TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004"

Transkript

1 2-001 TIRSDAG DEN 14. DECEMBER FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand (Mødet åbnet kl. 9.05) Åbning af mødet Modtagne dokumenter: se protokollen Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen Topmødet EU/Rusland (indgivne beslutningsforslag): se protokollen Retningslinjer for den politiske strategi Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er redegørelse fra Kommissionen om retningslinjer for den politiske strategi Barroso, formand for Kommissionen. - (PT) Hr. formand, mine damer og herrer, i de fire uger, der er gået, siden mit hold fik Deres støtte, har vi smøget ærmerne op og er gået i gang med arbejdet. Vores hovedmål har været at udarbejde forslag til en fælles vision om styring af Parlamentets, Rådets og Kommissionens aktiviteter i de kommende år. Denne vision vil udbygge det partnerskab for velstand, solidaritet og sikkerhed, som jeg bebudede i Parlamentet i juli. Den vil identificere de største økonomiske, sociale og miljømæssige udfordringer, som vores succes vil afhænge af, og den vil indeholde prioriteringer og løsninger. Vi kan imidlertid ikke klare det hele selv. Det er derfor, at denne debat er vigtig. Det er derfor, at jeg er her i dag for at lytte til Dem. Jeg vil høre Parlamentets forslag, for de vil være et væsentligt bidrag til vores fælles tænkning. Jeg vil lytte til Deres bekymringer, og gennem Dem vil jeg få at vide, hvad de millioner af europæere, som De repræsenterer, mener. Hvorfor er det så vigtigt? Fordi jeg er sikker på, at Kommissionens, Parlamentets og det fælles europæiske projekts succes afhænger af, at vi viser, at EU kan gøre en forskel, både inden for og uden for vores grænser. Netop som vi forbereder ratificeringen af den europæiske forfatning, må vi ikke glemme Europas bemærkelsesværdige bedrifter: et halvt århundrede med fred og social og økonomisk udvikling, og dertil kommer udvidelsen for nylig, som repræsenterer genforeningen af vores kontinent. Vi må imidlertid ikke undervurdere den udfordring, som vi står over for, og som kræver en løsning på europæisk plan: vores befolkningers stigende alder, skaderne på miljøet og klimaforandringernes virkninger, nødvendigheden af at tilpasse vores økonomi til globaliseringens konkurrenceorienterede kontekst og truslerne mod vores fred og sikkerhed (EN) I dag agter jeg ikke at komme med en detaljeret redegørelse for det arbejde, vi er i gang med, før jeg har hørt på Dem, men jeg vil gerne skitsere hovedelementerne i vores strategi.for at skabe forbindelse mellem EU og dets borgere må vi vinde europæernes tillid hver dag ved at give løsninger på deres problemer. Det, der især bekymrer dem, er den økonomiske og beskæftigelsesmæssige situation. Der er ikke nogen frihed, ikke nogen fremtid, hvis man ikke kan tjene et anstændigt udkomme og sikre sine børns fremtid. Vi behøver en stærk, stabil og dynamisk økonomi, der kan skabe flere arbejdspladser og flere muligheder. Hovedspørgsmålet er hvordan? Vi har ikke brug for endnu et bibliotek af grundige studier for at finde svaret på det spørgsmål. Det arbejde er allerede gjort. Lissabon-strategien rummer både en diagnose og en liste over opgaver, der skal løses. Som jeg sagde her i Parlamentet i juli og november, agter jeg at gøre dette til Kommissionens hovedprioritet. En videnbaseret økonomi vil være kernen i en sådan strategi. I øjeblikket ser det måske lidt for meget ud som en liste over gode formål, men Kommissionen vil omforme det og forvandle det til en køreplan mod velstand, idet vi udpeger klare mål og en ambitiøs tidsplan. Det må gøres i samarbejde med medlemsstaterne, der deler ansvaret for gennemførelsen, og i konstruktiv dialog med arbejdsmarkedets parter. Økonomisk vækst er ikke et mål i sig selv. Europæerne er bekymrede for bæredygtigheden af vores sociale model - vores solidaritetsmekanismer, syge- og pensionssystemerne. De er optaget af livskvalitet og deres miljø. Den eneste måde, hvorpå man kan sikre disse goder, er ved at skabe de nødvendige ressourcer, der kan tjene hertil, og derved sikre økonomisk vækst. Ellers vil dette blive en luksus, som kun nogle af vores borgere kan tillade sig. Europæerne er også bekymrede for deres personlige sikkerhed. Forbrydelse respekterer ikke vores medlemsstaters grænser. Terrorisme er globaliseringens grimme ansigt. Vi behøver større sikkerhed på gaden og et sikrere kontinent. Kommissionen vil aktivt fremme initiativer til at give vores borgere et højere niveau af sikkerhed og derfor af personlig frihed. Hvilke midler har vi? Vi må understøtte vores ambition med de nødvendige finansielle ressourcer på europæisk og

2 6 14/12/2004 nationalt niveau. Vi vil ikke være en rigtig Union uden en stærk samhørighedspolitik. Vi må gennemføre det indre marked på basis af klare og simple regler. Vi trænger til bedre regler og må være parat til at fjerne unødvendigt bureaukrati. Vi kan også gøre dette ved at støtte vores strategiske mål med en ny arbejdsmåde, der er inspireret af forfatningen. Alt dette må udmøntes i en positiv dagsorden for reformer. Men alt dette kan ikke udrettes i et vakuum. Unionen er ikke en isoleret størrelse. Den er ikke en fæstning. Et antal stater ønsker at slutte sig til Unionen. Vi bør gøre os klar til at byde dem velkommen, på samme måde som de anstrenger sig for at leve op til vores krævende normer. Vi har også naboer, og vi trænger til en bedre struktur for vores forhold til dem for at håndtere fælles problemer og fremme stabiliteten. Vi har partnere i hele verden, med hvem vi er forenet ved stærke kulturelle og økonomiske bånd. Europa kan ikke være selvisk. Vi har pligt til solidaritet med de fattigste egne af verden, i særdeleshed i Afrika. Vores værdier, der omfatter demokrati, frihed og respekt for menneskerettighederne, pålægger os det ansvar at fremme dem i hele verden. Kun ved at styrke vores værdier vil vi kunne forsvare vores interesser i hele verden (FR) Hr. formand, mine damer og herrer, Kommissionen er til stede her i dag for at høre på Dem. Kommissionens overvejelser vil bygge på dagens forhandling, som uden tvivl vil blive en stor hjælp til at foreslå strategiske prioriteter for hele Unionen og afslutte forberedelsen af vores arbejdsprogram for det første år for denne Kommission. Jeg vil præsentere Dem for disse forslag på det andet plenarmøde i januar. De vil derefter blive drøftet af Parlamentet og Det Europæiske Råd for at nå til en aftale om Unionens målsætninger og prioriteter i løbet af første halvdel af Jeg vil gerne sige et par ord mere om mit initiativ, nemlig at det drejer sig om at udvikle fælles strategiske målsætninger. På den ene side er idéen om flerårig programmering nu indskrevet i forfatningen. Den er endda allerede taget i anvendelse sammen med Rådet og det tidligere Parlament. Vi har imidlertid indtil nu udelukkende bestræbt os på at koordinere de tre institutioners programmering uden at gå så vidt som til at koordinere vores strategiske visioner på mellemlang og lang sigt. På den anden side er det sådan, at selv om de foregående Kommissioner fremlagde deres visioner, var disse ikke altid udtryk for et egentligt partnerskab med Parlamentet eller Det Europæiske Råd. I praksis blev resultatet, at Europa blev ledet uden en tilstrækkeligt klar køreplan, hvilket havde den konsekvens, at vi nogle gange blev kørt af sporet af udefrakommende internationale begivenheder, og at vores prioriteter ændrede sig for meget alt efter de forskellige formandskabers politiske dagsordener. Vi har derfor i det mindste pligt til at gøre vores bedste for at fastlægge nogle prioriteter på mellemlang og lang sigt for hele Unionen. Når jeg siger dette, tænker jeg ikke kun på prioriteterne for vores institution, men også på de bestræbelser, vi skal gøre os for at fastlægge prioriteter for hele Europa. Vores fælles strategiske målsætninger skal fungere som et globalt navigationssystem for Europa for de næste fem år. Det er klart, at vi skal udvise smidighed og vise os i stand til at tilpasse os udviklingen. Vores fælles målsætninger vil imidlertid utvivlsomt hjælpe os med at definere nogle prioriteter, som senere vil kunne anvendes til at bedømme vores institutioners arbejde, både i Kommissionen, Parlamentet og Rådet. Jeg er meget opsat på at høre Deres indlæg og i samarbejde med Dem opstille en ambitiøs dagsorden for Europas fremtid. (Bifald) Poettering (PPE-DE), for gruppen. - (DE) Hr. formand, hr. formand for Kommissionen, kære kolleger, arbejdet begynder. Vi har nogle vanskelige og til dels dramatiske uger med godkendelsen af Kommissionen bag os. Den fik til sidst et stort tillidsvotum, og vores gruppe stemte for Kommissionen med udbredt enighed. Og nu begynder arbejdet. Med forhandlingen i dag får vi en helt ny erfaring, fordi Kommissionen nemlig først hører Parlamentet. Hr. kommissionsformand, jeg synes, det var rigtig godt, at De sagde, at De først ville høre, hvad Parlamentet tænker om Kommissionens arbejde i de kommende fem år. Det er også godt, når De siger, at De vil præsentere Deres program den 26. januar og i den forbindelse tage højde for så mange af Parlamentets overvejelser som muligt. Vi bestræber os på - også netop nu - at finde frem til en fælles holdning for Parlamentet. Vores gruppe har stillet et forslag til beslutning, der nu forhandles med de andre grupper. Jeg håber, at vi når frem til en holdning i Parlamentet, hvilket så også fører til, at Kommissionen og forhåbentlig også Rådet kan blive enige om et femårsprogram. For vores gruppe er der - hvis vi kunne gennemføre det alene, men det kan vi ikke, derfor må vi også altid være parate til at indgå kompromiser - fem hovedprioriteter. For det første økonomiske reformer i EU med henblik på øget konkurrenceevne og velstand for borgerne, for det andet bekæmpelse af terrorisme og kriminalitet, sikring af EU's ydre grænser, forhindring af misbrug af asylordningerne og bekæmpelse af illegal indvandring med henblik på at opnå større sikkerhed. Hvad angår indvandringen, er det også vigtigt for de mennesker, der kommer illegalt hertil. For det, der foregår i Middelhavet - at tusinder af mennesker omkommer på grund af en uafklaret situation i Middelhavet - krænker menneskerettighederne grundlæggende. Vi må i fællesskab forsøge at finde nogle løsninger, således at menneskene ikke længere omkommer i Middelhavet.

3 14/12/ Den tredje prioritet er et styrket Europa i en mere sikker verden med henblik på at skabe mere stabilitet og fremme demokrati og menneskerettigheder. For det fjerde gælder det om at udforme en politik, der muliggør et rent miljø og giver borgerne større livskvalitet. Og den femte prioritet er endelig at skabe et mere åbent, mere tilgængeligt og mere demokratisk EU, der fungerer bedre og med en mindre administration. Jeg vil gerne bede Dem om, hr. kommissionsformand, at De trods alle de forslag, De stiller, også tænker på følgende: Fører det til mere administration, fører det til mere bureaukrati, bliver subsidiaritetsprincippet overtrådt, og hvad koster det? Dvs. at Kommissionen i sin administrative praksis bør tage højde for alt dette, allerede når den stiller sine forslag. Jeg vil gerne koncentrere mig om tre aspekter. Europas konkurrenceevne er afgørende for, om menneskene i EU har arbejde og mad. Vi skal have fokus på at bevare og skabe arbejdspladser, og det lykkes kun, hvis vi styrker Europas konkurrenceevne. Jeg vil gerne opfordre Dem til, hr. kommissionsformand, at være tilbageholdende i Deres ordvalg, for formuleringen fra Lissabon om, at EU bør være det mest dynamiske videnbaserede økonomiske område i verden, dét er et ordvalg, der minder mig om Nikita Sergejevitj Khrustjov, der ville overhale USA i 1950'erne og 1960'erne. Vi ved jo, hvad der kom ud af det! Lad os altså være beskedne i vores ordvalg, men ambitiøse i vores handlinger! Hvis De gør det, så går De den rigtige vej. Det store flertal af vores gruppe mener ikke, at vi må så tvivl om grundlaget for stabilitets- og vækstpagtens stabilitetskriterier, for ny gæld ville medføre, at nutidens unge generation ville skulle betale gælden tilbage i morgen, og det ville hverken være økonomisk hensigtsmæssigt eller i overensstemmelse med det moralske grundlag for politikken. Der er endnu et vigtigt punkt, og det er naboskabspolitikken. Jeg vil gerne opmuntre Dem til, at vi tager nogle initiativer i Mellemøsten under Deres formandskab, fordi vi ser, at amerikanerne ikke er i stand til at klare det alene. Mellemøsten er en naboregion til EU, som det er værd at gøre sig alle bestræbelser for, således at der kan skabes stabilitet og fred dér, både for Israel og for Palæstina. Vi ved, hvor vigtigt dette er for freden og de gode relationer til den arabiske og islamiske verden. Vores prioritet skal være, at forfatningen bliver vedtaget, for forfatningen danner grundlaget for en fredelig og demokratisk indsats fra EU's side i det 21. århundrede. (Bifald) Schulz (PSE), for gruppen. - (DE) Hr. formand, mine damer og herrer, det glæder mig, hr. Barroso, at se Dem igen her til morgen. Jeg har i den sidste måned ikke haft lejlighed til at tale med Dem, jeg har virkelig savnet Dem, og det er godt, at De er her i dag for at lytte og for at få noget med på vejen. Det glæder mig også, at fru Kroes sidder bag Dem. Og jeg indrømmer gerne, at det er en fornøjelse for mig at se, at fru Kroes efter alt det, der er sket her i Parlamentet, som sin første handling har taget en beslutning truffet af Barroso-regeringen i Portugal under den kritiske lup. Det er et godt tegn på uafhængighed. Hr. Poettering citerer stadig oftere Nikita Khrustjov. Det har sin grund, og den vil jeg gerne afsløre for Dem. Han har nemlig taget en ph.d.-grad i Konrad Adenauers sikkerhedspolitik. Konrad Adenauers sikkerhedspolitik blev som meget andet i hans politik ført under mottoet "ingen eksperimenter". Men EU kommer ikke videre med "ingen eksperimenter", hr. Poettering. Derfor, hr. Barroso, opmuntrer jeg Dem udtrykkeligt til ikke at være forsigtig - De kan måske godt være det i Deres ordvalg, men vær modig med hensyn til det, De på Kommissionens vegne fremfører og tager i form af initiativer. Og her vil jeg også gerne benytte lejligheden til på Den Socialdemokratiske Gruppes vegne at sende tre væsentlige budskaber til Dem, som jeg nævnte som de tre nøgleelementer i vores politik allerede under de foregående debatter her i Parlamentet. Før jeg gentager disse tre punkter, vil jeg gerne give Dem endnu et godt råd, fordi De jo er her for at lytte: Uanset hvilke initiativer De tager, kræver de bredt flertal her i Parlamentet. Derfor går jeg ud fra, at De tager det med, som Den Socialdemokratiske Gruppe formulerer, og at vi også genfinder det i de initiativer, De foreslår. For De må forstå, at et klokkerent program fra Kommissionen, der indeholder neoliberale eller konservative elementer, men ingen socialdemokratiske, ikke vil blive godkendt af os. Det står helt klart! Hvis vi ønsker at føre en økonomisk politik i EU baseret på økonomiske reformer, sådan som hr. Poettering formulerede det, så vi også lige kan få afklaret, hvor konsensus- og konfliktpunkterne ligger henne, så betyder disse økonomiske reformer, hr. Poettering, hr. Barroso, frem for alt én ting: De skal være gavnlige for EU's konkurrenceevne, ja. Men de skal frem for alt gavne den sociale samhørighed i Europa. Det er to sider af samme sag. De, der tror, at konkurrenceevne betyder forringelse af arbejdstagernes rettigheder i Europa, støder på massiv modstand i vores gruppe. De vil f.eks. allerede i forbindelse med tjenesteydelsesdirektivet få mulighed for at vise os, om denne Kommission er parat til at kombinere de to sider. Konkurrenceevnen skal understreges så meget som muligt, men social samhørighed som udgangspunkt for enhver handling er absolut uundgåelig. (Bifald) Hr. Poettering, når De nævner bekæmpelse af terrorisme under punkt 2 i samme åndedrag som asyl og indvandring, er det efter min mening en farlig kombination af to forskellige fænomener. Bekæmpelse af terrorisme er en central opgave for EU. Men De må ikke kombinere illegal indvandring og asylpolitik med bekæmpelse af terrorisme. Det har De med sikkerhed heller ikke tænkt Dem at gøre, men så må De altså også

4 8 14/12/2004 differentiere! Bekæmpelse af terrorisme har nemlig kun lidt at gøre med asyl og indvandring, men asyl og indvandring er en opgave, vi absolut skal løse som led i den europæiske politik. Derfor mener jeg, at de gode forslag, der allerede foreligger, og som Antonio Vitorino jo fremlagde for år tilbage som led i Tampere-processen, bør dukke op igen i Deres program, hr. Barroso. Vi forventer et humanitetens Europa og et Europa, som samtidig garanterer borgernes sikkerhed. En sikring af de ydre grænser så konsekvent som muligt, men samtidig også en human adfærd fra EU's side i forhold til dem, der har brug for vores beskyttelse, er et af målene for vores gruppe. Når vi taler om et rent miljø, når vi har brug for en bæredygtig politik, så skal det også præciseres endnu en gang, hvad der blev understreget igen i sidste uge i Buenos Aires: Det er ikke på grund af EU, en bæredygtig politik for verdens miljø mislykkes. Det skal være en central opgave for Kommissionen at præcisere, at så længe USA ikke ratificerer Kyoto-protokollen, så længe landet ikke yder sit bidrag til at reducere CO 2 - emissionerne, må vi europæere ikke blive trætte af at kræve det af USA. Det er en central opgave for Dem som kommissionsformand. (Bifald) Når vi taler om styrkelsen af Europa og styrkelsen af Europas plads i verden, vil jeg gerne på vores gruppes vegne som et tredje punkt sende endnu et budskab til Dem, hr. Barroso, i forbindelse med forberedelsen af Deres program. En demokratimodel, der er baseret på multinationalitet og multietniske strukturer - sådan som EU er - kan blive en god eksportvare med henblik på fred i verden, fordi de indre strukturer i EU er udligning og accept - udligning af store og små og accept især af minoriteter. Hvis De gør dette budskab til grundlaget for Europas internationale politik, nemlig at vi ønsker udligning indadtil, hvilket vi f.eks. bidrager til i Ukraine p.t., og at vi ønsker at løse de etniske konflikter ad politisk og ikke militær vej, så vil De altid have Socialdemokraterne på Deres side. (Bifald) Ek (ALDE), for gruppen. - (EN) ALDE-Gruppen støtter Lissabon-processen som den bedste måde, hvorpå man kan opnå en konkurrencedygtig europæisk økonomi, og den fastholder, at bæredygtig økonomisk udvikling må være det ledende princip ved alle fremtidige lovgivningsmæssige initiativer. Samhørighed og social udvikling er nødvendige, men finder ikke sted i Europa i dag. Et videnbaseret samfund er nødvendigt, men det eksisterer ikke i Europa i dag. Vi må forøge finansieringen til forskning og udvikling, og vi må også gøre meget mere arbejde for livslang læring. Teknisk udvikling med hensyn til miljøproblemer er nødvendig, og det foregår ikke i Europa i dag - i det mindste ikke på den måde, det burde. Grundlæggende menneskerettigheder, lov og orden og ligestilling mellem kønnene er det, Europas borgere ønsker at opnå. Det er den sunde basis for økonomisk vækst. Jeg opfordrer derfor Dem, hr. kommissær, til ikke at blande kampen mod terrorisme sammen med menneskerettighederne og bekymringen for disse. Desuden yder aktiv deltagelse på arbejdsmarkedet et betydeligt bidrag til en rimelig levestandard, regional udvikling og social samhørighed, selv om investering i uddannelse og forskning såvel som regeringsinitiativer i tilfælde af alvorlige markedssvigt også spiller en afgørende rolle. Alle finansministre i Europa i dag bliver ført op på bjergtoppen med alle fristelserne til at underminere stabilitets- og vækstpagten. Undertiden er reaktionen den samme som hos den berømte svenske skuespillerinde, der engang sagde: "Jeg behøver ikke at blive ledt i fristelse. Jeg kan gå selv." ALDE-Gruppen er fast overbevist om, at man kun kan få et robust og dynamisk økonomisk miljø i EU, hvis den nye Kommission forpligter sig til at tage stabilitets- og vækstpagten op til revision, så den kan danne et stærkt bolværk mod finansiel uansvarlighed, samtidig med at man opretholder den nødvendige fleksibilitet, der kan sikre, at Europa maksimerer sit vækstpotentiale uden at bringe prisstabiliteten i fare. ALDE-Gruppen er fuldt parat til at samarbejde med Kommissionen på denne meget stenede sti, som vi sammen må gå ad, men det må baseres på bæredygtig udvikling. (Bifald) Frassoni (Verts/ALE), for gruppen. - (IT) Hr. formand, kære kolleger, det glæder mig meget, at der under forhandlingen i dag var mange parlamentsmedlemmer fra forskellige politiske grupper - også nogle, som man ikke ventede sig det af - der talte længe om bæredygtighed. Det er efter min mening vigtigt, for jeg er sikker på, at dette spørgsmål også bliver en reel prioritet for Kommissionen. I en tid, hvor mange borgere har stadig større mistillid til det europæiske projekt, bør den vigtigste strategiske målsætning for den nye Kommission og for alle de andre EU-institutioner være igen at blive synligt effektive, når det gælder forbedringen af borgernes livskvalitet, at blive et positivt instrument, der skaber demokratisk vækst i og uden for EU, og at gøre EU til et område med teknologisk innovation, der er rettet mod miljømæssig og social bæredygtighed. I den forbindelse er det efter vores mening nødvendigt at gøre en indsats på tre områder. Det første område er konsekvensen med hensyn til de fastlagte målsætninger og evnen til at sørge for deres overholdelse. Derfor vil vi

5 14/12/ kraftigt opfordre Kommissionen til at være mere bestemt, når den tager højde for EU's nøgleområder - f.eks. bæredygtighed, social samhørighed og ligestilling mellem kønnene - i alle sine politiske forslag, og til at gøre en konkret indsats for at genskabe balancen mellem de tre søjler i Lissabon-dagsordenen - nemlig den økonomiske, den sociale og den miljømæssige søjle - så man ikke fremmer nogle stive økonomiske målsætninger til skade for vores borgeres individuelle livskvalitet. Vi anmoder Kommissionen om at stille modige forslag om en koordineret indsats for at sætte gang i investeringerne i miljøteknologier og i beskæftigelsesfremmende foranstaltninger. Hvad konkurrenceevnen angår, ville vi gerne have, at de pågældende indikatorer også kom til at omfatte kvalitative sociale og miljømæssige indikatorer såsom indkomstfordeling, fattigdom og energieffektivitet. Efter vores opfattelse skal konsekvensen også måles ud fra vores evne til at sørge for, at løfterne bliver holdt. Der er som bekendt rigtig mange lande, som ikke overholder målsætningerne i Kyoto-protokollen, og derfor er de metoder, Kommissionen vil gøre brug af for at hjælpe disse lande med at rette sig efter denne protokol, et vigtigt, konsekvensskabende element. I den forbindelse vil vi gerne stille et af vores gamle forslag igen, nemlig en klimastabilitetpagt, som ikke blot omfatter et sanktionssystem, men også en positiv fælles forvaltning af Kyoto-forpligtelserne. Det andet område, som vi absolut bør tage op til fornyet overvejelse, er modet til at sige nej til en let konformisme, hvor vi ignorerer EU's ansvar i verden og gør det til et holdepunkt og et forbillede for dem, som i resten af verden kæmper for at forsvare menneskerettighederne og friheden. Dette punkt er meget vigtigt for os. Spørgsmål af økonomisk og handelsmæssig karakter må ikke forhindre os i at give vores holdning til kende til menneskerettighederne i Kina og Rusland eller til krigen i Tjetjenien. Om kort tid skal vi igen tale om Dayton-aftalerne, der nu har eksisteret i 10 år. Vi skal også gøre en indsats i den forbindelse, og vi håber, at Kommissionen tager nogle positive initiativer. Det tredje og sidste område er evnen til virkelig at repræsentere EU's interesser som sådan, idet man ikke lader sig påvirke alt for meget af styrkeforholdet mellem de enkelte lande og inden for Rådet generelt, og idet man indgår egentlige alliancer mellem dem i Europa- Parlamentet, foreningslivet og virksomhedslivet, som er enige om, at EU er meget mere end summen af EU's regeringer. I den henseende beder vi Barroso- Kommissionen om at tage Bolkestein-direktivet op til fornyet overvejelse og evt. trække det tilbage, om at forsvare REACH-direktivet med næb og kløer, om at foreslå et nyt direktiv om forsyningspligtydelser, om at opgive - eller i det mindste genoverveje - den tidligere Kommissions gmo-politik og om modigt og konkret at åbne op for den lovlige indvandring. Hr. formand, til sidst vil jeg gerne nævne mindst fire grundlæggende punkter i den interinstitutionelle aftale, som vi gerne vil indgå med Dem. Det første punkt er så afgjort en adfærdskodeks for kommissærerne og en seriøs tilgang til spørgsmålet om interessekonflikter. Det andet punkt er spørgsmålet om en konsekvensvurdering. Evalueringen af nye retsakter må ikke være vilkårlig og skal bygge på kriterier, der anvendes på en ensartet måde. Europa-Parlamentet kan konstatere, at der er forsinkelser på dette område. Virksomhederne og de økonomiske aktører i det hele taget er som bekendt meget mere aktive. Vi skal få Kommissionen og Parlamentet til også at evaluere de vedtagne retsakter ud fra kriterier om bæredygtighed og social indvirkning. Det tredje punkt er genoptagelsen af spørgsmålet om aktindsigt. Vi er yderst utilfredse med den nuværende situation, og vi håber kraftigt, at det lykkes os at opnå nogle positive resultater i de kommende år. Det fjerde og sidste punkt er et meget komplekst spørgsmål, som vi utvivlsomt får lejlighed til at tale om igen, nemlig Kommissionens holdning til medlemsstaternes manglende overholdelse af fællesskabsretten. Vi er meget bekymrede over de forsinkelser, der er opstået, og over, at Kommissionen efterhånden lader til at have opgivet denne prioritering, ikke mindst på miljøområdet. Vi håber virkelig, at Kommissionen vil tage hensyn til denne prioritering i fremtiden, for EU's troværdighed bygger også på evnen til at sørge for lovgivningens overholdelse Wurtz (GUE/NGL), for gruppen. - (FR) Hr. formand, hr. formand for Kommissionen, i betragtning af den dominerende politiske profil i den nye Kommission ville det være dumdristigt af min gruppe at bede den iværksætte en række strategiske retningslinjer, som svarer til vores vision for Europa. Jeg tillader mig imidlertid med henvisning til den uventet kraftige modvind, som blæste ved hr. Barrosos indsættelse, at anbefale ham at sende nogle klare signaler til de knap så heldige af hans medborgere for at fortælle dem, at han også har hørt deres budskab. Det første signal kunne omfatte forslaget til direktiv om liberalisering af tjenesteydelserne, som i daglig tale kaldes Bolkestein-direktivet, og som Martin Schulz og Monica Frassoni allerede har hentydet til. Dette forslag bekræfter alle forbehold over for den europæiske liberale model i de sociale bevægelser, inklusive Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation. Og med god grund! Til forslagets kerne hører den famøse lov om oprindelsesland, som sigter mod at give en tjenesteydende virksomhed tilladelse til at anvende den sociallovgivning, som er gældende i den stat, hvor virksomheden har hovedsæde, i alle medlemslandene. Det ville være en måde at skabe social dumping på, en slags bekvemmelighedsflag, som dækker alle

6 10 14/12/2004 tjenesteydelser. Det er min overbevisning, at en sådan foranstaltning ikke ville blive accepteret af vores medborgere. Mit krav er derfor enkelt, hr. Barroso: træk Bolkestein-direktivet tilbage og indled en bred debat om emnet. Et andet signal kunne omfatte forslaget om at oprette tilbageholdelsescentre for flygtninge og indvandrere på Middelhavets sydlige bred eller i andre lande uden for Unionen. Det er et uværdigt forslag. Og alligevel har den tidligere Kommission ved at lancere og finansiere nogle pilotprojekter legitimeret dette sidespor. Endnu en gang er mit krav ganske enkelt: stop disse projekter helt og fuldt. Det tredje signal burde efter vores mening omfatte den uendelige og dramatiske konflikt i Mellemøsten. Unionen er medinitiativtager til den køreplan, der forudså oprettelsen af en palæstinensisk stat i Vi står ved udgangen af 2004, og vores forpligtelse har ikke set det mindste tegn på, at gennemførelsen er påbegyndt. Hovedforhindringen hedder Sharon. Ingen andre leder, bortset fra George Bush uden tvivl, kan som han overtræde FN's resolutioner, håne Haag-domstolen og spille overlegen over for Unionen uden repressalier. Kommissionen har netop foreslået ham at deltage i det, som en kommissær kaldte en "vennekreds", og nyde godt af fordelene af dens nye nabopolitik. Det skal siges, at denne foranstaltning risikerer at få en meget dårlig modtagelse af de folk, som ikke længere accepterer politisk forskelsbehandling. Mit krav i dette tilfælde, hr. Barroso, ville være, at De skar igennem enhver tvetydighed i den henseende ved at svare på et dobbelt spørgsmål. Hvad vil De kræve af hr. Sharon, og hvilke foranstaltninger vil De træffe, hvis han fortsætter med at ignorere Dem? Deres svar på disse tre punkter vil ganske givet blive fulgt med stor opmærksomhed Farage (IND/DEM), for gruppen. - (EN) Hr. formand, hr. Barroso, hvor er det rart for os stadig at kunne fortsætte vores samtale, der så brutalt blev afbrudt for kun en måned siden. De har her til formiddag talt om at føre an i Europa, og der tales meget om femårsplaner og de store visioner, De har, men det forekommer mig, at De har et par problemer. Der er problemet med legitimitet, og Kommissionen har problemet med troværdighed. På hvis autoritet er De Europas regering? Jeg er i hvert fald aldrig blevet spurgt, om det er det, jeg ønsker. Den totale fiasko for høringerne af kommissærerne her i Parlamentet har kastet en meget mørk skygge over Deres Kommission. De ved lige så godt som jeg, at kløften mellem, hvad De ønsker, og hvad de almindelige vælgere ønsker, bliver bredere. Det er grunden til, at et rekordlavt antal mødte op til valgene i juni. Folk ved, at Lissabon-dagsordenen kun er en vittighed, og at den økonomiske model i EU simpelthen ikke virker. Måske vil den forfatning og de folkeafstemninger, vi skal have, give os begge en chance for en løsning. Men det må være frie og rimelige afstemninger. Jeg vil gerne bede Dem forsikre mig om, at alle oplysninger, der går ud til de medlemsstater, hvor der skal holdes folkeafstemning, præsenterer begge sider af sagen, så vi kan få et frit og fair resultat. Ikke at gøre dette er på lang sigt at risikere at vække offentlighedens foragt Libicki (UEN), for gruppen. - (PL) Hr. formand, mine damer og herrer, jeg vil kort tale om flere punkter i den rækkefølge, som hr. Barroso nævnte dem i. Jeg vil indlede med de økonomiske spørgsmål. Lissabon-strategien er en fremragende idé, men vi må huske, at hvis Europa skal kunne konkurrere med resten af verden, må dets økonomi være solidt baseret på frihed. I Parlamentet er der blevet talt meget om nødvendigheden af en videnbaseret økonomi og af en økonomi baseret på sociale værdier og det med rette. Men hvis Europas økonomi ikke er baseret på frihed, vil vi ikke være i stand til at konkurrere med resten af verden. Hr. Poettering syntes at mene det samme, og jeg tilslutter mig hans synspunkter. Hr. Farage tog ordene ud af munden på mig, og der var også sund fornuft i det, han sagde. Vi må sige ja til økonomisk frihed, som skal prioriteres højere end alt andet. De nævnte miljøet, hr. Barroso. Det er uden tvivl meget vigtigt at beskytte miljøet. Vi må sige ja til miljøbeskyttelse, men nej til ideologiske diktater. Det er ikke acceptabelt at være lukket inde af skærme, når man kører gennem et smukt tysk landskab, men det er, hvad jeg oplever to gange om ugen. Skærmene er ikke blevet sat op til glæde for menneskene, men for at forhindre, at dyrene forstyrres på nogen måde. Resultatet er, at jeg er forhindret i at nyde landskabet, og det er uacceptabelt. De vindmøller, man ikke kan undgå at se, når man kører igennem det smukke landskab i Schwarzwald, er et tilsvarende tilfælde. Disse ubrugelige tabsgivende monstre modtager faktisk støtte fra den tyske regering og EU. De er ganske enkelt miljøskadelige. Det er vigtigt at tænke på miljøets visuelle aspekt og ikke at sidestille miljøspørgsmål med forsvaret af dyrs rettigheder af enhver art. Hvad angår de sociale spørgsmål, er det værd at huske på, at de drejer sig om andet end demokrati og tolerance. Moralske værdier spiller også en vigtig rolle. Jeg er nødt til at sige, hr. Barroso, at De gav efter for venstrefløjens pres, da De foretog omrokeringen for at præsentere en ny kommissærkandidat. Deres handlinger varsler ikke godt for de moralske værdiers fremtid i Europa. Hvad angår udenrigspolitikken, skal den omfatte mere end Tyrkiet og Nordafrika, hr. Barroso. Jeg er udmærket klar over, at borgere fra den gamle Union holder ferie i de lande. Jeg er også klar over, at borgere fra den gamle Union møder mennesker fra de lande i deres dagligdag hjemme i Europa. Man må imidlertid forstå, at udenrigspolitikken også omfatter det, der ligger uden for Unionens østlige grænse. Indtil for nylig blev det regnet

EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004

EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004 EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004 1 Indhold forord 3 eu s forfatningstraktat eu s forfatningstraktat 4 tværgående forhold eu s udvidelse 7 nye ansigter

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

POLITIK. 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU

POLITIK. 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU RADIKAL 13/14 POLITIK 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU INDHOLD Det mener jeg 2 Mariannes klumme 3 Arbejdsmarkedet efter udvidelsen 4 Danmarks internationale parti 6 Retlige og indre anliggender

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 240 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EN EUROPÆISK

Læs mere

Hvad sker der med EU?

Hvad sker der med EU? Hvad sker der med EU? Interviews med David Munis Zepernick, Jørgen Estrup og Ditte Staun Udgivet af Radikalt EU-kritisk Netværk Indhold side EU's hidtidige udvikling af Sven Skovmand 4 En føderal stat

Læs mere

VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA

VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA 2014-2019 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 Udfordring 1: Vækst og beskæftigelse 6 Venstres løsninger 7 Slip den globale handel fri 7 Færdiggør det indre marked 7 Topforskning

Læs mere

Europa. fra A til Å. Håndbog i europæisk integration. Werner Weidenfeld Wolfgang Wessels Institut für Europäische Politik. Europa Kommissionen

Europa. fra A til Å. Håndbog i europæisk integration. Werner Weidenfeld Wolfgang Wessels Institut für Europäische Politik. Europa Kommissionen Europa fra A til Å Håndbog i europæisk integration Werner Weidenfeld Wolfgang Wessels Institut für Europäische Politik Europa Kommissionen 2 Indholdsfortegnelse Forord Europa i opbrud Vejledning til Europa

Læs mere

Franske stemmer. Kritik af forfatningsforslaget fra venstre. Tænketanken NyAgenda

Franske stemmer. Kritik af forfatningsforslaget fra venstre. Tænketanken NyAgenda Franske stemmer Kritik af forfatningsforslaget fra venstre Tænketanken NyAgenda 1 Tænketanken NyAgenda har til formål at fremme analyser og debat omkring EU s virke og juridiske rammer ud fra et demokrati-

Læs mere

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union Europa i 12 lektioner af Pascal Fontaine Den Europæiske Union Denne brochure og andre korte og klare oplysninger om EU findes online på ec.europa.eu/publications Europa-Kommissionen Generaldirektoratet

Læs mere

DI DEBAT. EU på vej mod nye mål

DI DEBAT. EU på vej mod nye mål DI DEBAT EU på vej mod nye mål vejen til et konkurrencedygtigt eu EU på vej mod nye mål Vejen til et konkurrencedygtigt EU September 2007 Den europæiske udfordring Den 25. marts 2007 fejrede vi 50-året

Læs mere

FRA FORSAMLING TIL FOLKESTYRE?

FRA FORSAMLING TIL FOLKESTYRE? FRA FORSAMLING TIL FOLKESTYRE? Festskrift i anledning af Europa-Parlamentets 50 års fødselsdag den 19. marts 2008 Redigeret af Peter Nedergaard UDGIVET AF EUROPA-PARLAMENTETS INFORMATIONSKONTOR I SAMARBEJDE

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere

57. møde. Onsdag den 14. marts 2012 (D) 1

57. møde. Onsdag den 14. marts 2012 (D) 1 Onsdag den 14. marts 2012 (D) 1 57. møde Onsdag den 14. marts 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

Derfor euro. Derfor euro. Støt Europabevægelsen bliv medlem. Niels Thygesen Svend E. Hougaard Jensen Klaus Frandsen Henrik Hofman Christian Thygesen

Derfor euro. Derfor euro. Støt Europabevægelsen bliv medlem. Niels Thygesen Svend E. Hougaard Jensen Klaus Frandsen Henrik Hofman Christian Thygesen Derfor euro Europas fælles mønt euroen er det største og mest ambitiøse projekt, som EU har haft held til at søsætte siden opbygningen af det indre marked i 80'erne. I denne lille bog giver fem økonomer

Læs mere

Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN

Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst LARS P. POULSEN-HANSEN I forbindelse med udvidelsen af EU pr. 1.

Læs mere

3. møde. Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1. Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem).

3. møde. Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1. Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem). Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1 Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem). 3. møde Torsdag den 7. oktober 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:

Læs mere

FOLK i BEVÆGELSE. D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U

FOLK i BEVÆGELSE. D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U EUROPAS FORENEDE STATER ER PÅ TRAPPERNE Leder af Lave K. Broch Side 2 TRUSSEL MOD DEMOKRATI, SUNDHED OG MILJØ Kommentar om EU-USA aftalen af Nanna L. Clifforth fra NOAH Side 4 SKAL EU BESTEMME ALT? Indstik

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

Af Britta Schall Holberg, tidl. indenrigsminister, (V).

Af Britta Schall Holberg, tidl. indenrigsminister, (V). aburetten NR. 5 NOVEMBER 2003 At være liberal 1& 5 Strukturdebat Indlæg fra Kurt E. Christoffersen, kommunaldirektør på Frederiksberg, Jens Kramer Mikkelsen (A), overborgmester i København og Jesper Bach

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Den Økonomiske og Monetære For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa Union og euroen En velfungerende økonomisk og monetær union og en stærk stabil euro er fundamentet for

Læs mere

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014).

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014). Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1 84. møde Tirsdag den 6. maj 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgetime med statsministeren. 2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 35: Forespørgsel til statsministeren om

Læs mere

Argumenthåndbog. Udgivet af Den Danske Europabevægelse Bremerholm 6, 1069 København K e-mail: eubev@eubev.dk Hjemmeside: www.eubev.

Argumenthåndbog. Udgivet af Den Danske Europabevægelse Bremerholm 6, 1069 København K e-mail: eubev@eubev.dk Hjemmeside: www.eubev. Argumenthåndbog Udgivet af Den Danske Europabevægelse Bremerholm 6, 1069 København K e-mail: eubev@eubev.dk Hjemmeside: www.eubev.dk Ansvarshavende redaktør Rina Valeur Rasmussen Redaktion Sebastian Lang-Jensen

Læs mere

Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog

Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog Tage Søndergård Kristensen 1 Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog er udgivet af Gymnasieskolernes Lærerforening, og er udarbejdet

Læs mere