Lokalplan nr For et område til boligformål ved Minervavej, Hvide Sande. Ringkøbing-Skjern Kommune. kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 316. For et område til boligformål ved Minervavej, Hvide Sande. Ringkøbing-Skjern Kommune. Ortofoto@Ringkøbing-Skjern kommune"

Transkript

1 Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej, Hvide Sande kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. november 2011

2 Lokalplanen er udarbejdet af Geopartner, Landinspektørgården a/s i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommunes planafdeling Nærmere oplysninger: Ringkøbing-Skjern Kommune Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej Ringkøbing - Planlægger: Stine Mark Würtz, tlf Forsidebilledet viser kort over lokalplanområdet ved Hvide Sande

3 Indholdsfortegnelse Vejledning Hvad er en lokalplan?...4 Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål...5 Lokalplanområdet...6 Lokalplanområdets omgivelser...6 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...7 Miljøvurdering...10 Servitutter...10 Planbestemmelser Indledning Formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Veje, stier og parkering Tekniske anlæg Miljø Grundejerforening Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug Lokalplan og partiel byplanvedtægt Servitutter Retsvirkninger...22 Vedtagelse...24 Offentlig bekendtgørelse...24 Bilag Matrikelkort... Bilag 1 Eksisterende forhold... Bilag 2 Arealanvendelse... Bilag 3 Illustrationsplan... Bilag 4 Ringkøbing-Skjern Kommune 3

4 Vejledning Hvad er en lokalplan? Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af: Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således ikke direkte bindende. Kortbilag: Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel. Eksisterende forhold, der viser, hvorledes området er disponeret ved udarbejdelsen af lokalplanforslaget. Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne som er bindende. I tilfælde der er uoverensstemmelse mellem kort og bestemmelserne, så er det teksten, der er bindende. Illustrationsplan Illustrationsplanen viser strukturen for udbygning af lokalplanområdet. Hvornår laves der lokalplan? Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone. Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag. Lokalplanforslaget Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er slut vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages planen endeligt. Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. Den endelige lokalplan Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort den i avisen, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen. Kommuneplantillæg nr. 28 Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med de gældende Kommuneplanrammer. Derfor ændres de eksisterende kommuneplanrammer i et tillæg til kommuneplanen Tillæg nr Ringkøbing-Skjern Kommune

5 Redegørelse Lokalplanområdets afgrænsning, måforhold 1: Luftfoto optaget i 2010 Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for udarbejdelse af nærværende lokalplan er et ønske fra ejerne af området om at udvikle et nyt og spændende boligområde til brug for åbenlav boligbebyggelse i Hvide Sande. Lokalplanområdet er omfattet af eksisterende Partiel byplanvedtægt nr. 7 for tidligere Holmsland Kommune. For at muliggøre intentionerne bag den udarbejdede udstykningsplan for området er det fundet hensigtsmæssigt at udarbejde en ny lokalplan for boligområdet. Formålet med lokalplanen er således at muliggøre udvikling af et nyt boligområde, hvor der fastlægges bestemmelser, vejforløb mv. for en nutidig bebyggelse, der er tilpasset natur og terræn i det åbne klitlandskab. Formålet er tillige at fastsætte bestemmelser så klitlandskabet bevares i videst mulig omfang og så grænsen mellem boligområdet og det åbne land ikke sløres unødigt af beplantninger mv., samt sikre offentligheden adgang til Vesterhavet. Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på det møde den 4. april 2011, at der kunne igangsættes udarbejdelse af ny lokalplan og kommuneplantillæg for området. 5

6 Redegørelse Lokalplanområdet Lokalplanområdet ligger i den nordvestlige del af Hvide Sande by. Området er på ca. 2,8 ha og beliggende i byzone. Områdets terræn er varierende og henligger i dag ubenyttet som hede/klitarealer. En del af området er beplantet med nåletræer. Vejadgang til området sker fra øst af den eksisterende adgangsvej Minervavej, der også vejbetjener det eksisterende boligområde øst for lokalplanområdet. Lokalplanområdets omgivelser Mod øst afgrænses lokalplanområdet af adgangsvejen Minervavej og et eksisterende boligområde i form af parcelhusbebyggelse. Mod nord, vest og syd er området omgivet af arealer der henligger som hede og klitarealer. Inden for lokalplanområdet ligger der ingen eksisterende bebyggelse, men umiddelbar vest for området er beliggende en beboelsesejendom, der vejbetjenes fra Minervavej via privat fællesvej tværs henover lokalplanområdet, se Bilag 1. I forbindelse med udstykning af lokalplanområdet omlægges den private fællesvej, således at den fremtidige adgang til ejendommen vil ske af ny privat fællesvej, der ligeledes betjener en række af de nye parceller inden for lokalplanområdet, se Bilag 3, Vejforløbet B-B. I henholdsvis den nordlige del af lokalplanområdet er udlagt en offentlig sti. Via sti- og vejudlæg skabes der adgang for gående til kysten langs Vesterhavet se Bilag 2. Lokalplanens indhold Disponering Lokalplanen er opdelt i 2 delområder. Delområde I kan benyttes til udstykning af parcelhusgrunde til boligbebyggelse. Udstykningen tager hensyn til den eksisterende natur og terrænforhold i området og søger herigennem at skabe et attraktivt boligområde med nærhed til naturen. Delområde II udlægges til fællesområder, vej- og stianlæg. Vej- og sti anlæg skal skabe sammenhæng med den eksisterende infrastruktur i Hvide Sande samt sikre adgang for offentligheden til kystarealerne ved Vesterhavet. Anvendelse Lokalplanen skal sikre, at områdets anvendelse fastlægges til boligformål. Hele området er forbeholdt åben-lav boligbebyggelse. Udstykning Udstykning må kun foretages i overensstemmelse med den på Bilag 3 retningsgivende udstykningsplan (arealanvendelse). Planen åbner mulighed for udstykning af i alt 28 parcelhusgrunde, hvilket givet et samlet arealforbrug pr. grund på ca m 2 incl. udlæg af areal til vej og grønne områder. Ingen grund til åben-lav boligbebyggelse må udstykkes med et mindre areal end 700 m 2. Bebyggelse Lokalplanen fastsætter bestemmelser vedrørende omfanget af bebyggelse. På hver grund må der kun bygges og indrettes én bolig. Lokalplanområdet set fra syd Minervavej til vestre i billedet Lokalplanområdet set fra nord-vest - beboelsesejendommen umiddelbart vest for lokalplanområdet er beliggende midt billedet 6

7 Redegørelse Inden for delområde I må bebyggelsesprocenten på den enkelte grund ikke overstige 30. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må ikke gives en højde, der overstiger 8,5 meter over terræn, målt efter reglerne i Bygningsreglementet. Bygningerne kan opføres i max. 2 etager. Lokalplanen åbner mulighed for at der i tilknytning til den enkelte boligbebyggelse kan etableres tagterrasser, når særlige bestemmelser er opfyldt. Bebyggelse skal på den enkelte grund fremstå med ensartet materialer og farver samt med ensartet taghældning og tagudformning - undtaget herfra er mindre bebyggelse som skure, carporte og lignende. Der må ikke benyttes blanke og reflekterende tagmaterialer. Herudover er der ikke fastsat særlige bestemmelser for bebyggelsens udformning eller materialevalg, fordi der skal være mulighed for at lave en spændende bebyggelse i et nutidigt formsprog. Skiltning og reklamering må ikke finde sted uden Byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde. Trafik Vejadgang til området skal ske fra øst via Minervavej. Der må ikke etableres direkte vejadgang til Minervavej fra den enkelte grund. Via interne veje i området skal der etableres adgang til den enkelte grund. Herudover skal der sikres udlæg af areal til sti, der sammen med vejudlæg sikrer adgang til kysten for offentligheden og dels forbinder lokalplanområdet med de eksisterende boligområder beliggende i umiddelbar nærhed. Der skal reserveres areal til minimum 2 parkeringspladser pr. bolig. Lokalplanområdet set fra Minervavej Landskab, beplantning og ubebyggede arealer Lokalplanen skal sikre, at ny bebyggelse indpasses i forhold til omgivelserne. Ubebyggede og ubefæstede arealer i videst muligt omgang fremstå og bevares som åbne naturarealer. Derfor skal befæstelse af arealer minimeres, dels for at bevarelse af områdets karakter af klitlandskab. Hegn skal primært udføres som levende hegn eller som hegn af naturlige materialer, der harmonerer med omgivelserne. Området, der er udlagt som fælles friareal, må kun fremtræde som natur- eller græsklædt areal uden beplantning. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning Forholdet til kysten Lokalplanområdet er omfattet af den kystnære del af byzonen. For al planlægning indenfor den kystnære del af byzonen, skal der i lokalplaner jf. Planlovens 16, stk. 4 redegøres for den visuelle påvirkning af den planlagte bebyggelse. Såfremt denne afviger væsentlig i højde og volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal kommunens også give en begrundelse herfor. Med nærværende lokalplan åbnes der mulighed for opførelse af ny bebyggelse til boligformål. Bestemmelserne i lokalplanen sikrer, at ny bebyggelse kun kan opføres inden for den eksisterende afgrænsning af Hvide Sande by byzonegrænsen og i umiddelbar tilknytning til et eksisterende boligområde ved Minervavej. Herudover fastlægger lokalplanen restriktive bestemmelser for omfang og placering af nyt byggeri samt bebyggelsens ydre fremtræden, hvilket er medvirkende til at sikre at ny bebyggelse tilpasses de omkringliggende omgivelser og fortsat sikrer offentligheden adgang til kysten. Lokalplan fastlægger, at bolighøjden kun tillades opført som åben-lav bebyggelse med en maksimal højde på 8,5 meter og i maks. 2 etager. Bebyggelsesprocenten på den enkelte grund må ikke overstige 30. Den planlagte bebyggelse afviger således ikke væsentligt i højde og volumen fra den eksisterende bebyggelse. 7

8 Redegørelse På efterfølgende illustrationer er vist det påtænkte fremtidige byggeri set dels fra den sydlige del af lokalplanområdet ved Minervavej og dels fra klitterne i nord-vest for området. Det vurderes på denne baggrund, at der kan opføres bebyggelse efter lokalplanens principper, uden at det påvirker forholdet til kysten på en negativ måde og uden at bebyggelsen afviger væsentlig i højde og volumen fra den eksisterende bebyggelse i området. Fredning, bevaringsværdige bygninger mv. og naturbeskyttelse Beskyttet hede I størstedelen af lokalplanområdet er der registreret hede, som er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens 3. Dette område udlægges i lokalplanen boligområde i form af åben-lav boligbebyggelse, samt veje, stier og fælles friarealer. Lokalplanen er en ændring af den eksisterende Partiel byplanvedtægt nr. 7, som udlagde området til byzoneareal før lovens ikrafttrædelse 1. juni Derfor gælder beskyttelsen kun ved ændret anvendelse til landbrugsformål. Kommuneplanen Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens rammeområde 23bo018. Nybebyggelse set fra klitterne nordvest for lokalplanområdet. Rammeområdet er udlagt til boligområde i form af åben-lav boligbebyggelse. Bestemmelserne fastsætter at bebyggelse max. må opføres i 1,5 etage samt en bebyggelsesprocenten på max. 25 for den enkelte ejendom. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune, idet bebyggelse må opføres i max. 2 etager og bebyggelsesprocenten ikke må overstige 30 med lokalplanens vedtagelse. Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen. Ny bebyggelse indenfor lokalplanområdet set fra sydvest ved Minervavej. Kommuneplantillæg nr. 28 offentliggøres samtidig med lokalplanen. Partiel byplanvedtægt nr. 7 tidligere Holmsland Kommune Lokalplanområdet er omfattet af Partiel byplanvedtægt nr. 7 tidligere Holmsland Kommune. Ved Byrådets vedtagelse af nærværende lokalplan ophæves den del af Partiel byplanvedtægt nr. 7 som nærværende lokalplan dækker. Den del, der erstattes, omfatter ejendommene matr.nr. 190p, 190g og del af 186hæ. Ny bebyggelse indenfor lokalplanområdet set fra Minervavej. 8

9 Redegørelse I forhold til den eksisterende Partielle byplanvedtægt indeholder lokalplan nr. 316 detaljerede bestemmelser omkring områdets udstykning, bebyggelsens placering, ubebyggede arealer mv. Miljøforhold Opvarmning Bebyggelsen skal opføres som lavenergihuse klasse 2015, jf. bygningsreglementet Området forsynes derfor ikke med kollektiv varme. Bebyggelse skal forsynes med individuel varme til at dække den enkelte boligs behov for varme og varmt vand. Der er ikke i planloven hjemmel til at fastsætte hvilken type individuel varme, der anvendes. Der vil i stedet i købsaftalen og vedtægter for grundejerforeningen blive fastsat bestemmelser, der sikrer at der ikke etableres anlæg, der kan være generende for naboerne. Ringkøbing-Skjern Kommune opfordrer til at tænke i bæredygtige løsninger, eksempelvis solvarme og celler, jordvarme, varmepumper o. lign.. Vandforsyning Bebyggelsen skal tilsluttes den almene vandforsyning. Grundvand Lokalplanområdet ligger indenfor område med drikkevandsinteresser. Kloakering Ny bebyggelse skal tilsluttes offentligt spildevandsanlæg efter Ringkøbing-Skjern Forsynings anvisning. Regnvand kan behandles på egen grund enten ved nedsivning eller opsamling. Jordforurening I henhold til Jordforureningslovens 50a (Lov om forurenet jord nr. 282 af 22. marts 2007) er byzonearealer omfattet af områdeklassificeringen. Betegnelsen dækker over at området kan være lettere forurenet. Området der i dag er byzone, er derfor som udgangspunkt omfattet af områdeklassificeringen og reglerne for anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord. Hvis det vurderes, at arealet bør undtages af områdeklassificeringen, vil dette foregå iht. Jordforureningsloven (lovbekendtgørelse nr. 282 af 22. marts 2007) sideløbende med lokalplanprocessen. Det betyder som udgangspunkt, at flytning af jord væk fra lokalplanområdet skal anmeldes til Ringkøbing-Skjern Kommune forud for flytning. Reglerne for jordflytning fremgår af kommunens Regulativ for jordstyring i Ringkøbing-Skjern Kommune af 19. januar 2008 eller senere rettelser. Hvis bygherre i forbindelse med bygge- eller jordarbejde støder på en forurening, skal arbejdet standses ifølge 71 i lov om forurenet jord. Forureningen skal anmeldes til Ringkøbing-Skjern Kommune, og arbejdet må først genoptages efter fire uger, eller når kommunen har taget stilling til, om der skal fastsættes vilkår for arbejdet. Renovation Lokalplanområdet er omfattet dagrenovationsregulativ for Ringkøbing-Skjern Kommune Dagrenovationsregulativet omfatter bortskaffelse af alt affald, der naturligt forekommer fra husholdning, herunder haveaffald, storskrald og miljøfarligt affald. Af hensyn til fremkommeligheden i området skal køreveje for renovationsbiler og vendepladser indrettes efter reglerne i Ringkøbing-Skjern Kommunes "Regulativ for Dagrenovation". Af hensyn til arbejdsmiljøet skal transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne leve op til kravene i Ringkøbing-Skjern Kommunes "Regulativ for Dagrenovation". Museumsloven, Arkæologi og skjulte fortidsminder Fortidsminder, som for eksempel bopladser og grave fra oldtiden, er beskyttet af Museumsloven forstået på den måde, at de ikke må ødelægges uden en forudgående arkæologisk vurdering og/eller undersøgelse har fundet sted. Måske er der allerede kendskab til nogle fortidsminder i et bestemt område; men ofte er fortids- 9

10 Redegørelse minderne skjulte under muldlaget, og de er derfor ikke tidligere blevet registreret. For at sikre at eventuelle fortidsminder ikke berøres af anlægsarbejde, anbefales det bygherren at kontakte Ringkøbing- Skjern Museum for at få foretaget en arkæologisk forundersøgelse af det pågældende område. Museet udarbejder derefter en udtalelse inden for 4 uger. Det er absolut en fordel, at kontakte museet så tidligt som muligt for at undgå, at skjulte fortidsminder først dukker op, når anlægsarbejdet er gået i gang og så må indstilles, medens en arkæologisk undersøgelse foretages. Et muligt statsligt tilskud til bygherrens omkostninger ved det arkæologiske undersøgelse mistes, hvis der ikke er foretaget en arkæologisk forundersøgelse. Findes der ikke ved forundersøgelsen fortidsminder på området, kan bygherren hvad angår Museumsloven uden videre gå i gang med anlægsarbejdet. Findes der ved forundersøgelsen fortidsminder, som bør undersøges, kan anlægsarbejdet muligvis flyttes, så fortidsminderne ikke berøres. Er dette ikke muligt, skal der foretages en arkæologisk undersøgelse. Se i øvrigt folderen Vi graver før du går i gang om Museumsloven og anlægsarbejde. Folderen kan også ses på Ringkøbing-Skjern Museums hjemmeside: Miljøvurdering Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer 3, stk. 1 skal alle fysiske planer indeholde en miljøvurdering, hvis planen skønnes: 1. at være omfattet af lovens bilag 3 og 4, 2. at kunne påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, eller i øvrigt 3. at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis planer er omfattet af lovens bilag 3 og 4 og hvis planer samtidig fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer i sådanne planer, skal der ifølge lovens 3, stk. 2, kun gennemføres en miljøvurdering, hvis de må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Screening af lokalplanforslaget Ringkøbing-Skjern Kommune har gennemført en screening af lokalplanforslaget for at vurdere om der skal gennemføres en miljøvurdering i henhold til lovens 3, stk. 1 pkt. 3. Screeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres ved Plan, udvikling og kultur, Ringkøbing-Skjern Kommune. Det vurderes, at lokalplanen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da virkeliggørelse af planen ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Kommunens afgørelse om at planen ikke skal miljøvurderes, kan påklages til Naturklagenævnet inden for 4 uger fra lokalplanforslagets offentliggørelse, hvilket også fremgår af lokalplanens annoncering. Servitutter Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for byggeog anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og Tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område. Ved udarbejdelsen af lokalplanen er der registreret følgende tinglyste servitutter, som kan have betydning for bygge og anlægsarbejdet inden for lokalplanområdet. Ringkøbing-Skjern Kommune gør opmærksom på, at man ikke påtager sig ansvaret for eventuelle fejl og mangler i servitutoversigten. Matr. nr. 190 g, Søgaard Hgd., Holmsland Klit Tinglyst: Titel: Byplanvedtægt Påtaleberettiget: Ringkøbing-Skjern Kommune Matr. nr. 190 g, Søgaard Hgd., Holmsland Klit Tinglyst: Titel: Byplanvedtægt Påtaleberettiget: Ringkøbing-Skjern Kommune Matr. nr. 190 g, Søgaard Hgd., Holmsland Klit Tinglyst: Titel: Dok. om færdselsret mv.. Påtaleberettiget: - 10

11 Redegørelse Vedr. stiadgang til stranden. Matr. nr. 190 g, Søgaard Hgd., Holmsland Klit Tinglyst: Titel: Dok. om højspændingskabel mv. Påtaleberettiget: Vestjysk Net 60kV højspændingskabel indenfor lokalplanområdet med deklarationsbælte på 2 x 1,5 meter. Matr. nr. 190 g, Søgaard Hgd., Holmsland Klit Tinglyst: Titel: Dok. om fjernvarme/anlæg mv. Påtaleberettiget: Ringkøbing-Skjern Kommune Servitut, der dækker hele Hvide Sande by, der pålægger tilslutningspligt til fjernvarme (iht. varmeforsyningsloven) inden for lokalplanområdet. Tilslutning til forsyning behandles i nærværende lokalplan. Lokalplanen erstatter dermed servitutten, som kan aflyses. Matr. nr. 190 p, Søgaard Hgd., Holmsland Klit Tinglyst: Titel: Dok. om bebyggelsens ydre fremtræden mv. Påtaleberettiget: Ringkøbing-Skjern Kommune Vedr. krav til udbygning af området. Servitutten aflyses idet bestemmelserne reguleres af nærværende lokalplan. Matr. nr. 190 p, Søgaard Hgd., Holmsland Klit Tinglyst: Titel: Dok. om fjernvarme/anlæg mv. Påtaleberettiget: Ringkøbing-Skjern Kommune Servitut, der dækker hele Hvide Sande by, der pålægger tilslutningspligt til fjernvarme (iht. varmeforsyningsloven) inden for lokalplanområdet. Tilslutning til forsyning behandles i nærværende lokalplan. Lokalplanen erstatter dermed servitutten, som kan aflyses. Matr. nr. 190 p, Søgaard Hgd., Holmsland Klit Tinglyst: Titel: Byplanvedtægt Påtaleberettiget: Ringkøbing-Skjern Kommune Matr. nr. 190 p, Søgaard Hgd., Holmsland Klit Tinglyst: Titel: Byplanvedtægt Påtaleberettiget: Ringkøbing-Skjern Kommune 11

12 Planbestemmelser Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1: matrikelkort Indledning I henhold til Bekendtgørelse af Lov om planlægning, Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 med senere ændringer, fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. Lokalplanens bestemmelser er bindende og registreres i PlansystemDK. Lokalplanens bindende bestemmelser står i venstre margen. Det fremgår af Planlovens 15, hvad der kan træffes bestemmelse om i en lokalplan. Lokalplanens bestemmelser suppleres af bestemmelse i anden lovgivning navnlig byggeloven herunder bygningsreglementet. I højre margen med kursiv er der korte supplerende kommentarer til de enkelte bestemmelser Tekst skrevet i kursiv er altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende. 12

13 Planbestemmelser 1. Formål Lokalplanens formål er at sikre: - at området kun må anvendes til boligformål i form af åben-lav boligbebyggelse - at der fastlægges principper for områdets udstykning, bebyggelsens placering og områdets trafikbetjening, - at beplantning, hegn og terrænregulering sker med respekt for områdets natur og landskabelige værdier, - at offentligheden sikres adgang til kysten. 2. Område og zonestatus 2.1. Matrikeloversigt Lokalplanens område er vist på Bilag nr.1. Lokalplanen omfatter følgende matrikelnumre: Matr. nr. 190g, 190p og del af 186hæ, Søgaard Hgd., Holmsland Klit. Lokalplanen området er på ca. 2,8 ha. Samt alle parceller eller delnumre, der udstykkes fra de nævnte ejendomme Opdeling i delområder Lokalplanområdet opdeles i delområde I og II, som vist på Bilag nr Zoneforhold Området ligger i byzone og skal forblive i byzone. 3. Arealanvendelse 3.1. Anvendelse, delområde I Området må kun anvendes til boligområde i form af åben-lav boligbebyggelse. Der må kun indrettes én bolig på hver ejendom. Der må kun opføres helårsboliger og boligen må ikke anvendes til ferieformål/ferieudlejning. Bestemmelsen er for at sikre, at boligen ikke kan deles op i anparts- eller ejerlejligheder. Området vil derved kunne ændre karakter, f.eks. i kraft af krav til flere p-pladser, flere garage- og udhusbebyggelser mm. Byrådet er indstillet på at give tilladelse til at en hel årsbolig må anvendes som bolig nr. 2 til periodevis 13

14 Planbestemmelser Inden for området må der ikke udføres nogen art af virksomhed, som ved støv, røg, lugt, støj, rystelser eller ved sit udseende eller på anden måde er til gene for de omboende. ophold for ejeren og dennes nærmeste Inden for området må der ikke etableres eller drives nogen form for erhvervsvirksomhed bortset fra sådan erhvervsvirksomhed, som almindeligvis kan udføres i boliger under forudsætning af: - at virksomheden efter Byrådets vurdering drives på en sådan måde, at boligens karakter ikke brydes (herunder ved bebyggelsens ydre udformning eller skiltning), - at virksomheden ikke medfører ulemper for de omkringboende, - at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom. En standardbestemmelse i boligområder som sikrer, at der kan etableres liberale erhverv i mindre omfang i tilknytning til den enkelte bolig Anvendelse, delområde II Delområde II må kun anvendes til fælles friarealer, adgangsveje og stier. Inden for delområde II må der opføres transformerstationer, pumpestationer o.lign. til kvarterets forsyning. En standardbestemmelse der sikrer, at der kan opføres mindre transformerstationer i området, hvis der bliver behov for det. 4. Udstykning 4.1. Lokalplanområdet må kun udstykkes i overensstemmelse med de principper der fremgår af Bilag 3. Ved i princippet forstås, at udstykningen kan justeres i forbindelse med den endelige udstykning. Større ændringer kan kun laves på baggrund af en dispensation eller ny lokalplan Delområde I Inden for delområde I må der ikke udstykkes grunde mindre en 700 m Delområde II Inden for delområde II må der ikke foretages yderligere udstykning. Dog må der udstykkes til transformationer, pumpestationer o.lign. 14

15 5. Bebyggelsens placering og omfang Planbestemmelser 5.1. Delområde I Bebyggelsesprocenten for åben-lav bebyggelse må ikke overstige 30 % for den enkelte ejendom. Bebyggelsesprocenten er etagearealets procentvise andel af grundens areal Bebyggelse må maks. opføres i 2 etager og med kælder med en maks. lofthøjde på 1,25 meter over terræn. Ingen del af bebyggelsens ydervægge eller tag må være hævet mere end 8,5 meter over terræn efter reglerne i bygningsreglementet. Enkelte bygningsdele eller tekniske installationer kan udføres i en større højde efter nærmere forudgående godkendelse Tagterrasser kan kun etableres når følgende betingelser er opfyldt: Tagterrassens gulv må ikke placeres højere end gulvniveau på 1 sal. dog max. 5 meter over terræn. Tagterrassen må ikke placeres nærmere skel end 5 meter. Tagterrassens gulv må ikke placeres i en højde 0,5 x afstanden til naboskel Småbygninger herunder garager/carporte, udhuse m.v. må højest opføres i 1 etage. Bygningerne skal overholde de bebyggelsesregulerende bestemmelser i bygningsreglementet Bebyggelse skal placeres i en afstand af: - mindst 5 meter fra vejskel til Minervavej. Ny bebyggelse skal dog respektere evt. tinglyste deklarationer vedr. ledningsanlæg langs Minervavej. - mindst 2,5 meter fra skel til adgangsvej, stier og naboskel. Vedrørende bebyggelseshøjden gælder at denne max. må være 1,4 x afstande til skel. Garager, carporte og lignende mindre bygninger til udhusformål må kun opføres i eller nærmere skel end 2,5 meter, når længden i naboskel ikke overstiger 12 m og højden i en afstand af 2,5 m fra skel ikke overstiger 3,5 m. Højden i skellet må max. være 2,5 m., se skitse. Skitse vedr. afstand til skel og bebyggelsens højde 5.6. Sokkelhøjde Bebyggelsens sokkelhøjde må ikke overstige 0,25 meter over det for den enkelte bygning fastsatte 15

16 Planbestemmelser niveauplan, målt efter reglerne i bygningsreglementet Delområde II Inden for delområde II må der ikke opføres nogen form for boligbebyggelse. Inden for delområde II må der opføres transformerstationer, pumpestationer o.lign. til kvarterets forsyning, når disse ikke dækker over mere end 30 m 2 bebygget areal og ikke gives en højde på mere end 3 meter over terræn. Bebyggelsen må ikke virke skæmmende i forhold til omgivelserne. 6. Bebyggelsens udseende 6.1. Ny bebyggelse skal udføres, så der opnås en god arkitektonisk helhedsvirkning såvel for bebyggelsen på den enkelte grund som i forhold til omgivelserne. Bebyggelsen skal på den enkelte grund fremstå med ensartede materialer og farver samt med ensartede taghældning og tagudformning. Efter 6 i Byggeloven kan Byrådet gøre en byggetilladelse afhængig af, at bebyggelsen får en sådan udformning, at der i forbindelse med omgivelser opnås en god helhedsvirkning. Facader 6.2. Bebyggelsens ydervægge må kun opføres og fremtræde som træ, glas, betonmur, som blank mur af tegl eller som mur, der er pudset, vandskuret el.lign. og samtidigt kalket, malet eller indfarvet. Blanke og reflekterende materialer må ikke anvendes. Der må ikke opføres bjælkehuse af træ indenfor lokalplanområdet Ved maling af bygningsdele må kun anvendes farver af hvidt, sort eller dæmpede farver. Til vinduer, døre, skodder o.lign. mindre bygningsdele kan dog anvendes andre farver. Tage 6.4. Tage med skrå tagflader skal fremstå i sorte, grå, brune eller dæmpede farver. Blanke og reflekterende materialer må ikke anvendes dog må der opsættes solfangere og solceller. Glansværdien må max. være 30 promille og reflektionsværdien max. 2,5%. Solfangere og solcelleanlæg skal indpasses i bygningens arkitektur og om muligt indbygges i bygningskonstruktionen. Solfangere skal nedfældes i tagfladen og må ikke medføre blændingsgener for naboer, genboer eller forbipasserende. Bestemmelserne gælder også for tage på carporte, udhuse, overdækkende terrasser 16

17 Planbestemmelser Tage på mindre bygningsdele carporte, udhuse el.lign. må dog dækkes med andre materialer. mv. 7. Ubebyggede arealer 7.1. Ubebyggede arealer generelt Ubebyggede ubefæstede arealer skal i videst mulig omfang fremstå og bevares som åbne naturarealer Fælles arealer Fælles arealer inden for delområde II jf. Bilag 3 - må kun fremtræde som naturlige klitarealer uden beplantning. Arealerne skal henligge som offentligt tilgængeligt naturområder. Inden for fællesarealet må der etableres udendørs rekreative anlæg såsom naturlegeplads o. lign. som naturligt kan placeres i området Markering af skel Skel må kun markeres med bruntfarvede træpæle med en max. højde på 30 cm. over terræn og med en indbyrdes afstand på ca. 10 m Befæstelse af ubebyggede arealer Befæstelse af ubebyggede arealer skal minimeres dels af hensyn til mulighederne for nedsivning af regnvand på egen grund og dels for bevarelse af områdets karakter som klitlandskab Belægning, terrasser, kørearealer mv. Terrasser og andre arealer belagt med fliser, træ eller lignende må kun anlægges i umiddelbar tilknytning til bebyggelsen og kun med det formål at tjene som opholdsareal Køre- og vendearealer på den enkelte grund må kun belægges med fast belægning i umiddelbar tilknytning til bebyggelsen. Som synlig ikke fast belægning må kun anvendes sand- og grusmaterialer, der er naturlige for området Volde, stakitter, mure, fodhegn mv. Volde, stakitter, plankeværk og læmure må kun etableres i umiddelbar tilknytning til bebyggelsen og kun med det formål at være lægivende og afskærmende ved opholdsarealer. I umiddelbar tilknytning til bebyggelsen skal forstås som en afstand på få meter. I umiddelbar tilknytning til bebyggelsen skal forstås som en afstand på få meter. Indkørsler må således kun forsynes med fast belægning tæt ved huset. Der må ikke anvendes f.eks. knust granit som ikke fast belægning. I umiddelbar tilknytning til bebyggelsen skal forstås som en afstand på få meter. 17

18 Planbestemmelser De skal placeres på egen grund og må maksimalt være 1,2 m. høje, målt på den indvendige eller udvendige side efter ejers valg Mod veje og stier skal foden af volden være mindst 1,5 m. fra nærmeste vejskel. Følger vejen eller stien ikke vejudlægget på matrikelkortet, eller er den faktiske placering af vejen på en anden matrikel end vejudlægget på matrikelkortet, regnes de 1,5 m. fra den faktiske kant af vejen eller stien Volde må kun anlægges af rene sand- og jordmaterialer, som er naturlige for stedet Volde må kun tilplantes eller tilsås med de på stedet værende naturlige vækster Hvor der er et reelt behov, må der etableres højest 40 cm høje fodhegn af umalet træ med det formål at lede gående og cyklende ad de udlagte veje og stier, hvor sådanne findes. Fodhegnene må kun placeres på egen grund og kun på korte strækninger Terrænændringer i øvrigt Ud over etablering af volde må der kun foretages mindre terrænreguleringer på opholds- og færdselsarealer i umiddelbar tilknytning til bebyggelsen og på køre- og vendearealer. Der skal altid tages størst muligt hensyn til grundens naturlige terrænforhold og vegetation. Der må ikke tilføres sand- og jordmaterialer udefra til terrænreguleringer. 8. Veje, stier og parkering 8.1. Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Minervavej som vist på bilag Adgangsvejene A-A, B-B, C-C og D-D skal udlægges i en bredde på 8 meter med en kørebanebredde på minimum 4,5 meter jf. Bilag 3. Alle veje inden for lokalplanområdet udlægges som private fællesveje. Der gives mulighed for vejadgang til Minervavej 46 via adgangsvej B-B. Vendepladser skal anlægges med en diameter på minimum 15 meter. Veje skal ved belægning og inventar indrettes, så 18

19 Planbestemmelser hastigheden nedsættes og vejanlægget virker harmonisk og indbydende. Fra hver enkelt ejendom må der kun etableres én overkørsel. Overkørslen må anlægges i en bredde af indtil 5 meter. Fra den enkelte ejendom må der ikke etableres direkte adgang til Minervavej. Ved adgangsvejenes udmunding i Minervavej på lægges oversigtslinier på minimum 3 x 120 meter Der skal udlægges areal til sti, a-a, i minimum 3 meter som vist på Bilag 3. Stiernes endelige placering og udforming vil afhænge af den endelige udstykningsplan Parkering Der skal etableres 2 parkeringspladser pr. bolig. Garager, carporte o.lign. medregnes som p-pladser. Indenfor lokalplanens område må der ikke ske parkering af køretøjer mv. med en totalvægt på mere end kg. Endvidere må der ikke henstilles uindregistrerede køretøjer, herunder større både eller uindregistrerede campingvogne. 9. Tekniske anlæg 9.1. Ledninger, kabler mv. Ledninger og kabler til områdets tekniske forsyning må kun fremføres under terræn Antenner og paraboler Individuelle antenner og paraboler må ikke være synlige fra nabobebyggelser, offentlig veje og stier Øvrige tekniske anlæg Transformere, pumpestationer o.lign. må kun etableres, når de opfylder kravene i lokalplanens pkt. 3, 5 og Vandforsyning Ny bebyggelse inden for lokalplanområdet skal tilsluttes offentligt vandværk. Vandforsyning til andre formål end drikkevand eksempelvis formål som toiletskyl, bilvask og 19

20 Planbestemmelser vanding må ske ved opsamlet regnvand Varmeforsyning Ny bebyggelse skal forsynes med individuel opvarmning. Boligerne skal opfylde klassifikationskravene for lavenergihuse klasse 2015, jf. Bygningsreglementet 2010, Kap , stk. 1, Lavenergiramme for boliger, kollegier, hoteller mm. med senere ændringer. Der vil derfor ikke blive tilslutningspligt til eller fremført kollektiv varmeforsyning til området. Der er i planloven ikke hjemmel til at fastsætte hvilken individuel varmekilde, der skal benyttes. Men Ringkøbing-Skjern Kommune opfordrer til, at der benyttes miljørigtige og bæredygtige forsyningskilder, f.eks. solvarme, jordvarme o.lign Kloakering Ny bebyggelse skal tilsluttes offentligt spildevandsanlæg efter Ringkøbing-Skjern Forsynings anvisning og i overensstemmelse med Spildevandsplan Spildevand skal ifølge Spildevandsplan tilsluttes det offentlige kloakanlæg og regnvand fra tage og veje skal nedsives Renovation Inden for lokalplanområdet er der tilslutningspligt til dagrenovation i henhold til reglerne i Ringkøbing-Skjern Kommunes Regulativ for Dagrenovation. 10. Miljø Støj fra biltrafik Støjniveauet fra trafik må ikke overstige 55 db(a) på udendørs opholdsarealer Miljøpåvirkninger fra aktiviteter på området Der må indenfor området ikke foregå aktiviteter, der ved støjafkast påvirker de i området værende boliger og omliggende boliger med mere end de i henhold til miljøloven fastsatte vejledende grænseværdier for støj i områder forbeholdt åben-lav boligbebyggelse. I henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 gælder følgende grænseværdier for åben-lav boligbebyggelse: 45 db(a) kl , 40 db(a) kl (samt søn- og helligdage kl og lørdage kl ) og 35 db(a) kl Grundejerforening Oprettelse og medlemspligt Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere indenfor lokal- 20

21 Planbestemmelser planområdet. Grundejerforeningen skal oprettes, når 25% af grundende er solgt, eller når Byrådet kræver det Opgaver Grundejerforeningen skal varetage drift og vedligeholdelse af beplantning, adgangsveje, fællesanlæg og stier. Drift og vedligeholdelse af veje omfatter tillige afvanding, herunder vedligehold af evt. rendestensbrønde med tilhørende ledninger, der skal føres til offentlige regnvandsledninger Vedtægter Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Ringkøbing-Skjern Kommune. Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen. I vedtægterne skal, med grundejers godkendelse indarbejdes bestemmelser, der fastlægger hvilke type individuel varmeforsyning, der kan benyttes i området. 12. Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug Vandforsyning Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før den er tilsluttet kollektiv vandforsyning Kloakering Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er tilsluttes offentligt spildevandsanlæg efter Ringkøbing-Skjern Forsynings anvisning og i overensstemmelse med Spildevandsplan Spildevand skal ifølge Spildevandsplan tilsluttes det offentlige kloakanlæg og regnvand fra tage og veje skal nedsives Veje og stier Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret veje og stier som vist på Bilag Lokalplan og partiel byplanvedtægt Partiel byplanvedtægt nr. 7 Ved offentlig bekendtgørelse af den endeligt godkendte Lokalplan nr. 316 ophæves partiel byplanvedtægt nr. 7, tinglyst den , for det område, der er omfattet af Lokalplan nr Ringkøbing-Skjern Kommune vil foranledige Partiel byplanvedtægt nr. 7 delvist aflyst. 21

22 Planbestemmelser 14. Servitutter Ophævelse af servitutter Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af Lokalplan nr. 316 ophæves følgende servitutter inden for lokalplanens område: Matr. nr. 190 g, Søgaard Hgd., Holmsland Klit Tinglyst: Titel: Byplanvedtægt Påtaleberettiget: Ringkøbing-Skjern Kommune Deklarationerne har mistet deres betydning og bør aflyses, da der er tale om offentlige servitutter og rådighedsservitutter kan det kun ske med den påtaleberettigedes tiltræden. Ringkøbing-Skjern Kommune vil efterfølgende aflyse servitutterne med påtegning i tingbogen. Matr. nr. 190 g, Søgaard Hgd., Holmsland Klit Tinglyst: Titel: Byplanvedtægt Påtaleberettiget: Ringkøbing-Skjern Kommune Matr. nr. 190 g, Søgaard Hgd., Holmsland Klit Tinglyst: Titel: Dok. om fjernvarme/anlæg mv. Påtaleberettiget: Ringkøbing-Skjern Kommune Matr. nr. 190 p, Søgaard Hgd., Holmsland Klit Tinglyst: Titel: Byplanvedtægt Påtaleberettiget: Ringkøbing-Skjern Kommune Matr. nr. 190 p, Søgaard Hgd., Holmsland Klit Tinglyst: Titel: Byplanvedtægt Påtaleberettiget: Ringkøbing-Skjern Kommune Matr. nr. 190 p, Søgaard Hgd., Holmsland Klit Tinglyst: Titel: Dok. om bebyggelsens ydre fremtræden mv. Påtaleberettiget: Ringkøbing-Skjern Kommune Matr. nr. 190 p, Søgaard Hgd., Holmsland Klit Tinglyst: Titel: Dok. om fjernvarme/anlæg mv. Påtaleberettiget: Ringkøbing-Skjern Kommune 15. Retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger Når forslaget til lokalplan er offentliggjort må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Da forslaget til lokalplan kan blive ændret ved Byrådets endelige vedtagelse, omfatter bestemmelsen også bebyggelse og anvendelse af bebyggelse, der er i overensstemmelse med forslaget. 22

23 Planbestemmelser Der gælder efter Planlovens 17, stk. 1, et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil. De midlertidige retsvirkninger gælder, indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og vedtagelsen er offentliggjort, dog højst et år efter offentliggørelsen. Efter udløbet af indsigelsesfrisen kan Byrådet eventuelt give tilladelse til, at en ejendom udnyttes efter forslaget. Endelige retsvirkninger Når lokalplanen er endeligt vedtaget af Byrådet og vedtagelsen er offentliggjort, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Der kan meddeles dispensation fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere omfattende afvigelser kan kun foretages ved at udarbejde en ny lokalplan. En lokalplan medfører ikke handlepligt. Eksisterende lovlige forhold kan fortsætte som hidtil. Men når ejerne eller brugerne ønsker at ændre forholdene - opføre ny bebyggelse, bygge om m.v. - så skal ændringerne være i overensstemmelse med lokalplanen. Dispensation kan kun meddeles efter forudgående naboorientering, med mindre Byrådet skønner, at en sådan orientering er af underordnet betydning for de personer og foreninger, der skal orienteres. Som altovervejende hovedregel medfører en lokalplan ikke erstatningspligt for kommunen. Men, hvis en ejendom er udlagt til et offentligt formål i en lokalplan, så kan ejeren under visse forudsætninger forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. I henhold til Planlovens 47, kan der foretages ekspropriation af privat ejendom eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen er af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan. 23

24 Planbestemmelser Lokalpian 316 Vedtagelsespåtegning. Foreløbig vedtaget af Ringkøbing-Skjern Byråd i henhold til 24 i Lov om planlægning, den 21.juni iw1 Iver Enevoldsen N4els Erik Kjrgtard Borgmester Kommunal4re4or Endelig lokalplan. Endeligt vedtaget af Ringkøbing-Skjern Byråd i henhold til 27 i Lov om planlægning, den 15. november f Iver Enevoldsen Borgmester Niels Erik 9iæ4aard Kommunaldire7ctør Offentlig bekendtgørelse af lokaiplanen. Lokaiplanen er i henhold til 30 i Lov om planlægning offentlig bekendtgjort den 23. november Lokalpianen er i henhold til 54b i lov om planlægning registreret i PlansystemDK. 24

25 Matrikelkort: Bilag 1

26 Eksisterende forhold: Bilag 2

27 Arealanvendelse: Bilag 3

28 Illustrationsplan: Bilag 4 Boligformål, Minervavej, Hvide Sande

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Lokalplan nr. 333. for et område til boligformål ved Pallasvej, Hvide Sande. Ringkøbing-Skjern Kommune. Ortofoto@Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 333. for et område til boligformål ved Pallasvej, Hvide Sande. Ringkøbing-Skjern Kommune. Ortofoto@Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 333 for et område til boligformål ved Pallasvej, Hvide Sande Ortofoto@Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 5. august 2013 Lokalplanen er udarbejdet af Geopartner Landinspektørgården

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Lokalplan nr. 319. For et område til offentligt formål (børnehave o.lign.) ved Tarm Idrætscenter, Tarm by. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 319. For et område til offentligt formål (børnehave o.lign.) ved Tarm Idrætscenter, Tarm by. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 319 For et område til offentligt formål (børnehave o.lign.) ved Tarm Idrætscenter, Tarm by Ortofoto@Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. januar 2012 Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Lokalplan nr. 393. for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune. Ortofoto@Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 393. for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune. Ortofoto@Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 393 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork Ortofoto@Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 3. november 2015 Lokalplanen er udarbejdet af LandSyd Landinspektører

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008 Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr April 2008 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Forslag til lokalplan 02.20 For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Juni 2013 N a t u r o g U d v ik lin g Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 5-01 Marts 2017 Lokalplan nr. 1-003 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 6. Anden planlægning 7. Anden lovgivning 9

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 6. Anden planlægning 7. Anden lovgivning 9 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 3 Baggrund og formål 4 Området 5 Lokalplanens indhold 6 Anden planlægning 7 Anden lovgivning 9 Servitutter 10 Bestemmelser 11 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Føllegården i Skævinge Kommuneplantillæg nr. 9 28.05.2003 f Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Fødegården Delaf matr.

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg.

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk i oktober 2000 J. Nr. 27-11-48.1 Lokalplan nr. 48.1 For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk Kommune Tillæg nr. 8 til Videbæk Kommuneplan 1997. Lokalplan nr. 48.1 for et boligområde

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan nr. 274. For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg Hede. Ringkøbing-Skjern Kommune. Ortofoto@Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 274. For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg Hede. Ringkøbing-Skjern Kommune. Ortofoto@Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg Hede Ortofoto@Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 3. juni 2013 Lokalplanen er udarbejdet af Geopartner Landinspektørgården

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

Lokalplan nr. 197. Boliger ved Holbækvej. Lokalplan 197. Lokalplanområde. Holbækvej. Vænget. Vænget. Motorvej E20

Lokalplan nr. 197. Boliger ved Holbækvej. Lokalplan 197. Lokalplanområde. Holbækvej. Vænget. Vænget. Motorvej E20 Holbækvej Lokalplan nr. 197 Lokalplanområde Lokalplan 197 Vænget Vænget Motorvej E20 Boliger ved Holbækvej april 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

Lokalpian nr for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune

Lokalpian nr for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune Lokalpian nr. 4. 21 for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune TØNDERKOMMUNE Lokaiplan nr. 4. 21 for bolig- og institutionsområde nord for Viben Sydvesten-Reklame, Tønder I henhold

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej BILAG TIL MØDE I: HR 28.11.2006, pkt. 4 Forslag november 2006 Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej Forslag, november 2006 T:\BD Sag\Bilag\HR 2006-11-28 Tilæg 1 til lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere