F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø"

Transkript

1 F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I Psykisk APV Fysisk 1

2 Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Formål Arbejdsmiljøstrategiens treårige cyklus frem til Målgruppe Model for Forsvarsministeriets strategi... 4 A. Strategimålsætninger... 5 B. Rammer... 6 C. Værktøjer... 6 D. Aktører Forudsætninger for implementering af strategien Operationalisering af strategien

3 1. Formål Et bredt flertal i Folketinget blev den 22. marts 2011 enige om en ny national strategi for indsatsen frem til 2020, inklusiv mål for reduktion af de væsentligste problemer på arbejdsmarkedet. Forsvarsministeriets koncern har i samme periode haft fokus på de nationale indsatsområder. Med Forsvarsministeriets strategi er det hensigten at styrke denne indsats yderligere. Det indebærer blandt andet et tydeligere strategisk sigte samt fastsættelse af konkrete målsætninger for indsatsen, som er blevet muligt med ibrugtagning af Forsvarsministeriets database. Strategien skal understøtte den systematiske indsats i styrelserne og lokalt ved myndighederne og dermed bidrage til at styrke det fysiske og psykiske. Indsatsen forventes at have en afledt positiv effekt på bl.a. sygefraværet, arbejdsskader og påbud. Arbejdsmiljøstrategien skal endvidere binde de enkelte tiltag i virksomheden sammen. Aktørerne på området, værktøjerne samt rammerne for arbejdet skal være gensidigt understøttende, så det sikres, at strategiens målsætninger nås. Samlet set skal strategien medvirke til, at hele Forsvarsministeriets koncernområde fortsat vil være en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og kvalitet i opgaveløsningen. 2. Arbejdsmiljøstrategiens treårige cyklus frem til 2020 Arbejdsmiljøstrategien følger en treårs cyklus startende fra 2015 frem til Hensigten er, at hovedområderne inden for virksomheden, samt områder relateret til HR-strategien, tænkes ind i samme kontekst: 2017 APV 2015 Koncernmålsætningerer Styrelsesmålsætninger Ledelsesevaluering 2020 APV 2018 Koncernmålsætninger Styrelsesmålsætninger Ledelsesevaluering 2016 Arbejdsmijøregnskab 2019 Arbejdsmijøregnskab 3

4 Hovedelementerne i cyklussen: Koncernmålsætningerne fastlægges hvert tredje år i regi af Forsvarsministeriets Hovedsamarbejdsudvalg på baggrund af bl.a. arbejdspladsvurderingen (APV) og regnskabet. Opfølgning hvert tredje år på koncernmålsætningerne sker på Forsvarsministeriets foranstaltning med afsæt i bl.a. arbejdspladsvurderingen og regnskabet. Styrelsesspecifikke målsætninger fastlægges af styrelserne, som nedbryder koncernmålsætningerne til konkrete tiltag samt tilføjer egne målsætninger efter behov. Arbejdspladsvurderingen er et omdrejningspunkt for det samlede arbejde, hvorfor cyklussen følger tidspunktet for gennemførelse af arbejdspladsvurdering. Ved den lovpligtige årlige drøftelse drøftes bl.a. status for APV-handleplanerne, koncern- og styrelsesmålsætningerne, trivsel samt sygefraværsstatistik. Resultaterne fra ledelsesevaluering og, samt øvrige målinger, inddrages i relevant omfang. et udarbejdes årligt vedrørende styrelsernes indsats. 3. Målgruppe Målgruppen for strategien er alle i Forsvarsministeriets koncern med ansvar inden for virksomheden. Det omfatter medlemmer af organisationen og samarbejdsudvalg samt chefer/ledere, herunder chefer/ledere med HR ansvar. Målgruppen inkluderer også koncernens rådgivere på området, som bl.a. skal anvende strategien som rettesnor i deres rådgivning og ved afholdelse af uddannelser. Endelig omfatter målgruppen koncernens øvrige medarbejdere, som alle har et medansvar i forhold til at sikre et godt. 4. Model for Forsvarsministeriets strategi Arbejdsmiljøstrategien implementeres med både opgaven og loven i centrum. Arbejdsmiljøstrategien kan illustreres med følgende figur: A) STRATEGIMÅLSÆTNNGER Øget trivsel Mindre sygefravær Færre arbejdsulykker Færre påbud Højere social kapital Forebyggende indsatser God ledelse C) VÆRKTØJER Arbejdspladsvurdering Årlig drøftelse Arbejdsmiljødatabase Arbejdsmiljøguides Rådgivning og intervention Ledelsesevaluering FOKUS Div. målinger inkl. OPGAVEN/ ARBEJDSMILJØET B) RAMMER Arbejdsmiljøloven Arbejdsmiljødirektiver HR-strategi Ledelsesgrundlag D) AKTØRER Arbejdsmiljøorganisationen Samarbejdsudvalg Forsvarsministeriets styrelser Forsvarsministeriets Center for Arbejdsmiljø Organisationen for personlig rådgivning og kollegastøtte HR-partnerne Ledelse og medarbejdere 4

5 Arbejdsmiljøstrategien er gældende for alt arbejde, herunder tjeneste ved egentlig militærtjeneste, sejlende tjeneste, internationale operationer samt for værnepligtige og elever. A. Strategimålsætninger Strategimålsætningerne er opdelt i koncern- og styrelsesmålsætninger. Koncernmålsætningerne er langsigtede indsatsområder, der omfatter hele Forsvarsministeriets område. Koncernmålsætningerne nedbrydes af styrelserne til egne målsætninger. Styrelserne kan også udpege andre indsatsområder, som er relevante for hele eller dele af styrelserne. Indsatsområderne udpeges bl.a. på baggrund af arbejdspladsvurderingen og den årlige drøftelse og foretages i samarbejde mellem organisationen og samarbejdsudvalget. Målsætningerne opgøres på koncern- og styrelsesniveau. Forsvarsministeriets koncernmålsætninger: Koncernmålsætninger Reduktion af antallet af arbejdsulykker Reduktion af andelen der oplever problemer med dårligt psykisk Øget andel der oplever positive faktorer i det psykiske Reduktion af andelen der oplever problemer med muskel-/ skeletbesvær Reduktion af andelen der oplever problemer med termisk indeklima I alt Målemetode Indsats 10 % 15 % 25 % Målinger foretages i Alle arbejdsulykker og nærved ulykker registreres. databasen med udgangspunkt i Årsagerne til ulykker og nærved ulykker skal alle anmeldte arbejdsulykker undersøges m.h.p. forebyggelse. opgjort ultimo Der udarbejdes i relevant omfang handleplaner i databasen for arbejdsulykker og nærved ulykker. 8 % 12 % 20 % Målinger foretages i Der udarbejdes APV-handleplaner for alle de databasen afdækkede problemområder. ud fra besvarelserne i Styrelserne skal ved alle grupper APV ultimo 2014 (mistrivsel, vurdere behovet for uddannelse vedrørende stress, kræn- psykisk. kende adfærd, arbejdspres I alle udvalg bør som minimum én mv.). ledelses- og én repræsentant er- hverve en relevant uddannelse vedrørende psykisk ved Forsvarsministeriets Center for Arbejdsmiljø eller tilsvarende. Der foretages opfølgning på kortlægningen og handleplanerne om det psykiske. 7 % 8 % 15 % Målinger foretages i databasen ud fra besvarelserne i APV ultimo 2014 (trivsel, social kapital, indflydelse mv.). 8 % 12 % 20 % Målinger foretages i databasen ud fra besvarelserne i APV ultimo 2014 (tunge løft, ensidigt belastende arbejde, arbejdsstillinger, øvrige ergonomiske forhold). 7 % 8 % 15 % Målingen foretages i databasen ud fra besvarelserne i APV ultimo 2014 (problemer med temperatur, træk eller statisk elektricitet). Det drøftes i forbindelse med APVhandleplanerne, samt den årlige drøftelse, hvorledes de positive områder af det psykiske kan styrkes yderligere og anvendes progressivt i det daglige arbejde. Der udarbejdes APV-handleplaner for alle de afdækkede problemområder. I alle udvalg bør som minimum én repræsentant erhverve relevant uddannelse vedrørende muskel-/skeletbesvær. Der skal være øget fokus på tilbagevenden til arbejde (TTA) med vægt på balancen mellem fysisk kapacitet og krav i arbejdet. Det omfatter arbejdets organisering herunder instruktion, hensigtsmæssig planlægning og tilrettelæggelse. Der udarbejdes APV-handleplaner for alle de afdækkede problemområder. I alle udvalg bør som minimum én repræsentant erhverve en relevant uddannelse vedrørende termisk indeklima. 5

6 Reduktion af alvorlige arbejdsulykker, andelen af medarbejdere der oplever henholdsvis et belastet psykisk samt muskel-/skeletbesvær er udpeget som nationale indsatsområder for perioden , jævnfør regeringens strategi for indsatsen frem til Her er målet at reducere antallet af alvorlige arbejdsulykker med 25 % samt andelen af psykisk overbelastede og muskel-/skeletbelastninger med hver 20 %. Forsvarsministeriet har aktuelt 5 år til at nå målsætningerne. Det skal ses i lyset af, at Forsvarsministeriets database blev taget i brug medio 2013 for så vidt angår registrering af arbejdsulykker. I 2014 blev der gennemført arbejdspladsvurdering for hovedparten af koncernen. Resultaterne fra arbejdspladsvurderingen er således først tilgængelige ultimo 2014 i databasen. De nationale indsatsområder har indgået som prioriterede områder i Forsvarets politik siden 2007 og har bl.a. været underlagt en særlig opfølgning i forbindelse med det årlige regnskab. Det er imidlertid først fra udgangen af 2014 blevet muligt med databasen at opgøre omfanget af problemerne inden for flere af indsatsområderne. Henset til den relativt korte tid til rådighed er det derfor nødvendigt med en dedikeret indsats for alle koncernens medarbejdere, hvis målsætningerne skal nås. Foruden de nationale indsatsområder har Forsvarsministeriet også udpeget andre ulykker samt positive indikationer på et godt psykisk som indsatsområder. For så vidt angår de positive indikationer er målsætningen en stigning på 15 %, hvilket ses at være en ambitiøs målsætning, idet der samtidig forventes en reduktion målt på de negative indikationer. Endelig er termisk indeklima udpeget som indsatsområde. Påbud om termisk indeklima er den hyppigste afgørelse fra Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet har afgivet knapt tre gange så mange påbud om termisk indeklima sammenlignet med ergonomiområdet, som er næsthyppigste påbudsområde. Resultaterne fra arbejdspladsvurderingen peger på, at termisk indeklima også er det område, som flest medarbejdere anfører som et problem. Målsætningen vedrørende termisk indeklima er fastsat til 15 % vel vidende, at det kan være teknisk og økonomisk udfordrende at ændre på indeklimaet. Styrelsernes indsats på området forventes derfor tilpasset de til rådighed stående midler. B. Rammer Den fælles faglige forståelse skal være forskningsbaseret med afsæt i det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø eller tilsvarende med forskningsmæssig tyngde. Arbejdsmiljøforståelsen skal bl.a. afspejles i de nye guides og i databasen. Arbejdsmiljøstrategien operationaliseres bl.a. i relevante bestemmelsesgrundlag vedrørende virksomheden. Nye initiativer, bestemmelser mv., som iværksættes til at gælde for koncernen, skal ligge inden for rammerne af strategien. Forsvarsministeriets regnskab tilpasses strategien. C. Værktøjer Arbejdspladsvurderingen udgør det primære kortlægningsredskab og afsæt for forebyggelse af både det fysiske og psykiske. Der udarbejdes et særskilt koncept til afdækning af de værnepligtiges. Der udarbejdes også et koncept til brug for afdækning af undervisningsmiljøet på grund- og videreuddannelserne, jævnfør lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø. Forsvarsministeriets database anvendes som platform for arbejdet inklusiv udarbejdelse af handleplaner. Handleplanerne skaber grundlag for videndeling, idet handleplanerne som udgangspunkt kan ses på tværs af styrelserne. Det søges, at databasen også kan anvendes til håndtering af blandt andet påbud fra Arbejdstilsynet. 6

7 Forsvarsministeriets guides forventes anvendt i forbindelse med arbejdspladsvurderingen, i det generelle forebyggelsesarbejde samt til brug for uddannelse og rådgivning. Den årlige lovpligtige drøftelse i udvalgene, hvor indsatsområderne, HRmålingen mv. drøftes, skal udgøre omdrejningspunktet for styrelsernes drøftelse af den strategiske indsats. Arbejdsmiljøområdet søges indarbejdet i relevante styringsrammer, herunder i årsprogrammerne. Alle relevante materialer om, inklusivt bestemmelsesgrundlag og guides, skal kunne hentes på den koncernfælles portal. Myndighedsrapporterne fra ledelsesevalueringen drøftes som udgangspunkt både i samarbejdsudvalget og i organisationen. Det omfatter primært de elementer, som er beslægtet med det psykiske eksempelvis spørgsmålene vedrørende samarbejde og klarhed i opgaveløsningen. Mulighederne for at anvende den årlige FOKUS udviklingssamtale til drøftelse af medarbejdernes trivsel skal undersøges, herunder resultaterne fra arbejdspladsvurderingen og ledelsesevalueringen. D. Aktører Arbejdsmiljøloven stiller krav om, at organisationen inddrages i håndteringen af arbejdspladsens problemer. Samarbejdsaftalen stiller krav om, at samarbejdsudvalget drøfter arbejdspladsens indsats vedrørende stress, mobning, chikane og vold. Forsvarsministeriets eget bestemmelsesgrundlag udmønter de to regelsæt. Arbejdsmiljøloven Samarbejdsaftalen Samarbejdsudvalget drøfter indsatsen vedr. stress, mobning, chikane og vold Arbejdsmiljøudvalget drøfter løsninger og forebyggelse af problemerne inkl. det psykiske r sker i samarbejde mellem - og samarbejdsudvalget med afsæt i bl.a. APV, strategien og den årlige drøftelse Forsvarsministeriets bestemmelsesgrundlag Loven og samarbejdsaftalen udmøntes i bl.a. Arbejdsmiljødirektiver og -bestemmelser Alle ansatte i Forsvarsministeriets styrelser og myndigheder skal tage del i strategien. Det er en fælles opgave at medvirke til, at et ikke bliver statisk, men hele tiden er i udvikling hen mod stadig sikrere arbejdspladser og øget trivsel. De ansatte har også et formelt ansvar i 7

8 forhold til loven. Såvel chef- og ledergruppen som alle øvrige ansatte har således pligt til at medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige inden for det pågældende arbejdsområde. Arbejdsmiljøorganisationen skal dog fortsat være den bærende kraft i det daglige arbejde og indgår derfor altid i efterkommelse af påbud og gennemførelse af både den fysiske og psykiske arbejdspladsvurdering, mv. Ledelsen skal sammen med - og samarbejdsudvalget gå forrest med at implementere strategien. Ledelsen kan anvende strategien til at kvalificere drøftelserne i både organisationen og samarbejdsudvalget, så drøftelserne vedrørende eksempelvis det psykiske eller erne foregår koordineret og ud fra samme baggrund. Overlap i - og samarbejdsudvalgets opgavevaretagelse betyder, at styrelserne skal sikre koordination mellem udvalgene. Det kan omfatte sammenlægning af udvalgene, fælles repræsentation på møderne eller afholdelse af fællesmøder eksempelvis i forbindelse med den årlige drøftelse, hvor bl.a. det psykiske, sygefravær mv. er på dagsordenen. 5. Forudsætninger for implementering af strategien I forbindelse med implementering af strategien søges følgende forudsætninger tilvejebragt: Gennemførelse af arbejdspladsvurdering i hele koncernen inklusiv udarbejdelse af handleplaner og standardrapporter, som bl.a. drøftes i forbindelse med den årlige drøftelse. Analysearbejde, både centralt og lokalt, af de registrerede arbejdsulykker i databasen vedrørende ulykkernes årsager og hændelsessteder mv. Øget fokus ved Forsvarsministeriets Center for Arbejdsmiljø på indsatsområderne i forbindelse med besøg på tjenestestederne, samt ved afholdelse af uddannelserne. Udarbejdelse af guides til brug for bl.a. styrelsernes generelle forebyggelsesindsats og til brug for gennemførelse af arbejdspladsvurdering. Koordinering af rådgivnings- og uddannelsesvirksomheden i relevant omfang. Krav til styrelserne om redegørelse vedrørende arbejdet med særligt koncernmålsætningerne. et gøres elektronisk. Anvendelse af portalen for alle aktører som den samlede adgang til materialer, bestemmelser mv. Oprettelse af en samlet elektronisk adgang (mail og telefon) til rådgivning, så styrelserne kun skal henvende sig ét sted vedrørende rådgivningsbehov mv. 6. Operationalisering af strategien Arbejdsmiljøstrategien skal operationaliseres i hele virksomheden i koordination med bl.a. samarbejdsstrukturen og HR-partnerne, hvis målsætningerne skal nås. På overordnet niveau sikres en forenkling af koncernens samlede bestemmelsesgrundlag. Direktivet til styrelsernes forebyggende arbejde med koncernmålsætningerne skærpes, herunder kravene til udarbejdelse af handleplaner og anvendelse af databasen. Koordineringen af rådgivning og uddannelse vedrørende øges. Der udarbejdes guides, som kan anvendes konkret i forbindelse med forebyggelsesindsatsen. På lokalt niveau skal styrelserne og myndighederne drøfte, hvorledes organisationen i koordination med bl.a. samarbejdsudvalget kan medvirke til, at strategien implementeres og omsættes til konkrete indsatser. Det kan omfatte, hvorledes der skal følges op på arbejdspladsvurderin- 8

9 gen, hvorledes den årlige drøftelse skal afholdes, samt hvorledes koordinationen mellem udvalgene skal finde sted. Det er centralt i operationaliseringen af strategien, at arbejdspladsvurderingen gennemføres hvert tredje år, at der lokalt arbejdes systematisk med handleplanerne, og at drøftelserne munder ud i konkrete forebyggelsesinitiativer. Det skal understreges, at handleplanerne i arbejdspladsvurderingen ikke altid kan sikre forbedringer af et alene, herunder løfte oplevelsen af et godt psykisk. Derfor bør der fortsat bør være fokus på konkrete indsatser rettet mod eksempelvis trivslen. Der nedsættes i regi af Forsvarsministeriets Center for Arbejdsmiljø en Task Force, som indsættes i forbindelse med særlige problemområder, der kræver en nærmere afdækning eller forebyggelse. Dette arbejdet skal også medvirke til at kvalificere Forsvarsministeriets guides, rådgivning og uddannelser. 9

DIREKTIV FOR ARBEJDSMILJØVIRKSOMHEDEN I FORSVARET

DIREKTIV FOR ARBEJDSMILJØVIRKSOMHEDEN I FORSVARET FKODIR PSA 061-1 FORSVARSKOMMANDOEN DIREKTIV FOR ARBEJDSMILJØVIRKSOMHEDEN I FORSVARET Tillæg: A. Forsvarets arbejdsmiljøpolitik. B. Arbejdsgiveransvar for arbejdsmiljøvirksomheden i Forsvaret. C. Forsvarets

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 MED-AFTALE 2014 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune FTR Nina Andersen AMR Kim Leider

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALEN 2011. i statens virksomheder og institutioner

SAMARBEJDSAFTALEN 2011. i statens virksomheder og institutioner SAMARBEJDSAFTALEN 2011 Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner Samarbejdsaftalen 2011 Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens

Læs mere

rbejdsmiljøredegørelse

rbejdsmiljøredegørelse Arbejdsmiljøarbejdet i region sjællands enheder Region Sjællands rbejdsmiljøredegørelse 2011-12 Det gode arbejde Status på indsatsområderne Sådan gør vi Kompetenceudvikling Region Sjælland i tal Region

Læs mere

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 Arbejdsmiljøberetning pr. 1. januar 2009 Indhold 1 RIGSPOLITICHEFENS FORORD... 3 2 Præsentation af politiet... 4 2.1 Arbejdsmiljøpolitikken...4 2.2 Personaleforbrug...4 2.3

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

5 MAJ 2015. Statsrevisorenes Sekretariat. Christiansborg 1240 København K

5 MAJ 2015. Statsrevisorenes Sekretariat. Christiansborg 1240 København K TIç 4 ST Statsrevisorenes Sekretariat Beskæftigelsesministeren Folketinget Ved Stranden 8 1061 København K Christiansborg 1240 København K T 7220 50 01 E bm@bm.dk E-rnail: niinistersvar(äft.dk www.bmdk

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten 2013 Cirkulære af 27. august 2013 Modst.nr. 031-13 J.nr. 13-711-16 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...5 Ikrafttræden...6 Aftale

Læs mere

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 13-711-16 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om

Læs mere

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 29. september 2009 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Virksomhedernes samarbejde om sikkerhed og sundhed m.v.) 1 I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær 1 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Sanne Nikolajsen, OAO Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde. April 2009

Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde. April 2009 Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde April 2009 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning Side 3 1.1 Rapportens opbygning Side 3 1.2 Baggrunden for trepartsdrøftelserne

Læs mere

Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg

Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg 2008 Bemærk: Bilagsdelen indeholder de foreliggende aftaleudkast mv. Der kan efterfølgende ske justeringer

Læs mere

Introduktion til HR-strategien

Introduktion til HR-strategien FORSVARSKOMMANDOEN 18. januar 2013 Introduktion til HR-strategien Indledning Denne introduktion er et dynamisk dokument, der jævnligt vil blive opdateret i takt med, at HR-strategien udvikles og implementeres.

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere