Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 1 ( )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete 1731- Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 1 (1730-1732)"

Transkript

1 Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete : Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.1 ( ) Side 1 Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 1 ( ) Vålen i Gausdal , fol. 1a (utdrag): Skjøte på Skår i Auggedalen: 2. Gulbrand Vincentzen Skaars Skiøde til sin Søn Ole Gulbrandsen paa gaarden Skaar skylder med Bøxell 6 skind, som hand indløser for 80 rdr. som dend staar i Pandt for hos Peder Kindljen, Derhos nyder Faderen oc Hustrue føderad paa gaarden deris livestid som Breved indeholder som er Dat: d: 21 Septemb: oo 00 oo Fliflet i Fåberg , fol. 3b: Anno 1730 d: 15 Februar, blev almindelig vaar Sage og Skatte ting holden paa Fliflet i Faabergs Præstegield, oc Retten tillige Betient af Laurettet Ole Døesen, Peder Kindljen i hans sted Peder Hattestad, Peder Rønne, Poull Hoff, Peder Boeleng j hans sted Erland Øfstedall, Amund Øre i hans sted Christen Ulleland, og Gullick Vottestad i hans sted Christen Rafneberg, oververende Kongl: Mayt: Foged Sr. Svend Stenersøn, Bøigde Lensmanden Simen Fliflet, med øvrige tingsøgende almue. Hvorda først Læst tvende Kongl: allernaad: Forordninger som paa Gudsdals ting nermere er Extraheret. Dernest Publiceret følgende almuens Breve: Skjøte på Roterud: 1. Even Baardsens Skiøde til Hr: Obriste Bordin paa Engelandet Rotterud under Hage skylder med Bøxel 2 skind for 300 rdr. Dateret 30 November Skjøte på Sønsteli: 2. Even Christensen oc Christen Baardsens Skiøde till deris Broder og Svoger Erick Christensen paa 7 1/5 Skind i gaarden Sønstelj for 75 rdr. Dateret: 20de Augusti Skjøte på Nordre Bleken: 3. Amund Thoresen Blegens Skiøde till sin Broder Tore Thoresen paa 10 1/2 skind i Nordre Blegen for 119 rdr. foruden Brevpenge, Dat: 14 Januarij Føderådskontrakt på Mæhlum i Vingrom: 4. Joen Hansen Mellums Contract med Tosten Engebretsen oc Hustru om føderaad, som disse sidste skal nyde imod de har opladt gaarden for Jon Hansen, dat: 8. Sept Bygselbrev på sæterbolet Vismoen: 5. Fogden Stenersens Bøxel Seddel til Christen Rafneberg paa et Sætter Boell paa Vissmoen, oc dend der indhegnede Løcke paa 3 Læss Høe, Dat: 15 Feb: Spørsmål om friskyssen, sager og Øvre Jeistad: Paa Kongl: Mayt: Foged Sr: Stenersens tilspørgende svarer dend heele almue. 1. At de fiire skilling Miilen som fogden til Drickepenge bør betale de som skydtzer, for de hannem oc Sorenskriveren allernaad: bevilgede fri Skydtz Hæste til de 3de almindelig tinge,

2 Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete : Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.1 ( ) Side 2 er af fogden given de som skydtzen forretter, Saa og har Fogden betalt ligeledes Drickepenge for sine 4 Hæster til restantz tinget, som hand aarligen for Restantzernis indsamlig maa holde. 2. Tilstaar almuen, at fogden in Julio 1719 effter kongl: allernaad: Befaling motte holde et Restantz ting, og dertil befalte fuld skydtz, effter som ald frii skydtz var ophøred oc forbuden. 3. Svarer tingsøgte almue at her i Sognet findes endeel Becke oc flom Sauger, hvorpaa alleene skiæres til gaardernis nødvendige fornødenhed, af hvilche Sauger af alders tid har vered svaret af hver Saug aarlig 48 s: og i dend tid ingen Sougmester skatt betalt, efftersom ingen Sougmester holdes, Men dend Bonde som behøver Bord, forretter selv Skuuren, oc somme aar bliver der skaaret noget, oc somme aar intet. 4. Siger oc bevidner almuen, at Peder Giettestad som er dømt til Bremerholm, oc fra d: 28 May til d: 14 November 1728 hos Lensmanden i sin arrest er bleven forfpleyet(!), intet er eller var eyende, Men hans qvinde sidder igien med nogle v-myndige Børn i armod oc fattigdom, Om hvilcke Poster Fogden begierede tingsvidne under Rettens bekrefftning. Låneopptak på Nordødegården: 6. Harckel Pedersen Norødegaardens obligation till ellev Jacobsen Tofft paa 100 rdr. imod 3 skind i Norødegaarden til underpandt, dette brev blev Publiceret oc er Dat: 15 Febr: Uenighet om et åkerstykke på Volden v/søre Jørstad (forts.): For Retten indfandt sig Procurator Swerdrup som indgav Engebret Olsen Voldens Skrifftlige Stefnemaal af 30 Janv: sidstleden som oplæst blev. Hvorved hand har indstevnt Ole Larsen Jørstad fordi hand uden lovel: Dom eller omgang har bemegtiget sig Citantens sig til Bøxlede Pladtz Volden, derfor at ljde Dom effter førende beviisligheder oc suare omkostning, med videre effter Stefnemaalets indhold. Indstevnte Ole Larsen Jørstad, Møder iche effter paaraabelse, ey heller Faderen Lars Pedersen Jørstad, ey heller nogen paa derris veigne med tilsvar: Stefnevidnerne Simen Fliflet oc Madtz Jørstad afhiemblede under Eed Stefnemaalets lovel: forkyndelse, saavel for Ole Larsen som oc for hans Fader Lars Pedersen Jørstad. Dereffter Swerdrup begierede de indstevnte vidner afhørt, hvilche hand for Retten fremstillede oc dereffter Eeden forrelæst, med formaning at vidne sandferdig: Fremstod saa 1ste Prov Halvor Bratland siger sig 68 aar gl: aflagde Eed oc vandt, at hand veed at Citantens Hustruis Fader Niels Johans: Volden var dend første som begynte at oprødde Pladtzen Volden af Raae Roed, og stod da tycke Skoven der Pladtzen nu er, Men hvorlenge det er siden hand begyndte at rødde erindrer iche Proved, ey heller af hvem hand fick forlov at rødde. Paa tilspørgende svarer Proved, at ingen har oprøddet Pladtzen uden Niels Johansen oc hans Daatters Mand som nu er Citant. 2det Prov Hans Rønneruds Hoven 70 aar gl: aflagde Eed oc vandt ord effter andet ligesom forrige Prov, Paa tilspørgende svarer Proved, at det er noged over 40 aar siden at Niels Johans: begynte at oprødde denne Pladtz. 3de Prov Ole Siversen Ljen siger sig 61 aar, aflagde Eed og vidnede ligesom neste forrige Prov i alt. 4de Prov Erick Christensen Onsum, aflagde Eed oc vandt: at i vaares 1729 før Plovaanden, i Volden, hørte vidnet at Ole Larsen Jørstad sagde til Niels Johansen Volden /:som er Citantens Sviger Fader:/ at hand ded aar neml: 1729 selv ville tilsaae dend halve Løcke paa Pladtzen, og vell mueligt hand kand faae ded igien et andet aar. Swerdrup tilspurte vidned 1. Hvorfor hand var dend dag henkommen til Volden. Resp: Embret Volden bad ham oc Hovel Johans: komme ind for at høre om der kunde blive noged forlig imellem Citanten oc Ole Jørstad, om dette støcke ager. 2. Om icke Ole Jørstad da forlangede meere afgift aarl: end de 4 rdr. forhen af Pladtzen aarl: haver vered svared. Resp: Hand hørte iche videre end Ole Jørstad selv ville saae støcket. 3. Hvorfor Ole Jørstad ville Saae samme støcke ager, Resp: Hand veed det icke. 4. Om hand da ey hørte at Niels Johansen

3 Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete : Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.1 ( ) Side 3 sagde, det Embret Olsen tilkommer at bruge samme ager, Resp: Joe, hand sagde hand ville selv bruge ageren, saalenge hand kunde, oc siden tilkom det Engebret Olsen at bruge dend. 5. Om hand icke veed at Ole Jørstad baade saadde og høstede Pladtzen, Resp: Ja! hand Saadde oc Høstede dend. 6. Hvor meged paa samme ager kand Saaes, Resp: Hand har hørt at der skulle vere Saaed 6 Mæller eller 12 Settinger, oc vissere veed hand det icke. Swerdrup tilspurte det forhen afhørte Vidnet Hans Rønneruds Hoven, om hand iche til visse veed at Ole Jørstad Saadde oc høstede dend omprovede aager i Volden. Resp: Hand har hørt og veed det til visse, oc har hørt at Ole Jørstad terskede i Volden oc førte Korned til Jørstad, og giorde det der reent. Dereffter producerede Swerdrup Citantens bekomne Bøxell Seddel paa bemelte Pladts af Lars Pedersen Jørstad udgiven d: 8 Junii 1714 som samme aar nesteffter d: 13 Junii er Publiceret, hvilchen oplæst blev. Hvormed hand vil beviise at dend gandske Pladtz Volden citanten er bleven tilbøxlet, Dereffter indgav hand Engebret Olsens Skrifftlige Stefnemaal af 26 Julii 1729, Hvorved hand hafde indstevnt Ole Jørstad til Aasteden for hans formastelse, oc til afgrødens forbrydelse, hvilchen hand med sin paa teigning forlangede i acten indtagen, og endelig giorde hand følgende Demonstration, at endeel med vidner er beviist, det Citanten oc hans Værfader, ere de der alleene har oprøddet oc bekostet Pladtzen Volden, endeel er oc med Citantens bekomne Bøxel Brev gotgiort, det hand Pladtzen sig haver til Bøxlet, Saa Ole Larsen oc hans fader Lars Pedersen Jørstad, i det mindste bør betale Citanten Leye af ageren, Saa vel som hvad auflingen effter v-villige Mends Skiøn kand Rendere till, Saa og med Bøder blive anseet for denne v-lovlige behandling, Hvorhos hand oc paastaar Citantens Bøxell Brev confirmeret oc ved magt kiendt, oc Pladtzen Citanten hereffter som forhen til brugelighed tilfunden i kraft af samme Bøxell Brev, med Processens omkostnings erstatning. Saaledes hand indstillede Sagen under Dom. Eragtet, Som hvercken Ole Larsen ey heller hans Fader Lars Pedersen Jørstad har villed møde, eller svarer til Sagen, endskiønt Stefnemaalet lovel: er afhiemblet, Saa forrelegges denem begge hermed Laudag til neste Sage ting, at svare till Sagen, under paafølge effter Loven. Slagsmål på Holen i Rudsbygd: Kongl: Mayt: Foged Sr. Stenersen har indstevnt Amund Hoelen og Engebret Hoelen, for slagsmaal herom at høre Prov, oc lide Dom til Bøders udreedelse effter loven, Amund Holen møder icke, Engebret Møder, oc siger hand veed icke af noged slagsmaall, tilstaar ellers lovel: Stefnemaall, Som vidner er indstevnt qvindene Marit Ericksdaatter Hoelen oc Sidtzel Larsdaatter Hoelen, som icke møder effter paaraabelse. Stefnevidnerne Niels Bleegen og Ole Myren afhiemblede under Eed Stefnemaalenes lovlige forkyndelse. Citanten Eskede Laudag, Eragtet. Som Stefnemaalet lovel: er afhiemlet, Saa forrelegges Amund Holen Laudag til neste ting Sagen at tilsvare, ligesaa forrelegges qvinderne Marit Ericksdaatter oc Sidtzell Larsdaatter Laudag til samme tid at møde deris vidne at aflegge under falsmaals Bøder, til samme tid møder og Engebret Hoelen, uden videre varsell, til Sagens Endelige afhandling. Ærekrenkelse mellom Holen og Holstuen i Søre Ål: For Retten fremkom Torckild Hoelen som indgav et Skrifftlig Stefnemaall af 23 Janvarii sidstleden som oplæst blev. Derved hand til dette Ting indstevner sin Huusmann Anders Larsen Hoelstuen til Prous anhør oc Doms ljdelse, for hand i afvigte Sommer oc høst, har ladet fare endeel v-blue oc v-sømmelige ord oc tale om Citantens Hustrue Guri Johansdaatter, med videre Stefningens indhold. Indstevnte Anders Larsen Hoelstuen Møder icke effter paaraabelse, Stefnevidnerne Peder Langset oc Ole Langset afhiemblede Stefnemaalets loulige forkyndelse for Boepælen ligesom Stefningens paaskrifft lyder oc Copien levered til Naboen Peder Haugen. Citanten derpaa begierede sine vidner ført som for Retten blev fremkaldet oc Eedens forklaring forrelæst, med videre formaning til sandheds udsigende.

4 Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete : Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.1 ( ) Side 4 Fremstod saa 1ste Prov Peder Poulsen Hougen som aflagde Eed oc vandt: at have hørt af Anders Larsen Hoelstuens egen Mund, det hand har sagt at Torckel Hoelens qvinde Gurj Johansdaatter endelig maa kunde trolle, saasom hand har ligget i hendis eget Fæhuus og hørt at hun har melcket oc brugt underlige stellinger, Ligesaa har vidnet hørt af ham, at hand har talt misstenckeligt om Citantens Hustrue ligesom hun skulle hafft omgengelse med Ole Jacobsen Søndre Langset, som hand mercker deraf at hun tracterer ham saa vell, oc er venligere imod ham end andre, derfor har hand hende mistengt, ydermeere har Anders Larsen selv sagt til vidnet at Citantens Hustrue Guri Johansdaatter har begiert af Anders Larsen at ville ligge hos hende og giøre hende et lidet Barn, Men sagde derhos at hand icke hafde giort det ey heller ville giøre det, saasom hand tøgte at en hver af dem, selv hafde sin ægtefælle. 2det Prov Marit Engebretsdaatter, nestforrige Provs Hustrue aflagde Eed oc vandt, ord effter andet ligesom hendis Mand, oc er af Anders Larsen talt i hendis eget Huus offtere end en gang. 3de Prov Elias Amundsen aflagde Eed oc vandt: at have hørt af Anders Larsen sige, at hand har en underlig grund till Ole Jacobsen Langset og Guri Johansdaatter, ligesom de skulle holde tilsammen oc have omgengelse med hver andre, sagde oc at Ole Jacobsen forhen skulle have beskylt hende for Signerie eller sligt men er siden Bleven Venner med ham, oc hun tracterer ham vell, saa hand derfor holder dem mistengt, Anders Larsen har og engang paa Veyen til Biri sagt vidnet, at Guri Johansdaatter endelig kunde med Ranneri(?), eller noged andet sligt lopperie. 4de Vidne Giertrud Hagestuen aflagde Eed oc vandt, at Anders Larsen Hoelstuen i Sommer i vidnets Huus sagde, at Guri Johansdaatter hafde begiert af ham, det hand ville ligge hos hende, Men hand Soer at hand iche giorde eller ville giøre det, oc dette har hand offte sagt. Nu efter Juel, siden hand var aflagt med Huusvered kom hand igien i vidnets Huus oc sagde: Gid Magister Bircherod var hiemme igien, oc da vidnet spurte hvad hand ville ham svarede hand, hand ville staae skriffte fordi hand hafde giort dend gierning med Guri Johansdaatter Holen, oc ligesom hand forhen hafde soret oc negtet omgengelsen, Saa ville hand dend nu tilstaae, og derfor ville hand Staae Skriffte, oc giøre boed oc bedring for sine Synder. 5te Prov Ole Amundsen Hagestuen, nest forrige Vidnes Mand, aflagde Eed oc vandt ligesom hans Hustrue, ord for ord. 6te Prov Christen Larssen aflagde Eed oc vandt at forgangen Vaar sagde Anders Larsen till vidnet at Guri Hoelen tracterer Ole Jacobsen Langset, fordi hun skal faae ham til at krybe paa sig. 7de Prov Kiersti Matsdaatter, aflagde Eed oc vandt lige som nest forrige Prov. Citanten tilspurte samptlige Provene som nu er afhørt, om de icke veed at Anders Larsen bortrømte strax effter hand blev vidende at Citanten hafde faaet vist hvad v-blue ord hand hafde talt oc derfor ville Stefne paa Sagen. Vidnerne svarede, at Anders Larsen Rømte samme Morgen hand fick vide at Citanten hafde spurt hvad hand hafde talt, oc var det samme dag Stefningen for hans Boepæll blev forkyndt. 8de Prov Beret Ingevoldsdaatter Hage, aflagde Eed oc vandt, at torsdagen d: 26 Janv. sidstleden talte hun med Anders Larsen, paa Nordre Hage, som sagde, at de nu snart dræber ham, og da vidnet sagde, hand icke hafde giort saa meget ont endnu, svarede hand: Joe, det blir vell iche bedre. Eragtet. Som Stefnemaalet lovel: er afhiemblet, Saa forrelegges Anders Larsen Hoelstuen Laudag til neste ting, Stevnemaalet at tilsvare, og haver Citanten at see denne Laudag betimmelig forkyndt, paa det Sagen til endelig Dom kand befordres. oo 00 oo

5 Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete : Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.1 ( ) Side 5 Volden v/jørstad i Fåberg , fol. 61a: Uenighet om et åkerstykke på Volden v/søre Jørstad (forts.): Anno 1730 dend 2 Junii blev effter Høy Øfrigheds Bevilling oc berammede tid, holden Extra Ting i Pladtzen Volden under Jørstad i Faabergs Præstegield udi efterfølgende Sag oc Retten Betient af Laurettet Bendt Gustum, Christen Kirckerud, Ole Siversen Ljen, Niels Skieggestad, Ole Olsen Ljen, Hening Skoug, Peder Rønne oc Biørn Fløgstad, hosverende Bøigde Lensmanden Simen Fliflet, med fleere gotfolck. Hvorda fremkom for Retten Ole Larsen Jørstad som indgav sit paa egne oc sin fader Lars Pedersen Jørstadts vegne underskrevne Stefnemaall af dato 30 Martij 1730 over sin Huusmand Engebret Volden, som de indstevner til beviisligheders anhør oc Doms ljdelse til Pladtzen Voldens undvigelse, for ertede(!) v-lydighed, med videre Stefnemaalets indhold som oplæst blev. Indstevnte Engebret Volden Mødte oc vedstod Stefnemaalets loulige forkyndelse, endskiønt hand dend dag icke var hiemme. Dernest indgav Ole Jørstad Deris Excell: Hr. Conference raad oc Stifftsbefalingsmandens naadigste bevilling til dette Extra ting, Dat: 24 Martij 1730 som oplæst blev. Derpaa begierte Ole Jørstad sine indstevnte Prov afhørt, som blev fremkaldet: for hvilche Eedens forklaring af lov Bogen blev oplæst med formaning at vidne sandferdig. 1ste Prov Niels Johansen Volden. Møder icke effter paaraabelse. 2det Prov Kiersti Jensdaatter, møder heller icke. Stevnevidnerne Erick Unsum oc Ole Lundgaard afhiemlede under Eed, Stefnemaalets loulige forkyndelse. 3de Prov Johannes Ammundsen Tiener i Præstegaarden aflagde Eed og sagde, at hand icke veed noged at vidne i denne Sag, førend at blive tilspurt derom, Ole Jørstad tilspurte Proved om han icke veed at Engebret Volden har brendt Thiere herpaa Pladtzen, oc tagen vedden dertil i Moen. Resp: hand har seet at Engebret Volden har brendt thiere en gang eller noged, oc taged vedden i sin lycke og noged i Moen oc er ved et halfft snes aar siden at Proved dette saae. Engebret Volden tilstaar at have brennt saa meged som hand har bræd sin aafløy med, trende gange, oc hvad hand dertil har taged i Moen har hand bedet Lars Jørstad om, men det meeste har hand taged i sin lycke af rødning oc opbrudte Stubber, Men nu paa 10 aars tid, har hand intet brendt. Ole Jørstad tilspurte Proved for det 2det, om hand veed at Engebret Volden nogen tid bad Lars Jørstad om forlov at tage thiære veed, Resp: Hand veed det icke, saa som hand dend tid var en liden dreng, ey heller veed hand om Engebret hafde lof, enten at hugge vedd eller andet i Moen. 3. om vidnet icke veed hvordan Skoug der i stod i Engebret Voldens løcke, da hand var her, Resp: hand mindes det icke, men for en 2 eller 3 aar siden saae vidnet at der var flecket barck af nogle gran trær som stod i løcken. Engebret Volden tilstaar, at hand nedhug nogle smaa gran Trær i sin med Pladtzen Bøxlede lycke, for at Rødde dend op, oc Barcken brugte hand til at tecke foerladen med, Vedden hafde hand til vindter veed, saavit dend kunde strecke. 4de. Peder Bruestuen, Engebret Volden siger at hand er Lars Jørstadts Huusmand, derfor formeener hand, hand icke bør afhøres i denne Sag, Ole Jørstad paastaar at vidnet bør føres. Eragtet. Vidnet bør afhøres, Saa som loven icke forbyder Huusmend at vidne, Peder Brustuen aflagde Eed oc vandt, at have hørt at de Jørstad har klaged sig at de icke har kundet faae Engebret Volden til at arbejde hos sig i aande tiden, Vidnet har oc seet at Engebret Voldens Creaturer har gaaet paa Jørstadts slaatter oc Eyedeeler Høst oc Vaar, men enten det er skeed med forlov eller icke, veed Proved ey, Ole Jørstad tilspurte Proved 1. om hand har hørt, at Engebret Volden oc Hustrue har bedt om forlov at tage enten et eller andet paa deris Eyer, Resp: Hand veed intet herom, Men Vidnet har seet at de i Volden har taget Brendeveed i Moen under tiden. 2det. om icke vidnet har seet at de har holt 2de Ildsteder oc 2de Boepæler i Volden. Resp: Paa en 6 aars tid har de gamle folck i Volden neml: Niels Johansen oc Hustrue

6 Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete : Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.1 ( ) Side 6 hafft tillhold i dend eene Stue, oc Engebret Volden og hans Hustrue i dend anden, men nu denne sidste vindter, var de tilsammen i en Stue. 3. Om hand icke veed at Engebret Volden har taget sig brug for paa andre steder. Resp: Engebret Volden brugte Aspaasen /:som skylder 1 skind:/ i fior, oc hafde sine Creaturer der i vindter som fortærede foeret; Dette tilstaar Engebret Volden selv, oc førte 2 Læss foer med sig her til Volden da hand førte Creaturerne hiem igien. Lige saa tilstaar Engebret, at hand i 4 aar har haft et Engeland i leye aff Knud Ulleland, oc ført foeret her til Volden, Videre har hand hafft et støcke Engeland af Ole Ljen i 2 aar, tillige med Peder Bruestuen, oc ført foeret her hiem til Volden hvor det er bleven fortæret. 4de. Tilspurte Vidnet om hand veed der var nogen løcke ved dend Stue som Engebret Volden har opsatt for 8 aar siden. Resp: dend tid Stuen blev satt der, var der ingen løcke, men siden indlagde Engebret Volden en liden løcke, lige som den nu er indhegnet. Engebret Volden siger, at hand vill giøre sin Saligheds Eed derpaa at Lars Pedersen Jørstad gav ham forlov till, at indhegne dend lille fleck. 5. Om hand veed noged om en uges arbejd som Engebret Volden har loved Lars Jørstad, at forrette i aande tiden. Resp: Vidnet var i vindter nye aars aften paa Jørstad, oc da var Engebret Volden oc der, oc betalte sin Rettighed, da hørte vidnet at Engebret Volden tilstod de Jørstad en uges arbejde i aande tiden foruden de 4 rdr. Huusleye, dog icke før, førend hand fick heele bruged, eller heele Volden, oc da Ole Jørstad fordrede penge for denne uges arbejde, for de forrige aaringer, endog for 1729 som Engebret Volden icke ville betale, førend for den tid hand fick heele Pladtzen i brug, tog Ole Jørstad hans Qviterings bog fra ham i forvaring til videre. 5te Prov Ragnhild Poulsdaatter nest forrige Profs Hustrue, aflagde Eed oc vandt, ligesom hendis mand vundet haver. Men paa Spørsmaalerne svarer dette vidne Different. Saasom paa det 1ste, at hun iche har hørt at Engebret Volden har bedet om forlov, at tage et eller andet, har heller iche seet at De i Volden har taget noged i Moen, enten Brendeved eller andet, til det 2det Spørsmaal svarer vidnet ligesom hendis Mand. Till det 3de spørsmaal ligesaa. Til det 4de ligeledes. Til det 5re Spørsmaal svarer vidnet, at hun intet veed herom. Endelig siger proved, at have hørt af Jørstadts folck, at de har vered effter Engebret Volden med bud, at skulle komme oc arbejde, Men Engebret har iche villed komme som folckene har sagt, hun har oc seet at Jørstadts folck har gaaed til Volden herom, Vidnet svarer endnu paa Ole Jørstadts spørsmaall at hun icke har seet, at de i Volden har taget enten Brendeved eller andet, nogen anden stedts, 6te Prov Knud Ulleland, aflagde Eed oc vandt at det sidste aar hand boede i Bruestuen som er 8 aar siden, da var Elven saa stor at de Jørstad icke kunde komme hiem til gaarden med sine Smaa Creaturer og ungfæet, som gick i Moen hvorforre Lars Jørstadts Qvinde Rønnaug selv begierte at faae Creaturerne ind i Nøetgaarden i Volden, om Natten, Men blev hende negtet af qvindfolckerne neml: af Engebret Voldens Hustrue oc hendis Moder dend gamble Nielses Hustrue, Men Engebret Volden var selv iche hiemme, Rønnoug Jørstad motte derfor drive sine Creaturer derfra oc forsyne sig anden stedts. 7de Prov Kiersti Ulleland nest forrige Profs Hustrue aflagde Eed oc vandt, ligesom hendis Mand. Ole Jørstad tilspurte disse 2de Prov, om de icke saa, i de 6 aars tid de boede i Brustuen, strax herved, at Engebret oc Niels Volden icke tog hvis de hafde nødig til huus nøtte i Moen oc paa Jørstadts Eyedeeler, Resp: de Saae, at de i Volden tog derris Huus nøtte i Moen, baade Brendeved oc andet, saa som de icke saae dem føre noget andenstedts fra, Knud Ulleland vidner og, at hand saae Engebret Volden Brendte Thiere uden for sine Huuse, hvortil hand tog vedden eller gamle Stubber i Moen, hist oc her, men hvor meged hand brendte, veed icke Proved, dog veed vidnet at hand solte nogle Bøtter Thiere, foruden det hand selv opbrugte, Paa spørsmaall svarer begge nest forrige Prov, at da de fløtte fra Brustuen for 8 aar siden, var icke dend løcke indhegned til Volden, hvor dend nye Stue Staar. 8de Prov Hans Myren, veed intet at Prove.

7 Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete : Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.1 ( ) Side 7 9de Prov Siver Peders: siger sig 18 aar gl: aflagde Eed oc vandt at have tient paa Jørstad for 2 aar siden, oc var der i 3 aar, I dend tid blev hand nedsendt af Ole Jørstad oc hans Moder, til Engebret Volden at hand skulle komme oc arbejde i aandetiden, da kom hand der en haan gangen, oc arbejdde baade paa aande arbejde, oc Skov arbejde, Men iblant, negtede hand at komme, oc svarede: at hand hafde og behov at giøre noged for sig selv. Ole Jørstad tilspurte Proved 1. om hand var sendt oftere end engang, førend mand kunde faae Engebret op til Jørstad at arbejde: Resp: Hand gick iblant toe gange effter ham, oc kom endda icke. 2. Hvad svar hand fick iblant naar hand kom i Volden effter Engebret, Resp: Engebrets qvinde blev vred, oc gav onde ord fra sig, oc sagde hendis Mand maa og giøre noged for sig selv, og icke paae der støtt, Men Engebret selv gav ingen onde ord. 3. Naar Engebret Volden var paa Jørstad oc arbejdede, om hand da var der saalenge som verten vilde, eller hand afgick naar hand syntes, Resp: naar Engebret icke hafde stunder at vere lengere paa Jørstad, gick hand hiem. 4de. Om hand icke saa Engebret Voldens Creaturer indpaa Jørstadts Enger nogen tid, siden det var afholdet med hafningen paa Engerne. Resp: Joe hand saa de var inde paa øerne oc inde i Herken Eng, en haan gangen, og har selv vered med at jage dem deraf. Saa som ingen giette Creaturerne, men de gick hvor de vilde. Engebret Volden sagde: at om dette er skeed, er det skeed med v-villje, og kand heller icke offte vered skeed. Engebret Volden tilspurte Proved, om hand icke veed, at vidnet har vered saa ofte paa Jørstad oc arbejdet, som Anders Runtom, som oc er huusmand under Jørstad. Resp: Hand kand icke saa lige vide dette, men dette saae hand at naar der var Høe vejr, kom Anders Runtom oc Peder Brustuen af sig selv oc høyede med, Men Engebret Volden kom icke uden en haan gangen, naar de høyede paa Enged Støcket. 10 Prov Kiersti Ljen, Møder icke. 11te Prov Anders Runtom aflagde Eed oc vandt at have tient paa Jørstad i 5 aars tid oc kom derfra for 8te aar siden, i dend tid hand der tiente, erindrer hand at de paa Jørstad, var noged ilde tilfreds med Engebret Volden fordi hand icke ville komme at arbejde dend dagen de begierte ham, oc iblant kom hand effter første bud, oc iblant intet, oc undertiden sendte de anden gang bud effter ham, oc enten hand da kom eller ey erindrer Proved icke. Har oc hørt at de tog derris Brendeveed oc anden huus nøtte i Moen, oc veed icke enten det skeede med forlov eller icke. Dend Stue som staar ved Volden paa Lycken, lod Engebret Volden didfløtte fra Sundstedet, men enten hand hafde forlov dertil af Lars Jørstad eller iche, veed Proved ey, Icke heller veed Proved om Engebret Volden hafde forlov at indlegge dend løcke som hand har indhegnet til Volden, eller ey. Engebret Volden tilspurte Proved, om hand iche var paa Jørstad saa ofte oc arbejdede som de i Runtom, Resp: Hand saa vell Engebret Volden paa Jørstad i aande tiden paa arbejde, Men hvor tit det var, erindrer icke proved, 12te Prov Anne Norødegaarden aflagde Eed oc vandt, at have tient paa Jørstad i 2 aar oc kom derfra for 7 aar siden, I dend tid blev hun nedsendt 1 2 á 3 gange om dagen iblant til Volden at tilsige Engebret at komme oc hielpe med arbejde i aande tiden, Men hun blev afvist med skarns og onde ord, saa hun mangen gang gick gredende hiem igien, oc Engebret kom dog icke. 13 Prov Gudmund Snagholl, Møder icke. 14 Prov Knud, Huusmand under Præstrud, Møder heller iche. 15. Anne Kirckerud møder iche heller. 16 Sigri Brustuen møder icke. 17de Prov Halvor Hovi aflagde Eed oc vandt, at hand for nogle aar siden var i Volden med Lars Jørstadts daatter Beret Larsdaatter som begierede Engebret Volden til Jørstad at giøre Skoe, Men hand svarede Ney, saasom vilde gaa til Hovi at giøre Skoe der. Paa tilspørgende svarer vidnet at have seet Voldens Creaturer paa Jørstads Enger og Slaatter, effter at de Jørstad selv, have afholt deris Creaturer derfra, om Vaaren.

8 Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete : Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.1 ( ) Side Beret Olsdaatter møder icke. 19. Hans Haugen, Møder icke. 20. Even Moen møder icke heller. Endelig fremstillede Citanten de 2de Mend Erick Unsum og Ole Lundgaard som skal vidne om udsigelse. Bemte: 2de Mend vidnede under Eed, at de som Stefnevidner var med Lensmanden Simen Fliflet nogle dage forre Juell i Volden, oc hørde de da at Lensmanden oplæste et skrifftlig Stefnemaal for Engebret Voldens qvinde, saasom hand iche var hiemme, ved samme Stefning blev hand Stefnt til tinged at ljde dom til Pladtzens fravigelse, med videre, lige saa hørte de at Lensmanden tilsagde qvinden i Mandens fraverelse at giøre Pladtzen rødig till første faredag, lidet effter, samme dag, da de var gaaen fra Volden til Sundet, kom Engebret Volden effter dem oc var begierendes Copie af Stefnemaalet, som hand og bekom i Sundgaarden. Ole Jørstad sagde, at hand nu vill forvente hvad Engebret Volden haver at indgive till hans videre besvarelse. Engebret Volden indgav da hans paa Pladtzen Volden havende fæsteseddel udgiven af Lars Pedersen Jørstad d: 8 Junii 1714, som d: 13 Junii samme aar er tinglyst, hvilche oplæst blev. Videre indgav hand Deris Excell: Hr. Geheime Raad oc Stadtholder Wibes naadigst meddeelte Beneficium Paupertatis Dat: 11 Martii 1730 som oplæst blev. Ydermeere indgav hand sit indleg af denne dags dato, som oplæst blev. Dereffter forklarede Engebret Volden, at hand d: 2de May sidstleden paa Ole Jørstadts vegne, ved Lensmanden oc 2de Mend Ole Nordre Jørstad oc Ole Olsen Ljen, blev forbuden at Pløye oc tilsaae Pladtzen Volden, da hand neml: Engebret Volden samme dag hafde sat Plov i Jord oc effter at forbudet ham var giort, holt hand op at Pløye, hvorforre hand formeener at Ole Jørstad som har spilt ham afgrøden, bør erstatte ham samme oc hvorom hand forbeholder sig sin tiltale til ham till lovelig tid oc sted. Som dagen er forløben saa optages Sagen til i Morgen tilig, oc Møder da parterne her igien med hvis de videre forlanger. Morgenen d: 3 Junii blev Retten igien satt i Volden oc med Sagen Continueret. Men Engebret Volden mødte iche dog var hans Hustrue Ingebor Nielsdaatter tilsteede ved Retten, som indleverede en qviterings Seddel for betalt Huusleye till Lars Jørstad for de aaringer 1723, 1724, 1725 oc 1727, som hun begierede indført oc oplæst blev. Ole Jørstad indgav sit indlæg af denne dags dato som oplæst blev. Qvinden Ingebor Nielsdaatter, begierede Sagen opsatt till neste Sage ting, saa som hun har vidner at føre til Sagens oplysning paa sin side hvilche vidner hun nafngiver at vere Erick Unsum, Erick øfre Jørstad, Peder Rønne, Erland Øfstedall med fleere, hvilchen opsettelse hun formoder hinde bliver forundt. Eragtet, Effter lovens pag: 126 art: 15 bliver Engebret Volden bevilget dend af hans Hustrue begierte opsettelse, dog ey lengere end til neste Sage ting, som effter Høy Øffrigheds anordning oc Kundgiørelse holdet vorder, til hvilchen tid Parterne igien Møder, med hvis de agter nødig at føre till Sagens endelige afhandling. Effter at denne Eragtning var aflæst, kom Engebret Volden tilstede, som med Ole Jørstad der nu staar for Jørstadts brug, blev forligt Saaledes, som de begierede her indført. At Engebret Volden fremdeelis skall forblive ved Pladtzen Voldens brug, alt effter Lars Pedersen Jørstadts Bevillings Seddel af 8 Junii 1714, og hvoraf Engebret Volden efterdags lover(??) oc betaler til Ole Jørstad till Leye, aarlig Sex rdr. i reede Penge, i henseende Pladtzen nu er i bedre stand end før, og naar Ole Jørstad kand have Engebret Volden nødig i aande tider til arbejde, skal hand dertil findes villig, for slig betaling som hand kand faa af andre, Dog saa, at Engebret Volden forundes oc beholder tid, at vinde og forsørge sit eget, Hvormed dend paa nogen tid vaarne v-eenighed Pladtze angaende, oc de derom reiste Processer, paa begge sider aldelis skal vere ophæved, død oc Magtisløs, uden videre udgift paa enten af siderne. Paa hvilcket forliig Parterne for Retten gave hver andre hender till fuld stadfæstelse. oo 00 oo

9 Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete : Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.1 ( ) Side 9 Fliflet i Faaberg , fol. 66b: Anno 1730 dend 12 Julii Blef Almindelig Sommer Sage Ting fremholden med Almuen i Faabergs Præstegield paa gaarden Flifleth /:som effter Høy Øfrigheds Naadige Ordres for denne gang indtil i dag er vorden udsatt formedelst een Mig Anbefahlede Grandsning og Raadeele Forretning imellem Østerdahlen Hedemarcken og Gulbrandsdahlens Fogderier, som i Junii Maaned sidstafvigt har veret forretagen:/ Og er nu Retten tillige Betient af Laurettet, Jacob Bratberg, Per Kindljen i hans sted Peder Hattestad, Peder Rønne, Poul Hoff, Peder Hoff, Peder Boeleng, Amund Øre, og Christen Rafneberg i stæden for Gullick Vottestad. Tilstæde værende Bøygde Lensmanden Simen Flifleth med Øfrige Tingsøgende Almue. Blef da først Allerunderdanigst Oplæst og Publiceret Deris Kongl: Mayts: Allernaadigste Forordninger, ligesom paa Gudsdahls Ting og i Protocollen fra No. 1 til No. 4 inclusive Special er Registeret og Extraheret. Dernest følgende Almuens Breve: Kongeskjøte på Kolerud i Vingrom: 1. Deris Kongl: Mayts: allernaadigste Skiøde til Lars Siversen paa 1 skind med Bøxel udi gaarden Kollerud i Faabergs Præstegield, Gulbrandsdalens Fogderie, for dend Summa 50 Rdr. Courant, Dateret 22 May Søskenskjøte på Gjørlien: 2. Ole Siversen, Gunder Hage, Jon Siversen med fleere Sødskende Deris Skiøde til Broderen Arne Siversen paa Enhvers andeel godtz i gaarden Jørljen som med Arne Siversens Egen Lod skylder 6 skind med Bøxel, Dateret 24 May Søskenskjøte på Jongerud: 3. Ole Olsen Disserud, Simen Korserud, Thomas Iversen og Engebret Iversen med fleere Sødskende deris Skiøde til Christen Iversen Jungerud paa Enhvers Lod i bemte: gaard som med Christen Iversens Egen Arfve Lod skylder 1 Huud og anseet for 200 Rdr. Dateret Flifleth dend 12 Julii Pantebrev på Fagstad: 4. Hans Pedersen Fagstads Pandte Obligation til Erick Nielsen Bierke paa 500 Rdr. Capital, Imod gaarden Fagstad der skylder 2 Huuder till Underpandt og forsikring, af Hvilcken Capital hand svarer Rente effter Loven, samme Obligation er Dateret Fagstad d: 18 Febr: Odels- og pengemangelslysning på Kindlien: Fremkom for Retten Thommes Skieggestad, paa Tord Ericksen Skougs vegne paa Brottum og gav tilkiende at bemte: Tord Eriksen Skoug holder sig Odels og Aasædes Berettiget til gaarden Kindljen i Faabergs Præstegield, hvilchen hand med tiden agter at Indløse, Derforre hand nu til Tinge effter Lovens tilhold Lyser sin Rett og Penge Mangel, og forbeholder sig i det Øfrige til Lovelig tid og sted, Sagen at paatale, hvorom hand af Retten var Tingsvidne eller Attest begiærendes. Ærekrenkelse mellom Holen og Holstuen i Søre Ål (forts.): Fremkom for Retten Torckel Hoelen som indgaf en Laudags Beskrivelse af 15 Febr: Sidstleden over Anders Larsen Hoelstuen Angaaende nogen u-sømmelig Tale hand har ladet fahre om Citantens Hustrue Gurj Johansdaatter, Hvilcken Laudag blef Oplæst, dereffter hand igien fordrede Sagen i Rette. Indstefnte Anders Larsen Hoelstuen møder nu selv for Retten og vedgaar Lovelig Stefnemaal. Citanten begiærede da at for Anders Larsen Motte Oplæses af Protocollen hvis paa forrige Ting Passerede og Vidnerne samme tid haver udsagt som ogsaa skeede, Men Anders Larsen

10 Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete : Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.1 ( ) Side 10 fragick hvis Provene har udsagt, Undtagen dette at hand for Retten nu selv bekiender at have hafft omgiengelse Legemlig, med Gurj Johansdaatter og derfor vil hand Endnu Staae Aabenbare Skrifftemaal og tilstaae sine Synder. Torckel Hoelen tilspurte Anders Larsen om hand trøster sig, at beviise lovligen denne hans u- sømmelige Beskyldning. Anders Larsen Svarede, at hand dette icke kand beviise Saasom ingen kand skaffe Prov paa sligt, Men Erbyder sig at giøre Eed derpaa. Torckel Hoelen formoder at denne af Anders Larsen anbudne Eed icke imod Loven bør ansees eller antages men at Anders Larsen bliver forrelagt hans beskyldninger loveligen at beviise. Anders Larsen Sagde at hand dette icke kand beviise anderledis end han har sagt. Torckel Hoelen Refererede sig til sit Stefnemaal og begiærede dereffter en Lovforsvarlig Dom og at Anders Larsen for hans u-beviislige tilleg motte vorde anseed effter Lovens 6te Bogs 13 Cap: 7 Articul item bemte: Bogs 21 Cap: 7 Articul, som hand alt indstiller under Rettens Kiendelse. Anders Larsen hafde effter tilspørgende ey videre at Indføre. Thj er med Laurettet saaledes Eenstemmig dømt og Afsagt: Det er med mange Eedfæstede Prov beviist, at Indstefnte Anders Larsen Hoelstuen har tillagt Citanten Torckild Hoelens Hustrue Gurj Johansdaatter Adskillige u-sømmelige hierninger, Saasom først at hun kand med Troldom og Signerj, 2det, at hun skulle have tilholdt og haft Omgiengelse med Ole Jacobsen og holt hende for ham Misstengt, 3. At Gurj Johansdaatter Selv skal have begiert det hand vilde ligge hos hende med videre som Vidnerne har udsagt. Nu vil vel Anders Larsen fragaae alt dette undtagen at hand endnu Dristelig tilstaar at have hafft legemlig Omgiendelse med Gurj Johansdaatter, hvilcken gierning hand dog icke kand beviise uden med sin anbudne Eed, som i dette tilfelde i mod Loven icke kand antages. Da som qvinden Guri Johansdaatter ved saadan Anders Larsens u-beviislige tilleg og beskyldninger er angreeben paa sin Ære, gode Nafn og Røgte, hvilcket Laugen haardelig straffer, Saa afsiges for Rett, at Anders Larsen Hoelstuen i følge Louens 6 Bogs 13 Cap: 7 Art. Item bemte: Bogs 21 Cap: 7 Art. bør Bøde sine Tree Marck som en Løgner, Og som hand icke haver at Bøde med saa bør hand effter sidst allegeerede Louens articul at slaaes til Kagen og Bære Steene af Bøygd, Hannem til straff og andre lige sindede til exempel, Og bør saa Anders Larsens u.beviislige Beskyldninger icke komme Gurj Johansdaatter til Nackdeel eller æres forklejnelse i nogen Maader, Men være som u-talt død og Magtisløs. Ulovlig barkeflekking i Lundgårds og Onsums skog: Fremkom for Retten Ole Lundgaard og Erick Onsum som angav at have ladet Indstevne Lars Rindal, Christopher Lille-UIleland, Erick Saxum eller Nygaard, Lars Nygaard, Jacob Qvall og Niels Ødegaarden, formedelst de haver Understaaet sig at Flecke Barck i Lundgaards og Onsums Skoug og Eiedeler i Lien oven deris gaarder siden for KorsAasen, Herom at anhøre Beviis og Lide Dom effter Nermere paastand og Svare Omkostning. De Indstefnte Møder Allesammen og bad Citanterne og(!) Forladelse og udlovede aldrig at komme oftere i Ljen med noget Slags Brug, Med mindre de dertil Erholder forlov, Med Hvilcken Erklæring og tilsagn Citanterne bleve tilfreds og forlanger saa ey videre, uden dette beskreven under Rettens Bekreftning. Gjeld på Simenrud: Fremkom for Retten Ole Jørstad paa Engebret Larsen Skougs vegne som har ladet Indstefne Ole Simenrud for 3 Rdr. skyldig gield, herom at høre beviis og ljde Dom til Betaling med Omkostning. Paa Indstefnte Ole Simenruds vegne mødte Arne Dahlen som vedgik lovelig Stefnemaal, og fordrede beviis for de paastefnte 3 Rdr. Ole Jørstad begiærede Sagen opsatt til neste Ting for at føre det paaeskende Beviis. Eragtet. Sagen forfløttes til neste Ting, da Parterne igien Møder uden videre varssell.

11 Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete : Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.1 ( ) Side 11 Salg av en uspiselig tønne sild: Fremkom for Retten Maren Sophie Sølfest Mortensens Hustrue som angav til dette Ting at have Indstefnt Ole Jørstad til Provs anhør angaaende en Tønde u-døgtig Sild hand hende haver Soldt for god Sild, Herfor at være ansvarlig med Videre. Indstefnte Ole Jørstad møder selv for Retten og vedgaar lovelig Stefnemaal. Citantinden begiærede sine vidner afhørte Neml: Amund Aasen og Hans Lunde som vidste Eedens Forklaring og nu anhørte videre Formaning at vidne Sandhed. Fremstod saa bemte: 2de Mend som aflagde Eed og denne Forklaring, at de i Dag effter Maren Sophies begjær i Sundgaarden har beseet en Tønde Sild som Maren Sophie berettede at hun har kiøbt af Ole Jørstad sidstleden Vaar, hvilcken Sild for det meeste er U-gannet og derfor er ald Silden i Træet bortskiemt og duer intet til at Spise, Bonden til samme Tønde Træ blev af Vidnerne i Retten anviist hvorpaa findes mercket med et mercke Jern disse Bogstaver O.N. og strax hos en H: videre blef icke forlanget denne sinde, uden at Maren Sophie begiærede dette Beskreven, Saasom Ole Jørstad har erklæret det hand nøder til at Erstatte Citantinden hendis Skade uden Nogen Domb. Ulovlig bortkjøring av møkk fra Runtoms sæter: Fremkom for Retten Ole Jørstad som til dette Ting har Indstefnt sin Husmand Halvor Runtom for hand bortkiører Møgen som falder af hans Creaturer paa Setteren Stølen og legger dend paa Bent Stutshovedz Setterløcke, Herom at anhøre Beviis og lide Dom effter Nermere paastand og Svare Omkostning. Indstevnte Halvor Runtom møder icke effter paaraabelse, hvorforre Stefnevidnerne Arne Dahlen og Hans Roland under Eed afhiemblede Stefnemaalets lovlige Forkyndelse i hans Egen paahør og tilstod da Halvor Runtom for Stefne Vidnerne at hand hafde faaet et Enge Støcke af Bent Stutshoved Hvorpaa hand fører sin Møg og det Foer som hand derpaa aufler Aander eller Høster hand selv. Citanten Eskede Laudag. Eragtet: Som Stefnemaalet lovelig er afhiemblet, Saa forrelegges Halvor Runtom Laugdag til neste Ting Stefnemaalet at tilsvare under paafølge effter Loven. Skjøte på søre Langseth: Publiceret Ole Jacobsen, og Peder Jacobsen Samt Asbiørn Randgaards Skiøde til Christen Olsen paa enhvers Eiende lod udi gaarden Søndre Langsett som med Christen Olsens egen Lod skylder tilsammen 2 Huuder 6 1/2 skind for saa megit som i deris kiøb kommen er, samme Skiøde er Dateret Flifleth dend 12 Julij Avhør av løsgjengere: Bøigde Lensmanden Simen Flifleth fremstod for Retten og angav at hand effter ordre af Kongl: Mayts: Foged har indstefnt Eendeel løsgengere og dislige Folck som icke staae i nogen virckelig tieniste hos almuen, Derom at være examen undergiven og lide Domb effter befindende og nermere paastand, hvilcke Indstevnte ere effterfølgende. 1. Knud Mickelsen møder og vedstod Lovelig Stefnemaal, Tilstaar at hand icke staar i tieniste hos nogen Men Arbeider hos Bønderne for hvem som har ham nødig for dagløn, ligesom hand kand fortiene, saasom hand siger sig en gl: kar ved 50 aar og tient deris Mayt: for Landdragon i Kriens tid i 5 aar, ellers siger hand at hand ey endnu her om har hørt nogen Loug eller Kongl: Forordning Oplæse, Hvoreffter hand kunde vide sig at Rette, og for det hand har gaaed løss har hand betalt aarlig 1 Rdr. i Consumption. 2. Anne Larsdaatter ved Hofland, paa hendis vegne Møder Faderen Lars Larsen Huusmand under Hofland som siger at bemte: hans datter nu er i Setteren for Huusverten Goen Hofland hvor hun tiener i half Tieniste og dend anden halve tid er hund hieme hos Foreldrene som ere

12 Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete : Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.1 ( ) Side 12 gamle Folck og derfor siger at behøve denne sin Daatters hielp for dend halve tid, Saasom de ere gamle Folck og Moderen som offtest Sengeliggende. 3. Sigrj Nielsdaatter tienende i Huusmands Pladtzen Volden under Jørstad, hendis Mad Moder Engebor Nielsdaatter møder og Siger at bemte: Sigrj Nielsdaatter er nu i Setteren med hendis Creaturer, og siger at bemte: Pige staar hos hende i aars Tieniste. 4. Lars Ericksen Lilleberget møder icke, Men Hans Lunde beretter at hand nu er reist til Trundhiem paa sin Kiøbmandskab, ellers siger Hans Lunde at hand Tiener hos ham till Helfften og det hand nu er borte skal hand igien optiene ved Hiemkomsten. 5. Anders Halvorsen Runtom møder og tilstaar at hand icke er i nogen virkelig Tieniste hos nogen Men er Hiemme hos sin Fader i Platzen Runtom for at hielpe ham, tilligemde en Voxen Søster Nafnlig Goro Halvorsdaatter, Saasom hand siger at Foreldrene ere saa gamle at de icke kand bruge Platzen eller nære sig uden disse deris Børns Hielp og tilsiun. 6. Johannes Jacobsen Snaghol. Almuen siger at hand er udgaaen paa arbeide i vaares, Men paa hvad sted hand er ved de icke. 7. Siver Christensen møder icke, Men Biørn Fløgstad svarer at hand Tiener hos ham i half tieniste, dend Øfrige tid er hand hiemme hos sine Foreldre som ere gamle Folck og hielper den til Rette. 8. Anders Jensen Alsberg, hand møder icke, men Faderen Møder og siger hand staar i Half tieniste hos Christopher Korsrud, dend Øfrige Tid er hand hiemme hos Foreldrene som ere gamle Folck. 9. Marj Pedersdaatter, Hun møder icke, Men forregives at tilholde i Huusvered Ørsljen under Ourljen. 10. Anne Evensdatter møder selv og siger hun er imod 40 aar gammel, og svag af sig, derfor kand hund icke tiene Men opholder sig Hvor hun kand, Maa og forsyne saavit hun formaar sin gl: Moder Anne Biørnsdatter som Nesten stetze er Sengeliggende. 11. Halvor Olsen Sør Hoven møder icke. Derforuden angav Bøygde Lensmanden at hand effter Fogdens Ordre har Indvarslet Eendeel Huusmend og Ødegaardsmend som holder Øll og Brendevins Tapperi, derfor effter Ordre at straffes og Dom Lide, Hvoreffter først blef frem Esked Bertel Nord Ødegaarden som effter paaraabelse icke møder, Men Biørn Fløgstad svarer paa hans vegne at hand i dag er i skydtz ellers tilstoed hand at hand er lovelig stefnt. Lensmanden Sagde at hand disse forbenefnte effter ordre har indstefnt, Men som de fleeste af dennem nu icke møder, saa begiærer hand de samtlige maa blive forrelagt til neste Ting at Møde da Fogden selv videre kand forhøre Sagen og Dom over de skyldige effter befindende paastaae. Lensmanden Simen Fliflet tilligemed Stefne Vidnerne Biørn Fløgstad Ole Myren, Rasmus Siverud og Ole Lien afhiemblede under Eed at disse forbenefnte lovelig er Indstefnt. Eragtet. De Indbemeldte Indstefnte som i dag icke selv haver Mødt forrelegges Laudag til neste Ting Stefnemaalet at tilsvare, Ligesaa forrelegges saa mange som selv haver Mødt, til bemte: tid at Møde uden videre Varsel, alt til Sagens videre befordring og Endskabs Erholdelse. Slagsmål på Holen i Rudsbygd (forts.): Lensmanden Simen Flifleth paa Fogdens Vegne Indleverede en Laugdags Beskrivelse af 15 Febr. sidstleden over Amund Hoelen og Engebret Hoelen for Slagsmaal hvilchen Laugdag blef oplæst. Lensmanden i Rette Fordrede de Indstefnte vidner Marit Eriksdaatter Hoelen og Sitzel Larsdaatter Hoelen som fremstoed, I det samme som Eden skulle oplæses af Lovbogen for det tilstæde værende Vidne kom dend Eene Indstefnte Amund Hoelen for Ting Bordet Drucken og giorde en haaben ustyr og hindrede Retten, Tilmed Soer Hand at skulle betale Lensmanden fordj hand har Indstefnt ham for en u-ærlig Sag, Hvorforre Sagen Endnu

13 Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete : Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.1 ( ) Side 13 forfløttes til neste Ting, da, saavel Amund Hoelen og Engebret Hoelen tilligemed vidnerne Sitzel Larsdaatter Hoelen og Marit Eriksdaatter Hoelen igien haver at Møde og det uden videre varsel til Sagens Endelige afhandling, Saasom Amund Hoelen nu er saa beskienket at Retten icke Louglig kand blive behandlet. Laurettet svarede og tilstod paa tilspørgende at Ammund Hoelen nu er saa drucken at hand fast icke ved vad hand taler. oo 00 oo Jevne i Øyer , fol. 69a (utdrag): Salg av tvilsom kvern til Gran på Hadeland: Fremkom for Retten Lensmanden Simen Flifleth som paa Christen Bergs Vegne til dette Ting har ladet Indstefne Berdon Halvorsen Vigen for 12 Rdr. som Reiser sig af en Qværn som Berdon Viigen haver soldt Halvor Gulbrandsen i Mone Volden i Gran Sogn, Hvilcken Qværn hand har forsikret ved udgifne Haand Skrifft af 18 Martij 1728, at skulle være Oprigtig og hvis dend icke var god skulle hand levere tilbage de Oppebaarne 12 Rdr. Nu befindes Qværnen at være U-døgtig, Hvorforre hand paastaar Dom til bemte 12 Rdrs. betaling med Foraarsagede Omkostning. Indstefnte Berdon Haldorsen Møder icke ey heller nogen paa hans vegne med Tilsvar. Stefnevidnerne Johannes Jefne og Peder Houg afhiemlede Stefnemaalets lovlige Forkyndelse for Berdon Vigens Boepæl i Karj Rustens paahør. Citanten Eskede Laugdag. Eragtet. Som Stefnemaalet er afhiemblet Saa forrelegges Berdon Viigen Laugdag til Neste Sage Ting Stefnemaalet at tilsvare under paafølge effter Loven. Uenighet om salg av Myhren i Saksumsdalen: Fremkom for Retten Lensmanden Simen Flifleth paa Ole Svendsens Vegne, og Indgaf et Skrifftlig Stefnemaal over Tosten Arnesen Raabøl af Dato 26 Junii 1730, Som oplæst blef, Derved Ole Svendsen til dette Ting Indstefner Tosten Arnesen Raabøl angaaende et gaarde kiøb om Myren i Saxumsdalen til Faabergs Præstegield som de imellem sig har sluttet og Indgaaet Men formedelst Tosten Arnesen samme vil undkomme og fragaae paastaar Citanten Dom til samme Kiøbs Confirmation og efterlevelse, Samt Renters ansvar af Kiøbe Summen Nemlig 148 Rdr fra dend tid kiøbed blef slutted og indtil Betaling skeer, Samt at Svare Sagens Omkostning med videre. Indstefnte Tosten Arnesen Raabøl møder icke effter paaraabelse, hvorforre Stefne Vidnerne Johannes Jefne og Peder Houg afhiemblede Stefnemaalets Lovlige Forkyndelse dend 22de Junii Sidstleden for Tosten Arnesens tilhold paa Houg. Simen Flifleth fremstillede de Indstefnte 2de Prov Peder Brustuen og Engebret Volden som hand begiærede afhørte, for hvilcke Eedens Forklaring af Lov Bogen blef oplæst og derpaa formaned at vidne Sandferdig, Derpaa de aflagde Eed og denne Forklaring at sidstleden vinter ved Juule Tider kom Tosten Arnesen Raabøl og Ole Svendsen kiørendes til Volden i Faaberg og var begiærendes af Engebret Volden at vilde følge dem till Brustuen som hand og giorde, Som de kom der begierte de af Peder Brustuen at hand tilligemed Engebret Volden vil være vidner til et gaarde Kiøb som imellem dem var sluttet og saae da disse 2de Vidner at Tosten Arnesen og Ole Svendsen gave hver andre Haand derpaa, at Tosten Arnesen skulle betale til Ole Svendsen for gaarden Myren 148 Rdr: og med det samme de holt hver andre i Haand Samtøckte de begge at hvem som ville opslaa Kiøbet igien skulle dend betale til dend anden 10 Rdr. i Opslag.

14 Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete : Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.1 ( ) Side 14 Citanten Eskede Laugdag. Eragtet. Som Stefnemaalet lovelig er af beviest saa forrelegges Tosten Arnesen Raabøll Laugdag till Neste Sage Ting, Sagen at tilsvare under paafølge effter Loven. oo 00 oo Fliflet i Faaberg , fol. 113b: Anno 1730 dend 11 Septembr: Blef almindelig Sage og Skatte Ting holden med Almuen i Faabergs Præstegield paa Gaarden Flifleth og Retten tillige Betient af Laurettet, Jacob Bratberg, Peder Hattestad, Peder Rønne, Poul Hoff, Peder Hoff, Peder Bolleng, Ammund Øre og Gullick Vottestad. Oververende Kongl: Mayts: Foged Sr. Svend Steenersen, Bøigde Lensmanden Simen Flifleth, med dend Tingsøgende Almue. Hvorda først Allerunderd: blef læst deris Kongl: Mayts. Allernaad: Forordning af 14 Julii 1730 om Hvorledis med Militaire Personers Skifter hereffter skal forholdes. Dernest Hr. Ober Secreterer Mønicens Svar til Deris Excell: Hr: Stiftebefalingsmands de Tonsberg af 12 Aug: 1730 om hvorledis Rettens Betiente deris Forseiglings og Skriver Penge haver at Oppeberge etc: Dernest følgende Breve. Skjøte på del av Nørsteli: 1. Amund Olsen Nørstelj hans Skiøde til sin Broder Christen Olsen paa hans Andeel i Nørstelj som er betalt med 102 Rdr 3 ort 12 s. Saa at Christen Olsen nu er ejende Nørstelj som skylder 1 Huud iberegned hans egen Lod, Dat: 11 Septembr: Bygselseddel på Rustad på Huseskogen: 2. Prousten Monraths Bøxel Seddel til Ole Olsen paa Pladtzen Rustaden skylder 3 skind til Øyers Præsteboel. Dat: 12 Julii Arveavkall på Kasterud: 3. Ole Larsen Stororlund, Ole Gulbrandsen Esping, Jon Rud og Ole Ullensager med fleere, deris afkald og qvitering til Encken Berthe Larsdaatter Kasterud for dend Arfs Prætension som de i Sterfboen kunde have efter deris Broder og Svoger afgl: Hovel Johansen Kasterud, og hvorfor de effter Slutted forliig er betalt, Dateret Kasterud dend 11 May Proklama til et skiffte på Lesja Jernverk: 4. Hr. Major Helm og Fogden Steenersens Proclama til Skiffte effter afgl: Reinholt Zeigler, som skal forretages paa Lessøe Jernverk dend 11te Decembr: nestkommende. Dat. 11 Aug: Opplysninger til fogdens regnskap: Paa Kongl: Mayts: Fogeds Tilspørgende, Svarer Tingsøgende Almue at Matriculen og Jorde Bogen Indeværende Aar ey med noged er bleven forbedret, Saa og, At Ingen 6te og 10de Penge for Midlers udførsel af Riget, Samt forløvs Penge, er falden, Eyheller at her i Sognet nogen Løsse Personer findes som effter Forordningen kand tilkomme at Skatte, Hvorom Fogden begiærede Tingsvidne beskreven under Rettens Bekrefftning. Paa Fogdens tilspørgende Svarer Samtlige Ting Almue, at her i Sognet indeværende Aar, intet Arfveløss Godtz, forbrudt Odels godtz, Slagsmaals eller Bøder i andre Maader er falden, Lejermaals Bøder og vurderings Sigter undtagen som er under forpagtning, Om Hvilcket Fogden begiærede Tingsvidne under forseigling.

15 Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete : Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.1 ( ) Side 15 Ulovlig bygging av høylåve: Fremkom for Retten Goen Hoffland, som til dette Ting har Indstefnt Arne Rindahl for hand haver Opbygget en Høe Lahde over Becken i Siøen Fiskevand i Fieldet som Citanten og Peder Kindljen haver Bøxlet af Deris Kongl: Mayt:. Saa og fordi Arne Rindahl haver lagt en haffeld over samme Beck som hindrer dem i deris Fiskeri, herom at høre Beviis og lide Dom effter nermere paastand. Indstevnte Arne Rindahl møder selv for Retten og lover at borttage og fløtte den paa Stefnte Høelahde, Ligesaa lover hand at giøre Leed paa Haffelden over Becken at de ubehindret kand komme derigiennem hvilcket arbeide Arne Rindal belover denne Høst at effterkomme og naar dette skeer er Goen Hofland fornøyed, og derfor dennesinde ej videre begiærer. Gjeldssak mot Langset: Fremkom for Retten Ole Biørstad som til dette Ting har Indstefnt Christen Langsett til Beviisligheders anhør og Doms lidelse for de Penge hand er Citanten skyldig. Indstefnte Christen Langset møder icke effter paaraabelse, hvorfore Stefnevidnerne Lensmanden Simen Flifleth og Arne Bredsetter, afhiemblede under Eed Stefnemaalets lovlige forkyndelse. Citanten Eskede Laugdag. Eragtet. Som Stefnemaalet Lovlig er afhiemblet saa forrelegges Christen Langsett til neste Sage Ting at Møde med tilsvar, til Endelig afhandling. Hestedrap ved Bjørstad: Fremkom for Retten Ole Biørstad som angav til dette Ting at have indstefnt sin Stifsøn Thommes Biørstad, til at anhøre Prov og selv forklare hvorforre og paa hvad Maade hand tog hans Knifver fra ham da hand paa Biørstad laae paa kracken og Sov som passerede nu i Slaataanden. Indstefnte Thomes Biørstad Møder selv for Retten og vedgaar Stefnemaalet, Forklarer ellers at kniverne blef tagen paa dend Maade at hand ville see hvorledes de saa ud, og enten de var Reene eller ureene, Saasom der samme Natt var Stucket en Hest i hiel oven gaarden i Gade Munden, som tilhørte Thommes Biørstad, og hand siger icke kunde vide hvem det giorde. Ole Biørstad begiærede 2de Vidner afhørt som for Retten fremstod og Eedens forklaring forrelæst med formaning til Sandheds udsigende. Derpaa 1ste Prov Knud Siversen Leerhoelet aflagde Eed og vandt, at som i Morgen 5 Uger siden kom Thommes Biørstad til Sør Hoven og var begiærende at vidnet tilligemed Lars Larsen Sør Hoven ville følge ham til Biørstad for at besee en Hest som hand sagde samme Nat hafde faret ilde der, derpaa fuldte de ham til Biørstad, i Gaden till stæden hvor Hesten Laae Størtet, da Vidnet saa at Hesten var stucket med 2de Sting paa dend Venstre Side, Saa Hullerne grandt syntes, Som de dette Saae, Sagde Thomes Biørstad, gid ingen var kommed over mit Kongens Under Gevehr og giort denne Skade med, derpaa gick de ned til Gaarden Biørstad og saae da Thomes Biørstad strax effter sit Under Gevehr, som hand dereffter sagde var i bevaring, Som de saa stod ude i Gaarden kom Tieneste Pigen Golloug Amunsdaatter ud af Stuen med En Knif Skeede hvorudj var en Telge Knif og en Junge eller Mad Knif, hvilcket Thommes Biørstad Tog af Pigens Haand og drog først Telge Kniven ud som var Reen, derpaa drog vidnet Knud Siversen Jungen ud, som fandtes Blodig paa begge sider Bladet op under Skafftet, og var blodet enda ferskt saa Draaberne stod paa Knifs Bladet, og var dette ungefehr ved klocken 9 om Morgenen, Derpaa bad Thommes Biørstad Lars Larsen Sør Hoven hand vilde tage Knivene i sin forvaring, som hand sagde ney til og svarede at Thommes kunde beholde dem selv effterdj hand hafde taget dem, deretter gick vidnet hiem. 2det Prov Lars Larsen Sør Hoven aflagde Eed og vandt Ord etter andet ligesom Knud Siversen. Citanten forklarede, at samme Morgen som Hesten om Natten var stucken blef der Slagtet en Buck paa Biørstad, hvorom hand til neste Ting vil føre vidner, derfor hand begiærer Sagen

16 Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete : Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.1 ( ) Side 16 opsatt til bemte Neste Ting for vidnerne at Indstefne og Sagen videre at forfølge. Thomes Biørstad tilstaar selv at Bucken samme Morgen blef Slagtet paa Biørstad. Eragtet. Efter Citantens begiær Optages Sagen til neste Sage Ting, til hvilcken tid Thommes Biørstad forrelegges at Møde uden videre varsel til Sagens videre befordring. Gjeldssak mot Flifletlien: Fremkom for Retten Lensmanden Simen Flifleth som angav til dette ting at have Indstefnt Ole Olsen Lien for skyldig Gield til Efftermeldte som Lensmanden har Fuldmagt om at Indfordre, Saasom til Lars Setnes i Romsdalen 5 Rdr. Til Ole Christophersen Brustuen 2 Rdr, og til Elling Hogenes i Valders 2 Rdr 2 ort Herom at høre Beviis og lide Dom til Betaling med Omkostning. Indstevnte Ole Lien møder icke effter paaraabelse, hvorforre Stefnevidnerne Ole Pedersen Lien og Mathias Christensen Afhiemblede Stefnemaalets lovlige forkyndelse, Citanten Eskede Laugdag. Eragtet. Som Stefnemaalet lovlig er afhiemblet Saa forrelegges Ole Olsen Lien Laugdag til neste Sage Ting Stefnemaalet at tilsvare under paafølge effter Loven. Uenighet om et naust ved Kolberg: Fremkom for Retten Lensmanden Simen Flifleth paa Christen Nørstelies vegne som til dette Ting har indstevnt Siver Kolberg for hand har bemegtiget sig et Nøster som vel stod paa Kolbergs Grund, men Citanten dog eiede halfparten udj og Brugt det i Langsommelige tid tilligemed Kolbergs Besiddere, Herom at høre Beviis og lide Dom effter nermere paastand og svare Omkostning. Indstefnte Siver Kolberg Møder selv for Retten og vedgaar lovlig Stefnemaal. Citanten begiærede 2de Prov afhørte som anhørte Eedens forklaring og derpaa formaned til Sandheds udsigende. Fremstoed saa 1 ste Prov Dereffter blef parterne om sagen forligte og skal Siver Kolberg betale Citanten for hans part i Nøsteret 2 Rdr. hvormed sagen er Ophævet. Resterende leiermålsbøter: Fogden Sr. Steenersen har Indstefnt Christen Larsen Sørhoven for Resterende Lejermaals Bøder 12 Rdr. herfor at lide Dom til Betaling med Omkostning. Indstefnte Christen Larsen Mødte icke effter paaraabelse, Hvorfore Stefne Vidnerne Ole Smestad og Thommes Skieggestad afhiemlede Stefnemaalets Lovelige Forkyndelse. Fogden tilspurte hans Broder Peder Larsen, om hans Broder icke tilstaar Lejermaalet; Peder Larsen svarede at hans Broder tilstaar dette og har staaet Skrifte for forseelsen. Fogden Eskede Dom. Afsagt. Som det er tilstaaet at Christen Larsen Sør Hoven har begaaed det paastefnte Leiermaal, Saa bør hand og effter lovens Siette Bog 13 Cap: 1 Art: betale sine lejermaals Bødder med 12 Rdr, Som hand udreeder og betaler Femten dage effter Forkyndelse under adferd efter Loven. Gjeldssak mot Sundgarden: Fremkom for Retten Jon Olsen Tierne paa sin Moder Kiersten Sal. Ole Kiernes vegne som til dette ting har Indstefnt Sølfest Mortensen Sundgaarden og Qvinde Maren Sophie til Beviisligheders anhør for 295 Rdr. 6 s. skyldig gield effter Skiffte Brevet effter afgl: Ole Tierne som er sluttet dend 31 Janvarij 1730 indtil betaling skeer, Herfor at lide Dom til Betaling og Svare Omkostning. Indstefnte Sølfest Mortensens Hustrue Maren Sophie Mødte for Retten og vedgaar kravet at vere Rigtig i alle maader. Maren Sophie sagde, at vere foreenet med Citanten saaledis at hun om en maanet skal betale paa denne Fordring 100 rdr. Og saafremt dette icke skulle skee, underkaster hun sig at lide Dom til neste Sage Ting for dend paastefnte Capital med sine Renter. Fuldmegtigen Jon Olsen tilstod at dette er saaledis for Eenet, hvorforre hand er tilfreds med at Sagen Optages til neste

17 Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete : Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.1 ( ) Side 17 Ting, og begiærer alleene at Sølfest Mortensen og Hustrue Motte blive forrelagt at Møde uden videre varsel. Eragtet. Effter Citantens bevilling bliver Sagen forfløtt til neste Sage Ting, Til hvilcken tid Sølfest Mortensen og Hustrue igien møder uden videre varsel til Sagens Endelige befordring. Neste års lagrettesmenn: Til Laurette for tilkommende Aar er udnefnt Peder Reestad, Christen Rafneberg, Mogens Rafnum, Ole Bierke, Iver Traasetter, Siver Balberg, Erick Sønstelj og Christen Sønstelj. oo 00 oo Toldstad i Vågå , fol. 123b (utdrag): Manglende tømmerlevereing: Fremkom for Retten Ole Horster paa Ole Jørstads Vegne som til dette Ting har Indstefnt Gulbrand Haldorsen Hoelen for Oppebaarne 32 Rdr. 1 ort 12 s. paa Tømmer leverance og dog icke leveret noget Tømmer, Herom at anhøre Beviis og lide Dom til Betaling og Svare Omkostning. Paa Gulbrand Hoelens Vegne møder hans Hustrue Sigri Embretsdaatter som vedgaar Lovlig Stefnemaal. Horster Indleverede Gulbrand Haldorsens Revers og forskrivelse af Dato 11 Juni 1729, lydende tilsammen pa 32 Rdr 1 ort 12 s. Som oplæst blev. Qvinden Sagde at hun vel veed at hendes Mand har hafft Regenskab med Ole Jørstad og af hannem Oppebaaret Penge, men kand icke vide hvormeget hendis Mand er skyldig, Saasom Manden haver været borte siden Paaske sidstleden, og Opholder sig i Lands Præstegield. Horster Eskede Dom til betaling med Omkostning i følge Gulbrand Haldorsens Revers og forskrivelse. Afsagt. Det beviises med Gulbrand Haldorsen Hoelens revers eller forskrivelse af 11 Junii 1729, at han har oppebaaret af Citanten Ole Jørstad paa Tømmer leverance 32 Rdr 1 ort 12 s. men som intet Tømmer er vorden leveret, og Gulbrand Hoelen effter forskrivelsens Indhold har forpligtet sig at betale med Penge en Maanet effter Sante Hansdaug nesteffter, og til dend ende Pandtsatt 8te Kiør, hvilcken betaling icke er paafuldt, Saa afsiges for Rett, at Gulbrand Haldorsen Hoelen bør betale Citanten Ole Jørstad de hannem skyldige 32 Rdr. 1 ort 12 s. med 2 Rdr udj Omkostning femten dage effter denne Doms lovelige forkyndelse under adferd effter Loven. oo 00 oo Fliflet i Fåberg , fol. 150a: Anno 1731 dend 17 Februarij blef Almindelig Vaar Sage og Skatte Ting sadt og betient paa Fliflet i Faabergs Præstegield med efftermeldte Laugrette, Neml: Christen Ulleland, Christen Rafneberg, Mogens Rafnum, Ole Biercke, Iver Traasetter, Siver Kolberg, Erick Søndtelij, og Ole Nørstelj. Overværende Kongl: Mayt: Foged Sr. Svend Steenersen, Bøygde Lensmanden Simon Fliflet, med øfrige tingsøgende almue. Blef da først allerunderdanigst læst og Publiceret Deris Kongl: Majts. allernaadigste Forordninger, ligesom paa Gudsdals Ting, og der Special Registeret og Extraheret er, fra No. 1 til No. 10 inclusive. Dernest efterfølgende almuens Breve:

18 Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete : Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.1 ( ) Side 18 Skjøte på Sørstad/Sørsteli(!): 1. Hr. Obriste Christian Ulrich Housmans Skiøde til Arne Knudsen paa En half Huud udj Gaarden Sørstelj eller Sørstad for 25 Rd. Dat. 22 Novembr: Skjøte på Sørstad/Sørsteli(!): 2. Dito hans Skiøde til Peder Halvorsen paa en Half Huud i bemte Gaard Sørstelj eller Sørstad for 25 Rd. Dat. 22 Novembr: Skjøte på halve Åsen: 3. Sølfest Mortensens Skiøde til Lars Ellingsen paa halfparten i Pladtzen Aasen skylder 1 1/2 skind for 100 Rdr. Dateret 16 Novembr: Arveavkall på Randgård: 4. Peder Hammerseng og Lars Balberg, deris afkald, til deris Sviger Fader Asbiørn Pedersen Randgaard paa deris Hustruers Møderne Arf, Saavel i det løse som faste Godtzet, imod Penge effter Foreening. Dat. 28 Novembr: Skjøte på bl.a. Tråsethvolden: 5. Johan Jochim Lonicers Skiøde til Tosten Olsen Hielle paa endeel Gaarder og godtz i Gulbrandsdalen, hvoriblant og er Engelandet Traasetter Volden under Mellum i Faabergs Præstegield, Dat. Christiania dend 7 Febr: Skjøte på Søre Berg i Saksumsdal: 6. Jacob Knudsen Bergs Skiøde til sin Søn Jon Jacobsen paa halfparten i Søndre Berg skylder 1 skind for 70 Rdr. Dat. 11 Decemb: Kontrakt om bruken av Flifletlien: 7. Torger og Peder Arnesønner Dahlen og Ole Olsen Ljen, deris Contract, at dend sidste afstaar Gaarden Liens Brug for de første imod at nyde et Huusvere under Dalen, kaldet Hougen. Dateret 29 Decembr: Panteobligasjon på nordre Audenhus: 8. Ole Amundsen Nørdre Oudenhuus, hans Obligation til Ole Baarud paa 50 Rdr. imod anden Prioritet i Nørdre Oudenhuus, til forsikring. Dateret 2 December Pengeutlån på Skjellerud: 9. Madame Leffelmans Obligation til Siver Skiellerud paa 70 Rixdr. som hendis Sal: Mand har oppebaaret, hvorfore er satt til Brugelig Pandt SlaatEng Ødegaard som skylder 1 skind, Brevet Dateret den 25 October Bevilling på fiskevannet Vivelen med omliggende myrer: 10. Fogden Svend Steenersen Bevillings Seddel til Ole Larsen Gilleberg paa et Fiskerie i Almindingen, kaldet Vivelen, og Omliggende Myr Slotter, skyl: 1/2 skind. Dat: 30 Decembr: Odels- og pengemangelslysning på Reichwein-gods i Gudbrandsdal: 11. Madame Knoph paa hendis Broder Hr: General Maior Lorentz Reichveins vegne, Odels og Penge Mangels lysning til det Godtz i Gulbrandsdalen som har været deris Sal: Faders, hvoriblant er i Faaberg, Boeleng, Raufnum, Vingnes, Biercke, Guttestad(!), Kolleberg, Studtzhovet, Ulsrud, Torgersrud, Mellum, Sund Pladtzen, Skieggestad, Disserud, 3de Jørstad

19 Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete : Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.1 ( ) Side 19 Gaarder, Smedstad, Lille Hammer, Sulstad(!), Kindzhougen, Øyjordet, Høstmellingen, Lien, Mickels-Varpet, med videre. Documentet Dateret Bollerud d: 3 Febr: Odels- og pengemangelslysning på Øvstedal: Fremkom for Retten Siver Bersvendsen fra Schiedtsmoe Sogn, som angiver, at være Odelsberettiget til Gaarden Øfstedahl her i Faabergs Præstegield, som hans Farbroder Erland Siversen, der ingen Lifs arfvinger haver nu har i possession, Og paa det Godtzet icke under fremmede skall hæfdes, Saa lyser bemte: Siver Bersvendsen nu til Tinge sin Rett til Løsningen, og Penge Mangel effter Loven, og Reserverer sig for det Øfrige Gaardens Løsning til Lovlig tiid og sted, Hvorom hand begiærede Tingsvidne eller attest af Retten beskreven, under Bekrefftning, til beviis for ham i sin tiid. Gjeldssak på Kasterud I: Fremkom for Retten Lensmanden Simon Fliflet som angav til dette Ting at have Indstefnt Enken Berte Larsdaatter Kasterud afgl: Hovel Johansens Encke, for 46 Rdr. skyldig Gield, effter hendis Sal. Mands Haandskrifft, Herom at høre Beviis og lide Dom til Betaling med Omkostning. Indstefnte Encke Berte Larsdaatter Mødte icke effter paaraabelse, Hvorfore Stefne Vidnerne Christen Sundmand og Ole Myren afhiemblede under Eed, Stefnemaalets lovlige forkyndelse for Encken selv paa Kasterud. Citanten Eskede laugdag. Eragtet. Som stefnemaalet lovlig er afhiemblet, saa forrelegges Encken Berte Larsdaatter Kasterud hermed laugdag til neste Sage Ting, at møde og Svare til dette Stefnemaall under Paa følge effter Loven, og dersom hun haver nogen Lauverge, besørger hun selv, at hand til samme tid møder. Gjeldssak på Kasterud II: Fremkom for Retten Sr. Erland Steenersen som angav til dette Ting at have ladet Indstefne Berte Larsdaatter Kasterud, afgl: Hovel Johansens effterladte Enke, for skyldig gield til Sølfest Olsen Ramstad paa Lomb, 142 Rdr. 9 s. som Reiser sig af Tømmer handling som hendis Sal: Mand hafde med Citanten, herom at høre beviis og fremviise sin sal: Mands Regenskabs Bog til Rettens efftersiun, og om fornødiges hans Bekrefftelses Eed at anhøre, og dereffter at lide Dom til betaling med Omkostning. Indstefnte Encke Berte Larsdaatter møder icke effter paaraabelse, hvorfore Stefne Vidnerne, Christen Sundmand og Ole Myren afhiemblede under Eed Stefnemaalets lovlige forkyndelse i Enckens eget paahør paa Kasterud. Citanten Eskede laugdag. Eragtet. Stefne Vidnerne har lovlig afhiemblet Stefnemaalets Rigtige forkyndelse, Thj forrelegges Encken Berte Kasterud, med laugverge om hun har nogen, til neste Sage Ting at Møde med tilsvar i denne Sag under paafølge effter Loven. Gjeldssak på Kasterud III: Fremkom for Retten Sr. Erland Steenersen som til dette Ting har ladet indstefne Berte Larsdaatter Kasterud afgl: Hovel Johansens Encke for skyldig gield til Guttorm Romsaas eller Volden i Ringeboe 25 Rdr. 1 ort, Saa og til Rasmus Gougstad paa Lomb 2 Rdr. 1 ort og til Jon Sivergaard sammestedtz 6 Rdr 2 ort, Som reiser sig af Tømmer handling med hendis Sal: Mand, og Erland Steenersen fra dem har fuldmagt at Indsøge, Encken herom at høre beviis og med hendis Sal: Mands Bog at Indkomme, da effter befindende at lide Dom till betaling og Svare Omkostning. Indstefnte Encke møder icke effter paaraabelse, Stefne vidnerne Christen Sundmand og Ole Myren, afhiemblede under Eed Stefnemaaletz lovlige forkyndelse, ligesom incammineret er. Citanten begierte laugdag.

20 Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete : Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.1 ( ) Side 20 Eragtet. Encken Berte Larsdaatter Kasterud forrelegges hermed laugdag til neste Sommer Sage Ting at Møde, med tilsvar i denne Sag, effterdj Stefne vidnerne har afhiemblet Stefnemaaletz lovlige forkyndelse. Resterende leiermålsbøter: Fremkom for Retten Sr. Erland Steenersen, som angav at have Indstefnt Tambouren Lars Siversen Balberg for resterende lejermaals Bødder 12 Rdr. for begangne Lejermaal udj aaret 1728 med det dumme Qvindfolck Marj Olsdaatter Lundestuen, derfor at lide Dom med Omkostning. Indstefnte Lars Siversen Balberg møder icke effter paaraabelse, hvorfore Stefne Vidnerne Rasmus Besserud og Ole Myren afhiemblede under Eed Stefnemaaletz lovlige forkyndelse. Citanten begiære Laugdag. Eragtet. Lars Siversen Balberg forrelegges laugdag til neste Sageting, Stefnemaalet at tilsvare under paafølge effter Loven, efftersom Stefnemaalets lovlige forkyndelse er afhiemblet. Fornærmelser på Bjørstad: Fremkom for Retten Ole Biørstad, som angav til dette ting at have Indstefnt Anders Snertingdalen i Gudsdahl til at anhøre vidner, angaaende Nogen ærrørig tale som hand Neml: Anders Snertingdalen har ladet fare om Citanten, til et Beskreven Provs Brevs Erholdelse til sin Rettes nermere Søgning for Anders Snertingdahlens forum. Indstefnte Anders Snertingdalen møder icke effter paaraabelse, hvorfore Stefne Vidnerne Lensmanden i Gudsdahl Jon Waalen og Iver Surenfløt afhiemblede under Eed at Anders Snertingsdahlen lovlig er Indstefnt at høre vidner her paa Faabergs Ting. Citanten Ole Biørstad begiærte sine indstefnte vidner afhørt, Hvoraf dog nu ickun Møder Engeborg Nielsdaatter, Engebret Voldens Hustrue, som vidste Eedens forklaring og nu formaned at Prove Sandhed, Derpaa hun aflagde Eed, og denne Forklaring, at Sidstleden Sommer, en dag som hun icke Erindrer, var hun i Brustuen ved Jørstad, hvor hun kom, tilligemed Anders Snertingdalen, effter at de fuldtes ad over Sundet, da hørte vidnet, at Anders Snertingsdalen sagde at hand hafde været paa Biørstad, og der hafde hand hørt at Ole Biørstad, Citanten, skulle have stucket en Hest i hiel, hvilket hand hørte af tieniste genten paa Biørstad, som hand sagde fuldte ham paa Veyen ned til Grinden, og under veys fortaldte ham dette. Citanten sagde, at efftersom hans andre Indstefnte Prov nu icke møder, Stefnemaalet over dem formedelst Stefne Vidnernes udeblivelse, ey heller kand afhiembles, saa begiærede hand at denne Tingsvidne Sag motte beroe til neste Ting, at hand da kand faae ført sine vidner. Eragtet. Effter Citantens begiær beroer Sagen til neste Sage Ting, da hand igien Møder med sine paaberaabte Prov som hand agter at føre. Underhold av dødsdømt fange på Fliflet: Paa Kongl: Mayt: Fogeds tilspørgende, Svarer Tingsøgende Almue, at Fangen Anne Simensdaatter, som dend 9 Novembr: 1729 er bleeven arresteret og Fengslet, og nu paa Førstkommende Mandag dend 19 Februar 1731 er bleven berammed, effter Høyeste Rettes Dom at hen Rettes, i dend tiid af Lensmanden Simen Flifleth er bleven forsyned med underholdning, af Spise og drickende vahre, saa og, som intet Fange Huus er Oprettet, har Lensmanden mottet sette hende i en aparte Stue og dertil mottet forskaffe Ildebrand og Lys Natte tiider, ligesaa tilstaar Samtlige almue, at denne Fange er en fattig huusqvinde som slet intet er Eiende uden nogen gamle og forslidte Klæder, som hendis 3de smaa u-myndige Børn der gaar og betler i Bøygden er given til at siule sig med, effterdj Faderen /:bemte Anne Simensdaatters Egtemand:/ stedtze har været og endnu er fraværende ved deris Kongl: Mayts:

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 23 (1700)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 23 (1700) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.23 (1700) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 23 (1700) Gaustum i Fåberg 5.3.1700, fol.

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 11 (1681)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 11 (1681) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.11 (1681) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 11 (1681) Rustad i Fåberg 6.4.1681, fol. 3a:

Læs mere

KONG CHRISTIAN DEN FEMTIS DANSKE LOV

KONG CHRISTIAN DEN FEMTIS DANSKE LOV KONG CHRISTIAN DEN FEMTIS DANSKE LOV VED JUSTITSMINISTERIETS FORANSTALTNING UDGIVET PAA GRUNDLAG AF DEN AF DR. JUR. V. A. SECHER MED KILDEHENVISNINGER FORSYNEDE UDGAVE AF 1911 G. E. C. GADS FORLAG - KØBENHAVN

Læs mere

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Endnu engang forsøg.doc, s.1 ( 5 ) Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Anno 1787 den 27 Decbr. indfandt sig i Galtmose i Vandborg Sogn på S.T. Hr. Forvalter Lanng til Ryssensteen hans

Læs mere

HVA LENVIKVÆRINGER EIDE.

HVA LENVIKVÆRINGER EIDE. HVA LENVIKVÆRINGER EIDE. BIND V. Skifter fra Lenvik 1805-1806. Transkribert av Dag Arild Larsen og Kåre Rauø. «Naar nogen ved Døden afgaar og efterlader sig enten Umyndige, eller fraværende, eller udlændiske,

Læs mere

Bjørn Andersen. Et åbent sind? Om Holberg's tænkning. Tekster. [Version 0.2 07.10.2006]

Bjørn Andersen. Et åbent sind? Om Holberg's tænkning. Tekster. [Version 0.2 07.10.2006] Et åbent sind? Om Holberg's tænkning Tekster [Version 0.2 07.10.2006] BA Forlag Søborg 2006/2007 Et åbent sind? Om Holberg's tænkning Tekster Foreløbig udgave BA Forlag, Søborg, København. Denne udgave

Læs mere

Kallsbok for Vågå prestegjeld 1722-1822 (utdrag)

Kallsbok for Vågå prestegjeld 1722-1822 (utdrag) Kallsbok for Vågå prestegjeld 7- (utdrag) Transkripsjon og redigering: Ivar Teigum assistert av Aud Sandbu. Sokneprestens kallsbok var ein protokoll der prestane skreiv inn diverse opplysningar til orientering

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 9 (1672)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 9 (1672) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.9 (1672) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 9 (1672) Mælum i Fåberg 13.5.1672, fol. 7b:

Læs mere

Samlede skrifter. II

Samlede skrifter. II Det norske språk- og litteraturselskap 1956. Dorothe Engelbretsdatter: Samlede skrifter. II. Taare-Offer. Siste sanger. Viser og rimbrev. Utgave ved Kristen Valkner. Teksten er lastet ned fra bokselskap.no

Læs mere

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Fra Thyregod gårdhistorier, af Ejner Bjerre Jørgensen I et skøde på Hastrup fra 1419 omtales Ålbæk første gang. Stedet kaldes en bygget gård liggende under Hastrup, der

Læs mere

Betænkning over den nu regierende Qvæg=Syge

Betænkning over den nu regierende Qvæg=Syge s. 1 bjoerna.dk Kultursociolog Bjørn Andersen post@bjoerna.dk Kvægsygen Ludvig Holberg's overvejelser om kvægpest, 1745 Version 1.7-21.07.2009 Indledende note om sygdommen: Om kvægsyge eller kvægpest kan

Læs mere

Medisinalmeldingene 1804

Medisinalmeldingene 1804 ET TILBAKEBLIKK PÅ FØRSTE ÅRGANG AV EN TRADISJONSRIK RAPPORT Medisinalmeldingene 1804 tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2004 APRIL 2004 Rapport fra Helsetilsynet 6/2004 Medisinalmeldingene

Læs mere

VARDESYSSEL AARBOG 2004

VARDESYSSEL AARBOG 2004 Gert Ravn 1 VARDESYSSEL AARBOG 2004 LOKALHISTORISK VÆRKSTED LOKALHISTORISK VÆRKSTED v/ Gert Ravn, Thorsvej 12, Aal. DK-6840 Oksbøl. 75.27.19.15 2 21. Årgang ISSN 0901-0653 ISBN 87-87797-68-2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE.

Læs mere

Jyske nationale regimets estandart nu i Kungl. Armemuseum i Stockholm.

Jyske nationale regimets estandart nu i Kungl. Armemuseum i Stockholm. Forord. Materialet til denne bog er hentet fra 1. jyske nationale Regiments kasseregnskaber, som findes i Rigsarkivet under følgende filmruller: M - 44493 til og med M - 44510 samt en del fra M - 563521

Læs mere

Fr. ang. hvorledes god Orden skal handthæves ved Hoveriet paa Jorde-Godserne i Danmark.

Fr. ang. hvorledes god Orden skal handthæves ved Hoveriet paa Jorde-Godserne i Danmark. 25 Mart. 1791 Fr. ang. hvorledes god Orden skal handthæves ved Hoveriet paa Jorde-Godserne i Danmark. R. kammer p. 56 See Hoverie- Fr. 6 Dec. 1799 og Fr. om Huusbeboeres Pligtsarbeide 30 Jan. 1807 (**).

Læs mere

Confirmation paa de Reformeredes Privilegier,

Confirmation paa de Reformeredes Privilegier, 15. maj 1747 Confirmation paa de Reformeredes Privilegier, saavel for dem, som allerede have nedsat sig i Kongens Riger og Lande, som dem, hvilke agte sig derind at begive (*). [Cancell]. p. 159. (*) See

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER ANDET BIND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI 1907 INDHOLD. Side A. KR KRISTIANSEN-TÅRUP: "Printzenskjoldsvisen".

Læs mere

Redaktion: Erik B. Kromann

Redaktion: Erik B. Kromann MARSTAL SØFARTSMUSEUM 2007 17. årgang Redaktion: Erik B. Kromann Udgivet af: Marstal Søfartsmuseum Prinsensgade 1 5960 Marstal Tlf. 62 53 23 31 Fax 62 53 31 66 E-mail: info@marmus.dk Hjemmeside: www.marmus.dk

Læs mere

Landsoverrets Domsact i sagen No. 52/1851. Højesterets sag nr. 166

Landsoverrets Domsact i sagen No. 52/1851. Højesterets sag nr. 166 Landsoverrets Domsact i sagen No. 52/1851. Højesterets sag nr. 166 Justitiarius og øvrige Tilforordnede i den kongelige Landsoverret i Wiborg. Oversigtsbilleder Gjøre vitterligt: at Aar 1851 Mandagen den

Læs mere

STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16. Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant.

STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16. Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant. STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16 Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant. - Bemærkninger angaaende Storthingets Medlemmers Tilstædeværelse under Odelsthingets Forhandlinger... Juli

Læs mere

FRA FAMILIEARKIVET Breve og optegnelser fra Alvilda Levinsen og Agnete Thorborgs brevgemmer 1856-1903

FRA FAMILIEARKIVET Breve og optegnelser fra Alvilda Levinsen og Agnete Thorborgs brevgemmer 1856-1903 FRA FAMILIEARKIVET I Breve og optegnelser fra Alvilda Levinsen og Agnete Thorborgs brevgemmer 1856-1903 Udskrevet af Karsten Thorborg 1998 Forlovelsesbrev fra en veninde til Alvilda Bøttger i Barrit Præstegaard:

Læs mere

Forord. Fogaberg Fagaberg Fåberg:

Forord. Fogaberg Fagaberg Fåberg: Forord Fogaberg Fagaberg Fåberg: Det er dette bygdanamnet historikaren professor Oluf Rygh tolkar slik: Navnet er utvivlsomt opr. Gaardnavn og tilhører den nuv. Præstegaard, paa hvis Grund Hovedkirken

Læs mere

1 BREVE FRA DANSKE SKUESPILLERE OG SKUESPILLERINDER den nyere tid dr. ryges selvbiografi emilie wiehes erindringer BREVE FRA DANSKE SKUESPILLERE OG SKUESPILLERINDER den nyere tid. Dr. ryges selvbiografi

Læs mere

indtil Frode 7 Tider i Bogstav Orden Jacob Bærent Møinichen. Litteratus.

indtil Frode 7 Tider i Bogstav Orden Jacob Bærent Møinichen. Litteratus. NORDISKE FOLKS Overtroe, Guder Fabler og Helte indtil Frode 7 Tider i Bogstav Orden af Jacob Bærent Møinichen. Litteratus. Non Samnis, non Poeni; non Hispaniæ, Galliæve; ne Parchi sæpius admonuere, qvippe

Læs mere

Beskrivelse over Thye

Beskrivelse over Thye Physisk, oeconomisk og topografisk Beskrivelse over Thye beliggende i Thisted Amt, Aalborg Stift et Forsøg af Knud Aagaard Sognepræst til Skjoldborg og Kallerup Menigheder Viborg, 1802 Trykt hos P. S.

Læs mere

Carl Ludvig Runge en tragisk skikkelse fra Tranquebar til Roskilde

Carl Ludvig Runge en tragisk skikkelse fra Tranquebar til Roskilde Carl Ludvig Runge en tragisk skikkelse fra Tranquebar til Roskilde Af P. S. Ramanujam På Christian d. 4s tid var der stor efterspørgsel efter krydderier og tekstiler fra østen. I 1618 blev en ekspedition

Læs mere

Digitized by the Internet Archive. 2011 with funding from. University of Toronto. http://www.archive.org/details/olafryessagaopteoorist

Digitized by the Internet Archive. 2011 with funding from. University of Toronto. http://www.archive.org/details/olafryessagaopteoorist Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/olafryessagaopteoorist \

Læs mere

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve. n r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg,

Læs mere

EJLE AMTS PARBHSER UDGIV F

EJLE AMTS PARBHSER UDGIV F ANDET HALVBIND 1907 EJLE AMTS PARBHSER UDGIV F VFJLEAMTS HISTOR N IS A KE SAMFUN0 LIfIISL\N N Å S9',\GP. - KØBENHA V N FRA STARUP SOGN. Ved POUL LINDHOLM, Ågård. I. NIELS FISCHER PÅ HØJGÅRD NÅR de indfødte

Læs mere

JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859.

JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859. 188 JENS ANDREAS KROQH JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859. BISKOP MATHIAS BONSACH KROGH, fød 1754 paa Vadsø.

Læs mere