1570 Redderuddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1570 Redderuddannelsen"

Transkript

1 Uddannelsesordning for (version 8) Side 1 af 31 Fag fælles for hovedforløb Samfundsfag F 1,5 uger Grundfag DKLL/EQF / -, 7-trinsskala, Delkarakter. 9 Eleven begynder at anvende fagets terminologi til at formidle helt grundlæggende viden og på et samfundsfagligt grundlag argumentere for egne synspunkter og være lydhør over for andres holdninger og argumenter. 10 Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige eksempler på hvilken betydning de sociale og politiske kræfter har for den aktuelle samfundsudvikling. 11 Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige eksempler på samspillet mellem samfundets udvikling og udviklingen i virksomhederne, herunder de miljømæssige aspekter. 12 Eleven kan forholde sig til sin egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet ud fra viden om virksomheder og organisationer samt deres regulering i det faglige system. 13 Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige sociologiske problemstillinger med relevans for eget uddannelsesområde. 14 Eleven kan foretage enkel informationssøgning om samfundsmæssige forhold i skriftlige og elektroniske medier Grunduddannelse Indsats (brand) DKLL/EQF / Tilknytningsperiode til Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Eksamen. 1 Eleven har Grunduddannelse, Indsats i brandtjeneste efter Beredskabsstyrelsens bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser i redningsberedskabet. 2 Faget skal bestås Befordring af bevægelseshæmmede/handicaptransport 0,8 uger DKLL/EQF / 1 Eleven kan på baggrund af indsigt i generelle teorier om forskellige handicaps, sygdomme og aldersbetingede adfærdsmønstre, betjene den bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr, betjene køretøjers udstyr beregnet til transport af handicappede og anvende korrekt løfte- og bæreteknik. 2 Eleven kan udføre komfortabel personbefordring i køretøjer. 3 Eleven kan betjene trappemaskiner og kan kommunikere med bevægelseshæmmede på en måde, som tager hensyn til deres specielle fysiske og psykiske situation. 4 Eleven kan reagere hensigtsmæssigt og efter gældende regler i tilfælde af færdselsuheld/ulykke eller sygdom, herunder foretage alarmering og anvende almindeligt forekommende brandslukningsmateriel samt foretage evakuering fra køretøj.

2 Uddannelsesordning for (version 8) Side 2 af Transport af siddende patienter i sygetransport 0,4 uger DKLL/EQF / Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter. 1 Eleven kan på baggrund af indsigt i generelle teorier om forskellige handicaps, sygdomme og aldersbetingede adfærdsmønstre yde skånsom og støttende hjælp med udgangspunkt i patientens muligheder, behov og begrænsninger. 2 Eleven kan udføre komfortabel transport af siddende patienter i køretøjer beregnet til formålet. 3 Eleven kan yde hjælp ved ind- og udstigning af køretøjet og kan tillige forud og under transporten etablere den størst mulige sikkerhed i køretøjet. 4 Eleven kan reagere hensigtsmæssigt og efter gældende regler i tilfælde af færdselsuheld/ulykke eller sygdom, herunder foretage alarmering og anvende almindeligt forekommende brandslukningsmateriel samt foretage evakuering fra køretøj. 5 Eleven besidder rutine i udførelse af førstehjælp i tilfælde af pludselig opstået sygdom eller ulykke Liggende sygetransport 0,4 uger DKLL/EQF / Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter. 1 Eleven kan, efter gennemført uddannelse, gennem kendskab til gældende lovgivning i forhold til befordring af liggende patienter samt journalisering og registrering af persondata, anvende korrekt løfte-/bæreteknik i forbindelse med håndtering af liggende patienter, gennemføre befordring i køretøj, udføre radiokommunikation og yde omsorg i forhold til bestemte sygdomskategorier, herunder anvendelse af støttende iltbehandling til i forvejen kendte, ikke-akutte sygdomme Skadestedslære DKLL/EQF / 1 Eleven kan færdes på et skadested og indgå i korrekt samarbejde med politi, sygehusvæsen samt anden offentlig myndighed. 2 Eleven kan give korrekte tilbagemeldinger, der sikrer en rigtig og tilstrækkelig hjælpeassistance ud fra en vurdering af forskellige ulykkestyper og deres omfang. 3 Eleven kan selvstændigt iværksætte den nødvendige sikring af ambulancepersonalet, skadestedet, tilskuere og tilskadekomne, dersom det er muligt ved hjælp af det udstyr, der er i ambulancen.

3 Uddannelsesordning for (version 8) Side 3 af Kørsel med udrykningskøretøjer 0,6 uger DKLL/EQF / Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Eksamen. 1 Eleven kan udføre udrykningskørsel, på grundlag af bestemmelser fastsat i færdselsloven og i bekendtgørelse om udrykningskørsel. 2 Eleven opnår indsigt i teori om kørselsdynamik, trafikadfærd og de særlige ulykkes- og risikoforhold, der er forbundet med udrykningskørsel. 3 Eleven opnår rutine i udrykningskørsel gennem praktiske øvelser i køreteknik på et køreteknisk anlæg godkendt af Færdselsstyrelsen. Den praktiske kørsel omfattende tør og glat langbane, tør behændighedsbane samt kørsel på glat bakke, udrykningskørsel i vanskelige og pludseligt opståede situationer med anvendelse af korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik. 4 Eleven kan efterleve principperne om korrekt og effektiv fremkørsel til skadestedet, kan foretage korrekt placering af køretøjet i forhold til skadestedets organisering samt foretage transport fra skadested til sygehus med patient i bårerum, såvel med som uden eskorte. 5 Eleven opnår indsigt i gængse stressfaktorer under udrykningskørsel. 6 Faget skal bestås Køreuddannelse, kategori B-ep 0,8 uger DKLL/EQF / Resultatform(er) Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen. Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen. 1 Eleven har et bredt kendskab til og anvendelsesgrundlag, som fører af køretøj til erhvervsmæssig personbefordring og har erhvervet kørekort til kategori B/erhverv, jf. Justitsministeriets regler. 2 Faget skal bestås Køreuddannelse kat. B til gods 1,5 uger DKLL/EQF / Resultatform(er) Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen. Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen. 1 Faget skal bestås 2 Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori B, på en sikker og ansvarsbevidst måde, og erhverver kørekort til kategori B, jf. gældende myndighedskrav.

4 Uddannelsesordning for (version 8) Side 4 af Grunduddannelse Indsats (brand) 2,0 uger DKLL/EQF 3/3 Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Eksamen. 1 Eleven har Grunduddannelse Indsats efter Beredskabsstyrelsens bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser i redningsberedskabet. 2 Faget skal bestås. Fag på specialet Autohjælp Valgfag i speciale Autohjælp har en varighed på 3,3 uge, men er i udd-adm.dk angivet til en varighed på 3,2 uge, idet administrationssystemet ikke tillader varighed med decimal Køreuddannelse, kategori D-ep 2,0 uger DKLL/EQF / Resultatform(er) Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen. Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen. 1 Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori D, på en sikker og ansvarsbevidst måde, og erhverver kørekort til kategori D-ep, jf. gældende myndighedskrav. 2 Prøven skal bestås Grundlæggende Redning 2,0 uger DKLL/EQF / 1 Eleven kan på grundlag af indsigt i gældende lovgivning, udføre normalt forekommende arbejdsopgaver ved redningsarbejde før, under og efter indsats. 2 Arbejdet omfatter betjening og vedligeholdelse af redningsvognen og dens hydraulisk-, skærende-, pneumatisk-, elektriske værktøj og udstyr, afdækning og afstivning, anvendelse af værnemidler under redningsarbejde i højde, transport og/eller nødaflivning af syge/tilskadekomne mindre dyr. 3 Eleven kan anvende og vedligeholde kædesav og foretage almindelig vandskadebekæmpelse. 4 Eleven kan medvirke ved planlægning af de nødvendige sikkerheds- og sundhedsmæssige tiltag ved indsats i forbindelse med uheld, hvor farlige stoffer indgår. 5 Eleven kan medvirke ved afhjælpning af psykiske påvirkninger hos tilskadekomne, udføre radiokommunikation efter gældende forskrifter under indsats og på grundlag af en etisk korrekt optræden, sikre egen, tilskadekomne, pårørende og tilskueres sikkerhed, samt fysiske og psykiske tilstand.

5 Uddannelsesordning for (version 8) Side 5 af Grundlæggende autohjælp DKLL/EQF / 1 Eleven kan på baggrund af viden om køretøjets opbygning udføre almindelig autohjælp. 2 Eleven kan lokalisere og udskifte kølerslanger, ventilatorrem, efterfylde og udlufte kølesystemet, samt udmåle og påfylde kølervæske. 3 Eleven kan udskifte olie, oliefilter og olieindikator. 4 Eleven kan identificere brændstofsystemets enkelte komponenter på såvel benzindrevne som dieseldrevne biler, samt kunne udlufte dieselanlæg. 5 Eleven kan identificere og afhjælpe fejl på/udskiftning af tændrør, tændingsanlæg og tændledninger. 6 Eleven kan identificere og afhjælpe fejl på/udskiftning af lygter/pærer, akkumulator, kabler og anhængerstik. 7 Eleven kan udføre korrekt starthjælp på henholdsvis 12 og 24 volts biler ved henholdsvis parallel- og serieforbindelser. 8 Eleven kan udføre systematisk fejlfinding, samt afhjælpe disse fejl med simpelt værktøj. 9 Eleven kan vurdere arbejdsopgavers farlighed i forhold til autohjælpsmandskabets arbejdsmiljø, samt træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at undgå arbejdsskader Grundlæggende bjærgning DKLL/EQF / 1 Eleven kan på baggrund af matematisk/fysisk teori om beregning, skæring, taljer, vinkeltræk og anvendelse af bjærgningstabeller, udføre arbejde med og vedligehold af hydraulisk drevne spil med en SWL på op til og med 10 tons og anvende det til rådighed værende bjærgningsudstyr. Arbejdet omfatter anhugning af simple bjærgningsobjekter, løsning af bremser under forskellige forudsætninger, bjærgning i mørke under hensyntagen til egen og andres sikkerhed samt kørsel i terræn. 2 Eleven kan deltage i bjærgning på offentlig vej under hensyntagen til de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger og ved brug af tegngivning og elektroniske signalmidler Internationale forhold og branchekendskab DKLL/EQF / 1 Eleven kan tilegne sig og vurdere information om internationale forhold og branchekendskab, herunder til den internationale arbejdsdeling inden for egen branche og muligheder for at søge beskæftigelse i andre EU-lande. 2 Eleven deltager i en studietur til udlandet, fortrinsvis inden for EU. Gennem studieturen og forarbejdet til denne skal eleven få indsigt i erhvervets fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer, arbejdsmetoder, teknologi og uddannelsesforhold, der afviger fra danske forhold. 3 Eleven udarbejder i samarbejde med andre en rapport om studieturen, som sendes til de enkelte elevers praktikvirksomhed og det faglige udvalg. 4 Elever der ikke kan fremskaffe eller afholde de med studieturen særlige udgifter, skal af skolen fritages for deltagelse i studieturen. Disse elever skal i stedet deltage i anden form for undervisning efter skolens nærmere bestemmelser.

6 Uddannelsesordning for (version 8) Side 6 af Funktionsuddannelse Indsats (brand) Avanceret 4,0 uger DKLL/EQF / Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Eksamen. 1 Eleven har funktionsuddannelsen Indsats i brandtjeneste efter Beredskabsstyrelsens bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser i redningsberedskabet. 2 Eleven tildeles merit for myndighedens bestemmelser om erhvervet førstehjælp, 17 timers fællesuddannelse samt håndtering af tilskadekomne, da disse fagområder er dækket gennem område- og specialefag i redderuddannelsen Kranfører certifikat D Avanceret 2,0 uger DKLL/EQF / Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Eksamen. 1 Eleven gennemgår undervisning med henblik på aflæggelse af certifikatprøve i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser for erhvervelse af kranførercertifikat til lastbilmonteret kran D. 2 Faget skal bestås Grundlæggende kvalifikationsuddannelse, gods 8,0 uger DKLL/EQF / Resultatform(er) Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen. Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen. 1 Eleven opnår de grundlæggende kvalifikationer, som fremgår af bilag 1 i Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 337 af 28/04/2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 2 Eleven opnår Chaufføruddannelsesbevis (CUB) i henhold til Trafikstyrelsens bekendtgørelses 15 på baggrund af mindst 8 uger undervisning, 16 på baggrund af mindst 4 ugers undervisning eller 21 på baggrund af mindst 1 uges undervisning. For elever der har været til prøve efter Trafikstyrelsens regler jf. 15 og 16, erstattes fagets prøver af disse Speciale autohjælp Avanceret 0,5 uger DKLL/EQF / Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Delkarakter.

7 Uddannelsesordning for (version 8) Side 7 af 31 1 Eleven kan udføre alle forekommende arbejdsfunktioner inden for autohjælp Køreuddannelse, kategori C 1,6 uger DKLL/EQF / Resultatform(er) Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen. Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen. 1 Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori C, på en sikker og ansvarsbevidst måde og erhverver kørekort til kategori C, jf. gældende myndighedskrav. 2 Faget skal bestås Køreuddannelse, kategori C/E 1,6 uger DKLL/EQF / Resultatform(er) Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen. Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen. 1 Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori C/E, på en sikker og ansvarsbevidst måde og erhverver kørekort til kategori C/E, jf. gældende myndighedskrav. 2 Faget skal bestås Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job 0,4 uger DKLL/EQF / Resultatform(er) 1 På baggrund af viden om, hvad begrebet psykisk arbejdsmiljø dækker over samt de faktorer, der har betydning for det psykiske arbejdsmiljø, kan deltageren medvirke til at fremme et godt psykisk arbejdsmiljø på sin arbejdsplads. 2 Der lægges vægt på, at deltageren kan indhente informationer om psykisk arbejdsmiljø, herunder lovgivning, vejledninger og materiale fra f. 3 eks. Arbejdstilsynet, BAR, Videncenter for Arbejdsmiljø og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

8 Uddannelsesordning for (version 8) Side 8 af Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job 0,4 uger DKLL/EQF / Resultatform(er) 1 Eleven kan medvirke aktivt i udvikling af et sikkert og sundt arbejdsmiljø inden for eget jobområde med baggrund i viden om risikofaktorer. 2 Eleven kan bidrage til at identificere aktuelle arbejdsmiljøproblemer på arbejdspladsen, f. 3 eks. ved brug af APV og kan på baggrund heraf foreslå forskellige initiativer til forbedring og forebyggelse af arbejdsmiljøet. 4 Eleven kan indhente informationer om arbejdsmiljø, herunder relevant lovgivning og vejledninger f. 5 eks. fra Arbejdstilsynet og BAR Personlig sikkerhed ved redningsarbejde i højde DKLL/EQF 4/2 1 Deltageren skal kunne gennemføre planlagt arbejde i højder i overensstemmelse med gældende AT krav om brug af faldsikring. 2 Deltageren skal kunne betjene og vedligeholde diverse værnemidler jævnfør gældende krav og standarder. 3 Deltageren skal kunne gennemføre egen evakuering. 4 Deltageren skal kunne gennemføre evakuering af forulykkede eksempelvis fra tagkonstruktioner, etageejendomme, skorstene, broer, kraner og diverse gittermastkonstruktioner. 5 Deltageren skal kunne gennemføre højderedning og evakuering i situationer, hvor traditionelle løsninger er utilstrækkelige eller umulige Konflikthåndtering 0,4 uger DKLL/EQF / Resultatform(er) 1 I forbindelse med jobudøvelsen kan deltageren afværge konflikt- og voldstruende situationer på en faglig, sikkerhedsmæssig og professionel måde, kan skelne mellem effektiv og ineffektiv kommunikation og kan, ved sin personlige fremtræden og adfærd, være med til at afværge, nedtrappe og forebygge uhensigtsmæssige konflikter.

9 Uddannelsesordning for (version 8) Side 9 af Kystredning - bådtjeneste DKLL/EQF 4/2 1 Deltageren kan på grundlag af gældende lovgivning, gennem teori om søvejsregler og farvandsafmærkninger, indgå aktivt i den kystnære småbådstjeneste ved reel indsats. Arbejdet omfatter grundlæggende navigation og anvendelse af GPS, vedligehold af bådens udstyr, såsætning og optagning, nødstart og skrueskift på baggrund af kendskab til motorlære og -betjening. 2 Deltageren kan foretage radiobetjening og kommunikation på lukkede og åbne net, anvende nødsignaler, udføre eftesøgning, namnøvrere båden ved opsamling af MOB (mand over bord) samt efterleve principperne for overlevelse til søs Frigørelsesteknik - specialopgaver DKLL/EQF / Tilknytningsperiode til Deltageren kan på grundlag af gældende lovgivning, dimensionere og deltage i frigørelse af fastklemte eler indespærrede. Arbejdet omfatter udfrielse af indespærrede i bygningssammenstyrtninger, med såvel stabile som ustabile ruindele, udgravning af fastklemte i vandretteog lodrette oplag bestående af grus- og jordtyper med forskellige egenskaber, udfrielse af indespærrede i elevatorer, og fastklemte i eskalatorer, frigørelse af fastklemte i maskiner med roterende dele, fx varsler, ruller, hjul mv. Arbejdet udføre s under overordnet hensyntagen til patientens tarv og på kortest mulig tid efter skadesteds-/ambulanceleders anvisninger for patienthåndtering, med de til rådighed værende ressourcer og i et kollegialt samarbejde, assistere ved flytning af patient samt vurdere behovet for at yde førstehjælp (øjeblikkelig frigørelse/nødflytning), for at sikre liv og førlighed. 2 Deltageren kan løbende vurdere følgevirkninger af egne indgreb, anvende de nødvendige værnemidler samt kommunikere eventuelle ressourcebehov ad korrekte kommandoveje og foretage statusrapportering under og efter indsats Dyreredning - større dyr DKLL/EQF 4/2 1 Deltageren kan på grundlag af gældende lovgivning, gennem teori om dyres anatomi, fysiologi, adfærd udføre redning af større dyr. Arbejdet omfatter læsning, transport og behandling af dyr under hensyntagen til forekommende skader samt dyrets fysiske og psykiske tilstand, udføre flytning af større dyr i forskellige staldtyper, udfri større dyr fra gyllanlæg/brønde mv. benytte dyresele på heste og køer til redning fra grøft eller kanal, beregne stropbelastninger og ankerværdi ved brug af vinkeltræk. Arbejdet omfatter nødaflivning af større dyr ved brug af boltpistol, anvendelse af relevant dyreredningsudstyr samt korrekt anvendelse af åndedrætsværn og beskyttelsesudstyr.

10 Uddannelsesordning for (version 8) Side 10 af Bjærgningskoordinator 0,6 uger DKLL/EQF / Tilknytningsperiode til Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, på grundlag af gældende na-tional og international lovgivning, forsikringsforhold og ruteplanlægning, gennem teori om principperne for bjærgningstjenesten og dennes organise-ring samt de grundlæggende bjærgnings- og sikkerhedsregler i forbindelse med bjærgning, foretage koordinering af bjærgningsopgaver på et skade-sted. Arbejdet omfatter udarbejdelse af en bjærgningsplan, organisering, afspærring, anvendelse af momentberegning ved rejsning af væltede køretø-jer samt luft- og bjærgningspuder. I arbejdet koordineres samspil og kom-munikation med flere bjærgningsvogne, udvælgelse af korrekt bjærgnings-udstyr og anhugningsgrej til underskydning, beregning af lastmoment ved anvendelse af mobilkran. Endelig kan deltageren foretage bjærgning af gods og efterfølgende godsbehandling samt gennemføre faglig debriefing af et helt bjærgningshold Frigørelsesteknik - Specialopgaver DKLL/EQF 4/2 Resultatform(er) 1 Eleven kan, efter gennemført uddannelse, på grundlag af gældende lovgivning, dimensionere og deltage i frigørelse af fastklemte eller indespærrede. 2 Arbejdet omfatter udfrielse af indespærrede i bygningssammenstyrtninger med såvel stabile som ustabile ruindele, udgravning af fastklemte i vandrette og lodrette oplag bestående af grus- og jordtyper med forskellige egenskaber, udfrielse af indespærrede i elevatorer og fastklemte i eskalatorer, frigørelse af fastklemte i maskiner med roterende dele, fx valser, ruller, hjul mv. 3 Arbejdet udføres under overordnet hensyntagen til patientens tarv og på kortest mulig tid, efter skadesteds-/ambulanceleders anvisninger for patienthåndtering med de til rådighed værende ressourcer og i et kollegialt samarbejde, assistere ved flytning af patient samt vurdere behovet for at yde førstehjælp (øjeblikkelig frigørelse nødflytning), for at sikre liv og førlighed. 4 Endelig kan deltageren løbende vurdere følgevirkninger af egne indgreb, anvende de nødvendige værnemidler samt kommunikere evt. 5 ressourcebehov ad korrekte kommandoveje og foretage statusrapportering under og efter indsats Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd DKLL/EQF / 1 Deltageren kan, i jobfunktioner hvortil der kan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser, anvende det givne fremmedsprog i komplekse og avancerede kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget. 2 Deltageren kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie

11 Uddannelsesordning for (version 8) Side 11 af Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd DKLL/EQF / 1 Deltageren kan, i jobfunktioner hvortil der kan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser, anvende det givne fremmedsprog i typiske og basale kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget. 2 Deltageren kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie Kundeservice 0,6 uger DKLL/EQF / Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter. 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, anvende servicebegrebet ved den direkte kontakt med kunderne, og kan skelne mellem forskellig kundeadfærd samt er bevidst om, at hver adfærd kræver særlig opmærksomhed og serviceniveau. 2 Deltageren kan yde en kompetent og værdig service over for særlige kundekategorier som fx fysisk handicappede, samt anvende almindelige salgspsykologiske metoder. 3 Deltageren kan, som firmaansat med en formuleret firmapolitik om kundeservice, anvende denne i overensstemmelse med den kompetence vedkommende er tildelt Bjærgning og bugsering af storvogn 1,6 uger DKLL/EQF 4/2 1 Deltageren kan beregne den maksimale ankerværdi på emne og køretøj samt anvende tabeller, udføre arbejde med og vedligeholde af hydraulisk drevne spil med en SWL over 5 tons og anvende det til rådighed værende bjærgningsudstyr, herunder bjærgningspuder. 2 Arbejdet omfatter anhugning af forskellige bjærgningsobjekter, løsning af trykluftbremser, bjærgning i mørke under hensyntagen til egen og andres sikkerhed samt kørsel i terræn, ophængning af havarist under hensyntagen til vægtfordelingen på bjærgningsvognen, og hvordan man opnår den maksimale bremseevne. 3 Deltageren kan udføre assistance til lastbiler, busser og landbrugsmaskiner under hensyntagen til deres opbygning, tage foranstaltninger så transmissionssystemet ikke beskadiges under bugsering samt gennemføre simpel nødbetjening af hydraulisk hjælpeudstyr.

12 Uddannelsesordning for (version 8) Side 12 af Suppleringsuddannelse storvogn 2,0 uger DKLL/EQF 4/2 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem kendskab til gælden-de regler, udføre bjærgningsassistance til lastvogne, busser og landbrugsma-skiner, under hensyntagen til store køretøjers opbygning. Arbejdet omfatter håndtering af farligt gods sikkerhedsmæssigt forsvarligt i forbindelse med uheld og i ulykkessituationer samt bugsering, herunder korrekt læsning, surring og afmærkning under hensyntagen til akselbelastning, tyngdepunkt og kipmoment. Endelig kan deltageren udføre vejledning af kolleger og hjælpere før, under og efter bjærgningsarbejdet Psykologi for ambulance- og redningspersonel DKLL/EQF 4/2 1 Deltageren kan gennem tgeori om psykiske reaktioner på uheldsstedet og psykologiske processer og responser, der er forbundet med stressrelaterede situationer, yde en proffesionel/tryghedsskabende/etisk forsvarlig psykisk førstehjælp under patientbefordringen hos tilskadekomne, andre involverede pårørende samt handle korrekt i forhold til stress og krisereaktioner hos såve uheldsramte som hos redningsmandskabet. 2 Arbejdet omfatter deltagelse i kammeratskabs/kollegahjælp/debriefing og håndtering af forskellige patientgrupper - specifikt psykisk syge på grundlag af orientering om de væsentligste psykiske sygdomme, deres karakteristika og deres særlige proceduremæssige krav til redningsmandskabet. 3 Deltageren behersker et hensigtsmæssigt kropssprog og en ydre adfærd, som passer til den konkrete situation, og som omfatter hensynsfuld konfliktafværgende kommunikation Konflikthåndtering 0,6 uger DKLL/EQF 3/3 Resultatform(er) 1 I forbindelse med jobudøøf8velsen kan deltageren afvææe6rge konflikt- og voldstruende situationer pååe5 en faglig, sikkerhedsmææe6ssig og professionel mååe5de, kan skelne mellem effektiv og ineffektiv kommunikation og kan, ved sin personlige fremtrææe6den og adfææe6rd, vææe6re med til at afvææe6rge, nedtrappe og forebygge uhensigtsmææe6ssige konflikter. 2 Er desuden opmææe6rksom pååe5 stresssymptomer, og at uhensigtsmææe6ssig stress har en skadelig indflydelse pååe5 helbredet, samt opmææe6rksom pååe5 reaktioner hos mennesker efter ubehagelige oplevelser, fx trusler og overfald.

13 Uddannelsesordning for (version 8) Side 13 af Afsl.prv: Redderuddannelsen, Autohjælp Afsluttende prøve DKLL/EQF / Resultatform(er) Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen. Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen. 1 Afsl.prv: Redder, Autohjælp 5470 Introduktion til jobområdet DKLL/EQF / Eleven opnår et grundlæggende kendskab til arbejdspladsen og arbejdsfunktionerne, og deltager i følgende arbejdsfunktioner: 2 - Autohjælp, starthjælp, bugsering, vejservice, bjærgningsopgaver, patientbefordring, liggende sygetransport, siddende sygetransport, speciel redning, afdækningsopgaver, vandskader, redningsarbejde i øvrigt Autoassistent/autohjælp DKLL/EQF / Eleven kan, efter oplæring, selvstændigt udføre autohjælpsopgaver på dertil egnet køretøj, herunder beherske gældende abonnementsbetingelser gældende for virksomheden Eleven deltager i forefaldende arbejde, herunder specielt vedligeholdelse af autohjælpskøretøjer med tilhørende materiel Eleven opnår begyndende rutine i at føre køretøj over 3500 kg Eleven opnår begyndende rutine i selvstændigt at udføre autohjælp Eleven kan indhente relevant information vedr. autohjælpsopgaver Eleven, under oplæring og under hensyntagen til en trafiksikker adfærd, udfører udrykningskørsel Eleven, under vejledning, opnår kendskab til ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger ift. autohjælp.

14 Uddannelsesordning for (version 8) Side 14 af Autoassistent/autohjælp og bjærgning DKLL/EQF / Eleven udfører selvstændigt autohjælpsopgaver på dertil egnet køretøj og opnår rutine i forhold til den undervisning, der tidligere er opnået kvalifikationer til Eleven kan, efter oplæring, selvstændigt udføre lettere bjærgningsopgaver på dertil egnet køretøj, herunder beherske generelle skæringsteknikker Eleven opnår rutine i at føre køretøj over 3500 kg, samt om muligt rutine i kørsel med påhængsvogn Eleven opnår, under hensyntagen til en trafiksikker adfærd, rutine i udrykningskørsel Eleven deltager i forefaldende arbejde, under oplæring i sygetransporttjenesten, herunder specielt rengøring og vedligeholdelse af sygetransportvogne samt disses udstyr Autoassistent/sygetransport DKLL/EQF / 1 01.Eleven kan, efter oplæring, selvstændigt udføre arbejde i sygetransporttjenesten og deltage i alt forefaldende arbejde, herunder specielt rengøre og vedligeholde sygetransportvogne samt disses udstyr Eleven viser forståelse for kulturel forskellighed og efterlever de etiske normer i sygetransporttjenesten - herunder principper for korrekt adfærd overfor personer fra fremmede kulturer Eleven kan anvende hensigtsmæssige ergonomiske arbejdsstillinger og forflytningsteknik i kendte situationer Auto/redning/sygetransport DKLL/EQF / Eleven opnår rutine i autohjælps-, bjærgnings-, sygetransport- og redningstjenesten Eleven kan fuldt ud efterleve de etiske normer i sygetransporttjenesten - herunder principper for korrekt adfærd overfor personer fra fremmede kulturer.

15 Uddannelsesordning for (version 8) Side 15 af Alle jobfunktioner DKLL/EQF / Eleven kan selvstændigt udføre alle arbejdsfunktioner inden for autohjælps-, bjærgnings-, sygetransport- og redningstjenesten Eleven kan fuldt ud efterleve de etiske normer i sygetransporttjenesten - herunder principper for korrekt adfærd overfor personer fra fremmede kulturer Kompmål: Redderuddannelsen, Autohjælp Kompetencemål DKLL/EQF / Resultatform(er) 1 Eleven kan udføre grundlæggende brandslukning jf. gældende regler. 2 Eleven kan indgå i redningsberedskabet på et skadessted. 3 Eleven kan føre redningskøretøj under udrykning. 4 Eleven kan udføre befordring af bevægelseshæmmede, siddende og liggende patientbefordring i køretøjer over og under 3500 kg. 5 Eleven kan udføre normalt forekommende arbejdsopgaver ved redningsarbejde før, under og efter indsats. 6 Eleven kan udføre almindelig autohjælp og bugsering. 7 Eleven kan udføre almindelig bjærgning og bugsering af store køretøjer. 9 Eleven kan foretage den nødvendige vedligholdelse af køretøjer til erhvervsmæssig transport ved autohjælp og bugsering. 10 Eleven kan anvende kompetencer opnået i grundfaget samfundsfag, niveau F, i jobmæssige og almene sammenhænge. Valgfag 3,2 uger DKLL/EQF NA Tilknytningsperiode Resultatform(er) Fag på specialet Ambulanceassistent

16 Uddannelsesordning for (version 8) Side 16 af Psykologi F Grundfag DKLL/EQF / -, 7-trinsskala, Delkarakter. 1 Eleven kan indgå i dialog om basale psykologiske forhold, begreber og tankegange, der vedrører det enkelte individ, dets udvikling og de grupper og sociale sammenhænge, det indgår i. 2 Eleven kan beskrive elementære psykologiske problemstillinger med relevans for elevens uddannelse eller profession. 3 Eleven kan indgå i dialog om kommunikationens, samarbejdets og samspillets betydning med udgangspunkt i eksempler med erhvervsfaglig relevans. 4 Eleven kan under vejledning foretage simple analyser af sproglige og ikke-sproglige udtryks- og adfærdsformer med udgangspunkt i konkrete eksempler. 5 Eleven kan indgå i dialog om kommunikationsformer, der er bestemt af alder, køn og social baggrund, herunder situations- og rollebestemt kommunikation Hygiejne Grundfag DKLL/EQF / Resultatform(er) -, 13-skala, Standpunktskarakter. -, 13-skala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. 6 Eleven kan redegøre for fysiske og psykiske behov, som kroppen har, og den personlige hygiejnes betydning for behovene. 7 Eleven kan redegøre for de fysiske, mikrobiologiske og kemiske faktorer, der kan påvirke hygiejnen og redegøre for egne og det omgivende samfunds handlemuligheder i forhold til dette. 8 Eleven kan redegøre for og rutinemæssigt anvende metoder og forholdsregler i forbindelse med opretholdelse af god produktionshygiejne i det praktiske arbejde. 9 Eleven kan redegøre for principperne for egenkontrol og fødevarekontrol samt udføre egenkontrol i en aktuel produktion. 10 Eleven kan redegøre for relevant lovgivning om hygiejne Kemi F 2,0 uger Grundfag DKLL/EQF / Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Eksamen. 1 Eleven kan anvende kemiske begreber og modeller til at forklare erhvervsfaglige problemstillinger med kemifagligt indhold. 2 Eleven kan foretage beregninger i sammenhæng med de kemifaglige arbejde. 3 Eleven kan arbejde eksperimentelt med faget udfra en naturvidenskabelig tankegang.

17 Uddannelsesordning for (version 8) Side 17 af 31 4 Eleven kan arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med kemikalier og udstyr. 5 Eleven kan søge, udvælge og anvende relevante kemifaglige informationer fra forskellige informationskilder, herunder IT-baserede informationskilder. 6 Eleven kan dokumentere og formidle resultater af sit arbejde med kemifaglige emner Samfundsfag E 1,5 uger Grundfag DKLL/EQF / -, 7-trinsskala, Delkarakter. 9 Eleven udvikler sin evne til at anvende fagets grundlæggende terminologi til at formidle grundlæggende viden og på et samfundsfagligt grundlag argumentere for egne synspunkter og være lydhør over for andres holdninger og argumenter. 10 Eleven kan bearbejde og diskutere enkle eksempler på samfundsøkonomiske forhold, herunder sammenhænge mellem samfundets økonomi og virksomhedernes nationale og internationale udvikling. 11 Eleven kan bearbejde og diskutere enkle eksempler på den voksende internationaliserings betydning for Danmark herunder inddrage EU-samarbejdet, den internationale arbejdsdeling samt internationaliseringens betydning for virksomheder og medarbejdere. 12 Eleven kan redegøre for og diskutere grundlæggende sammenhænge mellem produktion, forbrug og ressourceanvendelse i globalt perspektiv. 13 Eleven kan søge informationer om samfundsmæssige forhold i skriftlige og elektroniske medier samt bearbejde og formidle denne information på et grundlæggende niveau Sundhed Grundfag DKLL/EQF / -, 7-trinsskala, Delkarakter. 6 Eleven kan forstå betydningen af forebyggelse og sundhedsfremme og kan handle derefter. 7 Eleven kan handle bevidst i forhold til fysiske, hygiejniske og ernæringsmæssige aspekter, som kan højne sundheden. 8 Eleven kan forholde sig til sammenhængen mellem befolkningens sundhedstilstand og den samfundsmæssige udvikling Ambulanceassistent trin 1 2,0 uger DKLL/EQF / 1 Eleven har indsigt i pædagogiske/psykologiske forhold omkring menneskers psykiske udvikling, kommunikation, roller, samarbejde, generationsforskelle, kriseteori, vejledning og undervisningslære. 2 Eleven har indsigt i sociale/samfundsfaglige forhold omkring samfundslære, levevilkår, livsformer, fremmede kulturer, social- og sundhedspolitik, lovgivning inden for sundhedsområdet, handicaplære og arbejdsmiljø. 3 Faget skal bestås.

18 Uddannelsesordning for (version 8) Side 18 af Ambulanceteknik 1,2 uger DKLL/EQF / 1 Eleven kan føre en ambulance, både med og uden udrykning, samt med og uden patient, på en sikker, hurtig, forsvarlig og hensigtsmæssig måde. 2 Eleven kan optræde på en etisk korrekt måde overfor patienter og pårørende i forbindelse med indlæggelse af syge. 3 Eleven kan påbegynde basal frigøring af fastklemte med ambulancens værktøj, udføre transport af tilskadekommne, syge og fødende. 4 Eleven kan anvende elementære regler for radiokommunikation. 5 Eleven kan vurdere patienter, pårørende og tilskueres psykiske reaktionsmåde ud fra kendskab til psykologiske teorier herom samt betjene, rengøre og vedligeholde ambulancens udstyr. 6 Eleven kan på grundlag af valg af den ergonomisk mest hensigtsmæssige arbejdsstilling eller -bevægelse udføre arbejdsfunktioner således, at vedkommende handler ud fra et kendskab til kroppens opbygning og de sundheds- og sikkerhedsmæssige hensyn, som arbejdet fordrer. 7 Eleven kan håndtere egne samt kollegers psykiske reaktionsmåde ud fra kendskab til psykologiske teorier herom. 8 Eleven kan medvirke til forebyggelse af ulykker og arbejdsmiljøskader gennem et teoretisk og praktisk kendskab til arbejdsmiljøloven og det forebyggende sikkerheds- og sundhedsarbejde. 9 Faget skal bestås Ambulanceassistent trin 2 Avanceret 6,0 uger DKLL/EQF / Resultatform(er) Projekt, 7-trinsskala, Eksamen. -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter. 1 Eleven har indsigt i sygdomsforebyggelse, sundhedsfremme, grundlæggende sygepleje, herunder pleje af nyfødte, ernæringslære, medicinadministration og hjælpemiddellære. 2 Eleven har indsigt i anatomi, fysiologi, mikrobiologi, infektionspatologi, hygiejne, farmakologi, sygdomslære herunder symptomer, observationsteknikker samt klinisk vurdering og fødselslære. 3 Faget skal bestås Frigøringsteknik Avanceret DKLL/EQF / 1 Eleven kan på baggrund af indsigt i gældende regelsæt under indsats foretage dimensionering og deltage i frigørelse af fastklemte i forskellige samfærdselsmidler. 2 Eleven opnår indsigt i, hvordan man under arbejdets udførelse overordnet set tager hensyn til patientens tarv og på kortest mulig tid, efter skadesteds-/ambulanceleders anvisninger for patienthåndtering, med de til rådighed værende ressourcer, og i et kollegialt samarbejde, assisterer ved udtagning af patient fra havareret køretøj.

19 Uddannelsesordning for (version 8) Side 19 af 31 3 Eleven kan yde førstehjælp (øjeblikkelig frigørelse/nødflytning), for at sikre liv og førlighed samt løbende vurdere følgevirkninger af egne indgreb Funktionsuddannelse Indsats (brand) Avanceret 4,0 uger DKLL/EQF / Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Eksamen. 1 Eleven har funktionsuddannelsen Indsats i brandtjeneste efter Beredskabsstyrelsens bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser i redningsberedskabet. 2 Eleven tildeles merit for myndighedens bestemmelser om erhvervet førstehjælp, 17 timers fællesuddannelse samt håndtering af tilskadekomne, da disse fagområder er dækket gennem område- og specialefag i redderuddannelsen Behandlingsindsats på krigsskuepladser Avanceret 4,0 uger DKLL/EQF / 1 Deltageren kan gennem teori om medicinsk dokumentation, telemedicin under primitive forhold, sårbalistik, brandsår og psykiske lidelser, udføre præhospital indsats i et CBRN miljø. 2 Deltageren behersker ABCDE: 3 - Airway - Avanceret fri luftveje (tuber og diverse masker). 4 - Breathing - nødaflastning af trykpneumothorax, 5 - Circulation - Blast skader, Avanceret blodstandsning (HemCon og knebelspres), Intraossøs infusion og smertebehandling. 6 - Disability - frigørelse af fastklemt uden læge til stede og principper for immobilisering på kamppladsen. 7 - Exposition - hypotermi Kranfører certifikat D Avanceret 2,0 uger DKLL/EQF / Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Eksamen. 1 Eleven gennemgår undervisning med henblik på aflæggelse af certifikatprøve i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser for erhvervelse af kranførercertifikat til lastbilmonteret kran D. 2 Faget skal bestås.

20 Uddannelsesordning for (version 8) Side 20 af Intensiv grundkval. - Redder 4,0 uger DKLL/EQF / Resultatform(er) Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen. Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen. 1 Eleven opnår de grundlæggende kvalifikationer, som fremgår af bilag 1 i Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 337 af 28/04/2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 2 Eleven opnår Chaufføruddannelsesbevis (CUB) i henhold til Trafikstyrelsens bekendtgørelses 15 på baggrund af mindst 8 uger undervisning, 16 på baggrund af mindst 4 ugers undervisning eller 21 på baggrund af mindst 1 uges undervisning. For elever der har været til prøve efter Trafikstyrelsens regler jf. 15 og 16, erstattes fagets prøver af disse Speciale ambulanceassistent Avanceret 0,5 uger DKLL/EQF / Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Delkarakter. 1 Eleven kan udføre alle forekommende arbejdsfunktioner som ambulanceassistent Redningsarbejde for ambulanceførere DKLL/EQF / 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse og på grundlag af gældende lovgivning, udføre normalt forekommende arbejdsopgaver ved redningsarbejde. Arbejdsopgaver- og funktioner er knyttet til redderens arbejde i ambulancetjenesten Internationale forhold og branchekendskab DKLL/EQF /

21 Uddannelsesordning for (version 8) Side 21 af 31 1 Eleven kan tilegne sig og vurdere information om internationale forhold og branchekendskab, herunder til den internationale arbejdsdeling inden for egen branche og muligheder for at søge beskæftigelse i andre EU-lande. 2 Eleven deltager i en studietur til udlandet, fortrinsvis inden for EU. Gennem studieturen og forarbejdet til denne skal eleven få indsigt i erhvervets fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer, arbejdsmetoder, teknologi og uddannelsesforhold, der afviger fra danske forhold. 3 Eleven udarbejder i samarbejde med andre en rapport om studieturen, som sendes til de enkelte elevers praktikvirksomhed og det faglige udvalg. 4 Elever der ikke kan fremskaffe eller afholde de med studieturen særlige udgifter, skal af skolen fritages for deltagelse i studieturen. Disse elever skal i stedet deltage i anden form for undervisning efter skolens nærmere bestemmelser Brancherettet informations- og kommunikationstekno DKLL/EQF 3/3 1 Eleven kan betjene generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling samt forstår nytteværdien af brugen af disse værktøjer. 2 Eleven kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau og kan forholde sig til IT-anvendelse generelt i samfundet og i branchen. 3 Eleven kan dokumentere og formidle løsninger af it-relaterede problemstillinger Køreuddannelse, kategori C 1,6 uger DKLL/EQF / Resultatform(er) Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen. Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen. 1 Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori C, på en sikker og ansvarsbevidst måde og erhverver kørekort til kategori C, jf. gældende myndighedskrav. 2 Faget skal bestås Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job 0,4 uger DKLL/EQF / Resultatform(er) 1 På baggrund af viden om, hvad begrebet psykisk arbejdsmiljø dækker over samt de faktorer, der har betydning for det psykiske arbejdsmiljø, kan deltageren medvirke til at fremme et godt psykisk arbejdsmiljø på sin arbejdsplads. 2 Der lægges vægt på, at deltageren kan indhente informationer om psykisk arbejdsmiljø, herunder lovgivning, vejledninger og materiale fra f. 3 eks. Arbejdstilsynet, BAR, Videncenter for Arbejdsmiljø og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

22 Uddannelsesordning for (version 8) Side 22 af Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job 0,4 uger DKLL/EQF / Resultatform(er) 1 Eleven kan medvirke aktivt i udvikling af et sikkert og sundt arbejdsmiljø inden for eget jobområde med baggrund i viden om risikofaktorer. 2 Eleven kan bidrage til at identificere aktuelle arbejdsmiljøproblemer på arbejdspladsen, f. 3 eks. ved brug af APV og kan på baggrund heraf foreslå forskellige initiativer til forbedring og forebyggelse af arbejdsmiljøet. 4 Eleven kan indhente informationer om arbejdsmiljø, herunder relevant lovgivning og vejledninger f. 5 eks. fra Arbejdstilsynet og BAR Personlig sikkerhed ved redningsarbejde i højde DKLL/EQF 4/2 1 Deltageren skal kunne gennemføre planlagt arbejde i højder i overensstemmelse med gældende AT krav om brug af faldsikring. 2 Deltageren skal kunne betjene og vedligeholde diverse værnemidler jævnfør gældende krav og standarder. 3 Deltageren skal kunne gennemføre egen evakuering. 4 Deltageren skal kunne gennemføre evakuering af forulykkede eksempelvis fra tagkonstruktioner, etageejendomme, skorstene, broer, kraner og diverse gittermastkonstruktioner. 5 Deltageren skal kunne gennemføre højderedning og evakuering i situationer, hvor traditionelle løsninger er utilstrækkelige eller umulige Konflikthåndtering 0,4 uger DKLL/EQF / Resultatform(er) 1 I forbindelse med jobudøvelsen kan deltageren afværge konflikt- og voldstruende situationer på en faglig, sikkerhedsmæssig og professionel måde, kan skelne mellem effektiv og ineffektiv kommunikation og kan, ved sin personlige fremtræden og adfærd, være med til at afværge, nedtrappe og forebygge uhensigtsmæssige konflikter.

23 Uddannelsesordning for (version 8) Side 23 af Kystredning - bådtjeneste DKLL/EQF 4/2 1 Deltageren kan på grundlag af gældende lovgivning, gennem teori om søvejsregler og farvandsafmærkninger, indgå aktivt i den kystnære småbådstjeneste ved reel indsats. Arbejdet omfatter grundlæggende navigation og anvendelse af GPS, vedligehold af bådens udstyr, såsætning og optagning, nødstart og skrueskift på baggrund af kendskab til motorlære og -betjening. 2 Deltageren kan foretage radiobetjening og kommunikation på lukkede og åbne net, anvende nødsignaler, udføre eftesøgning, namnøvrere båden ved opsamling af MOB (mand over bord) samt efterleve principperne for overlevelse til søs Frigørelsesteknik - specialopgaver DKLL/EQF / Tilknytningsperiode til Deltageren kan på grundlag af gældende lovgivning, dimensionere og deltage i frigørelse af fastklemte eler indespærrede. Arbejdet omfatter udfrielse af indespærrede i bygningssammenstyrtninger, med såvel stabile som ustabile ruindele, udgravning af fastklemte i vandretteog lodrette oplag bestående af grus- og jordtyper med forskellige egenskaber, udfrielse af indespærrede i elevatorer, og fastklemte i eskalatorer, frigørelse af fastklemte i maskiner med roterende dele, fx varsler, ruller, hjul mv. Arbejdet udføre s under overordnet hensyntagen til patientens tarv og på kortest mulig tid efter skadesteds-/ambulanceleders anvisninger for patienthåndtering, med de til rådighed værende ressourcer og i et kollegialt samarbejde, assistere ved flytning af patient samt vurdere behovet for at yde førstehjælp (øjeblikkelig frigørelse/nødflytning), for at sikre liv og førlighed. 2 Deltageren kan løbende vurdere følgevirkninger af egne indgreb, anvende de nødvendige værnemidler samt kommunikere eventuelle ressourcebehov ad korrekte kommandoveje og foretage statusrapportering under og efter indsats Dyreredning - større dyr DKLL/EQF 4/2 1 Deltageren kan på grundlag af gældende lovgivning, gennem teori om dyres anatomi, fysiologi, adfærd udføre redning af større dyr. Arbejdet omfatter læsning, transport og behandling af dyr under hensyntagen til forekommende skader samt dyrets fysiske og psykiske tilstand, udføre flytning af større dyr i forskellige staldtyper, udfri større dyr fra gyllanlæg/brønde mv. benytte dyresele på heste og køer til redning fra grøft eller kanal, beregne stropbelastninger og ankerværdi ved brug af vinkeltræk. Arbejdet omfatter nødaflivning af større dyr ved brug af boltpistol, anvendelse af relevant dyreredningsudstyr samt korrekt anvendelse af åndedrætsværn og beskyttelsesudstyr.

24 Uddannelsesordning for (version 8) Side 24 af Bjærgningskoordinator 0,6 uger DKLL/EQF / Tilknytningsperiode til Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, på grundlag af gældende na-tional og international lovgivning, forsikringsforhold og ruteplanlægning, gennem teori om principperne for bjærgningstjenesten og dennes organise-ring samt de grundlæggende bjærgnings- og sikkerhedsregler i forbindelse med bjærgning, foretage koordinering af bjærgningsopgaver på et skade-sted. Arbejdet omfatter udarbejdelse af en bjærgningsplan, organisering, afspærring, anvendelse af momentberegning ved rejsning af væltede køretø-jer samt luft- og bjærgningspuder. I arbejdet koordineres samspil og kom-munikation med flere bjærgningsvogne, udvælgelse af korrekt bjærgnings-udstyr og anhugningsgrej til underskydning, beregning af lastmoment ved anvendelse af mobilkran. Endelig kan deltageren foretage bjærgning af gods og efterfølgende godsbehandling samt gennemføre faglig debriefing af et helt bjærgningshold Frigørelsesteknik - Specialopgaver DKLL/EQF 4/2 Resultatform(er) 1 Eleven kan, efter gennemført uddannelse, på grundlag af gældende lovgivning, dimensionere og deltage i frigørelse af fastklemte eller indespærrede. 2 Arbejdet omfatter udfrielse af indespærrede i bygningssammenstyrtninger med såvel stabile som ustabile ruindele, udgravning af fastklemte i vandrette og lodrette oplag bestående af grus- og jordtyper med forskellige egenskaber, udfrielse af indespærrede i elevatorer og fastklemte i eskalatorer, frigørelse af fastklemte i maskiner med roterende dele, fx valser, ruller, hjul mv. 3 Arbejdet udføres under overordnet hensyntagen til patientens tarv og på kortest mulig tid, efter skadesteds-/ambulanceleders anvisninger for patienthåndtering med de til rådighed værende ressourcer og i et kollegialt samarbejde, assistere ved flytning af patient samt vurdere behovet for at yde førstehjælp (øjeblikkelig frigørelse nødflytning), for at sikre liv og førlighed. 4 Endelig kan deltageren løbende vurdere følgevirkninger af egne indgreb, anvende de nødvendige værnemidler samt kommunikere evt. 5 ressourcebehov ad korrekte kommandoveje og foretage statusrapportering under og efter indsats Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd DKLL/EQF / 1 Deltageren kan, i jobfunktioner hvortil der kan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser, anvende det givne fremmedsprog i komplekse og avancerede kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget. 2 Deltageren kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie

25 Uddannelsesordning for (version 8) Side 25 af Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd DKLL/EQF / 1 Deltageren kan, i jobfunktioner hvortil der kan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser, anvende det givne fremmedsprog i typiske og basale kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget. 2 Deltageren kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie Kundeservice 0,6 uger DKLL/EQF / Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter. 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, anvende servicebegrebet ved den direkte kontakt med kunderne, og kan skelne mellem forskellig kundeadfærd samt er bevidst om, at hver adfærd kræver særlig opmærksomhed og serviceniveau. 2 Deltageren kan yde en kompetent og værdig service over for særlige kundekategorier som fx fysisk handicappede, samt anvende almindelige salgspsykologiske metoder. 3 Deltageren kan, som firmaansat med en formuleret firmapolitik om kundeservice, anvende denne i overensstemmelse med den kompetence vedkommende er tildelt Bjærgning og bugsering af storvogn 1,6 uger DKLL/EQF 4/2 1 Deltageren kan beregne den maksimale ankerværdi på emne og køretøj samt anvende tabeller, udføre arbejde med og vedligeholde af hydraulisk drevne spil med en SWL over 5 tons og anvende det til rådighed værende bjærgningsudstyr, herunder bjærgningspuder. 2 Arbejdet omfatter anhugning af forskellige bjærgningsobjekter, løsning af trykluftbremser, bjærgning i mørke under hensyntagen til egen og andres sikkerhed samt kørsel i terræn, ophængning af havarist under hensyntagen til vægtfordelingen på bjærgningsvognen, og hvordan man opnår den maksimale bremseevne. 3 Deltageren kan udføre assistance til lastbiler, busser og landbrugsmaskiner under hensyntagen til deres opbygning, tage foranstaltninger så transmissionssystemet ikke beskadiges under bugsering samt gennemføre simpel nødbetjening af hydraulisk hjælpeudstyr.

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Udstedelsesdato: 6. juli 2011. Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Udstedt af det faglige udvalg for Redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 202 af 09/03/2011 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Udstedelsesdato: marts 2010. Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Udstedt af Transporterhvervets UddannelsesRåd og det faglige udvalg for Redderuddannelsen i henhold til bilag 5 i bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Rescue Center Denmark. Kurser for redningspersonel. >> Køreteknik >> Frigøring >> Autohjælp >> Bjærgning >> Redning >> Kystredning

Rescue Center Denmark. Kurser for redningspersonel. >> Køreteknik >> Frigøring >> Autohjælp >> Bjærgning >> Redning >> Kystredning Kurser for redningspersonel >> Køreteknik >> Frigøring >> Autohjælp >> Bjærgning >> Redning >> Kystredning Kurser i udrykningskørsel, frigøring, bjærgning og redning m.m. Da krav og forventninger til redningsfolk

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Transporterhvervets Uddannelser. Nr. Målpind Gyldighedsperiode

Transporterhvervets Uddannelser. Nr. Målpind Gyldighedsperiode Side 1 af 90 Elevtypesamling: Ungdom og EUV3 Fag fælles for hovedforløb Grundfag: 10823 Samfundsfag F 1,5 uger Grundfag 1,5 uger -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. 1 Eleven

Læs mere

Branchevejledning. sikkerhed. og arbejdsmiljø i sygetransportvogne. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. sikkerhed. og arbejdsmiljø i sygetransportvogne. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning sikkerhed og arbejdsmiljø i sygetransportvogne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet for Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Læs mere

1570 Redderuddannelsen (version 9)

1570 Redderuddannelsen (version 9) Side 1 af 27 Fag fælles for hovedforløb 5216 Køreuddannelse, kategori D-ep 2,0 uger 01-02-2010 til 30-06-2010 Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen. Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået,

Læs mere

TURISTBUS - CHAUFFØRER

TURISTBUS - CHAUFFØRER AMU-KURSER FÅ DEN NYESTE VIDEN KURSER MÅLRETTET TURISTBUS - CHAUFFØRER FOKUS PÅ SERVICE SIKKERHED MILJØ LEARNMARK.DK/KURSER KURSER MÅLRETTET TURISTBUSCHAUFFØRER EU-EFTERUDDANNELSE FOR TURIST- BUSCHAUFFØRER

Læs mere

FÅ DEN NYESTE VIDEN AMU-KURSER FOKUS PÅ SERVICE SIKKERHED MILJØ KURSER MÅLRETTET GODS- CHAUFFØRER LEARNMARK.DK/KURSER

FÅ DEN NYESTE VIDEN AMU-KURSER FOKUS PÅ SERVICE SIKKERHED MILJØ KURSER MÅLRETTET GODS- CHAUFFØRER LEARNMARK.DK/KURSER AMU-KURSER FÅ DEN NYESTE VIDEN KURSER MÅLRETTET GODS- CHAUFFØRER FOKUS PÅ SERVICE SIKKERHED MILJØ LEARNMARK.DK/KURSER KURSER MÅLRETTET GODSCHAUFFØRER GAFFELTRUCK CERTIFIKATKURSUS B Efter kurset er du i

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til redder

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til redder BEK nr 338 af 27/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.36T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 585 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til redder

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til redder BEK nr 256 af 14/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Flere og nye kurser. Efteruddannelse til rednings- og beredskabstjenester

Flere og nye kurser. Efteruddannelse til rednings- og beredskabstjenester 2015 Flere og nye kurser Efteruddannelse til rednings- og beredskabstjenester Kursuscentret på Erhvervsskolen Nordsjælland udbyder en bred vifte af kurser inden for transportområdet. Kurserne er af kort

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet Social- og sundhedsuddannelsen Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen

Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen Udstedelsesdato: Den 1. juli 2010. Udstedt af det faglige udvalg for lufthavnsoperatør-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1199 af 09/12/2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen

Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen Udstedelsesdato: 01-05-2011 Udstedt af det faglige udvalg for Lager og terminal-uddannelserne i henhold til bekendtgørelse nr. 202 af 09/03/2011

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag.

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag. Merit og valgfag For at bestå grundforløbet og for at kunne starte på hovedforløbet efterfølgende, er det et krav, at du blandt andet har bestået/består følgende grundfag: Dansk E Engelsk E Du skal derfor

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Merit og valgfag. Hvis du ikke har søgt eller fået tildelt merit i grundfaget naturfag, skal du kun have 1 valgfag.

Merit og valgfag. Hvis du ikke har søgt eller fået tildelt merit i grundfaget naturfag, skal du kun have 1 valgfag. Merit og valgfag For at bestå grundforløbet og for at kunne starte på hovedforløbet efterfølgende, er det et krav, at du blandt andet har bestået/består følgende grundfag: Naturfag E Du skal derfor modtage

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Logbog. Personbefordring med bus. Specialet International Turistbuskørsel. Individuel Kompetence Vurdering (IKV)

Logbog. Personbefordring med bus. Specialet International Turistbuskørsel. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Logbog Personbefordring med bus Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet International Turistbuskørsel TUR Februar 2012 Logbogens indhold Indholdsfortegnelse... 1 Formål med logbogen... 2 Bilag

Læs mere

Postale kernemål. Juli 2011 Industriens Uddannelser JH

Postale kernemål. Juli 2011 Industriens Uddannelser JH 2011 Postale kernemål Juli 2011 Industriens Uddannelser JH Side 2 40162 Køreteknik for to/tre-hjulede køretøjer, 2 dage Deltageren kan som fører af 2-/3- hjulet motorkøretøj, efter gennemført uddannelse

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2749 Titel: Betjening af travers-, portalkran og riggerudstyr Kort titel: Kran Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Side 1 af 8 Fag fælles for hovedforløb 8115 Psykologi F 1 Eleven kan indgå i dialog om basale psykologiske forhold, begreber og tankegange, der vedrører det enkelte individ, dets udvikling og de grupper

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Ejendoms-uddannelse Uddannelsesfamilie Anlæg, byggeri og installation Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb - Psykologi Timetal

Læs mere

Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe.

Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe. Læringsaktiviteter på GF 2 PAU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe. 6 Relevante pædagogiske metoder, herunder konflikthåndtering,

Læs mere

Grundforløb: Fitness

Grundforløb: Fitness Grundforløb: Fitness Formålet med grundforløbet er, at du bliver i stand til at indgå i den daglige arbejdsgang i et fitnesscenter. Du får grundlæggende viden om kommunikation og service og andre receptionsområder.

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet social- og sundhedsuddannelsen 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen 1 Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011. Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Lager- og terminaluddannelserne i henhold til

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet pædagogisk assistentuddannelse 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

Obligatorisk grundforløb PA retning

Obligatorisk grundforløb PA retning Lokal undervisningsplan læringsaktivitetsniveau Grundforløb Obligatorisk grundforløb PA retning Elevrettet beskrivelse: Det obligatoriske grundforløb med retning mod Pædagogisk Assistent uddannelsen er

Læs mere

Uddannelsesordning for personbefordringsuddannelsen

Uddannelsesordning for personbefordringsuddannelsen Uddannelsesordning for personbefordringsuddannelsen Udstedelsesdato: 01/07/2011 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser, det faglige udvalg for Personbefordringsuddannelsen, i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

VEJLEDNING TIL GRUNDFAGET HYGIEJNE FAGBILAG 9

VEJLEDNING TIL GRUNDFAGET HYGIEJNE FAGBILAG 9 VEJLEDNING TIL GRUNDFAGET HYGIEJNE FAGBILAG 9 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Indledning...2 1. Fagets formål og relevans for EUD... 2 2. Undervisningens

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger Målene for det uddannelsesspecifikke fag er delt op på følgende måde: Vidensmål: Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder Færdighedsmål: Eleven skal have færdigheder i at anvende

Læs mere

Logbog. Personbefordring med bus. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel

Logbog. Personbefordring med bus. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel Logbog Personbefordring med bus Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel Februar 2012 Logbogens indhold Indholdsfortegnelse... 1 Formål med logbogen... 2 Bilag 1 Meritansøgerens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd. (uger) 5256 Sundhed for chauffører Rutineret Uddannelsesspecifikke B 0,4 01-08-2015 og fremefter 0% 0,4

Transporterhvervets UddannelsesRåd. (uger) 5256 Sundhed for chauffører Rutineret Uddannelsesspecifikke B 0,4 01-08-2015 og fremefter 0% 0,4 Side 1 af 8 Elevtypesamling: Ungdom og EUV3 Fag fælles for hovedforløb Der skal vælges enten Engelsk fag nr. 10806 eller Tysk fag nr. 10827 5256 Sundhed for chauffører Rutineret Uddannelsesspecifikke B

Læs mere

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag.

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag. Merit og valgfag For at bestå grundforløbet og for at kunne starte på hovedforløbet efterfølgende, er det et krav, at du blandt andet har bestået/består følgende grundfag: Dansk E Naturfag E Du skal derfor

Læs mere

Receptionist RECEPTIONIST FAKTAARK. Receptionisten er i kontakt med mange mennesker og er virksomhedens ansigt udadtil.

Receptionist RECEPTIONIST FAKTAARK. Receptionisten er i kontakt med mange mennesker og er virksomhedens ansigt udadtil. RECEPTIONIST FAKTAARK Receptionist Receptionisten er i kontakt med mange mennesker og er virksomhedens ansigt udadtil. En nøglefunktion Arbejdet som receptionist er en nøglefunktion. Du er i kontakt med

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Projektoplæg: Branche og innovation - eux, ernæringsassistent

Projektoplæg: Branche og innovation - eux, ernæringsassistent Projektoplæg: Branche og innovation - eux, ernæringsassistent Dansk madkultur, egnsretter, årtier, sæson, bæredygtighed, udvalgte råvare i nye kontekster, tendenser og trends, udvikling vs. innovation,

Læs mere

Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen

Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen Udstedelsesdato: 01/07/2011 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Vejgodstransportuddannelsen i henhold til bilag 7 i bekendtgørelse

Læs mere

Teknisk Skole. Hovedforløb Redder Speciale autohjælp

Teknisk Skole. Hovedforløb Redder Speciale autohjælp Hovedforløb Redder Speciale autohjælp Lokalundervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse nr. 202 af 09.03.2011 og uddannelsesordning af 06.07.2011 Udarbejdet af Eigil Hviid & Bjarne Knudsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer 1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN Navn Uddannelsesretning og holdnummer 2 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede Indholdsfortegnelse: Præsentation og

Læs mere

Transporterhvervets Uddannelser Sundhed for chauffører Rutineret Uddannelsesspecifikke fag B 0, og fremefter 0% 0,4

Transporterhvervets Uddannelser Sundhed for chauffører Rutineret Uddannelsesspecifikke fag B 0, og fremefter 0% 0,4 Side 1 af 10 Elevtypesamling: Fag fælles for hovedforløb Ungdom og EUV3 5256 Sundhed for chauffører Rutineret Uddannelsesspecifikke fag B 0,4 15-07-2016 og fremefter 0% 0,4 5476 Køreuddannelse, kategori

Læs mere

Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 4. Hovedforløb Anlægsstruktør. 4. Hovedforløb Anlægsstruktør

Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 4. Hovedforløb Anlægsstruktør. 4. Hovedforløb Anlægsstruktør 4. Hovedforløb Anlægsstruktør 1 Øvrige grundfag på hovedforløbene Vedr. informationsteknologi, arbejdsmiljø, materialeforståelse samt Produktudvikling, produktion og service på hovedforløbene, (se timefordeling

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Silkeborg den 10.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Vejledende uddannelsestid: 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål

Læs mere

Bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale m.v.

Bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale m.v. BEK nr 431 af 18/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 160757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

2) foretage beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde, 4) arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier,

2) foretage beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde, 4) arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier, Formål Faget skal give eleverne indsigt i det naturfaglige grundlag for teknik, teknologi og sundhed, som relaterer sig til et erhvervsuddannelsesområde. For niveau E gælder endvidere, at faget skal bidrage

Læs mere

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6)

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6) Side 1 af 6 Fag fælles for hovedforløb 4665 Edb-lagerstyring - introduktion Begynder Område-/specialefag B 1,0 01-02-2010 og fremefter 4672 Oplagring og forsendelse af farligt gods Rutineret Område-/specialefag

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktikvirksomhed for uddannelse af. Reddere. inden for erhvervsuddannelsen til redder

Ansøgning om godkendelse som praktikvirksomhed for uddannelse af. Reddere. inden for erhvervsuddannelsen til redder Ansøgning om godkendelse som praktikvirksomhed for uddannelse af Reddere inden for erhvervsuddannelsen til redder Firmanavn (evt. stempel) CVR-nr. Telefon Adresse Postnummer Postdistrikt Virksomheden ønskes

Læs mere

Bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale

Bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMTK Koordineret med: Sagsnr.: 0903832 Dok. nr.: 1776499 Dato: 7. januar 2016 Bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2017

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2017 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2017 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2017 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Sundhedsservicesekretær Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december

Læs mere

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1 FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning Meritvejen de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 2 INDHOLD Forudsætninger for at gå meritvejen 4

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse.

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. Læringsaktiviteter GF 2 SOSU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til

Læs mere

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner.

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. 1 Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. Miniguide 2015.v 5 2 Terminalarbejder & Affaldsuddannelse 2015 Havneterminalarbejder 2 H2-7 uger H3-7 uger

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

udstyr og oprettelse af rensepunktet en CBRN hændelse væskebehov taktik

udstyr og oprettelse af rensepunktet en CBRN hændelse væskebehov taktik Deltageren kan i samarbejde med andre løse de forskellige CBRN opgaver uden for område med direkte kontakt på opgaver der skal løses ved CBRN skadestedet under anvendelse af hændelser grundlæggende tekniske

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Silkeborg den 05.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Vejledende uddannelsestid 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Social- og Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2017 Indhold Vejledende uddannelsestid... 3 Fagets formål og profil... 3 Fagets formål...

Læs mere

Fag og temaer - GF1. Revideret 09.04.15. Hans Reitzels Forlag Munksgaard 2015 1

Fag og temaer - GF1. Revideret 09.04.15. Hans Reitzels Forlag Munksgaard 2015 1 1 Fag og temaer - GF1 Revideret 09.04.15 1 2 ERHVERVSFAG 1 Erhvervsintroduktion Tema Fagmål Indhold Hvad kan jeg blive? 1. Udføre enkle erhvervsfaglige arbejdsopgaver efter instruktion. Egne ønsker og

Læs mere

Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen

Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen Udstedelsesdato: 01/07/2011 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Vejgodstransportuddannelsen i henhold til bilag 7 i bekendtgørelse

Læs mere

Godschauffør. Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Godschauffør. Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 49-55, 20, 22, 24, 14, stk. 1 1 og 5, stk 3, pkt. 3 66, 68 Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik

Læs mere

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN LEKTIONSFORDELING HOVEDFORLØB... 2 Skoleperiode 1... 3 Skoleperiode 2... 7 Skoleperiode 3... 11 Skoleperiode 4... 15 Skoleperiode 5... 18 Skoleperiode 6... 21 Skoleperiode

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015 Indhold: 1. Fagets formål og profil... 3 1.1 Fagets formål...

Læs mere

Oplæg til øvelsesafvikling

Oplæg til øvelsesafvikling Oplæg til øvelsesafvikling Øvelse Kompetencemål Indholdstemaer Sted: Instruktør/kontakt Bemærkning 1 Deltageren kan selvstændigt og i samarbejde med andre virke som røgdykker og på en sikkerhedsmæssig

Læs mere

Reformkonference 2015 Elevplan og de nye grundforløb. Faglærer Kenn Rydiander Baes, Områdeleder Klaus Helstrand

Reformkonference 2015 Elevplan og de nye grundforløb. Faglærer Kenn Rydiander Baes, Områdeleder Klaus Helstrand Reformkonference 2015 Elevplan og de nye grundforløb Faglærer Kenn Rydiander Baes, Områdeleder Klaus Helstrand 29. august 2014 Workshop: Elevplan og de nye grundforløb Oplægget viser hvordan ZBC, har organiseret

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kranfører

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kranfører BEK nr 467 af 16/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.62T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Grundforløb 2 Hvad har de været igennem

Grundforløb 2 Hvad har de været igennem Vidensmål: Grundforløb 2 Færdighedsmål: Kompetencemål: 2.1.1 Metoder 2.1.27.: til dokumentation Metoder 2.1.48.: til dokumentation dokumentere af eget arbejde eget og faglig arbejde formidling og varetage

Læs mere

Frisør: 3. Kundetyper: 5 uger

Frisør: 3. Kundetyper: 5 uger Frisør: 3 Kundetyper: 5 uger Formål: Eleven skal opnå begyndende rutine i individuel frisuredesign. Eleven skal kunne arbejde selvstændigt med klippe- og friserings teknikker på modeller. Miljø og ergonomi

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tarmrenser

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tarmrenser BEK nr 455 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.18T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter. 12, stk.

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter. 12, stk. Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik Uddannelse chauffør Speciale Renovationschauffør 49-55, 20,

Læs mere

Logbog Personbefordring med bus

Logbog Personbefordring med bus Vejledning til Logbog Personbefordring med bus Specialet International turistbuschauffør TUR Februar 2012 Vejledning til - EUD Erhvervsuddannelsen via Meritvejen - GVU Grundlæggende Voksen Uddannelse -

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag.

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag. Merit og valgfag For at bestå grundforløbet og for at kunne starte på hovedforløbet efterfølgende, er det et krav, at du blandt andet har bestået/består følgende grundfag: Naturfag F IT F Du skal derfor

Læs mere

Bedømmelseskriterier Naturfag

Bedømmelseskriterier Naturfag Bedømmelseskriterier Naturfag Grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedsuddannelsen Social- og sundhedsassistentuddannelsen NATURFAG NIVEAU E... 2 NATURFAG NIVEAU C... 5 Gældende for prøver afholdt på

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN 2016 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Ernæringsassistent Indhold 1. Fagets formål og profil... 2 1.1 Fagets formål... 2 1.2 Fagets profil... 2 2. Faglige mål og fagligt indhold... 3 2.1. Faglige mål... 3 2.3 Fagligt

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR JANUAR 2013 NY UDDANNELSESORDNING Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Trin 1: Turistbuschauffør

Trin 1: Turistbuschauffør Uddannelsesordning for uddannelsen til Turistbuschauffør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 288 af

Læs mere

Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner:

Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner: 29 BILAG C CHECKLISTE Checkskema handlingsplan Checklisten indeholder en række spørgsmål, som tilsammen dækker en væsentlig del af det psykiske arbejdsmiljø. Spørgsmålene er tænkt som et oplæg til virksomhedens

Læs mere

Nordisk Lastsäkringskonferens Stockholmsmässen 19. okt. 2005. Nordisk Lastsäkringskonferens

Nordisk Lastsäkringskonferens Stockholmsmässen 19. okt. 2005. Nordisk Lastsäkringskonferens Stockholmsmässen 19. okt. 2005 Hans Christiansen hc@tur.dk Seniorkonsulent for Vejgodstransport og Redning Stockholmsmässen 19. okt. 2005 Uddannelse til lastbilchauffører Uddannelse til kranførere Uddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør BEK nr 291 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.84T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1634 af

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier for farmakologi og medicinhåndtering (avanceret niveau)... 2 Bedømmelseskriterier for forebyggelse og rehabilitering (avanceret niveau)... Bedømmelseskriterier

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØBET LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET GF PAKKE 32 UGER SOSU

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØBET LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET GF PAKKE 32 UGER SOSU LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GF PAKKE 32 UGER SOSU INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1.1 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER 5 2 DEN ERHVERVSFAGLIGE FÆLLESINDGANG SUNDHED, OMSORG OG PÆDAGOGIK

Læs mere