Fritid og kultur. Regnskab Administration og service. Veje, trafik og forsyning. Kommunens gæld mindsket Sundhed og forebyggelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fritid og kultur. Regnskab Administration og service. Veje, trafik og forsyning. Kommunens gæld mindsket Sundhed og forebyggelse"

Transkript

1 Årsberetning 2006 Indhold: I kommunalreformens tegn 2 Fritid og kultur 4 Regnskab 6 Administration og service 2 Veje, trafik og forsyning 4 Kommunens gæld mindsket 7 Sundhed og forebyggelse 2 Boligsocialindsats 4 Arbejdsmarked 7 Skoler og daginstitutioner 3 Byudvikling 5 Ældre 8 Børne- og ungeindsats 3 Miljø 5 Handicappede og sindslidende 8

2 Side 2 Høje-Taastrup Kommune Årsberetning 2006 I kommunalreformens tegn 2006 blev et år med fokus på kommunalreformen. Byråd, administration og institutioner havde travlt med at forberede ændringerne, som fulgte med reformen: flere opgaver til kommunen, især fordi amtet skulle nedlægges, og besparelser, fordi der ikke fulgte tilstrækkeligt med penge med til alle de nye opgaver. Forberedelse af nye opgaver Kommunen skulle 1. januar 2007 overtage sundheds- og forebyggelsesopgaver fra amtet. Kommunen udarbejdede derfor i 2006 gennem en spørgeskemaundersøgelse en sundhedsprofil for borgerne, som dannede baggrund for en ny sundhedspolitik. Også på børne- og ungeområdet overtog kommunen amtslige opgaver og indledte derfor i 2006 et samarbejde med de øvrige vestegns-kommuner om specialundervisning af handicappede børn. Et samarbejde der bl.a. skal sikre, at de forskellige grupper af børn kan få varetaget deres særlige behov på tværs af kommunegrænserne. En stor opgave gennem 2006 var at forberede etableringen af kommunens nye jobcenter på Erik Husfeldtsvej. Her blev Arbejdsformidlingen og den kommunale beskæftigelsesindsats lagt sammen til ét jobcenter den 1. januar Også på de øvrige områder er der kommet nye opgaver til. Fælles for alle opgaverne er, at kommunen gennem 2006 har haft som pejlemærke, at borgerne ved årsskiftet kom til at opleve så få ændringer som muligt. En spændende udfordring som også har krævet et særligt fokus på økonomien. En udgiftstung reform Høje-Taastrup Kommune tabte 55 mio. kr. på kommunalreformen og udligningsreformen! Trods en ihærdig kampagne sammen med andre trængte kommuner lykkedes det ikke at påvirke reformerne i en mere retfærdig retning. Vi fik et plaster på såret i form af 10 mio. kr. fra puljen til særligt trængte kommuner, og så måtte byrådet ellers selv smøge ærmerne op og finde løsninger på det økonomiske hul, dels ved besparelser på kommunens administration, hvor blandt andet to afdelinger af Borgerservice blev lukket, dels ved at finde besparelser i budgettet for Der blev lagt et stort arbejde i at finde besparelser, der kunne friholde kommunens kerneydelser til børn, unge og ældre. Og det lykkedes. Positivt regnskabsresultat Regnskabsresultatet for 2006 endte positivt med et overskud på den samlede drift på 40,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Du kan se Regnskabsresultat for 2006 i detaljer i denne årsberetning. Resultatet skyldes til dels ekstraordinære indtægter, men er også en følge af mindreforbrug og udskudt forbrug, der overføres til Med resultatet holdes kommunens service-udgifter inden for den ramme og det udgiftsloft, som staten har fastsat for kommunerne for 2006 ved lov. Vi undgår dermed også sanktioner fra staten med reduktion af bloktilskuddet i Det positive driftsresultat forbedrer samtidig kommunens likviditet og vores finansielle situation er dermed forbedret. Vi har samtidig betalt af på vores skattefinansierede gæld med afdrag på 40,3 mio. kr. i Alt i alt er kommunens økonomi blevet styrket i 2006, og Høje-Taastrup Kommune står mere robust ved indgangen til Kvalitet og udvikling sikret Vi kan altså se tilbage på et år, hvor økonomien som udgangspunkt kom under pres, men hvor kvalitet og udvikling på kommunens kerneområder alligevel blev sikret. Og der blev heldigvis plads til udvidelser i Den nye heldagsskole på Selsmoseskolen så dagens lys og kom godt fra start, og 52 nye boliger på plejeområdet blev taget i brug. Jeg håber, at årsberetningen vil give et overblik over kommunens indsats og fokusområder i Benyt kuponen bagerst på disse sider eller besøg kommunens hjemmeside hvis du gerne vil vide mere. Med venlig hilsen Michael Ziegler borgmester Sundhed og forebyggelse Udstedelse af pas og kørekort er i dag en opgave for Borgerservice. Personalet skulle derfor læres op i politiets hidtidige arbejde. Administration og borgerservice Besparelser på administrationen Da budgetsituationen i forsommeren 2006 tegnede til, at kommunen blandt andet på grund af udligningsreformen ville mangle næsten 100 mio. kr., besluttede byrådet før sommerferien besparelser på ca. 16 mio. kr. på kommunens administration m.m. Som følge heraf lukkede de to afdelinger af Borgerservice på Taastrup Hovedgade og Hovedgaden i Hedehusene. Borgerservice på bibliotekerne I efteråret åbnede Borgerservice i stedet én gang om ugen på henholdsvis Taastrup Bibliotek og Hedehusene Bibliotek. Der arbejdes videre med at udbygge borgerservice via bibliotekerne. Borgernes sundhed kortlagt I 2006 skulle kommunen forberede sig på at overtage hovedansvaret for de offentlige sundheds- og forebyggelsesopgaver fra 1. januar Som led i forberedelsen fik Høje- Taastrup Kommune gennem en spørgeskema-undersøgelse udarbejdet en sundhedsprofil for borgerne. Sundhedspolitik Sundhedsprofilen viste, at kun få af de voksne borgere i kommunen har en sund livsstil på alle områder. På den baggrund og med inddragelse af borgere og foreninger på en temadag blev efterfølgende udarbejdet en ny sundhedspolitik for Høje-Taastrup Kommune. Den lægger op til en indsats med fokus på blandt andet sundere kost, mere fysisk aktivitet, mindre alkohol og rygestop. Sundhedspolitikken lægger op til, at sundhed tænkes ind i hverdagen overalt i kommunen, og derfor skal kommunens medarbejdere være ambassadører for sundheden, når de i deres daglige arbejde møder borgerne. I 2006 ansatte kommunen en frivillighedskonsulent, som skal styrke kommunens samarbejde med de frivillige foreninger på ikke mindst sundhedsområdet. Røgfri kommune Byrådet vedtog endvidere, at alle kommunens arbejdspladser skulle være røgfri fra 1. januar I 2006 iværksatte byrådet også ombygning af trænings-faciliteterne på aktivitetscentret Espens Vænge, som udvides til de nye genoptræningsopgaver, som kommunen skulle overtage fra amtet fra 1. januar Danmarks bedste hjemmeside Desuden fortsætter arbejdet med at gøre borgerservice tilgængelig via nettet. I 2006 blev Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside kåret som Danmarks bedste kommunale hjemmeside. Igen i 2006 blev der holdt en række kurser for borgere, der havde lyst til at blive introduceret til, hvordan man kan betjene sig selv med offentlige ydelser på nettet. Borgerservice og bibliotekerne stod for kurserne, som også fortsætter i Nye opgaver Borgerservice skulle i 2006 forberede sig på en række nye opgaver i forbindelse med kommunalreformen blandt andet skulle personalet udstyres med nye IT-programmer og læres op i politiets hidtidige arbejde med at modtage henvendelser om pas og kørekort. Kommunen overtog ved årsskiftet 2006/2007 en del sundheds- og forebyggelsesopgaver fra amtet herunder genoptræning.

3 Høje-Taastrup Kommune Årsberetning 2006 Side 3 Skoler og daginstitutioner Succesfuld heldagsskole på Selsmoseskolen En skoledag fra kl med høj grad af integration af leg og læring. Et fleksibelt skema der kan skifte fra uge til uge. Øget forældresamarbejde og stor vægt på sprogstimulering og begrebsforståelse, sprogtest og lektiehjælp. Det er nogle af ingredienserne i heldagsskolen for klasse, som blev indviet af børn og voksne på Selsmoseskolen i august Selsmoseskolen er kommet godt fra start med stor tilfredshed og opbakning blandt elever, forældre og personale. Sund mad i skolerne I august 2006 startede en ordning med sund skolemad på tre skoler: Gadehaveskolen, Selsmoseskolen og Fløng Skole. I såkaldte udleveringskøkkener kan børnene købe sund mad, leveret af firmaet Skolemad. Byrådet besluttede inden årets udgang at afsætte midler i 2007 til at indrette udleveringskøkkener på flere skoler. Børnene i Charlotteager I tidlig relevant og helhedsorienteret hjælp til udsatte børn. Det er målet med kommunens projekt Helhed for det udsatte barn i Charlotteager, som har fået støtte fra Familiestyrelsen. Charlotteager har en høj arbejdsløshed og husstande med lav indkomst. Medarbejderne i fem daginstitutioner i området arbejder med at udvikle metoder til bedre at støtte de udsatte børn i det daglige. Ny daginstitution Kommunen indledte i 2006 planlægningen af en ny daginstitution, der skal opføres på Frøgård Alle. Den integrerede institution får plads til fire børnegrupper - dvs. mellem 66 til 88 børn i institutionen alt efter børnenes alder. Desuden blev det besluttet at udvide daginstitutionerne Stenmøllen i Hedehusene og Lyngen i Fløng. Der var balloner og flag i massevis, da eleverne tog hul på et nyt skoleår og indviede den nye heldagsskole på Selsmoseskolen i august Udvidet åbningstid Åbningstiden i daginstitutioner og SFO blev i 2006 udvidet. Forældrebestyrelserne og skolebestyrelserne afgjorde selv, om man ønskede, at alle institutioner og SFO skulle holde åbent i dagene før påske, eller om det var nok med en enkelt institution/sfo. I sidstnævnte tilfælde kunne bestyrelserne indstille til Børne- og Ungdomsudvalget, at man ønskede den ekstra tid fordelt på anden vis på en eller flere institutioner i området. Målet var, at den øgede åbningstid kunne tilrettelægges ud fra de lokale behov. Børne- og ungeindsats Opgaver over for handicappede børn Også på børne- og ungeområdet har kommunen i løbet af 2006 forberedt sig på at overtage nye opgaver fra amtet 1. januar Blandt andet indledte Høje-Taastrup Kommune samarbejde med de øvrige vestegns-kommuner om specialundervisning af handicappede børn, således at de forskellige grupper af børn kan få varetaget deres særlige behov på tværs af kommunegrænserne. Kommunen skulle også forberede sig på at overtage rådgivningen af familier med handicappede børn. Anbringelsesreform Den 1. januar 2006 trådte anbringelsesreformen i kraft. Reformen lagde op til, at børn, unge, familier og netværk knyttes tættere sammen om at skabe løsninger, når familieforholdene tillader det. Høje-Taastrup Kommune har i forvejen anvendt blandt andet familie-rådslagning, men i 2006 indledte kommunen en massiv efteruddannelse af samtlige medarbejdere på området i metoder, der styrker fokus på barnets og familiens ressourcer som udgangspunkt for at finde løsninger. Nyt center for børne- og ungerådgivning I 2006 flyttede man familiecentrenes medarbejdere sammen på rådhuset og nedlagde de lokale familiecentre. Målet var at kunne tilbyde bedre borgerservice, fordi man ved at samle medarbejderne får et stærkere fagligt miljø, hvor medarbejderne i højere grad kan udvikle metoderne i det sociale arbejde og hente sparring hos hinanden og hos ledelsen. Desuden er et større center mindre sårbart over for sygdom og ferie end de små enheder var, og dermed sikrede sammenlægningen også, at akut opståede situationer og indberetninger kan håndteres. Disse ændringer sammen med de nye opgaver fra amtet førte til, at kommunen ved årsskiftet 2006/2007 etablerede et nyt Børne- og Ungerådgivningscenter på rådhuset til at varetage indsatsen over børn og unge. Bedre tandpleje Byrådet besluttede i 2006, at den kommunale børne- og ungdomstandpleje skal samles i fire centre for at sikre en bedre og mere moderne tandpleje. Etableringen af de fire tandplejecentre sker trinvist i 2006 og Ved etablering af fire centre bliver der penge, plads og personale til at anskaffe og betjene moderne udstyr som f.eks. computerbaseret bedøvelse samt digital røntgen og digital journalisering. Samtidig samles tandplejens medarbejdere i stærke, faglige teams med fokus på erfaringsudveksling og en bedre udnyttelse af den enkeltes specialkompetencer, ligesom sårbarhed ved sygdom og ferie mindskes. Den kommunale børne- og ungdomstandpleje skal samles i fire centre. Det besluttede Byrådet i 2006.

4 Side 4 Høje-Taastrup Kommune Årsberetning 2006 Boligsocial indsats Boligsocialt partnerskab afsluttet Høje-Taastrup Kommune og en række samarbejdspartnere i form af virksomheder, boligselskaber, beboere og foreningslivet afsluttede i 2006 det boligsociale partnerskab for integration og beskæftigelse. Det Boligsociale Partnerskab rettede sig primært mod tre målgrupper: Voksne arbejdsløse og kontanthjælpsmodtagere, Unge samt Indvandrere og flygtninge. Og i de tre boligområder Charlottekvarteret, Taastrupgård og Torstorp blev forskellige projekter iværksat, der rettede sig mod netop disse målgrupper. Ved afslutningen af det fireårige partnerskab konkluderede man, at partnerskabets aktiviteter havde givet nyt liv til boligområder og beboere for eksempel i form af lektiecaféer, sprogundervisning og arrangementer. Aktiviteter fortsætter En række af partnerskabets aktiviteter fortsætter. Udover de ovennævnte er det blandt andet Jobexpres, som med stor succes har specialiseret sig i at få flygtninge og indvandrere i arbejde og uddannelse. Desuden fortsætter projektet A-holdet, som hjælper unge ud af en kriminel løbebane og i gang med job og uddannelse. Svømmehallerne i Fløng (billedet) og Taastrup fik handicaplifte i slutningen af Fritid og kultur Brugerstyrede idrætsanlæg Efter høring om en ny administrativ model i foreningerne gennem 2005, overtog de nye brugerbestyrelser i slutningen af 2006 ledelsen af kommunens idrætsanlæg, samlet i henholdsvis vest og øst i kommunen. Svømmehallerne i Taastrup og Fløng samt Sengeløse Idrætsanlæg er dog samlet i det kommunale Høje-Taastrup Idrætsteam. Kommunen fik tilsagn om tilskud på 1. mio. kr. fra DBU (Dansk Boldspil Union) i slutningen af 2006 til etablering af kunstgræsbane på Nyhøj Idrætsanlæg byrådet har afsat yderligere 4,9 mio. kr., og banen vil blive anlagt i sommeren Gang i svømmehallerne Der blev i slutningen af 2006 etableret handicaplifte i de to svømmehaller til glæde for handicapbrugerne. Ligeledes var der bevilget midler til renovering af bassinerne. Renoveringen blev dog udsat til 2007, idet svømmehallernes samlede stand skulle vurderes af Teknologisk Institut i begyndelsen af 2007 af hensyn til langtidsplanlægning. Biblioteksservice på SMS Bibliotekerne har i 2006 haft fortsat stigning i antallet af lånere, der benytter bibliotekernes digitale tjenester til bestilling af bøger og besked om, hvornår bestilte materialer kan afhentes eller materialer skal afleveres. Bibliotekerne var igen i 2006 rammen om utallige arrangementer for både børn og voksne. Kul Tour og Hedeland Byrådet havde valgt også i 2006 at bakke økonomisk op om kulturugen Kul Tour, der med et væld af kulturelle aktiviteter satte Høje-Taastrup Kommune på landkortet en uge i juni. Kommunale institutioner som Taastrup Kulturcenter, den kommunale billedskole, bibliotekerne og mange flere bidrog sammen med foreninger, private virksomheder og Kul Tourarrangørerne til det righoldige program med aktiviteter. Også den årlige opera i amfiteatret i Hedeland er et kulturelt tilløbsstykke i Høje-Taastrup Kommune i regi af teater Hedeland, som er stiftet sammen med nabokommunerne Greve og Roskilde. Projekt A-holdet er et af de initiativer, der fortsætter i en ny helhedsplan for Taastrupgård, som byrådet har godkendt. Tilsvarende har byrådet godkendt en ny helhedsplan for Charlottekvarteret, som blandt andet vil fortsætte med at støtte det frivillige arbejde i kvarteret. Byfornyelse med udgangspunkt i kultur En byfornyelse skal binde kvarteret omkring Taastrup Teater og Taastrupgårdsvej tættere sammen med Taastrup Bymidte og give kvarteret et løft visuelt og funktionelt. Staten har givet tilsagn om midler til byfornyelsen, byrådet har afsat midler, og i 2006 blev partnerskabet Kulturringen stiftet med deltagelse fra kommune, erhvervsliv, institutioner og foreninger i området. I 2007 vil aktiviteterne for alvor gå i gang. Blandt andet skal Taastrup Teater og Kjeld Abells Plads foran teatret ombygges og udvides. Begge svømmehaller har gennem 2006 udvidet tilbuddene med stilleaftner, wellness-arrangementer og andre aktiviteter. Veje, trafik og forsyning Fokus på trafiksikkerheden Høje-Taastrup Kommune har i 2006 foretaget en del vejrenoveringer blandet andet med fokus på trafiksikkerheden. Der er etableret et nyt fortov ved Baldersbo Plejecenter og istandsat fortove 13 steder i kommunen. Langs Taastrup Hovedgade, i Tofte-kvarteret i Taastrup og flere andre steder er sierne til kloakafløb istandsat, og mange steder er chikaner gjort permanente ved at uskifte blomsterkasserne med granitkantsten. Derudover er der lagt nyt asfalt-slidlag på 14 vejstrækninger i kommunen. I 2006 besluttede byrådet desuden, at kommunens vejbelysning skal moderniseres i løbet af Renovation I 2006 blev der indført nye bestemmelser om elektronik-affald, således at elektronik-affaldet leveres tilbage til importøren eller producenten. På genanvendelses- og affaldspladserne blev der indført et nyt kundesystem for bedre betjening af borgerne. Det nye vandværk I 2006 begyndte arbejdet med at etablere det nye vandværk på grunden ved Agrovej. Når værket står færdigt, vil Høje- Taastrup Kommune kunne være selvforsynende med op til 40 % af behovet for vandforsyning i kommunen mod i dag kun omkring 10 %. De mange byggerier i kommunen gav også travlhed: Der er blandt andet foretaget byggemodninger i Kraghave Nord og Georg Hansens Ager/Lindegårdsager i Hedehusene/Baldersbrønde. Desuden er der påbegyndt renovering af hovedledning ved Gadevang. Vandforsyningen glæder sig over, at ledningstabet fortsat er lavt der er altså ikke store problemer med utætheder i kommunens vandledninger. Kloakforsyningen har tilsvarende foretaget byggemodninger i Kraghave Nord og Georg Hansens Ager/Lindegårdsager. Dette års renoveringer af kloaknettet fandt sted i Fløng, Taastrup og Sengeløse. Parkområdet 2006 har ikke budt på nyskabelser i parkerne. På grund af en omprioritering af ressourcer overtog kommunens parkmedarbejdere i 2006 vedligeholdelsen af udendørsarealerne ved daginstitutionerne. En opgave, der - for en tid - har skubbet plejen af kommunens grønne arealer lidt i baggrunden.

5 Høje-Taastrup Kommune Årsberetning 2006 Side 5 Byudvikling Fortsat byfornyelse i Taastrup Bymidte Byfornyelsen er fortsat i Taastrup Bymidte, hvor selve hovedgaden og byens pladser er renoveret og ombygget med chausséstens-belægning, nye bænke, kunst m.m. og træbeplantning i de foregående år. I 2006 blev Axeltorv og pladsen foran Medborgerhuset færdiggjort. Den 1. januar 2006 skiftede Køgevej navn til Taastrup Hovedgade. Byfortætning Herudover er byfornyelsen sket i form af byfortætnings-projekter, hvoraf to er færdigbygget og taget i brug i Det ene er byggeriet på hjørnet af Lindevej og Taastrup Hovedgade, hvor en ejendommen med butikker i gadeplan og beboelse i etagerne ovenover lukker det tidligere tomme hul i gaderækken over for pladsen ved Taastrup Ret. Det andet er byggeriet Vesterparken på arealet mellem Gasværksvej, Vesterparken og Pile Allé, hvor kommunen og en privat grundejer gik sammen om at udbyde et areal til boligbyggeri. Med flot beliggenhed ved Vandtårnsparken og Rådhushaven er her opført et byggeri i spændende arkitektur, som har tilført bymidten 34 boliger nye boliger Også i andre dele af kommunen skød nye byggerier talstærkt op i Blandt de nye bebyggelser er adskillige parcelhuse samt to seniorbofællesskaber i Kragehave ved Høje Taastrup samt Thorsparken, Eigtveds Have og Hallands Enge i Høje Taastrup By, beboelsesejendomme på Kallerupvej i Hedehusene og parcelhuse i området syd for Liselundager i Hedehusene/Baldersbrønde. Axeltorv er en af de pladser i Taastrup Bymidte, som fik et ansigtsløft i 2006 med ny belysning, belægning osv. I alt er der de seneste to-tre år opført omkring 1100 nye boliger i Høje-Taastrup Kommune, og flere er på vej. Størst bliver udbygningen i Hedehusene Sydøst området Gammelsø som byrådet åbnede mulighed for med vedtagelsen af kommuneplan Miljø Nye opgaver Kommunalreformen betød også på miljøområdet, at kommunen måtte bruge kræfter i 2006 på at forberede sig på de nye opgaver, som kommunen skulle overtage, når amtet lukkede med udgangen af De nye opgaver omfatter blandt andet beskyttelse af naturtyper som enge, søer og moser, tilsyn med fredede områder og udarbejdelse af plejeplaner. Desuden skulle kommunen forberede sig på at overtage godkendelse af og tilsyn med en række miljømæssigt betydende virksomheder og myndighedsopgaver vedrørende råstofindvinding (især grusgravning). Kommunen skulle også forberede sig på at overtage opgaven med at udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, som skal sikre rent drikkevand i fremtiden. På jordforureningsområdet skulle kommunen være parat til fra 1. januar 2007 at give tilladelse til byggeri på forurenede grunde. Derudover skulle kommunen gøre sig klar til fra årskiftet 2006/2007 at foretage Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) i en række større sager, som vurderes at kunne have betydning for det omgivende miljø. Miljøkampagne vedrørende brændeovne I 2006 gennemførte rådhusets Teknik- og Miljøcenter en kampagne for bedre brug af brændeovne med det mål at sikre den miljømæssigt bedst mulige brug af brændeovnene i husstandene i Kommunen. Foruden annoncering af miljørigtig og nabovenlig fyring i brændeovne i lokalavisen rettede Plan- og Miljøudvalget også henvendelse til Miljøministeren med et forslag til supplement til den kommende brændeovnsbekendtgørelse, som har været undervejs et stykke tid. Plan- og Miljøudvalget foreslog blandt andet, at alle brændeovne, som sælges fra og med 2008, skal være testet og leve Naturbeskyttelse og tilsyn med fredede områder er nogle af de nye opgaver, som kommunen måtte forberede sig på at overtage i forbindelse med kommunalreform. op til en grænse for, hvor mange partikler der må sendes ud fra brændeovnens skorsten. Udvalget foreslog også, at der skulle indføres en udfasningsordning for eksisterende brændeovne, og at der informeres om udfasningsordningen i for- bindelse med skorstensfejerens besøg. Høje-Taastrup Kommunes forslag ser i 2007 ud til at blive tilgodeset i en ny ambitiøs plan, der kan gøre fyring i brændeovne og brændekedler (brændefyr) mere miljøvenligt.

6 Side 6 Høje-Taastrup Kommune Årsberetning 2006 Regnskab 2006 Resultatopgørelse 2006 (1.000 kr.) (Minus = indtægt eller overskud) Resultatområde Opringeligt Budget Regnskab 2006 Regnskab 2005 Skatter Tilskud og udligning I alt Driftsudgifter incl. refusioner, skattefinansierede område Dagpleje- og daginstitutioner Folkeskolen (incl. sfo og ungdomsskoler) Fritids- og ungdomsklubber Udsatte børn og unge Omsorg og pleje vedr. ældre Foranstaltninger for udviklingshæmmede m.v Sundhedsfremme og forebyggelse Forsørgelse, integrations- og arbejdsmarkedsforanstaltninger Boligstøtte og boligsociale opgaver Andre sociale opgaver Veje, grønne områder mm Biblioteker og kulturelle formål Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Administration og borgerbetjening I alt Renter A. Resultat af ordinær drift (skattefin. område) Anlægsudgifter, skattefinansierede område Dagpleje- og daginstitutioner Folkeskolen (incl. sfo og ungdomsskoler) Fritids- og ungdomsklubber Omsorg og pleje vedr. ældre (excl. ældreboliger) Foranstaltninger for udviklingshæmmede m.v Sundhedsfremme og forebyggelse Veje, grønne områder mm Biblioteker og kulturelle formål Folkeoplysning og fritidsaktiviteter I alt B. Resultat af skattefinansierede område i alt Brugerfinansierede område: Jordforsyning, anlæg (netto) Forsyningsvirksomhed, drift (netto) Forsyningsvirksomhed, anlæg (netto) Anlæg: Konvertering af plejehjem I alt C: Samlet resultat Finansforskydninger og finansiering Konvertering af plejehjem (indfrielse af byggekredit) Øvrige finansforskydninger Afdrag på lån Afdrag på lån vedr. ældreboliger Låneoptagelse til ældreboliger Øvrig låneoptagelse Restanceført låneoptagelse Forskydning i likvide aktiver I alt Primo 2006 Ultimo 2006 Formueændring Aktiver: Likvide aktiver Tigodehavender hos staten Kortfristede tilgodehavender i øvrigt Langfristede tilgodehavender Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre Aktiver tilhørende fonds legater mv Materielle aktiver (grunde, bygninger, tekniske anlæg m.v) I alt Passiver: Passiver tilhørende fonds, legater mv Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre kassekreditter og byggelån Kortfristet gæld til staten Kortfristet gæld i øvrigt Langfristet gæld excl. ældreboliger Langfristet gæld, ældreboliger Hensættelser Egenkapital I alt

7 Høje-Taastrup Kommune Årsberetning 2006 Side 7 Kommunens gæld mindsket med 40,3 mio. kr. Positivt regnskabsresultat Regnskabsresultatet for 2006 endte med et overskud på den samlede skattefinansierede drift inkl. renter på 40,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Resultatet dækker over øgede indtægter fra skat og udligning på knap 12 mio. kr. På de samlede nettorenteudgifter var der et mindreforbrug på godt 2 mio. kr., mens mindreforbruget på alle øvrige driftsudgifter og refusioner udgjorde netto godt 26 mio. kr. I dette overskud indgår bl.a. mindreforbrug, der overføres til Holder statens loft og undgår straf Statens styring af kommunernes økonomi indbefatter bl.a. en serviceramme eller loft hvorunder kommunerne skal holde deres serviceudgifter d.v.s. udgifterne til blandt andet løn og drift på alle de kommunale kerneservice-områder. Folketinget vedtog i 2006 regeringens forslag om, at statens tilskud til kommunerne reduceres hvis kommunernes regnskab udviser et højere niveau for serviceudgifterne end forudsat i kommunernes budgetter. Da kommunens udgifter holder sig under det fastsatte loft, vil Høje-Taastrup Kommune ikke blive pålagt en individuel straf med reduktion af vores bloktilskud i Resultatet skyldes til dels ekstraordinære indtægter, men er også en følge af mindreforbrug og udskudt forbrug, der overføres til Ser man på kommunens samlede resultat (det skattefinansierede drifts- og anlægsområde samt det brugerfinansierede område) udgør mindreudgiften i alt 107,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Mindre gæld Det positive driftsresultat forbedrer samtidig kommunens likviditet populært sagt kassebeholdningen - og vores finansielle situation er dermed forbedret. Vi har samtidig betalt af på vores skattefinansierede gæld med afdrag på 40,3 mio. kr. i Alt i alt er kommunens økonomi blevet styrket i 2006, og Høje-Taastrup Kommune står mere robust ved indgangen til januar 2007 blev Arbejdsformidlingen og den kommunale beskæftigelsesindsats lagt sammen. Det nye jobcenter blev forberedt i 2006, så alt var klart til indvielsen. I løbet af året blev Jobcenter Høje-Taastrup desuden udpeget til at varetage den landsdækkende funktion som specialenhed for etnisk integration på arbejdsmarkedet blandt andet på grund af Høje-Taastrup Kommunes gode erfaringer med Jobexpres. Fokus på fleksjob I 2006 havde kommunen særligt fokus på at skaffe fleksjob til de mange borgere, som for eksempel efter en sygeperiode er godkendt til et fleksjob. Kommunens indsats bestod i målrettet at opsøge arbejdspladser, der kunne have behov for lige netop den enkelte fleksjob-medarbejders kvalifikationer. Arbejdsmarked Fusion af AF og kommunal indsats En stor opgave gennem 2006 var at forberede etableringen af det nye jobcenter i kommunen, hvor Arbejdsformidlingen (AF) og den kommunale beskæftigelsesindsats skulle lægges sammen til ét jobcenter den 1. januar Sammenlægningen var affødt af kommunalreformen, og målet er, at jobcentret giver virksomhederne én indgang til arbejdskraft og de ledige én indgang til arbejdsmarkedet. Den nye organisation og IT-systemerne skulle forberedes, og kommunens bygning på Erik Husfeldtsvej skulle ombygges til formålet, så alt stod klar til 1. januar. Sprogcentret Sprogcentret overgik i 2006 fra at være selvejende institution til at være kommunalt. Formålet var, at Sprogcentrets aktiviteter i endnu højere grad skulle være en del af kommunens samlede integrations- og arbejdsmarkedsindsats. Udover danskundervisning på mange niveauer tilbyder Sprogcentret derfor blandt andet kurserne Forældredansk for forældre på skoler med mange tosprogede børn og kurserne Dansk på arbejde målrettet virksomheder, ligesom Sprogcentret indgår med sprogundervisning i kommunens aktiveringsprojekter. Høje-Taastrup Kommune Årsberetning 2006 Udgivet maj Redaktion: Byrådscentret/Informationsafdelingen. Design og produktion: Lokalavisen-Taastrup. Fotos: Inge Aasmul, Kenn Thomsen, Thomas Olsen, Christian Langballe / Wanek & Myrner og Høje-Taastrup Kommune. Oplag: ex. Klip ud og send Høje-Taastrup Kommune Byrådscentret/Informationsafdelingen Bygaden Taastrup

8 Side 8 Høje-Taastrup Kommune Årsberetning 2006 Henriksdal Plejecenter blev udvidet i 2005 og moderniseret i I oktober 2006 kunne beboerne tage de nye to-værelses lejligheder i brug. oplæring i og erfaring med at bruge det nye redskab. Med den håndholdte computer får medarbejderen adgang til blandt andet information om den borger, som skal hjælpes, ligesom medarbejderen fx kan lægge beskeder ind i det fælles system til den næste, der skal hjælpe borgeren. Før måtte medarbejderen ringe til kontoret med sine spørgsmål og efter en arbejdsdag aflevere sedler med beskeder om de enkelte borgere, som så skulle skrives ind af andet personale. På den måde kan den mobile IT lette det administrative arbejde med at dokumentere, hvad der er gjort og skal gøres hos den enkelte borger. Og kvaliteten kan blive bedre, fordi tingene kan blive skrevet ned med det samme, og nødvendige informationer er tilgængelige ude hos borgeren. Ældreområdet Målet er, at kvaliteten i hjemmeplejen bliver endnu bedre, og at medarbejderne oplever mindre stress og større tilfredshed med arbejdet. Moderniserede plejeboliger indviet Plejecentrene Sengeløse, Henriksdal og Baldersbo udvides og moderniseres i disse år. I 2005 kunne tilbygninger med nye plejeboliger indvies på alle tre plejecentre. I oktober 2006 afsluttedes moderniseringen og ombygningen af de eksisterende plejeboliger på Sengeløse Plejecenter og Henriksdal Plejecenter, mens ombygningen af de eksisterende plejeboliger på Baldersbo afsluttes i Resultatet er, at kommunens plejeboliger nu er moderne toværelseslejligheder på ca. 65 kvm. med køkken og bad. Med udvidelserne er der kommet 52 nye plejeboliger. Mobil IT styrker plejen Hjemmeplejen har i 2006 indført mobil IT i en del af hjemmeplejen. De små håndholdte computere indføres område for område, sådan at medarbejderne kan få den fornødne Professionel omsorg og faglig stolthed Alle medarbejderne i kommunens hjemmepleje har i 2006 deltaget i tre dages efteruddannelse med fokus på den professionelle omsorg og faglige stolthed. Målet har også været at sikre, at alle medarbejderne har et godt kendskab til og ensartet opfattelse af det politisk besluttede serviceniveau for hjemmeplejen i Høje-Taastrup Kommune. Handicappede og sindslidende Aftale med nyt botilbud 1. september 2006 blev bofællesskabet Birthe Marie Hjemmet i Liselundager i Hedehusene indviet - et botilbud til 12 udviklingshæmmede og sent udviklede. Botilbuddet er oprettet af Fonden Marie-Hjemmene. Nye institutioner fra amtet Igennem det meste af 2006 har kommunen forberedt overtagelsen af institutioner fra Københavns Amt pr. 1. januar På området for handicappede og sindslidende drejer det sig om: Vestervænget - et botilbud for 41 psykisk syge voksne med særlige behov for behandling og støtte hele døgnet. Frøgård Alle 6 - et botilbud for 24 voksne med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Taxhuset - her bor 40 yngre mennesker med vidtgående fysiske handicap som f.eks. senhjerneskade og sclerose. Behandling af misbrug Forberedelserne til kommunalreformen har også omhandlet andre områder. Blandt andet har kommunerne også fra 1. januar 2007 overtaget ansvaret for misbrugsbehandlingen og andre botilbudsformer. Derfor har der også igennem 2006 været forberedelser til at kunne overtage driftsoverenskomster fra amtet med to Blå Kors-tilbud. Disse er: Blå Kors Pensionat (selvejende) - et midlertidigt botilbud for voksne, der er hjemløse eller i en periode ikke kan opholde sig i eget hjem. Der er 17 døgnpladser. Blå Kors Behandlingshjem og ambulatorium (selvejende) - et behandlingshjem med 18 døgnpladser, syv dagpladser og et ambulatorium for voksne alkoholikere og deres pårørende. Taxhuset, som kommunen 1. januar 2007 overtog fra amtet, er et botilbud for 40 yngre fysisk handicappede mennesker. Jeg ønsker at bestille: (sæt kryds) Budgetavisen Høje-Taastrup Kommune i tal Pjecerne kan også ses på eller hentes i Borgerservice og på bibliotekerne Navn: Adresse: Postnr.: By: Min mening om årsberetningen: ja nej Det er en god ide at få årsberetningen sammen med lokalavisen De enkelte emner er godt beskrevet Der mangler nogle emner Hvis ja, hvilke? Gode ideer til årsberetningen: Klip ud og send Høje-Taastrup Kommune Rådhuset, Bygaden 2, 2630 Taastrup, telefon Åbningstider: Man-ons kl torsdag kl fredag kl Borgerservice på biblioteker: Tirsdag kl er der en borgerservicemedarbejder tilstede. I den øvrige åbningstid er det bl.a. muligt at aflevere og få udleveret blanketter på: Taastrup Bibliotek, Selsmosevej 2, 2630 Taastrup, telefon , og på Hedehusene Bibliotek, Hovedgaden 516 B, 1. sal, 2640 Hedehusene, telefon

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014 Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender. 2014-prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. - 449 1.737 1.738 1.961 1.867 1.908 22 Renter

Læs mere

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012)

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) FORSLAGSSTILLER: Budgetforlig 2012 I hele 1.000 kr./2012-priser 2012 2013 2014 2015 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter: -5.170.843-5.277.913-5.434.987-5.594.829

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

[28] Børn- og Ungeforvaltningen

[28] Børn- og Ungeforvaltningen [28] Børn- og Ungeforvaltningen I KORTE TRÆK Børn- og Ungeforvaltningens opgaver dækker børnepasning, kommunens skoler og skolefritidsordninger, fritidsaktiviteter, klubber og ungdomsskoler. Derudover

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Mariehjemmenes historie

Mariehjemmenes historie 42 Mariehjemmenes historie Redigerede uddrag fra www.mariehjem.dk Mariehjemmene er historien om en stærk og socialt indigneret kvinde, der med den kapital, som hendes pensionsopsparing tillod, ønskede

Læs mere

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE JUNI 2011 DEL 1: Oplysninger om antal voksne handicappede og sindslidende I denne del af spørgeskemaet beder vi om oplysninger

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Borgerpanelet Budget 2007

Borgerpanelet Budget 2007 Borgerpanelet Budget 2007 September 2006 Borgerpanelet en supplerende dialogmulighed Siden 2004 tilbud til voksne i kommunen I dag 326 medlemmer meget gerne flere Budget 2007 Sundhedsfremme og forebyggelse

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk Hvidovre rød og grøn Stem på Enhedslisten hvidovre.enhedslisten.dk Enhedslisten det vil vi Enhedslistens politik er at fremme fællesskaber og lighed på alle områder i kommunen. Vi tror på, at det skaber

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi N O TAT Nøglebegreber i den kommunale økonomi Med jævne mellemrum omtales forskellige dele af den kommunale økonomi i medierne. Ofte bygger historierne på en form for økonomisk eller personalemæssig statistik.

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Besparelser 2010 2014

Besparelser 2010 2014 Besparelser 2010 2014 Besluttet på byrådsmødet den 17. maj 2010 Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative og Borgergruppen Forlig om besparelser 2010-2014 Venstre, Dansk Folkeparti, De konservative og

Læs mere

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde Økonomiudvalg Kommunaldirektør Erhvervs- og udviklingssekr. Byråds- og direktionssekr. Jura Bude/rådhusbetjente Råd og nævn Information Trykkeri Vicekommunaldirektør Kommuneplan (i samarbejde med miljø

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen AAB Henrik

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

FREMGANG I FÆLLESSKAB

FREMGANG I FÆLLESSKAB FREMGANG I FÆLLESSKAB INVESTERINGSPAKKE 13 FREMGANG I FÆLLESSKAB Med aftalen Fremgang i fællesskab fortsætter vi med at renovere skoler, bygge almene boligere og forbedre forholdene for de mest udsatte

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere