Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl i mødelokale B, Regionshuset.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset."

Transkript

1 Medlemmer af den administrative styregruppe, Rammeaftaler Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl i mødelokale B, Regionshuset. Kommunalt formøde kl i mødelokale B, Regionshuset. Der bydes på frokost i gæstekantinen efter mødet. Tilstede: Jane Hvas (Jammerbugt), Tina Grønbech (Brønderslev),, Anne Trondal (Læsø), Charlotte Houmøller (Aalborg), Jan Nielsen (Frederikshavn), Carsten Callesen (Morsø), Helge Yde (Thisted), Peer Heitmann (Mariagerfjord), Michael Engelsbæk (KKR), Henny Pedersen (Hjørring), Peter Barrett (Vesthimmerland), Jannie Knudsen (Aalborg), Bruno Borella (Rebild), Lars Mathiesen (Region), Martin Bjørn Jensen (Region), Hilde Thun Holst (Region) og Kirstine Kejser(Region/ref.) Regionssekretariatet Kommunedialog Niels Bohrs Vej 30 Postboks Aalborg Øst Tlf.: Fax fuldmægtig Kirstine Kejser Direkte: Ref.: kk Journalnummer januar 2008 Fraværende: Hans Chr. Mariegaard (Aalborg i stedet Charlotte Houmøller), Bente Brink Nielsen (Region), Leif Seerup (Hjørring i stedet Henny Pedersen) Til referat generelt vedr. dagsordner m.v. Den sene fremsendelse af dagsorden og materiale til mødet blev drøftet. Sekretariatet beklagede den sene fremsendelse. Den administrative styregruppe drøftede fremtidig organisering af Styregruppens arbejde, herunder procedurer m.v. for udsendelser af materialer til Styregruppen. Kommunerne ønsker samme procedure som aftalt til Kontaktudvalget. Styregruppen ønsker ligeledes en opstramning af, hvad styregruppen skal arbejde med fremover, herunder ønske om mindre detaljeorientering og mere strategi og udvikling. Styregruppen aftalte, at Jan Nielsen (Frederikshavn), Michael Engelsbæk (KKR) og Lars Mathiesen (Region) udarbejder udkast til videre strategi, kommissorium, organisering m.v. for Den Administrative Styregruppes arbejde. Region Nordjylland stiller sekretariatsbetjening til rådighed for gruppen.

2 1. Godkendelse af referat fra møde den 13. november 2007 Endelig møderække udsendes efter Kontaktrådets møde den 23. januar. Godkendt Side 2 af 14

3 2. Godkendelse af dagsorden Godkendt Side 3 af 14

4 3. Særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter i regionen Nordjylland (Region Nordjylland) I rammeaftalen for socialområdet 2007 side 25 er nærmere beskrevet, at den administrative styregruppe med rammeaftalens udløb skal drøfte en oversigt over enkeltmandsprojekter/særforanstaltninger. Formålet er at afklare, om der er grundlag for et samarbejde om oprettelse af fælles tilbud, der i dag gives uafhængig af hinanden. For at skabe grundlaget for en sådan afklaring har kommunerne og Regionen meldt tilbage på en forespørgsel fra Regionen om oversigt over igangværende enkeltmandsprojekter/særforanstaltninger pr. 30. november Kommunerne og Regionen har besvaret skemaet ud fra et driftsherreperspektiv. Enkeltmandsprojekter/særforanstaltninger dækker tilbud, hvor der bygges en særlig, specifik løsning op omkring en enkelte borger/bruger. Et tilbud, der har tillægsydelser tilknyttet er således ikke generelt det samme som en særforanstaltning. En særforanstaltning skal mere defineres som et tilbud, der er udover eksisterende tilbudsmuligheder; f.eks. med ekstraordinære tilbud tilknyttet et eksisterende tilbud eller en særlig, specifik løsning omkring en enkelte borger/bruger. Region Nordjylland og Morsø, Frederikshavn, Aalborg, Hjørring og Thisted kommuner har meldt tilbage. Thisted og Morsø har ingen projekter/foranstaltninger, mens et samlet overblik fra de øvrige fremgår af vedlagte bilag. Indstilling: Region Nordjylland indstiller til den administrative styregruppe At drøfte et eventuelt behov for samarbejde omkring oprettelse af fælles tilbud Bilag: Oversigt over særforanstaltninger/enkeltmandsprojekter pr. 30. november 2007 Referat: Oversigten drøftet og Den Administrative Styregruppe finder ikke anledning til yderligere koordination. Region Nordjylland oplyser, at Regionen vil se nærmere på at udvikle et fælles tilbud i regionalt regi for brugere med socialpsykiatriske lidelser og udadreagerende adfærd og med behov for ekstra personale, skærmning i forhold til udadreagerende adfærd overfor medbeboere og personale. Styregruppen besluttede, at afsnittet i rammeaftalerne vedr. indsamling af oplysninger skal skrives ud af rammeaftale 2009, da afsnittet ikke findes relevant i sin nuværende form. Fremadrettet indarbejdes som en del af de kommunale redegørelser. Side 4 af 14

5 4. Opfølgning vedrørende Misbrugscentrets særlige behandlingstilbud til unge med begyndende misbrug af hash og andre stoffer Mobilt Ungeteam (Region Nordjylland). Genoptages fra møde den 21. september september 2007 Den 15. august 2007 blev dagsordenen vedrørende Misbrugscentrets erfarings- og udviklingsprojekt Mobilt Ungeteam forelagt Den Administrative Styregruppe med henblik på en anbefaling om, at projektet bliver omfattet af rammeaftalen for Formålet med projektet er at give unge i alderen år med et begyndende, lettere eller tungere hashmisbrug mulighed for at komme ud af misbruget samtidig med, at de bevarer kontakt til uddannelses- og lokalmiljø. Projektet er finansieret af Satspuljemidler og udløber 31. september På mødet den 15. august tilkendegav Den Administrative Styregruppe, at der ønskes en yderligere drøftelse og vurdering af projektet, førend der kan tages endelig stilling til, om projektet skal indgå i rammeaftalen. Det blev derfor besluttet, at nedsætte en arbejdsgruppe hvis opgave er at drøfte og vurdere, hvordan den fremtidige indsats på området mest hensigtsmæssigt tilrettelægges. Arbejdsgruppens opgaver beskrives i foreliggende kommissorium. Region Nordjylland indstiller til Den Administrative Styregruppe: At godkende kommissoriet til arbejdsgruppen. At udpege medlemmer til arbejdsgruppen. Bilag: Udkast til kommissorium Mobilt Ungeteam Martin Bjørn Jensen, Region Nordjylland indleder punktet. Referat 21. september 2007: Det aftales, at Region Nordjylland tager kontakt til kommunerne inden 14 dage via de enkelte kommuners medlem af den administrative styregruppe for afdækning af, om de enkelte kommuner ønsker at deltage i projektet. Herefter genoptages punktet til drøftelse i den administrative styregruppe. Side 5 af 14

6 10. januar 2008: Misbrugscenteret, Region Nordjylland har et særlige behandlingstilbud - Mobilt Ungeteam - som er målrettet unge med begyndende misbrug af hash og andre stoffer. Formålet med projektet er at give unge i alderen år med et begyndende, lettere eller tungere hashmisbrug mulighed for at komme ud af misbruget samtidig med, at de bevarer kontakt til uddannelses- og lokalmiljø. Projektet er et 3-årigt erfarings- og udviklingsprojekt og er finansieret af Satspuljemidler. Projektperioden med tilskud fra Satspuljen udløber 31. september Det betyder, at Mobilt Ungeteam kun kan videreføres, hvis de kommuner i Region Nordjylland, der ønsker at gøre brug af tilbudet, kan tilslutte sig, at det overgår til ordinær drift og bliver omfattet af Rammeaftalen. Satspuljetilskudet udgør kr. pr. år. Fremtidig udgift udgør kr. pr. år inklusiv overhead. I 2008 er udgiften kr. for perioden 1. oktober til 31. december I henhold til Den Administrative Styregruppes møde den 21. september 2007 blev det besluttet, at Region Nordjylland skulle rette henvendelse til de nordjyske kommuner med henblik på en afdækning af, hvorvidt de enkelte kommuner ønsker at have mulighed for at gøre brug af Mobilt Ungeteam. Det bør i øvrigt bemærkes, at Region Nordjylland ikke varetager opgaverne vedrørende misbrugsbehandling i Aalborg Kommune, Thisted Kommune og Morsø Kommune. Ud af de adspurgte kommuner er der to kommuner, der ikke ønsker at gøre brug af behandlingstilbudet: Kommune: Brønderslev Kommune: Frederikshavn Kommune: Hjørring Kommune: Jammerbugt Kommune: Læsø Kommune: Mariagerfjord Kommune: Rebild Kommune: Vesthimmerland Kommune: Ønsker at gøre brug af tilbudet Ønsker ikke at gøre brug af tilbudet: På baggrund af de kommunale tilbagemeldinger vurderes det hensigtsmæssigt, at Mobilt Ungeteam pr. 1. oktober 2008 overgår til ordinær drift og bliver omfattet af Rammeaftalen. Ydelsen vil fremover blive takstfinansieret således at den anonyme del af aktiviteten afregnes efter samme principper som ved ophold på krisecentre i henhold til lov om social service 109. Konkrete takster vil blive udregnet i 2008, inden tilbudet overgår til kommunal finansiering pr. 1. oktober Side 6 af 14

7 Indstilling: Region Nordjylland indstiller, at Den Administrative Styregruppe anbefaler: at Mobilt Ungeteam pr. 1. oktober 2008 overgår til ordinær drift og bliver omfattet af Rammeaftalen. at tilbudet bliver takstfinansieret således at den anonyme del af aktiviteten afregnes efter samme principper som ved ophold på krisecentre i henhold til lov om social service 109. Bilag: Følgebrev udsendt til Den Administrative Styregruppe: Vedrørende eventuel videreførelse af Misbrugscentrets særlige behandlingstilbud Mobilt Ungeteam. Notat Videreførelse af Misbrugscentrets særlige behandlingstilbud til unge med begyndende misbrug af hash og andre stoffer Mobilt Ungeteam. Referat: Den Administrative Styregruppe drøftede resultatet af Regionens forespørgsel blandt kommunerne og på den baggrund besluttede Styregruppen at godkende Region Nordjyllands indstillinger, således At Mobilt Ungeteam indgår som et midlertidigt tilbud i Rammeaftalen for 2008, og at aftalen vedr. Mobilt Ungeteam indarbejdes som en permanent aftale i udkast til Rammeaftale 2009 At finansieringen bliver som indstillet af Region Nordjylland At Fagligt netværk som en del af deres opgave skal evaluere mobilt Ungeteam primo Side 7 af 14

8 5. Tekniske ændringer til rammeaftale 2008 (Region Nordjylland) Den administrative styregruppe besluttede på møde den 13. november 2007 en definition af tekniske ændringer i forhold til Rammeaftale 2008, herunder ændringer som følge af masterplaner, der er besluttet før 1. januar 2007 og ændringer af pladsantal i overensstemmelse med budget og takster. Kommunerne og Regionen har nu indsendt deres respektive tekniske ændringer til Region Nordjylland. Ændringerne er samlet og markeret med gult i bilag. Ændringerne indarbejdes efter mødet i den administrative styregruppe i et nyt bilag 1 til rammeaftale Bilaget udsendes efterfølgende til kommunerne og lægges på Regionens hjemmeside som erstatning for det nuværende bilag 1. Lars Mathiesen, Region Nordjylland indleder kort. Indstilling: Region Nordjylland indstiller til den administrative styregruppe At tage de tekniske ændringer til efterretning Bilag: Tekniske ændringer til Rammeaftale 2008 (eftersendes forventeligt mandag den 7. januar) Referat: Til efterretning Erstatningsbilag udsendes som beskrevet til kommunerne og lægges på Region Nordjyllands hjemmeside. Side 8 af 14

9 6. Form og indhold i Kommunale redegørelser 2009 (Region Nordjylland og arbejdsgruppen vedr. kommunale redegørelser) Den administrative styregruppe besluttede på møde den 11. oktober 2007, at skabelonen for 2009-redegørelsen skal tage udgangspunkt i den skabelon, der er anvendt i 2007 og Styregruppen besluttede desuden, at den overordnede målgruppestruktur så vidt muligt bør fastholdes. Skabelonerne for 2007 og 2008 har endvidere indeholdt et talmateriale, der blev genereret centralt via de gamle afregningssystemer i amtsregi. Det er ikke længere muligt at videreføre denne praksis, hvorfor styregruppen besluttede, at den kvantitative del i 2009 erstattes med kommunernes egne forventede afvigelser/ændringer i forhold til den nuværende anvendelse. Med det udgangspunkt er der nu udarbejdet et udkast til skabelonen for 2009 for henholdsvis socialområdet og specialundervisningsområdet. Skabelonerne er vedlagt som bilag. Skabelonerne er på grund af tidspres efter aftale i arbejdsgruppe udarbejdet af Region Nordjylland. Skabelonerne indeholder de tanker og konkrete tiltag, som arbejdsgruppen har besluttet. Arbejdsgruppen har således fundet det vigtigt at understrege, at redegørelserne skal besvares ud fra et myndighedsperspektiv. Et eventuelt driftsherreperspektiv om forslag til at åbne, ændre og lukke tilbud omfattet af den regionale forsyningsforpligtigelse skal fremover sikres via den proces, som arbejdsgruppen vedr. ændringer til rammeaftalen er undervejs med at udarbejde forslag til. Målgruppestrukturen er fastholdt på et overordnet niveau, men arbejdsgruppen har vurderet, at det er nødvendigt med en differentiering af de overordnede målgrupper, så det er muligt at beskrive kommunernes forventninger i forhold til mere konkrete målgrupper, lige som der er lagt op til en systematisering i besvarelserne ud fra, om der overordnet set er tale om ændringer i forhold til vejledning/rådgivning, dagtilbud eller døgntilbud. Dette for at kvalificere redegørelserne i forhold til det videre arbejde med rammeaftalerne. Endelig foreslås det, at de kvantitative opgørelser over aktiviteter 2006 medsendes skabelonerne til kommunernes eget brug efter behov/ønsker, idet det som tidligere nævnt ikke på nuværende tidspunkt er muligt at generere et talmateriale for Skabeloner forventes udsendt til kommunerne hurtigst muligt. Den 18. januar 2008 inviterer Region Nordjylland og arbejdsgruppen bag redegørelserne interesserede medarbejdere fra kommunerne til et kort arrangement som en vejledning/hjælp til udfyldelse af skabelonerne, der skal være indsendt til Region Nordjylland senest 1. maj Arbejdsgruppen har i den forbindelse drøftet muligheden af, at redegørelserne indsendes i udkast til Regionen i forbindelse med, at redegørelserne behandles politisk i kommunerne. Det forventes, at det vil kvalificere både tilbudet om en kommunal rundtur i marts og muliggøre at eventuelle tendenser i redegørelserne kan uddybes/undersøges nærmere end det hidtil har været muligt med den meget korte administrative tidsplan fra 1. maj og til udsendelse af dagsorden til den administrative styregruppe i maj måned. Side 9 af 14

10 Endvidere er der udarbejdet 2 vejledninger til de 2 skabeloner. Vejledningerne er under revidering og forventes udsendt primo uge 2. Særligt vedrørende ydelser omfattet af trækningsret eller abonnement For de ydelser, der er omfattet af trækningsret eller abonnement er der udover tilkendegivelsen i den kommunale redegørelse behov for en bindende tilmelding gældende for Baggrunden er, at ydelser omfattet af trækningsret og abonnement finansieres via objektive kriterier og ikke ved faktisk forbrug som ved tilfældet ved almindelig takstfinansiering. Der er på nuværende tidspunkt for udvalgte ydelser indgået aftale om trækningsret og abonnement på kommunikationsområdet, samt hjælpemiddelområdet og misbrugsområdet. På den baggrund udarbejdes et særskilt et aftale-ark, som kommunerne skal udfylde og godkende samtidig med de kommunale redegørelser. Martin Bjørn Jensen, Region Nordjylland indleder punktet på vegne af arbejdsgruppen vedr. kommunale redegørelser. Indstilling: Arbejdsgruppen vedr. kommunale redegørelser og Region Nordjylland indstiller til den administrative styregruppe At godkende de to udkast til redegørelser samt vejledningerne hertil, hvorefter skabelonerne udsendes til kommunerne At kommunerne indsender udkast til redegørelserne til Region Nordjylland i forbindelse med den kommunale, politiske behandling med henblik på at kvalificere det videre arbejde med udkast til rammeaftalerne At Regionen fremsender aftale-ark vedr. trækningsret og abonnement til kommunerne. Bilag: Udkast til kommunal redegørelse 2009 socialområdet Udkast til kommunal redegørelse 2009 specialundervisningområdet Udkast til vejledning socialområdet Udkast til vejleding specialundervisningsområdet (Bilag udsendes primo uge 2) Referat: Den Administrative Styregruppe godkender de to udkast til redegørelse, herunder eventuelle redaktionelle ændringer. Aktiviteter 2006 medsendes til kommunerne i selvstændige bilag til orientering. Den Administrative Styregruppe er opmærksom på, at det er kommunerne som myndighed, der skal udfylde redegørelserne. Redegørelserne udsendes den 18. januar 2008 af Region Nordjylland. Region Nordjylland minder om tilbud til de kommunale medarbejdere om introduktion til redegørelserne ligeledes den 18. januar. Reminder udsendes hurtigst muligt til Den Administrative Styregruppe. Særligt vedrørende trækningsret og abonnement Besluttet, at Region Nordjylland udsender separat aftale-ark for tilmelding 2009 sammen med re- Side 10 af 14

11 degørelserne. Aftale-arket, der er bindende og skal være politisk godkendte i kommunerne, skal indsendes samtidig med redegørelserne den 1. maj Region Nordjylland tilbyder kommunerne et besøg i forbindelse med redegørelserne. Formålet er at skabe mulighed for dialog og fælles forståelse omkring kommunernes besvarelser, således at det videre arbejde med rammeaftalerne kvalificeres. Rundturen i kommunerne planlægges i marts måned Fra regionerne deltager i videst muligt omfang direktør Lars Mathiesen, Sektorchef Bente Brink Nielsen, kontorchef Martin Bjørn Jensen og fuldmægtig Kirstine Kejser. Kommunerne indmelder kontaktperson fra kommunerne til Kirstine Kejser således der kan planlægges yderligere hurtigst muligt. Side 11 af 14

12 7. Godkendelse af kommissorium for arbejdsgruppe vedr. Ældre og demente udviklingshæmmede borgere etablering af fremtidige døgntilbud (Brønderslev kommune.) Genoptages fra møde den 13. november november 2007 Et af fokusområderne i Rammeaftalen 2008 for socialområdet er en ældreanalyse, der skal afdække behov samt udarbejde forslag til fremtidige døgntilbud. Kontaktudvalget behandlede i maj 2007 forslag til fokusområder for Kontaktudvalget henstillede allerede på det tidspunkt til, at analysearbejdet iværksættes hurtigst muligt. Brønderslev Kommune er tovholder på fokusområdet og har fremsendt forslag til kommissorium, ligesom der skal udpeges medlemmer til arbejdsgruppen. Tina Grønbech, Brønderslev kommune, indleder punktet. Indstilling: Brønderslev kommune indstiller til den administrative styregruppe At godkende kommissorium for arbejdsgruppen At udpege medlemmer til arbejdsgruppen Bilag: Udkast til kommissorium vedr. Ældre og demente udviklingshæmmede borgere etablering af fremtidige døgntilbud Referat 13. november 2007: Den administrative styregruppe ønsker kommissoriet præciseret i forhold til at omhandle både demente udviklingshæmmede og ældre udviklingshæmmede, idet der er et stigende behov for tilbud til ældre udviklingshæmmede. Kommissoriet kan overvejes delt i 2. Punktet udsættes til behandling i den administrative styregruppe i december januar 2008: Brønderslev kommune har fremsendt et præciseret udkast til kommissorium, og indstiller fortsat til den administrative styregruppe: At godkende kommissorium for arbejdsgruppen At udpege medlemmer til arbejdsgruppen Bilag: Revideret udkast til kommissorium vedr. Ældre og demente udviklingshæmmede borgere Referat: Kommissoriet er udvidet og lagt op til at opdele kommissoriet i to målgrupper, der begge behandles i Dette indskrives i kommissoriet. Udpegning af deltagere i arbejdsgruppen: Aalborg kommune (Klaus Wehner ) Frederikshavn kommune (Anders Hind Brønderslev kommune - koordinator Rebild kommune (Rasmus Berg Region Nordjylland (Tove Z. Gjerlevsen Side 12 af 14

13 8. Orientering Temadag brugerorganisationer den 4. marts Region Nordjylland orienterede om, at program under udarbejdelse. Appetitvækker udsendes til kommuner m.v. Program og tilmelding i februar. Indikatorprojektet med referatet medsendes oversigt over økonomi fordelt på kommunerne til orientering. Region Nordjylland udsender brev til kommunerne om tilbagemelding på tilkendegivelse om deltagelse i projektet. Aalborg kommune og Region Nordjylland vurderer herefter det videre skridt i forhold til de kommunale tilkendegivelser. I tilfælde af at alle kommuner ikke ønsker at deltage i projektet skal sagen genbehandles i Den Administrative Styregruppe. Oversigten over økonomien vedlægges referatet. Kørsel til og fra kommunikationsinstitutter hvor langt er den i de kommunale systemer? Region Nordjylland genfremsender mailen til kommunerne. Ventelister/TIPO Aalborg kommune orienterede om møde mellem Servicestyrelsen og KL/kommunerne. Her er drøftet, hvad brugeren egentligt har behov for at vide i TIlbudsportalen? KL / Aalborg kommune indstiller til Servicestyrelsen om ændring af bekendtgørelsen således der oplyses om, hvorvidt det aktuelt er en ledig plads, når brugeren ønsker en status på ventelisterne. Endvidere skal der oplyses om en kontaktperson i kommunen, der igen kan oplyse om den reelle ventelistesituation. Dette skal skrives ind i Tilbudsportalen. Side 13 af 14

14 9. Næste møde den 13. februar 2008 kl i Regionshuset. Kommunalt formøde Eventuelle punkter til dagsordenen skal være Kirstine Kejser, Region Nordjylland, i hænde senest den 31. januar 2008 kl Referat: Husk status fra arbejdsgruppe vedr. psykiatrien (Jane Hvas, Jammerbugt). Når den del, der handler om sundhed, er færdig sendes den til behandling i Den Administrative Styregruppe med henblik på at gennemgå, hvad der evt. må mangle på socialområdet. KK indskriver i referatet vedr. procesplan og deltagere på sundhedsområdet. Side 14 af 14

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. Rammeaftaler

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. Rammeaftaler Medlemmer af den admnistrative styregruppe vedr. Rammeaftaler Regionssekretariatet Kommunedialog Niels Bohrs Vej 30 Postboks 8300 9220 Aalborg Øst Tlf.: 9635 1000 Fax. 9815 2009 www.rn.dk Referat fra møde

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i den administrative styregruppe mandag den 4. januar 2010 kl i mødelokale 4, Regionshuset

Referat fra ekstraordinært møde i den administrative styregruppe mandag den 4. januar 2010 kl i mødelokale 4, Regionshuset Medlemmer af den administrative styregruppe, Rammeaftaler Regionssekretariatet Referat fra ekstraordinært møde i den administrative styregruppe mandag den 4. januar 2010 kl. 13.30-14.30 i mødelokale 4,

Læs mere

Frokost kl. 13.00-13.30 for alle deltagere i temadagen.

Frokost kl. 13.00-13.30 for alle deltagere i temadagen. Medlemmer af den administrative styregruppe, Rammeaftaler Referat fra møde i den administrative styregruppe onsdag den 17. december 2008 kl. 13.30-15.30 i lokale 506, Sundhedsfagligt Videnscenter, Østre

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Turisme Business Region North Denmark 21. oktober 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Deltagere Lise-Lotte Stisager Frederikshavns Kommune Tanja Christiansen Morsø Kommune Martin

Læs mere

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011 Møde Socialdirektørkredsen Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Sted Byrådssalen i Støvring Deltagere Jan Nielsen, Jesper Hosbond Jensen

Læs mere

Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl

Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl. 09.30-10.30 Sted Nordsøen Oceanarium, Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals - mødelokale: Stornoway Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1)

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1) Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Onsdag den 13/5 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 3 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 11. oktober 2007 kl. 13.30-15.30 i mødelokale 2, Regionshuset.

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 11. oktober 2007 kl. 13.30-15.30 i mødelokale 2, Regionshuset. Medlemmer af den administrative styregruppe, Rammeaftaler Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 11. oktober 2007 kl. 13.30-15.30 i mødelokale 2, Regionshuset. Kommunalt formøde

Læs mere

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Godkendt af Den Administrative Styregruppe for sundhedsaftaler den 08 12 2010 1 Kommissorium for Kontaktudvalg på de Psykiatriske sygehuse Nedsættelse

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2015 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 20-11-2015 08:00 Sted: Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Sekretariatsledelsen Onsdag 10. december 2014 16.00 18.00 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opsamling på bestyrelsesmøde og direktionsmøde 3. Aktuelle

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Utilsigtede Hændelser og Patientsikkerhed Indsatsområde: Tværgående tema Utilsigtede Hændelser og Patientsikkerhed Siden 2010 har det været lovpligtigt at rapportere

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

1. Kommunikation vedr. hjælpemidler via korrespondancemeddelelser (sygehuse og kommuner)

1. Kommunikation vedr. hjælpemidler via korrespondancemeddelelser (sygehuse og kommuner) Referat fra mødet den 16. januar i Forum for elektronisk kommunikation Deltagere: Peter Bræum, Aalborg Kommune Grethe Nielsen, Frederikshavn Kommune Karina Eriksen, Hjørring Kommune Hanne Rasmussen, Brønderslev

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2016 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 12-02-2016 10:00 Sted: Hotel Søparken, Søparken 1,9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Direktionen. Torsdag 8. januar AKKC Europa Plads Aalborg

Direktionen. Torsdag 8. januar AKKC Europa Plads Aalborg Direktionen Torsdag 8. januar 2015 AKKC Europa Plads 4 9000 Aalborg 1 1. Dagsorden Dagsordenen er godkendt. 2 2. Status på udpegningerne Direktionen tager orienteringen om sammensætningen af ErhvervsForum

Læs mere

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Tovholdergruppemøde Infrastruktur Business Region North Denmark

Tovholdergruppemøde Infrastruktur Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Infrastruktur Business Region North Denmark 5. oktober 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Deltagere Morten Lemvigh Region Nordjylland Per Toppenberg Region Nordjylland Jørgen Basballe

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Mandag den 10. oktober 2016 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M6, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 21. marts 2014, 12.00 14.00. Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160.

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 21. marts 2014, 12.00 14.00. Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160. Referat Forum Limfjordsrådet Tid 21. marts 2014, 12.00 14.00 Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark. Den 28. april Asylgade 22 Thisted

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark. Den 28. april Asylgade 22 Thisted Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 28. april Asylgade 22 Thisted Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke B. Gundersen Frederikshavn Kommune Dennis Jensen

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D D AG SORDEN 2012 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 14. juni 2012 Tidspunkt: 12:00 Sted: Bornholm, Griffen i Rønne Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Socialdirektørkredsen Tid 17. august 2015, kl. 11.00-12.00 Sted Enterne, Bodil Hjorths Vej 16, 9310 Vodskov Deltagere Alice Aagaard Hagemann (Aalborg

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 05. april Starttidspunkt for møde 15,30 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 05. april Starttidspunkt for møde 15,30 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 05. april 2006 Mødelokale: Store mødesal Starttidspunkt for møde 15,30 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Laurids Rudebeck fraværende efter afbud. 05. april 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktionsmøde

Læs mere

Kontaktudvalgsmøde Afdeling Nord

Kontaktudvalgsmøde Afdeling Nord Referat Kontaktudvalgsmøde Afdeling Nord 25. april 2012 Mødested: Kursuslokalet Afsnit 14 Brønderslev Psykiatriske Sygehus Kl. 13.30 15.30 Referat: Deltagere: Helle K. Jakobsen (HKJ), ledende oversygeplejerske,

Læs mere

Referat fra møde i Faglig Følgegruppe for Hjælpemidler og Behandlingsredskaber

Referat fra møde i Faglig Følgegruppe for Hjælpemidler og Behandlingsredskaber Til Faglig Følgegruppe for Hjælpemidler og Behandlingsredskaber Referat fra møde i Faglig Følgegruppe for Hjælpemidler og Behandlingsredskaber Mødet blev afholdt torsdag d. 11. april 2013 kl. 14.00 til

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 12. maj 2016 Kl Mødelokale 142 Stigsborg Brygge Nørresundby

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 12. maj 2016 Kl Mødelokale 142 Stigsborg Brygge Nørresundby Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 12. maj 2016 Kl. 12.00 13.00 Mødelokale 142 Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Deltagere Rikke B. Gundersen Frederikshavn

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2015 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 21-10-2015 17:30 Sted: Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Referat fra møde i den adminstrative styregruppe vedr. Rammeaftaler den 12. juni 2007 kl. 10.00-12.00 i mødelokale 2, Regionshuset

Referat fra møde i den adminstrative styregruppe vedr. Rammeaftaler den 12. juni 2007 kl. 10.00-12.00 i mødelokale 2, Regionshuset Regionssekretariatet Kommunedialog Medlemmer af den administrative styregruppe rammeaftaler Niels Bohrs Vej 30 Postboks 8300 9220 Aalborg Øst Tlf.: 9635 1000 Referat fra møde i den adminstrative styregruppe

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Mette Schmidt, Aalborg Havn Logistik A/S (Pkt. 2)

Mette Schmidt, Aalborg Havn Logistik A/S (Pkt. 2) Referat Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen Tid 6. marts 2014, 10.00 14.00 Sted Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

Medlemmer af den administrative styregruppe rammeaftaler

Medlemmer af den administrative styregruppe rammeaftaler Medlemmer af den administrative styregruppe rammeaftaler Regionssekretariatet Kommunedialog Niels Bohrs Vej 30 Postboks 8300 9220 Aalborg Øst Tlf.: 9635 1000 Referat fra møde i den adminstrative styregruppe

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 18. november 2010 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Re- gionshuset.

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 18. november 2010 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Re- gionshuset. Medlemmer af den administrative styregruppe, Rammeaftaler Regionssekretariatet Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 18. november 2010 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Re- gionshuset.

Læs mere

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 FURESØ KOMMUNE Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 Afbud: Kurt Bork Christensen og Sidika Yalin REFERAT Susanne Mortensen (C), formand

Læs mere

Referat åben dagsorden

Referat åben dagsorden Referat åben dagsorden Møde Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S Dato 09-02-2016, kl. 10:00 12:00 Sted Politidirektørens mødelokale, Nordjyllands Politi. Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg Deltagere Arne

Læs mere

De Nordjyske kommuner og Region Nordjylland har besluttet at indgå et samarbejde vedr. gennemførelse af udbud efter Udbudsdirektivet.

De Nordjyske kommuner og Region Nordjylland har besluttet at indgå et samarbejde vedr. gennemførelse af udbud efter Udbudsdirektivet. Samarbejdsaftale og Hæftelsesdokument vedr. fælles udbud af Netværksforbindelser til Politikerarbejdspladser, hjemmearbejdspladser, og tilsvarende netværksforbindelser, der er placeret lokalt ved borger,

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 21. august 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra møde d. 17. august 2011 v. Henning Hansen Bilag 1. Referat, Forretningsudvalgsmøde den 17. august.

2. Godkendelse af referat fra møde d. 17. august 2011 v. Henning Hansen Bilag 1. Referat, Forretningsudvalgsmøde den 17. august. Deltagere: Henning Hansen, Jacob Stengaard Madsen, Leif Gjørtz, Steiner Eggen Kristensen, Henning Haahr, Kjeld Bertelsen, Karin Holland, Henrik Beyer, Charlotte Josefsen og Karsten Binderup (ref.) Afbud:

Læs mere

Skagen Rådhus, Byrådssalen

Skagen Rådhus, Byrådssalen Page 1 of 8 Referat Direktionsgruppen Ordinært møde Dato Tid Sted 13. januar 2005 09:00 Skagen Rådhus, Byrådssalen NB. Der serveres en let frokost i kantinen kl. 12.00. Sekretariatschef Henriette B. Wandborg

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag d. 6. november 2009, fra kl. 9.00 til 10.30 Mødelokale C, Medborgerhuset, Søvej 3, Silkeborg Deltagere: Afbud: Jesper Thyrring Møller, Birgit

Læs mere

Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT den 14. juni 2016

Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT den 14. juni 2016 0-101-2-09 14. juni 2016/OS Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT den 14. juni 2016 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen,

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning Viborg Rådhus mødelokale M5, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg Deltagere:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 ONSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 24. september 2008 Side: 2 Fraværende: Torben Skovhus

Læs mere

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra forvaltningschefen 4 003. Budgetscreening

Læs mere

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Business Region North Denmark 28. september 2015 Bredgade 60 Brønderslev Deltagere Marianne M. Gade Brønderslev Kommune Jørgen Basballe Mariagerfjord

Læs mere

Institut for Syn og Hørelse, Sofiendalsvej 91, 9200 Aalborg SV.

Institut for Syn og Hørelse, Sofiendalsvej 91, 9200 Aalborg SV. Click here to enter text. Dagsorden til socdir møde den 10. oktober 2014 Møde Socialdirektørkredsen Tid 16. januar 2015, kl. 10.00-12.00 Sted Deltagere Afbud Institut for Syn og Hørelse, Sofiendalsvej

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 06. april 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Flemming Vejrum, Formand Johnny Sort Jensen (J) Fridolin Laager Elly Henriksen John Erik

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR og Uddannelse Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Læs mere

Udviklingsstrategi sammenfatning

Udviklingsstrategi sammenfatning Click here to enter text. Udviklingsstratgei 2013 - sammenfatning Til Kopi til Fra KDK / KKR Sekretariat for rammeaftaler 27-02-2012 Sagsnr./Dok.nr. 2011-20535 / 2012-69524 Udviklingsstrategi 2013 - sammenfatning

Læs mere

Referat af Kontaktudvalgsmøde i Psykiatriens Afdeling Thy-Mors, den 22. august 2011.

Referat af Kontaktudvalgsmøde i Psykiatriens Afdeling Thy-Mors, den 22. august 2011. Referat af Kontaktudvalgsmøde i Psykiatriens Afdeling Thy-Mors, den 22. august 2011. Distriktspsykiatrien Thy - Mors, teamet Deltagere: Sektionsleder Elin Brandt, Thisted Kommune Demenskoordinator Gitte

Læs mere

KKR NORDJYLLAND. Rammeaftale Socialområdet 2011

KKR NORDJYLLAND. Rammeaftale Socialområdet 2011 KKR NORDJYLLAND Rammeaftale Socialområdet 2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 1. ET SAMMENDRAG AF RAMMEAFTALEN... 5 2. BAGGRUND FOR RAMMEAFTALEN... 8 2.1 LOVGRUNDLAG... 8 2.2 JUSTERING AF RAMMEAFTALEN...

Læs mere

Dato: :15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02

Dato: :15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02 REFERAT 2017 GEODANMARK BESTYRELSESMØDE Dato: 06-02-2017 10:15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02 Deltagerfortegnelse...3 1. Godkendelse af dagsorden og referat...4 1.1. Godkendelse af

Læs mere

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Referat fra møde 01-12 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 3. februar 2012 kl. 13.00 17.00 Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Deltagere: Kirsten Skovsby Danmarks Jægerforbund (formand)

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) ssekretariatet Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Torsdag den 22. juni 2006 Kl. 18.30 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H 4 Møde nr. 3 Medlemmer: Pernille Jensen

Læs mere

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Vesthimmerlands Kommune

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Vesthimmerlands Kommune Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Vesthimmers Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar

Læs mere

Referat af møde i referencegruppen for hjerte og karsygdomme

Referat af møde i referencegruppen for hjerte og karsygdomme Referat af møde i referencegruppen for hjerte og karsygdomme Tid: Mandag d. 17. november 2014 kl. 14.30 17.00 Sted: Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg, mødelokalet hos Sundhed og Sammenhæng 1. etage. Deltagere

Læs mere

Dagsorden for Beskæftigelsesrådets møde den 28. august, kl Frokost kl

Dagsorden for Beskæftigelsesrådets møde den 28. august, kl Frokost kl Dagsorden for Beskæftigelsesrådets møde den 28. august, kl. 13.00 Frokost kl. 12.30 2 Dagsorden: 1. Strategiske drøftelser... 4 1.1 Drøftelse og godkendelse af Kontrakt 2015... 4 1.2 Opfølgning på kommunernes/jobcentrenes

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

4. Det fremadrettede arbejde.

4. Det fremadrettede arbejde. Til: Den Administrative Koordinationsgruppe vedrørende rammeaftaler på det sociale område Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20

Læs mere

" 30. marts 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

 30. marts 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat fra 19. møde i uddannelsesudvalget for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri! " 30. marts 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat fra 19. møde i det Psykologfaglige

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget Tirsdag den 20. juni 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3 Medlemmer: Vibeke Rosdahl Jens-Ole Andersen Sophie

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Referat Dato: 26. marts 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: kl. 13,30-15,45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/11 Forslag til Frivillighedspolitik

Læs mere

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 090. Orientering fra formanden 171 091. Orientering fra administrationen

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006.

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. Dato: 17-08-2006 Sagsbehandler: Charlotte Jensen Tlf.:

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D D AG SORDEN 2010 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 12. november 2010 Tidspunkt: 10:00 Sted: Hotel Hvide Hus, Aalborg KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde Nordjysk Mad I/S. Mandag den 13. januar 2014 kl Mødelokale: Frokoststuen, Nordjysk Mad, Brønderslev

Referat. Bestyrelsesmøde Nordjysk Mad I/S. Mandag den 13. januar 2014 kl Mødelokale: Frokoststuen, Nordjysk Mad, Brønderslev 1 Deltagere: Henrik Aarup-Kristensen, formand, direktør for Sundhed & Velfærd, Brønderslev Kommune Per Lund Sørensen, næstformand, psykiatridirektør, Region Nordjylland Bodil Christiansen, ældrechef, Brønderslev

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 030. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Beskæftigelsesudvalget 54 031. Drøftelse af 1. udkast

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

6. Drøftelse af indstillinger i forbindelse med sagsfremstillinger til RAR

6. Drøftelse af indstillinger i forbindelse med sagsfremstillinger til RAR 10. marts 2016 Deltagere: Flemming Kronsten, formand Gert Jørgensen, næstformand Carsten Bloch Nielsen, næstformand Marianne Sumborg, arbejdsmarkedsdirektør AMK Øst Helle Klein, AMK Øst (referent) Dagsorden

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Mandag den 24. august 2009 Kl. 12.45 Sted: Hotel Scandic, grupperum A Kettevej 4, 2650 Hvidovre Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Ole Find Jensen

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE M ØDE 2010 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 28. januar 2010 Tidspunkt: 11.00 Sted: KolleKolle Konferencehotel, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse KL s mission Varetage demokratisk

Læs mere

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010. for tilbud omfattet af rammeaftalen. Jammerbugt Kommune

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010. for tilbud omfattet af rammeaftalen. Jammerbugt Kommune Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010 for tilbud omfattet af rammeaftalen Jammerbugt Kommune Indledning Denne skabelon omfatter kommunernes forventninger

Læs mere

Referat fra møde i Faglig Følgegruppe for Hjælpemidler og Behandlingsredskaber. Mødet blev afholdt torsdag d. 14. februar 2013 kl til 16.

Referat fra møde i Faglig Følgegruppe for Hjælpemidler og Behandlingsredskaber. Mødet blev afholdt torsdag d. 14. februar 2013 kl til 16. Til Faglig Følgegruppe for Hjælpemidler og Behandlingsredskaber Referat fra møde i Faglig Følgegruppe for Hjælpemidler og Behandlingsredskaber Mødet blev afholdt torsdag d. 14. februar 2013 kl. 14.00 til

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Principper for overtagelse af Region Nordjyllands Misbrugscenter

Principper for overtagelse af Region Nordjyllands Misbrugscenter J.nr.: 1-34-73-0001-09 28. april 2010 poca Principper for overtagelse af Region Nordjyllands Misbrugscenter Den fælles politiske dagsorden, som i februar og marts blev godkendt i de otte byråd og regionsrådet,

Læs mere

Referat Tovholdergruppen for Infrastruktur

Referat Tovholdergruppen for Infrastruktur Referat Tovholdergruppen for Infrastruktur tirsdag den 3. februar 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg 03.02.15 1 Deltagere Morten Lemvigh Region Nordjylland Per Toppenberg Region Nordjylland Jørgen Basballe

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Resumé Bilaget beskriver finansieringsmodellen for varetagelse af Taleinstituttets samlede, nuværende

Læs mere

KKR N OTAT. Referat af møde i Dialogforum Hovedstaden den 24. oktober 2014

KKR N OTAT. Referat af møde i Dialogforum Hovedstaden den 24. oktober 2014 N OTAT KKR HOVEDSTADEN Referat af møde i Dialogforum Hovedstaden den 24. oktober 2014 Deltagerliste Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Kirsten

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. juni 2010, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale D, Medborgerhuset, Søvej 3, Silkeborg Deltagere: Afbud: Bent

Læs mere