REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION. OVERENSKOMST om almen praksis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.10.1 Side 1 PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION. OVERENSKOMST om almen praksis"

Transkript

1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION OVERENSKOMST om almen praksis Af , senest ændret ved aftale af

2 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I. FORORD OG UDVIKLINGSKONTRAKT KAPITEL II. GENERELT OM OVERENSKOMSTEN Overenskomstens parter og overenskomstområdet Øvrige aftaler vedrørende almen praksis Opgaven for almen praksis og samarbejdet med det øvrige sundhedsvæsen KAPITEL III. PLANLÆGNING OG LÆGEDÆKNING Praksisplanlægning Rekruttering og fastholdelse Planlægningsforudsætninger Årlig fastsættelse af lægedækningen Flytning og nedlæggelse af praksis KAPITEL IV. VILKÅR FOR PRAKSISDRIFT TILMELDING AF PATIENTER Praksisstørrelse Øvre lukkegrænse Valg af læge Bestemmelser i forbindelse med valg af læge Lægeskifte FRASIGELSE AF PATIENTER Frasigelse af patient Voldelige eller truende patienter ORGANISERING OG KRAV TIL LÆGEN Autorisationskrav for alment praktiserende læger... 35

3 Side 3 17 Nedsættelse i almen praksis Meddelelse ved dødsfald, opløsning af praksis og andre ændringer Praksisophør, når praksis ikke overtages af en anden læge Praksisophør, i kompagniskab og delepraksis, når praksisdelen ikke overtages af en anden læge Praksisformer Almen praksis i selskabsform Udgifter til udskiftning af sundhedskort ANDRE TILKNYTNINGSFORMER M.V Ansatte læger Tilladelse til ekstra ansat læge Delepraksis Satellitpraksis Kobling af ydernummer til en bestemt fysisk lokalitet Ydernumre på licens Regionsdrevet klinik HENVISNINGSMULIGHEDER OG SAMSPIL Indlæggelse på sygehuse Henvisning til speciallægeundersøgelse og behandling Diagnostiske undersøgelser på Statens Seruminstitut Henvisning til behandling ved fysioterapeut Henvisning til behandling ved psykolog Henvisning til behandling ved fodterapeut Ordination af lægemidler Ordination/rekvisition af iltbehandling REKVISITIONER... 54

4 Side 4 39 Rekvisition af immunglobuliner og vacciner Rekvisition af lægemidler i øvrigt Rekvisition af forbindsstoffer m.v LÆGEVAGT Vagttidens omfang og opdeling Tilrettelæggelse af lægebetjeningen i vagttiden Lægebetjeningen i vagttiden Visitation i vagttiden KAPITEL V. TILGÆNGELIGHED OG SERVICE Praksisdeklarationer Adgang til lægehjælp efter overenskomsten Legitimation Vilkår for lægehjælp Dagtiden Tilrettelæggelse af lægebetjeningen i dagtiden Lægers fravær fra praksis Adgangs- og indretningsforhold vedrørende lægens konsultation KAPITEL VI. HONORARER OG REGULERING Basishonorar Praksisomkostningshonorar Grundydelser i dagtiden Tillægsydelser Institutionstillæg, dag- og vagttid Samtaleterapi Tillæg for patientledsagelse i ambulance og rejsetillæg til øer, hvor der ikke er bosat læger... 73

5 Side 5 61 Tillæg ved behandling af personer, der ikke er tilmeldt en læge Grundydelser i vagttiden Vagtberedskabshonorar Attesttakst Ansøgning om tilskud til lægemidler til kronikere og terminalpatienter Laboratorieundersøgelser Kørselsgodtgørelse Regulering af honorarer Takstanvendelse ved ændring i reguleringsprocenten KAPITEL VII. AFGRÆNSNING AF YDELSER OG BESTEMMELSER OM HONORERING Afgrænsning, telefonkonsultation/konsultation, receptfornyelse Afgrænsning, sygebesøg/besøg på ruten Afgrænsning, behandling af flere patienter i samme hjem Almindelige bestemmelser om honorering Vejledning om anvendelse af overenskomstens ydelser Basishonorering Honorering af grundydelser i dagtiden og den sene konsultation Honorering af ydelser i vagttiden Tillægsydelseshonorering Honorering af lægehjælp til patienter på øer, hvor der ikke er etableret lægepraksis Vagtberedskabshonorering Honorering af laboratorieundersøgelser Honorering og afholdelse af udgifterne til kørsel Basishonorering ved en læges død... 86

6 Side 6 KAPITEL IIX. AFREGNING Basishonorarafregning Afregning af praksisomkostningshonorar Afregning af ydelseshonorarer Ydelseshonorarafregning vedrørende socialmedicinsk samarbejde Afregning af vagtberedskabshonorar Afregning af kørselsgodtgørelse Blanketter, herunder elektroniske blanketter Indbetaling af pensionsbidrag Indbetaling til Administrationsudvalget KAPITEL IX. KONTROLBESTEMMELSER Årsopgørelser og fastsættelse af højestegrænser Bortfald af højestegrænser Økonomisk lægemiddelordination KAPITEL X. KVALITETSSIKRING OG IT Anvendelse af IT i almen praksis ICPC kodning Datafangst Det Fælles Medicin Kort (FMK) Kvalitetsmodel for almen praksis Patientoplevet kvalitet i almen praksis KAPITEL XI. ALMEN PRAKSIS OG KOMMUNERNE Socialmedicinsk samarbejde mellem den enkelte læge og kommunen i individuelle sager Elektronisk kommunikation mellem lægen og kommunens plejepersonale

7 Side Kommunalt-lægelige udvalg mellem kommunerne og de praktiserende læger KAPITAL XII UDVALG OG FONDE Fonden for kvalitetsudvikling og informatik og kvalitetsfagligt udvalg Opgaver og beføjelser for Fonden for kvalitetsudvikling og informatik Indbetaling af midler til Fonden for kvalitetsudvikling og informatik Udvalg vedrørende faglig udvikling i almen praksis Fagligt Udvalgs opgaver Implementering af Fagligt Udvalgs forslag Indbetaling af midler vedrørende Fagligt Udvalg Almen praksis ved universiteterne (APU) Indbetaling til Forskningsfond Indbetaling til Efteruddannelsesfond REGIONALE UDVALG De regionale kvalitets- og efteruddannelsesudvalg Opgaver for de regionale kvalitets- og efteruddannelsesudvalg Midler til de regionale kvalitets- og efteruddannelsesudvalg KAPITEL XIII. SAMARBEJDSBESTEMMELSER OG VEDLIGEHOLDELSE AF AFTALEN Samarbejdsudvalg Samarbejdsudvalgets opgaver og beføjelser Landssamarbejdsudvalget Landssamarbejdsudvalgets opgaver og beføjelser Landssamarbejdsudvalgets sanktionsmuligheder Fortolkningsbidrag OPMAND

8 Side Opmand Opmandens opgaver KAPITEL XIV. KLAGEREGLER Klagereglernes omfang Fremsættelse af klager Behandling af klager fra patienter Behandling af klager fra læger Behandling af klager fra kommuner Fælles regler for behandling af klager Afgørelse af klagesager og anke Faglige klager (Patientombuddet) KAPITEL XV. IKRAFTTRÆDEN M.V Adgang til ændringer i overenskomsten Ikrafttræden Opsigelse BILAG TIL OVERENSKOMST OM ALMEN LÆGEGERNING BILAG 1: PROTOKOLLAT OM ROLLER OG OPGAVER I ALMEN PRAKSIS AF BILAG 2: PROTOKOLLAT OM SAMARBEJDE MELLEM ALMEN PRAKSIS, SYGEHUSVÆSEN, KOMMUNER OG REGIONER AF BILAG 3: PROTOKOLLAT OM LÆGEVAGTEN AF BILAG 4: ØKONOMIPROTOKOLLAT AF BILAG 5: PROTOKOLLAT VEDR. ÆNDRING AF HONORARSYSTEMET FOR ALMEN PRAKSIS AF BILAG 6: PROTOKOLLAT VEDRØRENDE DEN SAMLEDE HONORERING AF

9 Side 9 BILAG 7: PROTOKOLLAT OM ANVENDELSE AF YDELSERNE I OVERENSKOMSTEN OG SAMMENHÆNGEN TIL DET ALMENMEDICINSKE ARBEJDSOMRÅDE AF BILAG 8: PROTOKOLLAT OM ORGANISERING AF FONDENE PÅ ALMEN PRAKSIS OMRÅDET AF BILAG 9: PROTOKOLLAT OM ETABLERING AF EN EFTERUDDANNELSESFOND AF BILAG 10: PROTOKOLLAT VEDRØRENDE EFTERUDDANNELSE AF (AFKORTET) BILAG 11: PROTOKOLLAT OM ORGANISERING AF DEN DECENTRALE GRUPPEBASEREDE EFTERUDDANNELSE (DGE) AF BILAG 12: PROTOKOLLAT VEDRØRENDE TILBUD TIL LÆGER, DER ØNSKER AT ETABLERE STØRRE PRAKSIS OG/ELLER UDVIKLE DERES PRAKSIS AF BILAG 13: KOMMISSORIUM OG SAMMENSÆTNING AF ET FÆLLES SAMARBEJDSUDVALG FOR IT I ALMEN PRAKSIS AF BILAG 14: PROTOKOLLAT OM IT I ALMEN PRAKSIS AF BILAG 15: PROTOKOLLAT OM LÆGEHÅNDBOGEN AF BILAG 16: PROTOKOLLAT OM UNDERSTØTTELSE AF IT I ALMEN PRAKSIS AF (AFKORTET) BILAG 17: PROTOKOLLAT OM ANVENDELSE AF SUNDHEDSKORT VED ELEKTRONISK REGISTRERING AF PATIENTHENVENDELSE TIL ALMEN LÆGEPRAKSIS BILAG 18: PROTOKOLLAT OM OPMANDSFUNKTIONEN OG ORGANISATIONSANSVAR AF BILAG 19: PROTOKOLLAT OM KOMMUNALE PRAKSISKONSULENTER AF BILAG 20: PROTOKOLLAT OM SANKTIONER FOR OVERTRÆDELSE AF VAGTINSTRUKS AF BILAG 21: PROTOKOLLAT OM SERVICEMÅL AF BILAG 22: PROTOKOLLAT AF OM FORLØBSYDELSE FOR DIABETESPATIENTER I ALMEN PRAKSIS (AFKORTET)

10 Side 10 BILAG 23: VEJLEDENDE FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG AF ØVRIGE AFTALER RAMMEAFTALE OM IVÆRKSÆTTELSE AF TILLÆGSYDELSER EFTER BESLUTNING I REGIONERNE RAMMEAFTALE OM IVÆRKSÆTTELSE AF LABORATORIEUNDERSØGELSER M.M. EFTER BESLUTNING I REGIONERNE RAMMEAFTALE OM E-KOMMUNIKATION MELLEM KOMMUNE OG KOMMUNENS PRAKTISERENDE LÆGER TILLÆGSOVERENSKOMST TIL LANDSOVERENSKOMSTEN OM ALMEN LÆGEGERNING VEDRØRENDE FOREBYGGENDE OG/ELLER SUNDHEDSPÆDAGOGISKE YDELSER SAMT FORSØGSAFTALER EFTER BESLUTNING I REGIONERNE OPSAGT AF PLO TIL UDLØB NETTOAFREGNING - TILLÆGSOVERENSKOMST TIL LANDSOVERENSKOMSTEN OM ALMEN LÆGEGERNING MELLEM PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION OG SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUDVALG AFTALE OM HONORERING FOR VEJLEDNING AF IKKE- TILMELDTE PATIENTER OM ANVENDELSE AF SVANGERSKABSFOREBYGGENDE METODER PROFYLAKSEAFTALEN TUTORLÆGEAFTALEN - VEDRØRENDE ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER, DER VIRKER SOM TUTORLÆGER AF AFTALE VEDR. OMKOSTNINGSDÆKNING AF JOURNALER VED PRAKSISLUKNING AF STIKORDSREGISTER VEJLEDNING I ANVENDELSE AF OVERENSKOMSTENS YDELSER

11 Side 11 KAPITEL I. FORORD OG UDVIKLINGSKONTRAKT Kontrakten for almen praksis Overenskomsten for almen praksis kan betragtes som en kontrakt, som indgås mellem de to parter, og som beskriver indhold, vilkår, rammebetingelser og kvalitetsmål mv. for opgaveløsningen med udgangspunkt i de overordnede mål og visioner. Denne kontrakt for almen praksis er opdelt i henholdsvis en langsigtet udviklingsdel og en reguleringsdel, der omfatter overenskomstperioden. Udviklingsdelen beskriver de overordnede mål og visioner for almen praksis som en del af det sammenhængende sundhedsvæsen. Formålet med udviklingsdelen er at lægge et spor ud for almen praksis, som parterne er enige om at understøtte via en fælles indsats. Udviklingsdelen sætter dagsordenen og forpligter parterne på den fælles ambition om at forny og udvikle almen praksis på længere sigt i takt med udviklingen i det øvrige sundhedsvæsen. Reguleringsdelen indeholder de konkrete bestemmelser, der gælder for driften i almen praksis. Reguleringsdelen har til formål at implementere de overordnede mål og visioner for almen praksis, som er aftalt i udviklingsdelen, ved at fastsætte i detaljen opgaver, pligter og ansvar. Reguleringsdelen revideres løbende og genforhandles med fast tidsinterval. Den udviklingsorienterede del af kontrakten for almen praksis Indledning Almen praksis er hovedhjørnesten i det danske sundhedsvæsen og fungerer som et attraktivt og tilgængeligt sundhedstilbud i lokalmiljøet. I fremtidens sundhedsvæsen er almen praksis fortsat borgernes hyppigste kontakt og primære indgang til sundhedsvæsenet og udfylder roller som generalist, gatekeeper og tovholder. Almen praksis har dermed stor betydning for borgernes sundhed og for det samlede forløb på tværs af sektorgrænser. Den generelt større efterspørgsel i befolkningen efter sundhedsydelser og sygehusenes stigende specialisering og centralisering vil ændre opgaveløsningen i almen praksis. Det er nødvendigt at sikre de tilstrækkelige ressourcer og den tilstrækkelige kapacitet, så almen praksis fortsat kan være en nøglefigur i det danske sundhedsvæsen.

12 Side 12 Almen praksis skal understøttes i den gode udvikling, der allerede er i gang, gennem en fortsat udvikling af faget almen medicin. Det skal bl.a. ske gennem fokuseret kvalitetsudvikling, efteruddannelsestilbud, forskning, praksisplanlægning og organisationsudvikling. Regioner og kommuner vil derudover stille de rette rammer og redskaber til rådighed for almen praksis for at understøtte almen praksis i opgaveløsningen og i samarbejdet med det øvrige sundhedsvæsen. Endelig udvikles honorarsystemet til at understøtte de fremtidige behov i opgaveløsningen i almen praksis. En sådan udvikling og understøttelse af almen praksis vil samlet set bidrage til at opbygge en endnu stærkere faglig platform i almen praksis og gøre det attraktivt at arbejde i sektoren. Samtidig kan styrkelsen af kvaliteten, kapaciteten og rammerne om almen praksis medføre en ændring af balancen i forhold til det specialiserede sundhedsvæsen. Visioner og målsætninger for udviklingen af almen praksis Der er tre overordnede visioner for fremtidens almene praksis: - En bæredygtig almen praksis, der fungerer effektivt som indgang til sundhedsvæsenet for alle borgere i alle dele af landet. - En almen praksis, der varetager afsluttet behandling af de fleste almindeligt forekommende lidelser. - En almen praksis, der er en integreret del af sundhedsvæsenet og indgår i gensidigt forpligtende samarbejde med resten af sundhedsvæsenet. Nedenfor beskrives de målsætninger, der skal bidrage til realisering af visionen. 1. Roller og opgaver i almen praksis Almen praksis grundlæggende funktion er også i fremtiden selvstændig varetagelse af undersøgelse, vurdering og behandling af langt størstedelen af de symptomer, sygdomme og helbredsproblemer, som borgerne henvender sig til sundhedsvæsenet med. Almen praksis er en del af et integreret sundhedsvæsen, og almen praksis skal fortsat udvikles og tilpasses i takt med det øvrige sundhedsvæsen.

13 Side 13 Almen praksis har fortsat en central placering som patienternes primære indgang og kontakt til sundhedsvæsenet og varetager effektivt rollerne som generalist, gatekeeper og tovholder. Der er nogle centrale udfordringer i forhold til de opgaver, som almen praksis forventes at varetage i de kommende år, som kan give behov for en ændret tilrettelæggelse af indsatsen hos de praktiserende læger. Dette vedrører blandt andet indsatsen over for patienter med kronisk sygdom, forebyggelsesindsatsen, akutberedskab samt behovet for at målrette almen praksis opgavevaretagelse i forhold til decentrale behov, jf. nedenfor. Patienter med kronisk sygdom Der er behov for en styrket indsats for patienter med kronisk sygdom. Almen praksis varetager allerede i dag i vid udstrækning behandling og kontrol af patienter med kronisk sygdom. Der er imidlertid faglig konsensus om, at almen praksis i højere grad og mere systematisk skal behandle denne patientgruppe i proaktive og planlagte forløb. Det indebærer bl.a., at almen praksis tager initiativ til at sikre en effektiv behandlingsindsats samt fremme af sine tilmeldte patienters sundhed. Redskaberne er bl.a. identifikation og registrering af kronikere samt brug af indkaldelser af patienterne. Et væsentligt mål med udviklingen af kronikerindsatsen er at forebygge og dermed reducere patienternes behov for behandling i det specialiserede sundhedsvæsen samt i øvrigt at styrke patienternes evne til egenomsorg. Almen praksis fokuserer derfor endvidere på egenomsorg og patientrettet forebyggelse. Centrale og regionale forløbsprogrammer vil udgøre rammerne for kronikeromsorgen, og efterhånden som der udvikles forløbsprogrammer vil en større del af behandlingsindsatsen overfor patienter med kronisk sygdom blive placeret i almen praksis. Den styrkede indsats muliggøres bl.a. ved øget og målrettet inddragelse af praksispersonale og fokus på effektiv arbejdstilrettelæggelse. Almen praksis har mulighed for at understøtte proaktive og planlagte forløb på grundlag af systematisk dokumentation af de kliniske aktiviteter, kvaliteten og henvisningsadfærden i regi af den enkelte praksis og i forhold til den enkelte patient.

14 Side 14 Også rammerne for samspillet mellem almen praksis og det øvrige sundhedsvæsen har betydning. Målet er, at alle parter følger fælles, faglige retningslinjer og aftaler for samarbejde og arbejdsdeling på tværs i sundhedsvæsenet. Forebyggelse Forebyggelsesindsatsen i almen praksis målrettes. Det er en grundlæggende udfordring at styrke forebyggelsesindsatsen i det samlede sundhedsvæsen som en væsentlig del af både forebyggelsen af livsstilssygdomme og af behandlingen af patienter med kronisk sygdom. Kommunerne varetager den forebyggende indsats i form af fx rygestoptilbud, træningstilbud og generel patientuddannelse, mens almen praksis ressourcer målrettes mod den medicinsk forebyggende indsats, identifikation af forebyggelsesbehov, indledende motiverende samtale og henvisning til kommunale sundhedstilbud. Akutberedskab De praktiserende læger varetager en stor del af de akutte opgaver i dagtiden og i vagttiden. Udviklingen i sundhedsvæsenet med en stigende specialisering og centralisering af sygehusvæsenet samt geografiske forskelle i og mellem regionerne medfører behov for nyvurdering af opgavefordeling og struktur i sundhedsvæsenets akutfunktion. Der arbejdes for at implementere anbefalinger fra Udvalg om det Præhospitale Akutberedskab. PLO har tilkendegivet, at dette dog ikke gælder anbefalingen vedr. fælles regional ledelse af lægevagten. Herunder kan der blive tale om en ændret inddragelse af almen praksis. En ændret inddragelse af almen praksis i akutberedskabet vil ske under hensyntagen til almen praksis kapacitet. Det skal endvidere sikres, at de praktiserende læger har de nødvendige faglige kompetencer. Almen praksis opgavevaretagelse i forhold til decentrale behov Der skal fortsat være mulighed for, at der i den enkelte region i særlige tilfælde og grundet særlige behov og muligheder i det decentrale sundhedsvæsen, herunder som led i den samlede regionale sundhedsplanlægning, sker udmøntning af de praktiserende lægers opgaver ved lokal-

15 Side 15 aftale med de praktiserende læger. Dermed kan opgavevaretagelsen i almen praksis i højere grad blive målrettet decentrale behov og muligheder. Der vil dog fortsat ske en central fastlæggelse af almen praksis kerneopgaver, således at der sikres et så ensartet tilbud i hele landet som muligt. Dels kan der være hensyn til at sikre ensartethed i serviceniveau og i forhold til de ydelser, som en borger kan forvente at modtage, uanset hvilken region borgeren er bosat i. Dels vil der være kerneopgaver i forhold til visitation og behandling mv. af patienter, som almen praksis hensigtsmæssigt varetager, uanset region; og dermed kerneydelser, der med fordel omfattes af en landsdækkende overenskomst. Almen praksis følger centralt fastsatte faglige retningslinier/principper og forløbsprogrammer, fx fra Sundhedsstyrelsen 2. Samspil Mange patientforløb går på tværs af almen praksis og det øvrige sundhedsvæsen. Det er en grundlæggende udfordring for almen praksis og det øvrige sundhedsvæsen at sikre effektive og sammenhængende patientforløb. Det er også en grundlæggende udfordring at sikre, at behandlingen sker på laveste, effektive omsorgsniveau. Det er til gavn for patienterne, og det sikrer den bedst mulige ressourceanvendelse i det samlede sundhedsvæsen. Regionerne skal samarbejde med almen praksis om at understøtte udviklingen af almen praksis i tæt sammenhæng med det øvrige regionale sundhedsvæsen. Det skal sikres, at der er et godt samspil mellem almen praksis, det specialiserede regionale sygehusvæsen, den øvrige praksissektor og det kommunale sundhedsvæsen. Da de fleste behandlingsforløb starter i almen praksis, er det væsentligt, at alle aktører tager et væsentligt hensyn til almen praksis rolle, når der foretages planlægning i forhold til sammenhængende patientforløb, herunder forløbsprogrammer. Formålet er, at lægerne kan bidrage til fastlæggelsen af deres egen rolle i samarbejdet og arbejdsdelingen og sikre, at der fastlægges procedurer, som er afstemte med arbejdsgangen i almen praksis. Som en basal del af sektorens funktion indgår almen praksis i et forpligtende samarbejde og arbejdsdeling i forhold til sygehusvæsenet, den øvrige praksissektor og det kommunale sundhedsvæsen. Dette gælder bå-

16 Side 16 de samarbejdet med myndighederne om planlægning, administration mv. og samarbejdet om patientforløb. Det er en gensidig forpligtelse, der også stiller krav til det øvrige sundhedsvæsen. Almen praksis følger retningslinjer og aftaler mv. om arbejdsdeling og samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen, som forudsættes varetaget af almen praksis i medfør af det centrale aftalekompleks, når almen praksis samarbejder med det omgivende sundhedsvæsen om enkeltpatienter og patientgrupper. Fx i forhold til pakkeforløb for kræft- eller hjertepatienter, retningslinjer for ambulant udredning i sygehusvæsenet, forløbsprogrammer for kronisk sygdom og sundhedsaftaler mellem regionen og kommunerne i regionen. Der kan være behov for lokale aftaler med almen praksis om udmøntning af sådanne retningslinjer og aftaler, der fastlægger almen praksis arbejdsdeling og samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen, og disse aftaler er individuelt forpligtende for de praktiserende læger i området. Såfremt der er tale om opgaver, som ikke kan forudsættes varetaget i medfør af det centrale aftalekompleks, indgås der en yderligere supplerende aftale om særlig honorering. Samspillet mellem almen praksis og det øvrige sundhedsvæsen styrkes, bl.a. ved at der nedsættes kommunalt lægelige udvalg i alle kommuner. Udvalgene sætter rammen for dialog og initiativer om de lokale sundhedsmæssige problemstillinger, som vedrører kommunerne og lægerne. Samtidig sker der en målrettet brug af dialogbaserede redskaber, bl.a. i forhold til praksiskonsulentordningerne, med henblik på at understøtte samarbejdet mellem almen praksis og det øvrige sundhedsvæsen og styrke implementering af de centralt aftalte tiltag. Regioner og kommuner vil stille de nødvendige rammer og redskaber til rådighed for at understøtte almen praksis i samarbejdet med det øvrige sundhedsvæsen. Redskaberne er bl.a. lettilgængelige og opdaterede oversigter over henvisningsmuligheder i sygehusvæsenet og til de kommunale sundhedstilbud. Sygehuse og praktiserende speciallæger vil i videre omfang end det sker i dag også stille rammer og ekspertise til rådighed for praktiserende læger. Det gælder bl.a. adgang til specialistrådgivning. Endvidere skal der i relevante tilfælde være direkte adgang til diagnostiske faciliteter.

17 Side 17 Der er samtidig en gensidig forpligtelse til i relevante tilfælde at sørge for hurtig og fyldestgørende kommunikation mellem de relevante parter i sundhedsvæsenet. Regioner og kommuner sørger fx for orientering af den praktiserende læge, når patienterne har været i kontakt med sygehusvæsenet eller kommunale sundhedstilbud og de praktiserende læger sørger for hurtig og fyldestgørende orientering i relevante tilfælde, når borgere har været tilset af en læge. Også på andre områder er det vigtigt, at aktørerne i sundhedsvæsenet (sygehusene, almen praksis og kommunerne) udfylder deres rolle, fx i forhold til dosisdispensering. 3. Lægedækning, organisering og kapacitet Med almen praksis som en nøglefigur i det danske sundhedsvæsen, er det nødvendigt at sikre tilstrækkelig kapacitet og en effektiv ressourceanvendelse i sektoren, så almen praksis kan løfte fremtidens opgaver. Som grundlæggende forudsætning er alment praktiserende læger selvstændigt erhvervsdrivende under en fælles kontrakt. Det er nødvendigt at sikre lægedækning i alle dele af landet, så alle borgere har mulighed for at blive tilmeldt en alment praktiserende læge eller praksis. Borgerne skal samtidig have reelle valgmuligheder, når de vælger læge eller praksis. Det er efter sundhedsloven regionernes forpligtelse at tilvejebringe behandling hos praktiserende sundhedspersoner, herunder almen praksis. Parterne anser det som en fælles opgave at sikre lægedækning i alle dele af landet. Der skal sikres en hensigtsmæssig og effektiv planlægning af hvor og hvordan almen praksis nedsættes. Rekruttering og fastholdelse af læger og praksispersonale i sektoren skal fremmes. Rekruttering handler om at fremme den faglige udvikling og arbejdsmiljøet, så det fortsat er fagligt udfordrende at arbejde i almen praksis. Fastholdelse handler om at gøre det attraktivt at blive længere i sektoren og dermed udsætte tidspunktet for erhvervsophør. Flerlægepraksis skal udbredes, idet behovet for at bevare muligheden for at drive solopraksis i fremtiden samtidig anerkendes.

18 Side 18 Det er desuden nødvendigt at øge kapacitet og effektiv ressourceanvendelse i almen praksis ved øget og målrettet anvendelse af praksispersonale samt målrettet ledelse og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis. Målet er at sikre øget kapacitet og lægedækning samt imødekomme øget efterspørgsel efter sundhedsydelser bl.a. som følge af ændringer i befolkningens alderssammensætning. 4. Kvalitet, kompetenceudvikling, forskning, service og IT Almen praksis har fokus på faglige og organisatoriske aspekter af kvaliteten i det daglige arbejde i praksis og patienternes oplevelse af almen praksis. Almen praksis arbejder systematisk med at fastholde og udvikle en høj kvalitet i ydelserne i almen praksis og det sker i samspil med det øvrige sundhedsvæsen. Alle praksis er involveret i kvalitetsudvikling som en integreret del af det daglige arbejde i praksis, og planen er, at almen praksis omfattes af Den Danske Kvalitetsmodel. I de sammenhænge, hvor en dokumentation kan gøres meningsfuld for patient, læge eller myndigheder skal kliniske aktiviteter, kvaliteten og henvisningsadfærden i almen praksis dokumenteres. Dette skal ske på måder, der ikke er unødigt ressourcekrævende for den enkelte praksis, fx ved at anvende allerede registrerede data ved hjælp af datafangstmodul. En meningsfuld og systematisk dokumentation af det kliniske arbejde i almen praksis styrker på afgørende vis grundlaget for at udvikle og planlægge almen praksis i fremtiden, såvel i den enkelte praksisenhed som på myndighedsniveau. Relevante kvalitetsdata, herunder kliniske data, gøres tilgængelige for myndigheder og praksis med henblik på at understøtte planlægning, kvalitetsudvikling og indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser. Det aftales løbende mellem parterne, hvilke kvalitetsdata, der er relevante at offentliggøre for borgere og patienter på praksisniveau, fx patienttilfredshedsdata. Service Det skal være let for patienter, pårørende og samarbejdspartnere at komme i kontakt med almen praksis, og der sker en løbende udvikling af kommunikationsformer og tilbud. Som en del heraf er der gennemsigtighed overfor omverdenen omkring, hvilken service den enkelte praksis tilbyder.

19 Side 19 IT At drive en effektiv praksis i tæt samarbejde med det omgivende sundhedsvæsen og patienterne kræver, at informationsteknologi bruges aktivt. IT er også en forudsætning for, at praksis kan arbejde med databaseret kvalitetsudvikling og have adgang til opdateret faglig viden og beslutningsstøtte. IT skal bruges stadigt mere aktivt i almen praksis og i kommunikation med patienter og det øvrige sundhedsvæsen og nye teknologiske muligheder tages løbende i brug. Kompetenceudvikling og forskning Almen praksis holder sig fagligt ajour og anvender accepterede og tidssvarende metoder og tekniske løsninger ved udredning, behandling og opfølgning. Alle almen praksis udvikler løbende relevante kompetencer gennem videre- og efteruddannelse for såvel læger som andre faggrupper i almen praksis. Det er vigtigt, at der forskes i og om almen praksis. Forskningsresultater skal bringes ud til og forny praksis gennem kompetence- og kvalitetsudvikling. Det er derfor væsentligt at sikre sammenhæng mellem forskning, kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling.

20 Side 20 KAPITEL II. GENERELT OM OVERENSKOMSTEN 1 Overenskomstens parter og overenskomstområdet Stk. 1. Denne overenskomst, som omhandler almen praksis, er indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Praktiserende Lægers Organisation (PLO). Stk. 2. Overenskomsten vedrører gruppe 1-sikrede og omfatter vederlagsfri sygdomsbehandling og forebyggende arbejde i henhold til Sundhedsloven. Gruppe 1-sikrede betegnes i det følgende patienter. Stk. 3. Overenskomsten omfatter, i det omfang det er fastsat i de enkelte bestemmelser, behandling af andre personer end de i stk. 2 nævnte. 2 Øvrige aftaler vedrørende almen praksis Stk. 1 Mellem en region og et praksisudvalg kan indgås lokale aftaler, som supplerer eller fraviger nærværende overenskomst. Sådanne aftaler skal indberettes til overenskomstens parter. De lokale aftaler kan falde inden for de i stk. 2 anførte kategorier. Patienterne er udgangspunktet for indgåelse af lokalaftaler. De aftaler, der indgås, skal bidrage til at forbedre patientbehandlingen. Aftalerne har til hensigt at udmønte og understøtte de sundhedspolitiske målsætninger i regionen, herunder fx vedrørende hensigtsmæssige patientforløb, rekruttering, serviceniveau og betydning for lokale forhold. Lokale aftaler kan bidrage til at udvikle og supplere overenskomsten i den forstand, at man kan afprøve nye tiltag inden for rammerne af lokalaftalerne. På sigt kan lokale aftaler således bidrage til en forbedring af overenskomsten. Som en integreret del af sundhedsvæsenet indgår almen praksis generelt i forpligtende samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen, og bidrager til at sikre sammenhængende patientforløb jf. protokollat om roller og opgaver i almen praksis. Herunder følger almen praksis sundhedsaftaler, henvisningsretningslinjer, patientforløbsbeskrivelser, pakkeforløb for livstru-

21 Side 21 ende sygdomme, forløbsprogrammer for kronisk sygdom mv. Udmøntning af aftalerne i forhold til almen praksis sker i 2-aftaler. Da de fleste behandlingsforløb starter i almen praksis, bør almen praksis inddrages fra start, når der udarbejdes centrale og lokale retningslinjer og aftaler om arbejdsdeling og samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen. Formålet er, at lægerne kan bidrage til fastlæggelsen af deres egen rolle i samarbejdet og arbejdsdelingen og sikre, at der fastlægges procedurer, som er afstemte med arbejdsgangen i almen praksis. Stk. 2. Lokale aftaler kan indgås som: 1) udmøntning af centrale og lokale retningslinjer om arbejdsdeling og samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen 2) Andre lokale aftaler og/eller 3) aktivitetsaftaler om nye arbejdsopgaver. 1. Udmøntningsaftale: Hvis det for en region eller en kommune er afgørende, at en central aftale om arbejdsdeling og samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen gøres individuelt forpligtende for de praktiserende læger i den forstand, at overenskomstens sanktionssystem kan tages i brug ved overtrædelse, kan dette ske ved indgåelse af en udmøntningsaftale mellem regionen og det regionale praksisudvalg. Sådanne aftaler forudsætter som udgangspunkt ikke særlig honorering for så vidt de ikke medfører merarbejde for almen praksis, udover det almen praksis forventes at udføre i forvejen. 2. Andre lokale aftaler: Hvis der ønskes særlige vilkår, som supplerer eller fraviger nærværende overenskomst, og som ikke omfattes af ovenstående aftalemulighed, kan der også indgås en lokal aftale mellem regionen og praksisudvalget. Det afhænger af aftalens indhold, om det er relevant, at den omfatter en særlig honorering. 3. Aktivitetsaftale: Hvis der ønskes indført en ny arbejdsopgave for de praktiserende læger, som ikke er omfattet af den samlede honorering efter overenskomsten, kan der indgås en aktivitetsaftale, hvor den nye opgave defineres og det samtidig aftales, hvordan opgaven honoreres. Som udgangspunkt anvender de omfattede læger aftalen med mindre det specifikt er angivet, at der er tale om et tilbud, som lægen kan vælge at benytte.

22 Side 22 Når det drejer sig om en forpligtende aftale gælder de sanktionsmuligheder, som er nævnt i 119, stk. 6 og 122, stk. 1 og 2, i tilfælde af overtrædelse. Stk. 3 Praksisudvalget og regionen drøfter i samarbejdsudvalget behovet for og indhold i lokale aftaler. De kommunalt-lægelige udvalg drøfter ligeledes et eventuelt behov for lokale aftaler. De kommunalt-lægelige udvalgs muligheder for at indgå aftaler fremgår af 104 og tilhørende vejledning. En lokal aftale kan vedrøre hele regionen eller en geografisk afgrænset del af regionen, eksempelvis en kommune. Stk. 4 Ved indgåelse af lokale aftaler tages der i aftalen specifikt stilling til aftalens formål, indhold, plan for implementering, forventninger til brug af aftalen, plan for evaluering og opfølgning på aftalen samt betingelser for opsigelse af aftalen. 3 Opgaven for almen praksis og samarbejdet med det øvrige sundhedsvæsen Opgaven for almen praksis og samarbejdet med det øvrige sundhedsvæsen er beskrevet i protokollat om roller og opgaver i almen praksis og protokollat om samarbejde mellem almen praksis, sygehusvæsen, kommuner og regioner.

23 Side 23 KAPITEL III. PLANLÆGNING OG LÆGEDÆKNING 4 Praksisplanlægning Stk. 1. Samarbejdsudvalget udarbejder en plan for almen praksis. Praksisudviklingsplanen skal ligge inden for rammerne af regionens sundhedsplan. Stk. 2. Praksisudviklingsplanen skal sikre en rimelig lægedækning i alle egne af regionen. Planen skal understøtte den strukturelle udvikling i praksissektoren og opgavevaretagelsen i almen praksis under hensyntagen til udviklingen i det samlede sundhedsvæsen, herunder sygehusvæsenet. I planen skal der forholdes til spørgsmålet om rekruttering og fastholdelse af alment praktiserende læger jf. 5. I planen indgår ligeledes en stillingtagen til de forskellige praksisformer, jf. 21, herunder om visse praksisformer ønskes fremmet og om der med henblik herpå iværksættes særlige tiltag. Endvidere udarbejdes planen med henblik på at sikre en rimelig fordeling af arbejdsbyrden samt et rimeligt driftsunderlag for de enkelte læger. Stk. 3. Praksisudviklingsplanen udarbejdes for en nærmere fastsat årrække, og udarbejdes som minimum hvert 4. år, første gang for regionen inden den På grundlag af praksisudviklingsplanen sker der årligt fastsættelse af lægedækningen, jf. 7. Stk. 4. Praksisudviklingsplanen skal revideres i perioden, når der sker ændringer i dens forudsætninger. Stk. 5. Inden praksisudviklingsplanen udarbejdes/revideres skal der ske en høring af regionens læger vedrørende deres ønsker og behov i planlægningsperioden. Det kan f.eks. dreje sig om ønsker/behov vedrørende udvidelse af antallet af læger, sammenlægning af praksis, flytning af praksis m.v. Endvidere kan lægerne give oplysninger om anden lægelig beskæftigelse til vurdering af arbejdsmængden i almen praksis samt oplysninger om praksispersonale. Stk. 6. Praksisudviklingsplanen fremsendes til Landssamarbejdsudvalget.

24 Side 24 5 Rekruttering og fastholdelse Stk. 1. Den del af praksisudviklingsplanen, der vedrører rekruttering og fastholdelse, tages op til fornyet vurdering i samarbejdsudvalget en gang om året i forbindelse med drøftelse af lægedækningen, jf. 7. Stk. 2. Praksisudviklingsplanen skal sikre, at samarbejdsudvalget i god tid identificerer de områder, hvor der kan forventes at opstå mangler i lægedækningen. Planen skal indeholde redskaber til at modvirke mangler i lægedækningen ved at motivere ældre læger til at udskyde deres pensioneringstidspunkt og motivere kommende samt færdiguddannede speciallæger til hurtigt at nedsætte sig som praktiserende læger. Endvidere skal planen indeholde redskaber for, hvordan samarbejdsudvalget skal håndtere situationer, hvor en læge ophører uden at praksis overtages af en anden læge. Stk. 3. Til brug for planlægningen kortlægger samarbejdsudvalget aldersprofilen blandt regionens praktiserende læger og den forventede afgang og/eller pensionering de kommende 5 år. Stk. 4. Forud for udarbejdelse af praksisudviklingsplanen skal der gennemføres en høring blandt kommunerne i regionen om, hvilke behov de ser i forhold til lægedækningen. Høringen skal endvidere afdække, hvilke initiativer der fra kommunal side er igangsat eller påtænkes med henblik på at fremme og facilitere flerlægepraksis. Initiativerne kan blandt andet omfatte, at der i kommuneplanen udpeges egnede arealer til lægepraksis, og at der gives mulighed for etablering af lægepraksis ved ændringer i eksisterende bygningsmasse med henblik på udlejning samt ved planlægning af nye by- og boligområder. Endvidere kan der være tale om etablering af sundhedscentre, hvor almen praksis indtænkes og hvor kommunen ønsker at udleje lokaler til praktiserende læger. Stk. 5 I planen skal indgå, om regionen og/eller en kommune kan stille velegnede lejemål til rådighed for grupper af praktiserende læge med henblik på at understøtte en udvikling mod flerlægepraksis, og om der er behov for særlige incitamenter for at motivere læger til at etablere sig i flerlægepraksis. Planen skal endvidere afdække, om der i kommunernes lokalplaner og byplanvedtægter er forhold, der er til hinder for, at alment praktise-

25 Side 25 rende læger kan etablere sig i større praksisfællesskaber i lejemål i gadeplan og i boligområder. Stk. 6. Det kan fastsættes i praksisudviklingsplanen, at der skal være placeret et alment lægetilbud i en landsby eller i et lokalområde i en kommune. Tildeling af nyt ydernummer kan i henhold til praksisudviklingsplanen gøres betinget af, at nedsættelse sker i dette nærmere afgrænsede geografiske område. Stk. 7 Samarbejdsudvalget orienterer Landssamarbejdsudvalget om resultatet af den årlige vurdering, jf. stk. 1. NOTE TIL 5: Regionerne etablerer tilbud til læger, der ønsker at etablere større praksis og /eller udvikle deres praksisdrift der henvises til det som bilag 12 optrykte protokollat. 6 Planlægningsforudsætninger Stk. 1. Udarbejdelsen af praksisudviklingsplanen baseres på de planlægningsforudsætninger, der i øvrigt anvendes ved regionens sundhedsvæsen, herunder arbejdsopgaver, arbejdsdeling og serviceniveau. Stk. 2. Praksisudviklingsplanen udarbejdes herefter på grundlag af: faktiske oplysninger bl.a. vedrørende antallet af indbyggere, befolkningens alders-, køns- og erhvervsfordeling, geografisk udstrækning, trafikale forhold, erhvervs- og handelsmønstre og placering af sociale og sundhedsmæssige tilbud, generelle prognoser for befolkningsudviklingen m.v. inden for regionen, og under hensyntagen til øvrig planlægning i regionen, udviklingen i organisering og kapacitet i eksisterende praksis, herunder øget anvendelse af praksispersonale. Stk. 3 Et element i planen er, at patienterne så vidt muligt skal kunne vælge mellem mindst 2 praksis inden for en rimelig afstand fra deres bopæl. Hvilken afstand der kan anses for rimelig i de forskellige områder i regio-

26 Side 26 nen, vil variere afhængig af geografiske, trafikale og andre relevante forhold. 7 Årlig fastsættelse af lægedækningen Stk. 1. Formålet med den årlige fastsættelse af lægedækningen er at sikre, at antallet af læger i regionen er tilstrækkeligt til, at alle regionens gruppe 1- sikrede borgere kan tilmeldes en alment praktiserende læge. Samarbejdsudvalget træffer én gang årligt inden udgangen af december beslutning om, hvor mange lægekapaciteter, der ønskes nedsat i regionen pr. 1. april det følgende år. Stk. 2. Lægedækningen fastsættes med udgangspunkt i en høring af alle eksisterende praksis i regionen. Den nærmere fremgangsmåde for høringen fremgår af stk Stk. 3. Alle praksis spørges én gang årligt inden 1. oktober om, hvor mange patienter de højst ønsker tilmeldt. Praksis, som allerede har lukket for patienttilgang, er også omfattet af høringen, idet disse praksis spørges, om der er sket ændringer i deres forhold som medfører, at de har mulighed for at påtage sig yderligere patienter. Også delepraksis er omfattet af høringen, idet disse praksis spørges om, hvorvidt de ville kunne påtage sig patienter ud over det antal, der er fastsat som mindstegrænse ved tildelingen af delepraksistilladelse. Høringen har til formål at synliggøre en uudnyttet behandlingskapacitet som kan inddrages i planlægningen. Stk. 4. I forbindelse med den årlige høring skal eksisterende praksis gives mulighed for at oplyse, hvorvidt de har ønsker om at udvide med ekstra lægekapacitet, og om de har ønsker om at flytte eller lægge deres praksis sammen med andre praksis samt eventuelle andre relevante oplysninger, som kan give et nuanceret grundlag for tilrettelæggelsen af det samlede almen lægeudbud i regionen. Stk. 5. Praksis kan ikke melde ind med et lavere antal end patienter pr. lægekapacitet, medmindre praksis har tilladelse til at lukke for patienttilgang ved et lavere antal, jf. 9, stk. 2. Delepraksis kan ikke melde ind med et lavere antal patienter end det antal, der er fastsat som mindstegrænse ved tildelingen af delepraksistilladelse. Herudover er besvarelserne af høringen ikke at anse for bindende tilsagn, idet der kan opstå si-

27 Side 27 tuationer, hvor en praksis får behov for at lukke for patienttilgang ved et lavere patientantal end det indmeldte. Stk. 6. Resultatet af den i stk. 2-5 anførte høring sammenholdes med det samlede antal patienter i regionen pr. 1. oktober, den geografiske spredning af læger og patienter og andre relevante forhold, herunder en vurdering af udviklingen i arbejdsmængden i almen praksis. Kapacitet tilvejebragt ved etablering af regionsdrevne klinikker, jf. 30, indgår ved vurderingen. På baggrund heraf og på baggrund af praksisudviklingsplanen beslutter samarbejdsudvalget, hvor mange nye lægekapaciteter, man i alt ønsker at dimensionere med i det kommende år. Samarbejdsudvalget kan indstille til regionen, hvor i regionen de nye lægekapaciteter ønskes placeret, og om nye lægekapaciteter skal udbydes til eksisterende praksis, eller om de skal opslås til nybesættelse. Stk. 7. Regionen træffer beslutning om geografisk placering og anvendelse af nye lægekapaciteter. Dette gælder såvel nye lægekapaciteter i medfør af den årlige lægedækningsberegning som lægekapaciteter, der er blevet ledige p.g.a. praksislukning, jf. 19 og 20, stk. 3. Hvis praksisudvalget gør gældende, at regionens beslutning er til væsentlig ulempe for lægerne i området kan denne indbringes for Landssamarbejdsudvalget inden for en frist på 14 dage. Hvis Landssamarbejdsudvalget tiltræder regionens beslutning er denne endelig. Stk. 8. Effekten af bestemmelserne i stk. 7 om Landssamarbejdsudvalgets rolle evalueres inden næste genforhandling af overenskomsten med henblik på eventuel justering af aftalen. Stk. 9. Regionen indsender resultatet af de årlige opgørelser, vurderinger og beslutninger til Landssamarbejdsudvalgets orientering inden den 1. april det følgende år. Det skal af indberetningen fremgå, hvor mange lægekapaciteter der i alt er dimensioneret med i regionen pr. 1. april i indberetningsåret. Der foretages en opgørelse af det gennemsnitlige antal tilknyttede gruppe 1-patienter pr. kapacitet. 8 Flytning og nedlæggelse af praksis Stk. 1. Det kan indgå i praksisplanlægningen, at der skal flyttes eller nedlægges praksis. Endvidere kan der efter konkret vurdering træffes beslutning her-

28 Side 28 om i planperioden. Dette kan ske ved naturlig afgang eller efter nærmere aftale mellem samarbejdsudvalget og lægen. Stk. 2. Ved flytning eller nedlæggelse af praksis, der er besluttet af samarbejdsudvalget, yder regionen lægen en erstatning for det tab, der påføres ved flytningen eller ved, at praksis ikke kan videreføres eller overdrages efter overenskomstens regler. Stk. 3. Læger, der ønsker at flytte praksis, skal indhente samarbejdsudvalgets godkendelse. Godkendelse skal meddeles, medmindre flytningen ændrer forudsætningerne for praksisplanen eller er i strid med praksisplanen. Godkendelse af flytning skal ligeledes meddeles, hvis flytningen er begrundet i manglende arbejdsmængde eller driftsunderlag for praksis.

29 Side 29 KAPITEL IV. VILKÅR FOR PRAKSISDRIFT TILMELDING AF PATIENTER 9 Praksisstørrelse Stk. 1. En praksis, der har mere end 1600 gruppe 1-sikrede tilmeldt pr. lægekapacitet, har ret til efter skriftlig meddelelse til regionen at få lukket for tilgangen af gruppe 1-sikrede. Såfremt patienters mulighed for et frit lægevalg må antages at ville blive urimeligt forringet ved lukningen, kan regionen gøre spørgsmålet om tilladelse til lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede til genstand for forhandling i samarbejdsudvalget. Stk. 2. Praksis, som har færre end 1600 tilmeldte gruppe 1-sikrede pr. lægekapacitet, men hvis praksisarbejde som følge af mængden af gruppe 2- sikrede, beskæftigelse som bedriftslæge, kommunallæge eller tilsvarende af samarbejdsudvalget bedømmes til at svare til en normal praksis med mere end 1600 tilmeldte gruppe 1-sikrede pr. lægekapacitet, ligestilles med de i stk. 1 nævnte praksis. Stk. 3. Praksis, der af særlige grunde ønsker et lavere antal tilmeldte gruppe 1- sikrede pr. lægekapacitet end 1600, kan søge samarbejdsudvalget om lukning ved et lavere antal gruppe 1-sikrede, dog ikke under 538. Ansøgning fra læger, der er fyldt 60 år, bør så vidt muligt imødekommes. Hvis lukning må anses for at forringe patienternes valgmulighed urimeligt, kan samarbejdsudvalget give tilladelse til selektiv lukning. Ved urimelig forringelse forstås bl.a., at patienter, der flytter til et område, ikke har adgang til at vælge mellem mindst 2 praksis inden for en afstand på 15 km fra deres bopæl. Ved selektiv lukning forstås, at der fortsat kan tilmeldes patienter fra et nærmere defineret geografisk område, eller patienter der flytter til området, men at praksis i øvrigt er lukket for patienttilgang.

30 Side 30 Stk. 4. Regionen og praksisudvalget kan, hvor der foreligger særlige grunde, tage spørgsmålet om lukning for tilgang til praksis op til afgørelse i samarbejdsudvalget. Stk. 5. Praksis, der har lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede, får automatisk på ny åbnet for tilgang, når antal tilmeldte gruppe 1-sikrede falder til under 1475 pr. lægekapacitet eller det andet antal, der i de i stk. 1-3 nævnte tilfælde måtte være fastsat. Stk. 6. En praksis, der har lukket for tilgang efter stk. 1-3, kan på ny få åbnet for tilgang med virkning fra den 1. i den efterfølgende måned, såfremt dette er meddelt regionen skriftligt senest den 15. i en måned. I forbindelse med åbning for tilgang kan lægen vælge at tilkendegive, hvor mange patienter praksis højst ønsker tilmeldt i alt, før praksis igen lukkes for tilgang. Der kan dog ikke tilkendegives lukning ved et lavere antal end 1600 patienter pr. lægekapacitet, medmindre praksis har tilladelse til at lukke for patienttilgang ved et lavere antal, jf. stk. 1 eller 3. Der skal sædvanligvis som minimum åbnes for tilmelding af 100 patienter. 10 Øvre lukkegrænse Hvis en praksis har mere end 2700 patienter tilmeldt pr. lægekapacitet, skal der søges om samarbejdsudvalgets godkendelse af fortsat at have åbent for patienttilgang. Samarbejdsudvalget giver tilladelse, med mindre væsentlige forhold taler imod. Reglen gælder ikke for delepraksis. I delepraksis gælder reglen i 26, stk Valg af læge Stk. 1. Gruppe 1-sikrede, der er fyldt 15 år, vælger læge (praksis), der har åbent for tilgang.. Personer mellem 15 og 18 år kan vælge alment praktiserende læge uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver eller værge. Børn (plejebørn), der ikke er fyldt 15 år, følger forældrene (plejeforældrene). Har forældrene valgt hver sin læge, følger børnene moderen. Dog er børn i aldersgruppen 0-15 år selvstændigt sikrede og kan med forældres eller værges samtykke vælge en anden læge. En læge, hvis praksis er tilrettelagt som enkeltmandspraksis, jf. 21, kan ikke vælge sig selv som læge.

31 Side 31 Stk. 2. Såfremt afstanden mellem patientens bopæl og praksis er større end 15 km ad nærmeste offentlige vej, kan lægen afvise at få tilmeldt patienten. Stk. 3 Den sikrede har ret til at vælge mellem to praksis. I det omfang, der ikke inden for en afstand af 15 km fra den sikredes bopæl er mindst to åbne praksis at vælge imellem, er samarbejdsudvalget snarest muligt efter anmodning herom forpligtet til at anvise den sikrede lægevalgsmuligheder. Dette kan også omfatte praksis, der er lukket for tilgang eller praksis som ligger mere end 15 km fra sikredes bopæl. Samarbejdsudvalget skal om nødvendigt anvende særlige incitamenter overfor de pågældende praksis for at skaffe den fornødne valgmulighed for de sikrede. Stk. 4. Hvis det ikke er muligt at tilbyde patienterne lægevalg inden for 15 km. grænsen, jf. stk. 2, kan regionen tilbyde patienterne en læge, der praktiserer længere væk end 15 km, og som har åbent for patienttilgang. Patienterne skal i disse tilfælde informeres om, at de ikke, jf. 51, stk. 4, litra a, har krav på sygebesøg fra egen læge. Regionen stiller sygebesøgstilbud eller transportordning til rådighed. Stk. 5. Bevægelseshæmmede, som i forvejen oppebærer en kommunal bevilling til et ganghjælpemiddel, har ret til at vælge mellem mindst to praksis, der har en beliggenhed og indretning, der gør klinikken anvendelig for den pågældende. I det omfang, der ikke inden for en afstand af 15 km fra patientens bopæl er mindst to åbne praksis med en sådan indretning at vælge imellem, er samarbejdsudvalget snarest muligt efter anmodning herom forpligtet til at anvise patienter lægevalgsmuligheder. Dette kan også omfatte praksis, der er lukket for tilgang eller praksis, der ligger mere end 15 km fra patientens bopæl. Samarbejdsudvalget skal om nødvendigt anvende særlige incitamenter overfor de pågældende praksis for at skaffe den fornødne valgmulighed for patienter. Stk. 6. Uanset lukning for tilgang til praksis kan følgende gruppe 1-sikrede tilmeldes lægen, medmindre denne beder sig fritaget herfor: a) børn af patienter tilmeldt lægen, når børnene fylder 15 år og børnene hidtil har været tilmeldt den anden forælders læge, b) ægtefæller og samlevende til patienter tilmeldt lægen,

Ny overenskomst for almen praksis

Ny overenskomst for almen praksis Ny overenskomst for almen praksis - Det væsentligstei et kommunalt perspektiv Center for Sundhed og Omsorg Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm horsholm.dk Ny overenskomst for almen praksis. Regioner og praktiserende

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.10.1 Side 1 PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION. OVERENSKOMST om almen praksis

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.10.1 Side 1 PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION. OVERENSKOMST om almen praksis REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 55.10.1 Side 1 PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION OVERENSKOMST om almen praksis Af 03-06-1991, senest ændret ved aftale af 01-03-2014 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL

Læs mere

21-12-2010. Forhandlingsaftale 2010. RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE

21-12-2010. Forhandlingsaftale 2010. RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 21-12-2010 Forhandlingsaftale 2010 RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE A: KONTRAKT FOR ALMEN PRAKSIS... 2 B: ROLLER, OPGAVER, SAMSPIL OG LÆGEVAGT... 3 C: LÆGEDÆKNING, ORGANISERING

Læs mere

21-12-2010. Forhandlingsaftale 2010. RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE

21-12-2010. Forhandlingsaftale 2010. RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 21-12-2010 Forhandlingsaftale 2010 RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE A: KONTRAKT FOR ALMEN PRAKSIS... 2 B: ROLLER, OPGAVER, SAMSPIL OG LÆGEVAGT... 3 C: LÆGEDÆKNING, ORGANISERING

Læs mere

Kontraktbilag 1 NY Afvigelser fra og krav udover overenskomsten

Kontraktbilag 1 NY Afvigelser fra og krav udover overenskomsten NY Afvigelser fra og krav udover Udbuddet vedrører drift af lægepraksis på overenskomstmæssige vilkår med tilføjelser og ændringer. Den til enhver tid gældende overenskomst vil være gældende for udførelsen

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION. OVERENSKOMST om almen praksis

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION. OVERENSKOMST om almen praksis REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 55.10.1 Side 1 PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION OVERENSKOMST om almen praksis Af 03-06-1991, senest ændret ved aftale af 14-09-2017 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL

Læs mere

Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger.

Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger. N O T A T 10-05-2013 Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger. Regionernes Lønnings- og Takstnævn har den 3. maj 2013 opsagt aftalen med

Læs mere

Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark.

Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark. Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark. Praksisplanlægning og bæredygtige lægepraksis I Landsoverenskomsten mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg

Læs mere

RLTN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Krav til genforhandling af aftalen for Almen Praksis

RLTN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Krav til genforhandling af aftalen for Almen Praksis REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN Til Praktiserende Lægers Organisation Att.: Formand Henrik Dibbern 29-06-2012

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

Lægedækningshøring 2016

Lægedækningshøring 2016 Dato: 7. december 2015 Brevid: 2847996 Lægedækningshøring 2016 Baggrund Af Overenskomst om almen praksis 3, stk. 2, fremgår det, at lægedækningen fastsættes med udgangspunkt i en høring af eksisterende

Læs mere

Forretningsorden for samarbejdsudvalget vedr. almen praksis i Region Hovedstaden

Forretningsorden for samarbejdsudvalget vedr. almen praksis i Region Hovedstaden Forretningsorden for samarbejdsudvalget vedr. almen praksis i Region Hovedstaden 2. december 2014 1 Samarbejdsudvalgets nedsættelse Side 2 Samarbejdsudvalget er nedsat i henhold til Overenskomst om almen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Til lovforslag nr. L 227 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Til lovforslag nr. L 227 Folketinget Til lovforslag nr. L 227 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Læs mere

Denne bemyndigelse har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse anvendt til at udstede 3 bekendtgørelser med ikrafttrædelse den 2.

Denne bemyndigelse har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse anvendt til at udstede 3 bekendtgørelser med ikrafttrædelse den 2. PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 04-09-2014 Sagsnr. / Dok.nr. 2012-4536 / 987375 Bekendtgørelser i forhold til PLO s høringssvar Folketinget vedtog - som bekendt - i foråret 2013 en ændring af sundhedsloven.

Læs mere

I dette notat gennemgås aftale om nye overenskomst for almen praksis i hovedtræk med fokus på udvalgte emner.

I dette notat gennemgås aftale om nye overenskomst for almen praksis i hovedtræk med fokus på udvalgte emner. Dato: 6. december 2017 Brevid: 3439158 Orientering om ny overenskomst for almen praksis I dette notat gennemgås aftale om nye overenskomst for almen praksis i hovedtræk med fokus på udvalgte emner. Program

Læs mere

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI/DEPTR Sags nr.: 1205091 Dok. Nr.: 1160795 Dato: 11. marts 2013 Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse

Læs mere

Forhandlingsnotat/Oplæg fra RLTN: Præmisser for genoptagelse af forhandlinger om at forny Aftalen om Almen Praksis

Forhandlingsnotat/Oplæg fra RLTN: Præmisser for genoptagelse af forhandlinger om at forny Aftalen om Almen Praksis c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø 30-04-2013 Sag.nr. RLTN5510-12/40 Dokumentnr. 19996/13 UDKAST Forhandlingsnotat/Oplæg fra RLTN: Præmisser for genoptagelse af forhandlinger

Læs mere

Aalborg Kommunes høringssvar til Praksisplan

Aalborg Kommunes høringssvar til Praksisplan Punkt 6. Aalborg Kommunes høringssvar til Praksisplan 2014-2017. 2014-876. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturforvaltningen godkender høringssvar for Høring af de nordjyske

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

Vejledning om kommunalt lægelige udvalg

Vejledning om kommunalt lægelige udvalg REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Vejledningen er vedtaget af overenskomstparterne som del af forhandlingsaftalen d. 21-12-2010 og gælder fra d. 1-04-2011 Vejledning

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang. til. Fredag den 3. maj 2013

Udkast. Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang. til. Fredag den 3. maj 2013 Fredag den 3. maj 2013 Udkast Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Ændring af rammerne for almen medicinske ydelser i praksissektoren,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til udkast til praksisplan for almen praksis Region Sjælland

Sundhedsstyrelsens rådgivning til udkast til praksisplan for almen praksis Region Sjælland Primær Sundhed i Region Sjælland Att.: Praksisplanudvalget i Region Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Sundhedsstyrelsens rådgivning til udkast til praksisplan for almen praksis Region Sjælland

Læs mere

ALMEN PRAKSIS ROLLE I FREMTIDENS SUNDHEDVÆSEN

ALMEN PRAKSIS ROLLE I FREMTIDENS SUNDHEDVÆSEN ALMEN PRAKSIS ROLLE I FREMTIDENS SUNDHEDVÆSEN Kolofon Almen praksis rolle i fremtidens sundhedsvæsen rapport fra udvalg vedrørende almen praksis Udarbejdet af: Udvalg vedrørende almen praksis rolle i fremtidens

Læs mere

UDKAST 2 aftale vedrørende rekruttering og fastholdelse af alment praktiserende læger

UDKAST 2 aftale vedrørende rekruttering og fastholdelse af alment praktiserende læger UDKAST 2 aftale vedrørende rekruttering og fastholdelse af alment praktiserende læger 1 Aftalens parter Denne aftale er indgået mellem Region Syddanmark og Praksisudvalget i Region Syddanmark. 2 Formål

Læs mere

PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION

PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Oplæg til Regionernes Lønnings- og Takstnævn om krav til forhandling af Landsoverenskomst om almen lægegerning December 2008 1. Indledning...3 2. Konsultationsydelsen...3

Læs mere

Oplæg til forhandling af ny overenskomst om almen praksis

Oplæg til forhandling af ny overenskomst om almen praksis REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN 14-11-2016 Oplæg til forhandling af ny overenskomst om almen praksis 2016-2017

Læs mere

Bilag 2 Sundheds- og Omsorgforvaltningens strategiske indsatsområder i 2008 i samarbejdet med de praktiserende læger.

Bilag 2 Sundheds- og Omsorgforvaltningens strategiske indsatsområder i 2008 i samarbejdet med de praktiserende læger. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Til Sundheds og Omsorgsudvalget Bilag 2 Sundheds- og Omsorgforvaltningens strategiske indsatsområder i 2008 i samarbejdet med de praktiserende læger. Dette notat

Læs mere

Praksisplan på almenlægeområdet - herunder rekruttering og fastholdelse

Praksisplan på almenlægeområdet - herunder rekruttering og fastholdelse Område: Praksisafdelingen Udarbejdet af: Tine Canvin Afdeling: E-mail: tine.canvin@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/4276 Telefon: 76631409 Dato: 1. maj 2007 Notat Praksisplan på almenlægeområdet - herunder

Læs mere

PLO s politik på akutområdet.

PLO s politik på akutområdet. PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 10-04-2010 Sagsnr. / Dok.nr. 2009-7786 / 330203 PLO s politik på akutområdet. 1. Indledning. Det akutte beredskab i det danske sundhedsvæsen er til debat for tiden.

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune

Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune 1 Aftalens parter Hermed indgår [navn] kommune konsulentkontrakt med praktiserende læge [navn] om at være fast tilknyttet læge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 1)

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 1) 2013/1 LSV 33 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1107823 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20.

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET ALMEN PRAKSIS

SAMARBEJDSUDVALGET ALMEN PRAKSIS Den 26. november 2013 SAMARBEJDSUDVALGET ALMEN PRAKSIS SAG NR. 3 Årlig fastsættelse af lægedækningen 2014 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at lægekapaciteten udvides med 1 pr. 1.4.2014. 2. at kapaciteten

Læs mere

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov.

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov. Sygehusenes nye rolle 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Dette papir beskriver, hvordan sygehusene skal have en ny og mere udadvendt rolle, hvor afdelingernes ekspertise og specialisering bruges

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis Praktiserende læger og afdelinger på OUH Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis 2015-18 Udarbejdet af Praksiskonsulentordningen OUH Odense Universitetshospital Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Økonomi og styring i praksissektoren

Økonomi og styring i praksissektoren Kapitel 10 102 Økonomi og styring i praksissektoren Praksissektoren omfatter alment praktiserende læger, speciallæger (blandt andet øjenlæger og ørelæger), tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer

Læs mere

Sagsnr.: 16/31069 Kontraktbilag 1 KONTRAKTBILAG 1 KUNDENS KRAVSPECIFIKATION

Sagsnr.: 16/31069 Kontraktbilag 1 KONTRAKTBILAG 1 KUNDENS KRAVSPECIFIKATION KONTRAKTBILAG 1 KUNDENS KRAVSPECIFIKATION Nærværende dokument indeholder Kundens krav i forhold til Leverandørens levering af Drift af almen lægepraksis i Hjerting, Esbjerg. Følgende bedes bemærket, herunder

Læs mere

RLTN. OK-Nyt Praksis nr REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis

RLTN. OK-Nyt Praksis nr REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 002-14 Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis

Læs mere

Puljeopslag: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (200 mio. kr. i 2018)

Puljeopslag: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (200 mio. kr. i 2018) Sundheds- og Ældreministeriet 5. januar 2018 Puljeopslag: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (200 mio. kr. i 2018) Ansøgningsfrist: 5. marts 2018 kl. 12 1. Formål Regeringen ønsker at investere

Læs mere

Høringssvar praksisplan for fysioterapi

Høringssvar praksisplan for fysioterapi 10.11.2010 Region Syddanmark Att.: morten.gunnersen@regionsyddanmark.dk Høringssvar praksisplan for fysioterapi Region Syddanmark har den 30-09-2010 sendt et udkast til Praksisplan for fysioterapi til

Læs mere

OVERENSKOMST. Meginfelag Sjúkrakassa Føroya (MSF) / (AHR) Kommunulæknafelag Føroya (KLF) / (PLO)

OVERENSKOMST. Meginfelag Sjúkrakassa Føroya (MSF) / (AHR) Kommunulæknafelag Føroya (KLF) / (PLO) OVERENSKOMST om almen lægegerning mellem Meginfelag Sjúkrakassa Føroya (MSF) / (AHR) og Kommunulæknafelag Føroya (KLF) / (PLO) Af 1. oktober 2006 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel I. Indledende bestemmelser...

Læs mere

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Sundhedsstyrelsen Praksisplanudvalget har kompetencen til at beslutte, om der bør foretages yderligere

Læs mere

L L

L L L 227 Bilag 17 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 L 227 endeligt svar på spørgsmål 81 Dok nr.: 1236363 har den 10. juni 2013 stillet følgende spørgsmål nr. 81 (L 227 forslag til lov om ændring

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

Region Hovedstaden. Forebyggelses- politik

Region Hovedstaden. Forebyggelses- politik Region Hovedstaden Forebyggelses- politik 24. juni 2008 Baggrund Regionsrådet har i de sundhedspolitiske hensigtserklæringer besluttet at udarbejde en forebyggelsespolitik, der skal være retningsgivende

Læs mere

Forslag. lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. lov om ændring af sundhedsloven 2008/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0900247 Fremsat den 26. marts

Læs mere

Høring af praksisplanen for almen praksis i Region Midtjylland. September - november 2016

Høring af praksisplanen for almen praksis i Region Midtjylland. September - november 2016 Høring af praksisplanen for almen praksis i Region Midtjylland September - november 2016 Baggrund Praksisplanudvalget i Region Midtjylland har sendt udkast til praksisplan i høring frem til den 8. november

Læs mere

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx? Relevante web-adresser Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=130455#k1 Sundhedsstyrelsen: http://www.sst.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017

Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 (for Praksisplan for fodterapi 2017-2020)

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014 - status. PLO s medlemsmøder, november 2013

Overenskomstforhandlingerne 2014 - status. PLO s medlemsmøder, november 2013 Overenskomstforhandlingerne 2014 - status PLO s medlemsmøder, november 2013 1 Disposition for oplægget Køreplanen Aftale om økonomirammen i overgangsåret Fælles hensigtserklæring om forhandling Opgaver

Læs mere

1. Baggrund. 1 Aktuel medicinering er en oplistning af en patients aktuelle lægemiddelordinationer. Læger er kun forpligtet til at

1. Baggrund. 1 Aktuel medicinering er en oplistning af en patients aktuelle lægemiddelordinationer. Læger er kun forpligtet til at Forlængelse af implementeringsaftale mellem KL, Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation om oprydning i forbindelse med igangsætningsindsats i forhold til implementering af FMK i kommunerne

Læs mere

Vejviser for nynedsatte alment praktiserende læger i Region Hovedstaden

Vejviser for nynedsatte alment praktiserende læger i Region Hovedstaden PLO-HOVEDSTADEN Stockholmsgade 55 2100 København Ø Telefon 35 26 67 00 Fax 35 43 10 99 post.hpl@dadl.dk Vejviser for nynedsatte alment praktiserende læger i Region Hovedstaden Januar 2016 Læs vejledningen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Lovforslag nr. L 227 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Lovforslag nr. L 227 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 227 Folketinget 2012-13 Fremsat den 28. maj 2013 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Høringsskema Almen Praksisplan besvaret af. Organisation Frederiksberg kommune.

Høringsskema Almen Praksisplan besvaret af. Organisation Frederiksberg kommune. Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Mail csu@regionh.dk Dato: 26. juni 2015 Høringsskema Almen Praksisplan 2015-2018 - besvaret af Organisation

Læs mere

PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner

PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 27. juni 2014 Sagsnr. / Dok.nr. 2014-3805 Delpolitik PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner Baggrund Der sker i disse år en omstilling i sundhedsvæsenet

Læs mere

Aftalen omfatter alene patienter med kroniske sår, der bliver behandlet i et samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis.

Aftalen omfatter alene patienter med kroniske sår, der bliver behandlet i et samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis. Oversigt over generelle 2-aftaler i Region Sjælland juli 2015 Aftalens titel, gyldighedsperiode mv. Regional aftale om telemedicinsk sårvurdering PLO-Sjælland og omfatter alle alment praktiserende læger

Læs mere

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.regionmidtjylland.dk Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget

Læs mere

2-aftale om honorering af ydelser vedr. alvorligt syge og døende patienter

2-aftale om honorering af ydelser vedr. alvorligt syge og døende patienter 2-aftale om honorering af ydelser vedr. alvorligt syge og døende patienter 1 Aftalens parter Denne aftale er indgået mellem Praksisudvalget i Region Syddanmark og Region Syddanmark i henhold til reglerne

Læs mere

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion)

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) 1 Indholdsfortegnelse Ordforklaringsliste... 5 Særlige opmærksomhedspunkter... 7 Region Hovedstadens geografiske

Læs mere

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Til lederne på sygehuset Indhold DU HAR SOM LEDER EN VIGTIG OPGAVE Hvem tager sig af hvad i forebyggelsesforløbet Lederens opgaver Lederens

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser NOTAT Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser De praktiserende lægers sygebesøg hos borgeren er som led i den nye overenskomst

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Notat vedr. Ny Overenskomst for Fysioterapien

Notat vedr. Ny Overenskomst for Fysioterapien Område: Overenskomst Fysioterapi Afdeling: Praksisafdelingen Journal nr.: 14/28031 Dato: 2. september 2014 Udarbejdet af: Susanne Krysiak E mail: susanne.krysiak@rsyd.dk Telefon: Notat vedr. Ny Overenskomst

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis

Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis 07-11-2012 Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis I sommerferien 2012 blev der udvekslet ønsker til de kommende overenskomstforhandlinger mellem Praktiserende

Læs mere

Notat. Gennemgang af forhandlingsresultat OK Danske Fysioterapeuter. Aftalens økonomi. Reguleringsordningen (P/L) (side 3)

Notat. Gennemgang af forhandlingsresultat OK Danske Fysioterapeuter. Aftalens økonomi. Reguleringsordningen (P/L) (side 3) Notat Danske Fysioterapeuter Gennemgang af forhandlingsresultat OK 2014 Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) indgik den 19. juni 2014 en aftale om fornyelse af overenskomsterne

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 013-08 Fornyelse af Overenskomst om psykologhjælp pr. 1.

Læs mere

NOTAT STYRING AF VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI EFTER DEN 1. AUGUST 2008.

NOTAT STYRING AF VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI EFTER DEN 1. AUGUST 2008. NOTAT STYRING AF VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI EFTER DEN 1. AUGUST 2008. Dato 12.11.2008 Med ændring i Sundhedsloven er der behov for et overblik over den nye opgave, som kommunerne har fået. Der har ikke været

Læs mere

Det er et kendt princip, at ejerskab er afgørende for en succesfuld implementering af ændringer/reformer.

Det er et kendt princip, at ejerskab er afgørende for en succesfuld implementering af ændringer/reformer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K København, den 24. maj 2013 Om baggrunden for lovforslaget er det oplyst, at regeringen ønsker en fornyelse af det samlede sundhedsvæsen,

Læs mere

Strategi for Region Midtjyllands rolle i. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning

Strategi for Region Midtjyllands rolle i. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Strategi for Region Midtjyllands rolle i Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Strategien er blevet til i en proces med input fra en række samarbejdsparter

Læs mere

2 aftale om honorering af ydelser vedr. alvorligt syge og døende patienter, der ikke er omfattet af landsoverenskomsten

2 aftale om honorering af ydelser vedr. alvorligt syge og døende patienter, der ikke er omfattet af landsoverenskomsten 2 aftale om honorering af ydelser vedr. alvorligt syge og døende patienter, der ikke er omfattet af landsoverenskomsten 1 Aftalens parter Denne aftale er indgået mellem Praksisudvalget i Region Syddanmark

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 8. juni 2006 Punkt nr. 4

Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 8. juni 2006 Punkt nr. 4 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 8. juni 2006 Punkt nr. 4 Dokumentnr. 5432/06 SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUDVALG DANSKE FYSIOTERAPEUTER AFTALE MELLEM SYGESIKRINGENS

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Annonceringsmateriale for 0- ydernumre i Horsens med klinikopstart seneste pr. 1. september 2016

Annonceringsmateriale for 0- ydernumre i Horsens med klinikopstart seneste pr. 1. september 2016 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Annonceringsmateriale for 0- ydernumre i Horsens med klinikopstart seneste pr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Annonceringsmateriale for lægepraksis med to ydernumre/lægekapaciteter i sundhedshus i Skjern by. Klinikopstart 1. maj 2017

Annonceringsmateriale for lægepraksis med to ydernumre/lægekapaciteter i sundhedshus i Skjern by. Klinikopstart 1. maj 2017 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Økonomi & Analyse Lægedækning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Annonceringsmateriale for lægepraksis med to ydernumre/lægekapaciteter

Læs mere

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Ved ændring

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Til: Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. Kvalitetsstrategi for almen praksis. Indledning

Til: Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. Kvalitetsstrategi for almen praksis. Indledning Til: Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget Koncern Praksis Staben Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Opgang Blok D, st. Telefon 48 20 50 00 Direkte 48205223 Fax 48 20 55 50 Mail monalene.kjaergaard@regionh.dk

Læs mere

Høringsvar til praksisplanen

Høringsvar til praksisplanen Dato: 6. september 2016 Brevid: 3045629 Primær Sundhed Høringsvar til praksisplanen Praksisplanen for Almen praksis har været sendt til rådgivning og vejledning hos Sundhedsstyrelsen samt til høring hos

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere