TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004"

Transkript

1 2-001 TIRSDAG DEN 14. DECEMBER FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand (Mødet åbnet kl. 9.05) Åbning af mødet Modtagne dokumenter: se protokollen Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen Topmødet EU/Rusland (indgivne beslutningsforslag): se protokollen Retningslinjer for den politiske strategi Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er redegørelse fra Kommissionen om retningslinjer for den politiske strategi Barroso, formand for Kommissionen. - (PT) Hr. formand, mine damer og herrer, i de fire uger, der er gået, siden mit hold fik Deres støtte, har vi smøget ærmerne op og er gået i gang med arbejdet. Vores hovedmål har været at udarbejde forslag til en fælles vision om styring af Parlamentets, Rådets og Kommissionens aktiviteter i de kommende år. Denne vision vil udbygge det partnerskab for velstand, solidaritet og sikkerhed, som jeg bebudede i Parlamentet i juli. Den vil identificere de største økonomiske, sociale og miljømæssige udfordringer, som vores succes vil afhænge af, og den vil indeholde prioriteringer og løsninger. Vi kan imidlertid ikke klare det hele selv. Det er derfor, at denne debat er vigtig. Det er derfor, at jeg er her i dag for at lytte til Dem. Jeg vil høre Parlamentets forslag, for de vil være et væsentligt bidrag til vores fælles tænkning. Jeg vil lytte til Deres bekymringer, og gennem Dem vil jeg få at vide, hvad de millioner af europæere, som De repræsenterer, mener. Hvorfor er det så vigtigt? Fordi jeg er sikker på, at Kommissionens, Parlamentets og det fælles europæiske projekts succes afhænger af, at vi viser, at EU kan gøre en forskel, både inden for og uden for vores grænser. Netop som vi forbereder ratificeringen af den europæiske forfatning, må vi ikke glemme Europas bemærkelsesværdige bedrifter: et halvt århundrede med fred og social og økonomisk udvikling, og dertil kommer udvidelsen for nylig, som repræsenterer genforeningen af vores kontinent. Vi må imidlertid ikke undervurdere den udfordring, som vi står over for, og som kræver en løsning på europæisk plan: vores befolkningers stigende alder, skaderne på miljøet og klimaforandringernes virkninger, nødvendigheden af at tilpasse vores økonomi til globaliseringens konkurrenceorienterede kontekst og truslerne mod vores fred og sikkerhed (EN) I dag agter jeg ikke at komme med en detaljeret redegørelse for det arbejde, vi er i gang med, før jeg har hørt på Dem, men jeg vil gerne skitsere hovedelementerne i vores strategi.for at skabe forbindelse mellem EU og dets borgere må vi vinde europæernes tillid hver dag ved at give løsninger på deres problemer. Det, der især bekymrer dem, er den økonomiske og beskæftigelsesmæssige situation. Der er ikke nogen frihed, ikke nogen fremtid, hvis man ikke kan tjene et anstændigt udkomme og sikre sine børns fremtid. Vi behøver en stærk, stabil og dynamisk økonomi, der kan skabe flere arbejdspladser og flere muligheder. Hovedspørgsmålet er hvordan? Vi har ikke brug for endnu et bibliotek af grundige studier for at finde svaret på det spørgsmål. Det arbejde er allerede gjort. Lissabon-strategien rummer både en diagnose og en liste over opgaver, der skal løses. Som jeg sagde her i Parlamentet i juli og november, agter jeg at gøre dette til Kommissionens hovedprioritet. En videnbaseret økonomi vil være kernen i en sådan strategi. I øjeblikket ser det måske lidt for meget ud som en liste over gode formål, men Kommissionen vil omforme det og forvandle det til en køreplan mod velstand, idet vi udpeger klare mål og en ambitiøs tidsplan. Det må gøres i samarbejde med medlemsstaterne, der deler ansvaret for gennemførelsen, og i konstruktiv dialog med arbejdsmarkedets parter. Økonomisk vækst er ikke et mål i sig selv. Europæerne er bekymrede for bæredygtigheden af vores sociale model - vores solidaritetsmekanismer, syge- og pensionssystemerne. De er optaget af livskvalitet og deres miljø. Den eneste måde, hvorpå man kan sikre disse goder, er ved at skabe de nødvendige ressourcer, der kan tjene hertil, og derved sikre økonomisk vækst. Ellers vil dette blive en luksus, som kun nogle af vores borgere kan tillade sig. Europæerne er også bekymrede for deres personlige sikkerhed. Forbrydelse respekterer ikke vores medlemsstaters grænser. Terrorisme er globaliseringens grimme ansigt. Vi behøver større sikkerhed på gaden og et sikrere kontinent. Kommissionen vil aktivt fremme initiativer til at give vores borgere et højere niveau af sikkerhed og derfor af personlig frihed. Hvilke midler har vi? Vi må understøtte vores ambition med de nødvendige finansielle ressourcer på europæisk og

2 6 14/12/2004 nationalt niveau. Vi vil ikke være en rigtig Union uden en stærk samhørighedspolitik. Vi må gennemføre det indre marked på basis af klare og simple regler. Vi trænger til bedre regler og må være parat til at fjerne unødvendigt bureaukrati. Vi kan også gøre dette ved at støtte vores strategiske mål med en ny arbejdsmåde, der er inspireret af forfatningen. Alt dette må udmøntes i en positiv dagsorden for reformer. Men alt dette kan ikke udrettes i et vakuum. Unionen er ikke en isoleret størrelse. Den er ikke en fæstning. Et antal stater ønsker at slutte sig til Unionen. Vi bør gøre os klar til at byde dem velkommen, på samme måde som de anstrenger sig for at leve op til vores krævende normer. Vi har også naboer, og vi trænger til en bedre struktur for vores forhold til dem for at håndtere fælles problemer og fremme stabiliteten. Vi har partnere i hele verden, med hvem vi er forenet ved stærke kulturelle og økonomiske bånd. Europa kan ikke være selvisk. Vi har pligt til solidaritet med de fattigste egne af verden, i særdeleshed i Afrika. Vores værdier, der omfatter demokrati, frihed og respekt for menneskerettighederne, pålægger os det ansvar at fremme dem i hele verden. Kun ved at styrke vores værdier vil vi kunne forsvare vores interesser i hele verden (FR) Hr. formand, mine damer og herrer, Kommissionen er til stede her i dag for at høre på Dem. Kommissionens overvejelser vil bygge på dagens forhandling, som uden tvivl vil blive en stor hjælp til at foreslå strategiske prioriteter for hele Unionen og afslutte forberedelsen af vores arbejdsprogram for det første år for denne Kommission. Jeg vil præsentere Dem for disse forslag på det andet plenarmøde i januar. De vil derefter blive drøftet af Parlamentet og Det Europæiske Råd for at nå til en aftale om Unionens målsætninger og prioriteter i løbet af første halvdel af Jeg vil gerne sige et par ord mere om mit initiativ, nemlig at det drejer sig om at udvikle fælles strategiske målsætninger. På den ene side er idéen om flerårig programmering nu indskrevet i forfatningen. Den er endda allerede taget i anvendelse sammen med Rådet og det tidligere Parlament. Vi har imidlertid indtil nu udelukkende bestræbt os på at koordinere de tre institutioners programmering uden at gå så vidt som til at koordinere vores strategiske visioner på mellemlang og lang sigt. På den anden side er det sådan, at selv om de foregående Kommissioner fremlagde deres visioner, var disse ikke altid udtryk for et egentligt partnerskab med Parlamentet eller Det Europæiske Råd. I praksis blev resultatet, at Europa blev ledet uden en tilstrækkeligt klar køreplan, hvilket havde den konsekvens, at vi nogle gange blev kørt af sporet af udefrakommende internationale begivenheder, og at vores prioriteter ændrede sig for meget alt efter de forskellige formandskabers politiske dagsordener. Vi har derfor i det mindste pligt til at gøre vores bedste for at fastlægge nogle prioriteter på mellemlang og lang sigt for hele Unionen. Når jeg siger dette, tænker jeg ikke kun på prioriteterne for vores institution, men også på de bestræbelser, vi skal gøre os for at fastlægge prioriteter for hele Europa. Vores fælles strategiske målsætninger skal fungere som et globalt navigationssystem for Europa for de næste fem år. Det er klart, at vi skal udvise smidighed og vise os i stand til at tilpasse os udviklingen. Vores fælles målsætninger vil imidlertid utvivlsomt hjælpe os med at definere nogle prioriteter, som senere vil kunne anvendes til at bedømme vores institutioners arbejde, både i Kommissionen, Parlamentet og Rådet. Jeg er meget opsat på at høre Deres indlæg og i samarbejde med Dem opstille en ambitiøs dagsorden for Europas fremtid. (Bifald) Poettering (PPE-DE), for gruppen. - (DE) Hr. formand, hr. formand for Kommissionen, kære kolleger, arbejdet begynder. Vi har nogle vanskelige og til dels dramatiske uger med godkendelsen af Kommissionen bag os. Den fik til sidst et stort tillidsvotum, og vores gruppe stemte for Kommissionen med udbredt enighed. Og nu begynder arbejdet. Med forhandlingen i dag får vi en helt ny erfaring, fordi Kommissionen nemlig først hører Parlamentet. Hr. kommissionsformand, jeg synes, det var rigtig godt, at De sagde, at De først ville høre, hvad Parlamentet tænker om Kommissionens arbejde i de kommende fem år. Det er også godt, når De siger, at De vil præsentere Deres program den 26. januar og i den forbindelse tage højde for så mange af Parlamentets overvejelser som muligt. Vi bestræber os på - også netop nu - at finde frem til en fælles holdning for Parlamentet. Vores gruppe har stillet et forslag til beslutning, der nu forhandles med de andre grupper. Jeg håber, at vi når frem til en holdning i Parlamentet, hvilket så også fører til, at Kommissionen og forhåbentlig også Rådet kan blive enige om et femårsprogram. For vores gruppe er der - hvis vi kunne gennemføre det alene, men det kan vi ikke, derfor må vi også altid være parate til at indgå kompromiser - fem hovedprioriteter. For det første økonomiske reformer i EU med henblik på øget konkurrenceevne og velstand for borgerne, for det andet bekæmpelse af terrorisme og kriminalitet, sikring af EU's ydre grænser, forhindring af misbrug af asylordningerne og bekæmpelse af illegal indvandring med henblik på at opnå større sikkerhed. Hvad angår indvandringen, er det også vigtigt for de mennesker, der kommer illegalt hertil. For det, der foregår i Middelhavet - at tusinder af mennesker omkommer på grund af en uafklaret situation i Middelhavet - krænker menneskerettighederne grundlæggende. Vi må i fællesskab forsøge at finde nogle løsninger, således at menneskene ikke længere omkommer i Middelhavet.

3 14/12/ Den tredje prioritet er et styrket Europa i en mere sikker verden med henblik på at skabe mere stabilitet og fremme demokrati og menneskerettigheder. For det fjerde gælder det om at udforme en politik, der muliggør et rent miljø og giver borgerne større livskvalitet. Og den femte prioritet er endelig at skabe et mere åbent, mere tilgængeligt og mere demokratisk EU, der fungerer bedre og med en mindre administration. Jeg vil gerne bede Dem om, hr. kommissionsformand, at De trods alle de forslag, De stiller, også tænker på følgende: Fører det til mere administration, fører det til mere bureaukrati, bliver subsidiaritetsprincippet overtrådt, og hvad koster det? Dvs. at Kommissionen i sin administrative praksis bør tage højde for alt dette, allerede når den stiller sine forslag. Jeg vil gerne koncentrere mig om tre aspekter. Europas konkurrenceevne er afgørende for, om menneskene i EU har arbejde og mad. Vi skal have fokus på at bevare og skabe arbejdspladser, og det lykkes kun, hvis vi styrker Europas konkurrenceevne. Jeg vil gerne opfordre Dem til, hr. kommissionsformand, at være tilbageholdende i Deres ordvalg, for formuleringen fra Lissabon om, at EU bør være det mest dynamiske videnbaserede økonomiske område i verden, dét er et ordvalg, der minder mig om Nikita Sergejevitj Khrustjov, der ville overhale USA i 1950'erne og 1960'erne. Vi ved jo, hvad der kom ud af det! Lad os altså være beskedne i vores ordvalg, men ambitiøse i vores handlinger! Hvis De gør det, så går De den rigtige vej. Det store flertal af vores gruppe mener ikke, at vi må så tvivl om grundlaget for stabilitets- og vækstpagtens stabilitetskriterier, for ny gæld ville medføre, at nutidens unge generation ville skulle betale gælden tilbage i morgen, og det ville hverken være økonomisk hensigtsmæssigt eller i overensstemmelse med det moralske grundlag for politikken. Der er endnu et vigtigt punkt, og det er naboskabspolitikken. Jeg vil gerne opmuntre Dem til, at vi tager nogle initiativer i Mellemøsten under Deres formandskab, fordi vi ser, at amerikanerne ikke er i stand til at klare det alene. Mellemøsten er en naboregion til EU, som det er værd at gøre sig alle bestræbelser for, således at der kan skabes stabilitet og fred dér, både for Israel og for Palæstina. Vi ved, hvor vigtigt dette er for freden og de gode relationer til den arabiske og islamiske verden. Vores prioritet skal være, at forfatningen bliver vedtaget, for forfatningen danner grundlaget for en fredelig og demokratisk indsats fra EU's side i det 21. århundrede. (Bifald) Schulz (PSE), for gruppen. - (DE) Hr. formand, mine damer og herrer, det glæder mig, hr. Barroso, at se Dem igen her til morgen. Jeg har i den sidste måned ikke haft lejlighed til at tale med Dem, jeg har virkelig savnet Dem, og det er godt, at De er her i dag for at lytte og for at få noget med på vejen. Det glæder mig også, at fru Kroes sidder bag Dem. Og jeg indrømmer gerne, at det er en fornøjelse for mig at se, at fru Kroes efter alt det, der er sket her i Parlamentet, som sin første handling har taget en beslutning truffet af Barroso-regeringen i Portugal under den kritiske lup. Det er et godt tegn på uafhængighed. Hr. Poettering citerer stadig oftere Nikita Khrustjov. Det har sin grund, og den vil jeg gerne afsløre for Dem. Han har nemlig taget en ph.d.-grad i Konrad Adenauers sikkerhedspolitik. Konrad Adenauers sikkerhedspolitik blev som meget andet i hans politik ført under mottoet "ingen eksperimenter". Men EU kommer ikke videre med "ingen eksperimenter", hr. Poettering. Derfor, hr. Barroso, opmuntrer jeg Dem udtrykkeligt til ikke at være forsigtig - De kan måske godt være det i Deres ordvalg, men vær modig med hensyn til det, De på Kommissionens vegne fremfører og tager i form af initiativer. Og her vil jeg også gerne benytte lejligheden til på Den Socialdemokratiske Gruppes vegne at sende tre væsentlige budskaber til Dem, som jeg nævnte som de tre nøgleelementer i vores politik allerede under de foregående debatter her i Parlamentet. Før jeg gentager disse tre punkter, vil jeg gerne give Dem endnu et godt råd, fordi De jo er her for at lytte: Uanset hvilke initiativer De tager, kræver de bredt flertal her i Parlamentet. Derfor går jeg ud fra, at De tager det med, som Den Socialdemokratiske Gruppe formulerer, og at vi også genfinder det i de initiativer, De foreslår. For De må forstå, at et klokkerent program fra Kommissionen, der indeholder neoliberale eller konservative elementer, men ingen socialdemokratiske, ikke vil blive godkendt af os. Det står helt klart! Hvis vi ønsker at føre en økonomisk politik i EU baseret på økonomiske reformer, sådan som hr. Poettering formulerede det, så vi også lige kan få afklaret, hvor konsensus- og konfliktpunkterne ligger henne, så betyder disse økonomiske reformer, hr. Poettering, hr. Barroso, frem for alt én ting: De skal være gavnlige for EU's konkurrenceevne, ja. Men de skal frem for alt gavne den sociale samhørighed i Europa. Det er to sider af samme sag. De, der tror, at konkurrenceevne betyder forringelse af arbejdstagernes rettigheder i Europa, støder på massiv modstand i vores gruppe. De vil f.eks. allerede i forbindelse med tjenesteydelsesdirektivet få mulighed for at vise os, om denne Kommission er parat til at kombinere de to sider. Konkurrenceevnen skal understreges så meget som muligt, men social samhørighed som udgangspunkt for enhver handling er absolut uundgåelig. (Bifald) Hr. Poettering, når De nævner bekæmpelse af terrorisme under punkt 2 i samme åndedrag som asyl og indvandring, er det efter min mening en farlig kombination af to forskellige fænomener. Bekæmpelse af terrorisme er en central opgave for EU. Men De må ikke kombinere illegal indvandring og asylpolitik med bekæmpelse af terrorisme. Det har De med sikkerhed heller ikke tænkt Dem at gøre, men så må De altså også

4 8 14/12/2004 differentiere! Bekæmpelse af terrorisme har nemlig kun lidt at gøre med asyl og indvandring, men asyl og indvandring er en opgave, vi absolut skal løse som led i den europæiske politik. Derfor mener jeg, at de gode forslag, der allerede foreligger, og som Antonio Vitorino jo fremlagde for år tilbage som led i Tampere-processen, bør dukke op igen i Deres program, hr. Barroso. Vi forventer et humanitetens Europa og et Europa, som samtidig garanterer borgernes sikkerhed. En sikring af de ydre grænser så konsekvent som muligt, men samtidig også en human adfærd fra EU's side i forhold til dem, der har brug for vores beskyttelse, er et af målene for vores gruppe. Når vi taler om et rent miljø, når vi har brug for en bæredygtig politik, så skal det også præciseres endnu en gang, hvad der blev understreget igen i sidste uge i Buenos Aires: Det er ikke på grund af EU, en bæredygtig politik for verdens miljø mislykkes. Det skal være en central opgave for Kommissionen at præcisere, at så længe USA ikke ratificerer Kyoto-protokollen, så længe landet ikke yder sit bidrag til at reducere CO 2 - emissionerne, må vi europæere ikke blive trætte af at kræve det af USA. Det er en central opgave for Dem som kommissionsformand. (Bifald) Når vi taler om styrkelsen af Europa og styrkelsen af Europas plads i verden, vil jeg gerne på vores gruppes vegne som et tredje punkt sende endnu et budskab til Dem, hr. Barroso, i forbindelse med forberedelsen af Deres program. En demokratimodel, der er baseret på multinationalitet og multietniske strukturer - sådan som EU er - kan blive en god eksportvare med henblik på fred i verden, fordi de indre strukturer i EU er udligning og accept - udligning af store og små og accept især af minoriteter. Hvis De gør dette budskab til grundlaget for Europas internationale politik, nemlig at vi ønsker udligning indadtil, hvilket vi f.eks. bidrager til i Ukraine p.t., og at vi ønsker at løse de etniske konflikter ad politisk og ikke militær vej, så vil De altid have Socialdemokraterne på Deres side. (Bifald) Ek (ALDE), for gruppen. - (EN) ALDE-Gruppen støtter Lissabon-processen som den bedste måde, hvorpå man kan opnå en konkurrencedygtig europæisk økonomi, og den fastholder, at bæredygtig økonomisk udvikling må være det ledende princip ved alle fremtidige lovgivningsmæssige initiativer. Samhørighed og social udvikling er nødvendige, men finder ikke sted i Europa i dag. Et videnbaseret samfund er nødvendigt, men det eksisterer ikke i Europa i dag. Vi må forøge finansieringen til forskning og udvikling, og vi må også gøre meget mere arbejde for livslang læring. Teknisk udvikling med hensyn til miljøproblemer er nødvendig, og det foregår ikke i Europa i dag - i det mindste ikke på den måde, det burde. Grundlæggende menneskerettigheder, lov og orden og ligestilling mellem kønnene er det, Europas borgere ønsker at opnå. Det er den sunde basis for økonomisk vækst. Jeg opfordrer derfor Dem, hr. kommissær, til ikke at blande kampen mod terrorisme sammen med menneskerettighederne og bekymringen for disse. Desuden yder aktiv deltagelse på arbejdsmarkedet et betydeligt bidrag til en rimelig levestandard, regional udvikling og social samhørighed, selv om investering i uddannelse og forskning såvel som regeringsinitiativer i tilfælde af alvorlige markedssvigt også spiller en afgørende rolle. Alle finansministre i Europa i dag bliver ført op på bjergtoppen med alle fristelserne til at underminere stabilitets- og vækstpagten. Undertiden er reaktionen den samme som hos den berømte svenske skuespillerinde, der engang sagde: "Jeg behøver ikke at blive ledt i fristelse. Jeg kan gå selv." ALDE-Gruppen er fast overbevist om, at man kun kan få et robust og dynamisk økonomisk miljø i EU, hvis den nye Kommission forpligter sig til at tage stabilitets- og vækstpagten op til revision, så den kan danne et stærkt bolværk mod finansiel uansvarlighed, samtidig med at man opretholder den nødvendige fleksibilitet, der kan sikre, at Europa maksimerer sit vækstpotentiale uden at bringe prisstabiliteten i fare. ALDE-Gruppen er fuldt parat til at samarbejde med Kommissionen på denne meget stenede sti, som vi sammen må gå ad, men det må baseres på bæredygtig udvikling. (Bifald) Frassoni (Verts/ALE), for gruppen. - (IT) Hr. formand, kære kolleger, det glæder mig meget, at der under forhandlingen i dag var mange parlamentsmedlemmer fra forskellige politiske grupper - også nogle, som man ikke ventede sig det af - der talte længe om bæredygtighed. Det er efter min mening vigtigt, for jeg er sikker på, at dette spørgsmål også bliver en reel prioritet for Kommissionen. I en tid, hvor mange borgere har stadig større mistillid til det europæiske projekt, bør den vigtigste strategiske målsætning for den nye Kommission og for alle de andre EU-institutioner være igen at blive synligt effektive, når det gælder forbedringen af borgernes livskvalitet, at blive et positivt instrument, der skaber demokratisk vækst i og uden for EU, og at gøre EU til et område med teknologisk innovation, der er rettet mod miljømæssig og social bæredygtighed. I den forbindelse er det efter vores mening nødvendigt at gøre en indsats på tre områder. Det første område er konsekvensen med hensyn til de fastlagte målsætninger og evnen til at sørge for deres overholdelse. Derfor vil vi

5 14/12/ kraftigt opfordre Kommissionen til at være mere bestemt, når den tager højde for EU's nøgleområder - f.eks. bæredygtighed, social samhørighed og ligestilling mellem kønnene - i alle sine politiske forslag, og til at gøre en konkret indsats for at genskabe balancen mellem de tre søjler i Lissabon-dagsordenen - nemlig den økonomiske, den sociale og den miljømæssige søjle - så man ikke fremmer nogle stive økonomiske målsætninger til skade for vores borgeres individuelle livskvalitet. Vi anmoder Kommissionen om at stille modige forslag om en koordineret indsats for at sætte gang i investeringerne i miljøteknologier og i beskæftigelsesfremmende foranstaltninger. Hvad konkurrenceevnen angår, ville vi gerne have, at de pågældende indikatorer også kom til at omfatte kvalitative sociale og miljømæssige indikatorer såsom indkomstfordeling, fattigdom og energieffektivitet. Efter vores opfattelse skal konsekvensen også måles ud fra vores evne til at sørge for, at løfterne bliver holdt. Der er som bekendt rigtig mange lande, som ikke overholder målsætningerne i Kyoto-protokollen, og derfor er de metoder, Kommissionen vil gøre brug af for at hjælpe disse lande med at rette sig efter denne protokol, et vigtigt, konsekvensskabende element. I den forbindelse vil vi gerne stille et af vores gamle forslag igen, nemlig en klimastabilitetpagt, som ikke blot omfatter et sanktionssystem, men også en positiv fælles forvaltning af Kyoto-forpligtelserne. Det andet område, som vi absolut bør tage op til fornyet overvejelse, er modet til at sige nej til en let konformisme, hvor vi ignorerer EU's ansvar i verden og gør det til et holdepunkt og et forbillede for dem, som i resten af verden kæmper for at forsvare menneskerettighederne og friheden. Dette punkt er meget vigtigt for os. Spørgsmål af økonomisk og handelsmæssig karakter må ikke forhindre os i at give vores holdning til kende til menneskerettighederne i Kina og Rusland eller til krigen i Tjetjenien. Om kort tid skal vi igen tale om Dayton-aftalerne, der nu har eksisteret i 10 år. Vi skal også gøre en indsats i den forbindelse, og vi håber, at Kommissionen tager nogle positive initiativer. Det tredje og sidste område er evnen til virkelig at repræsentere EU's interesser som sådan, idet man ikke lader sig påvirke alt for meget af styrkeforholdet mellem de enkelte lande og inden for Rådet generelt, og idet man indgår egentlige alliancer mellem dem i Europa- Parlamentet, foreningslivet og virksomhedslivet, som er enige om, at EU er meget mere end summen af EU's regeringer. I den henseende beder vi Barroso- Kommissionen om at tage Bolkestein-direktivet op til fornyet overvejelse og evt. trække det tilbage, om at forsvare REACH-direktivet med næb og kløer, om at foreslå et nyt direktiv om forsyningspligtydelser, om at opgive - eller i det mindste genoverveje - den tidligere Kommissions gmo-politik og om modigt og konkret at åbne op for den lovlige indvandring. Hr. formand, til sidst vil jeg gerne nævne mindst fire grundlæggende punkter i den interinstitutionelle aftale, som vi gerne vil indgå med Dem. Det første punkt er så afgjort en adfærdskodeks for kommissærerne og en seriøs tilgang til spørgsmålet om interessekonflikter. Det andet punkt er spørgsmålet om en konsekvensvurdering. Evalueringen af nye retsakter må ikke være vilkårlig og skal bygge på kriterier, der anvendes på en ensartet måde. Europa-Parlamentet kan konstatere, at der er forsinkelser på dette område. Virksomhederne og de økonomiske aktører i det hele taget er som bekendt meget mere aktive. Vi skal få Kommissionen og Parlamentet til også at evaluere de vedtagne retsakter ud fra kriterier om bæredygtighed og social indvirkning. Det tredje punkt er genoptagelsen af spørgsmålet om aktindsigt. Vi er yderst utilfredse med den nuværende situation, og vi håber kraftigt, at det lykkes os at opnå nogle positive resultater i de kommende år. Det fjerde og sidste punkt er et meget komplekst spørgsmål, som vi utvivlsomt får lejlighed til at tale om igen, nemlig Kommissionens holdning til medlemsstaternes manglende overholdelse af fællesskabsretten. Vi er meget bekymrede over de forsinkelser, der er opstået, og over, at Kommissionen efterhånden lader til at have opgivet denne prioritering, ikke mindst på miljøområdet. Vi håber virkelig, at Kommissionen vil tage hensyn til denne prioritering i fremtiden, for EU's troværdighed bygger også på evnen til at sørge for lovgivningens overholdelse Wurtz (GUE/NGL), for gruppen. - (FR) Hr. formand, hr. formand for Kommissionen, i betragtning af den dominerende politiske profil i den nye Kommission ville det være dumdristigt af min gruppe at bede den iværksætte en række strategiske retningslinjer, som svarer til vores vision for Europa. Jeg tillader mig imidlertid med henvisning til den uventet kraftige modvind, som blæste ved hr. Barrosos indsættelse, at anbefale ham at sende nogle klare signaler til de knap så heldige af hans medborgere for at fortælle dem, at han også har hørt deres budskab. Det første signal kunne omfatte forslaget til direktiv om liberalisering af tjenesteydelserne, som i daglig tale kaldes Bolkestein-direktivet, og som Martin Schulz og Monica Frassoni allerede har hentydet til. Dette forslag bekræfter alle forbehold over for den europæiske liberale model i de sociale bevægelser, inklusive Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation. Og med god grund! Til forslagets kerne hører den famøse lov om oprindelsesland, som sigter mod at give en tjenesteydende virksomhed tilladelse til at anvende den sociallovgivning, som er gældende i den stat, hvor virksomheden har hovedsæde, i alle medlemslandene. Det ville være en måde at skabe social dumping på, en slags bekvemmelighedsflag, som dækker alle

6 10 14/12/2004 tjenesteydelser. Det er min overbevisning, at en sådan foranstaltning ikke ville blive accepteret af vores medborgere. Mit krav er derfor enkelt, hr. Barroso: træk Bolkestein-direktivet tilbage og indled en bred debat om emnet. Et andet signal kunne omfatte forslaget om at oprette tilbageholdelsescentre for flygtninge og indvandrere på Middelhavets sydlige bred eller i andre lande uden for Unionen. Det er et uværdigt forslag. Og alligevel har den tidligere Kommission ved at lancere og finansiere nogle pilotprojekter legitimeret dette sidespor. Endnu en gang er mit krav ganske enkelt: stop disse projekter helt og fuldt. Det tredje signal burde efter vores mening omfatte den uendelige og dramatiske konflikt i Mellemøsten. Unionen er medinitiativtager til den køreplan, der forudså oprettelsen af en palæstinensisk stat i Vi står ved udgangen af 2004, og vores forpligtelse har ikke set det mindste tegn på, at gennemførelsen er påbegyndt. Hovedforhindringen hedder Sharon. Ingen andre leder, bortset fra George Bush uden tvivl, kan som han overtræde FN's resolutioner, håne Haag-domstolen og spille overlegen over for Unionen uden repressalier. Kommissionen har netop foreslået ham at deltage i det, som en kommissær kaldte en "vennekreds", og nyde godt af fordelene af dens nye nabopolitik. Det skal siges, at denne foranstaltning risikerer at få en meget dårlig modtagelse af de folk, som ikke længere accepterer politisk forskelsbehandling. Mit krav i dette tilfælde, hr. Barroso, ville være, at De skar igennem enhver tvetydighed i den henseende ved at svare på et dobbelt spørgsmål. Hvad vil De kræve af hr. Sharon, og hvilke foranstaltninger vil De træffe, hvis han fortsætter med at ignorere Dem? Deres svar på disse tre punkter vil ganske givet blive fulgt med stor opmærksomhed Farage (IND/DEM), for gruppen. - (EN) Hr. formand, hr. Barroso, hvor er det rart for os stadig at kunne fortsætte vores samtale, der så brutalt blev afbrudt for kun en måned siden. De har her til formiddag talt om at føre an i Europa, og der tales meget om femårsplaner og de store visioner, De har, men det forekommer mig, at De har et par problemer. Der er problemet med legitimitet, og Kommissionen har problemet med troværdighed. På hvis autoritet er De Europas regering? Jeg er i hvert fald aldrig blevet spurgt, om det er det, jeg ønsker. Den totale fiasko for høringerne af kommissærerne her i Parlamentet har kastet en meget mørk skygge over Deres Kommission. De ved lige så godt som jeg, at kløften mellem, hvad De ønsker, og hvad de almindelige vælgere ønsker, bliver bredere. Det er grunden til, at et rekordlavt antal mødte op til valgene i juni. Folk ved, at Lissabon-dagsordenen kun er en vittighed, og at den økonomiske model i EU simpelthen ikke virker. Måske vil den forfatning og de folkeafstemninger, vi skal have, give os begge en chance for en løsning. Men det må være frie og rimelige afstemninger. Jeg vil gerne bede Dem forsikre mig om, at alle oplysninger, der går ud til de medlemsstater, hvor der skal holdes folkeafstemning, præsenterer begge sider af sagen, så vi kan få et frit og fair resultat. Ikke at gøre dette er på lang sigt at risikere at vække offentlighedens foragt Libicki (UEN), for gruppen. - (PL) Hr. formand, mine damer og herrer, jeg vil kort tale om flere punkter i den rækkefølge, som hr. Barroso nævnte dem i. Jeg vil indlede med de økonomiske spørgsmål. Lissabon-strategien er en fremragende idé, men vi må huske, at hvis Europa skal kunne konkurrere med resten af verden, må dets økonomi være solidt baseret på frihed. I Parlamentet er der blevet talt meget om nødvendigheden af en videnbaseret økonomi og af en økonomi baseret på sociale værdier og det med rette. Men hvis Europas økonomi ikke er baseret på frihed, vil vi ikke være i stand til at konkurrere med resten af verden. Hr. Poettering syntes at mene det samme, og jeg tilslutter mig hans synspunkter. Hr. Farage tog ordene ud af munden på mig, og der var også sund fornuft i det, han sagde. Vi må sige ja til økonomisk frihed, som skal prioriteres højere end alt andet. De nævnte miljøet, hr. Barroso. Det er uden tvivl meget vigtigt at beskytte miljøet. Vi må sige ja til miljøbeskyttelse, men nej til ideologiske diktater. Det er ikke acceptabelt at være lukket inde af skærme, når man kører gennem et smukt tysk landskab, men det er, hvad jeg oplever to gange om ugen. Skærmene er ikke blevet sat op til glæde for menneskene, men for at forhindre, at dyrene forstyrres på nogen måde. Resultatet er, at jeg er forhindret i at nyde landskabet, og det er uacceptabelt. De vindmøller, man ikke kan undgå at se, når man kører igennem det smukke landskab i Schwarzwald, er et tilsvarende tilfælde. Disse ubrugelige tabsgivende monstre modtager faktisk støtte fra den tyske regering og EU. De er ganske enkelt miljøskadelige. Det er vigtigt at tænke på miljøets visuelle aspekt og ikke at sidestille miljøspørgsmål med forsvaret af dyrs rettigheder af enhver art. Hvad angår de sociale spørgsmål, er det værd at huske på, at de drejer sig om andet end demokrati og tolerance. Moralske værdier spiller også en vigtig rolle. Jeg er nødt til at sige, hr. Barroso, at De gav efter for venstrefløjens pres, da De foretog omrokeringen for at præsentere en ny kommissærkandidat. Deres handlinger varsler ikke godt for de moralske værdiers fremtid i Europa. Hvad angår udenrigspolitikken, skal den omfatte mere end Tyrkiet og Nordafrika, hr. Barroso. Jeg er udmærket klar over, at borgere fra den gamle Union holder ferie i de lande. Jeg er også klar over, at borgere fra den gamle Union møder mennesker fra de lande i deres dagligdag hjemme i Europa. Man må imidlertid forstå, at udenrigspolitikken også omfatter det, der ligger uden for Unionens østlige grænse. Indtil for nylig blev det regnet

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD den 4. og 5. november 2004 Bruxelles

DET EUROPÆISKE RÅD den 4. og 5. november 2004 Bruxelles E U R O P A - P A R L A M E N T E T DET EUROPÆISKE RÅD den 4. og 5. november 2004 Bruxelles TALE AF FORMANDEN JOSEP BORRELL FONTELLES FORMANDSKABETS KONKLUSIONER 03/S-2004 Generaldirektoratet for Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Kommissionens redegørelse. jf. forretningsordenens artikel 103, stk.

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Kommissionens redegørelse. jf. forretningsordenens artikel 103, stk. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 9.12.2004 B6-0213/2004 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Francis Wurtz for GUE/NGL-Gruppen

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Info Note 28 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

TALE HOLDT AF GISCARD D'ESTAING, FORMAND FOR DET EUROPÆISKE KONVENT PÅ DET INDLEDENDE MØDE I UNGDOMSKONVENTET. den 10. juli 2002 i Bruxelles

TALE HOLDT AF GISCARD D'ESTAING, FORMAND FOR DET EUROPÆISKE KONVENT PÅ DET INDLEDENDE MØDE I UNGDOMSKONVENTET. den 10. juli 2002 i Bruxelles TALE HOLDT AF GISCARD D'ESTAING, FORMAND FOR DET EUROPÆISKE KONVENT PÅ DET INDLEDENDE MØDE I UNGDOMSKONVENTET den 10. juli 2002 i Bruxelles 1 Hr. formand for Ungdomsudvalget Fru kommissær ---------------

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt Europaudvalget Folketingets repræsentant i Bruxelles Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. november 2008 Skolefrugtordningen behandlet

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS HØRINGER SVAR PÅ SPØRGSMÅLENE TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR Mariann Fischer Boel (Landbrug og udvikling af landdistrikter)

EUROPA-PARLAMENTETS HØRINGER SVAR PÅ SPØRGSMÅLENE TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR Mariann Fischer Boel (Landbrug og udvikling af landdistrikter) DK EUROPA-PARLAMENTETS HØRINGER SVAR PÅ SPØRGSMÅLENE TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR Mariann Fischer Boel (Landbrug og udvikling af landdistrikter) Del A Generelle spørgsmål I. Personlige og faglige 1. Hvilke

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 Om: Bidrag fra repræsentanternes hus i Cypern Vedlagt bidrag

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) EUCO 25/10 CO EUR 18 CONCL 4 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD DEN 28.-29. oktober

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 8. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Dato: 28. oktober 2008 Grønbog om Territorial Samhørighed - Territorial Samhørighed skal være en Styrke Kommissionen

Læs mere

Grundlæggende rettigheder i EU

Grundlæggende rettigheder i EU Grundlæggende rettigheder i EU A5-0064/2000 Europa-Parlamentets beslutning om udarbejdelse af et charter om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder (C5-0058/1999-1999/2064(COS)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 10. juli 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 23.

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.2014 COM(2014) 369 final 2014/0186 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens

Læs mere

Bratislavaerklæringen

Bratislavaerklæringen Bratislava, den 16. september 2016 Bratislavaerklæringen I dag er vi mødtes i Bratislava på et tidspunkt, der er kritisk for vores europæiske projekt. Bratislavatopmødet med 27 medlemsstater har været

Læs mere

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16. januar 2015 2013(0255(APP) UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om oprettelse

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 13.6.2007 ARBEJDSDOKUMENT om diplomatisk og konsulær beskyttelse af unionsborgere i tredjelande

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

63((&+ 5RPDQR3URGL. Formand for Europa-Kommissionen (8 VWLOVWDQGL. Europa-Parlamentet 6WUDVERXUJGHQPDUWV

63((&+ 5RPDQR3URGL. Formand for Europa-Kommissionen (8 VWLOVWDQGL. Europa-Parlamentet 6WUDVERXUJGHQPDUWV 63((&+ 5RPDQR3URGL Formand for Europa-Kommissionen (8 VWLOVWDQGL Europa-Parlamentet 6WUDVERXUJGHQPDUWV Hr. formand, ærede medlemmer, Det er mig en stor fornøjelse at være her i dag sammen med Dem. Debatten

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.6.2004 KOM(2004) 423 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om afslutning af konsultationsproceduren

Læs mere

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon.

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon. Europaudvalget EU-Sekretariatet Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 22. oktober 2007 Det Europæiske Råds uformelle møde i Lissabon den 18.-19. oktober 2007 EU s stats- og regeringschefer mødtes

Læs mere

Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg (CONT)

Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg (CONT) DA Tale Bruxelles, den 13. oktober 2016 Tale af Klaus-Heiner Lehne, formand for Den Europæiske Revisionsret Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, den 21. august 2013 ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2016/0217(NLE) 22.6.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om oprettelse af

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.6.2013 2012/2324(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 Raül Romeva i Rueda (PE510.768v01-00) om gennemførelsen af Rådets

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 2001/2014(INI) 3. september 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder

Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del Bilag 236 Offentligt N O T A T 24-05-2017 Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder J.nr. 2017-3348 CAIJ Europæisk søjle af sociale rettigheder

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 154 endelig 2005/0064 (SYN) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2013 COM(2013) 309 final 2013/0161 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af Den Europæiske Unions holdning i Verdenshandelsorganisationens Råd for

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION. Regionsudvalget. Høring Din mening om Europa 2020. Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010

DEN EUROPÆISKE UNION. Regionsudvalget. Høring Din mening om Europa 2020. Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010 DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget Høring Din mening om Europa 2020 Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010 HOVEDKONKLUSIONER, VURDERING OG POLITISKE KONSEKVENSER Regionsudvalgets

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 14. december 2017 (OR. en) EUCO 19/1/17 REV 1 CO EUR 24 CONCL 7 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 1.6.2005 B6-0352/2005 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Elmar Brok, James

Læs mere

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 6187/17 CONSOM 40 MI 119 COMPET 89 TELECOM 35 JUSTCIV 24 DIGIT 19 IND 34 CODEC 197 NOTE fra:

Læs mere

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 24. februar 2003 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): Resumé: DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER I en ny strømlining af de forskellige økonomiske processer

Læs mere

Lige muligheder for mænd og kvinder

Lige muligheder for mænd og kvinder Lige muligheder for mænd og kvinder På trods af flere årtiers kamp for ligestilling har kvinder stadig ikke de samme muligheder som mænd, når det kommer til job og karriere. Herudover er det stadig kvinderne,

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-41

ÆNDRINGSFORSLAG 1-41 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 31.3.2015 2015/2040(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-41 Aldo Patriciello (PE549.460v01-00) om procedurer og praksis i forbindelse

Læs mere

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017 Danskernes suverænitetsopfattelser Tænketanken EUROPA, maj 2017 BASE: 2056 EU KØN ALLE KVINDER MÆND Høj grad blive 36 32 40 64 62 Nogen grad blive 28 30 26 66 Nogen grad forlade 15 15 14 27 25 Høj grad

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS

EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS Euroområdets stats- og regeringschefer har besluttet at vedtage en pagt for euroen for at

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Udlændingeafdelingen Samlenotat vedrørende dansk deltagelse i Rådets og Europa- Parlamentets forordning om et instrument for finansiel støtte til

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 9. juni 2015 Forslag om bedre lovgivning i EU Europa-Kommissionen fremlagde

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. marts 2003 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE PUBLIC UEM 67 INST 33 OC 87 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Beslutning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 7.3.2007 PE 386.364v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-25 Udkast til udtalelse Johannes Voggenhuber Vurdering af Euratom - 50 års

Læs mere

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument Mødedokument RETTELSE DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES MED DE ÆNDRINGER, SOM FORMANDEN VIL FORESLÅ VED BEGYNDELSEN AF MØDET ONSDAG DEN 31. MAJ 2006 30/05/06 PE DA DA Forklaring af procedurerne

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 15.9.2010 ARBEJDSDOKUMENT om EIB's eksterne mandat Budgetudvalget Ordfører: Ivailo Kalfin DT\830408.doc PE448.826v01-00 Forenet i mangfoldighed Perspektiv og

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 21.6.2013 2013/2077(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om målrettet EU-regulering og nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - 19. rapport om bedre lovgivning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Målsætning Ad 1, stk. 1: DIIS sætter pris på intentionerne om at præcisere

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD den 21. og 22. juni 2002 SEVILLA

DET EUROPÆISKE RÅD den 21. og 22. juni 2002 SEVILLA E U R O P A - P A R L A M E N T E T g DIREKTORATET FOR PLANLÆGNING AF PARLAMENTETS ARBEJDE DET EUROPÆISKE RÅD den 21. og 22. juni 2002 SEVILLA TALE AF FORMANDEN PAT COX FORMANDSKABETS KONKLUSIONER 02/S-2002

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

TOPMØDET MELLEM EU OG DET VESTLIGE BALKAN (Thessaloniki, den 21. juni 2003) ERKLÆRING

TOPMØDET MELLEM EU OG DET VESTLIGE BALKAN (Thessaloniki, den 21. juni 2003) ERKLÆRING Bruxelles, den 21. juni 2003 10229/03 (Presse 163) (OR. en) TOPMØDET MELLEM EU OG DET VESTLIGE BALKAN (Thessaloniki, den 21. juni 2003) ERKLÆRING Stats- og regeringscheferne for Den Europæiske Unions medlemsstater

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget for

Læs mere

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9195/16 ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC 181 RECH 173 ENER 189 JAI 435 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5)

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5) Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, oktober 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5) SOCIODEMOGRAFISK FOKUS Økonomisk og social sammenhørighed

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Regionaludviklingsudvalget ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Regionaludviklingsudvalget ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Regionaludviklingsudvalget 2009 17.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om forslag til Rådets forordning om oprettelse af Samhørighedsfonden (KOM(2004)0494-2004/0166(AVC)) Regionaludviklingsudvalget

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere

Udkast til udenrigsministerens tale i Berlin den 26.3.2015 København-Bonn erklæringerne 60 år. - Det talte ord gælder -

Udkast til udenrigsministerens tale i Berlin den 26.3.2015 København-Bonn erklæringerne 60 år. - Det talte ord gælder - Udkast til udenrigsministerens tale i Berlin den 26.3.2015 København-Bonn erklæringerne 60 år - Det talte ord gælder - Ærede hr. udenrigsminister Steinmeier kære kollega Ærede hr. ministerpræsident Albig

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 2020 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 2020 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 2020 Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET 17. marts 2010 Center for Europa Grundnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens meddelelse Europa 2020 en strategi for

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 25. juni 2003 PE 323.186/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 323.186) Miquel Mayol i Raynal om Kommissionens meddelelse

Læs mere

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2017 (OR. en) 14320/17 RECH 359 COMPET 751 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Forberedelse af samlingen

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Radikale tanker om Europa

Radikale tanker om Europa Radikale tanker om Europa i pausen EFTER ET HALVT ÅRHUNDREDE med fredsprojektet skal Europa seriøst overveje, hvad dets projekt egentlig er. EU s fredsprojekt lever stadig i bedste velgående - bedst illustreret

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 26.9.2006 KOM(2006) 548 endelig 2005/0043 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk.

Læs mere