Statsforvaltningens udtalelse af 9. april 2010 til et byrådsmedlem:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningens udtalelse af 9. april 2010 til et byrådsmedlem:"

Transkript

1 Statsforvaltningens udtalelse af 9. april 2010 til et byrådsmedlem: Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, har den 8. april 2009 modtaget en henvendelse fra dig vedrørende Fredericia Kommunes engagement i byudviklingsselskabet Fredericia C P/S. Statsforvaltningen har nu afsluttet sagens behandling. Det er samlet set statsforvaltningens opfattelse, at Fredericia Kommunes deltagelse i Fredericia C P/S, således som sagen foreligger oplyst for statsforvaltningen, ikke er i strid med den skrevne eller den uskrevne lovgivning. Det er videre statsforvaltningens opfattelse, at oprettelsen af partnerselskabet ikke har krævet tilsynsmyndighedens forudgående godkendelse. Statsforvaltningen finder ikke grundlag for at antage, at Fredericia Kommune ikke har gjort, hvad kommunen kunne for at sikre, at kommunen i forbindelse med etableringen af partnerselskabet har handlet og handler økonomisk forsvarligt. Statsforvaltningen finder på grundlag af de foreliggende oplysninger ikke, at Fredericia Kommune ved indgåelsen af Tillægsaftale II har handlet økonomisk uforsvarligt. Statsforvaltningen konstaterer endelig, at Fredericia Kommune ikke af egen drift har anmodet det kommunale tilsyn om dispensation fra offentligt udbud forud for apportindskuddet af grunde i Fredericia C P/S. TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK STORETORV AABENRAA JOURNAL NR.: /526 SAGSBEHANDLER: IMSOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: EAN - NR SE- NR EKSPEDITIONSTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: TELEFONTID: MANDAG- ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: Idet der dog er tale om et større projekt, hvor det må antages, at et offentligt udbud ville lægge hindringer i vejen for virkeliggørelsen af projektet, og hvor det samtidig må antages, at et offentligt udbud ikke vil fremkalde højere eller bedre købstilbud, meddeles hermed tilladelse til, at Fredericia Kommune uden forudgående udbud apportindskyder sine arealer i selskabet.

2 Statsforvaltningen foretager herefter ikke videre i sagens anledning. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og derefter en nærmere begrundelse for statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund: Du har den 8. april 2009 skrevet følgende til statsforvaltningen: Jeg tillader mig at rette henvendelse til statsforvaltningen i anledning af Fredericia Kommunes engagement i partnerselskabet Fredericia C P/S og samarbejdet med foreningen Realdania om gennemførelse af byomdannelse i Fredericia. Dette samarbejde blev indledt i juni 2008 med indgåelsen af en partnerskabsaftale, hvorefter Fredericia Kommune og foreningen Realdanias datterselskab Realdania Arealudvikling A/S skulle indgå i Fredericia C P/S med en ejerandel på henholdsvis 25 % og 75 %. I partnerskabsaftalen var der bestemmelser om, at Fredericia Kommune havde ret til at forlange sin ejerandel hævet fra 25 % til 49 % på visse vilkår. Partnernes økonomiske forpligtelser i forhold til projektet afspejler ejerfordelingen. Jeg bemærker, at jeg i sin tid stemte for Fredericia Kommunes påbegyndelse af dette samarbejde med foreningen Realdania, og det var dengang et helt enigt byråd, der traf denne beslutning. 1 dag er 2 ud af 21 byrådsmedlemmer i opposition, herunder jeg selv. Beslutningen i juni 2008 blev taget i største hast og med en helt usædvanlig grad af hemmelighedsfuldhed. Således måtte byrådsmedlemmerne ikke få materialet udleveret. Materialet skulle læses på rådhuset og efterlades der. Beslutningsprocessen har været uforandret siden i de relativt få tilfælde, hvor byrådet er involveret i de beslutninger af mere forretningsmæssig karakter, som kommunen har taget. Under byrådets møde den 30. marts blev der godkendt et tillæg 2 til partnerskabsaftalen. Jeg vedlægger kopi af det materiale, som jeg som byrådsmedlem fik udleveret. Vi fik pr. mail tilsendt, d sammen med byrådsdagsordenen, en enkelt side med kontraktsforhold og sagsbeskrivelse. Dette forsøgte jeg så at sætte mig ind i. Vi fik under mødet, den lukkede del, yderligere 7 sider udleveret, og SIDE 2

3 det kunne jeg da slet ikke nå at sætte mig ind i under mødet. Den supplerende aftale mellem foreningen Realdania og Fredericia Kommune går nu ud på, at kommunen ikke længere har en mulighed, men nu en pligt til at forøge sin ejerandel fra 25% til 49%. I juni 2008 kunne jeg have forståelse for en bestemmelse, der gav kommunen en mulighed for at forøge sin ejerandel frivilligt, og den kunne selvfølgelig udnyttes i tilfælde af, at projektet så lovende og gunstigt ud. En forpligtelse til at afløfte foreningen Realdanias engagement i Fredericia er derimod efter min opfattelse at sammenligne med en økonomisk garanti for Realdania. Det er stærkt iøjnefaldende og mærkeligt, at denne garanti- altså forpligtelsen til at ændre ejerforholdene alene opstår i sammenhæng med en konstatering af, at projektet ikke ser lovende ud og er økonomisk belastet. Jeg har forsøgt at forstå dokumentets indhold. Jeg finder det imidlertid særdeles vanskeligt at beregne omfanget af den økonomiske forpligtelse, som Fredericia Kommune herved påtager sig. I en pressemeddelelse fra den 31. marts 2009 fra kommunen og Realdania fremgår det, at "garantien" er begrænset og maksimeret til 75 mio.kr. Imidlertid har jeg ikke noget sted i aftaleteksten fundet den begrænsning. Efter min opfattelse forekommer det at være en ubegrænset garanti. Det skal i denne forbindelse nævnes, at projektet er meget voldsomt med hensyn til omkostninger. Der er købt grunde, indtil nu på betingede aftaler, til en pris af 307 mio. kr. og der skal foretages en forureningsindsats og byggemodning til et beløb, som byrådet aldrig har fået forelagt et budget for. Indgåelsen af denne supplerende aftale sker på et tidspunkt, hvor der tilsyneladende er opstået en tidsfrist for erhvervelse af de grunde, som Fredericia C skal købe, men som af en eller anden uforklarlig grund i første omgang skal købes af Realdania Arealudvikling A/S. Tidsfristen har hidtil været uoplyst for byrådet og offentligheden, der har fået at vide, at handlerne var endelige. Det var de altså ikke, og behovet for en tillægsaftale synes derfor at være, at Realdania ikke var indstillet på at gøre disse aftaler om arealerhvervelse endelige, fordi projektet endnu er behæftet med så mange usikkerhedsmonumenter, at dette ikke ville være forsvarligt. Jeg beder Statsforvaltningen bemærke, at det af det vedlagte materiale fremgår, at det tilsyneladende er Fredericia Kommune, der i denne situation foreslår SIDE 3

4 Realdania at gøre disse arealerhvervelsesaftaler endelige mod, at Realdania får ret til at forlange et større økonomisk bidrag fra Fredericia Kommune. Jeg vil gentage, at bidragets størrelse på ingen måde kan beregnes, og at det i hvert fald fremtræder ganske klart, at det ikke er begrænset til maksimum, 75 mio. kr. eller et andet tal. Jeg har endvidere hæftet mig ved, at kommunen med sit indskud også kommer til at betale for Realdania Arealudvikling A/S's udgifter til ejerskabet af aktieposten i partnerskabet, herunder til administration mv. Dette er efter min opfattelse en meget usædvanlig disposition, som begunstiger Realdania Arealudvikling A/S urimeligt, og som i hvert fald burde modsvares af en forpligtelse til at erstatte kommunens tilsvarende udgifter. Under byrådets behandling af sagen den 30. marts 2009 sagde jeg, at der i denne sag var så mange juridiske punkter, som en ikke jurist ikke kunne gennemskue, og at jeg stemte imod og ville prøve at få juridisk hjælp, for at kunne gennemskue aftalen. Jeg kunne jo hurtigt fornemme, at det hele var aftalt, og at aftalen ville blive vedtaget. Jeg stemte imod beslutningen, dels fordi jeg generelt og overordnet ikke støtter tanken om Fredericia C i den nuværende form, hvori den nu foreligger, dels og mere væsentligt fordi jeg er bekymret for grundlaget og for omfanget af den økonomiske eksponering, som samarbejdet med Realdania udsætter Fredericia Kommune for i årtier frem i tiden. Jeg frygter således, at det nuværende byråd med beslutningen om at stille en garanti, der omfatter Realdanias risiko ved deltagelse i partnerskabet, i væsentligt omfang har begrænset kommunens fremtidige dispositionsfrihed. Jeg må imidlertid konstatere, at jeg på baggrund af de meget nøje udvalgte oplysninger, som jeg har adgang til, og på baggrund af dokumenternes kompleksitet ganske enkelt ikke er i stand til at forstå, hvad der foregår. Jeg henvender mig derfor til Statsforvaltningen for at anmode Statsforvaltningen om at gennemføre en undersøgelse af Fredericia Kommunes engagement i Fredericia C P/S og Fredericia kommunes samarbejde med Realdania med henblik på at afklare i hvert fald følgende temaer: - Er Fredericia Kommunes deltagelse i Fredericia C P/S og kommunens samarbejde med Realdania udtryk for en sædvanlig og lovlig kommunal aktivitet, og er dette samarbejde baseret på et økonomisk fundament, der overholder kravene til forsvarlig forvaltning af offentlige midler? Det bemærkes, at kommunen er afskåret fra at deltage i partnerskabet med et erhvervsøkonomisk formål, mens SIDE 4

5 Realdania tilsyneladende betragter partnerskabet som enhver anden investering med henblik på at opnå størst muligt udbytte. - I sammenhæng med ovenstående ønskes Statsforvaltningens beregning af kommunens økonomiske risikoeksponering, både før og efter indgåelsen af tillægsaftale 2. Er det Statsforvaltningens opfattelse, at tillægsaftale 2 er udtryk for almindelig og lovlig kommunal adfærd, herunder særligt under indtryk af, at forpligtelsen alene opstår i tilfælde af konstatering af et værditab, at forpligtelsen er stillet over for en privat virksomhed, der deltager i projektet med henblik på at tjene penge, og som opnår en usædvanlig dækning af egne omkostninger, at den økonomiske forpligtelse er ubegrænset, at den økonomiske forpligtelse er underkastet forhold og omstændigheder, der ikke ligger inden for rammerne af kommunens kontrol, og at den økonomiske belastning er spredt over en periode af minimum 10 år? Der synes således ikke med indgåelsen af den nye aftale at være tale om en aftale på normale forretningsmæssige vilkår, eller for den sags skyld en aftale, Fredericia kommune som offentlig myndighed kan indgå. Jeg ville gerne forsyne Statsforvaltningen med mere materiale, men som ovenfor nævnt er sagen underlagt en voldsom hemmelighedsfuldhed. Administrationen forekommer at være flyttet til Fredericia C P/S og dermed i ly for offentlighedens og byrådsmedlemmernes aktindsigt. Der er i byrådet nedsat et udvalg efter styrelseslovens 17, stk. 4 til varetagelse af særlige interesser i relation til Fredericia C P/S. Udvalget holder tilsyneladende jævnligt møde, men referaterne derfra er intetsigende. Jeg må derfor anmode Statsforvaltningen om selv at indhente det materiale, der er fornødent for at gennemføre en undersøgelse med henblik på at afklare, hvorvidt kommunens deltagelse er inden for eller uden for rammerne af lovlig forvaltning. Afslutningsvis vil jeg understrege sagens hastende karakter. Som det fremgår, bliver kommunens engagement dag for dag dybere og dybere i projektet, og kommunens økonomiske eksponering i årtier fremover bliver mere og mere risikabel. Hvis min bekymring for, at Fredericia Kommunes deltagelse i dette projekt ikke længere er og måske aldrig har været udtryk for lovlig kommunal aktivitet og forsvarlig forvaltning af offentlige midler, så er der absolut behov for, at Statsforvaltningen bringer de beføjelser i anvendelse, der går på at annullere indgåede aftaler i det omfang, de endnu ikke SIDE 5

6 er bragt til udførelse, eller at Statsforvaltningen sørger for lovliggørelse af forholdene, og at Statsforvaltningen om nødvendigt vurderer byrådsmedlemmernes personlige økonomiske ansvar. Fredericia Byråd har den 9. juni 2009 afgivet følgende udtalelse til henvendelsen: Byrådet i Fredericia Kommune har på sit møde den 2. juni 2009 behandlet en henvendelse fra tilsynet af 16. april Beslutningsprotokol fra mødet er vedlagt som bilag. På baggrund af tilsynets henvendelse skal (et flertal i) byrådet udtale følgende: I forhold til hjemlen for Fredericia Kommunes engagement i partnerselskabet Fredericia C P/S og konstruktionen af samarbejdet kan det oplyses, at hjemlen for Fredericia Kommunes deltagelse i selskabet er grundsætningerne om kommunernes ulovbestemte opgavevaretagelse (kommunalfuldmagten). Der er således en lang tradition for, at det er en kommunal opgave at forestå byudviklingsopgaver. I tilsynspraksis er spørgsmålet ligeledes behandlet og tilsynspraksis har anerkendt kommunernes deltagelse i egentlige byudviklingsselskaber med den forudsætning, at kommunerne ikke opnår bestemmende indflydelse i sådanne selskaber. Til belysning af den selskabsretlige konstruktion af samarbejdet vedlægges kopi af stiftelses- dokumenterne for selskabet Fredericia C P/S. Med hensyn til sagens dokumenter i øvrigt så ligger disse på Fredericia Kommunes hjemmeside under menupunktet "find det hurtigt.' "aktindsigt vedrørende Kemiragrunden." Fredericia Kommune har valgt at lægge dokumenterne på sin hjemmeside så offentligheden og kommunalbestyrelsesmedlemmerne har en hurtig og nem adgang til sagens dokumenter. Til det anførte i brev af 6. april 2009 fra byrådsmedlem John Bader kan det oplyses, at beslutningen om indgåelse af samarbejdsaftalen med Realdania Arealudvikling A/S blev taget indenfor nogle få dage og i dyb fortrolighed. Heri er der imidlertid ikke noget usædvanligt da det drejede sig om en beslutning vedrørende kommunal forretningsvirksomhed og kontraktindgåelse. Beslutningen fra den 9. juni 2008 blev truffet af et enigt byråd uden nogen protester. SIDE 6

7 Det er i øvrigt ikke korrekt, at byrådsmedlemmerne ikke måtte få materialet udleveret. Det blev derimod anbefalet, at materialet blev læst på mødet og indsamlet igen efter mødet, hvilket ingen af byrådsmedlemmerne havde indvendinger imod. Såfremt en sådan anbefaling er blevet opfattet som et forbud mod at medtage materialet, så er det beklageligt, men bestemt ikke i overensstemmelse med intentionen i anbefalingen. Såfremt der i øvrigt har været et ønske om, at se materiale i sagen, er det ethvert byrådsmedlems ret at benytte sig af sin adgang til sags -indsigt. I forhold til beslutningen om indgåelse af tillæg II til partnerskabsaftalen så blev dagsordenen med bilag udsendt i overensstemmelse med styrelseslovens bestemmelser herom. De omtalte bilag, som blev uddelt efter byrådsmødet den 30. marts 2009, var identiske med de i forbindelse med dagsordenen udsendte bilag. Bilagene blev blot uddelt til byrådsmedlemmer for at byrådsmedlemmerne havde en kopi af det materiale, der efter byrådsmødet blev udleveret til pressen. Byrådsmedlem John Bader har derfor i forbindelse med modtagelsen af dagsordenen med bilag haft mulighed for at sætte sig ind i indholdet af bilagene. Det bilag, som er en kopi af dagsordenspunktet "Kontraktsforhold sagsid.: 09/4070", og som byrådsmedlem John Bader har fremsendt til tilsynet er således alene et udsnit af det udsendte dagsordenspunkt. For god ordens skyld vedlægges referatet fra mødet, hvoraf det fremgår, hvilket bilag der var sendt ud sammen med dagsordenspunktet. I henvendelsen til Statsforvaltningen sammenligner byrådsmedlem John Bader indholdet af tillægsaftale II med en (ubegrænset) økonomisk garanti overfor Realdania. Byrådsmedlem John Bader finder det ligeledes særdeles vanskeligt at beregne omfanget af den økonomiske forpligtigelse. Det anføres i den forbindelse, at der er købt grunde, indtil nu på betingede aftaler, til en pris af 307 mio. kr. og der skal foretages en forureningsindsats og byggemodning til et beløb, som byrådet aldrig har fået forelagt et budget for. Det skal til det anførte om en (ubegrænset) økonomisk garanti for Realdania bemærkes, at der ikke er tale om nogen form for garanti for Realdania Arealudvikling A/S. Partnerskabet mellem Fredericia Kommune og Realdania Arealudvikling A/S er et partnerskab mellem to ligeværdige parter, der begge har et ønske om, at skabe en unik byudvikling i Fredericia. Partnerskabet er indgået mellem parterne på baggrund af de formål og interesser, som de hver især har haft og fortsat har. For Frede- SIDE 7

8 ricia Kommunes vedkommende er det primært interessen i byudviklingen. Med hensyn til at byrådsmedlem John Bader har vanskeligt ved at beregne omfanget af den økonomiske forpligtigelse så kan det oplyses, at det blot er et spørgsmål om at beregne indholdet af de enkelte punkter i tillægsaftale II. Denne beregning er blevet lavet for økonomiudvalget i forbindelse med sagens behandling, da nogle af økonomiudvalgets medlemmer anmodede herom. Beregningen blev ikke efterspurgt på byrådsmødet. Yderligere anfører byrådsmedlem John Bader, at kommunen med sit indskud også kommer til at betale for Realdania Arealudvikling A/S udgifter til ejerskabet af aktieposten i partnerskabet, herunder til administration mv. Dette er efter John Baders opfattelse en usædvanlig disposition, som begunstiger Realdania Arealudvikling A/S urimeligt. Byrådet går ud fra, at John Bader med dette udsagn henviser til pkt i tillæg II til partnerskabsaftalen. For det første relaterer pkt sig til den situation, hvor Realdania Arealudvikling A/S har haft udgifter i perioden frem til indskud af ejendommene i selskabet Fredericia C P/S. Efter dette tidspunkt vil udgifterne påhvile selskabet Fredericia C P/S. I den forbindelse kan det oplyses, at disse udgifter under pkt i tillæg II til partnerskabsaftalen, efter oplysning fra Realdania Arealudvikling A/S, forventes at være af ganske begrænset omfang og i størrelsesordenen nogle få hundrede tusinde kroner. For det andet så er det Fredericia Kommune opfattelse, at der netop er tale om en helt sædvanlig forretningsmæssig disposition. I forhold til den kommunale interesse i byudvikling skal denne forstås i bred forstand. Den kommunale interesse går videre. Fredericia Kommune har således også en interesse i, at det store areal, på m2 i Fredericia midtby, snarest muligt bliver gjort tilgængeligt for byens borgere. En forudsætning herfor er, at arealerne er indskudt i byudviklingsselskabet Fredericia, så dette selskab kan disponere over arealerne. Yderligere har flertallet i byrådet den opfattelse, at det lige såvel kan være en hensigtsmæssig disposition for Fredericia Kommune, at øge sin ejerandel i Fredericia, så den udgør 49 %. Det er således væsentligt at være opmærksom på, at en ændring i parternes forudsætninger i forhold til partnerskabsaftalen, og et heraf følgende krav om forøgelse af Fredericia Kommunes ejerskab, meget vel kan betyde, at Fredericia Kommune får en SIDE 8

9 større økonomisk gevinst end med et ejerskab på 25 %. Den faktiske hensigtsmæssighed af byrådets beslutning om indgåelse af tillæg II til partnerskabsaftalen vil imidlertid først vise sig om mange år, men forventningen er positiv. Det bemærkes dog, at det ikke er muligheden for økonomisk gevinst, men derimod interessen for byudvikling, som er bærende for Fredericia Kommunes dispositioner og engagement i byudviklingsprojektet. I forlængelse heraf gøres opmærksom på, at den færdige byudvikling af området kan tage over 25 år, hvor der i forlængelse af partnerskabsaftalens systematik med en arkitektkonkurrence skal gennemføres en konkret planlægning af området. Denne planlægning vil formentlig ske med udgangspunkt i en rammelokalplan for hele området samt en række konkrete lokalplaner for dele af området og på baggrund af et forudgående kommuneplantillæg. Det er således først, når byudviklingen er endeligt gennemført, at det kan gøres op, hvordan økonomien for byudviklingsprojektet præcist ser ud. Med hensyn til selve købet af ejerandel op til 49 %, såfremt det skulle blive aktuelt, så er det ligeledes flertallets opfattelse, at det er betydeligt mere gunstigt med en erlæggelse af betalingen over 10 år frem for en engangsbetaling. En sådan model belaster kommunens likviditet betydeligt mindre end en engangsbetaling, og der undgås herved en uønsket opbremsning i planlagte aktiviteter for et enkelt budgetår. Det er yderligere væsentlig at være opmærksom på, at byrådet ved indgåelsen af partnerskabsaftalen sikrede sig en aftalemæssig rettighed til selvstændigt at erhverver op til 49 % af aktierne i selskabet Fredericia C P/S. Det er i øvrigt byrådets flertals opfattelse, at tillæg II til partnerskabsaftalen er en yderst hensigtsmæssig disposition for Fredericia Kommune. Tillæg II afskærer således samarbejdspartneren Realdania Arealudvikling A/S fra at kunne trække sig ud af partnerskabet i det tilfælde, at der med baggrund i den almindelige misligholdelseslære skulle indtræde en situation, hvor samarbejdspartneren ellers ville kunne have henvist til eksempelvis bristede forudsætninger. En sådan regulering af forholdet mellem parterne er langt mere hensigtsmæssig, end en situation, hvor der, som følge af den almindelige misligholdelseslære opstår en situation, hvor samarbejdspartneren med baggrund i den almindelige misligholdelseslære mener sig berettiget til at trække sig helt ud af partnerskabet. De foreløbige forurenings- og jordbundsundersøgelser, der er lavet på arealerne viser, at der ikke kan forventes ekstraomkostninger, som ligger ud over, hvad der er sædvan- SIDE 9

10 ligt for tilsvarende arealer. Det bemærkes i den forbindelse, at Fredericia Kommune har fået lavet to indledende rapporter om Kemira-grunden. Således har Rambøll i henholdsvis april 2005 og maj 2006 udarbejdet rapporter om "bindinger og undersøgelsesbehov" samt "muligheder og begrænsninger miljøforhold." Disse rapporter ligger på Fredericia Kommunes hjemmeside som henholdsvis akt nr. 124 og 130. Herudover har Grontmij/Carl Bro i efteråret 2007 udarbejdet en række rapporter med bilag, som giver et særdeles grundigt indblik i, hvordan de forskellige forhold på arealerne er. Disse rapporter med bilag ligger på Fredericia Kommunes hjemmeside under punktet aktindsigt Kemiragrunden I forlængelse af stiftelsen af Fredericia C P/S har selskabet lavet yderligere undersøgelser om sikkerhed, miljø og jordbundsforhold, som viser, at der ikke er de store ændringer i forhold til det oprindeligt forventede. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at der er grænser for, hvor konkrete undersøgelser der kan laves for et så stort projekt før der foreligger et egentligt plangrundlag. Eksempelvis har miljømyndighederne blot meldt acceptkriterie ud om sikkerhedsrelationerne til Shell terminalen, men den egentlige myndighedsbe- handling kan ikke starte før der foreligger et konkret plangrundlag i form af en lokalplan. Generelt kan det oplyses om håndteringen af forurenings- og jordbundsforhold, at der er tale om en helt sædvanlig fremgangsmåde, når der skal laves byudvikling af arealer i den størrelsesorden. Fredericia Kommune har således gode erfaringer med en tilsvarende fremgangsmåde i forbindelse med den omfattende byudvikling, der er foregået i forbindelse med udviklingen af DanmarkC, der er håndteret som et rent kommunalt byudviklingsprojekt med et budget på over 1/2 mia. kr. Byrådsmedlem John Bader oplyser i sin henvendelse, at der er erhvervet arealer på betingede aftaler, til en pris på 307 mio. kr. og der skal foretages forureningsindsats og byggemodning til et beløb, som byrådet aldrig har fået forelagt et budget for. Hertil kan oplyses, at der nu er erhvervet arealer, som udgør knap m2, på endelige aftaler, som i øjeblikket er under tinglysningsmæssig ekspedition. Med hensyn til forureningsindsats og byggemodning så kan det oplyses, at der enten er taget højde for forureningsbekæmpelsen ved købesummens fastsættelse eller også skal sælgeren afholde udgifterne til forureningsbekæmpelse. Byggemodningsomkostninger forventes at kunne afholdes af Fredericia C P/S med det forudsatte kapital- SIDE 10

11 grundlag, og byggemodningen forventes i øvrigt at skulle finansieres løbende, når der sælges arealer indenfor byudviklingsområdet. Der forventes således ikke yderligere kapitalindskud fra Fredericia Kommunes side, og en sådan vil ikke kunne ske uden Fredericia Kommunes udtrykkelige accept. Byrådsmedlem John Bader anfører i sin henvendelse til tilsynet, at administrationen forekommer at være flyttet til Fredericia C P/S. Det er vanskeligt at vide, hvad der konkret menes hermed, men det kan oplyses, at Fredericia C P/S efter sin stiftelse løser de opgaver, som knytter sig til selskabets formål. Det er derfor Fredericia C P/S, som har arbejdet videre med, hvordan eventuelle problemstillinger omkring risikoforhold, miljø og jordbundsforhold skal håndteres. Disse forhold er vigtige for et byudviklingsselskab at få afklaret og hører naturligvis hjemme i selskabets regi. Det kan i øvrigt oplyses, at Fredericia C P/S eller repræsentanter for Fredericia C P/S flere gang har stillet op til informationsmøder for byrådet. En aktivitet, der givetvis også vil fortsætte fremover. Med hensyn til det af byrådsmedlem John Bader anførte om, at referaterne fra 17, stk. 4 udvalget er intetsigende så kan det oplyses, at byrådet på sit møde den 8. september 2008 besluttede nedsættelsen af et rådgivende 17, stk. 4 udvalg. Byrådsbeslutningen kan findes på Fredericia Kommunes hjemmeside, hvor beslutningen ligger som akt nr Det nedsatte 17, stk. 4 udvalg mødes typisk med ca. 14 dages mellemrum, og med mindre der er fremkommet punkter til dagsordenen så består dagsordenen af to punkter, som er en gensidig orientering og eventuelt. Udvalget træffer ikke beslutninger, men vejleder typisk borgmesteren om, hvornår det er hensigtsmæssigt at inddrage byrådet til en orientering eller når sagen kræver en ny byrådsbeslutning. Byrådet er klar over, at det er en meget kompleks sag, som kan være vanskelig at få et samlet overblik over. Det er imidlertid også en meget vigtig sag for Fredericia Kommune, det er givetvis den største og mest komplekse byudviklingssag i nyere tid, og den er alt for vigtig til, at tilfældigheder eller manglende oplysninger må få indflydelse på en eventuel udtalelse fra tilsynet. Byrådet stiller sig derfor gerne til rådighed, i form af et møde, for en eventuel uddybende dialog om sagen med tilsynet. hvis det skulle vise sig nødvendigt. Byrådet er også bevidst om, at sagen har haft stor bevågenhed i medierne, hvor nogle af sagens interessenter SIDE 11

12 har været aktive i forhold til at fremkomme med en lang række ubegrundede påstande om diverse ulovligheder som Fredericia Kommune, ADP A/S eller Realdania skulle have begået. Ingen af disse påstande er nogensinde blevet dokumenteret. De gange, hvor der er blevet indbragt spørgsmål om ulovligheder er de enten ikke blevet optaget til realitetsbehandling eller også er der ikke blevet givet medhold i sådanne klager. Der er således af nogle af sagens interessenter, blevet og bliver fortsat brugt en meget voldsom og manipulerende retorik, som ikke må få betydning for sagens retlige vurdering. Til tilsynets orientering vedlægges et kortbilag, som viser hvor stort et område, indenfor voldene, der er tale om. Kortbilaget illustrer på en meget enkel og overskuelig måde, hvor stort og vigtigt et projekt, der er tale om. Det med grøn farve markerede areal er identisk med det areal, der skal indskydes i byudviklingsselskabet Fredericia C P/S. Voldanlægget der er den grønne linje, som omkranser det "gamle" Fredericia er markeret med to linjer på tværs af kortbilaget. Afslutningsvis skal det derfor præciseres, at det er byrådets opfattelse, at Fredericia Kommunes engagement i byudviklingsselskabet Fredericia C P/S klart ligger inden for byrådets opgaveområde og beslutningskompetence. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen besvarede den 25. november 2009 en henvendelse fra statsforvaltningen således: Økonomi- og Erhvervsministeriet har modtaget Statsforvaltningen Syddanmarks anmodning af 23. oktober 2009 om en generel vejledende udtalelse vedrørende lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber. Henvendelsen er oversendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der har kompetencen til at påse overholdelse af loven. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal indledningsvis gøre opmærksom på, at styrelsen udelukkende kan udtale sig om lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber - lov nr. 548 af 8. juni 2006 (L 548). Styrelsen kan således ikke udtale sig om, hvorvidt der kommunalretligt skulle være noget til hinder for den i brevet omtalte konstruktion, og styrelsen skal i relation hertil henvise til Indenrigsministeriet. I henhold til L 548 3, kan kommuner og regioner deltage finansielt eller ledelsesmæssigt i selskaber, der med henblik på salg forarbejder og videreudvikler viden SIDE 12

13 samt produkter og tjenesteydelser byggende på kommunal viden, som er oparbejdet i kommunen i forbindelse med løsning af kommunale opgaver. Kommuner og regioner kan således efter lovens 3 deltage i selskaber, hvis aktiviteter bygger på videreudvikling af kommunal know-how. Kommunerne og regioner kan endvidere deltage finansielt eller ledelsesmæssigt i selskaber, der udover at varetage kommunale opgaver vedrørende forsyning af kommunen med varer og tjenesteydelser driver virksomhed med henblik på salg af varer og tjenesteydelser baseret på kommunal viden til andre end kommuner. Dette indebærer således, at kommuner og regioner kan deltage i selskaber, hvis aktiviteter er baseret på kommunal viden og bygger på salg til andre end kommuner. Som følge af bestemmelsens ordlyd, forarbejderne til loven samt praksis med hensyn til loven er det antaget, at kommuner med baggrund i 3 i L 548 vil kunne deltage i etableringen af byggemodningsselskaber. Dette skyldes, at byggemodning efter det overfor styrelsen oplyste karakteriseres som en kommunal opgave. I brevet fremgår tre specifikke spørgsmål. Disse behandles individuelt herunder. - Er det ministeriets opfattelse, at et partnerskab omkring byomdannelse af erhvervs- og havnearealer er omfattet af den kommunale erhvervslov? Af L stk. 5 fremgår det, at kommuner og regioner kun kan deltage finansielt og ledelsesmæssigt i aktieselskaber, anpartsselskaber og andre virksomheder med begrænset ansvar. Det er som følge heraf styrelsens opfattelse, at kommunen ikke kan deltage i et partnerselskab/kommanditaktieselskab, idet dette ikke er en virksomhedsform med begrænset ansvar. Dette skyldes, at komplementaren i selskabet hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk for selskabets forpligtelser. - Kan den aktivitet som partnerskabet varetager være omfattet af både den kommunale erhvervslov og kommunalfuldmagten. Kan kommunalfuldmagten med andre ord anvendes i tilknytning til aktiviteter omfattet af den kommunale erhvervslovs 1? Bemærkningerne til lovforslaget (L 176/2006) bag L 548 beskriver under 1 følgende om forholdet mellem L 548 og kommunalfuldmagtsreglerne: SIDE 13

14 "... opgaver, som det i øvrigt i lovgivningen er bestemt eller forudsat at kommuner kan udføre for andre offentlige myndigheder, falder uden for denne lovs anvendelsesområde. Dette gælder både opgaver, som kommuner kan udføre for andre offentlige myndigheder med hjemmel i skreven lov, og opgaver, som kommuner i visse særlige tilfælde kan udføre for såvel andre offentlige myndigheder som private efter de almindelige retsgrundsætninger om kommunernes opgavevaretagelse de såkaldte kommunalfuldmagtsregler." Heraf fremgår det altså, at kommunalfuldmagtsreglerne har forrang frem for L 548. Det kan dog, efter styrelsens vurdering, ikke udelukkes, at begge regelsæt kan bringes i anvendelse for samme selskab. En kommune vil således efter styrelsens opfattelse kunne oprette et selskab med hjemmel i L 548 til videreudvikling af viden opnået i forbindelse med opgaver udført med hjemmel i kommunalfuldmagten. - Kan en kommune selv vælge hjemmelsgrundlaget for oprettelsen af et sådant partnerskab? Kommuner skal som følge af det almindelige legalitetsprincip have hjemmel til at stifte selskaber. Dette hjemmelskrav skal kommunerne selv overholde under ansvar overfor de kommunale tilsynsmyndigheder. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har ikke kompetence til at vurdere, om en given opgave bygger på kommunal viden. Vurderingen heraf hører under statsforvaltningen. Styrelsen har alene kompetence til at påse, at lovens regler om blandt andet privat deltagelse er overholdt. ( ) Fredericia Kommune har den 16. marts 2010 besvaret en række konkrete opklarende spørgsmål stillet af statsforvaltningen således: Statsforvaltningen anmoder om svar på følgende spørgsmål: 1. En nærmere redegørelse for uoverensstemmelsen mellem det af kommunen oplyste samlede indskud på kr. og Erhvervs- og selskabsstyrelsens oplysninger om selskabets samlede kapital. Yderligere anmodes det oplyst, hvilke værdier, der var tale om i forbindelse med kapitalforhøjelsen af 9. juli Har Fredericia Kommune først erhvervet en ideel andel af ejendommen efter de er apportindskudt i SIDE 14

15 selskabet, og i bekræftende fald hvad formålet hermed har været. 3. En rekonstruktion af de oplysninger, som blev givet af kommunaldirektøren ved tavlegennemgangen af indholdet af tillægsaftale II. 4. Hvordan Fredericia Kommune har beregnet, at købepligten vil kunne betyde en nettoinvestering for Fredericia Kommune på ca kr. om året, ekskl. renter. 5. Afslutningsvis anmodes oplyst, om Fredericia Kommune har foretaget en beregning over, hvad tillægsaftale II maksimalt kunne medføre af omkostninger for Fredericia Kommune. Svar på spørgsmål 1. Indledningsvis gøres opmærksom på, at Fredericia Kommune ejer 25 % af aktierne i FredericiaC Arealudviklingsselskab P/S. Dette fremgår eksempelvis af aktionæroverenskomstens pkt Det fremgår ganske klart af udskriften fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen, at den oprindelige indskudskapital på kr. er indskudt til en kurs 200, hvilket omregnet giver kr. Fredericia Kommunes andel heraf er således på kr. Det fremgår ligeledes af oversigten, at kapitalforhøjelsen på kr. fra den 30. marts 2009, at denne kapitalforhøjelse, som er indskud af arbejdskapital, er sket til kurs 1.000, hvilket svarer til kr. Fredericia Kommunes andel heraf er således på kr. Det sidste indskud fra den 9. juli 2009 er på kr. til kurs 1.000, hvilket er svarende til kr., hvoraf Fredericia Kommunes andel udgør kr. På grund af en mindre fejl i forbindelse med udformningen af nogle juridiske dokumenter ved indskuddet af de mio. kr. er der efterfølgende reguleret med kr., hvoraf Fredericia Kommunes andel udgør kr. Fejlen bestod i en simpel skrivefejl af det tal, der skulle være kapitalforhøjelsen, som rettelig skulle have været , men som fejlagtigt blev opgivet til kr. Disse tal giver i alt kr. De værdier, der er registreret indskudt den 9. juli 2009 er værdien af de ejendomme som Realdania Arealudvik- SIDE 15

16 ling A/S havde erhvervet i byudviklingsområdet i alt knap 180 ha. Svar på spørgsmål 2. Fredericia Kommune har med overtagelsesdag den 1. maj 2009 overtaget en ideel andel af det areal på knap 180 ha., som Realdania Arealudvikling A/S havde erhvervet i byudviklingsområdet. Købesummen herfor var kr. Det er et vilkår i arealoverdragelsesaftalen mellem Realdania Arealudvikling A/S og Fredericia Kommune, at arealerne, umiddelbart i forlængelse af aftalens indgåelse, samlet bliver indskudt i FredericiaC Arealudviklingsselskab P/S. Svar på spørgsmål 3, 4 og 5, der besvares samlet. På økonomiudvalgsmødet den 25. marts 2009 oplyste kommunaldirektøren om økonomien af de enkelte punkter i tillægsaftale II. Det fremgår af tillægsaftale II, pkt. 2.1, at aftalen indebærer en mulighed for, at Fredericia Kommune kan komme i en situation, hvor kommunens ejerskab, som følge af den i aftalen indeholdte købepligt, skal øges fra de nuværende 25 % til 49 %. Under pkt. 3 er de nærmere vilkår for købepligten nævnt. De relevante punkter vil blive gennemgået i det følgende. Det bemærkes indledningsvis, at det samlede kapitalindskud i selskabet i øjeblikket er på kr. Det bemærkes for god ordens skyld, at der fortsat mangler et kapitalindskud i form af ejendomme, der endnu ikke erhvervet og indskudt i selskabet. De manglende ejendomme udgøres af de arealer, hvorpå Fredericia Skibsværft A/S i dag er beliggende. Værdien af disse ejendomme vil forøge det samlede kapitalindskud. Under pkt. 3.2 fremgår det, at der vil ske en kapitalafgang på kr. fra FredericiaC P/S, der fordeles mellem ejerne i forhold til ejerandele. I øjeblikket vil det betyde, at der er en restkapital på kr kr. = kr., hvoraf Fredericia Kommune kan blive ejer af de 49 %. En sådan ejerandel vil udgøre 3,736 x 49 = kr. med fradrag af den af Fredericia Kommune allerede indskudt kapital på kr., hvilket i øjeblikket vil betyde en yderligere investering på kr. for Fredericia Kommune. Af tillægsaftale II pkt fremgår, at dette beløb kan betales over en periode på ikke over 10 år. Hvis der vælges en SIDE 16

17 10 årig periode vil den årlige ydelse være på kr. Af punkt fremgår, at det samlede apportindskud af grundarealer andrager 307 mio. kr., hvilket betyder, at i dette beløb er der indeholdt køb af restarealerne, altså de arealer, hvorpå Fredericia Skibsværft A/S i øjeblikket er beliggende på. Når alle ejendomme er indskudt er der altså indskudt for kr. ejendomme og i alt er der indskudt kr. i selskabskapital (ejendomme kr., arbejdskapital kr. og stiftelseskapital kr.) Fredericia Kommune skal eje 25 % heraf, hvilket er svarende til 4,77 X 25 = kr. Skal købepligten realiseres fuldt ud skal Fredericia Kommune øge sin ejerandel til 49 %, hvilket vil være svarende til den samlede selskabskapital på kr. med fradrag af de kr. under pkt. 3.2 i aftalen. Herefter er den samlede selskabskapital på kr., hvoraf Fredericia Kommune skal eje 3,97 x 49 = kr. med fradrag af de allerede indskudt kr., hvilket vil betyde en yderligere investering på kr. Til dette beløb skal tillægges det under pkt anførte, som efter det oplyste fra Realdania Arealudvikling A/S maksimalt vil udgøre i alt ca kr., altså en yderligere samlet investering på maksimalt kr., der i overensstemmelse med aftalens pkt kan fordeles over 10 år, hvilket vil betyde en årlig investering på kr. Det er disse kr., der i dagsordenen til økonomiudvalgsmødet den 25. marts 2009 er anført til ca. 7,5 mio. kr. om året, ekskl. renter, over 10 år. Dette beløb er tillige identisk med, hvad den maksimale yderligere investering for Fredericia Kommune vil kunne være. ( ) Sagens øvrige akter: Følgende fremgår blandt andet af partnerskabsaftalen omhandlende partnerselskabet Fredericia C P/S: Et partnerskab vedrørende byudvikling og byomdannelse af nedlagte industriarealer langs havnen i Fredericia. Formål Fredericia Kommune og Realdania Arealudvikling A/S etablerer et partnerskab om udviklingen, dvs. planlæg- SIDE 17

18 ning, byggemodning og afhændelse af nedlagte industriarealer langs havnen i Fredericia. Parterne etablerer til dette formål et arealudviklingsselskab. I nærværende aftale er de fælles mål og intentioner, der er aftalt mellem parterne, beskrevet. Aftalen udgør arbejdsgrundlaget for selskabet og dets bestyrelse. I aftalen beskrives arealernes historik, parternes overordnede vision for området og overordnede ambitioner, krav til byomdannelsen og projektudviklingen samt ejerskabskonstruktion og organisering af arealudviklingsselskabet. Arealerne og deres historie De omhandlede arealer ligger langs havnen i umiddelbart forbindelse med bymidten i Fredericia og omfatter i dag tre delområder. ADP ejer arealerne langs havnebassinet samt et smalt stykke langs med Lillebælt. Fredericia Skibsværft lejer arealet vest for havnebassinet med et lejemål, der udløber med udgangen af Det forudsættes, at arealerne frigøres senest på dette tidspunkt til byudviklingsformål. Kemira GrowHow ejer det største areal beliggende nordøst for havnebassinet. Arealernes størrelser fordeler sig på følgende måde: Kemira-grunden m2 ADP-grunden m2 Skibsværftsgrunden m2 Det er en forudsætning for nærværende partnerskabsaftale at alle arealerne er erhvervet og indskudt i arealudviklingsselskabet. Arealerne grænser mod syd direkte ud til Lillebælt og mod nord direkte til byens historiske kerne. Arealerne er således ikke bare velbeliggende i byen, men også meget velbeliggende på landsplan. Den industrielle udvikling har gennem de sidste hundrede år beslaglagt arealerne og bremset udviklingen, men i dag er der åbnet mulighed for at gennemføre et af de mest fremsynede byudviklingsprojekter i nyere tid Siden 1644, hvor Svenskerne under deres belejring af Jylland opførte kimen til det, der blev til Fredericia, har der været by på dette sted. Svenskerne oprettede et mindre skanseanlæg på det sted, hvor Kastellet i Fredericia ligger i dag. Da danskerne senere overtog magten etableredes en ny fæstningsby på dette sted, da stedet ligger centralt placeret for kontrollen med trafikken gennem Danmark. I 1650 får byen sine købstadsprivilegier. I 1811 losses og lastes de første små skibe ved kaj i Fredericia havn. Fredericia får gennem sine privilegier SIDE 18

19 særkende som en "rummelig" by, hvor mange trosretninger inviteres indenfor for at livagtiggøre den nye by. Byen planlægges og etableres efter tidens stramme skik for fæstninger med en unik byplan inden for voldene. Planen er stort set bevaret frem til i dag, trods en belejring og tilbageerobring i løbet af historien. Det reelle fæstningsliv afsluttedes i 1864 med rømningen efter preussernes bombardement. Efterfølgende kom industrialiseringen, hvor byens markante industrianlæg, Dansk Svovlsyre- og Superphosphatfabrik (senere Kemira Grow-how) blev etableret ved havnen i I de efterfølgende år var havnen forbeholdt tung industri og byen var afskåret fra havnen. I 2004 beslutter Kemira at stoppe produktionen i Fredericia og igangsætter nedrivningen af industribygningerne. Op til Kemiras arealer ligger yderligere industriarealer, der forventes at kunne frigøres og som til sammen vil skabe mulighed for at byudvikle i alt ca. 20 hektar. De resterende havneaktiviteter koncentreres til havnearealerne vest for den historiske bykerne. Parterne ønsker gennem samarbejdet at sikre en samlet perspektivrig byudvikling, der kan matche de historiske forpligtelser i forhold til byen Fredericia og samtidig demonstrere, at dette kan kombineres med fremsynet bybygning. Parternes vision for området og ambitioner og krav til den nye udviklingsplan. Det er parternes hensigt at skabe en kvalitetspræget og spændende byudvikling og byomdannelse i en samlet helhedsløsning, hvor alle på de tre centralt beliggende områder, Kemiragrunden, ADP-grunden og Skibsværftsgrunden indgår og udvikles i samspil med og respekt for Fredericias bymidte. Selskabets kapital forudsættes tilvejebragt gennem kontant indskud og ved apportindskud af de i bilag 1 og 2 angivne arealer, jfr. nærmere herom nedenfor. Det er forudsat, at der i projektet opereres med en bebyggelsesprocent på 120%, hvor fordelingen af etagemeter i hele området er fordelt på følgende måde: Boliger ca. 50 % Erhverv ca. 40 % (heraf dog maksimum m2 detailhandel der ikke må være i centerform) Kultur ca. 10 % ( ) Arealudviklingsselskabets organisation SIDE 19

20 Realdania Arealudvikling A/S og Fredericia Kommune etablerer et partnerselskab, der skal varetage arealudviklingen af bydelen. Realdania Arealudvikling ejer 75% af selskabet, mens Fredericia Kommune ejer 25% med mulighed for at købe andelen større op til 50%. Tilsvarende kan Realdania Arealudvikling frasælge sin andel, ned til 50% ejerskab, hvor Fredericia Kommune har forkøbsret. Partnerselskabsformen er valgt fordi den er mest hensigtsmæssig for parterne. Selskabet stiftes, snarest muligt, med en selskabskapital på 10 mio. kr., hvoraf Fredericia Kommune og Realdania Arealudvikling indbetaler henholdsvis 2,5 mio. kr. og 7,5 mio. kr. Parterne er enige om, at aktiekapitalen forhøjes, så snart Realdania Arealudvikling har erhvervet de i bilag 1 og 2 angivne arealer på Fredericia Havn, og så snart Fredericia Kommune fra Realdania Arealudvikling har erhvervet en ideel anpart af disse på 25%. Forhøjelsen sker ved, at parterne apportindskyder ejendommene i selskabet. Fredericia Kommunes andel, inklusive aftalte startbyggemodningsomkostninger på kr. 40 mio, er beregnet til kr. 114,5 mio, der forfalder senest den Arealudviklingsselskabet skal etableres med optimale organisatoriske rammer for at opfylde ovennævnte vision. Der udpeges en bestyrelse med repræsentanter for ejerkredsen. Det er i øvrigt aftalt, at selskabet ansætter en projektchef, som efterfølgende ansætter det nødvendige personale til et projektsekretariat. Det er væsentligt, at selskabet får kompetencer til at håndtere fagområder indenfor nedenfor nævnte kategorier: Byudvikling/ byplanlægning Trafik Byggemodning Salg af jord Kultur- og erhvervsaktiviteter Borgerinddragelse Kommunikation/ markedsføring Miljø Det skal sikres, at selskabets egen organisation er i stand til at foretage kvalificerede indkøb, mens det samtidigt forventes, at flere af kompetencerne købes hos eksterne rådgivere. Det skal yderligere sikres, at de forskellige input bliver koordineret, således at der opnås en ægte tværfaglighed i opgaveløsningen. Det skal være gennemgående i selskabets opgaveløsning, at den helhedsorienterede byudvikling søges fremmet gennem samarbejde mellem relevante faggrupper. SIDE 20

21 Der skal etableres en følgegruppe med repræsentanter fra begge parter, hvor areal- udviklingsselskabets administration skal have kontakt med og sikre koordination med de to parter. Det tætte samarbejde påbegyndes allerede i programfasen. ( ) Følgende fremgår af Fredericia Kommunes skrivelse af 23. marts 2009 til Realdania Arealudvikling A/S: VEDR.: HENVENDELSE TIL REALDANIA AREALUD- VIKLING A/S OM INDGÅELSE AF TILLÆGSAFTALE. Med henvisning til partnerskabsaftale af 9. juni 2008 skal Fredericia Kommune hermed forespørge Realdania Arealudvikling A/S om muligheden for, at indgå en tillægsaftale til partnerskabsaftalen. I forlængelse af de mange analyser og undersøgelser, der nu er foretaget i forbindelse med udviklingen af Fredericia C, vil Fredericia Kommune foreslå, at eventuelle tilbageværende forbehold, der måtte være i forhold til de, af Realdania Arealudvikling A/S indgåede aftaler om arealerhvervelse på Fredericia Havn, nu aflyses. Såfremt det, imod forventning, skulle vise sig, at der af den ene eller anden årsag skulle indtræde begivenheder, der medfører at indholdet i partnerskabsaftalen, ikke kan realiseres fuldt ud, tilbyder Fredericia Kommune Realdania Arealudvikling A/S en ensidig og ubetinget ret til på ethvert tidspunkt, at kunne stille krav til Fredericia Kommune om, at Fredericia Kommune skal øge sin ejerandel så den udgør op til 49% i Fredericia C P/S. Såfremt Realdania Arealudvikling udnytter denne rettighed har Fredericia Kommune et ønske om, at betalingen for den yderligere ejerandel kan ske i lige store dele over en 10-årig periode. En tillægsaftale med et sådant indhold vil tillige understøtte ligeværdigheden i partnerskabet Fredericia C P/S. Ovenstående foreslås realiseret ved udarbejdelse af et tillæg til partnerskabsaftale af 9. juni 2009, hvori baggrund og formål, Fredericia Kommunes købepligt samt vilkår herfor og regulering af selskabskapital i Fredericia C P/S er beskrevet. Følgende fremgår af Fredericia Kommunes brev af 25. marts 2009 til Realdania Arealudvikling A/S: SIDE 21

22 VEDR.: FREMSENDELSE AF UNDERSKREVET AFTALE. Økonomiudvalget har den 25. marts 2009, på et ekstraordinært økonomiudvalgsmode godkendt, at der indgås aftale mellem Fredericia Kommune og Realdania Arealudvikling A/S i overensstemmelse med det fremsendte tillæg II til partnerskabsaftale. Aftalen returneres vedlagt i underskrevet stand. Økonomiudvalget har i sin beslutning taget forbehold for aftalens endelig godkendelse i byrådet. Det vedlagte tillæg II til partnerskabsaftale er således underskrevet med forbehold for byrådets godkendelse. Når byrådet har behandlet sagen vil der blive orienteret om byrådets beslutning. Følgende fremgår af Realdania Arealudvikling A/S s brev af 26. marts 2009 til borgmesteren i Fredericia Kommune: Tak for brev af 23. marts 2009 vedrørende forespørgsel om tillægsaftale. Realdania Arealudvikling deler Fredericia Kommunes opfattelse af, at det på baggrund af de foretagne analyser og forundersøgelser vil være naturligt, at Realdania Arealudvikling gør købsaftale med Yara endelig. For så vidt angår købsaftale med ADP vedrørende Kemiragrunden øst for gammel havn, er det ligeledes vor opfattelse, at aftalen kan gøres endelig. Idet der ikke i køberetsaftale med ADP vedrørende arealerne, hvorpå skibsværftet pt. er beliggende, er anført betingelser omkring de i tillægsaftale II anførte forhold, bevirker indgåelsen af tillægsaftale Il ingen ændringer i forhold til køberetsaftalen, idet det i øvrigt bemærkes, at køberetsaftalen tillige indeholder en købepligt for Realdania Arealudvikling. Fredericia Kommunes forslag om at udarbejde et tillæg til partnerskabsaftalen, finder Realdania Arealudvikling hensigtsmæssig i relation til at regulere en situation, hvor det mod forventning måtte vise sig at partnerskabsaftalens forudsætninger vedrørende arealernes udnyttelse af den ene eller anden grund ikke kan realiseres fuldt ud. Der vedlægges et underskrevet eksemplar af en sådan tillægsaftale med henblik på, at få Fredericia Kommunes stillingtagen hertil. Alt under forbehold af, at byrådet kan tilslutte sig denne. Følgende fremgår af pkt. 54 på dagsordenen til byrådets møde den 30. marts 2009: SIDE 22

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem 10-02- 2009 TILSYNET Du har som byrådsmedlem af Svendborg Byråd klaget over den proceduremæssige behandling af spørgsmålet om aflysning

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til Fredericia Skibsværft vedrørende aktindigt

Statsforvaltningens udtalelse til Fredericia Skibsværft vedrørende aktindigt Statsforvaltningens udtalelse til Fredericia Skibsværft vedrørende aktindigt Du har ved brev af 11. juli 2008 på vegne af Fredericia Skibsværft A/S rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem 21-03- 2011 Du har den 19. oktober 2009 på vegne af Fælleslistens byrådsmedlemmer rettet henvendelse til Statsforvaltning Syddanmark

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Kolding Kommune har ved skrivelse af 8. august 2007 anmodet statsforvaltningen om samtykke til undladelse af offentligt udbud ved salg

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Statsforvaltningen Syddanmarks afgørelse af 10. november 2010 til en kommune: Fredericia Kommune har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Statsforvaltningen Syddanmarks afgørelse af 10. november 2010 til en kommune: Fredericia Kommune har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Statsforvaltningen Syddanmarks afgørelse af 10. november 2010 til en kommune: 10-11- 2010 Fredericia Kommune har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, med anmodning

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver.

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. 2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. Resumé: statsforvaltningen har ikke fundet grundlag

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. 25-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. november 2008 vedrørende klage over afslag på aktindsigt i lejekontrakt

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S.

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 25-03- 2009 TILSYNET Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune har ved brev af 2. oktober 2008 anmodet Velfærdsministeriet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 18. december 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem:

Statsforvaltningens udtalelse af 18. december 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem: Statsforvaltningens udtalelse af 18. december 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem: 18-12- 2007 De har klaget over, at Rønnede Kommune (nu Faxe Kommune) har undladt nyt offentligt udbud i forbindelse

Læs mere

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen:

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-51.826. Krav om revisorerklæring som dokumentation for, at underskuddet på datoen for kapitalnedsættelse mindst svarede til nedsættelsesbeløbet. Krav om korrigering af anmeldelse.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006.

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. 16-09- 2008 Statsforvaltningen har den 21. januar 2008 modtaget årsregnskab

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab

Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab 02-02- 2011 TILSYNET Denne sag vedrører spørgsmålet om lovligheden af, at TAS har afholdt udgifterne for alle deltagere til en studietur

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 11-05- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune ST. BLICHERS

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. november 2010 til en kommune.

Statsforvaltningens brev af 10. november 2010 til en kommune. Statsforvaltningens brev af 10. november 2010 til en kommune. 10-11- 2010 Assens Kommune har i brev af 13. september 2010 søgt statsforvaltningen om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende

Læs mere

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø 06-12- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK De har i brev af 12. januar 2005 rettet henvendelse til Naturklagenævnet med anmodning

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 09-03- 2009 TILSYNET Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 Du har ved mail af 14. januar 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Statsforvaltningens afgørelse af 30. april 2008: Vedr.: Blue Water Arena:

Statsforvaltningens afgørelse af 30. april 2008: Vedr.: Blue Water Arena: Statsforvaltningens afgørelse af 30. april 2008: Vedr.: Blue Water Arena: Esbjerg Kommune har den 21. april 2008 anmodet Statsforvaltningen Syddanmark om at genoptage behandlingen af kommunens anmodning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune 01-10- 2010 Fanø Kommune har den 8. juli 2010 anmodet om statsforvaltningens vejledende udtalelse om, hvorvidt Dansk Røde Kors i en konkret situation

Læs mere

Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune

Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget Haderslev Kommunes brev af 3. december 2008 vedrørende anmodning om dispensation fra reglerne om offentligt

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at en af Dragør Kommune påtænkt parkeringsordning vil være i strid med 107, stk. 2,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune 07-04- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK Middelfart Kommune har på egne og Fredericia Kommunes vegne anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at vi ikke vil rejse en tilsynssag, fordi vi efter de foreliggende oplysninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem 10-12- 2007 Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har i brev af 3. juli 2006 rettet henvendelse

Læs mere

Niels Christian Lundsager Krogen 2 Langemark 8305 Samsø. Henvendelse om Samsø Kommune

Niels Christian Lundsager Krogen 2 Langemark 8305 Samsø. Henvendelse om Samsø Kommune Niels Christian Lundsager Krogen 2 Langemark 8305 Samsø Henvendelse om Samsø Kommune 13-07- 2010 Du har ved brev af 15. december 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen.

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 15-12- 2009 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. X har ved brev af 9. august 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Statsforvaltningens brev af til en journalist

Statsforvaltningens brev af til en journalist Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en journalist 01-10- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE Du har ved e-mail af 24. og 28. september 2009 klaget over Varde Kommunes afslag på aktindsigt i dokument nr.

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Varde Kommune har den 24. november 2010 søgt om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende et mageskifte med Region Syddanmark

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Fritagelse for offentligt udbud

Høje-Taastrup Kommune. Fritagelse for offentligt udbud Høje-Taastrup Kommune. Fritagelse for offentligt udbud Resumè: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der i det konkrete tilfælde foreligger sådanne særlige forhold, der kan begrunde, at de omhandlede

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Kommunernes Landsforening KL@KL.dk. Vedrørende spørgsmålet om kommunale selvstyrehavne er omfattet af 68 i den kommunale styrelseslov

Kommunernes Landsforening KL@KL.dk. Vedrørende spørgsmålet om kommunale selvstyrehavne er omfattet af 68 i den kommunale styrelseslov Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Kommunernes Landsforening KL@KL.dk Dato: 4. juni 2010 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: HAE J.nr.: 2008-3908

Læs mere

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804:

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804: Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Byrådet i Køge Kommune ikke har handlet i strid med lovgivningen ved kommunens køb af tribuner på Herfølge Stadion. «brevdato» TILSYNET Vedrørende Køge Kommunes j.

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. maj 2007 til Region Syddanmark. Vedrørende regional støtte til Region Syddanmark Cup.

Statsforvaltningens brev af 15. maj 2007 til Region Syddanmark. Vedrørende regional støtte til Region Syddanmark Cup. Statsforvaltningens brev af 15. maj 2007 til Region Syddanmark 15-05- 2007 TILSYNET Vedrørende regional støtte til Region Syddanmark Cup. MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK Sagen vedrører hjemlen til at

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 20-07- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget jeres henvendelse af 10. april 2007 vedrørende Varde Kommunes videregivelse af oplysninger om et projekt, som

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 18. juli 2008 til et kommunalt fællesskab

Statsforvaltningens brev af 18. juli 2008 til et kommunalt fællesskab Statsforvaltningens brev af 18. juli 2008 til et kommunalt fællesskab 18-07- 2008 Kommunernes Lønningsnævn har i brev af 24. september 2007 orienteret Statsforvaltningen Syddanmark om nævnets beslutning

Læs mere

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C 18-11- 2010 TILSYNET Ejendomsforeningen Kronjylland har i brev af den 21. december 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland om at undersøge,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune. Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven.

Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune. Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven. Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven. Det er statsforvaltningens opfattelse, at Middelfart Kommunes administration

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: Vedr.: Deres jnr MM:

Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: Vedr.: Deres jnr MM: Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: 18-01- 2008 Vedr.: Deres jnr. 12-24371-MM: Advokatfirmaet Mazanti har for Tønder Kommune anmodet Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale

Læs mere

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Resumé: Statsforvaltningen fastsat som vilkår for Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden af Strandparken I/S, at de to kommuner

Læs mere

Holstebro Byråd Kirkestræde Holstebro. Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug

Holstebro Byråd Kirkestræde Holstebro. Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug Holstebro Byråd Kirkestræde 11 7500 Holstebro 24-11- 2010 TILSYNET Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug Dansk Landbrugsrådgivning, LandboThy, har den 17. juni 2009 rettet henvendelse

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. oktober 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 15. oktober 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 15. oktober 2010 til en kommune 15-10- 2010 Vejen Kommune har den 1. juli 2010 søgt om fritagelse for offentligt udbud i forbindelse med salg af et areal til byggemarkedskæden

Læs mere

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen Statsforvaltningen udtalelse af 9. juni 2009 til Haderslev Kommune 0 9-0 6-0 9 Haderslev Kommune har ved brev af 9. december 2008 anmodet om statsforvaltningens samtykke til undladelse af offentligt udbud

Læs mere

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd:

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd: Resume: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til mageskifte/salg af ejendomskomplekser uden offentligt udbud, under henvisning til formålet med salget, hvorfor det findes

Læs mere

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted 20-12- 2010 TILSYNET A rettede den 11. februar 2009 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som ifølge styrelseslovens 1 kapitel VI

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: 30-11- 2007 Statsamtet Vestsjælland, tilsynet med kommunerne i Vestsjællands, Roskilde og Storstrøms Amter, nu Statsforvaltningen Sjælland,

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y

Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y 21. september 2009 I brev af 26. februar 2009 til Statsforvaltningen Nordjylland anførte du på vegne af Landsforeningen X, at Z Kommune ikke havde overholdt

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Sorø Kommune dispensation for offentlig udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til SEAS-NVE.

Sorø Kommune dispensation for offentlig udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til SEAS-NVE. Resume. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da arealet skal indgå i et projekt, hvorfor det findes ubetænkeligt at meddele tilladelse.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening.

Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening. Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening. 31-03- 2008 De har ved brev af 8. december 2006 rettet henvendelse til det daværende Statsamtet Sønderjylland med en klage over Miljøcenter

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune

Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune 15-09- 2008 Langeland Kommune har den 1. august 2008 anmodet statsforvaltningen om at vurdere, om overdragelse af Tranekær Slotsmølle til

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 11. maj 2010 til en kommune:

Statsforvaltningens udtalelse af 11. maj 2010 til en kommune: Statsforvaltningens udtalelse af 11. maj 2010 til en kommune: 11-05- 2010 Assens Kommune har den 22. marts 2010 søgt om fritagelse for offentligt udbud ved salg af en kommunal fast ejendom, Turup Vandværk,

Læs mere

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Udtalt, at hensynet til at sikre størst mulig offentlighed omkring kommunalbestyrelsens arbejde - og som en vigtig side heraf pressens adgang

Læs mere

Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet.

Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet. A 22-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet. De har ved brev af 31. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen.

Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Vedr. Deres klage over Skanderborg Kommune. De har ved brev af 11. februar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven lovbekendtgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. Vedrørende Deres j.nr. 793680.

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. Vedrørende Deres j.nr. 793680. Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. 16-05- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 793680. Tønder Kommune har den 18. december 2006 anmodet om Statsamtet Sønderjyllands samtykke til undladelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger 04-11- 2009 Du har på vegne en række sommerhusejere i Kettingskov i brev af 12. oktober 2008 klaget over, at Sønderborg Kommune ikke har sørget

Læs mere

Samsø Kommunalbestyrelse Langgade 1 Tranebjerg 8305 Samsø. Kommunalbestyrelsers ret til information ved kommunalbestyrelsens

Samsø Kommunalbestyrelse Langgade 1 Tranebjerg 8305 Samsø. Kommunalbestyrelsers ret til information ved kommunalbestyrelsens Samsø Kommunalbestyrelse Langgade 1 Tranebjerg 8305 Samsø 10-11- 2010 Kommunalbestyrelsers ret til information ved kommunalbestyrelsens budgetbehandling samt postlister TILSYNET Medlemmer af den daværende

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Vedr. klage over sagsbehandling i forbindelse med begæring om aktindsigt ved Herning Kommune

Vedr. klage over sagsbehandling i forbindelse med begæring om aktindsigt ved Herning Kommune 19-08- 2009 TILSYNET Vedr. klage over sagsbehandling i forbindelse med begæring om aktindsigt ved Herning Kommune Du har ved mail af 26. oktober 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger 19-05- 2008 De har den 16. april 2008 rejst en række spørgsmål i punkt 1-4 til statsforvaltningen vedrørende omstændighederne i forbindelse med regionsrådsformandens

Læs mere

Statsforvaltningens breve af 18. Marts 2016 og 22. juni 2016 til en kommune Om udarbejdelse af materiale til mødeledelse og omdeling af dette

Statsforvaltningens breve af 18. Marts 2016 og 22. juni 2016 til en kommune Om udarbejdelse af materiale til mødeledelse og omdeling af dette Statsforvaltningens breve af 18. Marts 2016 og 22. juni 2016 til en kommune Om udarbejdelse af materiale til mødeledelse og omdeling af dette 2015-78908 Statsforvaltningen skrev den 18. marts 2016 således

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015"

Svar på spørgsmål i notatet Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015 31. august 2015 Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015" Nr. SPØRGSMÅL SVAR SPØRGSMÅL TIL BORGMESTER STEEN VINDUM 1. Det fremgår af citatet af borgmesterens udtalelse på

Læs mere

Statsforvaltningens forhåndstilkendegivelse til Esbjerg Kommune om salg af ca. 2 mio m 2 areal uden offentligt udbud.

Statsforvaltningens forhåndstilkendegivelse til Esbjerg Kommune om salg af ca. 2 mio m 2 areal uden offentligt udbud. Statsforvaltningens forhåndstilkendegivelse til Esbjerg Kommune om salg af ca. 2 mio m 2 areal uden offentligt udbud. 5-12- 2008 Esbjerg Kommune har den 18. november 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 2. april 2008 til en kommune: Vedr.: Blue Water Arena:

Statsforvaltningens skrivelse af 2. april 2008 til en kommune: Vedr.: Blue Water Arena: Statsforvaltningens skrivelse af 2. april 2008 til en kommune: Vedr.: Blue Water Arena: Esbjerg Kommune har ved skrivelse af 5. februar 2008 anmodet Statsforvaltningen Syddanmark om samtykke til undladelse

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Tårnby Kommune havde handlet i strid med offentlighedsloven ved afgørelser om aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune:

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, har modtaget Kolding Kommunes anmodning om at forhåndsgodkende en påtænkt

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da virksomheden - der er naboejendom har et konkret og aktuelt behov for at erhverve arealet

Læs mere