Vejledning til ansøgere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til ansøgere"

Transkript

1 Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber Juli mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden til støtte for lokale grønne partnerskabsprojekter. Indhold 1. Hvad er et lokalt grønt partnerskab? 2. Hvilke projekter kan få tilskud? 3. Hvad kan jeg få i tilskud? 4. Kom godt i gang! 5. Hvordan prioriteres ansøgninger? 6. Projektets forløb 7. Afslutning og afrapportering Bilag som kan hentes på hjemmesiden: Denne vejledning rummer hjemmesidens informationer i samlet form. Til brug for ansøgning: Ansøgningsskema Budgetskema Til brug ved afslutning: Skema til afrapportering Skema til opgørelse af timer Skema til oprørelse af omkostninger Til orientering Pleje af beskyttede naturtyper ejet af kommuner Aftale mellem Kommunernes Landsforening, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Naturstyrelsen om Lokale Grønne Partnerskaber Side 1 af 10

2 1. Hvad er et lokalt grønt partnerskab Lokale grønne partnerskaber er en bestemt måde at arbejde sammen på, når en fælles opgave skal løses. Det specielle ved grønne partnerskaber er, at projekterne bygger på et ligeværdigt samarbejde, hvor organisationers og foreningers frivillige gratis arbejdstimer indgår som et væsentligt aspekt ved prioriteringen af projekttilskud, ligesom andre bidrag, f.eks. brug af arealer og bygninger, også indgår i den samlede vurdering af projektet. For at være partner i et partnerskab skal man bidrage til projektet. Det kan være i form af penge eller lønnet arbejdskraft (f.eks. medarbejder fra en kommune), hvor værdien af arbejdstiden omsættes til kroner. Bidrag til projektet kan også være i form af arealer, bygninger, materialer og faciliteter - eller det kan være frivillig ulønnet arbejdskraft fra medlemmer af foreninger mm. En sponsor betragtes ikke som partner i projektet. Det er mest praktisk at have et begrænset antal organisationer med i projektet, så gruppen er funktionsdygtig og i stand til at træffe beslutninger. Lokale foreninger, organisationer, borgergrupper, lodsejere, institutioner, virksomheder, kommuner mv. kan gå sammen om et fælles projekt. Eksempler på projekter, der har fået tilskud findes på som løbende opdateres. Baggrunden for tilskudsordningen er et ønske om at understøtte det lokale engagement og medejerskab for naturen, hvilket er konkretiseret i en aftale mellem Miljøministeriet, Naturstyrelsen, Kommunernes Landsforening, Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening. Side 2 af 10

3 2. Hvilke projekter kan få tilskud Et projekt skal handle om et eller flere af disse emner Forbedring af naturen F.eks. gennem græsning, rydning af opvækst samt mindre naturgenopretningsprojekter Forbedring af mulighederne for friluftsliv F.eks. bedre adgang til naturen, nye faciliteter for friluftslivet, nye målgrupper Styrkelse af oplevelser og viden om natur F.eks. arrangementer om friluftsliv og sundhed Projektet skal endvidere opfylde disse kriterier En af parterne skal være ansøger og en økonomisk juridisk person, f.eks. en kommune, en organisation mv., men enkeltpersoner kan ikke være ansøgere. Projektet er et partnerskab, hvor alle parter bidrager med enten penge, frivilligt ulønnet arbejde mv. (En sponsor betragtes ikke som en partner). Projektet skal have folkelig inddragelse, dvs. foreninger, organisationer mv. skal bidrage med frivillige ulønnede arbejdstimer Projektet skal have lokal opbakning, dvs. at kommunens grønne råd (eller tilsvarende) skal sige god for projektet. Projektet skal finansieres med over 50 % fra andre sider. Projekter, der skal gøre det mere attraktivt at færdes i naturen, udformes med hensyntagen til de eksisterende naturværdier og skal være tilgængelige for offentligheden. Hvis der laves faciliteter for natur og friluftsliv skal de vedligeholdes i mindst 5 år efter etableringen. Det skal fremgå af ansøgningen, hvordan og af hvem faciliteterne bliver vedligeholdt. For anlægsprojekter skal der være offentlig adgang for publikum, dvs. at der automatisk er fri adgang for offentligheden om dagen til anlægget, jf. adgangsbekendtgørelsens 25 stk. 2, uanset at det ikke ligger i direkte tilknytning til en vej eller sti. For sheltere og bålpladser er der dog fri adgang hele døgnet. Ejeren kan kræve betaling for brugen af faciliteterne, når der er tale om organiserede og erhvervsmæssige arrangementer, jf. adgangsbekendtgørelsen 7 stk. 1 og 2. Informationsprojekters produkter skal være tilgængelige på internettet og/eller på lokaliteten. Når projektet indvies skal det fremgå, at der er givet tilskud fra denne pulje. Når Naturstyrelsen er part i projektet, skal indvielse og presse koordineres med Naturstyrelsen. Projektet må gerne bidrage til at endnu flere aktiviteter kommer i gang eller supplere eksisterende projekter. Naturstyrelsen kan stille forskellige vilkår f.eks. at trampe-stier skal registreres som Spor i landskabet, at handicapprojekter skal registreres på at friluftsfaciliteter skal registreres på mv. Side 3 af 10

4 3. Hvad kan jeg få i tilskud Tilskuddets størrelse Der gives højst et tilskud på 50 % af de samlede udgifter til projektet, og tilskuddet kan højst udgøre kr. Naturstyrelsen vurderer, hvor meget der kan gives i tilskud ud fra det opstillede budget. I vurderingen indgår parternes egen finansiering, frivillige ulønnede arbejdstimer og evt. andet. I særlige tilfælde kan tilskuddet overstige 50 %, men aldrig overstige kr. Bemærk hvis projektet modtager andre bidrag fra Naturstyrelsen: - f.eks. bidrag fra de lokale enheder eller tilskud fra andre puljer så må disse bidrag sammen med bidraget fra puljen til lokale grønne partnerskaber tilsammen højst udgøre 50 % af projektsummen. Der ydes ikke tilskud til Aktiviteter, der er påbegyndt eller gennemført inden der er modtaget tilsagn om tilskud. Moms, der refunderes til tilskudsmodtager. Dele af projektet, som er finansieret ved hjælp af tilskud fra anden side. Puljen støtter ikke naturpleje på arealer, som kommunen i forvejen har pligt til at pleje, jf. vejledning til naturbeskyttelsesloven, samt bekæmpelse af bjørneklo. Dette gælder i et vist omfang også naturperler på private arealer, som kommunen må forventes at have et særligt behov for at bevare. Puljen har lokal forankring som overordnet formål og kan ikke bruges til at erstatte øvrige puljer som f.eks. vand- og naturindsatsen. Tilskud til projekter kan ikke anvendes til ekspropriation af private arealer. Som udgangspunkt ydes der ikke tilskud direkte til kompensation af lodsejere. Drift og vedligehold af faciliteter efter etablering og projektets afslutning. Sådan kan lokale grønne partnerskabsprojekter finansieres Ud over at søge tilskudspuljen til lokale grønne partnerskaber, kan et projekt finansieres fra forskellige andre steder: Alle projektets parter bidrager til et projekt Alle parter i et projekt skal bidrage i form af penge, arealer, bygninger, materialer, faciliteter, arbejdskraft, herunder frivillig ulønnet arbejdskraft fra foreninger mm. Kommuner kan deltage Kommuner kan deltage enten ved at indgå som part i et projekt eller en kommune kan være sponsor. Som part kan kommunen være ansøger og dermed økonomisk ansvarlig, udføre praktiske opgaver, rådgive og/eller varetage administrative opgaver. Friluftsrådets Tips- og Lottomidler Friluftsrådet administrerer Tips- og Lottomidler til friluftslivet og støtter projekter, som giver mulighed for at komme ud og opleve naturen. Der er tre ansøgningsfrister hvert år: 1. marts, 1. juli og 1. november. Friluftsrådet støtter på årsbasis mere end 600 projekter med over 50 millioner kr. På Friluftsrådets hjemmeside findes eksempler, kriterier og ansøgningsskema. I kan sagtens søge finansiering hos både Naturstyrelsen og Friluftsrådet, hvis projektet falder inden for de områder, som dækkes. Når I søger om tilskud fra puljen til lokale grønne partnerskaber, bør I oplyse, at I tidligere har søgt Friluftsrådet om Tips- og Lottomidler og omvendt. Vedlæg gerne ansøgninger til den anden pulje som bilag, så det er muligt at koordinere og fremme projektet bedst muligt. Side 4 af 10

5 Andre bidrag til et projekt Efter behov kan man tillige søge støtte hos fonde, lokale virksomheder osv. 4. Kom godt i gang Skriv en ansøgning om støtte til projektet Ansøgningsfrister Der er 3 ansøgningsfrister hvert år: 1. januar, 1. maj og 1. september. Der tildeles støtte for 1,5-2 mio. kr. pr. ansøgningsrunde. Du kan forvente svar på ansøgningen indenfor cirka én måned. Ansøgningsskema I ansøgningsskemaet beskrives projektet, parterne bag projektet og projektets økonomi, herunder hvem der er ansøger og dermed den økonomisk ansvarlig. Det skal tillige beskrives, hvorledes drift og vedligeholdelse sikres i de kommende 5 år. Bemærk, at der ikke gives tilskud til denne del. Budgetskema I budgetskemaet beskrives hvilke ressourcer de enkelte parter bidrager med, og hvor der i øvrigt søges penge fra. Vedlæg gerne et bilag med forklaring til de enkelte poster i budgetskemaet. Følgende udgifter kan medregnes: Udgifter til intern løn Parternes lønnede arbejde er de interne lønudgifter, der kan henføres direkte til projektet. For at få tilskud til lønudgifter skal der føres et timeregnskab i form af en dagbog, en uge- eller månedstimeseddel for hver deltager, og det skal noteres, hvor mange timer, der er anvendt. Brug evt. et hjælpeskema. Ved en evt. kontrol skal timesatsen kunne dokumenteres, og det førte timeregnskab skal kunne fremlægges, se afsnittet Kontrol. Frivillige ulønnede arbejdstimer skal angives i timer - ikke i kroner. Der skal føres timeregnskab for disse Udgifter til konsulenter Her medtages udgifter til konsulentbistand eller entreprenørarbejde, der kan henføres direkte til projektet. Udgifter til materialer Her opgøres udgifter til materialer, som kan henføres direkte til projektet. Hvor skal ansøgningen sendes hen? Ansøgningen sendes først til høring i kommunens grønne råd for at få en udtalelse herfra. Herefter sendes ansøgning (inkl. budget) og udtalelse fra kommunens grønne råd til Naturstyrelsens lokale enhed, se Side 5 af 10

6 5. Kriterier til prioritering af ansøgninger Naturstyrelsen prioriterer ansøgninger efter disse kriterier Projektets indhold Der kan opnås støtte til projekter, der har til formål at forbedre naturen, at forbedre mulighederne for friluftsliv og at styrke oplevelser og viden om natur. Projekter, som indeholder flere formål prioriteres højere end projekter, som kun indeholder et. Projekter om særligt prioriterede indsatsområder Projekter som har fokus på de særligt prioriterede områder prioriteres højere end projekter, som ikke har. Læs mere om de særligt prioriterede områder på forsiden af Projektet skal have folkelig inddragelse Projekter, som i høj grad understøtter lokal, folkelig inddragelse og indeholder mange frivillige arbejdstimer prioriteres højere end projekter, som i mindre grad understøtter lokal, folkelig inddragelse. Projektet skal have lokal opbakning Projekter med en positiv udtalelse fra kommunens grønne råd prioriteres højere end projekter med en negativ eller neutral udtalelse. Projekter hvor en privat lodsejer åbner sine arealer for offentligheden prioriteres generelt højt. Projektets varighed Projekter, som har en varig karakter, prioriteres højere end projekter som er tidsbegrænsede. Kan projektet fremmes bedre andre steder? Projekter, som bedre fremmes via tilskud fra andre ordninger, prioriteres lavere end øvrige projekter. Geografisk spredning Der ønskes en geografisk fordeling af projekter, af hensyn til at fremme lokale grønne partnerskaber i hele landet. Yderligere prioritering Hvis der bliver behov for yderligere prioritering, kan Naturstyrelsen udarbejde supplerende retningslinjer for prioritering. Et projekt, der opfylder kriterierne, kan få afslag i én ansøgningsrunde, fordi det har været nødvendigt at prioritere mellem ansøgningerne. Ansøger vil i så fald få besked om, at projektet kan søges igen ved næste ansøgningsrunde. Hvis ansøger ønsker at søge igen med samme projekt, skal de blot tilkendegive dette. Det er altså ikke nødvendigt at genfremsende ansøgningen. Projekter, der ikke opfylder kriterierne, vil alene få et afslag og kan ikke søge igen. Side 6 af 10

7 6. Ansøgningens og projektets forløb Inden du søger: tjek love og regler Det er altid den projektansvarliges ansvar, at et projekt ikke er i strid med gældende lovgivning, servitutter m.m. Inden en ansøgning indsendes, skal ansøger overveje projektet i forhold til anden lovgivning. Kommunen eller Naturstyrelsens lokale enhed kan hjælpe med at afklare hvilke dispensationer og tilladelser, som er nødvendige. Det kan f.eks. være nødvendigt at afklare forhold om beskyttede naturtyper efter naturbeskyttelsesloven, arter eller naturtyper beskyttet efter habitatbekendtgørelsen, fredede fortids-minder efter museumsloven, fredninger, servitutter, anmeldeordning i Natura 2000 områder Ansøgning sendes først til høring i kommunens grønne råd Send din ansøgning til høring i kommunens grønne råd. Det vil ofte være den tekniske forvaltning, som har kontakten til det grønne råd. I det grønne råd sidder repræsentanter fra mange lokale organisationer, bl.a. de lokale afdelinger af parterne bag aftalen om grønne partnerskaber: Kommunen, Naturstyrelsen, Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening. Hvis kommunen ikke har et grønt råd, eller hvis der er urimelig lang tid til rådet holder møde, kan ansøger høre de lokale parter bag aftalen om grønne partnerskaber: Kommunen, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet. Hvis nogle af disse er parter i projektet, behøver de ikke blive hørt særskilt. Ansøgning sendes til Naturstyrelsens lokale enhed Projektansøgningen sendes sammen med udtalelsen fra det grønne råd (referat fra mødet eller særlig udtalelse) til Naturstyrelsens lokale enhed, som behandler ansøgningen. Ansøger får et brev med kvittering for modtagelse af ansøgningen. Ansøger kan blive bedt om yderligere oplysninger. Hvis ansøgningen er særlig mangelfuld, kan den ikke behandles, og vil blive returneret til ansøger uden videre behandling, med bemærkning om hvad der mangler i ansøgningen, for at den kan blive behandlet. Efter behandlingen sendes en indstilling til den centrale administration i Naturstyrelsen. Svar på din ansøgning inden én måned Vi tilstræber, at du får svar på din ansøgning i løbet af én måned efter ansøgningsfristen. Det forudsætter, at ansøgningen er fuldt belyst med udtalelse fra kommunens grønne råd mv. Ansøger skal acceptere tilskuddet Ansøger skal senest tre uger fra datoen på tilsagnsbrevet give Naturstyrelsen besked på, om man accepterer tilskuddet på de vilkår, som fremgår af brevet samt af denne vejledning. Når projektet er i gang Ansøger har ansvar for at gennemføre projektet indenfor den aftalte tid og i overensstemmelse med de oplysninger, der har været forelagt ved behandling af ansøgningen. Ansøger har desuden ansvar for at overholde aftaler, der træffes med Naturstyrelsen undervejs. Hvis projektet forsinkes, ændres eller opgives Hvis der sker forsinkelser, væsentlige ændringer i projektplanen eller forudsætningerne for at gennemføre projektet eller hvis projektet opgives, skal Naturstyrelsen straks informeres. Ændringer i projektet skal godkendes af Naturstyrelsen, der forbeholder sig ret til at ændre vilkårene for det resterende projekt. Side 7 af 10

8 Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at reducere eller helt tilbagekalde tilsagnet, hvis projektet er reduceret eller har ændret væsentligt karakter i forhold til oplysninger, som tilsagnet er givet på. Hvis projektet opgives har ansøger pligt til at underrette Naturstyrelsen. Dette skal ske inden for én måned efter, at det står klart, at projektet ikke gennemføres. Hvis projektet ikke er påbegyndt, kan der søges om tilskud igen. Men det skal oplyses, at der tidligere en givet tilsagn til projektet. Tilsagn om tilskud bortfalder helt eller delvist, og udbetalt tilskud kan helt eller delvist kræves betalt tilbage med tillæg af renter, hvis ansøgerens oplysninger er fejlagtige, utilstrækkelige, eller der er fortiet oplysninger af betydning for at afgive tilsagn. 7. Afslutning og afrapportering Et projekt skal afsluttes og afrapporteres til det tidspunkt, som fremgår af tilsagnsbrevet. Hvis projektet ønskes afsluttet på et senere tidspunkt, sendes en begrundet anmodning på mail til Naturstyrelsen, stilet til den person, der har underskrevet tilsagnsbrevet. Hvis der ikke er indsendt afrapportering inden ovennævnte frist, bortfalder tilsagnet uden videre. Projektet skal afrapporteres på de tre ark, der hører til de grønne partnerskaber: Afrapportering, Regnskab for timer og Regnskab for udgifter - se nedenfor. Arkene mailes til Naturstyrelsen. De tre ark mailes til ansøger sammen med tilsagnsbrevet, og kan desuden hentes på hjemmesiden. I tilsagnsbrevet kan stå specielle vilkår for tilsagn om tilskud til et bestemt projekt. Vilkår i øvrigt fremgår af nærværende vejledning, som udsendes sammen med tilsagnsbrevet og kan ses på hjemmesiden. Det er en forudsætning for udbetaling af tilskud, at projektet er gennemført i overensstemmelse med de betingelser, der er aftalt med Naturstyrelsen. Skema 1: Afrapportering af projekt På dette skema beskrives projektets forløb og resultater. Afrapporteringen skal fylde ½-1 A4 side og der vedlægges desuden 1-3 elektroniske fotos. Beskrivelse og fotos skal kunne bruges af Naturstyrelsen og samarbejdsparterne bag grønne partnerskaber som dokumentation og inspiration/markedsføring på hjemmesiden andre medier. Andre produkter kan evt. vedlægges, f.eks. avisomtale, eksemplarer af foldere, deltagerlister eller andet relevant. Skema 2: Regnskab for timer Der udfyldes et skema med timeregnskab for hver organisation i partnerskabet. Lønnede timer: Her skrives antallet af timer, der svarer til den interne løn, som fremgår af Regnskab for udgifter. Frivillige ulønnede timer: Her skrives antallet af ulønnede timer, som er brugt i projektet. Timeregnskabet kan være baseret på følgende: Side 8 af 10

9 Hvis organisationen har en procedure for tidsregistrering, der føres dagligt af den enkelte medarbejder, kan denne anvendes i projektet. Hvis organisationen ikke har en timeregnskabsprocedure, skal hver projektdeltager føre en dagbog, en uge- eller månedstimeseddel og her daglig notere det antal timer, der arbejdes med projektet. Projektdeltagere, der gennem længere tid er beskæftiget heltids på projektet inden for normal arbejdstid, behøver ikke i denne periode dagligt at registrere tidsforbruget, men den forbrugte tid skal dog stadig anføres i timer på timeregnskabet. Skema 3: Regnskab for udgifter Udgifterne til projektet opgøres på følgende måde i overensstemmelse med budgettet i det godkendte projekt. Interne lønudgifter På timeregnskabet opgøres antallet af lønnede timer. Antallet af timer x timesats lægges sammen for alle de personer, der har bidraget til at gennemføre projektet i henhold til budget. Tilsammen giver det summen af interne lønudgifter (som skal skrives på indberetningsskemaet) Eksterne konsulenter Her skrives udgifter til eksterne konsulenter specificeret på samme måde som i budgettet. Udgifter til materialer Udgifterne specificeres i henhold til budgettet. Moms Der gives ikke tilskud til moms, der refunderes til tilskudsmodtager. Budget og regnskab opgøres derfor uden moms til kommuner og andre, som får momsen refunderet. Budget og regnskab skal opgøres inkl. moms for projekter, hvor projekt-ejeren ikke har mulighed for at få refunderet moms. Udbetaling af tilskud Hvis Naturstyrelsen kan godkende indberetningen, udbetales tilskuddet til det pengeinstitut og kontonummer, som ansøger skal oplyse på skemaet til Regnskab for udgifter: Det skal være en NEM-konto, som er knyttet til tilskudsmodtagers CPR-/CVR-nr. Afvigelser fra budgettet? Store afvigelser fra budgettet skal drøftes i god tid med Naturstyrelsen og skal i øvrigt kommenteres i afrapporteringen. Der kan ikke udbetales tilskud udover det beløb, som er meddelt i tilsagnsbrevet, og der kan kun udbetales det tilskudsbeløb, som fremgår af tilsagnsbrevet, hvis udgiften er dokumenteret i regnskabet. Hvis et projekt er blevet billigere end budgetteret, reduceres tilskuddet i overensstemmelse hermed, og der kan højst udbetales 50 % af de afholdte udgifter. Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at kræve beløb, der ikke kan dokumenteres anvendt i overensstemmelse med vilkårene, helt eller delvis tilbagebetalt Side 9 af 10

10 Delvis afregning Hvis ansøger har vanskeligt ved at lægge ud for projektomkostningerne, kan projektet opdeles i faser. Det kan typisk være, at der efter hvert år udarbejdes og indsendes et regnskab, hvorefter penge til dækning af de afholdte omkostninger kan udbetales til ansøger. Ved projektets afslutning indsendes et revideret regnskab for det samlede projekt. Der kan undtagelsesvis udbetales et forskud til projekter, som ledes af små foreninger, der ikke selv har mulighed for at lægge ud. Ansøger skal anmode om forskud. Revision Modtagere af statslige tilskud skal aflægge et regnskab, der revideres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. Tilskudsmodtager eller den som tilskudsmodtager bemyndiger til dette, udarbejder regnskabet og underskriver dette. Ved tilskud under kr. kan omkostninger til revision beslaglægge en væsentlig del af tilskuddet, hvis der stilles høje krav til revisionen. Derfor kan der anvendes en ikkefaguddannet (foreningsvalgt) revisor. Revisor skal sikre sig, at regnskabet er rigtigt dvs. uden væsentlige fejl og mangler, og at midlerne er anvendt sparsommeligt til det givne formål. Hvis revisionen udføres af en ikke faguddannet revisor, skal revisor opfylde almindelige habilitetskrav, dvs. at der ikke må foreligge omstændigheder, der er egnede til at vække tvivl om vedkommendes uafhængighed (jf. principperne i lov om statsautoriserede revisorer, 13, og lov om registrerede revisorer, 7). Skattemæssige forhold Vær opmærksom på, at tilskud skal indregnes i den skattepligtige indkomst. Naturstyrelsen skal indberette støttebeløbet til skattemyndighederne i henhold til lovbekendtgørelse nr af 24. november 2005 om indberetningspligt efter skattekontrol-loven. Derfor skal CVR nr. eller CPR nr. på den ansvarlige for projektet oplyses for at tilskuddet kan udbetales. Det kan oplyses, at tilskuddet som udgangspunkt er skattepligtigt, men det afhænger af støttemodtagerens forhold, om der konkret skal betales indkomstskat. Kontrol Naturstyrelsen kan foretage stikprøvekontrol. Naturstyrelsen eller den, som Naturstyrelsen bemyndiger dertil, har adgang til f.eks. at besigtige arealer og se timeregnskab for projekter, hvortil der er givet tilsagn om tilskud. Ansøger eller dennes stedfortræder har pligt til at ledsage kontrolpersonalet og bistå ved kontrollen, bl.a. ved at fremlægge det nødvendige dokumentationsmateriale. I forbindelse med stikprøvekontrollen vil det blive kontrolleret, om de afgivne oplysninger i ansøgningsskema eller indberetning er korrekte. Det påhviler ejer/ansøger at kunne dokumentere oplysningerne, herunder evt. anvendt timesats for udført arbejde. Hvis det viser sig, at ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger, eller der foreligger andre forhold, der gør, at et tilsagn om og/eller udbetaling af tilskud er sket på et forkert grundlag, kan Naturstyrelsen kræve tilskud helt eller delvist tilbagebetalt eller lade tilsagn helt eller delvist bortfalde. I tilfælde af tilbagebetaling, anses det krævede beløb som forfaldent tre uger efter brevdatoen for underretning om tilbagebetalingskravet. Fra denne dag forrentes beløbet i overensstemmelse med renteloven. Side 10 af

Juli Vejledning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet til eksterne projekter

Juli Vejledning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet til eksterne projekter Vejledning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet til eksterne projekter 1. Hvad er et eksternt finansieret projekt? Eksternt finansierede projekter er projekter, der gennemføres af andre end Nationalpark

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden 49 2100 København Ø Dato: 18. september 2014 Enhed: Primær

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Juli 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218800 Fax 33690548 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Betingelser for tilskudsmodtager

Betingelser for tilskudsmodtager Socialstyrelsen Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning Jan. 2016 Betingelser for tilskudsmodtager I dette bilag beskrives de generelle regler og betingelser, der gælder for tilskud fra Socialstyrelsen.

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 24. januar 2018 Instruks for regnskab vedr. Demenspuljen 2018 Denne instruks for regnskab beskriver

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer

Læs mere

Udkast til tilsagn om tilskud

Udkast til tilsagn om tilskud Udkast til tilsagn om tilskud Dato Journalnr.: Tilsagn om tilskud til [modtager af tilskud] Erhvervsstyrelsen har vurderet de ansøgninger om tilskud til etablering af højhastighedbredbåndsforbindelser

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2015 Retrokonverterings-bevilling Vejledning Næste ansøgningsfrist 15. oktober 2015 Kulturstyrelsen Biblioteker H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Vejledning til Naturstyrelsens Skydebanepulje

Vejledning til Naturstyrelsens Skydebanepulje Biodiversitet og arter J.nr. Ref. jafri Den 10. oktober 2014 Vejledning til Naturstyrelsens Skydebanepulje Baggrund Miljøministeren har besluttet at en fortsat indsats til forebyggelse af anskydninger

Læs mere

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 28. september 2015 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sagsnr.:

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 02. juli 2014 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder BEK nr 1173 af 08/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0001985 Senere ændringer

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011 UNDERVISNINGSMINISTERIET Uddannelsesstyrelsen Afdelingen for almene uddannelser Vejledningskontoret Frederiksholm Kanal 26 1220 København K Maj 2011 RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015... 1 1. Indledning...2 2. Formål med Puljen til Grønne Ildsjæle...2 3. Typer

Læs mere

Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker og biblioteksformål

Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker og biblioteksformål BIBLIOTEKSSTYRELSEN Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker og biblioteksformål Kriterier og vejledning VEJLEDNINGER FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 17 BS Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Vejledning, august 2013 Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) midler til fremme af DDB. Vejledningen offentliggøres

Læs mere

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag.

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag. Notat Sagsnummer Sagsbehandler IWL Direkte +45 36 13 15 66 Fax - IWL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2016 Budget, regnskab og revisionsinstruks - Anlægspuljen Denne instruks

Læs mere

På de følgende sider er den beskrivelse af Den Folkekirkelige Udviklingsfond, som vil kunne findes på km.dk, samt ansøgningsskema

På de følgende sider er den beskrivelse af Den Folkekirkelige Udviklingsfond, som vil kunne findes på km.dk, samt ansøgningsskema Kirkeudvalget KIU alm. del - Bilag 3 Offentligt Mulighed for støtte fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond Der er nu mulighed for at søge støtte fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond til udvikling af initiativer

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i Projektperioden... 4 E. Revision... 5 F. Afrapportering...

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2012 Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2012 11. oktober 2012 Kulturstyrelsen Center for Bibliotek, Medier og

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Ansøgningen om støtte til projekt Helhedsorienteret indsats til udsatte etniske minoritetsforældre er imødekommet. Tilskuddet udgør kr.

Ansøgningen om støtte til projekt Helhedsorienteret indsats til udsatte etniske minoritetsforældre er imødekommet. Tilskuddet udgør kr. Holstebro Kommune Aase Espersen Kirkestræde 11 7500 Holstebro Tilsagn fra puljen 14.62.06.10 til projekt Helhedsorienteret indsats til udsatte etniske minoritetsforældre, j.nr. 1059-023 Ansøgningen om

Læs mere

Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger Ansøgningsfrist den 15. marts 2018.

Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger Ansøgningsfrist den 15. marts 2018. Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger 28.81.13.10 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Ansøgningsfrist

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for det projekt, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for det projekt, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218800 Fax 33690548 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. Pulje til busfremkommelighed Denne instruks for regnskab beskriver sammen med

Læs mere

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept Vejledning til ansøgning for satspuljen Kultur på Recept Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 Følgende regler gælder vedr. regnskabsaflæggelse for ikke-kommercielle radio- og tvstationer, som har modtaget tilskud fra Radio- og tv-nævnet i

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 266 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Ansøgningen om støtte til projekt Flygtninge direkte i job - i brancher med flaskehalse er imødekommet.

Ansøgningen om støtte til projekt Flygtninge direkte i job - i brancher med flaskehalse er imødekommet. Randers Kommune Ole Andersen Jobcenter Regimentvej 10 8930 Randers NØ Tilsagn fra puljen 14.62.09.10 Målrettet beskæftigelsesindsats til projekt Flygtninge direkte i job - i brancher med flaskehalse, j.nr.1071-005.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Socialministeriet Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist 9. maj 2011 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål og

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011.

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet 20. december 2013 Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet I medfør af 13 i lov om mediestøtte, jf. lov nr. XXX af XXX, fastsættes: Medienævnets organisering 1. Medienævnet består af syv medlemmer,

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune

Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Retningslinjer for tildeling af udviklingsmidler Gældende fra 1. januar 2012

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011.

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

(2) Med de begrænsninger, der følger af stk. 1 forudsættes det, at

(2) Med de begrænsninger, der følger af stk. 1 forudsættes det, at Standardvilkår af marts 2013 for modtagelse af tilskud fra ordningen for Grønne Ildsjæle Finanslov 2013, tekstanmærkning 106. 1. Generelle forpligtelser (1) Tilskuddet er ydet under en forudsætning om,

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi bekendtgørelsen) Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 203 Offentligt Udkast Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter

Læs mere

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad 28.53.02. på finanslov for finansåret 2017 fastsættes efter bemyndigelse: Anvendelsesområde 1. Ifølge

Læs mere

Ansøgningen om støtte til projekt Roskilde Kommune - Tilskud til midlertidige boliger er imødekommet. Tilskuddet udgør ,00 kr.

Ansøgningen om støtte til projekt Roskilde Kommune - Tilskud til midlertidige boliger er imødekommet. Tilskuddet udgør ,00 kr. Roskilde Kommune Postboks 100 4000 Roskilde Tilsagn fra puljen 14.52.15.10 til projekt Roskilde Kommune - Tilskud til midlertidige boliger, j.nr. 1072-124 Ansøgningen om støtte til projekt Roskilde Kommune

Læs mere

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Styrelsen for Forskning og Innovation Juni 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12.

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12. N O T A T Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til satspuljen Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema (skema 1),

Læs mere

Ansøgningen om støtte til projekt Pavillon til midlertidige bolige til flygtninge er imødekommet. Tilskuddet udgør ,00 kr.

Ansøgningen om støtte til projekt Pavillon til midlertidige bolige til flygtninge er imødekommet. Tilskuddet udgør ,00 kr. Ringsted Kommune Susanne Frydenlund Nørregade 100 4100 Ringsted Tilsagn fra puljen 14.52.15.10 Etablering af midlertidige boliger til flygtninge, j.nr.1072-002. Dato: 1-7-2016 Ansøgningen om støtte til

Læs mere

Niels Würgler Hansen / Lene Brøndum Jensen

Niels Würgler Hansen / Lene Brøndum Jensen Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Region Sjælland E-mail: regionsjaelland@regionsjaelland.dk Faxe Kommune E-mail: kommunen@faxekommune.dk

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 på finansloven for 2014

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER Formål Formålet med Puljen til lokale projekter er at tilskynde lokale aktører til at igangsætte initiativer til udvikling

Læs mere

Pulje til udvikling af efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser

Pulje til udvikling af efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser Vejledning om Pulje til udvikling af efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser Ansøgningsfrist: 28. november 2017 kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel information

Læs mere

Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker

Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Vejledning Ansøgningstermin November 2013 Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Vejledning. Ansøgningstermin november 2013 Udarbejdet af: Jonna

Læs mere

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Hvem uddeler tilskuddet Kulturstyrelsen uddeler midlerne på baggrund af en faglig

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa BEK nr 632 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap BEK nr 155 af 07/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j. nr. 2016-9666 Senere ændringer til

Læs mere