Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl i mødelokale B, Regionshuset.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset."

Transkript

1 Medlemmer af den administrative styregruppe, Rammeaftaler Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl i mødelokale B, Regionshuset. Kommunalt formøde kl i mødelokale B, Regionshuset. Der bydes på frokost i gæstekantinen efter mødet. Tilstede: Jane Hvas (Jammerbugt), Tina Grønbech (Brønderslev),, Anne Trondal (Læsø), Charlotte Houmøller (Aalborg), Jan Nielsen (Frederikshavn), Carsten Callesen (Morsø), Helge Yde (Thisted), Peer Heitmann (Mariagerfjord), Michael Engelsbæk (KKR), Henny Pedersen (Hjørring), Peter Barrett (Vesthimmerland), Jannie Knudsen (Aalborg), Bruno Borella (Rebild), Lars Mathiesen (Region), Martin Bjørn Jensen (Region), Hilde Thun Holst (Region) og Kirstine Kejser(Region/ref.) Regionssekretariatet Kommunedialog Niels Bohrs Vej 30 Postboks Aalborg Øst Tlf.: Fax fuldmægtig Kirstine Kejser Direkte: Ref.: kk Journalnummer januar 2008 Fraværende: Hans Chr. Mariegaard (Aalborg i stedet Charlotte Houmøller), Bente Brink Nielsen (Region), Leif Seerup (Hjørring i stedet Henny Pedersen) Til referat generelt vedr. dagsordner m.v. Den sene fremsendelse af dagsorden og materiale til mødet blev drøftet. Sekretariatet beklagede den sene fremsendelse. Den administrative styregruppe drøftede fremtidig organisering af Styregruppens arbejde, herunder procedurer m.v. for udsendelser af materialer til Styregruppen. Kommunerne ønsker samme procedure som aftalt til Kontaktudvalget. Styregruppen ønsker ligeledes en opstramning af, hvad styregruppen skal arbejde med fremover, herunder ønske om mindre detaljeorientering og mere strategi og udvikling. Styregruppen aftalte, at Jan Nielsen (Frederikshavn), Michael Engelsbæk (KKR) og Lars Mathiesen (Region) udarbejder udkast til videre strategi, kommissorium, organisering m.v. for Den Administrative Styregruppes arbejde. Region Nordjylland stiller sekretariatsbetjening til rådighed for gruppen.

2 1. Godkendelse af referat fra møde den 13. november 2007 Endelig møderække udsendes efter Kontaktrådets møde den 23. januar. Godkendt Side 2 af 14

3 2. Godkendelse af dagsorden Godkendt Side 3 af 14

4 3. Særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter i regionen Nordjylland (Region Nordjylland) I rammeaftalen for socialområdet 2007 side 25 er nærmere beskrevet, at den administrative styregruppe med rammeaftalens udløb skal drøfte en oversigt over enkeltmandsprojekter/særforanstaltninger. Formålet er at afklare, om der er grundlag for et samarbejde om oprettelse af fælles tilbud, der i dag gives uafhængig af hinanden. For at skabe grundlaget for en sådan afklaring har kommunerne og Regionen meldt tilbage på en forespørgsel fra Regionen om oversigt over igangværende enkeltmandsprojekter/særforanstaltninger pr. 30. november Kommunerne og Regionen har besvaret skemaet ud fra et driftsherreperspektiv. Enkeltmandsprojekter/særforanstaltninger dækker tilbud, hvor der bygges en særlig, specifik løsning op omkring en enkelte borger/bruger. Et tilbud, der har tillægsydelser tilknyttet er således ikke generelt det samme som en særforanstaltning. En særforanstaltning skal mere defineres som et tilbud, der er udover eksisterende tilbudsmuligheder; f.eks. med ekstraordinære tilbud tilknyttet et eksisterende tilbud eller en særlig, specifik løsning omkring en enkelte borger/bruger. Region Nordjylland og Morsø, Frederikshavn, Aalborg, Hjørring og Thisted kommuner har meldt tilbage. Thisted og Morsø har ingen projekter/foranstaltninger, mens et samlet overblik fra de øvrige fremgår af vedlagte bilag. Indstilling: Region Nordjylland indstiller til den administrative styregruppe At drøfte et eventuelt behov for samarbejde omkring oprettelse af fælles tilbud Bilag: Oversigt over særforanstaltninger/enkeltmandsprojekter pr. 30. november 2007 Referat: Oversigten drøftet og Den Administrative Styregruppe finder ikke anledning til yderligere koordination. Region Nordjylland oplyser, at Regionen vil se nærmere på at udvikle et fælles tilbud i regionalt regi for brugere med socialpsykiatriske lidelser og udadreagerende adfærd og med behov for ekstra personale, skærmning i forhold til udadreagerende adfærd overfor medbeboere og personale. Styregruppen besluttede, at afsnittet i rammeaftalerne vedr. indsamling af oplysninger skal skrives ud af rammeaftale 2009, da afsnittet ikke findes relevant i sin nuværende form. Fremadrettet indarbejdes som en del af de kommunale redegørelser. Side 4 af 14

5 4. Opfølgning vedrørende Misbrugscentrets særlige behandlingstilbud til unge med begyndende misbrug af hash og andre stoffer Mobilt Ungeteam (Region Nordjylland). Genoptages fra møde den 21. september september 2007 Den 15. august 2007 blev dagsordenen vedrørende Misbrugscentrets erfarings- og udviklingsprojekt Mobilt Ungeteam forelagt Den Administrative Styregruppe med henblik på en anbefaling om, at projektet bliver omfattet af rammeaftalen for Formålet med projektet er at give unge i alderen år med et begyndende, lettere eller tungere hashmisbrug mulighed for at komme ud af misbruget samtidig med, at de bevarer kontakt til uddannelses- og lokalmiljø. Projektet er finansieret af Satspuljemidler og udløber 31. september På mødet den 15. august tilkendegav Den Administrative Styregruppe, at der ønskes en yderligere drøftelse og vurdering af projektet, førend der kan tages endelig stilling til, om projektet skal indgå i rammeaftalen. Det blev derfor besluttet, at nedsætte en arbejdsgruppe hvis opgave er at drøfte og vurdere, hvordan den fremtidige indsats på området mest hensigtsmæssigt tilrettelægges. Arbejdsgruppens opgaver beskrives i foreliggende kommissorium. Region Nordjylland indstiller til Den Administrative Styregruppe: At godkende kommissoriet til arbejdsgruppen. At udpege medlemmer til arbejdsgruppen. Bilag: Udkast til kommissorium Mobilt Ungeteam Martin Bjørn Jensen, Region Nordjylland indleder punktet. Referat 21. september 2007: Det aftales, at Region Nordjylland tager kontakt til kommunerne inden 14 dage via de enkelte kommuners medlem af den administrative styregruppe for afdækning af, om de enkelte kommuner ønsker at deltage i projektet. Herefter genoptages punktet til drøftelse i den administrative styregruppe. Side 5 af 14

6 10. januar 2008: Misbrugscenteret, Region Nordjylland har et særlige behandlingstilbud - Mobilt Ungeteam - som er målrettet unge med begyndende misbrug af hash og andre stoffer. Formålet med projektet er at give unge i alderen år med et begyndende, lettere eller tungere hashmisbrug mulighed for at komme ud af misbruget samtidig med, at de bevarer kontakt til uddannelses- og lokalmiljø. Projektet er et 3-årigt erfarings- og udviklingsprojekt og er finansieret af Satspuljemidler. Projektperioden med tilskud fra Satspuljen udløber 31. september Det betyder, at Mobilt Ungeteam kun kan videreføres, hvis de kommuner i Region Nordjylland, der ønsker at gøre brug af tilbudet, kan tilslutte sig, at det overgår til ordinær drift og bliver omfattet af Rammeaftalen. Satspuljetilskudet udgør kr. pr. år. Fremtidig udgift udgør kr. pr. år inklusiv overhead. I 2008 er udgiften kr. for perioden 1. oktober til 31. december I henhold til Den Administrative Styregruppes møde den 21. september 2007 blev det besluttet, at Region Nordjylland skulle rette henvendelse til de nordjyske kommuner med henblik på en afdækning af, hvorvidt de enkelte kommuner ønsker at have mulighed for at gøre brug af Mobilt Ungeteam. Det bør i øvrigt bemærkes, at Region Nordjylland ikke varetager opgaverne vedrørende misbrugsbehandling i Aalborg Kommune, Thisted Kommune og Morsø Kommune. Ud af de adspurgte kommuner er der to kommuner, der ikke ønsker at gøre brug af behandlingstilbudet: Kommune: Brønderslev Kommune: Frederikshavn Kommune: Hjørring Kommune: Jammerbugt Kommune: Læsø Kommune: Mariagerfjord Kommune: Rebild Kommune: Vesthimmerland Kommune: Ønsker at gøre brug af tilbudet Ønsker ikke at gøre brug af tilbudet: På baggrund af de kommunale tilbagemeldinger vurderes det hensigtsmæssigt, at Mobilt Ungeteam pr. 1. oktober 2008 overgår til ordinær drift og bliver omfattet af Rammeaftalen. Ydelsen vil fremover blive takstfinansieret således at den anonyme del af aktiviteten afregnes efter samme principper som ved ophold på krisecentre i henhold til lov om social service 109. Konkrete takster vil blive udregnet i 2008, inden tilbudet overgår til kommunal finansiering pr. 1. oktober Side 6 af 14

7 Indstilling: Region Nordjylland indstiller, at Den Administrative Styregruppe anbefaler: at Mobilt Ungeteam pr. 1. oktober 2008 overgår til ordinær drift og bliver omfattet af Rammeaftalen. at tilbudet bliver takstfinansieret således at den anonyme del af aktiviteten afregnes efter samme principper som ved ophold på krisecentre i henhold til lov om social service 109. Bilag: Følgebrev udsendt til Den Administrative Styregruppe: Vedrørende eventuel videreførelse af Misbrugscentrets særlige behandlingstilbud Mobilt Ungeteam. Notat Videreførelse af Misbrugscentrets særlige behandlingstilbud til unge med begyndende misbrug af hash og andre stoffer Mobilt Ungeteam. Referat: Den Administrative Styregruppe drøftede resultatet af Regionens forespørgsel blandt kommunerne og på den baggrund besluttede Styregruppen at godkende Region Nordjyllands indstillinger, således At Mobilt Ungeteam indgår som et midlertidigt tilbud i Rammeaftalen for 2008, og at aftalen vedr. Mobilt Ungeteam indarbejdes som en permanent aftale i udkast til Rammeaftale 2009 At finansieringen bliver som indstillet af Region Nordjylland At Fagligt netværk som en del af deres opgave skal evaluere mobilt Ungeteam primo Side 7 af 14

8 5. Tekniske ændringer til rammeaftale 2008 (Region Nordjylland) Den administrative styregruppe besluttede på møde den 13. november 2007 en definition af tekniske ændringer i forhold til Rammeaftale 2008, herunder ændringer som følge af masterplaner, der er besluttet før 1. januar 2007 og ændringer af pladsantal i overensstemmelse med budget og takster. Kommunerne og Regionen har nu indsendt deres respektive tekniske ændringer til Region Nordjylland. Ændringerne er samlet og markeret med gult i bilag. Ændringerne indarbejdes efter mødet i den administrative styregruppe i et nyt bilag 1 til rammeaftale Bilaget udsendes efterfølgende til kommunerne og lægges på Regionens hjemmeside som erstatning for det nuværende bilag 1. Lars Mathiesen, Region Nordjylland indleder kort. Indstilling: Region Nordjylland indstiller til den administrative styregruppe At tage de tekniske ændringer til efterretning Bilag: Tekniske ændringer til Rammeaftale 2008 (eftersendes forventeligt mandag den 7. januar) Referat: Til efterretning Erstatningsbilag udsendes som beskrevet til kommunerne og lægges på Region Nordjyllands hjemmeside. Side 8 af 14

9 6. Form og indhold i Kommunale redegørelser 2009 (Region Nordjylland og arbejdsgruppen vedr. kommunale redegørelser) Den administrative styregruppe besluttede på møde den 11. oktober 2007, at skabelonen for 2009-redegørelsen skal tage udgangspunkt i den skabelon, der er anvendt i 2007 og Styregruppen besluttede desuden, at den overordnede målgruppestruktur så vidt muligt bør fastholdes. Skabelonerne for 2007 og 2008 har endvidere indeholdt et talmateriale, der blev genereret centralt via de gamle afregningssystemer i amtsregi. Det er ikke længere muligt at videreføre denne praksis, hvorfor styregruppen besluttede, at den kvantitative del i 2009 erstattes med kommunernes egne forventede afvigelser/ændringer i forhold til den nuværende anvendelse. Med det udgangspunkt er der nu udarbejdet et udkast til skabelonen for 2009 for henholdsvis socialområdet og specialundervisningsområdet. Skabelonerne er vedlagt som bilag. Skabelonerne er på grund af tidspres efter aftale i arbejdsgruppe udarbejdet af Region Nordjylland. Skabelonerne indeholder de tanker og konkrete tiltag, som arbejdsgruppen har besluttet. Arbejdsgruppen har således fundet det vigtigt at understrege, at redegørelserne skal besvares ud fra et myndighedsperspektiv. Et eventuelt driftsherreperspektiv om forslag til at åbne, ændre og lukke tilbud omfattet af den regionale forsyningsforpligtigelse skal fremover sikres via den proces, som arbejdsgruppen vedr. ændringer til rammeaftalen er undervejs med at udarbejde forslag til. Målgruppestrukturen er fastholdt på et overordnet niveau, men arbejdsgruppen har vurderet, at det er nødvendigt med en differentiering af de overordnede målgrupper, så det er muligt at beskrive kommunernes forventninger i forhold til mere konkrete målgrupper, lige som der er lagt op til en systematisering i besvarelserne ud fra, om der overordnet set er tale om ændringer i forhold til vejledning/rådgivning, dagtilbud eller døgntilbud. Dette for at kvalificere redegørelserne i forhold til det videre arbejde med rammeaftalerne. Endelig foreslås det, at de kvantitative opgørelser over aktiviteter 2006 medsendes skabelonerne til kommunernes eget brug efter behov/ønsker, idet det som tidligere nævnt ikke på nuværende tidspunkt er muligt at generere et talmateriale for Skabeloner forventes udsendt til kommunerne hurtigst muligt. Den 18. januar 2008 inviterer Region Nordjylland og arbejdsgruppen bag redegørelserne interesserede medarbejdere fra kommunerne til et kort arrangement som en vejledning/hjælp til udfyldelse af skabelonerne, der skal være indsendt til Region Nordjylland senest 1. maj Arbejdsgruppen har i den forbindelse drøftet muligheden af, at redegørelserne indsendes i udkast til Regionen i forbindelse med, at redegørelserne behandles politisk i kommunerne. Det forventes, at det vil kvalificere både tilbudet om en kommunal rundtur i marts og muliggøre at eventuelle tendenser i redegørelserne kan uddybes/undersøges nærmere end det hidtil har været muligt med den meget korte administrative tidsplan fra 1. maj og til udsendelse af dagsorden til den administrative styregruppe i maj måned. Side 9 af 14

10 Endvidere er der udarbejdet 2 vejledninger til de 2 skabeloner. Vejledningerne er under revidering og forventes udsendt primo uge 2. Særligt vedrørende ydelser omfattet af trækningsret eller abonnement For de ydelser, der er omfattet af trækningsret eller abonnement er der udover tilkendegivelsen i den kommunale redegørelse behov for en bindende tilmelding gældende for Baggrunden er, at ydelser omfattet af trækningsret og abonnement finansieres via objektive kriterier og ikke ved faktisk forbrug som ved tilfældet ved almindelig takstfinansiering. Der er på nuværende tidspunkt for udvalgte ydelser indgået aftale om trækningsret og abonnement på kommunikationsområdet, samt hjælpemiddelområdet og misbrugsområdet. På den baggrund udarbejdes et særskilt et aftale-ark, som kommunerne skal udfylde og godkende samtidig med de kommunale redegørelser. Martin Bjørn Jensen, Region Nordjylland indleder punktet på vegne af arbejdsgruppen vedr. kommunale redegørelser. Indstilling: Arbejdsgruppen vedr. kommunale redegørelser og Region Nordjylland indstiller til den administrative styregruppe At godkende de to udkast til redegørelser samt vejledningerne hertil, hvorefter skabelonerne udsendes til kommunerne At kommunerne indsender udkast til redegørelserne til Region Nordjylland i forbindelse med den kommunale, politiske behandling med henblik på at kvalificere det videre arbejde med udkast til rammeaftalerne At Regionen fremsender aftale-ark vedr. trækningsret og abonnement til kommunerne. Bilag: Udkast til kommunal redegørelse 2009 socialområdet Udkast til kommunal redegørelse 2009 specialundervisningområdet Udkast til vejledning socialområdet Udkast til vejleding specialundervisningsområdet (Bilag udsendes primo uge 2) Referat: Den Administrative Styregruppe godkender de to udkast til redegørelse, herunder eventuelle redaktionelle ændringer. Aktiviteter 2006 medsendes til kommunerne i selvstændige bilag til orientering. Den Administrative Styregruppe er opmærksom på, at det er kommunerne som myndighed, der skal udfylde redegørelserne. Redegørelserne udsendes den 18. januar 2008 af Region Nordjylland. Region Nordjylland minder om tilbud til de kommunale medarbejdere om introduktion til redegørelserne ligeledes den 18. januar. Reminder udsendes hurtigst muligt til Den Administrative Styregruppe. Særligt vedrørende trækningsret og abonnement Besluttet, at Region Nordjylland udsender separat aftale-ark for tilmelding 2009 sammen med re- Side 10 af 14

11 degørelserne. Aftale-arket, der er bindende og skal være politisk godkendte i kommunerne, skal indsendes samtidig med redegørelserne den 1. maj Region Nordjylland tilbyder kommunerne et besøg i forbindelse med redegørelserne. Formålet er at skabe mulighed for dialog og fælles forståelse omkring kommunernes besvarelser, således at det videre arbejde med rammeaftalerne kvalificeres. Rundturen i kommunerne planlægges i marts måned Fra regionerne deltager i videst muligt omfang direktør Lars Mathiesen, Sektorchef Bente Brink Nielsen, kontorchef Martin Bjørn Jensen og fuldmægtig Kirstine Kejser. Kommunerne indmelder kontaktperson fra kommunerne til Kirstine Kejser således der kan planlægges yderligere hurtigst muligt. Side 11 af 14

12 7. Godkendelse af kommissorium for arbejdsgruppe vedr. Ældre og demente udviklingshæmmede borgere etablering af fremtidige døgntilbud (Brønderslev kommune.) Genoptages fra møde den 13. november november 2007 Et af fokusområderne i Rammeaftalen 2008 for socialområdet er en ældreanalyse, der skal afdække behov samt udarbejde forslag til fremtidige døgntilbud. Kontaktudvalget behandlede i maj 2007 forslag til fokusområder for Kontaktudvalget henstillede allerede på det tidspunkt til, at analysearbejdet iværksættes hurtigst muligt. Brønderslev Kommune er tovholder på fokusområdet og har fremsendt forslag til kommissorium, ligesom der skal udpeges medlemmer til arbejdsgruppen. Tina Grønbech, Brønderslev kommune, indleder punktet. Indstilling: Brønderslev kommune indstiller til den administrative styregruppe At godkende kommissorium for arbejdsgruppen At udpege medlemmer til arbejdsgruppen Bilag: Udkast til kommissorium vedr. Ældre og demente udviklingshæmmede borgere etablering af fremtidige døgntilbud Referat 13. november 2007: Den administrative styregruppe ønsker kommissoriet præciseret i forhold til at omhandle både demente udviklingshæmmede og ældre udviklingshæmmede, idet der er et stigende behov for tilbud til ældre udviklingshæmmede. Kommissoriet kan overvejes delt i 2. Punktet udsættes til behandling i den administrative styregruppe i december januar 2008: Brønderslev kommune har fremsendt et præciseret udkast til kommissorium, og indstiller fortsat til den administrative styregruppe: At godkende kommissorium for arbejdsgruppen At udpege medlemmer til arbejdsgruppen Bilag: Revideret udkast til kommissorium vedr. Ældre og demente udviklingshæmmede borgere Referat: Kommissoriet er udvidet og lagt op til at opdele kommissoriet i to målgrupper, der begge behandles i Dette indskrives i kommissoriet. Udpegning af deltagere i arbejdsgruppen: Aalborg kommune (Klaus Wehner ) Frederikshavn kommune (Anders Hind Brønderslev kommune - koordinator Rebild kommune (Rasmus Berg Region Nordjylland (Tove Z. Gjerlevsen Side 12 af 14

13 8. Orientering Temadag brugerorganisationer den 4. marts Region Nordjylland orienterede om, at program under udarbejdelse. Appetitvækker udsendes til kommuner m.v. Program og tilmelding i februar. Indikatorprojektet med referatet medsendes oversigt over økonomi fordelt på kommunerne til orientering. Region Nordjylland udsender brev til kommunerne om tilbagemelding på tilkendegivelse om deltagelse i projektet. Aalborg kommune og Region Nordjylland vurderer herefter det videre skridt i forhold til de kommunale tilkendegivelser. I tilfælde af at alle kommuner ikke ønsker at deltage i projektet skal sagen genbehandles i Den Administrative Styregruppe. Oversigten over økonomien vedlægges referatet. Kørsel til og fra kommunikationsinstitutter hvor langt er den i de kommunale systemer? Region Nordjylland genfremsender mailen til kommunerne. Ventelister/TIPO Aalborg kommune orienterede om møde mellem Servicestyrelsen og KL/kommunerne. Her er drøftet, hvad brugeren egentligt har behov for at vide i TIlbudsportalen? KL / Aalborg kommune indstiller til Servicestyrelsen om ændring af bekendtgørelsen således der oplyses om, hvorvidt det aktuelt er en ledig plads, når brugeren ønsker en status på ventelisterne. Endvidere skal der oplyses om en kontaktperson i kommunen, der igen kan oplyse om den reelle ventelistesituation. Dette skal skrives ind i Tilbudsportalen. Side 13 af 14

14 9. Næste møde den 13. februar 2008 kl i Regionshuset. Kommunalt formøde Eventuelle punkter til dagsordenen skal være Kirstine Kejser, Region Nordjylland, i hænde senest den 31. januar 2008 kl Referat: Husk status fra arbejdsgruppe vedr. psykiatrien (Jane Hvas, Jammerbugt). Når den del, der handler om sundhed, er færdig sendes den til behandling i Den Administrative Styregruppe med henblik på at gennemgå, hvad der evt. må mangle på socialområdet. KK indskriver i referatet vedr. procesplan og deltagere på sundhedsområdet. Side 14 af 14

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Rebild Kommune. Region Nordjylland

Rebild Kommune. Region Nordjylland Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 6. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE Tirsdag den 5. december 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 14 Medlemmer: Vibeke

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse Høringsudkast til DAK 15. januar 2014 På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse 1 1. Forord It-strategien til understøttelse

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF KOORDINERENDE INDSATSPLANER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF KOORDINERENDE INDSATSPLANER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF KOORDINERENDE INDSATSPLANER 2014 Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Materialer fra Den Regionale Tandpleje

Materialer fra Den Regionale Tandpleje Materialer fra Den Regionale Tandpleje kvalitet trivsel udvikling ordentlighed Revideret 2013 www.regionsyddanmark.dk/tandpleje side 2 Indhold Organisering af Den Regionale Tandpleje... 5 131, 133, 727

Læs mere