TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004"

Transkript

1 2-001 TIRSDAG DEN 14. DECEMBER FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand (Mødet åbnet kl. 9.05) Åbning af mødet Modtagne dokumenter: se protokollen Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen Topmødet EU/Rusland (indgivne beslutningsforslag): se protokollen Retningslinjer for den politiske strategi Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er redegørelse fra Kommissionen om retningslinjer for den politiske strategi Barroso, formand for Kommissionen. - (PT) Hr. formand, mine damer og herrer, i de fire uger, der er gået, siden mit hold fik Deres støtte, har vi smøget ærmerne op og er gået i gang med arbejdet. Vores hovedmål har været at udarbejde forslag til en fælles vision om styring af Parlamentets, Rådets og Kommissionens aktiviteter i de kommende år. Denne vision vil udbygge det partnerskab for velstand, solidaritet og sikkerhed, som jeg bebudede i Parlamentet i juli. Den vil identificere de største økonomiske, sociale og miljømæssige udfordringer, som vores succes vil afhænge af, og den vil indeholde prioriteringer og løsninger. Vi kan imidlertid ikke klare det hele selv. Det er derfor, at denne debat er vigtig. Det er derfor, at jeg er her i dag for at lytte til Dem. Jeg vil høre Parlamentets forslag, for de vil være et væsentligt bidrag til vores fælles tænkning. Jeg vil lytte til Deres bekymringer, og gennem Dem vil jeg få at vide, hvad de millioner af europæere, som De repræsenterer, mener. Hvorfor er det så vigtigt? Fordi jeg er sikker på, at Kommissionens, Parlamentets og det fælles europæiske projekts succes afhænger af, at vi viser, at EU kan gøre en forskel, både inden for og uden for vores grænser. Netop som vi forbereder ratificeringen af den europæiske forfatning, må vi ikke glemme Europas bemærkelsesværdige bedrifter: et halvt århundrede med fred og social og økonomisk udvikling, og dertil kommer udvidelsen for nylig, som repræsenterer genforeningen af vores kontinent. Vi må imidlertid ikke undervurdere den udfordring, som vi står over for, og som kræver en løsning på europæisk plan: vores befolkningers stigende alder, skaderne på miljøet og klimaforandringernes virkninger, nødvendigheden af at tilpasse vores økonomi til globaliseringens konkurrenceorienterede kontekst og truslerne mod vores fred og sikkerhed (EN) I dag agter jeg ikke at komme med en detaljeret redegørelse for det arbejde, vi er i gang med, før jeg har hørt på Dem, men jeg vil gerne skitsere hovedelementerne i vores strategi.for at skabe forbindelse mellem EU og dets borgere må vi vinde europæernes tillid hver dag ved at give løsninger på deres problemer. Det, der især bekymrer dem, er den økonomiske og beskæftigelsesmæssige situation. Der er ikke nogen frihed, ikke nogen fremtid, hvis man ikke kan tjene et anstændigt udkomme og sikre sine børns fremtid. Vi behøver en stærk, stabil og dynamisk økonomi, der kan skabe flere arbejdspladser og flere muligheder. Hovedspørgsmålet er hvordan? Vi har ikke brug for endnu et bibliotek af grundige studier for at finde svaret på det spørgsmål. Det arbejde er allerede gjort. Lissabon-strategien rummer både en diagnose og en liste over opgaver, der skal løses. Som jeg sagde her i Parlamentet i juli og november, agter jeg at gøre dette til Kommissionens hovedprioritet. En videnbaseret økonomi vil være kernen i en sådan strategi. I øjeblikket ser det måske lidt for meget ud som en liste over gode formål, men Kommissionen vil omforme det og forvandle det til en køreplan mod velstand, idet vi udpeger klare mål og en ambitiøs tidsplan. Det må gøres i samarbejde med medlemsstaterne, der deler ansvaret for gennemførelsen, og i konstruktiv dialog med arbejdsmarkedets parter. Økonomisk vækst er ikke et mål i sig selv. Europæerne er bekymrede for bæredygtigheden af vores sociale model - vores solidaritetsmekanismer, syge- og pensionssystemerne. De er optaget af livskvalitet og deres miljø. Den eneste måde, hvorpå man kan sikre disse goder, er ved at skabe de nødvendige ressourcer, der kan tjene hertil, og derved sikre økonomisk vækst. Ellers vil dette blive en luksus, som kun nogle af vores borgere kan tillade sig. Europæerne er også bekymrede for deres personlige sikkerhed. Forbrydelse respekterer ikke vores medlemsstaters grænser. Terrorisme er globaliseringens grimme ansigt. Vi behøver større sikkerhed på gaden og et sikrere kontinent. Kommissionen vil aktivt fremme initiativer til at give vores borgere et højere niveau af sikkerhed og derfor af personlig frihed. Hvilke midler har vi? Vi må understøtte vores ambition med de nødvendige finansielle ressourcer på europæisk og

2 6 14/12/2004 nationalt niveau. Vi vil ikke være en rigtig Union uden en stærk samhørighedspolitik. Vi må gennemføre det indre marked på basis af klare og simple regler. Vi trænger til bedre regler og må være parat til at fjerne unødvendigt bureaukrati. Vi kan også gøre dette ved at støtte vores strategiske mål med en ny arbejdsmåde, der er inspireret af forfatningen. Alt dette må udmøntes i en positiv dagsorden for reformer. Men alt dette kan ikke udrettes i et vakuum. Unionen er ikke en isoleret størrelse. Den er ikke en fæstning. Et antal stater ønsker at slutte sig til Unionen. Vi bør gøre os klar til at byde dem velkommen, på samme måde som de anstrenger sig for at leve op til vores krævende normer. Vi har også naboer, og vi trænger til en bedre struktur for vores forhold til dem for at håndtere fælles problemer og fremme stabiliteten. Vi har partnere i hele verden, med hvem vi er forenet ved stærke kulturelle og økonomiske bånd. Europa kan ikke være selvisk. Vi har pligt til solidaritet med de fattigste egne af verden, i særdeleshed i Afrika. Vores værdier, der omfatter demokrati, frihed og respekt for menneskerettighederne, pålægger os det ansvar at fremme dem i hele verden. Kun ved at styrke vores værdier vil vi kunne forsvare vores interesser i hele verden (FR) Hr. formand, mine damer og herrer, Kommissionen er til stede her i dag for at høre på Dem. Kommissionens overvejelser vil bygge på dagens forhandling, som uden tvivl vil blive en stor hjælp til at foreslå strategiske prioriteter for hele Unionen og afslutte forberedelsen af vores arbejdsprogram for det første år for denne Kommission. Jeg vil præsentere Dem for disse forslag på det andet plenarmøde i januar. De vil derefter blive drøftet af Parlamentet og Det Europæiske Råd for at nå til en aftale om Unionens målsætninger og prioriteter i løbet af første halvdel af Jeg vil gerne sige et par ord mere om mit initiativ, nemlig at det drejer sig om at udvikle fælles strategiske målsætninger. På den ene side er idéen om flerårig programmering nu indskrevet i forfatningen. Den er endda allerede taget i anvendelse sammen med Rådet og det tidligere Parlament. Vi har imidlertid indtil nu udelukkende bestræbt os på at koordinere de tre institutioners programmering uden at gå så vidt som til at koordinere vores strategiske visioner på mellemlang og lang sigt. På den anden side er det sådan, at selv om de foregående Kommissioner fremlagde deres visioner, var disse ikke altid udtryk for et egentligt partnerskab med Parlamentet eller Det Europæiske Råd. I praksis blev resultatet, at Europa blev ledet uden en tilstrækkeligt klar køreplan, hvilket havde den konsekvens, at vi nogle gange blev kørt af sporet af udefrakommende internationale begivenheder, og at vores prioriteter ændrede sig for meget alt efter de forskellige formandskabers politiske dagsordener. Vi har derfor i det mindste pligt til at gøre vores bedste for at fastlægge nogle prioriteter på mellemlang og lang sigt for hele Unionen. Når jeg siger dette, tænker jeg ikke kun på prioriteterne for vores institution, men også på de bestræbelser, vi skal gøre os for at fastlægge prioriteter for hele Europa. Vores fælles strategiske målsætninger skal fungere som et globalt navigationssystem for Europa for de næste fem år. Det er klart, at vi skal udvise smidighed og vise os i stand til at tilpasse os udviklingen. Vores fælles målsætninger vil imidlertid utvivlsomt hjælpe os med at definere nogle prioriteter, som senere vil kunne anvendes til at bedømme vores institutioners arbejde, både i Kommissionen, Parlamentet og Rådet. Jeg er meget opsat på at høre Deres indlæg og i samarbejde med Dem opstille en ambitiøs dagsorden for Europas fremtid. (Bifald) Poettering (PPE-DE), for gruppen. - (DE) Hr. formand, hr. formand for Kommissionen, kære kolleger, arbejdet begynder. Vi har nogle vanskelige og til dels dramatiske uger med godkendelsen af Kommissionen bag os. Den fik til sidst et stort tillidsvotum, og vores gruppe stemte for Kommissionen med udbredt enighed. Og nu begynder arbejdet. Med forhandlingen i dag får vi en helt ny erfaring, fordi Kommissionen nemlig først hører Parlamentet. Hr. kommissionsformand, jeg synes, det var rigtig godt, at De sagde, at De først ville høre, hvad Parlamentet tænker om Kommissionens arbejde i de kommende fem år. Det er også godt, når De siger, at De vil præsentere Deres program den 26. januar og i den forbindelse tage højde for så mange af Parlamentets overvejelser som muligt. Vi bestræber os på - også netop nu - at finde frem til en fælles holdning for Parlamentet. Vores gruppe har stillet et forslag til beslutning, der nu forhandles med de andre grupper. Jeg håber, at vi når frem til en holdning i Parlamentet, hvilket så også fører til, at Kommissionen og forhåbentlig også Rådet kan blive enige om et femårsprogram. For vores gruppe er der - hvis vi kunne gennemføre det alene, men det kan vi ikke, derfor må vi også altid være parate til at indgå kompromiser - fem hovedprioriteter. For det første økonomiske reformer i EU med henblik på øget konkurrenceevne og velstand for borgerne, for det andet bekæmpelse af terrorisme og kriminalitet, sikring af EU's ydre grænser, forhindring af misbrug af asylordningerne og bekæmpelse af illegal indvandring med henblik på at opnå større sikkerhed. Hvad angår indvandringen, er det også vigtigt for de mennesker, der kommer illegalt hertil. For det, der foregår i Middelhavet - at tusinder af mennesker omkommer på grund af en uafklaret situation i Middelhavet - krænker menneskerettighederne grundlæggende. Vi må i fællesskab forsøge at finde nogle løsninger, således at menneskene ikke længere omkommer i Middelhavet.

3 14/12/ Den tredje prioritet er et styrket Europa i en mere sikker verden med henblik på at skabe mere stabilitet og fremme demokrati og menneskerettigheder. For det fjerde gælder det om at udforme en politik, der muliggør et rent miljø og giver borgerne større livskvalitet. Og den femte prioritet er endelig at skabe et mere åbent, mere tilgængeligt og mere demokratisk EU, der fungerer bedre og med en mindre administration. Jeg vil gerne bede Dem om, hr. kommissionsformand, at De trods alle de forslag, De stiller, også tænker på følgende: Fører det til mere administration, fører det til mere bureaukrati, bliver subsidiaritetsprincippet overtrådt, og hvad koster det? Dvs. at Kommissionen i sin administrative praksis bør tage højde for alt dette, allerede når den stiller sine forslag. Jeg vil gerne koncentrere mig om tre aspekter. Europas konkurrenceevne er afgørende for, om menneskene i EU har arbejde og mad. Vi skal have fokus på at bevare og skabe arbejdspladser, og det lykkes kun, hvis vi styrker Europas konkurrenceevne. Jeg vil gerne opfordre Dem til, hr. kommissionsformand, at være tilbageholdende i Deres ordvalg, for formuleringen fra Lissabon om, at EU bør være det mest dynamiske videnbaserede økonomiske område i verden, dét er et ordvalg, der minder mig om Nikita Sergejevitj Khrustjov, der ville overhale USA i 1950'erne og 1960'erne. Vi ved jo, hvad der kom ud af det! Lad os altså være beskedne i vores ordvalg, men ambitiøse i vores handlinger! Hvis De gør det, så går De den rigtige vej. Det store flertal af vores gruppe mener ikke, at vi må så tvivl om grundlaget for stabilitets- og vækstpagtens stabilitetskriterier, for ny gæld ville medføre, at nutidens unge generation ville skulle betale gælden tilbage i morgen, og det ville hverken være økonomisk hensigtsmæssigt eller i overensstemmelse med det moralske grundlag for politikken. Der er endnu et vigtigt punkt, og det er naboskabspolitikken. Jeg vil gerne opmuntre Dem til, at vi tager nogle initiativer i Mellemøsten under Deres formandskab, fordi vi ser, at amerikanerne ikke er i stand til at klare det alene. Mellemøsten er en naboregion til EU, som det er værd at gøre sig alle bestræbelser for, således at der kan skabes stabilitet og fred dér, både for Israel og for Palæstina. Vi ved, hvor vigtigt dette er for freden og de gode relationer til den arabiske og islamiske verden. Vores prioritet skal være, at forfatningen bliver vedtaget, for forfatningen danner grundlaget for en fredelig og demokratisk indsats fra EU's side i det 21. århundrede. (Bifald) Schulz (PSE), for gruppen. - (DE) Hr. formand, mine damer og herrer, det glæder mig, hr. Barroso, at se Dem igen her til morgen. Jeg har i den sidste måned ikke haft lejlighed til at tale med Dem, jeg har virkelig savnet Dem, og det er godt, at De er her i dag for at lytte og for at få noget med på vejen. Det glæder mig også, at fru Kroes sidder bag Dem. Og jeg indrømmer gerne, at det er en fornøjelse for mig at se, at fru Kroes efter alt det, der er sket her i Parlamentet, som sin første handling har taget en beslutning truffet af Barroso-regeringen i Portugal under den kritiske lup. Det er et godt tegn på uafhængighed. Hr. Poettering citerer stadig oftere Nikita Khrustjov. Det har sin grund, og den vil jeg gerne afsløre for Dem. Han har nemlig taget en ph.d.-grad i Konrad Adenauers sikkerhedspolitik. Konrad Adenauers sikkerhedspolitik blev som meget andet i hans politik ført under mottoet "ingen eksperimenter". Men EU kommer ikke videre med "ingen eksperimenter", hr. Poettering. Derfor, hr. Barroso, opmuntrer jeg Dem udtrykkeligt til ikke at være forsigtig - De kan måske godt være det i Deres ordvalg, men vær modig med hensyn til det, De på Kommissionens vegne fremfører og tager i form af initiativer. Og her vil jeg også gerne benytte lejligheden til på Den Socialdemokratiske Gruppes vegne at sende tre væsentlige budskaber til Dem, som jeg nævnte som de tre nøgleelementer i vores politik allerede under de foregående debatter her i Parlamentet. Før jeg gentager disse tre punkter, vil jeg gerne give Dem endnu et godt råd, fordi De jo er her for at lytte: Uanset hvilke initiativer De tager, kræver de bredt flertal her i Parlamentet. Derfor går jeg ud fra, at De tager det med, som Den Socialdemokratiske Gruppe formulerer, og at vi også genfinder det i de initiativer, De foreslår. For De må forstå, at et klokkerent program fra Kommissionen, der indeholder neoliberale eller konservative elementer, men ingen socialdemokratiske, ikke vil blive godkendt af os. Det står helt klart! Hvis vi ønsker at føre en økonomisk politik i EU baseret på økonomiske reformer, sådan som hr. Poettering formulerede det, så vi også lige kan få afklaret, hvor konsensus- og konfliktpunkterne ligger henne, så betyder disse økonomiske reformer, hr. Poettering, hr. Barroso, frem for alt én ting: De skal være gavnlige for EU's konkurrenceevne, ja. Men de skal frem for alt gavne den sociale samhørighed i Europa. Det er to sider af samme sag. De, der tror, at konkurrenceevne betyder forringelse af arbejdstagernes rettigheder i Europa, støder på massiv modstand i vores gruppe. De vil f.eks. allerede i forbindelse med tjenesteydelsesdirektivet få mulighed for at vise os, om denne Kommission er parat til at kombinere de to sider. Konkurrenceevnen skal understreges så meget som muligt, men social samhørighed som udgangspunkt for enhver handling er absolut uundgåelig. (Bifald) Hr. Poettering, når De nævner bekæmpelse af terrorisme under punkt 2 i samme åndedrag som asyl og indvandring, er det efter min mening en farlig kombination af to forskellige fænomener. Bekæmpelse af terrorisme er en central opgave for EU. Men De må ikke kombinere illegal indvandring og asylpolitik med bekæmpelse af terrorisme. Det har De med sikkerhed heller ikke tænkt Dem at gøre, men så må De altså også

4 8 14/12/2004 differentiere! Bekæmpelse af terrorisme har nemlig kun lidt at gøre med asyl og indvandring, men asyl og indvandring er en opgave, vi absolut skal løse som led i den europæiske politik. Derfor mener jeg, at de gode forslag, der allerede foreligger, og som Antonio Vitorino jo fremlagde for år tilbage som led i Tampere-processen, bør dukke op igen i Deres program, hr. Barroso. Vi forventer et humanitetens Europa og et Europa, som samtidig garanterer borgernes sikkerhed. En sikring af de ydre grænser så konsekvent som muligt, men samtidig også en human adfærd fra EU's side i forhold til dem, der har brug for vores beskyttelse, er et af målene for vores gruppe. Når vi taler om et rent miljø, når vi har brug for en bæredygtig politik, så skal det også præciseres endnu en gang, hvad der blev understreget igen i sidste uge i Buenos Aires: Det er ikke på grund af EU, en bæredygtig politik for verdens miljø mislykkes. Det skal være en central opgave for Kommissionen at præcisere, at så længe USA ikke ratificerer Kyoto-protokollen, så længe landet ikke yder sit bidrag til at reducere CO 2 - emissionerne, må vi europæere ikke blive trætte af at kræve det af USA. Det er en central opgave for Dem som kommissionsformand. (Bifald) Når vi taler om styrkelsen af Europa og styrkelsen af Europas plads i verden, vil jeg gerne på vores gruppes vegne som et tredje punkt sende endnu et budskab til Dem, hr. Barroso, i forbindelse med forberedelsen af Deres program. En demokratimodel, der er baseret på multinationalitet og multietniske strukturer - sådan som EU er - kan blive en god eksportvare med henblik på fred i verden, fordi de indre strukturer i EU er udligning og accept - udligning af store og små og accept især af minoriteter. Hvis De gør dette budskab til grundlaget for Europas internationale politik, nemlig at vi ønsker udligning indadtil, hvilket vi f.eks. bidrager til i Ukraine p.t., og at vi ønsker at løse de etniske konflikter ad politisk og ikke militær vej, så vil De altid have Socialdemokraterne på Deres side. (Bifald) Ek (ALDE), for gruppen. - (EN) ALDE-Gruppen støtter Lissabon-processen som den bedste måde, hvorpå man kan opnå en konkurrencedygtig europæisk økonomi, og den fastholder, at bæredygtig økonomisk udvikling må være det ledende princip ved alle fremtidige lovgivningsmæssige initiativer. Samhørighed og social udvikling er nødvendige, men finder ikke sted i Europa i dag. Et videnbaseret samfund er nødvendigt, men det eksisterer ikke i Europa i dag. Vi må forøge finansieringen til forskning og udvikling, og vi må også gøre meget mere arbejde for livslang læring. Teknisk udvikling med hensyn til miljøproblemer er nødvendig, og det foregår ikke i Europa i dag - i det mindste ikke på den måde, det burde. Grundlæggende menneskerettigheder, lov og orden og ligestilling mellem kønnene er det, Europas borgere ønsker at opnå. Det er den sunde basis for økonomisk vækst. Jeg opfordrer derfor Dem, hr. kommissær, til ikke at blande kampen mod terrorisme sammen med menneskerettighederne og bekymringen for disse. Desuden yder aktiv deltagelse på arbejdsmarkedet et betydeligt bidrag til en rimelig levestandard, regional udvikling og social samhørighed, selv om investering i uddannelse og forskning såvel som regeringsinitiativer i tilfælde af alvorlige markedssvigt også spiller en afgørende rolle. Alle finansministre i Europa i dag bliver ført op på bjergtoppen med alle fristelserne til at underminere stabilitets- og vækstpagten. Undertiden er reaktionen den samme som hos den berømte svenske skuespillerinde, der engang sagde: "Jeg behøver ikke at blive ledt i fristelse. Jeg kan gå selv." ALDE-Gruppen er fast overbevist om, at man kun kan få et robust og dynamisk økonomisk miljø i EU, hvis den nye Kommission forpligter sig til at tage stabilitets- og vækstpagten op til revision, så den kan danne et stærkt bolværk mod finansiel uansvarlighed, samtidig med at man opretholder den nødvendige fleksibilitet, der kan sikre, at Europa maksimerer sit vækstpotentiale uden at bringe prisstabiliteten i fare. ALDE-Gruppen er fuldt parat til at samarbejde med Kommissionen på denne meget stenede sti, som vi sammen må gå ad, men det må baseres på bæredygtig udvikling. (Bifald) Frassoni (Verts/ALE), for gruppen. - (IT) Hr. formand, kære kolleger, det glæder mig meget, at der under forhandlingen i dag var mange parlamentsmedlemmer fra forskellige politiske grupper - også nogle, som man ikke ventede sig det af - der talte længe om bæredygtighed. Det er efter min mening vigtigt, for jeg er sikker på, at dette spørgsmål også bliver en reel prioritet for Kommissionen. I en tid, hvor mange borgere har stadig større mistillid til det europæiske projekt, bør den vigtigste strategiske målsætning for den nye Kommission og for alle de andre EU-institutioner være igen at blive synligt effektive, når det gælder forbedringen af borgernes livskvalitet, at blive et positivt instrument, der skaber demokratisk vækst i og uden for EU, og at gøre EU til et område med teknologisk innovation, der er rettet mod miljømæssig og social bæredygtighed. I den forbindelse er det efter vores mening nødvendigt at gøre en indsats på tre områder. Det første område er konsekvensen med hensyn til de fastlagte målsætninger og evnen til at sørge for deres overholdelse. Derfor vil vi

5 14/12/ kraftigt opfordre Kommissionen til at være mere bestemt, når den tager højde for EU's nøgleområder - f.eks. bæredygtighed, social samhørighed og ligestilling mellem kønnene - i alle sine politiske forslag, og til at gøre en konkret indsats for at genskabe balancen mellem de tre søjler i Lissabon-dagsordenen - nemlig den økonomiske, den sociale og den miljømæssige søjle - så man ikke fremmer nogle stive økonomiske målsætninger til skade for vores borgeres individuelle livskvalitet. Vi anmoder Kommissionen om at stille modige forslag om en koordineret indsats for at sætte gang i investeringerne i miljøteknologier og i beskæftigelsesfremmende foranstaltninger. Hvad konkurrenceevnen angår, ville vi gerne have, at de pågældende indikatorer også kom til at omfatte kvalitative sociale og miljømæssige indikatorer såsom indkomstfordeling, fattigdom og energieffektivitet. Efter vores opfattelse skal konsekvensen også måles ud fra vores evne til at sørge for, at løfterne bliver holdt. Der er som bekendt rigtig mange lande, som ikke overholder målsætningerne i Kyoto-protokollen, og derfor er de metoder, Kommissionen vil gøre brug af for at hjælpe disse lande med at rette sig efter denne protokol, et vigtigt, konsekvensskabende element. I den forbindelse vil vi gerne stille et af vores gamle forslag igen, nemlig en klimastabilitetpagt, som ikke blot omfatter et sanktionssystem, men også en positiv fælles forvaltning af Kyoto-forpligtelserne. Det andet område, som vi absolut bør tage op til fornyet overvejelse, er modet til at sige nej til en let konformisme, hvor vi ignorerer EU's ansvar i verden og gør det til et holdepunkt og et forbillede for dem, som i resten af verden kæmper for at forsvare menneskerettighederne og friheden. Dette punkt er meget vigtigt for os. Spørgsmål af økonomisk og handelsmæssig karakter må ikke forhindre os i at give vores holdning til kende til menneskerettighederne i Kina og Rusland eller til krigen i Tjetjenien. Om kort tid skal vi igen tale om Dayton-aftalerne, der nu har eksisteret i 10 år. Vi skal også gøre en indsats i den forbindelse, og vi håber, at Kommissionen tager nogle positive initiativer. Det tredje og sidste område er evnen til virkelig at repræsentere EU's interesser som sådan, idet man ikke lader sig påvirke alt for meget af styrkeforholdet mellem de enkelte lande og inden for Rådet generelt, og idet man indgår egentlige alliancer mellem dem i Europa- Parlamentet, foreningslivet og virksomhedslivet, som er enige om, at EU er meget mere end summen af EU's regeringer. I den henseende beder vi Barroso- Kommissionen om at tage Bolkestein-direktivet op til fornyet overvejelse og evt. trække det tilbage, om at forsvare REACH-direktivet med næb og kløer, om at foreslå et nyt direktiv om forsyningspligtydelser, om at opgive - eller i det mindste genoverveje - den tidligere Kommissions gmo-politik og om modigt og konkret at åbne op for den lovlige indvandring. Hr. formand, til sidst vil jeg gerne nævne mindst fire grundlæggende punkter i den interinstitutionelle aftale, som vi gerne vil indgå med Dem. Det første punkt er så afgjort en adfærdskodeks for kommissærerne og en seriøs tilgang til spørgsmålet om interessekonflikter. Det andet punkt er spørgsmålet om en konsekvensvurdering. Evalueringen af nye retsakter må ikke være vilkårlig og skal bygge på kriterier, der anvendes på en ensartet måde. Europa-Parlamentet kan konstatere, at der er forsinkelser på dette område. Virksomhederne og de økonomiske aktører i det hele taget er som bekendt meget mere aktive. Vi skal få Kommissionen og Parlamentet til også at evaluere de vedtagne retsakter ud fra kriterier om bæredygtighed og social indvirkning. Det tredje punkt er genoptagelsen af spørgsmålet om aktindsigt. Vi er yderst utilfredse med den nuværende situation, og vi håber kraftigt, at det lykkes os at opnå nogle positive resultater i de kommende år. Det fjerde og sidste punkt er et meget komplekst spørgsmål, som vi utvivlsomt får lejlighed til at tale om igen, nemlig Kommissionens holdning til medlemsstaternes manglende overholdelse af fællesskabsretten. Vi er meget bekymrede over de forsinkelser, der er opstået, og over, at Kommissionen efterhånden lader til at have opgivet denne prioritering, ikke mindst på miljøområdet. Vi håber virkelig, at Kommissionen vil tage hensyn til denne prioritering i fremtiden, for EU's troværdighed bygger også på evnen til at sørge for lovgivningens overholdelse Wurtz (GUE/NGL), for gruppen. - (FR) Hr. formand, hr. formand for Kommissionen, i betragtning af den dominerende politiske profil i den nye Kommission ville det være dumdristigt af min gruppe at bede den iværksætte en række strategiske retningslinjer, som svarer til vores vision for Europa. Jeg tillader mig imidlertid med henvisning til den uventet kraftige modvind, som blæste ved hr. Barrosos indsættelse, at anbefale ham at sende nogle klare signaler til de knap så heldige af hans medborgere for at fortælle dem, at han også har hørt deres budskab. Det første signal kunne omfatte forslaget til direktiv om liberalisering af tjenesteydelserne, som i daglig tale kaldes Bolkestein-direktivet, og som Martin Schulz og Monica Frassoni allerede har hentydet til. Dette forslag bekræfter alle forbehold over for den europæiske liberale model i de sociale bevægelser, inklusive Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation. Og med god grund! Til forslagets kerne hører den famøse lov om oprindelsesland, som sigter mod at give en tjenesteydende virksomhed tilladelse til at anvende den sociallovgivning, som er gældende i den stat, hvor virksomheden har hovedsæde, i alle medlemslandene. Det ville være en måde at skabe social dumping på, en slags bekvemmelighedsflag, som dækker alle

6 10 14/12/2004 tjenesteydelser. Det er min overbevisning, at en sådan foranstaltning ikke ville blive accepteret af vores medborgere. Mit krav er derfor enkelt, hr. Barroso: træk Bolkestein-direktivet tilbage og indled en bred debat om emnet. Et andet signal kunne omfatte forslaget om at oprette tilbageholdelsescentre for flygtninge og indvandrere på Middelhavets sydlige bred eller i andre lande uden for Unionen. Det er et uværdigt forslag. Og alligevel har den tidligere Kommission ved at lancere og finansiere nogle pilotprojekter legitimeret dette sidespor. Endnu en gang er mit krav ganske enkelt: stop disse projekter helt og fuldt. Det tredje signal burde efter vores mening omfatte den uendelige og dramatiske konflikt i Mellemøsten. Unionen er medinitiativtager til den køreplan, der forudså oprettelsen af en palæstinensisk stat i Vi står ved udgangen af 2004, og vores forpligtelse har ikke set det mindste tegn på, at gennemførelsen er påbegyndt. Hovedforhindringen hedder Sharon. Ingen andre leder, bortset fra George Bush uden tvivl, kan som han overtræde FN's resolutioner, håne Haag-domstolen og spille overlegen over for Unionen uden repressalier. Kommissionen har netop foreslået ham at deltage i det, som en kommissær kaldte en "vennekreds", og nyde godt af fordelene af dens nye nabopolitik. Det skal siges, at denne foranstaltning risikerer at få en meget dårlig modtagelse af de folk, som ikke længere accepterer politisk forskelsbehandling. Mit krav i dette tilfælde, hr. Barroso, ville være, at De skar igennem enhver tvetydighed i den henseende ved at svare på et dobbelt spørgsmål. Hvad vil De kræve af hr. Sharon, og hvilke foranstaltninger vil De træffe, hvis han fortsætter med at ignorere Dem? Deres svar på disse tre punkter vil ganske givet blive fulgt med stor opmærksomhed Farage (IND/DEM), for gruppen. - (EN) Hr. formand, hr. Barroso, hvor er det rart for os stadig at kunne fortsætte vores samtale, der så brutalt blev afbrudt for kun en måned siden. De har her til formiddag talt om at føre an i Europa, og der tales meget om femårsplaner og de store visioner, De har, men det forekommer mig, at De har et par problemer. Der er problemet med legitimitet, og Kommissionen har problemet med troværdighed. På hvis autoritet er De Europas regering? Jeg er i hvert fald aldrig blevet spurgt, om det er det, jeg ønsker. Den totale fiasko for høringerne af kommissærerne her i Parlamentet har kastet en meget mørk skygge over Deres Kommission. De ved lige så godt som jeg, at kløften mellem, hvad De ønsker, og hvad de almindelige vælgere ønsker, bliver bredere. Det er grunden til, at et rekordlavt antal mødte op til valgene i juni. Folk ved, at Lissabon-dagsordenen kun er en vittighed, og at den økonomiske model i EU simpelthen ikke virker. Måske vil den forfatning og de folkeafstemninger, vi skal have, give os begge en chance for en løsning. Men det må være frie og rimelige afstemninger. Jeg vil gerne bede Dem forsikre mig om, at alle oplysninger, der går ud til de medlemsstater, hvor der skal holdes folkeafstemning, præsenterer begge sider af sagen, så vi kan få et frit og fair resultat. Ikke at gøre dette er på lang sigt at risikere at vække offentlighedens foragt Libicki (UEN), for gruppen. - (PL) Hr. formand, mine damer og herrer, jeg vil kort tale om flere punkter i den rækkefølge, som hr. Barroso nævnte dem i. Jeg vil indlede med de økonomiske spørgsmål. Lissabon-strategien er en fremragende idé, men vi må huske, at hvis Europa skal kunne konkurrere med resten af verden, må dets økonomi være solidt baseret på frihed. I Parlamentet er der blevet talt meget om nødvendigheden af en videnbaseret økonomi og af en økonomi baseret på sociale værdier og det med rette. Men hvis Europas økonomi ikke er baseret på frihed, vil vi ikke være i stand til at konkurrere med resten af verden. Hr. Poettering syntes at mene det samme, og jeg tilslutter mig hans synspunkter. Hr. Farage tog ordene ud af munden på mig, og der var også sund fornuft i det, han sagde. Vi må sige ja til økonomisk frihed, som skal prioriteres højere end alt andet. De nævnte miljøet, hr. Barroso. Det er uden tvivl meget vigtigt at beskytte miljøet. Vi må sige ja til miljøbeskyttelse, men nej til ideologiske diktater. Det er ikke acceptabelt at være lukket inde af skærme, når man kører gennem et smukt tysk landskab, men det er, hvad jeg oplever to gange om ugen. Skærmene er ikke blevet sat op til glæde for menneskene, men for at forhindre, at dyrene forstyrres på nogen måde. Resultatet er, at jeg er forhindret i at nyde landskabet, og det er uacceptabelt. De vindmøller, man ikke kan undgå at se, når man kører igennem det smukke landskab i Schwarzwald, er et tilsvarende tilfælde. Disse ubrugelige tabsgivende monstre modtager faktisk støtte fra den tyske regering og EU. De er ganske enkelt miljøskadelige. Det er vigtigt at tænke på miljøets visuelle aspekt og ikke at sidestille miljøspørgsmål med forsvaret af dyrs rettigheder af enhver art. Hvad angår de sociale spørgsmål, er det værd at huske på, at de drejer sig om andet end demokrati og tolerance. Moralske værdier spiller også en vigtig rolle. Jeg er nødt til at sige, hr. Barroso, at De gav efter for venstrefløjens pres, da De foretog omrokeringen for at præsentere en ny kommissærkandidat. Deres handlinger varsler ikke godt for de moralske værdiers fremtid i Europa. Hvad angår udenrigspolitikken, skal den omfatte mere end Tyrkiet og Nordafrika, hr. Barroso. Jeg er udmærket klar over, at borgere fra den gamle Union holder ferie i de lande. Jeg er også klar over, at borgere fra den gamle Union møder mennesker fra de lande i deres dagligdag hjemme i Europa. Man må imidlertid forstå, at udenrigspolitikken også omfatter det, der ligger uden for Unionens østlige grænse. Indtil for nylig blev det regnet

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Radikale tanker om Europa

Radikale tanker om Europa Radikale tanker om Europa i pausen EFTER ET HALVT ÅRHUNDREDE med fredsprojektet skal Europa seriøst overveje, hvad dets projekt egentlig er. EU s fredsprojekt lever stadig i bedste velgående - bedst illustreret

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument Mødedokument RETTELSE DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES MED DE ÆNDRINGER, SOM FORMANDEN VIL FORESLÅ VED BEGYNDELSEN AF MØDET ONSDAG DEN 31. MAJ 2006 30/05/06 PE DA DA Forklaring af procedurerne

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

EUX-GRUPPEN Det Radikale Venstre. Program til Europa-Parlamentsvalg 2004 Udkast

EUX-GRUPPEN Det Radikale Venstre. Program til Europa-Parlamentsvalg 2004 Udkast EUX-GRUPPEN Det Radikale Venstre Program til Europa-Parlamentsvalg 2004 Udkast 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Det Radikale Venstre

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12.

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 19.9.2012 2012/2223(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udenrigsudvalget om EU's bestemmelser

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 8.7.2015 B8-0000/2015 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om Ecuadors tiltrædelse

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten Europa-Parlamentets beslutning af 7. april 2011 om brugen af seksuel vold under konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD den 20. og 21. marts 2003 Bruxelles

DET EUROPÆISKE RÅD den 20. og 21. marts 2003 Bruxelles E U R O P A - P A R L A M E N T E T DIREKTORATET FOR PLANLÆGNING AF PARLAMENTETS ARBEJDE DET EUROPÆISKE RÅD den 20. og 21. marts 2003 Bruxelles TALE AF FORMANDEN PAT COX FORMANDSKABETS KONKLUSIONER 02/S-2003

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

MANDAG DEN 26. SEPTEMBER

MANDAG DEN 26. SEPTEMBER 1-001 MANDAG DEN 26. SEPTEMBER 2005 1-002 FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand (Mødet åbnet kl. 17.05) 1-003 Genoptagelse af sessionen 1-004 Formanden. - Jeg erklærer Europa-Parlamentets session, der

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE NATIONALE REGIONER 1 METODOLOGISK BILAG: REGIONAL ANALYSE AF EUROBAROMETERRESULTATERNE Den følgende regionale analyse er baseret på Europa-Parlamentets Eurobarometer-undersøgelser. Eurobarometer-undersøgelser

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 3. juli 2013 Hollandsk nærhedsundersøgelse Sammenfatning Den hollandske regering

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Roaming Resumé Kommissionen har fremsat et forslag til forordning

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF)

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Fields marked with are mandatory. Personlige oplysninger Navn: Adresse: Tlf.: E-mailadresse: Land: Angiv hvilket: Angiv det sprog, dit bidrag er

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk T E L E F O N D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A F @ H U M A N R I G

Læs mere

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 61 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Subsidiaritetstjek af forslag om

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 06.07.2012 ARBEJDSDOKUMENT om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje ,3 Bruxelles, den 12. juli 2000.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGHU UHJOHU RP V UVNLOWH UHJQVNDEHUIRUSXEOLFVHUYLFHYLUNVRPKHGHU (XURSD.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGWH L GDJ HQ QGULQJ DI GHW VnNDOGWH JHQQHPVNXHOLJKHGVGLUHNWLY 0HG

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

MØDET MANDAG, DEN 19. APRIL 2004. (Bifald) (Bifald)

MØDET MANDAG, DEN 19. APRIL 2004. (Bifald) (Bifald) 1-001 MØDET MANDAG, DEN 19. APRIL 2004 1-002 (Mødet åbnet kl. 17.05) 1-003 FORSÆDE: Patrick COX Formand Genoptagelse af sessionen 1-004 Formanden. - Jeg erklærer Europa-Parlamentets session, der blev afbrudt

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen BRIEF Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Mens USA for nylig kunne fejre, at have indhentet de job, der

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T 72 20 50 00

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere