge, ph.d., Klinisk Lektor Odense Universitetshospital Svejsekonferencen KOL

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

NATARBEJDE OG HELBRED REGLER OG RÅD TIL VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER

NATARBEJDE OG HELBRED REGLER OG RÅD TIL VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER NATARBEJDE OG HELBRED REGLER OG RÅD TIL VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER NATARBEJDE OG HELBRED Regler og råd til virksomheder og arbejdsmiljørepræsentanter Denne pjece er udarbejdet i 2013 af

Læs mere

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier Fremtidens velfærdsløsninger Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen 1. november 2011 Vi fødes som kopier Carsten Hendriksen Overlæge, lektor, dr. med. Bispebjerg Hospital og Center for

Læs mere

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 1 Sammenfatningens forfattere Steen Møller Hansen, læge, Region Nordjylland

Læs mere

Pårørende til kræftsyge. Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd.

Pårørende til kræftsyge. Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd. Pårørende til kræftsyge Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd. Kræftrejsen Patient og pårørende rammes sammen: Brud på livsfortællingen Forholde sig til kompleks information om sygdom

Læs mere

Hans Jørgen Søgaard. Forskningsleder, Ph.D., Psykiatrisk Forskningsenhed Vest. Overlæge Regionspsykiatrien Herning

Hans Jørgen Søgaard. Forskningsleder, Ph.D., Psykiatrisk Forskningsenhed Vest. Overlæge Regionspsykiatrien Herning Hans Jørgen Søgaard Forskningsleder, Ph.D., Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Overlæge Regionspsykiatrien Herning BAGGRUND Læge siden 1978 Arbejdet med psykiatri siden 1982/1978 Speciallæge i psykiatri

Læs mere

Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede

Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Siden 1. januar 2006 har Hovedstadens Sygehusfælleskab tilbudt genetisk udredning af hørenedsættelse. Udredningen foregår på

Læs mere