Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl i mødelokale B, Regionshuset.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset."

Transkript

1 Medlemmer af den administrative styregruppe, Rammeaftaler Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl i mødelokale B, Regionshuset. Kommunalt formøde kl i mødelokale B, Regionshuset. Der bydes på frokost i gæstekantinen efter mødet. Tilstede: Jane Hvas (Jammerbugt), Tina Grønbech (Brønderslev),, Anne Trondal (Læsø), Charlotte Houmøller (Aalborg), Jan Nielsen (Frederikshavn), Carsten Callesen (Morsø), Helge Yde (Thisted), Peer Heitmann (Mariagerfjord), Michael Engelsbæk (KKR), Henny Pedersen (Hjørring), Peter Barrett (Vesthimmerland), Jannie Knudsen (Aalborg), Bruno Borella (Rebild), Lars Mathiesen (Region), Martin Bjørn Jensen (Region), Hilde Thun Holst (Region) og Kirstine Kejser(Region/ref.) Regionssekretariatet Kommunedialog Niels Bohrs Vej 30 Postboks Aalborg Øst Tlf.: Fax fuldmægtig Kirstine Kejser Direkte: Ref.: kk Journalnummer januar 2008 Fraværende: Hans Chr. Mariegaard (Aalborg i stedet Charlotte Houmøller), Bente Brink Nielsen (Region), Leif Seerup (Hjørring i stedet Henny Pedersen) Til referat generelt vedr. dagsordner m.v. Den sene fremsendelse af dagsorden og materiale til mødet blev drøftet. Sekretariatet beklagede den sene fremsendelse. Den administrative styregruppe drøftede fremtidig organisering af Styregruppens arbejde, herunder procedurer m.v. for udsendelser af materialer til Styregruppen. Kommunerne ønsker samme procedure som aftalt til Kontaktudvalget. Styregruppen ønsker ligeledes en opstramning af, hvad styregruppen skal arbejde med fremover, herunder ønske om mindre detaljeorientering og mere strategi og udvikling. Styregruppen aftalte, at Jan Nielsen (Frederikshavn), Michael Engelsbæk (KKR) og Lars Mathiesen (Region) udarbejder udkast til videre strategi, kommissorium, organisering m.v. for Den Administrative Styregruppes arbejde. Region Nordjylland stiller sekretariatsbetjening til rådighed for gruppen.

2 1. Godkendelse af referat fra møde den 13. november 2007 Endelig møderække udsendes efter Kontaktrådets møde den 23. januar. Godkendt Side 2 af 14

3 2. Godkendelse af dagsorden Godkendt Side 3 af 14

4 3. Særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter i regionen Nordjylland (Region Nordjylland) I rammeaftalen for socialområdet 2007 side 25 er nærmere beskrevet, at den administrative styregruppe med rammeaftalens udløb skal drøfte en oversigt over enkeltmandsprojekter/særforanstaltninger. Formålet er at afklare, om der er grundlag for et samarbejde om oprettelse af fælles tilbud, der i dag gives uafhængig af hinanden. For at skabe grundlaget for en sådan afklaring har kommunerne og Regionen meldt tilbage på en forespørgsel fra Regionen om oversigt over igangværende enkeltmandsprojekter/særforanstaltninger pr. 30. november Kommunerne og Regionen har besvaret skemaet ud fra et driftsherreperspektiv. Enkeltmandsprojekter/særforanstaltninger dækker tilbud, hvor der bygges en særlig, specifik løsning op omkring en enkelte borger/bruger. Et tilbud, der har tillægsydelser tilknyttet er således ikke generelt det samme som en særforanstaltning. En særforanstaltning skal mere defineres som et tilbud, der er udover eksisterende tilbudsmuligheder; f.eks. med ekstraordinære tilbud tilknyttet et eksisterende tilbud eller en særlig, specifik løsning omkring en enkelte borger/bruger. Region Nordjylland og Morsø, Frederikshavn, Aalborg, Hjørring og Thisted kommuner har meldt tilbage. Thisted og Morsø har ingen projekter/foranstaltninger, mens et samlet overblik fra de øvrige fremgår af vedlagte bilag. Indstilling: Region Nordjylland indstiller til den administrative styregruppe At drøfte et eventuelt behov for samarbejde omkring oprettelse af fælles tilbud Bilag: Oversigt over særforanstaltninger/enkeltmandsprojekter pr. 30. november 2007 Referat: Oversigten drøftet og Den Administrative Styregruppe finder ikke anledning til yderligere koordination. Region Nordjylland oplyser, at Regionen vil se nærmere på at udvikle et fælles tilbud i regionalt regi for brugere med socialpsykiatriske lidelser og udadreagerende adfærd og med behov for ekstra personale, skærmning i forhold til udadreagerende adfærd overfor medbeboere og personale. Styregruppen besluttede, at afsnittet i rammeaftalerne vedr. indsamling af oplysninger skal skrives ud af rammeaftale 2009, da afsnittet ikke findes relevant i sin nuværende form. Fremadrettet indarbejdes som en del af de kommunale redegørelser. Side 4 af 14

5 4. Opfølgning vedrørende Misbrugscentrets særlige behandlingstilbud til unge med begyndende misbrug af hash og andre stoffer Mobilt Ungeteam (Region Nordjylland). Genoptages fra møde den 21. september september 2007 Den 15. august 2007 blev dagsordenen vedrørende Misbrugscentrets erfarings- og udviklingsprojekt Mobilt Ungeteam forelagt Den Administrative Styregruppe med henblik på en anbefaling om, at projektet bliver omfattet af rammeaftalen for Formålet med projektet er at give unge i alderen år med et begyndende, lettere eller tungere hashmisbrug mulighed for at komme ud af misbruget samtidig med, at de bevarer kontakt til uddannelses- og lokalmiljø. Projektet er finansieret af Satspuljemidler og udløber 31. september På mødet den 15. august tilkendegav Den Administrative Styregruppe, at der ønskes en yderligere drøftelse og vurdering af projektet, førend der kan tages endelig stilling til, om projektet skal indgå i rammeaftalen. Det blev derfor besluttet, at nedsætte en arbejdsgruppe hvis opgave er at drøfte og vurdere, hvordan den fremtidige indsats på området mest hensigtsmæssigt tilrettelægges. Arbejdsgruppens opgaver beskrives i foreliggende kommissorium. Region Nordjylland indstiller til Den Administrative Styregruppe: At godkende kommissoriet til arbejdsgruppen. At udpege medlemmer til arbejdsgruppen. Bilag: Udkast til kommissorium Mobilt Ungeteam Martin Bjørn Jensen, Region Nordjylland indleder punktet. Referat 21. september 2007: Det aftales, at Region Nordjylland tager kontakt til kommunerne inden 14 dage via de enkelte kommuners medlem af den administrative styregruppe for afdækning af, om de enkelte kommuner ønsker at deltage i projektet. Herefter genoptages punktet til drøftelse i den administrative styregruppe. Side 5 af 14

6 10. januar 2008: Misbrugscenteret, Region Nordjylland har et særlige behandlingstilbud - Mobilt Ungeteam - som er målrettet unge med begyndende misbrug af hash og andre stoffer. Formålet med projektet er at give unge i alderen år med et begyndende, lettere eller tungere hashmisbrug mulighed for at komme ud af misbruget samtidig med, at de bevarer kontakt til uddannelses- og lokalmiljø. Projektet er et 3-årigt erfarings- og udviklingsprojekt og er finansieret af Satspuljemidler. Projektperioden med tilskud fra Satspuljen udløber 31. september Det betyder, at Mobilt Ungeteam kun kan videreføres, hvis de kommuner i Region Nordjylland, der ønsker at gøre brug af tilbudet, kan tilslutte sig, at det overgår til ordinær drift og bliver omfattet af Rammeaftalen. Satspuljetilskudet udgør kr. pr. år. Fremtidig udgift udgør kr. pr. år inklusiv overhead. I 2008 er udgiften kr. for perioden 1. oktober til 31. december I henhold til Den Administrative Styregruppes møde den 21. september 2007 blev det besluttet, at Region Nordjylland skulle rette henvendelse til de nordjyske kommuner med henblik på en afdækning af, hvorvidt de enkelte kommuner ønsker at have mulighed for at gøre brug af Mobilt Ungeteam. Det bør i øvrigt bemærkes, at Region Nordjylland ikke varetager opgaverne vedrørende misbrugsbehandling i Aalborg Kommune, Thisted Kommune og Morsø Kommune. Ud af de adspurgte kommuner er der to kommuner, der ikke ønsker at gøre brug af behandlingstilbudet: Kommune: Brønderslev Kommune: Frederikshavn Kommune: Hjørring Kommune: Jammerbugt Kommune: Læsø Kommune: Mariagerfjord Kommune: Rebild Kommune: Vesthimmerland Kommune: Ønsker at gøre brug af tilbudet Ønsker ikke at gøre brug af tilbudet: På baggrund af de kommunale tilbagemeldinger vurderes det hensigtsmæssigt, at Mobilt Ungeteam pr. 1. oktober 2008 overgår til ordinær drift og bliver omfattet af Rammeaftalen. Ydelsen vil fremover blive takstfinansieret således at den anonyme del af aktiviteten afregnes efter samme principper som ved ophold på krisecentre i henhold til lov om social service 109. Konkrete takster vil blive udregnet i 2008, inden tilbudet overgår til kommunal finansiering pr. 1. oktober Side 6 af 14

7 Indstilling: Region Nordjylland indstiller, at Den Administrative Styregruppe anbefaler: at Mobilt Ungeteam pr. 1. oktober 2008 overgår til ordinær drift og bliver omfattet af Rammeaftalen. at tilbudet bliver takstfinansieret således at den anonyme del af aktiviteten afregnes efter samme principper som ved ophold på krisecentre i henhold til lov om social service 109. Bilag: Følgebrev udsendt til Den Administrative Styregruppe: Vedrørende eventuel videreførelse af Misbrugscentrets særlige behandlingstilbud Mobilt Ungeteam. Notat Videreførelse af Misbrugscentrets særlige behandlingstilbud til unge med begyndende misbrug af hash og andre stoffer Mobilt Ungeteam. Referat: Den Administrative Styregruppe drøftede resultatet af Regionens forespørgsel blandt kommunerne og på den baggrund besluttede Styregruppen at godkende Region Nordjyllands indstillinger, således At Mobilt Ungeteam indgår som et midlertidigt tilbud i Rammeaftalen for 2008, og at aftalen vedr. Mobilt Ungeteam indarbejdes som en permanent aftale i udkast til Rammeaftale 2009 At finansieringen bliver som indstillet af Region Nordjylland At Fagligt netværk som en del af deres opgave skal evaluere mobilt Ungeteam primo Side 7 af 14

8 5. Tekniske ændringer til rammeaftale 2008 (Region Nordjylland) Den administrative styregruppe besluttede på møde den 13. november 2007 en definition af tekniske ændringer i forhold til Rammeaftale 2008, herunder ændringer som følge af masterplaner, der er besluttet før 1. januar 2007 og ændringer af pladsantal i overensstemmelse med budget og takster. Kommunerne og Regionen har nu indsendt deres respektive tekniske ændringer til Region Nordjylland. Ændringerne er samlet og markeret med gult i bilag. Ændringerne indarbejdes efter mødet i den administrative styregruppe i et nyt bilag 1 til rammeaftale Bilaget udsendes efterfølgende til kommunerne og lægges på Regionens hjemmeside som erstatning for det nuværende bilag 1. Lars Mathiesen, Region Nordjylland indleder kort. Indstilling: Region Nordjylland indstiller til den administrative styregruppe At tage de tekniske ændringer til efterretning Bilag: Tekniske ændringer til Rammeaftale 2008 (eftersendes forventeligt mandag den 7. januar) Referat: Til efterretning Erstatningsbilag udsendes som beskrevet til kommunerne og lægges på Region Nordjyllands hjemmeside. Side 8 af 14

9 6. Form og indhold i Kommunale redegørelser 2009 (Region Nordjylland og arbejdsgruppen vedr. kommunale redegørelser) Den administrative styregruppe besluttede på møde den 11. oktober 2007, at skabelonen for 2009-redegørelsen skal tage udgangspunkt i den skabelon, der er anvendt i 2007 og Styregruppen besluttede desuden, at den overordnede målgruppestruktur så vidt muligt bør fastholdes. Skabelonerne for 2007 og 2008 har endvidere indeholdt et talmateriale, der blev genereret centralt via de gamle afregningssystemer i amtsregi. Det er ikke længere muligt at videreføre denne praksis, hvorfor styregruppen besluttede, at den kvantitative del i 2009 erstattes med kommunernes egne forventede afvigelser/ændringer i forhold til den nuværende anvendelse. Med det udgangspunkt er der nu udarbejdet et udkast til skabelonen for 2009 for henholdsvis socialområdet og specialundervisningsområdet. Skabelonerne er vedlagt som bilag. Skabelonerne er på grund af tidspres efter aftale i arbejdsgruppe udarbejdet af Region Nordjylland. Skabelonerne indeholder de tanker og konkrete tiltag, som arbejdsgruppen har besluttet. Arbejdsgruppen har således fundet det vigtigt at understrege, at redegørelserne skal besvares ud fra et myndighedsperspektiv. Et eventuelt driftsherreperspektiv om forslag til at åbne, ændre og lukke tilbud omfattet af den regionale forsyningsforpligtigelse skal fremover sikres via den proces, som arbejdsgruppen vedr. ændringer til rammeaftalen er undervejs med at udarbejde forslag til. Målgruppestrukturen er fastholdt på et overordnet niveau, men arbejdsgruppen har vurderet, at det er nødvendigt med en differentiering af de overordnede målgrupper, så det er muligt at beskrive kommunernes forventninger i forhold til mere konkrete målgrupper, lige som der er lagt op til en systematisering i besvarelserne ud fra, om der overordnet set er tale om ændringer i forhold til vejledning/rådgivning, dagtilbud eller døgntilbud. Dette for at kvalificere redegørelserne i forhold til det videre arbejde med rammeaftalerne. Endelig foreslås det, at de kvantitative opgørelser over aktiviteter 2006 medsendes skabelonerne til kommunernes eget brug efter behov/ønsker, idet det som tidligere nævnt ikke på nuværende tidspunkt er muligt at generere et talmateriale for Skabeloner forventes udsendt til kommunerne hurtigst muligt. Den 18. januar 2008 inviterer Region Nordjylland og arbejdsgruppen bag redegørelserne interesserede medarbejdere fra kommunerne til et kort arrangement som en vejledning/hjælp til udfyldelse af skabelonerne, der skal være indsendt til Region Nordjylland senest 1. maj Arbejdsgruppen har i den forbindelse drøftet muligheden af, at redegørelserne indsendes i udkast til Regionen i forbindelse med, at redegørelserne behandles politisk i kommunerne. Det forventes, at det vil kvalificere både tilbudet om en kommunal rundtur i marts og muliggøre at eventuelle tendenser i redegørelserne kan uddybes/undersøges nærmere end det hidtil har været muligt med den meget korte administrative tidsplan fra 1. maj og til udsendelse af dagsorden til den administrative styregruppe i maj måned. Side 9 af 14

10 Endvidere er der udarbejdet 2 vejledninger til de 2 skabeloner. Vejledningerne er under revidering og forventes udsendt primo uge 2. Særligt vedrørende ydelser omfattet af trækningsret eller abonnement For de ydelser, der er omfattet af trækningsret eller abonnement er der udover tilkendegivelsen i den kommunale redegørelse behov for en bindende tilmelding gældende for Baggrunden er, at ydelser omfattet af trækningsret og abonnement finansieres via objektive kriterier og ikke ved faktisk forbrug som ved tilfældet ved almindelig takstfinansiering. Der er på nuværende tidspunkt for udvalgte ydelser indgået aftale om trækningsret og abonnement på kommunikationsområdet, samt hjælpemiddelområdet og misbrugsområdet. På den baggrund udarbejdes et særskilt et aftale-ark, som kommunerne skal udfylde og godkende samtidig med de kommunale redegørelser. Martin Bjørn Jensen, Region Nordjylland indleder punktet på vegne af arbejdsgruppen vedr. kommunale redegørelser. Indstilling: Arbejdsgruppen vedr. kommunale redegørelser og Region Nordjylland indstiller til den administrative styregruppe At godkende de to udkast til redegørelser samt vejledningerne hertil, hvorefter skabelonerne udsendes til kommunerne At kommunerne indsender udkast til redegørelserne til Region Nordjylland i forbindelse med den kommunale, politiske behandling med henblik på at kvalificere det videre arbejde med udkast til rammeaftalerne At Regionen fremsender aftale-ark vedr. trækningsret og abonnement til kommunerne. Bilag: Udkast til kommunal redegørelse 2009 socialområdet Udkast til kommunal redegørelse 2009 specialundervisningområdet Udkast til vejledning socialområdet Udkast til vejleding specialundervisningsområdet (Bilag udsendes primo uge 2) Referat: Den Administrative Styregruppe godkender de to udkast til redegørelse, herunder eventuelle redaktionelle ændringer. Aktiviteter 2006 medsendes til kommunerne i selvstændige bilag til orientering. Den Administrative Styregruppe er opmærksom på, at det er kommunerne som myndighed, der skal udfylde redegørelserne. Redegørelserne udsendes den 18. januar 2008 af Region Nordjylland. Region Nordjylland minder om tilbud til de kommunale medarbejdere om introduktion til redegørelserne ligeledes den 18. januar. Reminder udsendes hurtigst muligt til Den Administrative Styregruppe. Særligt vedrørende trækningsret og abonnement Besluttet, at Region Nordjylland udsender separat aftale-ark for tilmelding 2009 sammen med re- Side 10 af 14

11 degørelserne. Aftale-arket, der er bindende og skal være politisk godkendte i kommunerne, skal indsendes samtidig med redegørelserne den 1. maj Region Nordjylland tilbyder kommunerne et besøg i forbindelse med redegørelserne. Formålet er at skabe mulighed for dialog og fælles forståelse omkring kommunernes besvarelser, således at det videre arbejde med rammeaftalerne kvalificeres. Rundturen i kommunerne planlægges i marts måned Fra regionerne deltager i videst muligt omfang direktør Lars Mathiesen, Sektorchef Bente Brink Nielsen, kontorchef Martin Bjørn Jensen og fuldmægtig Kirstine Kejser. Kommunerne indmelder kontaktperson fra kommunerne til Kirstine Kejser således der kan planlægges yderligere hurtigst muligt. Side 11 af 14

12 7. Godkendelse af kommissorium for arbejdsgruppe vedr. Ældre og demente udviklingshæmmede borgere etablering af fremtidige døgntilbud (Brønderslev kommune.) Genoptages fra møde den 13. november november 2007 Et af fokusområderne i Rammeaftalen 2008 for socialområdet er en ældreanalyse, der skal afdække behov samt udarbejde forslag til fremtidige døgntilbud. Kontaktudvalget behandlede i maj 2007 forslag til fokusområder for Kontaktudvalget henstillede allerede på det tidspunkt til, at analysearbejdet iværksættes hurtigst muligt. Brønderslev Kommune er tovholder på fokusområdet og har fremsendt forslag til kommissorium, ligesom der skal udpeges medlemmer til arbejdsgruppen. Tina Grønbech, Brønderslev kommune, indleder punktet. Indstilling: Brønderslev kommune indstiller til den administrative styregruppe At godkende kommissorium for arbejdsgruppen At udpege medlemmer til arbejdsgruppen Bilag: Udkast til kommissorium vedr. Ældre og demente udviklingshæmmede borgere etablering af fremtidige døgntilbud Referat 13. november 2007: Den administrative styregruppe ønsker kommissoriet præciseret i forhold til at omhandle både demente udviklingshæmmede og ældre udviklingshæmmede, idet der er et stigende behov for tilbud til ældre udviklingshæmmede. Kommissoriet kan overvejes delt i 2. Punktet udsættes til behandling i den administrative styregruppe i december januar 2008: Brønderslev kommune har fremsendt et præciseret udkast til kommissorium, og indstiller fortsat til den administrative styregruppe: At godkende kommissorium for arbejdsgruppen At udpege medlemmer til arbejdsgruppen Bilag: Revideret udkast til kommissorium vedr. Ældre og demente udviklingshæmmede borgere Referat: Kommissoriet er udvidet og lagt op til at opdele kommissoriet i to målgrupper, der begge behandles i Dette indskrives i kommissoriet. Udpegning af deltagere i arbejdsgruppen: Aalborg kommune (Klaus Wehner ) Frederikshavn kommune (Anders Hind Brønderslev kommune - koordinator Rebild kommune (Rasmus Berg Region Nordjylland (Tove Z. Gjerlevsen Side 12 af 14

13 8. Orientering Temadag brugerorganisationer den 4. marts Region Nordjylland orienterede om, at program under udarbejdelse. Appetitvækker udsendes til kommuner m.v. Program og tilmelding i februar. Indikatorprojektet med referatet medsendes oversigt over økonomi fordelt på kommunerne til orientering. Region Nordjylland udsender brev til kommunerne om tilbagemelding på tilkendegivelse om deltagelse i projektet. Aalborg kommune og Region Nordjylland vurderer herefter det videre skridt i forhold til de kommunale tilkendegivelser. I tilfælde af at alle kommuner ikke ønsker at deltage i projektet skal sagen genbehandles i Den Administrative Styregruppe. Oversigten over økonomien vedlægges referatet. Kørsel til og fra kommunikationsinstitutter hvor langt er den i de kommunale systemer? Region Nordjylland genfremsender mailen til kommunerne. Ventelister/TIPO Aalborg kommune orienterede om møde mellem Servicestyrelsen og KL/kommunerne. Her er drøftet, hvad brugeren egentligt har behov for at vide i TIlbudsportalen? KL / Aalborg kommune indstiller til Servicestyrelsen om ændring af bekendtgørelsen således der oplyses om, hvorvidt det aktuelt er en ledig plads, når brugeren ønsker en status på ventelisterne. Endvidere skal der oplyses om en kontaktperson i kommunen, der igen kan oplyse om den reelle ventelistesituation. Dette skal skrives ind i Tilbudsportalen. Side 13 af 14

14 9. Næste møde den 13. februar 2008 kl i Regionshuset. Kommunalt formøde Eventuelle punkter til dagsordenen skal være Kirstine Kejser, Region Nordjylland, i hænde senest den 31. januar 2008 kl Referat: Husk status fra arbejdsgruppe vedr. psykiatrien (Jane Hvas, Jammerbugt). Når den del, der handler om sundhed, er færdig sendes den til behandling i Den Administrative Styregruppe med henblik på at gennemgå, hvad der evt. må mangle på socialområdet. KK indskriver i referatet vedr. procesplan og deltagere på sundhedsområdet. Side 14 af 14

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011 Møde Socialdirektørkredsen Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Sted Byrådssalen i Støvring Deltagere Jan Nielsen, Jesper Hosbond Jensen

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Mette Schmidt, Aalborg Havn Logistik A/S (Pkt. 2)

Mette Schmidt, Aalborg Havn Logistik A/S (Pkt. 2) Referat Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen Tid 6. marts 2014, 10.00 14.00 Sted Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

De Nordjyske kommuner og Region Nordjylland har besluttet at indgå et samarbejde vedr. gennemførelse af udbud efter Udbudsdirektivet.

De Nordjyske kommuner og Region Nordjylland har besluttet at indgå et samarbejde vedr. gennemførelse af udbud efter Udbudsdirektivet. Samarbejdsaftale og Hæftelsesdokument vedr. fælles udbud af Netværksforbindelser til Politikerarbejdspladser, hjemmearbejdspladser, og tilsvarende netværksforbindelser, der er placeret lokalt ved borger,

Læs mere

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra forvaltningschefen 4 003. Budgetscreening

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Herudover deltager direktør Henrik Leth (Morsø) som repræsentant fra klynge Vest i Styregruppen

Herudover deltager direktør Henrik Leth (Morsø) som repræsentant fra klynge Vest i Styregruppen Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Tirsdag den 18/11 2014 kl. 13.00-16.00 Sted: Boulevarden 13, repræsentationslokale 2 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Lone Becker, Carsten

Læs mere

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Resumé Bilaget beskriver finansieringsmodellen for varetagelse af Taleinstituttets samlede, nuværende

Læs mere

Fagligt netværk på misbrugs- og forsorgsområdet. Tid 15. september 2011. Svenstrupgård

Fagligt netværk på misbrugs- og forsorgsområdet. Tid 15. september 2011. Svenstrupgård Forum Fagligt netværk på misbrugs- og forsorgsområdet Tid 15. september 2011 Sted Deltagere Afbud Gæst Svenstrupgård Jørgen Træholt Frederikshavn Kommune Pia Larsen Thisted Kommune Lene Hooge Region Nordjylland

Læs mere

1. Oplæg om oplevelseszoner og drøftelse af nordjysk tilkendegivelse vedr. disse Bilag: Oplæg - oplevelseszoner

1. Oplæg om oplevelseszoner og drøftelse af nordjysk tilkendegivelse vedr. disse Bilag: Oplæg - oplevelseszoner DAGSORDEN Møde i den politiske ledelse fredag den 4. april 2008 kl. 10-12 i Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, Nørresundby mødelokale 2 i kælderen Deltagere: Bjarne Kvist, Frederikshavn Kommune

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

1. januar. Årsberetning. Årsberetning for Sekretariat for rammeaftaler 2011

1. januar. Årsberetning. Årsberetning for Sekretariat for rammeaftaler 2011 1. januar Årsberetning 2011 Årsberetning for Sekretariat for rammeaftaler 2011 Sekretariat for rammeaftaler er et fælleskommunal sekretariat for de 11 kommuner beliggende i region Nordjylland. Sekretariatet

Læs mere

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 090. Orientering fra formanden 171 091. Orientering fra administrationen

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010. for tilbud omfattet af rammeaftalen. Jammerbugt Kommune

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010. for tilbud omfattet af rammeaftalen. Jammerbugt Kommune Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010 for tilbud omfattet af rammeaftalen Jammerbugt Kommune Indledning Denne skabelon omfatter kommunernes forventninger

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Roskilde den 23. maj 2012 Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Udarbejdet af arbejdsgruppe bestående af: Dorte Olsen, Kalundborg kommune Leif Stockholm, Region Sjælland Pia Winther, Roskilde

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale B, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2013

BILAG Udviklingsstrategi 2013 BILAG Udviklingsstrategi 2013 Bilag...2 Bilag 1: Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien...2 Bilag 2: Særlige forhold...3 Bilag 3: Tendenser og behov...6 Bilag 4: Procedurer for koordinering af lands og

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Bilag 5 - Styringsaftale 2014

Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Kommissorium for task force vedrørende de mest specialiserede tilbud Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 BAGGRUND Som en delmængde af de højt specialiserede

Læs mere

Drift af støttet byggeri

Drift af støttet byggeri Drift af støttet byggeri Aalborg Den 3 april 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger Støttet

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015 Bilag til SOCDIR 10. juni 2015 Punkt 6: Ledernetværk på det specialiserede voksensocialområde Bilag 1: Invitation til ledernetværk Bilag 2: Orientering om invitation til nyt ledernetværk på voksen socialområdet

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 7. februar 2005, kl. 16:00 Åben sag: 269. Efterretning Åben sag: 270. Låneomlægning Jegindø Havn Åben sag:

Læs mere

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011 I denne del skal der svares på: Overordnede spørgsmål vedr. kommunens rolle som efterspørger af tilbud set i forhold til foregående år (2009/2010)

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie)

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) SIDE 10/20 3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) Gæst: socialchef Jan Christensen, Holbæk Kommune Baggrund I regi af Udbudsportalen er der etableret

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Agenda Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Region Nordjylland - med kommuner 7.933,32 km² 579.829 indbyggere 11 kommuner

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

Q: A: Spørgsmål og svar vedr. udbuddet (Q & A): At få udbredt hurtigt bredbånd i Region Nordjylland via

Q: A: Spørgsmål og svar vedr. udbuddet (Q & A): At få udbredt hurtigt bredbånd i Region Nordjylland via Spørgsmål og svar vedr. udbuddet (Q & A): Q: A: Hvad er formålet med aftalen? Overordnet formål: At få udbredt hurtigt bredbånd i Region Nordjylland via - At sikre arbejdspladser i Nordjylland - At gøre

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag 1. pkt. 3: Udkast til Udviklingsstrategien, 2013 s. 2 Bilag 2. pkt. 3: BILAG A til Udviklingsstrategien: Opsummering af kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategien

Læs mere

REFERAT. Midlertidigt Tværgående HovedSamarbejds- Udvalg (MT-HSU) for Brønderslev-Dronninglund Kommune. Brønderslev-Dronninglund Kommune

REFERAT. Midlertidigt Tværgående HovedSamarbejds- Udvalg (MT-HSU) for Brønderslev-Dronninglund Kommune. Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard,

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat Skolebestyrelsen Ølsted Skole Dagsorden og referat til møde den 18. september 2007 kl. 19.00-21.00 i mødelokalet 1/11 Medlemmer: Klaus Jakobsen, formand Lyng Grundtvig Bente Davidsen Henrik Tolstrup Nielsen

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen Glostrup, den 3. februar 2014 Referat Den 30. januar 2014 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 75 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik REFERAT Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik 26. januar 2015 kl. 14.00-16.00 Slagelse Sygehus, Foredragssalen, indgang 9. Deltagere Kommuner: Susanne Johansen, Vibeke Bastrup, Pia Munk Lundgren,

Læs mere

Rammeaftale Specialundervisning 2008

Rammeaftale Specialundervisning 2008 Rammeaftale Specialundervisning 2008 Indholdsfortegnelse 1. ET SAMMENDRAG AF RAMMEAFTALEN----------------------------------------------------------------------- 5 2. BAGGRUND FOR RAMMEAFTALEN ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Integrationsråd. Sekretariat Borger & Arbejdsmarked. Referat af møde 22. maj 2013, kl. 17.00-19.00 på Esbjerg Hovedbibliotek, mødelokale 11.

Integrationsråd. Sekretariat Borger & Arbejdsmarked. Referat af møde 22. maj 2013, kl. 17.00-19.00 på Esbjerg Hovedbibliotek, mødelokale 11. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 3. juni 2013 Sagsbehandler Per Hedevang Telefon direkte +45 76 16 92 95 Sagsid 2013-267 Integrationsråd Referat af møde 22. maj 2013, kl. 17.00-19.00 på Esbjerg Hovedbibliotek,

Læs mere

BRØNDBY KOMMUNE. Referat fra HovedMedUdvalgsmøde. 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001.

BRØNDBY KOMMUNE. Referat fra HovedMedUdvalgsmøde. 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001. BRØNDBY KOMMUNE Referat fra HovedMedUdvalgsmøde 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001. BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsmiljø... 1 2. Gensidig information... 1/2 3. Uddannelse

Læs mere

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til kommunerne i Hovedstadsregionen Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

DAGSORDEN. Skole-praktikforum møde. D. 11. november 2014 kl. 9-15 på Social- og Sundhedsskolen. Referat

DAGSORDEN. Skole-praktikforum møde. D. 11. november 2014 kl. 9-15 på Social- og Sundhedsskolen. Referat Skole-praktikforum møde D. 11. november 2014 kl. 9-15 på Social- og Sundhedsskolen TILSTEDE: GITTE SCHJØTLER, NINA JEXEN, EVA PEDERSEN, INGE MARIE KRISTIANSEN, ANNE HØYRUP, KAREN M LUND, TOVE HUSUM, RUTH

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet 1. januar 2015 Hviddalen Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet Hviddalen Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25. oktober 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret, V.

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25. oktober 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret, V. Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25. oktober 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret, V. Boulevard 7, Aars Indholdsfortegnelse 051. Godkendelse af dagsorden... 80 052. Godkendelse

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

THISTED DRIKKEVAND A/S

THISTED DRIKKEVAND A/S THISTED DRIKKEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Annita Pedersen, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Søren Bo Pedersen,

Læs mere

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen 19. oktober 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Medlemmer af grupper under KulturKANten

Medlemmer af grupper under KulturKANten Medlemmer af grupper under KulturKANten Styregruppe KONTRAST Noel Mignon nmi@jammerbugt.dk Tovholder, Jammerbugt Claus Rene Petersen crp-kultur@aalborg.dk Aalborg Jens Ole Amstrup jeam@frederikshavn.dk

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. juni 2013

Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. juni 2013 Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. juni 2013 Tilstede: Lars Abel (formand), Gunhild Olesen Møller (GOM), Anne Hvid John (AHJ), Christian Høybye (CH), Lars Søbye (LS), Carsten Sveigaard (CS), Hanne Olesen

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 14. november 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Resultatmål for projekt: Ekstraordinære initiativer

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 67565/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere